Upoważnienie do odbioru wyników badań
Ja, niżej podpisany/a, legitymujący się dowodem osobistym nr, seria: ..................................,
upoważniam .................................................................................................................................. do odbioru
moich wyników z Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok.
Białystok, data: ............................................
Podpis: ................................................................................
Download

Upoważnienie do odbioru wyników badań