GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 28
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
REDNI
BROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
SAHRANJENO LICE
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
ALEKSIĆ
MILOŠ
182
ALEKSIĆ ZLAT A
ANAST ASIJEVIĆ
RADINKA
71
ANAST ASIJEVIĆ ZORAN
ANDRIĆ
PERSIDA
185
BUNDALO SAVKA
ANDRIĆ
MILIVOJE
185
AT ANASOVSKI
ST OJAN
84
AT ANASOVSKI SELENA
BERNER
ST ANISLAV
382
BERNER ST OJKA
BET I
JULIJANA
172
BET I ST EVAN
BOŠNJAKOVIĆ
ANT UN
131
PKB.JEDINST VO
BOŠNJAKOVIĆ
BORIKA
131
BRANKOVIĆ
MIROLJUB
417
BRANKOVIĆ
MILUT INKA
417
BURGIĆ
BRANIVOJE
188
BURGIĆ
DUŠANKA
188
ĆORALIĆ
HIMZAGA
132
ĆORALIĆ
SAFET
132
DEJANOVIĆ
RADMILA
378
DEJANOVIĆ UROŠ
DENIĆ
VUKOSAVA
159
DENIĆ SIMO
DENIĆ
SIMO
159
DEVIĆ
SLAVIŠA
137
DEVIĆ ST ANIMIR
ĐUROKOVIĆ
SLAVKO
175
ĐUROKOVIĆ ZORAN
FRANOVIĆ
KAT A
65
FRANOVIĆ T OMA
FRANOVIĆ
T OMO
65
GAJIĆ
MILAN
375
GAJIĆ SLAVOLJUB
GLIŠIĆ
JAVORKA
170
HADŽIĆ DUŠICA
GLIŠIĆ
ZDRAVKO
208
GLIŠIĆ MILKA
GLIŠIĆ
MILKA
208
GOBELJI
NERANDŽA
195
MILINKOVIĆ RADE
JEREMIĆ
DRAGA
132
ĆOROVIĆ HIMZAGA
JOVANOVIĆ
PERIŠA
457
JOVANOVIĆ JELENA
JOVANOVIĆ
JELENA
457
KOST ELECKI
KAT ICA
152
ST EPANOVIĆ LJERKA
KOVAČEVIĆ
PAUN
82
KOVAČEVIĆ DUŠANKA
KRIVOKAPIĆ
ZAGORKA
29
KRIVOKAPIĆ NOVICA
KRST IĆ
OLGA
203
KRST IĆ NIKOLA
BRANKOVIĆ MILUT INKA
BURGIĆ SNEŽANA
Strana 1 od 4
GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 28
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
REDNI
BROJ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
SAHRANJENO LICE
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
KRST IĆ
NIKOLA
203
KRUNIĆ
MILOVAN
298
KRUNIĆ
SLAVOJKA
298
KRUNIĆ
VOJISLAV
298
LELOVIĆ
T RIVUNA
343
JOVANOVIĆ BLAGOJE
LIPOVAC
MIROSLAVA
204
MIT OVAC SLAVKO
LISIĆ
ST EVAN
469
LISIĆ ĐORĐE
LISIĆ
DRAGINJA
469
LISIĆ
LJUBICA
469
LONČAR
ĐURO
376
LONČAR MILAN
MANDIĆ
MARKO
472
MANDIĆ SLAVKO
MANDIĆ
DRAGINJA
472
MARKOVIĆ
NEVENKA
135
DŽEPINA MIRJANA
MARKOVIĆ
MILORAD
442
MARKOVIĆ DRAGAN
MAT IĆ
KAT ARINA
374
MILEUSNIĆ MIRJANA
MIHAILOVIĆ
BOŽANA
169
LUKIĆ BILJANA
MIJAT OVIĆ
T ERESA
352
MIJAT OVIĆ DRAGAN
MIKAVICA
DEJAN
474
MIKAVICA VIT OMIR
MILANOVIĆ
ŽIVKO
370
MILANOVIĆ DEJAN
MILENKOVIĆ
BORIVOJE
105
KOFILOVIĆ DRAGICA
MILET IĆ
SARAFIN
402
MILET IĆ MLADEN
MILET IĆ
MIODRAG
477
KNEŽEVIĆ GORDANA
MILET IĆ
BOSILJKA
477
MILIVOJEVIĆ
NADA
MILKIĆ
SVET OMIR
181
MILKIĆ
DOBRINKA
181
MILOVANOVIĆ
MILAN
51
MILOVANOVIĆ MARIJA
MOMČILOVIĆ
ST OJANKA
227
AKSENT IJEVIĆ LEPOSAVA
MOMČILOVIĆ
ŽIVOJIN
227
NOVAKOVIĆ
RADOJE
98
NOVAKOVIĆ ZVONKO
NOVAKOVIĆ
SREĆKO
260
NOVAKOVIĆ GORAN
NOVAKOVIĆ
ZORKA
377
NOVAKOVIĆ SLOBODAN
PAPIĆ
DUŠANKA
162
PAUČ
LJUBAN
316
2
KRUNIĆ VOJISLAV
MILIVOJEVIĆ RIST A
MILKIĆ ALEKSANDAR
PUAČ MILAN
Strana 2 od 4
GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 28
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
REDNI
BROJ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
SAHRANJENO LICE
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
PEPIĆ
BOGDAN
144
PEPIĆ SLOBODAN
PET KOVIĆ
DARINKA
315
PET KOVIĆ DRAGAN
PET ROV
BOŽICA
232
MIROSLAV PET ROVIĆ
PET ROVIĆ
VLADIMIRKA
55
BRANKO PET ROVIĆ
PET ROVIĆ
BRANKO
466
PET ROVIĆ NAT ALIJA
POPOVIĆ
MILICA
102
VIDOVIĆ LJUBOMIR
POPOVIĆ
BRANISLAV
225
POPOVIĆ NADA
POPOVIĆ
RUŽICA
446
POPOVIĆ DRAGOLJUB
PUAČ
MILAN
316
RADOSAVLJEVIĆ
SPASOJE
234
RADOSAVLJEVIĆ DULA
RADULOVIĆ
MIODRAG
413
RADULOVIĆ DANICA
RAJIĆ
ST OJA
36
RAJIĆ DRAGOLJUB
RAJIĆ
DRAGOLJUB
36
RAJKOVIĆ
ZORKA
24
RAJKOVIĆ DRAGIŠA
RAST OVAC
IVANKA
53
T UCAKOV BILJANA
RAST OVAC
ST OJAN
53
RIST IĆ
PET AR
357
RIST IĆ DRAGUT IN
ST ANOJEVIĆ
IRINA
110
ST ANOJEVIĆ VLADIMIR
ST ANOJEVIĆ
VLADIMIR
110
ŠALIPUROVIĆ
MILUN
48
ŠALIPUROVIĆ RADMILA
ŠLJIVAR
RUŽA
30
ŠLJIVAR JOVO
ŠLJIVAR
VOJISLAV
130
ŠLJIVAR LJUDMILA
ŠLJIVAR
LJUDMILA
130
ŠNAJDER
ALOJZ
313
ŠNAJDER
ZAGORKA
313
ŠORIĆ
ANĐA
117
ŠULAIĆ
RUŽICA
349
ŠULEIĆ
BORIVOJE
349
ŠULEIĆ SLOBODAN
T ARANA
MIRO
222
ŠALOŠ BOSILJKA
T ASIĆ
SLOBODAN
92
CVET KOVIĆ RADOVKA
T ODOROVIĆ
MILIVOJE
339
T ODOROVIĆ LEPOSAVA
T ODOROVIĆ
LEPOSAVA
339
T OMIĆ
KOSARA
239
DOKIĆ ZAGORKA
T OMOVIĆ
MILORAD
344
T OMOVIĆ ILIJA
ŠNAJDER ZAGORKA
ALEKSIĆ BRANISLAV
Strana 3 od 4
GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 28
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
REDNI
BROJ
103
104
105
106
107
108
SAHRANJENO LICE
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
T OŠIĆ
ĐORĐE
226
T OŠIĆ SVET ISLAV
T RIFKOVIĆ
BOGDANKA
162
T RIFKOVIĆ DRAGO
T RIFKOVIĆ
DRAGO
162
VRANIĆ
KRST INA
285
VRANIĆ MIROLJUB
VUČKOVIĆ
DUŠAN
284
VUČKOVIĆ DUŠANKA
ŽIVKOVIĆ
MIODRAG
411
RADOSLAV ŽIVKOVIĆ
Strana 4 od 4
Download

groblje lešće nestabilni nadgrobni spomenici parcela 28 prezime