VAŽNA OBAVEŠTENJA
Predavači po pozivu i učesnici XI kongresa
anestezista , reanimatora i transfuzista Srbije koji
žele da prezentuju svoje radove, u obavezi su da,
e-mail-om, najkasnije do 23.02.2015. god., dostave
prijavu i sažetak rada a predavači po pozivu
prijavu, sažetak i rad u celosti po datom uputstvu.
Adresa za slanje radova :
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć
Beograd, 11000 Beograd, Franše d Eperea br.5 ,
na ime : glavni urednik časopisa ART
Dragoslav Itov sa naznakom – za XI kongres
ART-a na sledeću e-mail adresu
E-mail:
[email protected]
Kontakt telefon za sve informacije u vezi
Kongresa :
064/24 69 005 , Predsednik Udruženja
Draga Udovica
011/3615-015 , Glavni urednik
064/82 43 623 Dragoslav Itov
064/91 44 447 Darko Tomić
TEMATIKA KONGRESA
1. Inovativno davalaštvo – Prikupljanje,
procesuiranje i testiranje krvi
2. Racionalna i bezbedna hemoterapija
3. Imunohematologija
4. Ćelijska terapija – transplantacije i
regenerativna medicina
5. Afereze u lečenju i za terapiju
6. Autologne transfuzije
7. Monitoring
8. Intrahospitalne infekcije
9. Mehanička ventilacija
10. Sepsa
11. Nega pacijenata i JIN
12. Standardi i normativi u prehospitalnom
tretmanu teško traumatizovanih
13. Interhospitalni transport teško povređenih i
kritično obolelih
14. Standardi i normativi u vanbolničkom
zbrinjavanju vitalno ugroženih bolesnika
(KPR)
15. Značaj disajnog puta u urgentnoj medicini
16. Slobodne teme
U TOKU KONGRESA BIĆE ORGANIZOVANA
DVA AKREDITOVANA KURSA:
U toku Kongresa
predviđena je izložba
medicinske opreme i proizvoda.
Sve informacije vezane za rezervaciju, smeštaj,
registraciju, prevoz i ostalo dobićete u konačnom DOLASKOM NA Kongres i uplatom kotizacije
programu, koji će biti objavljen na zvaničnoj učesnici će steći pravo na bodove za oba kursa kao i
internet stranici ART-a: www.udruzenjeart.rs, po bodove za aktivno ili pasivno (slušanje) učešće.
dobijanju akreditacije.
P
R
V
O
O
B
A
V
E
Š
T
E
N
J
E
UDRUŽENJE
ANESTEZISTA, REANIMATORA
I TRANSFUZISTA SRBIJE
organizuje
XI KONGRES UDRUŽENJA
AKREDITOVAN
ZA MEDICINSKE TEHNIČARE,
LEKARE I ZDRAVSTVENE
SARADNIKE
PRVO OBAVEŠTENJE
VRNJAČKA BANJA
Hotel „Breza“
22 – 26. aprila 2015.god.
PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA
Draga Udovica
Dragoslav Itov
Lazar Krajnović
Saša Petković
Ninoslav Stojković
Biljana Milutinović
Radivoje Milovanović
Bojana Kojičić
Darko Tomić
PREDSEDNIK UDRUŽENJA
Draga Udovica
Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd, Svetog Save 39
Tel.064 24 69 005
e-mail: [email protected]
SEKRETAR UDRUŽENJA
POČASNI ODBOR
Dr Goran Čolaković
Gen. prof. dr sc med. Marijan Novaković
Prof.dr sc med Zoran Slavković
Mr sc bio. Ružica Simonović
Prim. Mr sc med. Zorana Andrić
Prim. Mr sc med. Danijela Miković
Dr sc med. Olivera Savić
Dr Zdravko Brkan
SMS Radmila Ugrica- direktor KMSZTS
Dr Mirjana Zlatić
Spec.SMS Dušica Biočanin - član Zdravstvenog saveta Srbije
Dr Tatjana Dukić
Mr sc med. dr Milica Jovičić
Prim.dr sc med Svetlana Tadić
Ass dr sc med. Dragan Đorđević
Dr Ivana Krstić Lečić
SMS Ružica Nikolić -predsednik Izvršnog odbora
ogranka Beograd KMSZTS
Saša Petković
Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd, Svetog Save 39
e-mail: [email protected]
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Dragoslav Itov
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
11000 Beograd, Franše d Eperea br.5
Tel./fah: 011/3615-015
e-mail: [email protected]
STRUČNO-NAUČNI ODBOR
Prof.dr sc med. Bela Balint
Dr sc med. Snežana Jovanović Srzentić
Prof. dr sc med. Maja Šurbatović
Dr sc med. Gradimir Bogdanović
Prim. dr sc med. Slađana Anđelić
Naučni saradnik dr sci med. Mirjana Kovač
Prim. dr sc med. Dušan Vučetić
Prim. dr sc med. Zoran Stanojković
Dr Branko Čalija
Doc. dr sc med. Milić Veljović
Dr Aleksandar Vranjanac
Dr Ana Popadić
Spec.SMS Dragoslav Itov
PRIJAVA RADA ZA XI KONGRES
Ime, prezime i titula autora:
BROJ LICENCE ( OBAVEZNO UPISATI )
Ustanova :
Odeljenje :
Ulica i broj :
Grad i poštanski broj :
Država :
Kontakt telefon/fah :
E-mail adresa :
Rad želim da izlažem :
ORGANIZACIONI ODBOR
Milena Radulović
Zorica Stanojević
Nada Vujanović
Tanja Stamatović
Nikola Đorđević
Svetlana Ćulafić
Sašenka Stanković
Nevena Vučićević
Srđan Stojanović
Marko Tasić
Sonja Đorđević
Vladimir Vešković
Marko Ratković
Dejan Sredojević
Stefan Bošković
Nikola Đokić
Daliborka Dišović
Tamara Devrnja
Tijana Đurić
Ivan Živojnov
Dejan Andrić
Miodrag Krstić
Usmeno
Poster prezentacijom
UPUTSTVO AUTORIMA
Za pisanje rada i sažetka držati se striktno uputstva:
Rad i sažetak rada pisati isključivo u Word .doc, font Times
New Roman veličine 10 pt. Pažljivo proveriti tekst,jer će svaka
eventualna greška biti direktno reprodukovana u zborniku
rezimea.
Sažetak treba da sadrži naslov ( pisati velikim slovima ) , ime
i prezime autora ( podvući autora koji će izlagati rad ), naziv
institucije gde je rad rađen i mesto.Tekst treba da sadrži sledeća
poglavlja: uvod, cilj rada, materijal i metodologiju rada, rezultate,
diskusiju i zaključak.
Tekst pisati jednostrukim proredom između naslova i autora,
odnosno autora i glavnog teksta ostaviti prazan red.
Obavezno naglasiti da li se rad izlaže usmeno ili poster
prezentacijom.
Molimo da se pridržavate datih uputstava.
U PRIJAVI RADA OBAVEZNO OBELEŽITI AUTORA
KOJI ĆE DA PREZENTUJE RAD I UPISATI BROJ
NJEGOVE LICENCE.
Download

P R V O O B A V E Š T E N J E