ZAPISNIK
Sa VI redovne sednice Skupštine Privrednog Društva «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» AD za
trgovinu i proizvodnju iz Beograda-Borče, ul.Zrenjaninski put br.194, održane dana 07.06.2012.godineu
prostorijama Direkcije Društva, sa početkom u 13,00 časova.
Sednici prisustvuju: Divjak Dragan, Gajić Željko, Jovičić Petar, Karić Velizar, Labović Stana, Plavanski
Vojin, Radojković Jasmina, Skokna Snežana i Šešlija Radomir, Bjelica Obrad, Blagojević Snežana,
Grečić Voja, Grujić Radmila, Ilić Perica, Ivančajić Slobodan, Jovićević Sava, Maksimović Zorica,
Maoduš Rajka – generalni direktor, Marković Momčilo, Matas-Fotev Marija – sekretar Društva,
Mihajlović Ilija, Milanović Radiša, Milivojević Veran, Misailović Aleksej, Nikić Pero, Nikolić
Tatjana, Parezanović Vojmir, Parojčić Ruža, Paunović Zvonimir, Predojević Zdravko, Radoman
Branka, Rajačić Ratka, Simić Spasenija, Skokna Dragan, Šljivić Dragan, Spasojević Radica,
Stamenković Stanoje, Stanić Desanka, Stanić Zoran – predsednik Skupštine izabran na V, ponovljenoj
sednici, Stojanović Dragan, Atanasov Ljiljana, Todorović Zoran i Vasić Ljubica, prema spisku koji se
nalazi u prilogu zapisnika.
Osim članova Skupštine, sednici prisustvuju i Srdija Zoran, komercijalni direktor i Brajer-Ivanović
Mirjana, akcionar bez prava učešća u radu sednice, Pejanović Svetlana u svojstvu zapisničara, kao i lice
koje je snimalo sednicu.
Pre početka rada Sednice, M. Matas-Fotev, sekretar Društva, pozdravila je prisutne i zamolila da se
najpre minutom ćutanja oda počast našoj prerano preminuloj koleginici Ljiljani Abazović.
Do izbora novog predsednika Skupštine, sednicom predsedava Stanić Zoran, dosadašnji predsednik
Skupštine. On je rekao da je, pre nego što se predje na rad Skupštine, potrebno sprovesti odredjene
predradnje, a to su imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika. U komisiju
za glasanje Z. Stanić imenovao je Paunović Zvonimira kao predsednika i članove Radoman Branku i
Parojčić Ružu, za zapisničara je imenovana Pejanović Svetlana, a za overače zapisnika: Todorović
Zoran i Skokna Snežana.
Plavanski V. je, zastupajući mišljenje više akcionara, bio protiv toga da B. Radoman bude član
Komisije. Kao obrazloženje naveo je njenu neregularnost u radu prilikom verifikacije kvoruma na V
sednici i napuštanja rada Komisije zbog njenog rođendana.
Stanić Z. je na ovo odgovorio da je prošle godine pre toga već jednom odložen rad komisije zbog
obaveza pojedinih članova komisije iz reda ''malih akcionara'', pa se nije pravio problem oko toga.
Matas-Fotev M. je izjavila da je Branka bila maksimalno angažovana oko pripreme sednice i smatra
da bi se ovim dobilo na kvalitetu i brzini. Dodala je da se po čl. 355. Zakona o privrednim društvima ne
glasa o tom pitanju, pošto je predsednik, izabran na prethodnoj sednici, već imenovao Komisiju.
Ivančajić S. je pitao zašto se ne pokaže malo dobre volje, zašto nam je toliko stalo do Branke i šta je tu
sporno ako ona ne bude u komisiji ?
Labović S. je dodala da samo treba da se broje overena punomoćja i da u ovom slučaju ne trebaju
kompjuteri.
Matas-Fotev M. je zaključila da je B. Radoman ''u materiji'' i da je dobro upućena u sve što Komisija
treba da pripremi za rad na sednici, a i da nije tako, predsedavajući je već odredio članove Komisije.
1
Komisija za glasanje se u 13,25 časova povlači na rad, tj. utvrđivanje broja glasova na osnovu
dostavljenih punomoćja i potpisanog spiska prisutnih akcionara sa pravom glasa, radi utvrđivanja
kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje na sednici.
U 13,30 časova Stanić Z. se obratio prisutnima, posebno V. Plavanskom, i rekao da akcionari, ukoliko
to žele, mogu prisustvovati radu komisije, međutim nije bilo pozitivnog odgovora, osim komentara V.
Plavanskog: ''Kasno ste se setili!''.
U 14,00 časova, Komisija je završila svoj rad i Parojčić Ruža je akcionarima- punomoćnicima i
samostalnim članovima Skupštine podelila listove sa ispisanim imenima i brojem glasova kojima
raspolažu. Komisija je utvrdila da su punomoćnici akcionara: Divjak Dragan, Gajić Željko, Jovičić
Petar, Karić Velizar, Labović Stana, Plavanski Vojin, Radojković Jasmina, Skokna Snežana i Šešlija
Radomir.
Paunović Z. je konstatovao da broj glasova iznosi 53.946 ili 62,85% od ukupnog broja te da postoji
kvorum za rad i odlučivanje Skupštine.
M. Matas-Fotev je pre prelaska na čitanje dnevnog reda obavestila prisutne da je Komisija dobila dopis
Agencije za privatizaciju da će Agencija glasati samo po 5. tački dnevnog reda, gde se biraju kandidati
za članove Nadzornog odbora društva. Zbog toga, kvorum će biti veći za ovu tačku dnevnog reda.
Plavanski V. je izneo da Agencija nije ni bila obaveštena ni pozivana na prethodne sednice, do prošle
godine. Podsetio je na dešavanja oko kvoruma na V sednici, kada Agencija nije bila obaveštena na
vreme i odlaganja sednice iz tog razloga. Pitao je na osnovu čega je kvorum manji za sve ostale tačke,
osim pete?
Matas-Fotev Marija je odgovorila da su njegovi navodi proizvoljni i netačni. Rekla je da smo mi svih
godina redovno obaveštavali sve akcionare o sednicama, pa i Agenciju, a da je Agencija tražila
odlaganje V sednice iz razloga što nisu blagovremeno dobili materijal.
Plavanski V. je izjavio da ako hoćemo jednom da stavimo tačku na sve, red je da počnemo da radimo
legalno. Postavio je pitanje koliki je broj glasova dovoljan za kvorum, odn. za rad Skupštine.
Stanić Z. je kazao da je po Izveštaja Komisije to 42.918 glasova po svim tačkama, osim po 5. tački gde
je broj glasova 63.938, jer se tu uračunavaju i glasovi Agencije za privatizaciju, tako da iz toga sledi da
imamo kvorum.
Labović S. je rekla da ona želi da nastavimo sa radom, ali da joj se pokaže punomoćje Agencije, pa joj
je dat dopis. Labović S. je tražila da ona pročita dopis Agencije, što je i učinila, ali je nakon toga
izjavila da to nije punomoćje i da ono nije validno, jer nije overeno u sudu.
Maoduš R. je objasnila da ovo nije klasično punomoćje, rekavši da zajedno sa državom imamo 127.875
glasova. Država se ne izjašnjava po ostalim tačkama, osim po petoj, tako da broj glasova malih
akcionara iznosi 85.834 : 2 = 42.917 + 1 glas. Kvorum je 42.918 glasova. Komisija je izbrojala 53.946
što je više od neophodnog. Pitala je šta tu nije jasno!?
Plavanski V. ne razume kako se obaveštavaju akcionari o radu Skupštine, čita dopis «Veleprodaje» od
15. maja i postavlja pitanje zašto se išlo u opštinu na overu i zašto se dolazilo ovde, ako «oni» kao
država, nosioci akcija, ne moraju da dodju.
2
Gajić Ž. je naglasio da svako ko ima neku primedbu navede pravno utemeljenje, da se ne ispituje
strpljenje akcionara i da ako se želi dobro «Veleprodaji», treba da počnemo sa radom.
Matas-Fotev Marija je prokomentarisala da smo, kada je radjen dopis akcionarima od 15.05.2012.god.
pošli od pretpostavke da će Agencija glasati po svim tačkama dnevnog reda, zbog toga je u dopisu
naveden veći broj glasova za kvorum.
Plavanski V. se vraća na V sednicu Skupštine, na dopis koji su slali Agenciji, pominje krivičnu prijavu
od strane javnog tužioca....
Matas-Fotev M. je rekla da krivična prijava sama po sebi ništa ne znači i da o tome ne možemo
diskutovati pre nego se sprovede i okonča odgovarajući postupak.
Nakon toga predsedavajući Stanić Z. je Plavanski Vojinu oduzeo reč.
Paunović Z. je obavestio prisutne da je akcionar Šuša Stevan naknadno, u toku trajanja sednice, doneo
svoje punomoćje, tako da ukupan broj glasova sada iznosi 54.270. Pitao je da li se oni prihvataju.
Akcionari su se saglasili da se punomoćje prihvati.
U 14,35 časova Plavanski V. poziva akcionare da napuste sednicu Skupštine.
Šašlija R. je rekao da su u petak, kada su se overavala punomoćja, naišli na podmetanja, da su se potpisi
maltene iznudjivali, da je bilo preganjanja ko će za koga da glasa i da je Marija odbila da im da
formulare za punomoćje za akcionare koji nisu došli na overu.
Matas-Fotev M. je rekla da je prava istina da je Šešliji i Plavanskom objasnila da ne može da im da
punomoćja drugih akcionara, ali da će svakom akcionaru koji joj se obrati,
poslati formular
punomoćja, bilo poštom, bilo e-mailom, ali da takvih zahteva nije bilo.
Stanić Z. je naglasio da su akcionari ovlastili punomoćnike da ih zastupaju na sednici da bi se donele
potrebne odluke, a ne da napuste sednicu, i da to nije korektno.
U 14,40 časova sednicu napuštaju akcionari – punomoćnici Plavanski Vojin,Šešlija Radomir, Labović
Stana , kao i akcionari Ivančajić Slobodan, Maksimović Zorica i Parezanović Vojmir.
Zbog napuštanja sednice od strane grupe akcionara, neophodno je proveriti kvorum, pa je Z. Paunović,
posle oduzimanja njihovih glasova, rekao da broj glasova sada iznosi 45.843 i da je i on dovoljan za
kvorum i nastavak sednice, za sve tačke dnevnog reda osim za izbor nadzornog odbora.
Predsedavajući je zatim pročitao
predloženi
DNEVNI RED
- Usvajanje zapisnika sa V redovne -ponovljene sednice Skupštine Društva, održane dana 04/05. 08.
2011.godine
1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE UGOVORA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA –
OSNIVAČKOG AKTA U CILJU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
3. RAZMATRANJE PREDLOGA STATUTA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
4 .RAZMATRANJE PREDLOGA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE
ODLUKE
3
5.
RAZMATRANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I
DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
6. RAZMATRANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRDJIVANJU KRITERIJUMA ZA NAKNADE ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
7. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD ,,PKB VELEPRODAJA PRODUKT'' ZA PERIOD
01.01. DO 31.12.2011.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE
ODLUKE
8. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU
2011. GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA - PROMETA I PROIZVODNJE
AD „PKB VELEPRODAJA-PRODUKT“ ZA POSLOVNU 2012. GODINU
10. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AD „PKB VELEPRODAJA-PRODUKT“
ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE
11. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA INTERNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
DRUŠTVA U POSLOVOJ 2011.GODINI
12. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AD
„PKB VELEPRODUKT“ ZA POSLOVNU 2012. GODINU
Pošto nije bilo primedaba na predloženi dnevni red, prešlo se na glasanje, a nakom glasanja i brojanja
glasova od strane Komisije, predsedavajući je objavio da je predloženi dnevni red usvojen sa 45.843
glasa ''ZA'', tj. jednoglasno, jer glasova ''protiv'' i ''uzdržanih'' nije bilo.
Zatim se prešlo na usvajanje zapisnika sa V redovne - ponovljene sednice Skupštine Društva, održane
dana 04./05. 08.2011. godine. Pošto nije bilo primedaba na zapisnik, prešlo se na glasanje, a nakom
glasanja i brojanja glasova od strane Komisije, predsedavajući je objavio da je zapisnik sa prethodne
sednice Skupštine usvojen sa 43.788 glasova ''ZA'', uz 1695 ''uzdržanih'' glasova, dok glasova ''protiv''
nije bilo.
I
Prelazi se na prvu tačku dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
Matas-Fotev M. je predložila da Stanić Zoran, dosadašnji predsednik, nastavi da obavlja ovu funkciju i
dalje, kao neko ko se dobro pokazao u tome i ko je u stanju da uspešno nosi ovaj teret i u narednom
periodu.
Pošto nije bilo drugih predloga prešlo se na glasanje, a nakon glasanja, predsedavajući je objavio da je
sa 44.780 glasova «ZA» i uz 703 glasa «PROTIV», doneta je sledeća
ODLUKA
1. STANIĆ ZORAN, akcionar iz reda zaposlenih u Društvu, izabran je za predsednika Skupštine
Privrednog Društva «PKB Veleprodaja-Produkt» AD za trgovinu i proizvodnju.
2.Predsednik Skupštine bira se na neodređeno vreme, tj. do izbora novog predsednika.
Stanić Zoran se zahvalio na poverenju i nastavio da predsedava skupštinom Društva.
II
Prelazi se na drugu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE I USVAJANJE UGOVORA O
ORGANIZOVANJU DRUŠTVA – OSNIVAČKOG AKTA U CILJU USAGLAŠAVANJA SA
ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Obrazlaganje ove tačke dnevnog reda kao i tumačenje zakonske regulative podnela je Matas-Fotev
Marija, sekretar Društva, nakon čega je predlog stavljen na glasanje. Predsedavajući je konstatovao da je
sa 45.843 glasa «ZA», tj. jednoglasno doneta sledeća:
4
ODLUKA
1. DONOSI SE odnosno USVAJA Ugovor o organizovanju «PKB Veleprodaja-Produkt» AD za
trgovinu i proizvodnju iz Beograda-Borče, ul.Zrenjaninski put br.194, koji predstavlja Osnivački akt
Društva, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011).
2. Tekst Ugovora nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
3. Ovlašćuje se g-din Stanić Zoran, predsednik Skupštine Društva za potpisivanje akta iz stava 1.
ove odluke, uz obavezu overe potpisa u nadležnom sudu.
4. Zadužuje se generalni direktor Društva i nadležna pravna služba da izvrše registraciju promena,
tj. uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima kod Agencije za privredne registre.
5. Ova odluka stupa na snagu njenim usvajanjem.
6. Rok za realizaciju ove odluke je 15 dana od dana usvajanje.
III
Prelazi se na treću tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE PREDLOGA STATUTA DRUŠTVA I DONOŠENJE
Matas-Fotev M. je objasnila da Statut mora da se donese da bi se uskladio sa novim Zakonom o
privrednim društvima i šta on sve mora da sadrži. Pošto nije bilo pitanja, predsedavajući je stavio
predlog na glasanje, nakon čega je sa 45.483 glasa «ZA», tj. jednoglasno doneta sledeća:
ODLUKA
1. DONOSI SE odnosno USVAJA Statut «PKB Veleprodaja-Produkt» AD za trgovinu i proizvodnju iz
Beograda-Borče, ul. Zrenjaninski put br.194, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(Sl.gl.RS 36/2011).
2. Tekst Statuta nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
3. Ovlašćuje se g-din Stanić Zoran, predsednik Skupštine Društva za potpisivanje akta iz stava 1. ove
odluke, uz obavezu overe potpisa u nadležnom sudu.
4. Zadužuje se generalni direktor Društva i nadležna pravna služba da izvrše registraciju promena, tj.
uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima kod Agencije za privredne registre.
5. Ova odluka stupa na snagu njenim usvajanjem.
6. Rok za realizaciju ove odluke je 15 dana od dana usvajanja.
Prelazi se na
IV
četvrtu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE I
DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE
ODLUKE
Matas-Fotev M. je navela da je ovo Akt koji sadrži odredbe koje obezbeđuju lakši, brži i efikasniji rad
Skupštine, a pošto nije bilo pitanja, niti sugestija, predsedavajući je stavio predlog na glasanje, nakon
čega je sa 45.423 glasa «ZA», tj. jednoglasno doneta sledeća
5
ODLUKA
1. USVAJA SE predlog Upravnog odbora koji privremeno obavlja nadležnost Odbora direktora AD
«PKB Veleprodaja-Produkt», u celosti kako je dat u odluci br. 288/V.IV od 08.05.2012.godine.
2. USVAJA SE Poslovnik o radu Skupštine AD «PKB Veleprodaja-Produkt» u celosti kako je dat u
pisanom materijalu koji se nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
V
Prelazi se na petu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA
DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
Matas-Fotev M. je rekla da je ovo tačka dnevnog reda sa većim kvorumom, zbog koje su pojedini
akcionari napustili sednicu. Zatim je pročitala predlog odluke, kojom su za članove Nadzornog odbora
predloženi: Obrad Bjelica, Nebojša Nikolić i Rajka Maoduš, sa pojedinačnim radnim biografijama, uz
napomenu da je broj članova istovremeno minimalan, ali i optimalan, gledajući to sa aspekta troškova.
Milivojević V. je pitao ko je dao predlog: Uprani odbor ili Izvršni odbor direktora ?
Matas-Fotev M. je odgovorila da je njih predložio Upravni odbor koji, u skladu sa zakonom,
privremeno obavlja nadležnosti odbora direktora.
Milivojević V. je zatim pitao da li mogu akcionari da predlažu, na šta je predsedavajući Stanić Z.
odgovorio da sada ne može, s obzirom na dopis koji je bio prethodno poslat svim akcionarima.
Matas-Fotev M. je dodala da najpre treba da se glasa o predlogu zvaničnog predlagača, odnosno
organa koji je sazvao Sednicu.
Milivojević V. je naglasio da će Maoduš R. dobiti njegovu podršku, ali da Nikolića ne poznaje i ne
može stati iza njega sto posto.
Nikić P. se nadovezao sa time da nisu dati iscrpni podaci o Nikolić N. i pitao kako je moguće da
Agenciju ne interesuju druge tačke dnevnog reda, već samo ova gde oni daju svog čoveka na ovu
funkciju. Konstatovao je: da je Agencija imala dobru nameru, ona bi danas sa svojim predstavnikom bila
ovde.
Stanić Z. je pojasnio da Agnecija dala svog predstavnika prvo u Upravni odbor, a zatim i u Nadzorni
odbor da bi zaštitila svoje interese u firmi, a zatim i da bi nam pomagala u radu.
Matas-Fotev M. je rekla da je g-din Nikolić bio sprečen iz opravdanih razloga da dodje na ovu
Skupštinu, ali i da mi ne možemo uticati na to kako će se Agencija (kao državna institucija) ponašati.
Oni nameću nama kako ćemo postupati, a ne mi njima.
Maoduš R. je potvrdila da je Nikić P. u pravu, ali da to ne menja ništa, jer oni mogu tako da se
ponašaju. Da je g-din Nikolić i došao, on ne bi imao prava glasa. Agencija je dala napismeno svoje
glasanje.
Nakon ovoga predsedavajući je dao pojedinačno svaki predlog na glasanje, nakon čega je doneta
sledeća
6
ODLUKA
BIRAJU SE za članove Nadzornog Odbora AD ''PKB VELEPRODAJA-PRODUKT'' :
1. OBRAD BJELICA, dipl.ecc. u penziji iz Beograda, Gundulićev venac broj 21
2. NIKOLIĆ NEBOJŠA, dipl.ecc. iz Beograda, Prote Milorada Pavlovića 25/22,
rodjen 1962.godine, kao lice koje je predložila Agencije za privatizaciju
Republike Srbije, dasadašnji član Upravnog odbora Društva,
3. RAJKA MAODUŠ, dipl.ecc. iz Beograda, Banovićka broj 25, rodjena 1951.godine,
dugogodišnji generalni direktor AD «PKB Veleprodaja-Produkt»,
Članovi Nadzornog odbora Društva izabrani su na mandatni period od četiri godine.
Obrad Bjelica izabran je sa 87.178 glasova ''ZA'' uz 346 ''UZDRŽANIH'' glasova. Glasova
''PROTIV'' nije bilo.
Nebojša Nikolić izabran je sa 86.475 glasova ''ZA'', uz 703 glasa ''PROTIV'' i 346 ''UZDRŽANIH''
glasova.
Rajka Maoduš izabrana je sa 87.524 glasa ''ZA'', dok glasova ''PROTIV'' i ''UZDRŽANIH'' nije bilo.
Predsedavajući je čestitao članovima Nadzornog odbora na izboru, a Maoduš R. se zahvalila na
ukazanom poverenju.
VI
Prelazi se na šestu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE PREDLOGA ODLUKE O UTVRDJIVANJU
KRITERIJUMA ZA
NAKNADE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I DONOŠENJE
ODGOVARAJUĆE ODLUKE
ODLUKA
USVAJA SE kriterijum za utvrdjivanje naknade članovima Nadzornog odbora Društva, na način da
naknada za rad u ovom organu iznosi 50% prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji
prethodi mesecu za koji se nadoknada obračunava i isplaćuje.
Ova odluka doneta je sa 45.483 glasa «ZA», tj. jednoglasno.
VII
Prelazi se na sedmu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD ,,PKB
VELEPRODAJA PRODUKT'' ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011.GODINE I
ODLUKE
DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE
Po ovoj tački dnevnog reda izlagač je Maoduš Rajka, generalni direktor. Ona je rekla da smo
2011.godinu jedva «preživeli» i jedva bili pozitivni. Razloga za to je bilo više, prvo opšte stanje u
okruženju, ali i subjektivni razlozi, tj. dešavanja oko skupštine, tenzija koja je trajala izmedju dve grupe
akcionara. Treba zamisliti kako izgleda borba za ostvarenje razlike u ceni, a s druge strane razmišljati o
opstanku firme i šta će biti sa nama. Tada nismo dobili ni tender sa Ministarstvom pravde, a prethodno
smo imali jako veliki promet sa njima. Te godine je pao promet oko 40%. Medjutim, ono što je bitno,
nismo bili blokirani, ispoštovali smo dobavljače i snabdeli kupce. Naglasila je činjenicu da smo kojim
slučajem bili blokirani samo 1 dan, ne bismo više mogli da učestvujemo na tenderima. Jesmo se
zaduživali kod banaka, ali to je tako moralo i tako funcioniše sav savremeni poslovni svet. Mnogi
7
tenderski poslovi su se ustalili, standardno smo prisutni sa uvoznom robom kao što je pasulj, sardina,
tunjevina, povremeno pirinač, zatim tu je i zajednička proizvodnja «petokilaša», pašteta i narezaka. Ono
što je još naglasila, to je da tenderski poslovi daju sigurnost u naplati, a s druge strane ne daju neku
veliku razliku u ceni. Firma je još uvek sa valikim brojem zaposlenih, troškovi su značajni, ali
uspevamo sa time da se nosimo, kao i sa konkurencijom. Što se tiče sektora «Agromed», rekla je da
proizvodnja radi u iznajmljenim prostorijama sa našim ljudima i našim mašinama. Ono što je lepo i
što je htela da naglasi je to da smo do 31. marta uspeli da zaključimo poslovne ugovore u vrednosti od
214 miliona dinara sa budžetskim ustanovama. Plate jesu male, ali su redovne, porezi i doprinosi se
redovno plaćaju, kao i PDV.
Pošto se niko nije javio da nešto komentariše ili diskutuje, predsedavajući je stavio predlog na glasanje,
a nakon glasanja objavio je da je sa 45.483 glasa «ZA» tj. jednoglasno doneta sledeća:
ODLUKA
USVAJA SE Izveštaj o poslovanju AD «PKB Veleprodaja - Produkt» za period 01.01. do
31.12.2011.godine u svemu kako je izneto u materijalu koji se nalazi u prilogu zapisnika i čini njegov
sastavni deo.
VIII
Prelazi se na osmu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE
IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2011. GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
Nakon podnetog izveštaja od strane Blagojević Snežane, rukovodioca službe za knjigovodstvo,
predsedavajući je stavio materijal na glasanje, nakog čega je konstatovao da je sa 45.483 glasa ''ZA'',
tj. jednoglasno, doneta sledeća:
ODLUKA
USVAJA SE Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2011.godinu u svemu kako
je izneto u materijalu. Izveštaj se nalazi u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.
U 15,30 časova akcionar-punomoćnik Radojković Jasmina je iz opravdanih razloga morala da napusti
sednicu Skupštine i pri tom navela da se izjašnjava «ZA» usvajanje svih preostalih predloženih odluka,
po 9, 10, 11. i 12. tački dnevnog reda.
IX
Prelazi se na devetu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA PROMETA I PROIZVODNJE
AD „PKB VELEPRODAJA-PRODUKT“ ZA POSLOVNU 2012. GODINU
Srdija Z., direktor za komercijalne poslove kao izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je rekao da se
plan poslovanja radi na osnovu projekcije naših troškova tj. da iznosi onoliko koliko je nama potrebno.
Smatra da je to ostvarivo, obrazlažući koje smo sve tendere dobili i pod kojim uslovima. Na nama je da
kolektiv ostane homogen i da postoji jedan timski rad, od portira do direktora. A svaki loš glas ili gest
vodi destabilizaciju firme.
Nakon toga, predsedavajući je stavio predlog na glasanje, a nakon glasanja predsedavajući je objavio da
je sa 45.483 glasa «ZA», tj. jednoglasno, doneta sledeća:
8
ODLUKA
USVAJA SE plan poslovanja - prometa i proizvodnje AD «PKB Veleprodaja-Produkt» za poslovnu
2012. godinu, u svemu kako je navedeno u materijalu koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov
sastavni deo.
X
Prelazi se na desetu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AD
„PKB VELEPRODAJA -PRODUKT“ ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE
Po ovoj tački dnevnog reda Izveštaj je podnela Matas-Fotev Marija, predsednik Upravnog odbora
Društva, nakon čega je po sprovedenom glasanju predsedavajući objavio da je sa 45.483 glasa «ZA», tj.
jednoglasno, doneta sledeća
ODLUKA
USVAJA SE Izveštaj o radu Upravnog odbora AD «PKB Veleprodaja-Produkt» za period 01.01. do
31.12. 2011.godine u svemu kako je dato u materijalu koji se nalazi u prilogu zapisnika i čini njegov
sastavni deo.
XI
Prelazi se na jedanaestu tačku dnevnog reda: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA INTERNOG REVIZORA O
FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA U POSLOVOJ 2011.GODINI
Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje podneo je Karić Velizar, koji je obavljao poslove internog
revizora poslovanja Društva. On je naglasio da je važno delo, a ne reči – s obzirom na to da preduzeće
nije bilo nijedan dan blokirano i da je finansijski izveštaj pozitivan, takav mora da bude i Izveštaj
internog revizora – takodje pozitivan.
Pošto nije bilo diskusije, Izveštaj je stavljen na glasanje, nakon čega je predsedavajući konstatovao da je
sa 45.483 glasa «ZA», tj. jednoglasno doneta sledeća:
ODLUKA
USVAJA SE Izveštaj internog revizora o finansijskom izveštajima Društva u poslovnoj 2011. godini u
svemu kako je dato u materijalu. Materijal se nalazi u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni deo.
XII
Prelazi se na dvanaestu tačku dnevnog reda: DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AD „PKB VELEPRODUKT“ ZA POSLOVNU 2012. GODINU
REVIZORA
ZA
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Blagojević Snežana, rukovodilac Službe za finansijsko računovodstvene poslove koja je rekla da je naša dosadašnja revizorska kuća DST «Revizija», 8 godina
vršila reviziju naših završnih računa i da ona po Zakonu to više ne može da obavlja, zato je potrebno da
se izabere novi revizor. Pri tome je pročitala pristigle ponude tri ponudjačai iznela predlog užeg
Kolegijuma da to bude SBJ Janković.
Nakon iznetog predloga sprovedeno je glasanje, predsedavajući je konstatovao da je sa 45.137 glasova
«ZA» i uz 346 «UZDRŽANIH» glasova doneta sledeća:
ODLUKA
1. Revizorska kuća SBV «JANKOVIĆ» DOO Beograd, ul.Marine Veličković br.18, bira se za kontrolu
poslovanja – reviziju finansijskih izveštaja AD „PKB Veleprodaja- Produkt“ u toku poslovne 2012.
godine.
9
Ovim je dnevni red iscrpljen, ali pre zaključenja sednice javio se za reč Gajić Željko, koji je želeo da se
zahvali zaposlenima što su ga pozvali, ali u isto vreme i da naglasi da je «Veleprodaja» iznedrila veliki
broj sposobnih ljudi sa svojim vlastitim firmama i da bi ti akcionari trebalo da pomognu kuću iz koje su
otišli. Sugerisao je da se napiše pismo-obaveštenje akcionarima koji su dali svoja ovlašćenja, o tome
koje se odluke donete i o dešavanjima na Skupštini, pre svega o napuštanju sednice dela akcionara koji
za tako nešto nisu bili ovlašćeni.
Sednica je zaključena u 15,45 časova.
ZAPISNIČAR
________________________
Pejanović Svetlana
OVERAČI ZAPISNIKA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
_______________________
1. Zoran Todorović
________________________
Stanić Zoran
________________________
2. Snežana Skokna
KOMISIJA ZA GLASANJE1
1. _____________________
Paunović Zvonimir
2.____________________
Parojčić Ruža
3._____________________
Radoman Branka
10
Download

Z A P I S N I K Sa VI redovne sednice Skupštine Privrednog Društva