ALTRA Futura UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE
Zahvaljujemo na poverenju koje ste ukazali kupovinom ovog proizvoda. Uveravamo Vas da je uređaj koji
se nalazi pred Vama rezultat višegodišnjeg iskustva i profesionalnog pristupa problematici upravljanja motorima
industrijskih i rezidencijalnih kapija.
OPIS KARAKTERISTIKA
•
Upravljanje radom motora krilnih ili kliznih kapija.
•
Potpuno digitalna koncepcija bez analognih tajmera i trimera za podešavanja.
•
Daljinska komanda sa pseudoslučajnim kodom (RANDOM CODE).
•
Jednostavno učitavanje i brisanje daljinskih komandi.
•
Jedna daljinska komanda može upravljati radom dve odvojene kapije.
•
Konfigurisanje sistema pomoću DIP prekidača i automatska detekcija priključenih elemenata.
•
Signalizacija grešaka olakšava lokalizaciju eventualnih problema.
•
Podešavanje svih parametara sistema pomoću daljinske komande.
•
Trajno memorisanje svih sistemskih parametara.
•
Mogućnost postavljanja svih parametara sistema na fabričke vrednosti.
•
Provera priključenih motora.
•
Provera prisustva električne brave (EBP).
•
Kontrola momenta motora promenom napona napajanja (fazna regulacija).
•
Momenat motora se automatski podešava sa promenom temperature ambijenta.
•
Dve brzine motora.
•
Zaštita relea od varničenja (produžen rok trajanja nekoliko puta).
•
Mogućnost rada sa krajnjim isključivačima ili bez njih.
•
Mogućnost priključenja STOP tastera (UNI 8612).
•
Automatsko podešavanje tajmera preostalog vremena u slučajevima kada se kapija zaustavi mimo krajnjih
položaja (kod krilnih kapija).
•
Ugrađena detaljna vizuelna indikacija stanja.
•
Kontrola signalne lampe (STROBE).
•
Kontrola pešačkog prolaza kod krilnih kapija.
•
Mogućnost priključenja interfonskog sistema ili dodatne komande za otvaranje / zatvaranje.
BEZBEDNOST SISTEMA
•
Molimo Vas da pažljivo proučite ovo uputstvo pre montaže elemenata ili intervencije. Na taj način sprečavate
mogućnost greške ili eventualnih posledica do kojih može doći usled pogrešne instalacije ili neadekvatnog
rukovanja.
PREPORUKA ZA INSTALACIJU
•
Prilikom povezivanja instalacije rukovodite se priloženim uputstvom.
•
Koristite kablove adekvatnpog preseka predložene uputstvom.
•
Sva povezivanja potrebno je obavljati bez priključenog mrežnog napona.
•
Preporučujemo upotrebu bimetalne-diferencijalne zaštitne sklopke (minimalni razmak između kontakata mora
biti 3mm).
•
Sistem mora biti zaštićen automatskim ili topljivim osiguračem 10A.
•
Upotrebljavajte samo originalne elemente predviđene za ovu namenu.
•
Zaštitno uzemljenje je obavezno.
•
Obratite pažnju da kablovi pod visokim naponom ne smeju prolaziti u neposrednoj blizini signalnih kablova. Na
taj način sprečavate najčešći izvor problema ili neregularnosti.
•
U slučajevima kada je dužina signalnih kablova veća od 50 metara preporučujemo upotrebu odvojnih releja u
kontrolnoj jedinici.
GENERALNE PREPORUKE
•
Instalacija sistema ove vrste podleže standardima, po pitanju zaštitnih elemenata, koje propisuju neke zemlje.
•
Bez obzira na ugrađene zaštitne sisteme može doći do povrede ili oštećenja ukoliko se ne vodi računa o
pravilnoj montaži i povezivanju.
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
1
INSTALIRANJE SISTEMA
I.
II.
III.
PRE POVEZIVANJA ELEMENATA SISTEMA UVERITE SE DA MREŽNI NAPON NIJE PRIKLJUČEN.
PRIKLJUČITE SVE ELEMENTE NA OSNOVU PRILOŽENE SLIKE.
Vodite računa o orjentaciji izvoda motora. Pored oznake svakog motora nalazi se i oznaka OP koja
označava da je taj izlaz predviđen za otvaranje.
OBAVEZNO PRIKLJUČITE ZAŠTITNO UZEMLJENJE. MOTORE TAKOĐE OBAVEZNO UZEMLJITI.
OPIS PRIKLJUČAKA
220V/50Hz
Napon napajanja sistema 220Vac. Učestanost može biti 50Hz ili 60Hz. Oznaka L
označava fazu mrežnog napona.
Zaštitno uzemljenje sistema. Povezati sva uzemljenja na ovaj priključak.
IV.
MOT-A
Priključak za kontrolu motora koji prednjači prilikom zatvaranja kod krilnih kapija. Kod
kliznih kapija savetujemo da ove izvode povežete paralelno sa izvodima motora B.
MOT-B
Priključak za kontrolu motora koji kasni prilikom zatvaranja kod krilnih kapija. Takođe
ovaj motor je aktivan i kod kontrole pešačkog prolaza. Na ovom krilu se montira i
električna brava ukoliko je potrebna. Kod kliznih kapija savetujemo da izvode ovog
motora povežete paralelno sa izvodima motora A naročito u slučajevima kada je
priključeni motor veće snage (videti tehničke podatke).
LAMP
Priključak za signalnu lampu. Predviđena je upotreba lampe 220Vac 60W max.
EBP
Priključak za električnu bravu. Predviđena je upotreba brave 220Vac 100VA max.
Električna brava se automatski uvodi u sistem ukoliko je priključena.
24VAC
Izlaz za napajanje dodatnih elemenata, kao što su foto ćelije ili slično. Napon
napajanja je 24Vac, 140mA max.
COM
Zajednički priključak svih kontaktnih davača.
COM-CL
Davač krajnjeg položaja kod zatvaranja tipa normalno zatvoren (N.C.). U slučaju da
nije instaliran postavite kratku vezu između ovih priključaka.
CL-F.C
Priključak relejnog izlaza foto-ćelije tipa normalno zatvoren (N.C.). U slučaju da nije
instaliran postavite kratku vezu između ovih priključaka.
COM-OP
Davač krajnjeg položaja kod otvaranja tipa normalno zatvoren (N.C.). U slučaju da nije
instaliran postavite kratku vezu između ovih priključaka.
COM-STOP
Priključak zaštitnog tastera STOP tipa normalno zatvoren (N.C.). Upotrebu ovog
tastera propisuje UNI 8612.
COM-ST
Priključak tastera ručne komande START tipa normalno otvoren (N.O.). Na ove izlaze
moguće je priključiti komandu interfona ili slično (videti DIP 3).
POMOĆU DIP PREKIDAČA 1 DO 4 KONFIGURIŠITE SISTEM PREMA VAŠOJ POTREBI.
Očitavanje stanja DIP prekidača je aktivno samo tokom inicijalizacije sistema. Vodite računa
da se promene koje nastanu nakon inicijalizacije ne notiraju do ponovne inicijalizacije.
Ukoliko želite da naknadno izvršite promenu konfiguracije potrebno je da prekinete napajanje
sistema, sačekate oko 10 sekundi i ponovo uspostavite napajanje. Tada promene bivaju
evidentirane.
DIP Funkcije
Redni
Opis Funkcije za položaj DIP
Funkcija
broj
OFF
ON
1
Tip kapije (Klizna ili Krilna)
Klizna
Krilna
2
Kanal daljinske komande (I ili II)
I
II
3
Tip ručne START komande (O-S-Z-S ili O-Z)*
O-S-Z-S
O-Z
4
Pešački prolaz (NE ili DA)
NE
DA
* Sekvenca O-S-Z-S predstavlja Otvori-Stop-Zatvori-Stop, O-Z predstavlja Otvori- Zatvori
Sve boldovane vrednosti u tabeli predsatavljaju fabrički podešene
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
2
DIP FUNKCIJE
1. Tip kapije
•
Klizna kapija podrazumeva da je motor priključen na kontakte MOT-B. Preporučujemo da
kontakte MOT-A priključite paralelno (Slika 1.), naročito u slučajevima kada je motor veće snage.
•
Krilna kapija podrazumeva dva motora. Motor koji prednjači kod zatvaranja je MOT-A. U slučaju
da je aktivna kontrola pešačkog prolaza (DIP 4), otvara se i zatvara krilo koje kontroliše MOT-B.
2. Kanal daljinske komande
•
Izbor kanala daljinskog upravljača koji se koristi. Obzirom da je u određenim situacijama kao što
su podešavanje momenta motora ili kontrola pešačkog prolaza, neophodna upotreba oba kanala
važno je napomenuti da ova funkcija menja međusobno mesta kanalima.
•
U položaju OFF koristi se kao osnovna komanda veće dugme daljinskog upravljača, a u položaju
ON manje dugme.
•
U slučaju kada jedan daljinski upravljač kontroliše dve odvojene kapije vodite računa da tokom
programiranja, kapija koja se trenutno ne programira bude isključena (odvojena sa mrežnog
napajanja).
•
Vodite računa da kontrola pešačkog prolaza (DIP 4) takođe zahteva upotrebu drugog kanala
daljinskog upravljača, pa je u tom slučaju nemoguće kontrolisati dve odvojene kapije jednim
daljinskim upravljačem.
3. Tip ručne START komande
•
O-S-Z-S mod podrazumeva da ručna START kontrola može u svakom trenutku da promeni
započetu operaciju, odnosno moguće je započeto otvaranje ili zatvaranje prekinuti.
•
O-Z mod se koristi u slučajevima kada je ručna START kontrola dislocirana ili ne postoji vizuelni
kontakt sa mestom gde je montirana kapija. U takvim situacijama naročito je značajno da se
započeta funkcija ne može prekinuti ručnom START komandom. U ovom modu ručna START
komanda ima uticaja isključivo kada je kapija u mirovanju. Napominjemo da je u ovakvim
slučajevima značaj funkcije automatskog zatvaranja (TCA) u potpunosti izražen, dovoljno je
ručnom START komandom otvoriti kapiju, a zatvaranje se obavlja automatski.
•
Jedna od mogućih primena je priključak na interfonski sistem za otvaranje vrata. Upotreba relea
za razdvajanje sistema je obavezna u ovom slučaju.
4. Pešački prolaz
•
U slučaju da je aktiviran ovaj mod drugi kanal daljinske komande se koristi za ovu funkciju.
•
Ovaj mod ima značaja samo u slučaju da je sistem konfigurisan za rad sa krilnim kapijama (dva
motora). Kod sistema sa kliznom kapijom ovaj mod nema uticaja.
•
Predlažemo da tokom programiranja sistema ovaj mod bude isključen. Funkcija podešavanja
snage automatski preuzima kontrolu ovog kanala, pa je tada ovaj kanal neupotrebljiv za kontrolu
pešačkog prolaza.
V.
PRIKLJUČITE SISTEM NA NAPAJANJE 220V (gradska mreža).
Nakon priključenja na gradsku mrežu izvršava se niz funkcija koje su obuhvaćene inicijalizacijom
sistema. Funkcije koje su od direktnog značaja:
a. Kontrola funkcionalnosti sistema
b. Merenje učestanosti gradske mreže (na osnovu ove funkcije određuje se sistemski parametri u
zavisnosti od frekvencije mreže). Sistem podržava rad sa frekvencijama mreže 50Hz i 60Hz.
c. Očitavanje konfiguracije sistema podešene pomoću DIP prekidača. Na osnovu rezultata ove
funkcije sprovodi se selektivan test kontrole priključenih elemenata.
d. Kontrola priključenih elemenata obuhvata detekciju priključenih motora i električne brave (EBP).
U slučaju da se registruje nepravilnost (na primer konfigurisan sistem kao krilna kapija, a
priključen samo jedan motor) sistem prelazi u mod prikazivanja greške (videti Tabelu grešaka).
Treba napomenuti da se u slučaju registrovanja greške sistem može vratiti u normalan režim
isključivo ukoliko se izvrši prekid napajanja sistema, otkloni nepravilnost, pa se ponovo uspostavi
napajanje.
e. Kontrola ispravnosti regulacije momenta motora.
f.
Kontrola stalne memorije podataka (EEPROM).
Nakon uspešne inicijalizacije uključuje se LED Ready i svetli kontinualno. Treba napomenuti da je
nakon inicijalizacije uvek prva funkcija OTVARANJE. U slučaju da se aktivira mod greške pogledajte
Tabelu grešaka.
VI.
PODEŠAVANJE RADA FOTO-ĆELIJA, TASTERA STOP I DRUGIH PRIKLJUČENIH ELEMENATA.
•
Podesite rad foto-ćelije ukoliko je instalirana. LED Close-EP može Vam biti od koristi kao signalizacija
ispravnog podešavanja. Kada je foto-ćelija ispravno podešena i nema prepreka LED Close-EP svetli
kontinualno. U slučaju da je montirano više foto-ćelija potrebno je njihove izlaze vezati na red.
•
Taster STOP (u slučaju da je montiran) mora biti lako dostupan, najbolje je izabrati nožni tip tastera.
Ukoliko je taster ispravno postavljen LED Stop svetli kontinualno.
•
U konfiguracijama koje koriste krajnje isključivače (klizna kapija) potrebno je proveriti ispravnost
priključenih tastera. Najbolji način jeste da mehanički deblokirate motor i rukom dovedete kapiju od
jednog do drugog krajnjeg položaja. Kao indikaciju koristite LED Open-EP za krajnji položaj kod
otvaranja i LED Close-EP kao krajnji položaj kod zatvaranja. U krajnjim položajima kapije
odgovarajuće LED moraju biti isključene, a moraju se uključiti kada se kapija pomeri iz krajnjeg
položaja. U sistemima sa foto-ćelijom vodite računa da je foto-ćelija vezana na red sa krajnjim
isključivačem zatvaranja.
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
3
VII.
VIII.
UČITAVANJE I BRISANJE DALJINSKIH KOMANDI
Sistem se fabrički isporučuje sa dve daljinske komande koje su već
programirane (moguće je proširiti sistem do ukupno 6 daljinskih komandi).
Ukoliko ne želite da menjate ili obrišete ove daljinske komande pređite na tačku
VIII.
1.
Dodavanje nove daljinske komande
a. Pritisnite taster “Learn TX” dok se ne uključi LED Learn. Otpustite
taster “Learn TX”.
b. Pritisnite veće dugme na daljinskom upravljaču koji želite da dodate
sistemu. Vodite računa da udaljenost između daljinskog upravljača i
kontrolne jedinice ne bude veća od 5 metara radi sigurnosti
komunikacije.
c. LED Learn se isključuje.
d. Ponovo pritisnite veće dugme na daljinskom upravljaču koji želite da
dodate.
e. Ukoliko se na LED Learn pojavi niz uzastopnih blinkova u trajanju oko 3 sekunde daljinska
komanda je prihvaćena i memorisana. U slučaju da je došlo do greške prilikom komunikacije LED
Learn se uključuje i svetli kontinualno oko 1 sekund.
f.
U slučaju da želite da dodate više daljinskih upravljača ponovite proceduru počev od a.
2.
Brisanje svih daljinskih upravljača iz memorije
Ukoliko dođe do gubitka jednog ili više daljinskih upravljača neophodno je momentalno izvršiti ovu
funkciju, a kasnije ponoviti proceduru dodavanja preostalih daljinskih upravljača i eventualno novih.
•
Pritisnite taster “Learn TX” (LED Learn se uključuje i svetli kontinualno) i držite pritisnut sve dok
se LED Learn ne isključi. Nakon toga sve daljinske komande su izbrisane iz memorije. Potrebno
je nakon toga izvršiti proceduru dodavanja daljinskog upravljača da bi sistem ostao funkcionalan.
PODEŠAVANJE PARAMETARA
1. Podešavanje sistemskih tajmera
a. Pre ove funkcije neophodno je sistem dovesti u
stanje da su krila (krilo) potpuno zatvorena i sistem
miruje (nema aktivnosti). kontrolni ulazi STOP,
Open-EP moraju biti zatvoreni (svetle odgovarajuće
LED). LED Ready svetli kontinualno.
b. Postavite kratkospajač na poziciju “Time”.
c. Aktivirajte sistem daljinskom START (1)
komandom (videti opis osnovne komande DIP 2). LED Ready počinje da blinka.
d. Uključuje se električna brava (EBP) ukoliko je priključena. U slučaju da brava nije priključena
sistem prelazi automatski na tačku f.
e. EBP uključena. Pauza 1 sekund.
f.
Uključuju se motori (motor). Počinje ciklus otvaranja većom brzinom motora. Ukoliko je prisutna
brava ona je uključena još 1 sekund nakon toga se isključuje.
g. Aktivirajte sistem daljinskom START (2) komandom. Brzina se smanjuje na približno 1/3
nominalne (veće) brzine. Predlažemo da ovu brzinu aktivirate približno 20% do 30% pre
potpunog otvaranja kapije. Pogledati tačku h ukoliko ne želite smanjenje brzine.
h. Kada kapija dostigne krajnje položaje (mehaničke graničnike) aktivirajte sistem daljinskom
START (3) komandom. U slučaju da ne želite smanjenje brzine potrebno je ponoviti START (3)
komandu maksimalno 2 sekunde nakon izdavanja START (2) komande. U slučaju da sistem
funkcioniše sa ugrađenim krajnjim isključivačima dopustite da sistem sam izvrši komandu START
(3). Na taj način naznačavate sistemu da se uvode granični prekidači, pa funkcija vremena
postaje sigurnosna funkcija isključenja.
i.
Kapija se zaustavlja. LED Ready nastavlja da blinka ali sporije.
j.
Aktivirajte sistem daljinskom START (4) komandom. Počinje da teče odbrojavanje vremena
predviđenog za automatsko zatvaranje (funkcija TCA). LED Ready blinka ponovo ubrzano. U
slučaju da želite da isključite funkciju TCA pogledajte tačku k.
k. Nakon isteka željene pauze aktivirajte sistem daljinskom START (5) komandom. Funkcija TCA
može se isključiti ukoliko aktivirajte sistem daljinskom START (5) komandom maksimalno 2
sekunde nakon izdavanja START (4) komande.
l.
Motor A počinje da zatvara. Počinje odbrojavanje vremena kašnjenja motora B u slučaju da je
sistem konfigurisan kao krilna kapija. Kada je sistem konfigurisan kao klizna kapija istovremeno
se uključuju oba motora (preskočite tačku m).
m. Aktivirajte sistem daljinskom START (6)
komandom. Motor B počinje da zatvara.
n. Sačekajte da sistem dostigne krajnji položaj
prilikom zatvaranja i dopustite da se sam isključi.
o. Programirana vremena se trajno memorišu u
EEPROM memoriji. LED Ready svetli neprekidno.
p. Postavite kratkospajač na poziciju “Work”.
q. Nekoliko puta ponovite kompletan proces otvaranja
i zatvaranja kapije da bi ste se uverili u potpunu
funkcionalnost sistema.
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
4
2.
Podešavanje momenta motora
a. Postavite kratkospajač na poziciju “Power”.
b. Aktivirajte sistem daljinskom START (1)
komandom.
c. LED Ready signalizira aktuelnu vrednost
podešenog momenta (videti tabelu Podešavanja
momenta).
d. Pritiskom na drugo dugme daljinskog upravljača
momenat se menja za jedan korak na više. U
slučaju da je već bila dostignuta maksimalna vrednost momenta sledeća vrednost je minimalan
momenat. Ukupan broj koraka regulacije je 8 uključujući minimalnu i maksimalnu vrednost.
Ponavljajte pritisak na drugo dugme daljinskog upravljača dok ne dobijete željenu vrednost.
Obratite pažnju na tačku e.
e. LED Ready sinhronizovano signalizira aktuelnu vrednost podešenog momenta (videti tabelu
Podešavanja momenta). Podešavanje momenta nije moguće tokom prve sekunde od trenutka
START (1) komande jer je tada momenat uvek maksimalan, kao i tokom manje brzine motora
jer se tada momenat podešava automatski. Takođe treba znati da se momenat automatski
koriguje u zavisnosti od temperature, pa je samim tim vrednost koju podešavate uvek aktuelna
bez obzira na spoljnu temperaturu u trenutku podešavanja momenta. Na primer ako momenat
podešavate zimi, vrednost koju podesite automatski se koriguje na niže tokom leta i obrnuto.
f.
Podešena vrednost treba da bude takva da sila kojom motor gura (ili vuče) ne prelazi 150N (oko
15kg). Prevelika sila (momenat) može prouzrokovati nepravilno funkcionisanje zaštitnog sistema,
dok na drugoj strani premala vrednost može prouzrokovati nepravilnan rad motora ili čak
zaustavljanje motora.
g. Aktivirajte sistem daljinskom START (2) komandom ili sačekajte da kapija dostigne krajnji
položaj. Podešena vrednost se trajno memoriše u EEPROM memoriji.
h. U slučaju da niste uspeli da podesite željenu vrednost tokom jednog trajanja tajmera možete
ponoviti celokupan proces od tačke b onoliko puta koliko Vam je neophodno.
i.
Postavite kratkospajač na poziciju “Work”.
j.
Proverite nekoliko puta podešenu vrednost prilikom zatvaranja i otvaranja kapije da bi ste se
uverili u ispravnost podešavanja.
Tabela Podešavanje momenta
3.
Stepen
Podešena vrednost
Indikacija
LED Ready
Napomena
1
MIN. momenat
Ne svetli
Minimalna vrednost momenta
(videti tačku f.)
2
3
4
5
6
7
1. korak povećanja
2. korak povećanja
3. korak povećanja
4. korak povećanja
5. korak povećanja
6. korak povećanja
1 blink
2 blinka
3 blinka
4 blinka
5 blinkova
6 blinkova
8
Max. momenat
Svetli kontinualno
Fabrički podešena vrednost
Maksimalna vrednost momenta
(videti tačku f.)
Vraćanje svih parametara sistema na fabričke vrednosti
U slučaju da želite vrednost svih tajmera i regulacije momenta da vratite na fabričke vrednosti
potrebno je da pored postojećeg kratkospajača na poziciji “Work” nabavite još jedan takav
kratkospajač (dodatna sigurnost da ne dođe do nehotične promene vrednosti).
•
Prvi kratkospajač postavite na poziciju “Time”.
•
Drugi kratkospajač postavite na poziciju “Power”.
•
Aktivirajte sistem daljinskom START komandom.
•
Sve vrednosti su vraćene na fabričke (Pogledajte Tabelu fabričkih vrednosti).
•
Uklonite drugi kratkospajač sa pozicije “Power”.
•
Vratite prvi kratkospajač na poziciju “Work”.
Tabela fabričkih vrednosti
Naziv
Tajmer veće brzine
Tajmer manje brzine
Tajmer TCA
Tajmer kašnjenja motora B
Vrednost momenta
IX.
Fabrički podešena
vrednost
20 sekundi
5 sekundi
60 sekundi
2,5 sekundi
4 stepen
Napomena
Uključena funkcija TCA
Samo kod krilnih kapija
Temperatura T=25°C
Sistem je spreman za upotrebu.
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
5
OPIS FUNKCIJA SISTEMA
•
Kratkospajač se nalazi na poziciji “Work”.
•
Prva funkcija nakon inicijalizacije (ukoliko je došlo do prekida električne energije) uvek je OTVARANJE.
‰
Izvršne funkcije (START, STOP, Krajnji isključivači)
1.
START
Pomoću daljinske START komande ili ručne START komande (DIP 3)
•
Kapija zatvorena
(Î ) Otvaranje kapije, nakon isteka tajmera sledi STOP i aktivira
TCA (ukoliko je uključen), sledeća operacija zatvaranje
•
Otvaranje u toku*
STOP i aktivira TCA (ukoliko je uključen) , sledeća operacija
zatvaranje
•
Kapija otvorena
(Í) Zatvaranje kapije, nakon isteka tajmera sledi STOP i ne
aktivira TCA,sledeća operacija otvaranje
•
Zatvaranje u toku*
STOP i ne aktivira TCA, sledeća operacija otvaranje
* Kada je DIP3 u položaju ON ručna START komanda ne može da izvrši ove funkcije.
Î
Í
‰
Uslov za otvaranje je zatvoren detektor krajnjeg položaja Open-EP. U slučaju da je Open-EP
otvoren kontroliše se Close-EP i ako je zatvoren izvršava se zatvaranje, u suprotnom se
poništava komanda START.
Uslov za zatvaranje je zatvoren detektor krajnjeg položaja Close-EP. U slučaju da je Close-EP
otvoren kontroliše se Open-EP i ako je zatvoren izvršava se otvaranje, u suprotnom se poništava
komanda START.
2.
Open-EP
Detektor krajnjeg položaja kod otvaranja COM-OP (normalno zatvoren).
•
Otvaranje u toku
STOP i aktivira TCA (ukoliko je uključen)
•
Ostala stanja
Nema uticaja
3.
Close-EP (F.C)
Detektor krajnjeg položaja kod zatvaranja COM-CL-F.C (normalno zatvoren) i priključak foto-ćelije.
•
Zatavaranje u toku
STOP i ne aktivira TCA
•
Zatvaranje usled TCA
STOP, nakon zatvaranja CL-F.C opet zatvaranje do isteka tajmera
obe brzine
•
Ostala stanja
Nema uticaja
4.
SIGURNOSNI STOP
Taster Stop COM-STOP (normalno zatvoren).
•
Otvaranje u toku
STOP i aktivira TCA (ukoliko je uključen)
•
Zatvaranje u toku
STOP i ne aktivira TCA
•
Ostala stanja
Nema uticaja
Prateće funkcije
1.
2.
3.
4.
5.
Automatsko podešavanje preostalog vremena
•
Nakon zaustavljanja kapije u nekom položaju između otvorenog i zatvorenog tajmeri se ažuriraju
vrednostima preostalog vremena.
•
Funkcija ima uticaja samo kod krilnih kapija, za slučaj da nisu postavljeni krajnji isključivači.
•
U slučaju da dođe do gubitka mrežnog napajanja ili se kapija pomeri ručno potrebno je dati
komandu START i ne prekidati je dok se sistem sam ne isključi (zauzme jedan od krajnjih
položaja i prekine rad motora). Nakon toga sistem se vraća u sinhronizovan rad.
Automatsko podešavanje momenta motora
•
U zavisnosti od temperature ambijenta održava podešenu vrednost momenta pri promenama
temperature, kompenzujući zavisnost momenta motora, otpora ležajeva u funkciji temperature.
•
Sistem je funkcionalan bez obzira na kojoj temperaturi ambijenta se vrši podešavanje momenta.
•
Ukoliko je podešena maksimalna vrednost momenta nema automatske regulacije.
Automatsko zatvaranje kapije nakon isteka određenog vremena (TCA)
•
Kada je aktivna ova funkcija LED Ready blinka polako, u suprotnom svetli kontinualno.
•
Nakon isteka programiranog vremena kapija se automatski zatvara.
•
Savetujemo da ovu funkciju koristite samo u slučaju kada je postavljena foto-ćelija.
•
Otvaranje kontakta foto-ćelije izaziva STOP, ali se nakon zatvaranja kontakta nastavlja kretanje
sve do potpunog zatvaranja kapije.
Kontrola pešačkog prolaza
•
Funkcija ima uticaja samo kod krilnih kapija (videti DIP 4).
•
Pritiskom na drugo dugme daljinske komande (ne dugme daljinske START komande) kontroliše
se rad jednog krila kapije predviđenog za prolaz pešaka pod istim uslovima kao kod daljinske
START komande.
Signalizacija grešaka
•
Kada se aktivira ova funkcija sistem ne prihvata bilo kakvu komandu.
•
Pogledajte Tabelu grešaka da odredite tip greške, moguć uzrok i rešenje.
•
Sistem je potrebno odspojiti sa mrežnog napajanja, otkloniti grešku, pa tek onda ponovo
priključiti na napon.
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
6
Tabela grešaka
Indikacija
LED Ready
Moguć uzrok
Moguće rešenje
1
Greška u
programiranju
vremena
1 blink
Nepravilna procedura
programiranja, aktiviran STOP
taster, aktiviran neki od
krajnjih isključivača u
pogrešnom trenutku
2
Neispravan sklop za
regulaciju momenta
2 blinka
Pogrešno povezani elementi
3
Motor nije priključen
ili neispravan
3 blinka
4
Greška sistema
4 blinka
5
Greška EEPROM
memorije
5 blinkova
-
U potpunosti ispratite
potrebnu proceduru
programiranja (videti
Podešavanje sistemskih
tajmera)
Proverite sve priključke prema
motorima i EBP
Uskladite konfiguraciju,
proverite sve priključke prema
motorima
Proverite sve priključke prema
motorima i EBP
Pokušajte ponovnu
inicijalizaciju sistema (odspojte
mrežno napajanje, sačekajte
10 sekundi, ponovo priključite
napajanje)
6
Učestanost gradske
mreže van
dozvoljenih granica
6 blinkova
Nepravilna inicijalizacija
sistema
Broj
Tip greške
Neusklađena konfiguracija
sistema (DIP) sa registrovanim
stanjem, Loš kontakt motora
Pogrešno povezani elementi,
kvar na nekom od relea
Pokušajte ponovnu
inicijalizaciju sistema
OPIS INDIKACIJA SISTEMA
•
U zavisnosti od režima u kome se sistem nalazi indikacije imaju različita značenja.
1.
2.
3.
4.
5.
LED Ready
a. Podešavanje sistemskih tajmera
•
LED svetli kontinualno
Podešavanje nije još započeto ili je završeno.
•
LED blinka brzo
Podešavanje u toku.
•
LED blinka polako
Sistem očekuje START funkciju da bi mogao da počne sa odbrojavanjem vremena TCA.
•
LED blinka pa pauza (ponavlja ovu sekvencu neprestano)
Došlo je do greške tokom programiranja (videti Podešavanje sistemskih tajmera).
b. Podešavanje momenta motora u toku
•
LED svetli kontinualno
Momenat podešen na maksimalnu vrednost.
•
LED ne svetli
Momenat podešen na minimalnu vrednost.
•
LED blinka pa pauza (ponavlja ovu sekvencu neprestano)
Indikacija podešenog momenta (videti Tabelu Podešavanje momenta).
c. Radni režim
•
LED svetli kontinualno
Sistem očekuje funkciju ili je ona u toku.
•
LED blinka polako
U toku odbrojavanje vremena tajmera TCA
•
LED blinka pa pauza (ponavlja ovu sekvencu neprestano)
Indikacija grečke (videti Tabelu grešaka).
LED Movement
•
LED ne svetli
Regulacija momenta motora van funkcije.
•
LED svetli punim intezitetom
Momenat motora maksimalan.
•
LED svetli slabijim intezitetom
Momenat motora podešen na programiranu vrednost.
•
LED blinka veoma brzo
U toku manja brzina motora.
LED Close-EP, LED Open-EP, LED Stop
•
LED svetli kontinualno
Odgovarajuću kontakt zatvoren.
•
LED ne svetli
Odgovarajući kontakt otvoren.
LED Start
•
LED svetli kontinualno
Aktivna ručna START komanda.
•
LED ne svetli
Ručna komanda START nije aktivna.
LED Learn
•
Videti UČITAVANJE I BRISANJE DALJINSKIH KOMANDI (VII.)
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
7
Tehnički podaci
Opis
min.
vrednost
190Vac
47Hz
57Hz
30mA
20Vac
-
tipična
vredost
50Hz
60Hz
-
max.
vrednost
250Vac
53Hz
63Hz
150mA
28Vac
140 mA
300W
500W
MOT-A, MOT-B
-
-
800W
MOT-A, MOT-B
LAMP
EBP
0
-20°C
-
110°
60W
100VA
+55°C
Priključak
Napon napajanja
220V/50Hz
Učestatnost napona napajanja
220V/50Hz
Sopstvena potrošnja
Izlaz za napajanje dodatnih elemenata
Maksimalno dopuštena struja na izlazu 24VAC
Maksimalna dopuštena snaga Motora A
Maksimalna dopuštena snaga Motora B
Maksimalna dopuštena snaga Motora A+ B (paralelno
vezani izlazi)
Ugao regulacije napona motora
Signalna lampa
Električna brava
Radna temperatura
24VAC
24VAC
MOT-A
MOT-B
Slika 1.
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
8
ALTRA Futura uputstvo za instaliranje i programiranje
9
Download

Altra futura uputstvo