Основна школа „Станоје Миљковић“ – Брестовац
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА
ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС
школске 2013/2014. год.
ПРВИ РАЗРЕД
месец
Рад.
нед.
Ред.
број
фебруар
21.
101.
март
26.
128. Да вам представим свога друга
писмена вежба
април
Писане провере - СРПСКИ ЈЕЗИК - први разред
27.
135. Једном сам се уплашио
писмена вежба
31.
151. Шта се после догодило - састављамо причу на основу датог почетка
писмена вежба
33.
162. Пролеће је даровало...
писмена вежба
34.
169.
34.
170. Игре су нам увек драге
писмена вежба
35.
173. Научили смо- правопис
писмена вежба
36.
176. Научили смо- граматика и језик
писмена вежба
Наставна јединица
говорна и
писмена вежба
мај
И наша школа је згодна - говорна и писмена вежба према
заједничком плану
Тип часа
писмена вежба
јун
Речи: речи са умањеним и увећаним значењем, речи сличног и
супротног значења
Рад.
нед.
Ред.
број
септембар
2.
8.
Предмети у простору и односи међу њима
провера
5.
22.
Линија и област
провера
октобар
6.
29.
Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата. Упоређивање
предмета по боји и дужини.
провера
8.
39.
Скуп
провера
новембар
12.
56.
Бројеви од 1 до 5
провера
децембар
15.
72.
Бројеви до 5. Сабирање и одузимање до 5
провера
јануар
18.
90.
Бројеви до 10
провера
фебруар
22.
108.
Сабирање и одузимање до 10
провера
март
Писане провере – МАТЕМАТИКА - први разред
25.
125.
Бројеви до 20
провера
29.
144
Сабирање и одузимање до 20
провера
30.
149.
Десетице прве стотине
провера
32.
156.
Бројеви до 100
провера
34.
167
Сабирање двоцифрених и једноцифрених бројева
провера
36.
178.
Сабирење и одузимање двоцифрених бројева без прелаза преко
десетице
провера
Наставна јединица
Тип часа
јун
мај
април
месец
ДРУГИ РАЗРЕД
Писане провере - СРПСКИ ЈЕЗИК - други разред
јун
мај
април
март
јануар
децембар
новембар
соктобар
месец
Рад.
нед.
Ред.
број
Наставна јединица
Тип часа
7.
32. Врсте реченица по облику и значењу
провера
9.
45. Употреба великог слова- диктат
провера
11.
52. Драга животиња коју волим
писмена вежба
13.
61. Моја тајна...
говорна и
писмена вежба
16.
79. Моја новогодишња жеља
говорна и
писмена вежба
18.
88. Моја улица под снегом
писмена вежба
19.
91.
23.
112. Диктат- штампана слова латинице
провера
25.
123.. Личност коју волим (описивање)
говорна и
писмена вежба
28.
138
30.
149. Смешан или тужан догађај
говорна и
писмена вежба
31.
154. Главни делови реченице: субјекат и предикат
провера
32.
159. Били смо гости поља и шума
писмена вежба
34.
168. Први пут на...
говорна и
писмена вежба
35.
173. Научили смо- правопис
писмена вежба
36.
176. Научили смо- граматика и језик
писмена вежба
Речи које именују предмете и бића и речи које означавају радњуименице и глаголи
Диктат- писана слова латинице
провера
провера
месец
Рад.
нед.
Ред.
број
септембар
4.
20.
Сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева
октобар
Писане провере – МАТЕМАТИКА - други разред
7.
34.
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева; замена места и
здруживање сабирака
Тип часа
провера
53.
Писмено сабирање и одузимање; одузимање броја од збира и збира
од броја; задаци са две операције; новац
13.
64.
Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи; дуж, права,
провера
полуправа; мерење дужине
јануар
18.
86.
Множење и дељење са 2 и 4; половина и четвртина
фебруар
21.
Множење и дељење са 10 и са 5; толико пута већи број и за толико
103. већи број; толико пута мањи број и за толико мањи број; мерне
јединице за дужину
март
23.
113. Множење и дељење са 3 и 6
март
26.
Множење и дељење са 7, 0 и 1, здруживање чинилаца и множење
126. збира
април
28.
Множење и дељење са 8 и 9; таблица множења; дан, недеља, месец,
141. година
провера
мај
31.
152.
34.
170. Једначине
провера
35.
175. Мерење времена
провера
новембар
11.
мај
провера
јун
Наставна јединица
провера
провера
провера
провера
провера
Писање двоцифреног броја; Множење и дељење двоцифреног броја
провера
једноцифреним; дељење збира бројем; дељивост бројева
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Рад.
нед.
Ред.
број
2.
10.
Маштам...
говорна и
писмена вежба
6.
29.
Научили смо о реченицама
писмена вежба
8.
38.
Научили смо о речима
писмена вежба
10.
49.
Мој тата
писмена вежба
14.
67.
Први писмени задатак
писмена вежба
16.
77.
Један зимски дан
говорна и
писмена вежба
20.
97.
Именице, глаголи, придеви
писмена вежба
28.
139.
Правопис
писмена вежба
29.
145.
Сањао сам...
говорна и
писмена вежба
33.
165.
Други писмени задатак
писмена вежба
35.
173. Научили смо- правопис
писмена вежба
36.
176. Научили смо- граматика и језик
писмена вежба
Наставна јединица
Тип часа
јун
мај
април
фебруар
децембар
новембар
октобар
месец
септембар
Писане провере - СРПСКИ ЈЕЗИК - трећи разред
месец
Рад.
нед.
Ред.
број
септембар
Писане провере – МАТЕМАТИКА - трећи разред
4.
20.
Бројеви до 1000 и римске цифре
провера
6.
30.
Мерење и мере
провера
9.
41.
Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја
провера
12.
58.
Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја
провера
15.
73.
Сабирање и одузимање до 1000 и правила везана за сабирање и
одузимање
провера
17.
81.
Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем
провера
23.
114.
Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним бројем;
дељење са остатком; једначине са множењем и дељењем
провера
26.
128. Правоугаоник и квадрат
провера
29.
144. Писмено сабирање и одузимање троцифрених бројева
провера
31.
152
Круг и кружница. Троугао
провера
34.
168.
Писмено множење и дељење троцифреног броја једноцифреним
бројем; задаци са две операција
провера
36.
178. Разломци и задаци са више рачунских операција
октобар
новембар
Тип часа
јун
мај
април
март
децембар
Наставна јединица
провера
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Рад.
нед.
Ред.
број
септембар
3.
13.
Јесен је, јесен рана
писмена вежба
октобар
7.
32.
Доживљај који ћу памтити
говорна и
писмена вежба
8.
40.
Први писмени задатак
писмена вежба
16.
76.
Други писмени задатак
писмена вежба
17.
83.
Именице, занемице, придеви, бројеви
писмена вежба
19.
93.
Састављање прича на основу датих речи
писмена вежба
24.
118.
Моја мајка
писмена вежба
25.
121.
Трећи писмени задатак
писмена вежба
26.
129.
Моја неостварена жеља
писмена вежба
27.
133.
Функција речи у реченици; субјекат, предикат и додаци
писмена вежба
29.
144.
Управни и неуправни говор
писмена вежба
31.
151.
Сањарење
писмена вежба
32.
157.
Четврти писмени задатак
писмена вежба
35.
173.
Научили смо- правопис
писмена вежба
36.
176.
Научили смо- граматика и језик
писмена вежба
Наставна јединица
Тип часа
јун
мај
април
март
јануар
месец
децембар
Писане провере - СРПСКИ ЈЕЗИК – четврти разред
Рад.
нед.
Ред.
број
5.
25.
Скуп природних бројева N и скуп Nо
провера
9.
42.
Писмено сабирање и одузимање
провера
10.
48.
Први школски писмени задатак (скуп природних бројева N и
скуп Nо; сабирање и одузимање у скупу N; јединице за
површину)
провера
12.
56.
Израчунавање површине квадрата и правоугаоника
провера
децембар
17.
84.
Други писмени задатак (површина правоугаоника и квадрата);
сабирање и одузимање у скупу N
провера
фебруар
Писане провере – МАТЕМАТИКА - четврти разред
20.
99.
Израчунавање површине коцке и квадра
провера
24.
117.
Множење и дељење вишецифрених бројева једноцифреним
провера
25.
124.
Множење и дељење вишецифрених бројева двоцифреним
провера
28.
139.
Трећи писмени задатак (површина квадра и коцке; множење и
провера
дељење у скупу N)
32.
160.
Математички изрази; редослед рачунских операција
33.
165.
Једначине и неједначине
35.
175.
Четарти писмени задатак (множење и дељење у скупу N;
математички изрази, разломци)
Наставна јединица
Тип часа
провера
јун
мај
април
март
новембар
октобар
месец
провера
Српски језик
Математика
Енглески језик
Историја
Француски језик
Биологија
16-20.09.2013.
23-27.09.2013.
30.09.-04.10.2013.
07-11.10.2013.
14-18.10.2013.
21-25.10.2013.
28.10-01.11.2013.
04-08.11.2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
К
П
К
П
К
К
К
Географија
К
К
К
Техн. и инф. обр.
К – контролни задаци и остали облици писменог проверавања знања ученика
П – писмени задаци
П
П
К
П
К
П
К
К
К
К
К
К
К
К
П
П
К
К
П
К
К
П
К
К
П
09-13.06.2014.
02-06.06.2014.
26-30.05.2014.
19-23.05.2014.
12-16.05.2014.
05-09.05.2014.
28-30.04.2014.
24-25.04.2014.
14-16.04.2014.
07-11.04.2014.
01-04.04.2014.
24-28.03.2014.
17-21.03.2014.
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
10-14.03.2014.
03-07.03.2014.
24-28.02.2014.
18-2102.2014.
10-14.02.2014.
03-07.02.2014.
28-31.01.2014.
20-24.01.2014.
23-27.12.2013.
16-20.12.2013.
09-13.12.2013.
02-06.12.2013.
25-29.11.2013.
18-22.11.2013.
12-15.11.2013.
09-13.09.2013.
Предмети
02-06.09.2013.
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА 2013/2014.
5. разред
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Математика
Енглески језик
Француски језик
Биологија
16-20.09.2013.
23-27.09.2013.
30.09.-04.10.2013.
07-11.10.2013.
14-18.10.2013.
21-25.10.2013.
28.10-01.11.2013.
04-08.11.2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Српски језик
П
К
П
К
Историја
К
Географија
К
К
Физика
К
К
К
К
К
К
Техн. и инф. обр.
К – контролни задаци и остали облици писменог проверавања знања ученика
П – писмени задаци
П
П
П
К
К
К
К
К
П
П
К
К
К
К
К
П
К
К
К
П
К
П
К
К
К
К
П
П
К
09-13.06.2014.
02-06.06.2014.
26-30.05.2014.
19-23.05.2014.
12-16.05.2014.
05-09.05.2014.
28-30.04.2014.
24-25.04.2014.
14-16.04.2014.
07-11.04.2014.
01-04.04.2014.
24-28.03.2014.
17-21.03.2014.
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
10-14.03.2014.
03-07.03.2014.
24-28.02.2014.
18-2102.2014.
10-14.02.2014.
03-07.02.2014.
28-31.01.2014.
20-24.01.2014.
23-27.12.2013.
16-20.12.2013.
09-13.12.2013.
02-06.12.2013.
25-29.11.2013.
18-22.11.2013.
12-15.11.2013.
09-13.09.2013.
Предмети
02-06.09.2013.
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА 2013/2014.
6. разред
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Математика
Биологија
Хемија
16-20.09.2013.
23-27.09.2013.
30.09.-04.10.2013.
07-11.10.2013.
14-18.10.2013.
21-25.10.2013.
28.10-01.11.2013.
04-08.11.2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Српски језик
П
К
П
Енглески језик
Историја
Географија
Француски језик
К
К
К
Физика
К
К
К
К
К
К
К
Техн. и инф. обр.
К – контролни задаци и остали облици писменог проверавања знања ученика
П – писмени задаци
П
П
П
К
П
К
К
К
К
К
К
К
К
К
П
К
П
К
К
П
К
К
К
К
К
К
П
К
К
П
К
К
К
09-13.06.2014.
02-06.06.2014.
26-30.05.2014.
19-23.05.2014.
12-16.05.2014.
05-09.05.2014.
28-30.04.2014.
24-25.04.2014.
14-16.04.2014.
07-11.04.2014.
01-04.04.2014.
24-28.03.2014.
17-21.03.2014.
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
10-14.03.2014.
03-07.03.2014.
24-28.02.2014.
18-2102.2014.
10-14.02.2014.
03-07.02.2014.
28-31.01.2014.
20-24.01.2014.
23-27.12.2013.
16-20.12.2013.
09-13.12.2013.
02-06.12.2013.
25-29.11.2013.
18-22.11.2013.
12-15.11.2013.
09-13.09.2013.
Предмети
02-06.09.2013.
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА 2013/2014.
7. разред
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
К
П
Математика
Биологија
Хемија
16-20.09.2013.
23-27.09.2013.
30.09.-04.10.2013.
07-11.10.2013.
14-18.10.2013.
21-25.10.2013.
28.10-01.11.2013.
04-08.11.2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Српски језик
П
К
Енглески језик
Историја
Француски језик
Физика
К
К
К
П
К
Географија
К
К
К
К
К
Техн. и инф. обр.
К – контролни задаци и остали облици писменог проверавања знања ученика
П – писмени задаци
П
П
К
П
К
К
К
К
К
К
П
К
К
К
П
П
К
К
К
П
К
К
К
К
П
К
К
К
К
П
П
К
26-30.05.2014.
19-23.05.2014.
12-16.05.2014.
05-09.05.2014.
28-30.04.2014.
24-25.04.2014.
14-16.04.2014.
07-11.04.2014.
01-04.04.2014.
24-28.03.2014.
17-21.03.2014.
10-14.03.2014.
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
03-07.03.2014.
24-28.02.2014.
18-2102.2014.
10-14.02.2014.
03-07.02.2014.
28-31.01.2014.
20-24.01.2014.
23-27.12.2013.
16-20.12.2013.
09-13.12.2013.
02-06.12.2013.
25-29.11.2013.
18-22.11.2013.
12-15.11.2013.
09-13.09.2013.
Предмети
02-06.09.2013.
ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА 2013/2014.
8. разред
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Download

Plan_pisanih_provera..