Limagrain d.o.o.
SREMSKA
Tel: 021/4750-788; Fax: 021/4750-789
www.limagrain.rs
POLJOPRIVREDA
Godina III • Broj 36 • 28. mart 2014. • cena 40 dinara
Y%
VINO
B
6 E 6@ G" 6!
"6??6?"??H6
"6!?"?G=
I6*EJ"H"6H?"?KHE
"*E"GL'M!"6
HH ?N " " ? K '=D E ?
6"H"?@=
O " E" N K 6
"6"?G"6*@"=
!"#$%!#&'##(')(*!+#,-%+#!&#
U OVOM BROJU
!
23
2)
2
3$AB3C3333
godine
=
D=
S
" W X? ?" E6
?@
?"
K6 6 G ? K
? ?6?66=
/01
M
MPQRSP
Q
U'&U)(,,
od 17. do 21. marta 2014.
!"#
$%&''()#*+%&''()''('#,''()
3(6%<=>>>=?=@=
• • • berzama
#'5746&5
3RS?&5#-6#,@7(!4&8'A84
B(')
;7
2
2)BC
BBD)
(
B
2-
C
M
?"?
A " (
6 " hX
j 6 "(
K E6 ?6 "=A
"@"
?"K" ?G" ""6?K"(
@ H E ! 6 ?"K"
?"G=I
" @ E (
6"K " N ?
K"@?"6H?@
"= E N ?"(
H ?"? 6 N K " E E"
? ? E ? E"= O (
" ! " ?
oko devet milijardi dinara. Ovo je
6! E 2
-
C 6 ?"?
A " "N RIG"?"?
?H6"
? X
= R " ?(
E " 6 "
H(
6N?=
SN " ""?N
?K"6N?"
H= 6 S6N ?(
N " ?" K E(
" ?"[email protected] " 6
"E"G(
?"?6 ?!6=
X ?@ "
? " ?"(
"" H ?@ ?
6H= M ?"?(
(
B
X"E"?"
""K?6
?""@RIG"E
X
=Q?EK
"6?"?"E
"NN@"GE?
EK"=I?"?(
=ED?=I"
?"""=EDN
= E ? G E ,,G#U?U
G"=
M!6"?KE6
?"= O " " ? "" G"
"""#=H=I"@"
?*""'=H=
Sa sednice u Privrednoj komori Srbije
E S6N
? " E "
X
6 (
?"
K ?" K"
rezultati. On je ukazao i
?"?(
" " ? " (
"N
K H (
? ? 3I (
6""=
""66
sporazuma sa Briselom u delovima koji ne
?6 "E K
""(
no. On je najavio i skoru
6EN 6 ?6 Ministar je ukazao na velike mo(
6 6 " E(
EN ?N" ?E (
"K6?!6H= KH * ? ?"?(
–I 6 6 "6 ? H ?= $ N
?6N 6 "— ' 6
"S6N=
?!E 6 "6
KNK
6" " "H " X=
M S6N " " N
G ?6N ? QX –(
"— " EH ?H
?N"6"K?(
ravak i izlazak iz krize. On je ista(
N6E"(
N66666?G
""6"HK
?"[email protected](
KK"
[email protected]=
6B 8
C 6 ?"? E "
" GK H 6"
3I= R " " 6
K – *—=
3I""EK"(
"#=E6=
"E66?"
E @E @ "
NN??(
!H=
I"N ? C?X
"6"E
?6KN
= R " [email protected] E(
E6?6
(
"X6MH"6=
& A
C ?"? X
E " (
6 ?"
HH?K"
E=R""?
6 E 6
'U 6" = R E
"H,)6"
#U6"=
R " ? ? ?(
6 " H " ""
?"N ?N "
,6H=
B. Gulan
NOVI SAD • *('#8&'-4'45#8#5#*#(68(!47
(
2
2
(
(
!
) E) E1&C
)
2
)
F0
P
" " ?(
"??K(
6 ? " " ?K ?"?(
" ?" 6 ?
?EK"(
=R(
? ?
?"?E6(
G#)'6=
$?*(
@"""?(
6N@ ?"E ?"? E ?6
aktivnostima i sredstvima koja su
u AP Vojvodini namenjena razvoju
agrara.
""?"(
?G'=E(
6KU#6"
?E6""?@"
Predstavljene mere za razvoj agrara
? " "(
""?EA"=
"?""?
konkursa Pokrajinskog sekretarijata
?"?(
E"?(
?6"""
?@
"=
K " ?"?(
@6A"
?*@""
"J"=$?(
na sredstva Pokrajinskog sekretari(
"?"??
K6?""
"E * " ?(
"? 6
6" 66 ?"?6
E6 E " ?"? ?H6(
" " " "(
* A" E@" "
" S@" * A" 6@" ?
6"K="N"!(
?"?"E(
@" (
'6=6
6 ?@"6
?"?A"
?"?6E(
!6@""
?N"?H?E
""G=X
" *@" (
6EN " ?" ?"?(
H ?! " "
cilj Pokrajinskog sekretarijata i sa(
6H?"?=
S. P.
uQ(yz{z|}~z‚ƒz„…„†|‡z‚ƒ
ˆ†|}{‰‡zŠz{‚‰‹Œ…‹‡‰}Žz
&!#,*#!#,$ NIPD "Sremske novine" d.o.o. Sremska Mitrovica
`$E"!HE"'&QQ`4'5$Eb!N
• -6#!&-!&74&'$WEN`74&'*#&8#$ECN
• 4'5#'45&-#$ZON549&,'74&'$MON`4#'"8#$
bN
[email protected]"NKN
"MH"N
P?N
MMNh*?jSM"N • #'45&-$U'&U()(,,
• :5#(#8#$RRMSp
ORXY$RqB6?"Y6
`4;$?"?<6=@=
5464<&=<#>$&U(''
2
Uh'),=j
6?"?&EEW
EN=
(S==h=j(=(
6M@%
6
(=([email protected]
?6=
Q
,()D)#
uRQ
=
(Q,,,
28. mart 2014.
#-549&'#;#!4557,&8#'#
45!#:[email protected]&44(4
2
72
)B
BB2
H;JK"17
C 17
2
2
CM
2
P)
3
1(
3
C
B
3C1
D
"N"
? 6!6 6
?H 6
? K ? ?6E
(N?!"K
??6?(
"N=X"
6?6?(
N6 N6 6
?HE6E?(
KNH?KN
?h?66E(
j6H
?6?=
X K " ? N ?(
! 6 &'= E
G " ? 6 6 6 E= I
? @6 *(
'= E G
" E ' 66 ? "N6 A"= 6(
[email protected] ? 6 ? A"(
"E#š6(
" ? ?= "N
? " (
@6(G"6#š
?H=I""
E!#š
*#š6"?
KEK" ?=
Y " G ?
6 6?6 ?= I N6 A"
E " E , ,
66?=6
?6A""E6
? " K
66"6(
G6G=
I?"?6A"(
" ?6" ?
6 ?66 ?"6
6"H?h#
#66jK"??
H E 6"K= "
6? H (
,#D›u
('›uK?=M(
6 6? 6"K # @6 " (' ›u 66 (
›u‘K"6EN(
"E?KN
?‘ 6"(
K= 6 " œMO
N
6 GN ?6(
" ? 6 ?6 K=
" 6?
[email protected] K(
EK"E ?= E
? 6 N [email protected] KEK"E ?(
"A"
?N 6 6G"[email protected]
K""
666=
?! 6G N ?  6 ?HE"žREG
"@ " KN ? 6 E" 6"K 6 ?66 6 G
6"K‘ K 6EN " "" @"= I
K6 6 6!?""6
6H ? hŸ(QQQj 6"(
K‘ 6!6 ?"N" ?(
" E 6 —6(
K ""
"N?"=
( KN ?
?66 " !" ?(
E ? E
28. mart 2014.
(
B
"
?6"H EKH
E?N=
(
2
6 ?N " ?(
H " ? ??6
6"K= " @" " " (
E?KE""N
?G6=?6""
""6h([email protected]
? 6j ?6 (
" ?
"H"?(
vilno ukorenjavanje klijanaca. Iznad
6 *6 " 6"K h( @6j 6"?@?6@"
E@ ?"6 (
@" ? ? 6= 6 ??66
K K" ?H
H!6"K
H@@
?6""=
"N"(
6"K 6"" ?
?=??66"(
K ? ?6(
" G 6"K
K " 6EN ?N h#(U @6j= I
K6 EK6 6 ?(
6 ? ??(
6 KN ? " " ? E ? 6= X 6" K" E "
??6 " ?H K (
? ?  E =
Q "@ ?
6""?
? ??6= "
su na vreme u jesen kvalitetno za(
?N N (
K ? ? ??6
6"K "6 ?H 6
N " 6"K (
E ?H " "(
nje semena.
??66"K
6N ?" ?H
= ¢ ? (
?N ""
?"6Hh(
j H 6"
??
6""?NE(
G" KNH 6"= ?
6"
HKN?(
" 6"" ? (
=66"
?6H?(
66?G"?@=
! ?6 6(
6 " " "NH
6EN "" H
? ‘ !"
6 "N *(
6 6"K =
I K6 EK6 6
" " (
6"K E"
#(U ›u=I ?6 6
KN ? ?" "
"6 ? 6 (
K ? ?= I
6 E ?E ?N
hEj
K6 6"K6 6G ?
i ranije. Poznato je da se ranijom
6 6G N ?
"G"KN?=
?"666
66"
N ? KN ? "(
@ ?K ? =
"6?6(
"" K " KN" 6"K E=
M!6 K 6 6
??(
6"?KN?
mrazeva koji se eventualno javljaju
" ?N= M6 6(
?""?"'(#
¡u " ? 6? 6 ""
"" ?6 ?(
G"?@"=
M!6 E(
6? h(U (, ¡uj
? @" * (
? ?" EE ?
?H = X 6 ?"6 E6
h=j"
E ??" " ?(
"" KN ? N6
?K6 @" A"= Q
H E ?6
6G??(
EN66
"6 6 ?G
E@" ? G
HK
K "" ? ?=X"66?G
G?=
6 ?" ?(
E!"6?H(
" 6 H6 "E" 6"K ?6 ?
? = O ?" !(
" 6 H6"
6?"6"K=
? ?(
?E6"K?
6"N" ? 6"(
K ? 6
E@" ? ?6 "
(66"6(
EN" E" ?6 H
!=(66?KN
??"6
?N ? ? ??6
h"6 * ( ?6 6(
j6E
)[email protected]
@6=KEK"H(
E?@""(
"N6
? E(
"N ? ?= OE E
? 6 6
KN"?"?H
H"H6=QH
E "6 ?H ?(
K"H(
E"N6 E6
66‘ ?E !(
" ? !"6 ?(
E?%%'###E‘
PO#%,EXR%')##E=
KEK"H G(
"6?(
6 N"E???(
J=X6?6
??J6"K6G6@
""6@(
?K"!"
6H6
E6"K?Nh6
?j=H6(
?@"?
E " ?N K ? korekcije
!
.
I " ?6 ? hN " "6
(U U() @6j H
6H ? ?N
6!?
KN?=S(
! E‘
odnosno smanjiti je u odnosu na
?66
? 6 ?K6 "= $
? 6"" ?!"6K
G ?= X "H (
H6H?6G
?N " " = " ? H ? " ??=
-
?"?(
"E(
" " " 6! "(
"""?(
"" 6! 6 ž O
6 6 "N
*h"j6(
? ??6
6"[email protected]"""
""6EK
?N= @6 "@6 6H6?66
6EN"?(
@
"@?K=(
NE""??
"" " )=(= " !"
6! "" ?"(
"??'#
[email protected]""6G
D ( @6j 6 ? ? 6 (
"""(
?"6 @" !"
??(š"=QH(
E K EKN 6"
""h?6
)( @6j " E" ?(
= I " " K N "
?H " N K
K @" ?= M !" E ?
6!6?6
"6 ? (
[email protected]=
(2
N E "(
"??""(
" )=(
= " !" 6! "" ?"(
"??
[email protected]""
6GD(@6j6
??
6 " ""?"6
@" !" ??
(š "= Q H E
K EKN 6"
""h?(
6 )( @6j " E(
" ?= I " "
KN"?H"
N K K (
@" ?= M (
!" E ?(
6!6 ? 6 "6
[email protected]=
B
KN?N
( @6= K " 6 ?
G"H"H6"
"6?""@"
" 6 6 "
? "@ K
? K ?K ?K * H= ? ?"
? ?
?K6
6"Kh?@"j=I
6 " 6 ?G(
"6""G"
E @"= R6 (
6"""(
?E" 6 ? K ?
??66"K"E?(
= ?(
E" 6 ?K
??6?"N66
H ? ? E
6= ?@ ""
"
"@ " " E(
@6 6! ' U 6&H= "
6"KK"??6"
6"=
!
$GGG12
1
3
AKTUELNOSTI
3RS`KONFERENCIJA “AGRARNA POLITIKA SRBIJE”
9CBE
(
7&C
f0FH12
h)f
)CB
B
q0
hrane – Nedovoljni kapaciteti javnih skladišta
V
6 "* H " Jtivno iza nas, ocenio je di Wko Galetin, i dodao da bi baš zato
G 6 KN GH ?"?H ?"=
Galetin je, na konferenciji “Agrarna
? " E " ? (? E K??"
EKN=
X*@" —E ?
" E " Q Y
@?KM ?"? 6" ?"E@"$"E=
6 GH ?" oblasti agrara, Galetin je rekao da
je sistem javnih skladišta dobro zamišljen, da je zakon korektan kao
?N @" ? E ?6 " " G U @@H K
[email protected] = ""=
—G 6 KN E @"=
6"E66?@
IN6"'#=E6)6"
N?,K
H=
S " " " ? ?"?H H """?"@
?@" " N
?H6=
M"WK*E
3?"@"
h3j""
Zakona o javnim skladištima, rekao
" " ?" 6
"??=
—
E?6
6 E6 6
6 66 ?"?
kad se vlada formira, o izmenama
?6 E = mo da iznesemo svoje sugestije na
@" "
W"G?@"HK"=
Ne znamo šta jedemo
I
",?
[email protected]"6 E ?@ 6"
?"=
ENE@"[email protected]? 6@" K ,H"?
"N6E"(?"QN=
u ?6 ?6 "E6
6K?K " " )= 6EN "E 6?6@"=
Poljoprivrednici zakinuti za 13
milijardi
%$
("#K
[email protected]"smo sigurni kakve imaju toksikološN?@?
zdravlje, vodu i vazduh, kao što je
6"6= $ @*
" , ( " ?
IG" H ?!
K"
"
KQQN*@"—E
? " = R " "
" E " "
K"
""E@"[email protected]?K6@"=
QN"?6")=
godine usvojen zakon koji insistira
6?"6@"
" "E ?6 G
="'=E=
(I6?6"
6? " K
6@" N " E
"K ?@ 6? 6@"= 6 N = " "
?6K"?"""6E"KEE@"
[email protected]?K6@"(?"QN=
R"?
?K66N?" " ?@ ?NE???"
uvozi aktivna materija koja se, kako
"*6K=
( "K E 6-
* M BN "?"[email protected]
G 6"
— " K 6?"?G
za to ministarstvo osam odsto ide
??! =
BN"*@"E ? " M ?"? ?G 6E""E?6Nka ministra u oblasti agroekonomi" E " E ? " E6 N ?@ ? " ?6 "
BN=
?"?
?"[email protected]"6"formacije, o tome kolikim novcem
G 6E ?G 6" 6! E *6@"
@G6E
?G=
?HE?litika
*"?E*EMBN@"?*6
?6 GK
" "H E ?6"" 6N"E"?@?"H
E=
%
''# 6" "K6E
S6N """ " ##U
?E=
—
6E"M
?"? '# 6 ? E K ?"? " D ?E G= R ?
"6EN
""6
E6@
nema agroekonomistu, koji bi di6=
—X " 6EN @
"&
6"E66E
? " '= '=
E"—G?6
EKN?6?G"3I =
BN"?6rentnosti naveo to što naš farmer
? ? 6" 6E*6=
R " *@" —E
? " " G
?"? '= E "N " 66
@"HN"6"
"EHE=
'(
R""ED=
?E
6EN@"
" )# ?@ E
—H? ?? 6
6=
BN " " ?6
6 [email protected] "6 ?G 66 @" = " HN #=
? U= E "=
R6 E K " " ?"? N G
@"?N@"
"?E6"BN=
R " @ "
bude forkusirala samo na izvoz si N 6N " "*?G"3I=
BN " ? ?"66
—N?K =
X " ?6 K
E " K N
66 ?"6
* GK
3I=
BN " ?@ K
kvota za izvoz te vrste mesa u EU
D= 6 6 ,
odsto te kvote, što je bio maksima ? ? ?@#=
?"K"E
" BN " snosi deo odgovornosti, a da je raE?EE"N?@""=
S. P.
'7'77*8:7,##"#
(
Ukrajini diktiraju cenu
kukuruza
2
2
2
B)
veliko interesovanje za dalje kretanje cene. Prema
M/x01000
P2
EBBC
)
nastavlja i u martu.
#$"$
V
NW
"—S G6N6GKGE
"I"=
(???"I"6EN
"@6G?
G=@"[email protected]=R"N
@E?6?
4
Situacija u Ukrajini poskupljuje kukuruz
'D(#&EG
N"6E
"E"E6??KE@
"N=
E?6
6EN#)6=
RE"K6NE?E
N6"66"
?œœ"
"uS=
"?6""N
"6H=RKN
"?"K""?
=E6E?H=
Izvor: Agroservis
28. mart 2014.
AKTUELNOSTI
BEOGRAD • KREDITNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA NOVI SAD • PREDSEDNIK ZSV RADISLAV
JOVANOV
'
2
')
B
2
2
2
BDC
)
BC)B;
'
FJ
2
M
?"?
K6 ?
" " 6"? ?K ?"?6E6=
X " " "EE"
?6 h?6 6"j
E " " HN
?6 ? " ?N" 6 = X6 ? " ' EK"6
U?@
?"N E ?
@N E" ?"?6H@"?6=
?K" J @  @ 6@"E ?E ?"?E
E ?@ ?
@ h6" E "6" E "
? E ?"[email protected]=I?J@??@
" #== 6" E #==
=
& BDB$
(H??H"@
(H ??H #E
( " 6E
(H??HE
("E"6E
(" 6 #E
(H??HE"
(?6
#E
(H "H " G
("H?N
(" ? *6H#6?"
[email protected]@
("6!=
&
BDB$
(6E6"
N E ? @N
(H6H!
:
B
*!C)BE
!
B
)
B
BC
B
C
)2
3D
6E"H?"
6 " @ "N "
?O
A=
Radislav
Jovanov
Krediti i za nabavku teladi za tov
(H K
"=
& 2 D
BDB$
=6H@" ?6 ?" G@ "E
E 6E E"%
(
(6H@" ?
6"K
(6H@"
(6H@"K
(?6 " ?
?"
(?@
(6" ? 6"
(=
=6H@" ?6 ?"N?NE
"?6%
(?@"H N E ?"
(6H@""
?E"@N
(6H@" ?6 K N ?N E
"
(6H@" N
?NE"
(?6 " ?"
J"?"?"[email protected]
(6
(HE?"@6
(6K
(E!=
=?6 K G@
"@ ?N N "
'=6H@"?6""
#=6H@"?6?"%
(6H@" ??6 H
(?66GH!""6
(?666?""H
(6H@"?66?@"""66
(?6@""
(?6?
(?6G*6=
U=?6
,=?6 G@ "@?6?6
D=?6 6E E 6 !" 6 " "
"=
X " ?K 6?"""
G6 E " ??" IE ?6
6 E"N6 K6EN??@ " "NH=
S. P.
" " " G
?"?
?@"GN
?6N K6 E "
"G""@?!6E6""? OGE A"
hO
Ajq=
*
2
q N "
E E OE6
6?6 "6 K" 6" 6E K
?"G6=
OE " "H "
N ?"?6 E6 " E ""
E K
?! 6 ??
E
'
Q6"N E H
[email protected]?"?
N ?N ?"?H?@""
? 6 "
?@"?K
?"?"?""66G?
"q$"E=
R " N O
A *6 A " 6
6 ?"?
?!"[email protected]
" " " N
?@"E""G"
6"H?=
R@""N @" ?" ?"? ? E
N"q"
?" 6NE E
??""?@
??6?K
""HE=
$"E"N?6?K
G K ?! 6E "66"K
" ? 6E
!?K"
?"?6 6
q=
36 ? ?" ? 6 6 6E " ?" @ !
?"[email protected] 6 "
"?""?-
*2
q6"6K"6"
66"E
6 K " ? ?"? 6EN ? 66=
N6 ? G q=
R " " N 6A6?"
K=
R " E ? G
E 66 6 6""E
6 6" "N 6EN ?"E@""?@=
IA"6''H
E 6 G [email protected]"
6EE?6H?66EH6E??66=
OE K"6 N 6 K ?6 " N 6EN ??6"E6EH6
"6G
E=
Izvor: Tanjug
BRISEL • SKRINING POGLAVLJA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
(C
2
BC
)C
D
347
D
G M
?"? -
B
C""
" N A "
? ?! " 6K"??"?N
?*6"N
E 6EN ????"?=
SN"?EE
E ?E" ( "? " "
6K?E"
6 ?K [email protected] ?EE=
$ "" ?6 3? "
28. mart 2014.
)!
?E ??"?"S-
N N ?E"
K?E"
?KA=
B* $6 ?E 3I
5 C " E ?"? KN" ?@"
!" 6" ?6N ?"? ?!=
X6E6N66E6?66M?"? N ? J"
""MKN=
" N ?6 @" " N -
*
[email protected]?
GK3I=
M6 " G" ?"?H?!H
6EN " 6 ?G""=
q "H "
" " O E6
"MKN?6
" 6 E #=
?"?H ?! "H6=?=
Q6 ? ? ?6N ?K3IG@
N "G ?E6"=
Izvor: FoNet
5
&#:#54#;5#&84(4(4'5!4(68(!4446#7A8MfP
Agrarna zemlja
K% Branislav Gulan
Srbija je i danas siromašna agrarna zemlja. Jer, poljoprivreda direktno donosi više od 20
B
2
)C
1
2
C
D/H)&
/Hf
B)<
qq)#HJ)
fH)
47H0‚0
ƒ
Socijalna
ruševina
S
? 6N
" E "
=R#6"H6?@?" G "H ###='U,
K " E #= K E
?K @"= Q6 "
?H 6N ?"H E 6" "
D=#=
"
"
K?"6"6@? ?"H ?@ "
6N ?E hO
j ??" ?? K = E=
R??6N
""DD=
"K"H6N
G?666="K6N
" A" E H "
?" U)U= @"
" G " UU= E"KH"EUU==
"6"6N""E
? E H " E #== R 6N " N E6
@E " 6 = E ?
?K" ? 6E@"
? "K
@ " 6N=
?E " 6N
6"" ?"6E*6?""=qEK"K
6EK#=
"?
#= E 6
?6NKE= O E E " 6 K  "= 6E*H * @ ?6 " " ?"H
@" ?K K K= AK?E"
EE E ?E = E E6 66 6@?@"""?@""
"G6="N"6@
"EE" 6N 6¯ "6"N?G
" u" $ SG6 œ
E6 ?K6 A
@ E E "
-
!
.
/0
$$
?" K K ?= q E"K E"K"K"$
6
"@E"? N = 6"" " 6N
"?""
?"6=
6K@
"@?"
EG"",?
E= E ?" " E K
?G N G ?6= M" ?" ?6"K
KDE=R?""
??K"
??@?@
?K @" ""
6=
I ?"?E K ?6 K
qE"?",
)'D= E ) )D=
E= O 6"" B" " ) E
Y@"Eq?
, " " ?6 E= @
"
"=E"
?"?E K )'=RE"
#@"U
E " 6!H E-
6#h6"
U=j=
Nespremni za liberalizaciju
@ N " 6"" " ?"?H E "= "
?"?
"N
"6""=q
?6 @" GK
@" '=
EN)U?"?H ? 6N " @= q ? " " 6 ??
E6 EE "GE N )=E
'=EN??
@6?66"K6EE=
I ?" @" "
" #= ?"?H
E N "K
G ? ? E @" EN6 "K #=
E ? 6N " " H
?"=$"??6SMRHE"N
? = M"6 ? " " 6
N KN @6 ?
'=E="N??E"E
KN ? " N
?" @ 6"= R
#= E 6"6 " ? [email protected]
6"N6"6N
?HN?NE6"[email protected]
? GK= Q? ? = " '= E
N ?"* K K "
)= E " ?
*6""@N@?"6=
? H K ?" H 6" 6N"6E=
K6K"H6"H
K6"6
6N"6G"=
Spomenik selu
Javno-privatno pratnerstvo
Q ?"? 6G " ?N" ?"E E
6"EK""
"6?N66 6E EG" = = I
" *6" ?H @?"??
@" GE @" KN" GE ?"?E 6"K=
$?""E6"(?E? ? ?"?H ? " 6-
6
H6 " KN= I 6
"?"6
E E [email protected]?
" ? "?N
?"? ?" " ¯ G6 ?@? (
[email protected]""6
? EK" ? 6
? = " @"E@"
GH"
6N=
"$*.
K" ?@
" " @"K""K6
E" " @"" H " ?N ϱ
M= I ?6 ? ? ?"? ?@ " 6""?@
NE=
?"??@
" N ?"? ?@= I K"
6 " "?"" ? ?@ ?"@="H@"K"?6
"?@?G
"" H ?@
"@""
?@"E?"@=R""6"6"H
" G" 6@"6 6!H= $
"@@"K=
36(@" @"
"°° " " "= A" 6" E NE °° 6?"GH?6 @" H(6K(??@"= R 6
?N" " ?@
E " " ?"?=Q?6
?"6H
6K?"=O
E""
"6!HE""
6°°6(@"E ?E= 6
6"6 @" N = O J" K"
"H?66E6
? " ??@"
*%""H
?(?=
M&CP
+
,!
"$$
$
?""" ? " "@ " 6E"K6"6
?6 $@ "6
= E ?E K" ?6 ?6 " K ?"= MK ? E E H ? GH H @= XN ?" ?66 ?G6 # 6N " K
"EH N= OE E "
?6 N @
E 6 ?"???"H
E?"@"
?EK6 ?@= Q ??"?
""
*6?"?6G"6G"?@
?"G"""
?M?"?
?E@"–6"°°=
28. mart 2014.
#'5746&5;#-#!45
BQ•6#&,6!@)(*!+#,4(4
-E
C ) 2 2
) BB
$
HE EJ" " C B
@""
EJ " 6@" K6 –S*6—=M!6"'=
E K ? J6
" ?"K ?"?=
( $ " 6 ? "
6 ? E 6 6 6 " 6" " 6 N 6""6 K K H"
"K 6 J6= X
J6 E 6 6"6666EN
?BE6N6
E6??EE
?6!-
ǿǮǰǮǿǾdzǺ
0
$(
DzȞȐȓȠȚȓȒǾȎȒȜȐȎțȄȖȘȡȦȎȖDzȞȐȓȠȚȓȒǻȓțȎȒǾȎȖȥȓȐȖȸ
!"#$$%#
DzȞȐȓȠȚȓȒȟȝȓȤǺȖșȓțȘȜǽȓȞȖȸ
"
#&#'()
*
DzȞȐȓȠȚȓȒȟȝȓȤǿȎȐȎǰȆȎȞȎȤ
+#$%,
DzȞȐȓȠȚȓȒǺȖșȜȞȎȒǸȓȐȖå
ǹȎȸȎȞȎȘ
A3$3Q
K%
11C
S
@ J "
? "" ? 6 ? 6 6 6 ?6 = I " " @  6
"@@
G"6666
GH G"= W ? E #(U @6 Q " #
666G"@?6"=
[email protected]?G
"" "H E @(6J" " 6 ?" ? @6 = 6 GE ? 6@ " @ 6J"
" "6 "" "
*H h(' j=
X6@"EE
? J@ E "= IE 6
* "6 @ ?N6"6""@=A6"?
" 6@ " E?"KKU
6@=
" ?" @6 E 6 6@ "?"" " 666"6hS"Q"j
28. mart 2014.
'-%
&"/$(%
DzȞȐȓȠȚȓȒǻȎȠȎȦȎǿȓȘȡșȖȸ
"6 6"= I 6 6 ""@
G?K"E=Q66?
" @ ? 6 K " ? "
?6
?K ? ? 6 E @ K ?K= $
" " 6 K66?6
? 6 "K " 6"
6?"?6=K6"66
??!"6
?K )U "= O" 6 ? 66 " 6" " " K ?"?E H 6G??6E"6-
"6=6"?6
E"6"?K@=
O?66E?6
6"[email protected]
[email protected]"?K"
@6 ?N"6  "K"MM6NK?"? "N "
N ? ?6 6E E?""=
6"E66K"""N ?6 ?"[email protected] " ?" ("6 " G !
@6 ?"K6"=
S. M. – M. M.
57
'
(
'/577
$
9:
;(
$%(;
!5
:
$
3XRRPq3q
QM¢X
M
E
P
A
3 ) 3 B ) 3;(
3
BD
B
2
2
B
1 *B
2 2 B
C
2
f;‚2
?" 6 " E"E66"6E"
" " ""N K
6"=
A
2 2
2 C 2 C 1 5
B
1
6G?6G
? " G @=
"HE
"E""?"H@"G ? KN" H
E"6@=
q"""U6@ ? " G 6@=
[email protected]?6
?! E ? E
?" ? @ ""=
OE E "KN "E"?(D
E= G ?"
6?6 " E
"?6=
)1.
,
.$$
R??""@
66""H""
HE?
?N" E K -
".
"H 6" *@"=
"KN 6?6 6 K" G " h?@
?""?N6jE E ?G" -
6E?E
G"
?"" K"
?"KN""[email protected]=
X 6 6 6 "
*H " " ?6 @ 66"@"KN
?" ?N" " ?
6 6E ?K"
E"HE"=?N6"=
"E""?6 ?E ?* h6 " E E jE=$?"
" E" 6?= J 6G ?E 6
E"= @ ?
"""
? @" " 6?= IE ?""6"
6E?K"H
?N6"=
?G ?66 ? h?( [email protected] @ [email protected]=
7
AKTUELNOSTI
3M
XMQ$RAQu?(84'#5„(#&&'#(,46#†*7-6#&84-!9&6#"#)(,46##57,&8#'#
)D
3
B
) C C 2 3
2
1!!
$0
M
-C
) iz Adaševaca kod Šida, dugogoK" " ? " QKE ?H
E@" " " EG" @ " ? E = " —?6 6 ? " = # E
?6 D K
? " 6 D "
6"?"E
6H ?6 H =
@?Q?" — ? " " G
6"[email protected]
6 " 6 " " ?" ? " E?"
@"A"
"R""G?"
œ"=
("6E?"
???
66 E N6
GK6N??6 6 " 6
N6NK(6
MSN=
6?6"?
G " ?"@""N??"?
N ?J ?? 6=
q E ? 6EN " " KN " @ ?6N" 6
6?N6
6= I 6 ?@ ?@?"??
K6""
=
-$#-
( $ 6 ""?
??"M
SN=
(
2
M ?"? ! &
C 6 " Q ?" —
? ""œ66?6
" =
"" " 6 ? HN6 6 K 6"N
6 6 ?
@"N=
" — ? ?? " = E @6 " E "
3I?6
E#=
œ" ?6A"
"=
H ?
R" ( " G?"
$HK * R" E " E@" E ?" K "
? K@=u""?"K"""?"
@"
"!3I
??6?"K!?E!"63I=
5
B
?" C ?N ?6 % " ? 6 E@"G"?=
(?6KNK
,.
8
'&2$
6
?EE
?" — ? 6" M@ " = 6 G @ " "
?'(?
6 M@ H 6=
I N ?6 ?
œG O qN
? MXN ?" " " E
M
[email protected] 6"
6= N ?" 6 ? "6 ?" ??@ P " ? 6= 3I
" H
??@"N?"
?6=
R E"" ? E "
?*= (D ?* "?E *6
?6??@""
N ? ? " H E
2 C J6
P(
=
!0
N?*"6
N"?"
?6 U= " K ? ?" 6=
B E "
? K @
6"M@=I
@" ?"" ? E@""?E@"=
— ? " " "6 QK6 N *6 " " " M" RN=
2C
" 6G ?*= Miro@
C@"""?" — ? "
" ??K ?
6?6" N K ?"
""6G?"
"=
($"?"?"6
6G 6 G 3I=
R ?K6 "6
?!?6"6
6"666 6 ?= K " " " "?""H ? " ?*= Q
CN=
3..
"!*'
B
@ — ? 6" M@ 6
B
5
E
) ?6N ?"?
A"E"@"6?=
( Q66 * "
?"? " " A A" " "
6 ?" 66 kupovoni košnica i punjenje
6= I " ?"? "6 ?H#
? " ?6 ?"
6 ? E ?
K@ ?@" ?6"?ENK
?"" 6 " ?6N ?"E ?"? "N N ? =
?=
Za -
-BC ? K ? —q
WN 6" M@
"K6
"""?(?"=
( K " ? K
U E 6 "H ?6"
6 ?6!"= ME ?6
6"G=R
6 ! "N
66?""
SSN=
R???"?"H
6"
M@"?H
" ?!" ?
"EE?!"
G"6K
=
"
#$
28. mart 2014.
AKTUELNOSTI - AGROSAVETI
Piše:(
E1*
'
C
"?*
$ORA?*77%4&8#
POLjOPRIVREDNIKA
#!44&!@#5!;'#'(!4@#5'!#6545
A8(6!#‡
Povoljne
vremenske
Insekti u
prilike
za
C
setvu
B
2
2
C
prinosa svih sorata koje po svojoj biološkoj prirodi
3
C
;'
C (
)
BB
B
2
CB
2
zasejanih površina
)
C
samo oni koji su zimus
preuzeli seme - Lokalno
73
poljoprivrednika
poravnalo atarske puteve
$
?Knja polena razlikujemo ento6JNN
"??6
6J"??6=
N
vrste (osim orah i leske) su
6J= u 6JHN"6E!6
6"?66"
""6
od cveta do cveta prenose
"E ? " stvaraju uslove za oplodnju.
"" ? ? N " 6
?=I6"6mu ovu ulogu obavljaju drugi
h?6 6 @ =j=
Prema mnogim ispitivanjima
?K" N ?
" ,# )š ostatak se odnosi na druge
insekte.
6 ?
?"" ?N"
@ od drugih insekata koji po-
*$
E
ne prskati!
$ N ?
KN" ? "
?"N"6
nanošenjem polena na
GE@?"HN?"""
?6 K ? otrovnih hemijskih sredstava koja se koriste radi
KN
K= M *@"K?" ?6 dozvoli izletanje ako su ta
?"G=
N" 6 @
raznih zeljastih i krošnjastih
vrsta.
Uspešno
posredovanje
? 6 ?"
N*-
28. mart 2014.
%"N"
" ?"H K
povoljnosti klimatskih uslo "H 6!ne udaljenosti stabala sorti
" 6N 6E ?!= nerado napuštaju košnicu u
danima kada su temperature
?u›="H
?" 6? #¡u"Npoljavaju pri temperaturama
od 21ºC.
Smatra se da je po jednom
hektaru potrebno obezbediti
K@=
R?K ?G ?
? @"= "??nije oprašivanje cvetova jabuke je na prostoru od 60 do
120 metara daljine.
IN"?
je bilo primenjivano da se u
N"?"Ktva koja bi posredno potpomagala proces oprašivanja.
$N?KN"?"?"
N "6 K"6
? GE @
?"H N ?"""
?6 K ? otrovnih hemijskih sredstava
koja se koriste radi zaštite
NK=
M
fazi cvetanja ne vrše prska" ?6
ne dozvoli izletanje ako su ta
?"G=
R ?E " "
E ?N"
prinosa svih sorata koje po
svojoj biološkoj prirodi nema"GN"
K""
H K @6
G 6= XKN" ? 6 " ?"K" ?!"
"6 ?E
cvetanja. Ovo cvetanje se
K H NH kada vladaju visoke dnevne
temperature.
U poslednjih nekoliko godi6"@6
6 @" N
NH ?H
K66
?G66peraturama postavila se kao
Od dve do
po hektaru
Smatra se da je po
jednom hektaru potrebno
košnice.
R?K ?G ? ? @"=
"??" ?K"
cvetova jabuke je na prostoru od 60 do 120 metara daljine.
G KN" 6
u procesu oprašivanja. Kod
""?
""6N6
zemljama ništa ne prepušta
" K 6 ?K= I
Srbiji se od pre dve godine
koriste košnice bumbara zaH""N J6 —œRp A=
= @ " " uvoznik i distributer polinato(66?"—XR3$ =
Bumbari imaju velike prednosti u odnosu na ostale insekte koji vrše oprašivanje:
?"?6? U D¡u ?6 KE E6E"E?
? " KN6 ?
i dr.
NN
K?"K" ?K" KN"6
?K K 6 6
? @ ?N" "
plodova.
Foto: %$
-$
U toku ove sedmici pala
mogli da vide šta se i kako
je kiša koja je preko potreb K na da poboljša vlagu u zerom da smo imali neke pri6"K KN
medbe prošle godine da je
K?""?utrošeno mnogo goriva na
" ?K= 6 q
G" H ?
b IG
i da je to moglo i jeftinije
poljoprivrednika Stare Pa G b ?N 6 6 " "H IG" ?Kle godine organizovalo tri
jana na oko 80 odsto plani@" "H H ?K ?
nanošenje zemlje na atarN??"K
ske puteve i jedna ravnanje
stanje ozimih useva. Ove
atarskih puteva.
padavine su dobrodošle da
$!G?"?poboljšaju stanje vlage u
45$
vrednici postavljaju pitanje
zemljištu jer je zime bila
u vezi trošenja i raspodele
blaga i s malo snega tako da
GH6ova kiša pogoduje razvoju
[email protected]" "H?"?6N?@
IG" E G6 ?"@?K=
6G"
kim atarima.
( O 6 N6 @" ?K6 IG"6
66!6"6
soju i suncokret. Ljudi nisu zadovoljni cenom
@ ? 6"" " ?@
EN6""H
?K 6 6 6= "N
ga samo oni koji su zimus preuzeli seme.
Cena od 250 evra po toni je niska i nema tu
=MGE=AN6
NGb=
?IG"?"?NKE6?
?N?""H
?K"E=
6
marta pedesetak poljorivrednika iz lokalE G" ?6 6H@"6
poravnalo je sve atarske puteve u atarima
Stare Pazove.
(ME?H6?"?"
H " "K "H ? stvovalo u ovoj akciji. Bili smo podeljeni u
šest ekipa i svaka ekipa je imala da poravna
? ?"?K

"qb"N
NEE@"E?
?6"EA6IHOqK=
6
$
(QE6?@"6
i prisutne predstavnike vlasti. Tu je bio BogM"N?QR
MO
poljoprivrednika u prostorijama Zanatskog
E "N @ ?- doma u Staroj Pazovi koja nije u potpunosti
?6"b"N
štinskog Odeljenja za poljoprivredu i oni su
na konkursu za podsticajna sredstva kojima
N " " ?"?
J G" ?"?vrednika u 2014. godini. Ovaj konkurs je
otvoren od 21. marta do 30. aprila tako da
IG" ??6" 6@" KN"6=
Q @" G" "
ovog meseca radi svakim danom od 9 do 13
6??6G6
poljoprivrednicima s teritorije opštine u vezi
popune dokumentacije za obnovu gazdinsta?=6N
"N6"@
"6N"?*63$.
$
$!
@"?6N=
$
$
9
NAŠI VINARI
QAQu • %!#&'##(')(*!+#,-%+#!&#
!
232)
2
%'
A
2)&
)B
)
3)
)
%7$
U
@ 6K" 6!
"E ?K? "
""?*KE" ?@ QE= A "6 K ? 6 K " ?"?E6?K
"""?? "H = *KE ?@ " "[email protected]
[email protected]"
*K?N=
I?@"G
6K" G" 6 "N "
6HK"?K
i %'"–X "— –B— K
""""–H?"@—K6
"E=
$?66W6H6"
?N " "E"""K
"EH=
( I 6"" ?@ ?"
? " E6 =
$6 6" @ 6"
? E 6E "6 "H ? = I6
" " @ " "
??6K@
??6?
N= $ " 6 ?"@"E"
?
"?=$"? ? " " 6 K
"6"6?H6
"6"K"W=
B
$K6@??6"X-
?EEE
"6H?
?"?K6?66?!
–?—"H6=R""?""H"
?6""
"=
( M" ?@ " G " 6"
@?"?6
"=X
6 ? ?N
6 6"" ? @ ? 6 "?6?"
=X6
?6 ?@ ,=
E ? " =
" 6 K " *6K6E"
6 66 E " "K GK"??6!
'2
N" 6E E
" 6 X? ?N""6"?6"?!=
( " " 6 ?"?@"GKE
?N"[email protected]"
6= R 6K@"6 !6 K KE = X 6 "
"6"D66!
"D#6
E"[email protected]
?=B??
"6E#
""@
?66#=
?6 6 6 ??""X?=
R" " N 6 ?
N " 6 ? ?-
!!
E G E "6
6?6=
" HE" ?" " E
HE" ?K6 6
66 ?6 E ?
EG! K E6= A
6"H"E"
H"
6 6 ! N N" GK ? N –6— N
E ? ? –—
""X?=
&
2
7.89;;;;
""6K!6
6G ? ""
" ?K6E"K" W "% ( OH""N
?* ( "C "6
6 K " " 6?66
? ?=
@6Q"? D= 6 6 ?6=
?"" ?N
E6"–GE
E?—=
( E ?? = Q66 ? E6 K ?6= M"
66*KE
E6?6?E? ""E K QE 6 ?= M!6 " G
?" 6" " 6 W
K?"H=
( Q6 " " ?
K"?K"@
" ?" G "
" " " ? K
6 6" = q
66 6 G " ?
6E N ?" " 6" ?" " N "
""X?=
(
3
6 6 ?6"W"K??
"6""K–@"" —= Q " EE* ?E" "
"G6 *KE6
?6 E "GE"
"6??@=
( G 6 " E" K N ?"?6 ? 666!
6 @" N
??6"?E=$6E"
"E"EEE???E!
"""EK""""X?=
E" "
?E E " E
6" "E K ? ?" KE
" W X? ?"E6
?@
?"K6
6
G ? K ? ?6?66=
( 6 6E 6 66"[email protected] ?? "6 ?
6 "6 ?K6 E=6"@
66"EN??"6 EH EG! " 6 66 6E E"6 = I ?6
" " ?K # 6G=
"666"#=
"N
""X?=
&
!'
W X? 666=IH"6?K
E E ? E@" "=
( R N ? 6NE G " 6N 6 H 6
KH6N?"
6N=
6"
6G G 6H 6" @" "
E E ?6
" ! ? QE
6 ? ??"6X?"N
[email protected]@"
66E6EN"
E6=
.
10
#$<7$=0
!
28. mart 2014.
GAZDINSTVA
RAQ
PXM3%U POSETI POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU [email protected],@#
Posla na 250 hektara
; 3 C ) //)H C D) E
B
[email protected]
V
iše od 40 godina se Borivo @C iz Novog Slanakmena bavi poljoprivrednom
proizvodnjom. Na oko 250 hektara
godinama uzgaja suncokret, kukuruz, pšenicu, repu, vinovu lozu,
" K"= ¢"@
je da posla ima tokom cele godine,
" G ? 6 se sve isplati. Ulaganja su velika,
jer se u poljoprivrednoj proizvodnji sve više koristi savremena meH@"=M!6K
G"?"?"@
" E N E=R6"?nosi jeste ostvareni rekordni prinos
KN?""?KE
??*
rezultat.
- Poljoprivredom se bavim otkad
znam za sebe, od osnovne škole, a
tokom godina se delatnost proširi="?E"
? ( G "
ovih dana najviše vremena proveo
?6"NK!=
- S obzirom da se prvo seje seN ? ? 6 ??6
zemljište za ovu ratarsku kulturu.
Tokom jesenjeg perioda smo uradi"N?"
6@!?"(
G?"!?6"
repom.
- Moj prosek je zauzeo prvo mesto u Sremu, preko 11,5 tona še-
/
2
N?H"*
rezultat s obzirom da smo radili prvi put repu i verujem da smo
6N(G"CN=
- Temperatura i vremenski uslovi
? * " repi, a prskanja se moraju uraditi
6=A6"G
kvalitetne preparate u tretiranju.
On dodaje da su u poljoprivred" ?" "G" Enja, ali sa druge strane navodi da
" " " " proizvodnji pod vedrim nebom.
- Nova i savremena mehanizacija nam je puno pomogla u našem
poslu. Svaka poljoprivredna kultura iziskuje da joj se posveti vreme.
K 6G G K
ne, tako ukoliko se posao ne obavi
na vreme gubici su neminovni. Sa
dobrom mehanizacijom, sve se poGGK=K"6Kne su toliko dobre, da se sve obavi
N66"6ri, ali je zato neophodno ulagati i
? = ?ljati staru mašinu, pa jedan dan ra-
>>0?$
?"(??"privrednik iz Novog Slankamena.
q K 6 E ?"?vrednika jesu nestabilne cene, pa
G@"K%
(S@"NEdine pšenica biti za badava, tako!@=6
? " G K su ulaganja ogromna. I ove godi?G@
repromaterijal je skup, a o gorivu
da ne govorim. Saldo je bitan, a on
kad pokvari celu stvar, matematika
nije na našoj strani.
( X " @"6
@"NK66KE=¢njenica je da bi svaki seljak krenuo
u novu poljoprivrednu proizvod" ? G ( " ?6 ( G " KE
E "= " " G ispoštuje kvalitet i pošteno odradi
" ? 6" 6 se nadaju.
1AB
C
‡
<
7
,7
.
‡
6
$
0
5
$
.
‡
‡.5$%$6
‡.5(%6‡.216(16‡
Sigurnost pre svega!
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Odlični u intenzivnoj proizvodnji
Dugo ostaju zeleni - stay green osobina
Povećan broj redova zrna na klipu
Tolerantni na sušu
Duboko usađeno zrno
Pogodni za gajenje na svim tipovima zemljišta
Brzo otpuštaju vlagu
www.kws.rs
KWS Srbija d.o.o0LOXWLQD0LODQNRYLþDD1RYL%HRJUDG7HO)D[
28. mart 2014.
11
SAVREMENO POVRTARSTVO
7&#(4+4&84(!5#'4(*!&84
(
C
klimatskih promena
,
-
*B
22
DD
promena za kvalitetnu proizvodnju
treba koristiti kalemljeni rasad jer
je korenov sistem takvih biljaka
B
)B
C)
tolerantniji na stres, na visoke ili
niske temperature, pogotovo na
visoku zaslanjenost ili salinitet u
3
U ovom broju prenosimo završni
?"?!"?vrtarske proizvodnje, koje je prof.
W Q "?E
* 6 G ?6 6" Mtrovici.
Greške u proizvodnji
( I ?" ?" 6 !" E6
? 6 ?6E
" ? 6="NEK?
" ? 6"
?N ??@"=
$G " ? G
vazduha sa 80% na 45-50%. Ako
" '#(#š N *6
?(K ? N " ?=q?G
E6?(K?,#
D E6 K 66 G G" 66H = R" K 6 " ? "
?K ? " ? 6 E
? ( ?K " 6 ?@"6
K"N
E?K
??@"?
?@ ? 6" upotrebnu vrednost.
Greške se prave još kod rezid@=M=
@"
"?"?H"
? " 6"6E
?(K "H ?
*6?E
? " "
6" ?" ( ?*
Q=
Dodatno osvetljenje
- Ceo sistem je zatvoren uz
""= Q
tu imamo prednost: sa dodatnim
""6 6 E
? 6 @6
" 6 ? ? *bruara, i to ne više od 40W po
metru kvadratnom - samo u proi" = Q # ?
EE*K6
"[email protected]
(L?G
'U(D=K"
E6E?"ž6
6G6 6 tome.
A
C
( K " " ?K"
?N 6 E= M
se pokrenuti industrija kako bi po?6N?K"?N?6??6
E@"
a preporuke su minimum od 350
'#E6=X6
12
"""6 6"6 ?#E=
?6 œ" " N
A" @ —? " " E!
6 J@" ?6H
voda. A uzmimo primer kod nas
= E " A"
—? = M" $" "
"K,,=E?E" H6 " " ),#=
E K ? 66 $=
B 6 6 ?!"
E6žq66
?EG6=
4
( 3K " " 6EN
?KN" N
nazad u sistem, ponovo meri EC i
?œK"E"
6 E ?6 GK N ? E ?6 6N GK H 6NE
stanovništva.
Potrebe za vodom po
kulturama
( 6 krompira su 460-680 mm,
6E 6? U(,
mm, paradajza 450-520 mm,
paprike 530-630 mm, kra@#('66@
i dinje 400-600 mm, kupu" @ U(' 66=
" E@ H 666 G " [email protected]?" 6 ? E ?
" KN G" E
? " K " ? N
?N ?G" K N ?(G?*Q=
53
C
(RE?
GK ?Nž
R KH 6"KH
6H EE ?@" " 6*K(JKE
E JKH "
?6"EH=RH
* 6 " 6G6 6EH
"K K= O 6 ?? K"E —6 ??= $ "H" "?"?"?""
"H "K G= "
što je u našim rukama je primenjeEH=
Potrebe za navodnjavanjem
( *6 ?6 " 6 6? ?
6 [email protected] 6"
M@ 6 " 6?
?666?
,›uK"??EK
?!"N6?? H E ? ,›u= $ N
66 6?
G6 66 ? 6@ ? ,›u "'('›u=
66?6"6EN
??N"
G" ! = q"
J@ ? vode treba nadoknaditi dodatnim
navodnjavanjem, što je izuzetno
? EH 6 " ??"?66G
E*66?N"?=
Navodnjavanje salate na otvorenom prostoru
E ( "H H 6H H E X (
"6 6 ?="(
E ?? 'š E U(D ? ' E D()š
?=
Racionalno upošljavanje
radnika
( 6 ?" K
i na njivi je razvijena rana, srednje rana, srednje kasna, kasna,
6 ?" ?N
66 EG" G
E= $6 —I?!"
?" ?N " 6EN 6"" ?
jedinici površine. U intenzivnoj proizvodnji dnevno u povrtarstvu se
EG" 666 po jednom hektaru, a to izuzetno
košta.
Poštovati zahtev biljke
(A6?666 " " 6G E
opadanja prinosa po jedinici poK= O " " J
"" K JK
H6" ?" " N
?G ? ?!"
? " K 6?6EE?6
?@
6M@=
$?6"
E*6E6"KE
HK6?@?"
6?=?6
6!
H 6? HN ?666?
da sve treba da bude umereno.
O ?6 K6 H6 " ? ??"HE"??
a nikako preterano, jer je taj opti666E?timuma je jako teško visok prinos
?N"K6K=
$ " K E mno visokih temperatura o kojima
6 E= Q " 6 ? ?E ?N bori protiv ekstremno visokih tem?N›u6
6*K6
jedan odbrambeni mehanizam for6"œ
?"6E
6EN ?K 6ne mehanizme do temperatura od
[email protected]
'('›u?6??"= I " E "K
K"K6N"6E
?"?G!
K"?""H"E6=OKK(
"" K 6G6
"6 N 6
EH6= " 6"K6E"EEK"
?" """6
E?"=""
# ' @6 E 6
"N"E#(,@6
6EN!"HHKnih voda.
Sistemi za navodnjavanje i
racionalnost
Kvalitetan rasad paprike
Obezbediti proizvodnju
( I 6 6 666 ?
#(Uš GE [email protected]"?
H"!
6 "6 6 K 6"" ? ?
"@ ?K= Q ?"
)?HE
"GE=
Q6"KH?6"
" 6 ki je bezmrazni broj dana, kada se
"?""6?
zato imamo i neke od mera koje te
*6E6"=?6
? E 6G6 6 ?6 ?"6 ?""6?EH6G=
U proizvodnji u zatvorenom prosto @"6 KNE ?= X
?"" KNE ?
6K
@ 666 66 "6
zida, minimum dve cevi sa 2,3-2,5
@6E
KK""=
U skladu sa klimatskim
promenama
(6?K?"?N E ""
" ? ? ? * ? K @ ?= H 6"H?"Hdostataka i zato za svaku datu par@ 6 ?" N
K " ""= " ?6 6"K "6 6EE6 6G 6 N
?! " #( H6E"?
[email protected]
6" G 6"K 6" H 6"štu i, naravno, parametre tempe G H
E K K=
q 6G @
? EH 6 h""j"?N
#(,# 66 h# 66 E@" E
E@" D 6H ,#66j=
O 6 E " EK
" K ,(D 66 666 # 66 E E " 6EN ' 66=
Q " 6 ? ? ? "
"E"6
E6=K
"6"[email protected]
HE=
2
( OE EKH 6H
?6 ?"
6" "
"6H""""6N"
6? ?E "6"K
"6G=
6 EE*6 K6
moramo uvoditi proizvodnju na
[email protected] @6 " E 6 ?"
"G6KE=$!66
N
E 6 "= razrivanja od podrivanja je u tome
(RK6"
6"GE?"@?K"!"?6HE"?E?formama što se u svetu masovno
K"E ?= I "6 6"6
sat rada je osam evra. Zato je pro" ?N E ? 6@" ? " 6GEE=
M6 G 6 6 ?@ ? ? ?N ?G
63I(""?*=
WQ=
(
)*+%$
28. mart 2014.
#!44&!@#5!
#D
CB
2+(
3$
!
(
B
2
) C 3 2) C
1 !
3
C B
1 7 prema niskim zimskim temperaturama
&!
!$
$$
S
avremena intenzivna proi" N " 6
=
?" E"N "" "" E ?6H N
= I6"N
"@ N KEK" " 6
" G 6" @@"?"=
h66"K
?G"j?"H"
"?"E""
N=P6"N*"6"
E @" 6"" ? EK6
6 " % 6
6? ?N 6EE?66? 66 ? "6?G H ?= I = E N
NH ?E " 6"
?)=E=
Q = E @" 6""?6 6K ?
K?
hj ?"H
NH)=E=$!=E66 K ?" H 6H
6? ?" ?NH @"?"=
E 6 ?"6 "6 6 "6 E 6 6? ()›u??=
Niske zimske temperature
6 6? ? ?E!" KHh""j"EH
NHh?j"6" 6?= I 6E ?
)&= E K " 6"6"@6?"@6 ? " ?EM=I?"66 A" E E
E6
?E E 6 " 6
"6 6=
q?K?6E-
28. mart 2014.
*B
kajsije
EH"""
**@"!"*
HKHN="
6""" D =
$!"G "" 6" # = Q6"N ?@"" "" **@"
" K ?K" "
"6??
›u?66?6 ? N N?@
"" = E= q ?"==?
"
C ! $ $ $ .
$ $ $
! $
!$
$ $ !$
q"H?6HH6"""""6?""?6HE@=6
E@@"(#?HHE@"
?G@"6""6"=?"
"6"'(UE6@""""
?"@@=
"" ?H E"
E"" E6 ?"6
6 H 6H 6?6=6
" K6 EK66N
G6E""N
? = A6 " G N ! ??6" ? 6"=
I 6 " ?"
?6 6 66 6?6= q = E "
6E"
K N ??6 = E=
M!6 6? E" 6 EE ?E KH NH K 6E 6 ?@
N " ??" 6E??E
6? ?K ?
(›u=
'
C
X ?N 6 "
?"KNNH=A?6
? E E " 6" @ 6H?N?E
"" K"= A 6" " ))D=
=E=I6
E6 N ? ?= I = E " 6"
H NH 6
E " E?6HN??6
= E ?"
H 6? "6 E
6K?-
&
!$
6? K ,
›u ? 6 " "" * ?E @" N *
?@"= $! @
"6"
K"K"=
X ?H ?
6 " ?G " E"N@"?"
=
K?!""A"6
K?H?NH6 K"6= q "H
?6HH6"""
" "6 ?
"" ?6H E@=
6 E@ @" (#
?HHE@
"?G@" 6"" 6"= ?" "6" '(U E 6
@" "" " ?" @ @=!"E ?K" K "
NE=
@-$!
A
/0
1+%$
13
PRIMENA BIOMASE U PRAKSI
7:4&84(!@#757&46'7:###A#&##6-#*&5!7MfP
*
2
C
C1!
2
B1
3 2
1 5
) 3 B C 2D
1
8'/$
'
N
6 6 6 K= A ! H ?J "
G K" 6"6666?" 6 66 "66=¢6"*
6K6?"6
"6=
[email protected]
"H?"" 6G 6 ? ?E H ? 6=
MG " ! ? 6"6 G@= R 6G
#+#66?"KH
?= K "H h6Hj @
?" " E6 GD66=u"?"" " "?EHE"6
6@=
6" ? ?"
" @@E H(sl. 3)=
&
"6 K6 ?N 6G G "= E
6"""?
?N= K6
?6 @"6 6 6
?! 6 K
?N=$6
K ?" 6"K 6EN" ?" GE
?N= K ?N JE ?
6E ""
3?=R"?6E
666
? EE*6 ?6=
!
A 6" ? "
@(?= u ?"K=S6"6"%=+
= + 66= $? 6"
" ? )&, u ( H
,#& u= u 6" 14
"M6
.$.$
! = u ?
*6K6
?"6"6=$6E6""L=u
?"@6" ? ?" 6"=
'E2
X@*E
?" " ? 6"
? @@6 H= E! *
h6 Hj * h?" Hj= P? =36?" " K?6?@
" @ K= I K E! " 66?6"
" " 6K 6
=?"
@@E 6 6 K"=
? @@E E! 6""KNE H @@ @" KNE
H ? E!
@ 6*= K"?""?
HN
"=
7
K ! " =IE!
!" @=
I!"?"@"
?"GK
@?EE
@6?"@= K " 66=K"?" GK = G
@ " # 6 G ?E
" U 6= 6" @ "?"?E
H=
B
E
6?""6"K
?= ?E
?""66E6 " K 6G 6 " E K" ?N= XKN"6
6 " K
"*"K?=
5
$? 6?E G6 )&, u 6K "
N@ [email protected] " " 6!K
"6 K (sl. 4)= $?
K6 " % ERU#@@[email protected]
R U# 6" ? E [email protected]
?6 ?6
R U# ?" = 6 ?"%KN
=
"O#
$!@!A
K"??=
K " 6= ? "
K KE
? 6"= "
K ? 6 K??Pu?6
?"6 6= $K !" 6 "6"=IK
? "6" E
6" 6? EH
K=
!
6??@?N 6E 6 ?G ?!6 GE ?N " " ?E ?N= " "?J?"
GK K E ?=IE"?E
6?=
?6 @ KGH K
@6 # E E
?N '=#
[email protected]
" D=# = u
KEE ?N " #=
[email protected]=
I!" ?6 ??6 ?NK"6GK"??"K
" "H 6K= Q " @ E "* N EG" E
"N6"
KE ?= R?6"
?E?K?6
?" EH hJHj
? ?N% ? ?6* ½? K ?
= X"" @" E?""KH=
!;
GE 6G ""6??KEK"?N
?? ??= R 6
" ? ??"?N= A6 " K E?"=RK?
6G ? @ E= $! K6G?K"
NEH?=
K "@ J
?"" ?""K"?N=
6 ?""6 " K ?= ?E ?"" 66E6"K6G
6"EK" ?N= XKN"6 6
" K "*" K?=
"6 K6
?N6GG"=E6"""
??N=
K6 ?6 @"6 6
6 ?! 6 K ?N= $ 6 K ?" 6"K 6EN" ?"GE?N=K
?NJE?
6E "" 3?= R" ? 6E 666
?
EE*6?6=
28. mart 2014.
KALENDAR POLJOPRIVREDNIH RADOVA ZA APRIL
QP• MESEC SETVE
A3M3
XRSROOQP
(
ŒC
mesecu“
Malo topliji
3
mesec
#
)
17
)
D
)2)
3B2)
217
$

1$'
2
)
6 ?E ?E
œ6KE
" " 66
6?H?6N [email protected]
KEK"E??6N
" ? K
=,¡
KEK" ?= I E K"
?! ?"666?
HD=¡
=
"666?H?N
[email protected] KEK"E ?
6?K6
=¡
KEK" ?= I E K" " 66 6?H6?N
)=#¡
=
"?6
? N [email protected] KEK"E?6?G666
KEK"?=IE
K" " ? ?N#'66=
Prognoza vremena do polovine aprila
Koliko ima u godini dana, toliko je u aprilu vremena
A
? " ? @ N" 6@ 6 6E
E6"="6 66 6
" ? ?E?E6!"E"H"E"?"E=
MG"?6"6"@ " ? ?K H" ?K ?=
X E ?" ? ?" H E"
E"GK
"6*?6H
K " EK"" ? ?6 ? ? K " ?"
?"=
" 6 6?
?!" 6 6
K ?(K ?= ?
" " 6 K"=I66@ ?H 6 6" 6E 6G E6"
? E= I " ?%?°?6=Q%X6E
"?6=
Ratarstvo: Vreme setve
[email protected] H ? " "EE?NE%
?" ? 6@ " @ " @ @
6" ?" E"?"66?E
6J " h" G ? ? HN 6j= ? ?G"
?6!"=R?6G
""?=
" ? 6 ?6 ?"6 6 E"
E 6 " ?@
@ E "6 6 K6 E6= I ??6" " K "?KEE@
G " E@"" E? '#= U=6&HK"D
E&H6"6
6! " '#(# @6 #
@6= R?6 " #==?=
6K
" "= X KH H "
E ?6 H@= 6 "?H"?H""6!6=
! ?œ 6"K!J@=b hš j I3 h'Uš
j 6N ? 6"K6 E @"= 6 6"K6
""Xh,šj=
O @" " XI3I=I"
"N?H"6E
?HE?6
" G= G "
? ?" [email protected]
?=
X""?""
?6 "= 6 (?6 "6= Q?
E???"6G@=
" H h? @j 6 " H
" " ? ?
?"6H=X6?
@ E K
?"
[email protected]?
"KN 6! @" E6 ? ? = Q "K " ? "K"=
q?"*?66?H=
Povrtarstvo: Prednost
direktnoj setvi
I??H""? @ ?
?N "" ?N=
" E?"???""
" 6 E ?N= ?? ?" 6
K ?  6""
28. mart 2014.
E"?"?*6" GH " "6 6 66 ?"6GE"
""=66
"KN ? "
?? ? N
E@"?"6"
? " 6N= ?" ?E
N6 ?K6 K
?"=?
? " 6 ?? E ? ?
?"= I KN6
??"?"
@ " @ ?""
?"= 6
?"6??" ? ¾ " @@"?"KN@=
$(3
podmlatkom
?K ?" H 6 H6=
$ 6 ?? K ?H 6"= 6??6
?=
I 6 6@ ?" @" ? H  6N
""?""?N?
6 @6= I
???"?N?¯$6?H
'"?"
?N6"?E""=N"E"
6 "6 6 "
" h j
E"K66=
$?E""
" h! Ej !"6??N6#
, ? u"= ?""
K" E"=
N ? ? E"=
R E" ? H@?"@?N6?-
6 H ?
="??N6
6 E 6 6N=
!
C
2
$
B)111
K H ?NH " ?K
6"K 6"@6
6K6 6 N"@6 " ? !=
R" ?N ?" ?KN@
?H 6= R" ?6=
R" ?6""
NH"!"
6 !6 JE66"K
h"" *" ?"j= I (?6 "6 6G "K 6
" N ?6
? K @ H
?NH6=
G E= X"
?" 66 E6= AK !" 6 !6= K= ¢ =
"
6!=? 6! ? ?K"
"!66@=
Travnjak
"@ ??" E" ? ? " ?66"K
"KHG=O "=
?" ' U E6
"6 ? 6 6=
"???!=
E6"N""??66"K""
"E @N "= ?"6 E " ??"%HK"?"@
6EE"[email protected]@G6
""=
15
PIS ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE
C
RUMA
*
N
a oglednoj parceli RC Ruma
(lokalitet:
Ruma/Fišer;
sorte: Nonius i NS 565;
===j"6zi u fenofazi 31 BBCH (prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca
bokorenja).
Redovnim vizuelnim pregledima
??K"6?6 ? 6G
?E "6 hPyrenophora
teres) i pepelnice (Erysiphae graminisj6!=
6?6
su uglavnom prisutni na 1. i 2.
listu (do 3. lista). Indeks napada
na pregledanim sortama iznosi od
11 do 19% (Pyrenophora teres) i
od 6 do 22% (Erysiphae graminis).
?"66va se još intenzivniji napad (na
N6"j"G6 6?66 6G
?E"6=
x (a.m. ciprodinil) Chorus
75-WG (0,02%j Chorus
50-WG (0,03-0,05%)
x (a.m. mankozeb) Dithane
DG NeotecMankogal 80
(0,25%)
?""??nice jabuke dodati preparat na
bazi a.m. meptildinokap (Karathane gold 350 EC 0,04-0,05%).
Na lokaslitetu &
G G" " dovoljna za ostvarenje infekcije od
? ! jabuke:
( 6&6Á K ) G"??"6?-
R""K"*@" " ? ? tman nekim od registrovanih fungicida:
x Acanto plus (piraklostrobin
+ ciprokonazol) 0,6 l/ha
x Antre plus (tebukonazol +
tiofanat-metil) 1,5 l/ha
x #’ (azoksistrobin
+ ciprokonazol) 0,5-0,75 l/
ha
x Duett Ultra (epoksikonazol
+ tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/
ha
x Falcon EC-460 (tebukonazol
+ triadimenol + spiroksamin)
0,6 l/ha
x Artea (propikonazol + ciprokonazol) 0,5 l/ha
x Sphere (trifloksistrobin +
ciprokonazol) 0,5 l/ha
7
" #š @ ?
latice opadaju).
Kajsija se nalazi u fenofazi:
- 65-67 BBCH: od punog cvetanja (najmanje 50% cvetova otvo ? @ ?"j ? @ 6G" N
latica opada.
6 K
vrste nalaze u fazi koja je izuzetno
osetljiva na infekciju od prouzro K" @ E@
KENhMonilia laxa) i na
"" ? ? "
momenat za tretman nekim od
navedenih preparata:
x (a.m. ciprodinil) Chorus
50WG, 0,03-0,05%, Cipro’0)0Hš
x (a.m. prohloraz manganhlorid) Octave 0,04%
x (a.m. iprodion) Dional 500
SC 0,15%
x (a.m. boskalid + piraklostrobin) 2 0)H;0)qH 2=
ha
$6 "6
6@"K?=
+
Preventivna zaštita
jabuke
Imago repine pipe
C
Zaštita jabuke
Na terenu RC Ruma jabuka se
nalazi u fenofazi:
- 09-11 BBCH: vidljivi zeleni
N #( 66 "K
??" ? ""
h—6K" K j ? ? otvoreni (drugi još uvijeni);
- 53-55 BBCH: pucanje cvetnih
??" ? " @
pupoljci još uvek zatvoreni
Ovo je izuzetno osetljiva fenofa *@" ?6
!"=
Ovonedeljnim pregledom dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis kod sorte Zlatni delišes iznosi
#š"#š=
Na lokalitetu Irig-Kudoš pada hG" j )==
stvorile su uslove za laku infekciju:
(6&6ÁK)#G"??"6?
U##›u=
I " ! ?K????" 6 6@"6
kurativnih i preventivnih fungicida:
16
,D›u=
Kurativni tretman se ne prepo"= 6 ?E?N""?vine uraditi preventivni tretman.
Pojava repine pipe
RC Ruma prati pojavu i kretanje
repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starim i novim repištima na lokalitetima: Ljukovo i
Ruma-Fišer.
Na lokalitetu Ljukovo hq"N
salaš) u feromonskim klopkama
postavljenim na starom repištu
20.03. su 2
K Ruma-Fišer još uvek nema ulova.
Toplo vreme je uslovilo izlazak
repine pipe sa mesta prezimljavanja. Sa daljim porastom tempera6"KH"mo intenziviranje pojave imaga.
6? H ›u????"
#›u?"6
" 6E@" starih na novozasejana repišta. S
6"KN?
? * "
"EG" ?!6 ??"%
- redovan obilazak parcela u
najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i
6 ?K6 ? @"
useva
([email protected]"(6E&62
x (a.m. fention) Lebaycid EC
50 1,5-2 l/ha
x (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) Nurelle-D, Konzul 1,5-2
l/ha
x (a.m. fenitrotion) Fenitrotion 50 EC 1,5 l/ha
RC Ruma nastavlja sa monitoringom repine pipe i blagovremeno
N E 6 ?6
insekticida.
Breskva, nektarina i
kajsija - zaštita od
Monilia laxa
Breskva i nektarina se nalaze u
fenofazi:
(U([email protected] (oko 10% cvetova otvorej??E@"h"6-
Na terenu RC Ruma jabuka se
nalazi u fenofazi:
( (# uœ% O N mm iznad ljušture pupoljka (“mišje
uši”); prvi listovi otvoreni (drugi
"K"j‘N
""K?"=
- 55-57 BBCH: Vidljivi cvetni
??"@h"Kj*
H ??"% ?"
cvetovi se odvajaju (još uvek su
j ? * @H
pupoljaka: cvetne krunice su izduG‘ @ G " E ‘K""vi.
S obzirom na izuzetno osetljivu
fenofazu i najavljene padavine za
?!6 ??"?6
(ako je od prethodnog tretmana
prošlo više od 5 dana) nekim od
navedenih fungicida:
x Dithane DG NeoTec, Dithane M-45 ili Mankogal 80
(a.m. mankozeb) - 0,25% ili
x Captan 50-WP ili Merpan
50-WP (a.m. kaptan) 0,25%
ili
x (
› < (a.m. metiram)
0,25% i dr.
X ?! " kurativno – preventivni tretman
nakon padavina od 19.03. (preporuka od 20.03.) u ovom momentu
6 ? K6= ¢
N ? "" vikend i pre kiše sprovesti preventivnu zaštitu.
SREMSKA
MITROVICA
Veturia inequalis
Na teritoriji RC Sremska Mitro@"K"E? " G" uslovi za razvoj infekcije srednjeg
intenziteta= AG" " , " 6?
'›u=
Jabuka se nalazi u fenofazama
uœ#'h*6K"HK"
N 66 "K ?
""j O
delišes.
uœ ## h" ??"@ "K
j "
Jonagored i Greni smit.
S obzirom na novonastalu situ@" ??" ?!ma da urade tretman jabuke.
Kombinacije aktivnih materija
ciprodinil:
x Chorus 50WG u konc.
0,04%
aktivna
materija
mankozeb:
x Mancogal 80 u konc. 0,25%
I @" "" ??@
potrebno je dodati preparat na
bazi a.m. meptil-dinokap peparat
Karathane Gold 350 EC u konc
0,05%.
(2
jabuke
Obilaskom zasada jabuke i preE6 ?6""NH "" @
N E" Panonichus ulmi i
E ? Tetranychus
urticae"""K
?"" H K=
?" ?!6
?hodne vegetacije u zasadima imali
? NH E" !
zasade i detaljnije pregledaju
??""66G
prisustvo jaja i tek ispiljenih larvi.
I?K ?" ?H ?nih stadijuma neophodno je uradi 6= ?" ?6na preparata na bazi aktivne
materije abamektin u kombinaciji
sa mineralnim uljima koji imaju
primenu u vegetaciji (EOS ili Letol
ulje).
?" ?6 NH ?? 6
Abastate @= ,#(#š
Kraft 1,8 EW @= ,#(
#š??E?6?6!6
kako je jabuka u fenofazi zelenih
N ?" *
??" ?? 6E=$!??" ?6 ?? etoksazola preparat Borneo u
kon. 0,375-0,625%.
28. mart 2014.
PRODUKTNA BERZA NOVI SAD
Promet roba na Produktnoj berzi
od 17. do 21. marta 2014. godine
Najva`nije iz protekle nedelje:
• Rast cene kukuruza
• Rast cene soje
• Dešavanja na svetskim berzama
Pregled zaklju~enih i ponu|enih koli~ina, kao i dijapazon zaklju~enih i ponu|enih cena
poljoprivrednih proizvoda tokom protekle nedelje, dati su u slede}oj tabeli:
¢
? 6" " ?@" ? — 6 protekloj, u odnosu na prethodnu
"= X 6 ?6 " ,)D = A
?6 " D='='' K " ,'š6"?meta u prethodnoj nedelji. NajG""EE"
[email protected]""
porastu.
Kukuruz je na novom sezonskom maksimumu koji od
=='= E ,)
&E A= u 6 " ?H
,U &E ? N ?6H
,) &E= " @ E" " )', &E h ,, Aj K " ?H " #š= "K"" E @E G 66?""6 @ H " ? E??6"6"6"
—GK *"?I"N6"N66 K6 ?K@= GK ! = — * *K"6E"
u uzletu, tj. porastu. Kratak pregled dve, za
*?%6?K
(&7+4&#
'6,&#MP
"4&#(&74
DIN/KG SA
PDV-OM
*#'687,4&#
'6,&#MP
*#'687,4&#
"4&#&='-
SA PDV-OM
(4&#7&7&#(459&7&44687
Kukuruz, rod 2013.
250
19,36-19,69
225
19,36-19,69
+3,05%
Kukuruz, vlaga do 16%
300
18,48-18,70
100
18,48
-
Kukuruz, vlaga do 17%
25
18,04
25
18,04
-
Kukuruz, vlaga tel-kel
75
18,48
75
18,48
-
()
f0/x1Mq/
kg/hl,13,5% vlage, 3%
P
48
21,78
48
21,78
-
Pšenica, rod 2013.
75
22,00
75
22,00
-1,48%
Pšenica, rod 2014.
100
17,05
100
17,05
0,00%
Soja, rod 2013.
250
63,25-66,00
50
63,25-63,80
+5,15%
xxš
100
27,00
100
27,00
+0,90%
()
f0/x1M
P
50
22,00
-
-
-
5#%&8#MP
"4&#&=
KG SA
PDV-OM
*#'687,4&#
'6,&#MP
*#'687,4&#
"4&#&='-
SA PDV-OM
(4&#7&7&#(459&7&44687
2.000
17,05
-
-
-
ROBA
Struktura prometa
h6"*"j)&Eh6"*"j#&E=
K@ 6 ?6 "66?@"6=RGK
K ?JK GK6 "6E=K@"E6
H H H ?! H6* 6H K ? " @"= $ 6?" @6E E
? " Q GK K 6"= u HE
zrna kod nas je protekle nedelje iznosila
&EhAj=$""?
'Dš?""
@6GK?H6?=
ROBA
Pšenica, rod 2014.
Posle pauze od tri nedelje, soja je ponovo
?6E@=
*E?@"?delje oporavila i u porastu je je u odnosu na
?" G E" ##š=
Q ? @ " 6 "
U#&Eh#,,#Aj=
I@"E?
"K"[email protected]??@
, &E h# Aj )š
K@?H"=
I ?"H 6@ @ "#'&E
A(K"H,)&EA(
= Q R3Ÿ( ?
"?@=IE"?6R3Ÿ(?G
@ "@ "
N?R-
3Ÿ(?@
@ @ " ? ?66 ? @=
K"R3ŸG
' H ? K
" , H ? K E ?KE ? K " ?" vrednost ovog pokazatelja u poslednjih osam
6@=
PRODEX
.ROLþLQVNLRELPSURPHWDXSRVOHGQMHþHWLULQHGHOMH
Nakon veoma intenzivE E E"
tokom prethodnih nedelja,
? " —" 6
K 6
6 6 ?6= Q
? "@ 6G konstatovati da se trgovalo
skoro svim poljoprivrednim
?6"nosnu korpu PRODEX-a.
Kukuruz je dalje po? "K =# &
E @ 6 0,20 din/kg, a soja u zrnu
&E?K?=q"
@ ?K@ E ? odnosu na prethodno registrovanu i to za 0,30 din/
E GN K" @novni nivo od 20,00 din/kg,
A(=
Koliko je kukuruz dominantan u strukturi PRODEX""?"N
EJ%
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji
na vode}im robnim berzama su bile slede}e:
(4-64&4!&9(4&#"4&#&#"4-7(#8f0/F1
ponedeljak
utorak
sreda
petak
Pšenica
252.51 $/t
',=DÇ&
254.42 $/t
U=)'Ç&
#D=#Ç&
Kukuruz
)=Ç&
DD=#DÇ&
)='Ç&
)=)UÇ&
DD='Ç&
U
? ?E "E GKEEK"?@
[email protected][email protected]
I"K"GN?""
6" " G
? ='š K " ?" "N ?
od 10. marta. Od sredine nedelje do samog
" @ G@ G % ? N"
N ?K @" " " ?nik Putin pripojio region Krim, dok je vrednost
*" ?K@ 6
666 K?@" hladno vreme u SAD-u smanjuje prinosni po@"=
6&[email protected]@6 N " 6 ?
KN?N666 ?K@ " 6"=
Na samom kraju nedelju vrednosti kukuruza
??
K?@" X 6E 6" ( " 6N H ?K@?
"?6"?G"
od strane uvoznika.
I"?K"@E
6"E*"¢E"?
#š"@!E6"E
*"?K@?''#š=
K?@" ?G"
66 "6 K " @
"@[email protected]@@"@" ?! "@ ( " *?! '=U 6 K "
?H""sku ishranu.
A E 6"E *" "
¢E""?K"
?Uš"@E6"E
*""6K##,š=
(4-64&4!&9(4&#"4&#&#"4-7(
ponedeljak
utorak
sreda
Soja, zrno,
maj 14
#=UÇ&
511.34 $/t
521.11 $/t
##=D)Ç&
#U=,,Ç&
Sojina
)
maj 14
444.00 $/t
''U=UÇ&
'##=DÇ&
'U=Ç&
'UU=#Ç&
SPONZOR
Francuski hibridi
kukuruza i suncokreta
21000 Novi Sad, Radni~ka 30a
Tel: 021/4750-788; Fax:021/4750-789
[email protected]
[email protected]
www.limagrain.rs
*Objavljeni nedeljni ponderi cena nisu zvani~an podatak, usled ~injenice da su obuhva}eni podaci o trgovanju do trenutka {tampanja informatora.
28. mart 2014.
(:4&"#
KUKURUZ
A7(4:5#
/‚/1‚‚47=
ME/Fj
/JH1f047=
ME
/FP
47&4>5
PARIZ
f//1fH47=
ME/Fj
/‚H1qH47=
ME
/FP
petak
I?H"6?K"K
@ ?K@ 6"6 *"6 š
" ! 6"6 *"6 )Dš= u ?K@ " 6"6 *"6
?š""*"!
?,š=
E-mail: [email protected],
internet sajt: www.proberza.co.rs
INFO [email protected]
021/443-413 od 730 do 1430
17
BESPLATNI MALI OGLASI
MALI OGLASI
POLJOPRIVREDNA
MEHANIZACIJA
• Kupujem traktore IMT 533 i 539 do
1.000 evra. Tel: 066/9585-171
• Prodajem kombajn Claas Mega 204 sa
hederom 510m, adapter za kukuruz 5 redi,
roto secka original Claas i adaptacija za
suncokret. Tel: 063/7767-828
• Prodajem traktor Zetor 5011, prskalicu
RAU 330 litara, plug dvobrazni na pomera"K?QM$E"B6?"')6=
Tel: 064/315-91-18
• "66"
repu i pastrnak “klajne” i šestoredni špar?"=$%U&#U)(',=
• Prodajem traktor Torpedo rx120 KS i
"Y@?D=$%
022/682-057
• Prodajem ruski traktor old timer MTZ 5
1957. godište, u radnom stanju. 022/658935, 064/3453428
• "6YY6'
[email protected]
E!
B"@=$%U'&)#(D#(U,
• Prodajem traktore IMT 539 i IMT 542.
Tel: 063/11-83-095
• Prodajem kombajn Zmaj Univerzal u
dobrom stanju ili menjam za mušku telad.
Tel: 069/58-55-829
• Prodajem traktor John Deere 3130. Tel:
064/20-99-042
• Prodajem traktor Rakovica 65, 1987.
godište. Tel: 064/384-36-47
• Prodajem traktor John Deere 3130. Tel:
064/20-99-042
• Prodajem kombajn Zmaj Univerzal u
6"6G6=$%
064/281-96-29
• Prodajem traktor Zetor 5011, Golf 2
1992. godište, dizel, prskalica RAU 330
litara, plug dvobrazni na pomeranje, plug
,#,QM$?66K?QM$
E"B6?"'
krila, levator 9 metara. Tel: 064/315-91-18
• "6G6"O6"I=
Tel: 064/33-11-825
• Kupujem traktor Vladimirac. Tel:
064/10-45-178
!+4&84'&8-!5!#
(68(!4&-#*&5!#
'&8-!5!4&##-4&"8#
£A6#&!£
52!
DB2AA
)Tel: 0JF=0J;0J;FH0
• Prodajem traktor Torpedo RX-120 KS i
"Y@?D=$%
022/682-057
• Prodajem traktor Torpedo 9006 i tanjiK=$%U&D##(''(
• Prodajem traktor torpedo 9006 1985.
EK=?"66?6N6
hidraulikom, registrovan, zadnje gume
nove. Tel: 063/591-716
• Prodajem traktor TE 40 Rus, plug i kare
$6N,#6"=$%U#&#'(
46-86
• Prodajem traktor IMT 560, traktor IMT
##D6"K??@
K??@?6
?E?E"
"@"@G=
Tel: 063/526-008, 061/687-62-60.
• Prodajem traktor Rus T40, plug i kare.
Tel: 065/542-46-86
• Prodajem kombajn New Holland 3m
6?"?vrednu mehanizaciju. Tel: 022/630-872,
063/828-9-121
• "6QM$#U#
kukuruz Zmaj 214s. Tel: 063/802-18-41
• Prodajem traktor Belorus 52 sa pred"66=u=#3=$%&UU)(
147
• Prodajem traktor IMT 560 novi tip i plug
dvobrazni Lemind Leskovac. Tel: 064/4062-990
• Prodajem traktor Zetor 5011, prskalica
RAU 330 litara, plug dvobrazni na pomera"K?QM$E"B6?"')6=
Tel: 064/315-91-18
• Prodajem kombajn Zmaj univerzal u
dobrom stanju. Tel: 064/281-96-29
• "6D6")))=EKG"?E"?@#
=$%U'&'((#D
• Prodajem traktor IMT 560 novi tip i plug
dvobrazni Lemind Leskovac. Tel: 064/4062-990
• Prodajem traktor Torpedo 9006. Tel:
063/559-447
• Prodajem John Deere kombajn 1075 H4;
širina hedera 4,9 metara, bunker 5 tona, 5
6H?E6=
Cena: dogovor. Tel: 064/700-58-75
• Prodajem traktor IMT 585 u radnom
stanju. Tel: 063/469-016
• Kupujem traktor Vladimirac T25 i pro"6"6"PN=$%
061/11-18-972
• Prodajem traktor Zetor 5011, Golf 2
1992 godište,dizel, prskalica Rau 330 litara,
plug dvobrazni na pomeranje, plug 757 IMT
?66K?QM$
E"B6?"'tor 9 metara. Tel: 064/31-59-118
• Prodajem traktor IMT 533, kabina, duplo
"?E,#U"
3k velika. Tel: 064/324-92-59
• "6D6
stanju.Tel: 069/664-521
• Prodajem traktor Rus T40, plug i jedno$6N,#=$%U#&#'('U(DU
Prodajem plac (8.005 m2) sa vino2
)
C
)
)
C
)
B
6
:Mx
P)C4
2
15$0JF=/Jfh;qxq
• "6K"
novi, 30x30. Cena 1100 E. Tel: 063/502-543
• "6??#=#L
motorni. Tel: 061/63-37-045
• Prodajem IMT frezu za traktor, radni
zahvat 125 cm. Tel: 065/67-96-580
• Kupujem zemlju pored Bosuta. Tel:
064/281-0-634
• Prodajem 4 jutra zemlje u komadu na
?B($GB=$%U&)(
583
• Prodajem 2 jutra zemlje u Hrtkovcima.
Tel: 064/135-82-85
• "O6"UE6')
28 polovne i seme zobi. Tel: 022/666-409
• "6?"$6AN=
Tel: 060/0314-015
• "6"3#
SIP. Tel: 065/585-05-70
• "6"?
?"$?=$%U'&((
63
• "[email protected]
zemlje. 064/147-27-24
• "6"""@6
K??E"=MG
zamena a kupujem Dubravinu prikolicu. Tel:
063/870-30-14
• Menjam veliki kompresor za futoški
K?!6=$%
064/32-98-102
• "6N3?"
?@?6N6"6=$%
022/719-190
• Kupujem mlin na traktorski pogon. 063
8564 639
• "6NE=$%U&,(
19-37
• "6O6"'
2001. godište, baliranu detelinu i seno. Tel:
022/2680-055, 064/599-23-30
• Kupujem prikolicu oko 3 t a prodajem
""6""?E
K?G@??=
Tel: 063/870-30-14
• "6NPN6
?N66666"ma. Tel: 064/276-15-29
• Prodajem plugove IMT 756 visoki kliners
,#U"@R=
Tel: 069/717-615
• "66H'
?"E=
Cena 12.000 evra. Tel: 064/256-36-89
• "6?AE,6
stanju. Tel: 022/467-759, 064/51-69-710
• Prodajem prikolicu Emind Erdevik, 4
[email protected]=$%U'&'(
94-505
• Prodajem dosta rezervnih delova za IMT
?"=$%
069/462-32-60
• Prodajem ekstruder za soju kapaciteta
80 kg na sat, motor 7 kW. Tel: 064/567-5359
• Prodajem sejalica pneumatsku za soju.
Tel: 065/51-22-169
• Prodajem plug IMT 756, visoki kliners i
?EQM$,#U
!''=$%U)&,,(U#
• Prodajem kabinu za traktor MTZ 52. Tel:
064/21-17-224
• "[email protected]"
Gj=$%&U,(#U,U'&#U,(
53-59
• "6??#=#>=$%
061/63-37-045
• "6?=$%U'&,(
599-68
• "6"6
selo sa elektro motorom i na kardan. Tel:
061/63-37-045
• "66H"@[email protected]=$%U'&U(U(
• "6QM$#,,
560 sa felnama dimenzija 16.9.30 pogodne
za sve radove. Tel: 069/614-996
• "6?R"D
tanjira. Tel: 063/825-93-42
• "6?6QM$=)?ri. Tel: 022/715-406
• "6K?*K'
teleta crno-bela. Tel: 062/405-539
• Prodajem muzlicu “Alfa Laval”, povoljno!
Tel: 064/187-14-63
• "6?66=u
450 E. Tel: 063/860-13-74
•
Prodajem adapter za kukuruz 3 reda.
Tel: 022/711-896
ZEMLJA, PLACEVI,
[email protected])5#&!)6'#6
• Prodajem zemlju u Sotu, potez Dolce,
90 ari. Tel: 064/387-43-86
• "6"6"MN
kod groblja. Tel: 022/673-096
• Prodajem stan 45 m2, naselje kamenjar
Sremska Mitrovica, 25.000 E. Tel: 060/6701777
• "6"6"N
@6=$%&'(U&##(UU
• "6NMN?@
D'"6"@6
ulica Nikole Tesle 89. Tel: 022/2733-053,
064/311-86-86
• "6NMN6"6
NB=XN"?@
• plac je 30 ari, odmah useljiva. Tel:
022/715-762, 064/570-32-20
• "6NB6H"
[email protected]
?6?@N@"?6N
EK?B=$%
064/569-86-19
• Prodajem stan u Sremskoj Mitrovici
37m2, Dekanac, visoko prizemlje, centralno
E"""G=$%U#&UUU(#D
• Prodajem stan u Sremskoj Mitrovici,
naselje Pejton, 58 m2. Tel: 064/15-99-102
• "6"6"@6
burad za rakiju i vino a kupujem debele
"6?E=$%&'(
211, 063/551-266
POLJOPRIVREDNI
PROIZVODI
• Prodajem presu z224 u ekstra stanju i
K?K?6=$%
064/70-111-81
• Uzimam zemlju u zakup, u okolini SremM@M!PG6=$%
066/902-14-98
• Prodajem adapter 4 reda Claas, remon?HEu=
Tel: 064/25-63-689
• X?"6NB=$%
062/898-68-59
• "6OG
ZP 341. Tel: 062/8162-832
• "6#"6"!666=$%U'&('('
• "6
=hj=$%&,'('''U&#(
19-26
• Prodajem tri frtalja jutra zemlje u Vašici
6?=$%
064/494-97-81
• Prodajem rakiju od kruške. Tel:
022/631-180
• Prodajem plug tri brazde 14 coli lesko?6"K?"
šestoredni. Tel: 064/70-111-81
• "6O6")DU=EK6"O6"'G6ruznom varijantom. Tel: 060/025-81-41
• Prodajem levator za kukuruz 9 m. Broj:
063/269-5330
• Prodajem prikolicu Zmaj sitni rol, RAU
"??"@*=$%U'&#(
12-75
• Prodajem 2 nove IMT kabine za 542 i
577, dve gume za traktor rekordove pol
14-28, ovršenu zob i baliranu slamu. Tel:
022/660-481
• "6QM$?6)6
jednim redom valjaka. 022/714-306
• "6"?
!?@=
Tel: 064/367-38-73
• "6N"K"
u punom rodu plus bašta u selu Grgurevci.
Tel: 064/189-20-57
• "6"6"K
pogodno za sadnju vinograda i prodajem
N6"66"
6=$%
069/1242-545
• Prodajem 53 ara zemlje kod metlare i
Peugeot 605 dizel, 1998, godište, registrovan do maja. Tel: 063/707-47-19
•
Prodajem rakiju. Tel: 022/661-312
• Prodajem balirano seno 160 din. bala.
Tel: 061/7183-148
• Prodajem baliranu detelinu. Tel:
069/204-71-05
• Prodajem kvalitetno balirano seno u
#==$%&UUD('
• Prodajem baliranu detelinu i slamu. Tel:
064/30-59-676
• Prodajem pola jutra zemlje pod šljivama
u Irigu. Tel: 063/86-55-046
• Prodajem kvalitetno balirano seno u
#==$%&UUD('
• Prodajem 4 jutra zemlje u arendu u
Grku. Tel: 065/542-46-86
• Prodajem baliranu slamu veoma lepe
?K?6"MEN?
svaki dogovor. Tel: 022/484-604, 063/7514-617
• "6??@X?Kne 16 ari, postoji put do placa. Cena po
dogovoru. Tel: 064/861-54-48
• "6N3?"
placa. Tel: 022/719-190
• "6NAK@D?@
nova, nedovršena. Tel: 022/743-279
• Prodajem IMT plug 756 visoki klirens i
plug 756 niski klirens, IMT ciklon 400 kila i
auto prikolicu. Tel: 069/717-615
• Prodajem vikend plac površine 21 ar,
6!Aqh=A"j=$%
064/160-44-71
• Prodajem plac u Rumi površine 12 ari,
K6GU6E!=$%
062/971-86-20
• "6?E
rešetkaste daske, ekstra stanje. Tel:
063/509-869
• "6?EP6
Y6
"RQM$,#U
@?6H
6"6
nov od traktora Torpeda 90. Tel: 061/20032-17
• "6N@6?K
150 m26?N6"6=$%
064/577-14-62
• "6?6(6)6
I6"?"=$%
061/200-32-17
• Prodajem prikolicu Emind Erdevik 4
?@6G6=$%U'&'(
94-505
• M"6BUG6E""666
EG6NB6"?=
• Prodajem krimler 2,90 IMT. Tel:
064/173-41-44
Tel: 065/65-85-294
• Prodajem pneumatsku sejalicu Nodet, 8
redova. Cena 2500 E. Tel: 063/502-543
• Prodajem motokultivator IMT 506 i rakiju šljivovicu. Tel: 022/2741-258
OPREMA
• "6?"K?M"@
"?"R
levator za kukuruz. Tel: 022/742-533
• "6?6QM$=)6
?666"=$%
022/715-406
• Prodajem traktor IMT 577 1991. godiK"=
Tel: 022/478-417, 062/960-11-16
• Prodajem IMT 560 novi tip i plug dvobrazni Lemind Leskovac. Tel: 064/40-62990
• Prodajem traktor Ursus 904B. Tel:
022/718-340
• "66HR"@
"=$%
022/736-118
• "63XR#
jednoredni. Tel: 065/585-0570
• "6?6="
red valjaka, remontovan. Tel: 022/640-581,
064/375-19-25
• Prodajem IMT 560 novi tip i plug dvobrazni Lemind Leskovac. Tel: 064/40-62990
• Prodajem prikolicu za bale, duvan, itd.
EU6K6=$%U'&'()'(
505
• Prodajem traktor Torpedo 9006. Tel:
063/559-447
• Prodajem traktor Torpedo 75 bez pred"=$%U#&'D(,'(
• Prodajem traktor Ursus 904b. Tel:
022/718-340
• "6?AE,6
stanju. Tel: 064/51-69-710
• Prodajem 300 bala lucerke. Tel:
066/400-927
• "6"K"KN=$%
022/732-256
• "6##G6h¢6j=$%&UD#()
• Prodajem zeleni pasulj. Tel: 022/458016
• Prodajem baliranu detelinu u Rumi. Tel:
064/98-68-786
• "6=AK"N=
Tel: 062/626-044
• "6#""nog kvaliteta, povoljno. Tel: 064/135-86-36
• Prodajem baliranu detelinu. Tel:
064/2071-138
PRETPLATITE SE!!!
-
/1H00)00
22
2!
&
18
0
0
2
;
H
/
J
&
28. mart 2014.
BESPLATNI MALI OGLASI
• "66"6YM
2001. godine, benzinac, 1.600 kubika, registrovan do novembra. Tel: 064/99-171-94
• Prodajem baliranu detelinu, 20 dinara
kila. Tel: 069/2047-105
•
Prodajem detelinu. Tel: 064/125-7142
• Prodajem kukuruzovinu u snopovima,
?"?=PN=$%
064/214-92-15
• "6N6
kukuruzovine. Tel: 060/192-11-91
• Prodajem vezove za goveda i duplikator
za pasterizaciju mleka. Tel: 064/911-29-49
• Prodajem zeleni pasulj. Tel: 022/458016, 064/249-43-01
•
X?"6"6=$%U'&'#(,(D'
• Prodajem detelinu, 300 dinara bala. Tel:
064/125-7142
• Prodajem baliranu detelinu. Tel: 063/1155-835
• "6N6
kuruzovine. Tel: 060/192-11-91
• Prodajem štapove za tunele za bostan.
Tel: 022/453-486
• Prodajem 50 l rakije od krušaka. Tel:
064/03-10-223
• Prodajem kvalitetno balirano livadsko
seno. Tel: 063/7114-103
• Prodajem baliranu soju, livadsko seno i
slamu. Tel: 022/631-014, 064/235-04-80
767-4)(6!
• G@
YK"E=$%U'&#'(,#
• Y6KM@=$%
022/631-495
• IGK6?6N
stubove i ograde. Tel: 064/99-25-898
• $G6*6hNj=$%&U#('#
•
Usluga zavarivanja. Tel: 066/942-1117
• Industrija mesa Zmajevac iz Iriga
?6H6=$%
022/462-433, 064/891-38-11
• $G6G?6NN
hrana i plata po dogovoru. Tel: 061/2892945
• Vršim negu starih, bolesnih i osobe sa
posebnim potrebama. Tel: 064/133-19-35
• 6G=
Tel: 060/6070-106
• Prodajem Zastavu 101 skala 55, godina
proizvodnje 1998. Tel: 064/4580-538
• Prodajem bagremove stubove za vinoEN"E!"=$%U&'(
330
• !
• Prodajem Golf 2, 1992. godište, dizel.
Tel: 064/315-91-18
• Prodajem muzlicu Alfa Laval. Povoljno.
Tel: 064/18-71-463
?&
!
• "6YS$='(?
oprema. Tel: 022/718-410, 062/575-709
2
B
MARKETING
Tel/fax: 022/610-496
Mob: 064/1629-737
E-mail: poljoprivreda@sremskenovine.co.rs
• "6G"6K"
od prošle godine. Tel: 064/99-17-263
• "6B??6=
Tel: 022/716-089
• "66=
Stejanovci. Tel: 022/454-536
• "6@E=B=
Tel: 022/715-907
• Prodajem svinje za klanje, cena 180
dinara. Tel: 063/8564-639
3$
-7#854!#:474!4ƒ
5$0JF=FJ/H;qhh
• Prodajem crveno-belu junicu, staru 6
meseci. Tel: 022/2713-726, 062/569-937
• Prodajem 6 ovaca, svaka ima po dvoje
jagnjadi. Tel: 022/743-149
• Prodajem kravu i junicu. Tel: 064/30596-76
• R"GE?
"@=$%U'&#(
16-36
• Prodajem kravu crveni Holštajn, pet
meseci steonu drugo tele. Tel: 022/454-010
• "6"N6hP?
Bj=$%U'&U)(,,
• Prodajem 5 muznih krava crveno-bele
h?KQ!"j%$%U&#D'(D
• "6G6@=
Tel: 022/2680-081
• Prodajem dve krave i tri teleta Simentalca. Tel: 064/14-16-718
• Prodajem junicu, crveno-belu, stara 7
meseci. Tel: 022/2713-726, 062 569 937
•
Prodajem prasice. Tel: 065/660-38-97
• "6?@G#E=$%
061/282-54-54
• Prodajem dve nazimice. Tel: 022/630861
• Prodajem 22 ovce i 20 jaganjaca. Cena
2.500 E. Tel: 062/968-16-13
• Prodajem 14 ovaca sa jaganjcima. Tel:
022/684-650
• Kupujem kravu steonu ili frišku muzaru.
Tel: 022/731-488, 064/45-26-026
•
Kupujem male prasice. 062/80-79-759
•
Kupujem 12 prasica. Tel: 060/424-09-55
• Kupujem 20 prasica. Sremska Mitrovica.
Tel: 064/028-54-12
• AK6??N"=K@=$%
063/173-28-91
• "6?NE6=
Cena povoljna. Tel: 061/286-04-34
•
"6G=$%&UD'#
• Prodajem dva teleta crno-bela. Tel:
062/80-79-759
• "6@66@=
B=$%&,#(UD
• "6?Kh@Ej=
Kukujevci. Tel: 064/054-9-765
• "66#6@
jednom se prasila, teška oko 200 kg. Cena
#&E=B=$%U&,,(U(##
28. mart 2014.
(6#54&")
5#'64&"
•
• X?"6??"@
dresiranog, hitno. Tel: 064/916-22-24
• ?66"
matematike. Tel: 064/264-76-91
#@4%!5&84
• "6@""?ka 70 i 90, kompletan sistem. Radinci. Tel:
022/660-249
• Prodajem kravu crveni Holštajn, muzara. Tel: 060/5840-183
• "6G#E=$%
022/2713-674
• W"H?"
posao. Tel: 061/173-94-52
Tel: 022/312-740, 063/71-66-245
• "6@66@
6?@6=B=$%&,#(
682, 061/713-59-74
• $G6?%"@?6N
N6H?=$%
064/4723-813
• "6EE6E
jezika za sve uzraste. Tel: 064/3144-666
• Prodajem jaja japanskih prepelica. Tel:
060/710-89-20
• Prodajem kravu za klanje. Tel: 064/1252-950
• "66E@G
140 kg i svinjsku mast. Tel: 022/673-096
• Prodajem tele 4 meseca muško, crveno.
Cena 500 E, fiksno. Tel: 064/23-57-863
• Prodajem jalovu kravu, simentalku i dva
G66@
stara. Tel: 061/624-65-77
• Staklenik 1100 m2 u radu.Tel: 063/535179
• Prodajem pumpu za zalivanje Tomos.
Tel: 060/407-24-70
• "G@**#G
m, sa topom. Tel: 064/28-95-473
• Kupujem okiten crevo fi 50, 100m. Tel:
061/1148-153
• Prodajem 10 aluminijumskih cevi za
""?6=$%
022/688-133
• Prodajem 30 cevi za navodnjavanje,
6"6?"=$%
022/465-808
• Prodajem pumpu Morava za zalivanje,
ima 2 usisna i 2 potisna creva. Veliki Radinci. Tel: 022/660-016
• Prodajem cevi za navodnjavanje fi 50, 9
komada sa prskalicama i 3 para krajeva
cevi fi 70. Tel: 060/5840-183
• Prodajem pumpu Tomos za navodnjavanje i cevi za sistem kap po kap. Tel:
022/715-095
• "6'?G'6
visine 8 m sa najlonom. Tel: 062/405-539
• Prodajem aluminijumske cevi za navodnjavanje, fi 70, 60 komada sa prskalicama i
9 komada fi 50 sa prskalicama. Tel:
064/4113-590
• "6*Y?)66
420 cm, 2003. godište, pumpa Bauer. Tel:
022/445-375, 063/1188-219
• "6œMQR?6??@teta 1100 l/min, benzinska. Cena 400 evra.
• Prodajem Nisan Almeru, 1997. godište,
neregistrovan. Tel: 064/1060-736
• Prodajem kazan za rakiju od 150 litara.
Tel: 064/17-34-144
• Prodaju Yugo 45, 1988. godište, registrovan do aprila, zimske gume, motor
dobar, limarija solidna. Cena 250 E. Tel:
065/65-85-294
• "6H6h@6"jpanje cvetnjaka, bašti; travu u busenu,
???EG"E
6G?""6=$%U&'(
Kupujem vrcaljku za med. Tel: 064/240-6616
• Prodajem Pasata 2, turbo dizel. Tel:
064/014-58-43
• Prodajem Renault Kangu 1.2, cena
povoljna. Tel: 063/661-427
• Prodajem juga 55, 1995. godište, ura!6"=
Tel: 063/15-48-135
• Prodajem Hyundai Accent u besprekorno
ispravnom stanju, registrovan do 11.2014.
godine, 1.5 gls, 2000. godište. Tel:
060/400-41-09
• "6R?A=UE
1989. godište, registrovana, cena po dogovoru. Tel: 069/1238-577
RA ZNO
• X?"6?6KH
do 200 kg. tel: 069/601-053
• Prodajem mašinu za pravljenje briketa.
Tel: 022/716-779
• Plastenici alu konstrukcija 28x4,5 m.
Tel: 063/8511-323
6,&-6#
• M6G"6!
G"=q=$%
061/1414-227
• Muškarac pedesetih godina stambeno
!G"G
35-50 godina. Tel: 062/8562-754
• M6G6!G'
godina za brak. 061/6529-385
• I@h#j?G
?G"=
?K=$%UU&),'(U#'
• R"6K@?HE
6!?6
?6G"G#
do 50 godina za vezu, brak. Tel: 062/85-62754
!+4&84'&8-!5!#
(68(!4&-#*&5!#
(,46 #5!
'&8-!5!4&##-4&"8#
"KURIR-2"
• "6?h?j
lansatok nastavci. Tel: 022/739-122
• Prodajem šumski med, cena 400 dinara,
?"B?N=
Tel: 022/712-355
52!
DB2AA
)Tel: 0Jx=F0F;hH0
• Kupujem polenov prah. Tel: 065/60-12030
• Prodajem med lipa i bagrem.
Tel: 022/716-516, 064/6522-453
• "6E6?6N
=$%&,D()U'&U#('(#
• "6E=E=
Povoljno. Tel: 061/645-31-91
• Kupujem kazan za rakiju. Tel: 022/715499
• M6G"6!
G@=$%
061/6083-265
• $G6E6K@##(U
godina. Tel: 061/1500-575
• Prodajem med bagremov, lipov, polen i
društva sa 10 ramova. Tel: 022/718-292
064/6522-453
• X?"6EK"K"
jaja. Tel: 061/286-04-34
• Prodajem med Lipov i bagremov na
veliko. Tel: 066/005-655
• Prodajem vagu za skladište 2 tone. Tel:
062/14-200-43
• Prodajem šumski med 350 din/kg. Tel:
022/712-355
• X?"6K"6=$%
022/493-558
• R"G?,(HE
GE?,(,#E
radi braka. Tel: 022/671-135
• "6K@?6=$%
064/33-11-629
• Prodajem povoljno kazan za rakiju sa
destilatom 150 l u ekstra stanju, hitno.
Ruma. Tel: 064/03-58-285
• R"6K@?HE
6!G"G
• "6"hK@j
dinar komad. Tel: 065/4056-243
• ?"G"=U'&',U(
860
•
• MK@G"'EQ!"
6"6!G
?G#E
ozbiljne veze i braka 060/056-0291
*#6!&54
• Prodajem pumpu za navodnjavanje
$6=M!=$%&UD(UU'
064/3311-638
• Prodajem sve vrste uglja za ogrev:
K6=!=
Tel: 062/314-330
• "6@?GD
metara, 15 komada. Povoljno. Tel: 066/51800-53
'7@&687A"
• Prodajem zalivni sistem za navodnjava"6??Eu
?E"?
kardan. Tel: 064/4944-907
• Prodajem Peugeot 206 1.4 hdi, 2003.
godište, Reault Clio 2002. godište, 1.2, 5
R?u==EK=
Povoljno. Stara Pazova. Tel: 063/866-76-78
Prodajem plastenik. Tel: 060/1525-643
• Kupujem rasadnik 8 x 50 m sa duplom
konstrukcijom. Tel: 022/453-028
• X?"66KH?@teta 250 do 350 kg. Tel: 022/670-056
• Prodajem štence pekinezera, izuzetno
lepi. Tel: 069/1512-294
• Prodajem rotfajlera ili menjam za šarplaninca. Tel: 064/1790-067
• "6K@E?=
Tel: 022/716-200
• Sibirski haski, ekstra štenad. Tel:
065/6573-857
• Prodajem štence Labradora. Tel:
060/010-19-71
• "6N"6@
hUj=$%U&,#(,
• œ?"6GK?@
papirima, zbog odlaska u inostranstvo. Tel:
031/154-001
• Pikinezeri stari preko dva meseca. Tel:
064/2159-053
• Lesi muško štene odnegovano staro
osam meseci. Tel: 063/234-219
• "6N??"
?6?
lovne terijere, vakcinisani i revakcinisani.
Dublje. Tel: 062/188-00-24
5&#!*6 #
Prodajem rakiju. Tel: 022/661-312
• "66KH=
Tel: 064/14-97-412
• Kupujem kazan za rakiju od 100-120
litara. Tel: 064/59-59-623
• "6?@?N=$%UU&)#((D
• "6?@!"EG!=$%
022/625-132, 064/4008-488
• Prodajem mešaonu za prekrupu. Tel.
061/497-412
• Prodajem ili menjam vagu drvenu od
#EE66G?@"Enjce. Tel: 022/618-939, 064/177-21-98
• Prodajem kavez za 60 koka nosilja. Tel:
065/2714-143, 022/714-143
• Prodajem dve kace za kominu od po
hiljadu litara. Tel: 022/666-012, 066/93714-94
• M6G"
6!G"=$%
061/2401-699
• Slobodan ozbiljan muškarac upoznao bi
GMUE=$%
063/8817-329
• $G666
do 50 godina. Tel: 063/8703-014
• $G6?6!nog do 65 godina za brak. Tel: 065/2004958
• h#,j6!GG'###EGnja i braka. Tel: 062/630-881
• MK@h#jG?GH
godina bez obaveza. Tel: 065/6653-301
• Razveden, ozbiljan muškarac 55 godina
B?6G
?"B=$%U&'D(
• Iznajmljujem bušilicu za bušenje rupa
N=$%U'&,('()
• Prodajem bagremova drva debela, 25
evra. Tel: 063/520-419
• Prodajem kavez za koke nosilje 120 i 3
puta 60 komada sa tepsijama. Tel: 064/3354-760
• "66U6G6na za jevtinije. Tel: 064/10-60-736
• Kupujem kazan za rakiju do 60 litara.
Tel: 063/774-11-48
• Prodajem Nisan, dizel, 1990. godište.
u#36G6?"=$%
064/12-40-234
•
X?"6=$%U'&#U(('
• Prodajem kazan za rakiju 160 l sa destilatom. Tel: 062/393-706
• Prodajem Audi 80 dizel 1985. godište,
ispravan, registrovan do 6 meseca ili
menjam za motokultivator. Tel: 063/80549-61
• "6G"
?G6N
Austrije. Tel: 062/314-330
• "6YEK=
troje vrata, benzin, u dobrom stanju, ura!6E#=,='=
godine. Cena 1.650 E. Tel: 064/980-95-02
• Popravka svih vrsta gibnjeva od poljoprivredne mehanizacije i ostali kamionski i
6?E6=APN=$%
022/673-667, 064/175-81-43
M
MPQRSP
Q
064/1629-737
19
-#*&5!#
RAQXPRAuQ?7(45++7!7'!@7
&
; 5 C B ) ) 2 C 2
3+
D
2
C B 5#$
Poljoprivrednik iz Novih Karlovaca +
!
C iskoristio je
??
poljoprivredne radove na svojoj
"??"?= X G ?6 ?"6 E6 E
E" ? "
?""?"@=b!
6 E 6 6
HH 6" "6 ? ? ?K@
"H"??H?K@=
(Q666"?H 6 N K 6N?"? " J"= M!6
6 6 "?""K?=
R"6HE E ??66
" ( b!=
( $ ? N 6? K E"6 ?" ? " N E ? " ?"@
Q!"= AG " E 6?66??N(G
"N"6jih oranica zasejati ratarske kultu ( ?K@ " "
N E H"6K=
6?
E ?G " 6EN
? E6
= M!6 " ?"-
$
?"K?"J@=
( " 66 " " ?
" "" 6 K N E= I
KE?K6
=
Ovaj poljoprivrednik iz Novih
X@ ? @ "H
"6N=
( G6 " 6 ?66H""=
6"6"""?""
?"6 " "6 N " 6
H !"6 " ?"*""6 H= $ "
"66?6?"6=¢"@"
6"?H=I?!"
"6E66"6
" E ? ?"?G6NK
"6(G=
" E b! ?KEK" ?
½6=
(E"?KE
"6E= " 6 " H H
"
6G?"6(
G"?"?=
)
JEM
L
U
AT AN
G
O
B - B APTIBIL
D
A - A DAN
O
R - R PORAN
T
A
O - O PA GLAV INOSI
E
L - L LIČNI PR
D
O-O
Stabilno i provereno!
BAROLO RO/RM
Srednjerani uljani hibrid, koga karakterišu stabilnost i sigurnost u rodu iz godine u godinu.
Pokazao je da može lako da se adaptira na različite uslove proizvodnje i donese standardno
visoke prinose. Postoji u dve varijante, Rm i Ro.
RO: Otporan na Volovod
www.kws.rs
KWS Srbija d.o.o0LOXWLQD0LODQNRYLþDD1RYL%HRJUDG7HO)D[
20
28. mart 2014.
Download

Sremska poljoprivreda broj 36 28. mart 2014.