URBANISTIČKI PROJEKAT APARTMANSKO- POSLOVNI KOMPLEKS
„BELKO“ BAOŠIĆI
Obrađivač UP apartmansko- poslovnog kompleksa „Belko“ Baošići: „Ranko“ d.o.o.
Herceg Novi (radni tim: Ranko Kovačević, d.i.a.- odgovorni planer; Edvard Spahija, d.i.g.;
Ljiljana Konjević, d.i.e.; Željko Maraš, d.i.e.; Vojo Rajković, d.i.g.; Milica Berberović, d.i.p.a.)
I Z V J E Š T A J
O UČEŠĆU ZAINTERESOVANIH ORGANA I ORGANIZACIJA I
JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA
U cilju tumačenja predmetnog Nacrta Plana uvid u isti bio je omogućen svim
građanima, pravnim licima i zainteresovanoj javnosti u periodu od 29.avgusta 2011.godine do
21. septembra 2011. godine, svakog ponedeljka, srijede i petka u vremenu od 09.00 do 11.00
časova u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo Opštine Herceg Novi. U
istom periodu mogle su se dostavljati pismene primjedbe, sugestije i mišljenja.
Javnost i zainteresovana javnost bila je obavještena o toku javnog uvida u predmetni
Nacrt Plana i javne rasprave tj. diskusije o istom preko web sajta Opštine Herceg Novi, oglasa
koji se emitovao na Radiju Herceg Novi, a isti je bio objavljen i u dnevnom listu „Dan“.
Javna diskusija je održana dana
Mjesne zajednice Baošići.
19.9.2011.godine, u 18 h u prostorijama
ZAPISNIK SA JAVNE DISKUSIJE
o Nacrtu urbanističkog projekta apartmansko- poslovni kompleks „Belko“
Baošići,
Održane: dana 19.9.2011.godine sa početkom 18:00h, u prostorijama Mjesne
zajednice Baošići
Diskusiji su prisustvovali:
- Ispred Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo:
o V.D. Sekretar Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo Vladimir Mračević (vodio
raspravu)
o Samostalni savjetnik u
Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo- Andrija
Rakočević (vodio zapisnik)
Ispred tima obrađivača:
o Ranko Kovačević, d.i.a. (odgovorni planer za fazu urbanizam)
Osim predstavnika Opštine i obrađivača Plana raspravi su prisustovali zainteresovani
građani, među njima i Predsjednik mjesne zajednice Stevo Cvjetković, predstavnik investitora
Dimitrij Kotov i predstavnici NVO „Mans“.
Vladimir Mračević je upoznao prisutne sa tokom i procedurom koja je pratila izradu
UP-a Apartmansko- poslovnog kompleksa „Belko“ Baošići i saopštio da se na zahtjev Mjesne
zajednice Baošići i zainteresovanih građana produžava Javna rasprava do 28.9.2011.godine i
da će se ponovna Javna diskusija održati dana 26.9.2011.godine sa početkom u 18:00 h.
Takođe je saopštio da je poželjno da građani i zainteresovani subjekti u pismenoj formi
dostave svoja pitanja i sugestije na koja će obrađivač dati odgovore. Takođe je predložio da je i
2
sada moguće postaviti pitanje obrađivaču, ali je Predsjednik Mjesne zajednice Stevo
Cvjetković tražio da se ne postavljaju pitanja već da se komplet procedura odloži za sledeću
Javnu raspravu.
Ponovna Javna diskusija je održana dana
Mjesne zajednice Baošići.
26.9.2011.godine, u 18 h u prostorijama
ZAPISNIK SA JAVNE DISKUSIJE
o Nacrtu urbanističkog projekta apartmansko- poslovni kompleks „Belko“
Baošići,
Održane: dana 26.9.2011.godine sa početkom 18:00h, u prostorijama Mjesne
zajednice Baošići
Diskusiji su prisustvovali:
- Ispred Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju:
o Samostalni savjetnik u Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo- Olga Stanišić
(vodila raspravu)
o Samostalni savjetnik u Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo- Biljana Bulatović
(vodila zapisnik)
Ispred tima obrađivača:
o Ranko Kovačević, d.i.a. (odgovorni planer za fazu urbanizam)
Osim predstavnika Opštine i obrađivača Plana raspravi su prisustovali zainteresovani
građani, među njima i Predsjednik mjesne zajednice Stevo Cvjetković i predstavnik
investitora Dimitrij Kotov.
Olga Stanišić je otvorila javnu diskusiju i upoznala prisutne sa tokom i procedurom
izrade UP-a Apartmansko- poslovnog kompleksa „Belko“ Baošići.
Nakon uvoda, ispred obrađivača Plana riječ je preuzeo arhitekta Ranko Kovačević, kao
rukovodilac radnog tima. On je naveo da je obrađivač Plana dobio programski zadatak sa
parametrima uz izmijenjenu Odluku o izradi Plana. Prostor koji se obrađuje nije priveden
planiranoj namjeni- rezervni prostor centra predviđen DUP-om Baošići. Prostorni plan
Opštine Herceg Novi je ovaj prostor predvidio kao gradsko područje.
Opština kao naručilac posla dostavila Idejni predlog investitora. Napravili smo Plan koji
zadovoljava parametre iz programskog zadatka mješovite poslovno- apartmanske namjene.
Objekat je sastavljen iz dvije lamele koje su povezane zajedničkim foajeom u prizemlju.
Urbanistički parametri u skladu sa Planom višeg reda PPO (index izgrađenosti ki= 1,2; četiri
nadzemne etaže), zelenilo minimum 50% i parking na parceli kao što je traženo u
programskom zadatku. Put riješen u okviru parcela kao alternativno rješenje do izgradnje
planiranog puta, a građevinska linija u odnosu na planiranu saobraćajnicu.
Po završetku izlaganja Ranko Kovačević je pozvao prisutne da joj se obrate sa pitanjima i
sugestijama u vezi planskog rješenja.
Olga Stanišić je dopunila svoje izlaganje u smislu da je donešena Odluka o nepreduzimanju
izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu.
Pitanja primjedbe i sugestije:
3
Predsjednik Mjesne zajednice Baošići Stevo Cvjetković je pozdravio prisutne i rekao da
su pratili postupak i imali sastanke u vezi Plana. Jedan od razloga što podržavaju plan je što
bi to bili prihodi za Opštinu i Mjesnu zajednicu, u vrijeme smanjene privredne aktivnosti. Sa
budućim investitorima su se dogovorili da investicije budu u funkciji razvoja Baošića.
Naše primjedba bi bila da se planira put širine 3,5 m i veza magistrale i donjeg puta.
Poboljšao bi se kvalitet života ovim Planom.
Mirko Marjanović je pitao šta je sa DUP-om Baošića?
Olga Stanišić je odgovorila da kad se dosnime i ažuriraju geodetske podloge nastaviće se sa
izradom Plana. Zbog nemogućnosti da se procedura završi do kraja ove godine Opština će
pokrenuti ponovo proceduru za izradu Plana i dodijeliti ga novom obrađivaču.
Ranko Kovačević je dodao da ako neko naselje ima interes za povećanje ili smanjenje
zahvata Plana može se obratiti Opštini.
Stevo Cvjetković je rekao da su oni iz Mjesne zajednice razgovarali sa načelnikom i on im je
rekao da će vjerovatno Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog raditi Plan, a zahvat neće
biti manji već možda veći.
Ostali prisutni nisu imali dodatnih pitanja ni sugestija vezanih za predmetni
Plan, te je Olga Stanišić zaključila javnu diskusiju rekavši da će se Plan ići dalje u
proceduru, tj. da će se Obrađivaču dostaviti Izvještaj o učešću zanteresovanih
organa i javnoj raspravi sa primjedbama, radi izrade Predloga Plana.
Tokom javne rasprave pristigle su pismene primjedbe na predmetni Plan:
o Kalinina Tatjana po punomoćniku Lalević Jadranki broj 02-3-350-763/2011 od
16.9.2011.g.
o Galitska Yulya i Aniskin Mikhail broj 02-3-350-768/2011 od 19.9.2011.g.
o NVO MANS broj 02-3-350-779/2011 od 21.9.2011.g.
Herceg Novi, 05.10.2011.godine
IZVJEŠTAJ i ZAPISNIK SAČINILA
Biljana Bulatović
Download

Извјештај