ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Levent ÜRER
2.
Doğum Tarihi:
07.01.1962
3.
Unvanı:
Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
5.
Bölüm/Program
İ.İ.B.F.Kamu YönetimiUluslararası ilişkiler
Sos.Bil.Enst. Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Sos.Bil.Enst. Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Üniversite
Gazi Üniversitesi
Yıl
1985
İstanbul Üniversitesi
1987
İstanbul Üniversitesi
1995
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
10 Temmuz 1995 ,İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doçentlik Tarihi
:
9 Aralık 2005, T.C. Üniversitelerarası Kurul, Siyasi Tarih Doçenti ve
21 Şubat 2006, T.C. İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset
Bilimi Anabilim Dalı Doçenti
Profesörlük Tarihi
:
24.Nisan 2013, T.C. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlıkların internet üzerinde YÖK sayfasından alınan listesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
danışmanlıklara ilişkin liste ektedir.
1. Nurettin Doygun, Ulusal bağımsızlık mücadelesinde Sovyetler Birliği ve yardımları [The USSR and its
assist in national independence struggle] ,İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek
Lisans,1999,87 s.
2. A. Atilla Yıldırır, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde güvenlik arayışları ve NATO'nun buna cevabı: Barış
için ortaklık [The Search for security in Middle and Eastern European countries and NATO's answer to
this: Partnership for peace],Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler
Enstitüsü,1999,140 s.
3. A.Poyraz Gürson, Su sorunu ve GAP çerçevesinde Türkiye-Suriye ilişkilerine analitik yaklaşım
[Turkish and Syria relation ships analytical perepective water problem],Danışman: Y.Doç.Dr. Levent
Ürer,: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans,1999,111 s.
4. Balatekin Güray, İsrail'in güvenliği ve hayat sahası [The Security and compart zone of Israel]
/Danışman:Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans,1999,89 s.
5. Murat Papuç,Arap Ortadoğu`sunda ulusçuluk hareketleri [Nationalist movements in Arabin MiddleEast]/Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans,
2000,86 s.
6. Fuat Dündar, İttihat ve Terakki`nin müslümanları iskan politikası (1913-1918) [Settlement policy of
İttihat ve Terakki for moslem community (1913-1918)] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans,2000,208 s.
1
7. Adil İslamov, Azerbaycan petrolü ve Hazar`ın statüsü [Azerbaijan oil and status of Caspian sea] /
Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2001
8. Can Kaya, Küreselleşme, sendikaların krizi ve enternasyonalizm [Globalization, crisis of trade unions
and internationalizm] Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans,2001,183 s.
9. Sibel Şimşek, 1960-2000 yılları arasında ortaöğretim kurumlarında okutulan tarih ders kitaplarının
karşılaştırılmalı incelenmesi[Research companing the books taught in primary and secondary schools
between the years 1960-2000, Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans,2001,177 s.
10. Mehmet Sait Emir, II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı dış politikası [The Foreign policy of the reign of
Abdulhamit Second), Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans, 2002,113 s.
11. Katibe Ülkü İnce, Türk kimliğinin inşası ve (1919-1938) dönemi ulus anlayışı [Establishment of
Turkish identity and nation understanding in (1919-1938) period] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer,
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2002,218 s.
12. Ali Kılıçarslan Topuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze Türk Bulgar ilişkileri [Turkish
Bulgarian relations since the foundation of the republic of Turkey] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer,
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans,
2002,115 s.
13. Mehreban Ghasemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı Türkiye-Iran ekonomik ilişkileri
[Economical structure of islamic republic of Iran and Turkey Iran economical relations] /Danışman:
Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans, 2002,104 s.
14. Djabbar Gharehayaghi, Yeni Azerbaycan Devleti (sosyo-ekonomik ve siyasal boyutuyla) [The
Socioecenomic and political dimension of the new Azarbaijan] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer,
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2003, 113 s.
15. Veli Selman Gemuhluoğlu, Türk dış politikası açısından Küba füze krizi bağlamında Türkiye`deki
Jüpiter füzelerinin sökülmesi [The Removal of the Jupiters in Turkey after Cuban missile crisis from the
Perspective of Turkish foreign policy] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal
Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans, 2003, 179 s.
16. Aleksandr Devederov, Rusya ulusal güvenlik Konsepti ve Rus-Amerikan ilişkilerine etkisi -1991`den
günümüze- [The Concept of national safety of Russian and its influence on the Russian-American
attitudes since 1991 and up to now] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal
Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2003,106 s.
17. Özgün Erler, Dış politika aracı olarak psikolojik savaşın taihsel evrimi ve uygulamada gösterdiği
farklılıklar [The historical evolution of psychological warfare as a means of foreign policy and its
differences in practice] / Danışman: Y.Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler
Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2004, 227 s.
18. Fulya Kıvılcım,Türkiyenin üyeliği sürecinde Avrupa Birliğindeki imajında rol oynayan temel unsurlar
[The main facts of image of Turkey the memberships to the European Unions] / Danışman: Doç. Dr.
Levent Ürer, Beykent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans, 2006, 178 s.
19. Metin Krliç, Milliyetçilik ve etnik milliyetçilik, sırbistan ve karadağ örneği [Nationalism and ethnic
nationalism, serbia and montenegro as a sample] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2007,118 s.
20. Merdan Krliç, Eski Yugoslavya'da siyasal hareketlerin ve günümüz partilerinin iç ve dış politika
yaklaşımı [Political movements in old Yugoslavia, internal and external approach of the present parties] /
Danışman: Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler
Anabilim, Yüksek Lisans, 2007,190 s.
2
21. Abdurrahman Kurt, Küreselleşen dünyada vatandaşlık kavramı [Citizenship towards global world] /
Danışman: Doç. Levent Ürer, Beykent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Yönetimi
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2006, 97 s.
22. Ayşe Semin Gözaydın, Soğuk savaş sonrası uluslararası alanda tehdit algılamaları [International
perception of threatening after the cold war] /Danışman: Doç.Dr. Levent Ürer, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2007, 168 s.
23. Hakkı Barutçu, Uluslararası çatışmaların çözümünde birleşmiş milletler genel sekreteri'nin rolü ve
birleşmiş milletler genel sekreteri olarak Kofi Annan'ın uluslararası çatışmalara yaklaşımı [The role of the
united nations general secretary in international conflict resolutions and Kofi Annan's approach to
international conflicts as the general secretary of united nations] / Danışman: Doç. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2007,128 s.
24. Özlem Seven, Lozan'da azınlık kavramı ve İki Dünya Savaşı arası dönemdeki uygulamları [The
minority concept in lausanne and its implemantations between the Two World War era] / Danışman:
Doç.Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans, 2007,176 s.
25. Zeynep Durukan,11 Eylül sonrası terör algısı ve Türkiye’ ye etkileri / Danışman: Doç. Dr. Levent
Ürer, Harp Akademileri Komutanlığı - Stratejik Araştırmalar Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans, 2007, 189 s.
26. Mücahit Karlı, İkinci dünya savaşı sonrası çok partili yaşama geçişteki dış etkenler [External factors
inflvencing transition to multi-party politics after world war II] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, Kadir
Has Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2008,
105 s.
27. Ahmet Tezel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak Kıbrıs sorununun çözümüne etkisi
[The effects of Turkish republic of Northern Cyprus over Cyprus problems' solution as a state],Danışman:
Doç. Dr. Levent Ürer - Yrd. Doç. Dr. Uğur Özgöker, Kadir Has Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı -Yüksek Lisans, 2008, 135 s.
28. Mikail Aras, Türk Ermeni ilişkileri ve ilişkileri dönüştüren terör süreci [Turkish Armenian relations and
the terror process that transform the relations] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, Kadir Has Üniversitesi
- Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek
Lisans, 2008,157 s.
29. Gökhan Şekeroğlu, Türk Gümrük Mevzuatı’nın Topluluk Mevzuatı’na uyumu [The adaptation Turkish
Customs Regulations of the EU regulation process] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2007,143 s.
30. Defne Atasoy, İran'da şah sonrası nükleer enerji politikası [Nuclear energy of politics after the shah in
Iran] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, Kadir Has Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası
İlişkiler Bölümü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans, 2008,156 s.
31. Sırrı Mete Erna, Soguk savas sonrası Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının 11 Eylül 2001
öncesi ve sonrası karsılastırmalı incelemesi [A comparative analysis of the post- cold war foreign policy
of The United States, before and after the attacks of september 11th] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer,:
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans,
2006, 159 s.
32. Efsun Çelik, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da barışı kurma ve sürdürme çabaları [The efforts to
build and sustain peace in Europe after the World War II] / Danışman: Yrd. Doç. Dr. Levent Ürer,
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans,
2005, 155 s.
33. Ali Tekin Koçak, Globalleşme sürecinde insan kaynakları yönetiminde değişimler [The main changes
in human resources management at the globalization edge] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2006, 200 s.
34. Salman Keliev, Soğuk savaş sonrası Rusya’nın Avrasya polıtıkası [Russia’s Euraisan politics after
the post cold war] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2005, 127 s.
3
35. Kağan Dağhan Acar, İkınci Dünya Savaşı'na kadar Türk boğazlarının statüsü [The status of The
Turkish bosphrous until The World War II] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2007,209 s.
36. İdris Aksoy, Girit ve Girit’teki ayrılıkçı hareketlerin tarihi süreci ve Kıbrıs’a yansımaları [Crete and the
historical process of separatist activities in crete and their reflections onto Cyprus] / Danışman: Doç. Dr.
Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans, 2006, 138 s.
37. Roman Velev, Moldova’da ulusal azınlıklar ve Agit’in rolü: Gagauz örneği [National minorities in
Moldova and the role of the Osce: Gagauzian example ] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2007, 267 s.
38. Eser Karakoç, Türkiye`nin uluslararası güvenlik stratejileri [International security strategies of Turkey]
/ Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer,: Kadir Has Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası
İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans, 2008, 134 s.
39. Aslı Hüseyinoğlu, Devletlerin güvenlik algılamasında enerji kaynaklarının rolü: Hazar Havzası örneği
[The role of the energy resources in perceprion of states' security: The case of Caspin Sea] / Danışman:
Doç. Dr. Levent Ürer, Kadir Has Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Yüksek Lisans, 2009, 122 s.
40 Gökhan Özeren, ABD'nin Ermeni politikası 1890-1920 [U.S. policy toward Armenia 1890-1920] /
Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer,: Kadir Has Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler
Bölümü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans, 2009, 89 s.
41. Hakan Cora, Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri ve uyum sorunları
[During the accession period to European Union memberhship the context and problems of Turkish
private security services] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler
Enstitüsü - Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2010, 161 s.
42. Zaur İsmayilov, Bakü I. Doğu Halkları Kurultayı ve Kafkasya'da Sovyet etki alanının inşası [Baku I.
Eastern Congress and building Sowiet effect zone in caucasus] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer,
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü - Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı - Yüksek Lisans, 2010, 157 s.
43. Özcan Sezer, Uyuşturucu kaçakçılığının uluslararası ilişkilere etkisi üzerine bir çalışma [A study
about the impact of illicit drug traffic on international relations] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer,
Beykent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans,
2010, 124 s.
44. Osman Beyazyıldız, Türkiye’de yerel yönetimler ve demokratikleşme sürecine etkisi [Local
governments in Turkey and their effects on the democratization process] / Danışman: Doç. Dr. Levent
Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans, 2010,131 s.
45. Nejdet Özberk, İhracat ve yatırım için diplomasi: Türkiye'nin ticari diplomasi uygulaması [Diplomacy
for export and investment: The case of Turkish commercial diplomacy] / Danışman: Doç. Dr. Levent
Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı - Yüksek Lisans, 2010, 217 s.
46. Gürcü Kaya, Kadın derneklerinin kadın siyasal yaşama etkisi, KA-DER örneği [The women
assosiations' effect on political life, KA-DER example] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, Kadir Has
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Bölümü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
-Yüksek Lisans, 2010,113 s.
47. Murat Kaya, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılışını hazırlayan uluslararası gelişmeler [International
developments laying the foundations of the collapse of the Republic of Cyprus] / Danışman: Doç. Dr.
Levent Ürer, Beykent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 2010, 90 s.
48. Meltem Öztürk, Avrupa Birliği göç politikaları: Almanya’daki Türk işçileri [European Union migration
policy: Turkish workers in Germany] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal
Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2011-148 s.
4
49. Gamze Değirmenci, Avrupa Birliği göç politikası kapsamında Fransa'nın göç politikası [France's
migration policy within the European Union's migration policy] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul
Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2011, 233 s.
50. Mustafa Can Türe, Bir regülasyon modeli olarak kamusal taşıyıcılık [Common carriage as a
regulation model] / Danıışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2011, 128 s.
6.2. Doktora Tezleri
1. Fehmi Gürdallı, Avrupa Birliği dış politikasında enerji faktörü [Role of energy in European Union
foreign policy] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Doktora, 2009, 383 s.
2. Ahmet Emre Ateş,1940-1946 yılları arasında Türkiye'de köylü eğitimi: Ulus-devlet inşaasında Köy
Enstitüleri'nin yeri [The education of peasents in Turkey between 1940-1946: The place of Village
Institutes in nation-state building] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer, İstanbul Üniversitesi - Sosyal
Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı – Doktora, 2011
3. Caner Sancaktar, Yugoslavya'da sosyalizmden kapitalizme geçiş: Özyönetim uygulaması [Transition
from socialism to capitalism in Yugoslavia: Self-management practice] / Danışman: Doç. Dr. Levent Ürer,
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora, 2009,404 s.
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Ürer, Levent “Nationalism in Turkey” International Journal of Turcologia, Volume IV,
N.7 Spring 2009 s.48-59.
1.
2. Ürer, Levent “Imagination of Nationalism and İdealism”,
Turkology, Volume III, N.5, Winter 2010-44.
International Review of
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ürer, Levent, “Rethinking Turkish-American relations As A Component of Turkish
Foreign Policy Towards The USSR From The Cold War Until Today” Yakın Dönem
Türkiye Araştırmaları Dergisi, T.C. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Dergisi, Yıl 2003/2, Sayı 3, s.269-278.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1. Levent Ürer, “20.Yüzyılda W.Wilson’un İdeal dünya Tasarımı ile ABD Hegomonyası ve
Küresel Olanın İnşaası”, Bir Çatışma ve Uzlaşma Kaynağı Olarak Küreselleşme”
Uluslar arası Sempozyum, 13-15 May 2008, Girne American Universitesi,
Sempozyum Programı ve Bildiri Özetleri Kitapçığı
2. Levent Ürer, “The Effects of the Turkish-American Relations on The Turkish Foreign
Policy against the Socialist Bloc” Managing the (Re)creation of Divisions in Europe,
3rd Convention of the Central and East European International Studies Association
(CEEISA) together with the Nordic International Studies Association (NISA) and Russian
International Studies association (RISA),20-22 June,Moscow, 2002.
5
7.4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kitap Yazarlığı
1. Ürer, Levent, Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları, Derin Yayınları, İstanbul, 2003.
2. Ürer, Levent, Mondros’tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası, Altın
Yayınları, İstanbul,2005.
3. Ürer, Levent, Soysal Devletten Sosyal Devlete Ulusçuluk Tartışmaları, Melek
Yayınları, İstanbul, 2012.
Kitap Bölüm Yazarlığı
1. Ürer, Levent, “Mustafa Kemal’in Dış Politika Anlayışı ve Cumhuriyetin İlk
Dönemlerinde Türk Dış Politikası’nın Genel Görünümü”,
Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Derleyenler, Murat
Eroğlu,Donkişot Yayınları, İstanbul, 61-80 (2001).
Değişen Dünya ve
Metinsoy ve Mustafa
Ürer, Levent, “Düzene Muhalif Bir Belge Olarak Lozan Antlaşması; Azınlık Tartışmaları
ve Muhalefet”, Türkiye’de Siyasal Muhalefet, Derleyen, Ayşegül Komsuoğlu, Bengi
Yayınları, İstanbul, 2008. S.19-43.
2.
3. Ürer, Levent, “Ulusal Söylemde Çingene Olup Roman Kalmak”, Levent Ürer(Der.),
Roman Olup Çingene Kalmak, İstanbul, Melek Yayınları, 2012. S.45-79.
4. Ürer, Levent, “Etnik Vatandaşlık ve Macaristan Örneği”, Yeliz Okay (Edt.) Macar-Türk
İlişkileri Üzerine Makaleler, Macar Kardeşler, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012.s.175-194.
5. Ürer, Levent, “Çarlık ve Sovyet İmparatorluk Tarzı Rus Milliyetçiliği; Günümüz Etnik
Söyleme Yansıması” Yeliz Okay (Edt.) ,Türk-Rus ilişkileri Üzerine Makaleler, Doğu
Kitabevi, İstanbul,2012, s.115-129.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ürer, Levent, “Egemenlik Paradoksu; 1924 ve 1961 Anayasa Uygulamalarında
Türkiye Örneği”,Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, s.145 (2003).
2. Ürer, Levent, “Göç; Sınır Aşan insanlar ve Paylaşılamama sorunları”, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Yıllığı Özel Sayı Prof. Dr. Esat Çam’a
Armağan, 3, 233, (1999).
3. Ürer, Levent “Nüfus ve Türkiye’de Nüfus sorunu”,
Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Yıllığı, 2,89-102(1998).
İstanbul Üniversitesi İktisat
4. Ürer, Levent “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin İnşasında Sivil ve Askeri
Bürokrasinin Dönüşümü”, İktisat Dergisi, Mart-Nisan 2009, Sayı.502, s.5361,İstanbul,2009.
6
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ürer, Levent “Türkiye’nin Yeniden Yapılanması”, Ege Koop 10 Eğitim Semineri, 20-25
Şubat, 249-257, Selçuk,2001.
2. Ürer,Levent “Egemenlik ve Egemenliğin Devri Anlayışında Bir Uygulama:1961
Anayasası” 7.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 21-23 Kasım 2001 ODTÜ-Ankara tebliğ
sunumu.
3. Ürer, Levent “Çatışma Çözümünde Kriz Algısının Önemi ve Türkiye”,ss.213-227,
Yebko, 2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 24-25 Eylül 2009, Sunulan
Bildiriler Kitabı, Cilt 5.
7.7. Diğer yayınlar
1. Levent Ürer, “Başkalaşım ve Özür” Evrensel Kültür Aylık Kültür, Sanat Edebiyat
Dergisi, İstanbul, Sayı.242, Şubat 2012,ss.92-95.
2. Levent Ürer,”Atakent ve Göç Kavramı” Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.47,Nisan 2012.ss.38-39.
3. Levent Ürer, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat, Magazin Dergisi, İstanbul,
Sayı.47,Nisan 2012.ss.38-39.
4. Levent Ürer, “Uluslararası İlişkilerde Özür ve Kültür”, Atakent Aylık Haber Kültür,
Sanat, Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.46,Mart 2012.ss.34-35.
5. Levent Ürer, “Hibrit Yaşamın Kıyısında”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.45,Ocak, 2012.ss.28-29.
6. Levent Ürer, “Modernleşme ve Deprem”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.41, Aralık 2011.ss.36-37.
7. Levent Ürer, “Modernleşme ve Çağdaşlaşma”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.42,Ekim, 2011. ss.44-45.
8. Levent Ürer, “Başkaldırı ve İtaat Üzerine”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.41,Ekim 2011.s.44.
9. Levent Ürer, “Atakent Meydanı” ve “İnsanlık Hali” Atakent Aylık Haber Kültür,
Sanat, Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.40,Ağustos 2011.s.46, 47.
10. Levent Ürer, “Seçen Olmak”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat, Magazin
Dergisi, İstanbul, Sayı.39,Mayıs 2011.ss.38-39.
11. Levent Ürer, ”Atakent’e Ait Olmak” Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat, Magazin
Dergisi, İstanbul, Sayı.38, Nisan 2011.ss.46-47.
12. Levent Ürer, ”Kendi Kaderini Tayin Hakkı” Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.37,Mart 2011.ss.38-39.
7
13. Levent Ürer, “Mutlu Yıllar Atakent”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat, Magazin
Dergisi, İstanbul, Sayı.36,Ocak 2011.ss.38-39.
14. Levent Ürer, “Atakent’te Siteler Birliği”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.35, Aralık 2010.s.38.
15. Levent Ürer, “Sitelerden Modern Devlete Birlik Algısı; Atakent Çıkarımı”, Atakent
Aylık Haber Kültür, Sanat, Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.34, Ekim 2010.s.44.
16. Levent Ürer, “Atakent’te Yönetim ve Bilinç”, Atakent Aylık Haber Kültür, Sanat,
Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.33, Eylül 2010.ss.50-51.
17. Levent Ürer, “Sitelere Sürekli Eğitim ve Küçükçekmece Belediyesi”, Atakent Aylık
Haber Kültür, Sanat, Magazin Dergisi, İstanbul, Sayı.30, Nisan 2010.ss.60-61.
Nisan 2012’den itibaren aylık olarak yazılar yayımlanmaya devam etmektedir.
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği 19981999.
İ.Ü.İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcılığı,
2005İ.Ü.İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi
Anabilim Dalı Başkanlığı,2005,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği,2006-2010.
İ.Ü. İktisat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 2007-2010.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
8
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
GÜZ
DÖNEMİ
2010-2011
BAHAR
DÖNEMİ
GÜZ
DÖNEMİ
2011-2012
BAHAR
DÖNEMİ
Dersin Adı
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerde Temel
Kavramlar
Türk Dış Politikası -I
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
2
3
Öğrenci
Sayısı
40
100
100
2
80
Turkish foreign Policy
İnsan Haklarıı
Siyasi Olaylar Tarihi
Azınlık Hakları ve Uluslararası
Göç
Milliyetçilik ve Azınlık Haklar
Turkish Political Life
Türk Dış Politikası -II
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerde Temel
Kavramlar
Türk Dış Politikası
2
2
2
3
120
100
100
300
3
2
2
2
6
3
75
120
90
40
500
100
2
80
Turkish foreign Policy
2
120
İnsan Haklarıı
2
100
Azınlık Hakları ve uluslararası
Göç
Siyaset
Bilimine
Giriş,
Uzaktan Eğitim
Milliyetçilik ve Azınlık HaklarıII
3
100
1
500
3
75
Yüksek Lisan ve Doktora Dersleri,
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Programı, Bahar
Dönemi, “Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası Ekonomik ve Politik Sorunlar” Dersi 3 Kredi,
Seçimlik.
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora
Programı, Güz Dönemi, “Ulus ve Ulusçuluk Hareketleri” Dersi 3 Kredi, Zorunlu.
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Programı, Güz Dönemi, “Bilgi Kuramları ve Sosyal Bilimlerde Yöntem” Dersi, 3 Kredi,
Seçimlik.
9
Download

Levent ÜRER - Beykent Üniversitesi