UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Projekat
Definicija:
Projekat je skup međusobno povezanih aktivnosti čije kombinovano izvršavanje u ograničenom
vremenskom periodu i sa ograničenim resursima postiže određene željene ciljeve.
Karakteristike zadatka da bi se tretirao kao PROJEKAT:
1. obuhvat-treba da bude veći i značajniji nego prethodni slični (ranije završeni).
2. neponovljivost-treba da sadrži elemente neobičnosti i nepoznavanja.
3. kompleksnost-složenost korelacije velikog broja organizacionih veza elemenata(
resursa).
4. podrška-zahteva posebnu pažnju za realizaciju.
Zajedničke osobine projekta







Cilj
Rokovi
Kompleksnost
Obim i priroda zadatka
Resursi
Organizaciona struktura
Informacioni i kontrolni sistem
Primeri projekata:







Građevinski poduhvati:
Istraživački i razvojni projekti
Planski zadaci
Organizacioni zadaci
Proizvodni zadaci
Nalozi za nabavku
Popuna mesta
KLASIFIKACIJA PROJEKATA
1.Investicioni projekti
Projekti kapitalnih ulaganja
Proizvodni P, IR-P, P remonta.
2.Biznis projektni
Organizacioni P, informatički, naučno-istraživački,konsultantski, markentiški.
3. Društveni projekti
Organizovanje simpozijuma, kulturnog, sportskog događaja, izvođenje poz.predstave,
organizovanje proslave, svečanosti.
PODELA PREMA IMPA (Internacionalna asocijacija za UP)





IMPA:
Investicioni
Istraživačko-razvojni
Organizacioni
Informatički
IPMA-2004.










Vojni
Softverski-IS P
Biznis
Internacionalni
P komunik. Sistema
Medijski
P spec. Događaja
Razvoj proizvoda
P ind. Postrojenja
Istraž-razvojni
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA





Vremenski period u kome se projekat kroz određeni broj faza i aktivnosti dovodi do
završetka.
Koncipiranje ( definisanje projekta, identifikovanje potreba i mogućnosti, određ.
Alternativa i definisanje organizacije)
Planiranje(Izrada planova i skica)
Izršenje(izvršenje i koordinacija svih aktivnosti)
Završna faza(kontrola, analiza, ispitivanje)
KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM
Postupak uspostavljanja organizacione forme kako bi se na najbolji način iskoristile raspoložive
metode planiranja i kontrole za efikasnu realizaciju projekta.
UP
Postavljanje
cilja
Planiranje
Organizacija
Kontrola
Osnovne funkcije po elementima koncepta
1. (PC-postavljanje cilja)Rezultat, vreme, troškovi
2. (P-planiranje)Određ. Strukture, izračun. vremena, planiranje resursa, utvrđivanje
budžeta.
3. (O-organizacija)Funkcije, kompletiranje personala, neophodne instrikcije, uzajamna
povezanost.
4. (K-kontrola)Rezultat, vreme, troškovi
Funkcionalni koncept UP











Upravljanje obimom projekta,
Upravljanje vremenom,
Upravljanje troškovima,
Upravljanje kvalitetom,
Upravljanje ugovaranjem,
Upravljanje nabavkom,
Upravljanje ljudskim resursima,
Upravljanje komunikacijama,
Upravljanje konfliktima,
Upravljanje promenama na projektu,
Upravljanje rizikom.
Faktori neuspeha








Nejasni, nekompletni i promenljivi zahtevi
Loša procena
Nerealna očekivanja i vremenski plan
Slabo planiranje
Nedovoljno uključivanje korisnika
Nedostatak resursa
Slaba obuka za upravljanje projektom
Slabo nadgledanje od strane menadžmenta
Faktori uspeha projekta














Konzistentno uključivanje korisnika
Podrška izvršnog menadžmenta (Aktivni interes)
Jasna izjava o zahtevima
Dobro planiranje
Realna očekivanja
Manje kontrolnih tačaka projekta (veća transparentnost)
Vlasništvo (odgovornost)
Jasna vizija i ciljevi
Planiranje rizika, identifikacija i ublažavanje
Kriterijumi uspeha projekta
Planovi isporuke (na vreme)
Rad (u okviru troškova)
Kvalitet (bez defekata i željena funkcionalnost)
Zadovoljstvo učesnika
o “Kupci”
o Zaposleni
o Korisnici
YUPMA METODOLOGIJA UP




Definisanje projekta
Planiranje projekta
Praćenje i kontrola realizacije projekta
Zatvaranje projekta
Projektni ciklus - procesni model
URGANIZACIJA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Funkcionalna organizacija podrazumeva korišćenje postojeće funkcionalne organizacione
strukture u upravljanju projektom, koja je pojačana posebnim rukovodiocem sa osnovnim
zadatkom - upravljanje projektom.
Projektnu organizaciju karakteriše formiranje posebnog projektnog tima za realizaciju
određenog projekta.
Matrična organizacija predstavlja kombinaciju funkcionalne i projektne organizacije.
Alati za analizu performansi procesa




Histogrami
Pareto dijagrami
Dijagram Rada/Trenda
Kontrolne karte
Organizacione strukture




Klasična funkcionalna organizacija prestavlja hijerarhiju u kojoj svaki zaposleni ima
jednog jasno definisanog pretpostavljenog.
Osoblje je grupisano prema stručnosti, kao što je proizvodnja, marketing, inženjering, i
vođenje finansija na najvišem nivou, sa npr. inženjeringom dalje podeljenim na
mašinstvo i elektro.
Sagledani obim posla je često limitiran do granica funkcija:
Odeljenje inženjeringa će u funkcionalnoj organizaciji obaviti svoj posao nezavisno od
odeljenja za proizvodnju ili marketing.









Na suprotnom kraju spektra je projektna organizacija u kojoj su članovi tima najčešće
pripojeni (raspoređeni).
Većina organizacionih resursa je uključena u rad na projektu, i poject manager-i imaju
mnogo nezavisnosti i ovlašćenja u radu.
Projektne organizacije često imaju organizacione jedinice koje se zovu odeljenja.
Takve grupe podnose izveštaje direktno project manager-u ili obezbeđuju podršku
uslugama na različitim projektima.
Matrične organizacije su kombinacija funkcionalnih i projektnih karakteristika.
Slabe matrice podržavaju većinu karakteristika funkcionalnih organizacija i uloga project
menadžera je više slična koordinatoru nego menadžeru.
Na sličan način, jake matrice imaju mnogo karakteristika projektne organizacije – stalne
project menadžere sa značajnim ovlašćenjima i stalnim administrativnim osobljem.
Danas većina modernih organizacija uključuje sve navedene strukture na različitim
nivoima organizacije.
Takve organizacije, u savremenom upravljanju projektima, se nazivaju složene
organizacije.
Upravljanje kvalitetom projekta



Planiranje kvaliteta
Obezbeđenje kvaliteta
Kontrola kvaliteta
Upravljanje ljudskim resursima na projektu




Planiranje ljudskih resursa
Fomiranje projektnog tima
Razvoj projektnog tima (team building)
Upravljanje projektnim timom (upravljanje konfliktima)
Upravljanje komunikacijama na projektu

Oblast upravljanja komunikacijama na projektu sadrži procese koji su potrebni da
obezbede blagovremeno i prikladno stvaranje, skupljanje, distribuciju, čuvanje,
skladištenje, povraćaj i krajnje raspolaganje nad informacijama u projektu:
o Planiranje komunikacija (određivanje informacija i komunikacionih potreba
stakeholder-a)
o Distribucija informacija
o Izveštaji o izvršavanju i izvođenju
o Upravljanje komunikacijama između stakeholder-a
Upravljanje rizikom projekta


Oblast upravljanja rizikom sadrži procese koji se odnose planiranje upravljanja rizicima,
nihovoj identifikaciji, analizi, reakcijama, nadgledanju i kontroli.
Većina ovih procesa se ažurira tokom projekta:
o Planiranje upravljanja rizicima
o Identifikacija rizika
o Kvalitativna analiza rizika
o Kvantitativna analiza rizika
o Planiranje odgovora na pojavu rizika
o Nadgledanje i kontrola nad rizicima
SOFTVERSKI PAKETI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


PRIMAVERA PROJECT PLANNER
MS PROJECT
ULOGA MS PROJECT-a U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA









KREIRA BOLJI PLAN I REDOSLED AKTIVNOSTI
PRUŽA PODRŠKU U ORGANIZACIJI PROJEKTA
PRECIZNO IZRAČUNAVA RASPORED AKTIVNOSTI, RESURSA I TROŠKOVA
MOGUĆNOST IZBORA IZMEĐU RAZLIČITIH OPCIJA
POMAŽE U OTKRIVANJU PROBLEMA I NEDOSLEDNOSTI U PLANU
KOMUNICIRA DETALJE PROJEKTA SA SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA
PRAĆENJE PROJEKTA
PRILAGOĐAVANJE PLANA PREMA PROMENAMA OKOLNOSTI I OKRUŽENJA
OLAKŠAVA IZVEŠTAVANJE PREMA SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA
ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA PREMA MS PROJECT-u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konceptualizacija
Pokretanje
Planiranje
Dizajniranje
Razvoj
Testiranje i prihvatanje
Implementacija
MS PROJECT 2010

RADNO OKRUŽENJE:
o Traka za brzi pristup
o Traka zadataka
o Radni ekran
o Statusna traka
KARTICE MS PROJECT-a 2010
Čine centralni komandni deo koji sadrži logičke skupove komandi za upravljanje aplikacijom i
podacima:






Kartica datoteka (File)
Kartica zadataka (Task)
Kartica resursa (Resources)
Kartica projekta (Project)
Kartice pogleda (View)
Kartica formata (Format)
MS PROJECT-a 2010
Centralni deo radne površine i sastoji se od tabelarnih podataka i grafičkih prikaza:


Tabele
Gantov dijagram
PROJEKT MENADŽER - ZANIMANJE 21 VEKA
Menadžeri su osobe koje odgovaraju za primenu i praktičku izvođačku stranu znanja.
OSOBINE PROJEKT MENADŽERA



ZNANJE
ISKUSTVO
LIČNE OSOBINE
PODRUČJA ZNANJA PROJEKT MENADŽERA
 organizacijska,
Z
I
LO







teorija sistema,
kibernetika,
sociologija,
informatička,
psihologija,
bihevijoristička,
specijalno tehnička...
KOMPETENTAN PROJEKT MENADŽER
 SERTIFIKAT
 IPMA
 YUPMA
YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko
udruženje građana. Udruženje organizuje, promoviše i pomaže profesionalne aktivnosti svojih
članova sa ciljem unapređenja njihovog rada i stručnog znanja u oblasti projektnog
menadžmenta. Istovremeno aktivnosti Udruženja doprinose nacionalnoj i međunarodnoj
promociji i daljem razvoju upravljanja projektima.
Zaštita informacija u MS Project paketu
 MS Project paket pruža osnovne bezbednosne mere zaštite podataka iz baze podataka
projekta da bi sprečio neovlašćen pristup.
 Dostupan je tip zaštite preko lozinke(password), sa dva nivoa:
 access(pristup)iread(čitanje)lozinka, i
 edit(uvid), change(promena), i save(čuvanje)lozinke.
Download

UP skripta - Baze podataka