ZAPISNIK SA i REDOVNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA
PRAVOBRANILACA/PRAVOBRANITELJA U FBIH U 2012
18.april 2012.godine
11,00 časova
Zapisničar: gđa.Vesna Glavaš
Predsjednica otvara skupštinsko zasjedanje, pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odzivu i predstavlja
goste koji će se svojim prigodnim izlaganjem članovima Udruženja obratiti u toku skupštinskog
zasjedanja.
Skupštinskom zasjedanjuprisustvovalo je 44 člana. Od gostiju pristuni su:
Gosp. Izet Bajrambašić-pomoćnik ministra za promet i komunikacije BiH
Gđa. Borka Herceg-Lukenda ministrica pravosuđa ZHŽ-a Kantona;
Gđa. Prof. Zineta Čemerlić, direktorica firme „Inter Qality“ Sarajevo
Nakog pozdravnog govora čita se planirani dnevni red za dan 18.april 2012.godine. s obzirom na
obaveze gosta predavača, predlaže se izmjena dnevnog reda u smislu zamjene predočenih tačaka i to
na način da bi druga tačka dnevnog reda nosila naziv „Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Sarajevskog Kantona“. Prijedlog se stavlja na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
1. TAČKA DNEVNOG REDA
„Usvajanje zapisnika sa prethodnog skupštinskog zasjedanja“. Stavlja se na glasanje. Prijedlog
jednoglasno usvojen.
2. TAČKA DNEVNOG REDA
„Rasprava o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu Kantona Sarajevo“. Predsjednica još jednom
ukratko predstavlja predlagača, gosp. Izeta Bajrambašića kojem daje riječ. U toku predavanja
otvorena je diskusija o predočenom Zakonu. Nakon diskusije Predsjednica određuje pauzu od 30
minuta.
Nakon pauze, postavljaju se pitanja predlagaču i nastavlja sa raspravom. Nakon održane rasprave,
prelazi se na treću tačku dnevnog reda. Predavanje kao i rasprava ocijenjeni su kao izuzetno
kvalitetni.
3. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o zaključenom ugovoru sa firmom „Inter Quality“ – gost – moderator gosp.Zineta
Čemerlić, direktorica firme.
Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Čobanija broj 5 / tel: 032 771 813, fax: 032 771 820
ID broj 4200765340008 / Transakcijski račun 1610000014680088 Raiffeisen bank dd Sarajevo
Gospođa Zineta svrhu osnivanja ove firme, kao i o interesu udruženja za zaključivanjem Ugovora o
zajedničkoj saradnji sa firmom. Ističe interes edukacije a i potrebu za istom. Kako je edukacija usko
skopčana sa finansijskim izdacima to će potrebe oba subjekta biti zadovoljena uzajamnošću.
Zajedno sa Predsjednicom, zamjenicom predsjednika izlaže se projekt održavanja „Regionalne
konferencije pravobranilaca“, te se pojašnjava uloga firme „Inter Quality“ Sarajevo a što obuhvata
organizaciju seminara, obuke itd a pogotovo tehničke pripreme, hotele, predavače i dr.
Na posebna pitanja o interesu Udruge pravobranitelja ističe da e dobit za isto 20% od ukupno
ostvarenih finansijskih sredstva, što pored članarina čini jedan izvor prihoda.
Upućuje se poziv da se članovi udruženja angažuju kao predavači i da se pristupi obradi nekih tema
koje bi bile honorisane.
Predjsednica najavljuje ručak za 15 h te upoznaje prisutne o zabavnoj večeri na kojoj će biti svi
prisutni i muzika uživo. Večera je u stilu švedskog stola i biće plaćena od strane Udruge u koju je
uračunato po jedno obično i jedno piće. Ostala pića se samostalno plaćaju.
Nakon kraće diskusije o temi zaključenog Ugovora, Skupštinsko zasjedanje je okončano u 15:30h.
DRUGI DAN SKUPŠTINSKOG ZASJEDANJA- 19.04.2012.GODINE
10,00 časova
Zapisničar:gđa. Vesna Glavaš
Predsjednica pozdravlja prisutne. Zasjedanju prisustvuje potreban broj članova Udruženja za valjano
odlučivanje. Predočava se da su tačke predviđene za jučerašnje zasjedanje svrstane u današnji
dnevni red, te će zbog toga nastupiti izmjene u odnosu na dostavljene plan i program rada Udruženja.
1.TAČKA DNEVNOG REDA – prijem novih članova u Udruženje i to:
a) Zamjenika pr.Kan.Sarajevo – Gđe Hajrije Lagumdžije
b) Zamjenika pr.opć. Tešanj – gđe Arijane Brakić
c) Pravobranioca opć. Hadžići – gđe. Melihe Bandić
d) Pravobranioca opć. Kakanj- gđe. Vesne Ajanović
e) Pravobranioca opć. Bugojno – gđe. Nevenke Slipac
Stavlja se na glasanje prijedlog o prijemu novih članova. Prijedlog jednoglasno usvojen.
2. TAČKA DNEVNOG REDA
„ Finansijsko izvješće Udruge“
Predsjednica daje informaciju i projektno prikazuje stanje finansijskih sredstava na dan preuzimanja
dužnisti predsjednice, troškove koje je Udruženje imalo po uspostavljenim obavezama, upčaćene i
neuplaćene članarine, te trenutno finansijsko stanje Udruženja.
Prezentira se:
- Izvješće o finansijskom prihodu u 2011.godini
- Izvješće o finansijskom rashodu u 2011.godini
Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ul. Alije Izetbegovića broj 123 Kakanj / tel: 032 771 813, fax: 032 771 820
ID broj 4200765340008 / Transakcijski račun 1610000014680088 Raiffeisen bank dd Sarajevo
Nakon pregleda finansijskog stanja predsjednica i zamjenica informišu članove Udruge o apliciranom
projektu za pribavljanjem dodatnih novčanih sredstava, uz pomoć firme Inter Qality (koji nisu uzeli
naknadu) prema Norveškoj Kraljevskoj ambasadi.
Poslije diskusije iznijet je zajednički prijedlog da članovi koji ne uplaćuju članarinu budu pozvani da
izmire neplaćeni dug, u protivnom će biti isključeni iz Udruge. Prijedlog jednogalsno usvojen.
Drugi prijedlog tiče se povećanja članarine sa 10 na mjesečnih 15 KM. Prijedlog usvojen većinom
glasova i to 37 glasova „ZA“ 3 glasa „PROTIV“.
Prelazi se na 3. Tačku dnevnog reda.
3. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o preduzetim radnjama na izmjenama čl.395.Zpp-a“
Ukazuje se da tražene izmjene nisu prošle na parlamentarnom zasjedanju. Članovima Udruge se
predočava da je informacija o ovoj tački dnevnog reda psotavljena i na web stranici Udruge zajedno
sa saopštenjem za javnost koje je u ime Udruge objavljeno u novinama „Oslobođenje“. Ukratko se
izlažu koraci u nastojanju da se tražena izmjena stavi na dnevni red Paralmenta FBiH.
Predsjednica Udruženja se posebno zahvaljuje članovima koji su dali veliko učešće u ovoj
problematici. Ističe, da je po prvi put angažovanje uspjelo aktivno polučiti određenim rezultatima,
potom zalaganje pojedinih članova koji su pomogli da se učine koraci ka raspravljanju o ovom članu i
u končanosti o njegovom odlučivanju. Zahvale se tiču:
Jasmine Karović, Vesne Glavaš, Senada Droce, Vasfe Tefdedarije i njenim saradnicama, Pauline
Vajzmajner-Jogunčić, i Mehonić Mellihe.
Naglašava se da formirane grrupe za vrijeme predsejdavanja gospodina Smaje Šabića nisu poduzele
zadate aktivnosti niti su se ijednom aktivno uključile u rješavanje problematike.
Tražiće se, da se predočene grupe pismeno očituju o preduzetim radnjama na izmjenama člana 395.
Zpp-a.
Takođe se daju zahvale i Savezu općina i gradova koji je u cijelosti podržavao aktivnosti Udruženja,
kooperirao i preduzimao zajedničke korake.
Predsjednica ističe da je prisustvovala zasjedanju Predsjedništva Savaza općina i gradova koje je
održano dana 20.12.2012.godine u Gradačcu i koja je u ime Udruge prezentovala sve aktivnosti
poduzete u cilju tražene izmjene.
4. TAČKA DNEVNOG REDA
„Izmjene člana 42. Stav 1. Zakona o pravobranilaštvu FBiH“
Sukladno podnijetom izvješću o 3. Tački dnevnog reda, preduzeti su koraci za izmjenu čl. 42. Stav. 1
Zakona o pravobranilaštvu FBiH. Prijedlog za izmjenama (koji se tiče nagrade za zastupanje
pravobranilaca u sudskim postupcima) pismeno je upućen Federalnom ministarstvu pravde zajedno
sa identičnim Prijedlogom Saveza općina i gradova FBiH. Predsjednica izlaže informaciju o preduzetim
aktivnostima. Informacija je primljena k znanju.
Članovi Udruženja predlažu da se Savezu općina i gradova ujedno podnese zahtjev za ocjenu
ustavnosti člana 395. Zpp-a. Prijedlog jednoglasno usvojen.
Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ul. Alije Izetbegovića broj 123 Kakanj / tel: 032 771 813, fax: 032 771 820
ID broj 4200765340008 / Transakcijski račun 1610000014680088 Raiffeisen bank dd Sarajevo
Dat prijedlog članova da se sa konkretnim pitanjem izađe u javnost putem medija, kako bi se bolje
informisalo o ovom pitanju. Takođe je predloženo da se formiraju mini komisije za forsiranje
određenih prijedloga.
Povodom ove tačke usvojeno je nekoliko zaključaka:
1) Tražiti podnošenje izvještaja od strane formiranih komisija na izmjeni člana 395.Zpp-a
2) U vezi s članom 42. Stav 1. Zakona o pravobranilaštvu i 395. Zpp-a pravobranilaštva će
pribaviti i podnijeti Predsjedniku Udruženja podatke o visini toškova dosuđenih suprotnim
stranama u sudskim postupcima, kako bi se sumirani podaci javno prezentovali. Isti podaci bi
poslužili kao osnov za utvrđivanje eventualne visine nagrade koju bi pravobranioci ostvarivali
u dobijenim sudskim postupcima, te na ovaj način pozvati nadležne organe, tijela i institucije
na davanje odgovora zbog čega se svjesno izbjegava, na ovaj način, dodatni priliv novčanih
sredstava u državne budžete. Shodno navedenom, do kraja maja, tj. zaključno sa danom 31.
05.2012.god. pravobranilaštva će dostaviti Predsjedniku informacije o broju sudskih
predmeta, te tražene i dosuđene iznose suprotnih sttrana (glavno potraživanje, sporedna
potraživanja, kao i iznose koje bismo ostvarili u uspješno okončanim postupcima).
6. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o preduzetim mjerama ka izmjenama Zakona o Izvršnom postupku FBiH“
Predsjednica predočava da su se izmjene ticale člana 138. Stv.6. ZIP-a a u vezi sa načinom namirenja
tj. ovrhe na budžetskim sredstvima (5% od ukupno usvojenog budžeta za prethodnu godinu
Federacije, Kantona, Gradova i Općina).
Aktivnosti izmjena kooperativno su vršene sa Savezom općina i gradova. Predsjednica je ukazala da je
povodom ove tačke imala izlaganje na sjednici Predsjedništva Saveza općina i gradova koji su podržali
stav da bi se izmjene trebale kvalitetno sumirati i predočiti nadležnim organima na dalje postupanje.
S obzirom na hitnost postupka, traženo je da se ukinuti član od strane Ustavnog suda verifikuje
faktički njegovom „konvalidacijom“ kroz ustavno-pravnu proceduru (pogledati presudu Ustavnog
suda) te da će na taj način poništeni član biti snabdjeven legalnošću i punim pravnim dejstvom.
Predsejdnica ističe da su i drugi istaknuti članovi Udruženja dali svoje mišljenje i saglasnost na
ukazani način izmjene. Tražena izmjena u cijelosti je usvojena u parlamentarnoj, hitnoj i vanrednoj
proceduri tako da se član 138. Stav 6. Revidira na način da se stav 6 u cijelosti briše, što u končanosti
znači da ne postoji ograničenje koje bi državni nivoi vlasti morali da predviđaju u svojim buždetima,
već su istu obavezu dužni da izvrše po osnovu ocjene dosuđenih pravosnažnih i izvršnih presuda i u
skladu sa svojim objektivnim mogućnostima.
Predsjednica je takođe ukazala i na stanovište prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao is tanoviše
domaćih sudova koji takođe ističu da je ovakav način ograničenja namirenja suprotan osnovnim
ljudskim pravima i slobodama. U tom smislu, smatra da će de lege ferenda potegnuti se za pitanjem
ponovne ustavnosti i zakonitosti ukazanog člana. S obzirom na izloženo smatra da bi najbolje bilo
možda predložiti usvajanje granice u visinama usvojenih budžeta i procente koji bi bili obavezujući za
pojedine državne nivoe vlasti. Npr. usvojeni budžeti do 3.000.000,00 KM imali bi obavezu da odvoje
1% svog budžeta na namirenje pravosnažnih i izvršnih presuda. Radi utvrđenja pravilne kvalifikacije
platnih razreda potreban je veliki postupak i formiranje komisije od strane Udruge i Saveza općina i
gradova 8koji se složio sa predočenim prijedlogom). Ostaje u budućnosti da se vidi da li će se
pristupiti navedenom načinu konačne regulacije predmetnog člana ili ne.
Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ul. Alije Izetbegovića broj 123 Kakanj / tel: 032 771 813, fax: 032 771 820
ID broj 4200765340008 / Transakcijski račun 1610000014680088 Raiffeisen bank dd Sarajevo
Informacija se prima k znanju.
7. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o upućenom prijedlogu o saradnji sa CEST FBiH“
Predsjednica ukazuje na niz pokušaja da se uspostavi i formalna saradnja ova dva tijela, međutim
prijedlog nije naišao na razumijevanje od strane CEST FBiH, tj. članova upravnog odbora sa koje
strane je istaknuto da se saradnja sa Udrugom ne može ostvariti iz razloga što CEST u svojim
edukativnim temema ima zakonski zastupljene dvije ciljen grupe, i da bi svako istupanje van zakonom
datih nadležnosti moglo da šteti CEST-u i postavljanju pitanja njegove odgovornosti. Ali istaknuto je,
da CEST nije da se saradnja ne ostvari, naprotiv smatra da je ideja dobra i da bi se istoj moglo izaći u
susret ali na drugi način.
Posebno se naglašava da je identičan prijedlog o saradnji u oblasti edukacije usmjeran ka Federalnom
advokatskoj komori, koja je razmatrala prijedlog na sjednici urpavnog odbora i isti usvojila. Ostalo je
da se u budućnosti još jednom zajendički sumiraju odredbe Sporazuma i pristupi zaključenju istog.
8. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o dostavljenim prijedlozima edukativnim tema“
Ističe se da je svim pravobranilaštvima dostavljem prijedlog za delegiranjem potencijanih
edukativnih tema, ali da je odziv jako mali.
Ističe se problem u vezi sa organizovanjem edukativnih okupljanja i da ista zahtijevaju dobru
organizaciju i finansijska sredstva.
Pronovo se predlaže delegiranje edukativnih tema kao i imena potencijalnih edukatora, i to u roku od
30 dana od završetka skupštinskog zasjedanja. Prijedlog se stavlja na glasanje. Prijedlog je
jednoglasno usvojen.
9. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o pristigim prijedlozima za izmjenu Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (Stvarnim
pravima).
Predjsednica ukazuje da skoro da i nije bilo rpijedloga za izmjenama. Prijedloge je dostavilo općinsko
pravobranilaštvo Tuzla i Goražde.
Informaciju o održanoj javnoj raspravi koja je trajala 60 dana predočila je pravobraniteljica gđa
Paulina Jogunčić.
Informacija se prima k znanju.
10. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o održanoj održavanju regionalne Konferencije pravobranilaca“
Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ul. Alije Izetbegovića broj 123 Kakanj / tel: 032 771 813, fax: 032 771 820
ID broj 4200765340008 / Transakcijski račun 1610000014680088 Raiffeisen bank dd Sarajevo
Usvojen je prijedlog Predsjedništva Udruženja da se nastavi tradicija održavanja regionalne
Konferencije. Istom prijedlogu se priključio i pravobranilac RS
Predsjednica je poslala pisma namjere pravobraniocima iz regiona. U radu je aktivno učestvovala i
radna grupa na implementaciji pomenutog projekta. Do sada je pristiglo nekoliko saglasnosti iz
regiona.
Prijedlog je da se konferencija usvoji u listopadu, te da se usmjesto klasične Skupštine, održi
zajednička konferencija i Skkupština i to na Jahorini.
Prijedlog se daje na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Nakon predočenog usljedila je rasprava o tome da se buduće aktivnosti sprovode samo zajednički tj.
pod pokroviteljstvo Pravobranilaštva BiH. Zadužuje se predsjedništvo da odluči o budućim koracima u
održavanju predočene regionalne Konferencije.
Sve aktivnosti oko organizacije bile bi vođene u saradni sa firmom Inter Qality.
11. TAČKA DNEVNOG REDA
„Informacija o radu Udruženja za period od 07/11 – 04/12“
Sačinjen je na 10-tak stranica i biće postavljen na web stranici Udruženja
12. TAČKA DNEVNOG REDA
„Razno“
Kantonalno pravobranilaštvo KS dalo je prijedlog da se ispred Udruge pokrene inicijativa za
izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora (Ministarstvima i Vladama). Usvojen je zaključak da će
konkretan, pisani prijedlog stići od inicijatora te da će buduće korake, po pristiglom prijedlogu,
preduzeti predsjednica, zamjenica i predsejdništvo udruge.
Predložen je prijedlog za izmjenama i dopunama Zakona o trezoru.
Traženo je da se od strane Udruge donese zaključak o upućivanju prigovora na rad sudija VSTV tj. o
ponašanju istih prema pravobraniocima na suđenjima. Prijedlog se stavlja na glasanje. Prijedlog nije
usvojen.
Pravobranilac Ezić ističe da će uzeti aktivno učešće u radu užih tijela i komisija Udruge, angažovati se
na dobijanju finansijske pomoći od strane kompetentnih institucija, nevladinog sektora i dr.
Nakon okončane diskusije Predsjednica zatvara skupštinsko zasjedanje u 14,00 časova.
Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ul. Alije Izetbegovića broj 123 Kakanj / tel: 032 771 813, fax: 032 771 820
ID broj 4200765340008 / Transakcijski račun 1610000014680088 Raiffeisen bank dd Sarajevo
Download

Zapisnik sa skupštine - Udruženje pravobranilaca u Federaciji