Udruženje građana povratnika
u Banjaluku
K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH
telefon/faks: + 387 51 413 233
mob.: + 387 65 203 581
e-mail: [email protected]
www.ugp-banjaluka.com
IZVJEŠTAJ
O RADU
Z A 2 0 1 1.
januar 2012.
S a d r ž a j
Uvod
3
Aktivnosti u toku 2011 godine
4-19
I Izgradnja poslovne hale
20-49
II Rad na održivom povratku
49-53
III Obnova i korištenje doma „Slap“
54-55
IV Rad na obnovi i sanaciji
55-56
V Zdravstvena zaštita
57
VI Obrazovanje
57-59
VII Socijalne usluge
60
VIII Očuvanje i njegovanje kulturne baštine, te odnos prema medijima
60
IX Bezbijednost povratnika
61
X Rad na povratku
62-63
2
UVOD
U toku proteklog izvještajnog perioda Upravni odbor UGP, bazirao je svoj rad
na izgradnji poslovne hale, održivom povratku, upravljanju i korištenju obnovljenog
doma „Slap“, sanaciji devastiranih i porušenih objekata na teritoriji Grada Banja
Luke, problemima bezbjednosti povratnika, zdravstvene zaštite, rad na povratku,
pomoć oboljelim članovima, stručna i pravna pomoć povratnicima, te rješavanje
aktuelne problematike sa resornim ministrarstvima Vlade RS-a, u direktnom
razgovoru i organa lokalne samouprave.
Upravni odbor održao je 5 radnih sjednica, te 9 sjednica članova UO prilikom
posjeta delegacija i prisustva važnijim sastancima i Konferencijama, na kojima se
raspravljalo o 56 tačaka dnevnog reda, te 6 sjednica Komisije za dodjelu plastenika,
koje je formirao Upravni odbor.
XIV godišnja Skupština Udruženja održana je 22.04.2011. godine u
prostorijama sale obnovljenog doma, gdje je bilo prisutno 17, od ukupno 19 delegata,
od kojih su 2 delegata opravdala odsustvo. Na Skupštini se raspravljalo o 12 tačaka
Dnevnog reda.
Na slijedećim stranicama (od 4 do 19), prikazane su osnovne aktivnosti
Udruženja, koje su se redovno objavljivale na našoj Web stranici (aktivnosti
prikazane po mjesecima od decembra do januara 2011. godine).
3
Posjeta delegacija EUPM BiH
10. januara 2011. godine Udruženje je posjetila delegacija EUPM BiH.
Pripadnike Europske policije interesovale su aktivnosti Udruženja, te bezbjedonosna
situacija u gradu Banjaluci. Istaknuta je dobra saradnja sa Policijskim stanicama koje
pokriva CJB Banjaluka, a saradnja sa PS Lauš (koji pokriva teren G. Šeher-HisetaPobrđe) je izuzetno dobra.
Unatoč dobrom i profesionalnom radu policije, dešavaju se ispadi nacionalista,
koji su zabilježeni naročito noć prije Pravoslavnog Božića, te u kasnijim danima.
Posjeta novoizabranog potpredsjednika RS, gospodina Enesa Suljkanovića
25. januara 2011. Udruženje povratnika posjetio je novoimenovani
potpredsjednik RS-a, gospodin Enes Suljkanović.
Ovlaštene osobe Udruženja prezentovale su Potpredsjedniku aktivnosti
Udruženja, od osnivanja 1998. godine, do danas. Prezentovan je trenutni rad na
izgradnji poslovne hale, te je gospodin Potpredsjednik informisan da je dobijanje
građevinske dozvole za izgradnju, pitanje dana.
Istaknuti su problemi oko zapošljavanja povratnika, ljudskih prava i
nepridržavanje amandmana na Ustav BiH. Posjeta je bila medijski propraćena, te su
utisci sa prvog sastanka zadovoljavajući.
Dogovoreno je da pri slijedećem sastanku bude pozvan i Upravni i Nadzorni
odbor Udruženja, te pojedini delegati Skupštine Udruženja.
Sastanak sa predstavnicima OSCE
Dana 21. 02. 2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima OSCE,
Kancelarija Banja Luka.
4
Službenik za ljudska prava pri OSCE gospodin Kevin Hantari, interesovao se o
stanju ljudskih prava na teritoriji grada Banje Luke. Osoblju OSCE-a prezentovani
su najaktuelniji problemi povratničke populacije a koji utječu na osnovna ljudska
prava. Istaknuto je stanje bezbjednosti na teritoriji grada Banjaluke koje je ocijenjeno
kao pozitivno, a najizraženiji problem je zapošljavanje povratnika, koji se godinama
ne riješava. Takođe, istaknuta je problematika oko izgradnje poslovne hale, te
saradnja sa Gradskom upravom Banjaluka.
Pošto se radi o obimnim temama za razgovor, zaključeno je da se u narednom
periodu održi još jedan sastanak, sa istim temama.
1. sjednica Upravnog odbora Udruženja
Dana 25.02.2011. održana je 1. sjednica Upravnog odbora Udruženja, uz
prisustvo Nadzornog odbora i Predsjednika skupštine Udruženja.
Osim razmatranja i usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, razmatran je i
usvojen Finansijski izvještaj za 2010. godinu, te usvojen prijedlog finansijskog plana
za 2011. godinu.
Uz pozitivno mišljenje Nadzornog odbora, oba prijedloga su usvojena
jednoglasno.
Takođe, dato je uputstvo članovima organa Udruženja, da u roku od 15 dana
dostave stručnoj službi UGP-a konkretne primjere kršenja Evropske klauzule o
ljudskim pravima na teritoriji grada Banjaluka, koji će biti ugrađeni u Izvještaj o radu
za 2010. godinu.
Usvojen je i prijedlog Pravilnika o priznanjima UGP-a (možete ga preuzeti na
stranici „O Udruženju/Akta Udruženja“), koji će biti predložen za usvajanje na
godišnjoj skupštini u ovoj godini, te odobrena finansijska pomoć za 3 povratnika, koji
su uputili molbe. Sredstva se odobravaju namijenski za kupovinu lijekova.
Dogovoreno je da se redovna Godišnja Skupština Udruženja, održi u toku
mjeseca aprila ove godine, pošto će se u kasnijem periodu odvijati aktivnostii oko
otpočinjanja izgradnje hale.
Sastanak sa direktorom Gradske razvojne agencije
Na traženje Udruženja, dana 09.03.2011. godine, delegaciju Udruženja primilo
je osoblje Gradske razvojne agencije, na čelu sa direktorom gospodinom Račićem.
Cilj sastanka bio je razmatranje mogućnosti pomoći Agencije u vezi izgradnje
poslovne hale. Razmatrajući mogućnosti pomoći Agencije, a u skladu sa poslovnom
politikom Agencije, u fazi izgradnje hale Agencija se ne može uključiti, ali u
5
kasnijem periodu, prilikom otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja, Agencija ima
mogućnost podrške.
Dogovorena je tješnja saradnja između Udruženja i Agencije, te smatramo da
postoji mogućnost kvalitetne podrške zapošljavanju povratnika u gradu Banjaluci.
Sastanak sa delegacijom EUPM BiH
Održan je 15.03.2011. godine u prostorijama Udruženja, kojom prilikom se
delegacija interesovala o eventualnim narušavanjima bezbjednosti povratnika, te o
dostignućima na izgradnji poslovne hale. Posljednjom posjetom Udruženja u januaru
ove godine delegacija EUPM je obaviještena o toku aktivnosti na izgradnji poslovne
hale, a sadašnjom prezentacijom odrađenih aktivnosti, predstavnici EUPM su vrlo
zadovoljni.
Sastanak sa zamjenicom gradonačelnika grada Banjaluka, gospođom mr.
Jasnom Brkić
Dana 16.03.2011. godine, u prostorijama gradske uprave Banjaluka, održan je
sastanak sa zamjenicom gradonačelnika grada Banjaluka, gospođom mr.Jasnom
Brkić. Predsjednik i sekretar Udruženja, upoznali su zamjenicu Gradonačelnika sa
djelatnostima i ciljevima Udruženja od osnivanja 1998. godine do danas. Prezentovan
je „Projekat zapošljavanja povratnika u gradu Banjaluci“ kroz izgradnju poslovne
hale, te aktivnosti koje su do sada urađene, a koje se vode u cilju dobijanja
građevinske dozvole.
Gospođa zamjenica gradonačelnika, zamoljena je da se angažuje oko pomoći
prevazilaženja iskrslih prepreka na dobijanju dozvole. Sastanak je održan na visoko
profesionalnom i korektnom nivou, te smatramo da ćemo i ubuduće imati
plodotvornu saradnju sa novoimenovanom zamjenicom gradonačelnika.
Posjeta gospodina Kazuo Zaikia, profesora na Svečilištu u gradu HirošimaJapan
Dana 22 i 23. marta 2011. u drugu radnu posjetu Udruženju došao je gospodin
Kazuo Zaiki, profesor sociologije na Svečilištu u gradu Hirošima-Japan. Ovom
prilikom, uvaženi profesor obišao je pojedine povratničke porodice uključujući i selo
Bastase kod Banjaluke.
6
Gospodin Kazuo Zaiki je u direktnom razgovoru sa povratnicima stekao uvid
u probleme života i rada povratničkih porodica.
Skupština Unije za integracije i održivi povratak BiH
Dana 30. marta 2011. u Doboju je održana Skupština Unije za integracije i
održivi povratak BiH, gdje je izložen i usvojen rad u protekloj godini, te usvojene
smjernice za budući rad.
2. sjednica Upravnog odbora Udruženja
Dana 13. aprila 2011. godine održana je 2. sjednica Upravnog odbora
Udruženja na kojoj je usvojen Izvještaj o radu za 2010. godinu, te donesen Program
rada za 2011. godinu.
Donesena je Odluka da se za 22. april sazove XIV godišnja Skupština
Udruženja, te usvojen prijedlog Dnevnog reda.
7
XIV godišnja Skupština
Dana 22. aprila 2011. u prostorijama Udruženja je održana XIV godišnja
Skupština sa predloženih i usvojenih 12 tačaka Dnevnog reda. Od 19 pozvanih
delegata, Skupštini je prisustvovalo 17 (2 delegata opravdala odsustvo). Izabrano je
radno predsjedništvo, te Verifikaciona komisija, zapisničar kao i ovjerivači zapisnika.
Usvojen je Zapisnik sa XIII Izborne skupštine UGP-a, te izložen Izvještaj o radu za
2010. godinu. Poslije diskusije delegata Izvještaj je jednoglasno usvojen, uz pohvale
delegata i gostiju, za dosadašnji rad. Sa radom se nastavilo izlaganjem Finansijskog
izvještaja za 2010. godinu. Izvještaj se radi dvojno. Jedan izvještaj je izrađen u obliku
razumljivom za osobe koji nisu stručni iz oblasti knjigovodstva, a drugi izrađuje
licencirani knjigovođa - bilanse stanja i uspjeha, koji se u roku predaju APIF-u, te su
isti identični po iznosima, ali se prikazuju na drugačiji način. Izvještaj je ocijenjen
kao transparentan, te da su sredstva trošena po odlukama UO, u skladu sa važećim
Pravilnikom.
Na izrađene bilanse, delegat, koji je u ranijem periodu bio knjigovođa UGP-a,
te je smijenjen radi netačnosti u izrađenim bilansama, dao je primjedbu, sa
obrazloženjem da angažovani knjigovođa nije uradio bilanse, kako nalaže Zakon o
računovodstvu. Istom je odgovoreno da za bilanse odgovara knjigovođa, koji je iste
predao u zakonskom roku, te da su od strane APIF-a, kao jedine ustanove koja
ocjenjuje kvalitet bilansa, prihvaćene. Finansijski izvještaji usvojeni su sa 16 glasova
ZA i 1 protiv (Ključo Jusuf).
Poslije usvajanja Izvještaja, pristupilo se raspravi i usvajanju Programa rada za
2011. godinu kao i Finansijskog plana za 2011. godinu. Oba Programa-plana
usvojena su jednoglasno.
U daljnjem radu prezentovan je prijedlog Pravilnika o priznanjima UGP-a.
Pravilnik je usvojen jednoglasno, te je izabrana Komisija za dodjelu priznanja u
sastavu Jakovljević Darko, Čavlović Rajko i Handan Safet. U posljednoj tački
Dnevnog reda rasprava se vodila o verifikaciji do sada usvojenih normativnih akata,
kojih je do sada usvojeno 11 (uključujući i Statut).
Upravni odbor je predložio Skupštini da se ponovo razmotre sva normativna
akta, te da, ukoliko ima prijedloga za izmjenu pojedinih, da se predlože eventualne
promjene, te izvrši postupak za izmjenu. Pošto niti na jedna normativni akt nije bilo
primjedbi niti prijedloga za izmjenu, isti su verificirani, a predsjednik Skupštine je
poslije 2 sata i 45 min. Zaključio rad Skupštine.
8
Udruženje je apliciralo za dodjelu financijskih sredstava
Dana 10. maja 2011. Udruženje je apliciralo na javni poziv za dostavu
projekata održivog povratka, raspisanog od strane Federalnog ministarstva za
raseljene osobe i izbjeglice. Udruženje je apliciralo za dodjelu sredstva za Projekat
zapošljavanja povratnika u gradu Banjaluci - u I fazi izgradnja poslovne hale.
Takođe, po javnom pozivu, mogli su aplicirati i fizička lica, te je UGP-e istima
pomogao pri izradi biznis plana-projekta.
Posjeta delegacije EUPM
Dana 12. maja 2011. u posjetu Udruženju došla je delegacija EUPM. Pošto se
radi o novpostvljenim predstavnicima EUPM-a, predsjednik je iste upoznao sa
istorijatom UGP-a, trenutnim aktivnostima te bezbjednosti na terenu.
Aktivnosti na dobijanju građevinske dozvole za halu
Tokom mjeseca maja 2011. godine nastavljeno je sa aktivnostima na dobijanju
građevinske dozvole. Provođenje novoformirane parcele za izgradnju hale je
odrađeno u Katastru Banja Luka, a u ZK uredu Osnovnog suda u Banjaluci. Predmet
još nije obrađen. Poslije provođenja u ZK uredu, građevinska dozvola će biti urađena
za nekoliko dana pošto je sva ostala dokumentacija priložena, te se poslije dobijanja
građevinske ide na raspisivanje javnog poziva-tendera za izvođač.
Posjeta pretstavnika Humanitarne organizacije „Birds“
Dana 08.06.2011. u posjetu Udruženju došla je delegacija Humanitarne
organizacije „BIRDS“ IR Iran, sa sjedištem u Sarajevu, inače donatora plastenika,
9
sušare, voća. Sa istima je dogovoreno da se plastenici sa sadašnje lokacije (gdje će se
graditi hala) doniraju pojedincima povratnicima koji imaju uslove i volju za
plasteničkom proizvodnjom. Dogovoreno je da izbor korisnika izvrši Upravni odbor
Udruženja.
Sastanak sa predstavnikom IF „VIB“ fonda
Dana 09.06.2011. održan je sastanak predstavnika Udruženja, predstavnika
Saveza Udruženja Banjalučana u Švedskoj gospodina Mesuda Mulaomerovića, sa
direktorom Društva za upravljanje IF VIB fonda gospodinom Vladanom Jovićem.
Zakonom o Investicionim fondovima, regulisano je da na Skupštini akcionara Fonda
mora biti minimalno prisutno 30% akcionara. Pošto je nemoguće okupiti toliki broj
akcionara, dogovoreno je da se otpočne sa aktivnostima na dobijanju punomoći od
akcionara, tako da bi nekoliko oponumoćnika, u ime akcionara prisustvovalo
Skupštini.
Izbor komisije za dodjelu plastenika, tekst javnog poziva i kriterijumi za
dodjelu
Dana 17.06.2011. održana je sjednica Upravnog i Nadzornog odbora, gdje je
izabrana Komisija za dodjelu plastenika, te usvojen tekst javnog poziva i kriterijumi
za dodjelu plastenika (u prilogu).
Javni poziv za dodjelu plastenika na korištenje veličine 150 m2
Poziv, kriteriji i obrazac za apliciranje možete preuzeti/pogledati na stranici „Akta
Udruženja“ na www.ugp-banjaluka.com.
10
Posjeta potpredsjednika RS i predsjednika Udruženja „Vrbas“
Dana 21.06.2011. u radnu posjetu Udruženju došao je gospodin Enes
Suljkanović, potpredsjednik RS-a i gospodin Asim Gazić, predsjednik Udruženja
„Vrbas“. Ovom prilikom akcenat je dat na bezbjedonosne probleme u pojedinim
dijelovima grada.
Sastanak sa komandirom Policijske stanice Lauš
Dana 22.06.2011. održan je sastanak sa komandirom Policijske stanice Lauš,
koja je nadležna za teren grada od Lauša do Karanovca. Sastanak je održan na
inicijativu komandira PS, iz čega je vidljiva težnja da se eventualni pojedinačni
ekscesi spriječe, te profesionalnost policije.
U pitanju je dolazak naših sugrađana iz ino zemalja na godišnji odmor, te
održavanje susreta dijaspore na terenima doma „Slap“. Ovom prilikom dogovorena je
pojačana aktivnost policije na ovim terenima.
Dodjela plastenika
Do 27.06.2011. po javnom pozivu za dodjelu plastenika, prijavilo se 15
aplikanata koji ispunjavaju uslove. Komisija će na svojoj sjednici izabrati 9
potencijalnih korisnika, te iste predložiti Upravnom odboru na usvajanje, i sklapanje
Ugovora o korištenju.
Projekat za održiv povratak
Dana 28.06.2011. predsjednik Udruženja, gospodin Kemal Gunić po pozivu
Komisije federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, prisustvovao je
sjednici te izložio ciljeve iz „Projekta zapošljavanja povratnika u gradu Banjaluci“.
11
Naše Udruženje je po javnom pozivu Ministarstva za dodjelu sredstava za održivi
povratak, u maju mjesecu apliciralo jednim projektom, te je od nekoliko stotina
aplikanata uvršteno među 14 koji su prošli prvi krug. Poslije dužeg izlaganja i
pojašnjenja stavki iz Projekta, naš predstavnik je zadovoljan. Rezultati se očekuju u
skoro vrijeme.
12
Rang lista za dodjelu plastenika
13
Poptis ugovora o dislokaciji i korištenju plastenika
Dana 08.07.2011. godine po odluci Komisije za dodjelu plastenika, izabrani su
pristupili na potpis ugovora o dislokaciji i korištenju plastenika.
Hor „Safikada“ – počast žrtvama
Dana 12.07.2011. godine, u organizaciji hora „Safikada“, te aktivista iz inozemalja, bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas, obilježeno je sjećanje na nevino nastradale
žrtve posljednjeg rata u Banjoj Luci.
„Vezeni most 2011“
Zahvaljujući velikom angažovanju Zajednice Udruženja građana Banjaluke, te
predstavnika Saveza udruženja Banjaluke u Švedskoj, održani su tradicionalni susreti
„Vezeni most 2011“. Sportski susreti su održani na terenima Doma „Slap“ i
osmogodišnje škole, te ostali sadržaji u Banskim dvorima i prostorima Zajednice.
14
U sklopu aktivnosti susreta, svoj rodni grad posjetio je uvaženi akademik
gospodin Muhamed Filipović, kojom prilikom je posjetio i naš dom.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica – 50 paketa
29. avgusta 2011. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
doniralo je 50 humanitarnih paketa za socijalno ugrožene. Podjela, po prijedlogu
delegata za pojedine mjesne zajednice, otpočelo je od 05.09.2011. vozilom
Udruženja, te angažovanjem aktivista.
Većina paketa je isporučena lično na adrese korisnika.
15
Izgradnja poslovne hale
Sva potrebna dokumentacija je urađena, kao i formiranje nove građevinske
parcele, te provođenje kod nadležnih institucija (Katastar i Gruntovnica). Ovaj proces
je trajao od decembra 2010. godine.
Zahtjev za denacionalizaciju parcele podnesen je juna mjeseca ove godine u
ZK ured Osnovnog suda u Banjaluci, ali do danas nije riješen.
4. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora
Dana 21.10.2011.godine održana je 4. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora,
uz prisustvo predsjednika Skupštine UGP-a, te gostiju Banjalučana, privremeno
nastanjenih u Švedskoj, inače aktivista košarkaškog kluba „BOSNA-LA“ –
Landskrona i Saveza udruženja Banjalučana u Švedskoj, gospode Naila Vajrače i
Ferida Lukačevića.
Na sjednici je raspravljano o toku aktivnosti na dobijanju građevinske dozvole.
I poslije mnogih urgencija, formiranja parcele i provedenog postupka
denacionalizacije parcele za izgradnju hale, građevinska dozvola još nije izdana.
Takođe se raspravljalo i o mjerama koje treba poduzeti prema zakupcu
poslovnog prostora Doma, koji ne izvršava svoje obaveze na vrijeme. Donesena je
odluka da se sa njim obavi razgovor i za to su zaduženi predsjednik Skupštine,
gospodin Hrustanović Ermin i predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Pašalić
Orhan. Poslije obavljenog razgovora, njih dvojica će podnijeti izvještaj Upravnom
odboru, sa ciljem donošenja konačne odluke po ovom pitanju.
Jedna od tačaka dvnevnog reda bio je i Izvještaj o provedenom javnom pozivu
za dodjelu plastenika. Konstatovano je da je postupak dodjele plastenika proveden
transparentno, te da je formirana Komisija uradila svoj dio zaduženja u skladu sa
usvojenom Odlukom. Pošto je jedan korisnik odustao od dislokacije odobrenog
plastenika, odlučeno je da se za plastenik broj 2, ponovi javni poziv i da po pristiglim
molbama Komisija donese konačnu odluku o dodjeli plastenika.
Gospodin Lukačević Ferid se zahvalio za dugogodišnju saradnju sa našim
Udruženjem, u ime Saveza udruženja Banjalučana u Švedskoj.
16
Sastanak u Doboju 26.10.2011.
Dana 26.10.2011. godine u Doboju, je održana sjednica Upravnog i Nadzornog
odbora, te predsjednika Skupštine saveza izbjeglih, raseljenih i povratnika RS-a. Na
sjednici je razmatran Izvještaj o radu za prošlu godinu, Finansijski izvještaj za prošlu
godinu i mišljenje Nadzornog odbora po ovim tačkama. Dogovoreno je da u
narednom vremenskom periodu, kraj novembra – početak decembra, bude održana
godišnja izborna skupština Saveza u Banjaluci.
Prisutnima se kratko obratio Ministar za izbjeglice i rasljena lica RS-a
gospodin Davor Čordaš, sa kojim je dogovoren sastanak, radi rješavanja
problematike izbjeglih i raseljenih lica i povratnika RS-a.
Donacija humanitarne organizacije „Igasa“ za Kurban bajram
Dana 07.11.2011. godine, od humanitarne organizacije „Igasa“ iz Kraljevine
Saudijske Arabije, Ured u Bosni i Hercegovini, dobijena je donacija od 70 paketa
mesa u povodu Kurbanskog bajrama. Paketi su podijeljeni najugroženijim dana
08.11.2011. godine.
Sjednica Komisije za raspodjelu sredstava za održivi povratak u RS-u
Dana 11.11.2011. godine predsjednik Udruženja, po pozivu Komisije za
raspodjelu sredstava za održivi povratak u RS-u, prisustvovao je sjednici. Na sjednici
je razmatrana provedba ranije usvojenih direktiva, a najbitnija stavka za UGP
Banjaluka je rezultat javnog poziva od strane Federalnog ministarstva za raseljene
osobe i izbjeglice. Projekat Udruženja za izgradnju poslovne hale je od strane
Komisije za provedbu javnog poziva, ocijenjen kao najperspektivniji, te se nalazi na
prvom mjestu rang liste projekata sa 52 boda.
17
Sastanak sa direktorom humanitarne organizacije „Igasa“
Dana 17.11.2011. godine, ovlaštene osobe Udruženja su održale sastanak sa
direktorom humanitarne organizacije „Igasa“ sa sjedištem u Sarajevu gospodinom
Dr. Abderraouf Alshorman, kojom prilikom je imenovani upoznat sa životom i radom
povratnika u gradu Banjaluci, te istaknuti egzistencijalni problemi povratnika.
Dogovorena je buduća tješnja saradnja na polju humanitarne pomoći za povratnike u
gradu Banjaluci.
Konferencija o problemima i perspektivama izbjeglih i raseljenih osoba u BiH
Dana 14. i 15. decembra 2011. godine u organizaciji UNHCR-a, te
novoosnovanog Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama pri Fakultetu
političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, održana je Konferencija o problemima i
perspektivama izbjeglih i raseljenih osoba u BiH.
U uvodu Konferencije, skupu su se obratili gospodin prof. dr. Šaćir Filandra,
dekan FPN Sarajevo, gospodin Andrew Mayne, predstavnik UNHCR-a u BiH,
gospodin prof. dr. Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BIH,
gospođa Natalia Dianiskova, ispred Delegacije EU u BiH.
Poslije uvodnog izlaganja Konferencija je nastavila rad po panelima, u kojima
je 11 najeminentijih stručnjaka iz oblasti rada i problematike izbjeglih i raseljenih
osoba, učestvovalo u prezentaciji po segmentima i to:
- Angažman međunarodne zajednice i domaćih institucija u razumijevanju
pitanja izbjeglih i raseljenih,
- Aktivnosti UNHCR-a u BiH,
- Imovinski zakoni i njihova primjena,
- Prisilne migracije, dosadašnja provedba Aneksa 4, 6 i 7 Daytonskog mirovnog
sporazuma,
18
- BiH dijaspora, posljedice ratnog i poratnog raseljavanja lica na demografsku
strukturu BiH.
Konferencija je održana na visokom nivou, te je pozdravljena činjenica da se prvi
put sa naučnog gledišta razmatra problematika izbjeglih i raseljenih lica i
povratnika u BH društvu.
Sjednica Upravnog i Nadzornog odbora
Dana 16. decembra 2011. godine održana je sjednica Upravnog i Nadzornog
odbora, uz prisustvo predsjednika Skupštine UGP-a. Od ukupno 8 tačaka dnevnog
reda, najaktuelnija je bila tačka 6
- „trenutna političko-bezbjedonosna situacija“ a u vezi sa izjavom ministra
MUP-a RS-a gospodina Čađe, o postojanju vehabija u Novoseliji i Vrbanji.
Isto je energično demantovano, jer takve osobe nisu nigdje viđene.
- Takođe podneseni su Izvještaji o dobijanju posljednjeg dokumenta za
građevinsku dozvolu,
- Izvještaj o održanom razgovoru od strane predsjednika Skupštine i NO sa
zakupcem,
- Izvještaj o ponovljenom javnom oglasu za dodjelu još jednog preostalog
plastenika.
Sastanak sa delegacijom EUPM
Dana 23. decembra 2011. godine u radnu posjetu UGP-u , došla je delegacija
EUPM, kojom prilikom je raspravljano o bezbjedonosnoj situaciji u gradu Banjaluka.
19
U uslovima niti rata niti mira na ovim prostorima, stalnih pritisaka političke i
druge vrste, neprovođenja konstitutivnosti svih naroda na teritoriji cijele BiH,
negacija državotvornosti BiH, negiranje genocida, pokušaja secesije i unitarizacije,
naše Udruženje, sa nesmanjenim žarom, entuzijazmom i upornošću, nastavlja sa
svojim djelovanjem.
U toku 2011.godine, osim gornjih aktivnosti, najveći angažman ogledao se u
pripremi za izgradnju poslovne hale, tj. dobijanju građevinske dozvole, te ostali
segmenti djelovanja kako slijedi:
Naziv projekta;
Descriptive Project Title
I FAZA
IZGRADNJA PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE za smještaj:
CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL AND ACCOMODATION OF:
II FAZA
- prehrambenog pogona za sušenje voća i povrća sa hladnjačom kapaciteta 220 t
- cold store plant with storage capacity of 220 t.
- food processing industry plant for production of dry fruit and vegetables;
III FAZA
- proizvodnog pogona mašinsko-bravarske radionice;
- locksmith's workshops;
- proizvodnog pogona za izradu ugostiteljske opreme (šankovi, retro pultevi od
rostfraja)
- machines for catering equipment made (tap-rooms, retro-stainless steel banchboards)
(Osnovne stavke iz Glavnog projekta)
Banjaluka, februara 2012. godine
20
Sadržaj
Stranica
1.0
Osnovne informacije o organizaciji ...................................................................
3
2.0
Prijedlog projekta ..............................................................................................
3
3.0
Partneri na projektu ...........................................................................................
3
4.0
Situacioni plan lokacije poslovne hale .............................................................
4
5.0
Idejni poslovne hale ..........................................................................................
5-6
6.0
Ugovor o osnivanju prava građenja .................................................................
7-14
7.0
Rješenje o odobrenju građenja (građevinska dozvola) ....................................
15-18
8.0
Prijedlog finansiranja projekta .........................................................................
19-20
9.0
Investicijski program .......................................................................................
21-24
10.0 Tok realizacije projekta (evaulacija) do januara 2012. .................................
25-27
11.0 Finansijski izvještaj do januara 2012. .............................................................
28-30
21
1.0. Naziv organizacije/NAME OF YOUR ORGANIZATION
1.1
Naziv organizacije;
UDRUŽENJE GRAĐANA POVRATNIKA
U BANJA LUKU
Name of Organization
1.2
1.3
1.4
1.5
Adresa organizacije;
Address of Organization
Kontakt telefon;
Telephone
Fax
E-mail adresa; Web.
E-Mail Address
ASSOCIATION OF RETURNEES OF BANJA
LUKA (UGP)
BANJA LUKA, K.K.žrtava 98
051/413-233; 065/203-581
051/413-233
[email protected]; www.ugp-banjaluka.com
2.0 Prijedlog projekta/PROPOSED PROJECT
2.1
Naziv projekta;
I FAZA
IZGRADNJA
PREHRAMBENO-PROIZVODNE
Descriptive Project Title
HALE za smještaj:
II FAZA
- prehrambenog pogona za sušenje voća i povrća sa
hladnjačom kapaciteta 220 t.
III FAZA
- proizvodnog pogona mašinsko-bravarske radionice;
- proizvodnog pogona za izradu ugostiteljske opreme
(šankovi, retro pultevi od rosfraja)
CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING
HALL AND ACCOMODATION OF:
- cold store plant with storage capacity of 220 t
- food processing industry plant for production of
dry fruit and vegetables;
- locksmith's workshops;
- machines for catering equipment made (taprooms, retro-stainless steel banchboards)
2.2
2.3
Početak projekta; *
Project Start Date
Kraj projekta;
*
Project End Date
April 2010. godine
April 2010
Septembar 2013. godine
September 2013
3.0 Partneri na projektu/
Organizacija/
Pozicija;
ORGANIZATION
POSITION
Udruženje građana
Nosilac projekta
povratnika u Banjaluku
Partner na projektu
GRAD BANJALUKA
MINISTARSTVO
Partner na projektu
ljudskih prava i izbjeglica
BiH
22
Uključeni u
projekat od
01. aprila 2010
01. septembar 2010
05. juli 2010
4.0 Situacioni plan izvod iz Urbanističko tehničkih uslova broj: 03-364-1656/09 od 26.03.2010.
23
5.0 IDEJNI ZA IZGLED POSLOVNE HALE
PRIZEMLJE OBJEKTA:
1. Ulazni hodnik ……..………………….
2. Kancelarija UGP-a ……..…………….
3. Izložbeno-prodajni prostor ……..…….
4. Garderoba-mokri čvor ……..…………
5. Mokri čvor …….……………………..
6. Čajna kuhinja ……..………………….
7. Magacin …….………………………...
8. Kancelarija proizvodnog pogona ..…...
9. Proizvodni prostor ……..……………..
21,60
40,00
20,00
12,00
8,00
20,40
24,00
16,00
285,00
24
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
SUTEREN OBJEKTA
SMJEŠTAJ PREHRAMBENOG POGONA
Hladnjača 70 t.
5
Hodnik 20t.
4
Hladnjača 70 t.
6
Hladnjača komora 30 t.
Hladnjača komora 30 t.
7
8
MANIPULATIVNI PROSTOR
1
KOTLOVNICA
2
SUŠARA ZA VOĆE,POVRĆE,LJEKOVITO
BILJE I GLJIVE
3
SUTEREN OBJEKTA:
1. Manipulativni prostor ……….………..
2. Kotlovnica ……….……………………
3. Sušara …………………………………
4. Hodnik pod režimom hlađenja …….....
5,6,7,8 Hladnjače (220 t) …………………
120,00
20,00
40,00
60,00
200,00
25
m2
m2
m2
m2
m2
6.0 UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA
26
27
28
29
30
31
32
33
7.0
RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA GRAĐENJE (građevinska dozvola)
34
35
36
37
8.0
Finansiranja projekta/PROJECT BUDGET
Stavke;
Item(s) to be
purchased
Građevinsko zemljište
Construction site
Izgradnja
hale;
Construction of
industrial hall
-Troškovi uređenja
građevinskog zemljišta:
-Jednokratna renta:
Katastarska naknada:
Land development
costs
Troškovi taksi;
Public taxes
Troškovi izrade
projektne dokumentac.
Costs of project
documentation
drafting
Svega izgradnja hale
Total Construction of
industrial hall
Prehrambeni pogon:
Food processing
plant:
-Pogon sušenja;
Drier store plant
-Pogon hladnjače;
Cold storage plant
SVEGA PREHR.POG.
TOTAL Food
processing plant:
Proizvodni pogonoprema;
Industrial plant
equipment
TOTAL PROJECT
COST
Iznos finansiran
od
UGP-a;
Amount funded
by UGP
Iznos finansiran od
drugih donatora;
Amount funded by
other donors
475.000,00
475.000,00
509,373.54
59.286,00
28.199,00
1.114,00
955.75
39.633,00
39.633,51
509,373.54
53.961,00
%
Notes
*
*
*
*
*
1,113,561.29 I FAZA
*
387,000.00
387,000.00
*
387,000.00
440,961.00
II FAZA
%
896,373.54
38
Zabilješke;
53,961.00
53.961,00
658.148,75
509,373.54
88,599.00
955.75
604,187.75
TOTAL
(KM)
%
1,554,522.29
III FAZA
**Uvozna
oprema;
Import
equipment
Dodatna pojašnjenja;
-*detaljno u prilogu „Investicijski program“
-**Uvozna oprema; Proizvodni pogon ostaje za III fazu,
Ovim potvrđujem da su informacije o ovom planu finansiranja tačne i potpune;
I certify that to the best of my knowledge the information presented on this budget
are correct and complete
Potpis/Signature Kemal Gunić s.r.
Datum/Date marta 2009. godine
Februar 2012
39
9.0
INVESTICIJSKI PROGRAM
IZGRADNJE PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE
INVESTMENT PROGRAMME
CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL
BANJALUKA,
Marta 2010. godine
Korekcije cijena februar 2012.
INVESTITOR:
ADRESA.
ŠIFRA DJELATNOSTI:
OSNOVNA BANKA
INVESTITORA:
JIB:
KAPITAL:
Udruženje građana povratnika u Banja Luku;
Banja Luka, Ulica K. K. žrtava 98;
91330
Volks bank-Banja Luka, Raiffeisen bank Banja Luka,
4402113140009;
745.562,00 KM.
INVESTICIJSKI PROGRAM
IZGRADNJE POSLOVNE HALE MONTAŽNO-DEMONTAŽNOG TIPA
Veličine 15,00 x 30,00 x 4,00 (S+P)
Adresa objekta: B. Dojčina bb (k.č. 2892 K.O. Banjaluka 8) PL. 1359/3
NAMJENA OBJEKTA:
Prizemlje objekta:
-mašinsko-bravarska radionica,
-pogon proizvodnje ugradbene opreme za
kuhinje od inox materijala;
-kancelarijski prostor,
-izložbeno-prodajni prostor
Suteren objekta:
- sušara za voće i povrće na čvrsto gorivo kapacitet 1000 kg,
-sušara za voće i povrće solarni pogon kapacitet 300 kg.
-hladnjača za voće i povrće kapacitet 200 t,
-magacinski prostor
40
I FAZA- IZGRADNJA POSLOVNE HALE (vrijednost zemljišta, troškovi dokumentacije
Izrade projekta, taksi i izgradnja hale)
1.1. Građevinsko zemljište 1903 m/2 x 250,00 KM.:
Svega:
= 475.000,00
475.000,00
1.2. IZGRADNJA Poslovnog objekta 15,00 x 30,00 (S+P) visine 4,00m = 900m2
Polazna osnova za izvođenje građevinskih radova:
Podfaza a) pripremni, zemljani, betonski,
armirački i izolaterski radovi
SUTEREN objekta 450,00m²
svega : 178.377,20
Podfaza b) zidarski, pokrivački, fasaderski, stolarski, bravarski,
limarski radovi PRIZEMLJE objekta 465,90m²
svega: 210.744,80
Podfaza c) molersko-farbarski, keramičarski radovi i
Hidro i elektro instalacije
svega: 46.241,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
SVEGA KM
435,362.00
PDV 17%
74,011.54
Svega:
509,373.54
1.3. Troškovi uređenja građevinskog zemljišta i priključci:
PUTEVI pristupni
PRIKLJUČCI:
Vodo-kanalizacioni
Elektro priključak
Telefonski priključak
Svega:
25.000
10.000
8.000
5.000
48,000.00
1.4.Troškovi taksi – obaveze prema gradskoj upravi B.Luka
TAKSE i troškovi raznih saglasnosti
=
955.75
Taksa za TROŠKOVE UREĐENJA ZEMLJIŠTA 900m² = 59.286,00
Taksa zaRENTU jednokratnu
900m² = 28.199,00
Taksa-DOPRINOS na katastar
900m² = 1.114,00
Svega:
89,554.75
1.5. Troškovi izrade projektne dokumentacije
I ostale takse vezane za dobijanje GRAĐ.DOZVOLE
39.633,00
Svega:
39,633.00
1.0 UKUPNO
41
1.113.561.29
II FAZA – NABAVKA OPREME
2.2. PREHRAMBENI POGON
2.2.1. ODJEL ZA SUŠENJE VOĆA,POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA
-sušara za voće i povrće kapacitet 1000kg – kom.1 = 25.600 KM.
-sušara za voće i povrće kapacitet 300kg – kom.1 = 12.811 KM.
-higijenski sto
kom.1 =
3.500 KM.
-rezačica
kom.1 =
3.800 KM.
-vakum pakerica
kom.1 =
5.500 KM.
-vakum pakerica
kom.1 =
2.400 KM.
-vaga
kom.1 =
350 KM.
______________________
SVEGA KM. 53.961 KM.
2.2.2. ODJEL HLADNJAČE ZA VOĆE I POVRĆE
-hladnjača kapacitet 220t.
kom.1
=
320.000,00 KM.
-električni viličar
kom.1
=
14.000,00 KM.
-ručni viličar
kom.2
=
7.000,00 KM.
-digitalna vaga 1500 kg.
kom.1
=
12.000,00 KM.
-digitalna vaga 10 kg
kom.1
=
4.000,00 KM.
-plastične box palete 150kg
kom.1000 =
15.000 KM.
-kartonska kutija
kom.10000 =
10.000 KM.
-gajba jabučar 9kg.
kom.10000 =
5.000 KM.
---------------------SVEGA:
387,000,00
2.0 UKUPNO
440,961,00
III FAZA
3.0 Oprema PROIZVODNOG POGONA I PREHRAMBENOG ODJELA
3.1.PROIZVODNJA UGRADBENE UGOSTITELJSKE OPREME*
- Trumf mašina za izradu pozicija kom.1 =________________KM
- Aparat za argonsko zavarivanje
kom.1 = _______________KM
- Makaze za isijecanje pozicija
kom.1=________________ KM
- Presa za kantovanje
kom.1=________________KM.
- Mašina za kutno isijecanje
kom.1=________________KM
- Tračna pila za metal
kom.1=________________KM.
- Sitni alati
________________KM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
SVEGA KM._______________
*nabavka i instalacija opreme vrši se u III fazi, u toku je pribavljanje ponuda za kupovinu
mašina i opreme
42
REKAPITULACIJA
Stavke:
STRUKTURA INVESTICIJA
SVEGA KM.
U Građana
povratnika
-Izgradnja hale za
proizvodno-prehrambene
djelatnosti , obaveza
prema gradskoj upravi,
izrade projektne dokument 1,113,561.29
i zemljišta
Prehrambeni pogon440.961,00
oprema
Proizvodni pogon-oprema
UKUPNO KM.
1,554,522.29
43
%
Ostali
donatori
%
604,187.75
54%
509,373.54
46%
53.961,00
12%
387.000,00
88%
42%
896,373.54
58%
658.148,75
10.0 Tok realizacije (evaulacija) izgradnje poslovne hale do januara2012 g.
Broj,datum Rješenje-akt
Ugovorni organNAZIV aktivnosti
Izmjena regulacionog plana
„SUTURLIJA2“
Idejno urbanističko rješenje
URBANISTIČKO-TEHNIČKI
USLOVI ZA IZGR.POSL.OBJ
Rješenje o urbanističkoj
saglasnosti
Elektro saglasnost na UT uslove
predaje
zahtjeva
Juli2008
03-364-1656
17.6.2009.
03-364-1656
17.6.2009..
„
111/10
15.01.2010
Vodovodna saglasnost na UT
uslove
„
Toplifikacijska saglasnost na UT
uslove
„
TT saglasnost na UT uslove
„
IZMJENA URB-TEH.USLOVA
(promjena horizon.gabarita)
155/10
20.05.2010
Rješenje o izmjeni pravosnažnog
rješenja o UTsagl(1656/09)
ELABORAT o geomehaničkim
Svojstvima zemljišta
79/10
23.08.2010
IDEJNI PROJEKAT
19/10
13.04.2010
GLAVNI PROJEKAT
IZGRADNJE POSL.OBJEKTA
„
Projekat unutrašnjih instalacija
vodovoda i kanalizacije
Izvedbeni projekat elektro i
„
„
44
donio,datum,
I broj
Gradska skupš
Mart 2009.
Komisija za
prezentaciju urbanteh.usl.
03-221/09 od
12.11.2009.
Odjeljenje za
prost.uređ.GU
03-315/09 od
12.11.2009.
Odjeljenje za
prost.uređenje
03-364-1656/09
Od 26.3.2010.
„Elektrokrajina“
446/10LS od
28.01.2010.
„Vodovod“
02/1-EB-365/2-10 od
5.2.2010.
„Toplana“BLuka
01-854-2/10
Od 29.1.2010.
MTel RS-a
1-05/01-79-367/10
od 3.2.2010.
Odjeljenje za
prost.uređ.
03-364-1491/10 od
17.6.2010.
Odjelj.za prostorno
uređ.
1491/10-14.7.10
16/10
23.8.2010
izrade projekata i dr.
„Projekt89“
29G/10
Avgusta 2010
„Projekt89“
30.G/10
SEPTEM.2010
30 G/10
Septem2010
10/8/2010.
„Projekat89“Srbac
Projektni biro
„Planing“-Banjaluka
Projektni biro
„Planing“ Banjaluka
Doo“Geomehanika“
Banjaluka
„Projekat89“Srbac
„Projekt89“Srbac
„Elit invest“ preduzeće
gromobranske instalacije
PROJEKAT za izvođenje
saobraćajnice i vanjskog uređenja
Elaborat mjera zaštite od požara
Izvedbeni PROJEKAT mašinskih
instalacija (centralno grijanje)
Projekat za izvođenje elektro
priključka –izgradnja TS
Kontrola projektne
dokumentacije
Protivpožarna saglasnost
Elektro saglasnost na projektnu
dokumentaciju
Vodovodna saglasnost na
projektnu saglasnost
TT saglasnost na projektnu
saglasnost
Dokazi za ekološku dozvolu
Provođenje nove parcele kroz
katastar i ZK ured
Zahtjev GU za dobijanje
ekološke dozvole
Zahtjev GU za dobijanje
građevinske dozvole
Zahtjev za izmjenu namjene
zemljišta
Zahtjev za saglasnost za
priključak na javni put
Objava ekološke dozvole
Formiranje nove građ.parcele
Urgencija za formiranje nove
parcele
Provođenje nove građ.parcele
Denacionalizacija novoformirane
građ.parcele
Ugovor o osnivanju prava
građenja
80/10
05.09.2010
92/10
05.10.2010
„
89/10
25.9.2010
96/10
27.10.2010
179/10
05.12.10
180/10 od
18.11.2010.
181/10
07.12.2010
182/10
31.12.2010
183/10
29.12.10
184/10
5.1.2011
179/10
05.12.2010
27.8.2010.
4165/10
SEPTEM-2010
Prilog projektu
30G710
13-08/10
Septembar2010
Septembar2010
za inžinjering BLuka
„Timarac-projekat“
Banjaluka
„Preventiva“Banjaluka
„TERMO-VENT“
Kotor Varoš
„Elbing“-Banjaluka
10-789-9/10
04.10.2010.
08-D/P-4-215-1494
od 22.10.10
8734/10
11.11.2010.
02/1-EB-4597/2-10
8.11.2010.
1-05/01-79-5158/10
od 01.11.2010.
14/10
8.11.2010
127/10
22.12.2010
03-360-922/10
10.01.2011
03-360-970/10
26.01.2012
02-330-770/10
Od 31.12.2010
03-345-8641/10
Od 29.12.2010
Objavljeno 6.1.2010.
Zavod za izgradnju
Banjaluka
Centar javne
bezbjednosti B.Luka
„Elektrodistribucija“
Banjaluka
„Vodovod“-Banjaluka
„M-TEL RS-a“
Doo“Ekodozvola“
Katastarski ured i ZK
ured
Gradska uprava BLuka
GU-Odjeljenje za
prostorno uređenje
GU-Odjeljenje za
privredu
JP“Putevi RS-a“
NIGRO „Glas“Bluka
ZK uložak br.12506
ZK ured BLuka
k.č.1212/2
provedeno24.11.2011
ZK ured BLuka
16/11 od
13.04.2011
1499/11
05.12.2010.
155/11
11.07.2011
PL.1359/4 provedeno Katastar Bluka
08.07.2011
ZK 12506
ZK ured Bluka
24.11.11
OPU 1511/11
Notar Marija Marković
28.11.2011
-Dana 26.01.2012.godine, dobijeno Rješenje o odobravanju izgradnje poslovne hale
(građevinska dozvola) broj:03-360-970/10.
-Raspisan javni poziva za odabir izvođača radova za izgradnju I faze/podfaza a-koje
sprovodi Gradska uprava Banjaluka, kao partner na projektu. Obavještenje o nabavci broj:
67-1-3-1-52/12 objavljeno dana 02.04.2012.godine u Službenom glasniku BiH.
45
46
11.0 FINANSIJSKI IZDATCI na realizaciji izgradnje poslovne hale do 01-2012
NAZIV aktivnosti
NAMJENA
ISPLATE
Premjer
zemljišta
Rješenje o urbanističkoj
saglasnosti
DATUM/KORISNIK
ISPLATE
05.08.2009
Geodetski servis
„Fađan“ BLuka.
09.02.2010..
Projektni biro
„Planing“Bluka
06.03.2010.
Gradska uprava BL.
Izrada Rješenja
03-364-1656/09
102,00
Elektro saglasnost na UT
uslove
19.02.2010.
„Elektrokrajina“
35,10
Vodovodna saglasnost na UT
uslove
09.02.2010.
„Vodovod“Bluka
Koričenje i kopiranje projekta
09.03.2010.
„Borton“ Bluka
19.05.2010.
Gr.uprava i Osn.sud
20.07.2010.
Gradska uprava BL
Saglasnost
446/10LS od
28.01.2010.
Saglasnost
02/1-EB-365/210 od 5.2.2010.
Koričenje/kop
Izmjena regulacionog plana
„SUTURLIJA2“
Idejno urbanističkog rješenja i
urbanis.tehničkih uslova
Vađenje novih ZK i PL-a
IZMJENA URBTEH.USLOVA
(promjena horizon.gabarita)
Geomehanička svojstva
zemljišta
25.08.2010.
„Geomehanika“BL
GLAVNI PROJEKAT
IZGRADNJE
POSL.OBJEKTA
PROJEKAT za izvođenje
saobraćajnice i vanjskog
uređenja
Elaborat mjera zaštite od
požara
Projekat za izvođenje elektro
priključka –izgradnja TS
Kontrola projektne
dokumentacije
06.10.2010.
„Projekt89“Srbac
Protivpožarna saglasnost
13.10.2010.
CJB Banjaluka
Elektro saglasnost na
projektnu dokumentaciju
11.11.2010.
„Elektrodistribucija“
06.10.2010.
„Timarac-projekt“
Banjaluka
06.10.2010.
„Preventiva“ BL
06.10.2010.
„Elbing“Bluka
06.10.2010.
Zavod za
izgradnjuBLuka
47
Izrada UTU
Taksa za nove
ZK i PL
Taksa za
izmjenu rješenja
.
Izrada
geomehan
elaborata
Izrada gl.projek.
30.G/10
SEPTEM.2010
Izrada projekta
4165/10
Prilog projektu
30G710
Izrada projekta
Izg.trafo stanice
Revizija proj.
Dokumentacije
10-789-9/10
04.10.2010.
Izrada saglasn.
08-D/P-4-2151494 od
22.10.10
Taksa/Izrada
saglas.
8734/10
11.11.2010.
IZNOS U KM.
1.200,00
2.000,00
113,49
33,00
110,00
102,00
1.406,00
8.350,00
4.656,60
1.053,00
2.200,00
2.315,47
120,00
58,50
Vodovodna saglasnost na
projektnu saglasnost
08.11.2010.
„Vodovod“Bluka
Dokazi za ekološku dozvolu
08.11.2010.
„Ekodozvola“BL
18.11.2010.
Gradska uprava BL.
Zahtjev GU za dobijanje
ekološke dozvole
SALDO 18.11.2010.
Geodetsko snimanje lokacije
Geoastor
Formiranje građ.parcele
Katastar i ZK ured
Zahtjev GU za dobijanje
građevinske dozvole
07.12.2010.
Odjeljenje za
prost.uređenje
Izmjenu namjene zemljišta
31.12.2010.
Gradska uprava
Taksa za izmjenu
Ovjera fotokopija
Objava ekološke dozvole
SALDO 11.01.2011.
Renta za priključak na javni
put
Zakup putnog zemljišta
Taksa/Izrada
saglas.
02/1-EB-4597/210
8.11.2010.
Izrada eko elab.
Izrada eko
dozvole
Izrada
situacionog
plana
Provođenje nove
parcele kroz
katastar i ZK
knjige
Izrada
građevinske
dozvole
Porez o promjeni
namjene
poljoprivredno u
građevinsko
Taksa
„
GU
NIGRO „Glas“
Banjaluka
05.1.2011.
Oglas
26.01.2011.
JP“Putevi RS“
26.01.2011.
JP“Putevi RS“
Saglasnost za
priključak na javni put
Kopiranje projekata
„Borton“ Bluka
Provođenje katastar
RUGIPP
Provođenje
ZK ured i RUIPP
Provođenje parcele
Geodetski servis
Korištenje kat.podataka
RUGIPP
Izrada Ugovora o građenju
Notar“Marković“
Uređenje građevinskog
zemljišta
Gradska uprava Bluka
Jednokratna renta
Gradska uprava Bluka
14.04.11
Troškovi kopiranja
07.06.11
Taksa
07.07.11
4 Takse
07.07.11
Naknada
25.11.11
Taksa
28.11.11
Troškovi izrade
18.01.2012
Taksa po rj.03-360970/10 od 5.1.2012
18.01.2012
Taksa po rj.03-360970/10 od 5.1.2012
Taksa (godišnja) za
zakup puta
134,55
1.636,00
52,00
25.677,71
702,00
200,00
122,00
2.461,30
7,00
10,00
175,50
29.355,51
9.900,00
378,00
39.633,51
SALDO 26.04.2011
48
82,00
30,00
224,00
43,00
61,00
435,24
59.286,00
28.199,00
Katastarska naknada
Rep.uprava za geodet.i
imov-prav.posl.
Kontrola teh.dokumentacije
Izmjena investitora
Zavod za izgradnju
18.01.2012
Doprinos na katastar
po rj.03-360-970/10
od 5.1.2012
Taksa rj.broj:
10-789-9/10 25.1.2012
1.114,00
80,00
UKUPNO do 30.1.2012
129.187,75
Sva iskazana sredstva snosio investitor Udruženje građana povratnika u Banjaluku.
NAPOMENA: U toku pravljenja ovog Izvještaja za 2011. godine (januara 2012) došlo je do
uplata u januaru 2012. godine (posljednje 4 stavke) te su i one uvrštene u finansijske izdatke.
II
RAD NA ODRŽIVOM POVRATKU
Rješavanje pitanja zapošljavanja, kao jedan od najvećih problema održivog
povratka, nailazi na velike objektivne i subjektivne razloge.
Usvajanjem amandmana na Ustav RS-a stvorile su se mogućnosti za
zapošljavanje nesrpskog življa. Radi opstrukcija vlasti na lokalnom i višim nivoima,
do sada aktivnost na tom polju je zanemarljiva.
49
Gradska uprava Banja Luka, konstanto vrši kršenje amandmana na Ustav
BiH, koji se tiče konstitutivnosti naroda. Uzimajući u obzir popis građana 1991.
godine, u Gradskoj upravi treba biti zaposleno 170 Bošnjaka i Hrvata, a zaposleno je
6 osoba.
Čak ni na objavljene konkurse za Komunalnu policiju i radnike na
obezbjeđenju parkinga, ne može, niti je primljen ijedan Bošnjak ili Hrvat.
Jedan od najvećih prepreka zapošljavanja je privatizacija organizacija, te iste
rade sa minimalnim kapacitetima. Jedini sektor gdje povratnici imaju mogućnost
zapošljavanja je privatni.
U Banjaluci je registrovana Zanatska zadruga "BOMER", a jedan od osnivača
je i naše Udruženje zajedno sa MDD „Merhamet“ BiH i KK „Landskrona“ iz
Švedske. Cilj osnivanja Zadruge je da konkretnom aktivnošću obezbijedi
zapošljavanje određenog broja povratnika, a kroz organizovanje obrtničkih djelatnosti
kroz Zadrugu. Putem Zadruge se ugovaraju i nalaze poslovi obrtničke djelatnosti,
iako je i to minimalno, uzimajući u obzir potrebe povratnika za zapošljavanjem.
U toku 2011. godine, putem ZZ „Bomer“ zaposleno je na određeno vrijeme
144 radnika građevinske struke, koji su bili angažovani na izgradnji zgrada na
teritoriji grada.
Jedan od 2 osnivača privatizacijskog VIB fonda, je naše Udruženje. Fond se
nalazi na 4 mjestu u RS po veličini prikupljenih vaučera, a na drugom mjestu po
broju akcionara.
U 126 preduzeća na cijeloj teritoriji RS-a uloženi su vaučeri akcionara.
U stručnoj službi Društva, stalno su zaposlena 3 službenika i direktor, u
Upravnim i Nadzornim odborima Društva i Fonda 6 povratnika, a u navedenim
organima u preduzećima širom RS-a 38 osoba.
Humanitarna organizacija „BIRDS“ je odobrila donaciju u vidu 10 plastenika
za uzgoj povrća sa najsavremenijom opremom. Postavljanje plastenika izvršeno je u
periodu od 22 do 28 aprila 2006. godine, kada je otpočeo rad na uzgoju povrća.
U proteklom periodu plastenici su dati na korištenje pojedincima-povratnicima,
koji su imali zavidne prinose, a naročito u uzgoju paprike i baminje, a motokultivator
se koristi zajednički, koji je smješten kod Muhader Šerifa, radi bezbjednog smještaja
i održavanja.
Sedam pojedinaca su koristila 9 plastenika, a 1 plastenik je uništen uslijed
jakog olujnog vjetra.
U toku 2011. godine UGP, je dogovorio sa donatorom plastenika HO „Birds“
iz IR Iran, modalitete premještanja plastenika sa sadašnje lokacije. Naime, na
sadašnjoj lokaciji plastenika, po Regulacionom planu predviđena je izgradnja
poslovne hale, za koju je dobijena građevinska dozvola. Upravni odbor je formirao
Komisiju za dodjelu plastenika na korištenje, koja je poslije objavljenog Javnog
poziva, predložila UO potencijalne korisnike.
Po izboru 9 korisnika, sa istima je zaključen Ugovor o korištenju na 5 godina,
te su svi plastenici dislocirani i postavljeni uz kuće korisnika.
50
Skica položaja plastenika
K.č.2892 KO B.Luka VIII-13
1
0
1
9
2
8
3
7
4
6
5
KORISNICI PLASTENIKA po prvom UGOVORU 2006.
1. JUSUFOVIĆ EMIR
2. HRUSTANOVIĆ ERMIN
3. UDRUŽENJE
4. UDRUŽENJE
5. UDRUŽENJE
6. KLJUNIĆ ESAD – (oštećen)
7. MEŠINOVIĆ MUHAREM
8. KURJAK ENES
9. ISIĆ SAFET
10. OTPISAN-uništen
51
Udruženje građana povratnika
u Banjaluku
K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH
telefon/faks: + 387 51 413 233
mob.: + 387 65 203 581
e-mail: [email protected]
www.ugp-banjaluka.com
Broj:01-306-35/11
KOMISIJA ZA DODJELU
PLASTENIKA NA KORIŠTENJE
Datum:17.06.2011
U cilju održivog povratka, te na osnovu člana 17. stava 6. Statuta UGP-a, Odluke
Upravnog odbora Udruženja broj 01-306-35/11 od 17.06.2011. godine objavljuje
JAVNI POZIV
povratnicima u grad Banja Luku
I
Javni poziv se odnosi na dodjelu plastenika na korištenje veličine 150 m2, a u cilju
održivog povratka u grad Banjaluku.
II
Rok za podnošenje zahtjeva:
- od 20. juna do 27. juna 2011 godine,
Zahtjevi se podnose na adresu Udruženja, u Ulici K.K.žrtava 98 Banjaluka ili putem e-maila.
III
Zahtjeve za dodjelu plastenika mogu podnijeti:
1. Članovi Udruženja građana povratnika, koji posjeduje slobodno poljoprivredno zemljište u
vlasništvu, minimalno 200 m2 i više, te da je iskazao namjeru za namjenskom upotrebom
plastenika, a u cilju održivog povratka.
IV
Kriterijumi za dodjelu plastenika su sastavni dio ovog javnog poziva.
Komisija u sastavu:
1. HANDAN SAFET,sr.
2. PLIVAC SEAD, sr.
3. SKORUP ASIM, sr.
52
Udruženje građana povratnika
u Banjaluku
K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH
telefon/faks: + 387 51 413 233
mob.: + 387 65 203 581
e-mail: [email protected]
www.ugp-banjaluka.com
Broj:01-306-56/11
KOMISIJA ZA DODJELU
PLASTENIKA NA KORIŠTENJE
Datum:05.07.2011
Komisija za dodjelu plastenika na korištenje, održala je svoju sjednicu dana 05.07.2011.
godine, te jednoglasno donijela
RANG LISTU korisnika plastenika:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Broj
PLASTENIK
PREZIME I IME
protokola
BROJ
PODNOSIOCA
02-36-50
OSMANČEVIĆ ENVER
1.
02-36-38
HRUSTANOVIĆ ERMIN
2.
02-36-45
ČAVKA AHMET
3.
02-36-49
SPAHIĆ DAMIR
4.
02-36-52
JAKOVLJEVIĆ DARKO
5.
02-36-46
OMUKIĆ MUHAMED
6.
02-36-40
OBRADOVAC FIKRET
7.
02-36-37
BEKA DŽEMAL
8.
02-36-39
ISIĆ SAFET
9.
MJESNA
ZAJEDNICA
VRBANJA
MEJDAN
VRBANJA
VRBANJA
MIŠIN HAN
G.ŠEHER-GRAB
VRBANJA
MEJDAN
ADA
RANG LISTA ZAMJENA
10.
11.
12.
02-36-44
02-36-48
02-36-51
ČAVKA MIDHAT
SPAHIĆ AJŠA
HUZEJROVIĆ
MUKEREMA
VRBANJA
G.ŠEHER.Novosel.
VRBANJA
Ne posjeduje
adekvatno zemljište
Nepotpuna
dokumentacija za
zemljište
ODBIJENI ZAHTJEVI
13.
02-36-53
VIDIMLIĆ SENAD
14.
02-36-47
DEMIROVIĆ MAHMUD
Na gornju listu može se uputiti prigovor Upravnom odboru Udruženja u roku od 8 dana, od dana
objavljivanja na oglasnoj ploči i Web sajtu www.ugp-banjaluka.com
Komisija:
1. HANDAN SAFET,sr.
2. PLIVAC SEAD, sr.
3. SKORUP ASIM, sr.
53
III
OBNOVA I KORIŠTENJE DOMA “SLAP”
U toku 2004 godine otpočela je aktivnost da se dom u D. Novoseliji, dodijeli
na upravljanje i održavanje povratničkoj populaciji odnosno ovom Udruženju, pošto
isto nema svojih prostorija, niti sredstava za plaćanje zakupa kancelarijskog prostora.
Poslije 3 zasjedanja Skupštine grada, Dom u naselju Desna Novoselija tkz.
"Slap", Odlukom Skupštine grada dat je na korištenje ovom Udruženju na 5 godina, a
primopredaja objekta izvršena je 10.08.2004. godine. Odmah se pristupilo traženju
donacija u građevinskom materijalu za obnovu istog, pošto je potpuno devastiran. Od
strane Vlade RS-a, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, odobren je manji dio
potrebnog građevinskog materijala, a radi se o dijelu doma, gdje je predviđena
kancelarija Udruženja.
Radovi na čišćenju doma otpočeli su aprila 2005. godine, te je pripremljen
teren za sanaciju devastiranog objekta.
Dana 29.06. objavljen je javni poziv-tender za obnovu dijela doma “Slap”. U
roku od 30 dana ponude su dostavile 3 građevinske firme. Komisija od 5 članova od
prispjelih ponuda izabrala je ponudu firme vlasnika Đukić Radenka iz Kotor Varoši.
Građevinski radovi su otpočeli 08.08.2005. godine, a primopredaja objekta je
izvršena 15.11.2005. godine.
Od 30.12.2005. godine, kancelarije Udruženja se nalaze u dijelu obnovljenog
doma.
Preseljenjem u obnovljenu kancelariju, stvorili su se uslovi za neometan rad na
traženju donatora za obnovu ostalog dijela doma „SLAP”. Poslije mnogih pokušaja,
te upućivanja projekta obnove na više adresa, uz pomoć potpredsjednika RS-a
gospodina Adila Osmanovića, uspjeli smo animirati odgovorne osobe iz Federalnog
ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe.
Poslije posjete porušenom objektu Federalnog ministra gospodina Edina
Mušića i gospodina Adila Osmanovića 15.02.2006. godine, obećana je pomoć za
obnovu doma, koja je i realizovana.
Federalno ministarstvo raspisalo je tender za izbor firme koja će izvršiti
obnovu. Federalno ministarstvo je poslije natječaja izabralo građevinsku firmu
„TRIŠNIK” iz Jajca, koja je radove otpočela 12 aprila 2006. godine. Radovi su
okončani 13.09.2006. godine, kada je kompletan objekat dat na upotrebu.
Dom prije obnove april 2006. godine
54
Obnovljeni dom decembra 2007. godine
Poslije obnove doma, na sjednici UO od 10.11.2006. godine formirana je
Komisija za upotrebu dijela doma. Na osnovu zahtjeva zainteresovanih pojedinaca,
Komisija je na svojoj sjednici od 21.05.2007. godine donijelo prijedlog da se dom
izda Hajdarpašić Midhatu, koji je ponudio najbolje uslove i to da isti sam nabavi sve
dozvole i odobrenja, koja će sam finansirati. Takođe, jedan od uslova je i da
neophodna ulaganja u dom za prilagođavanje ugostiteljskoj namjeni, te kupovina
inventara, padaju na teret zainteresovanog, kao i zapošljavanje 50% osoblja po
prijedlogu Udruženja, a minimalan iznos zakupa prostora u iznosu od 1.000,00
KM.za jedan mjesec. Upravni odbor je pod ovim uslovima,na sjednici od 23.05.2007.
odobrio izdavanje Doma, koje je zaključenim Ugovorom i realizovano.
U toku 2010. godine u Domu je održano je nekoliko manifestacija, a u ljetnim
mjesecima u organizaciji Zajednice Udruženja Banja Luka, održani su susreti
dijaspore, sa velikim učešćem naših sugrađana koji borave u inostranstvu.
IV
RAD NA OBNOVI I SANACIJI
Od 2004. godine, formiran je Odsjek za izbjegla i raseljena lica,povratnike i
nacionalne manjine, pri Gradskoj upravi Banja Luka, koji je od 2005. godine preuzeo
aktivnosti vezane za sanaciju objekata za koja sredstva daje gradska Skupština Banja
Luke.
Udruženje građana povratnika kao implementator donacije sredstava za
sanaciju devastiranih objekata ispred Gradske uprave Banja Luka, u periodu 20012004 godina, riješilo je tj. saniralo 949 stambena objekta, a za ostale sanirane objekte
imalo je direktno učešće u odabiru korisnika osim kod korisnika koji su donacije
primali putem Caritasa Banja Luka.
55
Tabela implementacije donacije 2001-2011
Merhamet
19
22
17
20
9
8
18
11
14
16
188
165
120
68
77
69
71
41
37
17
59
473
285
8
38
3
3
2
12
66
41
SVEGA
CARITAS
1024
27
14
UMCOR
364
222
169
152
42
40
35
WORD
WIZION
Vlada FBiH
12
CRS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
UKUPNO
Vlada RS
grad
Banja Luka
Godina
implementacije
IRC
DONACIJE OD STRANE
143
690
497
398
190
42
43
38
2
12
2055
NACIONALNA STRUKTURA KORISNIKA OBNOVLJENIH OBJEKATA
BOŠNJAKA
HRVATA
SRBA
OSTALI
UKUPNO
Skupština
grada
anjae Luke
Vlada FBiH
Vlada RS
CARITAS
i
Merhamet
SANIRANI/OBNOVLJENI OBJEKTI uz pomoć
Međunarodni
h organizacija
Nacionalna
struktura
SVEGA
96
314
20
49
504
1119
53
3
2
154
444
%
%
758
18
2
1
41
12
3
2
66
397
57
19
1024
944
65
24
2055
IZLAGAČ:______________
Naše Udruženje je apliciralo kod Federalnog ministarstva raseljenih osoba I
izbjeglica, za dobijanje donacije za sanaciju 23 kuće povratnika.a realizacija se
očekuje u 2012 godine.
Za razliku od prethodnih godina, sredstva za obnovu koje odobrava Skupština
grada Banja Luke, sada su minimalna, a osnovni razlog je taj što u Skupštini grada
nema odbornika povratničke populacije, koji bi štitili interese povratnika, kao u
prethodnom sazivu Skupštine.
56
V
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Povratnici po važećim zakonskim rješenjima imaju zdravstvenu zaštitu u RS,
ukoliko su penzioneri, a ostali putem Biroa za zapošljavanje. Pošto je zdravstvena
zaštita u RS-u slaba, prinudjeni su da liječenje traže u Federaciji, ali samo oni koji za
to imaju mogućnosti, a to je zanemarljiv broj. Građani povratnici Hrvatske
nacionalnosti imaju mogućnost liječenja u susjednoj Hrvatskoj, što i koriste, a
naročito stari i iznemogli.
Za rješenje ovog problema predlažemo formiranje savremene dijagnostičke
privatne klinike u Banja Luci, koja bi bila formirana od strane doktora – specijalista,
Banjalučana, koji su vratili svoju imovinu, ali nisu mogli da se zaposle u zdravstvu
RS.
Napominjemo, slične klinike postoje u Sarajevu, a obećana je pomoć stranih
humanitarnih organizacija za formiranje slične klinike u Banja Luci. Pod patronatom
ove klinike bile bi sve „MERHAMET“-ove ambulante na teritoriji RS. One bi trebale
da prerastu u stacionare. Mislimo da je ovakvo rješenje jedino moguće – u ovom
trenutku, sve dok se ne formira privatni, zdravstveni fond, po ugledu na zapadne
zemlje (SAD, Italija, itd).
VI
OBRAZOVANJE
Djeca povratnika, upisom u osnovne i srednje škole, te fakultete, postepeno se
uključuju u novu sredinu. U principu većih problema oko školovanja djece nema, za
razliku od prethodnih godina.
Uzimajući u obzir sve veći broj porodica-povratnika, njihovo ustavno pravo i
pravo njihove djece je adekvatno obrazovanje, te imajući u vidu da se nedostatak
adekvatnog obrazovanja često navodi kao jedna od osnovnih prepreka za povratak,
Upravni odbor je u nekoliko navrata razmatrao probleme obrazovanja. Nadležno
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske i Federacije BiH, donijela su „Sporazum o
zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece-povratnika“, a koji je Upravni odbor
UGP-a nakon upoznavanja sa istim konstatovao da je isti solidna osnova za
ravnopravno obrazovanje. U usvojenom „Sporazumu“ data je mogućnost vlastitog
izbora nastavnog plana i programa za predavanje tkz.“predmeta nacionalne grupe
predmeta“ (jezik i književnost, istorija i geografija, priroda i društvo te vjeronauka.
Za predavanje predmeta nacionalne grupe predmeta, prioritet u procesu zapošljavanja
će se dati kvalificiranim nastavnicima-povratnicima.
57
Nacionalna struktura zaposlenih je nepovoljna što je vidljivo iz priložene
tabele. Od ukupno zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (nastavno osoblje i
radnici van nastave), koji broj je 2212, zaposlenih povratnika je 20 (Bošnjak 3, Hrvat
6,Srbin 11), od čega je svih 20 nastavni kadar, tako da zaposlenih radnika van nastave
nema niti jednog.
NACIONALNA STRUKTURA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI
GRADA BANJA LUKA
Hrvati
Srbi
Romi
ostali
UKUPNO
Bošnjaci
Hrvati
Srbi
Romi
ostali
UKUPNO
UČENICI POVRATNICI
Bošnjaci
UKUPNO UČENIKA
216
118
13969
20
70
14373
59
6
36
6
2
109
NACIONALNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM ŠKOLAMA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
3
5
359
UKUPNO
Srbi
925
ostali
Hrvati
14
Romi
Bošnjaci
849
UKUPNO
Srbi
36
RADNICI VAN NASTAVE
ostali
Hrvati
26
Romi
Bošnjaci
NASTAVNO OSOBLJE
3
370
NACIONALNA STRUKTURA RADNIKA POVRATNIKA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM
ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
Hrvati
Srbi
Romi
ostali
UKUPNO
%
Bošnjaci
%
UKUPNO
Srbi
1
RADNICI VAN NASTAVE
ostali
Hrvati
1
Romi
Bošnjaci
NASTAVNO OSOBLJE
%
2
%
%
%
%
%
%
58
NACIONALNA STRUKTURA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
Srbi
Romi
ostali
UKUPNO
155
Hrvati
6
ostali
Romi
Srbi
10379
Bošnjaci
142
UČENICI POVRATNICI
UKUPNO
151
Hrvati
Bošnjaci
UKUPNO UČENIKA
10833
36
9
16
6
10
87
NACIONALNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
10
27
624
15
676
3
6
UKUPNO
ostali
Romi
Srbi
Hrvati
Bošnjaci
UKUPNO
RADNICI VAN NASTAVE
ostali
Romi
Srbi
Hrvati
Bošnjaci
NASTAVNO OSOBLJE
228
4
241
NACIONALNA STRUKTURA RADNIKA POVRATNIKA ZAPOSLENIH U SREDNJIM
ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
Romi
ostali
UKUPNO
%
Srbi
%
Hrvati
Romi
11
Bošnjaci
Srbi
5
UKUPNO
Hrvati
2
RADNICI VAN NASTAVE
ostali
Bošnjaci
NASTAVNO OSOBLJE
18
%
%
%
%
%
%
59
VII
SOCIJALNE USLUGE
Uzimajući u obzir da je veliki dio povratnika starije dobi, te im je potrebna
tuđa njega i pomoć, delegatima je naloženo da na terenu svoje mjesne zajednice
utvrde stanje starije povratničke populacije. U slučaju izrazito ugroženih, Udruženje
će odmah reagovati, te pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. Takođe će iste
predložiti za pomoć u MDD „Merhamet“ i nadležnu službu gradske uprave
Banjaluka.
VIII
OČUVANJE I NJEGOVANJE
KULTURNE BAŠTINE I ODNOS PREMA MEDIJIMA
Do sada nije ništa urađeno na održavanju i zaštiti kulturnih spomenika,
bogastva i raznolikosti kulturnih tradicija na našim prostorima. Finansijsku podršku
dobijaju društva koja njeguju tradicije iz jednog naroda.
Medijska potpora aktivnosti i problema povratničke populacije je slaba. Na
prostoru grada Banja Luka ne postoji radio ili televizijska stanica, niti novine koji bi
kroz svoj rad obuhvatili kulturne tradicije sva tri konstitutivna naroda, i koje bi bile u
funkciji povratničke populacije.
Medij – javni servis nije zainteresovan za rad i problematiku povratničke
populacije, te se mi kao Udruženje, već duže vrijeme nalazimo u medijskoj blokadi.
Niti izgradnja poslovne hale, koja je od interesa za sve, medijima u RS-u nije
interesantna.
Zahvaljujući poznatom Banjalučkom novinaru Nailu Osmančeviću, izdate su
četiri knjige o životu prijeratne Banjaluke, a naročito naselja Gornji Šeher. Autor je
navedeni novinar, koji je bez ičije potpore, uspio zabilježiti događaje i osobe te ih
ovjekovječiti kroz svoje knjige.
Rad radio i televizijskih kuća nije prikladan za sve konstitutivne narode, te se
ocijenjuje da je pod utjecajem aktuelne vlasti.
Udruženje je formiralo Komisiju za informisanje, na čelu sa gospodinom
Nailom Osmančevićem, koji u svom Planu rada ima i izdavanje brošura, a tiraž i
učestalost izdavanja ovise od raspoloživih finansijskih sredstava.
60
IX
BEZBJEDNOST POVRATNIKA
U toku izvještajne godine, konstantno je praćen segment bezbjednosti
povratnika i imovine.
Poslije svakog narušavanja javnog reda i mira, te bezbejednosti, Udruženje je
reagovalo, te na sastancima sa predstavnicima policije tražili veće angažovanje na
razotkrivanju počinioca. Aktivnost se vodila i u pravcu EUPM. Zatraženo je da se
Udruženje obavijesti o toku istražnih radnji, jer se dešava da se počinioci otkriju, a da
UGP nije informisan, te se stvara pogrešna slika o radu policije.
Većina narušavanja bezbjednosti vrše se prema objektima Islamske
zajednice, a otkriveni počinioci su maloljetnici.
Izjavom ministra policije RS-a, o navodnim vehabijama na području grada
Banjaluke, narušena je bezbjedonosna situacija za povratničku populaciju. Ove izjave
podsjećaju na 1992. godinu, kada je od strane vlasti ozvaničen odstrel i progon
nesrpskog življa.
Upravni odbor će i dalje pratiti stanje bezbjednosti na području grada Banja
Luke.
Zaključak je da ovakve izjave, te napadi na vjerske objekte, koji se konstantno
dešavaju, dovoljno govori o činjenici da se povratnici Bošnjaci i Hrvati, još uvijek ne
mogu potpuno bezbjedno osjećati u svom gradu.
61
X
RAD NA POVRATKU
U gradu Banja Luci, po podacima iz Popisa građana iz 1991. godine, živjelo
je ukupno 47.650 ili 24,4% Bošnjaka, 31.065 ili 15,9% Hrvata, 109.534 ili 56,1%
Srba i 7.626 ili 3,5% Ostalih, što ukupno iznosi 195.875 građana.
ETNIČKA SLIKA GRADA BANJA LUKE
po popisu građana 1991. godine, sa trenutnim stanjem
PODACI PO POPISU GRAĐANA
1991. godine
NACIONALNA
STRUKTURA
SVEGA
TRENUTNO STANJE
na dan 31.12.2011. godine
%
SVEGA
%
47.650
24,4
Hrvata
Srba
ostalih
31.065
109.534
7.626
15,9
56,1
3,5
SVEGA
10.071
3.699
209.549
960
UKUPNO
195.875
100,0
225.279
Bošnjaka
Povratnika
6.871
Flotera
3.200
4,1
1,6
93,9
0,4
100,0
U toku posljednjeg rata, sa teritorije grada Banja Luke je izbjeglo ili je
protjerano Bošnjaka 40.829, Hrvata 27.165, a za izbjegle građane Srpske
nacionalnosti i „ostali“ nema tačnih podataka, što ukupno iznosi 70.315 građana.
Usvajanjem Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene
imovine 28.10.1999.godine, stvorile su se realne pretpostavke za povrat privatne
imovine i stanova u društvenom vlasništvu, te povratak vlasnika na svoja imanja ili u
stanove.
Stoga je jedan od prioritetnih zadataka ovog Upravnog odbora u prethodnom
periodu bilo angažovanje na obezbjeđenju uslova i što bržoj primjeni seta
imovinskih Zakona od strane nadležnih u Ministarstvu raseljenih i izbjeglih RS-a
Odsjek Banja Luka.
Uzimajući u obzir da je sa 31.12.2000. godine riješeno tek 8,56 %, a sa
31.12.2005. godine 98,30%, konstatujemo da je izvršen povrat stanova i privatne
imovine. Do pune implementacije Aneksa VII Daytonskog sporazuma ostalo je još
rješavanje 201 zahtjeva, a za koje su u toku 1992-1998, izvršene zamjene imovine, te
se sada predmeti nalaze na redovnom sudu, a u vezi poništenje tih Ugovora o
zamjeni.
62
REALIZACIJA IMPLEMENTACIJE ANEKSA VII DAYTONSKOG SPORAZUMA
na teritoriji grada Banja Luka do 31.12.2009. godine
Broj rješenih
zahtjeva
Broj
zahtjeva
Neriješeni
Pred.
Broj rješenih
zahtjeva
Broj
zahtjeva
Neriješeni
predmeti
Broj rješenih
zahtjeva
7.756
7.756
8.065
101
7.864
15.821
101
15.620
%
UKUPNO
PRIVATNA
IMOVINA
Broj
zahtjeva
STANOVI
DRUŠTVENI
99,30
Na osnovu izloženog, budući angažman organa Udruženja, iskazan je u
Programu rada za 2012. godinu.
Upravni odbor UGP-a
Kemal Gunić, predsjednik
63
Download

I Z V J E Š T A J O R A D U Z A 2 0 1 1.