17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z srijeda, 26. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5805 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
SARAJEVO
Kazne organizatorima protesta
[email protected]
PRESUDIO
BORCIMA
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} osu|eni na nov~anu kaznu od po 1.000
KM, uvjetno na godinu z He}imovi}: Borce su osudili Tihi} i Kebo
B
ora~ki protesti organizirani 21. aprila pro{le godine
ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, koji
su zavr{eni velikim neredima,
ovih dana dobili su sudski epilog.
Organizatorima demonstracija
na ku}ne adrese stigla je presuda
Op}inskog suda Sarajevo prema
kojoj su tada{nji predstavnici te-
meljnih bora~kih organizacija
D`evad Ra|o, Izet Gani}, Munir
Kari} i Huso Tucak osu|eni na
nov~ane kazne od po 1.000 KM,
2. strana
uvjetno na godinu.
Mafija{ka grupa
Turska
Dvosedmi~na Azra spa{ena dva dana nakon katastrofe
(Foto: AFP)
^udo nakon zemljotresa
Beba pre`ivjela
ispod ru{evina
22. i 23. str.
Vlada FBiH: Novi udar na standard gra|ana
8. strana
NAKON PLINA
POSKUPJET
]E I HLJEB
Libija: Ajanovi}i tuguju za ubijenim ministrom
10. str.
^ITULJA ZA
GADAFIJEVOG
GENERALA
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Nevjerovatni detalji iz iskaza Isljama Kalendera
Koke dojavljivao Ziki!
4. strana
AMUS: Muzi~ari odr`ali svoju skup{tinu
DINO I HARI
VODIT ]E
ESTRADNJAKE
28. i 37. str.
Ceri} u restoranu „Toskana“: Navodio kriminalce u pripremi zlo~ina
Pucali
zbog
konobarice
Sarajevo `eli
navija~e na
Grbavici
Smjena
Uprave
’Lutrije BiH’
3. strana
ODLUKE
58. strana
NSBiH
17. strana
[email protected]
Ukratko
2
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
SARAJEVO Presuda protiv organizatora demonstracija iz 2010. godine
Kaseze: Radio od 1993. do
1997.
Ha{ki tribunal
Umro Kaseze,
prvi predsjednik
Ha{ki tribunal ju~er
je saop}io da je s velikim
`aljenjem do~ekao vijest
o smrti sudije Antonija
Kasezea (Cassese) iz
Specijalnog suda za Liban i jedne od vode}ih
li~nosti u razvoju
me|unarodnog humanitarnog prava.
- Sudija Kaseze bio je prvi predsjednik Ha{kog
tribunala i u tom svojstvu je radio od 1993. do
1997. godine - ka`e se u
saop}enju.
Makedonija
Kom{i} s
Veljanoskim
Predsjedavaju}i Pre-
dsjedni{tva BiH @eljko
Kom{i} razgovarao je s
predsjednikom Skup{tine Makedonije Trajkom
Veljanoskim o unapre|ivanju saradnje dvije zemlje, saop}eno je iz
Predsjedni{tva BiH.
Sastanak je odr`an drugog dana zvani~ne posjete predsjedavaju}eg
Kom{i}a Makedoniji.
Borci osu|eni zbog
protesta ispred Vlade!
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} uvjetno osu|eni na nov~anu kaznu od po 1.000 KM
Organizacijama uvjetna kazna od po 4.000 i 5.000 maraka
Bora~ki protesti organizirani 21. aprila pro{le godine
ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, koji su
zavr{eni velikim neredima,
ovih dana dobili su sudski
epilog.
Organizatorima demonstracija na ku}ne adrese stigla je presuda Op}inskog suda Sarajevo prema kojoj su tada{nji predstavnici temeljnih
bora~kih organizacija D`evad
Ra|o, Izet Gani}, Munir Kari} i Huso Tucak osu|eni na
nov~ane kazne od po 1.000
KM uvjetno na godinu.
Ustavni poredak
Uporedo s prekr{ajnim
postupkom svojevremeno je
vo|en i krivi~ni postupak u
kojem su Ra|o, Tucak, Gani}
i Kari} bili osumnji~eni za
ru{enje ustavnog poretka, ali
je nadle`no tu`ila{tvo odustalo od te istrage. Nov~ane kazne od po 4.000 i 5.000 KM
uvjetno na godinu izre~ene
su i temeljnim bora~kim organizacijama.
Protesti iz aprila pro{le godine: Borci bili ogor~eni na vlast
- U presudi koju sam
dobio pi{e da su Organizacija porodica {ehida, RVI i
„Zlatni ljiljani“ uvjetno na
godinu ka`njeni sa 4.000
BiH
Sporazum sa
Saudijskom
Arabijom
Usagla{eni Ugovor
izme|u BiH i Kraljevine
Saudijske Arabije o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i spre~avanja fiskalne utaje u
odnosu na poreze na dohodak i imovinu parafiran je ju~er u Sarajevu, javlja Onasa.
Ugovor su parafirali
{efovi dvije dr`avne delegacije, zamjenik ministra finansija i trezora
BiH Fuad Kasumovi} i
generalni direktor za
me|unarodne ekonomske odnose u saudijskom ministarstvu finansija Hamad el-Nad`a{i.
Finansije RS
Prva emisija
javnih obveznica
Ministarstvo finansija RS objavilo je ju~er javni poziv za upis i uplatu
prve emisije obveznica
RS javnom ponudom.
Kako je ju~er saop}eno
iz ovog ministarstva, poziv je objavljen u skladu
s ranijom odlukom Vlade RS i Zakonom o zadu`ivanju, dugu i garancijama.
B. S.
KM, a Savez demobilisanih boraca FBiH sa 5.000
KM. Nas ~etvorica kazne od
po 1.000 KM, kao ni organizacije, ne}emo platiti ako u
Ra|o: Spreman scenarij
D`evad Ra|o smatra
da nije bilo nikakvih elemenata za izricanje kazni voditeljima protesta
i bora~kim organizacijama.
- To je bio scenarij u
re`iji SDP-a i SDA. Oni su
realizirali glavni cilj, a to je
da umrtve nevladin sektor,
odnosno bora~ke organizacije - kazao je Ra|o.
roku od godinu ne napravimo isto prekr{ajno djelo kazao je Kari}.
znu. Prema tome, {to se ti~e
takvih aktivnosti, mi smo
blokirani. Kratko re~eno, mi
smo naredne godine suspendovani - ka`e Kari}.
On smatra da cilj postupka
nije bio samo da se borci zaustave nego da se po njima
po{alje poruka i drugima koji
ho}e da se bore za svoja prava.
- Ako su ~etiri temeljne
organizacije dovedene u takvu poziciju, a radi se o ljudima koji su branili ovu zemlju, {ta onda mogu o~ekivati drugi - ka`e Kari}.
Slanje poruke
Ra|o, Gani}, Kari} i Tucak: Odgovarali za propuste
Prema njegovim rije~ima,
s ovakvom presudom u narednih 12 mjeseci onemogu}eni
su bilo kakvi bora~ki protesti
i njihova borba za prava.
- Jasno je da je nemogu}e bilo {ta organizirati, jer
se uvijek mo`e desiti da neko nekoga udari, da se napije i sli~no. To se mo`e protuma~iti kao prekr{aj zbog kojeg bismo morali platiti ka-
E. HALA]
Omer He}imovi}, ratni komandant i ~lan Predsjedni{tva SBB BiH
Borce su osudili Tihi}, Kebo i pojedinci iz SDP-a
@alosno je da borce danas napadaju dezerteri i mati~ari iz Njema~ke
Omer He}imovi}, ~lan
Predsjedni{tva Saveza za
bolju budu}nost BiH i poslanik ove stranke u Federalnom parlamentu, koji je
tokom rata bio komandant
u 9. muslimanskoj oslobodila~koj brigadi, dva puta
ranjen i danas ima status
80-postotnog invalida, smatra da je presuda borcima
rezultat pritiska vladaju}eg
re`ima.
- Borce su, prakti~no,
osudili predsjednik SDA
Sulejman Tihi} i njegov
prvi saradnik Mirsad Kebo,
ali i pojedinci iz SDP-a ko-
ji su svojevremeno napravili veliku harangu protiv
bora~ke populacije. Sada
je potpuno jasno da je i
presuda vo|ama boraca napisana ranije. @alosno je
da borce danas osu|uju oni
koji su bili dezerteri i oni
koji su bili mati~ari u Njema~koj tokom rata ili su
sjedili u kancelarijama u
Sarajevu - ka`e He}imovi}. Prema njegovim rije~ima, tu`no je {to su borci do`ivjeli da ih vlastita
dr`ava proganja i da svoja
prava ne mogu ostvariti,
ve} ih moraju tra`iti prote-
He}imovi}: Presuda je ranije napisana
stima na ulicama.
- Apsolutno podr`avam
bora~ke predstavnike i nema veze, neka oni sude,
mi }emo i dalje tra`iti svoja prava. Sve ovo govori
koliko je ova vlast neodgovorna i kako se odnosi prema borcima, a svima su
usta puna patriotizma i navodne borbe za ovu populaciju. Me|utim, sve su to
velike la`i. Na ovaj na~in
vlast je `eljela izvr{iti pritisak da se borci ne bi opet
usudili iza}i na proteste istakao je He}imovi}.
E. Ha.
3
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
„Avaz“ saznaje Na sjednici Vlade zakazanoj za sutra
Smjena Vlahovljaka, @ari}a i
Upravnog odbora ’Lutrije BiH’
Predvi|eno razrje{enje kompletne Uprave EPHZHB, a na ~elo UO „Lutrije“ dolazi Muris ^i~i}
U prijedlog dnevnog reda sjednice Vlade
Federacije BiH,
koja bi trebala biti odr`ana sutra,
uvr{ten je
ponovo niz
ta~aka koje
se ti~u smjena i imenovanja
~elnika va`nih kompanija.
Kako saznaje
„Dnevni avaz“, pred Vladom }e se na}i prijedlozi za
smjenu kompletne Uprave
„Elektroprivrede HZHB“
Mostar, s Matanom
@ari}em na ~elu, zatim
dugogodi{njeg direktora sarajevskog „Energoinvesta“ D`emaila
Vlahovljaka, kao i
Vlahovljak:
Zamijenit }e
ga ^engi}
@ari}:
Vodio EPHZHB
kompletnog
Upravnog
odbora „Lutrije BiH“.
Na{em listu potvr|eno
je ono {to smo i ranije objavili, da }e SDA na ~elo „Energoinvesta“ dovesti Enesa
^engi}a.
Osim generalnog direktora EPHZHB @ari}a, predvi|ene su smjene i {est
izvr{nih direktora te kompanije, i to za distribuciju, zatim finansijskora~unovodstvene poslove,
za opskrbu elektri~nom energijom, za pravne kadrovske i op}e poslove, za proizvodnju elektri~ne energije i za razvoj.
Na toj sjednici trebao bi
biti imenovan i novi UO
„Lutrije BiH“, {to bi, prema
nezvani~nim informacijama, mogao biti i uvod za skoru smjenu generalnog direktora te kompanije Edhema
Pa{ukana.
Na{ list doznaje da }e
Vlada za predsjednika UO
„Lutrije BiH“ imenovati
Murisa ^i~i}a, a za ~lanove
Samira Baki}a, Anku Grizelj, Ivanu Bunozu i Semira
Softi}a.
Komentar dana
Pi{e: Mirela KUKAN
([email protected])
Kvazipraznici
Za legaliste, 24. oktobar 1991. ne bi smio
biti bilo kakva odrednica osim one da je taj
dan bio uvertira u stra{nu agresiju na BiH
Na sve~anosti koju su preksino} u Banjoj Luci organizirali srpski predstavnici
vlasti u manjem bh. entitetu, obilje`avaju}i svojih 20
godina Narodne skup{tine
RS (NSRS), jo{ jednom je
gurnut prst u oko `rtvama
agresije, ali i me|unarodnoj
zajednici i Americi, koja je
proizvela Dejtonski mirovni
sporazum.
Proslavom dana kada
su 1991. godine srpski poslanici, predvo|eni dana{njim ha{kim osu|enicima i sheveningenskim stanovnicima, napustili bh.
parlament te iz Sarajeva
oti{li na Pale i osnovali
svoju skup{tinu, poku{ava
se prikazati da je RS nastala i prije 6. aprila 1992.,
odnosno me|unarodnog
priznanja dr`ave BiH.
Osim {to na ovaj na~in
potvr|uju nastavak ba{tinjenja Karad`i}eve politike, srpski politi~ari, svjesno
ili ne, upadaju i u novu ko-
ntradiktornost. Dok se na
sva usta pozivaju na po{tivanje Dejtona, u taj koncept im se, naime, nikako
ne uklapa slavljenje 24.
oktobra 1991., jer je neminovnost da je NSRS postala legalna tek 21. novembra 1995., potpisivanjem
Dejtonskog sporazuma.
Za sve one koji se predstavljaju kao legalisti, 24.
oktobar 1991. ne bi smio
biti bilo kakva odrednica
osim one da je taj dan bio
uvertira u stra{nu agresiju
na BiH.
Podsjetimo, samo deset
dana prije toga u Skup{tini RBiH Radovan Karad`i} je izgovorio planetarno poznatu prijetnju muslimanskom narodu: „Nemojte da mislite da ne}ete
odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod mo`da u nestanak, jer muslimanski narod ne mo`e da se odbrani
ako bude rat ovdje.“
PORTAL - komentar dana
Novo Rajak useljava se u
novi dom u Vi{egradu:
Ratnom zlo~incu dr`ava
dala ku}u!
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
- Ne treba se ~uditi. Oni koji su
ru{ili i `eljeli da ove dr`ave nema na geografskoj karti, vladaju istom tom dr`avom uz pomo} doma}ih izdajnika - fote(Mujo od Doboja)
lja{a!
M. K.
Ogor~eni borci iz BPK zbog ishoda revizije
Sje~a RVI iz Gora`da
www.dnevniavaz.ba
Me|unarodna zajednica
snosi dio odgovornosti
za stanje u BiH
Od 45 branilaca koji su pro{li reviziju, samo 15 zadr`alo isti status
ogor~en je zbog takvih postupaka.
- Imamo ratnog vojnog
invalida s povredama glave i
ruke koji je na ranijim pregledima pred Institutom
imao 80 posto, a sada je
vra}en na 40 posto. To je velika sramota. Ako se ovakav
trend nastavi, na kraju revizije ve}ina ljudi iz Gora`da,
koji su dali dijelove svog tijela i i{li nesebi~no u borbu,
bit }e izvedeni iz prava bez
ikakvih realnih osnova ka`e Sijer~i}.
Dodatnu pote{ko}u predstavlja ~injenica da u izdatim rje{enjima RVI nije
omogu}eno pravo `albe, ve}
se za svoja prava trebaju boriti pred Vrhovnim sudom
FBiH, za {ta ve}ina nema sredstava.
„Sinovi Drine“ obavijestili su kantonalnog ministra
D`evada Ad`ema, a s dosada{njim rezultatima revizije
upoznali i predsjednika Saveza RVI BiH Aleta Ho{i}a.
- Odr`at }emo vanrednu
sjednicu Predsjedni{tva Kantonalnog saveza i dogovoriti konkretne korake. U
ovaj problem moraju se
uklju~iti i sve relevantne
institucije, jer ovo je problem
za sve patriote u BiH koji su
branili ovu dr`avu. Iskoristit
}emo sve zakonom dozvolje-
Pitanje: Snosi li i me|unarodna zajednica
dio odgovornosti za trenutnu
situaciju u kojoj se nalazi BiH?
Sijer~i}: Ovo je sramota
ne mogu}nosti, poduzeti ~ak
i drasti~nije mjere, jer Savez
RVI BPK je jedinstvenog
stava da je ovo sje~a RVI Al. B.
isti~e Sijer~i}.
Reakcija iz Ureda specijalne predstavnice EU Ketrin E{ton
SDP pogre{no protuma~io Laj~akove izjave
X Iz Ureda specijalne predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton)
ju~er su reagirali na saop}enje SDP-a, s opaskom da su iz
ove stranke pogre{no protuma~ili izjave Miroslava Laj~aka,
izvr{nog direktora Evropskog servisa za vanjske poslove,
ina~e biv{eg specijalnog predstavnika u BiH, preneseno je
u intervjuu za „Slobodnu Evropu“.
- Laj~ak je potcrtao trenutnu poziciju BiH, a to je da ova
dr`ava ima jasnu perspektivu da postane ~lanica Evropske
unije. Ovo u potpunosti podr`ava svih 27 zemalja ~lanica.
To je {ansa koju ovu dr`ava ne bi smjela propustiti - ka`e
se u reakciji Maje Kocijan~i}, portparola specijalne predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost.
A. Du.
X NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
Od 45 ratnih vojnih invalida iz Bosanskopodrinjskog
kantona (BPK) koji su do sada pro{li postupak revizije
pred Institutom za medicinsko vje{ta~enje u Sarajevu,
samo ih je 15 zadr`alo isti
status, kod njih 12 procent
invalidnosti je smanjen, a 18
ih je izvedeno iz prava.
U Savezu RVI BPK
„Sinovi Drine“ takav ishod
smatraju pora`avaju}im, jer
je ista institucija ratnim veteranima najprije dala, a sada oduzela prava iako se njihovo zdravstveno stanje u
me|uvremenu nije promijenilo. Safet Sijer~i}, predsjednik Savze RVI BPK,
A) Da, svakako 75%
B) Ne, nikako 16,67%
C) Ne znam 8,33%
C
B
A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu
„Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“
zabilje`io 305.071 posjetioca.
4
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
aktuelno Za ubistvo
SUD BiH Drugi dio nevjerovatnog svjedo~enja pokajnika Isljama Kalendera
Koke dojavljivao Turkovi}u pri
poku{aju ubistva Keljmendija
Turkovi} `elio ubiti Keljmendije zato {to ih je krivio za gubitak {est tona anhidrida sir}etne
kiseline u Turskoj z Svjedok otkrio detalje o neuspjelim likvidacijama
[ejla davala alibi
Za to vrijeme, [ejla Turkovi}
davala je alibi svom suprugu, koji
je te no}i 2009. godine ostao kod
ku}e kako bi ga kamere s videonadzora snimile u koje vrijeme ulazi
i izlazi iz objekta.
Turkovi}ev sau~esnik u vi{e
krivi~nih djela Isljam Kalender, ~iji
lik publika u sudnici ni ju~er nije
bila u prilici vidjeti, ali je mogla
~uti njegovo svjedo~enje, kazao je
da je Turkovi} bio izvan sebe nakon {to mu je posredstvom Muharema ^au{evi}a „palo“ {est tona
anhidrida sir}etne kiseline u Turskoj. Za to je okrivio Naserovog sina Elvisa Keljmendija.
Prvobitni plan bio je da Nasera ili
njegovog sina ubije optu`eni Rajko
Milovanovi}, kojeg je Kalender dovezao u Sarajevo, u stan na Ciglanama, takozvani „hotel“. Bilo je predvi|eno da optu`eni Milenko Laki}
i Rajko Milovanovi} pucaju i ubace
nekoliko bombi u kasino na Ilid`i, ali
je Kalender, kako je ispri~ao, uspio
nagovoriti Milovanovi}a da ka`e da
to nije mogu}e, jer je u kasinu uvijek boravilo dosta djece.
Milovanovi} ga je poslu{ao, tako
da je Turkovi} odustao od ovog
plana, pa je odlu~eno da se ide s
eksplozivnom napravom. Naprava je
donesena iz Bijeljine, a u „hotelu“ su
je poja~ali Laki} i @eljko \uri} stavljaju}i u nju kuglice kako bi imala ve}u razornu mo}. Naprava je na
kraju bila te{ka oko 13 kilograma i
mogla je ubiti 150 osoba.
Dogovoreno je da Rajko Milovanovi} postavi napravu na svadbi
Keljmendijevog sina u sali hotela
„Radon Plaza“.
- Na svadbi je pjevao Koke, koji je Turkovi}u poslao SMS: „Stari
je tu“ - kazao je Kalender, objasniv{i
da „stari“ zna~i Naser Keljmendi.
Napravu je putem mobitela na daljinu trebao aktivirati Milenko Laki}.
Do eksplozije nije do{lo zato {to je
Kalender uspio nagovoriti Milovanovi}a da ote`e dok svatovi ne odu.
- Bio je plan da Laki aktivira napravu kada je Rajko unese u salu i
da Rajka ubiju, jer je puno znao kazao je Kalender, zahvaljuju}i
kojem je osuje}en i plan da bomba
razorne mo}i kasnije bude postavljena pred kafi} „Akademija“.
Kalender je kasnije ovu bombu uslikao svojim mobitelom, a
snimke je ~uvao u inozemstvu dok
ih nije predao Tu`ila{tvu. On je, tako|er, nakon neuspjele likvidacije o svemu obavijestio advokata Mithata Ko~u i Nasera Keljmendija.
- Naser mi nije vjerovao. Kazao
Turkovi}: Smatrao se dobrim
snajperistom i planirao ubistva
[ejla Turkovi}: Aktivna uloga u
zlo~ina~koj organizaciji
cije o drugim neuspjelim likvidacijama. Krivica Anesa Kurbegovi}a bila je u tome {to se povezao s Darkom
Elezom, koji je optu`io Zijada Turkovi}a da je zajedno sa \or|em
gre{nu ku}u, a u strahu je ostavio
„zolju“ na licu mjesta.
U me|uvremenu, Turkovi}eva
supruga [ejla presrela je pisma Dragana Peri{i}a Bejbija u kojima on
tra`i deset pi{tolja radi likvidacije
Zijada Turkovi}a. Interesantno je da
je Peri{i} tra`io ranije od Turkovi}a
da mu nabavi te pi{tolje.
Rajko Milovanovi}, kojeg je
Kalender upoznao u zatvoru Kula,
ponovo nije „odradio posao“. U Peri{i}a je pucao pred njegovom zgradom na Alipa{inom Polju, ali je
ovaj uspio pre`ivjeti napad.
trudne djevojke Bolivijke. Turkovi}
je `elio ubiti Meki}a, kojem je ostao
du`an, i jer je znao da je Meki} iskopao za njega grobnicu kod Kaknja.
Kalender je u jednom momentu
zaplakao kada je pri~ao da je sa Seadom Dumanji}em morao tijela
upakovati u deke. Na pitanje tu`ioca Olega ^avke za{to ranije nije
spominjao da su njih dvojica umotavala tijela, Kalender je kroz suze
izjavio da ga je bilo stid priznati istra`iteljima da je to uradio.
Potvrdio je da im je Turkovi} kasnije ispri~ao da je likvidirao Meki}a
Laki}u dao koktel od droge
Tu`ilac Oleg ^avka ju~er ispred Tu`ila{tva BiH: Svjedok dao detaljan iskaz
je da on nije imao ni{ta s Turkovi}em i da ne zna {ta je uradio njegov sin Elvis, s kojim nije pri~ao.
Keljmendi je djelovao iznena|eno.
Siguran sam sto posto da je on to
prvi put ~uo - kazao je Kalender.
Odgovaraju}i na pitanja tu`iteljice Diane Kajmakovi} i Olega ^avke,
Kalender je dao i detaljne informa-
Kako su izvi|ali Mithata Meki}a
Kalender se ju~er rasplakao i
u dijelu kada je ispri~ao kako ga
je Turkovi} maltretirao dok su bili u „izvi|anju“ Mithata Meki}a.
Bilo je hladno vrijeme, a Turkovi} je Kalendera natjerao da puzi
kroz rijeku i izvi|a. Na kraju mu
nije dozvolio da u|e u njegov automobil, govore}i mu da se prvo
Turkovi} je, prema Kalenderovim rije~ima, trebao
Rajku Milovanovi}u za ubistvo Peri{i}a isplatiti 20.000
eura.
Za likvidaciju Mensura
Alji~evi}a trebao je dati
30.000 eura, ali je Milovanovi} nakon neuspjeha ostao
neispla}en.
Kalender je ispri~ao da se
Milovanovi} nakon svake pucnjave prao naftom, kojom je
skidao barutne ~estice s tijela.
Garderoba koju je Rajko nosio,
ali i odje}a Turkovi}a i Laki}a
u kojoj su bili tokom ubistva
Meki}a i Bolivijke, spaljivana
je u Kalenderovoj kotlovnici.
Koke u restoranu „Toskana“, u
kojem je bio suvlasnik s Turkovi}em
(Foto: S. Saletovi})
Zijad Turkovi} je od [ejle i
pjeva~a Semira Ceri}a Koketa saznao za svadbu Naserovog sina
Elvisa Keljmendija, na kojoj je, prema dogovoru, trebala biti postavljena eksplozivna naprava velike
razorne mo}i, potvrdio je ju~er u
Sudu BiH svjedok pokajnik Isljam
Kalender u nastavku su|enja
zlo~ina~koj organizaciji optu`enoj
za vi{e te{kih krivi~nih djela.
Kalender je ju~er otkrio i {okantan podatak da je Koke bio osoba
koja je SMS-om dojavila Turkovi}u
da je Naser Keljmendi, koji je trebao biti likvidiran, do{ao na svadbu
svog sina koja je odr`avana u hotelu „Radon Plaza“.
20.000 eura
mora dobro iskapati kako ne bi
o{tetio sjedi{ta.
Kalendera, koji mu je bio, prakti~no, desna ruka, pogodio je
ovakav odnos, a poslije tog doga|aja je i te{ko obolio. Tokom
izvi|anja Turkovi} je koristio
specijalni dalekozor koji je mogao
praviti fotografije.
@dralom uzimao reket od vlasnika
tr`nog centra „Tom“ u Lukavici.
Turkovi} je napravom koju je dobio iz Amerike presretao razgovore
Eleza i Kurbegovi}a. Prvo je bilo
planirano da optu`eni Zijad Turkovi}, koji se smatrao dobrim snajperistom, likvidira Kurbegovi}a prilikom njegovog odlaska u „Coloseum“, ali se odustalo od tog plana.
Pogre{na ku}a
Odlu~eno je na kraju da se
„zoljom“ puca na ku}u u Saraj-Polju gdje se Kurbegovi} sastajao s prijateljem iz Bijelog Polja. Milovanovi} se ponudio da puca „zoljom“,
ali se ispostavilo da to nije znao,
zbog ~ega mu je Turkovi} morao
pokazivati kako se rukuje ovim
oru`jem. Plan je proveden, ali je
Rajko na kraju ispalio „zolju“ u po-
Kalender je uspio omesti Milenka Laki}a i Rajka Milovanovi}a
da postave bombu ispred kafi}a
„Akademija“ tako {to ih je odveo
pred restoran „Bazeni“ dok su
advokat Mithat Ko~o sa suprugom, Naser Keljmendi i Naser
Ori} boravili u „Akademiji“.
Laki} je bio nadrogiran, jer mu
je Kalender mimo Zijadovog znanja
dao koktel od kokaina i heroina, koji je ovaj u{mrkao. Dao mu je drogu nakon {to mu se Laki} po`alio da
bolje radi kada uzme heroin i da
onda mo`e ubiti stotinu ljudi. Kada su se vratili pred kafi}, Keljmendi i ostali ve} su oti{li, a Turkovi}
je kasnije bjesnio na Laki}a.
- Turkovi} mu je naredio da se
ne koristi prigu{iva~. Kazao je da kada pi{tolj zazvoni, svi }e polijegati
i niko ne}e obra}ati pa`nju {ta se
de{ava - objasnio je Kalender, koji
je potvrdio da je Peri{i} pre`ivio ovaj
napad, a da je Turkovi} radi alibija za to vrijeme bio u diskoteci
„Aqua“ s Fikretom Kajevi}em.
Kasnije je bilo planirano da Peri{i}
bude likvidiran u bolnici, ali se od toga odustalo jer ga je ~uvala policija.
Mensura Alji~evi}a Turkovi} je,
kako je kazao Kalender, odavno htio
ubiti zato {to je ovaj ranio Turkovi}evog brata. Dogovor je na kraju
pao da ga sa~ekaju pred stanom na
Dobrinji. I tu je zakazao Rajko Milovanovi}. Emir Zekovi} ispri~ao je
da je Rajko pucao iz ve}e daljine, odakle „nikoga nije mogao pogoditi“.
Kalenderovo svjedo~enje postalo je posebno potresno kada je pri~ao
o ubistvu Mithata Meki}a i njegova
i Bolivijku s vi{e hitaca. U ve}ini detalja Kalenderov iskaz se poklopio sa
svjedo~enjem Seada Dumanji}a,
mada je Turkovi}ev advokat Fahrija Karkin u obra}anju novinarima
ukazao da se ova svjedo~enja ne
podudaraju i da Kalender iznosi la`i.
Svjedok je ju~er potvrdio da je na
listi osoba koje je trebalo ubiti bio i
vlasnik Fabrike ~arapa „Klju~“. Kalender je ranije izjavio da mu je jedne
prilike Zijad Turkovi} rekao da mu
je vlasnik „Klju~a“ nudio iznos od
500.000 KM da ukloni [evrtka
(optu`eni Muamer Zahitovi}, op. a.).
Svjedok je ju~er kazao da je optu`eni
Hilmija Ma{ovi}, slu`benik FUP-a,
bio podr{ka i davao informacije Turkovi}u o istragama koje su vo|ene.
Tu`ila{tvo je ju~er zavr{ilo s
ispitivanjem, a su|enje se nastavlja
danas, kada }e odbrana po~eti s
unakrsnim ispitivanjem.
B. CERI]
pogledi
5
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
EKSKLUZIVNO ^lan Narodne skup{tine Turske za „Dnevni avaz“
^etin: BiH ima
previ{e poglavica
Slu{aju}i ljude ovdje, imate impresiju da postoji neka vrsta sumornosti. Oni ne vide
svijetlu budu}nost, kazao nam je Muhamed ^etin
Bosna i Hercegovina ima
previ{e poglavica, izjavio je
za „Dnevni avaz“ Muhamed
^etin, ~lan Narodne skup{tine Turske i visoke delegacije Sjevernoatlantskog saveza
koja boravi u posjeti na{oj
zemlji.
Vi{ednevna posjeta visoke delegacije Parlamentarne
skup{tine (PS) NATO-a
na{oj zemlji po~ela je ju~er
sastankom s predstavnicima Parlamenta BiH.
Jednostavno neefikasan!
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije
Erdal Trhulj mo`e se pohvaliti time da ima konstantne
rezultate. Na svim funkcijama koje je do sada obna{ao
opisivan je jednom rije~ju neefikasan.
To je potvrdio i posljednji izvje{taj Centara civilnih inicijativa. Iste rezultate, ako ne i gore, Trhulj je
bilje`io dok je vodio Direkciju za autoceste FBiH.
Lo{i rezultati nisu uop}e
utjecali na njegovu karijeru.
Naprotiv. Ekspresno je una-
^etin: Me|unarodna zajednica spremna pomo}i
nemate konsenzus, kako
mo`ete o~ekivati da drugi
Potrebno mnogo reformi
^lan britanskog parlamenta i PS-a NATO-a Hju
Bejli (Hugh Bayley) kazao je
za „Dnevni avaz“ da ova organizacija po{tuje u~e{}e
bh. snaga u Afganistanu.
No, dodao je da jo{ mnogo
politi~kog napretka mora
biti napravljeno u BiH pr-
Li~nost dana Erdal Trhulj
Federalni ministar energije, rudarstva i
industrije ima slabe rezultate u Vladi FBiH
Bez odgovora
- Slu{aju}i ljude ovdje,
imate impresiju da postoji neka vrsta sumornosti.
Oni ne vide svijetlu budu}nost. Kada smo postavljali pitanja, nismo dobivali odgovore o tome kakve bi vrste mjera voljeli
poduzeti i koji su prioriteti - kazao je ^etin.
Istakao je da „ovdje ima
previ{e poglavica, a nema
Indijanaca“.
- Politi~ari moraju biti
vizionari i moraju iza}i sa
sugestijama ili prijedlozima, koji bi bili za dobrobit
svih ljudi. Ovdje mora biti konsenzus o zajedni~kim projektima. Ako
Trhulj: Strana~ka poslu{nost
ije nego {to se zemlja kvalificira za ~lanstvo u NATOu i Evropskoj uniji.
- Na principima tolerancije, demokratije i vladavine zakona po~ivaju evropske institucije i NATO, a ti principi
jo{ ne funkcioniraju sasvim u
BiH - kazao nam je Bejli.
do|u da vam pomognu kazao nam je ^etin.
Prema njegovim rije~ima, ovdje toliko ljudi
govori o pomo}i, podr{ci,
ali ne izlaze s bilo kakvim sugestijama, „a na kraju ka`u
da ne `ele nikakve intervencije“.
Projekti i mjere
- Niko ne `eli intervenirati, iako bi me|unarodna
zajednica voljela pomo}i.
Nismo ~uli o odgovaraju}im projektima ili mjer-
(Foto: M. Kadri})
ama od lokalnih ljudi - kazao nam je ^etin, koji nam
je potvrdio da, kada govori o „lokalnim ljudima“,
misli na politi~are s kojima
se susreo.
Dodao je da oni „kopaju
po pro{losti, ali da ne u~e iz
nje“.
- U pro{losti ste imali sukobe. Morate izvu}i pouke
iz toga, da se to ne ponovi.
Na`alost, nismo ~uli ni{ta o
tome od va{ih delegata istakao je na{ sagovornik.
G. MRKI]
prije|en za ministra u Vladi
FBiH. Rezultati i profesionalna kompetencija za SDA,
koja ga je postavila za ministra, nisu ni bitni. Va`nija je
strana~ka poslu{nost.
Erdal Trhulj ro|en je 27.
avgusta 1964. godine u
Sarajevu, gdje je zavr{io gimnaziju i
Gra|evinski fakultet.
O`enjen je i otac je
dvoje djece.
F. K.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
SAOBRAĆAJ Iz Asocijacije autoškola u BiH upozoravaju
š č
č ć
Ispitna pitanja na testovima nisu u skladu sa zakonom
Samo jedan od propusta
Knjiga za osnovce u Srbiji
U udžbeniku za osmi razred osnovne škole za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje u Srbiji
slika je internetske stranice
pokraj koje su tri linka za
stranice pornografskog sadržaja. Poglavlje u knjizi odnosi se na pretraživanje in-
terneta. Tri sporna linka na
“screenshotu” stranice označeni su “favorites”. Jedan
od linkova korisnika vodi
na lezbijsku internet-stranicu, dok je drugi nakon nekog vremena blokiran.
Ukoliko učenici prate
korake navedene u knjizi,
odvest će ihna sporne stranice. Navodno to nije prvi propust u školskim knjigama.
Tajna pokojnika iz Mejna
š č
Frenk Džulijan (Franck
Julian, 80) iz američke države Mejn odnio je prošlog
mjeseca jednu tajnu u grob,
a postojanje te tajne, skriveni ženski leš, otkrila je njegova porodica dok je pregledala spremište s njegovim
stvarima.
U isključenom frižideru
nađeni su ljudski ostaci za
koje istražitelji vjeruju da bi
mogli pripadati pokojnikovoj djevojci Kiti Vordvel
(Kitty Wardwell), nestaloj
1983. godine.
Topić: Niski kriteriji pri polaganju vozačkog ispita
$ %& %
Ministarstvo prometa i
komunikacija BiH donijelo
je u junu prošle godine izmjene i dopune Zakona o
sigurnosti prometa na cestama. U februaru ove godine one su stupile na snagu, ali još nisu došle izmjene i dopune pravilnika.
- I dalje radimo prema
pravilnicima iz 2006., odnosno 2007. godine, a imamo
zakon koji se trebao do sada
primjenjivati. Mi i dalje kandidate učimo da je u naselju
ograničenje 60, a prema novom zakonu je 50 kilometara
na sat - napominje Topić.
ima, evidentno je da ispitna
pitanja koja se pojavljuju na
testovima nisu uopće u skladu sa zakonom. Testovi koji
su danas u upotrebi ne obuhvataju sve nastavne teme koje
su propisane.
- Kriteriji ispita su na niskomnivou,a samimtimiobuka. Nisu krive autoškole, već
sustav, jer nemate to definirano nikakvim aktom - završava
Topić.
A. CANOVIĆ
Posljedice katastrofalnog požara u Parku prirode
Džulijan: Tijelo bivše djevojke
Sotonistički ritual
ž Osamnaestogodišnja
djevojka je u komi nakon
što su je prijatelji u parku u
Johanesburgu polili benzinom i zapalili. Policija
sumnja da se radi o sotonističkom ritualu. Kristi
Teologo (Kirsty Theologo) opečene su tri četvrtine
Mogući razlog velikog
broja saobraćajnih udesa u
BiH jeste neadekvatna obuka vozača, tvrdi u izjavi za
naš list Josip Topić, predsjednik stručnog tima Asocijacije autoškola u BiH. Prema
njegovim riječima, bh. ceste
najopasnije su u jugoistočnoj
Evropi upravo zbog toga.
- Mnogi instruktori rade
u više autoškola, a ima i onih
koji su uposleni i u državnim službama ili su u mirovini. Pitanje je kako sve stignu. Istraživanja su pokazala da samo oko 15 posto predavača provodi teoretsku
nastavu - kaže Topić.
Kada se govori o uzroku
saobraćajnih nezgoda, dodaje Topić, u BiH je to najčešće neprilagođena brzina,
sa 35 posto učešća. Ako, kako kaže, uporedimo uzroke
nezgoda i uzroke nezadovoljavanja na vozačkom ispitu,
skoro da nigdje nije evidentirano da je neko pao na ispitu zbog neprilagođene brzine.
- Izraz neprilagođena brzina nije definiran nijednim
zakonom. Što znači brzina
neprilagođena uvjetima i
stanju na cesti? Kako djelovati da se to popravi ključni
je problem programa osposobljavanja i programa ispita - kaže Topić.
Prema njegovim riječ-
kože, teško su joj oštećena
pluća i grlo nakon što je
živa zapaljena u parku.
Dok je gorjela, jedan od
napadača zarezao joj je
dlan i krvlju natopio Bibliju, ispričala je djevojka koja je bila u blizini. Pokušala
je pomoći Kirsti i što prije
ugasiti vatru, pri čemu je i
sama zadobila opekotine.
Spec
!"#
Nedavni požar koji je
zahvatio Park prirode Hutovo blato i spalio 80 posto njegove površine uništio je i jedinstveno stanište i zimovalište ptica u Evropi.
Neke životinje, većinom
ptice, uspjele su pobjeći
pred vatrenom stihijom, pa
se ovih dana nad Mostarom
mogu vidjeti jata od nekoliko hiljada ptica koja sumanuto nadlijeću grad.
Najčešće se zaustavljaju
u prigradskim naseljima
Mostara, gdje pronalaze
“privremeno stanište”. Prema riječima Dražena Kotrošana,
ornitologa
iz
društva “Naše ptice”, oko 40
vrsta ptica napustilo je svoje
stanište, a istu sudbinu
doživjelo je i 120 vrsta ptica
močvarica, od kojih su mnoge stradale ili su ranjene tokom migracije.
- Ptice su sada preplašene
i uznemirene, jer ne mogu
naći adekvatno stanište, pa
je moguće da je jedan dio ptica doletio i u Mostar - kazao
nam je Kotrošan.
Upozorio je i na to da je
hranidbeni lanac u Parku
prirode u potpunosti prekinut i poremećen te su životinjske vrste sada laka meta
krivolovaca.
- Osim katastrofalnog
požara koji će sigurno dopri-
Jato ptica zaustavilo se u Vrapčićima
nijeti nestanku ptica, i krivolov je jedan od faktora
njihovog nestajanja - istakao je Kotrošan.
M. H.
Ronioci uočili prijetnju iz Drugog svjetskog rata
Muškarac iz Nevade priveden je u policijsku stanicu
nakon što je iz crkve u kojoj se u tom trenutku
vjenčavao iznio majku koja je došla da spriječi sklapanje braka. Lokalna štampa piše da se majka glasno protivila u crkvi pa ju je sin iznio na rukama. Mladoženja je
priveden i protiv njega će biti podnesena prijava za remećenje mira.
'
(
'+
'( )) )*
471287
313545
ž đ č Članovi Ronilačko-spasilačkog kluba “Nemo” iz
Brčkog prije nekoliko dana u
blizinimosta kojipovezujeGunju (Hrvatska) iBrčko uočili su
aviobombu iz Drugog svjetskog rata, kazao je za “Dnevni
avaz” Neđo Mičić Tulija, vođa
tima u RSK “Nemo”.
- Slučaj pronađene bombe u Savi prijavili smo svim
nadležnim institucijama.
Bombu smo snimili. Riječ je
o avionskoj bombi koja se
veoma lako može aktivirati i
koja se nalazi na sredini
plovnog puta ispod mosta,
koji ne bi bio pošteđen većih
oštećenja, a možda i
urušavanja zbog eksplozije kazao nam je Mičić.
Naglasio je da su ronioci
spremni izvaditi bombu i da
imaju mogućnost za takvu
radnju, a to bi uradili uz savjete i asistenciju Deminerskog tima koji djeluje pri
Vladi Distrikta.
E. R.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Vesli Klark
Još su prisutne
otvorene rane
MOSTAR Šemsudin Begović Ćeća traži potvrdu svog otkrića
č š
č
Kontaktirao i Semira Osmanagića, koji ga je pozvao u Visoko
Šemsudin Begović zvani
Ćeća, Jablaničanin koji živi u
Mostaru,uvjerenje dajeprije
nešto više od godinu pronašao okamenjeni otisak stopala koji pripada pračovjeku!
Toliko traje i njegova
borba da mu neko od
stručnjaka u našoj zemlji to i
potvrdi. Svoj kamen u kojem je otisnuto stopalo, Begović čuva kao oči u glavi, jer
vjeruje da ih u svijetu ima
svega dva ili tri. Kako nam
priča, kamen je pronašao na
gradilištu hidrocentrale na
Mostarskom blatu, gdje je
radio za dnevnicu.
- Za mene je to dokaz o
izlječenju.
(Penzionisani general za DW)
Ibrahim Sirćo
Pobjeđuje psihološki
stabilniji
Džulija Gilard
Nije vrijeme za
odlaganje
- Najveća neizvjesnost dolazi iz Evrope. Mi znamo da je Evropa poduzela
određene korake i znamo koliko su oni bili
bolni. Ali još mnogo toga treba biti učinjeGilard: Bolni
no, i to brzo. Evropa se, također, mora pokoraci
brinuti da njene privatne banke imaju dovoljno kapitala da bi se osigurali stabilnost i rast. Ovo nije
vrijeme za odlaganje.
(Premijerka Australije za AFP)
Begovićevo otkriće: Je li riječ o okamenjenom otisku stopala
prisustvu čovjeka unazad
možda i milijardu godina kaže nam Begović.
No, institucije u Mostaru nisu imale sluha za njegovo otkriće, a mnogi su ga pri
tome razočarali želeći mu,
kaže, podmetnuti da je on
sam to nešto “lijepio”.
Uspio je doći do arheolo-
ginje Snježane Vasilj, koja
mu je dala nadu da u svojim
rukama, uistinu, ima nešto
vrijedno.
- Ali, iako mi je rekla da
takvo nešto prvi put vidi,
da nije antropolog, već arheolog, uputila me na ljude u Zemaljskom muzeju u
Sarajevu. Putem interneta
poslao sam im fotografije,
ali niko mi nije odgovorio.
Semir Osmanagić rekao
mi je da dođem u Visoko
kako bi to mogao procijeniti. Ja nemam para da putujem po Visokom i Sarajevu, jer sam demobilisani
nezaposleni borac - priča
nam Begović.
M. Sm.
Muzički poklon čitaocima
ć
š“”
Novi album Maje Milinković pod nazivom “Očekivanja” sutra će biti distribuiran uz “Dnevni avaz”.
Maja slovi za jednu od
najkvalitetnijih pjevačica
na ovim prostorima i stoga
njene nove pjesme publika
iščekuje s nestrpljenjem.
Na Majinom novom albumu nalazi se deset pjesama, koje su snimane i miksane u studiju “Signius”.
Oni koji su imali priliku
Klark: Snažno
vodstvo
- Penal je, na određeni način, borba izvođača i golmana. Ko je psihološki stabilniji, on pobjeđuje. Ja sam uvijek bio miran
i nisam kretao prije upućivanja šuta. Išao Sirćo: Bio sam
sam za loptom, a ne ranije, što se kaže, nas- miran
reću. Odmjeren i dobro izveden jedanaesterac se ne može odbraniti.
(Nekadašnji golman FK Sarajevo za “Avazov
Sport”)
č
Profesorica Vasilj kazala nam je kako je uvjerena da je riječ o fosilu
starom stotine hiljada
godina.
- Istina, ima oblik stopala, ali ja to sa sigurnošću ne mogu reći, jer
mi se u arheologiji ne
susrećemo s materijalnim ostacima - kazala
nam je profesorica Vasilj.
- Na Balkanu su još prisutne otvorene
rane. Zato je i potrebno uporno, odgovorno i snažno vodstvo EU kako bi se, radeći s
izabranim lokalnim liderima, obrazovala
i primijenila odgovarajuća politika koja
bi vodila pomirenju i neophodnom
poslušati nove numere kažu
da je Maja napravila istinski
muzički iskorak i da se radi o
veoma kvalitetnom materijalu, koji će imati odjeka u
cijelom regionu.
- Nadam se da će publika
uživati uz moje nove pjesme
i da će svako pronaći barem
jednu za svoju dušu. Ja sam
svoj dio posla uradila najbolje što sam mogla i sada
očekujem reakcije publike reklajeMaja.
L. S. R.
organizacije? Bilo bi zanimljivo da malo istraže nepotizam u državnim institucijama. Više nepotizma i “privatluka” imamo u javnom negoli u privatnom sektoru. Iz okvira
stranačkog članstva imenuju se rukovodioci u javnom
sektoru, a sve po osnovu rodbinskih veza. (Čitalac I. S.)
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i
snijeg
VRIJEME
DANAS
Milinković: Nadam se da će publika uživati
č U skladu sa Zakonom o
računanju vremena, ljetno
računanje vremena završava se
u nedjelju, 30. oktobra,
saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
Bosna i Hercegovina i ostali dio Evrope, uz izuzetak
Islanda, ove godine pomaći
će satove na zimsko računanje vremena u noći sa 29. na
30. oktobar.
Tog dana kazaljke na satu
bit će pomjerene 60 minuta
unatrag paće se vrijeme utri sata ujutro računati kao dva sata.
Pomicanje kazaljki ne
događa se u svim državama
svijeta, niti se kod onih koji
miču kazaljke događa u isto
vrijeme. Naprimjer, u Kanadi i SAD (osim kod nekih
izuzetaka) satovi se ove godine, za razliku od prethodnih, pomiču u noći sa 5. na 6.
novembar.
Zanimljivo je da su Rusija, Bjelorusija i Ukrajina od
ove jeseni odlučile prestati s
praksom pomicanja kazaljki
na satu pa više nemaju ljetno
izimskovrijeme.
A. S.
26. 10. 2011.
obla~no
obla~no uz snijeg
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
BANJA
LUKA
BIHA]
20
č
U BiH i jednom dijelu Evrope
Kazaljke na satu treba pomjeriti sat unatrag
033/281-393
redakcijaavaz.ba
Nepotizam u institucijama
- Gdje su i šta rade te mnogobrojne nevladine analitičke
[ta ka`u u narodu
21
BR^KO
19
Prevladavat će
TUZLA 19
pretežno
oblačno vrijeme.
LIVNO ZENICA
U istočnim po19
18
SARAJEVO
dručjima moguća su
19
kraća sunčana razdoblja. U jutarnjim satima,
GORAŽDE
po kotlinama, s maglom ili
19
sumaglicom. U noći sa srijeMOSTAR
de na četvrtak, u sjeverozapad23
noj i zapadnoj Bosni, očekuje se
kiša. Vjetar slab do umjeren, uglav23
NEUM
nom južni i jugoistočni.
SRIJEDA
^ETVRTAK
26. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
27. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
0
PETAK
0
28. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 7 C do 17 C
od 4 C do 15 C
od 4 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 15 C do 22 C
0
0
od 11 C do 18 C
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
0
0
od 15 C do 21 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Porast temperatura zraka ugodno će djelovati na većinu populacije, a
tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti.
Kod osjetljivih osoba, u poslijepodnevnim satima moguće su slabije
izražene reakcije na vrijeme, uglavnom iscrpljenost, dekoncentracija i
glavobolja.
Grad Sarajevo
Izlazak
26. 10. 2011.
7.14
Izlazak 06.41
Zalazak 17.46
Zalazak 17.14
Ukratko
8
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
teme
UDAR NA [email protected] Vlada FBiH sutra donosi odluku o vi{oj cijeni plina
Poskupjet }e i hljeb!
Bahilj ka`e da „BH-Gas“ ima velika potra`ivanja z Mogu}a i obustava dotoka plina iz Rusije
Klark: Bolja situacija nego ranije
Vesli Klark
Potrebno liderstvo
EU na Balkanu
X Evropska unija trebala bi
pokazati odgovorno i jako liderstvo u rje{avanju problema na
zapadnom Balkanu, smatra penzionisani ameri~ki general
Vesli Klark (Wesley Clark),
biv{i komandant NATO-a za
Evropu.
Klark ka`e da se sigurnosna situacija na zapadnom Balkanu
umnogome popravila u odnosu
na devedesete godine, kada je
on bio na ~elu savezni~kih snaga NATO-a za Evropu (19972000), ali upozorava da bi EU
morala kontinuirano i sna`no
biti prisutna u regionu.
Vlada FBiH na sutra{njoj sjednici donijet }e odluku o poskupljenju plina za oko 14 posto, izjavio je za „Dnevni avaz“ nakon sastanka u Vladi Milorad Bahilj, federalni ministar trgovine.
Prema njegovim rije~ima, du`nici „BHGasu“ morat }e se
dogovoriti na koji
}e na~in vratiti 35
miliona KM ovoj
kompaniji.
Odr`an
sastanak
Ako se to ne desi, nastat }e op}i
kolaps, kazao
nam je Bahilj,
O~ekuju se nove cijene pekarskih proizvoda
Selmo Cikoti}
Eksploziv
nije nestao
X Ministar odbrane BiH Se-
lmo Cikoti} izjavio je ju~er u
Sarajevu da resorno ministarstvo ta~no zna gdje je 11 tona
eksploziva TNT i 7.876 komada tromblonskih mina i da
ni{ta od toga nije nestalo ni prokrijum~areno.
Ipak, istraga, koja }e do kraja
biti provedena, utvrdit }e da li
je eventualno bilo kr{enja propisa u ovom slu~aju od nekoga
iz Ministarstva odbrane, dodao
je Cikoti}, javlja Fena.
MUP HNK
Podmetnut po`ar
u Hutovom blatu?
X Imamo pretpostavke da je
po`ar u Parku prirode Hutovo
blato podmetnut, a ko je to
u~inio i koji su motivi, to jo{
ne mo`emo tvrditi, niti re}i da
je u pitanju odre|ena grupacija
ili odre|ena osoba.
To je ju~er izjavio {ef sektora
Kriminalisti~ke policije MUPa HNK Sre}ko Bo{njak, javlja
Onasa.
dodaju}i da tada „BH-Gas“ ne}e
imati novca za ruskog dobavlja~a,
koji mo`e obustaviti dotok plina
FBiH zbog nepla}anja.
Bahilj: Sutra odluka Vlade FBiH
Mogu}i i protesti penzionera
Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera Kantona Sarajevo, tako|er upozorava da }e svako poskupljenje
plina ote`ati `ivot penzionera, ali
i izazvati poskupljenje svih komunalnih usluga.
- Vladi KS uputili smo o{tar
protest protiv bilo kakvih dizanja
cijena. Ako odgovor bude negativan, sigurno je da }emo poduzeti konkretne mjere, pa ako bude
trebalo, iza}i }emo i na proteste govori Omerefendi}.
Komisija za provedbu presude „Sejdi} i Finci“
SDP tra`i jednog
predsjednika BiH
HDZ 1990 predla`e novu teritorijalnu organizaciju, a SDS
neposredan izbor ~lanova Predsjedni{tva
Parlamentarna komisija za provo|enje presude Evropskog suda
za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i Finci protiv BiH“
odr`ala je ju~er u Sarajevu sjednicu na kojoj su predstavnici {est parlamentarnih stranaka predstavili
prijedloge za izmjene Ustava BiH
@eljeznice RS
Podr{ka kolega
iz FBiH, Srbije...
X Ma{inovo|ama RS, koji
zbog kresanja dodatka na pla}e
i lo{eg stanja sigurnosti saobra}aja ne rade od 10. oktobra,
ju~er je stigla podr{ka od kolega iz FBiH, Srbije i Crne Gore.
Ma{inovo|e isti~u da su samo
u ovoj godini ostvarili 8.000
prekovremenih radnih sati.
Dnevnica im je smanjena sa 48
na 20 KM, {to je njihova mjese~na primanja umanjilo za
200 do 300 KM.
M. ^.
Cijene hrane
Bahilj i federalni premijer Nermin Nik{i} sastali su se ju~er s nekim od ~elnika kompanija „BHGas“, „Toplane“ i „Sarajevogas“
kako bi se dogovorili o isplati duga od 35 miliona KM.
Istovremeno, iz potro{a~kih
udru`enja upozoravaju da }e poskupljenje plina donijeti lan~ana poskupljenja i drugih artikala.
Sa zasjedanja parlamentarne komisije: Danas novi prijedlozi
(Foto: M. Kadri})
(SDP, SDA, SDS, HDZ 1990, SBiH
i HSP).
Sa{a Magazinovi} iz SDP-a kazao je da mogu}a rje{enja ove stranke polaze od takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena u
BiH, koji podrazumijeva posredan izbor ~lanova Predsjedni{tva
BiH iz Parlamenta BiH. Predsjedni{tvo BiH ~inili bi predsjednik
i potpredsjednici sa ~etverogodi{njim mandatom, s tim da se ne bi
rotirali na ~elnoj poziciji.
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o
Ljubi} ponovio je stav da je BiH potreban novi ustav, koji bi trebao
uklju~ivati i novu teritorijalnu i
administrativnu organizaciju BiH.
Borislav Jovi} kazao je da se SDS zala`e za neposredan izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Danas }e svoje prijedloge za promjene Ustava BiH predstaviti Savez za bolju budu}nost
BiH, NSRzB, PDP, DNS, DNZ,
F. K.
HDZ BiH i SNSD.
Murat Ra{idovi}, predsjednik
Skup{tine Saveza udru`enja potro{a~a BiH, ka`e za „Dnevni avaz“
da }e poskupljenje plina u na{oj zemlji prouzrokovati i pove}anje cijena prehrambenih proizvoda.
- Budu}i da je cijena p{enice na
svjetskom tr`i{tu opala, o~ekivali
smo da }e hljeb i bra{no biti jeftiniji, ali nisu. Pove}anje cijene plina
mo`e dovesti samo do njihovog
dodatnog poskupljenja. O ta~nom
procentu ne mogu {pekulirati, ali
}emo ga sigurno analizirati na na{im
narednim sastancima - obja{njava
Az. D. - A. K.
Ra{idovi}.
Podaci za avgust
Milinovi}: Rastu i cijene
Broj nezaposlenih
i dalje raste
Bosna i Hercegovina i dalje bilje`i
rast nezaposlenosti. Prema podacima
Agencije za statistiku BiH, u avgustu je registrirana 692.471 zaposlena
osoba, {to je za 0,5 posto manje nego u julu ove godine. Prema rije~ima Zdenka Milinovi}a, direktora Agencije, u avgustu je registrirano 531.058 nezaposlenih.
Podaci o mjese~nim bruto i neto
zaradama za isti period su optimisti~niji, pa je tako u na{oj zemlji u
avgustu prosje~na mjese~na bruto
pla}a iznosila 1.283 marke, {to je za
2,6 posto vi{e nego u decembru
2010., dok je prosje~na neto pla}a u
tom mjesecu iznosila 822 marke, {to
je za 2,8 posto vi{e nego u avgustu
A. K.
pro{le godine.
teme
9
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
Ukratko
NA LICU MJESTA Ispovijest `rtve zlo~inca Nove Rajaka iz Vi{egrada
Dr`ava je nagradila mog d`elata
Sipali su mi rakiju u grlo, tukli do iznemoglosti i razapeli na cesti, kazala za na{ list jedna od `rtava
- Zarobljen sam na Crnom vrhu kod Vi{egrada.
Svezan celofanom od cigareta, pretu~en, i na cesti u Donjoj Lijesci su me razapeli po~inje svoju pri~u jedna od
`rtava Nove Rajaka, osu|enog ratnog zlo~inca, kojem je dr`ava ovih dana poklonila ku}u.
Svoj identitet na{ sagovornik ne mo`e otkriti, ali je
spreman govoriti o onome
{to je pro`ivio.
Pu{tani niz Drinu
Kako nam je rekao, nakon {to ga je zarobio, Rajak
ga je sa svojim saborcima tu-
kao. U grlo su mu sasipali rakiju, a pod njihovim ~izmama morao je pjevati „Romanijom cvjeta cvije}e, bilo
srpsko i opet }e“.
Projekti
Posjeta ’Veselih
ambasadora’
X U okviru projekta
„Borba protiv korupcije
po~inje od mene“ predstavnici Udru`enja
„Veseli ambasadori“
ju~er su posjetili Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Direktoru Agencije Seadu Lisaku i njegovom
zamjeniku Draganu Slipcu predstavnici
Udru`enja prezentirali
su projekt koji se zasniva na ohrabrenju institucija i gra|ana u BiH
da preuzmu odgovornost i daju li~ni doprinos
borbi protiv korupcije.
Zgari{ta u ^akarima
- Tortura se nastavila u
stanici policije u Vi{egradu,
gdje sam bio tu~en i maltretiran. Muharem ^ukojevi} i
ja lisicama smo bili vezani jedan za drugoga. Tjerali su nas
da jedan drugoga tu~emo do
iznemoglosti. Ljudi koji su
bili sa mnom su nestajali. Govorili su nam da su pu{teni,
ali na kraju sam shvatio da su
„pu{teni“ niz Drinu. Niko u
Predstavnici Udru`enja
prezentirali projekt
Rajak: Osu|eni
ratni zlo~inac
Livno bez blokada
Rajakova farma u okolici Vi{egrada
grupi od nas 37 nije pre`ivio
osim mene - ka`e on.
Boli ga {to je Rajak danas,
kao discipliniran zatvorenik,
smje{ten u zatvoru poluotvorenog tipa u Ustikolini, a
posebno bezosje}ajnost vlasti
koje su osu|enom zlo~incu
odobrile donaciju za gradnju
ku}e iako on ve} raspola`e nizom objekata, me|u kojima
Uni{teno bo{nja~ko selo ^akari
je i farma stoke.
Dok se u Donjoj Lijesci
stvaraju preduvjeti za lagodan
`ivot Rajaka nakon izlaska iz
zatvora, u susjednom, pustom selu ^akari bo{nja~ka
zgari{ta zarasla su u {ikaru.
- Ne mogu shvatiti da se
zlo~incu kao {to je Rajak
mo`e dodijeliti donacija, a
ve} ima postoje}e objekte u
[ta ka`u odgovorni za skandaloznu odluku o donaciji
Marin: Ni{ta ne zna~i
ako je neko zlo~inac
Bo{nja~ki predstavnik ne mije{a se u to ko }e od Srba dobiti pomo}
Nakon {to su dr`avne
vlasti porodici osu|enog ratnog zlo~inca Nove Rajaka
omogu}ile da dobije ku}u u
Vi{egradu po sistemu klju~ u
ruke, zatra`ili smo odgovor
od nadle`nih institucija koje su dopustile ovaj paradoks, poni`enje i uvredu `rtava rata.
Udru`enje „@ena-`rtva
rata“ zatra`ilo je poni{tenje
ugovora za dodjelu ku}a ratnim zlo~incima. Slavko Marin, predsjedavaju}i Komisije za izbjeglice i raseljene
osobe, u izjavi za na{ list rekao je da mu „nije poznato
da postoji prepreka da neko
Popovi}: Nisam pla}en
Marin: Zakonski propisi
ko ispunjava uslove dobije
ku}u“.
- Meni ni{ta ne zna~i je li
neko po~inio krivi~no ili pr-
ekr{ajno djelo, ako ima pravo na dodjelu ku}e. To je
moje mi{ljenje. Volio bih
da mi neko poka`e propis
koji reguli{e to da neko nema pravo na ku}u ako je, pa
eto, na`alost, i ratni zlo~inac.
Nama nije bitno je li neko
Mehmed, Ivo, Mitar, ako
ispunja uslove - ka`e Marin.
Na~elnik op}ine Vi{egrad Tomislav Popovi} navodi da on ne mo`e znati od
svojih svakodnevnih obaveza ko je sve na listi za pomo}.
- Vjerujte mi, ne znam
pojedina~na imena, Rajak
mo`da jeste, a mo`da i nije
dobio ku}u. Ne znam ni ko
svom selu. Ne znam {ta rade
ta ministarstva i pravosu|e?!
Nagra|uju zlo~ince, omogu}avaju im lagodan `ivot, a
povratnicima i `rtvama ne
dozvoljavaju da bilo {ta grade - ka`e na{ sagovornik,
koji nikada nije uspio dobiti materijal za obnovu svoje
ku}e u okolici Vi{egrada.
Al. B.
Ministar nije
nadle`an
Na dodjelu ku}e ratnom
zlo~incu Rajaku reagiralo je
i Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH.
- Ministarstvo ne dodjeljuje sredstva krajnjim korisnicima i nema nadle`nost kod odabira konkretnih
korisnika - poja{njeno je iz
Ministarstva.
je taj ~ovjek, a nisam ni
pla}en za to - ka`e Popovi}.
Bilal Memi{evi}, predsjednik Skup{tine op}ine
Vi{egrad, isti~e da se ne mije{a u dio posla koji obavlja
srpski dio Komisije za dodjelu stambenih jedinica.
- Za bodovanje potencijalnih korisnika formirana je
Komisija u Op}ini. Ja se direktno uklju~ujem kada se
boduju Bo{njaci povratnici.
Nikada se do sada nisam
mije{ao u to ko }e od Srba
dobiti ku}u - poja{njava MeA. DEDAJI]
mi{evi}.
]ur~inica se
obnavlja u miru
X Dan nakon demonstracija u Livnu je bilo mirno. Radovi na d`amiji
]ur~inica, protiv ~ije se
gradnje udru`enja HVOa bune, odvijaju se svakodnevno i prema planu.
Komisija za za{titu spomenika izdala je svu potrebnu dokumentaciju, a
da je sve s papirologijom
uredu, potvrdila je i federalna inspekcija, pa sva
nastojanja HVO udru`enja mogu jedino biti u
funkciji destabilizacije staAl. K.
nja u Livnu.
Maglaj
Penzioneri na
rubu siroma{tva
X Povodom 25. oktobra,
Dana penzionera, Savez
udru`enja penzionera
ZDK, koji okuplja oko
58.000 ~lanova, u Maglaju je uprili~io radno
dru`enje s ~lanovima upravnih odbora svih 12
udru`enja penzionera s
podru~ja ovog kantona.
- Penzioneri u BiH jedna
su od najugro`enijih kategorija stanovni{tva u
BiH, a vi{e od polovine
`ivi na rubu siroma{tva istakao je Hamdo Mimi},
predsjednik Skup{tine
Saveza udru`enja penzionera FBiH.
Merima [emi}
Klub poznatih
Ne volim izlo`be
i pozori{ta
Li~ni profil voditeljice na Televiziji Hayat
Ime i prezime: Merima
[emi} (jo{ uvijek).
Datum i mjesto ro|enja:
12. juni 1987., Sarajevo.
Koji je Va{ najve}i porok:
Ne pijem, ne pu{im i ni{ta
tre}e.
Biste li donirali organe:
Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: E, ba{ da vidim {ta }e
se desiti!
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: Dezodorans,
pun nov~anik. A mu{karac
voza~ku dozvolu i li~nu
kartu.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Zavisi {ta pjeva.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Provela cijeli dan s roditeljima.
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: Pametan, jer
danas nije problem biti lijep.
Politika je za Vas: Posao.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Koliko znam, svjesno
ne. Trudim se to nikada ne
napraviti.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog okusa: Ne smatram se slavnom.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Tajne nikada ne otkrivam,
ma koliko mi dragi bili.
^ega se najvi{e sramite:
Ni~ega, sve je {kola.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Pozitivan, nasmijan,
iskren.
Kada je brak dobar brak:
Nisam udata, pa ne bih
znala re}i.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Uvijek. Ako ni{ta,
svjetlije je.
Neostvarena `elja: Odlazak na Tibet.
Omiljeni film: „Hrabro
srce“.
Va{ hobi: ^itanje.
Sportista koji Vas inspirira: Miroslav ]iro Bla`evi}.
Sje}ate li se prvog poljupca: Da.
SMS
PROKLETA
PORODICA Ne znam {ta treba da se desi
pa da neko stane ukraj lopovskoj porodici
Selimovi}. Sve
uni{tavaju,
„Klas“ je na
koljenima i prezadu`en, a sad
ho}e da prodaju sve poslovnice u Mostaru, Biha}u, Banjoj Luci. Koliko }e jo{ familija ostati
bez posla i gladno zbog te ne-
10
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
teme
SJE]ANJA Porodica iz BiH `ali za ubijenim Gadafijevim saradnikom
D`abir je ~esto dolazio u Mostar
Melina Ajanovi} objavila smrtovnicu posve}enu biv{em ministru odbrane Libije
Abu Bekr Junis D`abir,
biv{i ministar odbrane Libije i desna ruka libijskog vo|e
Muamera Gadafija, koji je zajedno s njim ubijen 20. oktobra, svoje posljednje dane
provodio je u borbi protiv
te{ke bolesti, ~itaju}i Kur’an,
tvrdi Melina Ajanovi}, bh.
dr`avljanka koja je udata za
Libijca ~iji je Junis bio zet.
Porodica Ajanovi} ju~er je
u „Dnevnom avazu“ objavila
smrtovnicu posve}enu biv{em
ministru odbrane Libije.
- Odmalena `ivim u Libiji. U Tripoliju sam dugo
vremena porovela s tim ~ovjekom. Zajedno smo u porodi~nom krugu ru~ali, pili
~aj. Volio je pomagati ljudima, bio je humanista. Njegova smrt nas je stra{no pogodila - pri~a nam Ajanovi}.
Ajanovi}: Bio je dobar ~ovjek
Abu Bekr Junis D`abir: Do smrti s Gadafijem
Ona isti~e da je Junis
D`abir uz Gadafija od 1969.
godine, odnosno od revolucije, kada su zajedno svrgnuli tada{njeg kralja Idrisa.
- On se, zapravo, u posljednje vrijeme distancirao
od politike i od bilo kakvih
borbenih
djelovanja.
Me|utim, nije se mogao
odvojiti od Gadafija. Obolio je od {e}erne bolesti,
ali nije htio uzimati inzulin.
S Gadafijem je, prakti~no,
oti{ao u smrt - kazala nam
je Melina, koja trenutno
`ivi u Njema~koj.
Ona je naglasila da je Ju-
nis D`abir u vi{e navrata
boravio i u BiH, a naj~e{}e je
posje}ivao Mostar.
A. DU^I]
Apel za `ivote Junisa i Usame
Melina je uputila apel
novim libijskim vlastima da
po{tede `ivote Junisa i Usame, sinova Gadafijevog ministra, koje trenutno dr`e u
zarobljeni{tvu.
- Oni su u Misrati i pri~a
se da su `ivi. Ne znam {ta }e
biti s njima, `elim da javnost zna da su `ivi i da ne smiju biti egzekutirani - rekla
je Ajanovi}.
Federalni policajci prona{li planta`u i dilera droge
[emi}: Ne stidim se ni~ega
[ta je Va{ najve}i strah:
Bog.
Najdra`a pjesma: „Extreme“ - „More Than Words“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Ne volim nijedno.
Citat koji pamtite: „U `ivotu mo`e{ oprati sve, sem
obraza“ - moj tata.
Omiljena modna marka:
„Gianfranco Ferre“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Svako ko je razma`en i pani~ar.
Dnevni avaz
061-142-015
zasitne, proklete familije.
LJEP[A i
VE]A - Ne
znam za{to se
tolika frka digla zbog d`amije u Livnu. U
Kupresu se pravi crkva i ljep{a
i bolja i ve}a
nego prije rata,
pa nikome ne
smeta.
SUDITI
AKA[IJU - U
ratu sam izgubio dva sina, jedan je bio maloljetan. Sla`em
se da treba
izdati potjernicu za Aka{ijem,
jer je podr`avao
ratne zlo~ince.
Za mene je i on
ratni zlo~inac i
treba mu suditi.
LO[ POTEZ Livno tra`i da
se priklju~i RS.
Gledaju}i sve
{to su Srbima
u~inili u Livnu,
ne mislim da }e
ih primiti. Na
hiljade ku}a
sru{eno i popaljenih, na hiljade Srba protjerano. Lo{ je to
potez.
Uhap{en Belmin Me{inovi}
Oduzeto dva i po kilograma marihuane te sedamdeset stabljika indijske konoplje
Pripadnici Federalnog
MUP-a, uz asistenciju lokalne
policije, ju~er su na dvije lokacije u Zenici prona{li vi{e
od dva i po kilograma marihuane, sedamdeset stabljika
indijske konoplje sazrelih za
berbu te fabriku i su{ionu droge u potkrovlju jedne ku}e.
„Avaz“ je na licu mjesta
u zeni~kom naselju Raspoto~je, ispred ku}e u
Zve~ajskoj 83, prisustvovao
hap{enju Belmina Me{inovi}a iz Zenice i odvo`enju
ve}e koli~ine droge iz ku}e
koju je koristio.
Pretresen je i stan koji je
Me{inovi} koristio u naselju
Babina Rijeka, u ulici Prve
zeni~ke brigade 19a, gdje su
prona|eni pi{tolj i pola kilograma marihuane.
Policajci i inspektori koji su radili uvi|aj nisu dozvolili prilazak ekipi kao ni fotografiranje hap{enja osumnji~enog koji je predat u
pritvorsku jedinicu zeni~ke
A. [email protected]]
policije.
Policajac odnosi zaplijenjenu konoplju
Odr`ana sjednica Fiskalnog vije}a BiH
Dogovoreno da se nastavi s u{tedama
Na ju~era{njoj sjednici
Fiskalnog vije}a BiH zaklju~eno je da se mora nastaviti s u{tedama. Federalni
ministar finansija Ante Krajina kazao je nakon sjednice da je zaklju~eno da su
u{tede nu`ne jer postoji nesklad izme|u rashoda i prihoda.
- Dogovoreno je da se
urade analize da se vidi mogu}nost u{teda. Sastat }emo
se ponovo najkasnije do 22.
novembra, kada }e biti zavr{ena misija MMF-a u BiH
- kazao je Krajina.
Na sjednici u Sarajevu
ju~er nije postignut dogovor
u vezi s globalnim fiskalnim
S ju~era{nje sjednice Fiskalnog vije}a
okvirom za naredne dvije
godine. Dogovoreno je da
(Foto: M. Kadri})
ministri finansija BiH, Republike Srpske i Federacije na-
stave razgovore da bi se do{lo
do kona~nog usagla{enog prijedloga raspodjele prihoda
od indirektnih poreza.
Kako je saop}eno iz Vije}a ministara BiH, ~lanovi
Fiskalnog vije}a analizirali su uporedni pregled bruto pla}a i materijalnih
tro{kova u institucijama
BiH, RS, FBiH i Br~ko Distriktu.
Dogovoreno je da budu
ostvarene dodatne u{tede
materijalnih tro{kova, a posebno putnih tro{kova, gdje
visina dnevnica u BiH treba biti ujedna~ena na svim
nivoima vlasti do 25 KM
G. M.
maksimalno.
teme
11
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
BEOGRAD Ministar Ahmet Davutolu predstavio plan za ujedinjenje IZ
Dogovor Srbije i
Turske ne ide glatko
Razvoj odnosa izme|u Ankare i Beograda pomogao je stabilnosti Balkana, kazao Davutolu
Ministar vanjskih poslova
Turske Ahmet Davutolu
(Davutoglu), koji je u utorak
nave~er na nekoliko sati posjetio Beograd, predsjedniku i
ministru vanjskih poslova Srbije Borisu Tadi}u i Vuku
Jeremi}u iznio je plan sporazuma o vra}anju duhovnog i
institucionalnog jedinstva Islamske zajednice u toj zemlji, javljaju srbijanski mediji.
Kreiranje dokumenta
Time je potvr|eno pisanje
„Dnevnog avaza“ da srbijanski vrh nije direktno u~estvo-
vao u kreiranju dokumenta
koji bi, kako se o~ekuje, ve} do
kraja ove sedmice u Istanbulu trebali potpisati reisu-lulema Islamske zajednice u
BiH dr. Mustafa Ceri} i predsjednik Dijaneta, novi turski
reis {ejh Mehmed Gormez.
Iako je, kada je rije~ o
sporazumu, manje-vi{e sve
dogovoreno, u odnosima Turske i Srbije u vezi s ovim pitanjem, kako saznajemo, ne
ide sve ba{ glatko. Indikativno
je da je srbijanska dr`avna novinska agencija Tanjug plasirala saznanja da su „male
va Islamske zajednice u Srbiji va`no za mir muslimana
u Sand`aku i u Srbiji uop}e.
Rje{avanje krize
Duhovni centri u BiH i Turskoj
Znaju}i za komplicirane
odnose u Sand`aku, Ankara `eli prikupiti {to {iru podr{ku za sporazum o objedinjavanju IZ u Srbiji. Tokom
razgovora, navodi se u analizi TRT-a, reis Ceri} bio je
„veliki pristalica muftije
Zukorli}a“. Tako|er, turski
mediji podvla~e ~injenicu
da }e IZ u Srbiji administrativno biti pod kontrolom
Srbije, ali da }e duhovni centri biti u BiH i Turskoj.
Davutolu i Jeremi} tokom susreta u Beogradu: Novo razdoblje
za Bo{njake
{anse da ovako predlo`ena
inicijativa bude i prihva}ena“.
Kako je ju~er prenijela
turska novinska agencija
Anadolija, ministar Davuto-
lu rekao je da je razvoj odnosa izme|u Turske i Srbije
pomogao stabilnosti Balkana. On je za TRT istakao da
je rje{avanje pitanja jedinst-
Iznio je i nadu da }e potpisivanjem sporazuma
po~eti novo razdoblje za
Bo{njake Sand`aka, odnosno za stabilnost Srbije, naglasiv{i da Turska pridaje
va`nost odnosima s na{im
isto~nim susjedom. Ponovio
je da }e Turska nastaviti pratiti proces objedinjavanja
dvije islamske zajednice.
Turski mediji nagla{avaju da je njihova zemlja pomogla u rje{avanju
krize u Sand`aku, koja je
prijetila eskalacijom nemira. Poja{njavaju da su se
pro{le sedmice vodile brojne diplomatske aktivnosti na relaciji Ankara - Sarajevo - Beograd radi prevazila`enja nesuglasica unutar
IZ u Srbiji.
E. D. A.
Ukratko
Gasal i ostali
Odgo|ena
presuda
X U Sudu BiH danas je
trebala biti izre~ena presuda Nisvetu Gasalu,
Musajbu Kukavici i Senadu Dautovi}u,
optu`enima za ratni
zlo~in nad Hrvatima u
Bugojnu. No, kako nam
je kazao branilac
optu`enog Gasala, advokat Mirza Kova~, Sud
BiH odlu~io je da se
zbog obilnosti predmeta
izricanje presude odgodi
za 22. novembar.
Optu`nica Gasala i Kukavicu tereti za zlo~ine
u „Iskri“, gdje su u nehumanim uvjetima bili
dr`ani civili i ratni zarE. Ha.
obljenici.
Sud u Mostaru
Sestre se izjasnile
da nisu krive
X Nekada{nja uposlenica Mikrokreditne organizacije LOK Selma
Husi} i njena sestra Tajma Gosto ju~er su se na
ro~i{tu za izja{njenje o
krivici u Op}inskom sudu Mostar izjasnile da
nisu krive.
Njih dvije optu`nica
tereti za prevaru i krivotvorenje isprava, a
Op}inski sud }e, nakon
izja{njenja, odrediti
po~etak su|enja. Sestre
su, podsjetimo, kao nosioce kredita ili `irante
o{tetile na desetine
Mostaraca.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
PRIJEDOR Mještani Donje Ljubije opet strahuju
Č
š Sa promocije djela doajena bh. planinarstva
Promovirana knjiga u Livnu
’Š
ž
’
ć
U knjizi su sabrane Gromilićeve reportaže
U punoj sali PTC Forum
u Livnu promovirana je
knjiga reportaža penzionisanog učitelja, doajena bh.
planinarstva i dugogodišnjeg livanjskog saradnika nekoliko listova, Hajrudina Gromilića Haga. Brojnim ljubiteljima knjige iz
Livna, Imotskog, Sinja, Sarajeva, Mostara, Širokog
Brijega i drugih mjesta, o
knjizi i autoru govorili su
Ale Kamber kao svjedok
nastanka većine Gromilićevih priča, te poznati novinar Mahmut Latifić i livanjski pjesnik Rapko Orman.
Na promociji su bili i
brojni junaci Gromilićevih
reportaža, a među njima,
predvođeni Petrom Vlajčićem, i njegovi prijatelji
planinari iz Imotskog sa kojima 76-godišnji Gromilić i
danas bez pauza i s lakoćom
osvaja i najveće bh. planinarske vrhove. Ovoj promociji nedavno je prethodila i
pretpromocija na vrhu
Tušnice.
Sponzori štampanja knjige te bogate trpeze za sve goste nakon promocije bili su
Gromilićevi sinovi Alen i
Igor. U 106 priča na 233 stranice Gromilić uglavnom
piše o običnim ljudima, kojima je i posvetio svoju knjigu reportaža. Već ranije je
Gromilić objavio ratni feljton, a u zalihi ima priča za još
makardvijezbirke.
A. K.
Djeca bez pratnje ne mogu otići ni do škole Registrovana dva napada na stada ovaca
Nakon ljetošnje najezde
zmija otrovnica mještani
Donje Ljubije kod Prijedora, njih oko četiri stotine,
opet strahuju. Ovaj put od
nimalo bezazlenog čopora
pasa lutalica, koji se posljednjih nekoliko mjeseci bukvalno “odomaćio” u centru
ove varošice.
Traže rješenje
Mještanin Nermin Islamović kaže da je prava sreća
što ovi psi do sada nikog nisu
povrijedili.
- Strahujemo najviše za
djecu koja bez pratnje ne
mogu otići do škole,do trgovine, do džamije. Psi, a ima
ih oko 15-tak, ne izgledaju
nimalo bezazleno u šta sam
se i sam uvjerio, prije nekoliko dana kada je jedan veliki
crni pas kojem je iz usta curila neka pjena i slina nasrnuo
na moje auto. Bio je strašno i
Čopori pasa lutalica u centru Donje Ljubije
za vidjeti. a nekako sam uvjeren i da je riječ o bijesnom
psu - priča Islamović koji
kao i ostali mještani Donje
Šta mi se (ne) sviđa u Maglaju
-U gradu mi se sviđaju
drvoredi, zelene površine
koje su uređene, mada bi
trebalo još malo poraditi na
čistoći. Volim svoj Maglaj
jer sam ovdje rođena. Ne
sviđa mi se odnos nadležnih prema mladima,
trebali bi se malo više angažovati po tom pitanju.
Dešava se također da, i
kada bude nekih kulturnih
sadržaja, više ih je u kratkom vremenu, pa organizatorima savjetujem malo
više međusobne koordina-
Duje navodi da je u azilu
trnutno smješteno 50-tak
odraslih pasa i 20-oro štenadi. Navodi da Opština
Prijedor na godišnjem nivou za rad azila izdvaja oko
80.000 maraka.
- Prije nekoliko dana u
azilu je eutanazirano 40
pasa, a tek nekoliko njih
smo uspjeli udomiti,
uglavnom osobama s područja Banjaluke - kazao
nam je Duje.
Ljubije od nadležnih traže
rješenje ovog problema.
Milanko Duje, direktor
Komunalnog preduzeća iz
Prijedora u čijem sastavu
djeluje i azil za pse koji se nalazi na deponiji Kurevo,
jučer nam je kazao da će
službe azila vrlo brzo pokupiti pse lutalice s područja
Ljubije, Kozarca i Omarske
kod Prijedora.
M. ZGONJANIN
Prijave policiji
đ š
U Policijskoj stanici Ljubija samo u posljednja tri
mjeseca registrovane su čak
dvije prijave napada pasa lutalica na stada ovaca u naseljima koja se nalaze u neposrednoj blizini Donje Ljubije.
Psi ne izgledaju bezazleno
(Foto D. Stojnić)
Prnjavorski bajkeri obradovali bolesnog Željka Nježića
Edina Bradarić, prosvjetni
radnik
cije - kaže Edina Bradarić,
prosvjetniradnik.
N. B.
”Dnevni avaz”
vas poziva
%
”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom
listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH
koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura.
Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona
mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni
koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.
Željko živi sa bolesnim roditeljima i bratom
Prnjavorski bajkeri posjetili su ovih dana Željka
Nježića (40) iz Donjih Vijačana i poklonili mu dva
akumulatora za invalidska
kolica.
-Željko je hemofiličar i
vrlo teško se kreće pa smo iz
toga razloga pokrenuli akciju kako bismo mu nabavili akumulator za njegova
kolica. Odziv građana je
bio takav da smo, ne samo
kupili dva akumulatora,
već smo prikupili novca da
kupimo i gotovo pun kombi hrane, koja će Nježićima
dobro doći u zimskim danima - kaže vođa bajkera
Nježići sa svojim donatorima
Goran Gunjević.
Željko Nježić živi sa bolesnom majkom i ocem te
bratom Ljubišom koji boluje od epilepsije, ali to ga ne
sputova da ode u selo kako bi
zaradio poneku dnevnicu.
-Komšije,kako koji,nešto
nam pomognu. Dođe i rođak
Željko Radanić, uzore nam
njivu, paosije žito, da imamo
barem osnvne hrane - kaže
Željko, priznajući da ga odavno neko nije ovako obradovao, kao prnjavorski bajkeri,
koji su svojim primjerom pokazali da još ima dobrih ljudi
spremnih da pomognu onimaunevolji.
D. Č.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
VLADA TK Prihvaćena informacija o stanju u oblasti prijevoza putnika
ć ’’
Konkretni rezultati nakon usvajanja zakona moći će se osjetiti već u prvoj polovini 2012. godine
Veliki problem s kojim
su se u proteklom periodu
suočavali taksi prijevoznici
u TK je neredovno izmirivanje zakonom propisanih
obaveza, a rezultat svega je
veliki broj taksista koji rade
bez dokumentacije Ministarstva trgovine, turizma i
soabraćaja TK.
Nakon sagledavanja situacije u oblasti prijevoza
putnika, naočito taksi prijevoza, Ministarstvo je kao
koncept rješavanja problema predložilo usvajanje Zakona o cestovnom prijevozu
na području TK, a na posljednjoj sjednici Vlade prihvaćena je informacija o stanju u oblasti prijevoza putnika, sa posebnim osvrtom
na taksi prijevoz.
-Smatramo da se zajedničkim aktivnostima svih
navedenih institucija, uz saradnju legalnih taksista,
problemi u funkcionisanju
taksi prijevoza u TK mogu
riješiti ili svesti na minimum. Konkretni rezultati,
nakon usvajanja zakona,
moći će se osjetiti već u prvoj
polovini 2012. godine -
prethodnih godina, primjetan je trend rasta broja
legalnih taksista, odnosno
smanjenje broja “ilegalaca”. Za proteklih pet godina broj taksista u TK
povećan je za 60 odsto, a
najviše u Tuzli, Kalesiji i
Lukavcu.
Učenici I-2 razreda sa učiteljicom Elvedinom Avdić
Š U prvi 2 razred OŠ Klokotnica idu: Adna Avdić,
Ajdin Babić, Nejla Babić,
Jasmina Banjić, Ismet
Hadžić, Leila Hodžić, Erna Kakeš, Nejra Karić, Lejla Mešić, Rabija Mešić, Sakib Mujanović, Haris Muj-
kanović, Adnan Mujkić,
Alma Mujkić, Muharem
Mujkić, Sehid Mujkić,
Nermin Mustafić, Amer
Nurkanović, Alma Škiljo i
Mahir Šuvalić. Učiteljica je
Elvedina Avdić.
H. Č.
Darivanje krvi u banovićkim rudnicima
ć Prema
evidencijama
Ministarstva, na području
TK u 2011. godini registovano je 355 taksi prijevoznika sa 462 taksi vozila. Najviše ih je registrovano na području Tuzle,
211 prijevoznika sa 318 vozila. Prema podacima iz
Predstavljamo prvačiće
“”
Taksistima najveći problem predstavljaju oni koji rade nacrno
rečeno nam je u resornom
Ministarstvu.
Donošenjem ovog zakona inspektori će imati znatno jači mehanizam za kon-
trolu linijskog i vanlinijskog saobraćaja i moći će na
adekvatniji način sankcionisati nelegalan taksi prijevoz.
A. Mu.
Banovićki rudari još jednom su potvrdili da s razlogom nose epitet velikih humanista.
U dvije odvojene akcije
dobrovoljnog darivanja krvi,
prvoj u maju i drugoj ovih dana, dragocjenu tečnost darivala su 132 komorata.
U sindikatu rudnika “Podzemne eksplioatacije uglja”, koji zajedno sa Općinskim Crvenim križom i Zavodom za transfuziju iz Tuzle organizuje akcije darivanja krvi, kažu kako su rudari i
ispunili i prebacili “normu”
zaovugodinu.
N. M.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
(Foto: N. Grabovica)
PLANOVI Gradonačelnik Alija Behmen o obnovi Vijećnice
Pecikoza: Greškom isključili strujomer
Slučaj Himze Pecikoze iz Vogošće
š Himzo Pecikoza, ratni
vojni invalid iz Vogošće, prije
dva dana oko 11 sati u svom
stanu u ulici Tome Mendeša
na ulazu broj 53 ostao je bez
struje. U prvi mah mislio je da
je došlo doprekida u snabdijevanju električnom energijom
te tom činu nije pridavao
značaja.Tek oko15sati, urazgovoru skomšijama, saznaoje
da svi osim njega imaju struju
te se obratio dežurnoj službi
“Elektrodistribucije” radi otklanjanja eventualnog kvara.
- Iz “Elektrodistribucije”
su me uputili na upravitelja
zgrade. Dolazili su i konstatirali da nema nikakvog kvara
te sam se ponovo obratio njima. Rekli su mi da sam isključen zbog neplaćanja te
sam cijelu noć proveo bez
struje. Međutim, nakon što
sam im jutros (jučer, op. a.)
dokazao da ja već godinu ure-
dno plaćam struju, detaljnije
su obratili pozornost na ovaj
problem i konstatirali da su
greškom isključili moj strujomjer - ističe Pecikoza.
Kako naglašava, nakontoga ponovo su uključili struju
uz objašnjenje da je do zabune
došlo zbog pogrešne oznake
Pogrešne oznake na ormariću
na ormariću. Naime, struja je
trebala
biti
isključena
komšinici.
Es. M.
ć U toku izrada 136 prozora različitih dimenzija
U martu 2014. godine završit ćemo obnovu Vijećnice,
kada je planirano i ovorenje.
To je najzahtjevniji objekt za
restauraciju u BiH, a ujedno
je i najskuplji iz vremena
Austro-Ugarske monarhije,
kazao je gradonačelnik Alija
Behmen.
- Utoku jetreća fazaobnove. Prijete Evropskakomisija
sa 1.250.000 i Republika Austrija sa 750.000 eura realizirale su projekt u kojem su učvrstile statičku stabilnost objekta. Što se tiče sadašnjih ra-
dova, u trećoj fazi rekonstruiramo krov, fasadu, fasadnu
stolariju i enterijer. Do sada
su obnovljeni kompletan
krov i fasada koju radimo u
četiri sloja. Prva tri su završena, na redu je četvrti, u
kojem radnici sa zapadne
strane fasadu boje crvenom i
žutom bojom - kazao je Behmen.
Prema njegovim riječima,
sve radove nadzire Institut za
materijale Građevinskog fakulteta jer, kako je kazao, ne
smije se dopustiti da bilo koji
dio fasade popusti tokom
promjene vremena.
- Osim toga, u toku je izrada 136 prozora različitih dimenzija, koliko ih treba na
Vijećnici. Ovu fazu trebali
bismo završiti u maju naredne godine, kada ćemo skinuti
skele, a objekt će s fasadom i
stolarijombiti kaonekada.Istovremeno ćemo uređivati
unutrašnji dio koji finansira
EU. Već je raspisan tender, a
sve će koštati oko 7.000.000
eura - potcrtao je Behmen.
Nakon što bude obnovlje-
Behmen: Prkosna osveta
na, dodao je Behmen, Vijećnica će biti prkosna osveta
svima onima koji su učinili
sve da nam veliko nacionalno
blago unište.
S. MUHIĆ
”Životinjsko carstvo” na ulicama Buča Potoka
š š
Svi znaju čiji je, ali se boje pa šute Žalili se i Općini, ali niko
ništa nije poduzeo da riješi problem
U Trebinjskoj ulici na dječijem igralištu konj mirno pase
Napušteni konj koji već
nekoliko dana šeta ulicama
naselja Buča Potok i hrani se
otpacima iz kontejnera
mještanima pravi velike probleme. Naša ekipa zatekla ga
je na dječijem igralištu u Trebinjskoj ulici, gdje je mirno
pasao. Kako su nam kazali
mještani, svi znaju čiji je konj,
ali niko ništa ne poduzima.
- Konj pripadabraći Omeru iHanefiji Totić.Oni sumalo ovdje, a malo na Žuči, pa
ovako ostave jadnu životinju
da se snalazi kako zna i umije.
Problem je i u tome što nam
konj pravi veliku štetu. Nekad uđe komšijama ubaštu pa
uništi usjeve. U mom dvorištu je potpuno izgazio travu
koju sam tek posadio - kazao
nam je jedan mještanin uz uvjet da ostane anoniman.
Prema njegovim riječima,
obraćali su se Općini Novi
Grad, ali niko ništa nije poduzeo da ovaj problem riješi.
(Foto: M. Gušić)
- Slali smo nekoliko dopisa jerse ovo ponavljasvake godine i nije samo jedan konj u
pitanju nego više njih.
Međutim, svi se bojimo braće
Totićpaniko nećejavnodaistupi. Ne znam do kada će biti
ovako, ne možemo više ovo
tolerirati, dovoljno nam glavobolja zadaju psi lutalice, sad
još i oko konja da se brinemo.
Ovo je postalo pravo “životinjsko carstvo” - rekao nam je
taj mještanin.
E. B. - M. G.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
VISOKO Nevolje mještana sela Zagorice
ć
š Upali u štalu Vinka i Tereze Sesar Nemoćni da se odbrane
U Nacionalnom parku Sutjeska
č ž
Specijalni alpinistički
timovi Ministarstava unutrašnjih poslova Republike
Srpske i Srbije završili su
jučer, bez konkretnih rezultata, višednevnu pretragu u Nacionalnom parku
Sutjeska u potrazi za francuskim
državljaninom
Martinom Nikolasom (Nicolas), koji je ovdje nestao u
junu 2010. godine.
U Stanici javne bezbjednosti Foča potvrđeno je
da su posebno obučeni
specijalci policija RS i
Srbije pretraživali nepristupačni i visokorizični kanjon rječice Hrčavke nedaleko od Tjentišta, dubok oko stotinu metara, i
da nisu nađeni tragovi ni
predmeti koji bi ukazivali
na sudbinu nestalog 21-godišnjeg francuskog studenta.
On se prije 16 mjeseci s
Tjentišta uputio prema
planini Zelengori i od tada
se za njega ništa ne zna.
Prošle godine MUP
RS, odnosno pripadnici
SJB Foča, u saradnji s pla-
Nikolas: Nema ga 16 mjeseci
ninarima, Civilnom zaštitom, spasiocima i Graničnom službom, organizirali su više akcija u potrazi za Nikolasom. Tom prilikom pretraženi su planina Zelengora i jezera Donje i Gornje Bare u Nacionalnom parku Sutjeska,
ali bez rezultata.
Vidovice kod Orašja
Policija izašla na uviđaj i konstatirala štetu
Na imanju Vinka i Tereze Sesar u Zagoricama, selu
na području visočke općine, u noći s ponedjeljka na
utorak psi su zaklali šest i
povrijedili pet ovaca. Već
izvjesno vrijeme mještanima prave probleme psi lutalice, ali i psi onih komšija
koji se oglušuju na molbe
da vežu svoje pse.
Odvalili dasku
- Oko jedan sat poslije
ponoći čula sam lavež.
Izašla sam na terasu, psi su
se čuli malo dalje od kuće,
gdje inače borave. Kada
(Foto: N. Omerović)
sam ujutro došla da otvorim
štalu, imala sam šta vidjeti.
Šest ovaca je bilo zaklano,
jednu smo iznijeli izujedanu, visio joj je but i neće
preživjeti. Još nekoliko ih je
povrijeđeno - kaže Tereza
Sesar.
Štala u kojoj su bile ovce
sagrađena je od dasaka. Psi
su uspjeli odvaliti jednu dasku i ući u štalu u kojoj je bilo
27 ovaca. Kako ističe Tereza, još prošle godine zvali su
i lovce, ali oni nisu reagirali.
Ovce tokom dana pušta na
ispašu samo kada ih može
čuvati, ali tokom noći stada
ostaju nezaštićena.
Napravili pokolj u štali
Otjerali stado
- U komšiluku ima pasa,
po tri, četiri, niko ih ne veže.
Prošle godine rastrgali su janje. Nemoćni smo, jedino da
se tučemo s neodgovornima.
Dovlače pse sa svih strana,
ima ih previše. Prije sedam
dana napali su mi ovce, sin
ih je motorom rastjerivao.
Prije dvije godine psi su nam
otjerali stado preko rijeke
Fojnice, nakon dvadesetak
dana ljudi su nam javili gdje
su - dodaje Tereza.
Službenici PS Visoko
izašli su na lice mjesta i
sačinili zabilješku. Sesari su
pozvali i odgovorne u Veterinarskoj stanici Visoko da
bi pregledali stado.
N. O.
Neobične saobraćajke na području Orašja
Tri neobične saobraćajne nezgode evidentirala je
oraška saobraćajna policija, a u njima su stradali svinja, zec i granična rampa.
U u selu Lepnica na magistralnoj cesti Orašje - Tuzla 48-godišnja Nevresa H.
Dž. iz Brčkog automobi-
lom “citroen” naletjela je
na domaću svinju koja se
zatekla uz izuzetno frekventnu magistralnu cestu.
Na regionalnoj cesti Orašje
- Bosanski Šamac, u naselju
Tolisa, 31-godišnji Darko
Đ.
iz
Domaljevca
BMW-om 524 pregazio je
zeca koji je na cestu istrčao
iz obližnjeg kukuruzišta.
Usmrćenu životinju preuzeo je lovočuvar Lovačkog
udruženja “Sava”.
U trećoj nezgodi koju je
izazvao 69-godišnji Pejo
Antić iz Županje “stradala”
je granična rampa. Slavo-
nac je pri neopreznom manevru traktorom udario u
spuštenu sigurnosnu rampu na graničnom prijelazu
u Orašju.
Nijedan od trojice vozača u ovim udesima nije
povrijeđen.
Ta. B.
š
Četrdesetpetogodišnji
Željko Babić iz sela Vidovice u istočnom dijelu
oraške općine u utorak oko
7.20 sati u ovom selu pronašao je mrtvo tijelo svoga
brata Frane Babića (54),
kažu izvori iz Policijske
uprave u Orašju.
Frano je pronađen u
kanalu pored ceste koja vodi prema njegovoj kući u
Sportskoj ulici. Prema prvim preliminarnim rezultatima uviđaja, na tijelu
nesretnog Frane nisu pronađeni tragovi nasilja. Isti
izvor nam kaže da je prminuo prirodnom smrću, a to
je konstatirao i ljekar mrtvozornik. Uviđaju je prisustvovao i glavni kantonalni tužilac Luka Dabić.
Ta. B.
Kantonalni sud Mostar
Kantonalni sud Mostar
donio je jučer pravomoćnu
presudu kojom optuženoga
Nermina Ademovića, zvanog Nerko (32) iz Koraja,
općina Lopare, osuđuje na
zatvorsku kaznu od jedne
godine i 8 mjeseci zbog razbojništva.
Presuda je donesena nakon što je optuženi Ademović sporazumno priznao
krivnju, a predsjedavajući
Kantonalnog suda Hamo
Kebo to prihvatio.
Ademović je priznao da
je kriv što je 30. novembra
2009. oko 16 sati ušao u neosvjetljeni haostor stambene
zgrade u Ulici A. Starčevića
u Mostaru i tu presreo Anku
B. koju je, u namjeri da je
onesposobi, udario u potiljak šakom, nakon čega je
ona pala i izgubila svijest.
Optuženi je onda iz njezine
torbice izvadio novčanik u
kojem je bilo 50 KM, te bankovnu karticu s PIN-om, s
koje je poslije digao 300 KM.
Prnjavor
! č Policijska stanica Prnjavor podnijela je izvještaj
Okružnom tužilaštvu Banja
Luka protiv Prnjavorčanina
Dragiše Đurića (23), koji je
8. marta ove godine podnio
zahtjev za zamjenu vozačke
dozvole izdate od Ruske Federacije koja glasi na njegovo ime. Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o
falsificiranoj dozvoli. V. S.
Gradiška
č
Policija je jučer u Bosanskoj Gradišci, u mjestu Vakuf, uhapsila Dejana Vučetića (22) iz Laktaša i njegovog sugrađanina Radovana Mikića
(27) zbog sumnje da su u
posljednjih 20 dana počinili tri krivična djela
teške krađe u kući jedne
osobe u mjestu Vakuf.
Posljednju krađu pokušali su u noći sa 22. na
23. oktobar i policija ih je
zatekla na djelu. Oni su i
ranije na ovoj adresi, čiji
vlasnik inače živi u Banjoj Luci i povremeno
dolazi u Vakuf, obili ulazna vrata garaže iz koje su
krali radijatore, bijelu
tehniku i alat.
V. S.
Spec
Vozač “golfa 2” B. V.
teže je povrijeđen nakon
sudara s automobilom
“fiat punto” na magistralnom putu Sarajevo Foča, u mjestu Kula. Nezgoda se dogodila prekjučer kada je vozač “golfa” skrenuo na suprotnu
kolovoznu traku i udario
u “fiat”, kojim je upravljao N. C. U ovoj nezgodi
lakše su povrijeđeni putnici u “fiatu” I. S. i N. S.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
š
POŽAR Raspotočje kod Zenice
Vatra progutala veći dio
unutrašnjosti
(Foto: A. Džonlić)
Objekt je još 2002. godine prodavala Investiciono-komercijalna banka Zenica, kao banka zastupnik u
ime kreditora USAID Biznis Finansa Sarajevo. Vlasnik objekta je do aktiviranja hipoteke od 782.574
KM duga bila firma “Lady
A” i njena vlasnica Almedina (Šeće) Trako. Objekt
Tvornice konfekcije od 211
kvadratnih metara površine i 144 kvadrata dvorišta nije prodat ni kada je
nuđen na zeničkom sudu
putem aukcije za 493.778
KM. Posljednji nezvanični
podaci o vlasnici govorili su
da se Almedina sada preziva Dugalić te da živi u
Njemačkoj.
š Gorio stambeno-poslovni objekt koji je godinama
napušten nakon pljenidbe
Bivši industrijsko-stambeni objekt u zeničkoj Zvečajskoj ulici na broju 4a izgorio
je u požaru koji je bjesnio više
od šest sati u noći s ponedjeljka na utorak.
O požaru u napuštenom
devastiranom objektu u naseljuRaspotočje vatrogascisu
obaviješteni oko 19 sati. S obzirom na razmjere požara, angažirane su dodatne snage pa
je tokom noći u gašenju vatre
učestvovalo sedam vozila i
dvadesetak vatrogasaca.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a krojačke mašine
koje su se nekada nalazile u
objektu davno su izmještene,
potvrdile su nam komšije.
- Ljudi imamo dovoljno,
ali vode je jednostavno nedostajalo, jer je ovo bio jedan od
najvećih požara koje smo gasili u nekoliko godina unazad. Ni sami još ne znamo ko-
liko je cisterni vode utrošeno
prije nego što je vatra ugašena
- kazali su nam zenički vatrogasci.
Požar je stavljen pod kontrolu vrlo brzo, ali je ugašen
tek poslije jedan sat jučer.
Kako saznajemo, napušteni poslovno-stambeni
prostor prije nekoliko godina
bio je predmet pljenidbe zbog
nevraćanja kredita bivšeg
vlasnika
A. DŽ.
S intervencije vatrogasaca
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
Majka Blaženka: Najteže mi je
gledati prazan krevet
(Foto: D. Stojnić)
Pucnjava u Bužimu
š
U krugu benzinske
pumpe “Ljubijankić Petrol” u ulici Generala Izeta Nanića u Bužimu preksinoć oko ponoći 19-godišnji Mehmed A. iz Zborišta kod Velike Kladuše
upotrijebio je vatreno oružje. On je iz pištolja nepoznate marke pucao u
pravcu 25-godišnjeg Sanela S. i 23-godišnjeg Damira M. iz kladuškog naselja Stabandže.
Policajci su na mjestu
događaja zatekli dvojicu
mladića na koje je puca-
no, dok je Mehmed A.
pobjegao. Uviđaj i daljnji
rad na ovom slučaju preuzeo je Odjel kriminalističke policije PU Cazin.
Nezvanično, do svađe i
sukoba između Mehmeda A. i dvojice mladića iz
Stabandže došlo je zbog
konobarice Samre koja
radi u ugostiteljskom objektu u sklopu benzinske
pumpe. U toku jučerašnjeg dana policija iz Velike Kladuše tragala je za
Mehmedom A. radi privođenja.
M. D.
Zelić: Godina neizvjesnosti
GODIŠNJICA Ni traga ni glasa Dijani Zelić iz Prijedora
Očajna majka 49-godišnje bankarske službenice ne može se pomiriti s činjenicom da za
godinu nije primila nijednu vijest o sudbini svoje kćerke
Za nekoliko dana, tačnije 1. novembra, navršit će se
godina otkako policija i porodica tragaju za Dijanom
Zelić (49), bivšom bankarskom službenicom iz Prijedora koja je, vjerovatno pritisnuta problemima i dugovanjima, kuću tada napustila bez novca i bilo kakvih dokumenata.
Strah od najgoreg
Blaženka Đumić, Dijanina majka, u šoku i kroz suze priča da je godina kćerkinog nestanka i najteža godina u njenom životu.
- Niko me nije pozvao da
mi kaže da ju je vidio negdje.
Moju Dijanu poznaje cijeli
Prijedor. Ona je bila dobra,
predobra osoba, i kad izađem u grad, dva sata mi treba
da se vratim kući, jer svi pitaju za nju. Ubija me ova
neizvjesnost koja već prerasta u agoniju. To je strašno. Posljednjih mjeseci
sanjam je svaki dan - kaže
očajna Blaženka, koja se već
godinu brine i o Dijaninom
sinu iz drugog braka, 17-godišnjem Slobodanu Z.
I mada strahuje od najgoreg, Blaženki nije jasno da u
protekloj godini nije pronađen nijedan jedini trag
koji bi je odveo do njene nestale kćerke.
- Pa čovjek je, nije igla da
tako nestane. Prije sam redovno zvala policiju, sad
nešto manje. Još me ljuti to
Jednogodišnja potraga
za nestalom Dijanom Zelić nije i najduža zabilježena u analima prijedorske policije. Tako saznajemo da se za izvjesnim
Prijedorčaninom tragalo
punih pet godina. Na kraju se živ i zdrav vratio
kući.
- Sve vrijeme bio je u
Srbiji, gdje je radio kao
nadničar. Ono što čudi jeste to da se u međuvremenu
nikome nije javljao - kazao
je naš izvor iz policije i
dodao da, nažalost, svi tragovi u slučaju nestanka
Zelić vode ka tome da je
ona izvršila samoubistvo.
š
Dijanin sedamnaestogodišnji sin Slobodan Z.
posljednji je vidio majku.
Kaže da ga je dočekala s
ručkom kada je došao iz
škole.
- Pomilovala me je po
kosi, rekla mi da se malo
odmorim i otišla. Mislio
sam da će se brzo vratiti.
No, kad sam se probudio,
nje nije bilo. Uplašen,
otišao sam do lifta i tamo
sam je čekao, tražio sam je
i oko zgrade. Niko nije
znao gdje je. Čak sam
zvao i doktora kod kojeg
je trebala ići. Kazali su da
se nije pojavila - priča
Dijanin sin, koji je, i pored ovih problema, vrlodobar učenik jedne od
prijedorskih srednjih škola.
što u prvim danima potrage
za mojom kćerkom, koja je
u trenucima slabosti govorila da će skočiti u rijeku Sanu i tako sebi presuditi, nisu bili angažirani ronioci.
Bude li mrtva, to sam davno
rekla, na njenu sahranu ne
mogu ići, jer želim da je
sačuvam u sjećanju onakvu
kakva je bila. Ne volim kletve, nikog ne mrzim, ali sve
one koji su je nepravedno i
na pravdi Boga stalno napadali proklela sam - priča
Blaženka i dodaje da joj je,
kako dani prolaze, sve teže i
teže.
Blaženka kaže i da joj se
povremeno, tvrdi s nekog
skrivenog broja, iz Crne Gore javi i Blaženkin stariji sin
Dejan koji je Prijedor morao
napustiti zbog dugova koje
je do nestanka dijelom
vraćala i Dijana.
Okružni sud Banja Luka
Miloš Čubrilo (33) iz Bosanske Krupe prekjučer je
pred banjalučkim Okružnim sudom osuđen na osam
godina zatvora zbog ubistva
Stanka Ćulibrka iz Bosanskog Novog, počinjenog 30.
maja 2011. godine.
Čubrilo se nije pojavio
na izricanju presude, a
olakšavajuće okolnosti u
njegovom slučaju kod odlučivanja o visini presude bile su da ranije nije osuđivan,
da je u stanju sužene svijesti
počinio krivično djelo, kao i
da je priznao ubistvo.
Čubrilo se nakon ubistva
krio u šumi, a sam se u julu
predao PS Prijedor.
V. S.
Izdata potjernica
S penzijom od 380 maraka i socijalnom pomoći od
90 maraka Blaženka izdržava sebe i sina nestale
bankarske službenice.
U policiji u Prijedoru
jučer nam je samo kratko
potvrđeno da za Dijanom
Zelić, za kojom je raspisana i
centralna potraga na nivou
MUP-a RS, policija i dalje
traga.
M. Z.
Incident u krugu benzinske pumpe
(Foto: M. Dedić)
Novi Grad u Sarajevu
“ ”
U sarajevskoj ulici Senada Poturka Senčija u Novom Gradu u ponedjeljak
oko tri sata ujutro buknuo je
požar na automobilu “ford
orion”, vlasništvo A. N. iz
Sarajeva. Požar suugasili vatrogasci PVB Kantona Sarajevo. Na vozilu je pričinjena
materijalna šteta, ali nije bi-
lo povrijeđenih.
O slučaju je obaviješten kantonalni tužilac,
a uviđajem je konstatirano da je su požar izazvale
nepoznate osobe upotrebom otvorenog plamena.
Policajci MUP-a KS rade
na rasvjetljavanju ovog
krivičnog djela.
Incident u Puračiću kod Lukavca
š
Policija PS Lukavac prekjučer ujutro obaviještena je
o incidentu koji se dogodio u
Puračiću, tri kilometra od
Lukavca, u kojem je učestvovalo više osoba. Prema informacijama MUP-a TK, fizički je napadnut S. S. (58),
mještaninPetrova (RS),anapadači su bili E. M. (37), M.
Z. (31) i još jedan za sada nepoznat muškarac.
Nakon napada E. M. je iz
automobila S. S. uzeo njegov
pištolj i mobilni telefon.
Zbog zadobivenih udaraca po tijelu S. S. je ukazana
pomoć u Domu zdravlja u
Lukavcu, a potom je smješten na UKC u Tuzli, gdje je
zadržan. O događaju je upoznat kantonalni tužilac, a
uviđaj su obavili službenici
OKP-aPULukavac. H. Č.
Orašje
S privođenja Čubrila
U protekla tri dana nepoznati kradljivci u ulici
Slavka Grebenarevića u
Odžaku, ispred vikendice
u vlasništvu 66-godišnjeg
Halila T. , ukrali su dijelove s kazana za pečenje rakije, saopćeno je iz policije u
Odžaku.
Odnesena je bakrena kapa od kazanskog kotla i bakrene cijevi od kazana, produžni električni kablovi i
druga oprema. Policija je
obavila uviđaj.
Ta. B.
18
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
ZDK Raspisan Javni poziv za eksploataciju Širokih stijena
ć
ć
ŽGP pod okriljem Ibrićeve firme nelegalno eksploatira kamen
Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona
(ZDK) raspisalo je Javni poziv za izbor koncesionara za
dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokaciji
Široke stijene kod Zenice.
Poziv je uslijedio uprkos
višemjesečnim žestokim pritiscima da seeksploatacija bez
javne ponude dodijeli ŽGP-u
Zenica, koji je od Općine dobio pravo korištenja zemljišta
nakon što ga je na, najblaže
rečeno,čudan načinprivatizirao srebrenički tajkun Ham-
Turska je jedan od deset najvećih investitora u BiH
Konferencija o povezivanju
ž Ministarstvo privrede
cijenu kamena po kubiku
formiralo je na osnovu sličnih već utvrđenih, vodeći se podatkom da na neprosperitetnim lokacijama
pojedinci plaćaju 0,5, ali da
ima i više nalazišta gdje
koncesionari plaćaju više
od dvije KM po kubiku.
Ibrić je, saznajemo, tražio da mu se odobri eksploatacija za 0,5 KM po
kubiku, s tim da se “dogovori o do sada iskopanom kamenu”.
Kamen se bez ikakve kazne nelegalno odvozi
zalija Ibrić Jata.
I još gore, više od pola godine eksploatacija se obavlja
na osnovu nezakonito dodijeljenog “papira”, a inspekcije
u ZDK, kojima još rukovodi
kadar Stranke za BiH, šute i
ne zaustavljaju eksploataciju.
I dok je ZDK na sudu s
Ibrićem zbog privatizacije
ŽGP-a, u Kantonalno ministarstvo za promet i komunikacije zasjeo je tada prvi čovjek Uprave ŽGP-a
Raif Seferović, čije namjere
da “dovrši posao” s dodjelom koncesije nisu uspjele.
- Na osnovu Zakona o
koncesijama i Odluke Vlade
ZDK raspisali smo Poziv za
eksploataciju kamena sa
13,68 hektara površine na
Širokim stijenama. Procjenjujemo da se tamo nalazi
više od osam miliona kubika
rezervi krečnjaka, a s proizvodnjom od 40.000 tona godišnje, kamenolom bi radio
minimalno 20 godina - kazao nam je Jusuf Duraković,
ministar privrede ZDK.
Od budućeg koncesionara
traže se riješeni imovinskopravni odnosi, što baca sumnju da posao može dobiti neko
drugi osim Ibrića, odnosno
ŽGP-a,koji većmjesecimabez
ikakve kazne nelegalno, i to
kamionima svoje druge firme,
Zvornik putevi, izvozi stotine
hiljada kubika kamena sa te lokacije.
A. DŽONLIĆ
Konferenciju povezivanja potencijalnih partnera iz
Turske i BiH u Sarajevu je
organizirao Centar za razvoj
odnosa Turske i BiH Bigmev. Na skupu se pojavio i
gradonačelnik turskog grada
Denizli, Osman Zoltan, koji
je predvodio predstavnike 14
privrednih subjekata.
Turska firma AgioPekdemir, koja se bavi proizvodnjom povrća u staklenicima, trgovinom i proizvod-
njom mesa, pokazala je zanimanje za investiranje u gradnju pogona za proizvodnju, preradu i pakovanje povrća u BiH.
Ozbiljno interesiranje za
poslovnu saradnju pokazala
je kompanija Aynes Gida,
koja posjeduje fabriku stočne hrane kapaciteta 1.000
tona dnevno i mljekaru dnevnog kapaciteta 500 tona, a
zapošljava oko 800 radnika.
M. D.
Spec
U organizaciji američkog ambasadora u BiH Patrika
Muna (Patrick Moon) i njegovog kolege ambasadora u Hrvatskoj Džejmsa Folija (James Foley) te Ureda Stejt departmenta za globalnu inicijativu ženskog poduzetništva, u
Zagrebu se danas završava Regionalna konferencija za poduzetnice pod nazivom “Uložite u budućnost”.
Poduzetnice iz BiH prije konferencije su imale priliku
u Sarajevu se susresti s ambasadoricom za globalna pitanja
žena iz SAD Meleni Verver (Melanne Verveer), s kojom su
razgovarale o trenutnom stanju na bh. tržištu.
20
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
srijeda 26. oktobar/listopad 2011.
21
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
ZEMLJOTRES U TURSKOJ Nada u katastrofi koja je
š Djevojčica od dvije sedmice izvučena nakon nekoliko sati kopanja
Situacija na istoku zemlje i dalje ozbiljna
Mrtav Gadafi: Mjesto ukopa ostaje tajna
Libijskom diktatoru dženaza klanjana u pustinji
ć Drugi dan nakon katastrofalnog zemljotresa koji je odnio najmanje 366 života iz
ruševine kuće na istoku Turske izvučena je beba od dvije
sedmice, ali i njena majka Seniha,koja nemaozbiljnijihpovreda, te Azrina nana. To je vijest koja je jučer šokirala cijeli
svijet, ali i donijela optimizam
da još zarobljenih može biti
spašeno. Beba Azra spašena je
poslije više sati kopanja, a njen
otac se vodi kao nestao.
Podjela hrane
Spasioci su jučer očuvali
živote i jedne trudnice i nje-
Višednevno izlaganje tijela Gadafija izazvalo podjele među Libijcima
Bivši libijski vođa Muamer Gadafi ukopan je jučer u
zoru, u prisustvu nekoliko
članova porodice, a dženazu
su mu klanjali imami na tajnoj lokaciji u libijskoj pustinji. Zajedno s Gadafijem ukopan je i njegov sin Motasim i
nekadašnji ministar odbrane
Abu-Bakr Junus Džabr, objavio je jedan član Nacionalnog
prijelaznog vijeća (NTC).
Mjesto ukopa ostat će tajna da bi se spriječio eventualni vandalizam, objavile
su nove libijske vlasti. Četvorica svjedoka koja su pri-
sustvovala zaklela su se na
Kur'an da nikada neće odati
mjesto gdje je zakopan.
Tijelo ubijenog bivšeg libijskog vođe od petka, kad je
ubijen, sve do ponedjeljka bilo
je izloženo u hladnjači na
tržnici u Misrati, gdjesu se Libijci mogli uvjeriti da je ubijen
pošto je uhvaćenblizu svog rodnog grada Sirta.
Višednevno izlaganje tijela Gadafija te omogućavanje da ga fotografiraju izazvalo je podjele među lokalnim stanovništvom koje tradicionalno ukopava mrtve u
roku od jednog dana.
Mnogo kontroverzi i dalje
izaziva način na koji je ubijen
diktator, posebno nakon objavljivanja snimaka mučenja
prije ubistva, čak i sumnji da je
bio silovan. Istovremeno, Gadafijev medijski i politički
najeksponiraniji sin Sajf el-Islam, koji je smatran nasljednikom Gadafija, nalazi se u blizini libijske granice s Nigerom i
Alžirom i namjerava pobjeći iz
zemlje koristeći lažni pasoš,
objavio je zvaničnik NTC-a.
Biti će veoma teško pratiti
kretanje Sajfa el-Islama.
Čudo od bebe: Preživjela dva dana pod ruševinama
no dvoje djece.
U zemljotresu jačine 7,2
stepena koji je pogodio provinciju Van i naknadnim
potresima srušeno je više od
2.250 objekata, uključujući i
studentski dom u Erčišu,
najteže pogođenom gradu.
Međunarodni
Crveni
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
odnijela najmanje 366 života
Možda su i hiljade ljudi ostale zarobljene
križ je u međuvremenu
saopćio da su stotine, možda
čak i hiljade ljudi ostale zarobljene ispod ruševina i da
je situacija na istoku zemlje i
dalje veoma ozbiljna. Za sada ne postoje zvanični podaci o broju nestalih. Prioritet
su sada distribucija ćebadi,
tople hrane i grijalica.
Najavljen snijeg
Vlada je saopćila da je u
oblast pogođenu zemljotresom poslato 2.400 spasilačkih i timova za potragu iz
45 gradova i više od 200 kola
Hitne pomoći kao i više od
6.300 šatora.
Prema saopćenju službe
za vanredne situacije, u zemljotresu je povrijeđeno
više od 1.300 građana.
Strahuje se da je broj žrtava
mnogo veći pošto spasilačke
ekipe još tragaju za mnogim
građanima za koje se vjeruje
da se nalaze pod ruševinama.
Hiljade stanovnika već
drugu noć provele su napolju, a, prema prognozi, najavljen je snijeg.
Agencije javljaju da očajni preživjeli građani, zarobljeni pod hrpama betona i
metala, mole za pomoć, a neki od njih mobilnim telefonima javljaju porodici i prijateljima da su živi.
U Kini pregažen petogodišnjak
č ’’ č
ć č
Mali Sijong Maoke nastradao dok je pješice išao u školu
Kamiondžija izLudžoua,
u kineskoj pokrajini Sečuan,
pregazio je petogodišnjeg
dječaka, a onda se vratio u
rikverc i ponovo prešao preko tijela da bi bio siguran da
ga je usmrtio. Londonski
“Daily Mail” piše da je vozač Ao Jong na taj način, navodno, htio izbjeći troškove liječenja djeteta. Mali Sijong Maoke nastradao je
dok je pješice išao u školu.
- Vidio sam kako kamion
ide unazad, a onda opet naprijed. Dječak se zaglavio ispod točka, pa je kamiondžija
nastavio voziti još desetak
metara - ispričao je očevidac.
Očevici novog jezivog
incidenta kažu da je kamiondžija iskočio iz vozila
nakon što je udario dijete i
prvo što je rekao bilo je:
“Koliko trebam platiti?”
Vozač odlučno deman-
Snimak na kojem se dječak vidi pod točkovima
tira da se vratio u rikverc da
ponovo pregazi dijete. Policija je saopćila da se 35-godišnji šofer punihsedam sati
raspravljao s roditeljima
nastradalog dječaka o visini
odštete koju im treba platiti.
Policija koja je izašla na
uviđaj tvrdi da je Jong prvi
pozvao Hitnu pomoć i da su
ga seljani opkolili tražeći od
njega da odmah plati kompenzaciju za ono što je uradio.
Tragedija se dogodila
samo sedmicu nakon što su
dvogodišnju Ju Ju pregazila dva vozila u prometnoj
trgovačkoj
četvrti
u
Fošanu. Pored okrvavljenog tijela prošlo je 18 prolaznika koji su se pravili da
ne vide teško povrijeđeno
dijete, a sve to zabilježila je
sigurnosna kamera.
Djevojčica je preminula
u bolnici nekoliko dana
kasnije.
Nastavak turske operacije protiv terorista
š Tenkovi i oklopna vozila turske vojske prešli su
jučer granicu ka sjevernom
Iraku i uputili se ka uporištima kurdskih terorista,
saopćio je izvor iz turske si-
gurnosne službe.Kolona
oklopnih vozila, s više stotina vojnika, uputila se prema pobunjeničkom logoru
u Haftaninu, koji se nalazi
na oko 20 kilometara od
graničnog prijelaza Habur,
u blizini iračkog grada Zakho. Procjenjuje se da je u
Haftaninu stacionirano nekoliko hiljada boraca iz Radničke partije Kurdistana
(PKK), prenio je Reuters.
Nešto ranije borbeni avioni
poletjeli su izbaza u Dijarbakiru i Malatji kako bi u posljednjoj fazi operacije mogli
izvršiti zračne napade.
Spec
Policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u
glavu prilikom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, umro je jučer. U pljački banke prošlog četvrtka
ranjeni su još jedan policajac, jedan od pljačkaša i jedan
građanin koji je prijavio pljačku. Njihovo stanje je stabilno i njihovi životi nisu u opasnosti.
Diplomatija Hrvatske
žš
Splitska policija uhapsila je službenika u hrvatskom
Ministarstvu vanjskih poslova Srđana Tripala (32)
zbog posjedovanja kilograma marihuane. Tripalo je
zaustavljen u automobilu u
kojem su naknadnom pretragom nađeni 976 grama
marihuane, dva mobilna telefona i novac, prenose hr-
vatski mediji. Kasnije je
pretražen i stan koji Tripalo
koristi u Splitu, gdje je
nađeno nešto manje od 50
grama marihuane.
Hrvatsko Ministarstvo
vanjskih poslova potvrdilo je hapšenje svog služb enika, inače drugog sekretara u Odjelu za konzularne
poslove.
Slovenija odustala od kandidature
ž č Azerbejdžan je dobio podršku dvije trećine zemalja
Ujedinjenih naroda (UN) i
postao član Vijeća sigurnosti, pošto je Slovenija odustala od kandidature.
I Azerbejdžan i Slovenija
su pretendirali na mjesto
nestalnog člana Vijeća sigurnosti UN-a, rezervirano
za region istočne Evrope.
Obje zemlje ušle su u novi krug glasanja u Generalnoj skupštini UN-a pošto nijedna u glasanju prošle sedmice nije dobila dvotrećinsku većinu propisanu za izbor u Vijeću sigurnosti, najmoćnije tijelo svjetske organizacije.
Bler će raditi za Kazahstan
Obustavljeno objavljivanje tajni
!"# $ž %$
$ &
Bivši britanski premijer
Toni Bler (Tony Blair) zarađivat će 12,7 miliona dolara godišnje da bi autoritarnom predsjedniku Kazahstana Nursultanu Nazarbajevu davao savjete o ekonomskim pitanjima.
Bler i Nazarbajev godinama se poznaju i međusobno veoma uvažavaju, izjavio
je predstavnik za štampu kazahstanske vlade Nurlan Jerimbetov, prenosi DPA.
Nazarbajev se na čelu
Kazahstana nalazi otkako je
ta država stekla nezavisnost,
1990. godine, a udruženja za
zaštitu ljudskih prava
često ga optužuju za
kršenje osnovnih prava i proganjanje opozicije.
Više kaBler: Dugo
zahstanpoznanstvo
skih političkih analitičara smatra da je Nazarbajev angažirao Blera da na
međunarodnom planu zastupa režim na najvišem nivou.
Manjak novca prisilio je
internetsku stranicu Wikileaks na privremeni prestanak objavljivanja tajnih dokumenata. Stranica koju je
utemeljio Džulijan Asanž
(JulianAssange), zbogblokade koju su joj nametnule kartične kuće “Visa” i “MasterCard”, sada se mora posvetiti
prikupljanju sredstava.
Blokada je pokrenuta
prije godinu, a stranica je do
sada funkcionirala uz pomoć
donacija u gotovini. Ipak, kako je objasnio Asanž, zbog
“protivzakonite blokade”
izgubili su na desetke milio-
na dolara
prihoda te
se sada moraju posvetiti
prikupljanju
sredstava.
Podsjetimo, finansijski problemi WikiAsanž: Utjecaj leaksa počeli
su prošle goblokade
dine, kadasu
objavljeni tajni izvještaji o
Afganistanu i Iraku. Posljednjih mjeseci stranica je objavljivala i tajne depeše ambasada SAD u svijetu.
24
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
M
č Dvojica državljana Njemačke pritvorena su u Meksiku zbog krijumčarenja nakon što je osiguranje na aerodromu u njihovim koferima otkrilo 543 kaktusa.
Ured glavnog meksičkog tužioca objavio je da su neki
od pronađenih kaktusa pripadali ugroženim vrstama.
Njemačka ambasada u Meksiko Sitiju nije odmah potvrdila njihovu nacionalnost i mjesto stanovanja. Meksiko
je stanište nekih od najznačajnijih vrsta kaktusa na svijetu.
M
Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF)
saopćila je da je Vijetnam izgubio bitku za očuvanje svoje
populacije javanskih nosoroga pošto su lovokradice nedavno ubile i posljednju jedinku. Azijski narodi su vjerovali da
rog ove životinje liječi rak.
U saopćenju se navodi da grupa od 40 do 60 javanskih
nosoroga koja danas živi u Indoneziji predstavlja posljednju populaciju ove ugrožene vrste.
ŠOKANTNO Nakon otkrića da su zamijenjene u bolnici
č ž ’š’ Džonston: Kobno ljetovanje
Australki otkazali organi
Porodice se sada pokušavaju upoznati i zbližiti, a podigle su i tužbu protiv bolnice,
zahtijevajući 160.000 dolara odštete
Dvije dvanaestogodišnje
djevojčice koje su saznale da
su nakon rođenja u bolnici
greškom zamijenjene žele
ostati s majkama koje su ih
odgajale, umjesto da se vrate
biološkim majkama. Ono
što je posebno zanimljivo
jeste da su djevojčice odrasle
udaljene svega nekoliko kilometara jedna od druge, u
gradu Kopeisku na Uralu u
istočnoj Rusiji.
Njihove majke rodile su
ih na istom bolničkom odjelu 1999. godine, sa 15 minuta razmaka, a osoblje je bebe
slučajno zamijenilo i novorođenim djevojčicama stavilo pogrešne identifikacione narukvice.
Njihov pravi identitet
otkriven je kada je bivši muž
Julije Beljaeve, jedne od
majki, odbio plaćati alimentaciju jer njegova kćerka Irina nije nimalo ličila na njega. Nakon nekoliko ura-
đenih DNA testova otkriveno je da bivši supružnici
uopće nisu Irinini biološki
roditelji.
Nakon šokantnog otkrića Beljaeva je počela potragu za svojom pravom kćerkom. Ubrzo se sjetila da je u
trenutku porođaja u porodilištu bila još jedna žena koja
je imala trudove i posumnjala je da je došlo do greške.
Otkriće je saopćila uredu
tužioca i podnijela službenu
pritužbu jer joj je u bolnici
dato pogrešno dijete.
Uz pomoć policije otkrila je da njena prava kćerka
živi samo nekoliko kilometara dalje, s Irininim biološkim roditeljima, čija je
“kćerka” Anja imala plavu
kosu i izgledala baš poput
nje i njenog bivšeg supruga,
dok je Irina bila tamnoputa,
tamne kose i ličila je na svog
oca.
Iako su obje djevojčice
priznale da su sretne jer je istina otkrivena i jer su pronašle prave roditelje, nijedna ne želi napustiti porodicu
Turistička posjeta Indoneziji umalo je kobno završila za jednu 25-godišnju
Australku. Medicinska sestra Džejmi Džonston (Jamie
Johnston) otišla je na odmor
s majkom Lin (Lyn). Jedne
večeri otišle su u restoran,
gdje je Džejmi popila koktel
od rižinog vina. Tada su
počeli problemi, bilo joj je
mučno nekoliko dana, a na
povratku kući srušila se na
aerodromu na Baliju.
Irina i Anja ne žele mijenjati dom
u kojoj je odrasla, iako im to
nisu biološki roditelji. Ni
Anja ni Irina ne žele napustiti svoje domove, a Irina
preklinje Juliju da je se ne
odrekne. Porodice se sada
pokušavaju upoznati i
zbližiti, a podigle su i tužbu
protiv bolnice, zahtijevajući
160.000 dolara odštete.
ž š
Hranu su mu davali samo četiri puta sedmično, a policija je u sobi u kojoj je bio
zatočen pronašla kutije sirove tjestenine
socijalni radnici već dolazili provjeriti tu porodicu.
Dječak kojeg je majka opisala kao mentalno zaostalog pronađen je kako se kriva ispod susjedovog trijema
nakon što je par otišao na
put u Njujork.
Nakon što se vratila iz
Njujorka majka je policajcimarekla dajena vrataprikolice u kojoj žive stavila katanac jer je već bježao. Priznala je da ga je zaključavala kada bi je naljutio ili kada bi
upao u nevolju.
Od početka 2008. par je
dječaka držao zatvorenog u
sobi u prikolici prepunoj
smeća i miševa. Soba je bila
Džolif: Zlostavljala dijete
Tada je Džejmi završila
u bolnici, gdje su joj dijagnosticirali trovanje metanolom, usljed čega su joj zatajili organi. Iako se sumnjalo da ima teško oštećenje
mozga, Džejmi je prebačena
u bolnicu u Australiju, a s
obzirom na to da nije imala
putno zdravstveno osiguranje, morala je platiti troškove od 45.000 australskih dolara.
Alkohol metanol inače
se koristi za antifriz, kao razrjeđivač i organsko otapalo
te je vrlo otrovan.
Amerikanka podnijela tužbu
Uhapšen monstruozni par iz Kolorada
Amanda Džolif (Joliff) i
njen momak Ričard Smit
(Richard Smith) više od tri
godine držali su njenog
duševno bolesnog 14-godišnjeg sina zatočenog u prljavoj sobi u kamp-prikolici.
Slučaj koji je šokirao stanovnike grada Eri u američkoj saveznoj državi Kolorado otkriven je nakon što su
36-godišnja Amanda i
31-godišnji Ričard otputovali, a dječaka ostavili.
Policija je objavila da ranije niko nije primijetio
ništa neobično, iako su i oni i
prljava, vlažna i puna životinjskog izmeta i mokraće jer
su u prikolici držali i dva
psa, dvije patke i žabe. Na jedinom prozoru bila je zakucana daska, a dječaka su
puštali vani samo kada je
išao hraniti patke.
Hranu su mu davali samo četiri puta sedmično, a
policija je u sobi u kojoj je
bio zatočen pronašla kutije
sirove tjestenine koje su izgrizli miševi. Dječakova
majka policiji je kazala da je
zaključavala sina jer je znao
bježati i upadati u nevolje.
Par je uhapšen zbog prisilnog zadržavanja te zlostavljanja i zanemarivanja djeteta.
Nakon rutinske kontrole
prtljaga na aerodromu u Nju
Džersiju njujorški pisac i
advokat srpskog porijekla
Džil Filipović (Jill) pronašla je u koferu razvratnu
poruku koju joj je ostavio
član osiguranja nakon što je
vidio da u torbi nosi vibrator.
Po ulasku u hotelsku sobu u Dablinu Džil je umjesto standardne potvrde o pregledu prtljaga ugledala papirić na kome je pisalo: “Get
your freak on, girl”, što bi u
slobodnom prijevodu moglo značiti “Iživi se, djevojko”. Inače, fraza je direktna
aluzija na seks.
Inspektori na aerodromu ubacuju kartice u pre-
Filipović: Aluzije na seks
gledane torbe kako bi putnici znali da su prošli kontrolu, ali smatraju da ne postoji
dovoljno dokaza da je to napisao neko od njih, ali da će,
ukoliko jeste, protiv njega
biti podnesene odgovarajuće disciplinske mjere.
26
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 2.12. Izbornog zakona BiH
(„Slu`beni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i
32/10), i Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja
i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Slu`beni
glasnik BiH“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11), ~lana 1.
Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Visoko
(„Slu`beni glasnik op}ine Visoko“, broj: 4/11) i
Zaklju~ka Op}inskog vije}a Visoko o ponovnom
raspisivanju javnog oglasa za imenovanje ~lana
Op}inske izborne komisije Visoko, broj: 01/1-02279/11 od 8. 10. 2011. godine, Op}insko vije}e
Visoko, raspisuje
PONOVNI JAVNI OGLAS
za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije
Visoko
1. Raspisuje se ponovni javni oglas za imenovanje
~lana Op}inske izborne komisije Visoko.
^lana Op}inske izborne komisije Visoko imenuje
Op}insko vije}e Visoko, uz saglasnost Centralne
izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od
7 (sedam) godina.
2. Pravo prijave imaju svi kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima, a kako slijedi:
a) za ~lana Op}inske izborne komisije ne mo`e biti
imenovana osoba (~lan 2.3. Izbornog zakona BiH:
- koja se ne mo`e kandidovati u smislu odredbi
~lana 1.6, 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH;
- koja je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa
politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpre-
dsjednik, generalni sekretar, sekretar ili ~lan
izvr{nog odbora ili glavnog odbora);
- koja je nosilac izabranog mandata ili je ~lan
izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12. stav 4. Izbornog zakona
- koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
- kojoj je izre~ena kazna za te`u povredu Izbornog
zakona ili propisa za koji je li~no odgovorna, u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke.
b) Osoba koja se kandiduje za ~lana Op}inske
izborne komisije mora ispunjavati sljede}e op}e i
posebne uslove propisane Izbornim zakonom BiH
i podzakonskim aktima:
- da ima pravo glasa;
- da ima prebivali{te u op}ini;
- da ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1
stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u {kolu odnosno VI/1 stepen stru~ne
spreme dru{tvenog smjera i
- da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (~lanstvo u izbornoj komisiji, ~lanstvo u bira~kom odboru, rad u stru~nim organima koji su pru`ali pomo}
u provo|enju izbora, objavljivanje stru~nih i
nau~nih radova iz oblasti izbora).
Izuzetno od odredbe alineje tri op}ih i posebnih
uslova ~lan izborne komisije mo`e biti osoba sa
VII/I stepenom stru~ne spreme i drugog smjera
ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije
u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na
snagu Izbornog zakona BiH.
Izuzetno od odredbe alineje ~etiri op}ih i posebnih
uslova ~lan izborne komisije mo`e biti osoba koja
ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/I stepen
stru~ne spreme.
3. Sastav op}inske izborne komisije mora biti multietni~an tako da odra`ava zastupljenost konstitutivnih naroda uklju~uju}i i ostale vode}i ra~una o
posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na
dr`avnom nivou.
U sustavu op}inske izborne komisije nastojat }e
se osigurati da broj ~lanova manje zastupljenog
spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja ~lanova.
4. Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti
sljede}u dokumentaciju:
- kra}u biografiju sa li~nim podacima kandidata
(ime i prezime, ime oca, jedinstveni mati~ni broj,
ta~na adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u slu`bi);
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom stepenu i
vrsti stru~ne spreme;
- dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda
op}inske izborne komisije o radu na bira~kom
mjestu, rje{enje o imenovanju u op}insku izbornu
komisiju ili bira~ki odbor ili neki drugi dokaz koji
mo`e potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo);
- svojeru~no potpisanu i od nadle`nog organa
ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti;
- svojeru~no potpisanu i od nadle`nog organa
ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz ~lana
2.3. Izbornog zakona BiH (da nije ~lan najvi{eg
izvr{no-politi~kog tijela politi~ke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
da nije izre~ena kazna za te`u povredu izbornog
zakona ili propisa za koji je li~no odgovorna u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke);
- uvjerenje o prebivali{tu izdato od strane CIPS-a
ne starije od tri mjeseca i
- uvjerenje suda o neka`njavnaju ne starije od tri
mjeseca.
Krajnji rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana
od dana objave Javnog oglasa. Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja
Op}inskog vije}a Visoko izvr{it }e klasifikaciju kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog
oglasa Komisija }e obaviti intervju, nakon ~ega }e
sa~initi rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje.
Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenoj
koverti sa naznakom:
„JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANA
OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE VISOKO NE OTVARAJ“
na sljede}u adresu:
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
OP]INSKOG VIJE]A VISOKO
Ulica Alije Izetbegovi}a 12A
71300 Visoko
PREDSJEDAVAJU]I
Op}inskog vije}a Visoko
Dalibor Tomi~i}
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
USPJESI Novi angažman naše glumice u Londonu
’ ž’
Glumci na probi
Premijera u BNP-u Zenica
Naša glumica s holivudskom zvijezdom
snima film “Broken”
Bh. glumica Zana Marjanović,
glavna protagonistica prvog rediteljskog i scenarističkog filma Anđeline Đoli “U zemljiv krvi i meda”,
trenutno se nalazi u Londonu zbog
snimanja novog projekta.
Kako saznajemo, riječ je o filmu
“Broken” u kojem igra uz holivudsku zvijezdu Britanca Tima Rota
(Roth.
On je fantastične uloge ostvario u
svjetskim hitovima “Pakleni šund”, “Četiri sobe”, “Planeta majmuna”,“Nevjerovatni Hulk”...
U filmu igraju i Silijan Marfi
(Cillian Murphy), Rori Kinear
(Rory Kinnear), Robert Ems
(Emms) i Bil Milner (Bill).
Reditelj filma je Rufus Noris
(Norris).
S. A. A.
! ! "
U Bosanskom narodnom
pozorištu Zenica privode se
kraju pripreme za premijeru
predstave “Gazi Husrev-beže”
(Bukagije) koju prema dramskom tekstu Džemaludina Latića u produkciji Muftijstva
travničkog i BNP-a postavlja
Gradimir Gojer.
Premijera predstave planiranajeza 3.novembaruZenici,
a u Sarajevu igra 5. novembra.
- Svaki građanin BiH treba
biti ponosan na ono šta je zav-
ještao Gazi Husrev-beg Sarajevu i državi BiH. U predstavi
igra 20-ak glumaca iz svih krajeva naše zemlje, svih aktivnih
bh. teatara. Sam tekst je izuzetno otkrovenje, apsolutno angažiranubh. političkojmatricii
svi likovigovore zaBosnu, što je
u ovom trenutku posebno interesantno - kazao je Gojer.
U predstavi igraju Alija
Aljović, Izudin Bajrović, Mirsad Tuka, Muharem Osmić,
DuškoBugarin...
A. DŽ.
Spec
U Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu danas će u
17 sati biti otvorena izložba skulptura i kolaža Mustafe
Skopljaka koja će trajati do 13. novembra.
Skopljak je rođen 1947. godine u Kotor-Varoši. Na
Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu upisao se neposredno nakon njenog osnivanja i diplomirao 1977. godine u klasi profesora Alije Kučukalića.
Do sada je imao 47 samostalnih izložbi i učestvovao je
na više od 300 kolektivnih izložbi.
Smjene i u “Collegiumu artisticumu”
Rot: Uspješni Britanac
”Helverova noć” u Kamernom
Izložba u CKA “Charlama”
’#$ ’
žć
Sjajni Bravo i Karanović
Na repertoaru Kamernog
teatra 55 ponovo je predstava
“Helverova noć” u kojoj igraju
sjajni Ermin Bravo i Mirjana
Karanović. Kako saznajemo,
interes za ovu predstavu ne
jenjava,tako daje glumciuvijek
izvode pred punom dvoranom.
Nakon sinoćnje izvedbe
predstava će u Kamernom teatru 55 opet igrati večeras, a po-
ć
Skupština KS nije prihvatila izvještaj
tom 3.i 4. novembra,a onošto je
izvjesno jeste gostovanje u
Švedskoj na proljeće.
Kultna drama, koju je prema tekstu Ingmara Vilkvista
režirao Dino Mustafić, igra se
već osmu godinu. Osim što je
postala zaštitni znak Kamernog, internacionalno je najnagrađivanija predstava bh.
teatara.
S. A. A.
U galeriji CKA “Charlama” 31. oktobra bit će otvorena izložba “Wojtyla u Sarajevu” Kemala Hadžića. Izložba
se sastoji od serije fotografija
nastalih tokom opsade Sarajeva, a povodom najave dolaska tadašnjeg PapeIvanaPavla
II, građanskog imena Karol
Vojtila (Wojtyla). Fotografije
svjedoče o najavi ovog događaja, ali puno više o atmos-
feri u kojoj je živio opsjednuti
grad.
Hadžić je umjetnik koji
pripada najplodonosnijoj generaciji bh. fotografa koji su
se pojavili osamdesetih, a bio
je član čuvene umjetničke
grupe “Zvono”. Tokom godina opsade Sarajeva snimio
je neke od najpotresnijih fotografija koje svjedoče o tom
vremenu.
M. Ču.
Plakat događaja
Krsmanović: Opet se kandidirao
Nakon što su, ne tako
davno, Kamerni teatar 55 i
Sarajevski ratni teatar SARTR ostali bez direktora, ista
sudbina zadesila je i Gradsku galeriju “Collegium artisticum”.
Kako doznajemo, filmski kritičar Strajo Krsmanović više ne obavlja direktorsku funkciju već je sada
vršilac dužnosti na toj poziciji.
- Nedavno je raspisan
oglas, tačnije 19. oktobra, a
rezultate odnosno ko će biti
novi direktor Galerije znat
ćemo početkom novembra kazao nam je Krsmanović.
Funkciju direktora ove
značajne kulturne institucije Krsmanović je obavljao
četiri godine. Promjene su
uslijedile u prvoj godini
drugog mandata.
- Skupština KS nije prihvatila moj izvještaj o realizaciji programa i finansiranja
pa sam smijenjen. Sada sam
v. d. direktora do završetka
procedure, a opet ću se kandidovati za poziciju direktora. Što je najvažnije, Galerija
funkcionira bez problema ističe Krsmanović i najavljuje za 2. novembar
izložbu bh. vajara Fikreta
Libovca.
M. Ču.
Tara Rid je lagala pa priznala
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
Kristina Milian se i službeno rastala
SARAJEVO Održana godišnja Skupština AMUS-a
Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i za sve nas, poručio je Merlin Cilj AMUS-a jeste
omogućiti autorima muzike legalno poštivanje prava na njihovo intelektualno vlasništvo
U sarajevskom Domu
mladih jučer je održana godišnja Skupština Asocijacije
muzičkih stvaralaca BiH
(AMUS), na kojoj je izabrano
novo rukovodstvo. Predsjednik je Dino Merlin, a potpredsjednici Hari Varešanović i Ismet Nuno Arnautalić.
Pjevačica Kristina Milian
(Christina) napokon se i zakonski rastala od repera Terijusa Neša (Terius Nash), a u
braku su bili kratko, od septembra 2009. godine, kada su se
vjenčali u Las Vegasu. Papire
za rastavu suprugu je Kristina
poslala još u februaru 2010. godine, nekoliko dana prije nego
što je rodila njihovu kćerku
Vajolet (Violet).
Nakon što se rastala Kristina je na svom Twitteru napisala: “Volim slobodu... Slobodu
da budem... da volim... da nemam granice... Volim neočekivano, volim prekršiti pravila i
imati pravo na vlastite odluke!”
Prijelazno rješenje
Nakon što je jedannovinarsreoTaru
Rid (Reid) na aerodromu nakon napornog leta počeo ju je ispitivati da mu komentira svoje kratke zaruke i brak sa Zakom (Zack), a potom ju je pitao bi li ona i
suprug pobijedili u američkom TV šouu
realnosti o mladencima.
Potom mu je Tara rekla: “Ne bismo
zato jer nismo legalno vjenčani.” Podsjetimo, par je ovog ljeta održao svadbenu
ceremoniju tokom odmora u Grčkoj samo dan nakon što su se zaručili. Danima
nakon toga Tara je o svadbi pričala po
medijima, a kad nije to radila, smišljala
je statuse za Twitter.
Lindzi Lohan gola na naslovnici
’
’
Prema pisanju američkih
medija, Lindzi Lohan (Lindsay) ovog vikenda pozirala
je gola za naslovnicu časopisa “Playboy”. Osim što je
morala odrađivati svoj dug
društvu kroz koristan rad u
mrtvačnici u subotu, Lindzi
je rado i pozirala fotografima
časopisa s kojima je pregovarala mjesecima.
Naime, oni su joj prvobitno ponudili 750.000 dolara, a
Lindzi je tražila milion. Iako
niko nije dobio što je htio,
našli su se na sporazumnoj cifri koja još nije potvrđena, ali
je vrloblizu milionu. Jošje nepoznato hoće li izaći na naslovnici izdanja za novembar
ili decembar.
Lohan:
Pregovori
trajali
mjesecima
- Ovo je samo prijelazno
rješenje i nisam zadovoljan
redoslijedom stvari. Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i
za sve nas - rekao je Merlin,
koji je nakon imenovanja
dobio veliki aplauz.
Članovi Upravnog odbora Vlado Podany, Amir
Šehić i Hamza Ražnjatović
vodili su sjednicu na kojoj
su jednoglasno usvojene izmjene Statuta, a svi članovi
Skupštine podržali su iz-
Milian: Bila
u braku s
reperom
Nešom
S jučerašnje Skupštine AMUS-a
Nazif Gljiva, Fahrudin
Pecikoza, Dino Šaran, Brano Jakubović, Mladen Vojičić Tifa, Mahir Sulejmanović, Samir Mujagić SMS,
Nedim Babović, Ibro Mangafić, Igor Vukojević, Almir Ajanović, samo su neki
od onih koji su prisustvovali Skupštini AMUS-a.
- Od srca sam glasao za
Dinu Merlina. On je najbolja
osoba u ovom trenutku za
ovu odgovornu funkciju.
Zadovoljan sam kako su stvari bile poredane na Skupštini. Sve je bilo u okvirima zakona i Statuta, kako
se i pravi jedno udruženje.
AMUS bi mogao puno donijeti autorima. Ne trebamo
zaobići ni agenciju “Sine
Qua Non”. Želimo da budemo ravnopravni partneri,
naravno, bez Mirze Hajrića uz osmijeh je rekao Gljiva.
(Foto: B. Nizić)
bor Merlina, Arnautalića i
Varešanovića.
Pitanje licence
AMUS je udruženje koje postoji još od 1946. godine, a egzistiralo je pod različitim imenima, ali s istim ciljem - omogućiti autorima muzike legalno
poštivanje prava na njihovo
intelektualno
vlasništvo.
Novi Zakon o autorskom
pravu BiH, koji je nedavno
stupio na snagu, otvara put
autorima da se ta prava ostvare u skladu s evropskim stan-
dardima.
- U svemu ovome samo je
jedna stvar važna - da licenca
dođe kući. Kada dobijemo
licencu, bit ćemo gospodari
onoga što jesmo. Tada ponovo kreće priča. Ponudit
ćemo agenciji “Sine Qua
Non” džentlmenski ugovor
o servisiranju i razgovarat
ćemo s ravnopravnih pozicija. Ako ne mognemo dalje sarađivati, osnovat ćemo sami
servis. To nije nikakav problem. Imamo kapacitete da
bi svako mogao provjeriti
ono šta ga zanima - rekao je
Merlin.
Vlado Podany, predsjednik Upravnog odbora, pozvao je članove Skupštine
da počnu prijavljivati svoja djela u AMUS-u.
- Što budemo imali više
ulaznih podataka, lakše
ćemo zatvarati te osnovne
uzuse da bismo dobili licencu. Licencu dobiva ono
udruženje koje ima najveći
broj upisanih djela. Moramo
raditi za sebe da bismo mogli
raditi za kolektiv - rekao je
Podany.
D. ZEBA
Hanka Paldum objavila novu pjesmu
Numera “Šta svaka žena sanja” bit će uvrštena i na novi CD
”Šta svaka žena sanja” nova je pjesma Hanke Paldum,
koja se počela emitirati na radiostanicama i za kratko vrijeme osvojila je simpatije
slušalaca. Ovo je za Hanku
svojevrsni test za novi album
na kojem radi uporedo s nastupima. Numera bit će uvrštena i na novi Hankin CD.
- Trebala sam prije nekoliko dana snimiti i spot za
ovu pjesmu, ali sam to morala odgoditi zbog jake prehlade - kaže Hanka.
Iako je najavila novi album, o terminu objavljivanja
jošne može govoriti.
- Stalno sam na putu, pa ne
mogu ući u studio da se u potpunosti posvetim snimanju.
Predstavljamo učesnike 15. Jazz Festa Sarajevo
č Riječ je o izvođačima koji se s pravom nazivaju istinskim
muzičkim velikanima današnjice
Britanskog kontrabasistu Dejva Holanda (Dave
Holland) i španskog gitaristu Pepe Habikuelu (Habichuela) s pravom nazivaju istinskim muzičkim velikanima današnjice, a svoj zajednički projekt ovi sjajni izvođači predstavit će 2. novembra na sceni 15. Jazz Festa Sarajevo u Bosanskom
kulturnom centru.
Holand, trostruki dobitnik Gremija, na sceni je od
šezdesetih godina, a studio i
pozornicu u proteklih 50 godina dijelio je s najvećim
džezerima Majlsom Dejvisom (Miles Davis), Stenom
Gecom (Stan Getz), Petom
Metinijem (Pat Metheny) i
Herbijem Henkokom (Herbie Hancock), dok je Habikuela danas jedan od najreprezentativnijih predstavnika flamenka. Kako sam kaže,
Holand i Habikuela: U BKC-u 2. novembra
dok on u ovoj kombinaciji
gotovo postaje Englezom,
Dejv Holand, s druge strane,
kao da pripada romskom svijetu temperamentnog flamenka.
Njihova saradnja započinje 2006., a brojni zajednički nastupi rezultirali su
albumom jednostavnog, ali
simboličnog naslova “Hands”, objavljenog prošle godine. Ovaj tandem predstavit
će se u flamenko kvintetu čiji
će specijalni gost na koncertu biti španski gitarista Hosemi Karmona (Josemi
Carmona).
H. P.
Spec
Paldum: Nastupi u Njemačkoj i Austriji
Jer, kad uđeš u studio, sve ostalo moraš zapostaviti. Ali radim - kaže nam Hanka.
Pred pjevačicom su nastupi u Njemačkoj, Ljubljani te
Slovenijiiona kaže da se radu-
je svakom susretu s publikom.
- Lijepo je osjetiti da stare
pjesme žive kao i da je ova
nova našla svoje mjesto kod
publike - poručuje Paldum.
L. S. R.
Novi spot tuzlanske grupe “No Rules” za pjesmu
“Ne reci da me voliš” ugledao je, konačno, svjetlo
dana. Iako je video trebao biti završen u junu, kako
nam je kazao gitarista Goran Čampara, spot je sniman početkom septembra u Teatru Kabare Tuzla.
Ovim uratkom nastavljaju promociju albuma
“Homesick Blues”, a u narednom periodu bend
ima u planu snimanje još jednog spota, nakon čega
ćeuslijediti ikoncertnapromocija.
Ad. K. Članovi benda “No Rules”
Dnevni avaz
SRIJEDA, 26. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
Norvežani pronašli idealan omjer namirnica
Oprezno s
ugljikohidratima
Iako bi se trebali naći na
trećini tanjira, previše
ugljikohidrata aktivira
gene koji uzrokuju
upale u organizmu
orveški istraživači
ponudili su formulu
idealnog
omjera
namirnica koje biste trebali jesti radi zdravlja. Na
jednoj trećini vašeg tanjira trebali bi biti proteini,
na drugoj masti, a na
trećoj ugljikohidrati.
Ako zastranite s ovog
puta, pogotovo ako povećate unos ugljikohidrata, možete očekivati upale u tijelu koje su povezane s razvojem kardiovaskularnih bolesti, raka, senilnosti i dijabetesa tipa
2. Naime, previše ugljikohidrata aktivira gene
koji uzrokuju upale u organizmu.
Do ovog zaključka došli su stručnjaci koji su u
svoju studiju uključili 32
blago preteške osobe. Ispitanici su šest dana jeli
obroke u prahu koji su se
sastojali od 65 posto ugljikohidrata, 15 posto proteina i 20 posto masti.
Zatim nisu bili na poseb-
N
Najnovije istraživanje
Uz vo}e i povr}e bolje se pamti
Rezultati najnovijeg
istraživanja pokazali su
da osobe koje svakodnevno u organizam unose
veće količine voća i povrća, postižu bolje rezultate na testovima verbalnog pamćenja.
Do ovakvog zaključka
došli su naučnici, i to nakon proučavanja 2.533
zdravih muškaraca i žena
u dobi od 45 do 60 godina. Kako bi utvrdili tačnu
gramažu pojedenog voća
i povrća, stručnjaci su
svakodnevno mjerili količinu namirnica koje su
Utjecaj na verbalno pamćenje
ispitanici unosili u organizam.
Nakon 13 godina istraživači su uporedili unos
voća i povrća ispitanika i
njihove kognitivne funkcije.
Ispitanici koji jedu više
voća i povrća postižu bolje
rezultate na testovima verbalnog pamćenja od osoba
koje konzumiraju manje tih
namirnica.
Upravo je verbalno pamćenje ono koje propada
s godinama. To se odnosi
na osobe oboljele od Alzheimerove bolesti.
Pripazite da
Spec se pri slaganju
jelovnika meso
ne nađe i za ručak i
za večeru. Isto vrijedi i za
jaja (ako su za doručak,
ne mogu biti i za večeru).
nom režimu prehrane sedam dana, nakon čega su
šest dana prepolovili unos
ugljikohidrata, a udvostručili konzumiranje proteina i masti.
Voditeljica studije objavljene u časopisu zaključila je kako su ustanovili pozitivan učinak jedenja nekoliko obroka
dnevno te da je prehrana
s puno ugljikohidrata negativno utjecala na tijelo
ispitanika na molekularnom nivou.
- Zdrava prehrana uključuje specifične vrste hrane, tako da minimaliziramo potrebu tijela za izlučivanjem inzulina. Sekrecija inzulina je odbrambeni mehanizam u odgovoru
na previše glukoze u krvi,
a nije bitno dolazi li ta
glukoza iz šećera ili neslatkih ugljikohidrata, poput škroba (krompir, bijeli
hljeb, riža) - objasnila je
Berit Johansen.
Prehrambena piramida ističe grupe i izbor namirnica koje, ako se konzumiraju u odgovarajućim
količinama, čine temelj
pravilne prehrane. Ona je
alat koji vam može pomoći da se bolje hranite.
Prevencija
Zdravi začin
Crijeva vole
|umbir
Rezultati najnovijeg istraživanja pokazali su da
đumbir može smanjiti rizik
od raka debelog crijeva.
Rak debelog crijeva drugi
je po redu vodeći uzrok
smrtnosti u razvijenim zemljama, bez obzira na to
što se ova bolest može
izliječiti hirurškom intervencijom ukoliko je dijagnoza postavljena u ranijoj fazi.
Osim što može smanjiti rizik od raka debelog
crijeva, istraživanja su potvrdila učinkovitost đumbira u liječenju mučnine
uzrokovane hemoterapijom i proljeva. Ljekoviti začin može se pohvaliti analgetskim, antipiretičkim, antibakterijskim i sedativnim osobinama.
Preporuke
Protiv mrene
Zeleno za o~i
Uz mliječne proizvode, zeleno lisnato povrće
je najbogatiji izvor kalcija.
On je presudan za zdravlje kostiju i zuba pa smanjuje i rizik od osteoporoze. Osim kalcija, špinat,
blitva i zelena salata sadrže vitamine A i C, vlakna i mnoge druge esencijalne vitamine.
Jeste li znali da špinat,
brokula, salata i drugo
zeleno povrće obiluju luteinom i zeaksantinom?
Ovi sastojci sprečavaju
nastanak mrene i makularnu degeneraciju. Za
zdrave oči jedite što više
takvog povrća najmanje
dva puta dnevno. Naprimjer, špinat uključite u
ručak, a brokulu jedite za
večeru.
Studije
30
Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
Nemogućnost kontroliranja otjecanja mokraće
Stresna inkontinencija
je `enska bolest
Navečer izbjegavajte napitke koji sadrže kofein i alkohol,
izbacite umjetno obojenu hranu, jer neke boje mogu nadražiti
sluznicu, te prestanite pušiti
Piše:
Mr. sc. prim. dr.
Rusmir
Hadžihusejnović
Sinteza proteina
Leucin za
mi{i}e
Uzimanje nadomjestaka obogaćenih esencijalnom aminokiselinom
leucinom tokom vježbanja može povećati sintezu mišićnih proteina za
33 posto. To bi moglo
imati značajan utjecaj u
liječenju osoba predisponiranih gubitku mišićne mase, poput bolesnika sa sarkopenijom
i kaheksijom.
Potrebne su daljnje
studije koje bi utvrdile
molekularne mehanizme kojima leucin djeluje
na povećanje sinteze
mišićnih proteina te je li
navedeni učinak ovisan
o intenzitetu vježbanja i
pravom trenutku u kojem primjenjujemo leucin.
rinarna inkontinencija, odnosno nehotično
mokrenje, često je posljedica ozljede ili bolesti
mokraćnih puteva. Taj gubitak nadzora nad mjehurom
može vas frustrirati i donositi vam neugodnosti, ali u
mnogim slučajevima može
se znatno ublažiti vježbama
dna zdjelice, koje su
smišljene da ojačaju mišiće
te promjenom navika.
U
Tegobe s prostatom
Kod žena koje uglavnom
pate od ove tegobe, inkontinencija je obično posljedica
slabosti mišića vrata mjehura ili oko vrha mokraćne
cijevi koji zatvara mjehur, ili
slabost mišića koji nose
mjehur i maternicu. Slabost
tih mišića može se pojaviti
kao posljedica starenja, nekog poremećaja koji djeluje
na živce koji prolaze kroz te
mišiće ili povrede mišića ili
živaca.
Drugi mogući uzroci in-
kraća stalno curi. Mogući su
razlozi povećana prostata,
spuštena maternica i neki
lijekovi.
Vježbe za dno zdjelice,
naročito tokom trudnoće i
poslije porođaja, jačaju njeno dno i daju mu tonus te
sprečavaju stresnu inkontinenciju. Budete li redovno
vježbali, moći ćete se lakše
prilagoditi spuštanju djeteta
niz rodnicu u drugoj fazi porođaja. Kontrolirano spuštanje pomaže pri sprečavanju
kasnije inkontinencije izazvane pretjeranim rastezanjem mišića dna zdjelice.
Vježbe su korisne i za muškarce i starije žene.
Kada
ljekaru
Ljekarsku pomoć potražite kada
se zbog nemogućnosti nadzora nad
mjehurom ne možete baviti normalnim aktivnostima,
kada osjećate bol
pri mokrenju, kada
mislite da je
možda
uzročnik neki
lijek koji uzimate. Hitno
posjetite
ljekara ako iznenada izgubite kontrolu
nad mjehurom.
kontinencije su i nadraženost sluznice mjehura i preosjetljivost mišića zidova mjehura (detrusora), koji se nekontrolirano steže. Kod
muškaraca inkontinencija
Naslage masno}e
I prehrana ima utjecaj
može biti i posljedica tegoba
s prostatom. Evo najčešćih
vrsta inkontinencije:
Stresna inkontinencija: Najčešća je posljedica
slabosti vrata mjehura i mišića dna zdjelice, a događa
se zbog povećanog pritiska
u trbuhu, često izazvanog
smijehom, kašljanjem, podizanjem tereta ili skakanjem. Tegoba je česta kod
žena, posebno tokom trudnoće, kad maternica koja
raste pritišće vrat mjehura i
dno zdjelice, i nakon porođaja, kada su vrat mjehura i
dno zdjelice možda rastegnuti ili oštećeni.
Stajanje ili napor mogu
izazvati stersnu inkontinenciju kod muškaraca koji imaju povećanu prostatu ili neki drugi poremećaj prostate.
Pripadnici oba spola mogu
patiti od ove tegobe ako su
gojazni.
Imperativna ili refleksna inkontinencija. Ta nagla, neodoljiva potreba za
pražnjenjem mjehura često
je izazvana promjenom položaja, naprimjer iz sjedećeg
u stajaći. Također se može
pojaviti noću. Jedan od razloga, čest kod starijih ljudi,
jeste pretjerana aktivnost
mišića zida mjehura. To se
događa kao posljedica stresa, punog mjehura, nekih
lijekova (uključujući diuretike, antidepresive, sedative i
lijekove protiv povišenog krvnog pritiska) ili bez uočljivog razloga.
Drugi uzroci refleksne inkontinencije mogu biti nadraženost sluznice mjehura
zbog infekcije mokraćnih
puteva, prevelika koncentriranost mokraće zbog nedovoljnog uzimanja tekućine,
nikotin, neke boje za hranu,
šećer (kod neliječenog dijabetesa), kofein i alkohol.
Neki istraživači vjeruju da je
moguć razlog i pasta za zube
koja sadrži fluorid.
Neurogena inkontinencija: Pojavljuje se kao
rezultat hroničnog zadržavanja mokraće. Mjehur se ne
može potpuno isprazniti i
djelimično je pun pa mo-
Ako patite od stresne inkontinencije, svakodnevno
izvodite vježbe za dno zdjelice. Žene mogu isprobati i
“vaginalno dizanje utega”.
Stožasti utezi raznih veličina
koji se umetnu i drže u rodnici mogu se kupiti u nekim
apotekama.
Skinite višak kilograma
jer naslage masnoće pritišću mjehur i dno zdjelice.
Ako je inkontinencija posljedica nadraženosti mjehura, neka područje oko spolovila bude čisto i suho
kako bi se izbjegla nadraženost mokraćne cijevi
od infekcije. Navečer izbjegavajte napitke koji sadrže
kofein i alkohol jer oni povećavaju proizvodnju mokraće i mogu nadražiti sluznicu mjehura. Izbacite umjetno obojenu hranu, jer neke boje mogu nadražiti sluznicu, te prestanite pušiti.
Ugljikohidrati s probiotičkom aktivnošću
Otkriven mehanizam talo`enja masti
Prehrambeni fruktooligosaharidi (FOS), odnosno
ugljikohidrati s utvrđenom
probiotičkom aktivnošću,
mogli bi učestvovati u sprečavanju akumulacije masti u tijelu kao posljedice
konzumiranja hrane s visokim udjelom masnoća, prenosi časopis “BioFactors”.
Istraživanje je provedeno na miševima i štakorima
koji su hranjeni klasičnom
zapadnjačkom prehranom,
a ujedno je jedna grupa
dobivala FOS. Rezultati su
pokazali smanjeno debljanje, smanjenu akumulaciju
visceralnog masnog tkiva,
sprečavanje povećanja ni-
voa triglicerida u krvi te povećano izlučivanje masti.
FOS zapravo inhibiraju
intestinalnu apsorpciju masti kojom je bogata zapadnjačka prehrana, a čije konzumiranje povezujemo s
najčešćim bolestima današnjice - debljinom, dijabetesom te hipertenzijom.
Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
Piše:
Prim.
dr. Emir Talirević
Komplikacije moždanog udara
Dobro je znati
Ozbiljne posljedice
ru{e kvalitet `ivota
Simptomi mo`danog udara
Glavobolja
jedan od
znakova
Prva komplikacija s kojom se pacijent može sresti
jeste krvarenje na mjestu infarkta, što dodatno
pogoršava prognozu ovih pacijenata
vjetske statistike pokazuju da smo donekle uspjeli u smanjenju
mortaliteta kao posljedice
srčanih oboljenja. Nažalost,
iste statistike govore da su
moždani udari kao uzrok
smrti, obolijevanja te trajnog invaliditeta sve češći u
svijetu, ali i kod nas. Prema
svjetskim podacima, jedna
od šest osoba će razviti
moždani udar u svome životnom vijeku.
O uzrocima moždanog
udara do sada smo mnogo
govorili, međutim, malo
smo rekli o mogućim posljedicama te komplikacijama
moždanog udara. Prema
definiciji, moždani udar nastaje kada jedan dio mozga
prestane primati adekvatnu
količinu krvi, nakon čega
dolazi do njegovog gubitka
funkcije, a nedugo poslije i
do odumiranja i trajnog
oštećenja tkiva.
S
Prevencija
S obzirom na teške
posljedice i komplikacije, najsigurniji način liječenja jeste upravo prevencija, odnosno prepoznavanje faktora rizika
i njihovo otklanjanje kako do udara ne bi ni
došlo. Ovome je potrebno pažnju posvetiti cijelu
godinu, ali je Svjetski
dan borbe protiv moždanog udara 29. 10 svakako pravo vrijeme da se
podsjetimo na ozbiljnost
moždanog udara.
Epilepti~ki napad
Prva komplikacija s kojom se pacijent može sresti
jeste krvarenje na mjestu
infarkta, što dodatno pogoršava prognozu ovih pacijenata. Naime, mjesto oštećenja može biti praćeno
naknadnom pojavom krvarenja na ovom području. Samo krvarenje povećava kompresiju okolnih tkiva te dodatno remeti funkcioniranje
okolnog, udarom nepogođenog tkiva.
Sljedeća komplikacija koja se često susreće u kli-
31
Jedna od šest osoba tokom života će razviti moždani udar
ničkoj praksi jeste pojava
epileptičkih napada. Oni
ovise o lokaciji te tipu udara
(je li se razvilo krvarenje na
područje udara), ali statistički podaci pokazuju da će
oko 10 posto pacijenata s
moždanim udarom razviti
epileptičke napade, bilo neposredno nakon udara ili u
narednih nekoliko godina.
Naravno, samo će određeni procent ovih pacijenata nastaviti trajno dobivati
epileptičke napade nakon
udara, dok će se kod drugih
stanje stabilizirati, ali je problem, unatoč tome, veoma
velik zbog učestalosti moždanog udara u populaciji.
Posebno teška komplikacija
nastaje kod udara koji pogađaju veliki dio moždanog
tkiva, a to je edem i nastanak tzv. hernijacija.
Lo{ ishod
Hernijacije su praktično
potiskivanja tkiva mozga kroz različite moždane membrane kada nastaju kompresije zdravog moždanog
tkiva, što, opet, prati prestanak njihovog rada. Na ovaj
način nastaju kompresije
centara za disanje i cirkulaciju, što neizostavno dovodi
do smrtnog ishoda.
Posljedice moždanog u-
dara, logično, ovise o jačini
udara te lokaciji koju je pogodio. Tako možemo imati
slabost jedne polovine tijela
koja po jačini može biti od
jedva primijetne do teške
oduzetosti. Kod udara koji
pogađaju centar za govor
vrlo često zaostane problem
razumijevanja i artikulacije.
Udari koji pogode nedominantnu (obično desnu) hemisferu mogu kao posljedicu ostaviti pacijenta bez raspoznavanja lijevog dijela
prostora.
Udari u predjelu moždanog stabla su veoma jaki
zbog gustoće vrlo bitnih nervnih struktura koje se u njemu nalaze i po pravilu imaju
težak ishod ili su praćeni
trajnim oštećenjima funkcije. S druge strane, udari u
području malog mozga izazivaju nestabilnost i nepreciznost pokreta koji je opet
ovisan o tačnoj lokaciji.
”Dnevni avaz” i “Moja klinika”
50 besplatnih pregleda
Statistike pokazuju da će
jedna od šest osoba imati
moždani udar u toku svoga
života. Ali, moždani udar je
moguće prevenirati na različite načine. Povodom 29.
oktobra, Svjetskog dana
borbe protiv moždanog udara, “Dnevni avaz” i “Moja
klinika” poklanjaju 50 kolor
dopler pregleda ekstrakrani-
jalnih krvnih sudova za osobe starije od 50 godina.
Prvih 50 čitalaca koji danas od 10 sati pozovu broj
“Moje klinike” 033-942-640 dobit će preglede. Termini će biti naknadno ugovoreni, a svaki čitalac treba
donijeti identifikacioni dokument koji će potvrditi godine.
Određenom broju moždanih udara prethode upozoravajući znaci. Najčešći simptomi moždanog
udara su:
Utrnulost, slabost ili
oduzetost lica, ruke ili noge pogotovo ako je zahvaćena jedna strana tijela.
Poremećaji govora:
otežano i nerazumljivo izgovaranje riječi, potpuna
nemogućnost izgovaranja
riječi i/ili otežano, odnosno
potpuno nerazumijevanje
govora druge osobe.
Naglo zamagljenje ili
gubitak vida naročito na
jednom oku ili u polovini
vidnog polja.
Naglo nastala jaka
glavobolja praćena povraćanjem bez jasnog uzroka.
Gubitak ravnoteže i/ili
koordinacije povezani s
drugim simptomima.
Omaglice ili vrtoglavice, nesigurnost i zanošenje
u hodu, iznenadni padovi
povezani s drugim simptomima.
32
Jeste li
znali
PORODICA I ZDRAVLJE
Promjene koje treba sistematski liječiti
Preponske kile liječe se hirurškim putem
Ko`a oko o~iju
podlo`na alergijama
Mre`ica smanjuje
rizik od recidiva
Ukoliko se radi o alergijskom oboljenju, uglavnom su
promjene praćene jakim svrbežom, a koža oko očiju,
Infekcije i lijekovi
pogotovo na gornjim kapcima, je crvena, otečena,
vlaži i ljušti se
Proteini u
mesu
Meso je odličan izvor
proteina, pa tako kuhano crveno meso sadrži
između 28 i 36 grama
proteina na 100 grama.
Proteini iz mesa su visokoiskoristivi i sadrže
značajan udio esencijalnih aminokiselina, onih
koje ne možemo stvoriti
u tijelu, nego ih moramo
unositi hranom.
Ista količina crvenog
mesa osigurat će i oko
25 posto dnevno preporučenog unosa ostalih
vitamina B grupe kao što
su riboflavin, niacin, vitamin B6 i pantotenska
kiselina.
Banane za
`eludac
Banane su odličan izvor vitamina B, tako da
pružaju zaštitu nervima i
imaju umirujuće djelovanje na organizam. Anksioznost se, također,
može tretirati ovim voćem, jer banana sadrži
triptofan koji ima čak i
sedativni učinak.
Banane imaju i mogućnost da umire uznemiren stomak i da unutrašnjost želuca zaštite
od oštećenja, prije svega čira. Kombinacija banane i mlijeka znatno
smanjuje sekreciju želučane kiseline tako što
sama kombinacija materija u banani stimulira
ćelije u zidu želuca da
stvaraju deblji zaštitni
sloj.
33
32
Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Piše:
Piše:
Dr.
Katarina Dujmović
Prof. dr.
Zuvdija Kandić
ve više osoba, a pogotovo žena, žali se na
probleme s osjetljivom
kožom oko očiju i gornjih
kapaka. Često se na tom
dijelu tijela javljaju crvenilo,
sitne bubuljice, perutanje,
osjećaj svrbeža ili peckanja.
Te promjene se mogu javiti
izolirano ili kao dio kliničke
slike nekog oboljenja koje
zahvata i druge dijelove
kože.
Promjene na ovoj regiji
zahtijevaju puno više pažnje
u izboru terapije zbog blizine
očiju te neadekvatna i agresivna terapija ponekad može
i pogoršati stanje.
Postoperativna bol je manja, nema potrebe za
hospitalizacijom dužom od jednog dana, bolovanje
je značajno kraće, recidiva praktično nema
Sportisti često imaju kile
S
Lokalna terapija
Ukoliko se promjene lokalizirane na kapcima i oko
očiju javljaju u sklopu nekog
oboljenja koje zahvata i druge dijelove kože, lokalna terapija nipošto ne može biti
ista, jer preparati koji se koriste za ovu osjetljivu regiju
moraju biti blaži i ne smiju
izazivati
promjene
na
očima.
Promjene na kapcima
mogu se javiti u sklopu alergijskih oboljenja kože uzrokovanih unosom nekih alergogenih supstanci pa se
promjene mogu vidjeti i na
drugim dijelovima tijela, ali
nekada mogu biti lokalizirane samo na području oko
očiju pa uzrok dugo ostane
nepoznat.
Ukoliko se radi o alergijskom oboljenju, uglavnom
su promjene praćene jakim
svrbežom, a koža oko očiju,
pogotovo na gornjim kapcima, je crvena, otečena, vlaži
i ljušti se.
U~estalost
P
Sistemske manifestacije
Potrebna svakodnevna njega
Promjene oko očiju mogu
biti i posljedica kontaktnog
alergijskog dermatitisa koji
nastaje nakon kontakta s
nekim kozmetičkim preparatom na koji je osoba osjetljiva.
Toksi~ne supstance
Važno je prepoznati o kojem se preparatu radi, kako
ponovni kontakt ne bi doveo
do još ozbiljnijih promjena.
Međutim, kontaktni dermatitis ne mora biti alergijske
prirode, nego može nastati
Seborei~ni dermatitis
Seboreični dermatitis može zahvatiti i područja obrva i
gornjih kapaka, kada se obrve perutaju, stvara se crvenilo i
blagi svrbež. Ove simptome obično prate i promjene u
vlasištu pa dijagnoza ovog oboljenja ne predstavlja problem.
Ovo možda najosjetljivije područje naše kože zahtijeva
svakodnevnu njegu i zato pri izboru dekorativne, kao i
preparativne kozmetike, vodite računa o njenom kvalitetu i
o tome je li ona primjerena vašem tipu kože.
Iako zamrzavanjem voće i
povrće često gubi svoje korisne osobine,
smrznute borovnice mogu ih
zadržati oko godinu. Eksperimenti su pokazali da utječu
na poboljšanje pamćenja,
preveniraju rak i popravljaju
krvnu sliku.
Spec
reponske kile (hernije)
predstavljaju propadanje bilo kojih trbušnih
organa ili grupe organa kroz
otvor u predjelu prepona koji
je ograničen zidovima trbušne šupljine.
Kroz te otvore normalno
prolaze krvni i nervni putevi,
ligamenti koji drže maternicu
kod žena, odnosno funikulus
spermatikus. Ta mjesta, istovremeno, predstavljaju slaba
mjesta na trbušnom zidu.
Preponske kile se javljaju
u predjelu prepona. One mogu biti urođene i stečene,
ingvinalne i femoralne. Femoralne kile se češće javljaju kod žena. Urođene preponske kile su rezultat nesraslog kanala koji nastaje pri
spuštanju testisa iz trbuha u
skrotalnu kesu.
Pri tome, testis ispred sebe gura trbušnu maramicu s
kojom definitivno silazi u
skrotalnu kesu. Najčešće,
nastali peritonealni izvratak u
kanalu se spontano zatvori. U
manjem broju slučajeva ostaje otvoren, što rezultira preponskom kilom. Preponska
kila kod odraslih je stečena
preponska kila koja nastaje
zbog sljedećih faktora:
kod osoba nakon kontakta s
nekim nekvalitetnim preparatom koji sadrži toksične
supstance.
Danas na tržištu ima sve
više nekvalitetnih i dermatološki netestiranih kozmetičkih preparata pa je kod
kupovine potreban veliki
oprez. Promjene oko očiju
mogu se javiti i u sklopu
rozacee, kada je koža oko
očiju crvena, s prisutnim sitnim papulama i uz osjećaj
peckanja u očima, ali bez
prisutnog izraženog svrbeža.
Kod ovih pacijenata terapija je sasvim drugačija neko
kod pacijenata s alergijskim
oboljenjima i dugotrajnija je.
Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija
DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo z Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05
„ Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju
„ Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja
„ Alergijska oboljenja ko`e
„ Medicinska kozmetologija
„ Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja
zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja
Dijagnoza
Dijagnoza preponske
kile je hirurška. Najčešće
je dovoljan običan pregled, pri čemu se vidi
uvećana masa u jednoj ili
obje strane prepone, koja se povećava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje pri ležanju. Postoje
i velike kile čija masa
ispunjava skrotalnu kesu
koja se iz dana u dan
uvećava. Rana dijagnoza
olakšava hiruršku intervenciju i osigurava bolji
postoperativni ishod.
- Povećanja intraabdominalnog pritiska koji nastaje
pri kašljanju, trudnoći, napornom poslu, naprezanju
kod otežanog mokrenja (prostata), naprezanju pri evakuaciji tvrde stolice;
- Slabljenja mišića i fascija, koje se javlja sa starenjem, na slabim mjestima
stvara uvjete za protruziju organa trbuha, kroz njih i nastanak kile;
- Nakon primjene nekih
lijekova.
Slabi mi{i}i
Preponske kile manifestiraju se uvećanjem jedne ili
obje strane prepone, koja se
povećava pri naprezanju,
kašlju, a smanjuje pri
ležanju. Protruzije mogu biti
jedva primjetne pa sve do
ogromnog uvećanja prepone
i testisa, poznatog kao velike
skrotalne kile.
Male kile kod djece, u
jednom periodu nakon
rođenja, spontano nestaju,
dok velike perzistiraju uz povremene grčevite bolove
praćene plačem, otežanom
defekacijom, nekada povraćanjem, što je rezultat
komplikacija takve kile
(uklještenje). Uklještenje crijeva u kilnoj kesi predstavlja
najčešću i najtežu komplikaciju preponskih kila.
Uklještenje prati jaka, iznenadna bol u predjelu prepone, mučnina, gađenje i
povraćanje. Bol je izuzetno
jaka, s pojačanjem koje je
vezano za nalete peristaltike.
Zastoj stolice i vjetrova je
značajan znak i nastaje zbog
nemogućnosti prolaska crijevnog sadržaja kroz ukliješteno crijevo. Hitna operacija spašava život bolesniku.
Preponske
kile
kod
odraslih sve su češće sa starenjem. Bolovi se javljaju u
početku njenog nastanka,
dok se protruzijom, odnosno
uvlačenjem organa trbuha
kroz kanal, oni pojačavaju
nakon dužeg stajanja, hodanja, podizanja tereta, napornih poslova. Kod fudbalera
nakon treninga ili utakmica
javljaju se dugotrajni bolovi,
koji nestaju nakon odmora.
Bolesnik ima osjećaj da ga
nešto vuče ili pritišće u preponi.
Ponekada se javi oštra
bol u preponi koja nastaje
naglim pokretom ili napornim radom pri preskoku ili
podizanju tereta. Kada kanal
u cijelosti bude otvoren i
formirana kila, bol postepeno nestaje, a u preponi se
sve više uvećava izbočenje
koje pacijent uočava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje
pri mirovanju i ležanju.
Strukture tkiva
Liječenje preponskih kila
je operativno. Konzervativni
tretman je indiciran samo u
slučajevima kada se zbog
pratećih oboljenja operacija
ne može provesti. Primjenjuju se utezi, bracherium, zavoji, opasači, flaster ili pelo-
Preponske kile predstavljaju često oboljenje.
Devet puta su češće kod
muškaraca nego kod
žena. U dobi od 25 do 40
godina ima ih pet do
osam posto populacije. U
dobi iznad 40. godine ove
kile sve su češće, a iznad
60. sreću se u 45 posto
populacije.
ta. Repozicija kile (taxis) nije
dozvoljena nakon prijema u
bolnicu, kod kila koje su dugotrajno bile ukliještene, kod
upalnih promjena i kada se
tim postupkom reponira kila
u bloku.
Kako je rizik od operacije
hernija zanemarljiv, stopa
recidiva (ponovnog javljanja)
toliko je niska da ne postoje
nikakvi razlozi da se ne operira svaka hernija.
Operacije preponskih kila
danas se najčešće rade bestenzionom tehnikom, prilikom čega se slabost struktura tkiva prednjeg trbušnog
zida zamjenjuje primjenom
mrežice. Postoperativna bol
je manja, nema potrebe za
hospitalizacijom dužom od
jednog dana, bolovanje je
značajno kraće, recidiva
praktično nema.
Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika
Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji
Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije)
Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli
nokti...
Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije
Fisure analne
Fistule perianalne
Kondilomi
Tumori
TEM - operacije debelog crijeva kroz
analni otvor
INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog,
Endokrinolog, Nefrolog...
Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter
krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk
srca),
Ergometrija,
Programi sr~anih oboljenja,
Dopler krvnih sudova,
Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja
Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki
pregledi
Screening pregledi za menad`ere,
Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba
Ku}ne posjete,
Ku}na i stacionarna medicinska i palijativna njega
u specijalno opremljenim apartmanima sa educiranim stru~nim timom.
Druge potrebne specijalisti~ki pregledi (urolog, pedijatar, hematolog, nefrolog,
GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija,
Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim
3 D-4D aparatom,
Trudno}a i pra}enje trudno}e,
Poro|aji
Rano otkrivanje tumora grli}a maternice,
jajnika (PAPA test, Clamidija,
Mikoplazma, HPV...)
Ginekolo{ke standardne i laparoskopske (laserske )
operacije
UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100,
GSM: 061/229-397, e-mail: [email protected]
RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h
www.zu-alea-dr-kandic.ba
Jeste li
znali
Lan i
menopauza
Sjemenke lana možda
i ne pomažu kod iznenadnih naleta vrućine od kojih
pate žene u menopauzi,
bez obzira na prijašnja istraživanja koja su to najavljivala.
Naučnici s Klinike
“Mejo” utvrdili su da nema razlike u pogledu navala vrućine, od kojih trpe
žene u menopauzi, u grupama žena koje su uzimale lan u odnosu na one
koje nisu. Ispitivanjem je
bilo obuhvaćeno 188
žena koje su svakodnevno
kroz šest sedmica jele
proizvode sa sjemenkama lana te druga grupa
žena koja je jela proizvode
koji su izgledali isto, ali su
bili bez lana.
Tokom šest sedmica
kod više od jedne trećine
žena u svakoj grupi zabilježeno je 50-postotno
smanjenje učestalosti i
intenziteta
naleta
vrućine.
Sardine {tite
mozak
Sardina je jedan od
najhranjivijih riba, obiluje
omega 3-masnim kiselinama koje pomažu reguliranju i smanjenju nivoa
holesterola u krvi. Sardine su i odlična hrana za
mozak jer djeluje na
moždane funkcije i potiče
pamćenje.
Ova zdrava morska riba jedna je od rijetkih koja
se jede cijela. Zato je svaki obrok sardina bogat
željezom, kalcijem i vitaminom D i jača kosti. Sardine sadrže i koenzim
Q10 koji pozitivno utječe
na kardiovaskularni sustav i energiju.
32
Jeste li
znali
PORODICA I ZDRAVLJE
Promjene koje treba sistematski liječiti
Preponske kile liječe se hirurškim putem
Ko`a oko o~iju
podlo`na alergijama
Mre`ica smanjuje
rizik od recidiva
Ukoliko se radi o alergijskom oboljenju, uglavnom su
promjene praćene jakim svrbežom, a koža oko očiju,
Infekcije i lijekovi
pogotovo na gornjim kapcima, je crvena, otečena,
vlaži i ljušti se
Proteini u
mesu
Meso je odličan izvor
proteina, pa tako kuhano crveno meso sadrži
između 28 i 36 grama
proteina na 100 grama.
Proteini iz mesa su visokoiskoristivi i sadrže
značajan udio esencijalnih aminokiselina, onih
koje ne možemo stvoriti
u tijelu, nego ih moramo
unositi hranom.
Ista količina crvenog
mesa osigurat će i oko
25 posto dnevno preporučenog unosa ostalih
vitamina B grupe kao što
su riboflavin, niacin, vitamin B6 i pantotenska
kiselina.
Banane za
`eludac
Banane su odličan izvor vitamina B, tako da
pružaju zaštitu nervima i
imaju umirujuće djelovanje na organizam. Anksioznost se, također,
može tretirati ovim voćem, jer banana sadrži
triptofan koji ima čak i
sedativni učinak.
Banane imaju i mogućnost da umire uznemiren stomak i da unutrašnjost želuca zaštite
od oštećenja, prije svega čira. Kombinacija banane i mlijeka znatno
smanjuje sekreciju želučane kiseline tako što
sama kombinacija materija u banani stimulira
ćelije u zidu želuca da
stvaraju deblji zaštitni
sloj.
33
32
Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Piše:
Piše:
Dr.
Katarina Dujmović
Prof. dr.
Zuvdija Kandić
ve više osoba, a pogotovo žena, žali se na
probleme s osjetljivom
kožom oko očiju i gornjih
kapaka. Često se na tom
dijelu tijela javljaju crvenilo,
sitne bubuljice, perutanje,
osjećaj svrbeža ili peckanja.
Te promjene se mogu javiti
izolirano ili kao dio kliničke
slike nekog oboljenja koje
zahvata i druge dijelove
kože.
Promjene na ovoj regiji
zahtijevaju puno više pažnje
u izboru terapije zbog blizine
očiju te neadekvatna i agresivna terapija ponekad može
i pogoršati stanje.
Postoperativna bol je manja, nema potrebe za
hospitalizacijom dužom od jednog dana, bolovanje
je značajno kraće, recidiva praktično nema
Sportisti često imaju kile
S
Lokalna terapija
Ukoliko se promjene lokalizirane na kapcima i oko
očiju javljaju u sklopu nekog
oboljenja koje zahvata i druge dijelove kože, lokalna terapija nipošto ne može biti
ista, jer preparati koji se koriste za ovu osjetljivu regiju
moraju biti blaži i ne smiju
izazivati
promjene
na
očima.
Promjene na kapcima
mogu se javiti u sklopu alergijskih oboljenja kože uzrokovanih unosom nekih alergogenih supstanci pa se
promjene mogu vidjeti i na
drugim dijelovima tijela, ali
nekada mogu biti lokalizirane samo na području oko
očiju pa uzrok dugo ostane
nepoznat.
Ukoliko se radi o alergijskom oboljenju, uglavnom
su promjene praćene jakim
svrbežom, a koža oko očiju,
pogotovo na gornjim kapcima, je crvena, otečena, vlaži
i ljušti se.
U~estalost
P
Sistemske manifestacije
Potrebna svakodnevna njega
Promjene oko očiju mogu
biti i posljedica kontaktnog
alergijskog dermatitisa koji
nastaje nakon kontakta s
nekim kozmetičkim preparatom na koji je osoba osjetljiva.
Toksi~ne supstance
Važno je prepoznati o kojem se preparatu radi, kako
ponovni kontakt ne bi doveo
do još ozbiljnijih promjena.
Međutim, kontaktni dermatitis ne mora biti alergijske
prirode, nego može nastati
Seborei~ni dermatitis
Seboreični dermatitis može zahvatiti i područja obrva i
gornjih kapaka, kada se obrve perutaju, stvara se crvenilo i
blagi svrbež. Ove simptome obično prate i promjene u
vlasištu pa dijagnoza ovog oboljenja ne predstavlja problem.
Ovo možda najosjetljivije područje naše kože zahtijeva
svakodnevnu njegu i zato pri izboru dekorativne, kao i
preparativne kozmetike, vodite računa o njenom kvalitetu i
o tome je li ona primjerena vašem tipu kože.
Iako zamrzavanjem voće i
povrće često gubi svoje korisne osobine,
smrznute borovnice mogu ih
zadržati oko godinu. Eksperimenti su pokazali da utječu
na poboljšanje pamćenja,
preveniraju rak i popravljaju
krvnu sliku.
Spec
reponske kile (hernije)
predstavljaju propadanje bilo kojih trbušnih
organa ili grupe organa kroz
otvor u predjelu prepona koji
je ograničen zidovima trbušne šupljine.
Kroz te otvore normalno
prolaze krvni i nervni putevi,
ligamenti koji drže maternicu
kod žena, odnosno funikulus
spermatikus. Ta mjesta, istovremeno, predstavljaju slaba
mjesta na trbušnom zidu.
Preponske kile se javljaju
u predjelu prepona. One mogu biti urođene i stečene,
ingvinalne i femoralne. Femoralne kile se češće javljaju kod žena. Urođene preponske kile su rezultat nesraslog kanala koji nastaje pri
spuštanju testisa iz trbuha u
skrotalnu kesu.
Pri tome, testis ispred sebe gura trbušnu maramicu s
kojom definitivno silazi u
skrotalnu kesu. Najčešće,
nastali peritonealni izvratak u
kanalu se spontano zatvori. U
manjem broju slučajeva ostaje otvoren, što rezultira preponskom kilom. Preponska
kila kod odraslih je stečena
preponska kila koja nastaje
zbog sljedećih faktora:
kod osoba nakon kontakta s
nekim nekvalitetnim preparatom koji sadrži toksične
supstance.
Danas na tržištu ima sve
više nekvalitetnih i dermatološki netestiranih kozmetičkih preparata pa je kod
kupovine potreban veliki
oprez. Promjene oko očiju
mogu se javiti i u sklopu
rozacee, kada je koža oko
očiju crvena, s prisutnim sitnim papulama i uz osjećaj
peckanja u očima, ali bez
prisutnog izraženog svrbeža.
Kod ovih pacijenata terapija je sasvim drugačija neko
kod pacijenata s alergijskim
oboljenjima i dugotrajnija je.
Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija
DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo z Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05
„ Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju
„ Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja
„ Alergijska oboljenja ko`e
„ Medicinska kozmetologija
„ Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja
zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja
Dijagnoza
Dijagnoza preponske
kile je hirurška. Najčešće
je dovoljan običan pregled, pri čemu se vidi
uvećana masa u jednoj ili
obje strane prepone, koja se povećava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje pri ležanju. Postoje
i velike kile čija masa
ispunjava skrotalnu kesu
koja se iz dana u dan
uvećava. Rana dijagnoza
olakšava hiruršku intervenciju i osigurava bolji
postoperativni ishod.
- Povećanja intraabdominalnog pritiska koji nastaje
pri kašljanju, trudnoći, napornom poslu, naprezanju
kod otežanog mokrenja (prostata), naprezanju pri evakuaciji tvrde stolice;
- Slabljenja mišića i fascija, koje se javlja sa starenjem, na slabim mjestima
stvara uvjete za protruziju organa trbuha, kroz njih i nastanak kile;
- Nakon primjene nekih
lijekova.
Slabi mi{i}i
Preponske kile manifestiraju se uvećanjem jedne ili
obje strane prepone, koja se
povećava pri naprezanju,
kašlju, a smanjuje pri
ležanju. Protruzije mogu biti
jedva primjetne pa sve do
ogromnog uvećanja prepone
i testisa, poznatog kao velike
skrotalne kile.
Male kile kod djece, u
jednom periodu nakon
rođenja, spontano nestaju,
dok velike perzistiraju uz povremene grčevite bolove
praćene plačem, otežanom
defekacijom, nekada povraćanjem, što je rezultat
komplikacija takve kile
(uklještenje). Uklještenje crijeva u kilnoj kesi predstavlja
najčešću i najtežu komplikaciju preponskih kila.
Uklještenje prati jaka, iznenadna bol u predjelu prepone, mučnina, gađenje i
povraćanje. Bol je izuzetno
jaka, s pojačanjem koje je
vezano za nalete peristaltike.
Zastoj stolice i vjetrova je
značajan znak i nastaje zbog
nemogućnosti prolaska crijevnog sadržaja kroz ukliješteno crijevo. Hitna operacija spašava život bolesniku.
Preponske
kile
kod
odraslih sve su češće sa starenjem. Bolovi se javljaju u
početku njenog nastanka,
dok se protruzijom, odnosno
uvlačenjem organa trbuha
kroz kanal, oni pojačavaju
nakon dužeg stajanja, hodanja, podizanja tereta, napornih poslova. Kod fudbalera
nakon treninga ili utakmica
javljaju se dugotrajni bolovi,
koji nestaju nakon odmora.
Bolesnik ima osjećaj da ga
nešto vuče ili pritišće u preponi.
Ponekada se javi oštra
bol u preponi koja nastaje
naglim pokretom ili napornim radom pri preskoku ili
podizanju tereta. Kada kanal
u cijelosti bude otvoren i
formirana kila, bol postepeno nestaje, a u preponi se
sve više uvećava izbočenje
koje pacijent uočava pri naprezanju, kašlju, a smanjuje
pri mirovanju i ležanju.
Strukture tkiva
Liječenje preponskih kila
je operativno. Konzervativni
tretman je indiciran samo u
slučajevima kada se zbog
pratećih oboljenja operacija
ne može provesti. Primjenjuju se utezi, bracherium, zavoji, opasači, flaster ili pelo-
Preponske kile predstavljaju često oboljenje.
Devet puta su češće kod
muškaraca nego kod
žena. U dobi od 25 do 40
godina ima ih pet do
osam posto populacije. U
dobi iznad 40. godine ove
kile sve su češće, a iznad
60. sreću se u 45 posto
populacije.
ta. Repozicija kile (taxis) nije
dozvoljena nakon prijema u
bolnicu, kod kila koje su dugotrajno bile ukliještene, kod
upalnih promjena i kada se
tim postupkom reponira kila
u bloku.
Kako je rizik od operacije
hernija zanemarljiv, stopa
recidiva (ponovnog javljanja)
toliko je niska da ne postoje
nikakvi razlozi da se ne operira svaka hernija.
Operacije preponskih kila
danas se najčešće rade bestenzionom tehnikom, prilikom čega se slabost struktura tkiva prednjeg trbušnog
zida zamjenjuje primjenom
mrežice. Postoperativna bol
je manja, nema potrebe za
hospitalizacijom dužom od
jednog dana, bolovanje je
značajno kraće, recidiva
praktično nema.
Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika
Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji
Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije)
Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli
nokti...
Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije
Fisure analne
Fistule perianalne
Kondilomi
Tumori
TEM - operacije debelog crijeva kroz
analni otvor
INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog,
Endokrinolog, Nefrolog...
Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter
krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk
srca),
Ergometrija,
Programi sr~anih oboljenja,
Dopler krvnih sudova,
Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja
Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki
pregledi
Screening pregledi za menad`ere,
Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba
Ku}ne posjete,
Ku}na i stacionarna medicinska i palijativna njega
u specijalno opremljenim apartmanima sa educiranim stru~nim timom.
Druge potrebne specijalisti~ki pregledi (urolog, pedijatar, hematolog, nefrolog,
GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija,
Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim
3 D-4D aparatom,
Trudno}a i pra}enje trudno}e,
Poro|aji
Rano otkrivanje tumora grli}a maternice,
jajnika (PAPA test, Clamidija,
Mikoplazma, HPV...)
Ginekolo{ke standardne i laparoskopske (laserske )
operacije
UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100,
GSM: 061/229-397, e-mail: [email protected]
RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h
www.zu-alea-dr-kandic.ba
Jeste li
znali
Lan i
menopauza
Sjemenke lana možda
i ne pomažu kod iznenadnih naleta vrućine od kojih
pate žene u menopauzi,
bez obzira na prijašnja istraživanja koja su to najavljivala.
Naučnici s Klinike
“Mejo” utvrdili su da nema razlike u pogledu navala vrućine, od kojih trpe
žene u menopauzi, u grupama žena koje su uzimale lan u odnosu na one
koje nisu. Ispitivanjem je
bilo obuhvaćeno 188
žena koje su svakodnevno
kroz šest sedmica jele
proizvode sa sjemenkama lana te druga grupa
žena koja je jela proizvode
koji su izgledali isto, ali su
bili bez lana.
Tokom šest sedmica
kod više od jedne trećine
žena u svakoj grupi zabilježeno je 50-postotno
smanjenje učestalosti i
intenziteta
naleta
vrućine.
Sardine {tite
mozak
Sardina je jedan od
najhranjivijih riba, obiluje
omega 3-masnim kiselinama koje pomažu reguliranju i smanjenju nivoa
holesterola u krvi. Sardine su i odlična hrana za
mozak jer djeluje na
moždane funkcije i potiče
pamćenje.
Ova zdrava morska riba jedna je od rijetkih koja
se jede cijela. Zato je svaki obrok sardina bogat
željezom, kalcijem i vitaminom D i jača kosti. Sardine sadrže i koenzim
Q10 koji pozitivno utječe
na kardiovaskularni sustav i energiju.
34
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 058-0-Su-1981/11
Mostar, 24. 10. 2011. godine
Na temelju ~lanka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije
BiH“ broj 38/05 i 22/06), ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Op}inskog suda u Mostaru, predsjednik suda raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih radnih mjesta u Op}inskom sudu u Mostaru
1. Vi{i referent-asistent suca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme
2. Vi{i referent za upravljanje predmetima . . . . . .1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme
Poslovi i zadaci za poziciju pod 1.
- na ra~unaru obavlja poslove vo|enja zapisnika na ro~i{tima, raspravama i pretresima u zgradi
suda ili van nje
- radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima po{te i izrade kra}ih
dopisa po uputama i naredbama suca na ra~unaru
- a`urira akte po ve} uba~enim primjercima u sistemu uz nadzor suca ili suradnika
- postupa po naredbama suca u svezi spisa, sre|uje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad
- unosi podatke u Registar nov~anih kazni (ru~no i/ili elektronski) o nov~anim kaznama i za{titnim mjerama koje su izre~ene fizi~koj osobi, pravnoj ili odgovornoj osobi
- vr{i kucanje po diktatu i prijepisu na ra~unaru
- vr{i prepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, u~estvuje i na
glavnim raspravama kao tehni~ki operater na ure|ajima za audio snimanja su|enja
- vr{i poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za ~iju dostavu nije zadu`en vi{i referent za upravljanje predmetima
- vr{i umno`avanje materijala u svezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehni~kom ure|aju
za tu svrhu
- poma`e sucu u izradi izvje{}a i drugih akata
- dostavlja spise na otpremu vi{em referentu za otpremu
- obavlja poslove za sudijskog stru~nog suradnika u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu
- vr{i i druge poslove po nalogu tajnika suda
Poslovi i zadaci za poziciju pod 2.
- vr{i identifikaciju predmeta na policama koje je potrebno iznijeti sucima na temelju posebnog
izvje{}a-ispisa koji mu sa~injava {ef pisarnice
- sortira predmete po zadu`enosti sucima, te dodaje novoprimljene predmete
- provjerava da li su svi predmeti uredni u omotima sa svim potrebnim oznakama, te eventualno
neuredne vra}a referentima na prijemu da se a`uriraju
- nakon rada kod suca, provjerava da li ti predmeti imaju urednu naredbu suca za postupanje, te
otklanja eventualne nedostatke, bilo vra}anjem sucu na izdavanje naredbe, bilo asistentu suca da
se nedostatak ispravi
- stara se da predmeti po kojima je postupljeno budu uredno ulo`eni na odgovaraju}e police
- postupa po naredbi suca za dostavu i izno{enje pojedinih predmeta ili pismena
- kontrolira urednost izno{enja predmeta i o uo~enim nedostacima obavje{tava {efa pisarnice
- daje strankama na uvid spise kako je to predvi|eno zakonom i Poslovnikom o unutarnjem sudskom poslovanju
- vodi evidenciju predmeta (manuelno i/ili elektronski) o predmetima upu}enim drugim sudovima i prati njihovo vra}anje
- obavlja druge poslove u pisarnici po naredbi {efa pisarnice, tajnika ili predsjednika suda
Op}i uvjeti: Op}i uvjeti iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetan, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
radnog mjesta, vrsta i stupanj stru~ne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u
posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat
disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini da
nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH, SSS - srednja {kolska sprema IV stupnja - za
obje pozicije)
- zavr{ena gimnazija, ekonomska, upravna {kola, elektrotehni~ka, strojarska, prometna, gra|evinska, poljoprivredna, tekstilna ili medicinska {kola (za poziciju pod 1.)
- zavr{ena gimnazija, ekonomska ili upravna {kola (za poziciju pod 2.)
Posebni uvjeti:
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme (za obje pozicije)
- poznavanje rada na ra~unaru (za obje pozicije)
- polo`en stru~ni ispit za namje{tenike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH za SSS (samo
za poziciju pod 2.)
Obvezno testiranje poznavanja daktilografije za prijavljene kandidate (samo za pozicijiu pod 1.)
Potrebni dokumenti: (original ili ovjeren preslik)
- svjedo~anstvo/svjedod`ba o zavr{enoj tra`enoj srednjoj {koli
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenike u organima dr`avne slu`be u Federaciji
BiH za SSS IV stupnja (samo za poziciju pod 2.)
- dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdata od strane ovla{tene
informati~ke ku}e/poduze}a/ustanove ili informati~kog fakulteta/fakulteta za ra~unarstvo ili od
oragnizacije/poduze}a/ustanove koje je registrirano da mo`e pru`ati obuku u radu na ra~unarima
- uvjerenje da se protiv kaniddata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) - od nadle`nog suda
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice
- uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ili uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u mati~noj
evidenciji
- ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao
rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini
- ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH
Napomena: Sukladno ~lanku 32. stavak 2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be
u Federaciji BiH na javni oglas za poziciju pod 2. se mogu prijaviti kandidati koji nemaju polo`en
stru~ni ispit za namje{tenike u organima uprave u Federaciji BiH sa SSS, ali su ukoliko budu primljeni u radni odnos, du`ni taj ispit polo`iti najkasnije u roku od {est mjeseci od dana prijema u
radni odnos u organu dr`avne slu`be, u protivnom im prestaje radni odos.
Izbor izme|u prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete izvr{it }e se nakon obveznog testiranja poznavanja daktilografije (za kandidate za poziciju 1.).
Izabrani kandidati za obje pozicije }e biti du`ni dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta poslije odabira kandidata.
Rok i adresa dostave:
Prijave sa kra}im `ivotopisom uz kontakt-telefon na koji }e kandidati biti dostupni u tijeku radnog vremena i isklju~ivo tra`enim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15
dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem pisarnice Op}inskog suda u Mostaru ili putem
po{te, preporu~eno na adresu:
Op}inski sud u Mostaru
Ulica Adema Bu}a br. 20
88 104 Mostar
Sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati.
Dokumenti se vra}aju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje.
PREDSJEDNIK
Marin Zadri}
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO
Ul. Kolodvorska br. 14 - 71000 Sarajevo
Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-4904/11 od 24. 10. 2011. godine, objavljuje se:
JAVNA LICITACIJA
ZA PRODAJU
PUTNI^KOG VOZILA LADA NIVA PUTEM PRIKUPLJANJA
PISMENIH PONUDA
PODACI O VOZILU I CIJENA VOZILA:
Vrsta: putni~ki automobil; Marka: Lada; Tip vozila: Niva; Vrsta motora; benzin; Reg. broj: 965-E-469; Broj motora: 7126704; Oblik karoserije: terenski; Boja vozila: bijela obi~na;
Broj sjedi{ta: 5 (pet); Broj vrata 2 (dva); Godina proizvodnje: 2002; Snaga motora: 58 KW;
Broj {asije XTA21213021690024.
Po~etna licitaciona cijena, u vi|enom stanju iznosi 2.500,00 KM.
Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najve}om ponu|enom cijenom.
Ukoliko dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu najve}u cijenu, vozilo }e biti prodato onom ponu|a~u koji nakon otvaranja ponuda ponudi ve}u cijenu.
PREGLED VOZILA: Vozilo se mo`e pogledati u Centralnom objektu JU Zavod za hitnu
medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, ul. Kolodvorska 14. Sarajevo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 722-364.
PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja najkasnije prije po~etka
otvaranja ponuda: uplate depozit u visini od 250,00 KM za vozilo Ladu nivu na transakcijski ra~un Zavoda broj: 338-900-22080026-68 kod UniCredit banke Sarajevo.
PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA: Ponu|a~ je du`an pismenu ponudu dostaviti
u propisno zape~a}enoj koverti, sa nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom „Ponuda za
kupovinu vozila LADA NIVA“ direktno ili putem po{te, na adresu: Javna ustanova Zavod
za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, ulica Kolodvorska br. 14., 71000 Sarajevo,
najkasnije do 09. 11. 2011. godine do 10,00 sati.
Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka, bez obzira kad su poslane, ne}e se uzeti
u razmatranje i bit }e neotvorne vra}ene ponu|a~u.
Otvaranje ponuda prispjelih do navedenog roka, odr`at }e se dana 09. 11. 2011. godine u
12,00 sati u prostorijama Zavoda, ul. Kolodvorska 14 Sarajevo. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi predstavnici, samo na osnovu ovjerenog pismenog ovla{}enja ponu|a~a, koji su dostavili ponudu.
OBAVEZE KUPCA: Kupac je du`an za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos ponu|ene cijene na transakcijski ra~un Zavoda broj: 338-900-22080026-68 kod UniCredit banke Sarajevo, u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnijeg ponu|a~a.
Vozilo se preuzima najkasnije u roku od 2 dana po izvr{enoj uplati ponu|ene cijene. Ako
kupac odustane od kupovine vozila, nakon {to je ponudio najvi{u cijenu, upla}eni depozit
mu se ne vra}a, dok }e ostalim ponu|a~ima biti vra}en upla}eni depozit. Tro{kove poreza i
prevoda snosi kupac.
DODATNE INFORMACIJE
U postupku nadmetanja Zavod zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti, odbiti ponudu,
poni{titi oglas, bez bilo kakve odgovornosti prema ponu|a~ima u pogledu naknade tro{kova, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupanja.
Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/722-364.
Sarajevo, 24. 10. 2011. g.
Dnevni avaz, srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
35
Žensko zdravlje
Bolestan organizam šalje signale
Piše:
Prof. dr. Naima
Arslanagić
oža je izložena mehaničkim iritacijama vanjske sredine. To se
naročito odnosi na kožu tabana, dlanova i sjedalne regije. Također je izložena mehaničkom pritisku i samog
organizma, na mjestima
gdje se dvije površine kože
dodiruju i klize jedna preko
druge u toku svakodnevnih
kretnji i aktivnosti. Trenje
kože o kožu je najizrazitije na
koži pazuha, prepona i vrata.
Ukoliko je tjelesna težina
veća, a naročito kod gojaznih osoba, kao posljedica
trenja koža postaje vremenom tamnije pigmentirana,
zadebljana, neravna i gruba.
To je tzv. Acanthosis nigricans benigna.
K
Crna ko`a ukazuje
na karcinom `eluca
Neravna, zadebljana, tamna, skoro crna kao prljava i hrapava koža
velikih pregiba tijela može nastati i onda kada je tjelesna težina
uravnotežena, čak i kod sasvim mršavih osoba
Promjene se
javljaju na
pregibima
Pomaže ženama
Sladi} protiv
PMS-a
Blagi svrbe`
Neravna, zadebljana, tamna, skoro crna kao prljava
i hrapava koža velikih pregiba tijela može nastati i onda
kada je tjelesna masa uravnotežena, čak i kod sasvim
mršavih osoba, ako se razvija karcinom na nekom od
unutrašnjih organa. To je
tzv. Acanthosis nigricans
maligna. To su paraneoplastične promjene kože, koje
duju hormonalne promjene
u tom dobnom uzrastu.
Mnogo je češća kod djevojaka. Acanthosis nigricans
benigna česta je i kod žena
u doba menopauze i u postmenopauzalnom periodu.
Prve promjene počinju u
Postojanje metastaza
Maligna akantoza nestaje s kože tek nakon operativnog odstranjenja adenokarcinoma želuca. Ukoliko su
negdje već prisutne metastaze, koje nisu vidljive golim
okom hiruga u toku operativnog zahvata, niti se mogu
otkriti danas dostupnim kliničkim pretragama, Acanthosis nigricans maligna perzistira i dalje. I nikakvom
terapijom ne mogu se odstraniti prisutne promjene na
koži, jer karcinom luči supstance koje izazivaju nastanak
maligne crne akantoze.
same nisu tumorskog karaktera, ali ukazuju na postojanje tumora u organizmu.
Acanthosis nigricans benigna susreće se kod osoba
oba spola s povećanom tjelesnom masom i gojaznih.
Naročito je česta u periodu
adolescencije, čemu pogo-
preponama, zatim se javljaju promjene u pazušnim
pregibima, a najkasnije na
koži vrata. Koža je u početku
crvena i blago svrbi. U narednih nekoliko mjeseci postaje tamno pigmentirana, a
zatim skoro crna, zadebljana, hrapava, sa sitnim bradavičastim izraslinama.
Kako je jedini uzrok nastanka ovakvih promjena
pojačano trenje kože usljed
prekomjerne tjelesne mase, terapija je smanjenje
tjelesne težine na normalne vrijednosti, kada se normalizira tjelesna težina i
promjene na koži polako
iščezavaju. Da bi pojačana
pigmentacija nestala, treba duži vremenski period,
jer se u samim ćelijama
nakupio pigment koji trebaju odstraniti druge ćelije
kože.
zadebljana koža pregiba
može biti prvi znak postojanja karcinoma želuca i to
adenokarcinoma. Acantho-
sis nigricans maligna može
biti prisutna bez bilo kojih
drugih znakova karcinoma
želuca.
Rezultati najnovijeg
istraživanja pokazali su
da sladić predstavlja idealan prirodni lijek protiv
neugodnih simptoma izazvanih menopauzom.
Ovaj slatkiš imitira učinak estrogena i progesterona, hormona koji su
odgovorni za reproduktivne funkcije žena. Korijen sladića se također
preporučuje ženama kako bi ublažile simptome
PMS-a.
Pomaže i pri ublažavanju upale i stimulira
imunološki sistem kako
bi se borio protiv virusne
infekcije.
Istraživanja
Za zdravo srce
Neutralni puder
Da bi se smanjilo mehaničko djelovanje trenja dvije
površine kože jedne o drugu, treba, dok se ne reducira tjelesna težina, na pregibe nanositi neutralni puder.
Acanthosis nigricans maligna javlja se obično kod
starijih osoba koje nisu gojazne. Koža pregiba ima sve
karakteristike kože koje su
opisane kod dobroćudne crne akantoze. Maligna, crna,
Pet porcija dnevno
U časopisu “PLoS
Medicine” objavljeno je
da se jedenjem voća i
sirovog povrća može modificirati genetička promjena (varijanta gena
9p21) koja povećava rizik
od bolesti srca. Time se
samo dokazuje koliko je
pogrešno mišljenje da se
ne mogu izmijeniti geni
koje smo naslijedili od
roditelja.
Istraživanje je provedeno na 27.000 ljudi različitih etničkih grupa i
porijekla. Još nije poznato na koji način hrana
modificira gene, ali rezultati podržavaju preporuke o važnosti konzumiranja više od pet serviranja
voća i povrća dnevno.
36
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U GRADA^CU
Broj: 28 0 Ip 006419 05 Ip
Grada~ac, 27. 9. 2011. godine
Op}inski sud u Grada~cu, sudija Atifa Zaimovi} u izvr{noj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa
Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina (raniji naziv UPI Banka dd Sarajevo) protiv izvr{enika Mulahalilovi} - Titan d.o.o. Grada~ac, Emira (Nesib) Mulahalilovi} zastupani po punomo}niku Midhatu Skenderovi}u advokatu iz Grada~ca i Rasima (Nurija) Omeragi} zastupan po punomo}niku Sinanovi} Faruku advokatu iz Br~kog radi izvr{enja na nekretninama izvr{enika, gore ozna~enog dana donio je slijede}i
ZAKLJU^AK
I Odre|uje se prvo ro~i{te za javnu prodaju nekretnina izvr{enika i to:
a) k~. br: 12/178, I oku}nica II ku}a - zgrada bez zemlji{ta koja se nalazi na parceli broj:
12/178 povr{ine 130 m2 i ekonomsko dvori{te upisano u el. zk. ul. br: 1080 K.O. Grada~ac
(preuzeto iz zk. ul. br: 4296 iste katastarske op}ine) trajno pravo kori{tenja zemlji{ta pod
zgradom i koje slu`i redovnoj upotrebi u korist sopstvenika zgrade dok na tom zemlji{tu
postoji zgrada i pravo svojine na ku}i - zgradi u korist Emira Mulahalilovi}a sina Nesiba iz
Grada~ca sa dijelom od 1/1 a koja po novom premjeru odgovara parceli k.~. br: 2463/2 upisana u pl. br: 473 K.O. Grada~ac I
b) dio k~. br: 153/1 Lihovka, ku}a i zgrada dvori{te njiva povr{ine 563 m2 upisana u el. uk.
ul. br: 29 K.O. Donji Lukavac (preuzeto iz zk. ul. br: 169 iste katastarske op}ine) sa pravom
svojine Rasima Omeragi}a sina Nurije iz Grada~aca sa dijelom od 1/1, a koja po novom premjeru odgovara dijelu kp. br: 1570/2 upisana u pl. br: 570 K.O. Donji Lukavac.
c) dio k~. br: 153/1 Lihovka, njiva povr{ine 2427 m2 upisana u el. uk. ul. br: 29 K.O. Donji
Lukavac (preuzeto iz zk. ul. br: 169 iste katastarske op}ine) sa pravom svojine Rasima
Omeragi}a sina Nurije iz Grada~ca sa dijelom od 1/1, a koja po novom premjeru odgovara
dijelu kp. br: 1570/2 upisana u pl. br: 570 K.O. Donji Lukavac.
Prodaja }e se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog suda, soba broj 5
na dan 31. 10. 2011. godine u 10 sati.
II Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka nema slu`nosti a upisan je teret za kredit
DOO „Mulahalilovi} - Titan“ Grada~ac u iznosu od 1.000.000,00 DM u korist Usaid Business Finance-Banka zastupnik Komercijalna banka d.d. Tuzla i zabilje`ena je zajedni~ka
hipoteka u zk. ul. br: 196 K.O. Donji Lukavac pod C/8.
III Vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklju~ka utvr|ene su zaklju~kom ovog suda od
22. 06. 2011. godine u iznosu:
- za nekretnine opisane u ta~ke I pod a) u iznosu od 179.873,00 KM
- za nekretnine opisane u ta~ki I pod b) u iznosu od 106.734,45 KM
- za nekretnine opisane u ta~ke I pod c) u iznosu od 9.708,00 KM, a iste se na zakazanom prvom ro~i{tu ne mogu prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti.
IV Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica navedenih u ~lanu
88 Zakona o izvr{nom postupku.
V Za u~e{}e u prodaji nekretnina, uslov je davanje osiguranja koje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM.
Osiguranje se pola`e na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj: 1321900309458869.
Tra`ilac izvr{enja po ~ijem prijedlogu je odre|eno ovo izvr{enje, nije du`an dati osiguranje
kao i nosioci prava upisanih u zemlji{noj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako
njihova potra`ivanja dosti`u iznos osiguranja.
VI Kupac najvi{om ponudom pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje, koju je du`an platiti na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD
Tuzla, Filijala Grada~ac, `irora~un broj: 1321900309458869 u roku od 30 dana nakon
odr`ane javne prodaje.
Kupac je du`an platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se
stranke druga~ije ne dogovore.
VII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najpovoljnija ponu|a~a, vratit }e
se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja.
VIII Ovaj zaklju~ak objavit }e se na sudskoj oglasnoj tabli.
Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja,
odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.
POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljena `alba niti prigovor.
SUDIJA
Atifa Zaimovi}
Odlukom Upravnog odbora dobrovoljnih davaoca
krvi Sarajevsko-romanijske regije Isto~no Sarajevo na sjednici od 7. 10.
2011. godine progla{ava se
neva`e}i stari pe~at, a Upravni odbor je na istoj sjednici usvojio izgled i dimenzije novog pe~ata.
UPRAVNI ODBOR
POTPREDSJEDNIK
BORISLAV RADONJA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj 65 0 P 178671 10 P
Sarajevo, 18. 10. 2011. godine
OBAVIJEST
ZA ALEMA PEZU IZ SARAJEVA
Dana 15. 01. 2010. godine tu`itelj Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo podnio je tu`bu protiv
Alema Peze iz Sarajeva, posljednje poznate
adrese ul. H. Kre{evljakovi}a br. 15, radi regresnog duga, pa se radi nemogu}nosti uru~enja
tu`be tu`enom na navedenu adresu tu`eni obavje{tava da tu`bu mo`e preuzeti u roku od 15
dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u ul. [enoina br. 1, istekom kojeg
roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena, te da u daljem roku od
30 dana, prema ~l. 70. st. 1. ZPP-a, mo`e dati
odgovor na tu`bu. Tu`eni se tako|er obavje{tava da ukoliko u navedenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, Sud }e prema ~l. 182.
ZPP donijeti Presudu zbog propu{tanja.
Sutkinja
Silvana Brkovi} - Mujagi}
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine TK“ br. 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Tuzlanskog kantona,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika
u Pedago{kom zavodu Tuzlanskog kantona
4/272
- Direktor Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona
- 1 (jedan) izvr{ilac
Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu
slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.
Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o nadle`nostima i kriterijima za postavljenje direktora Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona, i to:
- VSS/VII stepen stru~ne spreme
- zavr{en fakultet dru{tvenih, prirodnih ili tehni~kih nauka,
- najmanje 7 (sedam) godina radnog sta`a u struci, od ~ega najmanje tri (3) godine u ustanovama obrazovanja na poslovima nastavnika ili pedagoga,
- poznavanje rada na ra~unaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu
Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2,
75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od
dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme i potvrdu o radnom sta`u u struci
u ustanovama obrazovanja na poslovima nastavnika ili pedagoga,
3.dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH
www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji
imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u
roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji
sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2.,
75 000 Tuzla
sa naznakom:
’’Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Pedago{kom zavodu Tuzlanskog
kantona „
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR
Sead Maslo, dipl.iur.
Tara Rid je lagala pa priznala
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
Kristina Milian se i službeno rastala
SARAJEVO Održana godišnja Skupština AMUS-a
Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i za sve nas, poručio je Merlin Cilj AMUS-a jeste
omogućiti autorima muzike legalno poštivanje prava na njihovo intelektualno vlasništvo
U sarajevskom Domu
mladih jučer je održana godišnja Skupština Asocijacije
muzičkih stvaralaca BiH
(AMUS), na kojoj je izabrano
novo rukovodstvo. Predsjednik je Dino Merlin, a potpredsjednici Hari Varešanović i Ismet Nuno Arnautalić.
Pjevačica Kristina Milian
(Christina) napokon se i zakonski rastala od repera Terijusa Neša (Terius Nash), a u
braku su bili kratko, od septembra 2009. godine, kada su se
vjenčali u Las Vegasu. Papire
za rastavu suprugu je Kristina
poslala još u februaru 2010. godine, nekoliko dana prije nego
što je rodila njihovu kćerku
Vajolet (Violet).
Nakon što se rastala Kristina je na svom Twitteru napisala: “Volim slobodu... Slobodu
da budem... da volim... da nemam granice... Volim neočekivano, volim prekršiti pravila i
imati pravo na vlastite odluke!”
Prijelazno rješenje
Nakon što je jedannovinarsreoTaru
Rid (Reid) na aerodromu nakon napornog leta počeo ju je ispitivati da mu komentira svoje kratke zaruke i brak sa Zakom (Zack), a potom ju je pitao bi li ona i
suprug pobijedili u američkom TV šouu
realnosti o mladencima.
Potom mu je Tara rekla: “Ne bismo
zato jer nismo legalno vjenčani.” Podsjetimo, par je ovog ljeta održao svadbenu
ceremoniju tokom odmora u Grčkoj samo dan nakon što su se zaručili. Danima
nakon toga Tara je o svadbi pričala po
medijima, a kad nije to radila, smišljala
je statuse za Twitter.
Lindzi Lohan gola na naslovnici
’
’
Prema pisanju američkih
medija, Lindzi Lohan (Lindsay) ovog vikenda pozirala
je gola za naslovnicu časopisa “Playboy”. Osim što je
morala odrađivati svoj dug
društvu kroz koristan rad u
mrtvačnici u subotu, Lindzi
je rado i pozirala fotografima
časopisa s kojima je pregovarala mjesecima.
Naime, oni su joj prvobitno ponudili 750.000 dolara, a
Lindzi je tražila milion. Iako
niko nije dobio što je htio,
našli su se na sporazumnoj cifri koja još nije potvrđena, ali
je vrloblizu milionu. Jošje nepoznato hoće li izaći na naslovnici izdanja za novembar
ili decembar.
Lohan:
Pregovori
trajali
mjesecima
- Ovo je samo prijelazno
rješenje i nisam zadovoljan
redoslijedom stvari. Trebaju nam mladi ljudi, fajteri koji će se boriti za sebe i
za sve nas - rekao je Merlin,
koji je nakon imenovanja
dobio veliki aplauz.
Članovi Upravnog odbora Vlado Podany, Amir
Šehić i Hamza Ražnjatović
vodili su sjednicu na kojoj
su jednoglasno usvojene izmjene Statuta, a svi članovi
Skupštine podržali su iz-
Milian: Bila
u braku s
reperom
Nešom
S jučerašnje Skupštine AMUS-a
Nazif Gljiva, Fahrudin
Pecikoza, Dino Šaran, Brano Jakubović, Mladen Vojičić Tifa, Mahir Sulejmanović, Samir Mujagić SMS,
Nedim Babović, Ibro Mangafić, Igor Vukojević, Almir Ajanović, samo su neki
od onih koji su prisustvovali Skupštini AMUS-a.
- Od srca sam glasao za
Dinu Merlina. On je najbolja
osoba u ovom trenutku za
ovu odgovornu funkciju.
Zadovoljan sam kako su stvari bile poredane na Skupštini. Sve je bilo u okvirima zakona i Statuta, kako
se i pravi jedno udruženje.
AMUS bi mogao puno donijeti autorima. Ne trebamo
zaobići ni agenciju “Sine
Qua Non”. Želimo da budemo ravnopravni partneri,
naravno, bez Mirze Hajrića uz osmijeh je rekao Gljiva.
(Foto: B. Nizić)
bor Merlina, Arnautalića i
Varešanovića.
Pitanje licence
AMUS je udruženje koje postoji još od 1946. godine, a egzistiralo je pod različitim imenima, ali s istim ciljem - omogućiti autorima muzike legalno
poštivanje prava na njihovo
intelektualno
vlasništvo.
Novi Zakon o autorskom
pravu BiH, koji je nedavno
stupio na snagu, otvara put
autorima da se ta prava ostvare u skladu s evropskim stan-
dardima.
- U svemu ovome samo je
jedna stvar važna - da licenca
dođe kući. Kada dobijemo
licencu, bit ćemo gospodari
onoga što jesmo. Tada ponovo kreće priča. Ponudit
ćemo agenciji “Sine Qua
Non” džentlmenski ugovor
o servisiranju i razgovarat
ćemo s ravnopravnih pozicija. Ako ne mognemo dalje sarađivati, osnovat ćemo sami
servis. To nije nikakav problem. Imamo kapacitete da
bi svako mogao provjeriti
ono šta ga zanima - rekao je
Merlin.
Vlado Podany, predsjednik Upravnog odbora, pozvao je članove Skupštine
da počnu prijavljivati svoja djela u AMUS-u.
- Što budemo imali više
ulaznih podataka, lakše
ćemo zatvarati te osnovne
uzuse da bismo dobili licencu. Licencu dobiva ono
udruženje koje ima najveći
broj upisanih djela. Moramo
raditi za sebe da bismo mogli
raditi za kolektiv - rekao je
Podany.
D. ZEBA
Hanka Paldum objavila novu pjesmu
Numera “Šta svaka žena sanja” bit će uvrštena i na novi CD
”Šta svaka žena sanja” nova je pjesma Hanke Paldum,
koja se počela emitirati na radiostanicama i za kratko vrijeme osvojila je simpatije
slušalaca. Ovo je za Hanku
svojevrsni test za novi album
na kojem radi uporedo s nastupima. Numera bit će uvrštena i na novi Hankin CD.
- Trebala sam prije nekoliko dana snimiti i spot za
ovu pjesmu, ali sam to morala odgoditi zbog jake prehlade - kaže Hanka.
Iako je najavila novi album, o terminu objavljivanja
jošne može govoriti.
- Stalno sam na putu, pa ne
mogu ući u studio da se u potpunosti posvetim snimanju.
Predstavljamo učesnike 15. Jazz Festa Sarajevo
č Riječ je o izvođačima koji se s pravom nazivaju istinskim
muzičkim velikanima današnjice
Britanskog kontrabasistu Dejva Holanda (Dave
Holland) i španskog gitaristu Pepe Habikuelu (Habichuela) s pravom nazivaju istinskim muzičkim velikanima današnjice, a svoj zajednički projekt ovi sjajni izvođači predstavit će 2. novembra na sceni 15. Jazz Festa Sarajevo u Bosanskom
kulturnom centru.
Holand, trostruki dobitnik Gremija, na sceni je od
šezdesetih godina, a studio i
pozornicu u proteklih 50 godina dijelio je s najvećim
džezerima Majlsom Dejvisom (Miles Davis), Stenom
Gecom (Stan Getz), Petom
Metinijem (Pat Metheny) i
Herbijem Henkokom (Herbie Hancock), dok je Habikuela danas jedan od najreprezentativnijih predstavnika flamenka. Kako sam kaže,
Holand i Habikuela: U BKC-u 2. novembra
dok on u ovoj kombinaciji
gotovo postaje Englezom,
Dejv Holand, s druge strane,
kao da pripada romskom svijetu temperamentnog flamenka.
Njihova saradnja započinje 2006., a brojni zajednički nastupi rezultirali su
albumom jednostavnog, ali
simboličnog naslova “Hands”, objavljenog prošle godine. Ovaj tandem predstavit
će se u flamenko kvintetu čiji
će specijalni gost na koncertu biti španski gitarista Hosemi Karmona (Josemi
Carmona).
H. P.
Spec
Paldum: Nastupi u Njemačkoj i Austriji
Jer, kad uđeš u studio, sve ostalo moraš zapostaviti. Ali radim - kaže nam Hanka.
Pred pjevačicom su nastupi u Njemačkoj, Ljubljani te
Slovenijiiona kaže da se radu-
je svakom susretu s publikom.
- Lijepo je osjetiti da stare
pjesme žive kao i da je ova
nova našla svoje mjesto kod
publike - poručuje Paldum.
L. S. R.
Novi spot tuzlanske grupe “No Rules” za pjesmu
“Ne reci da me voliš” ugledao je, konačno, svjetlo
dana. Iako je video trebao biti završen u junu, kako
nam je kazao gitarista Goran Čampara, spot je sniman početkom septembra u Teatru Kabare Tuzla.
Ovim uratkom nastavljaju promociju albuma
“Homesick Blues”, a u narednom periodu bend
ima u planu snimanje još jednog spota, nakon čega
ćeuslijediti ikoncertnapromocija.
Ad. K. Članovi benda “No Rules”
38
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, srijeda,,
26. oktobar/listopad 2011.
NUTRICIONISTI PREPORUČUJU Mijenjajte sebe, a ne hranu
šš
Sve dijete su dobre, ali one su produkt nečijeg tuđeg iskustva koje
ne mora, nužno, odgovarati vama i vašem ukusu
Postoje stotine, ako ne i hiljade, savjeta kako izgubiti višak
kilograma, a sve su napisali
stručnjaci koji tvrde da je baš
njihova preporuka najbolja.
Sve dijete su dobre, ali one su
produkt nečijeg tuđeg iskustva
koje ne mora, nužno, odgovarati
vama i vašem ukusu.
Da se vas pita, jeli biste ono
što ste i do sada konzumirali, a
mi vam donosimo i ovce i novce zadržavate dosadašnje prehrambene navike, uz male promjene, i
gubite kilograme.
Pijte kafu - Američki
naučnici tvrde da kafa smanjuje
rizik od dijabetesa, a smanjuje i
apetit.
Ne poslužujte hranu na
sto - Istraživanje je pokazalo da
kada se ljudima jelo servira na
tanjiru, pojedu 35 posto manje
nego oni pred kojima su posude
s hranom tokom cijelog obroka.
Pazite šta pijete - Izbacite
pića krcata šećerom ili umjetnim sladilima.
Ako pijete samo vodu, za godinu ćete izgubiti i do 18 kilo-
Spec
Hemijski spoj bisfenol A (BPA),
koji se koristi za učvršćivanje plastike, može uzrokovati hiperaktivno i
agresivno ponašanje kod djevojčica
već u dobi od tri godine, utvrdila je
četverogodišnja američka studija.
Kod svih trudnicapronašli su tragove bisfenola A u urinu, u prosjeku od dva mikrograma po litru. Djevojčicemajkikoje suimalevećukoncentraciju odoveudobi odtrigodine bile su tjeskobnije, depresivnije i agresivnije od drugih.
MITSKO
IME
BI]E,
POLJSKE
POLA
TENISERKE
^OVJEK
POLA KONJ NA SLICI
P.E.
grama.
Jedite proteine - Naučnici
su utvrdili da ljudi koji jedu hranu bogatu proteinima gube brže
i više kilograma nego osobe koje
ne uživaju takve namirnice.
Jedite hljeb sa sjemenkama - Sjemenke su bogate vlaknima te pomažu u probavi, a ujedno vas štite od karcinoma i
srčanog udara.
Napori prije jela - Britanci
tvrde da će vas hrana koju unesete, ako vježbate prije svakog
obroka, prije zasititi.
Boravak djece na otvorenom
Djeca koja više vremena provode na otvorenom i izložena su
prirodnoj svjetlosti imaju manje
izglede za razvoj kratkovidnosti, tvrde istraživači s Univerziteta u Kembridžu.
Kratkovidnost je mnogo
češća nego prije 30 ili 40 godina,
ITALIJA
BIJES,
[email protected]
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
CAKA, KLOKAN,
INSINUIRATI, NG,
LUKS, MAJ, CER,
RENE, LA, ALARM,
ANTEN, RODNI
ETKINS, IVAK, DOISTA
2686
LJUBAVNIK,
DRAGI
(tur.)(
EVROPSKA
[email protected]
PREZIME
TENISERKE
NA SLICI
DRONJCI,
RITE
ST. NBA
KO[ARKA[
LARI
Karl Bernhard Moltke bio je
pruski general i vojskovođa?
1Helmut
je pripadnik ljudske zajedničiji muški pripadnici nikada ne
2rastucePigmej
više od 150 centimetara?
1. TAČNO
Moltke - tvorac
strategija za pobjede
Helmut Karl
Bernhard Moltke
(Helmuth
Karl
Benhard Moltke)
bio je pruski general i vojskovođa.
Godine 1855. našao se na dužnosti
ličnog savjetnika
pruskog princa Fridriha Vilhelma
(kasnije Fridriha
III), a potom je
izabran za načelnika pruskog generalštaba.
Izrazito inteligentan i kreativan u
domenu vojne doktrine i prakse, reorganizirao je prusku armiju i osmislio
nove strateške i taktičke komandne metode koje su našle primjenu i u drugim
armijskim sistemima. Tvorac je strategija koje su završile pobjedama Prusa i
Nijemaca u ratovima protiv Danske
(1864), Austrije u Sedmonedjeljnom ratu (1866) i Francuske u Francusko-pruskom ratu 1870-1871. godine. Titulu grofa dobio je 1870. a feldmaršala 1871.
godine.
Rođen je 26. oktobra 1800., a umro
24. aprila 1891. godine.
2. TAČNO
VRSTA
MEDIKAMENTA
S.A.
VLADAR U
MELODIJE MONARHIJI
FENI^KA
BOGINJA
ASTARTA
UPITNA
ZAMJENICA
TURPIJA
DREVNI
GRAD U
EGIPTU
a u nekim dijelovima Azije je prisutna kod 80 posto ljudi.
U novoj studiji učestvovalo je
10.400 ispitanika, a rizik za kratkovidnost se sa svakim dodatnim satom sedmično provedenim na otvorenom smanjivao za
dva posto.
AMERI^KA
GLUMICA
EMA
GLUMAC
HIL
ULAZNA
VRATA U
DVORI[TE
SUSJEDNA
SLOVA
ABECEDE
Manje ćete
pojesti ako je
jelo servirano
na tanjiru
Tačno
Netačno
INOSAVA
ODMILJA
IVOVA
[UMICA,
IVIK
STARO IME
NOVE
GVINEJE
DIO KAPUTA
I SL. (mn.)
LI^NA
ZAMJENICA
H.C.
ALT
ANGSTREM
]ELIJA
Pigmeji pripadnici
naroda niskog rasta
Pigmej
je pripadnik ljudske zajednice
čiji
muški pripadnici nikad ne rastu više do
150 centimetara.
Naziv ima
i slobodniju primjenu, tako da se koristi za pojedina plemena s juga Afrike i takozvane
Negrito narode Azije (kakvi, recimo,
žive na Filipinima).
Osim niskog rasta, pigmeji posjeduju
i najbrži bazalni metabolizam na svijetu
i često obolijevaju od srpaste anemije.
Dobar primjer je pleme Bambuti iz
šume Ituri koje je već dugo predmet
pomnih naučnih proučavanja.
40
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Na temelju ~lanka 21. Pravilnika o uvjetima i na~inu ostvarenja nov~anih potpora po modelu
ostalih vrsta nov~anih potpora u poljoprivredi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj
55/11), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva raspisuje
JAVNI POZIV
ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE
OTKUPA I IZVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje otkupa krastavca na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u iznosu od 0,35 KM/kg i
sufinanciranje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji se odnose na izvor:
{ljive, mladog krompira, krastavca, raj~ice, paprike i salate u iznosu od 0,20 KM/kg.
II KLIJENTI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNO[ENJE PRIJAVE
Pravo na podno{enje zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju gospodarska dru{tva registrirana za poslove koji su predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: klijent) koja ispunjavaju op}e i posebne uvjete propisane ovim Javnim pozivom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
III UVJETI KOJIMA KLIJENTI MORAJU UDOVOLJAVATI
Klijenti iz to~ke II ovoga Javnog poziva kojima se dodjeljuju financijska sredstva moraju
ispunjavati slijede}e op}e uvjete:
1. da imaju prebivali{te, odnosno sjedi{te na teritoriju Federacije;
2. da su registrirani kod mjerodavnih organa za poslove iz predmeta ovog Javnog poziva, sa
dokazima o registraciji kod mjerodavnog organa - rje{enje o upisu u sudski upisnik za gospodarska dru{tva.
IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE
Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na temelju podnesenog zahtjeva klijenta uz koju je
dostavljena potrebita dokumentacija utvr|ena ovim Javnim pozivom.
Zahtjev mora biti dostavljen u tiskanoj formi i potpisan od strane mjerodavne osobe i ovjeren pe~atom dostavljen i poslan u kuverti formata A4.
Klijenti koji su registrirani za poslove iz predmeta ovog Javnog poziva moraju dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 3 (tri) mjeseca.
Svi klijenti koji podnose zahtjev moraju uz zahtjev podnijeti i slijede}u dokumentaciju:
1. dokaz o upisu u sudski registar kod mjerodavnog suda;
2. uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj ili PDV broj);
3. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Upisnik klijenata izdat od
strane mjerodavne op}inske slu`be na ~ijem podru~ju se nalazi sjedi{te klijenta sukladno Zakonu o poljoprivredi („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 88/07 i 4/10),
4. Ugovor o otvorenom bankovnom ra~unu
5. I drugu dodatnu dokumentaciju ozna~enu u ovom Javnom pozivu.
A. OTKUP KRASTAVCA
Osim doumentacije iz stavka 4. ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. dokaz da su izvr{ili otkup krastavca u periodu od 01. 05. 2011. do 15. 07. 2011. godine te
dokaz o isporuci Udruzi poljoprivrednika u BiH.
B. IZVOZ [LJIVE (tarifni broj 08094005)
Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 100 tona netto u periodu od 01. 07. 2011 - 15.
09. 2011. godine.
Osim dokumetnacije iz stavka 4. ove to~ke ovog Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. Dokaz o izvozu JCI sa izvoznim fakturama
C. IZVOZ MLADOG KROMPIRA (tarifni broj 07019050 i 07019090)
Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 90 tona netto u periodu od 01. 05. 2011 - 15.
09. 2011. godine.
Osim dokumentacije iz to~ke IV ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama
D. IZVOZ KRASTAVCA (tarifni broj 07070005)
Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 60 tona netto u periodu od 01. 04. 2011 - 15.
09. 2011. godine.
Osim dokumentacije iz stavka 4 ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 144748 10 P
Sarajevo, 07. 10. 2011. godine
Tu`itelj: JP @eljeznice Federacije BiH Doop
Tu`eni: Op}ina Centar Mati~ni Ured
Radi: Utvr|enje i uknji`ba
Vsp: -
POZIV
Za AN\ELKA PETROVI] RO\. SUNARI]
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 8. 12. 2011. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III sprat.
Sudija
Sanela Goru{anovi} - Butigan
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je
tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati
bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele
upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st.1. ZPP-a), pri ~emu se stranke
upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3.
ZPP-a).
E. IZVOZ RAJ^ICE (tarifni broj 07020000)
Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 70 tona netto u periodu od 01. 05. 2011 - 15.
09. 2011. godine.
Osim dokumentacije iz stavka 4 ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama
F. IZVOZ PAPRIKE (tarifni broj 07096010 i 07096099)
Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 80 tona netto u periodu od 01. 05. 2011 - 15.
09. 2011. godine.
Osim dokumentacije iz stavka 4 ove to~ke ovoga Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama
G. IZVOZ SALATE (tarifni broj 07051100 i 07051900
Klijenti koji su izvezli minimalnu koli~inu od 100 tona netto u periodu od 01. 01. 2011 - 01.
05. 2011. godine.
Osim dokumentacije iz stavka 4 ove ta~ke ovog Javnog poziva klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju:
1. Dokaz o izvozu - JCI sa izvoznim fakturama
V VREDNOVANJE ZAHTJEVA
Vrednovanje i rangiranje zahtjeva pristiglih na Javni poziv vr{it }e posebno Povjerenstvo koje imenuje Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu:
federalni ministar).
Prije dono{enja kona~ne odluke o odobravanju zahtjeva, povjerenstvo zadr`ava pravo zatra`iti od klijenata dodatna poja{njenja iz zahtjeva, kao i pravo odbijanja pristiglih zahtjeva
bez posebnog obrazlo`enja.
Povjerenstvo razmatra zahtjeve podnesene na bazi Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i
kriterija za odobravanje istih, sa~injava zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem te isti
dostavlja federalnom ministru.
Federalni ministar donosi kona~nu odluku o dodjeli sredstava klijentima.
Rezultati Javnog poziva o izboru klijenata bit }e objavljeni na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva www.fmpvs.gov.ba, u roku od 15 dana od dana dono{enja odluke.
VI OP]E ODREDBE
Rok za podno{enje zahtjeva je 8 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku.
Nepotpuni i nepravodobno podne{eni zahtjevi ne}e se uzimati u razmatranje.
Federalno ministarstvo }e obvezno pratiti realiziranje odobrenih zahtjeva, i ako u narednoj
godini klijent ne ostvari izvoz ve}i od 50% od ostvarene koli~ine u ovoj godini, ministar
mo`e, na prijedlog komisije, zatra`iti povrat iznosa ispla}enih sredstava. Klijent je du`an vratiti sredstva u roku od 30 dana od dana zahtjeva za povratom poticaja.
VII NAPOMENA
Kompletna dokumentacija koja se predaje uz zahtjev kao i dokazi o ispunjavanju uvjeta sudjelovanja po ovom Javnom pozivu, moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne starije od
tri mjeseca.
Kompletna dokumentacija koju klijenti dostavljaju po ovom Javnom pozivu vratit }e se klijentima ~iji zahtjevi nisu odobreni.
Federalno ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove klijenata, nastale sa~injavanjem i predajom zahtjeva, a klijent nema prava na naknadu bilo kakvih tro{kova na temelju sudjelovanja
na ovom Javnom pozivu.
Svi zahtjevi dostavljaju se s naznakom „JAVNI POZIV - NE OTVARATI“ na adresu:
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I [UMARSTVA
Ul. Mar{ala Tita broj 15
71000 Sarajevo
Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom od
10.00 do 14.00 sati putem kontakt telefona: +387 (0) 33 56 94 73 ili putem
e-mail: [email protected]
MINISTAR
Jerko Ivankovi} - Lijanovi}
oglasi
Dnevni avaz
Koncerti
Lepa
Brena kao
Lady Gaga
Aida BEGI]
Jedina
pokrivena
rediteljka
igranog filma u svijetu
Donorstvo i
kontroverze
Velike religije
podr`avaju
darivanje organa
Dinno Kassalo
Vrisnuo bih
do neba zbog
Lukomira
Zana [UTROVI]
Kad maske
zbli`e ljude
Takve pri~e ho}u www.azramag.ba
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
41
42
48Srijeda 26. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
2610dogl1
Automobili
Prodaja
Prodajem OCTAVIA A-5 TDI
1.9, 77 kw, 105 ks, 6 brzina, DSG
mjenjač, god. proiz. 7. mjesec
2007., prešla 93.000, servisna knj.,
metalik crna, kupljena nova u
ASA salonu, registrovana do 7.
mjeseca 2012. Tel. 061 167 850.
12233-1Ndž
Prodajem TOURAN 1.9 TDI,
77 kw, 105 ks, 6 brzina, god. proiz.
5. mjesec 2005., klimatronik, tempomat, board komp., servisna
knj., tek uvezen na coll tablama,
sve plaćeno do registracije, metalik siva, cijena 17.800 KM. Tel.
061 564 177.
12233-1Ndž
OPEL Vivaro putnički 8+1,
produženi 2005. god. Tel. 063 901
929.
1477-1mo
ŠKODA fabia 14 TDI karavan,
crvena, komfort, klima, kao nova.
Godina 2007. Povoljno. Cijena
10.750 KM. Tel. 061 275 369.
12237-1Ndž
Alfa romeo 145 crvena boja, kraj
96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel.
061 204 988
Audi 80 1.6d jaje, 89. g., reg. do avgusta 2012. Tel. 061 202 140
Audi 80, 1.8 benzin, 1990 god., reg.
do kraja godine, cijena po dogovoru,
povoljno. Tel. 061 226 323
Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891
Audi A4 TDI, 1997. g., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel.
061 211 424
BMW E36 318I Coupe godina
1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom
stanju, posjeduje dosta opreme, cijena
6.000 KM. Tel. 063 995 774
Bora 20 benzin 2005. g., prešla
34.000 km, koža, ful, alarm, šiber, al.
felge, grij. u sjedištima sve in. Tel. 065
095 321
Daewo kalos 2003., plava met., 4
vrata, klima, abs, el podizači, 4 air baga, nove gume, prešao 78.000 hilj., cijena do registracije 6.400 KM. Tel.
061 470 377
Fićo 750, 1981. god., registrovan
cijelu godinu. Prešao 38.000 km, super stanje i još puno rez dijelova. Cijena 1.100 KM. Tel. 063 345 268
Ford escort 95. god., 1.6 b, Ford
1.6d 88 god. Honda acord 2.0b 90 god,
Mazda 121 90 god, Toyotu starlet 83
god, Fiat croma 89 god. Tel. 063 459
893
Ford fiesta, 2005 godina, tek reg.,
7200 KM. Tel. 061 925 862
Golf 1, 1.6d, 85. god., registrovan
do 3. 8. 2012. Bijela boja, 2 nove gume
Sava R13. U ekstra stanju motor i limarija. Prešao 215.000 km. Cijena
1.500 KM. Tel. 062 003 700
Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012.,
8.700 KM. Tel. 062 615 888
Golf 2 benzin 1.3 sivi, četvero vrata, šiber, tek registrovan, 1987. god.
Tel. 061 191 141
Golf 2 GTI 8V 1985. god. prešao
122.000, registrovan do oktobra
2012., cijena 4.300 KM, ne zamjena.
Tel. 061 138 396
Golf 2, 88. godište, siva boja, četvera
vrata, registrovan do kraja jula 2012. Cijena po dogovoru. Tel. 063 366 426
Golf 2, benzinac 1.800 kubika u
odličnom stanju, proizveden 1990.
godine. Tel. 061 558 818
Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima,
tek reg., cijena po dog., moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294
078
Maple C31, star 3 godine, cijena
4.000 KM. Tel. 062 266 486
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10.
2012. Tel. 062 332 603
Mercedes 123 240D 3.000 KM ili
mjenjam za 4x4 prednost Lada niva.
Tel. 061 196 242
z Prodajem mazdu 121 1.3b,
registrovan do 01. 07. 2012. god.,
pogodan za dostavu.
Tel. 063 459 893
Mercedes 250 D, proizveden 1987.
godine u solidnom stanju, svjetlo plava metalik boja. Cijena povoljna. Tel.
061 319 772
Mercedes c klasa, 220 dizel, 95. g.,
klima, abs, srs, airbag, el. podizači, zeder, alarm, registrovan, odlično stanje
8.500 KM. Moguća zamjena. Tel. 061
507 984
Mercedes c200 cdi karavan 2001.
god., klima, električni podizači stakala,
koža, registrovan do aprila 2012. god.,
auto je u extra stanju. Tel. 062 606 060
Mercedes C270 CDI Elegance,
2001. god., 170KS, prešao 100.000,
boja srebrena metalic, full oprema.
Tel. 061 687 672
Mercedes E 220 CDI, 2004. god.,
crna boja, avangarde oprema, 223.000
km, extra stanje, ručni mjenjač, cijena
32.000 KM. Tel. 061 787 353
Mercedes sprinter 316, putnički, 9
ciceva turističkih. Tel. 061 775 331
Mijenjam Audi A4 za Raw 4 god
2006 kao nov. Tel. 061 137 722
Octavia A5 1.9 TDI, dec 2007., srebrna metalic elegance + kupljena u
salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga,
prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061
729 655
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Opel kadet (limuzina) hitno, reg.
do 17. idućeg mj., u odičnom stanju,
cijena 1.200 KM, Ze-Do. Tel. 062 663
345
Opel korsa crvena, registrovana
do 05. 04. 2012. g. Cijena 2.100 KM.
Tel. 061 835 924
Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012.,
9.700 KM. Tel. 062 615 888
Pasat automatik karavan 1998. g.,
crvena boja, ima svu opremu osim
kože, cijena 8.100 KM. Tel. 062 121
796
Pasat karavan tdi, 99. god, 8400
KM, mo`e zamjena. Tel. 061 255 806
Pasat limuzina 1.9.TDI, 74 KW,
2001. god., metalik sive boje, klima
tronik, bord, zeder, al. felge, ekstra
stanje, cijena 13.500 KM. Tel. 066 911
882
Pežo 407, godina 2006., 1.6 hdi
motor, cijena 16.000,00 KM, može i
auto do 7.000,00 KM. Tel. 061 984 736
Prodajem ili mijenjam Citroen
xsaru 1.9 tdi. Ful oprema. Cijena
5.300. Tel. 062 375 532
Prodajem ili mijenjam Golfa 4
TDi crveno DI 4 vrata sivi metalik 6
brzina za tamića kipera u dobrom i
očuvanom stanju uz doplatu. Tel. 061
521 818
Prodajem ili mijenjam za manje
auto ford explorer, 95. godina, 4.0
ugrađen plin, dodatni branici, full.
Tel. 061 175 746
Renault Laguna II, 1,9 dci, god.
2004, reg. do 05. 2012. g. Tel. 063 293
529
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.000 do reg. Tel. 061 108 512
Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4
16v, full, 8400 KM, može zamjena za
golfa. Tel. 061 255 806
Seat toledo 98 godina 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do
04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 615 888
Toyota 4 runner, turbo diesel, 4x4,
u odličnom stanju, 3.000 cm3, 1998.,
prešao 100.000 km, reg. do juna 2012.,
nove zimske gume, airbag, klima,
multilock, 13.500 fiksno. Tel. 061 215
017
Uvozim extra dobra i kvalitetna
vozila iz Evrope po narudžbi kupca,
bez obaveze kupovine ako je kupac
nezadovoljan. Tel. 063 053 248
Vento 96. godište u odličnom stanju, registrovan do maja 2012., cijena
5.800. Tel. 062 922 355
VW buba folcika 1200, 1976. god.,
tek reg, restaurirana komplet,
urađena generalka motora, metalik
boja, 4 nove gume + alu felge. Cijena
4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063
999 871
VW jetta, u extra stanju, prešla
48.200 km, originalna kilometraža, 1.
vlasnik, 86. god., 16 benz, 75 ks, 4 nove
gume Michelin, registrovana do 6.
2012. god., cijena 3.200 KM. Tel. 061
109 933
VW pasat 2.0 tdi navi 07. g. lim. crni, pasat 2.0 tdi 06. g. pasat 1.9 tdi 07. g.
kar. i pasat 1.9 tdi 08. g. lim, neocarinjeni, može car. povlast, sve na jednom mjestu. Tel. 061 133 050
VW passat variant 1.9 tdi 96 kw
2001. god, high-line klimatronik, esp,
naslonjač za ruku, 11.950 KM. Tel.
061 173 747
Potražnja
Kupujem havarisana i ostala auta
za dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujem havarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta, isplata odmah.
Tel. 061 507 984
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Tel. 062 588
266
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Kamioni
Hitno prodajem putnički kombi
Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15.
4. 2012. Tel. 065 047 764
MB atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061
784 790
Mercedes sprinter 211 cdi, kombinovani 5+1, registrovan, nosivost
760 kg, god. 2001. Tel. 062 536 237
Peugeot - partner 1.9 d, teretni,
uvezen, god. 2003., cijena 5.500 KM.
Tel. 062 536 237
Prodajem putnički kombi (8+1)
VW T4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel.
066 234 499
Prodajem putnički kombi VW,
T5, 2005. god. Tel. 061 210 018
Prodajem tegljač Skanija sa haubom 2004. god. i šlepa tri osovine kiper, 2003. god. Tel. 061 141 292
Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2002.
god. klima produženi. Tel. 061 141
292
Teretno vozilo Citroen džamper
sa termokingom godina 2006. Registriran cijelu godinu, kao nov namijenjen za prevoz mesa i mlijeka. Tel.
063 350 040
Motocikli
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god.
u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel.
061 171 327
Prodajem Yamahu fj 1.200cm,
93kw, u odličnom stanju, nove gume,
nov akumulator, tek registrovan,
može zamjena za skuter. Tel. 061 241
448
Dijelovi i oprema
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Dubinsko pranje auta, vađenje ciceva, auto bude kao nov. Tel. 061 107
285
Gume Michelin Energy 205/55 R
16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena
200 KM. Tel. 061 199 580
Prodajem 4 čelične felge 13-ke za
Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212
741
Prodajem auto CD cita, DVD,
VCD, MP4, MP3, ESP, 45 sekund,
45x4, 400 KM i LC monitor
TM-7003A 200 KM, ili oboje 550
KM. Tel. 061 788 076
Prodajem četiri čelične felge 15-ke
sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju
5. Tel. 061 397 739
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajem sve električne dijelove
za pasata 1 d/b bosch pumpu prednja i
zadnja šajba, štop lampe, farove, hladnjake. Tel. 063 459 893
Prodajem tri Michelin gume sa
felgama 125/15, prvenstveno namjenjene za 2CV vozila. Povoljno! Tel.
061 142 418
Stanovi
Izdavanje
Izdajem kuću na Dobrinji,
komplet opremljena i useljiva odmah, s dva stana po 100 m2 +
garaža. Kontakt tel. 061 156 825,
11843-1Ndž
Izdajem namješten trosoban
stan u privatnoj kući sa centralnim grijanjem. Mob. 061 157 071.
2703-1tt
Alipašino polje, B faza, izdajem ili
prodajem adaptiran i namješten jednoiposoban stan. Tel. 061 223 065
Briješće - Izdajem dvosoban stan u
privatnoj kući, sprat, poseban ulaz,
grijanje. Tel. 061 182 151
Hrasno, Olovska, udaljeno 300 m
od pekare AS izdajem namještenu
garsonjeru u kući sa dva ležaja, veš
mašinom i televizorom. Tel. 061 862
730
Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152
Izdajem dvosoban i jednosoban
stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618
353, 061 269 155
Izdajem dvosoban namješten stan
studentima, blizina kampusa. Tel.
061 514 816
Izdajem dvosoban stan sa grijanjem i namjesten na Čengić Vili. Tel.
062 512 149
Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem garsonjeru sa centralnim
grijanjem, namještenu ili praznu, kod
MUP-a Novi Grad. Tel. 062 168 711
Izdajem Ilidža 50m2, 70m2, 150,
Čengić V. 70m2, Grbavica 54m2,
62m2, Pofalići 55 20m2. Tel. 061 288
939
Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajem jednosoban stan i sobu
studentima, centr. grijanje ulazi u kiriju Pofalići. Tel. 033 653 606
Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem kvalitetan i lijepo namješten stan kod Elektroprivrede. Tel.
062 315 612
Izdajem lijepo namješten dvosoban stan u privatnoj kući na spratu,
poseban ulaz. Plinsko grijanje. Nema
parking prostora. Cijena 200 KM. Ul.
Milinkladska 149-a, Hrasno. Tel. 061
309 338
Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo. Cijena po
dogovoru. Tel. 033 432 270 i 062 119
723
Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887
Izdajem manju garsonjeru u centru Ilidže zaposlenim djevojkama.
Tel. 061 248 189
Izdajem namješten jednosoban
stan u zgradi na Dolac Malti. Tel. 061
233 078
Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033
655 398
Izdajem namješten stan za dvije
studentice. Centralno grijanje. Poseban ulaz. Tel. 033 203 761
Izdajem namještenu garsonjeru
studenticama, privatna kuća na Grbavici. Tel. 063 459 893
Izdajem namještenu sobu sa centralnim grijanjem na Kovačima Baščaršija. Tel. 033 534 595
Izdajem nenamješten stan u Velešićima, 100 m2, cijena po dogovoru.
Tel. 033 218 634
Izdajem nov namješten,dvosoban
stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811
833
Izdajem opremljenu garsonjeru
kod Vijećnice. Tel. 033 532 457
Izdajem povoljno jednosoban
namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329
Izdajem prazan stan u privatnoj
kući Buća potok. Tel. 061 572 742
Izdajem sobe momcima u por.
kući, ima sve, 100 KM po sobi. Pofalići kod Amko komerca. Tel. 066 003
937
Izdajem sobu studentici - centar.
Tel. 061 206 911, 070 239 810
Izdajem sobu studentima kod
Druge gimnazije. Tel. 061 320 946
Izdajem sobu u stanu na Čengić
Vili za jednu djevojku, cijena povoljna. Tel. 033 655 941 i 061 237 870
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat kuće sa garažom.
Pofalići. Tel. 061 819 518
Izdajem sprat studenticama ili
bračnom paru u Starom Gradu. Tel.
062 272 637
Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe,
kuhinja, KTV, internet, 150 KM po
osobi, centr. grijanje, ul. Posavska,
studentici, Hrasno. Tel. 033 521 592
Izdajem stan sa garažom u Pionirskoj dolini. Tel. 061 527 283
Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325
Izdajem u centru namješten stan.
Tel. 061 156 170
Izdajem veću garsonjeru na Breci
kod OMV- benzinske pumpe sa balkonom, polunamještenu ili praznu na
duži period. Tel. 061 031 330
Povoljno izdajem lijep stan sa dvije spavaće sobe i sa velikim dnevnim
boravkom u centru Sarajeva (iznad
Alipašine u.). Pogodan za studente ili
mlade osobe. Tel. 061 199 549
Saraj Polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namješten stan izdajem
na duži period. Tel. 062 943 493
Sobu izdajem dobro opremljenu,
ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel.
062 181 870
Stari Grad. Izdajem luksuzano
opremljen stan 55 kv. c. grijanje, prvi
sprat. Čumurija br. 5 naspram Hotela
Central. Cijena 1.200 KM. Tel. 062
340 426
Vrlo povoljno izdajem kuću,
okućnicu i garažu, Reljevo dvor, pored glavne ceste. Tel. 061 191 645
Prodaja
Vraca tranzit - 73 m2, Čengić V.
2 - 64 m2, Dobrinja 55, 68, 88 m2,
Novo S. - 32 m2, Hrasno 38,
Pofalići 40, Alipašino 53, 64, 77
m2, Istično Sar. - 44 i 80 m2. Tel.
061 375 787.
12198-1Ndž
Mejtaš 42 m2, jednoiposoban, II
z sprat, balkon, uknjižen. Tel. 061
926 069.
2695-1tt
Stan M. Dvor, ul. A. Brauna, 80
m2, III sprat, potrebna adaptacija,
3-soban, 145.000 KM. Tel. 061
926 069.
2695-1tt
Prodajem u Hrasnici trosoban
stan 78 m2 u ul. Šehitluci 25/II.
Mob. 065 450 114. 12209-1Ndž
Adaptiran stan na Čengić Vili, sa
predivnim pogledom i velikim balkonom, povoljno. Tel. 062 216 604
Adaptirana garsonjera na Vracama, hitno i povoljno. Tel. 066 854 161
Alipašino C faza 58 m plus balkon
4 sprat, lift, centralno, dobro stanje
75.000 KM. Tel. 061 269 835
Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih
dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Hitno prodajem ili izdajem radi
odlaska u inostranstvo! Renoviran
stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini
Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061
142 418 i 0047 95 242 869
Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u
odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061
510 964
Hrasnica trosoban stan 81m plus 2
balkona, na 4. spratu, 90.000 KM. Tel.
061 510 964
Hrasno, trosoban namješten stan,
etažno grijanje, stalno topla voda, kablovska, internet, parking. Tel. 616 160
Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425
Prodaja Socijalno dvosoban 55
m2, 7. sprat, extra ponuda, hitno. Tel.
061 493 323
Prodaja Stup novogradnja dvosoban 56 m2, 5. sprat, extra ponuda. Tel.
061 493 323
Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži,
70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan.
Tel. 066 280 580
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade u blizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2
potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460
Prodajem dvoiposoban stan - Č.
Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen
balkon, uredan haustor. Cijena fiksna
1.880 KM. Tel. 061 522 190
Prodajem dvoiposoban stan na
Grbavici II, na I spratu, kompletno
adaptiran, c. grijanje, 140.000 KM.
Tel. 062 390 945
Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan 58 m2,
Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel.
065 484 734
Prodajem dvosoban stan na Grbavici, Kemala Kapetanovića. Tel. 062
117 637
Prodajem kod sportskog centra
Mojmilo stan 71 m2, lijepo orijentisan, 12. sprat (zadnji), lift. Fiksno
87.000. Tel. 061 522 190
Prodajem stan 65 m2 na Dobrinji,
balkon, 2 vc, podrum, useljiv odmah,
cijena normalna. Tel. 033 543 395
Prodajem stan 88 m2, Skenderija,
H. Kreševljakovića, visoko prizemlje
sa parkingom, 1.500 KM/m2. Tel. 061
142 704
Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061
548 023
Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00
m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215,00 KM
m2 + PDV. Gratis parking mjesto.
Tel. 061 548 023
Prodajem stan u Bihaću 33m u
centru. Tel. 061 806 407
Prodajem stan u Buća Potoku, 70 m
+ balkon, plinsko grijanje, u extra stanju, odmah useljiv, bez posrednika,
105.000 KM, hitno. Tel. 061 835 111
Prodajem stan u Sarajevu, ul.
Šekerova. Kod studenskih domova
Bjelave. Stan je useljiv i na 1. spratu.
Ima 40 m2 + balkon. Vlasništvo 1/1.
Cijena 80.000. Tel. 062 619 361
Prodajem stanove 28 - 90 m2, novogradnja Stup, cijena po dogovoru.
Tel. 061 415 787
Dnevni avaz srijeda 26. oktobar/listopad 2011. 43
Prodajem trosoban stan 64 m kvadratna ili mijenjam za dva manja kod
Katedrale. Tel. 061 083 091
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel.
062 993 253
Prodajem u Ilijašu centar renoviran stan 43 kvadrata. Tel. 061 324 788
Sanski Most, prodajem stan na
odličnoj lokaciji, adaptiran, može
zamjena za stan ili kuću u Sarajevu.
Tel. 061 724 611
Potražnja
Hitno potreban stan manji u zgradi u centru za uposlenu strankinju.
Tel. 061 142 704
Kupujem manji stan bliže kliničkom centru. Tel. 061 338 542
Kupujem u Vogošći jednoiposoban - dvosoban stan do 60.000 KM.
Tel. 061 233 191
Ovlaštenoj agenciji potreban stan
za najam zaposlenoj strankinji na godinu. Tel. 061 142 704
Potreban lijepo namješten stan do
60 m2, na relaciji Centar - Hrasno,
plaćanje 6 mjeseci unaprijed, na duži
period! Samo ozbiljne ponude (Agencija). Tel. 061 031 330
Potreban manji fino opremljen
stan u zgradi u najam za zaposlenu
ženu na duži period (agencija). Tel.
062 677 488
Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje poznatim klijentima.
Tel. 061 269 835
Zamjena
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na
Grbavici za veći na istoj lokaciji, uz
doplatu. Tel. 033 431 999
Mijenjam četverosoban stan u
centru za dva manja do Otoke. Tel.
062 193 207
Mijenjam kuću u Sarajevu, na ulazu
u Boljakov potok 64 m2 + okućnice
42m2 sa svim priključcima uz cestu, za
dva stana u Sarajevu. Tel. 061 167 774
Mijenjam manji stan za veći do
100 kvadrata uz doplatu u centru grada. Tel. 061 928 223
Mijenjam stan od 56 m2 na 4. spratu za stan do 50 m2 niže spratnosti.
Prodajem regal dvokrilni hitno. Tel.
061 202 204
Mijenjam stan u cetru Doboja za
stan u Sarajevu, namješten, ji orijentacija - sunčana strana, 64 m2 + prostran balkon, centralno gradsko grijanje. Tel. 053 242 805
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Garaže
Izdajem garažu na Čengić Vili I
kod auto praonice Slon. Tel. 033 526
521 ili 061 188 758
Izdajem garažu na Koševskom brdu, ul. Braće Begić. Tel. 061 840 108
Izdajem garažu na Koševskom brdu, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel.
061 264 179
Izdajem garažu u Dobrinji 2, blizu
dobrinjske gimnazije, extra stanje.
Tel. 061 700 636
Izdajem garažu u novoj zgradi
Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033
526 521 ili 061 188 758
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Izdajem veću garažu u Kranjčevića 31. Tel. 061 484 335
Prodajem garažu iza slastičarne
Una Zenica. Tel. 061 788 550
Vogošća Jošanička kod početne
stanice za Sarajevo. Prodajem podzemnu garažu. Tel. 062 460 751
Kuće
Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483
m kvadratna stambenog prostora i 676
m kvadratnih okućnice. 065 877 065.
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda sa 1.000m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM,
Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82, ili
zamjena za stan. Tel. 062 632 825
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajem kuću na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću sa okućnicom 650
kva met u Sarajevu ul Salke Terzića
17, Kasindolska. Tel. 062 271 488
Prodajem kuću sa posl prostorom,
opremljena, vl. 1/1, Turbe kod Travnika. Tel. 061 452 382
Prodajem kuću u Buća Potoku,11x8 dimenzije, prizemlje + 2
sprata, 3 posebna ulaza, sve useljivo,
garaža, okućnice 500 m2. Tel. 061 913
664
Prodajem kuću u centru Sarajeva
sa klimom i grijanjem. Moće i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Cijena
po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem modernu kuću u nizu na
Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294
Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911
Prodajem novu kuću sa svim stvarima zbog odlaska u inozemstvo u
Draževicima kod Kiseljaka. Tel. 063
352 400
Prodajem u Žepču kuću na lijepoj
lokaciji ima 2 odvojena stana, garažu,
gosp. obj. i baštu. Cijena i plaćanje po
dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199
266
Prodajem veliku kuću 240 m2 +
plac, Vrapčići kod Mostara. Tel. 061
301 772
Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na
parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033
690 059
Useljiva kuća od 120 m2, vrlo povoljno, asfaltni prilaz, Stari Grad. Tel.
062 150 856
Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava,
terasa 6x5,5, mogućnost proširenja,
63.000 KM fiksno. Tel. 436 322
Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min do
gl. EU zgrade. Polunamješten, klima
alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158
Izdajem poslovni prostor 35 m2.
Idealan za stomatološku ordinaciju,
advokata, notara. Tel. 062 433 551
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u
Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061
141 610
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399
Izdajem poslovni prostor na Ilidži
pijaca pov 100 m2. Tel. 061 778 247
Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostor od 40 m2
na duži period. Tel. 061 398 436
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Izdajem u centru dva poslovna
prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj
blizini Katedrale, pogodni za sve
namjene, exkluzivno sređen, ulica
Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel.
061 701 387
Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17.
kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249
Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S.
Koloniji. Tel. 061 223 119
Prodajem ili izdajem poslovni
prostor u Tuzli, 15 kvadrata. Tel. 061
548 917
Prodajem ili mijenjam za stan poslovni prostor 93 m2 (pored klinike
Karabeg, pogodan za internističku
ordinaciju, kozmetički salon, kancelarije... Tel. 061 130 545
Prodajem nov poslovni prostor
10.78 m2 u Ist. Sarajevu, Spasovdanska ulica. Tel. 061 714 918
Prodajem restoran, renoviran, vrhunski uređen s razrađenim poslom i
renomeom, mogućnost dogovora.
Tel. 061 130 545
Zemljišta
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl.
1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886
Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja
ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095
Prodajem imanje na Kobiljači kod
Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820
9768, +352 691 84 6930
Prodajem zemljište 3 duluma
može i u parcelama, Rakovica, Bistrički Potok. Tel. 062 346 727
Prodajem zemljište na Poljinama
35 KM/m2. Tel. 061 170 254
Prodajem zemljište za kuću u Aerodromskom naselju, 230 m2. Tel.
061 511 608
Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10
e po m u Dračevicama blizu Blagaja i
Mostara. Tel. 063 865 853
Prodajem zemlju Stup i Mostarsko raskršće sa građevinskim dozvolama. Tel. 061 288 939
Prodajem zemlju za kuću - vikendicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica,
kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061
525 195
Rajlovac industrijsko zemljište
5.000 m2, 1/1, ucrtana zgrada, cijena
po dogovoru. Tel. 061 820 000
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Apartman na Bjelašnici, 52m2,
15m od hotel “Maršal”. Spavaća soba,
kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa direktnim pogledom
na stazu. Privatni parking. Cijena
170.000. Tel. 062 504 855
Apartman na Vlašiću, blizu starta
žičare. Tel. 061 210 650
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Gradac - povoljno izdajem sobe sa
balkonima, pripadajućim kupatilom i
WC-om i upotrebom kuhinje. Tel.
00385 21 697 340
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do 25
KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665
Prodajem apartman na Bjelašnici
41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932
Prodajem novu garsonjeru od
15m2 u strogom centru Makarske.
Tel. 062 381 294
Poslovni prostori
Grbavica, izdajem prostor 50 m2, 3
prostorije, potpuno adaptiran, pogodan
za kancelarije ili ordinacije, nalazi se
pored Shoppinga. Tel. 061 724 611
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem extra poslovni prostor
50m, Trg heroja 32, idealan prilaz.
Tel. 061 157 382
Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan
za više namjena. Tel. 061 135 449
Izdajem opremljen frizerski salon
površine 25 metara kvadratnih u
Hrasnom povoljno. Tel. 061 494 005
Ostalo
Grede 10x12 cm 5 i 6 m. Povoljno.
Tel. 065 499 060
Letva 5x3 cm 0,35 KM po metru.
Tel. 065 499 060
Povoljno prodajem polovne PVC
balkonske prozore 95x140 i vrata
80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439
583
Prodajem dupla vrata na jednom
štoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976
Prodajem nova ulazna drvena vrata sa štokom. Tel. 033 219 808
Prodajem polovan crijep Kanjiža
1.500 komada vrlo povoljno u dobrom
stanju. Tel. 033 481 484
Prodajem polovna drvena balkonska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033
534 087, 062 682 690
Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159
Prodajem ulazna vrata bijeli bor
nova peci za plin 4 komada 7kw 9kw
resiver i tanjir novo ste. Tel. 061 604
050
Prodajem za sprat kuće stana stolariju povoljno. Tel. 063 723 595
Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa
alatom Rk 23 (bušenje) Rk 17 (razbijanje kamena i betona). Tel. 061 915 874
Kupujem cekular. Tel. 061 158 784
Prodajem aparat za varenje Gorenje. Tel. 463 383
Prodajem mašinu za malterisanje
PFT 4, austrijska, dodatni alat, crijevo, tri mješača, letve, 4.200 KM, može
zamjena za helikopter za estrih. Tel.
061 788 076
Prodajem viljuškar marke Hyster,
5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894
Prodajem plinsku peć, korištena,
100 KM. Tel. 061 564 938
Prodajem TA peć 3 kw, kvarcnu grijalicu 3 kw, plinski bojler Vaillant 28 kw,
nov pod garancijom. Tel. 063 369 652
Namještaj
Kompjuteri
Novo u ponudi! Izrada vizitki
(100 komada = 10 KM), servis
računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop
(0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700
863
PC serviser nudi usluge opravke
računara povoljno. Tel. 062 328 044
Prodaja računara marke HP,
3,2Ghz, 512 mb Ram, 128 mb int. Grafička + pcie slot, 40 GB hdd 180 KM.
Na veću količinu cijena po dogovoru.
Tel. 062 953 615
Prodajem Pentium 3, windows
200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261,
664KB RAM. Monitor 15 inc, 100
KM. Tel. 061 788 076
Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja
i zamjena komponenti, antivirusna
zaštita.
Instaliranje
windowsa,
umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170
085
Računar Dual Core Pentium, 2GB
RAM DDR2, 80GB HDD, DVD,
VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695
Servis računara “AKI” Grbavica.
Instalacija, održavanje, antivirusi,
programi, internet, nadogradnja
računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545
375
Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna
zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611
Servisiram računare, dizanje sistema win.xp i win.7, dolazak besplatan... Tel. 063 585 935
Telefoni
Nokia N73 muzic edition u extra
stanju 50 KM. Tel. 063 798 978
Prodajem htc legend 5mpx, blic,
android softwer, 8 GB memory kartica, Samsung j600 pink, Nokia 6610i
svi telefoni su u extra stanju. Tel. 062
606 060
Prodajem LCD Samsung malo korišten, cijena 500 KM. Tel. 061 278
188
Prodajem Nokia N95 8GB može
zamjena za slabiji uz doplatu. Tel. 061
278 211
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038
Ostalo
Mašine
Prodajem novo upakovano kućno
kino garancija 2 god Philips
HTS7140 u pola cijene - nagradna
igra. Tel. 063 053 248
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 177 944
Prodajem dva TV-a 37 cm i 55 cm
stereo, txt, daljinski. Tel. 062 431 599
Prodajem kameru osam mm ispravna, više foto aparata ispravnih za
kolekcionare. Tel. 063 802 398
Prodajem nov playstejšen 3 neotpakovan. Tel. 062 885 647
Prodajem sljedeće kućne stvari:
Kuhinja sa sudoperom 1,60 cm, 2
ćilima, električni šporet “Beko”, 2
televizora “Samsung”, zidna ogledala, kod Vjećne vatre. Tel. 062
569 990.
2640-1tt
Kupujem dvije fotelje masivne,
očuvane. Tel. 061 749 648
Prodajem dvije fotelje na izvlačenje, novo. Tel. 061 243 591, 033
644 792
Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel.
033 460 346
Prodajem korišten dobar sto za
dnevni boravak na točkićima
120x60x50 cm, Jeftino. Tel. 033 227
077, 062 006 768
Prodajem sto za dnevni boravak
orginal kamena ploča sarena. Tel. 061
278 188
Prodajem trosjed dvosjed, kao novo, 550 KM. Tel. 061 788 076
Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, dobro očuvane povoljno. Tel.
061 377 937
Ugaona garnitura korištena 3 godine, očuvana, karo dezen, 300 KM.
Tel. 061 499 921
Bijela tehnika
Frižider staklena vrata 300 KM,
veš mašine, šprete struja plin 150-160
KM, dostava besplatna. Tel. 533 631
Prodajem frižidere i zamrzivač sa
garancijom. Tel. 061 156 309
Prodajem mašinu za veš marke
Ardo uvezena iz Italije kao nova cijena 200 KM. Tel. 062 062 493 ili 061
304 259
Prodajem štednjak plin/struja,
plinski bojler grijanje i teh vod. Tel.
061 930 259 i 033 225 223
Prodajem veš mašinu u odličnom
stanju, povoljno. Tel. 065 027 864
Kućni ljubimci
Prodajem 2 ženke njemačkog
ovčara stare 4 mj. sa papirima, vakcinisane. Tel. 061 032 324
Prodajem crvenu kanarinku sa kafezom 40 KM. Tel. 061 184 432
Prodajem male tornjake povoljno.
Tel. 061 198 796
Prodajem par argentinskih doga
vrhunskog pedigrea povoljno u odnosu na kvalitet. Može i pojedinačno.
Tel. 062 293 669
Prodajem štenad njemačkog
ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel.
061 032 324
Prodajem vrhunsku štenad tornjaka sa svim papirima. Dostava po
dogovoru. Tel. 062 681 876
Prodajem ženku švajcarskog
ovčara sa pedigreom i svim papirima.
Tel. 061 143 433
Vučjak ženka 3 godine stara i
kućica 200,00 KM. Tel. 061 984736
Ostalo
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg
hranjene domaćom hranom. Tel. 065
944 365, 057 350 955
Prodajem ćurke piliće i domaće
koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152
Prodajem mlade pijetlove, kolumbija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457
Prodajem odličan inkubator za
izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70
jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske - guščiju mast, mlade kokoši horoze. Donosim na adresu žive ili
očišćene. Tel. 061 925 691
Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Kupujem TA peć. Tel. 061 158 784
Plinski dimnjačni bojler marke
Junkers 18 kilovata, korišten mjesec,
cijena 500 KM fixno. Tel. 062 198 788
Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294
Prodajem 2 plinske peći FEG od
2,5 i 4 kv na dimnjak sa sulinarima i
TA peč AEG od 5 kv. Tel. 062 002 874
Prodajem 4 plinske peći Emina
3.5kw i 4.5kw, ulazna vrata bijeli bor
nova, plej stejšn 1, resiver i tanjir novo
sve. Tel. 061 604 050
Prodajem dupla vrata na jednom
štoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976
Prodajem dvije plinske peći fasadna i za dimnjak. Tel. 061 828 389
Prodajem jako povoljno skoro nov
šporet na čvrsto gorivo marke Smederevo ložište desno. Tel. 063 612 119
Prodajem kamin za etažno grijanje 11 kw i peć Buderus za centralno
grijanje 21 kw, može na plin ili lož
ulje. Tel. 063 352 400
Prodajem klima uređaj 18 kw
hlađenje i grijanje. Tel. 061 200 328
Prodajem peć gusanu na čvrsto gorivo, jako povoljno. Tel. 061 363 313
Prodajem plinske peći povoljno.
Tel. 061 543 539
Prodajem plinsku peć na dimnjak
2 kw. Tel. 061 134 020
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893
Prodajemknjige izgramatikeitalijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836
Prodajem knjige svih žanrova.
Tel. 066 348 925
Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057
Prodajem sportske knjige “Ribolov”
Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća,
Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057
Prodajem 2 prstena dijamantni,
kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel.
061 106 856
Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
44
Srijeda 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Nova umjetna trava za nogometna
igrališta veoma povoljno. Tel. 061 377 170
Prodajem polovne skije povoljno.
Tel. 065 816 792
Prodajem sprave za kućnu namjenu vježbanja, Power Plate, Ab Rokset,
Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16
sati. Tel. 063 549 106
Prodajem stolove za stoni tenis na
rasklapanje novi. Tel. 061 763 742
Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do
sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417
Prodajem lovački karabin 8,57 7,9
milimetara sa papirima, cijena po dogovoru. Tel. 065 915 853
Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom
stanju, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076
Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj
19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921
Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru
Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085
Restoranu na Grbavici potreban
konobar sa iskustvom. Tel. 033
654 988.
2642-1tt
Hotelu “Hollywood” na Ilidži
hitno potrebna frizerka sa radnim
iskustvom. Mobitel: 061 136 633,
telefon: 033 773 100.
N.
U ugostiteljskom objektu u centru grada potrebna konobarica i
kuharica. Tel. 062 213 788.
2688-1tt
Cafeteriji u Interexu Stup potreban konobar sa radnim iskustvom. Tel. 061 784 650, zvati poslije 16h.
12241-1Ndž
Agenciji Meka potrebne medicinske sestre i njegovateljice za kućnu
njegu bolesnih i starih lica, radno iskustvo obavezno, zvati poslije 12h.
Tel. 061 237 641
Autopraonici na Otoci potreban
ozbiljan radnik sa iskustvom. Tel. 062
758 226
Autopraonici vulkanizeru potreban radnik sa radnim iskustvom. Tel.
061 434 964
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Frizerskom salonu A&M na Ilidži
potrebna pomoćna radnica i frizerka.
Tel. 061 270 017
Građevinski radnik traži posao,
desetogodišnji rad na građevini, radio
i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875
Hitno potreban vulkanizer koji
zna raditi, a ne pričati da zna, zvati poslije 20 sati. Tel. 061 837 218
Hitno tražim posao, stalni rad
odnos. Imam 45 g. tražim posao u
Bugojnu - noćni čuvar, građevina..., radio bih savjesno i pošteno
svoj posao, imam B kategoriju. Tel.
062 151 642
Hitno tražim posao, stalni radni
odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45
g., imam B katagoriju državni. Tel.
062 151 642
Hitno tražim zaposlenje kao tehn.
sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji,
kiosk, itd. Tel. 066 265 724
Kuhar sa dugogodišnjim iskustvom, traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 061 424 470
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 28 godina tražim posao u
ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno.
Tel. 062 442 956
Momak 30 g ozbiljan, odgovoran i
vrijedan tražim posao noćnog čuvara,
na građevini ili bilo kakav drugi posao. Hitno. Tel. 062 081 927
Momak 30 godina traži posao, zavrsio sam za pomoćnog kuhara. Tel.
061 881 593
Momak35 godina,ozbiljanivrijedan,
traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346
Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem.
Tel. 064 401 91 01
Potrebna kozmetičarka. Tel. 061
521 391
Potrebna radnica sa iskustvom do
30 godina za rad u trgovini. Ilidža,
Otes. Tel. 061 157 473
Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061
275 468
Potrebna sobarica za rad u motelu
“Royal” na vogošćanskoj petlji, plata
400 KM. Tel. 063 256 850
Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima Tel.
033 235 245
Potrebni radnici u autopraonici u
blizini Aerodroma. Tel. 061 297 127
Tražim posao frizera. Tel. 061 700
955, 062 449 465
Tražim posao kuharice, može i
inostranstvo. Tel. 061 612 156
Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262
Tražim posao noćnog čuvara. Tel.
061 172 895
Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114
Tražim posao trgovinske dostave
B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875
Tražim posao! Oženjen sam i
imam 34 godine SSS KV vozač B,C,E
kategorije sa iskustvom i rada u magacinu tekstil, higijena, Džemo, Sarajevo centar. Tel. 066 861 947
Tražim posao! Završena VSS
(inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E
kategorije dobro poznavanje rada na
računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850
231
Tražim posao, 20 godina, djevojka. Tel. 062 722 053
Tražim posao, imam 20 god.,
smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985
759
Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696
Tražim posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujem vozačku B,
C kategoriju. Tel. 062 855 716
Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891
802
Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje.
Tel. 062 854 694
Zaradite novac uključite se u
kozmetičku kompaniju - prodaja
kozmetike, Sarajevski kanton. Tel.
061 210 994
Žena srednjih godina traži posao, čuvala bi stariju osobu, djecu ili
rad po kući. Tel. 062 552 075, 033
674 437
VELIKA AKCIJA. U prodaji
su bukova cijepana drva, čokovi
metrice 65 KM, ugalj (Kreka)
drveni 90 KM, kameni (Banovići)
160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061
247 186, 062 552 323.
11385-1Ndž
Briket i drva vreća 5 KM,
bukova iscijepana drva 1 metar 75
KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497
226.
2525-1tt
Velika akcijska rasprodaja drva
i uglja. Ugalj drveni cijena - 90
KM, ugalj Banovići kocka - 145
KM, orah Banovići cijena 150
KM. Prevoz besplatan. Kontakt
tel. 061 241 957, 062 258 029.
12153-1Ndž
AKCIJA: Prodaja i dostava
uglja Banovići original seperacija
(kocka, orah), drveni Kreka. Tel.
062 170 130, 061 289 961.
12227-1Ndž
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335
269
Tražim agregat preko 7 kw. U
zamjenu dajem fordov kedi 1994. god,
neregistrovan. Tel. 066 188 290
300.000
35
ljudi
Prodajem bilijar stolove 9FT, 6
komada, novi, cijena povoljna, 1
komad 3.950 KM, Sarajevo. Tel.
061 819 248.
2613-1tt
Kupujem deviznu štednju Jugo i
Privrednu banku, isplata odmah. Tel.
061 526 918
Kupujem deviznu štednju, ratnu
odštetu, dionice firmi, fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah.
Tel. 062 788 739
Kupujem obaveznice devizne štednje i ratne odštete.Federacija i R.
Srpska. Tel. 061 526 918
Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza,
stare veš mašine, itd, dolazim na
adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061
540 533
Kupujem staru deviznu štednju i
certifikate za otkup stana. Kupovina - prodaja. Povoljno. Tel. 061 526
918
Kupujem staru deviznu štednju i
ratnu odštetu u FBiH i RS. Isplata odmah. Tel. 063 723 595
Kupujem staru deviznu št e dnju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061
517 897
Kupujem staru deviznu št e dnju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u
FBiH i RS. Prodajem cetifikate
povoljno za otkup stanova. Tel.
061 175 237
Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih
pića, prva domaća brošura! Tel. 032
244 417
Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajem čistu uvoznu srebrenu
živu. Tel. 033 534 087, 062 682 690
Prodajem daske od regala. Tel. 468
450
Prodajem domaći bijeli luk. Tel.
061 426 554
Prodajem duge zimske muške i
ženske štofane kapute. Tel. 033 534
087, 062 682 690
Prodajem dugu bundu od astrahana nova vrlo povoljno. Tel. 061 813
574
Prodajem dupli lim za sudoper sa
priključnim elementima. Tel. 061 134
020
Prodajem dvije karte za utakmicu
Dinamo - Lion. Tel. 061 139 457
Prodajem jaja od prepelice. Tel.
061 137 884
Prodajem komplet pribor i posuđe
“Solingen” za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel.
546 456
Prodajem lustere sa po jednim sijaličnim mjestom. Tel. 033 534 087,
062 682 690
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina
je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje
i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel.
061 208 707
Prodajem neuložene certifikate za
otkup stana u cijeloj Federaciji BiH.
Povoljno! Tel. 063 024 594
Prodajem pekarsku mješalicu
od rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta 100 kg brašna.
Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285
407
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata nove sa novim najlonom
garancijom i prevozom. Tel. 061 510
673
Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653
454
Prodajem podloge i kese za stomu,
cijena po dogovoru. Tel. 546 456
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem profesionalni aparat za
kafu San Marco sa el. Mlinom. Cijena
200 KM. Tel. 061 455 381
Prodajem spajalice za tapetare 15
mm. Tel. 061 857 086
Prodajem šivaće mašine Bagat,
Singer i Pfaf (koža) na 2 rate uz garanciju. Tel. 061 145 504
Prodajem tri kutije rivotrila 0.5
mg i 2 mg. Proizvodnja Švajcarska.
Tel. 061 498 177
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
10234-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666.
1478-1tt
Vodoinstalater 30 god. iskustva
vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 062 139 034
Vodoinstalater opravlja i postavlja
česme, vodokotliće, sifone, ventile.
Penzionerima jeftinije. Tel. 061 205
803
Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju
i renovira kupatila. Tel. 061 225
727
Vodoinstalater, vršim sve usluge u
kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199
442, 033 621 733
Vodoistalater održava staru i
postavlja novu istalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497
622
Intelektualne
MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese,
VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika
vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15
15, www.mikadobh.com.
11771-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAROM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
peći, česmi, šolja - sanitarija, osigurača i sl. Tel. 061 222 228.
12049-1Ndž
VODOINSTALATER SA
ELEKTRIČAROM vršimo popravku starih i ugradnju novih
instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i
drugo). Tel. 061 132 149, 061 180
120.
11906-1Ndž
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Brusim, lakiram, postavljam sve
vrste parketa, šipoda, laminata veoma
povoljno. Tel. 061 714 751
Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i
popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037
Građevinsko preduzeće “G r aditelj”, renoviramo stanove komplet: stolarija, zidovi, podovi, keramika..., po vašim željama. Tel. 061
240 747
Keramički radovi od 8 KM, brzo
povoljno i kvalitetno! Tel. 062 422
040
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 419 501
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Parket postavljanje, brušenje sve
vrste parketa, podova, laminata sa
besprašinskom mašinom. Tel. 062
921 100
Popravljam i pravim sve od
pločastog materijala. Tel. 062 620 680
Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja, dolazak besplatan
sa garancijom. Tel. 061 156 309
Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286
Staklar vrši sve vrste staklarskih
usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061
609 947
Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel.
061 312 956
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja, a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108 i 061 862 872
Tapetar sa iskustvom vrši presvlačenje i tapaciranje kućnog i kancelarijskog namještaja. Tel. 061 620
057
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu daju instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062
565 885
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213
Časovi i instrukcije iz engleskog
jezika, dvočas 10 KM. Tel. 061 334
895
Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425
275
Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 062 739 347
Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157
991
Instrukcije iz matematike i fizike
za srednjoškolce i studente. Tel. 061
286 082
Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM.
Tel. 065 519 576
Instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce.
Tel. 061 235 229
Matematika, instrukcije đacima,
iskusan profesor dolazi vašoj kući.
Tel. 062 691 202
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesorica instruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Uspješno i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220 173
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
“Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje
svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20
KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel.
061 141 944
Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom,
fizikalna terapija u vašem domu.
Tel. 061 564 564
Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i
nemoćnim osobama, mijenjanje
pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel.
062 699 668
Agencija Meka - kućna njega i
pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne
dežure, usluge fizioterapeuta,
promjena pelena, katetera, itd.
Tel. 061 237 641
Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778
Bula Aida liječim sihire, crvene vjetrove, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, za nafaku, mir u
kući, polaganje ispita, ako vam ne
ide ljubav, da djecu imate uspješno, liječim samo po časnom
Kur'anu od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih
vjera i nacija da vam pomognemo s
Božijom pomoći. Tel. 066 121 821
Čistila bih i održavala stanove
dogovor sa žeskim osobama. Osoba
sam od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316
Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047
Čistim stanove nedjeljom. Tel.
066 054 856
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom stanu
uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782
Čuvala bih dijete u svom stanu.
Cijena po dogovoru, stanujem na
Pofalićima. Tel. 061 667 073
Čuvala bih djecu u Vašem ili
svom stanu, ili stariju osobu na
Otoci. Odgovorno. Tel. 062 395 811
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842
180
Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450
Dipl. fizioterapeut pruža usluge
pacijentima nakon moždanih udara u vidu masaže, pasivnih, aktivno
potpomognutih i aktivnih vježbi.
Sarajevo. Tel. 061 382 941
Kirby-čišćenje, čistimo,
vršimo dubinsko usisavanje ćilima i ostalih prostirki. Čistimo
namještaj i uglove sa kirby usisivačem. Tel. 061 214 579
Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam
nisu potrebne, obezbijeđena radna
snaga. Povoljno! Tel. 061 552 366
Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453
Kombi prevoz putnika selidbe
odvoz šute, cijena povoljna. Tel.
061 817 424
Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave
profesionalne spotove... Tel. 062
356 113
Nudim pomoć starijoj osobi uz
nadoknadu, čovjek bez primanja.
Tel. 061 531 226
Ordinacija l.d. Montenegro
rješava sljedeće bolesti: diskus
hernija, migrena (glavobolja)
angina pektoris, skolioza (kriva
kičma) spondiloza, cirkulacija,
reumatski artritis! Ako nije
uklonjen bol minimalno 50/ od
prve terapije oslobođeni ste
plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil
Sarajevo. Tel. 062 580 122
Ozbiljna gospođa penzioner
pazila bi stariju gospođu. Tel. 062
320 034
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Specijalni tretmani protiv
žohara, moljaca, mrava, stjenica,
buha i miševa. Tel. 033 216 373,
062 328 447
Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni
prostor, na svim destinacijama.
Tel. 061 811 115
Žena srednjih godina čuvala bi
stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095
418
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
OSNOVNI SUD BR^KO DISTRIKT
Broj: 96 0 Ip 017777 10 Ip
Br~ko, 09. 09. 2011. godine
Osnovni sud Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine sudija Dragan Mitrovi} u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH (pravni sljednik UPI banke dd Sarajevo) protiv
izvr{enika „AUTO-MERTZ“ DOO BR^KO radi naplate duga u iznosu od 1.781.416,13 KM, na
ro~i{tu dana 09. 09. 2011. godine, donio je
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 159127 11 P
Sarajevo, 11. 10. 2011. godine
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, (Slu`bene novine FBiH broj 53/03)
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Dubravka Kraji{nik, u
pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK DD
MOSTAR, protiv tu`enih JERLAGI] AMIR i dr., radi duga, V.SP. 10.185,07 KM.
OBJAVLJUJE SLIJEDE]I
ZAKLJU^AK
OGLAS
I
Utvr|uje se na osnovu procjene stalnog sudskog vje{taka Kati} Ivana dipl. ing. gra|. iz Br~kog od 01.
08. 2011. godine, tr`i{na vrijednost nekretnina upisanih u zk. ulo`ak 10264 E k.o. Br~ko, parcela 9/127
povr{ine 612 m2, stambeno-poslovni objekat „Bulevar mira“ zajedni~ki prostor poslovnih prostorija u
povr{ini od 412,36 m2 sa uknji`enim pravom gra|enja na zemlji{tu i vlasni{tva na objektu u korist doo
„Auto-mertz“ Br~ko sa dijelom 659/100 koji iznosi 277.672,24 KM:
poslovni prostor br. 1 u suterenu upisan u podulo`ak br. 142, povr{ine 612,00 m2 ~ija je vrijednost
612.000,00 KM
poslovni prostor br. 18 na I spratu upisan u podulo`ak br. 156, povr{ine 34,65 m2 ~ija je vrijednost
117.810,00 KM
poslovni prostor br. 21 na I spratu upisan u podulo`ak br. 159, povr{ine 37,47 m2 ~ija je vrijednost
127.398,00 KM
poslovni prostor br. 22 na I spratu upisan u podulo`ak br. 160, povr{ine 60,07 m2 ~ija je vrijednost
204.238,00 KM
poslovni prostor br. 23 na I spratu upisan u podulo`ak br. 161, povr{ine 61,32 m2 ~ija je vrijednost
208.488,00 KM
poslovni prostor br. 24 na I spratu upisan u podulo`ak br. 162, povr{ine 33,39 m2 ~ija je vrijednost
113.526,00 KM
poslovni prostor br. 26 na I spratu upisan u podulo`ak br. 164, povr{ine 62,13 m2 ~ija je vrijednost
211.242,00 KM
poslovni prostor br. 29 na II spratu upisan u podulo`ak br 165, povr{ine 24,90 m2 ~ija je vrijednost
62.250,00 KM
poslovni prostor br. 30 na II spratu upisan u podulo`ak br. 166, povr{ine 25,83 m2 ~ija je vrijednost
64.575,00 KM
poslovni prostor br. 31 na II spratu upisan u podulo`ak br. 167, povr{ine 24,90 m2 ~ija je vrijednost
62.250,00 KM
poslovni prostor br. 32 na II spratu upisan u podulo`ak br. 168, povr{ine 25,83 m2 ~ija je vrijednost
64.575,00 KM
poslovni prostor br. 33 na II spratu upisan u podulo`ak br. 169, povr{ine 35,19 m2 ~ija je vrijednost
87.975,00 KM
poslovni prostor br. 34 na II spratu upisan u podulo`ak br. 170, povr{ine 37,77 m2 ~ija je vrijednost
94.425,00 KM
poslovni prostor br. 35 na II spratu upisan u podulo`ak br. 171, povr{ine 21,46 m2 ~ija je vrijednost
53.650,00 KM
poslovni prostor br. 36 na II spratu upisan u podulo`ak br. 172, povr{ine 37,44 m2 ~ija je vrijednost
93.600,00 KM
poslovni prostor br. 37 na II spratu upisan u podulo`ak br. 173, povr{ine 60,07 m2, ~ija je vrijednost
150.175,00 KM
poslovni prostor br. 38 na II spratu upisan u podulo`ak br. 174, povr{ine 61,32 m2 ~ija je vrijednost
153.300,00 KM
poslovni prostor br. 39 na II spratu upisan u podulo`ak br. 175, povr{ine 38,14 m2 ~ija je vrijednost
95.350,00 KM
poslovni prostor br. 40 na II spratu upisan u podulo`ak br. 176, povr{ine 40,89 m2 ~ija je vrijednost
102.225,00 KM
poslovni prostor br. 41 na II spratu upisan u podulo`ak br. 177, povr{ine 62,14 m2 ~ija je vrijednost
153.350,00 KM
poslovni prostor br. 50 na III spratu upisan u podulo`ak br. 184, povr{ine 60,07 m2 ~ija je vrijednost
120.140,00 KM
poslovni prostor br. 51 na III spratu upisan u podulo`ak br. 185, povr{ine 61,32 m2 ~ija je vrijednost
122.640,00 KM
poslovni prostor br. 52 na III spratu upisan u podulo`ak br. 186, povr{ine 38,14 m2 ~ija je vrijednost
76.280,00 KM
poslovni prostor br. 53 na III spratu upisan u podulo`ak br. 187, povr{ine 40,89 m2 ~ija je vrijednost
81.780,00 KM
Ukupna procijenjena tr`i{na vrijednost nekretnina je 3.512.918,24 KM.
II
Odre|uje se ro~i{te za prvu prodaju koje }e se odr`ati dana 02. 11. 2011. godine u 13,30 ^ASOVA U
ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 13.
III
Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 ~asova u Br~kom, a na dan
odre|enog za prodaju, najkasnije jedan sat prije po~etka javnog nadmetanja.
Na navedenim nekretninama nisu upisana prava slu`nosti ili drugi stvarni tereti.
IV
Izvr{eniku DOO „Auto-mertz“ Br~ko se zabranjuje otu|enje imovine, navedene u ta~ki I ovog zaklju~ka, uz krivi~no-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.
V
Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaklju~ka na prvom nadmetanju ne prodaju, sud }e zakazati drugo ro~i{te na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvr|ene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.
Od prvog do drugog ro~i{ta mora prote}i najmanje 30 dana.
Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu ni`u od cijene iz
ove ta~ke.
VI
U javnom nadmetanju mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno polo`ila u~e{}e u iznosu od 1/10
vrijednosti nekretnine, odnosno 351.291,824 KM uz napomenu da tra`ilac izvr{enja nije du`an polo`iti, odnosno platiti u~e{}e.
VII
Kupac je du`an polo`iti cijenu za javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li
se cijena ispla}uje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine }e se predati kupcu i
dozvoliti pravo uknji`enja vlasnika u korist kupca.
Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne polo`i cijenu, sud }e rje{enjem prodaju oglasiti neva`e}om i odrediti novu prodaju.
Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na Oglasnoj tabli suda, a stranke su ovla{tene da zaklju~ak o svom tro{ku
objave i u drugim sredstvima informisanja.
Zaklju~ak dostaviti tra`iocu izvr{enja i izvr{eniku.
SUDIJA
Dragan Mitrovi}
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljena posebna `alba.
Poziva se tu`eni ^I[I] ALAN, Sarajevo, ul. Dervi{a Numi}a 18b, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu
od 16. 02. 2011. godine, kojom je predlo`eno, da sud nakon
provedenog postupka, donese slijede}u presudu:
Nala`e se tu`enim Jerlagi} Amir, [urkovi} Elvir i ^i{i} Alan,
da solidarno isplate tu`itelju iznos od 10.185,07 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 14. 02. 2011. godine, pa do dana namirenja tu`itelja u cjelosti, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove sa zateznim kamatama po~ev
od dana presu|enja pa do isplate, sve u roku od 30 dana pod
prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni ^I[I] ALAN je
du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni
odgovor na tu`bu.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti
Ilid`a
Broj: 065-0-Mal-06-000914
Sarajevo, 06 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Sandra
Stare, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog Pu{ac Uro{a, iz
Sarajeva, ul. Geteova br. 3 Sarajevo, radi duga od
86,70 KM, van ro~i{ta dana 06. 10. 2011. godine,
donio je:
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti dug za isporu~enu i utro{enu elektri~nu energiju u iznosu od
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Mals 004401 04 Mals
Sarajevo, 11. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ d.o.o. Dru{tvo za
nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, Sarajevo,
ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog STR „NELA“
vl. Kibri} Safet, ul. Put `ivota bb, radi duga od 1.108,49 KM,
na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
(„Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)
OBJAVLJUJE
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
45
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku
suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1 ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2 ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv tu`bu (~lan 74. stav 1 ZPP-a).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je
tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne
dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud
}e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev
o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1 ZPP-a).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj
predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
Sudija
Dubravka Kraji{nik
86,70 KM, sa pripadaju}im zakonskim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to.
- na iznos od 31,00 KM po~ev od 04. 03. 2005. godine,
- na iznos od 36,00 KM po~ev od 07. 04. 2005. godine
- na iznos od 19,70 KM po~ev od 07. 05. 2005. godine,
do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 13,57 KM, sve u roku od 15 dana.
STRU^NI SARADNIK
Sandra Stare, s.r.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje (~l. 182 ZPP-a), putem ovog suda,
ul. [enoina br. 1.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja.
- na iznos od 357,71 KM po~ev od 29. 10. 2003. godine pa do
isplate,
uz naknadu tro{kova postupka sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu
odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u
skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e
ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke
koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor
na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode,
dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za
navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu.
- dostavljanje tu`be na odgovor -
Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni
odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja
u smislu odredbi ~lana 182 ZPP-a.
Dana 14. 7. 2004. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio
tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od
1.108,49 KM pa je predlo`io da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku
kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od
1.108,49 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste
na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje
se distribuiraju u Federaciji BiH.
- na iznos od 750,58 KM po~ev od 07. 10. 2003. godine pa do
isplate
Stru~ni saradnik
Senad Had`iomeragi}
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U TESLI]U
Broj: 87 0 P 004754 11 P 2
Tesli}, 20. 10. 2011. godine
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da
je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se
ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Tu`itelj: Marjan Medovi}
Tu`eni: Anemari Medovi}
Radi: Brak - razvod
Vsp:
POZIV
Za 1. Anemari Medovi},
2. Advokat Miroslav Janji},
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano
za dan 30. 11. 2011. godine u 8,00 sati, pred ovaj sud u
sobu broj 20.
Sudija
Slavica Frank s.r.
Ta~nost prepisa ovjerava - potvr|uje
Predsjednik vije}a, sudija
OVLA[TENI RADNIK SUDA
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se
odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne
iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i
predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka,
te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete
koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i
sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti
pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri
~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se
glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog
ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
46
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom babi
na{em dragom
KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Dragi na{ babo, ostavio si nas, a nisi nas pitao da li mo`emo `ivjeti
bez tebe.
Mama nas tje{i da moramo.
Ako moramo, onda ti obe}avamo da }emo biti dobre, jer si ti to i
`elio.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
Dok smo `ive voljet }emo te.
Zauvijek tvoje k}erke Nina i Dina sa mamom
Te{ka je spoznaja da te vi{e nema me|u nama.
Mi }emo te pamtiti kao dobrog ~ovjeka i dobrog zeta.
U na{oj porodici ostat }e{ prepoznatljiv kao dobar otac.
Tvoje Nina i Dina imat }e {ta da pamte.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
Tvoji: Nane i Raka sa porodicama
2692-tt
2692-tt
SJE]ANJE
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama
na{ dragi
na drage roditelje
MEHMED - ^UPO MAHI]
Nije dovoljna godina, a ni sve one koje dolaze, da izbri{u ljubav i sva lijepa sje}anja na
tebe. Od zaborava }e te zauvijek ~uvati,
Tvoji supruga Milena, djeca Sandra i Alen, sestra Emira (Indira), brat Emir ([ona),
1474-1mo
nevjesta Amira sa svojim porodicama
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na
ahiret na{a draga supruga, majka, sestra
HIMZO
JA[ARSPAHI]
5. 2. 1992 - 26. 10. 2011.
iz Kaknja
VASVA JA[ARSPAHI],
ro|. [email protected]]
26. 10. 2007 - 26. 10. 2011.
Uvijek u svje`em sje}anju na vas, s ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
SJE]ANJE
2699-tt
SJE]ANJE
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana kako nisi
sa nama
SUBHIJA - SUTKA
SERDAREVI], ro|. PIRI]
iz Trebinja
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti veliku bol i tugu za tobom. Ne postoji utjeha
ni zaborav, ve} samo praznina, ljubav i
vje~no sje}anje na tebe.
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
O`alo{}eni: suprug Fuad, sin Mustafa, k}erka Zejna, snaha Amra,
zet Muzafer, unu~ad Kenan, Arijana, Bakir, Zerina, sestra Raza sa
porodicom, brat Ibro sa porodicom
1470-1mo
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana
otkako je preselila na ahiret na{a draga
KEMAL JUSUFOVI]
KEMAL ([email protected])
JUSUFOVI]
Pro{lo je 40 bolnih dana od kada nisi sa nama.
Tvoji neutje{ni roditelji
Tvoji - Len~e, Hana i Harun
2697-tt
2697-tt
Pro{lo je ~etrdeset dana
SJE]ANJE
SUBHIJA
SERDAREVI], ro|. PIRI]
KEMAL JUSUFOVI]
Iza tebe ostala je bol i tuga, vje~na praznina, zbog svega {to si nam zna~ila i {to si
nam pru`ila.
Bol nije u suzama, ni u rije~ima, na{a je
bol u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad
zaboravljena.
Voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji te vole.
AMIRA BATINI]
26. 10. 2008 - 26. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ostaje vje~no.
Ostavio si trag koji se ne bri{e, sje}anje
koje ne blijedi i pokazao dobrotu koja se ne zaboravlja.
S tugom i po{tovanjem,
Tvoje drugarice Raza, Sena, Zulejha i Amira Fo~o
K}erka Zejna, zet Muzafer, unu~ad Kenan i Arijana
2709-tt
1470-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em voljenom djeveri}u i
amid`i}u
Tvoji - Muni, Adi, Nino i Nihad
2697-tt
Dana 26. 10. 2011. u srijedu, navr{ava se sedam dana od
kako je na ahiret preselio na{ dragi
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom drugu i prijatelju
SENAD (NUSRET)
[EGALO
NEJAZIJA (OMER)
MUFTI]
ABDUSELAM SUBA[I]
Ka`u da plemeniti ljudi kratko
`ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati vremena
provedenog s tobom i ~uvati uspomene koje }e ostati
duboko u na{im srcima.
Tvoji: strina [e}a, Alma, Ned`ad, Erman, Belma, Nijaz,
Tajra i Edvin
Bit }e{ vje~ni ukras u na{em sje}anju.
Porodica
Prijatelji iz OO SDU Vogo{}a: Eso, Nada, Zdravka,
Branka, Ankica, Vahida, [ima, Nina, Maja, Sabiha,
Dino, Bedro i Eso [e}eragi}
2708-tt
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Istiklal
d`amiji.
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret na{e drage
SJE]ANJE
na na{u dragu i nikad zaboravljenu tetku i sestru
SJE]ANJE
ALMASA (SALEMA)
ZEJNILAGI], ro|. KRE^O
na na{eg dragog
SUPHIJU - SUTKU
SERDAREVI], ro|. PIRI]
ADMIRA (AVDE) HEBIBA
iz Trebinja
26. 10. 1993 - 26. 10. 2011.
Iako nisi sa nama, uvijek si u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj amid`a ]amil i strina Izeta
1475-1mo
No037883
p-71320
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe, tvoj plemeniti lik i dobrota
prema svima nama, nikada ne}e biti zaboravljena.
Hvala ti na svemu i drago nam je {to smo te takvu imali.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: sestra Raza, Nasko, Samra, [ejla i Mide
12231-1nd`
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari sve d`enetske blagodati.
Tvoje k}erke Melisa, Almasa
(Nerma), Mensura sa porodicama i
ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 10. 2011. u 14.00 sati
u ku}i merhume, Rakovi~ka cesta 269 -[amin Gaj.
2689-tt
Dnevni avaz
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kada je preselila na ahiret
na{a voljena i nikad zaboravljena
SJE]ANJE
[UHRA (HAMDIJE) KRVAVAC, ro|. KUSTURA
Vje~no o`alo{}eni: mu` Musli} Taib, sinovi Samir, Armin, snahe Sabira i Elma, unuci
Sana, Sani, Mejrema i Lamija
2628-tt
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati prazninu nastalu tvojim
preranim odlaskom.
Zauvijek }emo te voljeti i s ponosom nositi uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i ljubav
koju si nesebi~no pru`ala.
Tvoji najmiliji: porodice Krvavac, Proha i Kustura
p-71240
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 18
godina od smrti na{eg voljenog
Osamnaest godina kako je preselio
na ahiret
ADNANA ([email protected])
MU[OVI]A
47
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama
na{a draga
ADILA MUSLI], ro|. POJATA
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se
sedam tu`nih dana od smrti na{eg
dragog zeta, bad`e i tetka
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
ELVIR (EMIN) [OV[I]
ELVIR [OV[I]
Dragi na{ tetak, tako smo te od milja zvali, svima }e{ nam puno nedostajati.
Da ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote.
Ne mo`e vrijeme koje prolazi
ubla`iti na{u veliku bol i tugu za tobom. Ponosni smo
{to smo te imali. Beskrajno nam nedostaje{.
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet,
a porodici sabur.
Tvoji: sestra Elvira, zet Sead i sestri~ne Melisa i Erna
S ljubavlju i po{tovanjem,
tvoji babo Emin i majka Esma
Tvoji Sulejmanagi}i i Had`iabdi}i
12193-1nd`
12193-1nd`
p-71141
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od smrti na{eg
dragog brata, djevera i amid`e
[email protected] SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV
SEAD (ASIM) MUJANOVI]
dragoj
Ponosni {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni jer smo te prerano izgubili,
ali zauvijek }emo ~uvati uspomenu
na tebe i tvoj plemeniti lik.
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i
d`enetske ljepote.
Tvoji: Adil, Fikreta, Suvada, Adis, Admir, Almina,
Enida, Adna, Ajla i Arman
AMIRA (HAMDIJE)
BATINI] - MIKICA
Jako, jako mi nedostaje{...
Tvoja Alma
U mom srcu ostat }e{ voljena, a u mislima
nikad zaboravljena...
12213-1nd`
12208-1nd`
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od kada nije sa
nama na{a draga
JASNI PIVODI]
Tvoja Lela
2679-tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju i velikom ~ovjeku
na{em {efu i kolegi
RAIFA RAMEZI],
ro|. TANOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e
izbrisati sje}anje na tvoj lik,
plemenitost i dobrotu.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
KEMALU KARI]U
KEMO - KENANET
[email protected]]
Federalni vodoprivredni inspektori
Tenzila, Hamdija, Mirsad i Sadudin
Porodica Li{i} - Senahid, Fatima i Azur
Tvoji najmiliji
2683-tt
[email protected] SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{eg dragog {ehida
Dana 25. 10. 2011. navr{ilo se 40
tu`nih dana od kako je preselio na
ahiret na{ poslovni kolega, drug i
plemeniti ~ovjek
2678-tt
2680-tt
SJE]ANJE
Na{em heroju, ratnom komandantu sa Igmana, osniva~u prve bora~ke organizacije JOB
„Unija veterana“, dugogodi{njem predsjedniku U.O. JOB „Unija veterana“ op}ine
Had`i}i i nosiocu najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“
MEHEMED - HEMO SIDRAN
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
MENSURA
(BRADA) GACKI]A
1993 - 2011.
Dragi Mensure, jo{ uvijek
vjerujemo da }e ubice koje
izvr{i{e gnusni ~in nad tobom,
biti imenovane i osu|ene.
Neka ti Allah podari vje~iti
rahmet
Vje~no o`alo{}eni: Begajeta,
Vedad, Anesa, Vildana, Ensar,
Muhamed, Amina i ostali koji su
p-71141
te voljeli.
MIRSAD (HALILA)
UDVIN^I]
Uposlenici firmi i radne kolege:
Hydro Weys d.o.o., Elektropraktiker
d.o.o., Granulo-Re d.o.o., Sejo
Vrani}, Zlatko Hasanovi}, Ramiz
Granulo sa saradnicima
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
IZET (AZEM)
KAR[I]
26. X 1993 - 26. X 2011.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet,
na{a LEGENDO.
Upravni odbor i ~lanovi JOB-a „UNIJA VETERANA“ op}ine
Had`i}i.
SJE]ANJE
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju
se 2 godine od prerane smrti
na{eg voljenog
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
12231-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg druga i brata
Tvoja porodica
2685-tt
12226-1nd`
KEMAL KOJI]
POSLJEDNJI POZDRAV
26. 10. 1993 - 26. 10. 2011.
dragom prijatelju, uglednom privredniku i
~lanu Skup{tine Komore
SENADINU MULABEGOVI]U
Privredna komora Kantona Sarajevo
2681-tt
18 godina!
Bol, tuga, suze kao i prvog
dana...
Vje~na praznina.
Ponosni {to smo Te imali.
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji: supruga Razija, sinovi Adis i D`emo
2707-tt
EDINA (AMIRA)
FEJZI]A
S ljubavlju ~uvamo uspomene
na tebe.
Nek ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: tetka Hajra, Elvir,
Sanela, Alma, Erna,
Dino, Denis
2705-tt
EDIN FEJZI] FEJZA
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Amin, Adis, Dijamel,
Miralem, Rasim, Jasmin
2706-tt
48
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
KEMALU KARI]U
Dragom kolegi i velikom ~ovjeku
Kolektiv Federalne uprave za inspekcijske poslove
N
SJE]ANJE
MU[AN - CACO (SAKIB) TOPALOVI]
26. 10. 1993 - 26. 10. 2011.
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{ih prijatelja, saboraca i komandanta Bosne - 20 „Zelenih beretki“
Mu{an Topalovi} - Caco i saboraca Prlja~a Elvedin i Gacki} Mensur.
Pozivamo sve borce i prijatelje da se okupimo na {ehidskom mezarju Kova~i 26. 10. 2011. godine u 10.00 ~asova, gdje }emo prou~iti Jasin i odati du`nu
po~ast na{im herojima.
I ne recite za one koji su poginuli na Allahovom putu mrtvi su!
Ne, oni su `ivi, ali vi to ne osje}ate.
U.B. BOSNA-E ZELENE BERETKE
N
SJE]ANJE
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
SJE]ANJE
Dana 27. 10. 2011. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti
akademik prof.
dr. BRANISLAV
VERBI^
EMIR - MIRO (MUSTAFA) \UKI]
21. 5. 1954 - 27. 10. 2001.
Plemeniti ljudi odlaze, a
njihova djela vje~no ostaju.
Mostar
Iskreno sau~e{}e porodici.
Kolektiv Klinike za
nefrologiju KCU Sarajevo
Vrijeme nije lijek, ve} svjedok na tugu i bol {to vi{e nisi s nama.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima.
Supruga Radmila, djeca Damir i Vesna sa porodicom
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na
ahiret na{e drage
HIBA (BEGO) KAPO,
ro|. RADOVOVI]
^initi dobra djela i radovati druge,
bila je tvoja ovozemaljska misija.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i
biti dio najljep{ih sje}anja. S ponosom }emo pamtiti tvoj lik, tvoju dobrotu i plemenitost.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji najmiliji
Suprug Sulejman, sinovi Niaz, Faris i Halil
2677-tt
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 tu`na dana otkako je
na ahiret preselila na{a draga mama
HAMIDA (NAZIF)
BUTMIR,
ro|. VLAHOVLJAK
sm-0001425
2676-tt
Dana 26. oktobra 2011. godine navr{ava se 40 dana od
smrti na{eg dragog
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine
od kako nije sa nama na{
voljeni brat i drug.
Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji te
vole.
Voljeni nikad ne umiru.
Tvoji: ^eha, Nizama, Ajla
2672-tt
i Edo
AHMET (ALIJA)
PILI]
26. 10. 1991 26. 10. 2011.
S po{tovanjem,
Porodica
2661-tt
SJE]ANJE
EDIN (FEJZA) FEJZI]
SMAJL (AVDIJA)
SOFTI]
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Svojom dobrotom si plijenio sve one koji su te voljeli, ali
`ivot nestaje u trenutku.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. oktobra 2011. godine
u 12.30 sati u d`amiji Prnjavor - Kalesija.
Porodica
EDIN (AMIR)
FEJZI]
Tvoji jarani Elko i Mide
2649-tt
2639-tt
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kako nije sa
nama na{a draga majka, nana, svekrva
SJE]ANJE
na na{e roditelje,
dedu i nanu
ADILA MUSLI],
ro|. POJATA
Ovim putem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti 26. 10. 2011. godine u
d`amiji Mahala - Ned`ari}i u 13.30 sati, poslije podne
namaza.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske
ljepote i vje~ni rahmet.
O`alo{}eni k}erka Nihada, sin Nihad i snaha Ira
Tvoji: Samir, Sabira, Sana i Sani
12200-1nd`
E[REF ALAGI]
i HASENA ALAGI]
Za ljubav i dobrotu koju ste nam pru`ili, za pa`nju i toplinu, za
veliko srce,
HVALA VAM.
Lamija, Samela, Ajla
2622-tt
12164-1nd`
Dnevni avaz
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
49
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje, majku i djeda
FATIMA (SARA^EVI]) [email protected]]
MUSTAFA [email protected]]
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
24. 7. 2003 - 26. 10. 2011.
Sa ljubavlju i zahvalno{}u,
k}erka Senija, zet Sadudin i unuk Emir
1241-1tz
POSLJEDNJI SELAM
na{em kolegi i prijatelju
KEMALU KARI]U
Od kolega iz Op}ine Trnovo
Tvoji: Osman Smje~anin, Hamza Kadrispahi}, Aziz Dedi}, Sead Hod`i}, Sabina Spaho, Nermina Bibi}, Nermina Kere{, Mirsad Me{i}, Haris Pind`o,
Emina Kora}, Vasvija Fehri}, Meho Krupalija, Had`o Mili{i}, Na|a Mili{i}, D`enan Terzo, Ai{a Bajraktarevi}, Amra Andelija, Zineta Lindov, [uhra
Spahija, Ermin Mulaomerovi}, Memso Krupalija, Ikmet Mehani}, Munib Lindov, Tid`a Katana i Nusret Bajrovi}
2704-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
velikom drugu
na{em dragom
KEMALU (MEHMEDA) KARI]U
Dragi na{ Kemo,
Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte.
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
[EKIJU
Od raje iz Pofali}a:
Sapko, Haso, Adnan i Almir Korora, Mirso, ^arka, Fole, Adi, Spaha, Hajran, Amko,
Musa, @or`o
Tvoji: tetak Alija, tetka Sada - Seka, Hadis, Haris, Amela i Amar
2692-tt
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret moje drage majke
2696-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{e {kolske drugarice
Anise
ocu na{e {kolske drugarice
Dine
KEMALU
(MEHMEDA)
KARI]U
KEMALU
(MEHMEDA)
KARI]U
Sve nas isto ~eka, samo
nam trenutak isti nije!
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet, a porodici
sabur.
Anisin VII-1 s razrednicom Samirom Veli}
Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da Ti podari
D`ennet i sve d`enetske
ljepote, a Tvojoj porodici
utjehu i sabur.
Dinin V-2 s razrednicom
Edinom Halilbegovi}
mom drugu
SUBA[I ABDUSELAM
SUBA[I]
MIRSADE MERDAN
1956 - 2010.
Majko voljena, nedostajat }e{ mi dok kuca moje srce.
Tvoj lik, tvoja plemenitost i ljubav koju si mi podarila, ostat }e vje~no u mom srcu.
Neka ti je lahka zemlja i neka te Allah d`.{. nagradi lijepim D`ennetom.
Najve}em prijatelju i
najboljem ~ovjeku na
svijetu
Tvoja k}erka Arnela
PTT
Vahida Bradi}
p-71320
12238-1nd`
12238-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{e prijateljice
JUSUF - JUSO ARSLANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
Maida Ja{arevi} i Aida Terzi} sa porodicama
N
POSLJEDNJI
POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi
KEMALU (MEHMEDA)
KARI]U
ESMARU
VELI]U - DADI
i
EDINU
FEJZI]U - FEJZI
Neka vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet!
Mirsad Poljo s porodicom
2713-1tt
KEMALU KARI]U
Te{ka i bolna istina da te vi{e nema, imao si veliko srce,
osmijeh, plemenitost i osje}aj za druge.
Tvoji: tetka [emsa, Alma i Behara, porodice
Ahmetspahi} i [uvalija
Kanton Sarajevo
Ministarstvo privrede
N
2693-tt
50
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
[email protected] SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
MUNIBA OLI]
dr. ]AZIM OLI]
1932 - 1992.
1923 - 1988.
Vrijeme prolazi, a ponos {to smo va{a djeca i sje}anje na dobrotu, ljubav, sre}u i sve lijepo {to ste nam pru`ili su vje~ni.
Uvijek }ete biti voljeni i u na{im srcima i mislima.
K}erke: Dijana, Biserka i Sana
1247-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE
dragom prijatelju i kolegi
na na{eg dragog
KEMALU KARI]U
prim. mr. ph. [email protected] MAHMUTSPAHI]
Od kolega iz Inspektorata za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove Sarajevo:
Nije pro{ao niti jedan dan a da Te se nismo sjetile.
Tvoje: Mirsada, Devleta i Amela
Avdo, Umija, Emira, Aida, Salem, Damir, Haris i Edin
1245-1tz
12243-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
SJE]ANJE
na{em kolegi i prijatelju
na sina na{eg predsjednika „Patriotske lige“ BiH
ADMIR (AVDO) HEBIB
KEMALU KARI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari D`ennet i sve d`enetske ljepote, a Tvojoj
porodici utjehu i sabur.
Savez UB „Patriotske lige“ Kantona Sarajevo
Obavje{tavamo da }e se godi{njica obilje`iti na mezarju u Parku u 12.00 ~asova.
Op}inski na~elnik Ibro Berilo i uposlenici Op}ine Trnovo
N
N
POSLJEDNJI SELAM
Dana 26. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine otkako je na
ahiret preselila na{a
majci na{ih dragih prijatelja
[EMSA SUBA[I], ro|. SRNJA
RABIJA KOVA^EVI], ro|. GAGULA
Zauvijek si u na{im mislima i srcima.
Od porodice Prevljak i uposlenika restorana „Orahovica“
S ljubavlju, tvoj sin D`evad i snaha Sena sa djecom, unucima i praunucima
PTT
12242-1nd`
Dana 27. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila na
ahiret na{a draga
Dana 26. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog
HUSEINA HASANEFENDI]A
SAFIJA DELI], ro|. PA[I]
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati
zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem i ljubavlju trajno }emo je se sje}ati.
Porodica
Hatma dova }e se pokloniti u petak, 28. 10. 2011. godine u Mostaru, u d`amiji Ri~ina,
prije d`uma namaza.
1478-1mo
Tvoji najmiliji: supruga Sena, sinovi Almir i Amer, unuka Adla, snahe Arnela i Jasmina
i punica Pa{a
679-1go
Dnevni avaz
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselio
na{ dragi suprug, otac, svekar i djed
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
51
Posebnu zahvalnost upu}ujemo:
KENANET (DERVI[) [email protected]]
dr. Gordani ]ulibrk-Had`imehmedagi}, dr. Almi Sofo, dr. Lejli Burazerovi},
sestrama ambulante P.M. Amiri, Suadi i Enisi, te sestrama Odjeljenja
hematologije Nermi, D`ani, Lejli, kao i ostalom osoblju ove klinike.
Kolegama i kolegicama Urbanisti~kog zavoda BiH, svim uposlenicima
hotela „Central“ i uposlenicima Osnovne {kole „Malta“, rodbini, kom{ijama i
prijateljima koji su svojim prisustvom i mislima bili uz nas.
Hvala Ti na neizmjernoj ljubavi i dobroti koju si nam pru`io.
Tvoji najmiliji: supruga Mirsada, sinovi Enis i Amsar, snaha Lejla i unuka
Henna
Tevhid }e se prou~iti 26. 10. 2011. u d`amiji Provare (Sarajevo), ulica Himzarina sa po~etkom u 16.30 h.
2717-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e kolegice Fate
ISMETU NIK[I]U
Kolektiv Neurolo{ke klinike KCUS-a
2722-tt
[email protected] SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
na na{eg dragog
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 6
tu`nih mjeseci od kada je preselio
na ahiret na{ dragi babo i suprug
RAGIB (ENVERA)
ZAIMOVI]
26. 4. 2011 - 26. 10. 2011.
HASNIJA (SALIH)
GRANILO
18. 10. 2011 25. 10. 2011.
SALIH (BEGO) DELALI]
26. 10. 2002 - 26. 10. 2011.
Ponosni smo {to smo te imali i po dobru }emo te pamtiti.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Raja sa rekreacije: Durmi{evi} Sead, Ba{i} Miralem, Vlahovljak Mersad, Obu~i} Zorislav,
Drina Nermin, ^uturi} Behudin, Kla~ar Sead, Ibrovi} Ismet, Hujdur Muhamed, Uglje{a
Mevludin, ^i{o Edin, Karahod`i} Emir, Ali~i} Muhamed, [e~ibovi} Alden, Kadri} Almir,
Ba{i} Senad, Zukanovi} Senad, Busulad`i} Ibrahim, Delali} Hamo, Softi} Selim
2711-tt
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomene na tebe.
Tvoji najmiliji: Subhija, Azra, E{ef, Amina, Enver,
Sabina i Tomislav
1244-1tz
Uvijek voljena, nikad
zaboravljena.
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: Dina, Dalila, Di{a,
Sejo, Braco, Amir, Osman,
Amer, Haris, Nejla i Harun
12241-1nd`
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 4
godine od smrti moga dragog brata
HUSEINA
HASANEFENDI]A
iz Gora`da
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom bratu, amid`i i
djeveru
radnom kolegi i prijatelju
SENAD [EGALO
KENANETU (DERVI[)
[email protected]]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da
tvojoj plemenitoj du{i podari sve
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Ti }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima.
Tvoj brat Ibrahim, snaha Senija, brati~ne Adisa i Larisa
sa porodicom
2712-tt
Dana 26. 10. 2011.
navr{avaju se 4 godine od
smrti mog dragog brata
Dani, godine prolaze, ali tuga i bol za tobom ostaju
vje~no.
El-Fatiha
Ka`u da plemeniti ljudi kratko
`ive, a vje~no se pamte. Zauvijek
}emo se sje}ati vremena provedenog s tobom i ~uvati uspomene duboko u na{im srcima.
Tvoja raja: Semir, Sajnica, ^ava, Pape, Sudo, Dado, Himzo, Elvisa, Pa~o, Keno, Elma, Fuada, Ned`iba, Senada,
Nermina, Alma, @abica, Tarik, ]amil, ^ombe, Nihada,
Aca, Milica, Enisa, Merima, Emina - [nalica, Indira
2715-tt
(Ina), Andrea, Vahka
Dana 1. 11. 2011. navr{it }e se 10 godina od preseljenja
na ahiret mog dragog brata
POSLJEDNJI POZDRAV
FERID (ABDULAH)
HERCEG
mom prijatelju
ro|. 1949. god. u Maglaju
(2001 - 2011)
iz Gora`da
Po dobrom }emo te se
sje}ati i s ljubavlju spominjati.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Sestra Azra sa suprugom
Memsurom i sinovima
Arminom i Ervinom
681-1go
Be~iragi}
681-1go
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od kako je
preselila na ahiret na{a draga majka
HAJRA HAMZI],
ro|. ]OSIBEGOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
O`alo{}ena porodica
680-1go
Dragi moj Feride,
Sje}anja na Tebe su lijepa i svakodnevna, a trajat }e dok sam `iva.
Vje~no u `alosti sestra Lida, Zlata i Mustafa Bosni}
[email protected] SJE]ANJE
p-74250
HUSEINA
HASANEFENDI]A
Tvoja sestra Sena
ABDUSELAM
SUBA[I]
POSLJEDNJI POZDRAV
JASNA PIVODI],
ro|. HUSI]
Bio si i ostat }e{ veliki
~ovjek.
Esad Piknja~
Tvoj Braco sa djecom
2700-tt
P-71320
MU[AN (SALKO) [email protected]
26. 10. 1998 - 26. 10. 2011.
^uvat }emo uspomenu na tebe, u
na{im mislima do kraja `ivota.
Tvoji: sinovi Enver i Selver, unuci Adnan i Edin, snahe
Fatima i Vildana
2714-tt
52
Dnevni avaz
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dana 28. oktobra 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi
ZAHVALNICA
ZIYAD (ABDERAHIM) JARRAR
Zahvaljujemo se rodbini, svim prijateljima, kom{ijama i
kolegama iz Saudijske Arabije, Palestine i BiH koji su posljednji
put ispratili na{eg Ziyada. Posebno se zahvaljujemo timu ljekara
KC Ko{evo, odjeli Onkologija i Angiosala, timovima Doma zdravlja i Hitne pomo}i op}ine Had`i}i, medicinskim tehni~arima
Ini i Adi, dr. Azelmi Osmanovi}, te timu ljekara Bolnice
Dr. Erfan & Bagedo General Hospital (Jeddah Cancer Centar).
(07. 11. 1948. Palestina)
Plemeniti ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte.
Vrijeme }e prolaziti, ali ostat }e tvoja djela, dobrota, po{tenje i ljubav prema
~ovjeku, prema Palestini, prema Bosni i Hercegovini. Bio si i ostao
na{ ponos, podr{ka i oslonac u svemu.
Posebna zahvalnost ambasadoru Palestine u BiH i njegovim
saradnicima, uposlenicima Ambasade Kraljevine Saudijske
Arabije, kolegama iz firme „Nesma“ Electric-Jeddah,
uposlenicima Agencije „Dias“, te uposlenicima
Vakufske banke Sarajevo.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Asima, k}erka Amna i sinovi Samy i Ammar
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 11.00 sati u ku}i rahmetlije,
ulica Brezova~ka 107, Had`i}i.
12249-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE
na{em dragom i uva`enom kolegi
Glavnom federalnom inspektoru za vodoprivredu
AHMED (SALIH-age) DEMIROVI]
26. 10. 2003 - 26. 10. 2011.
KEMALU KARI]U
Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na Tebe.
Porodici Kari} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut.
Kolege i prijatelji iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
N
2733-1tt
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od preseljenja
na ahiret mog brata
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana
otkako je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni
ocu na{eg kolege Tarika
EDINA FEJZI]A - FEJZE
HASIBU [IRBEGOVI]U
Kolektiv Ilirika DZU Sarajevo
2736-tt
KEMO - KENANET
(DERVI[) [email protected]]
Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi
koji te volimo, znamo kako je `ivjeti
bez tebe.
Hvala ti za svu ljubav i plemenitost koju si nam pru`ao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoj Eldin
2737-tt
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog
supruga i oca
@ivot se ugasti u trenutku, ali
ljubav i sje}anje na tebe ostaju
vje~no da `ive u onima koji te
vole.
Tvoji: Enis, Lejla i Henna
POSLJEDNJI SELAM
2717-tt
velikom, plemenitom ~ovjeku i
na{em dugogodi{njem aktivisti
EDIN FEJZI]
Pro|o{e 2 godine, ali sje}anje na Tebe je
dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek
nedostajati.
Dana 26. 10. 2011.
navr{avaju se 2 godine od
kako nisi s nama
SJE]ANJE
na
Sa beskrajnom tugom i suzama u trenucima osame, ~uvamo te u
na{im srcima kao vje~nu ljubav, najljep{u uspomenu i najve}u
bol.
Svjesni smo da rastanci postoje, ali kad si Ti u pitanju,
taj rastanak nikad priznati ne}emo.
ABDUSELAMU
SUBA[I]U - SUBA[I
Nermin Pe}anac i Rukovodstvo SDU BiH
Tvoja supruga Senada, k}erke Adna i Edna
N
2737-tt
SJE]ANJE
Dana 26. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg
dragog
na supruga i oca
RASIM (MU[AN)
[email protected]]
SMAJIL MASLI]
Godine prolaze, a uspomene na
Tvoju plemenitost i
dobrotu nosimo u srcima zauvijek i sa ponosom.
Sve dok bude nas i ti }e{
`ivjeti s nama.
Tvoji: sestra Hajra, zet Nezir, sestri} Nedim, snaha Arifa,
djeca Nirman, Nihad i Edin
Tvoji: Ferka, Eldin, Alma i Davud
2727-tt
12251-1nd`
EDIN FEJZI]
26. 10. 2009 - 26. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku,
ali sje}anje ostaje
zauvijek.
Molimo dragog Allaha d`.{. da
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
26. 10. 2003 - 26. 10. 2011.
EDINA FEJZI]A
Tvoji: amid`a Rasim,
tetka Fatima, amid`i}i
Eldin i Elmin
2738-tt
@ivot nestaje u trenutku,
ali ljubav i sje}anja ostaju
zauvijek. S ljubavlju i
po{tovanjem }emo te
~uvati u na{im mislima i
srcima.
Tvoji: punac Suljo, punica
Vahida, svastika Suada,
Haris i Alden
2738-tt
Dnevni avaz
53
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se 50 dana od kako je
preselio na ahiret na{ dragi otac, suprug i dedo
Danas, 26. 10. 2011. navr{ava se 7
dana od smrti dragog nam oca,
dede, pradjeda
POSLJEDNJI SELAM
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
RASIM (MU[AN)
[email protected]]
12. 1. 1953 - 4. 9. 2011.
RAGIB MEKI]
SELIM ^OLO
Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari sve d`enetske
ljepote. Njegovi najmiliji - djeca sa porodicama
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Latifa, Latif i Ramiz
12228-1nd`
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Jar~edolima u 16.30 sati
istog dana.
12236-1nd`
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se godina od
preseljenja na ahiret na{e
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg radnog kolege Pa{age
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se ~etvrta godina
tu`nih dana od kako te nema s nama
RAZIJE AHMESPAHI],
ro|. RAMOVI]
Te{ko je rije~ima opisati koliko si
nam svima zna~ila, a jo{ te`e prihvatiti da vi{e nisi s nama. Tvoja praznina je nenadoknadiva.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari sve
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Dana 28. 10. 2011. godine prou~it }e se hatma dova u
d`ematskoj d`amiji u Jar~edolima za vrijeme d`ume namaza.
HASNIJI FAZLI]
Molimo Uzvi{enog Allaha da Vam
podari D`ennet, a Va{oj porodici utjehu i sabur.
S po{tovanjem,
Uposlenici firme Autoagent doo - Ilid`a
12229-1nd`
Bol se ne mo`e preto~iti u slova niti
ove moje rije~i mogu iskazati ono
{to osje}amo. Babo, ponosni i sretni
smo {to smo te imali, nikad te
ne}emo zaboraviti i uvijek }e{ biti
u na{im srcima.
Neka Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 10. 2011. u porodi~noj
12232-1nd`
ku}i u Sokolovi} Koloniji, Vojni~ki vrt 12.
Tvoj suprug i ostali
ZVONIMIR BAGI]
(DUNDO)
Dragi moj,
Voljeni i nikada pre`aljeni SINE.
PTT
2687-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Mom voljenom bratu
POSLJEDNJI SELAM
mom voljenom amid`i
ABDUSELAM - AVDO
SUBA[I]
ABDUSELAM - AVDO
SUBA[I]
akademiku, profesoru
Voljeni moj brate, razum ne slu{a, jer
ne `eli prihvatiti gorku istinu da te
nema, da mi ne}e{ do}i...
U srcu }u te nositi i nikad ne}u
zaboravu dati moje sje}anje na najmilije bi}e.
Voljeni amid`a, u nedjelju je svijet postao
siroma{an za jednog divnog ~ovjeka koji je
bio pun ljubavi i dobrote, nesebi~no
pru`aju}i je svima oko sebe.
Hvala ti {to si bio dio na{ih `ivota i znaj da voljeni nikad
ne umiru...
dr. BRANISLAVU
VERBI^U
Tvoja sestra Remzija Jerlagi}
Tvoja D`ana i Dino
2687-tt
2686-tt
Od uposlenika „GEOINVEST“ d.o.o. Sarajevo
N
Mom voljenom bratu
SELAM
ABDUSELAMU AVDI
SUBA[I]U
voljenom bratu
ABDUSELAM - AVDO
SUBA[I]
S najve}om ljubavi i po{tovanjem
Porodica Suba{i}: brat Ekrem, Nura, Edis, Majsa, Farah
i Dino
2686-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dugogodi{njem saradniku
Najdra`i brate, samo srce zna kako je
te{ka ova bol u kojoj sam sada znaju}i
da vi{e nisi sa mnom na ovom svijetu.
Znaj, dok postojim ja ti }e{ `ivjeti u
mom bolnom srcu.
Molim Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote.
SENADINU
MULABEGOVI]U
Tvoja sestra Hajra, zet Zijad Hafizovi}, Muamer i Mahira
2686-tt
Neka Vam dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
Uprava, Nadzorni odbor i uposlenici „Hidrotehnika“
d.o.o. Kladanj
[email protected] SJE]ANJE
N
na na{e drage
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{ih u~enica Anise i Dine
[email protected] SPAHOVI]
RASIM SPAHOVI]
SA[A SPAHOVI]
2. 3. 2006.
26. 10. 1995.
13. 7. 1975.
Lahko vas je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a jo{ te`e bez vas `ivjeti.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Supruga i mama Samija, sestra i k}erka Emica sa familijom
1468-1mo
KEMALU KARI]U
Direktor Hamid Guska i kolektiv
„^etvrte osnovne {kole“
Ilid`a - Hrasnica
N
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
ISMET (OMERA) NIK[I]
[AHA DELI]
Brat Muzafer, Sabina i Adel
2732-tt
Mirzana, Mustafa, Omer, Lejla, Mirela
2720-tt
54
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Pro|o{e 2 bolne, gorke, tugom i pla~om ispunjene godine kako nas napusti na{ Edin (Fejza)
EDIN (AMIRA) FEJZI]
zvani FEJZA
(Tvoj otac Amir i majka Razija)
Brate, braco, pro|e i ova druga - duga godina, bolna, tjeskobna, prazna bez tebe.
Svaki 26. dan u mjesecu me stra{no boli i poga|a. Ni{ta nije kao prije, svi smo nekako tu`ni, odsutni, svaki dan je sli~an drugom, a to je zbog tvog odlaska.
Ti si bio taj koji nas je ~inio sretnim i veselim i punio ku}u svojim {alama. A sad, kako da budem sretna ili vesela, kad bih vri{tala od bola i patnje za tobom.
Jedan, jedini brat, a i on me napusti i ode.
Ali ka`u da se ljudi sastaju na drugom svijetu, tako se bar nadam i `ivim za taj dan kad }u te vidjeti. Volim te, gdje god da si, odnio si sa sobom pola mog srca, du{e, a ja `ivim sa ostatkom, i to te{ko. Da sam te bar mogla spasiti, dala bih ti i cijelo srce samo da si `iv, ali bi druga~ije. Sretna sam {to sam te imala za brata takvog kakav si bio, i to velikog brata.
Ti si moj idol, heroj, junak, ljepotan... Bio si i ostao moj ponos.
Volim te braco, brate, jedini moj, volim te, i ponovo volim, i sve tako iznova, V.T. ...
Zauvijek tvoja jedina sestra Eldina, Mirzet i Dalija
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 26. 10. 2011. navr{ava se
osam dana od smrti na{eg dragog
ocu na{e radne kolegice
Adise
2734-1tt
SJE]ANJE
na moje najmilije
suprug
tetka
majka
otac
HUSEJINA LIKE
Ne postoji zaborav, ni rije~i utjehe,
samo tuga i sje}anje na tvoj vedri
lik i plemenitu du{u.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
]AZIM DEDI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja supruga Ha{ija sa sinovima Elvedinom i
Nerminom, snahama Adisom i Elmirom i unukom
12250-1nd`
D`enitom
ABDUSELAM
SUBA[I]
Radne kolegice: Ajla, Tea,
Amela, Jasmina, Melisa,
Lejla, D`eneta, Samra
12248-1nd`
26. 10. 2001 26. 10. 2011.
FEHIM
AGANOVI]
HASIBA
AGANOVI]
30. 10. 1996 26. 10. 2011.
5. 5. 2007 26. 10. 2011.
FADILA
AGANOVI]
SIBA
30. 5. 2008 - 26. 10. 2011.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Veliko hvala na va{im dobrim djelima koja su ostala i
ne daju da vas zaboravimo
Supruga, k}erka i brati~na Mersiha, djeca i unu~ad Edin i Dinela
2716-tt
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava
se 7 godina od smrti na{e drage
ZEHRE ANDELIJA,
ro|. [email protected]]
Danas se navr{avaju
2 godine i 7 dana kako
nas napusti na{
Pro{lo je 7 godina..., nama dugih,
praznih i najtu`nijih. Pro}i }e ih
jo{ mnogo, a uvijek }e boljeti...
Nedostaje{ nam...
Tvoji najdra`i: suprug Mehmed, sin Elvedin, k}erke
Hafiza, Mevlida, Jasmina i Maida, unuci Ajdin, Amar,
Edis i Eldar, unuka Edna, snaha Nermina, zetovi Asim,
Satko, Kemo i Vahidin i brat Kasim Hod`i}
EDIN FEJZI]
Dvije godine su te{ke, pune bola i
tuge, a tebe nema i nema.
Oti{ao si Allahovom voljom na ahiret.
Vjeruj da je te{ko sine, tvoju vje~nu
ku}u gledamo i obilazimo i svaki dan
u~imo i molimo Boga da ti podari lijepi D`ennet i lijepi
devlet na onom vje~nom svijetu.
12246-1nd`
Tvoji roditelji - otac Amir i majka Razija
ERMIN (BAJRA)
NUHANOVI]
zv. GERMA
Dana 26. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od
preseljenja na ahiret drage majke i nane
MILA (ISMET) HASANBEGOVI]
Majko, bila si nam svjetlost koja nas je vodila mra~nim putevima
`ivota. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no
poklanjala. Bol nije u rije~ima, ve} u srcima koja pla~u, tu }e{
vje~no voljena ostati i nikad zaboravljena ne}e{ biti.
Tvoji zauvijek o`alo{}eni: sin Jasmin, k}i Jasmina, unuk Eman
12247-1nd`
I sama pomisao da te nema
boli i te{ko pada. Bio si
dobar ~ovjek i svi te po
tome pamtimo.
Uvijek }emo te se sa
ponosom sje}ati jer ~ovjek
kao ti ne mo`e se
zaboraviti.
Tvoji: Razija, Amir,
Eldina, Mirzet, Dalija,
Senada, Adna i Edna
2734-tt
2740-tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom ocu i dedi
[ABAN (ZAJA) SALI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, a nama ostavio
veliku prazninu i lijepo sje}anje.
Tvoj sin Red`ep i unuci Haris i Sead
2742-tt
POSLJEDNJI SELAM
voljenom
POSLJEDNJI SELAM
KEMALU (MEHMEDA)
KARI]U
ocu na{e radne kolegice Selme
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoj iznenadni odlazak zaledio je
svaku misao i ostavio neizbrisivi trag u na{im
slomljenim srcima.
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom Sen}i
SENAD (NUSRETA)
[EGALO
Ka`u da plemeniti ljudi kratko
`ive, a vje~no se pamte. Zauvijek
}emo se sje}ati vremena provedenog s tobom i ~uvati uspomene koje }e ostati duboko u
na{im srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
JUSUF ARSLANOVI] JUSO
Neka mu je vje~ni rahmet.
Tvoji: tetka Esma, Amira, Enisa, Mela, Eldin, Harun,
Namik i Erko
2739-tt
POSLJEDNJI SELAM
KOLEKTIV „SAM-SHOP GROUP“ sa direktorom
Fuadom Pekmezom
Tvoji Almir, Mersa i Ajdin
2741-tt
N
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj majci, svekrvi i nani
majci na{eg radnog kolege Hameda
RABIJA KOVA^EVI],
ro|. GAGULA
[AHA DELI]
[AHI DELI]
Lejla, Dino, Omer, Osmana, Anida, Adin
Aida, Ajla, Dina, Edin, Kenan, Ognjen, Vahidin
2721-tt
Od njenih najmilijih Murisa, Elvire, Danire i Armina
2719-1tt
2729-tt
Dnevni avaz
srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
55
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HA[IJA (BAJRO) OMERSPAHI], ro|. GOLO
preselila na ahiret u subotu, 22. 10. 2011. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sin Armin, k}erka Amela, unu~ad Ilma, Fehim, Aner, Almina i Almin, bra}a Adil i Fehim, sestra [emsa, zaova D`emila Babalija, zetovi Nijaz i Ramiz, snahe [a}ira, Advija i Minka, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Omerspahi}, Golo, Babalija, Mu{anovi}, Delija, Zukoba{i}, [orlija, Halilovi}, Vatrenjak, [emi}, Mizdrak, Terzo, Ja{arba{i}, Tabak, [alaka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Grabovine do br. 4. Gladno Polje.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
12245-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
AHMET (FEHIM) MORALI]
23. 1. 1951 - 25. 10. 2011.
Gra~anica
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je Morali} Ahmet preselio na ahiret 25. 10. 2011. godine u 61. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine, a kre}e poslije ikindije namaza u 15.30 sati ispred [arene d`amije u Gra~anici na mezarje Re`i}i.
[email protected][]ENI: sinovi D`enan i [enaj, brat Hasan, sestre Hajra, Razija, Pa{a i Nusreta, snaha Aida, unuka Ilma, snaha D`emila, zetovi Hajrudin i Nezir, {ure dr. Rizah i Muhamed, svastika Sadeta, bad`o Zijad,
porodice Morali}, Deli}, Bukvi}, Zild`i}, Hrapovi}, [aranovi}, D`onlagi}, Kapetan~i}, Heli}, Berger, Omerovi}, Muji}, Kadi}, ^au{evi}, Re{idbegovi}, Be{irevi}, Atagi}, Ili}, te ostala mnogobrojna rodbina,
sm-0001436
kom{ije i prijatelji
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Sa tugom i nevjericom se opra{tamo od na{eg dragog profesora, uva`enog kolege i prijatelja
akademika, prof. dr.
BRANISLAVA VERBI^A
[ABAN (ZAJA) SALI]
preselio na ahiret u utorak, 25. 10. 2011. godine u 81. godini u Nik{i}u.
D`enaza i ukop }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. u 16.00 sati na mezarju Hrankovi}a u
Plavu.
[email protected][]ENI: sinovi Bajram i Red`ep, k}eri Rabija, Mu{ka i Jasmina, snahe, zetovi i
unu~ad Anita, Alma, Azra, Ferid, Fuad, Haris, Sead, Alen, Alisa, Jasmin, Naser i Elvis,
bra}a Hako i Halil, sestre Igbala i Bahrija, brati~ne, sestri~na, dajd`i}i, dajd`i~ne, te
porodice Sali}, Radon~i}, Ibri}, Vili}, [aboti}, Feratovi}, Puri{i}, Marki{i}, Ba{i},
Cirikovi}, \uki}, Niko~evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
2742-tt
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga majka, sestra, svekrva, punica i nana
1937 - 2011.
S du`nim po{tovanjem,
kolege i prijatelji iz Instituta za materijale i konstrukcije i Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu
Zajedni~ka komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH i Gra|evinskog
fakulteta u Sarajevu, }e se odr`ati dana 26. 10. 2011. godine u 11,00 sati u prostorijama
Akademije, ul. Bistrik broj 7.
Sahrana }e se obaviti na gradskom groblju Bare, isti dan u 14,15 sati.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{ dragi
ALMAZ (OMERA) DAUTBEGOVI]
[AHA DELI], ro|. HRVAT
preselila na ahiret u utorak, 25. oktobra
2011. godine u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. oktobra
2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi Mirza i Muris,
k}erka Mirzana, brat Safet, snahe Fatima,
Advija, Suada i Elvira, zet Mustafa, unuci
Adis, Omer, Edis, Lejla, Mirela, Danira, Armin i Anes, praunuci
Adna, Anida i Adin, prija Zakira, te porodice Deli}, Hrvat, Hercegli}, Baji}, D`afi}, ]enanovi}, Kahrimanovi}, Radl, Had`agi} i
ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Kuvajtskoj d`amiji
- ^engi} Vila.
111
POSLJEDNJI SELAM
[ABAN (ZAJA) SALI]
Voljeni o~e, hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
Zahvalna porodica
2742-tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SELIM (TAHIR) ^OLO
preminuo 24. 10. 2011. godine u 82. godini.
Komemoracija }e se odr`ati 26. 10. 2011.
godine u 11,00 sati u Zemaljskom muzeju
BiH u Sarajevu.
Sahrana }e se obaviti 26. 10. 2011. godine u
13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“.
[email protected][]ENI: supruga Nermana, k}erka
Alma, sin Almir, unuka Lea, unuk Danis,
snaha Emina, zet @eljko, sestre Zilha i Almasa, brat Enes, porodice Dautbegovi}, Mid`i}, Ferizbegovi}, Morali}, Had`iali}, Petrovi}, Adanali}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. oktobra 2011. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. oktobra
2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sin Bajro, k}erke Sadina,
Hasiba i Ziba sa porodicama, snaha Zikreta, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u
ulici Kasindolska br. 78.
111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AJNA (ZULFO) EFENDI],
ro|. TOPUZ
na{em voljenom ocu
N
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 10.
2011. godine u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Kova~i - Ilova~a.
[email protected][]ENI: suprug [emso, sin Ferid,
k}erka Ferida, brat Ragib, sestra Najla, zet Salem, snahe Fedina i
Samka, unu~ad Nihad, Irma, Samra, Alen, brati}i, sestri}i, djeverovi, jetrve, te porodice Efendi}, Topuz, De{evac, Tatli}, Hujdur, Jusko, Arnaut, Husejnovi}, Muminovi}, Javorovac, ^avrk, Kadri},
^au{evi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u Kova~ima Ilova~a u 14.00 sati.RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN
VASIAH
111
MUHAMED (HALIM) TUNO
preselio na ahiret u utorak, 25. oktobra
2011. godine, u 70. godini.
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 26. oktobra 2011. godine iza podne namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti
14.00 sati na mezarju Grli}a brdo.
Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u
13.30 sati ispred Careve d`amije.
[email protected][]ENI: supruga D`emka, sin Nedim, snaha Muvedeta, unuke Amina i Velida, brat Ahmed i sestra
Bahrija sa porodicama, te porodice Tuno, Pa{ali}, Rapa, Dedovi},
Ba{i}, D`ogaz, Bojko, Spahovi}, Imamovi}, Korman, Njuhovi},
Vreto, Katica, Bogilovi}, Altoka, Be~irba{i}, Bukalo i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Po`egina br. 10.
111
56
Srijeda, 26. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
dipl. gr. ing. KEMAL (MEHMEDA) KARI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 48. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 13.20 sati na porodi~nom
mezarju Kijevo.
[email protected][]ENI: supruga Refadija - Refa, k}erke Anisa i Dina, otac Mehmed,
majka Mel}a, brat Ismet, snaha Tatjana, brati~ne Lana i Tara, nana Hasna, punica Elmaza, te porodice Kari}, Rastoder, Ko`ar, Torlak, Durmo, Meki}, Hasi~evi}, Zolj, [urkovi}, Fejzi}, Omerovi}, ^ehovi}, [uvalija, Ahmedspahi}, ^okovi}, Beri{a, Kova~i,
Adrovi}, Blakaj, Nalbani, Abazovi}, Stamboli}, Belko, Mulaosmanovi}, Kolar, Krupalija, Prasko, kao
i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.20 sati u porodi~noj ku}i u ulici Zije Krajine 33/Hrasnica.
Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture u Hrasnici, sa polaskom u 12.00 sati.
2692-1tt
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
h. [email protected] (EDHEMA)
SAL^INOVI], ro|. MAMELA
Sa tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga
preselila na ahiret 24. 10. 2011. godine u 70. godini.
D`enaza polazi ispred d`amije u @up~i u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 15.30 sati (poslije ikindije
namaza) a ukopat }e se na mezarju u @up~i.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
RABIJA KOVA^EVI], ro|. GAGULA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 10. 2011. godine u 70. godini.
Suprug h. Ibrahim, sin Edhem, k}i Bahra, brat Sulejmen, nevjesta Sedina, zet Senad, unu~ad Amar,
Selma, Amina i Amila, snaha Fatima, brati}i i brati~ne, porodice Sal~inovi}, Mamela, Bajramovi},
^olakovi}, Muratovi}, Muderizovi}, Ahmedspahi}, Omerhod`i}, Had`ihasanovi}, Alibegovi}, Gazdi},
Dinar, Kurtagi}, Omerovi}, Trhulj, ^elebi}, [kaljo, Aganovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ku}i umrle u @ep~i, po odlasku d`enaze.
12235-1nd`
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 15,30 sati poslije ikindije
namaza ispred Repova~ke d`amije, a merhuma }e se ukopati na mezarju
Musalla u Konjicu.
U isto vrijeme }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti na Drecelju.
[email protected][]ENI: sinovi Hamed i Remzo, k}eri Fadila i Aldijana, sestra Fatima, unuci Asmir, Faris,
Admir, Fadil, Asja, Ena, Na|a, zet Zahid, snahe Amela i Sanja, porodice Kova~evi}, Gagula, ]osi},
Bori}, Hajdar, Suvari} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
ptt
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
RAMIZ (ARSLAN) DACI]
1936 - 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
preselio na ahiret 21. 10. 2011. godine u 23.55 sati, u 75. godini.
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 16.00 sati na gradskom
groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati.
Prevoz obezbije|en u 15.00 sati sa polaskom sa Autobuske stanice sa stajali{tima: Musala, Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a harem, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Stari Pazar 8, Mostar.
[email protected][]ENI: supruga Ifeta, sinovi Alen i D`emal, k}erke Bahrija i Indira, bra}a Eto, Faik i Zejto,
sestre Sanija, Amira i Hajrija, snahe Tehvida, Selvedina i Sanja, unu~ad Benjamin i Armin Golo{,
Enis, Elma, Inga, Emina, Almedina, Arslan, Tarik, Orhan, Edi-Mak, praunu~e Ilvana, te porodice Daci}, Tiro, Camovi}, Bajraktar, Sand`aklija, Pu}urica, Minkara, Durguti, Durovi}, Tanovi}, Novakovi},
Lizde i Radulovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
1476-1mo
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
JASNA (ISMET) PIVODI],
ro|. HUSI]
ISMET (OMER) NIK[I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. oktobra 2011. godine u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Fatima, sin Nihad, k}erka Lejla, bra}a Muzafer i Salko, sestra Habiba, brati}i Mirsad, Mensud, Adel i Dino, sestri~ne Jasmina, Mirzeta i Mida, snaha Sabina, {ure Muhamed, Nezir i Hajrudin sa porodicama, te
porodice Nik{i}, Gobelji}, Ablakovi}, Musli}, Tuzlak, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Novoj d`amiji na Grbavici II.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
HA[IJA (BAJRO)
OMERSPAHI], ro|. GOLO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 10.
2011. godine u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10.
2011. godine u 14.30 sati na gradskom mezarju Bare.
[email protected][]ENI: suprug Rizalija, roditelji Ismet i Hajrija, brat
Nedim sa suprugom i djecom Sanjinom i Majom sa porodicama,
jetrva Vida, tetke Sedika i Behka, teti~na Selma, teti}i Jasenko i Amir
sa porodicama, zaova [efika, amid`e Halim sa porodicom, Nusko sa
porodicom, te porodice Pivodi}, Husi}, Ak{amija, Rizvi}, Be}irevi},
Mer|o, D`ini}, Barudanovi}, @ur`ulovi}, Te`ak, Kreho, Omerba{i},
[arac, Mutap~i}, Kukavica, Had`i}, Brki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
preselila na ahiret u subotu, 22. 10. 2011.
godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sin Armin, k}erka Amela,
unu~ad Ilma, Fehim, Aner, Almina i Almin, bra}a Adil i Fehim, sestra [emsa, zaova D`emila Babalija, zetovi Nijaz i Ramiz, snahe
[a}ira, Advija i Minka, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Omerspahi}, Golo, Babalija, Mu{anovi}, Delija, Zukoba{i},
[orlija, Halilovi}, Vatrenjak, [emi}, Mizdrak, Terzo, Ja{arba{i}, Tabak, [alaka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul.
Grabovine do br. 4. Gladno Polje.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
SENAD (NUSRET) [EGALO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10.
2011. godine u 34. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Hambina carina.
[email protected][]ENI: otac Nusret, majka Mirsada, supruga Muamera, sin Vedad, sestra Sanela, zet Vahid, daid`a Jasmin, amid`a Galib, tetke Remza, Nisveta i Jasmina, tetak Ismet, strine [emsa,
[e}a i Hajra, dajd`ince Emira, Hasena, dajd`i~ne Minela, Aldijana, amid`i} Enes, amid`i~ne Enisa, Belma, Alma, teti}i Adnan,
Admir, Edvin, Nermin, teti~ne Sandra, Mirela, ro|ak Almir,
kum Enes, te porodice [egalo, ^avrk, [abi}, Pirija, Bajramovi},
Deli}, Dedovi}, Kuldija, Ozdi}, Stomornjak, Ba{i}, Selimovi},
Jamakovi}, Bogilovi}, Efendi}, Brankovi}, Karovi}, Ga{i, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.00 sati ul.
Porodice Foht br. 62.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
dipl. gr. ing. KEMAL
(MEHMEDA) KARI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10.
2011. godine u 48. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10. 2011. godine u 13.20 sati na porodi~nom mezarju u Kijevu.
[email protected][]ENI: supruga Refadija, k}erke
Anisa i Dina, otac Mehmed, majka Mel}a, brat Ismet, snaha Tatjana, brati~ne Lana i Tara, nana Hasna, punica Elmaza te porodice Kari}, Rastoder, Ko`ar, Torlak, Durmo, Meki}, Hasi~evi},
Zolj, [urkovi}, Fejzi}, Omerovi}, ^ehovi}, [uvalija, Ahmedspahi}, ^okovi}, Beri{a, Kova~i, Adrovi}, Blakaj, Nalbani, Abazovi},
Stamboli}, Belko, Mulaosmanovi}, Kolar, Krupalija, Prasko, kao
i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.20 sati u porodi~noj ku}i u
ulici Zije Krajine 33/Hrasnica.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture u
Hrasnici, sa polaskom u 12.00 sati.
RAHMETULLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
POKOPNO DRU[TVO
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i
prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-7763
mobitel 00387 (0)61 131-7788
00387 (0)33 233-0062
fax 00387 (0)33 447-1122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po
najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu
organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i
Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se
na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe
sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na
Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800,
fax: 033 712 801.
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HIMZO (OSMAN) [email protected]]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 10.
2011. godine u 87. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 10.
2011. godine u 16.00 sati na mezarju Humka - Podhrastovi.
[email protected][]ENI: sinovi Sejdalija i Mehmed, k}erke Sulejmana i Dika, bra}a Suljo i Ismet, snahe Sehija, Amina, Devla i Hedija, zetovi Nazif i
Rasim, {ure had`i [aban i Alija, unu~ad, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Hod`i}, Grabovica, D`ananovi}, Borovac, [abani}, Osmanovi}, Tankovi}, Hota, Avdi}, kao
i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u d`amiji Jezero.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461;
E-mail: [email protected]
Š SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Š ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
Š TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
Š MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
424 - 440;
Š [email protected]:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
Š TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
KUP BiH U Nogometnom savezu obavljen žrijeb parova četvrtfinala
Ž Č U preostala dva meča sastaju se Krajišnik - Široki Brijeg i Velež - Branitelj
Prvak Borac protiv Sarajeva, Željezničar i Čelik
repriziraju prošlosezonski
finale, odlučeno je na
U bh. prijestonici će
2. novembra biti odigrana dva susreta, a iz Že l jezničara su već najavili
da će duel s Čelikom na
Grbavici početi u 18 sati. Prema informacijama iz bordo kluba, oni
će najvjerovatnije ostati
pri terminu od 13.30 sati.
Sa žrijeba: Direktor Željezničara Muharemović komšijama s
Koševa izvukao je Banjalučane
(Foto: S. Jordamović)
jučerašnjem žrijebu četvrtfinala Kupa u prostorijama Nogometnog saveza
BiH. U preostala dva susreta sastaju se Krajišnik Široki Brijeg i Velež - Branitelj.
I dok su klub s Pecare i
“Rođeni” izraziti favoriti
protiv prvoligaških ekipa, u
druga dva duela odlučivat
će nijanse.
Prvi mečevi su na rasporedu 2. novembra. Termin
odigravanja utakmica određen je za 13.30 sati, ali postoji
mogućnost da se on, uz dogovor klubova, promijeni ukoliko za to postoji potreba. Revanš utakmice igraju se 23.
novembra u 13 sati.
Sedin Tanović, direktor Veleža
č ć č ž
Direktor Veleža Sedin
Tanović isključio je mogućnost promjene na klupi
“Rođenih”, ali je zato najavio sankcije za fudbalere.
- Činjenica je da smo u
Premijer ligi ušli u jednu
negativnu seriju i sasvim
sigurno je da će igrači biti
novčano kažnjeni po pravilniku kluba. Nekih velikih promjena sigurno neće
biti do kraja jesenjeg dijela
prvenstva - rekao je Tanović.
F. I.
Talentirani junior Olimpica
#č
$ $$
Najmlađi sarajevski prvoligaš Olimpic posljednjih
godina jedan je od rijetkih
klubova koji forsira mlade
igrače, a jedan od onih koji
bi trebao ubuduće činiti
okosnicu je junior Sead
Kačar, koji je počeo trenirati
s prvim timom. Juniori
Olimpica su među najbolji-
Reakcije trenera na ishod žrijeba
Jirži Plišek
(Sarajevo)
'ž #š
- Iskreno,
nadao sam
se da ćemo
protivnika
poput
Borca dobiti u polufinalu,
ali šta je, tu
je. Čekaju
nas dva izuzetno zanimljiva
duela. Bilo bi sjajno kada bi u
prvom meču na Koševu ostvarili pobjedu bez primljenog pogotka i onda bi u Banjoj Luci imali realne šanse
za plasman u polufinale.
A. Dr.
Velimir Stojnić
(Borac)
Šanse su
podjednake
- Bit će to
dvoboj
dvije ekipe koje se
trenutno
nalaze u
samom
vrhu bh.
fudbala,
kako po
kvaliteti, tako i po samoj organizaciji. U pitanju je finale prije finala u kojem su, po
meni, šanse podjednake. U
polufinale će onaj ko bolje
iskoristi slabosti protivni-
ka, ali i duža klupa može da
bude odlučujuća.
S. K.
Amar Osim
(Željezničar)
Moglo je bolje
-Žrijeb i
nije baš
bio tako
idealan za
nas. Moglo je biti
bolje, pogotovo što
Čelik iz
utakmice
u utakmicu igra sve bolje.
Također, njihova određena
prednost je i to što će revanš-susret igrati na Bilinom polju. Međutim, ukoliko želimo odbraniti titulu
moramo pobijediti svakog
protivnika
Elvedin Beganović
(Čelik)
jačeg protivnika.
Ništa, učinit ćemo sve da u
prvom susretu postignemo i
gol, i da onda u revanšu imamo bolje izglede
V. B.
Denis Sadiković
(Krajišnik)
Mirza Varešanović
(Velež)
favorit,
nećemo
se unaprijed predavati. Teren je
mjerilo
svega. U
obje
utakmice ćemo ući bez
straha, iako protivnika
poštujemo. Imat ćemo priliku vidjeti gdje smo u ovom
trenutku,a mislim da je po
nas bolje što prvi duel igramo kod kuće.
E.M.
Prilika za
popravni
- Imali smo
sreće u žrijebu. Nakon Travnika i dvije
teške utakmice protiv Zrinjskog, sada
smo i situaciji da izborimo plasman u
polufinale Kupa. Na taj način
bi donekle kompenzirali slabe rezultate u prvenstvu.
F. I.
Bubalo
Htjeli smo izbjeći Ivan
(Branitelj)
“Plave”
Ne moramo
-Žrijeb je
htio da se
putovati
već u čet- Žrijeb je dobar, kako iz ravrtfinalu
ponovi
prošlogodišnje
finale, što
nama nije bio
plan.
Željo je jedan od tri tima koje
smo željeli izbjeći, ali, eto,
nismo uspjeli. Možda smo
dobili u ovom trenutku i naj-
zloga jer ne moramo putovati, tako i zbog činjenice što je
Velež u ovom trenutku, barem sudeći po formi, najbolji žrijeb od svih premijerligaša. Jasno, “Rođeni” će
imati ulogu favorita, a naše
šanse su sigurno puno veće
nego prije godinu kada smo
u četvrtfinalu igrali protiv
Željezničara.
M. Pa.
Široki
je favorit
- Široki je
Branko Karačić
(Široki Brijeg)
Imali smo sreće
- Imali
smo sreće
prilikom
žrijeba.
Neću reći
da smo izvukli najlakšeg protivnika, ali
sigurno je
da ćemo s Krajišnikom izaći
na kraj lakše nego da igramo
sa Sarajevom, Željezničarom
ili drugima.
Ono što moramo učiniti je da
u prvoj utakmici u Velikoj
Kladuši postignemo barem
jedan gol. Svakako da ćemo u
revanšu tražiti prolazak među
četirinajboljeekipe.
D. K.
Tanović: “Rođeni” u lošoj
seriji
Kačar (desno): Igra na više
pozicija
ma u državi, a bitan točak u
ekipi je ovaj veznjak koji
može igrati na više pozicija.
- Sretan sam da sam dobio
poziv trenera Nedima Jusufbegovića. Za mene, kao mladog igrača, najvažnije je da
sam u konkurenciji. Svojim
zalaganjem, radom i trudom
nastojat ću opravdati očekivanja - kazao je Kačar.
On je ove godine jedan od
najboljih igrača juniorskog tima, koji je trenutno u vrhu
Omladinske premijer lige BiH.
- Zadovoljan sam svojim
i nastupima ekipe u ovoj sezoni. To što smo na samom
vrhu, zasluga je svih ljudi u
omladinskom pogonu Olimpica. Siguran sam da ove
godine možemo do titule iako je ostalo još mnogo da se
igra - riječi su Kačara, koji je
među glavnim kandidatima
ekipe za mjesto u juniorskoj
reprezentaciji BiH.
Kadeti Sarajeva na vrhu PLBiH
%
&$ć š
Kadetska ekipa Sarajeva
pobjedom protiv Olimpica
(2:1) izdvojila se na vrhu tabele u omladinskoj Premijer
ligi. Tim koji vodi Muhidin
Teskeredžić ostvario je u 12
kola čak deset pobjeda, uz
dva remija, i sa četiri boda
prednosti vodi ispred Zrinjskog.
Utakmicu protiv Olimpica riješio je napadač Elvir
Hamzić, koji je postigao oba
pogotka. On je s devet golova u 12 nastupa prvi strijelac
Sarajeva. Ujedno se svojim
igrama nametnuo Teskeredžiću kao oslonac ekipe,
upotrebljiv na više pozicija,
pa je kraj utakmice s Olimpicom dočekao na poziciji
stopera.
S. R.
Hamzić: Riješio duel
s Olimpicom
Nakon slabog starta u sezoni
Lester siti je uručio otkaz
menadžeru Sven-Goranu
Eriksonu (Eriksson) nakon
slabog starta u sezoni.
Švedski trener (63 godine) preuzeo je klub iz engleskog “Championshipa” (dru-
ga liga) u oktobru prošle godine.
Lester je trenutno na 13.
poziciji, a nekadašnji selektor Engleske otkaz je dobio
nakon domaćeg debakla od
Milvola (0:3).
(Z. Š.)
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
NSBiH Sastanak Komiteta za normalizaciju
Sušić u Zenici: Teren će biti još bolji
ž č
(Foto: J. Hadžić)
Selektor na Bilinom polju
šć ž
Nakon delegacije Nogometnog saveza BiH, koja je u
ponedjeljak obišla Bilino
polje, jučer se iznenada na
zeničkom stadionu pojavio i
selektor Safet Sušić. Kaže da
je došao s prijateljem koji je
poslovno u Zenici.
- Svakako sam i mislio
doći prije utakmice, jer meni je teren i najvažniji - rekao
nam je Pape.
Istakao je da je travnjak u
boljem stanju nego što se nadao da će ga zateći, ali je izrazio nadu da će biti još bolji
do utakmice. Zamolili smo
ga da nam iznese svoje
mišljenje o odluci koju bi
trebala donijeti UEFA.
- Mislim da oni nemaju
razloga bilo šta mijenjati.
Igrat ćemo ovdje. Samo da se
i vrijeme malo proljepša i da
se teren isuši, pa da ga onda
ovi radnici mogu izravnati kazao je Sušić koji je, dok je
razgledao teren, naglas razmišljao kako bi zenički stadion izgledao kada bi se
južna, sjeverna i istočna tribina nadzidale, odnosno dovele u nivo zapadne.
V. B.
Izbor portala Football365.com
S jednog od prošlih derbija na Grbavici: Sarajevo želi navijače
S klubovima obavljeni razgovori o sigurnosnoj situaciji na stadionima
Komitet za normalizaciju NSBiH jučer je u Sarajevu
trebao održati sjednicu, ali
je ona zbog putovanja predsjednika Ivice Osima u Grac
pomjerena za petak.
Međutim, ostali članovi
nisu mirovali, već su održali
sastanak s predstavnicima
klubova na kojem se raspravljalo o sigurnosnoj situaciji
na bh. stadionima i koracima da se ona popravi.
- Pričali smo o prekinu-
ć
Iako UEFA još nije
zvanično saopćila nikakvu odluku u vezi sa žalbom Portugalaca na teren u Zenici i njihovog
zahtjeva da se prva utakmica baraža ne igra na
Bilinom polju, na zva-
ničnoj internet-stranici
Evropske asocijacije navedeno je da se susret
igra u Zenici.
Baković kaže da u Savez još nije stigao nikakav
zvanični dokument o tome.
tim utakmicama u Banjoj
Luci, Mostaru i Sarajevu.
Savez će sa sigurnosnim
strukturama na državnom
nivou pokušati zakonski riješiti problematiku u smislu usaglašavanja zakona,
dok klubovi sa svoje strane
moraju uložiti više truda da
ostvare bolju saradnju sa
svojim navijačima, ali i ostalim klubovima. Moramo
poduzeti sve raspoložive
mjere da spriječimo ponavljanje incidenata - rekao je
generalni sekretar NSBiH
Jasmin Baković.
Komitet je jučer također
trebao razmotriti zahtjev Sa-
rajeva u vezi s nedavnom
odlukom o zabrani dolaska
gostujućim navijačima. S obzirom na to da se na Grbavici
uskoro igra derbi (5. ili 6. novembra), klub s Koševa traži
da se njenim navijačima ipak
omogući dolazak na stadion.
Komitet će se morati odrediti
prema zahtjevima za preispitivanje odluke.
- O tome ćemo razgovarati u petak. Ne znam šta će
biti odlučeno, ali je činjenica da nakon donošenja odluke nije bilo incidenata, što
potvrđuje opravdanost poteza - kazao je Baković.
M. T.
Kadetska reprezentacija BiH počinje kvalifikacije
Selektor Malkočević obećava da se njegovi izabranici neće uplašiti favorizirane Holandije
Džeko i Silva: Dokrajčili Junajted
(Foto: AFP)
"
"ž! # đ
% !
Kolumnisti engleskog
portala Football365.com izabrali su deset najboljih akcija
u posljednjih 20 godina, a na
osmom mjestu je dodavanje
Davida Silve i gol Edina
Džeke za konačnih 6:1 i veliku nedjeljnu pobjedu Mančester sitija nad gradskim rivalom Junajtedom.
Najboljim je proglašena
asistencija Kake za Ernana
Krespa (Hernan Crespo) u
finalu Lige prvaka 2005. godine između Milana i Liverpula. Tim je pogotkom italijanski klub poveo sa 3:0, ali
su se Englezi na nevjerovatan način vratili i na penale
osvojili trofej.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine do
17 godina današnjim susretom protiv Holandije (Grbavica, 14 sati) počet će kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje će dogodine biti odigrano u Sloveniji.
BiH je domaćin turnira
koji će u narednih pet dana
biti održan u Sarajevu, a na
kojem će igrati i Latvija i
Engleska. Po dvije ekipe iz
svake grupe i dvije najbolje
trećeplasirane reprezentacije izborit će plasman u elitnu
rundu kvalifikacija.
Selektor Sakib Malkočević kaže da su Holan-
đani, čija je ekipa aktuelni
prvak Evrope u ovoj starosnoj konkurenciji, apsolutni favoriti, ali da će pokušati pružiti što jači otpor.
- Mi smo u situaciji da
od Holanđana i Engleza
možemo ponešto i naučiti.
Ne treba zaboraviti da naši
protivnici imaju znatno
bolje uvjete i da su to sve nade velikih evropskih klubova. Međutim, sigurno je
da nećemo ustuknuti i da
ćemo se boriti - kaže Malkočević.
On će danas najvjerovatnije izvesti sljedeći sastav: Kjo-
!
26. oktobar: Engleska Latvija (stadion “Asim
Ferhatović Hase”), Holandija - BiH (Grbavica);
28. oktobar: Engleska BiH (“Asim Ferhatović
Hase”), Latvija - Holan-
dija (Grbavica);
31. oktobar: Holandija
- Engleska (“Asim Ferhatović Hase”), BiH - Latvija
(Grbavica).
Svi mečevi počinju u
14 sati.
Malkočević: Od Holanđana i Engleza možemo ponešto i naučiti
sevski, Omerbašić, Milošević,
Jozić, Ivanković, Jusufović,
Ćorluka, Gaćinović, Musić,
Husović,Ribić.
E. M.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
Međunarodni fudbal
LEVANTE Mali klub najveće iznenađenje evropskih liga petice
ž č Silva: Sretan u Mančesteru
Drugi najsiromašniji klub u španskoj Primeri, nakon osam kola, nalazi se ispred Barcelone i Reala
Da im je neko predvidio
da će nakon osam kola biti
prvi, ispred Real Madrida i
Barcelone, bez ijednog poraza, vjerovatno bi se svi iz
družine trenera Huana Ignasija Martineza (Juan Ignacio) grohotom nasmijali.
Levante, klub iz Valensije za koji je nekada igrao i napadač Sarajeva Murat Šaran,
apsolutna je senzacija dosadašnjeg dijela sezone u najjačim ligama petice.
Odolijevati velikanima
koji, za razliku od njihovog
ultraskromnog, 20 miliona
eura budžeta (po čemu su u
Primeri na drugom mjestu
otpozadi), vrijede više od
500 miliona je kao boriti se s
vjetrenjačama. Ali, za sada
uspijevaju. Levante je svoju
impresivnu seriju od šest
pobjeda i dva remija (u pos-
Martinez: Stopala čvrsto na
zemlji
Kapiten Balesteros i veznjak Gomez
Lopez: Senzacija iz Valensije
102
godine prošle od
osnivanja
28,6 prosjek godina
igrača
20 miliona približno je
budžet kluba
14 golova su postigli do
sada
6 uzastopnih pobjeda
ove sezone
3 gola primili
1 prvi put se nalaze na
prvom mjestu Primere
ljednjih šest kola imaju isto
toliko pobjeda) započeo
upravo protiv Real Madrida.
Portugalac Žoze Murinjo (Jose Mourinho) nakon
utakmice morao je pružiti
ruku anonimusu Martinezu, kojem su najveći dosezi
bili vođenje Alikantea, Salamanke, Albasetea..., ali nikada ni s jednom ekipom nije igrao u Primeri.
Nakon nedjeljne pobjede nad Viljarealom 3:0 na El
Madrigalu, prvi put u 102
godine dugoj historiji Levante je zaposjeo čelo tabele
elitnog razreda.
- Prolazimo kroz jedan
izuzetno lijep, specijalan period. Sretan sam, ali ipak
Stojanović
selektor
Slovenije
”” Trenutni lider u Španiji najstarija je ekipa prema prosjeku godina igrača
(28,6). Većina prvotimaca
je ušla u četvrtu deceniju
života, a Serhio Baljesteros
(Sergio
Ballesteros),
Huanfran (Juanfran) i Havi Venta (Javi) imaju više
od 35 godina.
moja stopala su čvrsto na zemlji. Više od svega raduje
me što su navijači i vodstvo
Levantea napokon sretni jer
ti ljudi to zaslužuju. Iako
smo sada prvi, to ne znači da
trebamo prestati raditi mukotrpno - kazao je Martinez.
Njihov osnovni cilj je i
dalje izbjeći ispadanje iz li-
Kažnjen sportski direktor Marseja
š
Dešam: Nesporazum s Anigom
Sportski direktor Marseja Žoze Anigo (Jose) kažnjen
je zbog kritiziranja trenera
Didijea Dešama (Didier Deschamps), izjavio je predsjednik kluba.
- Podsjećam svakog zaposlenika kluba, ma šta radio, da mora čuvati klupske
tajne. Sportski direktor bit
će finansijski kažnjen - rekao je Vinsent Labrun (Vincent Labrune).
Španac David Silva potvrdio je da je imao ponude
Barcelone i Reala, ali da želi
ostati u engleskom klubu još
mnogo godina.
- Real i Barcelona su veliki klubovi, ali sam sretan u
Mančesteru i želim još dugo
da igram za Siti. Mojoj porodici je lijepo ovdje i svi smo
veoma opušteni. Mislio sam
da ću se teško navići, ali pomogli su mi svi ljudi u klubu
- rekao je Silva. On je do sada
za Siti odigrao 13 utakmica i
postigao tri gola.
Anigo i Dešam sukobili
su se oko klupske politike
zapošljavanja, kada je trener
izjavio da neće pričati “o
stvarima koje znam, koje ti
znaš i koje mnogi znaju”.
Sportski direktor se osjetio
prozvanim.
- Dešam bi morao razmisliti dva puta prije nego
što izgovori gluposti poput
ovih. To je neodgovorno rekao je Anigo.
(Z. Š.)
ge. Prošle godine su se izvukli za dlaku, a sada su već
nakon osam kola osvojili
polovinu od 40 bodova, koliko je prethodnih sezona
bio optimum dovoljan za
opstanak.
Najvećazvijezda jeizSevilje posuđeni i otpisani Aruna
Kone
(Arouna),
koji
proživljava novu mladost.
Tim je većinom skrpljen od
posuđenih i slobodnih igrača.
A. Č.
Nakon što je zamalo zapalio kuću
Neko je mogao nastradati, rekao je Italijan
Fudbaler Mančester sitija Mario Baloteli (Balotelli) priključio se kampanji za sigurnu upotrebu vatrometa, prenijeli su jučer
britanski mediji. Baloteli
je prije nekoliko dana skrenuo pažnju svjetske javnosti kada su vatrogasci morali gasiti požar u njegovoj
kući u južnom dijelu
Mančestera.
Nisam znao šta se
dešava dok nisam čuo gla-
sove iz kupatila. Neko je
mogao nastradati ili biti
povrijeđen. Djeca se ne
smiju igrati time, vatromet
može da bude opasan ukoliko se ne koristi pažljivo rekao je Baloteli. Italijanski reprezentativac bio je
dvostruki strijelac u nedjeljnom derbiju 9. kola Premijer lige u kojem je Siti
deklasirao Mančester junajted sa 6:1.
(A. Č.)
Fudbalski savez Slovenije imenovao je Slavišu Stojanovića za novog selektora nacionalne reprezentacije.Ovaj
41-godišnji stručnjak, rođen
u Srbiji, na klupi Zmajčeka
zamijenit će Matjaža Keka,
koji se povukao poslije neuspjeha u kvalifikacijama za
Evropsko prvenstvo.
Stojanović je bivši trener
Domžala i Celja, a prije
preuzimanja slovenske reprezentacije bio je asistent
Srećka Kataneca na klupi
selekcije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na klupi Slovenije debitovat će 15. novembra u prijateljskoj utakmici protiv SAD.
Ture krivi
Gvardiolu
Nogometaš Mančester
sitija Jaja Ture (Yaya Toure)
okrivio je trenera Barcelone
Pepa Gvardiolu (Guardiola)
za odlazak s Nou kampa u
ljeto 2010. godine.
- Kada god sam ga nešto
pitao, davao mi je čudne odgovore. Uglavnom me je
ignorirao dok nije stigla ponuda iz Sitija. Zbog toga sam
izabrao odlazak iz kluba, ne
razgovaram s njim godinu izjavio je Ture. Veznjak iz
Obale Slonovače za tri godine je odigrao više od 100
utakmica u dresu Barcelone.
(A. Č.)
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
PROJEKTI Još jedan ambiciozan plan gradskih vlasti
Kompletan kompleks trebao bi biti napravljen u Zalužanima, gdje se već nalazi staza za kružne utrke
Fazlija: U Trebinju pogodio
598 krugova
Na takmičenju u okviru
drugog kola Premijer lige
BiH u streljaštvu, održanom na gradskom strelištu
u Trebinju, Nedžad Fazlija
postigao je odličan rezultat
pogodivši 598 krugova, dva
manje od apsolutnog rekorda.
Fazlija je 2000. “upucao”
svih 600 krugova, a ovim rezultatom postavio je rekord
strelišta u Trebinju.
U Trebinju je prvo mjesto u ekipnom plasmanu zauzela Fazlijina ekipa Sarajeva sa 1.742 kruga, ispred Zenice Pobjede Sport i teslićkog Geofona. Treće kolo
PLBiH je u Zenici idućeg
mjeseca.
I. B.
Jedna agencijska vijest
prostrujala je brzinom munje Banjom Lukom, a prenijele su je brojni mediji. Riječ
je, naime, o tome da gradske
vlasti planiraju izgraditi sajamski kompleks u čijem
okviru bi se našlo mjesto i za
auto-moto stazu koja bi, kako stoji u informaciji beogradske Bete, zadovoljavala
čak i stroge propise Formule
1. Projekt bi, kako se navodi,
koštao 20 miliona eura.
Traže koncesiju
Kako javlja Beta, kompletan kompleks trebao bi
biti napravljen na prostoru
nekadašnje kasarne JNA u
Zalužanima nadomak Banje
Luke, gdje se već nalazi sta-
čć č
Almir Vrpčić, jedan od
naših najuspješnijih vozača
i pobjednik kružne utrke na
stazi Zalužani, pozdravlja
ideju o njenoj obnovi.
- Ja bih ovaj projekt
uporedio sa riječkim Grobnikom, koji je domaćin cijelom nizu auto-moto događaja, a ne samo utrka, i
kao takav ekonomski isplativ. U BiH, nažalost, ne
postoji staza na kojoj bi
proizvođači, prodavači ili
novinari mogli testirati au-
tomobile, gume, gorivo...
Ne postoji staza koja bi
mogla biti interesantna turistima. Da ne govorim o
tome da postoji staza na
kojoj se organiziraju neka
međunarodna takmičenja
poput. recimo, utrka iz
“Gran Tourisma”.
Inicijativa je, dakle, dobrodošla, a mislim da bi
cijeli projekt, uz domaćinsko upravljanje, mogao
imati i ekonomsku računicu - smatra Vrpčić.
za za kružne utrke. Autodrom bi bio izgrađen u skladu sa standardima Međuna-
rodne automobilske asocijacije (FIA), pod čijim je okriljem i Formula 1.
Ovuvijest potvrdioje iAuto-moto savez RS, kojije u procesu dobivanja koncesije nad
autodromom u Zalužanima.
!" Davorin
Brđanović,
stručni TV komentator
utrka Formule 1 na Mreži,
hvali ideju rekonstrukcije
staze Zalužani sa stanovišta promocije sporta, ali
dodaje da najveće auto-moto takmičenje na svijetu naprosto nema šta
tražiti u Banjoj Luci.
- Taj dio priče o dolasku Formule 1 potpuno
je neutemeljen. Samo jedan mali detalj pokazuje
koliko je Banja Luka nedostojna ovog takmičenja.
Ovaj grad, naime, ima svega 800 kreveta u hotelima,
a Budimpeštu, primjera
radi, svake godine u vrijeme utrke za Veliku nagradu Mađarske posjeti
pedesetak hiljada ljudi ističe Brđanović.
Korak po korak
- Planirali smo da kada
dobijemo koncesiju, krenemo s modernizacijom i rekonstrukcijom staze, kako
bismo na kraju dobili licencu za organizaciju trka mnogo višeg stepena nego što je
dosadašnji - kaže Perica
Pećanac, viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Staze u Zalužanima: Novinska patka ili istina
AMSRS, i dodaje:
- Što se tiče Formule 1
ili eventualno Moto GP
šampionata, možda i ne bi
bila potrebna velika sredstva da se ispune kriteriji
koje propisuje FIA, ali treba ići korak po korak - kaže
Pećanac.
Možda ovaj ambiciozni
plan i ima realne osnove, ali
ljubitelji sporta u Banjoj Luci još pamte pompeznu pre-
zentaciju nagrađenog projekta novog stadiona sa
30.000 stolica, te integralnog sportskog centra, čija je
izgradnja trebala biti završena do kraja ove godine,
uz investiciju između 200 i
300 miliona eura.
Međutim, nakon ispijenih koktela i odrađenih
pres-konferencija, cijela stvar
je preko noći zaboravljena.
S. K.
Dnevni avaz, srijeda,
26. oktobar/listopad 2011.
KOŠARKA Mirza Teletović, najbolji bh. igrač
Mnogo više igram pod košem, ali svaki meč pogodim barem 1-2 “trojke”, objašnjava
zvijezda Kaha Laborala
Rukometaši Borca u SEHA ligi
U svom šestom meču u
okviru Regionalne SEHA
lige rukometaši Borca
m:tel dočekuju večeras (19
sati) jednog od najvećih favorita ovog takmičenja,
skopski Metalurg.
Šampiona Makedonije
s klupe predvodi jedan od
najboljih stručnjaka s prostora bivše Jugoslavije Lino Červar, a u timu se nalazi veliki broj reprezentativaca nekoliko različitih
selekcija.
Uprkos tome, u Borcu
se nadaju da bi mogli iskoristiti umor rivala koji je u
ponedjeljak igrao protiv
Lovćena.
- Bit će ovo veliki meč
jer Metalurg na svakoj poziciji ima po dvojicu kvalitetnih rukometaša, igra
odlično, kako u SEHA ligi
tako i u evropskoj eliti, tako da vrlo dobro znamo šta
Marković: Nada se trijumfu
nas očekuje. Ipak, i mi
dižemo formu, uigraniji
smo, kompletni, i nadamo
se da uz veliku podršku s
tribina, nakon Vardara, na
pleća možemo oboriti još
jednog favorita - kaže trener Borca Dragan Marković.
S. K.
M
Div iz “Zelene šume”, legendarni centar iz Kaunasa Arvidas Sabonis, novi je predsjednik Košarkaškog saveza Litvanije. On će na ovom položaju naslijediti Vladasa Garastasa, koji ga je svojevremeno trenirao.
- Ovo je velika čast za mene i drago mi je što ću imati šansu da učestvujem u razvoju litvanske košarke - kazao je
47-godišnji Sabonis.
Slavni centar nedavno je doživio srčani udar, ali nije
odustao od kandidature. Ranije ove godine postao je član
Kuće slavnih u američkom gradu Springfildu.
(V. B.)
Stonotenisko prvenstvo BiH
Teletović: Sjajan start u novoj sezoni
Mirza Teletović već sezonama blista u dresu
španskog košarkaškog diva Kaha Laborala. Sada je,
napokon, dobio priznanje i
na reprezentativnom nivou, kao lider ekipe koja
nam je nakon 18 godina donijela pobjede na Evropskom prvenstvu.
Ipak, činjenica da se
BiH nije plasirala u drugi
krug dijelom je uzrokovala
da je Upravni odbor Košarkaškog saveza raskinuo
ugovor sa selektorom Sabitom Hadžićem, a stižu si-
Teletovićev Kaha Laboral danas u 2. kolu Eurolige dočekuje italijanski
Kantu (20 sati). U ostalim
današnjim mečevima igraju CSKA - Bamberg
(18.15), Zagreb - Panatinaikos (19), Anadolu Efes Šarlroa (19.30).
gnali da bi njegovo mjesto
mogao preuzeti stranac.
Lider tima
S obzirom na to da bi
Teletović i u budućnosti
trebao biti lider bh. tima,
pitali smo ga šta misli o
promjeni na klupi.
- Savez je odlučio kako
je odlučio i tu za mene prestaje sva priča o toj temi. Jedino mogu reći da se nadam da ćemo dobiti kvalitetnog trenera, a to je li domaći ili stranac, najmanje
je bitno - ističe Teletović za
naš list.
Novu sezonu 26-godišnji krilni igrač počeo je
u velikom stilu. Sa 23 poena u prvom kolu Eurolige
predvodio je Kahu do
važne gostujuće pobjede
nad velikim rivalom Fenerbahče Ulkerom.
- Imamo tim koji je sposoban boriti se sa svim rivalima i u Španiji i u Evropi - kaže Teletović, koji je
napadački repertoar, uz
već tradicionalno jak šut za
Teletović ne spada među one koji su oduševljeni
time što je veliki broj NBA
igrača, zbog “lockouta”, stigao u evropsku košarku.
- Tržište je poremećeno, mnogim kvalitetnim
evropskim igračima zbog
toga su ili smanjeni ugovori ili su čak ostali bez
angažmana.
Najbolje bi bilo da
NBA riješi svoje probleme,
kako bi se igrači vratili u
svoje klubove - kaže Teletović.
tri poena, obogatio agresivnijom igrom u reketu.
Mirza nikada nije krio
želju da se, nakon najjače
evropske (španska), u kojoj je već šest sezona, okuša
i u najjačoj svjetskoj ligi
(NBA), no to nikako da se
realizira.
- Osnovna stvar je ugovor s Kahom, koji me veže
još tri sezone i dok je tako,
ovaj klub bit će mi u prvom
planu. Da bi se to promijenilo, moralo bi se poklopiti
nekoliko stvari, između
ostalog da se pojavi klub
koji bi bio spreman platiti
veliko obeštećenje, a to se
još nije desilo - rekao je Teletović.
E. JESENKOVIĆ
Velika odšteta
- Igra leđima prema
košu meni nije novost.
Stvar je u tome što su u
Kahi ranijih godina igrali
jedan Luis Skola (Scola),
Tijago Spliter (Splitter),
Kaja Peker (Kaya)..., koji
su se oslanjali na igru u reketu, bez vanjskog šuta, pa
sam ja imao neke druge zadatke.
Sada je situacija drugačija. Mnogo više igram
pod košem, ali svaki meč
pogodim barem 1-2 “trojke” - objašnjava Teletović.
Odigrani su mečevi 3. i 4.
kola Premijer lige BiH za
stonotenisere.
Rezultati: Vitez - Banja
Luka 4:1, Mladost - Borac
4:1, Vogošća - Kreka 4:1,
Aladža - Mostar 4:2, Vitez Borac 4:1, Mladost - Banja
Luka 4:0, Novi Grad - Kreka 3:4, Bosna - Mostar 2:4.
Poredak: Vogošća 6,
Aladža Sarajevo 6, Mladost
Zenica 6, Vitez 6, Novi Grad
Sarajevo 4, Mostar 4, Kreka
Tuzla 2, Bosna Sarajevo, Borac Banja Luka i Banja Luka
bez bodova.
Liga se nastavlja danas
mečevima Banja Luka - Borac (16 sati), Vogošća - Novi
Grad (17), Aladža - Bosna
(18) i Vitez - Mladost (18).
NBA pojačanje za Real
“
”
Real Madrid pojačao je
centarsku liniju dovođenjem
Serža Ibake (Serge), koji je
potpisao ugovor na dva mjeseca sa “Kraljevima” uz opciju da se po završetku “lockouta”može vratiti u NBA.
Ibaka (22 godine, 208 centimetara) stiže iz Oklahoma
siti tandra za koje je u prošloj
NBA sezoni prosječno bilježio 9,8 poena, 7,4 skokova i
2,5 blokade na putu do finala
Zapadne konferencije,gdje su
izgubili od kasnijih prvaka
Dalas maveriksa.
Ibaka je prošlog mjeseca
pomogao Španiji da se domogne zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Litvaniji.
U finalu protiv Francuske
odigrao je ključnu ulogu sa
klupe, zabilježivšičak petblokada.
Ibaka je rođen u Kongu,
ali jeveći diokarijere proveou
Španiji, čiji je državljanin postao uoči EP-a. U redovima
Reala zamijenit će povrijeđenog srbijanskog reprezentativca Novicu Veličkovića.
(E. J.)
SRIJEDA 26. 10. 2011.
22.00
NOGOMET, ALFA-Mreža
10.55
PRIČE IZ STARIH GRADOVA
BHT1
[panska
primera liga.
Real Madrid Villarreal C.F
20.10
SERIJA, BHT1
Izgubljena
~ast
Fatmagul je sakrila punomo} za
razvodbraka, {toKerimu dajenovu
nadu, a Mukades poku{ava da to
okrene u svoju korist. Ebe Nine je
zabrinuta zbog `ene koja tra`i Fatmagul, i ka`e Kerimu sve o toj `eni.
Ratne sjekire izme|u Ja{arana se
sve vi{e i vi{e iskopavaju.
23.00
FILM, PINK BH
I dok se njegove popularnije kolege ludo zabavljaju slave}i posljednju godinu u srednjoj {koli, odlika{ Metju Kidman svemu pristupa krajnje ozbiljno i odgovorno
na zadovoljstvo svoje ponosne
majke i oca.
Uloge: Emil Hir{, Eli{a Kutbert,
Timoti Olifant
Reditelj: Luk Grinfild
23.20
FILM, HAYAT TV
Istinita pri~a o Atlantik Feri operaciji u Drugom Svjetskom Ratu
koja je imala za zadatak da prevozi avione iz Sjeverne Amerike u
Evropu.
Uloge: Ri~ard E. Grant, Lajen Balaban
Reditelj: Sturla Gunarson
19.15
FEĐA PRESENTS
OBN
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~iji program.
09.05 Poko
09.20 Super {pijunke
09.45 Tomica i prijatelji
09.55 Harveytoons
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.25 Hot wheels
10.50 Harveytoons
11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija,
42. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor,igrana serija, 33.
epizoda
13.10 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 11. epizoda
13.55 Fudbal,nogomet i jo{ pone{to
14.25 Rat za Dubrovnik.
Prljavi rat,dokumentarna
serija, 5. epizoda
15.05 Vijesti
15.15 Na{a mala klinika,
igrana serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija,
43. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Greh njene majke,igrana serija, 15. epizoda
18.25 Larin izbor,igrana serija, 34.
epizoda
19.20 Harveytoons, crtani film
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 CSI Miami,igrana serija, 2.
epizoda /12/
20.55 Slomljena krila,igrana serija,
63. epizoda
21.50 [etnja sa dinosaurima. Duhovi ledene {ume, dokumentarni
program BBC-a, 5. dio
22.25 Dnevnik 3
Finansijske novosti
22.55 Danas u Parlamentu
23.10 Sestra Jackie,igrana serija, 4.
epizoda /18/
23.40 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 11. epizoda
00.25 Dnevnik 3,r.
00.55 Pregled programa za ~etvrtak
19.10
UČESNIK I SVJEDOK
TV ALFA
08.00 Johnny
Test,crtani film
08.25 Oggy i `ohari,crtani film
08.45 Gorki
`ivot (12),turska serija
10.15 Stol
za 4,kulinarski show
10.45 Bilo
jednom u Turskoj (16),turska
serija
11.55 OBN Info, informativni program
12.15 Skrivena
kamera,
humoristi~ni program
12.40 Ludo
srce (16),turska serija
13.55 Na{a
mala klinika,doma}a humoristi~na serija
14.45 Ljubav-vjera-nada (12),turska serija
15.35 Ukleta
Marijana (12),meksi~ka telenovela
16.20 Izgubljeni (12),turska serija
17.15 Stol
za 4,kulinarski show, nova sezona
17.40 Bilo
jednom u Turskoj (16), turska
serija
18.50 OBN Info, informativni program
19.05 OBN
Sport,sportski pregled
19.15 Fe|a
Presents,
muzi~ki program
20.00 Ljubav-vjera-nada (12),turska telenovela
21.00 Izgubljeni (12),turska serija
22.00 Dolina
vukova (16),turska kriminalisti~ka serija
23.15 Vox populi
23.20 Tajna
afera (16),igrani film
01.05 OBN
Info, informativni program
01.25 OBN
Sport, sportski pregled
20.05
PREDAJ SE SRCE
TV1
08.00 Novo jutro,
jutarnji program
09.30 Vjen~anje gospo|e
Fox,
crtani film
09.55 Top shop
10.00 Ogrta~ od
1.000 boja,
crtani film
10.25 Amor latino,
igrana serija (r) 27/120
11.20 Jukebox,
muzi~ki program
11.30 Vijesti
11.35 Intervju/tema dana (r)
12.00 Zakon ljubavi,
igrana serija (r)
13.00 Ukradeni `ivoti,
igrana serija (r)
14.05 Tajna slu`ba,
igrana serija
15.05 Zakon ljubavi,
igrana serija
16.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj
se srce,
turska serija (r)
18.15 Amor
latino,
igrana serija 28/120
18.55 Vijesti
19.10 U~esnik i svjedok,
dokumentarni
serijal autora
M. Filipovi}a (r) 7/11
19.55 Vijesti
20.05 Predaj se
srce,
turska serija
21.05 Tajna slu`ba,
igrana serija
22.00 [panska
primera
liga.
Real Madrid
- Villarreal C.F
00.00 Caffe Azra,
zabavni program
00.30 Astrologija
07.05 Vjen~anje
gospo|e Fox,
crtani film
07.35 Ogrta~ od 1.000 boja,crtani
film
08.00 Vijesti
08.05 Doba ljubavi,igrana serija, ep.
18/24
09.00 Vijesti
09.05 Zakon ljubavi,igrana serija,
92. ep. (r)
10.00 Flash News
10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija,
84. ep. (r)
11.05 Biznis vijesti
11.15 Superstars,dokumentarni
program, epizoda 63
12.00 Vijesti plus
12.20 Odlazak u svemir,dokumentarni serijal, ep. 8/14
13.00 Flash Biznis-Sport
13.05 Vjen~anje gospo|e Fox,crtani
film (r)
13.30 Ogrta~ od 1.000 boja,crtani
film (r)
14.00 Flash News
14.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep.
1/12 (r)
15.00 Flash News
15.05 Zakon ljubavi,igrana serija,
93. ep.
16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija,
85. ep.
17.00 Vijesti plus
17.15 Predaj se srce, igrana serija,
42. ep. (r)
18.15 Biznis vijesti
18.20 TV1 ordinacija, emisija o
zdravstvu (r)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Hello Kitty, crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Predaj se srce, igrana serija,
43. ep.
21.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep.
2/12
22.00 [panska primera liga. Real
Madrid - Villarreal C.F.
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.15 Oni `ive
(D`on Karpenter),
igrani film
SATELITSKI PROGRAM
RTS
14.30
15.00
16.00
17.00
17.20
17.45
18.25
19.00
19.30
20.05
21.05
21.30
22.50
23.15
23.50
00.15
Eurosport
Sport plus
Sexperti
Trezor
Medijska mre`a srpske
dijaspore
Poster Vasilije Radoj~i}
Ovo je Srbija
Porodi~no blago
Dnevnik
[ta radite, bre
Beogradska hronika
Oko info
Srbija na vezi
Dnevnik
Porodi~no blago
Stranac u Srbiji
Koncert Plavog orkestra
Dunav zauvijek
Beokult
Dnevnik
U svijetu
21.30
KONCERT
National G.
Iznad i jo{ vi{e
POD SRETNOM ZVIJEZDOM
FTV
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.10 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 11/22
09.35 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija, 3/6
10.00 BHT vijesti
BHT arhiv ...
10.15 Bio jednom jedan Dnevnik
10.30 Selo u planini, dokumentarni
program
10.55 Pri~e iz starih gradova.
Zvornik
11.30 Gorko-slatko, serija, 216/228
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta, politi~ki magazin, r.
13.30 Zdravlje u Evropi. U ime ljubavi, strana dokumentarna serija,
6/12, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an,5+, edukativna serijaProgram za djecu i mlade
14.35 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 12/22
15.00 Robot Robi, animirana serija
15.10 Tea i Gea, dokumentarni film
15.35 Izgubljena ~ast,serija, 27/77
16.30 Hronika regija. Hercegovina
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
217/228
17.30 Euroimpuls, magazin
18.00 Sve u svemu,dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija,
14/28
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.40 Retrovizor, muzi~ki program
20.10 Izgubljena ~ast,igrana serija,
28/77
21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu
22.00 Dnevnik 2
22.30 @ivot & ostalo. [ta sad, dokumentarni film
23.00 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka
2011, hronika
23.20 2.22, kanadski igrani film
01.10 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
01.55 Pregled programa za ~etvrtak
12.15
12.30
13.00
14.00
Djevojka iz
susjedstva
13.10
14.00 Megatvornice
15.00 Opasni
susreti
16.00 Tamna
strana
~impanzi
17.00 Bijeg
18.00 [apta~
psima
19.00 Riblji
ratnik
20.00 Lov
na gadnog snjegovi}a
21.00 Nadnaravno
22.00 Bijeg
23.00 Lov
na gadnog snjegovi}a
00.00 Nadnaravno
Eurosport 2
08.45 Trka
automobila, Svjetska Reno
serija
09.15 Fia wtcc
09.45 Fudbal
10.45 Tenis,
Sony Ericsson WTA Tour
[ampionat Istanbul
12.15 Snuker, Irska
14.00 Tenis, Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
21.50 Svi sportovi
21.55 Konji~ki
skokovi, S.KUP Helsinki
22.55 Konji~ki skokovi
23.00 Golf
23.30 Golf
23.35 Svi sportovi
23.50 Jedrili~arstvo
21.55
KONJIČKI...
MTV Adria
14.50
15.10
16.00
17.00
17.50
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.10
22.10
22.50
23.10
23.40
00.00
01.00
When I Was 17
Plain Jane International
Real World. Las Vegas
True Life
3 From 1
Brand New
Jukebox
Videography. Rock Riff
Just See MTV
MTV Express
Top 20
Paris Hilton's British Best
Friend
My Life As Liz 2
Awkward
Chapelle Show
#Alternative Nation
3 From 1
Sportklub
08.45 Fudbal, Dortmund - FC
Koln
10.00 Ameri~ki fudbal
11.30 Stoni fudbal
12.00 Stoni fudbal, Francuska
12.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen [alke 04
14.00 Snuker, Irska
15.30 Fudbal
16.00 Crashed ice, Serije Minhen
17.00 Fudbal, Al Sadd - Suwon
Samsung Bluewings
19.00 Fudbal
19.30 Vijesti
19.45 Motorsportovi
20.00 Wwe
20.30 Wwe
21.30 Boks, WBA Svjetska Titula
Njema~ka
23.00 Tenis, Sony Ericsson WTA
Tour [ampionat Istanbul
21.30
BOKS
FOXlife
15.55 Kupid
16.48 O~ajne ku}anice
17.40 Kako sam upoznao va{u
majku
18.10 [apat duhova
19.05 Sofi Parker
19.30 Kugar Taun
20.00 [tiklama do vrha
20.55 Seks i grad
22.00 Privatna praksa
22.25 Sestra D`eki
22.55 Kako sam upoznao va{u
majku
23.20 Svi vole Rejmonda
23.50 Vil i Grejs
00.20 [apat duhova
01.10 Seks i grad
02.10 Kupid
09.30 Vijesti
10.00 Carling Cup,
Aldershot - Manchester
United
11.30 Pregled ruske lige
12.00 Pregled championship
12.30 Pregled holandske lige
13.30 Euroleague,
Unicaja - Zalgiris
15.00 Pregled portugalske lige
15.30 Fudbal mondijal magazin
16.00 Pregled Premier League
17.00 U`ivo: KHL,
Vityaz - Salavat
19.00 U`ivo: Euroleague, Zagreb Panathinaikos
20.45 U`ivo: Carling Cup, Stoke Liverpool
22.45 Euroleague, Caja Laboral Cantu
00.15 Vijesti
19.00
EUROLEAGUE
FOXCRIME
15.50 Red i zakon. Zlo~ina~ke
namjere
16.40 Monk
17.30 Bouns
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 Policajci iz Detroita
20.00 Put osvete
20.50 Red i zakon.
Zlo~ina~ke
namjere
21.40 Bouns
22.30 Detektiv na Floridi
23.20 Kasl
00.10 Frikovi
01.00 Policajci iz Detroita
01.45 Bjekstvo iz zatvora
02.30 Kraljevi bjekstva
03.15 Dekster
22.25
FILM, NOVA TV
Staklena ku}a 2
Nakon {to ostanu bez roditelja u tragi~noj nesre}i, tinejd`erku Ebi Snou i
njenog mla|eg brata Itana usvajaju Iv i
Rejmond Gudi, dvoje idealnih roditelja
koji se ~ine predobrima da bi bili istiniti.
Uloge: End`i Harmon, D`oel Gre~,
D`ordan Hinson
Reditelj: Stiv Antin
20.00
SERIJA, HRT2
Gavin i Stacy
Prijatelji su Gevinu i Stejsi priredili
moma~ku i djevoja~ku zabavu.
Stejsi je odu{evljena kad se njen
brat D`ejson vrati ku}i, no ne{to se
~udno doga|a s ujakom Brinom.
SRIJEDA 26. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
21.00
BRAČNI SUDIJA
PINK BH
10.05
14.05
15.05
16.00
17.15
20.05
21.05
22.00
Ukradeni `ivoti, serija
Tajna slu`ba, serija
Zakon ljubavi, serija
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Predaj se srce, serija
Tajna slu`ba, serija
[panska primera liga.
Real Madrid - Villarreal
C.F.
RTRS
13.20
13.50
15.10
16.00
16.30
17.05
18.00
19.15
19.30
20.10
21.10
21.50
22.30
22.45
23.05
Rezovi, serija
Dragulj u kruni, serija
U fokusu
Reporta`a
Srpska danas
Larin izbor, serija
Dragulj u kruni, serija
Pingu, crtana serija
Dnevnik 2
Turneja, film o filmu
Art ma{ina, emisija iz
kulture
Statisti, serija
Dnevnik 3
4. me|unarodni festival
animiranog filma “
Banjaluka 2011.”,
hronika
Filmovi Lika Besona,
atlantis
HTV OSKAR C
17.15
18.15
19.00
19.30
Predaj se srce, serija
Kviz
Dnevnik HTV Oscar-C
Reemitiranje dnevnika
HRT-a
@ENE S BROJA 13
HAYAT TV
07.30 Udri mu{ki,
jutarnji program
10.00 Put oko svijeta,
reality emisija
10.40 Kupi.ba
11.00 Zabranjena
ljubav,
serija
12.00 Info top,
info.program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City,
zabavna emisija
13.00 Brze pare,
kviz
14.00 Info top,
info.program
14.10 Grand hitovi,
muzi~ki program
15.00 Sestre,
serija
15.45 Kupi.ba,
emisija
15.50 Info top,
inf.program
16.00 More ljubavi,
serija
17.00 Trijumf ljubavi,
serija ( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni
obra~un,
kviz
19.30 Info top,
centralne vijesti
19.45 Biometerolo{ka
prognoza
19.46 Za zdrav i lijep
osmijeh
19.50 Timmy time,
crtani film
20.00 Naslije|e
jedne dame,
serija
21.00 Bra~ni sudija,
zabavna emisija
22.15 Kraljica juga,
serija
23.00 Djevojka iz susjedstva,
film
01.00 Probu|ena srca,
film
[email protected]
21.00
ZENICA
17.55 TV izlog
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Zabavni program.Cris
Angel
18.30 Mali oglasi,
obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Sredinom
21.00 TV izlog,mali oglasi
21.05 Zdrava TV
21.30 Sponzoru{e, serija
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, r.
KISS
17.40
18.50
19.00
19.20
19.25
19.30
19.55
20.05
20.35
22.00
22.20
Ekstra plus (R)
Marketing
DNEVNIK KISS
Marketing
Sportski pregled i
vrijeme
DNEVNIK HRT
Marketing
@ivot pi{e pri~e, dok
emisija, r.
Criss Angel Mindfreak,
serijaa
Dnevnik KISS, r.
Pressica, talk show, r.
KAKANJ
18.00 IC sport
8. KAT
18.05
HRT1
09.00 Bumba,
crtani film,
28 i 29. epizoda
09.13 Mekanike u misiji, crtani film,
8. epizoda
09.40 Timmy,
crtani film, 8. epizoda
09.50 Fifi,
crtani film, 8. epizoda
10.00 Garfield,
crtani film,
7. epizoda
10.15 Dragon ball Z,crtani film, 23.
epizoda
10.35 Bakugan,crtani film, 86. epizoda
11.10 Winx, igrana serija, 8. epizoda
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,
30. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 97.
epizoda
14.00 Hayat production show,zabavno-muzi~ki program
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
15.40 TV Shop DIBiH
16.00 Kad li{}e pada,
igrana serija,
118. epizoda
17.00 Staklena ku}a,
serijski program,
33. epizoda
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show
19.00 Vijesti u 7,
informativni
program
19.30 Sport
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
119. epizoda
21.00 @ene s broja 13, igrana serija
22.00 ZMBT, profil
22.15 Sport centar
22.20 Staklena ku}a, igrana serija,
34. epizoda
23.20 Iznad i jo{ vi{e, I dio, igrani film
01.40 Astro Num Caffe,u`ivo
20.05 Predaj se srce , serija
21.00 Tajna slu`ba, serija
22.00 [panjolska primera liga.
Real Madrid - Villarreal
C.F.
17.40
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.50
21.00
21.30
22.00
22.45
23.00
23.30
Nova TV
11.12 Oprah show (1365.)*
11.53 Predstavljamo vam...,emisija
pod pokroviteljstvom
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.16 TV kalendar (R)
12.34 Kad zavolim,vrijeme stane telenovela (25/182)*
13.20 Sve }e biti dobro, serija
(91/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.18 Ekumena. Benedikt rehabilitirao Luthera?,religijski kontakt
program
14.48 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (91/240)*
15.33 Alpe Dunav Jadran
16.03 HAZU Portreti. Zdravko Lorkovi}
16.18 Predstavljamo vam...,emisija
pod pokroviteljstvom
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.40 8. kat. Moda je okrutan posao,
talk show
18.23 Od Lark Risea do Candleforda
2, serija (3/13)*
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.02 Vrijeme
20.12 Stipe u gostima 4, TV serija
(6/20)*
20.50 @ivjeti zdravije,emisija pod
pokroviteljstvom
20.53 Misija. Zajedno
21.48 Paralele
22.20 Otvoreno
23.00 Predstavljamo vam...,emisija
pod pokroviteljstvom
23.07 Dnevnik 3
23.27 Sport
23.30 Vrijeme
23.37 Vijesti iz kulture
23.42 Drugi format
00.27 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4,humoristi~na serija
(12) (5/13) (R)*
Merjem, serija
Denis napast
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Merjem, serija
Marketing
Auto Shop Magazin
Klik
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
HRT2
15.50 Izazovi. Jednog dana,
sigurno - turski
dokumentarni film
16.05 Rupert, crtana serija
16.15 Ko{arka{ka Euroliga (@).
Gospi} - Ko{ice,
prijenos
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.35 4 zida
19.05 Patak Frka, crtana serija
19.30 Glazba, glazba...
{ansone
19.55 Ve~eras
20.00 Gavin i Stacy 1,
humoristi~na serija
20.35 Terminator, film
22.25 Bez traga 7, serija
23.13 @ica 2, serija
00.10 Zakon i red. Zlo~ina~ke
nakane 4, serija
00.52 Moja obitelj 9b,
humoristi~na serija
01.21 24 (7), serija
BN
18.00 Danas u Srpskoj
KAD LIŠĆE...
18.25
18.30
19.00
19.30
20.05
20.10
20.55
20.55
22.30
22.55
23.00
23.50
07.25 Roary,
crtana serija15/52
07.40 Bumba,
crtana
serija65-66/150
07.55 Tomica i
prijatelji,
crtana serija38/46
08.05 TV izlog
08.20 Nate Berkus
Show59/173
09.15 Kad li{}e
pada,serija R
10.10 Ljubav i kazna,
serija R
11.10 Inspektor Rex,
serija R
12.10 IN magazin R
13.00 Larin izbor,
serija R
14.00 Teresa,
serija 70-71/152
16.00 Inspektor Rex,
serija 23/123
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e pada,
serija97/320
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Ljubav i kazna,
serija, serija 47/107
21.00 Larin izbor,
serija35/160
22.05 Ve~ernje vijesti
22.25 Staklena ku}a 2,igrani film,
(12)*
00.20 Navy CIS, serija R
02.10 Seinfeld,serija15/180
02.40 Na putu prema dolje, serija
(12)*7/13
03.25 Ezo TV,
tarot show (18)*
04.25 Zvijer,
serija (12)* R
05.10 Na putu
prema dolje,
serija (12) R
05.55 Nate Berkus
Show R
06.40 Seinfeld,serija R
07.05 IN magazin R
07.20 Kraj programa
Marketing
Monitoring
Sport fles
Dnevnik 2
Marketing
Doma}a serija .
Pozori{te u ku}i
Marketing
Stav I kontrastav
Dnevnik 3
Marketing
Tv serija . Anali
Igrani film . Ljubav u
troje
TV [email protected]
17.00
19.00
20.30
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Na{a realnost
Liberty TV
Sestrice, igrana serija
Muzi~ki program
TV OSM
18.30
19.10
19.30
20.05
21.10
21.35
22.35
00.30
Dan, inf. emisija
SMS oglasi
Portal
Predaj se srce, serija
Igra, serija
Igra, serija
Blago Damaska 1, i film
Astro show
VISOKO
18.20
19.25
19.30
20.10
20.30
Pri~e, r.
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, inf.
program
20.45 Svijet uspje{nih, emisija
o biznisu
21.15 Marketing blok
21.20 Amor latino, serijski
program
22.00 Marketing blok
22.05 Autovizija,
22.30 Muzi~ki program
23.00 Aktuelnosti, inf.
program, r.
TV USK
18.10 To{e Proeski. Pet godina
Balkana, dok. program
18.40 Hello Kitty
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Poduzetnik
20.45 Kultura, program iz
kulture
21.30 Dnevnik 2
21.50 Predaj se srce,
turska igrana
serija
22.50 TV liberti, informativni
program
23.25 Reporta`e sa
zemlje mira.
Prijatelju `ivotinja budi
budan
HIT TV
18.30
19.00
19.35
20.00
21.00
22.00
22.35
Vremeplov
Objektiv I
Triumph
Taina, serija
Otvoreni studio
Objektiv II
Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
23.50 Frame
Ljubav: Odlu~ni ste u namjeri da ozbiljno preispitate odnos sa partnerom. Osje}ate da je krajnje
vrijeme za to.
Posao: Postoji niz povoljnosti. Pod sretnom zvijezdom je putovanje, trgovina i rad u medijima.
Zdravlje: Osjetljivi ste na promjene vremena.
Ljubav: Mislite da ste se na{li u pomalo bezizlaznoj situaciji. Ipak, dogodit }e se pravo ljubavno
~udo.
Posao: Nemojte gr~evito nastojati na ostvarenju
planova. Izbjegnite ka{njenje, pa }ete izbje}i i te{ko}e.
Zdravlje: Mogu}a je glavobolja.
Ljubav: Vrlo ugodno se osje}ate u jednom finom
dru{tvu. Va{a duhovitost i {arm smetaju samo
partneru?!
Posao: Slijedi napetost u odnosu s okolinom. Dan
i nije ba{ najpovoljniji za poslove i intenzivne razgovore.
Zdravlje: Opustite se i u`ivajte.
Ljubav: Zaljubit }ete se i to veoma ozbiljno. Cijela
situacija dobija sasvim drugi smisao, ali sna}i }ete
se.
Posao: Odli~no vam je aspektirana mogu}nosti za poslovno
putovanje. Iskoristite {ansu na najbolji na~in.
Zdravlje: Morate vi{e paziti na ishranu.
Ljubav: Prili~no ste sigurni u svoja osje}anja.
Spremni ste, kao malo kada, i na kompromis sa
voljenom osobom.
Posao: Slijedi odli~na ponudu za honoraran posao. Osim dobre zarade, veoma }ete obogatiti iskustva.
Zdravlje: Odrecite se slatki{a.
Ljubav: Upoznat }ete osobu sa kojom je mogu}a
nova veza. Njena dalja sudbina najvi{e ovisi o
vama.
Posao: Ne dopustite da vas emotivna previranja
izbace iz takta. Ne koristite posao kao uto~i{te od dilema.
Zdravlje: Mogu}e su te{ko}e sa nervima.
Ljubav: Ako iskreno volite partnera, morate se
vi{e truditi. Poradite na vezi, unesite da{ak
svje`ine.
Posao: Pazite {ta i kome govorite. Ne otkrivajte
sve, pogotovo {to postoji nerazumijevanje kolega.
Zdravlje: Bez ve}ih tegoba.
Ljubav: O~ekujete od partnera veliku podr{ku.
Kako emotivne, tako materijalne ili neke druge
naravi.
Posao: Dolazi smirenje situacije, ali i mogu}nost
za napredak. Prati vas naklonost jedne utjecajne osobe.
Zdravlje: Pripazite na ishranu.
Ljubav: Osje}ate se za{ti}eno. U`ivate u ~arima
sretne ljubavi, u beskona~noj slasti u`itaka.
Posao: Prakti~ni ste, strpljivi i poduzetni. To vam
omogu}ava da ostvarite sve {to `elite. O~ekujte i
nagradu.
Zdravlje: Sve se odra`ava i na vanj{tini.
Ljubav: Gotovo da ne mo`ete izbje}i problem sa
partnerom. Hrabro se suo~ite sa sopstvenim
gre{kama.
Posao: Najbolje je da danas obavite samo najnu`nije. Tek
toliko da ne nagomilate obaveze.
Zdravlje: Iza|ite na svje` zrak.
Ljubav: Pomalo se vra}ate u kolote~inu veze,
smiruju se osje}anja. Ipak, morate brzo reagirati.
Posao: Ako, iz bilo kog razloga, ne mo`ete ostvariti
sve {to ste planirali, to vas mo`e dovesti u
nelagodu.
Zdravlje: Dan bez tegoba.
Ljubav: Izlaz iz emotivnog haosa nalazite preko
no}i. Naprosto, cvjetate, obasipate voljenu osobu
ljubavlju.
Posao: Pomalo ste dezorijentirani. Razmi{ljate o
pro{losti i budu}nosti, ali sve vam se ~ini bezizlaznim...
Zdravlje: Imate simptome iscrpljenosti.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Voštana figura glumca
!
HONG KONG - Legendarni Brus
Li (Bruce Lee) dobit će svoju galeriju u Muzeju nasljedstva. Najavile
su to lokalne vlasti, a projekt je
predstavljen u godišnjem planu rada. Li je umro u Hong Kongu 1973.
godine nakon komplikacija nastalih konzumiranjem određenih lijekova.
Hajek s kćerkom: Posudila glas u animiranom filmu
Glumica promovirala film i gostovala kod Dejvida Letermana
Na crvenom tepihu Selmi se pridružila kćerka Valentina
LOS ANĐELES - Glumica Selma
Hajek (Hayek) promovirala je svoj
posljednji film “Puss in Boots”. Na
crvenom tepihu glumici se pridružila kćerka Valentina (5), koju
ima s bogatašem Francois-Henrijem Pinaultom. No, Hajek (45) u
smeđoj haljini koju je odjenula na
premijeri nije plijenila toliko pogleda kao kada se pojavila u šouu Dejvida Letermana (David Letterman).
Glumica je za tu priliku odjenula tamnozelenu dekoltiranu usku haljinu koja je istaknula njenu
vitku liniju.
Prije ulaska u studio u Njujorku odlično raspoložena Salma pozirala je pred okupljenim fotografima u vrtoglavo visokim potpeticama, dok je u prvom planu bio
njen bujni dekolte. Glumica je ne-
davno, pričajućio uloziu tomfilmu,
otkrila da je za nju to bilo potpuno
novo iskustvo.
Osim Salme, koja je u animiranom filmu posudila glas najviše
zbog svoje kćerke Valentine, to je
učinio i Antonio Banderas.
Š PARIZ - Nedavno rekonstruirani muzej Orsej zatvoren je već
šesti dan za posjetioce zbog štrajka radnika koji traže pojačanje,
javlja AFP. Štrajkači zahtijevaju
od uprave da zaposli još 20 radnika kako bi čuveni muzej impresionizma, koji svake godine posjeti tri miliona ljudi, bio adekvat-
no opslužen. Dvije i po decenije
nakon njegovog otvaranja u 200
godina staroj željezničkoj stanici
na lijevoj obali Sene muzej je rekonstruiran i proširen za oko 50
posto, investicija koja je grad
koštala više od 20 miliona eura.
Muzejje proširenza 2.000kvadratnih metara izložbenog prostora.
"# KABRI - Čovjek koji za francusku modnu kuću “Hermes”
bira parfeme zove se Žan-Klod
Elena (Jean-Claude Ellena) i nikada ne koristi mirisne tečnosti.
Njega zovu “pisac mirisa”, a za
njegov posao potrebni su mu
olovka, papir i sjećanje. Elena
radi samo na ekskluzivnim linijama koje se šalju u trgovine.
Iskosa
$č
đ
Irci se našli u haosu zbog poplava
Štrajkači traže više radnika
Elena u svom uredu
DABLIN - U irskoj prijestonici
proglašeno je vanredno stanje
pošto je olujno nevrijeme odnijelo dva ljudska života, a poplave
napravile haos u irskoj prijestonici i na istoku zemlje. Meteorološka služba saopćila je da je za 24
sata palo kiše više nego što su uobičajene mjesečne količine i da su
neki dijelovi Dablina potpuno
pod vodom. Kiša je prekinula redovan željeznički saobraćaj i zatvorila puteve, dok su kuće i prodavnice pod vodom.
DŽUDA - Dženifer (Jennifer) i
Džesika Paterson (Jessica Patterson), jednojajčane blizanke iz Indijane, osim vlastitog, imaju još jedan zajednički rođendan. One su,
naime, svoju djecu rodile na isti
dan u istoj bolnici. Prvo je Dženifer rodila djevojčicu Adalin (Adalynn), a osam sati kasnije Džesika
je rodila sina Mejsona (Mason).
Obje sestre su samohrane majke. Portparol bolnice kazao je da se
niko ne može sjetiti kada su posljednji put i jesu li uopće ikada jednojajčane blizanke rodile na isti dan.
Download

Beba pre`ivjela ispod ru{evina - Udruzenje Bosna i Hercegovina