Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
JP ,,Direkcija za gradjevinsko
zemlljište i puteve opštine
Surdulica”
ul. 5 septembra br 27
17 530 Surdulica
1•
Univerzitet u Kragujevcu
Prirodno-matematički fakultet,
Institut za biologiju i ekologiju
Kragujevac
R. Domanovića 12. 34 000 Kragujevac
PROGRAM UPRAVLJANJA
RIBARSKIM PODRUČJEM:
„PREDEO IZUZETNIH ODLIKA VLASINA“
ZA PERIOD 2012-2021.GODINE
Autori:
Prof. dr Vladica, Simić, dr Snežana Simić i Novica Stanković
DEKAN
Prof. dr Dragoslav Nikezić
Kragujevac 2011.g.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
2•
1. PODACI O KORISNIKU PODRUČJA
Korisnik ribarskog područja -Predeo izuzetnih odlika Vlasina- u skladu sa članom 7 Uredbe o
zaštiti predela izuzetnih odlika “Vlasina” (Službeni glasnik RS br. 30/06). je J.P. „Direkcija za
građevinsko zemljište i puteve iz Surdulice“ ulica 5. septembar br. 27. Surdulica. Matični broj
privrednog društva 17105639, PIB 100948597
2. PODACI O RIBARSKOM PODRUČJU
Prostor koji je opisan granicama Predela izuzetnih odlika «Vlasina» (Službeni glasnik RS” br.
30/06, član 3) odgovara granicama ribarskog područja pod istim nazivom.
Na osnovu prikazanih granica zaštićenog prirodnog dobra: slika 1. u okviru predela izuzetnih
odlika «Vlasina» kao ribolovne vode mogu se označiti:
•
Vlasinska akumulacija
•
Pritoke Vlasinske akumulcije koje su celom dužinom svog toka u granicama zaštićenog
prirodnog dobra, kao što su: : Cvetkova reka, reka Manojlovica, reka Šaovica i Stevanovski
potok.
Ono što se može izdvojiti kao specifična karakteristika vodenih ekosistema u okviru granica
Predela izuzetnih odlika «Vlasina» je hidroekološka izolovanost istih. Vlasinsko jezero nema značajniju
pritoku koja bi bitnije uticala na sastav ihtiofaune, niti pak otoku koja bi ga povezivala sa susednim
slivovima. Antropogeni hidroinženjerski objekti kao što su: brana jezera na severu, izlazna građevina za
odvod vode iz jezera ka sistemu hidroelektrana «Vrla I- IV», kanali sa velikom brzinom vode koji dovode
vodu u akumulaciju sa okolnog područja (Božićki kanal, kanal Jerma, kanal Strvna i Čemernik),
predstavljaju mehaničke barijere koje onemogućavaju migraciju riba u oba smera.
Na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (Službeni
glasnik RS br. 36/2009) korisnik donosi Program upravljanja ribarskim područjem. Predviđeno je
da Program upravljanja ribarskim područjem sadrži:
1. podatke o korisniku ribarskog područja
2. podatke o ribarskom području
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
3•
3) osnovne hidrološke, biološke, fizičke, hemijske i druge karakteristike voda ribarskog
područja;
4) podatke o kategorizaciji ribolovnih voda, ribljim vrstama u vodama ribarskog područja.
Procenu njihove biomase (količine) i godišnje produkcije sa posebnim osvrtom na ribolovno
najznačajnije vrste;
5) mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog godišnjeg
povećanja.
6) program poribljavanja po vrstama i količini riba i vremenu i mestu poribljavanja;
7) mere za zaštitu ribljih plodišta, riba i riblje mlađi sa plavnih područja;
8) procedure za otkrivanje i suzbijanje zagađivanja voda ribarskog područja;
9) dozvoljeni izlov ribe po vrstama i količinama na osnovu godišnjeg prirasta ribljeg fonda;
10) uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, kao i za unapređenje
ribolovnog turizma na ribarskom području;
11) organizaciju ribočuvarske službe i broj ribočuvara
12) ekonomske pokazatelje korišćenja ribarskog područja
13) sredstva potrebna za sprovođenje
programa upravljanja ribarskim područjem i način
obezbeđivanja i korišćenja tih sredstava.
Program upravljanja ribarskim podrujem donosi se prema navedenim poglavljima, a na osnovu
istraživanja sprovedenih tokom 2011, godine kao i na osnovu istrazivanja koja su sprovedena u
proteklom periodu (2008/09/10.godine)
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
4•
3. OSNOVNE HIDROLOŠKE, BIOLOŠKE, FIZIČKE I DRUGE KARAKTERISTIKE
VODA RIBARSKOG PODRUČJA
3.1. Osnovne fizičke, hemijske i biološke karakteristike vodenih ekosistema ribarskog područja:
Predeo izuzetnih odlika ,,Vlasina”
Tokom terenskih istraživanja u vreme niskih i visokih voda izvršene su merenja i uvid u osnovne
abiotičke karaktersitike akumulacije “Vlasina” i većih pritoka
Ovim istraživanjima obuhvaćeni su sledeći parametri: morfometrija vodenih ekosistema
(dimenzije jezera, dubina vode, karakter dna), fizičke osobine (temperatura vode i vazduha,
elektroprovodljivost, brzina vode, boja, providnost). i hemijske karakteristike (koncentracija i saturacija
kiseonika, pH vode, koncentracija fosfata, nitrata i amonijuma,). Većina parametara merena je na terenu
pomoću kompleta terenske laboratorije «HANNA» Lokaliteti na kojima su vrsena istraživanja prikazani
su u tabeli 1.
Tabela 1. Istraživani lokaliteti ribarskog podrucja: Predeo izuzetnih odlika ,,Vlasina”
Redni
broj
1.
2.
3.
4
5
6.
Naziv lokaliteta
Akumulacija Vlasinsko jezero – brana
Akumulacija Vlasinsko jezero – centar
Akumulacija Vlasinsko jezero – jug
Pritoka 1 – Cvetkova reka
Pritoka 2 – reka Manojlovica
Pritoka 3 – reka Šaovica-Duboki Potok
Oznaka u tabelama i u
tekstu
AVJB
AVJC
AVJJ
P1
P2
P3 DB
Rezultati merenja osnovnih morfometrijskih fizičkih i hemijskih parametara na navedenim
lokalitetima Vlasinskog jezera sa pritokama prikazani su u tabelama 2 i 3.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
5•
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
6•
Tabela 2. Morfometrijske i fizičke karakteristike Vlasinske akumulacije
i pritoka
Parametar/lokalitet
Širina korita (m)
Dubina vode (m)
Karakter dna (%)
Stene i krupan
kamen
Kamen do veličine
šake
Šljunak, oblutak
Pesak
Mulj
Detritus
Više biljke (%)
Temperat. vode oC
dno/povšina
Brzina vode (m/s)
Elektrprovodljivost
•sim/cm3
Providnost vode
(m)
AVJB
AVJC
AVJJ
P1
2.5
0.300,60
P2
1.5
0.10030
P3 DB
1-3
0.100.50
26
15
4,5
5
5
-
10
5
10
15
5
20
10
10
10
10
80
20
treset
15
15
15
50
50
treset
30
5
10
30
60
treset
85
50
5
5
10
60
5
10
10
40
20
20
10
5
5
5
12,6/
23,5
13,3/23,4
15,3
9,8
12,1
12.4
77
78
80
0.7
50
0.6
83
0.7
86
4,5
Providnost
do dna
Bistra,
do dna
Bistra,
do
dna
Bistra,
do dna
6,3
Tabela 3. Hemijske karakteristike vode Vlasinske akumulacije sa pritokama
Parametar/lokalitet
pH vode
Koncentracija kiseonika
(mg/l) (površina)
Koncentracija kiseonika
(mg/l) (pri dnu)
Saturacija kiseonika (%)
(površina jezera)
Saturacija kiseonika (%)
(pri dnu jezera)
Nitrati kao N (mg/l)
Amonijum (mg/l)
Fosfati kao P (mg/l)
DPP2
- P3
Manojlovica
Šaovica
AVJB
brana
AVJC
centar
AVJJ
jug
P1
Cvetkova
8,66
8,23
8,33
7,6
7.0
7,6
8,64
8,55
9,41
7,47
9.56
8.15
1,31
1,61
7,18
108,3
105,6
102,4
88,1
99.5
87,7
13,2
18,4
77,4
4,4
0,290
0,019
1,5
0,470
0,408
2,0
0,350
1,00
2,3
0.39
0.031
4.4
0.07
0.065
2,5
0.44
0.027
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
7•
Voda Vlasinske akumulacije se i ranije, a i na osnovu sadašnjih istraživanja, može
okarakterisati kao voda oligo-mezotrofnog karaktera, što samo po sebi ukazuje i na slabu do umerenu
produkciju organske materije koja sukcesivno preko lanaca ishrane utiče i na relativno malu biomasu i
produkciju riba.
Bitne promene koje su tokom izrade ovog programa uočene na Vlasinskoj akumulaciji u
odnosu na prethodni period je znatno veće prisustvo makrofitske vegetacije (za gotovo 80 %). Pri ćemu
najveci deo biomase makrofita čini alohtona invanzivna vrsta poznata pod nazivom „Vodena kuga (lat.
Elodea canadensis). Ova biljna vrsta gotovo u celosti prekriva plitki južni deo akumulacije ali i veći broj
zaliva. Elodea istiskuje autohtone biljlne vrste, utice na sastav i gustinu faune dna i planktona.
Posredan uticaj naglog razvoja elodea moze se odraziti preko lanaca ishrane i na smanjenje biomase
riba, mada za takvu pojavu postoje oprečna naučna tumačenja.
Svi mereni hemijski i fizički parametri akumulacije ukazuju na vodu I ili I-II klase. Isti je slucaj i
sa kvalitetom vode proučavanih pritoka.
Analiza strukture zajednica planktona, perifitona i faune dna sprovedena je na području
akumulacije i pritoka na istim lokalitetima uporedo sa merenjem fizičkih i hemijskih parametara i to
standardnim hidrobiološkim postupcima. Posebno je prilikom analize navedenih zajednica posvećena
pažnja na njihovu produktivnost i biomasu Ovim postupkom procenjivan je kapacitet staništa, pre svega
u pogledu produkcije potencijalne riblje hrane. Osim ovoga na osnovu faune dna i planktonske
zajednice određen je kvalitet vode, izracunavanja saprobnog indeksa po Pantle-Buck-u
Dobijeni rezultati strukture zajednica planktona, perifitona i faune dna ukazuju na sledeće:
Zabeležena je relativno velika raznovrsnost fitoplanktona (187 taksona), pri čemu su tokom
proleća dominirale silikatne alge (Bacillariophyta), a tokom leta i jeseni vatrene (Pyrrophyta) i krupnije
zelene alge (Chlorophyta). Najveća brojnost i biomasa fitoplanktonskih algi zabeležena je u centralnim
delovima akumulacije.
U sastavu zooplanktona registrovano je 54 taksona i sa dominacijom grupe Rotatoria. Najveća
gustina populacije zooplanktona zabeležena je tokom letnjeg perioda, a najmanja tokom jesenjeg.
Biomasa planktona iznosila je od 12,8mg/l u centralnim delovima do 29,7mg/l u južnim delovima i
zalivima.
U sastavu faune dna zabeleženo je 70 taksona, pri čemu dominiraju Oligochaeta i
Chrironomidae. Biomasa faune dna je veca u odnosu na period pre 5 godina, tokom 2003-2007
iznosila je oko 2,2 g/m2. , dok je sada ona oko 5,87g/m2.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
8•
Istraživane pritoke Vlasinskog jezera (ne uključujući kanale) imaju veoma raznovrsnu zajednicu
faune dna sastavljenu od hladnostenotermnih larvi insekata iz grupe: Plecoptera, Ephemeroptera i
Trichoptera kao i brojnih populacija amfipodnog raka – Gammarus balcanicus . Izmerena biomasa
iznosi prosečno 14,3 g/m2 . Sa aspekta potencijalne riblje hrane značajna je i činjenica da su obale
pritoka i jezera obrasle uglavnom bujnom travnatom vegetacijom koja je tokom toplog perioda godine
bogata insektima (skakavci, mušice i dr). Izvestan deo ovih insekata pada u vodu u postaje plen
potočnih pastrmki koje naseljavaju pritoke i samo jezero.
4. PODACI O KATEGORIZACIJI RIBOLOVNIH VODA, RIBLJIM VRSTAMA U
VODAMA RIBARSKOG PODRUČJA, PROCENU NJIHOVE BIOMASE (KOLIČINE) I
GODIŠNJE PRODUKCIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA RIBOLOVNO
NAJZNAČAJNIJE VRSTE
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
9•
4.1. Sastav ribljeg fonda
Sastav ribljeg fonda na području predela izuzetnih odlika «Vlasina» procenjivan je na osnovu
eksperimentalnog izlova tokom letnjeg perioda godine i to na istim profilima na kojima su vršene i
analize abiotičkih i drugih biotičkih parametara. Eksperimentalni ribolov na pritokama izvršen je
elektroagregatom na dužini sektora od 50 m od jedne do druge obale. Na akumulaciji Vlasina ribe su
lovljene mrežastim alatima širine okaca od 10, 30, 40, 60, 80 100 i 140mm. Osim izlova sastav ribljeg
fonda procenjivan je i na osnovu ankete i analize ulova rekreativnih ribolovaca.
Rezultati eksperimentalnog izlova prikazani su u tabeli 4. Za svaku vrstu ribe prikazan je %
udeo u brojnosti (N%), biomasa kao kg/ha i u tonama za celo jezero, realna i potencijalna produkcija
kg/ha i u tonama za celo jezero.
Preračunavanja biomase i produkcije ribljih vrsta vršena su na osnovu podataka iz uzoraka,
prema metodologiji koju daje Ricker (1958). Potencijalna produkcija određena je prema metodologiji
koju daje Huet (1994).
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
10•
Tabela 4. Kvalitativni sastav, biomasa, realna i potencijalna produkcija riba Vlasinskog jezera.
Riblja vrsta
Potočna pastrmka
(Salmo trutta)
Dužičasta pastrmka
(Oncorhynchus
mykiss)
N%
Biomasa
kg/ha/total –
tona (t)
Realna
produkcija kg/ha
Potencijalna
produkcija kg/ha
3,54
3,97/4,6
2,34
27,8
+
-
-
-
Jegulja
+
(Anguilla anguilla)
Uklija
31,85
4,81/5,8
8,76
(Alburnus alburnus)
Alburnus albidus
5,31
+
Scardinius knezevici
0,88
+
Srebrni karaš-babuška
9,73
5,32/6,3
1,26
3,8
Carassius auratus
Amur
+
+
Ctenopharyngedon
idella
Šaran
0,88
4,48/5,3
6,5
Cyprinus carpio
Deverika
5,00
3,59/4,31
0,66
5,5
Abramis brama
Klen
7,96
8,68/10,4
6,4
8,2
Leuciscus cephalus
Linjak
+
+
Tinca tinca
Som
5,31
11,3/13,5
9,4
6,5
Silurus glanis
Bandar
25,08
8,75/10,5
5,7
5,5
Perca fluviatilis
Američki somić
2,65
+
Ictalurus nebulosus
Sunčica
1,76
+
Lepomis gibbosus
UKUPNO
51,00/61,56
25,76/30,1 t
72,29/86,1 t
Sprovedenom anketom rekreativnih ribolovaca u akumulaciji se sporadično javljaju i sledeće riblje
vrste: bodorka, smuđ, štuka i tolstolobik.
Analizom rezultata konstatuje se prisustvo 21 riblje vrste u akumulaciji Vlasina, što je za 6 vrsta
više u odnosu na istraživanja ihtiofaune tokom 2007.godine kada je zabeleženo 15 vrsta. U
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
11•
kvalitativnom pogledu u naselju riba akumulacije Vlasinsko jezero zapaža se da dominiraju ribe iz
familije ciprinida, percida i dr. (18 vrsta) u odnosu na salmonide (2 vrste).
U pogledu biomase dominantne vrste riba su: som, klen, bandar, babuška i uklija. Najveću
produkciju ima som, a slede klen i bandar. U odnosu na rezultate iz prethodnog plana zapaža se
tendencija rasta produkcije soma koja je veća od potencijalne. Bandar ima konstantno veliku produkciju
u akumulaciji i u ovom periodu je realna produkcija neznatno veća od potencijalne.
Najveća promena biomase i produkcije u odnosu na protekli period odnose se na potočnu
pastrmku. Zapaža se porast brojnosti, biomase i produkcije pastrmke u akumulaciji u odnosu na protekli
period. Posebno je značajna činjenica prisustva značajne količine pastrmske mlađi (0+) u potoku
Šaovica što predstavlja dobar potencijal za porast populacije pastrmke i u samoj akumulaciji. Veće
prisustvo pastrmke zapaža se i u ulovu ribolovaca. Ulov krupnih primeraka od 2 do 4,5 kg znatno je
češći u odnosu na protekli period.
4.2. Kategorizacija ribolovne vode
Na osnovu uvida u stanje ribljeg fonda u toku narednih godina merama koje su predlozene u
poglavlju 5 nastojaćemo da smanjimo populacije grabljivih i alohtonih vrsta i dalje povećamo populaciju
pastrmke. Imajući ovo u vidu dok se ne ostvare naznačeni planirani ciljevi ribolovnu vodu akumulacije
Vlasina svrstavamo u vodu I kategorije.
U narednom periodu kada uslovi za kategorizaciju ribolovne vode u II kategoriju budu
zodovoljeni u Godišnjem programu izvršićemo korekciju kategorizacije.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
12•
5. MERE ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA I MOGUĆNOST I
NAČINE NJEGOVOG GODIŠNJEG POVEĆANJA
Na osnovu sveobuhvatne hidrobiološke analize Vlasinske akumulacije i njenih pritoka, može se
reći da je ovaj hidroekološki kompleks u pogledu kapaciteta staništa nedovoljno i neadekvatno
iskorišćen od strane ribljeg naselja. Posebno se ovo odnosi na iskorišćenost od strane salmonida,
potočne pastrmke pre svega. Uz adekvatne mere u ovom hidroekološkom kompleksu se godišnja
produkcija može uvećati i do 50%.
Osim poribljavanja neophodno je preduzeti još čitav niz drugih veoma značajnih mera koje će u
mnogome doprineti povećanju i obogaćivanju ribljeg fonda Vlasinskog jezera i pritoka.
Najvažnije mere su:
l Proglašenje, čuvanje i adekvatna zaštita prirodnih plodišta riba: Prirodna plodišta na ovom
području su trajna što znači da je svaki oblik ribolova u njima zabranjen tokom cele godine.
Prirodna plodišta obuhvataju: ulive svih pritoka (Šaovica, Manojlovica, Cvetkova reka, Jarčev i
Stevanovski potok) i kanala u zoni od 250m od njihovih uliva. Plitki južni deo jezera od ulazne
gradjevine, preko zone tresetnih ostrva sve do uliva Božićkog kanala uključujući i zonu samog
kanala. Zaliv ispred Murine reke kao i kameniti i šljunkoviti deo jezera nasuprot i ispred ostrva
Dugi del.
l Osim pomenutih delova akumulacije trajna plodišta su i duž celog toka pritoka i to: Šaovica
(Duboki potok), Manojlovica, Cvetkova reka i Jarčev i Stevanovski potok . Sva plodišta
ribarskog područja prikazana su na karti 1.
l Osim na području plodišta trajna zabrana ribolova se odnosi i na područja koja su pod I
stepenom zaštite što podrazumeva obalna područja ostrva Dugi del i Stratorija (karta 1).
Ribolov je trajno zabranjen i sa svih tresetnih ostrva.
l Izvršićemo reintrodukciju piora kao autohtone riblje vrste koja je nestala iz Vlasinske
akumulacije. Pior je zastupljen u velikoj količini u Lisinskoj akumulaciji iz koje se voda
ispumpava u Vlasinsko jezero. Ova mera bi se sprovela translokacijom dela populacije piora iz
Lisinske akumulacije u Vlasinsku ali tek posle detaljnijih istraživanja, provera i konsultacija i
izradom projekta reintrodukcije.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
13•
l Sezonu zabrane lova na šarana tokom svih godina gazdovanja produžavaćemo do 30. juna uz
adekvatno čuvanje plodišta ove riblje vrste u južnom delu jezera. Ova mera uvodi se sa ciljem
povećanja mogućnosti mresta šarana u Vlasinskom jezeru.
l Lov na pastrmku biće zabranjen u godinama kada se vrši poribljavanje ovom ribljom vrstom
(videti poglavlje 6)
l Tokom lovne sezone vršiće se stalna kontrolu dnevnog ulova ribolovaca, koja nesme da pređe
količinu predviđenu ovim programom (videti poglavlje 9).
l U cilju smanjenja populacije soma u narednim godinama tokom letnjih meseci organizovaćemo
sportsko-rekreativnu manifestaciju pod nazivom: „Vlasinska somijada“. Tokom ove manifestacije
okupio bi se veći broj ribolovaca koji bi ciljano, tehnikama rekreativnog ribolova lovili samo
soma.
Osim udičarskog pribora u vreme održavanja ribolovno–turističke manifestacije:
„Vlasinska somijada“ dozvolićemo upotrebu bućke. (član 4 Pravilnika o načinu alatima i
sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima
se obavlja rekreativni ribolov Sl. Gl. RS br 73/10)
l Svake treće godine (2013-16-19) izvršićemo kontrolu brojnosti ribljih populacija (posebno
pastrmke, soma, bandara i babuške) u cilju provere efikasnosti preduzetih mera ili njihove
korekcije kroz godišnje programe.
l Zabranićemo i sprečiti svaki pokušaj
samoinicijativnog „poribljavanja“ ribolovne vode, a
posebno samoinicijativno unošenje alohtonih vrsta.
l Ribu za poribljavanje nabavljaćemo isključivo od registrovanih proizvođača i uz kontrolu
genetičkih karakteristika riba za poribljavanje kao i matičnih jedinki (u vezi ovoga
konsultovaćemo stručna lica)
l Tokom ribolova nećemo dozvoliti prihranu ribe industrijskom hranom koja sadrži aditive, boje i
koja je praškaste koegzistencije. Dozvolićemo samo upotrebu prirodne zrnaste hrane npr.
kukuruz i pšenica.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
14•
l Informativne table sa napred predviđenim merama biće istaknute na vreme na jezeru i
pritokama.
l U cilju stalnog obnavljanja populacije pastrmke u toku naredne 3 godine organizovaćemo
proizvodnju autohtone potočne pastrmke. Ovaj zadatak ostvarićemo u saradnji sa upravom
Vlasinskih hidroelektrana koje su takodje zainteresovane za poribljavanje Vlasinskog jezera.Za
ovu namenu pogodan je ribnjak koji je u vlasništvu -HE Vlasina- i nalazi se u gornjem toku
Toplodolske reke (pritoka Vrle). Ribnjak trenutno proizvodi samo konzumnu kalifornijsku
pastrmku. U narednom periodu u saradnji sa vlasnikom izvršićemo adaptaciju i prilagođavanje
ribnjaka za proizvodnju potočne pastrmke za potrebe repopulacije Vlasinskog jezera.
Osim navedenog sprovodićemo i mere koje doprinose povećanju i zaštiti ribljeg fonda, a
predviđene su Uredbom o zaštiti predela izuzetnih odlika «Vlasina» (Sl. Gl. RS. br. 30/06) kao
što su:
1. Na području I stepena zaštite, a gde spadaju ostrva Stratorija i Dugi del u skladu sa članom 5.
uredbe, podrazumeva se nemogućnost obavljanja ribolova sa obala istih, niti boravak i
prateće aktivnosti vezane za rekreativni ribolov (kampovanje i sl.) od strane ribolovaca i turista.
2. Područja pod II stepenom zaštite, a koja su značajna sa aspekta ribolova su: Vlasinsko jezero
sa obalom i tresetnim ostrvima, poluostrvo Dugi del i Stevanovski potok. U članu 5 izdvajaju se
sledeće neposredne odredbe koje mogu da doprinesu povećanju ribljeg fonda i to: zabranjuju
se radovi i aktivnosti kojima se menjaju veličina i izgled plovećih tresetnih ostvra i ugrožava ili
oštećuje njihov biljni i životinjski svet. U vezi sa ovim strogo se zabranjuje ribolov sa tresetnih
ostrva i sve druge aktivnosti vezane za ribolov, a posebno ne bušenje rupa na ostrvima radi
ribolova. Stav 6. člana 5. zabranjuje neplansko poribjavanje i unošenje vrsta riba koje su strane
izvornom ribljem fondu, osim ograničenog i strogo kontrolisanog naseljavanja alohtonih vrsta
radi unapređenja ribljih naselja u jezeru. Sa ovim stavom stavovi ovog Programa su u potpunoj
saglasnosti , kao i sa prethodnim. Iz stava 11. člana 5. uredbe vidi se zabrana korišćenja
kretanja i parkiranja motornih vozila izvan puteva, osim u vreme šumarskih radova, obavljanja
poljoprivrednih delatnosti i u druge posebno utvrđene službene svrhe. Ovim stavom zabranjuje
se i rekreativnim ribolovcima da se tokom ribolova svojim vozilima kreću van puteva kao i da
ista parkiraju na samoj obali jezera tokom ribolova. Takođe se zabranjuje loženje vatre na
otvorenom i kampovanje (stav 12. član 5. uredbe), a što se odnosi i na rekreativne ribolovce.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
15•
SLIKA 1. PRIRODNA PLODIŠTA I ZONE ZAŠTITE VLASINSKOG JEZERA
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
16•
6. PROGRAM PORIBLJAVANJA PO VRSTAMA I KOLIČINI RIBA I VREMENU I
MESTU PORIBLJAVANJA
Uzimajući u vidu podatke o produkcionim odnosima ribljih vrsta u akumulaciji Vlasina, tokom
narednog perioda predviđa se poribljavanje potočnom pastrmkom. Ovim se nastavlja tendencija
uspostavljanja dominacije salmonida nad drugim familijama riba u Vlasinskoj akumulaciji jer ona po
svojim ekološkim svojstvima odgovara salmonidnim vodama.
Podaci o pribljavanju kao i vremenu i mestu poribljavanja u periodu od 2012-2021. godine
prikazani su u tabeli 5.
Tabela 5. Poribljavanje potočnom pastrmkom Vlasinskog jezera u periodu 2012-2021. godina
Godina
Količina i uzrast
Komada
Kilograma
uz. kl.
Vreme mesec
Mesto
2012
25 000
1500
2+
10-11
Zaliv ušća Šaovice,
Jarčev potok, Cvetkova
reka
2014
25 000
1500
2+
10-11
-//-
2016
25 000
1500
2+
10-11
-//-
2018
25 000
1500
2+
10-11
-//-
2020
25 000
1500
2+
10-11
-//-
125 000
7500
2+
UKUPNO
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
17•
7. MERE ZA ZAŠTITU RIBLJIH PLODIŠTA, RIBA I RIBLJE MLAĐI SA PLAVNIH
PODRUČJA
Vlasinska akumulacija zbog nadmorske visine na kojoj je formirana (1200m) ima uglavnom
produženi period mrešćenja riba. Imajući ovo u vidu, kao što je u poglavlju 5 rečeno, formirana su trajna
plodišta. U ovim plodištima riba se mresti u zavisnosti od vremenskih prilika tokom cele godine. Osim
stalnog čuvanja plodišta od ribokrađe, posebnu pažnju posvetićemo i održavanju stabilnog režima
vodostaja akumulacije u vreme mresta riba. Naglo ispuštanje vode u periodu mresta riba može da
ostavi na suvom ikru tako da ona propada. U vezi sa ovim problemom, napravićemo dogovor sa
Vlasinskim hidroelektranama koje koriste vodu Vlasinskog jezera za proizvodnju električne energije, o
tome da se tokom mresta riba ne ispušta naglo voda iz akumulacije, izuzev ukoliko je to preko
potrebno. Ukoliko se ovakav dogovor ne poštuje pokrenuće se sudski postupak za nadoknadu štete.
Poseban problem koji se može javiti na plodištima Vlasinskog jezera je pojava invanzivne
alohtone biljne vrste „vodena kuga“ Elodea kanadensis, koja se za kratko vreme razvila u toj meri da je
potpuno istisla autohtone biljne vrste kao što su vrste miriofiluma i potamogetona. U cilju zaštite i
očuvanja plodišta preduzćemo mere mehaničkog uklanjanja vegetacije u vidu pojaseva od obale prema
vodenoj masi. Ovi prolazi treba da omoguće matičnim ribama da uđu u plodište i obave mrest.
Posebnu pažnju posvetićemo čišćenju od elodee i sprečavanju njenog širenja na šljunkovito
kamenitom dnu litorala u nivou i ispred ostrva „Veliki del“ gde se mresti uklija i delom klen.
U vezi sa ovim problemom sa Vlasinskim hidroelektranama razmotrićemo mogućnost kupovine
kombajna za vodenu vegetaciju sa ciljem sprečavanja daljeg širenja elodee i uspešnijeg održavanja
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
18•
ribljih plodišta. Ova mera se predviđa jer prisutne riblje vrste kao i druge životinje u akumulaciji elodeu
ne koriste za svoju ishranu pa je regulaciju njenog rasta i širenja neophodno vršiti mehaničkim putem
(kombajn, ručno uklanjanje i sl.).
8. PROCEDURE ZA OTKRIVANJE I SUZBIJANJE ZAGAĐENJA VODA RIBARSKOG
PODRUČJA
Zagađenje je veoma složen i kompleksan problem, koji zahteva stalnu i neprekidnu kontrolu
kvaliteta vode, a naročito otkrivanje i suzbijanje potencijalnih zagađivača.
Na prostoru predela izuzetnih odlika «Vlasina» tokom istraživanja evidentirani su prisutni
zagađivači vodenih ekosistema, odnosno Vlasinskog jezera i pritoka. Kao najveća opasnost po
ekosistem jezera i pritoka predstavlja širenje, posebno neplansko i nekontrolisano vikend naselja i
ugostiteteljksih objekata (motela, hotela i sl). Intenzitet ovih aktivnosti je u odnosu na protekli period
značajno smanjen ali je još uvek prisutan posebno na samim granicama zaštićenog područja. Osim što
se većina objekata gradi bez odgovarajućih urbanističkih dozvola, veliki problem predstavlja činjenica
što većina ne poseduje odgovarajuće septičke jame pa se otpadna voda izliva na okolno zemljište, a
zatim spiranjem ili direktnim oticanjem dospeva u jezero ili najbliži potok. Na ovaj način pojačava se
eutrofizacija jezera i pritoka i narušava higijensko sanitarni aspekt vode. Izvestan problem po vodene
ekosisteme područja predstavljaju i velika stada krupne stoke, posebno goveda koja se slobodno kreću
prostorom. Kao i u prethodnom slučaju i brojnost stada krupne stoke je smanjena ali s obzirom da se
radi o osetljivim vodenim ekosistemima to i njihovo smanjeno prisustvo može imati negativne efekte.
Naročito negativan efekat ogleda se na ušćima pritoka jezera gde stoka pije vodu i duže se zadržava,
što dovodi do zamućenja i zagađenja vode fekalijama i urinom. Efekat je utoliko štetniji jer se radi o
malim planinskim tekućicama koje spadaju u osetljive ekosisteme. Sa aspekta ribarstva ovo je
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
19•
nepovoljno jer su ove male tekućice prirodna plodišta pastrmke, a ujedno su pogodne kao mesta za
naseljavanje pastrmske mlađi prilikom poribljavanja Vlasinskog jezera.
Posebno štetna pojava, a koja se posredno može odraziti na pogoršanje opšteg stanja posebno
tekućih vodenih ekosistema na ovom području je kaptiranje izvorišta od strane vikendaša. Na ovaj
način remeti se opšti hidrološki režim područja, a smanjena količina vode podložnija je zagađenju i
drugim negativnim faktorima. Slični negativni efekti po vodene ekositeme se izražavaju i pri
nekontrilisanom krčenju i uništavanju šuma i livada posebno u područjima izvan granica zaštićenog
područja.
Za rešavanje navedenih problema korisniku stoje na raspolaganju zakonske odredbe koje su
date u stavovima Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika «Vlasina» i to posebno u članovima 2, 4,
5(stav 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14)
U cilju rešavanja navedenih problema u narednom periodu preduzimaćemo sledeće:
1. Zalagaćemo se da se na svim ugostiteljskim i privatnim kućama adekvatno reši problem
otpadnih voda.
2. Insistiraćemo da odgajivači krupne stoke upotrebljavaju tzv. «električne pastire» za čuvanje
svojih stada kako ona ne bi nekontrolisano dolazila do zaštićenih zona, prirodnih plodišta riba i
mesta koja su predviđena za poribljavanje.
3. Hitno ćemo intervenisati u slučaju pojave akutnog zagađenja i trovanja riba. Obavestiićemo
nadležne inspekcijske organe i sa stručnom ekipom prikupiti dokazni materijal koji ćemo čuvati
u zamrznutom stanju ili u 70% alkoholu.
4. Uputićemo zahtev nadležnim opštinskim službama i nadležnim inspekcijama da sva smetlišta i
deponije pored vodotoka budu uklonjene, u tu svrhu nadležnim službama dostavićemo spisak i
lokacije istih;
5. Na određenim mestima pored jezera i pritoka postavićemo table sa upozorenjem ribolovcima i
turistima da otpad ne ostavaljaju na obali jezera. U slučaju nepoštovanje ove odluke
preduzećemo odgovarajuće zakonske mere.
6. Pokrenućemo sudski proces za nadoknadu štete od evidentiranih zagađivača uz saglasnost
nadležnih inspekcijskih organa;
7. Sredstva naplaćena po osnovu odštetnog zahteva koristićemo
isključivo za uklanjanje
posledica tog zagađenja i za poribljavanje.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
20•
8. Organizovaćemo periodičnu kontrolu kvaliteta voda na ribarskom području i ovo poveriti
stručnoj ekipi.
9. DOZVOLJENI IZLOV RIBE PO VRSTAMA I KOLIČINAMA NA OSNOVU
GODIŠNJEG PRIRASTA RIBLJEG FONDA
Dozvoljeni godišnji ulov riba (okvir ribolova, žetva) zasnovan je na sadašnjem stanju ribljeg
fonda, godišnjem prinosu i količini koja se može godišnje izloviti, a da se sačuva osnovni riblji potencijal.
Na dozvoljeni okvir ribolova na Vlasinskom jezeru utiču dva činioca, prvi je relativno mala
produktivnost prirodne hrane u jezeru pre svega za planktivorne, bentivorne ali i herbivorne vrste, a
drugi je znatna brojnost grabljivih vrsta i to pre svega soma i bandara.
Na osnovu sadašnjeg stanja ribljeg fonda i korišćenih statističkih modela u tabeli poglavlja 4 i u
cilju maksimalne zaštite i održavanja vitalnosti populacija riba za prirodnu reprodukciju dnevni režim
ribolova može se ostvarivati u skladu sa tačkama 7 i 8, Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg
fonda (Službeni glasnik RS Br. 104/2009 i 49/10) i to kao u sledećoj tabeli.
RIBOLOVNE VRSTE
DNEVNI ULOV
Sve alohtone vrste
neograničeno
ULOV AUTOHTONIH KVALITETNIH RIBA I BELE RIBE:
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na maksimalno 5 kg za
ulov svih autohtonih vrsta riba.
Pastrmka (sve vrste), šaran, som. smuđ
3 komada zbirno
Klen, deverika
maksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj
veličini zbirno
Kada jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje
dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni
ulov u masi.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
21•
Osim podataka navedenih u prethodnoj tabeli propisuju se i neke specifičnosti režima ribolova,
a koje su rezultat konstantovanog stanja strukture i produkcije ribljih vrsta. Ove specifičnosti su sledeće:
1. Ribolov potočne pastrmke neće biti dozvoljen tokom godina kada se vrši poribljavanje ovom
vrstom i to: 2012, 2014, 2016, 2018 и 2020. godine.
2. Tokom održavanja planirane sportsko-rekreativne manifestacije: „Vlasinska somijada“ može se
izloviti maksimalno 2500kg soma u periodu od 2012-2016 (prosečno 625kg. po manifestaciji
godišnje) odnosno 1500kg soma u periodu od 2017-2021. Godine (prosečno 500kg, mo
manifestaciji godišnje)
3. Na osnovu Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda (Službeni glasnik RS br.
104/09 i 49/10) trajno se zabranjuje ribolov vrsta iz navedenog spiska, a što se u ovom slučaju
odnosi na: linjaka (Tinca tinca) i rečnog raka (Astacus astacus).
Predviđeni režim ribolova urađen je prema sledećoj projekciji, a na osnovu ankete ulova
rekreativnih ribolovaca. Prosečan broj ribolovaca po danu tokom sezone ribolova iznosi 50. Ako je ulov
po ribolovcu 5kg tada će oni dnevno izloviti oko 150kg ribe i ako se prosečno peca 40 dana to bi
ukupan ulov, odnosno ribolovni pritisak iznosio oko 6000kg godišnje. Ako se na ovo doda još 20%
krivolova i 30% prirodnog mortaliteta u tom slučaju bi ukupni godišnji ribolovni gubici iznosili oko 12
000kg. Na osnovu izvedene projekcije vidi se da su ukupni gubici manji od preračunate godišnje
produkcije koja ukupno iznosi oko 30 000kg.
Iz svega se vidi da propisani režim ribolova ne ugrožava riblji fond na akumulaciji „Vlasinsko
jezero”, odnosno Ribarskom području: Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
22•
10. USLOVI OBAVLJANJA RIBOLOVOVNIH AKTIVNOSTI I MERE ZA
UNAPREĐENJE SPORTSKOG RIBOLOVA I RIBOLOVNOG TURIZMA
U cilju sprovodjenja mera za održivo korišćenje ribljeg fonda u narednom periodu rekreativni i
sportski ribolov odvijaće se pod sledećim uslovima:
l Godišnje dozvole za rekreativni ribolov prodavaće se u prostorijama JP „Direkcija za građevinsko
zemljište i puteve Surdulica“ ul 5 septembar br. 27. 17 530 Surdulica i u dogovoru sa udruženjem
sportskih ribolovaca iz Surdulice. Dnevne i višednevne dozvole prodavaće čuvari zaštićenog
područja svakog dana na ribolovnoj vodi.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
l Ribolovne vode ribarskog područja: Predeo izuzetnih odlika „Vlasina“
23•
namenjene su
rekreativnom i sportskom ribolovu u skladu sa zakonskim odredbama: Zakona o zaštiti i održivom
korišćenju ribljeg fonda (Sl. Gl. RS. br 36/09), Zakona o zaštiti prirode (Sl. Gl. RS br. 36/09, 88/10
i 91/10), Uredbe o zaštiti predela izuzetnih odlika Vlasina (Sl. Gl. RS br. 30/06) kao i svih
podzakonskih akti koja se odnose na navedene zakone kao i u skladu sa ovim Programom
upravljanja.
l Prilikom prodaje godišnjih, dnevnih i višednevnih dozvola svaki ribolovac dobiće i štampani
pravilnik o ponašanju rekreativnog ribolovca na ribarskom području u skladu sa osnovnim
zakonskim odredbama i Programom upravljanja ribarskim područjem.
l Rekreativnim ribolovcima koji prilikom kupovine godišnje dozvole ne vrate realno ispunjene
evidencione listove o ulovu ribe tokom protekle godine neće se omogućiti kupovina dozvola za
narednu godinu.
l Rekreativni ribolov neće biti dozvoljen u zonama. I stepena zaštite, u zonama plodišta, sa
tresetnih ostrva (videti poglavlje 5 i 6 i kartu 1)
l Lova na pastrmku dozvoljen je samo veštačkim mamcima
l Lov iz čamca odnosno upotreba čamca biće dozvoljena uz našu saglasnost i to pod uslovom, ako
čamac za pogon isključivo koristi vesla ili elektromotor.
l Mesta na kojima je zabranjen ribolov: zaštićene zone,
prirodna plodišta i mesta predviđena za
poribljavanje označićemo na vreme propisanim informativnim tablama.
l U cilju razvijanja ribolovnog turizma štampaćemo brošure i vodiče sa slikama riba i ribolovne
vode, putnoj mreži i smeštajnim kapacitetima i dozvoljenim okvirom ribolova.
U vezi sa
organizacijom sportsko-ribolovnog turizma uspostavićemo saradnju sa agencijama koje se bave
ovim vidom turizma. Posebnu pažnju posvetićemo organizaciji i promociji sportsko-rekreativne
manifestacije pod nazivom: „Vlasinska somijada“
sa ciljem da ona postane tradicionalna
manifestacija za ovo ribarsko područje. Osim sportskog dela ova manifestacija će uključiti i niz
edukativnih sadržaja vezanih za promociju ribolovnog turizma i očuvanju ribljeg fonda i vodenih
ekosistema.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
24•
11. ORGANIZACIJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE I BROJ RIBOČUVARA
Na području Predela izuzetnih odlika „Vlasina” tokom narednog perioda angažovaćemo 4
stalno zapošljena čuvara zaštićenog područja-ribočuvara. Ribočuvari su rasporedjeni u dve smene, i u
tom periodu obilaze celokupnu ribolovnu vodu. Čuvarska služba je opremljena odgovarajućom
opremom za čuvanje voda, ali i celog zaštićenog prirodnog dobra: terensko vozilo „Lada –NIVA-”,
plovila „Primus Cabin” sa pratećom opremom, jednoosovinske prikolice za prevoz plovila, gumeni
čamac sa vanbrodskim motorom, kao i drugom ličnom opremom ribočuvara koja je namenjena
efikasnom obavljanju posla i međusobnoj komunikaciji.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
25•
12. EKONOMSKI POKAZATELJI KORIŠĆENJA RIBARSKOG PODRUČJA
Ekonomski efekti zaštite, upravljanja i održivog korišćenja ribolovnih resursa su relativno nova
oblast posmatranja resursa koja se razvila sa uvođenjem pojmova vezanih za razvoj i primenu koncepta
održivog razvoja. Jasni kriterijumi za procenu ekonomskih pokazatelja korišćenja još uvek nisu
usaglašeni kada su u pitanju kopnene vode. Zato se na osnovu nekih kriterijuma koji se sporadično
koriste kod nas i u nekim zemljama EU ovde prikazuju dva moguća protokola sa indiktorima koji mogu
da se iskoriste za ovu svrhu, a uz napomenu da je minimalno vreme praćenja pojedinih indikatora 8 do
10 godina, kada je moguće dobiti prve rezultate (trendove) koji ukazuju na ekonomske aspekte
korišćenja ribarskog područja.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
Protokol 1. predlog indikatora za pocenu
EKONOMSKI INDIKATOR
Broj prodatih dozvola
Ulov po ribolovcu (u komadima i/ili kilogramima)
Prihod po ribolovcu (u dinarima)
Rashod po ribolovcu (u dinarima)
Profit po ribolovcu (u dinarima)
26•
REFERENTNA TAČKA
Višegodišnji prosek
MSY – maksimalna
održiva ribolovna žetva
Višegodišnji prosek
Višegodišnji prosek
Višegodišnji prosek
Protokol 2. predlog indikatora za pocenu
EKONOMSKI
EKONOMSKI
STRUKTURA INDIKATORA
REFERENTNA
KRITERIJUM
INDIKATOR
TAČKA
Ribolovna žetva
Broj prodatih
Godišnje dozvole,
Višegodišnji prosek
dozvola
Dnevne dozvole,
Višednevne dozvole,
Doplatne dozvole.
MSY –
maksimalna
održiva
ribolovna
Ulov po
Vrsta ribe /
žetva
ribolovcu
uzrasna klasa
Zaposleni
Broj ribočuvara
Rashod po ribočuvaru
Višegodišnji prosek
(plate, obuka, oprema,
gorivo, vozila,
amortizacija i dr.)
Višegodišnji prosek
Ostali zaposleni
Rashod po zaposlenom
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
Menadžment
Visina ulaganja
Investicije
Visina ulaganja
Profitabilnost
Ulaganje u marketing,
promocije, edukaciju,
manifestacije i dr.
Ulaganje u
poribljavanje, izgradnju
ribnjaka i dr.
-
27•
Višegodišnji prosek
Višegodišnji prosek
Neto prihod /
Višegodišnji prosek
ukupan prihod*
* - ukoliko je odnos neto i ukupnog prihoda 5% i više smatra se da je korišćenje ribljeg fonda
profitabilno; odnos od -5% do +5% stabilno; odnos -5% i manje korišćenje je neprofitabilno.
Smatramo da su indikatori iz protokola 1 pogodniji za ribolovne vode koja nisu kategorizovane
kao što je slučaj sa akumulacijom Vlasina, dok su indikatori iz protokola 2 pogodniji za kategorizovane
ribolovne vode.
13. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA UPRAVLJANJA
RIBARSKIM PODRUČJEM I NAČIN OBEZBEĐIVANJA I KORIŠĆENJA TIH
SREDSTAVA
Potrebna sredstva za sprovođenje Programa upravljanja ribarskim područjem: Predeo izuzetnih
odlika “Vlasina” na godišnjem nivou i ukupno, prikazana su u tabelama 6 i 7.
Tabela 6. Prihodi
VRSTA PRIHODA
Dozvole za rekreativni ribolov
Мinistarstvo zažtite živ.sredine
Budžet opštine Surdulica
UKUPNO PRIHODI
KOM
120
CENA
SUMA PO GOD.
500.000
1.500.000
2.500.000
4.500.000
GOD.
10
10
10
10
UKUPNO
5.000.000
15.000.000
25.000.000
45.000.000
Tabela 7. Rashodi
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Program upravljanja ribarskim područjem PIO “VLASINA” 2012- 2021.god.
VRSTA RASHODA
Primanja ribočuvara
Potrošnja goriva
Nabavka opreme i sredstvava za potrebe čuvanja
Poribljavanja
Neplanirani troškovi
PDV 18%
Provizija distributera 2%
Izrada programa upravljanja r.p.
Odrzavanje vozila,plovila, registracije i osiguranja
Naknada za korišćenje ribarskog područja 10%
UKUPNO TROŠKOVI
GOD.
10
10
10
5
10
SUMA PO
GOD.
2.000.000
700.000
1.000.000
1.000.000
50.000
10
10
10
50.000
150.000
50.000
28•
UKUPNO
20.000.000
7.000.000
10.000.000
5.000.000
500.000
500.000
1.500.000
500.000
45.000.000
Direktor direkcije:
Slobodan Mladenović,d.i.m.
JP,,Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica”,Surdulica
Download

Program upravljanja ribarskim područjem