ZAPISNIK
U periodu od 5. do 7. maja 2010. godine, u Beogradu, u Zavodu za socijalno
osiguranje, su održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu
Republike Austrije.
Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, a delegaciju
Republike Austrije gospodin Norbert Vanas. Spisak učesnika daje se u Prilogu 1. Zapisnika.
Dve delegacije su razmatrale brojna pitanja nastala u primeni Sporazuma između
Savezne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju, u oblasti
zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja. Dnevni red i rezultati
razgovora daju se u Prilogu 2. i Prilogu 3.
Razgovori su održani u radnoj, konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi u skladu sa
tradicionalno dobrim odnosima dveju država u oblasti socijalnog osiguranja.
Sačinjeno u Beogradu, 7. maja 2010. godine, u dva primerka, na srpskom jeziku i
nemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta autentična.
Zavod za socijalno osiguranje
Glavni savez austrijskih nosilaca
socijalnog osiguranja
Zoran Panović s.r.
mr Norbert Vanas s.r.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Srpske tačke dnevnog reda
1.
Zdravstveno osiguranje
1.1. Razmena informacija o izmenama zakonodavstva dve države ugovornice u oblasti
zdravstvenog osiguranja
1.2. Stanje obračuna troškova zdravstvene zaštite
2.
Penzijsko i invalidsko osiguranje
2.1. Razmena informacija o izmenama zakonodavstva dve države ugovornice u oblasti
penzijskog i invalidskog osiguranja
2.2. Iskazivanje perioda osiguranja u obrascu A/SCG 15
1)
2)
3)
4)
Švabić Miodrag
Milenković Julijana
Nisijević Leposava
Ilić Slobodanka
2.3. Popunjavanje obrasca A/SCG 12
1) Todorović Dragoslava
2) Rošagić Aleksandar
2.4. Obuhvat pojma "penzijski staž" prema austrijskim propisima, način iskazivanja i
obeležavanja u obrascu A/SCG 15
2.5. Uticaj perioda osiguranja navršenih posle ostvarivanja prava na penziju, na davanja
prema austrijskim propisima
2.6. Isplata penzija
2.7. Naknadno obaveštavanje o postojanju perioda osiguranja navršenih u Austriji
2.8. Izmene dvojezičnih obrazaca za sprovođenje Sporazuma
2.9. Informacija o stanju postupka i realizaciji dogovora u vezi sa pojedinačnim
slučajevima, prema Zapisniku sa razgovora organa za vezu održanih u decembru
2008. godine
1)
2)
3)
4)
Blang Darina (AT. 3.10)
Kurtanović Derviš (AT. 3.11b)
Jevremović Milan (AT. 3.9)
Đerić Radisav (AT. 3.7)
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
5) Davidović Živanka (AT. 3.11h)
6) Janković Ivanka, udova Janković Dragoljuba (AT 3.12f)
3. Razmena lista kontakt osoba
4. Razno
Austrijske tačke dnevnog reda
5. Zdravstveno osiguranje
5.1 Nacrt novog Sporazuma o paušalu
5.2 Izdravanje obrasca YU/A3
a)
MILOŠEVIĆ Dejan, rođen 27. 7. 1974.
b)
RADIVOJEVIĆ Miodrag, rođen 15. 1. 1942.
5.3 Pojedinačni slučaj: MIŠIĆ Mirjana, rođena 19. 4. 1976.
5.4 Pojedinačni slučaj: RAJIĆ Duško, rođen 27. 7. 1959.
6.
Zdravstveno, penzijsko i osiguranje za slučaj povrede na radu
6.1 Kontakt osobe
7.
Penzijsko osiguranje
7.1 Obrasci
7.2 Zaposlenje za vreme korišćenja penzije
7.3 Visina davanja od početka
7.4 Vremensko trajanje postupka
7.5 Potraživanje lekarske dokumentacije
7.6 Platni promet
7.7 Prikaz austrijskih pravnih propisa
7.8 Izmene penzijskih propisa u Srbiji
8.
Razno
8.1 Izmene prilikom obračuna austrijske penzije od 1. maja 2010. godine
8.2 Naknada troškova za lekarsko veštačenje
8.3 Zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između dve zemlje
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 1.1. i TAČKA 2.1.
Razmena informacija o izmenama zakonodavstva dve države ugovornice
u oblasti zdravstvenog osiguranja i oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
_____________________________________________________
Srpska strana će informisati austrijsku delegaciju o promenama u svojim nacionalnim
propisima u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja u periodu
od poslednjih razgovora organa za vezu dveju država, održanih u decembru 2008. godine u
Beču.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 1.1. i tačkom 2.1.
Srpska strana je informisala delegaciju Republike Austrije o izmenama u
zakonodavstvu u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja i
uručila CD sa pozitivnim propisima u ovim oblastima.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 1.2
Obračun troškova zdravstvene zaštite
a) Obračun stvarnih troškova
b) Obračun paušalnih troškova
U pogledu obračuna stvarnih i paušalnih troškova potrebno je konstatovati trenutno
stanje u međusobnim potraživanjima po osnovu troškova zdravstvene zaštite.
U tom smislu, srpska delegacija želi da ukaže da je u odnosu na dinamiku plaćanja
koja je planirana na razgovorima organa za vezu decembra meseca 2008. godine, u Beču,
došlo do manjih kašnjenja.
Delegacija Republike Srbije ističe svoj interes da se uspostavi odgovarajuća dinamika
u plaćanjima.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 1.2
a) Obračun stvarnih troškova
Srpska strana je uručila austrijskoj strani pregled međusobnih potraživanja po osnovu
stvarnih troškova.
Obzirom da je poslednje plaćanje po ovom osnovu izvršeno prema obračunu od 30.
oktobra 2008. godine, austrijska delegacija je predložila da se u pogledu obračuna stvarnih
troškova izvrši međusobna kompenzacija potraživanja (prebijanje).
Srpska strana je istakla da je i do sada to bila praksa i prihvatila austrijski predlog.
Dogovoreno je da se sprovede kompenzacija međusobnih nespornih potraživanja za
zahteve podnete zaključno sa 22. septembrom, odnosno 11. novembrom 2009. godine.
Austrijska strana je preuzela obavezu da u najkraćem roku, odnosno do kraja maja meseca
izvrši doznaku sredstava po ovom osnovu. Predmeti koji su u postupku reklamacije će biti
nakandno rešeni u međusobnoj prepisci i plaćanja po njima će uslediti naknadno.
Dve strane su postigle dogovor da, ubuduće, vrše obračun i plaćanja po ovom osnovu,
u pravilu, šestomesečno, a najmanje jednom godišnje.
b) Obračun paušalnih troškova
Srpska strana je uručila austrijskoj strani pregled međusobnih potraživanja po osnovu
paušalnih troškova.
Austrijska strana je informisala srpsku stranu da za pojedine godine i određene
kategorije osiguranika još uvek traju provere kod nadležnih austrijskih nosilaca i da će
dugovanja po osnovu ove naknade izvršiti do kraja 2010. godine. Preostala potraživanja za
2006. godinu biće izmirena do kraja juna 2010. godine, a obračun za 2007. i 2008. godinu će
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
biti izmireni u periodu od septembra do decembra meseca 2010. godine, čime bi se izmirila
potraživanja zaključno sa 2008. godinom.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.1.
Razmena informacija o izmenama zakonodavstva dve države ugovornice
u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
______________________________________________________
Upućuje se na rezultate razgovora iz tačke 1.1.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.2.
Iskazivanje perioda osiguranja u obrascu A/SCG 15
____________________________________
1) Švabić Miodrag, rođen 12. maja 1951. godine,
broj osiguranja u Austriji 5483120551
U obrazcu A/SCG 15. od 22. oktobra 2009. godine dva perioda osiguranja
obeležena sa "O".
2) Milenković Julijana, rođena 14. septembra 1948. godine,
broj osiguranja u Austriji 6450170948
U obrazcu A/SCG 15 od 12. januara 2010. godine periodi osiguranja obeleženi
sa "E"
3) Nisijević Leposava, rođena 7. novembra 1953. godine,
broj osiguranja u Austriji 5546071153
Zahtev za ostvarivanje prava podnet je 1. oktobra 2009. godine. Na priloženom
obrazcu A/SCG 15 periodi osiguranja obeleženi su opisno, a ne kako je
dogovoreno sa "P" i "G"
4) Ilić Slobodanka, rođena 1. decembra 1952. godine,
broj osiguranja u Austriji 3391011252
Uz obaveštenje o zahtevu za pokretanje postupka austrijski nosilac je priložio
obrazac A/SCG 15 na kojem su periodi osiguranja obeleženi opisno, a ne kako
je dogovoreno sa "P" i "G"
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.2.
Srpska delegacija je iznela problem u vezi sa označavanjem perioda osiguranja u
obrascu A/SCG 15 i na to ukazala iznošenjem i uručenjem konkretnih primera. Austrijska
delegacija će ukazati austrijskim nosiocima osiguranja na neophodnost tačnog i preciznog
obeležavanja perioda osiguranja u pomenutom obrascu.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.3.
Popunjavanje obrasca A/ SCG 12
____________________________________
1)
Todorović Dragoslava, rođena 15. avgusta 1949. godine,
broj osiguranja u Austriji 5870150849
Zahtev za ostvarivanje prava je podnet 15. juna 2009. godine. U obrascu A/SCG 12
obeleženo je da postoji odštetni zahtev, bez navođenja za koji period. Rešenje o
priznavanju prava dostavljeno je korisniku nakon čega korisnik traži isplatu u Srbiji.
Radi postupanja, potrebno je da austrijska strana u obrascu A/SCG 12 navede periode
osiguranja za koje se podnosi odštetni zahtev.
2)
Rošogić Aleksandar, rođen 28. januara 1949. godine,
broj osiguranja u Austriji 5698280149
Obrascem A/SCG 12 od 2. aprila 2009. godine traži se potvrda staža osiguranja
ostvarenog u Srbiji. Takođe, dostavljen je i obrazac A/SCG 16 od 6. februara 2009.
godine i negativno rešenje od 4. marta 2009. godine. Srpskom nosiocu je nejasno šta je
predmet zahteva.
Od austrijskog nosioca je 23. marta 2009. godine traženo da se srpskom nosiocu
dostave dokazi o radu u Srbiji, međutim, do danas nisu dostavljeni traženi dokazi.
Austrijski nosilac je uputio dve urgencije, od 11. avgusta 2009. godine i 4. januara
2010. godine, iako dokazi o radu u Srbiji nisu dostavljeni srpskom nosiocu.
S tim u vezi, srpski nosilac ponovo traži dostavu dokaza o zaposlenju u Srbiji kako bi
se moglo postupati po zahtevu.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.3.
Dve delegacije su potvrdile zajednički stav dogovoren na razgovorima organa za vezu
održanim u Beču, decembra 2008. godine (tačka 5.1.5. Srpskog dnevnog reda).
Austrijska delegacija je iznela da je sa pojedinim zemljama ovaj problem rešen na taj
način što nosilac jedne države ugovornice doznačava zaostale iznose nosiocu druge države
ugovornice koji, nakon namirenja svojih potvraživanja ostatak sredstava isplaćuje direktno
korisniku.
Srpska strana je ukazala da ni sa jednom državom sa kojom ima zaključen ugovor o
socijalnom osiguranju nema ovakvu praksu i preuzela obavezu da austrijsku stranu, u
pismenoj formi, u najkraćem roku obavesti o svom stavu.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
U okviru ove tačke dnevnog reda austrijska strana je uručila srpskom nosiocu
penzijskog i invalidskog osiguranja dvojezične obrasce i prateću dokumentaciju za navedene
slučajeve.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.4.
Obuhvat pojma "penzijski staž" prema austrijskim propisima,
način iskazivanja i obeležavanja u obrascu A/SCG 15
____________________________________
Radi primene člana 19. Sporazuma u vezi sa članom 1. tačka 8, srpska strana moli
austrijsku stranu za informaciju da li austrijsko zakonodavstvo u oviru penzijskog staža i dalje
obuhvata i reguliše staž osiguranja po osnovu obaveznog i dobrovoljnog osiguranja i
dopunski staž. Ukoliko reguliše, molimo da nas informišete o pravnoj prirodi, vrsti perioda
osiguranja, personalnom obuhvatu i načinu obeležavanja i potvrđivanja ovih perioda u
dvojezičnom obrascu A/SCG 15.
Takođe, molimo za obaveštenje da li osim navedenih perioda osiguranja postoje drugi
periodi osiguranja ili prekidi u osiguranju (neutralni periodi) koji su od uticaja na prava iz
penzijskog i invalidskog osiguranja.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.4.
U vezi sa ovim pitanjem srpske strane austrijska delegacija je najavila da će srpskoj
strani u najkraćem roku dostaviti informaciju u pismenoj formi.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.5.
Uticaj perioda osiguranja navršenih posle ostvarivanja prava na penziju,
na davanja prema austrijskim propisima
__________________________________________________
Kako je za srpskog nosioca prilikom odlučivanja o zahtevima iz penzijskog i
invalidskog osiguranja od odlučnog značaja utvrđivanje prestanka osiguranja u Republici
Srbiji ili u državi sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o socijanom osiguranju,
srpskoj strani je potrebna informacija o mogućnosti korišćenja prava iz penzijskog osiguranja
u Republici Austriji i daljeg osiguranja, odnosno da li sama činjenica osiguranja ili visina
prihoda ostvarena tokom tog osiguranja utiče na korišćenje prava.
U slučaju da osiguranik, po ostvarivanju prava na penziju po Sporazumu, ponovo stupi
u osiguranje u Austriji, da li austrijski nosilac tada obaveštava srpskog nosioca o toj činjenici?
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.5.
Dve delegacije su dogovorile da će se nosioci osiguranja međusobno obaveštavati o
činjenici stupanja korisnika penzije u obavezno osiguranje i o ostvarenim periodima
osiguranja odmah po saznanju za navedene činjenice.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.6.
Isplata penzija
________________________________________________
Isplata penzija prema članu 32. Sporazuma (Obračun akontacija)
U vezi sa primenom člana 32. Sporazuma, srpski nosilac penzijskog i invalidskog
osiguranja primenjuje dogovorenu praksu tako što isplatu penzije vrši direktno austrijskom
nosiocu samo u slučajevima kada je na obrascu A/SCG 12 naznačen period ili prvi datum od
kada je potrebno vršiti isplatu.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.6.
Srpska strana je iznela konstataciju da u praksi sprovođenja odredaba člana 32.
Sporazuma nema problema sa čim se saglasila austrijska strana.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.7.
Naknadno obaveštavanje o postojanju perioda osiguranja navršenih u Austriji
____________________________________________________________
Ako prilikom podnošenja zahteva podnosilac ne navede da radi u Austriji, već srpskog
nosioca o toj činjenici naknadno obavesti podnošenjem novog zahteva, srpski nosilac će
prilikom pokretanja postupka austrijskom nosiocu prikazati oba zahteva, prvobitni i naknadni.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.7.
Dve strane su dogovorile da će u slučajevima kada podnosilac zahteva za ostvarivanje
prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja tek naknadno prijavi periode osiguranja navršene
prema pravnim propisima druge države ugovornice u odgovarajućim dvojezičnim obrascima
navoditi datum prvog zahteva za davanje, kao i datum kada je podnosilac zahteva obavestio
nadležnog nosioca o postojanju perioda osiguranja navršenog prema pravnim propisima druge
države ugovornice.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.8.
Izmene dvojezičnih obrazaca za sprovođenje Sporazuma
____________________________________
U skladu sa dogovorom postignutim na razgovorima održanim u decembru 2008.
godine, u Beču, i s tim u vezi u međuvremenu izvršenom prepiskom i elektronskom
razmenom, dve strane su usaglasile konačan predlog dvojezičnih obrazaca za primenu
Sporazuma.
Srpska strana očekuje da se na ovim razgovorima utvrdi sadržina i forma dvojezičnih
obrazaca u verziji SRB/A i A/SRB.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.8.
Dve delegacije su konstatovale da su, u međusobnoj prepisci, izvršile najveći deo
potrebnih izmena dvojezičnih obrazaca i na ovim razgovorima postigle punu saglasnost i
utvrdile sve obrasce u verziji SRB/A odnosno A/SRB. Utvrđeni su sledeći dvojezični obrasci:
SRB/A 1
POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMENjUJU
BESCHEINIGUNG
ÜBER
DIE
ANZUWENDENDEN
RECHTSVORSCHRIFTEN
SRB/A 2 POTVRDA O SABIRANjU STAŽEVA OSIGURANjA
BESCHEINIGUNG
ÜBER
DIE
ZUSAMMENRECHNUNG
DER
VERSICHERUNGSZEITEN
SRB/A 3 POTVRDA O PRAVU NA ZDRAVSTVENE USLUGE ZA VREME
PRIVREMENOG BORAVKA U AUSTRIJI
BESCHEINIGUNG ÜBER DEN ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN
WÄHREND
EINES
VORÜBERGEHENDEN
AUFENTHALTES
IN
ÖSTERREICH
SRB/A 3-APOTVRDA O DOZVOLI LEČENjA U AUSTRIJI
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG EINER BEHANDLUNG IN
ÖSTERREICH
SRB/A 4 POTVRDA O PRAVU NA ZDRAVSTVENE USLUGE ZA VREME TRAJNOG
BORAVKA U AUSTRIJI
BESCHEINIGUNG ÜBER DEN ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN
WÄHREND EINES DAUERNDEN AUFENTHALTES IN ÖSTERREICH
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
SRB/A 5
SRB/A 6
SRB/A 7
SRB/A 8
SRB/A 9
SRB/A 10
SRB/A 11
SRB/A 12
SRB/A 13
SRB/A 15
SRB/A 16
SRB/A 17
A/SRB 1
A/SRB 2
OBAVEŠTENjE O MIROVANjU ILI PRESTANKU PRAVA NA
ZDRAVSTVENE USLUGE ZA VREME TRAJNOG BORAVKA U AUSTRIJI
MITTEILUNG ÜBER RUHEN ODER WEGFALL DES ANSPRUCHES AUF
SACHLEISTUNGEN WÄHREND EINES DAUERNDEN AUFENTHALTES
IN ÖSTERREICH
ODOBRENjE ZDRAVSTVENIH USLUGA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ
POVREDE NA RADU
GEWÄHRUNG
VON
SACHLEISTUNGEN
AUS
DER
UNFALLVERSICHERUNG
OBAVEŠTENjE O RADNOJ NESPOSOBNOSTI ILI BOLNIČKOM
LEČENjU
MITTEILUNG
ÜBER
ARBEITSUNFÄHIGKEIT
ODER
KRANKENHAUSBEHANDLUNG
ODOBRENjE KORIŠĆENjA PROTEZA, POMAGALA I DRUGIH
ZDRAVSTVENIH USLUGA VEĆE VREDNOSTI
GEWÄHRUNG
VON
KÖRPERERSATZSTÜCKEN,
GRÖSSEREN
HILFSMITTELN
UND
ANDEREN
SACHLEISTUNGEN
VON
ERHEBLICHER BEDEUTUNG
STOPE NAKNADE ZA ZDRAVSTVENE USLUGE
ERSTATTUNGSSÄTZE FÜR SACHLEISTUNGEN
SPECIFIKACIJA STVARNIH TROŠKOVA
AUFSTELLUNG DER TATSÄCHLICHEN AUFWENDUNGEN
PAUŠALNI OBRAČUN ZA GODINU ...................
PAUSCHALABRECHNUNG FÜR DAS JAHR ..................
SAOPŠTENjE
MITTEILUNG
SAOPŠTENjE O ZAHTEVU ZA
MITTEILUNG ÜBER EINEN ANTRAG AUF
POTVRDA O OSIGURANjU U SRBIJI
BESCHEINIGUNG ÜBER DEN VERSICHERUNGSVERLAUF IN SERBIEN
DETALjAN LEKARSKI IZVEŠTAJ
AUSFÜHRLICHER ÄRZTLICHER BERICHT
ZAHTEV ZA DOSTAVLjANjE OBRAZACA
ANFORDERUNG VON FORMULAREN
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ANZUWENDENDEN
RECHTSVORSCHRIFTEN
POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMENjUJU
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZUSAMMENRECHNUNG DER
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
VERSICHERUNGSZEITEN
POTVRDA O SABIRANjU STAŽEVA OSIGURANjA
A/SRB 3 BESCHEINIGUNG ÜBER DEN ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN
WÄHREND EINES VORÜBERGEHENDEN AUFENTHALTES IN SERBIEN
POTVRDA O PRAVU NA
ZDRAVSTVENE USLUGE ZA VREME
PRIVREMENOG BORAVKA U SRBIJI
A/SRB 3-A BESCHEINIGUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG EINER BEHANDLUNG IN
SERBIEN
POTVRDA O DOZVOLI LEČENjA U SRBIJI
A/SRB 4 BESCHEINIGUNG ÜBER DEN ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN
WÄHREND EINES DAUERNDEN AUFENTHALTES IN SERBIEN
POTVRDA O PRAVU NA ZDRAVSTVENE USLUGE ZA VREME TRAJNOG
BORAVKA U SRBIJI
A/SRB 5 MITTEILUNG ÜBER RUHEN ODER WEGFALL DES ANSPRUCHES AUF
SACHLEISTUNGEN WÄHREND EINES DAUERNDEN AUFENTHALTES
IN SERBIEN
OBAVEŠTENjE O MIROVANjU ILI PRESTANKU PRAVA NA
ZDRAVSTVENE USLUGE ZA VREME TRAJNOG BORAVKA U SRBIJI
A/SRB 6 GEWÄHRUNG
VON
SACHLEISTUNGEN
AUS
DER
UNFALLVERSICHERUNG
ODOBRENjE ZDRAVSTVENIH USLUGA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ
POVREDE NA RADU
A/SRB 7 MITTEILUNG
ÜBER
ARBEITSUNFÄHIGKEIT
ODER
KRANKENHAUSBEHANDLUNG
OBAVEŠTENjE O RADNOJ NESPOSOBNOSTI ILI BOLNIČKOM LEČENjU
A/SRB 8 GEWÄHRUNG
VON
KÖRPERERSATZSTÜCKEN,
GRÖSSEREN
HILFSMITTELN
UND
ANDEREN
SACHLEISTUNGEN
VON
ERHEBLICHER BEDEUTUNG
ODOBRENjE KORIŠĆENjA PROTEZA, POMAGALA I DRUGIH
ZDRAVSTVENIH USLUGA VEĆE VREDNOSTI
A/SRB 9 ERSTATTUNGSSÄTZE FÜR SACHLEISTUNGEN
STOPE NAKNADE ZA ZDRAVSTVENE USLUGE
A/SRB 10 AUFSTELLUNG DER TATSÄCHLICHEN AUFWENDUNGEN
SPECIFIKACIJA STVARNIH TROŠKOVA
A/SRB 11 PAUSCHALABRECHNUNG FÜR DAS JAHR ..................
PAUŠALNI OBRAČUN ZA GODINU ...................
A/SRB 12 MITTEILUNG
SAOPŠTENjE
A/SRB 13 MITTEILUNG ÜBER EINEN ANTRAG AUF
SAOPŠTENjE O ZAHTEVU ZA
A/SRB 15 BESCHEINIGUNG ÜBER DEN VERSICHERUNGSVERLAUF IN
ÖSTERREICH
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
POTVRDA O OSIGURANjU U AUSTRIJI
A/SRB 16 AUSFÜHRLICHER ÄRZTLICHER BERICHT
DETALjAN LEKARSKI IZVEŠTAJ
A/SRB 17 ANFORDERUNG VON FORMULAREN
ZAHTEV ZA DOSTAVLjANjE OBRAZACA
-DODATNI PODACI ZA OBRADU ZAHTEVA ZA PENZIJU U AUSTRIJI
ZUSATZANGABEN
FÜR
DIE
BEARBEITUNG
EINES
PENSIONSANTRAGES IN ÖSTERREICH
Šefovi dveju delegacija su parafirali obrasce koji su dati u Prilogu 4.
Zajednički je dogovoreno da će se ovi obrasci primenjivati počev od 1. jula 2010.
godine.
Srpska strana je zamolila austrijsku delegaciju da nosiocima penzijskog i invalidskog
osiguranja u Austriji ukaže na neophodnost popunjavanja rubrike 7.5. i 7.6. u obrascu A/SRB
13. Austrijska delegacija je izrazila spremnost da izvrši ovu obavezu.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 2.9.
Informacija o stanju postupka i realizaciji dogovora u vezi sa pojedinačnim slučajevima,
prema Zapisniku sa razgovora organa za vezu održanih u decembru 2008. godine
____________________________________
1) Blang Darina (AT 3.10 Zapisnika),
rođena 19. juna 1946. godine,
broj osiguranja u Austriji 5052190646.
Rešenje o pravu dostavljeno je od strane austrijskog nosioca 12. marta
2009. godine. S obzirom na to da je zahtev za ostvarivanje prava iz 2003.
godine odbijen, postupak je trebalo pokrenuti na obrascima za vezu.
2) Kurtanović Derviš (AT 3.11b Zapisnika),
rođen 18. marta 1936. godine.
Utvrđena penzija se isplaćuje u Bosnu i Hercegovinu.
3) Jevremović Milan (AT 3.9 Zapisnika),
Srpski nosilac ne može da stupi u kontakt sa strankom. Donet je zaključak o
obezbeđenju dokaza. Stranka nije dostavila jedinstveni matični broj građana
(JMBG), potvrdu o služenju vojnog roka ni dokaze o radu.
4) Đerić Radisav (AT 3.7 Zapisnika),
Isplata penzije je obustavljena sa 1. januarom 2008. godine jer stranka nije
dostavila uverenje o životu.
5) Davidović Živanka (AT 3.11h Zapisnika),
Postupak je okončan 23. februara 2010. godine o čemu je obavešten austrijski
nosilac.
6) Janković Ivanka, udova Janković Dragoljuba (AT 3.12f Zapisnika),
Zaključkom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
obustavljen je postupak (zbog nesaradnje stranke). Dostavljen je obrazac
SCG/A 15 sa periodima osiguranja - 1958/1960 godina.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 2.9.
Austrijska delegacija je prihvatila pisanu informaciju koju je srpska strana predhodno
dostavila u vezi sa rešavanjem konkretnih predmeta čije je rešavanje austrijska strana
pokrenula na razgovorima organa za vezu održanim u Beču 2008. godine.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 3.
Razmena lista kontakt osoba
____________________________________
Dve strane će razmeniti liste kontakt osoba koje rade na primeni Sporazuma između
Savezne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 3.
Dve delegacije su razmenile liste kontakt osoba organa za vezu i nadležnih nosilaca u
oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 4.
Razno
____________________________________
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 4.
U okviru ove tačke Dnevnog reda, obe strane su preuzele obavezu da nosiocima
osiguranja ukažu na neophodnost tačnog navođenja odgovarajućih adresa nosilaca dveju
zemalja u postupku sprovođenja Sporazuma, u skladu sa tačkom 3.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 5.1
Nacrt novog Sporazuma o naknadi troškova plaćanjem paušalnih iznosa
_____________________________________________________________
Umesto Uredbi (EEZ) br. 1408/71 i br. 574/72 će 1. maja 2010. godine stupiti na
snagu nove Uredbe (EZ) br. 883/2004 kao i br. 987/2009, koje će pre svega u oblasti
zdravstvenog osiguranja imati za posledicu značajne izmene u odnosu na sadašnju pravnu
situaciju, a takođe i uticaja na “Sporazum o naknadi troškova plaćanjem paušalnih iznosa”
zaključen između Republike Austrije i Republike Srbije.
Od stupanja na snagu Sporazuma o paušalnoj naknadi potpisanog 1. juna 2006, a u skladu
sa odeljkom II tačka 1 ovog Sporazuma, predviđeno je da za davanja u naturi austrijskih
nosilaca nadležni nosioci u Srbiji i Crnoj Gori «za :
a) članove porodice svakog lica osiguranog prema pravnim propisima Srbije i Crne Gore
koji ne stanuju sa osiguranikom, a imaju prebivalište na teritoriji Republike Austrije,
plaća se po porodici samo jedan mesečni paušalni iznos,
b) svakog korisnika, odnosno podnosioca zahteva za penziju Srbije i Crne Gore
uključujući i članove njegove porodice sa prebivalištem u Republici Austriji, kao i za
c) svakog korisnika porodične penzije osiguranog prema pravnim propisima Srbije i Crne
Gore, a koji ima prebivalište na teritoriji Republike Austrije,
plaća(ju) jedan mesečni paušalni iznos po korisniku.»
1. U tački 2 napred navedenog Sporazuma utvrđeno je da se «mesečni paušalni iznosi
obračunavaju godišnje
- za članove porodice osiguranika saglasno čl. 94. Uredbe (EWG) br. 574/72,
- za korisnike penzija ili podnosioce zahteva za penzije saglasno čl. 95 Uredbe (EWG)
br. 574/72,
pri čemu se neće primenjivati smanjenje paušalnih iznosa za 20% predviđeno unutar
Evropske Unije.»
Uredbe (EZ) br. 883/2004 i br. 987/2009 predviđaju sada potpuno novi način regulisanja
obračuna paušalnih iznosa. Austrija se – kao većina zemalja-članica EU - odlučila da ne
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
vrši upis u Aneks 3 Uredbe (EZ) br. 987/2009, koji bi omogućio da se i ubuduće
obračunavaju iznosi za «slučajeve po mestu stanovanja». Umesto obračuna paušalnih iznosa,
Austrija će za «slučajeve po mestu stanovanja» obračunavati stvarne troškove svim
zemljama članicama EU, zemljama EEP i Švajcarskoj.
To, međutim, ima za posledicu da će Austrija u odnosu na sve države sa kojima je
zaključila bilateralne sporazume, od 1. januara 2011. godine za «slučajeve po mestu
stanovanja». neće obračunavati paušalne iznose, već stvarne troškove.
Stoga bi nacrt novog Sporazuma o naknadi troškova plaćanjem paušalnih iznosa, koji
je sačinio Glavni savez, iz koga su takođe uklonjena sva upućivanja na Crnu Goru, trebalo da
bude podrobno razmatran na razgovorima organa za vezu, da bi što pre moglo da se pristupi
potpisivanju ovog sporazuma.
Prilog
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 5.1
Srpska strana je razmotrila austrijski predlog novog Sporazuma o paušalnoj naknadi
troškova zdravstvene zaštite i obavestila austrijsku stranu da su joj poznata rešenja Evropske
Unije, ali da, s obzirom na to da Srbija nije članica te Unije, ti propisi nisu obavezujući za
Srbiju. Pored toga, delegacija Srbije je istakla da bi prihvatanjem predloga austrijske strane
bio narušen princip recipročnosti, jer bi jedna strana naknađivala troškove u stvarnim
iznosima, a druga u paušalnim. Pri tome je srpska strana iznela da ima razumevanja za navode
austrijske strane da je u pitanju relativno mali broj slučajeva, ali da njeno stanovište nije
zavisno od te činjenice, već od principijelnih rešenja u vezi sa naknadom troškova.
Austrijska strana je ukazala na to da način postupanja koji je ona predložila ne
predstavlja novinu, jer je on decenijama bio primenjivan u odnosu sa SFRJ i sa svim ostalim
državama sa kojima Austrija ima zaključene sporazume.
Austrija je tek primenom pravnih propisa EZ od 1. januara 1994. godine imala
mogućnost da na osnovu važeće propisane metode obračuna paušalnih iznosa unutar EU,
predloži ovaj način obračuna bilateralnim partnerima. Stoga austrijskoj delegaciji nije
razumljivo što nije prihvaćen austrijski predlog koji samo predstavlja povratak na
višedecenijsku dokazanu praksu. Austrijska delegacija nije mogla da prihvati obrazloženje
srpske strane da ne postoji reciprocitet, jer je ovaj način postupanja primenjivan u starim
Sporazumima o paušalnoj naknadi troškova zdravstvene zaštite, kao i u zemljama članicama
EU, od 1. maja 2010. godine, pri čemu ni zemlje članice niti Komisija nisu konstatovale
odsustvo reciprociteta.
Dve strane su dogovorile da važeći Sporazum o paušalnoj naknadi troškova
zdravstvene zaštite i dalje ostaje na snazi, pri čemu će srpska strana, imajući u vidu argumente
iznete sa austrijske strane, kao i sopstvena iskustva u ovoj oblasti i nadalje razmatrati
austrijski predlog i o eventualnoj promeni stanovišta o tome obavestiti austrijsku stranu.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
Regionalni fond zdravstvenog osiguranja Beča
TAČKA 5.2
Izdavanje obrasca YU/A 3
__________________________________________
a) MILOŠEVIĆ Dejan, rođ. 27.7.1974. godine (Prilog A)
b) RADIVOJEVIĆ Miodrag, rođ. 15.1.1942. godine (Prilog B)
Dopisom od 19. januara 2005. godine odnosno 12. juna 2006. godine, čija je kopija
dostavljena u prilogu, za gore navedene je prvi put zamoljeno za naknadno izdavanje obrasca
YU/A 3 («Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Austriji»)
zbog hitnog medicinskog slučaja za vreme privremenog boravka u Austriji,
Na razgovorima organa za vezu Austrije i Srbije od 3. do 5. decembra 2008. godine u
Beču, u zaključku o tački 1.1. AT, srpska strana je konstatovala da se prema pravnim
propisima Republike Srbije u postupku naknadnog izdavanja obrasca YU/A 3 mora u svakom
slučaju izvršiti provera činjeničnog stanja, ali će u pogledu na navode austrijske delegacije o
oceni neophodnosti pruženih davanja biti izvršena nova provera ovih slučajeva.
S obzirom da uprkos urgenciji Glavnog saveza od 20. maja 2009. godine, broj 24-ZSI32.208/09 Lo do sada nismo primili nikakvo povratno obaveštenje srpske strane, molimo da
se predmetni slučajevi ponovo preispitaju.
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 5.2
a) Milošević Dejan
Srpska strana je iznela da je filijala u Kragujevcu Republičkog zavoda za zdravstveno
osiguranje izdala obrazac SCG/A 3 i da je na osnovu tog obrasca srpska strana spremna da
izvrši naknadu troškova lečenja za Milošević Dejana.
b) Radivojević Miodrag
Revizija postupka u Srbiji još uvek nije okončana. Filijala za grad Beograd je
kontaktirala osiguranika radi dostavljanja dodatne dokumentacije i po okončanju postupka će,
bez odlaganja, obavestiti austrijsku stranu o ishodu ovog slučaja.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
Regionalni fond zdravstvenog osiguranja Beča
TAČKA 5.3
POJEDINAČNI SLUČAJ: MIŠIĆ MIRJANA, ROĐ. 19.04.1976. GODINE
Iz priložene dokumentacije proizilazi da je austrijski nosilac, koji je pružio
zdravstvene usluge, dva puta bezuspešno pokušavao da obrascem A/YU 7 («Obaveštenje o
radnoj nesposobnosti ili bolničkom lečenju») pribavi potvrdu o pravu.
U skladu sa odredbama člana 11. stav 1. slovo b. predmetnog Sporazuma, lice koje
ispunjava uslove za pravo na davanja prema pravnim propisima jedne države ugovornice i čije
stanje za vreme boravka na teritoriji druge države ugovornice zahteva hitno pružanje usluga, a
lice nije otišlo u drugu državu ugovornicu u cilju lečenja, ima pravo na zdravstvene usluge od
strane nosioca njegovog prebivališta ili boravišta, prema pravnim propisima koji važe za tog
nosioca, kao da je kod njega osiguran, a na teret nadležnog nosioca. Pored toga, na osnovu
odredbi člana 5. stav 1. Administrativnog sporazuma o sprovođenju Sporazuma između
Austrije i Srbije o socijalnom osiguranju, nadležni nosilac na zahtev nosioca, koji je pružio
zdravstvene usluge, naknadno izdaje neophodne potvrde o pravu.
Zbog toga molimo da se nadležnom srpskom nosilocu u Šapcu naloži da odmah izda
Kärntner Gebietskrankenkasse (Regionalnom fondu zdravstvenog osiguranja Koruške)
potvrdu o pravu YU/A 3 («Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog
boravka u Austriji») za period lečenja, da bi nastali troškovi mogli da se obračunaju na
uobičajeni način.
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 5.3
Srpska strana je obavestila austrijsku stranu o pravnim propisima Srbije koji regulišu
uslove i postupak izdavanja potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme
privremenog boravka u inostranstvu.
Naime, u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguranicima koji
boluju od hroničnih bolesti se ne može izdati dvojezični obrazac o pravu na korišćenje
zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Toj kategoriji osiguranika
nosilac zdravstvenog osiguranja Srbije će, u propisanom postupku, naknadno izdati
odgovarajući obrazac, ukoliko se radi o hitnom pružanju zdravstvenih usluga koje nisu
povezane sa njegovom (hroničnom) bolešću.
Srpska strana je istakla da u slučaju Mišić Mirjane i Rajić Duška ne može naknaditi
troškove lečenja u Austriji i da su navedena lica u obavezi da sama naknade nastale troškove.
Austrijska delegacija je iznela da će o napred navedenom obavestiti zdravstvene
ustanove u Austriji i posebno ukazala da će, u skladu sa navodima srpske strane, zdravstvene
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
ustanove u Austriji, najverovatnije, prilikom pružanja zdravstvenih usluga srpskim
osiguranicima koji boluju od hroničnih bolesti tražiti da lično snose troškove lečenja.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
Regionalni fond zdravstvenog osiguranja Beča
TAČKA 5.4
POJEDINAČNI SLUČAJ: RAJIĆ DUŠKO, ROĐ. 27.07.1959. GODINE
U vezi sa tačkom dnevnog reda 6.2.6 razgovora organa za vezu Austrije i Srbije od 3.
do 5. decembra 2008. godine u Beču, srpskoj strani ponovo će biti uručena kopija priloženog
dopisa Regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja Beča od 22. maja 2009. godine sa
obrascem A/YU 7 («Obaveštenje o radnoj nesposobnosti ili bolničkom lečenju») od 16.
septembra 2008. godine.
S obzirom da predmetni obrazac nije prispeo ni kod Glavnog saveza ni kod
Regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja Beča, molimo za ponovno preispitivanje i
neodložno rešavanje predmeta.
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 5.4
Upućuje se na rezultate razgovora iz tačke 5.3.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 6.1
OSOBE ZA KONTAKT
Austrijska strana uručuje srpskoj delegaciji aktuelni spisak austrijskih osoba za
kontakt za načelna pitanja kao što su pitanja u pojedinačnim slučajevima u oblasti
zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i penzijsko osiguranje i moli za
obaveštenje da li je bilo promena u srpskom spisku osoba za kontakt koje je Zavod za
socijalno osiguranje Novi Beograd dostavio Zavodu za penzijsko osiguranje u dopisu od 13.
novembra 2009.
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 6.1
Upućuje se na rezultate razgovora iz tačke 3.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 7.1
OBRASCI
Glavni savez dostavio je elektronskim pismom 28. januara i 23. aprila 2009. godine
obrasce A/SRB 17, SRB/A 17 («Zahtev za obrazce»), A/SRB 12 kao i SRB/A 12
(«Saopštenje») i molio za dopunu teksta srpske verzije i vraćanje obrazaca.
Istovremeno je zamoljeno da se u obrascu «Dodatni podaci za obradu zahteva za
penziju u Austriji« proveri tekst srpske verzije i eventualno izvrše neophodne izmene
neposredno u obrascu putem redaktorskih izmena («track-change») i potom vrati
elektronskom poštom.
S obzirom da na nekoliko urgencija, poslednja od 23. decembra 2009. upućena
gospodinu direktoru Panoviću, nismo dobili nikakvo mišljenje, molimo za hitno obaveštenje
kada se može očekivati rešenje u predmetnoj stvari.
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.1
Upućuje se na rezultate razgovora iz tačke 2.8.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Zavod za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika
TAČKA 7.2
Zaposlenje za vreme primanja penzije
Zavod za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika moli za obaveštenje o važećim
pravnim propisima u Srbiji u pogledu na zaposlenje (nesamostalno ili samostalno) korisnika
penzije. Naročito molimo za informaciju da li i eventualno od koje godine života je zaposlenje
korisnika penzije dozvoljeno, a da to ne utiče na visinu ili pravo na penziju (mirovanje,
ukidanje penzije itd).
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.2
Srpska strana upoznala je austrijsku delegaciju u vezi sa mogućnostima zaposlenja,
odnosno obavljanja samostalne delatnosti, korisnika penzija prema propisima Republike
Srbije i sa posledicama koje proizvodi takvo zaposlenje odnosno obavljanje samostalne
delatnosti.
Korisnik starosne penzije se može zaposliti, odnosno obavljati samostalnu delatnost na
teritoriji Republike Srbije, i pri tom primati neumanjeni iznos penzije. Nakon navršenja
perioda osiguranja dužeg od 12 meseci korisnik može podneti zahtev za ponovno određivanje
penzije čiji iznos ne može biti manji od prvobitno utvrđenog iznosa.
Korisniku invalidske ili porodične penzije se obustavlja isplata te penzije ukoliko se
zaposli, odnosno počne da obavlja samostalnu delatnost.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Zavod za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika
TAČKA 7.3
Iznos davanja na dan utvrđivanja prava, odnosno visina davanja
na dan početka isplate davanja
Na jednom broju rešenja navodi se visina davanja u trenutku odobravanja, ali ne i
početak davanja.
Postupci često traju veoma dugo, zbog čega se u skladu sa tim veoma dugo ne zna
visina davanja. Naročito bi u vezi sa proverom prava na zaštitni dodatak za najniže penzije
mogle da se izbegnu dodatne provere tako što bi se priložio odgovarajući spisak.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.3
Srpska delegacija je informisala austrijsku stranu da se u slučajevima ostvarivanja
prava na invalidsku ili porodičnu penziju iznos davanja na dan utvrđivanja prava može
razlikovati od iznosa davanja u momentu početka isplate i da, shodno tome, srpski nosilac
penzijskog i invalidskog osiguranja nije u mogućnosti da u momentu utvrđivanja prava iskaže
iznos davanja koji će korisniku pripadati od momenta isplate.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Zavod za osiguranje železničara i rudara
TAČKA 7.4
Trajanje postupka
Raste broj postupaka sa Srbijom, na kojima je obustavljen dalji rad. Glavni razlog je
što se tražena dokumentacija ne dostavlja ili dostavlja posle ponovljenih upita – u mnogim
slučajevima tek posle nekoliko godina. Uprkos ponovljenim upitima Zavoda za osiguranje
železničara i rudara, predmet nije rešen, ili nije pruženo konkretno obaveštenje o stanju u
postupku ili eventualnim razlozima koji sprečavaju dalji rad na predmetu. U priloženoj tabeli
navedeno je nekoliko konkretnih primera i dat prikaz činjeničnog stanja.
Prilog
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.4
Srpska delegacija je uručila pisani odgovor austrijskoj strani u vezi sa sedam
konkretnih slučajeva u kojima je, prema mišljenju austrijske strane, postupak trajao dugo.
Austrijska strana je uručila srpskoj strani spisak 18 konkretnih predmeta u kojima,
takođe, postupak rešavanja traje više godina.
Srpska strana je preuzela obavezu da prouči stanje predmeta po predatom spisku i o
ishodu obavesti austrijsku stranu.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
Zavod za socijalno osiguranje
TAČKA 7.5
Zahtev za lekarske nalaze, ocene i mišljenja
Izrada lekarskih nalaza, ocena i mišljenja – naročito u onim slučajevima kada se oni
izrađuju na zahtev i na račun austrijskog nosioca penzijskog osiguranja – često traje veoma
dugo.
Stoga se predlaže da se imenuju osobe za kontakt koje bi mogle da se kontaktiraju u
vezi sa izradom lekarskih nalaza, ocena i mišljenja. Sa austrijske strane mogu da se
kontaktiraju saradnici navedeni u spisku «osobe za kontakt za penzijsko osiguranje».
Istovremeno predlažemo da se oni međusobno odmah obaveštavaju o eventualnim razlozima
koji sprečavaju sprovođenje postupka (na primer ako podnosilac zahteva ne dođe na pregled).
Osim toga, austrijska delegacija moli za obaveštenje koje bi dodatne mere mogle da se
preduzmu za ubrzanje postupka.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.5
Srpska delegacija je uručila austrijskoj delegaciji, u okviru liste kontakt osoba, imena
lica koja rade na sprovođenju postupka medicinskog veštačenja kod srpskog nosioca
penzijskog i invalidskog osiguranja.
Dve delegacije su dogovorile da će se, međusobno, pismeno obaveštavati o
situacijama kada podnosilac zahteva ne sarađuje sa nosiocem osiguranja u postupku
medicinskog veštačenja.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 7.6
Platni promet
U cilju što ekonomičnijeg obavljanja inostranog platnog prometa, potrebno je navesti
tačno i potpuno sve neophodne informacije. Uvedena je obavezujuća standardizovana
doznaka upotrebom međunarodnih brojeva računa (International Bank Account Number –
IBAN) i identifikacione šifre banke (Bank Identifier Code – BIC odn. SWIFT).
Aktuelne identifikacione šifre banke Glavnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog
osiguranja navedene su u priloženom spisku. Molimo da nam srpski organ za vezu dostavi
svoj spisak.
Prilozi
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.6
Dve delegacije su razmenile bankarske instrukcije za plaćanje u elektronskoj i pisanoj
formi.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 7.7
Obaveštenje o austrijskim pravnim propisima
Austrijska delegacija namerava da obavesti srpski organ za vezu o najvažnijim
izmenama u austrijskom penzijskom osiguranju.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.7
Austrijska delegacija je informisala srpsku stranu da u periodu od poslednjih održanih
razgovora organa za vezu dve države, decembra 2008. godine, nije bilo značajnijih izmena u
austrijskom zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i s tim u vezi predala
pisanu informaciju.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 7.8
Izmene srpskih penzijskih propisa
Srpska delegacija zamoljena je za opširan prikaz izmena nacionalnih pravnih propisa
od poslednjih razgovora organa za vezu 2008. godine.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 7.8
Upućuje se na rezultate razgovora iz tačke 2.1.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 8.1
Izmene prilikom obračuna austrijske penzije od 1. maja 2010. godine
________________________________________________________________
Austrijska delegacija namerava da srpski organ za vezu informiše o izmenama
prilikom obračuna austrijske penzije od 1. maja 2010. godine.
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 8.1
Austrijska delegacija je informisala srpsku stranu o izmenama propisa u vezi sa
obračunom austrijske penzije od 1. maja 2010. godine i istakla da te izmene nemaju uticaj na
primenu Sporazuma, niti posledice po osiguranike (visina davanja) i postupak koji srpski
nosilac vodi u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma.
Austrijska delegacija je, ovim povodom, posebno istakla da je ovim izmenama
obezbeđen identičan način obračuna penzija u odnosu na sve države ugovornice Austrije,
zemlje članice EU, zemlje članice EEP i Švajcarske.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja
TAČKA 8.2
Naknada troškova za lekarsko veštačenje
Glavni Savez namerava da ovu stvar raspravi na razgovorima organa za vezu.
Prilog
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 8.2
Austrijska strana je iznela da srpska strana iskazuje troškove medicinskog veštačenja u
EUR što je u suprotnosti sa odredbama Sporazuma koji predviđa iskazivanje ovih troškova u
nacionalnoj valuti.
Pored toga, austrijska delegacija je istakla da su u pojedinim slučajevima troškovi
veštačenja izuzetno visoki i da, kao takvi nisu u skladu sa visinom troškova po ovom osnovu
u okviru Evropske unije, kao i u drugim zemljama.
Nakon duže diskusije, srpska delegacija je preuzela obavezu da troškove medicinskog
veštačenja koje austrijska strana nije do sada naknadila, iskaže u RSD, a da za slučajeve u
kojima je iznos troškova izuzetno visok, uz iskazivanje visine u RSD, dostavi i detaljnu
specifikaciju. Ubuduće će nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije austrijskim
nosiocima iskazivati troškove veštačenja isključivo u RSD kao flat rate iznose koji važe i za
osiguranike koji ostvaruju pravo isključivo prema pravnim propisima Srbije.
Austrijska strana je primila k znanju navode srpske delegacije i preuzela obavezu da
nakon dostavljanja odgovarajućeg materijala od strane srpskog nosioca penzijskog i
invalidskog osiguranja izvrši proveru.
S obzirom na to da je iznos srpskih potraživanja nekoliko puta viši od onoga što se u
tim slučajevima u EU i svim državama sa kojima je Austrija zaključila sporazume obračunava
nosiocima austrijskog penzijskog osiguranja, austrijska delegacija je izričito ukazala na to da,
ni u kom slučaju, neće biti spremna da prihvati potraživanja srpske strane koja su, po njenom
mišljenju, previsoka. Austrijska delegacija je istovremeno izjavila da ne može, ni u kom
slučaju, naknaditi više iznose od onih koje austrijski nosioci penzijskog osiguranja, u sličnim
slučajevima, obračunavaju srpskim nosiocima.
Srpska strana je primila k znanju navode austrijske delegacije i preuzela obavezu da, u
vezi sa ovim problemom obavi detaljne konsultacije u zemlji i o njihovom ishodu, u pismenoj
formi, obavesti austrijsku stranu.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
TAČKA 8.3
Zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između dve zemlje
Rezultat razgovora u vezi sa tačkom 8.3
Tokom razgovora dve delegacije su došle do zajedničkog zaključka da bi, eventualno,
bilo celishodno zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između dve države.
S tim u vezi, dve strane su preuzele obavezu da o tome informišu nadležne organe
dveju zemalja.
Razgovori organa za vezu Srbije i Austrije
od 5. do 7. maja 2010. godine u Beogradu
___________________________________________________________________________
SPISAK UČESNIKA
DELEGACIJA REPUBLIKE SRBIJE:
Zoran Panović,
direktor Zavoda za socijalno osiguranje, šef delegacije;
Miloš Nikač,
pomoćnik direktora, Zavod za socijalno osiguranje,
Aleksandra Hranjec,
rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti
zdravstvenog osiguranja, Zavod za socijalno osiguranje,
Milan Nešić,
rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti
penzijskog i invalidskog osiguranja, Zavod za socijalno osiguranje,
Snežana Kalinić,
načelnik Odeljenja za primenu međunarodnih sporazuma, Republički
zavod za zdravstveno osiguranje,
Sima Zakić
šef Odseka za obračun troškova po međunarodnim sporazumima,
Republički zavod za zdravstveno osiguranje,
Julijana Radovanović, načelnik Odeljenja za penzijsko i invalidsko osiguranje po
međunarodnim ugovorima, Republički fond za penizjsko i
invalidsko osiguranje i
Srđan Tomin,
šef Odseka za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim
ugovorima, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Mirjana Popović,
prevodilac
DELEGACIJA REPUBLIKE AUSTRIJE:
mr Norbert Vanas
generalni direktor, Glavni savez austrijskih nosilaca socijalnog
osiguranja
Gerhard Linka
rukovodilac Odeljenja, Glavni savez austrijskih nosilaca socijlanog
osiguranja
Valter Rada
rukovodilac Odeljenja, Zavod za penzijsko osiguranje
Download

ZAPISNIK - Zavod za socijalno osiguranje