RepublikaSrpska
VLADA
MINISTARSTVOZAIZBJEGLICEIRASELJENALICA!
Program!
rješavanjaproblemaraseljenihlica,
povratnikaiizbjeglica
za2011.godinu mart 2011. Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu S A D R Ž A J: 1. Uvod
3 2. PolazneosnovezaizraduPrograma .............................................................................4 2.1. Postojeći pravni okvir .......................................................................................................... 4 2.2. Baza podataka kao dokumentaciona osnova............................................................. 4 2.3. Ciljevi Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske ........................... 4
2.4. Raspoloživa sredstva u Budžetu Republike Srpske za 2011. godinu ......................... 5
3. Programskeaktivnostiiimplementacija
6 3.1. Doznake za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika .............. 6
3.2. Doznake za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica ..................................... 6 3.2.1. Individualni alternativni smještaj ........................................................................ 7 3.2.2. Zakup objekata alternativnog smještaja ............................................................. 8 3.2.3. Održavanje, komunalne usluge i troškovi električne energije u objektima alternativnog smještaja........................................................................................................ 8 3.3. Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica .......................................... 9 3.4. Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku .............................................. 9 3.5. Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH................................................. 11 3.6. Doznake za program ''Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih vidova stanovanja'' .......................................................................................... 11
3.7. Interventna sredstva ................................................................................................. 12 3.8. Sredstva za održivi povratak ..................................................................................... 12 4. Rekapitulacijarasporedaplaniranihsredstava
13 5. Mjerezarealizacijuprogramskihzadataka
14 2
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 1. Uvod
Aneksom VII Dejtonskog mirovnog Sporazuma, sve strane potpisnice su potvrdile svoju opredijeljenost u poštivanju prava izbjeglica i raseljenih lica, a posebno prava na povratak, prava na povrat imovine, obnovu i/ili kompenzaciju. Iako su do sada postignuti, evidentno, značajni rezultati na realizaciji odredbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog Sporazuma i značajan broj raseljenih lica se vratio u svoje domove, još uvijek mnogi čekaju trajna‐konačna rješenja njihovih stambenih pitanja. U Republici Srpskoj još uvijek 303 porodice žive u kolektivnim vidovima alternativnog smještaja, a preko 1.850 koristi individualni zakup kao oblik alternativnog smještaja. Broj potencijalnih korisnika pomoći u obnovi imovine prema entitetima povratka krajem 2010. godine iznosio je: ‐ Federacija BiH.................................................................. broj porodica 25.429 ili 51,48%, ‐ Republika Srpska ............................................................. broj porodica 21.982 ili 44,50%, ‐ Brčko Distrikt BiH................................................................. broj porodica 1.835 ili 3,71%, ‐ nepoznata opština povratka................................................... broj porodica 154 ili 0,31%. Ovome treba dodati i devastiranu putnu, vodovodnu i elektro infrastrukturu čija sanacija prema procjenama na nivou BiH prelazi iznos od 400 miliona KM. Bitno je naglasiti da je tokom 2010. godine usvojena Revidirana Strategija BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog Mirovnog Sporazuma, čijom realizacijom bi proces povratka trebao biti okončan 2014. godine. Kao posljedica negativnih efekata svjetske ekonomske krize na Budžet Republike Srpske u 2011. godini obezbijeđena su sredstava u iznosu od 7.094.000 KM za rješavanje problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. U ovakvom ambijentu, a nastavljajući aktivnosti na rješavanju trajnih stambenih pitanja, održivog povratka i obezbjeđenju alternativnog smještaja za raseljena lica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske je u skladu sa čl. 20. Zakona o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 42/05) pripremilo Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica. Osnovni ciljevi Programa su: ‐ nastavak obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica i infrastrukture za raseljena lica i povratnike u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ‐ obezbjeđenje svih vidova alternativnog smještaja za porodice koje na takav smještaj imaju pravo, ‐ obezbjeđenje zdravstvenog osiguranja za porodice iz kategorije izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, a koje nisu osigurane po nekom drugom osnovu, ‐ obezbjeđenje reintegracije kroz stimulisanje ekonomski održivog povratka, ‐ nastavak rješavanja statusnih pitanja raseljenih lica. Realizacijom navedenih ciljeva u 2011. godini ostvariće se dalji pomak u rješavanju problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, ali je sigurno da će Programom biti riješen dio potreba ove kategorije lica, jer je za njegovu realizaciju u Budžetu Republike Srpske planirano ukupno 7.094.000 KM namjenskih sredstava. 3
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 2. PolazneosnovezaizraduPrograma
Polazište za izradu Programa rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu su postojeći pravni okvir, aktuelno stanje iskazano kroz baze podataka koje se vode kao službene evidencije, ciljevi Ministarstva, kao i raspoloživa namjenska sredstva za realizaciju odobrena Budžetom Republike Srpske. 2.1.
Postojeći pravni okvir - Aneks VII Opšteg mirovnog sporazuma; - Zakonski i drugi propisi doneseni na bazi Opšteg mirovnog sporazuma; - Revidirana Strategija BiH za sprovođenje Aneksa VII Opšteg mirovnog sporazuma; - Zakon o republičkoj upravi; - Zakon o doprinosima; - Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske; - Ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu; - Budžet Republike Srpske za 2011. godinu i - Programi rada Vlade Republike Srpske i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske za 2011. godinu. 2.2.
Baza podataka kao dokumentaciona osnova Pri izradi Programa korišteni su podaci iz baza podataka: - Broj raseljenih porodica i lica u Republici Srspkoj; - Korisnici alternativnog smještaja u Republici Srpskoj; - Broj registrovanih zahtjeva za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica prema opštinama povratka u Republici Srpskoj (Hrvati i Bošnjaci); - Broj porušenih stambenih jedinica prema opštinama povratka u Republiku Srpsku (Bošnjaci i Hrvati); - Dosadašnja ulaganja sredstava za rješavanje problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika po opštinama. 2.3.
Ciljevi Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Osnovni ciljevi Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u realizaciji Programa u 2011. godini su: - nastavak obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica i infrastrukture za potrebe raseljenih lica i povratnika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, - obezbjeđenje svih vidova alternativnog smještaja za porodice koje na takav smještaj imaju pravo, - obezbjeđenje zdravstvenog osiguranja za porodice iz kategorije izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, a koje nisu osigurane po nekom drugom osnovu, - obezbjeđenje reintegracije i integracije raseljenih lica kroz stimulisanje održivog povratka, - nastavak povratka imovine i stanarskih prava, kao i nastavak rješavanja statusnih pitanja raseljenih lica. Naprijed navedeni ciljevi ostvariće se kroz sljedeće aktivnosti: - kroz nastavak procesa obnove, rekonstrukcije i izgradnje stambenih jedinica za izbjeglice, raseljena lica i povratnike, te izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju neophodne infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata u svrhu povratka, reintegracije i integracije raseljenih lica i povratnika, 4
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu -
-
kroz nastavak procesa obezbjeđivanja svih vidova alternativnog smještaja za lica koja na takav smještaj imaju pravo i čekaju obnovu svojih prijeratnih domova, u smislu obezbjeđenja objekata i novčanih sredstava potrebnih za izmirenje troškova zakupa i održavanja i plaćanje komunalnih usluga proizašlih iz korištenja tih objekata u svrhu alternativnog smještaja, kroz nastavak procesa obezbjeđenja zdravstvene zaštite – osiguranja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, u smislu obezbjeđenja novčanih sredstava za ove namjene, kroz nastavak procesa pružanja svih vidova pomoći u stvaranju uslova za održivi povratak i reintegraciju raseljenih lica i izbjeglica, kroz dosljednu primjenu imovinskih zakona i zakona koji regulišu status raseljenih lica i izbjeglica, kroz saradnju sa organima lokalnih vlasti u opštinama, Republičkom Direkcijom za obnovu i izgradnju Republike Srpske, a za posebne projekte kroz saradnju sa CRS (Catholic Relief Services) i drugim organizacijama i udruženjima koja se bave pitanjima izbjeglica i povratnika. 2.4.
Raspoloživa sredstva u Budžetu Republike Srpske za 2011. godinu U 2011. godini Budžetom Republike Srpske odobreno je ukupno 7.094.000,00 KM namjenskih sredstava za rješavanje problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Za izmirenje obaveza po osnovu svih vidova alternativnog smještaja osigurano je ukupno 2.000.000,00 KM. Pregled odobrenih sredstava po namjenama daje se u nastavku teksta: - doznake za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika .................................................................................450.000,00 KM, - doznake za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica ...........................2.000.000,00 KM, - doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica ...................................500.000,00 KM, - doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku ...................................3.500.000,00 KM, - doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH ...........................................500.000,00 KM, - doznake za Program ''Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih vidova stanovanja ‐ CRS ................................................144.000,00 KM. 5
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 3. Programskeaktivnostiiimplementacija
Na osnovu naprijed navedenih podataka vidljivo je da na području BiH još uvijek postoji interes za obnovu stambenih jedinica u mjestima ranijeg boravka. Krajem 2010. godine u bazama podataka registrovano je oko 49.400 porodičnih prijava za pomoć u obnovi, od čega 21.982 za područje Republike Srpske, 25.429 za područje Federacije BiH, 1.835 za područje Brčko Distrikta, a za 154 prijave nije poznata opština povratka. Ovome treba dodati veoma loše stanje infrastrukture u povratničkim naseljima, kao i neizgrađenost i potpuno nepostojanje iste u novoformiranim izbjegličkim naseljima. Krajem 2010. godine 4.370 porodica koristi alternativni smještaj. Obnova stambenih jedinica može se posmatrati u kontekstu osiguranja samo jednog od osnovnih preduslova za povratak, ali ne i kao dovoljan uslov održivog povratka ili ostanka, za što je potreban cjelovit pristup trošenju sredstava obezbijeđenih za realizaciju ovog Programa, što se kroz raspodjelu sredstava po opštinama i omogućavanjem korištenja više vrsta pomoći i implementacijom nastojalo ostvariti u 2011. godini. 3.1. Doznake za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Zdravstvena zaštita izbjeglica, raseljenih lica i povratnika regulisana je Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/99), Uputstvom o primjeni člana 10. stav 1. tačka 12. i člana 53. stav 1. tačka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 15/02) i Zakonom o doprinosima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 51/01, 96/03, 120/08 i 1/11). Zakonom o zdravstvenom osiguranju utvrđen je sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja. Istim Zakonom propisano je da su obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeni svi građani Republike Srpske i druga lica u skladu sa Zakonom, a da se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Članom 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju taksativno je navedeno ko su korisnici obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno osigurana lica i osiguranici. Istim članom u stavu 1. tačka 12 propisano je da su obavezno osigurana lica‐osiguranici izbjeglice i raseljena lica, ako nije osigurano po drugom osnovu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju članom 2. propisano je da se u članu 10. stav 1. tačka 12. iza riječi „raseljenih lica“ dodaju riječi „i povratnici“. Ovom dopunom Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu kao osigurana lica, izjednačeni su izbjeglice, raseljena lica i povratnici. U smislu člana 53. stav 1. tačka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. U Budžetu Republike Srpske za 2011. godinu planirano je 450.000,00 KM za ove namjene. Ova sredstva će se trošiti u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu mjesečno, kao i usvojenom procedurom o načinu trošenja ovih sredstava u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i rješenja ministra Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. 3.2. Doznake za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica Ovaj vid doznaka ima za cilj obezbjeđenje privremenog‐alternativnog smještaja za raseljena lica i izbjeglice kao jedno prelazno, ali neizbježno rješenje do njihovog trajnog stambenog zbrinjavanja. 6
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu Obezbjeđenje smještaja je obaveza Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske koja je regulisana Zakonom o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 38/98, 12/99, 31/99, 65/01, 64/02, 39/03, 96/05 i 49/09). Iako se broj korisnika alternativnog smještaja svake godine smanjuje, krajem 2010. godine u Republici Srpskoj ove vidove smještaja koristi 4.370 porodica i to: - plaćanje individualnog zakupa 1.855 porodice, - nepotraživani stanovi 740 porodica, - stanovi izgrađeni sredstvima Vlade Republike Srpske 854 porodice, - kolektivni vid smještaja 303 porodice, - stanovi izgrađeni donacijama (tuđi) 186 porodica, - stanovi drugih vlasnika 272 porodice, - smještaj u domovima i gerijatrijskim ustanovama 108 porodica, - ostali vidovi smještaja 52 porodice. Na osnovu naprijed navedenih podataka jasno je da će se namjenska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u 2011. godini utrošiti za plaćanje individualnog zakupa, zakupa objekata, održavanje objekata i komunalne usluge i troškove električne energije u objektima alternativnog smještaja. U narednoj tabeli daje se pregled rasporeda odobrenih sredstava: Raspored R.b. O P I S odobrenih sredstava u KM 3.2.1. Individualni alternativni smještaj ‐ zakup 990.000 3.2.2. Zakup objekata alternativnog smještaja 870.000 3.2.3. Održavanje, komunalne usluge i troškovi električne 140.000 energije u objektima alternativnog smještaja UKUPNO 2.000.000 3.2.1. Individualni alternativni smještaj Sredstva za individualni alternativni smještaj u 2011. godini planirana su u iznosu od 990.000,00 KM što je vidljivo iz naprijed navedene tabele. Postupak raspodjele sredstava za ove namjene u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske vršiće se na osnovu utvrđenog prava na alternativni smještaj za svakog korisnika kojem se to pravo u tekućoj godini utvrđuje dva puta godišnje sa rokom ne dužim od šest mjeseci, rješenjem nadležnog odsjeka Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u skladu sa Procedurom rada za ostvarivanje prava na alternativni smještaj za 2011. godinu, kao i po osnovu Rješenja o visini zakupnine na ime alternativnog smještaja po opštinama u Republici Srpskoj za 2011. godinu. Trenutni broj korisnika svih vidova alternativnog smještaja je 4.370 porodica, a od toga broja individualni alternativni smještaj putem plaćanja zakupa stanodavcu koristi 1.855 porodica. Obezbjeđivanje svih vidova alternativnog smještaja, pa tako i troškovi zakupnine za individualni alternativni smještaj rezultat su suštinskog završetka implementacije imovinskih zakona u Republici Srpskoj, postupka reregistracije i neriješenog statusa raseljenih lica izbjeglica i povratnika u Republici Srpskoj do njihovog trajnog rješenja. Ovdje ističemo još jednu činjenicu da ukoliko dođe do usvajanja Zakona o korištenju stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo i njegovog stupanja na snagu, da ćemo se suočiti sa povećanjem broja korisnika individualnog alternativnog smještaja u odnosu na 2010. godinu, budući da imamo oko 800 porodica korisnika nepotraživanih stanova koji će biti predmet pomenutog Zakona. 7
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 3.2.2. Zakup objekata alternativnog smještaja Troškovi zakupa objekata za potrebe alternativnog smještaja posljedica su suštinskog završetka implementacije imovinskih zakona u Republici Srpskoj i obaveze Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske da obezbijedi privremeni smještaj i u određenom broju objekata za koje plaća zakup. Cijene zakupa objekata su nepromijenjene već duži niz godina izuzev u objektima Prijedor i Trebinje (Dom penzionera) i Banja Luka (Socijalno‐gerijatrijska ustanova), u kojima cijenu određuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, odnosno na koju se oslanja upravni odbor Doma penzionera Trebinje prilikom definisanja svoje cijene. Na visinu ovih cijena Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske nije u mogućnosti da utiče. Raspored odobrenih sredstava za zakup po objektima alternativnog smještaja daje se u sljedećoj tabeli: Raspored R/b OPŠTINA OBJEKAT odobrenih sredstva (KM) 1. Prijedor Dom penzionera 305.000 Dom za djecu i omladinu ometenu 2. Prijedor 3.000 u razvoju 3. Bijeljina obj. Intal Milići u Janji 9.000 4. Srebrenica hotel Domavija 40.000 5. Doboj obj. Dragičević Ljubice 10.000 6. Zvornik obj. vl. preduzeća Inžinjering 50.000 7. Zvornik obj. vl. preduzeća Metalno 32.000 8. Gradiška obj. vl. ZZ Gradiška 6.000 9. Trebinje Dom penzionera 255.000 10. Banja Luka Socijalno‐gerijatrijska ustanova 147.500 11. Bratunac vl. S. Petrović (zemljište) 4.500 12. Višegrad obj. Hidrogradnje 8.000 U K U P N O 870.000 Novčana sredstva namijenjena za zakup objekata troše se u skladu sa potpisanim ugovorima o zakupu, ispostavljenim fakturama sa priloženim spiskovima korisnika i ovjerenim od strane nadležnog Odsjeka Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske sa terena. 3.2.3. Održavanje, komunalne usluge i troškovi električne energije u objektima alternativnog smještaja Za potrebe smještaja raseljenih lica i izbjeglica kao alternativni smještaj koriste se i objekti prilagođeni za ove namjene. Njihovo korištenje proističe iz Odluke Visokog Predstavnika za BiH iz decembra 2002. godine po kojoj su objekti korišteni kao prihvatni centri nastavljeni da se koriste za alternativni smještaj. Za ove objekte Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, iako ne plaća zakup, izdvajalo je sredstva za izmirenje troškova za utrošenu električnu energiju, vodu, odvoz smeća, troškove kanalizacije, te troškove tekućeg održavanja instalacija i objekata. Odobrena sredstva za ove namjene iznose 140.000,00 KM. Ova sredstva u 2011. godini koristiće se u skladu sa stvarnim troškovima i po ispostavljenim računima ovlaštenih preduzeća, mjesečno uz stalnu kontrolu i provjeru nadležnog Odsjeka Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske sa terena. Tekuća održavanja se obavljaju na osnovu zahtjeva nadležnih odsjeka Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske zaduženih za praćenje stanja u objektima. 8
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 3.3. Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica Problemi interno raseljenih lica kao dijela ukupne populacije raseljenih lica i dalje su aktuelni, a prije svega njihovo trajno stambeno zbrinjavanje. Za 2011. godinu ukupno odobrena sredstva za ove namjene u Budžetu Republike Srpske iznose 500.000,00 KM. Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica ovim Programom raspoređene su u tri grupe: 1. raspoređena sredstva za opštine ‐ projekti ‐ 70.000,00 KM, 2. sredstva za održivi povratak ‐ 380.000,00 KM, 3. interventna sredstva ‐ 50.000,00 KM. Raspored sredstava za rješavanje problema interno raseljenih lica za 2011. godinu na teritoriji Republike Srpske Raspoređeni iznos R/b O P I S sredstava u KM 1 Srebrenica 70.000 UKUPNO RASPOREĐENO ZA OPŠTINE – PROJEKTI 70.000 Sredstva za održivi povratak 380.000 Interventna sredstva 50.000 S V E U K U P N O 500.000 Sredstva raspoređena za opštine odnose se na opštinu Srebrenica u iznosu od 70.000,00 KM, kojim će se nastaviti izgradnja stambene zgrade za zbrinjavanje lica koja koriste kolektivni smještaj na području opštine Srebrenica. 3.4. Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku Prema postojećoj evidenciji 21.982 prijave za obnovu stambenih jedinica odnose se na područje Republike Srpske, što je i prioritetna ciljna grupa u rješavanju trajnih stambenih pitanja. Uz obnovu stambenih jedinica potrebno je obezbijediti i pomoć u obnovi devastirane prateće infrastrukture za očekivani ili već ostvareni povratak. Za 2011. godinu ukupno odobrena sredstva za ove namjene u Budžetu Republike Srpske iznose 3.500.000,00 KM. Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku ovim Programom raspoređene su u tri grupe: 1. raspoređena sredstva za opštine ‐ projekti – 2.400.000,00 KM, 2. sredstva za održivi povratak – 1.000.000,00 KM, 3. interventna sredstva – 100.000,00 KM. Ova sredstva mogu se angažovati kroz sljedeće vrste pomoći (projekte): - dodjela građevinskog materijala sa stimulativnim novčanim sredstvima za ugradnju, - sanacija‐izgradnja kuća u skladu sa Pravilnikom o minimumu stambenih uslova, - novčana pomoć za ugradnju doniranog građevinskog materijala od drugih donatora, - obnova i izgradnja infrastrukture, - održivi povratak. Na osnovu broja registrovanih zahtjeva za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica, broja registrovanih porušenih stambenih jedinica i zahtjeva upućenih od strane opština, udruženja, mjesnih zajednica, te dosadašnjih ulaganja sredstava za rješavanje problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika po opštinama, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske će svoje aktivnosti kroz naprijed pomenute vrste pomoći realizovati u sljedećim opštinama: 9
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu Raspored sredstava za finansiranje povratka u Republiku Srpsku za 2011. godinu R/b O P I S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Zvornik Doboj Derventa Srebrenica Brod Bratunac Prijedor Višegrad Bijeljina Teslić Kotor Varoš* Novi Grad Foča* Šamac Pelagićevo Modriča Vlasenica Vukosavlje Banja Luka Mrkonjić Grad Prnjavor Osmaci Berkovići Nevesinje Trebinje Rogatica Gradiška Laktaši UKUPNO RASPOREĐENO ZA OPŠTINE ‐ PROJEKTI Sredstva za održivi povratak Interventna sredstva SVEUKUPNO Raspoređeni iznos sredstava u KM 80,000 100,000 170,000 100,000 150,000 40,000 100,000 100,000 70,000 80,000 80,000 50,000 60,000 80,000 50,000 80,000 60,000 60,000 70,000 70,000 50,000 50,000 50,000 140,000 50,000 50,000 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2,400,000 1,000,000 100,000 3,500,000 Nacionalnost B H H B H B B H B B B B H H B B B H H H B B H H H B B H H H B H H * Za opštinu Kotor Varoš od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 130.000,00 KM, 47.000,00 KM Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske je planiralo za nastavak realizacije projekta sa ASB‐om o izgradnji 40 individualnih stambenih jedinica povratnika. * Za opštinu Foča planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 KM, koje je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske planiralo za nastavak realizacije projekta sa CRS‐om o izgradnji jednog stambenog objekta za zbrinjavanje 14 korisnika kolektivnih centara i alternativnog smještaja na području opštine Foča. Konkretni projekti određuju se u saradnji sa opštinama i njihovim planovima, a realizovaće se na osnovu usvojenih procedura rada Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. 10
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 3.5. Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH Prema postojećoj evidenciji 25.429 prijava za obnovu stambenih jedinica odnose se na područje Federacije BiH. Isto tako, 4.370 porodica korisnika alternativnog smještaja u Republici Srpskoj čeka na obnovu, odnosno trajno stambeno rješenje. Uz obnovu stambenih jedinica potrebno je obezbijediti i pomoć u obnovi devastirane prateće infrastrukture za očekivani ili već ostvareni povratak. Za 2011. godinu ukupno odobrena sredstva za ove namjene u Budžetu Republike Srpske iznose 500.000,00 KM. Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH raspoređene su u dvije grupe i to: - sredstva za održivi povratak ‐ 450.000,00 KM - interventna sredstva ‐ 50.000,00 KM. Sredstva za održivi povratak će se koristiti u skladu sa Procedurama rada Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i finansijskim planom koji će se donijeti nakon usvajanja ovog Programa. Raspored sredstava za finansiranje povratka u Federaciju BiH za 2011. godinu Raspoređeni iznos R/b O P I S sredstava u KM 1. Sredstva za održivi povratak 450.000 2. Interventna sredstva 50.000 SVEUKUPNO
500.000 3.6. Doznake za program ''Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih vidova stanovanja'' Nastavljajući saradnju sa CRS‐om, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske će u periodu 2009‐2011. godine realizovati projekat ''Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH''. Projekat predviđa: - rekonstrukciju 170 stambenih jedinica i priključke na infrastrukturu za korisnike kolektivnih centara, odnosno alternativnih smještaja u opštinama povratka: Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Višegrad, Foča, Ustikolina, Goražde, Novo Goražde, Vareš, Mostar, Čapljina, Jablanica i Konjic; - elemente ekonomski održivog povratka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.160,00 Є ili 8.339.973,00 KM. Projekat se ralizuje u periodu od 2009‐2011. godine. Pored Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i CRS‐a ovaj projekat finansijski podržavaju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko‐dobojskog Kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Sarajevskog Kantona sa ukupnim učešćem od 1.286.000,00 KM. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske učestvuje u finansiranju projekta sa 221.389,00 Є ili 433.000,00 KM u periodu 2009‐2011. godine. Ostala sredstva obezbjeđuju Ambasada Kraljevine Holandije i CRS. Do sada je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske za ovaj projekat u 2009‐
2010. godini izdvojilo 288.667,00 KM, a sanirano je 111 stambenih objekata i pružena pomoć u ekonomskoj održivosti za 132 porodice. U 2011. godini Budžetom Republike Srpske za ove namjene odobreno je 144.000,00 KM, a obaveza Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske po Ugovoru iznosi 144.333,00 KM. Od aktivnosti Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u 2011. godini slijedi izbor 59 porodica korisnika pomoći u obnovi stambenih jedinica, te sanacija kuća. Projekat implementira CRS, o čemu je potpisan Memorandum o razumijevanju i Ugovor o realizaciji projekta. 11
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 3.7. Interventna sredstva Ovim Programom su evidentirana privremeno neraspoređena sredstva, a koja imaju karakter interventnih sredstava u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM na doznakama za: • finansiranje povratka u Republiku Srpsku – 100.000,00 KM, • finansiranje povratka u Federaciju BiH – 50.000,00 KM, • rješavanje problema interno raseljenih lica – 50.000,00 KM. Interventa sredstva se mogu koristiti za: - neplanirane aktivnosti u opštinama (za projekte i pojedinačne zahtjeve), - za aktivnosti prouzrokovane višom silom, - za nedovoljno planirane aktivnosti po projektima u opštinama i dr. Procedurom o realizaciji interventnih sredstava namijenjenih za rješavanje problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica predviđeno je da se ova sredstva troše po rješenju‐odluci ministra i/ili uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske. 3.8. Sredstva za održivi povratak Ovim Programom su predviđena sredstva za podršku održivom povratku u iznosu od 1.830.000,00 KM, a u okviru doznaka za: • rješavanje problema interno raseljenih lica – 380.000,00 KM • finansiranje povratka u Republiku Srpsku – 1.000.000,00 KM • finansiranje povratka u Federaciju BiH – 450.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti u skladu sa Procedurama rada kojima je regulisan način izbora korisnika iz reda povratnika, lica koja su u procedu povratka i interno raseljenih lica, kao i finansijskim planom koji će se donijeti nakon usvajanja ovog Programa. 12
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 4. Rekapitulacijarasporedaplaniranihsredstava
R.b. 1 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3. 4 4.1. 4.2. 4.3. 5 5.1. 5.2. 5.3. 6 O P I S Namjenska izdvajanja za zdravstveno osiguranje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Namjenska izdvajanja za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica Individualni alternativni smještaj Zakup objekata alternativnog smještaja Održavanje, komunalne usluge i troškovi električne energije u objektima alternativnog smještaja Namjenska izdvajanja za rješavanje problema interno raseljenih lica Raspoređeno za opštine ‐ projekti Sredstva za održivi povratak Interventna sredstva Namjenska izdvajanja za finansiranje povratka u Republiku Srpsku Raspoređeno za opštine ‐ projekti Sredstva za održivi povratak Interventna sredstva Namjenska izdvajanja za finansiranje povratka u Federaciju BiH Raspoređeno za opštine ‐ projekti Sredstva za održivi povratak Interventna sredstva Namjenska izdvajanja za Program – Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih vidova stanovanja ‐ CRS SVEUKUPNO: Iznos raspoređenih sredstava u KM 450.000
2.000.000
990.000
870.000
140.000
500.000
70.000
380.000
50.000
3.500.000
2.400.000
1.000.000
100.000
500.000
450.0000
50.000
144.000
7.094.000
13
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 5. Mjerezarealizacijuprogramskihzadataka
!
!
5.1. Obavještavanje opština o odobrenim sredstvima, izjašnjavanje istih o vrsti pomoći‐projekata, te verifikacija projekata od strane Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u okviru odobrenih sredstava za - povratak u Republiku Srpsku. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i opštine obuhvaćene programom. Rok: Odmah po usvajanju Programa. 5.2. Formiranje komisija za odabir korisnika neposredne pomoći po OMI‐jima nadležnosti. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Rok: 15 dana po usvajanju Programa. 5.3. Raspisivanje javnih oglasa za odabir korisnika neposredne pomoći. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Rok: Sukcesivno po verifikaciji projekata. 5.4. Formiranje komisija za javne nabavke. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Rok: 15 dana po usvajanju Programa. 5.5. Formiranje komisije za snimanje stepena oštećenosti i utvrđivanje stvarnih potreba. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Direkcija za obnovu i izgradnju RS. Rok: 15 dana po usvajanju Programa. 5.6. Formiranje Komisije za rad po prigovorima na preliminarne liste korisnika pomoći. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Rok: 15 dana po usvajanju Programa. 5.7. Vršiti reviziju korištenja svih vidova alternativnog smještaja, a u cilju racionalnog trošenja sredstava. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Rok: Stalan zadatak. 14
Program rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika za 2011. godinu 5.8. Obezbijediti stalno praćenje realizacije Programa i o tome sačiniti izvještaje za period 01.01‐
30.06.2011. godine i 01.01‐31.12.2011. godine, koje će razmatrati Vlada Republike Srpske i Narodna Skupština Republike Srpske. Nosilac zadatka: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u saradnji sa opštinama koje su obuhvaćene programom i Direkcija za obnovu i izgradnju RS. Rok: 30.07.2011. godine za izvještaj za period 01.01‐30.06.2011. godine. 15
Download

Program rješavanja raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica