Autolog_fcv.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0012
autoLog®
sistem za autotransfuziju
uključujući povezane komponente za jednokratnu upotrebu
Priručnik za rukovaoce
Oprez: Savezni zakon (u SAD) ograničava prodaju ovog
uređaja samo na osnovu zahteva lekara.
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_fcv.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0012
INFORMACIJE O VLASNIŠTVU
Kompletan sadržaj ovog priručnika je zaštićen autorskim pravima i predstavlja vlasništvo
preduzeća Medtronic, Inc. Nijedan deo ove knjige ne sme se koristiti niti reprodukovati u bilo kom
obliku niti na bilo koji način, kao ni uskladištiti u bazi podataka ili sistemu za povraćaj bez
prethodnog pismenog odobrenja preduzeća Medtronic, Inc.
Klasifikovalo preduzeće Underwriters Laboratories, Inc.® samo na osnovu opasnosti od električnog
udara, požara i mehaničkih nesreća u skladu sa UL 2601-1 i CSA/CAN C22.2 br. 601.1.
autoLog® je registrovani žig preduzeća Medtronic, Inc.
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_sym.fm 11/18/10
Medtronic Confidential
CS0027
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Objašnjenje simbola na oznakama na pakovanju
Pažnja, pogledajte uputstva za upotrebu
Osigurač
Ekvipotencijalnost
Uključivanje/isključivanje
Napajanje – pumpa za vakuum
Naizmenična struja
Ograničenje vlažnosti
Ograničenje temperature
Nije za ponovnu sterilizaciju
Nije za ponovnu upotrebu
Nije sterilno
Kataloški broj
Broj serije
Serijski broj
Datum proizvodnje
Upotrebljivo do
Sterilisano korišćenjem etilen-oksida
Putanja tečnosti nije pirogena
Količina
Samo za SAD
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
1
Autolog_sym.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
Conformité Européenne (usklađenost sa evropskim standardima).
Ovaj simbol znači da je uređaj u potpunosti usklađen sa Direktivom
Saveta Evrope 93/42/EEC.
autoLog sistem za autotransfuziju
Medicinska oprema samo na osnovu opasnosti od strujnog udara,
požara i mehaničkih nesreća u skladu sa UL2601-1 i CAN/CSA C22.2
br. 601.1
Odložite uređaj na predviđenu lokaciju za recikliranje. Odložite ovaj
proizvod u skladu sa lokalnim propisima. Posetite lokaciju
http://recycling.medtronic.com za uputstva o ispravnom odlaganju
ovog proizvoda.
Ova strana gore
Držati na suvom mestu
Lomljivo, pažljivo rukovati
Talasasta recikliranja
Zaštitno uzemljenje
China RoHS standard (SJ/T11364-2006) simbol kontrole zagađenja
proizvoda za elektronske informacije. Broj predstavlja godine u kojima
se proizvod može koristiti pre recikliranja (period korišćenja zaštite
životne sredine).
Sadrži di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)
Proizvođač
Pogledajte uputstva za upotrebu
Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici
2
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_intro.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0012
Uvod
Autologna krv je krv koja se uzima od istog pojedinca. Na osnovu toga, autologna transfuzija
jeste ona u kojoj pacijent dobija samo svoju krv. Autotransfuzija je procedura pri kojoj se krv koju
je pacijent izgubio ili je izvađena (autologna krv) kasnije vraća u cirkulaciju pacijenta.
Prednosti autotransfuzije u odnosu na alogenu transfuziju
Usled zabrinutosti zbog bolesti koje se prenose krvlju, sve veći broj lekara i pacijenata obraća pažnju
na rizike alogene transfuzije, što je dovelo do povećanog interesovanja za autotransfuziju. Postoji
nekoliko prednosti:
Umanjuje se rizik od hepatitisa, kao i od drugih bolesti koje se prenose krvlju.
Uklanja se mogućnost grešaka pri unakrsnom podudaranju.
Upotreba autologne krvi obezbeđuje dodatnu sigurnost pri izvršavanju operacija na
pacijentima sa više ćelija antitela u krvi ili retkim fenotipovima krvi.
Čuva se vredna alogena krv.
■
■
■
■
Predviđena upotreba
autoLog sistem za autotransfuziju je namenjen za upotrebu pri prikupljanju, koncentraciji,
ispiranju i ponovnoj infuziji autologne krvi. Te oblasti primene mogu da obuhvataju sledeće
stavke, ali nisu nužno ograničene na njih:
Opšta, kardiovaskularna, ortopedska, vaskularna, plastična/rekonstruktivna, obstetrička/
ginekološka i neurohirurška hirurgija
Oblasti postoperativnog tretmana
■
■
Principi rada
autoLog sistem za autotransfuziju funkcioniše tako što razdvaja krv na pojedinačne komponente
putem centrifuge. Krv je savršena biološka mešavina za takvu tehniku jer predstavlja smesu
heterogenih elemenata znatno različitih gustina tako da ih je lako razdvojiti. Kada se izlože
centrifugalnoj sili, komponente krvi će se kretati u skladu sa svojom odgovarajućom gustinom –
komponente krvi veće gustine će se pomeriti dalje od ose rotacije. Ovde je prikazana lista
oporavljenih i uklonjenih materijala:
Oporavljeno:
isprana pakovana crvena krvna zrnca
■
Primeri uklonjenih materijala (materijali manje gustine od crvenih krvnih zrnaca) uključuju:
lipidi i masti
hemoglobin bez plazme
farmakološki agensi
aktivirani trombociti
rastvori za irigaciju
aktivirani faktori zgrušavanja
■
■
■
■
■
■
Kako krv nastavlja da ulazi u posudu koja se okreće, crvena krvna zrnca počinju da zauzimaju
sve više zapremine posude, a suvišna plazma se istiskuje ispred crvenih krvnih zrnaca. Kada se
prekorači ukupna zapremina tečnosti u posudi, suvišna plazma izlazi iz posude kroz izlaz za
otpadnu tečnost do vreće za otpad preko cevčice za povezivanje.
Radi uklanjanja štetnih supstanci iz crvenih krvnih zrnaca, krv se ispira izotonskim rastvorom
(0,9% rastvor natrijum hlorida).
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
3
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_intro.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Nakon ispiranja, čista crvena krvna zrnca se prenose u vreću. To se postiže obrtanjem smera
rotacije pumpe za tečnost koja uzima krv iz osnove posude i prenosi je u vreću putem zakačene
cevčice. Krv se prenosi u vreću za prenos krvi, a zatim do pacijenta.
4
1
2
3
Slika 1.
1. Izlaz za otpadnu tečnost
2. Plazma
3. Crvena krvna zrnca
4. Ulaz za krv
4
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_warnings.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
Upozorenja, mere predostrožnosti,
kontraindikacije i mogući problemi
#
Pročitajte ceo priručnik za rukovaoce pre upotrebe autoLog sistema za autotransfuziju.
Upozorenja i mere predostrožnosti
1. Direktna ponovna infuzija pacijenta: Nemojte koristiti autoLog sistem za autotransfuziju
za direktnu ponovnu infuziju pacijenta (to jest, za davanje krvi iz mašine direktno pacijentu)
ili za direktno uzimanje krvi pacijenta (to jest, za prenos krvi iz pacijenta direktno u mašinu).
U ovim situacijama ne postoje odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu pacijenta.
2. Ponovna infuzija ispranih crvenih krvnih zrnaca može da se izvrši infuzijom putem sile teže ili
pritiska nakon prenosa obrađene krvi u vreće za prenos krvi. Nemojte ponovo davati infuziju
pacijentu direktno obrađenom krvlju iz vreće. Direktna ponovna infuzija krvi iz vreće izlaže
pacijenta riziku od moguće vazdušne embolije.
3. Oprez: Savezni zakon (u SAD) ograničava prodaju ovog uređaja samo na osnovu zahteva
lekara. Stvarni rezultati rada mogu se razlikovati u zavisnosti od mnogih promenljivih uslova tokom
upotrebe. Važno je da pročitate i razumete ovaj priručnik za rukovaoce i da razumete principe
ispiranja krvi pre početka kliničkog rada sa autoLog sistemom za autotransfuziju. Odgovornost za
upotrebu uređaja u svim slučajevima leži isključivo na lekaru koji je odredio njegovu upotrebu.
4. Bezbedan rad sve opreme za ispiranje ćelija zahteva prisustvo posebnog rukovaoca.
Odgovornost je bolnice da osigura da su pojedinci kojima je dat ovaj zadatak dobro obučeni
za rad sa autoLog sistemom za autotransfuziju i upozoreni na moguće probleme. Mašinu
nikada ne ostavljajte bez nadzora tokom rada zato što može doći do oštećenja krvi koje
nije moguće otkloniti.
5. Ovaj uređaj je namenjen samo za autotransfuziju u kliničkim oblastima za negu pacijenata
kao što su operacione sale, intenzivna nega ili sobe za oporavak. Ovaj uređaj NIJE predviđen
za upotrebu u bankama krvi ili centrima za aferezu, kao ni za upotrebu pri kojoj banka krvi
mora da rukuje, obeležava, skladišti, čuva ili na drugi način obrađuje krv radi kasnije ponovne
infuzije istom pacijentu.
6. Komponente za jednokratnu upotrebu koje se koriste sa ovim uređajem namenjene su samo
za upotrebu na jednom pacijentu. Ovaj proizvod za jednokratnu upotrebu je namenjen za
upotrebu samo za jednog pacijenta. Nemojte ponovo koristiti, obrađivati niti sterilisati ovaj
proizvod. Ponovna upotreba, obrada ili sterilizacija mogu ugroziti strukturu uređaja i/ili dovesti
do rizika od zagađenja uređaja, što može da dovede do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.
Medtronic® sterilisani kompleti za jednokratnu upotrebu jedini su odobreni za upotrebu na
pacijentima sa autoLog sistemom za autotransfuziju. Mesto za prikupljanje mora biti sterilno.
Važno je da se koristi aseptička tehnika za umanjivanje mogućnosti zaraze za komponente
za jednokratnu upotrebu i/ili pacijenta.
7. Usled prisustva ftalata u proizvodu, medicinsko lice mora da proceni medicinske prednosti
upotrebe proizvoda u odnosu na nedostatke izloženosti ftalatu za decu muškog pola i trudnice
ili dojilje.
8. Nemojte pokušavati da ponovo koristite komponente za jednokratnu upotrebu. Ponovna
upotreba može negativno uticati na rad ovog sistema i ugroziti bezbednost pacijenta.
9. Komponente za jednokratnu upotrebu moraju se iskoristiti odmah nakon uklanjanja zaštitnog
pakovanja. Vizuelno pregledajte sadržaj komponenti za jednokratnu upotrebu. Ako se tokom
pregleda ili instalacije pronađe bilo kakav dokaz oštećenja komponenti, nemojte koristiti
komponente za jednokratnu upotrebu i vratite ih preduzeću Medtronic radi zamene. Nemojte
koristiti silicijumska ulja ili masti u blizini komponenti za jednokratnu upotrebu.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
5
Autolog_warnings.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
10.Komponente za jednokratnu upotrebu su sterilne (etilen oksid) i nisu pirogene dok god je očuvana
celovitost pakovanja. Nemojte koristiti komponente ako je pakovanje oštećeno ili otvoreno. Sve
komponente za jednokratnu upotrebu skladištite na suvom mestu na umerenoj temperaturi.
11. autoLog sistem za autotransfuziju ne sme da se koristi u prisustvu zapaljivih agensa.
12.Osnovni koncept ispiranja ćelija obuhvata uklanjanje zagađene plazme i ostataka, dok se crvena
krvna zrnca čuvaju u čistom rastvoru. Uklanjanje velikih količina plazme tokom autotransfuzije
može da dovede do hipovolemije pacijenta. Pošto plazma sadrži trombocite i faktore za
koagulaciju, ovo uklanjanje plazme može i da umanji faktore za koagulaciju ili nivo trombocita
ispod normalnih nivoa. Neispravno ispiranje izvađene krvi takođe može da dovede do
nedovoljnog uklanjanja antikoagulanta i/ili razvoja koagulopatija nakon vraćanja krvi pacijentu.
Zbog toga je pažljivo nadgledanje statusa koagulacije pacijenta važno za sprečavanje problema.
13.Medtronic preporučuje da se sva autologno prikupljena krv ispere pre ponovne infuzije.
14.Medtronic nema dovoljno podataka da podrži bezbednost i efikasnost vraćanja ispranih ćelija
u delimično pune posude tako da to ne može da preporuči.
15.Krv može da se vadi iz telesnih šupljina, zglobova i drugih operativnih mesta ili mesta traume
samo ako nema kliničkih dokaza sepse, malignih oboljenja ili zagađenja rane.
16.Nikada nemojte vršiti transfuziju krvi za koju se sumnja da ima visoku hemolizu.
17.Uverite se da se voda niti druga irigacija, kao što je Betadine®1, ne unose u sistem za
autotransfuziju ni u jednom trenutku jer to dovodi do hemolize crvenih krvnih zrnaca.
Koristite vrh za sukciju odgovarajuće veličine da biste umanjili mogućnost hemolize.
18.Kada se koristi rezervoar sa tvrdom zaštitom za kardiotomiju ili prikupljanje krvi, nivoi
vakuuma ne smeju da prekorače 150 mm Hg.
19.Nemojte koristiti vruće rastvore temperature iznad 42°C (108°F) jer vrelina može da uništi
crvena krvna zrnca.
20.Da biste izbegli pregrevanje centrifuge koje može da dovede do hemolize, nemojte koristiti
autoLog sistem za autotransfuziju na temperaturama višim od 30°C (86°F).
21.Plastični materijali upotrebljeni u autoLog sistemu za autotransfuziju i njegovim kompletima
za jednokratnu upotrebu mogu biti osetljivi na hemikalije (kao što su rastvarači i određeni
deterdženti). U određenim nepovoljnim okolnostima, izloženost ovim hemikalijama (uključujući
isparenja) može dovesti do oštećenja ili neispravnog funkcionisanja plastičnih delova.
22.Za krv i tečnosti koristite univerzalne mere predostrožnosti za krvni patogen.
23.U malo verovatnom slučaju nestanka napajanja ili drugog prekida tokom ispiranja u ciklusu,
dobiće se niži broj eritrocita od uobičajenog. Treba testirati broj eritrocita u krvi da bi rukovalac
znao šta se daje pacijentu.
24.Nemojte prekidati tok u bilo kojoj cevčici. Ako se cevčica slučajno stegne ili zamrsi tokom
operacije, u posudi za centrifugu može porasti pritisak što može da dovede do otkazivanja
ili curenja. Uvek proverite kompletan paket za jednokratnu upotrebu da biste se uverili da
cevčice nisu zamršene, presavijene ili spljoštene. Detaljno proverite vrh pumpe i komplet
za ispiranje da biste se uverili da su sve komponente postavljene u ispravnom smeru toka.
25.U standardnu vreću za otpad za autoLog sistem za autotransfuziju staje oko 10 l. Povremeno
proveravajte zapreminu vreće za otpad i praznite je po potrebi. Vreća za otpad može da se
isprazni u bilo kom trenutku, ali bi trebalo ostaviti malu količinu tečnosti (100 – 200 ml) u vreći
da bi se obezbedilo ispravno širenje tokom punjenja i pražnjenja. Izbegavajte ulazak vazduha
iz prostorije u vreću za otpad. Puna vreća za otpad će dovesti do pojavljivanja povratnog
pritiska i ispuštanja iz posude.
1
Betadine® je registrovani žig preduzeća Purdue Frederick.
6 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_warnings.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
26.Dokument The AABB Standards for Perioperative Blood Collection and Administration (AABB
standardi za perioperativno prikupljanje i administraciju krvi) (treće izdanje, 2007), referentni
standard 5.1.8A, preporučuje da rok upotrebe krvi koja je dobijena interoperativno sa
obradom za skladištenje na sobnoj temperaturi ne bude duži od 4 sata nakon vremena
prikupljanja. Interoperativna krv prikupljena sa obradom može da se skladišti 24 sata na
temperaturi od 1°C i na 6°C ako je skladištenje započeto u roku od 4 sata nakon završetka
obrade. Transfuzija prosute krvi prikupljene u postoperativnim ili posttraumatskim uslovima
počeće u roku od 6 sati nakon početka prikupljanja. U malo verovatnom slučaju nestanka
napajanja, treba se strogo pridržavati ovih uputstava. Ako je krv stara manje od 4 sata,
dozvoljeno je da se nastavi obrada i krv transfuzijom da pacijentu.
27.Medtronic preporučuje upotrebu filtera za transfuziju krvi između posude za ponovnu
transfuziju i pacijenta u skladu sa dokumentom The AABB Standards for Perioperative Blood
Collection and Administration (AABB standardi za perioperativno prikupljanje i administraciju
krvi) (treće izdanje, 2007), referentni standard 5.4.5.1, u kojem je navedeno sledeće:
„Perioperativni proizvodi namenjeni za transfuziju trebalo bi da se daju kroz filter dizajniran
da zadržava čestice koje su potencijalno štetne za pacijenta.“
28.U kutiji autoLog sistema za autotransfuziju nalaze se različite električne komponente i žice.
Fizički kontakt sa bilo kojom od ovih komponenti dok je jedinica uključena može da dovede
do ozbiljnog električnog udara. Uvek isključite jedinicu iz struje pre rada u unutrašnjosti kutije
ili promene osigurača. Radi trajne zaštite od požara, osigurače menjajte samo osiguračima
istog tipa i specifikacije. Radi bezbednosti obezbeđeno je unutrašnje uzemljenje.
29.Iako je EMC usaglašenost sistema uspešno testirana, postoji mogućnost da u nekim
situacijama autoLog sistem za autotransfuziju i drugi uređaji mogu elektromagnetno ometati
jedan drugi. Preduzmite korake da biste umanjili tu mogućnost.
30.autoLog sistem za autotransfuziju obuhvata centrifugu koja se okreće brzinom od 10.000 o/m.
Delovi koji se okreću velikom brzinom mogu biti opasni. Moraju se poštovati bezbednosna
pravila u vezi sa upotrebom centrifuga. Nemojte otvarati centrifugu niti uklanjati posudu dok se
potpuno ne zaustavi.
31.Izloženost struji je osnovni pokazatelj opasnosti od električnog udara za osoblje koje je
u kontaktu sa izloženim delovima opreme. Svaki autoLog sistem za autotransfuziju se
proverava tokom konačne provere kvaliteta da bi se proverilo da je curenje struje manje od
100 µA. Curenje struje treba proveravati najmanje jednom godišnje ili u skladu sa zahtevima
biomedicinskog inženjerskog odeljenja radne ustanove ili drugog kvalifikovanog tehničara za
servisiranje. Pored toga, treba obratiti posebnu pažnju na proveru curenja struje i izolaciju
nakon događaja kao što je prosipanje tečnosti ili jači porast napona u izvoru struje ili nakon
popravljanja mašine.
32.Održavajte autoLog sistem za autotransfuziju u ispravnom radnom stanju i redovno ga kalibrišite.
Prevoz uređaja
1. Da biste izbegli moguća oštećenja tokom prenosa, koristite originalno pakovanje za isporuku
autoLog sistema za autotransfuziju.
2. Nikada nemojte da polažete autoLog sistem za autotransfuziju na stranu budući da to može
oštetiti centrifugu.
3. Pazite da ne pomerate autoLog sistem za autotransfuziju pomoću IV stalka. To s vremenom
može dovesti do toga da se vrh table mašine razlabavi i prouzrokovati trajnu štetu.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
7
Autolog_warnings.fm 11/18/10
8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
Kontraindikacije i problemi
1. Upotreba antikoagulanta zasnovanog na citratu kod pacijenata sa poremećenim radom jetre
može zahtevati dodatni nadzor i u određenim okolnostima može dovesti do kontraindikacija.
Neispravno obrađena crvena krvna zrnca mogu da sadrže citratni rastvor koji, u prekomernim
količinama, može da dovede do citratnog trovanja, opadanja kalcijum seruma ili krvarenja.
2. Procedure u slučaju većeg zagađenja i/ili sepse.
3. Operacija u opasnoj oblasti koja može da omogući širenje ćelija tumora/raka, ako se unesu
u sistem za autotransfuziju.
4. Carski rezovi (prisustvo amniotičke tečnosti).
5. Prisustvo visokih koncentracija prostatičke tečnosti.
6. Zagađenje izvađene krvi lekovima koji nisu predviđeni za intravenozno davanje.
7. Hemostatičke agense zasnovane na kolagenu, na primer Gelfoam®2, ne treba koristiti
u kombinaciji sa sistemom za autotransfuziju. U njihovom prisustvu privremeno prekinite
vađenje tokom vremena kada se agens koristi. Pošto date agensu vremena da započne
hemostazu u rani, dobro isperite oblast rastvorom i sprovedite je u posude za prikupljanje koje
ne pripadaju sistemu za autotransfuziju pre nego što nastavite vađenje autologne krvi. Ako
se oblast ne ispere detaljno, može doći do ulaska hemostatičnog agensa u prikupljenu krv.
To može da dovede do koagulacije prikupljene krvi ili mogućih problema sa intravaskularnom
koagulopatijom (DIC) kod pacijenta.
8. Koagulopatija.
9. Bolesti i smrtnost pri autotransfuziji, kao u alogenim transfuzijama, u direktnoj su vezi sa
količinom date krvi, ako se plazma i trombociti ne prenose istovremeno.
2
Gelfoam® je registrovani žig preduzeća Pharmacia & Upjohn.
8 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_1.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Opis i specifikacije uređaja
Funkcije i specifikacije
Napomena: Tehnički podaci, funkcije i opcije o kojima se govori u ovom priručniku zasnovani su
na poslednjim dostupnim informacijama u vreme štampanja. Medtronic zadržava pravo da
promeni specifikacije bez obaveštenja.
Klasifikacija elektronske opreme:
I klasa, obična, stalni rad
Napajanje:
Napon:
110 – 120 / 220 – 240 V~
Frekvencija:
50 – 60 Hz
Faza:
jedna
Struja:
1,6 / 0,8 A (u zavisnosti od izabranog napona)
Osigurači:
4 A / 250 V~ / T
Kabl za napajanje:
dvožični konektor sa uzemljenjem bolnički sa
3 jezička (samo za SAD)
Specifikacije brzine i protoka:
Centrifuga:
0 – 10.000 o/m (± 5%)
Pumpa:
0 – 600 ml/min (± 5%)
Vakuum:
150 – 200 mm Hg
Dimenzije:
Širina:
33 cm (13 inča)
Visina:
75 cm (30 inča)
Dubina:
22 cm (9 inča)
Težina:
32 kg (70 lb)
Ograničenje temperature:
Radna:
10°C – 30°C (50°F – 86°F)
Skladištenje:
5°C – 50°C (41°F – 122°F)
Opseg vlažnosti:
Radni:
10 – 95% bez kondenzacije
Skladištenje:
10 – 95% bez kondenzacije
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
9
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_1.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
■
Zvučni signali – autoLog sistem za autotransfuziju ima pet različitih zvučnih signala:
Zvučni signal
Opis
Signal „OK“ (U redu)
ili „Acknowledgment“
(Potvrda) (2 signala)
Označava početak ili kraj automatskog ciklusa ili da je sve u redu.
Signal „Warning“
(Upozorenje)
(2 grupe od 3 signala)
Ovaj signal je uvek praćen porukom upozorenja na ekranu. Kada izvršite
odgovarajuću radnju, ponovo pokrenite mašinu pritiskom na svetleći taster.
Signal „Machine error“
Ukazuje na grešku mašine. Isključite i ponovo uključite mašinu. Ako i dalje
(Greška mašine) (6 signala) bude dolazilo do problema, zapišite tip greške i obratite se tehničkom servisu.
Greška pri dovodu od 5 V ili Označava grešku pri dovodu od 5 V ili procesorsku grešku. Isključite
procesorska greška
i ponovo uključite mašinu. Ako se zvuk i dalje bude čuo, obratite se
(neprekidan zvuk)
tehničkom servisu.
Signal „Power failure“
(Nestanak napajanja)
(neprekidan zvuk koji se
utišava)
■
Označava da je došlo do neuspeha u radu mašine ili dovodu struje.
Pogledajte odeljak „Rešavanje problema“.
Kontrolna tabla:
3
1
4
2
5
6
Slika 2.
1. Taster „Go“ (Pokreni) (zeleni) ovaj taster pokreće ili nastavlja proces od tačke u kojoj je
zaustavljen.
2. Taster „Stop“ (Zaustavi) (crveni) u hitnom slučaju tokom ciklusa punjenja i ispiranja,
pritisnite ovaj taster, mašina će se zaustaviti i automatski će vratiti sadržaj posude u rezervoar
za prikupljanje. autoLog sistem za autotransfuziju se neće automatski ponovo pokrenuti.
Da biste nastavili ciklus na mestu gde je zaustavljen, pritisnite taster označen svetlećom LED
diodom ili izaberite neku od funkcija koje su dostupne u režimu funkcija.
3. Kontrolna tabla za prikaz: prikaz od 20 znakova i 2 reda.
4. Kontrolna tabla: kontrolna tabla sastoji se od 4 tastera (svaki od njih ima zeleni LED).
10 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_1.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
5. Taster „Function“ (Funkcija): dostupan je samo kada je mašina zaustavljena. Pritisnite
taster „Function“ (Funkcija) nekoliko puta da biste se pomerali kroz različite funkcije.
Da biste napustili režim funkcija, držite taster pritisnut nekoliko sekundi ili pritisnite taster
„Stop“ (Zaustavi). Do napuštanja će takođe doći automatski nakon 10 sekundi.
Ove funkcije omogućavaju ručni prenos različitih količina u određenim okolnostima kao što
je navedeno ispod:
EMPTY (PRAŽNJENJE)
CENTRI (CENTR.)> RESERVOIR
(REZERVOAR)
Držite pritisnut taster „Go“ (Pokreni) da bi pumpa prenela
sadržaj posude nazad u rezervoar.
EMPTY (PRAŽNJENJE)
CENTRI (CENTR.)> HOLDING BAG
(VREĆA)
Držite pritisnut taster „Go“ (Pokreni) da bi pumpa prenela
sadržaj posude direktno u vreću.
REMOVE AIR (UKLANJANJE
VAZDUHA)
INVERT HOLDING BAG
(OKRENUTA VREĆA)
Držite pritisnut taster „Go“ (Pokreni) da bi pumpa isisala
vazduh iz okrenute vreće.
Jezik: da biste izabrali željeni jezik, isključite mašinu. Zatim je ponovo uključite i istovremeno
pritiskajte tastere „Go“ (Pokreni) i „Stop“ (Zaustavi). Mašina će prikazati sledeće:
CHOOSE YOUR LANGUAGE
(ODABERITE JEZIK)
SRPSKI
Izaberite odgovarajući jezik tako što ćete pritisnuti taster
„Function“ (Funkcija).
Isključite mašinu da biste snimili izabrani jezik.
6. Taster „Incrementation“ (Povećanje) (+): Ovaj taster ima dve funkcije:
1. Izbor rukovaoca – prebacuje se između odgovora YES (DA) i NO (NE) kad god je
potrebno odgovoriti na prikazani zahtev.
2. Ubrzanje procesa – brzo pritisnite dvaput ovaj taster tokom faze ispiranja da biste prešli
direktno na fazu pražnjenja.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
11
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_1.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
■
Komponente autoLog sistema za autotransfuziju:
12
5
6
13
4
3
2
21
9
19
10
1
8
18
16
11
15
17
20
14
7
Slika 3.
1. Vodič za otkrivač vazduha
12. Zavrtanj za zaključavanje IV stalka
2. Centrifugalna komora
13. Stub IV stalka
3. Centrifugalni žlebovi
14. Prekidač za napajanje
4. Poklopac ventila za stezanje
15. Vrh pumpe
5. Vrh ventila za stezanje
16. Poluga pumpe
6. Poluga ventila za stezanje
17. Žleb na poluzi pumpe
7. Kontrolna tabla za prikaz
18. Vodič za izlaznu cevčicu pumpe
8. Taster „Function“ (Funkcija)
19. Taster „Stop“ (Zaustavi)
9. Taster „Go“ (Pokreni)
20. Prekidač za vakuum
10. Zaštićeni nosač
21. Igle za držanje vreće za otpad
11. Taster „Incrementation“ (Povećanje) (+)
12 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_1.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
■
Upozorenja:
Kada dođe do upozorenja, uzrok upozorenja se prikazuje na ekranu. Zatim se autoLog
sistem za autotransfuziju oglašava sa 2 grupe od 3 signala i prikazuje se poruka
upozorenja.
Tekst upozorenja
Korektivna radnja
Kit Not Installed Lock
Centri Cover (Komplet nije
postavljen, zaključavanje
poklopca centrifuge)
Komplet za ispiranje nije postavljen ili je neispravno postavljen u centrifugu.
Postavite komplet za ispiranje ili proverite kako je postavljen u centrifugu.
Kit Misinstalled In Valve
(Komplet je nepravilno
postavljen u ventil)
Komplet za ispiranje je neispravno postavljen. Ispravno postavite komplet
u ventil. Pritisnite taster „Go“ (Pokreni) da biste nastavili operaciju pošto
izazovete jedno okretanje ventila.
Centri Cover Not Locked
(Poklopac centrifuge nije
zaključan)
Poklopac centrifuge nije ispravno zaključan. Ispravno zaključajte poklopac
centrifuge tako što ćete ga okretati dok se ne čuje zvuk „klik“ (krila bi trebalo
da budu ispred dve strelice).
Air in Reserv. Line Final
Cycle (Vazduh prilikom
poslednjeg ciklusa u
cevčici rezervoara)?
No (Ne)
Rezervoar je prazan, nije ispravno povezan ili je cevčica za prikupljanje
zapušena. Ako se ne da odgovor, centrifuga se zaustavlja nakon otprilike
jednog minuta i automatski vraća sadržaj posude u rezervoar. Mašina će se
ponovo pokrenuti čim rezervoar ponovo bude dovoljno pun.
Ako je u pitanju kraj ciklusa oporavka krvi, izaberite odgovor „Yes“ (Da)
tasterom „+“ i potvrdite izbor tasterom „Go“ (Pokreni). Ako nije, proverite
cevčicu u ventilu rezervoara i nastavite rad pritiskom na taster „Go“
(Pokreni).
Air In Saline Line (Vazduh
u cevčici za rastvor)
Vreća za rastvor je prazna, nije povezana ili je jedna od cevčica zapušena.
Zamenite praznu vreću za rastvor ili proverite cevčicu za rastvor. Nastavite
rad pritiskom na taster „Go“ (Pokreni).
Empty too Short (Pražnjenje Došlo je do puštanja vazduha između posude i otkrivača vazduha u vreći
je prekratko) (air in line?
za otpad. Proverite cevčicu u rotacionoj pumpi. Nastavite rad pritiskom na
(Vazduh u cevčici?))
taster „Go“ (Pokreni).
Empty too Long
(Pražnjenje je predugo)
(Occlusion? (Zadržavanje
tečnosti?))
Došlo je do smetnje u dovodnoj cevčici posude.
Proverite posudu, rotacionu pumpu i dovodnu cevčicu.
Waste Bag Full
(Vreća za otpad je puna)
Vreća za otpad je puna. Ispraznite vreću za otpad.
Holding Bag Full
(Vreća je puna)
Vreća je puna. Promenite vreću.
Optics Obstructed
(Smetnje u optici)
Optika u centrifugalnom sistemu je prljava ili postoje smetnje. Otvorite
poklopac centrifuge i očistite predajnik i prijemnik u centrifugi
dejonizovanom vodom. Nastavite rad pritiskom na taster „Go“ (Pokreni).
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
13
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_1.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
■
In vitro specifikacije
– Očekivana količina eritrocita
Dostižna
količina eritrocita (HCT – %)
70 –
60 –
56 ± 5
58 ± 3
20
30
39 ± 14
50 –
40 –
30 –
20 –
10 –
0
10
Početna količina eritrocita (HCT – %)
Slika 4.
Navedeni podaci su dobijeni in vitro ispitivanjem u kojem je korišćena goveđa krv. Klinički podaci
se mogu znatno razlikovati. Za 10 i 20% eritrocita, n=6; a n=12 za 30% eritrocita. Tačnost
početne količine eritrocita je iznosila ± 0,5%.
14 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_ch_2.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0012
Rad
Potreban pribor
■
■
■
■
■
■
Komplet za ispiranje koji obuhvata:
– Posudu za centrifugu (kapaciteta 135 ml) sa cevčicom
– Vreću (kapaciteta 1.000 ml)
– Vreću za otpad (kapaciteta 10 l)
Rezervoar za prikupljanje krvi
Odgovarajuća količina 0,9% normalnog rastvora za ispiranje
Odgovarajuća količina rastvora za sprečavanje koagulacije
Vreće za prenos krvi
Cevčica za sukciju/antikoagulant
Podešavanje: Sistem za prikupljanje krvi
1. Uverite se da je napajanje isključeno.
2. Otvorite sterilni zaštićeni rezervoar i uklonite konektor koji se pomera nadole.
3. Priključite sterilni konektor koji se pomera nadole na dno rezervoara i zategnite ga.
4. Postavite rezervoar u držač. Priključite cevčicu za vakuum na žuti port.
5. Priključite drugi kraj cevčice za vakuum na regulisani izvor vakuuma (VR702).
6. Uverite se da je regulisani izvor vakuuma priključen na vakuumski port na kutiji.
7. Otvorite kesicu cevčice za sukciju/antikoagulant i aseptički dovedite tu cevčicu do sterilnog
polja. Aseptički dovedite plavi kraj cevčice za sukciju/antikoagulant do rukovaoca i priključite
plavi kraj direktno u plavi ili beli port na vrhu rezervoara.
8. Zatvorite stezaljku na IV cevčici za antikoagulant. Ako rastvor za sprečavanje koagulacije nije
provetren, otvorite ventil na komori za sipanje.
9. Priključite autoLog sistem za autotransfuziju u strujnu utičnicu.
10.Uključite ga tako što ćete pritisnuti prekidač za napajanje, a zatim i prekidač za vakuum.
Uključiće se napajanje jedinice, izvršiće brzo samotestiranje i prikazaće se poruka
„AUTOLOG VERSION XX.X“ (AUTOLOG VERZIJE XX.X). Ako komplet nije postavljen,
mašina će prikazati poruku „KIT NOT INSTALLED: LOCK CENTRI COVER“
(KOMPLET NIJE POSTAVLJEN: ZAKLJUČAVANJE POKLOPCA CENTRIFUGE).
11. Podesite ventil na regulatoru vakuuma na otprilike 120 mm Hg. Nemojte ga postavljati na više
od 200 mm Hg.
12.Ubacite rastvor za sprečavanje koagulacije. Otvorite stezaljku i napunite vreću rezervoara sa
najmanje 100 – 200 ml rastvora za sprečavanje koagulacije. Umanjite protok antikoagulanta
na odnos od oko 15 ml rastvora na 100 ml krvi. Periodično proveravajte da li u rezervoaru za
prikupljanje dolazi do odgovarajućeg sprečavanja koagulacije.
13.Ako prikupljanje krvi ne počne u roku od 5 – 10 minuta, protok antikoagulanta je možda
zaustavljen. Uverite se da ste ponovo pokrenuli protok rastvora za sprečavanje koagulacije
pre prikupljanja krvi.
14.Prikupljanje krvi sada može da počne.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
15
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_2.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
8
6
1
12
3
10
2
13
7
14
5
9
11
4
Slika 5.
1. Rastvor za sprečavanje koagulacije
8. Vreća za rastvor
2. Izvor krvi
9. Konektor koji se pomera nadole
3. Rezervoar za prikupljanje
10. Cevčica za sukciju/antikoagulant
4. Iz izvora za prikupljanje
11. Do vreće
5. Iz vreće za rastvor
12. Do regulatora vakuuma
6. Vreća
13. Prekidač za vakuum
7. Prekidač za napajanje
14. Vreća za otpad
16 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_ch_2.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0012
Podešavanje: posuda za centrifugu i sistem cevčica
1. Okačite rastvor za ispiranje na niži okvir na IV stalku. To mora biti najmanje jedna vreća od
2 litra ili dve vreće od 1 litra.
2. Otvorite komplet za ispiranje, uklonite vreću i okačite je na gornji okvir na IV stalku. Zatvorite
sve stezaljke.
3. Uklonite vreću za otpad iz kompleta za ispiranje, uverite se da je ventil za pražnjenje zatvoren
i postavite vreću za otpad na stalke obezbeđene na strani autoLog sistema za autotransfuziju
(oznake za količinu treba da budu okrenute na suprotnu stranu od mašine).
4. Uverite se da u komori za centrifugu ili u vodiču cevčica detektora vazduha nema prašine,
prljavštine ili drugih stranih materijala. Ako je potrebno, očistite ih (pogledajte odeljak „Kalibracija,
čišćenje i održavanje“). Ako nije očišćena, posuda možda neće biti ispravno postavljena
i može doći do vibracije ili detektor vazduha možda neće ispravno funkcionisati.
5. Postavite posudu u komoru sa bočnom cevčicom usmerenom prema vreći za otpad.
Poravnajte žlebove centrifuge sa otvorima na stranama posude za centrifugu. Pritisnite
nadole i okrenite u smeru kazaljke na satu da biste zaključali posudu (trebalo bi da čujete
glasan zvuk). Ako je mašina uključena, biće prikazana poruka „INSERT KIT IN VALVE AND
PUMP“ (UBACITE KOMPLET U VENTIL I PUMPU). Uverite se da je posuda u potpunosti
ubačena. Ako je potrebno, uklonite je, očistite i ponovo ubacite.
6. Povežite bočnu cevčicu (za otpad) sa vrećom za otpad. Uverite se da cevčica nije
zamršena. Koristite crvenu traku kao indikator da cevčica nije zamršena.
7. Postavite razvodnik u otvor između poluge i vrha ventila sa tri cevčice prema zadnjem delu
mašine, a kosinu na vrh. Kada ispravno ubacite razvodnik, otpustite polugu ventila da biste
dovršili postavljanje. Svaka od tri cevčice trebalo bi da bude u svom vodiču, a razvodnik bi
trebalo da bude delimično prekriven polugom ventila. Uverite se da cevčica nije zamršena.
Ako je potrebno, ispravite je.
8. Čvrsto držite mašinu, postavite palac u žleb na poluzi pumpe i otvorite polugu pumpe u smeru
strelice. Pazite da ne uštinete prste polugom pumpe.
9. Postavite cevčicu na vrhu pumpe u prostor između vrha pumpe i poluge pumpe. Zategnite
cevčicu iznad vodiča izlazne cevčice pumpe i u žleb da biste postavili sistem za određivanje
položaja vrha pumpe u udubljenje. Uverite se da se cevčica nije zamrsila ili presavila pomoću
crvene trake kao indikatora. Kada ispravno ubacite cevčicu, otpustite polugu pumpe da biste
dovršili postavljanje.
10.Ubacite cevčicu sa vrha pumpe u vodič detektora vazduha. Koristite plavu alatku za umetanje
cevčice budući da drugi instrument može oštetiti detektor vazduha. Važno je da ubacite celu
cevčicu u vodič.
11. Pritisnite taster „Go“ (Pokreni). Mašina će izvršiti kompletnu rotaciju vrha ventila. Na mašini
će se prikazati poruka „CONNECT SAL, HOLDING, RESERVOIR AND WASTE“ (POVEŽITE
RASTVOR, DRŽAČ, REZERVOAR I OTPAD).
12.Proverite vezu kompleta sa vrećom.
13.Ubacite srednju cevčicu razvodnika u vreću za rastvor. Otpustite stezaljku rastvora.
14.Povežite donju cevčicu razvodnika sa konektorom koji se pomera nadole na dnu rezervoara.
15.Postavljanje komponenti za jednokratnu upotrebu sada je dovršeno. Pritisnite taster „Go“
(Pokreni) da biste potvrdili da je postavljanje dovršeno. Mašina će uneti malu količinu rastvora
u sistem i ući u režim mirovanja. Na ekranu će biti prikazana sledeća poruka: „STOP 0 mL 0 mL
(STOP 0 ml 0 ml)“. U režimu mirovanja mašina se neće automatski pokrenuti.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
17
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_2.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Rad
1. Da biste prebacili mašinu iz režima mirovanja u automatski režim, pritisnite taster „Go“ (Pokreni). Na
ekranu će biti prikazana sledeća poruka: „MACHINE READY 0 ml 0 ml“ (MAŠINA JE SPREMNA).
Ručno: Da biste ručno započeli obradu, pritisnite taster „Go“ (Pokreni) još jednom.
Automatski: u ovom režimu mašina će započeti obradu krvi kada količina u rezervoaru
dostigne oko 800 ml.
2. Ako količina krvi u rezervoaru ostane dovoljna, mašina će automatski dovršiti minimalno
sedam ciklusa ispiranja.
3. Svaki ciklus ispiranja sastoji se od sledećih faza:
Faza
U stanju
mirovanja
Punjenje
Primer prikazane poruke
MACHINE READY
(MAŠINA JE SPREMNA)
0 ml
0 ml
LED na tasteru „Go“ (Pokreni) svetli. Mašina čeka na
automatsko pokretanje ili pritisak na taster „Go“ (Pokreni).
TRANSFERRED
(JE PRENET)
0 ml
Centrifuga i pumpa se rotiraju i posuda se puni brzinom
od oko 600 ml/min. Kada senzor nivoa otkrije da je
posuda puna i da je uneta količina veća od 225 ml, drugi
ciklus punjenja opada na oko 250 ml/min. Ako je početna
uneta količina 225 ml ili manje, drugi ciklus punjenja
ostaje na oko 600 ml/min (brzo drugo punjenje).
WASH
TRANSFERRED
(ISPIRANJE) (JE PRENET)
105/250 ml
0 ml
Faza ispiranja započinje čim senzor nivoa otkrije da je
posuda puna sa 250 ml/min. Ekran prikazuje količinu
upotrebljenog rastvora za ispiranje i ukupnu potrebnu
količinu rastvora. Faza ispiranja takođe može ručno da se
prekine ako se dvaput pritisne taster „Incrementation“
(Povećanje) (+).
Pražnjenje
INPUT
(ULAZ)
1.250 ml
TRANSFERRED
(JE PRENET)
0 ml
Čim se kompletna količina za ispiranje obradi
i centrifuga se potpuno zaustavi, pumpa prenosi
isprane i koncentrisane ćelije u vreću. Ekran prikazuje
ukupnu prenetu količinu tokom pumpanja.
Nakon ciklusa
INPUT
(ULAZ)
1.340 ml
TRANSFERRED
(JE PRENET)
0 ml
Prikazuje se ukupna preneta količina. Ako je količina
u rezervoaru dovoljna, započeće novi ciklus ispiranja.
Ako količina nije odgovarajuća, mašina će se vratiti
u stanje MACHINE READY (MAŠINA JE SPREMNA).
Mašina će se automatski pokrenuti kada u rezervoaru
bude dovoljna količina.
Kada mašina popuni vreću do maksimalnog kapaciteta
(oko 979 ml), pojaviće se poruka sa obaveštenjem da
promenite vreću. Kada stavite novu vreću, možete započeti
novu grupu ciklusa pritiskom na taster „Go“ (Pokreni), čime
će mašina ući u stanje MACHINE READY (MAŠINA JE
SPREMNA).
Ispiranje
INPUT
(ULAZ)
32 ml
Opis
4. Poslednji ciklus/funkcija vraćanja:
Mašina će se zaustaviti tokom faze punjenja zbog nedostatka krvi u rezervoaru. Kada se to
desi, postoje tri opcije:
■ Ne radi ništa – centrifuga će nastaviti da se rotira jedan minut, a zatim će se zaustaviti.
Sadržaj posude će biti vraćen u rezervoar i mašina će se ponovo pokrenuti kada količina
krvi bude dovoljna.
ILI
■ Nastavi normalan rad – ova opcija se obično koristi za ponovno pokretanje kada se lažno otkrije
vazduh. Kada se pritisne taster „Pokreni“, izvršava se pokušaj normalne faze ciklusa punjenja.
ILI
18 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_ch_2.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
■
Medtronic Confidential
CS0012
Poslednji ciklus/funkcija vraćanja – pritisnite taster „Incrementation“ (Povećanje) (+),
a zatim taster „Go“ (Pokreni) da biste potvrdili poslednji ciklus. Mašina će dovršiti punjenje
delimično pune posude koncentrisanim ćelijama iz vreće i započeće fazu ispiranja ciklusa.
Ovu funkciju treba koristiti samo za dodavanje krvi u posudu kako bi se omogućila obrada
preostale krvi. Nemojte prekomerno obrađivati krv ponavljajući funkciju vraćanja više
puta za istu količinu krvi. Kada se posuda obradi putem funkcije vraćanja, treba je
prebaciti u vreću za krv radi naknadne administracije pacijentu čim to bude moguće.
Ako količina ostane nedovoljna, prikazuje se poruka „INCOMPLETE BOWL
RECOVERABLE“ (OPORAVAK NEDOVRŠENE POSUDE)? „NO“ (NE).
Rukovalac bi trebalo da odgovori „no“ (ne) pritiskom na taster „Go“ (Pokreni). Medtronic
nema dovoljno podataka da podrži bezbednost i efikasnost vraćanja ispranih ćelija
u delimično pune posude tako da to ne može da preporuči.
5. Ispiranje cevčice:
Kada se ciklus dovrši, mašina ispira cevčicu vreće da bi sakupila njen sadržaj. Biće prikazana
poruka „PROCESSING COMPLETE REMOVE AIR
FCT“ (OBRADA JE DOVRŠENA,
UKLONITE VAZDUH
FCT). Pritisnite taster „Function“ (Funkcija), držite vreću naopako
i pritisnite i držite taster „Go“ (Pokreni) da biste uklonili vazduh iz cevčice. Kada se vazduh
ukloni, krv treba da se prenese iz vreće u vreću za prenos krvi, a zatim se daje pacijentu
pomoću filtriranog IV kompleta za transfuziju. Nemojte vraćati krv pacijentu direktno iz
instrumenta autoLog sistema za autotransfuziju (pogledajte odeljak Upozorenja, mere
predostrožnosti, kontraindikacije i mogući problemi).
Postoperativna drenaža rana
Potreban pribor
■
■
■
■
Rezervoar za prikupljanje krvi
Odgovarajuća količina rastvora za sprečavanje koagulacije
Cevčica za sukciju/antikoagulant
Izvor vakuuma
Podešavanje: Prikupljanje krvi
1. Otvorite sterilni zaštićeni rezervoar i uklonite konektor koji se pomera nadole.
2. Priključite sterilni konektor koji se pomera nadole na dno rezervoara i zategnite ga.
3. Postavite rezervoar u prstenasti držač. Uključite cevčicu za vakuum u žuti port.
4. Uključite drugi kraj cevčice za vakuum u regulisani izvor vakuuma.
5. Otvorite kesicu cevčice za sukciju/antikoagulant i aseptički dovedite tu cevčicu do sterilnog
polja. Aseptički dovedite plavi kraj cevčice za sukciju/antikoagulant do rukovaoca i priključite
plavi kraj direktno u plavi ili beli port na vrhu rezervoara.
6. Zatvorite stezaljku na IV cevčici za antikoagulant. Ako rastvor za sprečavanje koagulacije nije
provetren, otvorite ventil na komori za sipanje.
7. Ubacite rastvor za sprečavanje koagulacije. Otvorite stezaljku i u rezervoar uspite 100 – 200 ml
rastvora. Umanjite protok antikoagulanta na odnos od oko 15 ml rastvora na 100 ml krvi.
8. Ako prikupljanje krvi ne počne u roku od 5 – 10 minuta, protok antikoagulanta je možda zaustavljen.
Uverite se da ste ponovo pokrenuli protok rastvora za sprečavanje koagulacije pre prikupljanja krvi.
9. Prikupljanje krvi sada može da počne. Kada se prikupi odgovarajuća količina krvi, rezervoar može
da se isključi iz izvora vakuuma i da se premesti u autoLog sistem za autotransfuziju radi obrade.
10.Ako je potrebno istovremeno prikupljanje krvi, mogu da se koriste drugi rezervoar i izvor vakuuma.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
19
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_2.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Podešavanje: posuda za centrifugu, sistem cevčica i rad
Podešavanje i rad posude i cevčica identični su normalnoj autotransfuziji pomoću uređaja
(Slika 5).
1
5
3
2
4
Slika 6.
1. Rastvor za sprečavanje koagulacije
2. Izvor krvi
3. Rezervoar za prikupljanje
4. Konektor koji se pomera nadole
5. Cevčica za sukciju/antikoagulant
20 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_3.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Grafikon za rešavanje problema
Problem
Objašnjenje/korektivna radnja
Greške mašine
• autoLog sistem za autotransfuziju može da otkrije greške u radu koje
dovode do zaustavljanja mašine. Kada se ovo desi, kontrolna tabla ne
funkcioniše. U nekim slučajevima možda ni ekran neće funkcionisati.
Primeri su sledeći:
– Prekid u napajanju
– Gubitak 5 V napajanja
– Unutrašnja procesorska greška
• U slučaju greške mašine, isključite mašinu, a zatim je ponovo uključite.
Ako i dalje bude dolazilo do problema, zapišite tip greške i obratite se
Medtronic tehničkom servisu.
Nestanak napajanja
• Svaki put kada se instrument uključi, pokreću se parametri za pripremu
za upotrebu sa novim pacijentom. Međutim, nakon nestanka ili prekida
napajanja (ako se mašina ponovo pokrene u roku od 6 sati) prikazuje
se poruka „RESTORE PREVIOUS STATE?“ (VRATI U PRETHODNO
STANJE?).
• Taster „Incrementation“ (Povećanje) (+) omogućava promene između
odgovora YES (DA) i NO (NE). Taster „Go“ (Pokreni) potvrđuje izbor.
• YES (DA) = mašina se ponovo pokreće tamo gde je stala pre nestanka
napajanja (stanje, izračunate količine, faza itd), kao da nikada nije
prestala da radi.
• NO (NE) = parametri mašine se pokreću za novog pacijenta. Softver
pretpostavlja da je komplet postavljen u mašinu nov i prazan.
• Obratite pažnju na to da kočnica centrifuge ne funkcioniše u slučaju
nestanka napajanja. Nemojte uklanjati poklopac centrifuge dok se
potpuno ne zaustavi.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
21
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_3.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Vodič za rešavanje problema
Uvod
Namena ovog vodiča je da obezbedi jednostavan opis poruka koje autoLog sistem za
autotransfuziju prikazuje tokom rada. Kratak opis uzroka poruke takođe je uključen.
Ovaj vodič je podeljen na tri odeljka: normalne poruke, upozorenja i greške koje je moguće
otkloniti i fatalna upozorenja (koja nije moguće otkloniti).
Normalne poruke će se obično pojavljivati tokom rada sistema, na primer „Air in Saline Line“
(Vazduh u cevčici za rastvor).
Upozorenja i greške koje je moguće otkloniti mogu da se poprave putem brzog prilagođavanja
uređaja ili kompleta za jednokratnu upotrebu.
Međutim, u slučaju fatalne greške, treba da pozovete Medtronic CardioVascular servis i ne treba
ponovo da koristite uređaj dok se ne popravi.
Normalne poruke o pokretanju
Prikazana poruka
Napomene
A
MEDTRONIC AUTOLOG
VERSION X.X
(MEDTRONIC AUTOLOG
VERZIJE X.X)
Kada mašina vrši neka unutrašnja testiranja, verzija softvera se prikazuje
tokom nekoliko sekundi.
B
KIT ABSENT (KOMPLET
JE ODSUTAN)
Softver pri pokretanju proverava da li postoji komplet za jednokratnu
upotrebu. Ovo upozorenje se prikazuje ako komplet za jednokratnu
upotrebu nije postavljen u ventil I centrifugu. Pritisnite taster „Go“
(Pokreni) da bi softver ponovo proverio ventil. Upozorenje nestaje ako
se komplet za jednokratnu upotrebu pravilno postavi.
C
KIT NOT INSTALLED:
(KOMPLET NIJE
POSTAVLJEN:) LOCK
CENTRI COVER
(ZAKLJUČAVANJE
POKLOPCA CENTRIFUGE)
Ako softver zna da je ventil pravilno postavljen, ali ne otkriva posudu
u centrifugi, prikazuje se ova poruka zajedno sa tri kratka signala iz
zvučnika. Softver čeka neograničeno dugo dok se poklopac centrifuge
ne zaključa pravilno. Kada se umetne posuda, softver testira ventil.
D
INSERT KIT IN VALVE
AND PUMP (UBACITE
KOMPLET U VENTIL
I PUMPU)
Ako ventil nije postavljen u vrh ventila, prikazuje se ova poruka zajedno
sa tri kratka signala iz zvučnika. Neprekidno svetli LED na tasteru „Go“
(Pokreni). Svaki put kada korisnik pritisne taster „Go“ (Pokreni), softver
ponovo testira ventil. Ako komplet i dalje nije postavljen pravilno,
prikazuje se ova poruka zajedno sa tri kratka signala iz zvučnika.
E
CONNECT SAL, HOLDING
RESERVOIR AND WASTE
(POVEŽITE RASTVOR,
REZERVOAR I OTPAD)
Neprekidno svetli LED na tasteru „Go“ (Pokreni). Kada korisnik pritisne
taster „Go“ (Pokreni), ventil se podešava za pristup vreći za rastvor
(ispiranje), pumpa se okreće suprotno od smera kretanja kazaljki na satu
i pokušava da upumpa rastvor u centrifugu. Ako je prisutna dovoljna
količina rastvora, mašina ulazi u stanje zaustavljanja. Softver ne može
da proveri prisustvo ili odsustvo vreće za otpad i vreće.
22 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_3.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Prikazana poruka
Napomene
F
AIR IN SALINE LINE
(VAZDUH U CEVČICI
ZA RASTVOR)
Ako softver otkrije vazduh u cevčici za rastvor, prikazuje se ova poruka
zajedno sa tri kratka signala iz zvučnika. Kada korisnik pritisne taster
„Go“ (Pokreni), uređaj ponovo pokušava da upumpa rastvor u posudu.
Ako mašina nikada ne otkrije rastvor, proverite kratkospojnik detektora
vazduha (J5). Ako se ne otkrije vazduh, sistem automatski ulazi u stanje
zaustavljanja.
G
STOP (ZAUSTAVI)
0 ml
0 ml
MACHINE READY
(MAŠINA JE SPREMNA)
0 ml
0 ml
Sistem automatski ulazi u stanje zaustavljanja nakon uspešnog pokretanja
i svaki put kada korisnik pritisne taster „Stop“ (Zaustavi). Softver neće
napustiti stanje zaustavljanja dok se ne pritisne taster „Go“ (Pokreni).
Kada se mašina nalazi u stanju zaustavljanja, a korisnik jednom pritisne
taster „Go“ (Pokreni), mašina ulazi u stanje „Mašina je spremna“. Uređaj
je sada spreman za prikupljanje i ispiranje krvi.
Normalne poruke o radu
Prikazana poruka
Napomene
A
INPUT TRANSFERRED
(ULAZ JE PRENET)
0 ml
0 ml
Punjenje: „INPUT“ (ULAZ) se odnosi na količinu krvi upumpanu iz
rezervoara u posudu. „TRANSFERRED“ (PRENET) se odnosi na
količinu krvi koja je isprana i preneta u vreću. Količina za „INPUT“
(ULAZ) se neprestano ažurira tokom punjenja.
B
AIR IN RESERV. (VAZDUH U
REZERVOARU) LINE FINAL
CYCLE? (IZVRŠI POSLEDNJI
CIKLUS?) NO (NE)
Softver pri punjenju proverava da li postoji vazduh. Ako je
upumpano 50 ml vazduha, prikazuje se ovo upozorenje.
Kada korisnik pritisne taster „Go“ (Pokreni), mašina će ponovo
pokušati da izvrši punjenje iz rezervoara. Ako korisnik pritisne taster
„+“ da bi promenio odgovor u YES (DA) i pritisne taster „Go“
(Pokreni), mašina popunjava posudu iz vreće (koncentrisano)
i započinje ciklus ispiranja.
AIR IN RESERV. (VAZDUH U
REZERVOARU) LINE FINAL
CYCLE? (IZVRŠI POSLEDNJI
CIKLUS?) YES (DA)
C
INCOMPLETE BOWL
RECOVERABLE? (OPORAVAK
NEDOVRŠENE POSUDE?)
NO (NE)
Ako količina krvi povučena iz vreće i dalje nije dovoljna da popuni
posudu, prikazuje se ovo upozorenje. Podrazumevani odgovor je
NO (NE). Ako se pritisne taster „Go“ (Pokreni), krv iz posude se
vraća u rezervoar. Ako korisnik pritisne taster „+“ i promeni odgovor
u YES (DA), mašina započinje ciklus ispiranja. Kada se ispiranje
dovrši, zapremina posude se prenosi u vreću. Kada se pojavi upit
za Final Cycle (Poslednji ciklus), 100 ml rastvora za ispiranje se
upumpava u centrifugu. Centrifuga će nastaviti da se okreće
1 minut ako se ne dobije odgovor od korisnika.
D
WASTE BAG FULL (VREĆA ZA
OTPAD JE PUNA)
Ako vreća za otpad sadrži oko 7 litara, prikazaće se ovo upozorenje.
Korisnik treba da zameni vreću za otpad i pritisne taster „Go“ (Pokreni)
da bi se nastavilo sa normalnim radom.
E
UNLOCK THEN RELOCK
CENTRI COVER
(OTKLJUČAVANJE, ZATIM
PONOVNO ZAKLJUČAVANJE
POKLOPCA CENTRIFUGE)
Ovo upozorenje će se prikazati kada započne punjenje. Ovo znači
da centrifuga ne može da okrene posudu. U potpunosti izvadite
posudu iz centrifuge, a zatim je ponovo postavite.
F
OPTICS OBSTRUCTED
(SMETNJE U OPTICI)
Optika senzora nivoa se testira jednom tokom prvog ciklusa
popunjavanja. Ako rezultat senzora nivoa ukazuje na punu posudu,
pojavljuje se ovo upozorenje. Ako je posuda prazna, očistite
senzore nivoa mekom vlažnom krpom. Ako posuda sadrži krv,
ručno je ispumpajte u rezervoar i izvršite ponovno pokretanje.
G
WASH TRANSFERRED
(ISPIRANJE JE PRENETO)
102/250 ml
0 ml
Dok uređaj ispira krv, pojaviće se ovaj prikaz. Količina za
ISPIRANJE se neprestano ažurira tokom ispiranja. Kada se izvrši
ispiranje 250 ml, softver prelazi na fazu pražnjenja.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
23
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_3.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Prikazana poruka
Napomene
H
AIR IN SALINE LINE (VAZDUH U Ako uređaj otkrije vazduh tokom ispiranja, pojaviće se ova poruka.
CEVČICI ZA RASTVOR)
Kada se pritisne taster „Go“ (Pokreni), uređaj će ponovo proveriti da li
postoji rastvor. Ovaj proces se ponavlja dok se ne otkrije odgovarajući
rastvor. Ako se ne dobije odgovor u roku od 1 minuta, posuda prestaje
da se okreće.
I
INPUT TRANSFERRED
(ULAZ JE PRENET)
0 ml
0 ml
Kada uređaj prazni krv u vreću, pojavljuje se ova poruka kao i tokom
punjenja. PRENETA količina se ažurira da bi odrazila isprane
eritrocite koji se premeštaju u vreću.
J
EMPTYING TOO SHORT
(PRAŽNJENJE JE PREKRATKO)
(AIR IN LINE? (VAZDUH U
CEVČICI?))
Softver nadgleda detektor vazduha dok se centrifuga prazni
u vreću. Ako se otkrije vazduh pre nego što se ispumpa 100 ml
u vreću, prikazuje se ovo upozorenje. Ako pritisnete taster „Go“
(Pokreni), nastavlja se pražnjenje iz posude u vreću.
K
EMPTYING TOO LONG
(OCCLUSION?) (PRAŽNJENJE
JE PREDUGO (ZADRŽAVANJE
TEČNOSTI?))
Softver izračunava vreme potrebno za pražnjenje svake posude
posle svakog ciklusa ispiranja. Obično ovo vreme iznosi oko
37 sekundi za punu posudu. Ako se ovo vreme prekorači, što znači
da uređaj nije otkrio vazduh iz posude, prikazuje se ovo upozorenje.
Korisnici bi trebalo da provere stezaljku na cevčici vreće. Kada se
pritisne taster „Go“ (Pokreni), softver će preći na stanje „Ready“
(Spremno) ili će nastaviti sa punjenjem ukoliko se u rezervoaru
ne nalazi dovoljno krvi.
L
HOLDING BAG FULL
(VREĆA JE PUNA)
Kada se u vreću prenese oko 1.000 ml eritrocita, softver se zaustavlja i
zahteva od korisnika da promeni vreću. Prikazuje se ovo upozorenje.
Korisnik pritiska taster „Go“ (Pokreni) kada se postavi nova vreća da bi
nastavio rad.
M
KIT MISINSTALLED IN VALVE
(KOMPLET JE NEPRAVILNO
POSTAVLJEN U VENTIL)
Ako se u bilo kom trenutku tokom rada pumpe i centrifuge stezaljka
ventila otvori ili zatvori previše, softver će prikazati ovu poruku.
Pritisak na taster „Go“ (Pokreni) ponovo proverava komplet.
N
CENTRI COVER NOT LOCKED Ako posuda nije pravilno umetnuta i zaključana u centrifugi, softver
(POKLOPAC CENTRIFUGE NIJE će prikazati ovo upozorenje. Pravilno umetanje posude u centrifugu
ZAKLJUČAN)
automatski će obrisati ovo upozorenje. Taster „Go“ (Pokreni) ne
mora da se pritisne.
O
BATTERY LOW (BATERIJA JE
PRAZNA)
24 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Softver pri pokretanju proverava napon baterije. Ako je nizak,
mašina i dalje može da radi, ali prikazuje se ovo upozorenje. Do
ovoga može doći 14 puta pre nego što mašina prestane da radi.
Pritisnite taster „Go“ (Pokreni) da biste ga obrisali. Bateriju
zamenite odmah nakon ove procedure.
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_3.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Greške koje možda mogu popraviti korisnici
Ove greške će ipak onemogućiti rad mašine. Moguće je pokušati izvršavanje preporučenih radnji pre
pozivanja Medtronic CardioVascular servisa. Ukoliko se greške iz ovog odeljka ponove više puta,
odmah je neophodno pozvati servis i prestati sa upotrebom autoLog sistema za autotransfuziju.
Prikazana poruka
Napomene
A
ABNORMAL RESET
(NEUOBIČAJENO
USPOSTAVLJANJE POČETNIH
VREDNOSTI)
Ako dođe do zastoja u napajanju, može se pojaviti ova poruka.
Grešku je moguće obrisati isključivanjem i ponovnim uključivanjem
napajanja prednje table. Ako se greška ne pojavi ponovo, uređaj se
može koristiti. Ukoliko se ponovi pri svakom uključivanju napajanja,
uređaj ne sme da se koristi.
B
ERROR (GREŠKA)
CENTRI SPEED
(BRZINA CENTRIFUGE) <
Ako brzina centrifuge padne ispod 9.500 o/m, prikazuje se ova
fatalna greška. Ovo ukazuje na to da posuda ne može da se okreće
u centrifugi. Otključajte, a zatim ponovo zaključajte posudu. Isključite
i ponovo uključite uređaj i pokrenite obradu. Ako i dalje bude dolazilo
do problema, zamenite komplet za jednokratnu upotrebu. Ako se
problem i dalje javlja sa novim kompletom, pozovite servis.
C
ERROR (GREŠKA)
PUMP SPEED
(BRZINA PUMPE) <
Ako brzina pumpe padne ispod 5% odgovarajuće brzine, prikazuje
se ova fatalna greška. Proverite cevčicu oko vrha pumpe. Isključite
i ponovo uključite uređaj. Ako i dalje bude dolazilo do problema,
zamenite komplet za jednokratnu upotrebu. Ako se problem i dalje
javlja sa novim kompletom, pozovite servis.
Greške koje nije moguće otkloniti
Ove fatalne greške ne može otkloniti sistem i/ili operater. Sistem treba da se stavi van upotrebe
dok ga ne proveri kvalifikovani tehničar za servisiranje.
Prikazana poruka
Napomene
A
ROM CRC FAILURE
(NEUSPEH ROM CRC-a)
Ako čip ROM-a sadrži nevažeće podatke, prikazuje se ova fatalna
greška.
B
RAM TEST FAILURE
(NEUSPEH TESTIRANJA RAM-a)
Ako RAM ne radi ispravno, prikazuje se ova fatalna greška.
C
EEPROM NOT ACCESSIBLE
(EEPROM-u NIJE MOGUĆE
PRISTUPITI)
Ako nije moguće pristupiti EEPROM-u koji skladišti kompletnu
istoriju uređaja, prikazuje se ova fatalna greška.
D
RTC ACCESS FAILURE
(NEUSPEH PRISTUPA RTC-u)
Ako čip sata ne radi ispravno, prikazuje se ova fatalna greška.
E
ERROR (GREŠKA)
BATTERY LOW
(BATERIJA JE PRAZNA)
Ako se baterija ne zameni nakon 14. upozorenja o tome da je ona
prazna, prikazuje se ova fatalna greška.
F
EXTERNAL WATCHDOG
FAILURE (NEUSPEH
SPOLJNOG UREĐAJA
ZA NADGLEDANJE)
Ako bezbednosni čip mikroprocesora ne radi ispravno, prikazuje se
ova fatalna greška.
G
24 VS RELAY STUCK
(ZAGLAVLJIVANJE
RELEJA OD 24 V)
Ako nije moguće otvoriti relej od 24 V, prikazuje se ova fatalna
greška.
H
24V SENSING
(MERENJE ZA 24 V)
Ako nije moguće kontrolisati relej od 24 V, prikazuje se ova fatalna
greška.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
25
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_3.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Prikazana poruka
Napomene
I
5V OFF BEFORE
(5 V ISKLJUČENO PRE)
24V OFF (24 V ISKLJUČENO)
Ako se napajanja ne isključuju ispravnim redosledom, prikazuje se
ova fatalna greška.
J
AIR DETECTOR TEST
(TESTIRANJE DETEKTORA
VAZDUHA)
Ako detektor vazduha prestane da radi, prikazuje se ova fatalna
greška.
K
Ventil mora dostići zahtevani položaj za 3 sekunde ili ističe
ERROR (GREŠKA)
vremensko ograničenje i prikazuje se fatalna greška.
VALVE TIME-OUT (ISTEK
VREMENSKOG OGRANIČENJA
ZA VENTIL)
L
ERROR (GREŠKA)
VALVE POSITION
(POLOŽAJ VENTILA)
Ako je položaj ventila pogrešan ili ako se ventil okreće dok je
pumpa aktivna, ulazi se u rutinu greške i prikazuje se fatalna
greška. Ove provere se vrše svakih 25 milisekundi.
M
ERROR (GREŠKA)
CENTRI SPEED
(BRZINA CENTRIFUGE) >
Nekontrolisano pokretanje centrifuge: ako se centrifuga pokreće
kada bi trebalo da bude zaustavljena, prikazuje se ova fatalna
greška.
N
ERROR (GREŠKA)
CENTRI SPEED
(BRZINA CENTRIFUGE) >
Ako je brzina centrifuge prevelika, prikazuje se ova fatalna greška.
Ako je brzina centrifuge premala, prikazuje se fatalna greška.
O
ERROR (GREŠKA)
CENTRI DIRECTION
(SMER CENTRIFUGE)
Ako se centrifuga okreće suprotno od smera kretanja kazaljki na
satu, prikazuje se ova greška.
P
ERROR: (GREŠKA:) NMI
Kratak spoj napajanja od 5 V dovodi do ove fatalne greške.
Q
ERROR (GREŠKA)
24VS OVERLOAD
(PREOPTEREĆENJE ZA 24 V)
Procesor otkriva i kratak spoj napajanja od 24 V i prikazuje se ova
fatalna greška.
R
ERROR (GREŠKA)
PUMP SPEED
(BRZINA PUMPE) >
Nekontrolisano pokretanje pumpe: ako se pumpa pokreće kada bi
trebalo da bude zaustavljena, prikazuje se ova fatalna greška.
S
ERROR (GREŠKA)
PUMP SPEED
(BRZINA PUMPE) >
Ako je brzina pumpe prevelika, prikazuje se ova fatalna greška.
Ako je brzina pumpe premala, prikazuje se ova fatalna greška.
T
ERROR: (GREŠKA:)
DIRTY (PRENOS)
BLOOD TRANSFER
(PRLJAVE KRVI)
Ako softver na neki način preskoči fazu ispiranja, dolazi do ove
fatalne greške.
U
UNEXPECTED INTERRUPT
(NEOČEKIVANI PREKID)
Ako softver pređe na nepoznatu radnju, prikazuje se ova fatalna
greška.
V
ERROR (GREŠKA)
PROGRAM COUNTER LOST
(IZGUBLJEN JE BROJAČ
PROGRAMA)
Određene nelegalne radnje softvera će dovesti do fatalne greške.
W
ERROR (GREŠKA)
Pre pražnjenja posude za ispiranje, softver proverava da li su
TOO MUCH OVERHEAD
najmanje jednom izvršena testiranja RAM-a i ROM-a. Ako
(PREVIŠE DODATNE PODRŠKE) testiranja nisu dovršena, prikazuje se ova fatalna greška.
26 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0012
Autolog_ch_4.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Kalibracija, čišćenje i održavanje
Kalibracija zahteva obučeno servisno osoblje. Neka kvalifikovani biomedicinski tehničar ili
servisno odeljenje vaše institucije izvrše prilagođavanja kalibracije kao što je prikazano
u autoLog priručniku za servisiranje.
Bezbednost pacijenta zahteva da obučeni tehničar proverava mašinu najmanje jednom godišnje.
Pre održavanja uverite se da je jedinica isključena.
Komponenta/oblast
Korektivna radnja
Spoljašnjost
• Svaki put kada se spoljašnji delovi uređaja isprljaju (npr. od prosute krvi), treba
ih očistiti u skladu sa odobrenim bolničkim protokolima 10% rastvorom varikine
ili drugim odgovarajućim rastvorom za dezinfekciju. Nakon čišćenja, jedinicu
treba obrisati tkaninom i vodom da bi se uklonili ostaci rastvora za čišćenje.
• Ako sumnjate da je tečnost prodrla u mašinu, trebalo bi da je odmah pregleda
obučeni tehničar.
Senzor nivoa
• Ako se prospu krv ili drugi rastvori ili se tokom upotrebe u senzoru nivoa
nagomila prašina, ostaci mogu sprečiti funkcionisanje senzora.
Da biste očistili senzor nivoa: koristite pamučnu krpu navlaženu dejonizovanom
vodom (nemojte koristiti tečnosti koje mogu da ostave trag kao što su sredstva
za dezinfekciju ili alkohol). Pažljivo obrišite senzor da biste uklonili krv, prašinu ili
prljavštinu. Pažljivo ga obrišite drugom suvom pamučnom krpom da biste
uklonili ostatke tečnosti.
Centrifuga
• Ako se krv ili tečnosti prospu u centrifugalnu komoru, uklonite komplet za
ispiranje pošto se slučaj dovrši. Postavite ravnu posudu ispod mašine da biste
prikupili rastvor za dezinfekciju korišćen tokom procesa čišćenja.
Oprez: Koristite odgovarajući krvni patogen i kontrole rada kao što su
zaštita očiju, maska i rukavice da biste se zaštitili od krvi, tečnosti za
čišćenje i da biste odbacili iskorišćene tečnosti.
• Isključite mašinu, a zatim je ponovo uključite pritiskajući taster „Go“ (Pokreni).
To postavlja mašinu u režim za čišćenje centrifuge. Ponovo pritisnite taster „Go“
(Pokreni) da biste započeli rotaciju centrifuge.
Oprez: ne postoji bezbednosna kočnica. Ne stavljajte prste u
centrifugalnu komoru dok je pokrenuta.
• Polako, tokom perioda od 1 – 2 minuta, uspite 1 l 10% rastvora varikine ili
drugog odgovarajućeg rastvora za dezinfekciju u centrifugu dok se okreće.
Pritisnite taster „Stop“ (Zaustavi), isključite mašinu i sačekajte dok centrifuga
potpuno ne prestane da se okreće pre nego što stavite prste u centrifugalnu
komoru. Osušite komoru mekom tkaninom.
Vrh pumpe
• Povremeno treba proveravati da li na vodičima za cevčice i vrhu pumpe postoje
rapave i oštre ivice koje bi mogle dovesti do oštećenja i/ili prestanka
funkcionisanja cevčica. Sve oštećene delove odmah treba zameniti.
• Povremeno može biti potrebno čišćenje spoljašnjosti i unutrašnjosti pumpe za
tečnost. Da biste očistili vrh pumpe, izvršite navedenu proceduru:
1. Isključite jedinicu i isključite je iz izvora napajanja.
2. Otvorite polugu pumpe (pazite da ne uštinete prste polugom pumpe)
i izvadite vrh pumpe.
Oprez: koristite odgovarajući krvni patogen i kontrole rada kao što su
zaštita očiju, maska i rukavice da biste se zaštitili od krvi, tečnosti za
čišćenje i da biste odbacili iskorišćene tečnosti.
3. Koliko god je moguće, očistite prosute tečnosti koristeći peškire i pamučne
krpe ovlažene vodom, 10% rastvore varikine ili drugi odgovarajući rastvor za
dezinfekciju. Dobro osušite oblast.
4. Otvorite polugu pumpe. Poravnajte udubljenje na vrhu pumpe sa ključem na
dršci. Ponovo postavite vrh pumpe.
5. Uključite jedinicu.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
27
Autolog_ch_4.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0012
Odlaganje na kraju životnog veka
Odložite uređaj na predviđenu lokaciju za recikliranje. Odložite ovaj proizvod
u skladu sa lokalnim propisima. Posetite lokaciju http://recycling.medtronic.com
za uputstva o ispravnom odlaganju ovog proizvoda.
28 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Autolog_war.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
OGRANIČENA GARANCIJA ZA OPREMU1
(Za zemlje izvan SAD)
A. Ova OGRANIČENA GARANCIJA obezbeđuje sledeće osiguranje kupcu Medtronic®
autoLog® sistema za autotransfuziju, u daljem tekstu „opreme“, da će, ukoliko oprema
prestane da funkcioniše u okviru uobičajenih odstupanja zbog oštećenja materijala ili izrade
u roku od jedne (1) godine od isporuke opreme kupcu, Medtronic na osnovu svoje odluke:
(a) popraviti ili zameniti oštećeni deo ili delove opreme; (b) kupcu izdati kredit jednak iznosu
kupovne cene originalne opreme (koji ne prekoračuje vrednost zamene opreme) za kupovinu
zamene opreme ili će (c) obezbediti funkcionalnu odgovarajuću zamenu opreme bez
nadoknade.
B. Da biste se kvalifikovali za popravku, zamenu ili kredit naveden u odeljku A, moraju biti
ispunjeni sledeći uslovi:
(1) Oprema mora biti vraćena preduzeću Medtronic u roku od šezdeset (60) dana nakon
otkrivanja oštećenja (ako tako odluči, Medtronic može da popravi opremu na lokaciji).
(2) Opremu ne sme da popravlja ili menja neko ko nije iz preduzeća Medtronic na bilo koji
način koji, na osnovu procene preduzeća Medtronic, utiče na njenu stabilnost
i pouzdanost.
(3) Oprema se ne sme nepravilno koristiti, zloupotrebiti ili doživeti nezgodu.
C. Ova OGRANIČENA GARANCIJA je ograničena isključivo na izričite uslove. Medtronic
posebno nije odgovoran za slučajna ili posledična oštećenja na osnovu garancije, ugovora,
delikta ili na drugom osnovu.
D. Isključenja ili ograničenja navedena iznad nisu namenjena za i ne smeju se tumačiti tako da se
ne slažu sa obaveznim odredbama primenljivog zakona. Ako sud ili merodavna nadležnost
utvrdi da je neki deo ili odredba ove OGRANIČENE GARANCIJE nezakonita, da se ne može
sprovesti ili da je neusaglašena sa primenljivim zakonom, to neće uticati na važenje ostalih
delova OGRANIČENE GARANCIJE, a sva prava i obaveze tumačiće se i sprovoditi kao da ova
OGRANIČENA GARANCIJA ne sadrži određeni deo ili odredbu koja se smatra nevažećom.
1 Ovu ograničenu garanciju obezbeđuje Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432. Oblasti izvan SAD
trebalo bi da se obrate lokalnom predstavniku preduzeća Medtronic za tačne uslove ograničene garancije.
Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
29
Autolog_war.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
30 Priručnik za rukovaoce
M938156A025 Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0027
Autolog_bc.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
M938156A025
Rev 1.0
Medtronic Confidential
CS0027
Autolog_bc.fm 11/18/10 8:53 am
6 x 8.5 inches (152.4mm x 215.9mm)
Medtronic Confidential
CS0027
Evropa
Severna i Južna Amerika
Sedište za Evropu/Afriku/Bliski istok
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case Postale 84
CH - 1131 Tolochenaz
Switzerland
Internet: www.medtronic.co.uk
Tel. 41-21-802-7000
Faks 41-21-802-7900
Južna Amerika
Medtronic Latin America
3750 NW 87th Avenue
Suite 700
Miami, FL 33178
Tel. 305-500-9328
Faks 786-709-4244
Kanada
Medtronic of Canada Ltd.
6733 Kitimat Road
Mississauga, Ontario L5N 1W3
Canada
Tel. 905-826-6020
Faks 905-826-6620
Besplatan poziv u Kanadi:
1-800-268-5346
Proizvođač
za SAD:
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432
USA
Internet: www.medtronic.com ili
www.perfusionsystems.com
Tel. 763-391-9000
Faks 763-391-9100
Besplatan poziv u SAD:
1-800-433-4311 tehnička podrška
1-800-854-3570 korisnička služba
Ovlašćeni predstavnik u
Evropskoj zajednici
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel. 31-45-566-8000
Faks 31-45-566-8668
Azija-Pacifik
Japan
Medtronic Japan
Comodio Shiodome 5F
2-14-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku
Tokyo 105-0021
Japan
Tel. 81-3-6430-2011
Faks 81-3-6430-7140
Australija
Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Poslovna adresa:
97 Waterloo Road
North Ryde NSW 2113
Poštanska adresa:
PO Box 945
North Ryde NSW 1670
Australia
Tel. 61-2-9857-9000
Faks 61-2-9878-5100
Azija
Medtronic International Ltd.
Suite 1602 16/F, Manulife Plaza
The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue
Causeway Bay
Hong Kong
Tel. 852-2891-4068
Faks 852-2591-0313
*M938156A025*
M938156A025
Rev 1.0
© 2006, 2010 Medtronic
M938156A025 Rev 1.0
Download

autoLog®