®
MULTICAL 402
Te h n i č k e k a r a k t e r i s t i k e

Vek trajanja baterije do 16 godina

Set/reset funkcija

Impulsni izlazi za energiju i zapreminu

Impulsni ulazi za povezivanje do 2 vodomera

Bežično očitanje putem Wireless M-Bus ili radio
MID-2004/22/EC
M13 0200
PTB
22.52
05.04
Kompaktno merilo grejanja i hlađenja sa maksimalnom
funkcionalnošću
Primena
Funkcionalnost
MULTICAL® 402 je kompaktno,
ultrazvučno merilo koje registruje
tačnu potrošnju zahvaljujući superiornoj tačnosti. Merilu nije potrebno
održavanje i dugovječno je, čime
garantuje minimalne troškove eksploatacije.
MULTICAL® 402 sastoji se od kalkulatora, merača protoka i dva temperaturna
senzora, i jednostavan je za ugradnju,
očitanje i verifikaciju. Merni opseg
merača protoka je od 0,6 – 15 m³/h,
a opcije napajanja su 230 ili 24 VAC,
2xAA baterijski blok ili D-Cell baterijski
blok čiji vek trajanja može biti do 16
godina. MULTICAL® 402 opremljen je
konektorom za napajanje, što zamjenu
baterija čini izuzetno jednostavnom.
MULTICAL® 402 koristi se za grejanje,
hlađenje i kombinovane sisteme (grejanje i hlađenje), gdje se voda koristi
kao medij, na temperaturama od 2 do
160°C. Merilo je namenjeno za merenje utroška u stanovima, privatnim
kućama, objektima kolektivnog stanovanja, stambenim četvrtima i manjim
industrijskim postrojenjima.
Korišćenjem tipki na kalkulatoru, vrlo
jednostavno je podesiti vreme, resetovati brojač sati i memoriju grešaka.
Također je jednostavno pročitati podatke iz loggera (mesečne i godišnje)
MULTICAL® 402 može primati impulse
od dva vodomera (za sanitarnu i
pitku vodu), kao i poslati podatke o
energiji i zapremini u udaljeni uređaj bazu. Impulsni ulazi i izlazi su
samo-konfigurišući, zavisno o vrsti
signal (ulaz i izlaz), nije potrebno ručno
vršiti konfiguraciju.
Bežično očitanje
Merilo se očitava putem Wireles
M-Bus protokola ili Radio modula.
Podaci o potrošnji se očitavaju, čuvaju
i prebacuju putem USB čitača. Merila
opremljena radio-modulom, očitavaju
se ručnim terminalima ili putem Kamstrup radio mreže. Podaci se koriste za
individualni obračun utroška, analize
utroška i optimizaciju energetskih
potencijala.
Industrivej 28, Stilling · 8660 Skanderborg · Denmark · Tel: +45 89 93 10 00 · Fax: +45 89 93 10 01 · [email protected] · www.kamstrup.com
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Sadržaj
Funkcije računske jedinice
3
Impuslni izlazi i ulazi na modulima
7
Dizajn kućišta
8
Odobreni podaci o merilu
9
Električni podaci
10
Mehanički podaci
12
Materijali
13
Tačnost
14
Specifikacija narudžbe
15
Dimenzionalni crteži
16
Pad pritiska
19
Dodatna oprema
20
Dodatna oprema
2
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Funkcije računske jedinice
Obračun energije
MULTICAL® 402 obračun utroška vrši putem formule u EN1434-1:204,
u kojem se koristi Međunarodna temperaturna skala iz 1990 (ITS-90) i
predefinisani pritisak 16 bar.
Obračun utroška toplotne energije, pojednostavljeno se može izraziti
ovako:
Energija = V x ∆Θ x k.
V
zapremina medija
∆Θ
razlika temperatura
k
toplotni koeficijent vode
Kalkulator uvek izračunava energiju u [Wh], i onda je konvertuje u odabranu jedinicu.
E [Wh] =
V x ∆Θ x k x 1000
E [kWh] =
E [Wh] / 1.000
E [MWh] =
E [Wh] / 1.000.000
E [GJ] =
E [Wh] / 277.780
E [Gcal] =
E [Wh] / 1.163.100
Primeri upotrebe
MULTICAL® 402 radi sa četiri različite formule za izračunavanje Energije, E1...E9, po kojima se vrši izračunavanje paralelno, bez obzira kako je merilo konfigurisano.
Četiri tipa izračunate Energije su:
E1=V1(T1-T2)k
Toplotna energija (V1 u polazu ili povratu)
E3=V1(T2-T1)k
Energija hlađenja (V1 u polazu ili povratu)
E8=m³xT1
(Potis)
E9=m³xT2
(Povrat)
Sve navedeno čini MULTICAL® 402 merilom utroška toplote i rashladne energije za gotovo sve aplikacije,
u zatvorenim i otvorenim sistemima.
Svi podaci se loguju, i mogu se očitati nezavisno od konfiguracije samog merila.
Merenje protoka
MULTICAL® 402 izračunava trenutni protok svakih 12 ili svake 4 sekunde,
zavisno od konfiguracije.
Merenje snage
MULTICAL® 402 izračunava trenutnu snagu bazirajući se na trenutnom
protoku i razlici temperature. Trenutna snaga osvežava se svakih 24 ili 4
sekunde, u zavisnosti od konfiguracije.
5810814_C1_SR_10.2013
3
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Funkcije računske jedinice
Min i Max protok i snaga
MULTICAL® 402 registruje minimalnu i maksimalnu snagu i protok na
mesečnom i godišnjem nivou. Registri koji mogu biti očitani preko
serijske (data) komunikacije uključuju max. i min protok i snagu sa naznačenim
datumom.
Sve max. i min. vrednosti izračunate su kao najveći i najmanji prosek
uzimajući u obzir broj merenja protoka i snage. Prosječni period koji se
koristi za sve kalkulacije, je u interval od 1.....1440 min.
Merenje temperature
MULTICAL® 402 je dostupan u različitim varijantama za Pt100 i Pt500 temperaturne senzore u 2 žičnoj varijanti. Merni krug uključuje analogno-digitalni
pretvarač visoke rezolucije sa opsegom od 0,00°C do 165,00°C
Kao dodatak na prikaz trenutnih temperature, za izračunavanje energije, može biti
prikazan i prosek temperature na mesečnom i godišnjem nivou.
Funkcije displeja
MULTICAL® 402 opremljen je sa displejom od tečnih kristala koji uključuje 8-cifarni prikaz merenja i
info-panel. Za prikaz očitanja utroška toplote, protoka itd. koristi se 7 cifara, dok se 8 cifara koristi za prikaz
serijskog broja merila.
Kao početni prikaz na displeju, prikazan je kumulativni utrošak energije. Pritiskom na tastere prikazuju
se ostale vrednosti. Displej se automatski vraća na početnu poziciju (prikaza kumulativnog utroška) 4
minuta nakon zadnjeg pritiska na taster.
Gornjim tasterom se aktiviraju/pregledaju osnovna očitavanja. Potrošači
obično koriste navedeni taster kod očitavanja za vlastite potrebe ili za
potrebe billing-a. Donji taster koristi se za sekundarne vrednosti za
odabrane primarne veličine.
4
5810814_C1_SR_10.2013
MULTICAL® 402
Te h n i č k e
karakteristike
Funkcije računske jedinice
Set/reset funkcija
Set/reset funkcija MULTICAL® 402 omogućava promjenu određenog broja parametara, koristeći tastere.
Moguće je promeniti sledeće parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datum
Vreme
Ulaz A
Ulaz B
Ser. Broj merila na Ulazu A
Ser. Broj merila na Ulazu B
Primarnu M-Bus adresu
Resetovanje vrednosti brojača sati
Reset INFO-Code brojača
Ako se prilikom manipulacije ili setovanja merila ošteti instalacioni žig, naknadno setovanje može obaviti
samo isporučilac energije.
INFO-KODOVI (Poruke o greškama)
MULTICAL® 402 permanentno nadgleda brojne bitne funkcije kao što su napajanje, stanje temperaturnih
senzora, alarme curenja. Ukoliko se registruje ozbiljna greška u sistemu ili instalaciji, blinkajući znak
“INFO” se pojavljuje na displeju, sve dok se greška ne otkloni.
Inflo logger pokazuje koliko se puta INFO kod promenio. INFO logger registruje poslednjih 50 promena, od kojih je moguće prikazati 36.
Info
kod
Opis
Vreme odziva
0
Bez greške
-
1
Prekid u napajanju
-
4
T2 temperaturni sensor u povratu izvan mernog opsega, kratko spojen ili odspojen
< 30 sec.
8
T1 temperaturni sensor u polazu izvan mernog opsega, kratko spojen ili odspojen
< 30 sec.
Slab signal u merilu protoka ili vazduh u instalaciji
< 30 sec.
Merilo montirano u pogrešnom smeru
< 30 sec.
4096
16384
5810814_C1_SR_10.2013
5
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Funkcije računske jedinice
Data loger
MULTICAL® 402 sadrži stalnu memoriju EEPROM gdje se čuvaju
razni podaci i informacije
Merilo čuva sledeće podatke:
Interval memorisanja
Trajanje memorije
Memorisana vrednost
Godišnji loger
15 godina
Brojač (kako je pokazano na displeju)
Mesečni loger
36 meseci
Brojač (kako je pokazano na displeju)
Dnevni loger
460 dana
Potrošnja (rastuća)/dan
Info loger
50 događaja (36 moguće prikazati)
INFO kod i datum
Napajanje
MULTICAL® 402 je dostupan sa sledećim modulima za napajanje: 2x AA baterijskim napajanjem (do 6
godina operativno), D-Cell baterijski modul (do 16 godina operativno sa bežičnim M-Bus), 230 VAC ili 24
VAC modul. Moduli za napajanje se menjaju bez oštećenja verifikacijskog žiga.
Dodatni moduli
Dodatni moduli za MULTICAL® 402 su:
•
•
•
•
Data (RS232)
M-Bus
Wireless M-Bus
Radio
Ovim pristupom, merilo može koristiti u raznim načinima očitavanja
Programiranje i verifikacija
METERTOOL za MULTICAL® 402 je Windows® baziran softver koji uključuje sve potrebno da bi se programirala računska jedinica. Ako se koristi sa VERIFIKACIJSKOM OPREMOM za MULTICAL® 402, računska
jedinica može biti ispitana i verifikovana.
6
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Funkcije računske jedinice
Tarifne funkcije
MULTICAL®402 ima 2 dodatna registra za akumuliranje energije paraleleno sa glavnim-osnovnim registrom, na bazi programirane tarife.
Bez obzira koji tip tarifiranja odaberete, registri će biti prikazani kao
TA2 i TA3.
Glavni-osnovni registar će uvek da akumulira, bez obzira na odabranu
tarifu, jer se uzima kao osnova za utrošak toplotne energije i izdavanje
računa.
Tarifni uslovi TL2 i TL3 nadziru se pre svake integracije. Ako su tarifni
uslovi ispunjeni, utrošena toplotna enrgija se akumulira u registrima
TA2 i TA3, kao i u glavnom-osnovnom registru.
Impuslni izlazi i ulazi na modulima
Impulsni izlazi CE i CV
MULTICAL®402 poseduje impulsne izlaze za energiju i zapreminu. CE
na terminalima 16-17 odašilja impuls na svaku promenu vrednosti
energije na displeju, a CV terminali 18-19 odašiljaju impuls za svaku
primenu vrednosti zapremine na displeju.
Ukoliko je potrebna veća rezolucija, CCC kod sa većom rezolucijom se
specificira prilikom programiranja.
Impulsni ulazi VA i VB
MULTICAL® 402 ima dva dodatna impulsna ulaza, VA i VB, za prikupljanje i pohranu impulsa od udaljenih uređaja, npr vodomera i brojila
el. energije. Impulsni ulazi fizički su smešteni u dodatnim modulima.
Impulsni ulazi VA i VB, funkcionalno su nezavisni od drugih impulsnih
ulaza/izlaza.
5810814_C1_SR_10.2013
7
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Dizajn kućišta
Modul za napajanje
Tasteri za biranje
vrednosti
Štampana ploča računske
jedinice zaštićena je verifikacionim žigom
Konektor modula za
napajanje
Terminali za temperatune
senzore
Dodatni moduli
8
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Odobreni podaci merila
EU-Direktive
- Direktiva o mernim instrumentima (Measuring Instrument Directive)
- Direktiva niskog napona (Low Voltage Directive)
- Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (Electromagnetic Compatibity Directive)
- Direktiva o opremi pod pritiskom (Pressurised Equipment Directive)
Standard
prEN 1434:2009
Merilo utroška toplotne energije
– Odobrenje
– Temperaturni opseg
– Opseg razlike temperatura
DK-0200-MI004-013
θ:2°C...160°C
∆Θ:3K...150K
Merilo utroška rashladne energije
– Temperaturni opseg
– Opseg razlike temperature
θ:
∆Θ:
Tačnost
– Računska jedinica
– Merač protoka
EC ±(0,5 + ∆Θmin/∆Θ)%
Eq ±(2 + 0,02 qr/qi), ali ne više od ±5%
Dinamički opseg qi:qp
1:100
Temperaturni senzori
– Tip 402-V
– Tip 402-W/T
Pt100 – EN 60 751, 2-žični
Pt500 – EN 60 751, 2-žični
EN 1434 direktive
Klasa okruženja A
MID direktiva
– Mehaničko okruženje
– Elektromagnetno okruženje
Klasa M1
Klasa E1
Podatak o minimalnoj temperaturi, odnosi se na tipsko odobrenje
merila. Merilo nema “cut off” mod
pri niskim temperaturama, te stoga
meri temperature 0,01C i 0,01K.
2°C...50°C
3K...30K
Predviđeno za unutrašnju montažu radno područje od 5…55°C
Tip
5810814_C1_SR_10.2013
Nominalni
protok
qp
[m³/h]
Min.
protok
qi
[m³/h]
Max.
protok
qs
[m³/h]
Min.
cut off
[l/h]
Pad
pritiska
∆p @ qp
[bar]
Povezivanje
Dužina
[mm]
402xxxxxx1xxx
0,6
0,006
1,2
3
0,04
G¾B
110
402xxxxxx3xxx
0,6
0,006
1,2
3
0,04
G1B
190
402xxxxxx4xxx
1,5
0,015
3,0
3
0,25
G¾B
110
402xxxxxx5xxx
1,5
0,015
3,0
3
0,25
G¾B
165
402xxxxxx7xxx
1,5
0,015
3,0
3
0,25
G1B
130
402xxxxxx9xxx
1,5
0,015
3,0
3
0,25
G1B
190
402xxxxxxAxxx
2,5
0,025
5,0
5
0,03
G1B
130
402xxxxxxBxxx
2,5
0,025
5,0
5
0,03
G1B
190
402xxxxxxDxxx
3,5
0,035
7,0
7
0,07
G5/4B
260
402xxxxxxFxxx
6,0
0,06
12
12
0,19
G5/4B
260
402xxxxxxGxxx
6,0
0,06
12
12
0,19
DN25
260
402xxxxxxHxxx
10
0,1
20
20
0,06
G2B
300
402xxxxxxJxxx
10
0,1
20
20
0,06
DN40
300
402xxxxxxKxxx
15
0,15
30
30
0,14
DN50
270
9
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Električni podaci
Podaci o računskoj jedinici
Tačnost
– Računska jedinica
– Temperaturni senzori (set)
EC ±(0,15 + 2/∆Θ)%
ET ±(0,4 + 4/∆Θ)%
Displej
LCD – 7 (8) digits with a digit heigth of 7.6 mm
Rezolucija
9999.999 – 99999.99 – 999999.9 – 9999999
Jedinica mere
MWh – kWh – GJ – Gcal
Interval sačuvanih podataka
460 dana, 36 meseci, 15 godina, 50 INFO kodova
Merenje vremena
Sat, kalendar, zadani datum
Komunikacija
KMP protokol sa CRC16 koristi se kod optičke komunikacije i sa
osnovnim modulima
Napon u temperaturnim senzorima
< 10 µW RMS
Napajanje
3,6 VDC ± 0,1 VDC
Baterija
Interval
zamene
3,65 VDC,
D-cell lithium
3,65 VDC,
2xAA cell lithium
Montiran
na zid
16 god @ tBAT < 30°C
6 god @ tBAT < 30°C
Montiran
u polazni vod
12 god @ tBAT < 40°C
5 god @ tBAT < 40°C
Interval zamene baterije se smanjuje sa korišćenjem komunikacijskih modula, pri čestom transferu podataka i visokoj ambijentalnoj temperaturi.
Napajanje
230 VAC +15/-30%, 50/60 Hz
24 VAC ±50%, 50/60 Hz
Izolacija
4 kV
Utrošak energije
<1W
Rezervno napajanje
Rezervno baterijsko napajanje kod kratkih prekida napajanja
EMC
EN 1434 class A (MID class E1)
10
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Tehničke
karakteristike
Električni podaci
Merenje temperature
T1
Temperatura
u polazu
5810814_C1_SR_10.2013
∆Θ(T1-T2)
Merenje utroška
toplotne energije
T2
Temperatura
u povratu
∆Θ(T2-T1)
Merenje utroška
rashladne energije
402-V 2-W
Pt100
Opseg
0,00…165,00°C
0,00…165,00°C
0,01…165,00K
0,01…165,00K
402-W/T 2-W
Pt500
Opseg
0,00…165,00°C
0,00…165,00°C
0,01…165,00K
0,01…165,00K
Impulsni ulazi VA i VB
Vodomer
VA: 65-66 i VB: 67-68 preko modula
FF(VA) a GG(VB) = 01…40
Impulsni ulaz
680 kΩ pull-up to 3,6 V
Impuls ON
< 0,4 V for > 30 msec.
Impuls OFF
> 2,5 V for > 1,1 sec.
Frekvencija impulsa
< 0,5 Hz
Električna izolacija
Nie
Max. Dužina kabla
25 m
Uslovi vanjskog povezivanja
Propuštanje struje u funkciji otvoreno < 1 µA
Impulsni izlazi CE i CV
Energija (16-17) Zapremina (18-19) preko modula
Impulsni izlazi mogu biti konfigurisani za
toplinsku ili energiju hlađenja
Tip
Otvoreni kolektor (OB)
Dužina impulsa
Programabilno 32 msec. ili100 msec.
Spoljni napon
5…30 VDC
Snaga
1…10 mA
Ostatak napona
UCE ≈ 1 V at 10 mA
El. izolacija
2 kV
Max. dužina kabla
25 m
11
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Mehanički podaci
Klasa okruženja
EN 1434 Klasa A (MID klasa E1)
Ambijentalna temperatura
5....55°C, nekondenzujuća, zatvorena lokacija (unutrašnja ugradnja)
Klasa zaštite IP
– Računska jedinica
– Merač protoka
IP54
IP65
Temperatura medija
– Merila utroška
toplotne energije 402-V/W
– Merila utroška
rashladne energije 402-T
– Kombinovana merila
(grejanje/hlađenje) 402-T
– Medij
15…130°C
2…50°C
Pri temperature medija preko 90°C u merilu
protoka, preporučujemo korištenje prirubničke
veze, i montažu računske jedinice na zid.
2…130°C
Voda
Temperatura skladištenja
-20…60°C (suh merač protoka)
Nazivni pritisak
PN 16 – navojni spoj
Nazivni pritisak
PN 25 – prirubnički spoj
Težina
od 1.8 do 12 kg, u zavisnosti od dimenzija merila protoka
Dužina kabla
na merilu protoka 1.5 m (kabl se ne može demontirati)
Promer signalnog kabla
ø3,5…6 mm
Promer napojnog kabla
ø5…10 mm
12
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Materijali
Delovi izloženi uticaju vode
Kućište, telo
DZR Mesing (otporan na dezinfekciju)
Kućište, spojevi
Inox, W.br 1.4308
Prenosnici
Inox, W.br 1.4401
Zaptivači
EPDM
Merna cev
Termoplastika, PES 30% GF
Reflektori
Termoplastika, PES 30% GF I Inox, W.br. 1.4301
Kućište merila protoka
Poklopac /zidni nosač
Termoplastika, PC 20% GF
Kućište računske jedinice
5810814_C1_SR_10.2013
Poklopac
Termoplastika, PC
Kućište
Termoplastika, ABS sa TPE zaptivačem (termoplastika-elastomer)
Unutrašnji poklopac
Termoplastika, ABS
Kabl merila protoka
Silikonski kabl sa unutrašnjom teflonskom izolacijom
13
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Tačnost
Sastavni delovi merila
MDG u skladu sa EN 1434-1
MULTICAL® 402, uobičajena tačnost
Merilo protoka
Ef = ±(2 + 0,02 qp/q) %
Ef = ±(1 + 0,01 qp/q) %
Računska jedinica
Ec = ±(0,5 +∆Θmin/∆Θ) %
Ec = ±(0,15 + 2/∆Θ) %
Temp. senzor
Et = ±(0,5 + 3∆Θmin/∆Θ) %
Et = ±(0,4 + 4/∆Θ) %
®
MULTICAL 402 qp 1,5 m³/h @ ∆Θ 30K
6,0
4,0
2,0
Tol [%]
0,0
0,01
Ec+Et+Ef (EN)
Ec+Et+Ef (Typ)
0,10
1,00
10,00
-2,0
-4,0
-6,0
q [m³/h]
14
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Specifikacija narudžbe
®
Type 402
MULTICAL 402
Temperaturni senzori
Pt100
Pt500
Pt500 (sa zaštitom protiv kondenzacije- hlađenje)
V
W
T
Moduli
Bez modula
Data + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Data + 2 impulsna ulaza (CE, CV)
M-Bus + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
M-Bus + 2 impulsna ulaza (CE, CV)
M-Bus + 2 impulsna ulaza (VA, VB), MULTICALR III Data Paket
Wireless M-Bus, EU, 868 MHz, Mode C1
Wireless M-Bus, EU, 868 MHz, Mode C1 (Individualni ključ) Alternativni Registri, +VA, VB
Wireless M-Bus, EU, 868 MHz, Mode T1 (Zajednički ključ)
Radio, EU, 434 MHz, int. ant., NET0
Radio, EU, 434 MHz, int. ant., NET1
Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET0 + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET0 + 2 impulsna ulaza (CE, CV)
Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET1 + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Radio, EU, 434 MHz, int.+ext. ant., NET1 + 2 impulsna ulaza (CE, CV)
Radio, SE, 444 MHz, int. ant., NET0 + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Radio, SE, 444 MHz, int. ant., NET1 + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Radio, SE, 444 MHz, ext. ant., NET0 + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Radio, SE, 444 MHz, ext. ant., NET1 + 2 impulsna ulaza (VA, VB)
Napajanje
Bez modula
Baterija, 2 x AA
Baterija, D-cell
230 VAC modul napajanja
24 VAC modul napajanja
0
1
2
7
8
Pt500 temperaturni senzori
Bez senzora
Senzor u čauri 1.5 m
Senzor u čauri 3.0 m
Direktni senzor 1.5 m
Direktni senzor 3.0 m
Merilo protoka
qp [m³/h]Promer
0,6G¾B (R½)
0,6G1B (R¾)
1,5G¾B (R½)
1,5G¾B (R½)
1,5G1B (R¾)
1,5G1B (R¾)
2,5G1B (R¾)
2,5G1B (R¾)
3,5G5/4B (R1)
6,0G5/4B (R1)
6,0DN25
10G2B (R1½)
10DN40
15DN50
00
0A
0B
0F
0G
Dužina [mm] ]
110
190
110
165
130
190
130
190
260
260
260
300
300
270
1
3
4
5
7
9
A
B
D
F
G
H
J
K
Tip merila
Merilo utroška toplote (MID: modul B+D)
Merilo utroška toplote (MID: modul B+D. 402-T)
Merilo utroška toplote
Merilo utroška rashladne energije ( 402-T)
Kombinovano merilo (grejanje/hlađenje 402-T)
Merilo zapremine (topla voda)
Merilo zapremine (hladna voda, isključivo Multical 402T)
Merilo energije
2
3
4
5
6
7
8
9
Oznaka države (popunjava distributer)
5810814_C1_SR_10.2013
00
10
11
20
21
29
30
35
37
40
41
42
43
44
45
50
52
54
56
XX
15
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Dimenzionalni crteži
Dimenzije računske jedinice
Merilo protoka sa G¾ i G1 navojnim spojem. Navoj ISO 228-1.
Navoj
L
M
H2
A
B1
B2
H1
Približna težina
[kg]
G¾
110
L/2
89
10,5
50,5
35
48,5
1,4
G1 (qp 1,5)
130
L/2
89
20,5
50,5
35
48,5
1,5
G1 (qp 2,5)
130
L/2
89
20,5
50,5
35
48,5
1,4
G¾
165
L/2
89
20,5
50,5
35
48,5
1,8
G1 (qp 1,5)
190
L/2
89
20,5
50,5
35
48,5
2,0
G1 (qp 2,5)
190
L/2
89
20,5
50,5
35
48,5
1,9
Težina sa 3m, direktnim senzorima bez pakovanja
16
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Dimenzionalni crteži
Merilo protoka sa G5/4 i G2 navojnim spojem. Navoj ISO 228-1.
Približna težina
[kg]
Navoj
L
M
H2
A
B1
B2
H1
G5/4
260
L/2
88,7
17
50,5
22
48,5
2,9
G2
300
L/2
88,7
21
50,5
31
48,5
5,1
Težina sa 3m. direktnim senzorima bez pakovanja
5810814_C1_SR_10.2013
17
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Dimenzionalni crteži
Merilo protoka sa DN25 do DN 50 prirubničkim spojem. Prirubnički EN 1092, PN25.
Približna težina
Nom.
diametar
Zavrtnji
L
M
H2
D
H
k
Broj
Navoj
d2
[kg]
DN25
260
L/2
92,5
115
106
85
4
M12
14
5,6
DN40
300
L/2
92,5
150
136
110
4
M16
18
8,9
DN50
270
155
92,5
165
145
125
4
M16
18
10,7
Težina sa 3m, direktnim senzorima bez pakovanja
18
5810814_C1_SR_10.2013
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Pad pritiska
®
Δp MULTICAL 402
A
B
C
1
0,1
∆ p [bar]
0,01
0,1
1
10
100
Flow [m ³/h]
Graf
5810814_C1_SR_10.2013
qp
[m³/h]
Nom. diametar
[mm]
kv
A
0,6 & 1,5
DN15 & DN20
3
1,5
B
2,5 & 3,5 & 6
DN20 & DN25
13,5
6,8
C
10 & 15
DN40 & DN50
43
21,7
19
[email protected],25 bar
[m³/h]
®
MULTICAL 402
Te h n i č k e
karakteristike
Dodatna oprema
Part No
Opis
402-000-1000-000
Baterijski modul 2 kom. AA-cell
402-000-2000-000
D-cell baterijski modul
402-000-7000-000
230 VAC modul napajanja
402-000-8000-000
24 VAC modul napajanja
66-99-097
USB-kabl sa galvanskom izolacijom
66-99-099
IR optički konektor za očitavanje merila USB
66-99-102
IR optički konektor za očitavanje merila RS232 sa D-sub 9F
66-99-106
Data kabl RS232, D-sub 9F
66-99-108
PC-Interface kabl RS232 za MULTICAL®
66-99-372
Pt500 (grejanje) oprema za verifikaciju MULTICAL® 402
(koristi se uz METERTOOL)
66-99-373
Pt500 (hlađenje) oprema za verifikaciju MULTICAL® 402
(koristi se uz METERTOOL)
66-99-712
METERTOOL za MULTICAL® 402
66-99-713
METERTOOL LogView for MULTICAL® 402
Holenderi sa zaptivkama (PN16)
Dimenzija
Nipl
Navoj
Tip
2 kom
DN15
R½
G¾
65-61-323
DN20
R¾
G1
65-61-324
DN25
R1
G5/4
65-61-325
DN40
R1½
G2
65-61-315
Zaptivke
Za holendere
Za prirubnice PN25
Dimenzije
Tip
Dimenzije
G¾
2210-061
DN20
2210-147
G1
2210-062
DN25
2210-133
G5/4
2210-063
DN40
2210-132
G2
2210-065
DN50
2210-099
20
Tip
5810814_C1_SR_10.2013
Download

MULTICAL 402 - „Termonet“.