„SOCIJALNA DEMOKRATIJA I AKTIVIZAM“
Pored tematskih prezentacija (PPT), seminar je obuhvatio i rad u grupama na temu izazova
socijaldemokratije u današnjem vremenu. Organizovane su dvije grupe koje su dale preporuke
u vezi sa sljedećim pitanjima:
1. grupa - Koji su to mehanizmi kojima se može jačati socijalna demokratija,
posmatrana kroz ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava marginalizovanih
grupa u društvu?
a. Unaprijediti postojeće zakonske okvire za ostvarivanje socijalnih i
ekonomskih prava, naročito kroz potpuniju i koordinisanu
implementaciju;
b. Jačanje mehanizama za praćenje sprovođenja zakona;
c. Uvezivanje i jačanje saradnje između svih relevantnih aktera u oblasti
socijalne i zdravstvene zaštite;
d. Osnovati poseban fond za pomoć najugroženijim grupama
stanovništva;
e. Otvaranje i podsticanje razvoja socijalnih preduzeća u kojima bi se
zapošljavale marginalizovane grupe stanovništva;
f. Provoditi programe za očuvanje tradicije, kulture življenja i uopšte
kulturnih vrijednosti;
g. Podizanje ekološke svijesti sa ciljem unapređenja kvaliteta života.
2. grupa - Kako podstaći međuljudsku solidarnost u društvu?
a. Neophodno je promovisati rad udruženja koja se bave socijalnim
pitanjima;
b. Sprovoditi monitoring rada nevladinih organizacija i institucija;
c. Jačati individualne kapacitete pojedinaca u pravcu društvenog
aktivizma;
d. Medijskom promocijom društvenog aktivizma i solidarnosti (podizanje
svijesti društva o solidarnosti);
e. Promovisati univerzalne ljudske vrijednosti kroz obrazovanje.
Download

„SOCIJALNA DEMOKRATIJA I AKTIVIZAM“ Pored tematskih