i
T.C
AKÇAABt\T KA Yl\1AJUMLIGI
İlçe Milli Eğitim M;üdürlüğü
Sayı
:33486921182116469313
Konu :TUBİTAK Destekleme Duyurusu
15/12/2014
.................................. MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğününıol12/2014 tarihli ve 6292638 sayılı yazısı.
TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 14/03/2014 tarihli "Ortaokul,
Lise ve Dengi Okul Müdürlerinde" Bilim Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Bilim
Fuarlarının Düzenlenmesi" alt protokolü kapsamında 4006 Bilim Fuarları Destekleme
Programı çağrısına ilişkin yazı ve ekleri müdürlüğümüz web (http://akcaabat.meb.gov.tr)
adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
2014-2015 eğitim öğretim yılında toplam 2000 okulda TUBİTAK Bilim Fuarı
düzenlenmesi hedeflenmiş olup, ilimize 20 kontenjan ayrılmıştır. Ekli şartname belirtilen
internet adresi üzerinden başvuruların 30 Ocak 2015 tarihine kadar müracaatların yapılması
gerekmektedir.
Müracaat eden ilk 20 okul asıl listede yer alacaktır. Müracaat eden okulların isimleri 30
Ocak 2015 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere müdürlüğümüze
bildirilecektir.
Bilgilerinizi ve yazının okulunuz öğretmen ve öğrencilerine duyurulması hususunda
gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğİtim Müdürü
EKİ:
I-Yazı
(1 Sayfa)
2-Şartname (8 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm Ortaokul ve Lise Müdürlükleri
Güven" Elektronik
imıalı Aslı ile Ay nl9 1r
1*-/.i:lc- /2o.1 't
Hali~
V.H.K.l
Akçaabat Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel: (0462) 2281084-116 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Aynntılı Bilgi : H.DEMİRCİ(şube Müd.)
Eğitim Öğretim Şubesi:D.ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresindenıfl7-83t1e-35tb9t3f.2a3
.
. . "
a kodu ıle teyıt edılebılır.
\
•
T.C.
TRABZON VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 65544067/82116373384 12/12/2014
KODU: TUBİTAK Destekleme Duyurusu
··············· ............... KA YMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:a)Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/12/2014 tarihli ve 6292638 sayılı yazısı.
b)Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 0911212014 tarihli ve 6254036
sayılı yazısı.
TUBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 4006 Bilim Fuarları
Destekleme Programı çağnsına ilişkin yazılar ilgi (a) yazı ekinde gönderilmiştir.
İlgi (a) yazıda müracaat eden okul isimlerinin Müdürlüğümüze bildirilme tarihi sehven
16 Ocak 2015 yazılmış olup, doğrusu 30 Ocak 2015 olacaktır.
İlgi (b) yazı ile 4006 Bilim
edebileceklerdir.
Fuarlarına
ortaokul, lise ve dengi okuHann müracaat
Bilgilerinizi ve yazının ilçeniz ortaokul, lise ve dengi
hususunda gereğini rica ederim.
okuHanna duyurulması
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
İlgi (b) yazı ve ekleri ( ı adet)
DAGITIM:
-Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md.G. MEMİşKAPTANOGLU
Şef:
R.
BEKTAŞ
Tel: (O 462) 2302094-1131-11 09
Faks: (O 462) 2302096
.
.
Bu .evrak güvenli elektronik ımza
ıle.ımzalanmıştır. htıp ·11
. ev rak sorgu.me b.gov .tr adresinden8ae9-45ae-33f7-a95f-b8fc kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 65544067/821.0116292638
Konu: TUBİT AK Destekleme Duyurusu
10/12/2014
GÜNLÜDÜR
................................ KA YMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 01112/2014 tarihli ve 5898898
sayılı yazısı.
TUBİT AK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 14/03/2014 tarihli "Temel ve
Ortaöğretirnde
Bilim Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi"
alt protokolü kapsamında 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı çağrısına ilişkin yazılar
ektedir.
2014-2015 eğitim öğretim yılında toplam 2000 okulda TUBİTAK Bilim Fuarı
düzenlenmesi hedeflenmiş olup ilimize 20 kontenjan ayrılmıştır. Ekte gönderilen yazılar
incelenerek 30 Ocak 2015 son başvuru tarihine kadar müracaatların sağlanması
gerekmektedir.-:Müracaat eden ilk 20 okul asıl listede yer alacaktır. Müracaat eden okulların isimleri
16 Ocal5. 2015 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesine bildirınesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve yazımn ilçeniz okullarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı
(lO sayfa)
DAGITIM:
-Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ : www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Şb. Md.G. MEMİşKAPTANOGLU
Şef:
R.
BEKTAŞ
Tel: (O 462)2302094-1131-1109
Faks: (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden20f7-536f-30fa-9334-817a kodu ile teyit edilebilir.
•,
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLlGI
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Sayı:
88013337/821 /6254036
Konu: TÜBİTAK Destekleme Duyurusu
09112/2014
.... .............VALİLiGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
a) TÜBİTAK'ın 25.11.2014 tarihli ve 77533774-279-224025 sayılı yazısı.
b) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 01.12.2014 tarihli ve
88013337/821.0115898898 sayılı izin yazısı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ilgi (a) yazısı
ile istemiş olduğu Bilim Fuarları Desteklerine ilişkin duyuru talebi ilgi (b) yazı ile tüm
valiliklere duyurulmuştur.
Ancak, ilgi izin yazısında hedef kitle olarak sehven ilkokul ve ortaokullar
gösterilmiş olup, doğrusu ortaokul, lise ve dengi okullar olacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
İlgi (b) yazı
ve ekleri
DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK
Konya Yoluff.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: w\vw.meb. gov.tr
[email protected]
Aynntıh bilgi için: Yaşar ŞAHIN (Birim Koord.)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (O 312)2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. hnp:/levraksorgu .meb.gov.tr adresinden8a?4-?82d-34d4-a4fJ-f9d4 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı:
01112/2014
88013337/821.0115898898
Konu: TÜBİTAK Destekleme Duyurusu
................. "~İ~İ(}~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
TÜBİTAK'ın 25.11.2014 tarihli ve 77533774-279-224025 sayılı yazısı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Milli Eğitim
imzalanan 14.03.2012 tarihli "Temel ve Ortaöğretirnde Bilim Kültürünün
Geliştirilmesine Yönelik Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi" Alt Protokolü kapsamında,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için açılan TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrısı'na ilişkin ilgi
yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu yazı ekinde verilen tabloda, projenin hedef kitlesini oluşturan Ori-u o\w \ ",,l:~c.. ."," ~:Ji aLJ\ ~Q u,bahse konu hibeye yeterli sayıda
başvuru yapmadıkları
Bakanlığı arasında
'anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, ek listede yer alan hibe başvuru sayıları yetersiz illerdeki Or~o~ı'
V~ i..1~ müdürlüklerinin,
5.000 T~ destekli programdan yararlanabilmeleri için,
bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapmalarının sağlanması hususunda
gerekli duyurunun yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
DA(}ITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK
Konya Yo Iu!f. Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar şAHİN (Birim Koord.)
Tel: (O 3 12) 2969440
Faks: (O 3 12) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden743b-4b60-3094-8322-96a2 kodu ile teyit edilebilir.
,
"
"
TOIITU
Sayı
Konu
25/1112014
77533774-279-224025
4006 Bilim Fuarları Destekleme
Programı
MİLLt ECtTtM BAKANLICINA
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
Konya Devlet Yolu, Gazi Tıp Fakültesi Karşısı
06500 Teknikokullar - ANKARA
Bilim Fuarları , Milli Eğitim Bakanlığı Ile TUrkiyy ilimsel ve Teknolojik ~tınna
Kurumu arasında imzalanan 14.03.2012 tarihli "Teıpet ve Orta öğretimde Bilim KültOrunUn
Geliştirilmesine Yönelik Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi" Alt Protokolü gereğince
dÜzenlenmektedir. TÜBtTAK Bilim Fuarları Program çağrısı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı
için açılmış olup, 2000 okulda Bilim Fuan düzenlenmesi hedeflenmektedir. Başvurular 17
Kasım -30 Ocak 2015 tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır.
Bilim Fuan giderleri 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında karşılanacak
olup, bu miktar Bilim Fuarı düzenleyen her okul için 5.000TL'dir. Destekten yararlanabilmek
için okullann çağn metninde belirtilen koşullar doğrultusunda başvuru1arını tamamlamaları ve
başvuru sistemi üzerinden indirilen sözleşme, proje yürUtOcüsO tarafından okul müdürü ve
okulun bağlı olduğu bölgedeki il veya ilçe Milli Eğiıim MOdürlerine imzalatılarak TÜBITAK'a
iletilmelidir.
. 4006 Bilim Fuarlan Destekleme Programıyla ilgili olarak, il ve ilçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinin sözleşmelerin imzalanması aşamasında okullara kolaylık göstermeleri
hususunda bilgilendirilmelcri için gereğini saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Erol ARCAKLlOÖLU
Başkan Yardımcısı V.
EK :
Bilim Fuarları
çağrı
Metni
Bıı bdır.. 5070 saydı Eltklroaik lmzıı Ka_u ... na ıön Can.li Ek&ı;lrOllik 1.IIWI ilt I.ula.mı,"'"
Evrak doltulam4S1 talcpkri, [email protected] iıak.ıov. trıdresinec- posta )'ollanılırak yapı labi lir.
TÜRKIYE BlUMSEL ye TEKNOLOJIK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlOı
, >
4006 TÜBiTAK BiLiM FUARLARı DESTEKLEMEPROGRAMI
PROJE ÇAÖRISI
ÇağnKodu:
4006
çağ" Adı
: TÜBITAK. Bilim Fuarlan Destekleme Programı
çağ"
: Periyodik çağn
Türü
Yayınlanma,
Tarihi i Son Başvuru Tarihi
: 17 Kasım 2014/30 Oca.k 2015
Proje Süresi
: En fazla 7 ay
'Ilgili TÜBITAK Birimi
;: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Tanımlar:
Bu çağ" metninde yer alan,
•
Destek Programı: 4006.Bilim Fu~rları Destekleme Programını ,
•
Danışman:
Bilim Fuarlannda yer alan öğrenci projelerinde, öğrenci lere proje
sürecinde eğitim veren ve destek olan danışman öğretmeni,
•
Müdürlük: 4006 Bilim Fuarlan Destekleme Programının yürütüldüğü Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığı bünyesindeki mOdürlüğü,
•
Öğrenci: Bilim fuanndasergilenecek projeyi hazırlayan öğrenciyi,
•
Proje: Bu usul ve esaslar çerçevesinde TÜBITAK desteği ileyürütülen Bilim Fuarı 'nı ,
•
Proje
izleyicisi: Düzenlenen
Fuarını
Bilim
yerinde ziyaret ederek izlemek,
değerlendirmek ve TÜBITAK'a izreyici raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından
görevlendirilen konusunda uzman kişileri ,
•
Proje Yürütücüsü: Yapılacak olan sözleşmeyetaraf olan, fuar sürecinde sergiye
katıfan öğrencilere
rehberlik eden, fuarınbilimsel , teknik, idari, mali ve hukuki her türlü
sorumluluğunu taşıyan, yazışmaları
fuarının düzenlendiği
okulun
yapan ve mann yönetiminden sorumlu bilim
öğretmenini ,
•
Proje Yürütücüsü Kuru!11/Kuru1uş : Bilim fuarının dOzenlendiği okulu,
•
Sonuç Raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen süre içinde, TÜBITAK
tarafından belirlenmiş
•
fonnata uygun olarak hazırlanan raporu,
Sözleşme: TÜBITAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra bu Usul ve
Esaslar uyarınca TÜBITAK ile YürütucOKurumlKuruluş ve Proje YCırütücüsü arasında
1/7
imzalanan yazılı anl~şma.(4006 TÜBITAK Bilim Fuarları Destekl~rne S~zJeşmesi) ve
eklerini,
•
TÜBITAK: Türkiye
•
Usul ve Esaslar:
Bjliin$~1 ve Tekl1olojik.Araştırma ~unimu'Ou,
~~TÜBITAK' Bililll
Fuarlar;' nestekleme
Programı
Usul ve
Esaslannı
ifade eder.
çağn Amacı:
Bu çağrı , 5-12. sınıfta okumakta ofan öğrencile,rin öğretim programı çerçevesinde ve kendi
ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular Ozerine araştırma yaparak, araştırmalarının
sonuçlarını
sergi/eyebilecekleri,
ortam sunan Bilim
Fuarlarına
öğrenciler veizleyiciJereeğtenerek öğrenebilecekleri
destek verilmesini
bir
amaçlamaktadır.
.TÜBITAK Bilim Fuarları ile hed~flenen g~nEj!t~maçt~.r şunlardır:
•
Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesil/er tarafından benimsenmesini teşvik
edilmesi,
•
Bilimin gOnlOk hayatla ilişkilendirilmesi ,
•
Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerirerinin tahana yayılarak genç
bireylere
•
kazandırılması,
Farklı gelişimseL, duyuşsal ve bilişsel seviyedeki her çocuğa projeyapma fırsatının
sunulması ,
•
Öğrencilere proje yapma ve paylaşmakonusunda yeni ortam ve olanakların
yaratılması ,
•
Öğrenciler üzerindeki yarışma
eğlenceli taraflarının
•
Farklı
ön plana
baskısının ortadan kaldırılarak
proje yapmanın
çıkarılması,
sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının projelere eşit katılımının
sağlanması ,
•
Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve
bulguların
öneminin
öğrenciler tarafından
uygulayarak/yaşayarak
öğrenilmesinin
sağlanmasıdır.
çağ" Kapsamı:
Milli Eğitim Bakanlığı'na · bağlı bir devtet okulu bOnyesinde, 5-12. sJnıflarda okumakta
olan
öğrenciler ta.rafından
bilimsel sOreçter takip edilerek
hazırlanmış
projelerden
oluşan ve yukarıda belirfılen amaçlar çerçevesinde düzenlenen proje sergileri
TÜBITAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için,
2/7
TÜBITAK Bilim Fuarları 1 Mart-12 Haziran 2015 tarihleri arasında en az 1 gün en
fazla 3g0n olacak şekilde gerçekleştirilebilir.
'Başvuru Koıuılan:
•
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 5.-12. Sınıflar arasında eğitim veren devlet okulları
TÜBITAK Bilim Fuarlarına başvuru yapabilir.
•
Özel okullara Bilim Fuarı desteği verilmemektedir, bu nedenle özelokul başvuruları
kabul edilmez.
•
Bilim Sanat Merkezlerinin (BILSEM) başvuruları kabul edilmez.
•
Bilim fuarı başvurulan proje yürütüeüaü tarafından yapılır.
•
Okul müdürü tarafından belirlenen ve başvuru yapan okulda kadrolu. tam zamanlı
öğretmen
olan bir ki,i proje yOrütOcüsO olabilir.
•
Her okuldan sadece 1 kişi proje yürütüeOso olarak başvuru yapabilir.
•
Okul müdürü ile proje yürütüeüaü aynı kişi olamaz.
•
TÜBITAK Bilim Fuarları düzenlemek için en az 25 proje hazırlanması ve sunulması
gerekmektedir. Bu koşul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. ve 6. hizmet alanlannda
buruna n okullar için en az 15 proje olarak belirlenmiştir.
•
2014 - 2015 Eğitim-Oğretim yılında toplam 2000 okulda TÜBITAK Bilim Fuarı
düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda kontenjan
•
Başvurular
17 Kasım 2014- 30 Ocak 2015 tarihleri arasında http://biJimiz.tubitak.gov.tr
adresi üzerinden
son
•
başvuru
alınacaktır.
tarihinden önce
Bununla birlikte Türkiye geneli için belirlenen
dolması
durumunda sistem
kotanın
başvurulara kapatılacaktır.
Sistem üzerinden başvuru yapıldığında , eğer başvuru asil listede ise ekranda
" Başvurunuz
asil listeye
başvuru yapıldı
•
ayrılmıştır.
alınmıştır. ", eğer
il için
ayrılan
ise " Başvurunuz yedek listeye alınmıştır"
kontenjan dolduktan sonra
uyarısı
gösterilecektir.
Asillistede herhangi bir değişiklik olması durumunda yedek listede yer alan okullara ,
yedekte bulunma
sıralarına
göre e-posta ile bilgi verilecektir. Proje sürecinde prole
yürütücüleriyle e-posta ve, mobil telefon
başvuruda
kisilerin
verdikleri
iletişim
aracılığıvla
iletisim
sağlanmakta
olup bu
bilgilerinin
eksiksiz
doğru
olması
tıklandıktan
sonra,
ve
gerekmektedir.
Başvuru Yapılması:
•
Başvuru
Programına
yapılabilmesi
kullanıcılar
isteyen
Giriş
butonuna
için Merkezi Kimlik
T.C. kimlik
kullanıcılar
numaraları
ise Yeni
Doğrulama ekranı
ve. parolalarıyla
kimlik
doğrulaması
gelir. Daha önceden
giriş
yapabilirler. Yeni
Kullanıcı Kaydı kısmından
kaydı
kayıt
olan
yapmak
sisteme kaydolduktan sonra
T.C. kimlik numaraları ve aldıkları parolalarıyla giriş yapabilirler.
3/7
•
Sistemde yüklü ola,!'~(~o.06 Bilitti :f~arla.n [)est~!<leme proqranu Başvuru Adımlan"
takip edilerek başvuru ~mamlanır (Dik~at: Yeni. KLJ. !!anıcl Kaydı kısmından sisteme
"Gi riş,
kaydolurken
Tercihi"ş!?~ı:ıeğjnijşaretlemeden
bölümünde girilmesi gereken kurum kodunun
•
ge~bilirsiniz.
doğru olduğundan
Başvuru
emin olunuz).
Başvuru aşamasında sisJeme girilenlBAN num~Tasının mutlaka proje yürütücüsOnün
kendi
adınaacılan
aktif
bir hesaba
ait
";:'
. ' ,"
:":"r
olması
gerekmektedir. .
i ' ; ' :- '
•
~ Başvuru Onay" böJ9münde kullanıcı ya,ptığı . başvuruyu . On;aylabutonuna tıklayarak
.' .
', ' .
•
onaylamalıdır. Onaysız başvurular
•
Başvuruonaylandı ktan
'.C,','
Başvuruları ge~rli
başvuru sayfanızda
·
gecersiz
.,"
••
'
sayılacaktır.
değişiklik yapılamamaktadır.
sonra
onaylanmadan önce verilen bilgilerin
•
0. 0
doğruluğu
Bu nedenle
başvuru
tekrar kontrol edilmelidir.
ola" proje yürütü~lerine, e-posta ile "Başvurunuz onaylanmıştır,
yüklü olan
'Sözleşmeyi '
indirmeniz ve tek nüsha halinde, eksiksiz
olarak doldurarak, her şayfası paraflanmış ve yetkilikişilerce imzalanmış şekilde
sözJeşmede
belirtilenadrese en geç 10
gerekmektedir.
mesajı
if
iş
günü içerisinde göndermeniz
gönderilir. Bu mesaj basvurunun
birkaç gün icerisinde proje yürütücüsünün sistemde
onaYıanmasını
kayıtlı
takip eden
e-posta adresine
gönderilir.
4006 TÜBiTAK Bilim Fuarlan Desteklemei Sözlesmesi:
•
Başvurunun kesinleşmesi
için, sistemde başvuru sayfanızda yüklü olan Sözleşme'yi
indirmeniz ve tek nüsha halinde, eksiksiz olarak doldurarak, her sayfası paraflanmış
ve yetkili kişilerce
imzalanm ış şekilde, sözleşmede
belirtilenadrese en geç 10 iş günü
içerisinde postalkargo yoluyla göndermeniz gerekmektedir.
•
SözJeşmeyl imzalayarakTÜBITAK BiiimFuan gerçel(leştirmeyi ve fuannızdaen az 25
proje (5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar için en az 15 proje) sunumu
yapmayı
taahhüt
etmiş
olursunuz .
.Destek ve Harcama.ann Kapsamı:
•
TÜBITAK Bilim Fuarları destek tutan 5.000 TL 'dir.
•
Sözleşmenin
taraflarca imzalanmasl.ndan sonra, toplam destek tutarı ,
Proje
Yürütücüsünün TÜBfTAK'a bildirdiği kendi adına açıfmış hesaba hibe olarak transfer
edilir.
•
Destek tutarının
harcamaları ,
Proje
Yürotücüsütarafından gerçekleştirilir.
Söz konusu
harcamalar .proje baslama ve bitis tarihleri arasında gerçekleştirilir.
•
TÜBITAK Bilim Fuarlannın etkin bir sekilde. gerceklesmesi icin gerekli sarf malzeme
alımları (kırtasiye,
teçhizat
laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri Vb.), makine-
alımları , bakım-onarım
giderlen.
4/1
iaşe
ve organizasyon
hizmetialımıarı
ve
ı
i
"
proje ihtiyaçlan doğrultusunda yaı:;ıdan <diğer alıınlar destekkapsamında kabul
edilmektedir. TÜBITAK desteğil)~en, ..yapıla~ harcamalara aitbelgeler (faturalar),
TÜBiTAK tarafından~ SJerektiğin~e . y~pıla.cak denetimlerde gösterilmek OZere genel
hükümlerçerçevesinde· Proje Yürütücüsü
tarafından
muhafaza edilecektir,
TOBiTAK·a herhangi bir harcama belgesi gönderilmeyecektir
hesap Ile Işlemlerine ilişkin her çeşıt belge
ve
bılgı,
(*Kamu
ıdarelerinin
91mel y6netimkapsamındakl kamu ıdareleri ıçın ilgili
Idarenin kontrol ve g6zetiminde bütÇl! yı/mm bitiminden bDJlayarak zaman aıımını kesen ve durduran haller
hariç on yıl süreyle sakianir.)
•
Destek
kapsamındademirbaş niteliğindeki taşınırlann
halinde, söz konusu malzeme, Proje Yürütücüsü
kuruluşa
hibe edilerek, düzenlenen
(makine/teçhiZat)
tarafından
taşmır işlemfişi
görevli
alınması
olduğu
faturaya eklenerek
muhafaza edilir.
•
Bilim Fuarlan
tamamlandıktan
sonra sisteme girilen spnuç raporunda proje
harcamalanmn bilgisi istenmektedir. Yapılan harcamalara ait bilgiler TOBiTAK
tarafından gerektiğinde yapılacak
•
Proje sonuçlandığında , destek tutannm tamamının Bilim Fuarı organizasyonu ve
faaliyetleri için
•
denetimlerde kullanılacaktır.
harcanması esastır.
Proje sonuçlandığında, mOcbir sebeplerden dolayı destek tutarının tamamının
harcanamaması halinde, kalan destek tutan proje yürcrtücOSO tarafından sonuç
raporu sisteme yüklenmeden önce TÜBITAK banka hesabına iade edilir ve dekont
ilgili
•
mOdOrl0ğe
iletilir.
Faturaların kesimi ileilgili olarak~ aşağıdaörneği bulunanfatura formatına uyulması
ve ekteki örnek. faturada gösterildiği gibi TÜBiTAK 4006 Bilim Fuan Projesi ifadesi
mutlaka yazdırılarak proje yürümeOso adına kestirilmesi gerekmektedir. Yazar kasa
fişi
•
kabul edilmemektedir.
Faturanın müşteri vergi no böıümOneer()je y0rert0cOsOnOn T:C. Kimlik Numarası
yazılır.
•
Sonuçlandırıimış olan projeye (bilim fuanna) verilen destek tutannın tamamı,
yapılan harcamalara ilişkin herhangi bir belge istenmeksizin, hibe edilmiş
sayıhr.
•
Proje
izleyici
raporu
ve
sisteme
girilen
sonuç
raporu
doğrultusunda
sonuçlandırılmamış veya kusur ve ihm~lden dolayı BilimFuarının gerçekleşmemiş
olması halinde, projeye ödül ve ikramiye olarak transfer edilen destek tutarının
tamamı, 21n/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alaçaklarının Tahsil Usulü Hakkında
kanunda belirt.ilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak Proje Yürütücüsünden
tahsil edifir.
5/7
Bilim Fuarfann," Izlenm.e si:
•
Projelerin, belirlenen amaç ve hedefler
doğruHusunda yarütüıap yaratülmediği,
TÜBITAK tarafından görevlendjril~n proje izfeyicileri ile takip edilebilir.
Proje Izleyicisi, Bilir:n Fuarını yerinde ziyaret ederek, TÜBITAK tarafından hazırlanan
•
::" ':"',.":'j':".
,--
"
formatta haz.ırladığı"izleyici raportan" nı TÜalTAI<'a iletir.
e
TÜBITAK tarafından görevlendirilen proje izleyicilerine yürütücütarafından herhangi
bir ödeme
yapılmayacak
olup, izleyicilerin hiçbir masrafı projeden
karşılanmayacaktır.
Izleyicilerin masrafları TÜBITAK tarafından karşılanacaktır.
Projenin
•
Sonuçlandırılması:
Fuar tamamlandıktan sonra Proje Vüratücüsünün,
sitesindeki
Bilgileri
bölümünden
giriş
Aşaması Başvuru Adımları"nı
doldurması
•
Başvuru
Mbilimiz.tubitak.gov.tr" web
Fuarı
yaparak, "4006 Bilim
Proje ve Sonuç
takip edip, Fuar Sonuç R-aporu
gerekmektedir. Bu bölüm web sitesinde daha sonra
böıÜmünü
kullanıma açılacaktır.
Fuar sonuç raporu bölümünün fuarın bitimini takiben eksiksiz, düzgün ve doğru olarak
tamamlanmas.ı
olması
fuarını değerlendiren izıeyici
gere·kmektedir.Bilim
ve sonuc raporunun
VOratücütarafından
raporunun olumlu
sisteme yüklenmeSi ile proje
sonuclandırılır.
•
Izleme raporu bulunmayan fuarların takibi ve sonuçlandırılması proje yürütücüsü
tarafından hazırlanıp
•
sisteme yüklenen sonuç raporu ile yapılır.
Fuar sonuç raporu bölümü tamamlanmayan• . eksik bilgi i~rf,!n veya TÜBjTAK'a
iletilen izleyici raporu ile
tamamı,
"Destek ve
örtüşmeyen projelersonuç/andırılmaz
ve
destektutannın
Harcamaların Kapsamı" başlığı altında belirtildiği şekilde
Proje Yürütücüsünden tahsil edilir.
•
Katılım
sertifikaları
hazırlanmakta
sonuc raporunda belirtilen
ve gönderilmektedir.
Sertifıkaların
önünde bulundurarak sonuç raporunuzu
fuarın
sayısal
bilgiter
doğrultusunda
gönderimindekigecikmeleri göz
bitimini takiben en
kısa
sürede
tamamlamanız gereklidir.
Diğer
Hususlar:
•
çağrı metni ile belirtilmeyen hususlar hakkında, 4006-TÜBITAK Bilim Fuarları
Destekleme Sözleşmesi, 4006-TÜBITAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
Usul ve Esaslan ve Bilim ve Toplum Proje~eri [dari ve Mali .Esaslarına göre işlem
yapılır.
6/7
iletişim Bilgileri:
TÜBITAK Ek Hizmet Binası
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Bilim ve Toplum Programlan MCıdurlüğü
Akay Cad. No:6
064ıO Bakanlıklar i ANKARA
Web Adresi:
http://bnimi~tubitak.gov~tr' •. .'
, iletişim:
forum.tubitak.gov.tr
.... ,:
[email protected]\Ur
http://www.tutiitalC~9ov.tt/btPm
ÖRNEK F.ATURA
.....
...-.11_
.,-.,.,
,
· ·· v~rRJ
....
( i
• -.•
"
.1.
7/7
"j
Ol -A""
....
.~"
""
IUO
3 AFYON
"Gm
• ANKARA
1 ANTAlYA
16 BURSA
11
CANAkıCALE
19 'ORUM
20 DuıiZU
..
45
46
41
.48
MALATYA
MANiSA
K..MARAŞ
MARDIN
M~LA
so NCV$lHIR
S1 NIGOE
sı
ORDU
ASI~KOT'"
8A$VURU_SA'fIS1
61
LO
10
1
150
101
so
so
LO
LO
20
10
10
1
•
30
"
LO
12
30
30
30
30
10
'0
15
'0
1
II
II
,
II
1
sc SAlCAAYA
'50O
II
55 SAMSUN
56 SIIRT
CO
10
12
5
51 "İlE
5
Download

TÜBİTAK Destekleme Duyurusu ile ilgili resmi yazı ve şartnameye

‰‡ÊˆÁ 3…@Äð¯. ‰ĸÂ@ž: 3…@Äð@¯.

‰‡ÊˆÁ [email protected] [email protected]: [email protected]@¯.