PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
27-83/10
NACRT
PLANA GENERALNE REGULACIJE
ZA NASELJE NOVI ŽEDNIK
Direk t or
mr Dragan Trklja dipl. pravnik
Subotica, novembar 2011. godine
1
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
NARUČILAC:
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE”
OBRAĐIVAČ:
JP „ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA SUBOTICE”
UGOVOR:
27-83/10
VRSTA PLANA:
PLAN GENERALNE REGULACIJE
ZA NASELJE NOVI ŽEDNIK
NOSILAC IZRADE
I ODGOVORNI
URBANISTA:
RADNI TIM:
RUKOVODILAC
SLUŽBE:
ALEKSANDAR ALAVANTIĆ, dipl.inž.arh, odgovorni urbanista
STIPAN JARAMAZOVIĆ, dipl.inž.saobr., odgovorni urbanista
MILAN MARJANOV, dipl.inž.saobr.
SNEŽANA DAVIDOVIĆ, dipl.inž.građ., odgovorni urbanista
ANTE STANTIĆ, el.inž.
GABOR POŠA, dipl.inž.geod.
ANIKO BALOG, građ.inž.
ZORKA TATIĆ, arh.tehn.
KORNELIJA EVETOVIĆ CVIJANOVIĆ, dipl.ing.arh.
odgovorni urbanista
2
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
SADRŽAJ:
POL AZNE OS NOVE
I
PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE PLANA
1.1. IZVOD IZ TEKSTUALNOG DELA USVOJENOG KONCEPTA PLANA
1.1.1. Ciljevi uređenja prostora
1.1.2. Posebne vrednosti i namena prostora, vrsta izgradnje i graditeljski fond
1.2. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE
1.3. POLOŽAJ PROSTORA U OKRUŽENJU, POSTOJEĆA NAMENA PROSTORA I
OSNOVNE URBANISTIČKE KARAKTERISTIKE PROSTORA
1.4. ANALIZA PROSTORA
1.5. POSTOJEĆA KOMUNALNA OPREMLJENOST PROSTORA
1.3.1. Analiza mreže saobraćajnica
1.3.2. Analiza i kapaciteti javne komunalne infrastrukture
1.6. ANALIZA POSTOJEĆEG JAVNOG I DRUGOG ZELENILA
1.7. GRANICA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH PARCELA
PL AN S KI DE O
II PRAVILA UREĐENJA PROSTORA
2.1. PODELA NASELJA NA URBANISTIČKE CELINE PREMA URBANISTIČKIM
POKAZATELJIMA I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA
2.2. PODELA ZEMLJIŠTA OBUHVAĆENOG PLANOM NA POVRŠINE JAVNE
NAMENE I POVRŠINE OSTALE NAMENE
2.2.1. Površine javne namene
2.2.2. Površine za ostale namene
2.2.3. Elementi za parcelaciju građevinskog zemljišta
namenjenog za javne površine – ulice
2.2.4. Bilans površina za celokupan obuhvat plana
2.3. USLOVI ZA UREĐENJE I IZGRADNJU MREŽE SAOBRAĆAJNE
INFRASTRUKTURE
2.3.1. Saobraćajna mreža
2.3.2. Pristup parceli i položaj parkinga
2.3.3. Pravila za izgradnju mreže i objekata saobraćajne infrastrukture
2.3.4. Mirujući saobraćaj
2.4. OPŠTI URBANISTIČKI USLOVI ZA MREŽE JAVNE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2.4.1.Elektroenergetska, gasovodna i telekomunikaciona mreža
2.4.2. Vodovodna i kanalizaciona mreža
2.5. GRADITELJSKO NASLEĐE I MERE ZAŠTITE
3
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2.5.1.Dobra koja uživaju prethodnu zaštitu
2.5.2. Arheolođka nalazišta
2.5.3. Groblja
2.5.4. Javni spomenici, spomen biste i ploče
2.5.5. Zaštita kroz dokumentaciju
2.6.
STEPEN KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
KOJI JE POTREBAN ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE
DOZVOLE
2.7.
USLOVI ZAŠTITE PROSTORA
2.7.1. Opšti i posebni uslovi za zaštitu životne sredine od različitih vidova zagađenja
i zaštite života i zdravlja ljudi
2.7.2. Uslovi i mere zaštite životne sredine
2.7.3. Uslovi za zaštitu od požara, elementarnih nepogoda i uništavanja
2.7.4. Uslovi za evakuaciju otpada
2.8.
POSEBNI USLOVI KOJIMA SE JAVNE POVRŠINE ČINE PRISTUPAČNIM
OSOBAMA SA INVALIDITETOM U SKLADU SA STANDRADIMA
PRISTUPAČNOSTI
2.9.
MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADNJE
2.10. LOKACIJE ZA KOJE JE PROPISANA DALJA RAZRADA
2.10.1. Lokacije na kojima se građenje sprovodi na osnovu plana
2.10.2. Lokacije za koje se donosi plan detaljne regulacije
2.10.3. Lokacije za koje se izrađuje urbanistički projekat
2.10.4. Lokacije za koje se raspisuje arhitektonsko-urbanistički konkurs
2.11. PRAVILA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE
2.11.1. Opšta pravila
2.11.2. Formiranje parcela za javne površine
III PRAVILA GRAĐENJA
3.1. PRAVILA GRAĐENJA U ZONAMA CENTRALNIH SADRŽAJA
3.2. PRAVILA GRAĐENJA U ZONAMA STANOVANJA
3.3. PRAVILA GRAĐENJA U ZONI POSLOVANJA
3.4. USLOVI ZA ZAŠTITU SUSEDNIH OBJEKATA
3.5. USLOVI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH OBJEKATA NA
PROSTORU PLANA
3.6. PRAVILA REGULACIJE ZA OBJEKTE PLANIRANE ZA RUŠENJE
3.7. USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA KOJI SE ODNOSE NA SVE ZONE
3.7.1. Opšti uslovi za izgradnju objekata
3.7.2. Uslovi za arhitektonsko i estetsko obikovanje elemenata objekata
3.8. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
3.8.1. Elektroenergetske, gasovodne, vrelovodne i tt instalacije
4
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
3.8.2. Vodovod i kanalizacija
3.9. OPŠTA PRAVILA ZA IZGRADNJU OBJEKATA
3.10.POSEBNA PRAVILA ZA IZGRADNJU OBJEKATA
3.11.USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, TEHNIČKE, HIGIJENSKE, ZAŠTITE OD
POŽARA, BEZBEDNOSNE I DRUGE USLOVE
3.12.PRAVILA ZA IZGRADNJU JAVNIH POVRŠINA I ULICA
3.12.1. Pravila za izgradnju saobraćajne mreže
3.12.2. Pravila za izgradnju i uređenje javnih zelenih površina
3.13.USLOVI ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA JAVNE INFRASTRUKTURE
3.13.1. Uslovi za izgradnju elektroenergetske, gasovodne, vrelovodne i tt mreže
3.13.2. Vodovod i kanalizacija
IV GRAFIČKI PRILOZI
4.1. Izvod iz Prostornog plana opštine Subotica
4.2. Podela građevinskog područja na osnovne urbanističke celine - zone
1:5000
4.3. Zaštita kulturnih dobara i druge mere zaštite
1:5000
4.4. Podela zemljišta na površine za javne i ostale namene
1:5000
4.5. Saobraćajno rešenje sa elementima regulacije i nivelacije
1:2500
4.6. Plan vodovodne i kanalizacione mreže
1:2500
4.7. Plan elektroenergetske, gasovodnene i telekomunikacione mreže
1:2500
4.8. Lokacije propisane za dalju razradu
1:5000
4.9. Karakterističan poprečni presek Državnog puta II reda R.119-1
1:100
5
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
POLAZNE OSN OVE
I PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE PLANA
Za potrebe naručioca - Grada Subotice, a na osnovu zahteva investitora - J.P. „Direkcije za
izgradnju grada Subotice”, u J.P. Zavod za urbanizam grada Subotice, pristupilo se izradi Plana
generalne regulacije za naselje Novi Žednik - u daljem tekstu Plan.
Planski osnov za izradu Plana generalne regulacije je Prostorni plan opštine Subotica
(„Službeni list opštine Subotica” broj 19/08) - u daljem tekstu Prostorni plan.
Pravni osnov za izradu Plana generalne regulacije Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik
RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 i 24/2011) - u daljem tekstu Zakon.
Plan se izrađuje na osnovu Odluke o izradi Plana generalne regulacije za naselje Novi
Žednik („Službeni list grada Subotice” br. 31/2010). Za potreba izrade Plana prethodno je izrađen
Koncept plana zasnovan na prikupljenim uslovima, podacima, dokumentaciji i razvojnim
planovima nadležnih komunalnih organizacija i drugih institucija, a koji su od uticaja na uređenje i
izgradnju područja obuhvaćenog Planom.
Plan se izrađuje prema propisanom načinu izrade i sadržaju utvrđenom Pravilnikom o
sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS” broj 31/10, 69/10 i
16/11).
1.1. IZVOD IZ TEKSTUALNOG DELA USVOJENOG KONCEPTA PLANA
1.1.1. Ciljevi uređenja prostora
Inicijative za intezivniji ekonomski razvoj naselja Novi Žednik utvrđene Prostornim planom
grada Subotice nameću utvrđivenje površina za formiranje radnih zona. Preovlađujuće namene
ostalih površina u okviru građevinskog područja utvrđivane su prema potrebama stanovnika i
očekivanoj dinamici razvoja naselja. U tom cilju građevinski rejon je sa istočne i jugoistočne strane
proširen kako bi se obezbedile prostorne mogućnosti za smeštaj radnih i poslovnih zona, dok je sa
zapadne, severozapadne i jugozapadne strane sužen jer se u toku sprovođenja plana pokazalo da
naselje nema potencijal za širenje stambenih zona u meri u kojoj je bilo planirano. I pored toga,
prilikom definisanja pretežne namene zemljišta u znatnoj meri su poštovana rešenja iz
Regulacionog plana iz 2002. godine koja su služila kao polazna osnova.
Kao najveći nedostaci i problemi naselja ističu se nedovoljni kapaciteti ili odsustvo javnih
sadržaja, i saobraćajni čvor na ukrštanju regionalnog puta i koridora železnice. Izgrađene stambene
zone odlikuju se pretežno ortogonalnom mrežom ulica sa zadovoljavajućim regulacionim širinama
te nema velikih potreba za korekcijama postojećih regulacija.
Stoga se kao primarni programski elementi izrade Plana ističu:
- utvrđivanje površina za formiranje radnih i poslovnih zona,
- utvrđivanje površina za izgradnju javnih objekata za koje se utvrđuje opšti interes,
- utvrđivanje trase za izgradnju obodnih puteva sa severne i južne strane naselja koji
povezuju istočnu i zapadnu stranu naselja, kao alternativa postojećem putu R-119.1.
U cilju ostvarivanja kontinuiteta u planiranju, uređenju i građenju obuhvaćenog prostora i
njegovom usaglašavanju sa okruženjem, regulacija ulica i delova ulica unutar granica Plana, kao i
delovi koji su započeti i sprovedeni na osnovu RP-a, predstavljaju stečenu obavezu, koja ća kao
takva biti ugrađena u Plan generalne regulacije za naselje Novi Žednik.
6
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
1.1.2. Posebne vrednosti i name na prostora, vrsta izgradnje i graditeljski fond
Unutar obuhvata Plana izdvajaju se dve osnovne celine: 1. stambena zona sa javnim i
centralnim funkcijama na zapadnoj strani i 2. prostor za formiranje radne i komercijalne zone na
istočnoj strani.
Stambena zona predstavlja najvećim delom oformljeno naselje, ravnomerno izgrađeno i
popunjeno. Izuzetak predtavljaju obodni pojasi građevinskog područja, naročito zapadni i južni
obod koji još su još uvek neizgrađeni.
Preovlađujuću vrstu izgradnje na prostoru čine porodični stambeni objekti sa pomoćnim i
pratećim objektima na parceli. Objekti su građeni većim delom uz postojeće regulisane, a samo u
vrlo malom procentu uz delimično regulisane ili neregulisane saobraćajnice. Stambeni objekti su po
pravilu postavljeni na regulacionu liniju (ušoreni tip gradnje) i uglavnom na jednoj međi ili
maksimalno 1.0 m od te međe, dok su pomoćni objekti građeni u unutrašnjosti parcela, u sklopu
tzv. ekonomskog dvorišta. Izuzetak predstavljaju samo novije stambene zone na krajnjem jugu i
jugozapadu naselja u kojima su građevinske linije stambenih objekata povučene od 3.0 do 5.0 m u
odnosu na regulacionu liniju ulice.
Stambeni objekti su uglavnom prizemni i jednospratni, građeni od čvrstog i mešovitog
materijala i relativno održavani. Pomoćni objekti na parcelama su u izvesnom broju građeni od
čvrstog materijala, ali je primetan izvestan broj pomoćnih objekata građenih od mešovitog, pa i od
slabog materijala – ćerpiča, od kojih su pojedini dotrajali i u ruševnom stanju. Procenjuje se da je
do 20% individualnih stambenih objekata izgrađeno pre 1945. godine, a pretežna starost stambenih
objekata je od 30-50 godina, dok je manji broj objekata novijeg datuma građen u skladu sa ranijim
planovima, a manji broj i bez građevinske dozvole za koje je u toku proces legalizacije. Kolektivno
stanovanje nije zastupljeno.
Za teritoriju naselja Novi Žednik od strane Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika
kulture Subotica izrađene su Mere zaštite za potrebe izrade programa generalne regulacije naselja
Novi Žednik prema kojima je izvršena kategorizacija zaštićenih nepokretnosti na:
- pojedinačne objekte pod zaštitom i prethodnom zaštitom,
- arheološka nalazišta,
- groblja i
- javne spomenike.
Mere zaštite, kao i postupci pri izvođenju radova na objektima i lokacijama definisane su
Zakonom o kulturnim dobrima („Sl. Glasnik RS” broj 71/94).
U okviru granica obuhvata Plana nema zaštićenih prirodnih dobara ni dobara rezervisanih za
zaštitu. Okolina građevinskog područja karakteriše se niskim procentom preostalih enklava
prirodnih površina sa tendencijom daljeg opadanja. Unutar građevinskog područja veoma je mali
procenat ozelenjenih javnih površina.
1.2. STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE
Prostornim planom grada Subotice, imajući u vidu navedene infrastrukturne i demografske
potencijale, naselje Novi Žednik je definisano kao jedan od razvojnih centara industrije na teritoriji
Grada. Blizina naselja Čantavir u kome se takođe planira razvoj industrije omogućava formiranje
dvojnog centra, odnosno pojasa koncentracije proizvodno-komercijalnih delatnosti. U cilju
realizacije takve razvojne strategije potrebno je formiranje radne zone duž državnog puta R-119.1
orijentisane ka autoputu E-75, odnosno sa istočne strane naselja.
Prostorni plan utvrdio je maksimalno proširenje površine građevinskog područja naselja od
5%. Formiranje radne zone zahteva znatno veće proširenje, ali sa druge strane postoje velike
površine koje su Regulacionim planom iz 2002. godine definisane kao stambene zone, a za koje se
7
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
u toku sprovođenja Regulacionog plana pokazalo da nemaju taj potencijal, te je ovim planom
moguće izvršiti racionalizaciju tih stambenih zona i svesti ukupno proširenje građevinskog rejona
na 18%.
Deo obuhvaćenog prostora razrađen je Regulacionim planom koji se primenjuje do supanja
na snagu ovog plana.
Stečenom urbanističkom obavezom na prostoru u okviru ovog Plana, smatraju se sve
lokacijske dozvole, odobrenja za izgradnju i građevinske dozvole izdate na osnovu Regulacionog
plana, a kojima nije istekao rok važenja.
1.3. POLOŽAJ PROSTORA U OKRUŽENJU, POSTOJEĆA NAMENA
PROSTORA I OSNOVNE URBANISTIČKE KARAKTERISTIKE
PROSTORA
Novi Žednik je naselje zbijenog tipa, smešteno na lesnoj zaravni oko 20 km južno od
Subotice, sa obe strane državnog puta R-119.1 i železničke pruge Subotica-Beograd. U neposrednoj
je blizini puta E-75. Naselje je osnovano je 20-ih godina 20. veka pod imenom General Hadžićevo.
Novi Žednik je definisan kao ratarsko-stočarsko naselje. Ipak, s obzirom na populaciju
agrarnog stanovništva od svega 13%, kao i visok procenat nezaposlenosti, otvaraju se mogućnosti
za razvoj drugih delatnosti.
Prostornim planom grada Subotice, imajući u vidu navedene infrastrukturne i demografske
potencijale, naselje Novi Žednik je definisano kao jedan od razvojnih centara industrije na teritoriji
Grada. Blizina naselja Čantavir u kome se takođe planira razvoj industrije omogućava formiranje
dvojnog centra, odnosno pojasa koncentracije proizvodno-komercijalnih delatnosti. U cilju
realizacije takve razvojne strategije potrebno je formiranje radne zone duž državnog puta R-119.1
orijentisane ka autoputu E-75, odnosno sa istočne strane naselja.
Prostorni plan utvrdio je maksimalno proširenje površine građevinskog područja naselja od
5%. Formiranje radne zone zahteva znatno veće proširenje, ali sa druge strane postoje velike
površine koje su Regulacionim planom iz 2002. godine definisane kao stambene zone, a za koje se
u toku sprovođenja Regulacionog plana pokazalo da nemaju taj potencijal, te je ovim planom
moguće izvršiti racionalizaciju tih stambenih zona i svesti ukupno proširenje građevinskog rejona
na 18%.
1.4. ANALIZA PROSTORA
Preovlađujuću vrstu izgradnje na prostoru čine porodični stambeni objekti sa pomoćnim i
pratećim objektima na parceli. Objekti su građeni većim delom uz postojeće regulisane, a samo u
vrlo malom procentu uz delimično regulisane ili neregulisane saobraćajnice. Stambeni objekti su po
pravilu postavljeni na regulacionu liniju (ušoreni tip gradnje) i uglavnom na jednoj međi ili
maksimalno 1.0 m od te međe, dok su pomoćni objekti građeni u unutrašnjosti parcela, u sklopu
tzv. ekonomskog dvorišta. Izuzetak predstavljaju samo novije stambene zone na krajnjem jugu i
jugozapadu naselja u kojima su građevinske linije stambenih objekata povučene od 3.0 do 5.0 m u
odnosu na regulacionu liniju ulice.
Stambeni objekti su uglavnom prizemni i jednospratni, građeni od čvrstog i mešovitog
materijala i relativno održavani. Pomoćni objekti na parcelama su u izvesnom broju građeni od
čvrstog materijala, ali je primetan izvestan broj pomoćnih objekata građenih od mešovitog, pa i od
slabog materijala – ćerpiča, od kojih su pojedini dotrajali i u ruševnom stanju. Procenjuje se da je
do 20% individualnih stambenih objekata izgrađeno pre 1945. godine, a pretežna starost stambenih
objekata je od 30-50 godina, dok je manji broj objekata novijeg datuma građen u skladu sa ranijim
8
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
planovima, a manji broj i bez građevinske dozvole za koje je u toku proces legalizacije. Kolektivno
stanovanje nije zastupljeno.
Morfologija terena
Naselje Novi Žednik se, u geološkom smislu, nalazi na Bačkoj lesnoj zaravni formiranoj od
sitnih čestica prašine na dobro isušenim terenima. To je prostrana zasvođena lesna greda, koja se
prostire južno od Subotičke peščare pa sve do Velikog kanala.
Reljef na ovom prostoru stvoren je pretežno delovanjem vetra (eolskom erozijom i
akumulacijom). Vetar je stvorio brojne dine i međudinske depresije pravca pružanja severozapad –
jugoistok. Vremenom je teren uravnjen, odnosno postao je jednoličniji. U građevinskom području
naselja teren je gotovo u potpunosti zaravnjen, nadmorske visine od 107,5 do 108,5 m.
Seizmika
Prema karti seizmičke regionalizacije Srbije grad Subotica spada prema intenzitetu
zemljotresa u VII stepen MCS skale.
Pedološke karakteristike
Pedosfera je predstavljena černozemom karbonatnim na lesnom platou, koji na osnovu svojih
pozitivnih morfoloških, mehaničkih, hemijskih i vodno fizičkih osobina spada u zemljište velike
proizvodne vrednosti.
Hidrografske karakteristike
Na područku naselja nema vodotokova niti drugih površinskih voda.
Klimatske karakteristike
Srednja godišnja temperatura na ovom području iznosi 10,6 ˚C. Najtopliji mesec je juli sa
prosečnom temperaturom od 21,3 ˚C, a najhladniji mesec je januar sa prosečnom temperaturom od
-1,8 ˚C.
Godišnji prosek osunčanja iznosi 2100 ­ 2200 sati sa najvećom dužinom osunčanja u julu i
avgustu.
Godišnji prosek sume padavina iznosi oko 530 mm što je relativno mala količina padavina i
karakteristično je za suve krajeve.
Vetrovi po učestalosti su sevrozapadni u toku leta i severoistočni u toku zime.
Srednja godišnja brzina vetra se kreće od 2,0 ­ 2,6 m/sec.
1.5. POSTOJEĆA KOMUNALNA OPREMLJENOST PROSTORA
1.5.1. ANALIZA MREŽE SAOBRAĆAJNICA
U okviru obuhvata Plana nalazi se deonica državnog put II reda R-119.1 koji Novi Žednik
povezuje sa Starim Žednikom sa jedne strane i Čantavirom i Tornjošem sa druge strane. Planom je
obuhvaćena deonica u dužini od 3828 m od okvirne stacionaže 12+740 do okvirne stacionaže
16+568. Širina postojećeg kolovoza na državnom putu je 6 m.
Ulična mreža je po svom karakteru ortogonalna. Regulaciona širina u većini ulica je dovoljna
sa izgrađenim je kolovozom u širini od 3 m što za dvosmerni saobraćaj nije dovoljno.
9
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
U okviru Plana nalazi se deonica železničke pruge Beograd-Subotica preko koje postoje dva
pružna prelaza na području naselja i deo ukinutog pružnog pravca Žednik-Čantavir.
1.5.2. ANALIZA I KAPACITETI JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Elektroenergetska, gasovodna, vrelovodna i telekomunikaciona mreža
Postojeća elektroenergetska mreža na predmetnom kompleksu izgrađena je pretežno
nadzemno na oba naponska nivoa (srednjenaposnka mreža je uglavnom na 10 kV naponskom
nivou), a jednim manjim delom izvedena je podzemno. Trafostanice su izvedene su kao stubne
(STS) uz jednu montažno-betonsku (MBTS), trenutno zadovoljavaju potrebe postojećih potrošača
ali su nedovoljnog kapaciteta za napajanje novoplaniranih objekata električnom energijom.
Telekomunikaciona mreža naselja Novi Žednik sastoji se iz ATC Novi Žednik u ulici R.
Vujoševića, bazne stanice mobilne telefonije, optičkih TK kablova, kao i kablova mesne TK mreže.
Obezbeđen je dovoljan broj priključaka za sve postojeće korisnike uz izvestan broj slobodnih
priključaka u slučaju povećanja broja korisnika.
Distributivna gasovodna mreža (DGM) u naselju Novi Žednik je projektovana i izvedena na
bazi 850 priključaka za domaćinstva i 5 priključaka za komunalne potrošače. Izgrađena je u
zelenom pojasu pored kolovoza i trotoara na dubini od 0,8 m. KDS mreža izvedena je po trasi
DGM mreže.
Vodovodna i kanalizaciona mreža
Na teritoriji MZ Novi Žednik je izgrađen sistem za vodosnabdevanje i u funkciji je od 1973.
godine. Sistem za vodosnabdevanje stanovništva i industrije se temelji na dva bušena bunara i
hidroforskom postrojenju na lokaciji izvorišta. Bunari su prečnika 323 mm i zahvataju vode drugog
vodonosnog horizonta. Dubina bunara I je 118 m i ima izdašnost 760 l/min. Bunar II je dubine 162
m i izdašnosti 1200 l/min.
Veći deo naselja je snabdeven javnom vodovodnom mrežom, te je time vodosnabdevanje
pitkom vodom uglavnom rešeno.
Odvođenje upotrebljenih voda se rešava individualno tj. putem septičkih jama.
Odvođenje atmosferskih voda rešava se putem otvorenih kanala pored postojećih
saobraćajnica kao i razlivanjem i upijanjem u slobodni okolni prostor. Iz navedenog sledi da je u
naselju Novi Žednik zastupljen separatni sistem kanalisanja.
1.6. ANALIZA POSTOJEĆEG JAVNOG I DRUGOG ZELENILA
Na prostoru u okviru granica Plana javno zelenilo nije zastupljeno u dovoljnoj meri. U
centralnom delu naselja postoji javna površina parkovskog tipa na kojoj je prisutno gusto visoko
rastinje, ali površina iznosi tek oko 1,1 ha. Manje površine pokrivene visokim rastinjem nalaze se i
oko objekata železničke stanice, mesne zajednice i osnovne škole.
Duž uličnih pojasa zelenila gotova da nema formiranih drvoreda sa izuzetkom ulica Maršala
Tita, Radoja Vujoševića, Ilije Lubarde i Nikole Tesle ali ni tamo se ne može govoriti o kvalitetnim i
kontinualnim drvoredima, već o kraćim potezima sa proređenim stablima, neujednačene forme.
Na postojećem mesnom groblju zelenilo nije zastupljeno ni u najmanjoj meri, a slično stanje
je i u kompleksu fudbalskog igrališta.
Pojas uz koridor železničke pruge Subotica - Beograd najvećim delom je neuređen i zarastao
u šiblje koje je potencijalni uzročnik alergijskih oboljenja, tako da je neophodno ovaj prostor
raščistiti i urediti.
10
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Unutar pojedinačnih porodičnih parcela u stambenim zonama zelenilo je zastupljeno u vidu
uređenih travnjaka, retkih pojedinačnih skupina ukrasnog lišćarskog i četinarskog drveća, šiblja i
voćaka.
Zaštitni pojasevi zelenila uz obod naselja nisu formirani.
1.7. GRANICA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH PARCELA
Planom generalne regulacije za naselje Novi Žednik delimično se poklapa sa granicom iz
Regulacionog plana kojom bilo obuhvaćeno 301,42 ha.
Izmena granice građevinskog rejona naselja utvrđena Konceptom izvršena je sa ciljem:
- proširenja u cilju formiranja radne zone ka autoputu, duž regionalnog puta R-119.1
(deonica Čantavir – Novi Žednik);
- smanjenja zona stanovanja na zapadnom i severozapadnom obodu naselja u cilju
sprečavanja neracionalnog širenja naselja na račun poljoprivrednog zemljišta.
- izuzimanja poljoprivrednog zemljišta iz građevinskog rejona na južnom i severoistočnom
obodu naselja;
Izmenom granice formira se građevinsko područje ukupne površine 366,11 ha.
Po pravilu, granicama plana su obuhvaćene cele katastarske parcele, ali je na pojedinim
mestima od ovoga bilo neophodno odstupiti zbog nepovoljnog oblika i orijentacije parcela,
prvenstveno na zapadnoj granici plana.
Granica građevinskog rejona poklapa se sa granicom Plana. U okviru građevinskog rejona
definisane su površine za javne i ostale namene.
Granice Plana su naznačene i obeležene prelomnim tačkama na grafičkom prilogu broj 2.
Granica građevinskog rejona poklapa se sa granicom građevinskog područja. Opis granice
građevinskog područja je dat u smeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu, a prelomne tačke su
numerisane brojevima od 1-51:
1.
Granica počinje od tačke 1 koja se nalazi na zamišljenom preseku jugoistočne regulacije
poljskog puta 6677 sa međnom linijom parcela 4002/3 i 4002/4.
2.
Granica polazi ka severozapadu presecajući put 6677 i nastavlja u istom pravcu međnom
linijom parcela 4002/3 i 4002/4 u dužini od 368 m do tačke 2.
3.
Ovde se granica lomi ka jugozapadu i ide do tačke 3 koja se poklapa sa krajnjim severnim
temenom poljskog puta 4016, a nalazi seje na međi parcele 4000/1.
4.
Granica dalje nastavlja ka jugoistoku međnom linijom poljskog puta 4016 i parcele 4000/1
sve do tromeđe sa poljskim putem 6677 gde se nalazi tačka 4.
5.
Granica nastavlja ka jugozapadu severozapadnom regulacijom poljskog puta 6677 do
tačke 5 na susticanju sa poljskim putem 5578.
6.
Granica nastavlja sevroistočnom međom poljskog puta 5578 ka severozapadu dužinom od
27,5 m do tačke 6.
7.
Dalje granica preseca poljski put 5578 i nastalja ka jugozapadu međnom linijom parcela
4031 i 4032 i istim pravcem preseca poljski put 6679 do njegove jugozapadne regulacije
gde se nalazi tačka 7.
8.
Dalje granica ide jugozapadnom regulacijom poljskog puta ka severozapadu do njenog
zamišljenog preseka sa severoistočnom međom parcele 4046/1 do tačke 8.
9.
Granica preseca parcelu 4047 i nastavlja ka severozapadu severoistočnom međom parcele
4046/1 do tačke 9 koja se nalazi na tromeđi parcela 4046/1, 4046/8 i poljskog puta 6659/1.
10. Tačka 10 se nalazi na tromeđi parcela 4592, 4589/3 i poljskog puta 4589.
11. U tački 10 granica se lomi po duglom od 58° u desno i nastavlja severozapadno u dužini
od 883 m (upravno na međne linije njiva) do tačke 11.
12. U tački 11 granica se lomi pos uglom od 4° u levo i nastavlja severozapadno do preseka sa
severozapadnom međom parcele 3265 do tačke 12.
11
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
27-83/10
Tačka 13 je na tromeđi parcela 3265, 3264/1 i 3263.
Tačka 14 se poklapa sa krajnjim zapadnim temenom parcele 3263.
Tačka 15 je na tromeđi parcela 3262, 3264/1 i 3263.
Granica preseca put R-119.1 do tačke 16 koja je na tromeđi parcela 3238/1, 3238/2 i
postojeće severne regulacije puta R-119.1.
Tačka 17 se poklapa sa krajnjim severnim temenom parcele 3238/2.
Tačka 18 je na tromeđi parcela 3238/1, 3238/2 i 3244/1.
U tački 18 granica se lomi po duglom od 10° u levo i nastavlja u dužini od 93,5 m do
tačke 19.
Granica nastavlja ka severoistoku do tačke 20 koja je na tromeđi parcela 3244/1, 3242 i
poljskog puta 6657.
Tačka 21 se nalazi na tromeđi parcela 1682/1, 1682/6 i poljskog puta 6657.
Granica nastavlja ka severoistoku međnom linijom parcela 1682/1, 1682/6 u dužini od
52,5 m do tačke 22.
Granica nastavlja ka jugoistoku do tačke 23 se nalazi na severnom temenu parcele 1677.
Granica nastavlja ka jugoistoku međnom linijom parcela 1677 i 1679/2 i istim pravcem
produžava do preseka sa međnom linijom parcela 1679/7 i 1676/1.
Dalje granica nastavlja ka severoistoku jugoistočnim međnim linijama parcela 1679 i
1679/3 do tačke 25 koja se nalazi na krajnjem zapadnom temenu parcele 1670.
Granica nastavlja ka istoku do tačke 26 na tromeđi parcela 1664, 1666 i 1667/1.
Tačka 27 je na tromeđi parcela 1666, 1667/1 i poljskog puta 2114.
Tačka 28 je na tromeđi parcela 3772, 3773 i poljskog puta 2114.
Granica nastavlja ka jugoistoku do tačke 29 koja je na tromeđi parcela 3772, 3773 i
3777/1.
U tački 29 granica se lomi po duglom od 5° u desno i nastavlja ka jugoistoku u dužini od
do tačke 30 koja se nalazi na međnoj liniji parcela 3781/2 i 3781/3.
Granica nastavlja ka severoistoku međnom linijom parcela 3781/2 i 3781/3 i u istom
pravcu preseca poljski put 6668 do njegove severoistočne regulacije gde se nalazi tačka
31.
Granica nastavlja ka jugoistoku do tačke 32 koja je na tromeđi parcela 3781/2 i 3781/3 i
poljskog puta 6668.
Granica se u tački 32 lomi pod uglom 49° u levo i nastavlja ka jugoistoku do međne linije
parcela 3781/1 i 3781/2, odnosno tačke 33.
Granica nastavlja ka severoistoku međnom linijom parcela 3781/1 i 3781/2 do tačke 34 na
tromeđi sa parcelom 3815/2.
Tačka 35 je na tromeđi parcela 3783/2, 3815/1 i 3815/2.
Granica nastavlja ka severoistoku međnom linijom parcela 3815/1 i 3815/2 i u istom
pravcu preseca poljski put 6678 do njegove severoistočne regulacije gde se nalazi tačka
36.
Granica nastavlja ka jugoistoku severoistočnom regulacijom poljskog puta 6678 do tačke
37 na tromeđi sa parcelama 3968/1 i 3967/6.
Granica nastavlja ka severoistoku međnom linijom parcela 3968/1 i 3967/6 do tačke 38 na
tromeđi sa parcelom 3841/1.
Granica nastavlja ka jugoistoku severoistočnim međnim linijama parcela 3967/6, 3967/5,
3967/4, 3967/3, 3967/2, 3967/1 i 3964/1 do tačke 39 koja je na tromeđi sa parcela 3842/1,
3842/3 i 3962/1.
Granica nastavlja ka severoistoku međnom linijom parcela 3842/1 i 3842/3 i u istom
pravcu preseca poljski put 6674 do njegove severoistočne regulacije gde se nalazi tačka
40.
Granica nastavlja ka jugoistoku severoistočnom regulacijom poljskog puta 6674 u dužini
od 637 m do tačke 41.
12
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
27-83/10
Granica se u tački 41 lomi pod uglom 50° u levo i nastavlja ka jugoistoku u dužini od 48
m do tačke 42.
Granica iz tačke 42 lomi nastavlja presecajući put R-119.1 ka jugozapadu do tačke 43 na
tromeđi puta R-119.1, poljskog puta 3931 i parcele 3932.
Granica nastavlja ka jugoistoku južnom regulacijom puta R-119.1 u dužini od 214,5 m do
tačke 44 na tromeđi parcela 3931, 3930 i poljskog puta 6775/1.
Granica nastavlja ka jugozapadu do tačke 45 koja se nalazi na severozapadnoj regulaciji
poljskog puta 6775/1, 86 m severoistočno od tromeđe sa parcelama 3946 i 3951 (mereno
po regulaciji poljskog puta).
Tačka 46 se nalazi na tromeđi poljskog puta 6775/1 i parcela 3946 i 3951.
Granica nastavlja ka jugozapadu severozapadnom regulacijom poljskog puta 6775/1 do
tačke 47, na preseku sa jugozapadnom međom poljskog puta 6670.
Granica nastavlja ka severozapadu jugozapadnom regulacijom poljskog puta 6670 do
tačke 48 na tromeđi sa parcelama 3980 i 3982.
Granica nastavlja ka jugozapadu međnom linijom parcela 3980 i 3982 do tačke 49 na
tromeđi sa parcelom 3995/4.
Granica nastavlja ka severozapadu međnom linijom parcela 3980 i 3999 do tačke 50 na
jugoistočnoj regulaciji poljskog puta 6677.
Granica nastavlja ka jugozapadu jugoistočnom regulacijom poljskog puta 6677 i zatvara
se u tački 1.
Granicom Plana detaljne regulacije obuhvaćene su
delovi):
1668, 1669, 1670, 1673, 1675, 1677, 1678, 1681, 2652, 3070,
3253, 3255, 3256, 3258, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3274,
3290, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303,
3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320,
3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336,
3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352,
3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368,
3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384,
3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400,
3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417,
3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433,
3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449,
3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465,
3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481,
3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497,
3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3518,
3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538,
3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3554, 3555, 3556,
3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572,
3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588,
3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604,
3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620,
3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3635, 3636, 3637,
3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653,
3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669,
3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685,
3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701,
3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720,
sledeće katastarske parcele (cele i
3245, 3246, 3249,
3275, 3276, 3277,
3304, 3306, 3307,
3321, 3322, 3323,
3337, 3338, 3339,
3353, 3354, 3355,
3369, 3370, 3371,
3385, 3386, 3387,
3401, 3402, 3403,
3418, 3419, 3420,
3434, 3435, 3436,
3450, 3451, 3452,
3466, 3467, 3468,
3482, 3483, 3484,
3498, 3500, 3501,
3519, 3522, 3525,
3539, 3541, 3542,
3557, 3558, 3559,
3573, 3574, 3575,
3589, 3590, 3591,
3605, 3606, 3607,
3621, 3622, 3623,
3638, 3639, 3640,
3654, 3655, 3656,
3670, 3671, 3672,
3686, 3687, 3688,
3703, 3704, 3705,
3721, 3722, 3723,
3250, 3251,
3280, 3281,
3308, 3309,
3324, 3325,
3340, 3341,
3356, 3357,
3372, 3373,
3388, 3389,
3405, 3406,
3421, 3422,
3437, 3438,
3453, 3454,
3469, 3470,
3485, 3486,
3502, 3503,
3526, 3527,
3543, 3544,
3560, 3561,
3576, 3577,
3592, 3593,
3608, 3609,
3624, 3625,
3641, 3642,
3657, 3658,
3673, 3674,
3689, 3690,
3706, 3707,
3724, 3725,
3252,
3282,
3310,
3326,
3342,
3358,
3374,
3390,
3407,
3423,
3439,
3455,
3471,
3487,
3505,
3528,
3545,
3562,
3578,
3594,
3610,
3626,
3643,
3659,
3675,
3691,
3710,
3726,
13
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742,
3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758,
3759, 3762, 3763, 3765, 3767, 3768, 3770, 3771, 3772, 3781, 3931, 3932, 3941, 3942, 3943, 3946,
3951, 3952, 3957, 3958, 3959, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3978, 3980, 4001, 4002, 4004,
4005, 4006, 4007, 4014, 4015, 4017, 4033, 4039, 4040, 4041, 4043, 4047, 4075, 4077, 4078, 4079,
4080, 4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097,
4098, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114,
4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4128, 4129, 4130, 4132, 4133,
4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4150, 4151,
4152, 4153, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170,
4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186,
4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202,
4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4210, 4211, 4212, 4213, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221,
4222, 4223, 4224, 4226, 4227, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239,
4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256,
4257, 4258, 4259, 4262, 4263, 4264, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4279,
4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295,
4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311,
4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327,
4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343,
4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359,
4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376,
4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393,
4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409,
4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4422, 4423, 4425, 4426, 4427, 4428,
4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4443, 4445, 4446,
4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463,
4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480,
4481, 4482, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497,
4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513,
4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4523, 4524, 4525, 4526, 4528, 4529, 4530, 4532,
4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4557, 4559, 4560, 4562, 4579, 4589,
6047, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6647, 6653, 6654, 6657, 6658, 6666, 6667,
6668, 6674, 6675, 6676, 6677, 6685, 66387, 1667/1, 1667/2, 1671/1, 1671/2, 1671/3, 1672/1,
1672/2, 1674/1, 1674/2, 1674/3, 1674/4, 1674/5, 1676/1, 1676/2, 1679/14, 1679/15, 1679/4,
1679/5, 1680/1, 1682/6, 2115/1, 2630/6, 3238/2, 3244/1, 3247/1, 3247/2, 3247/3, 3247/4, 3248/1,
3248/1, 3248/2, 3248/3, 3254/1, 3254/2, 3257/1, 3257/2, 3257/3, 3257/4, 3259/1, 3259/2, 3267/1,
3270/1, 3270/4, 3278/15, 3279/1, 3279/10, 3279/11, 3279/12, 3279/13, 3279/14, 3279/16, 3279/17,
3279/18, 3279/19, 3279/2, 3279/20, 3279/21, 3279/22, 3279/23, 3279/24, 3279/25, 3279/26,
3279/27, 3279/28, 3279/29, 3279/3, 3279/30, 3279/31, 3279/32, 3279/33, 3279/34, 3279/35,
3279/35, 3279/36, 3279/37, 3279/38, 3279/39, 3279/4, 3279/40, 3279/41, 3279/42, 3279/42,
3279/43, 3279/44, 3279/5, 3279/6, 3279/7, 3279/8, 3279/9, 3283/1, 3283/10, 3283/11, 3283/13,
3283/2, 3283/3, 3283/5, 3283/6, 3283/7, 3283/8, 3285/1, 3285/2, 3285/4, 3285/5, 3285/6, 3285/7,
3285/8, 3285/9, 3289/1, 3289/2, 3289/3, 3289/4, 3289/5, 3289/6, 3289/7, 3289/8, 3289/9, 3291/1,
3291/2, 3291/3, 3291/4, 3291/5, 3292/1, 3292/10, 3292/2, 3292/3, 3292/4, 3292/5, 3292/6, 3292/7,
3292/8, 3292/9, 3293/1, 3293/3, 3293/4, 3293/5, 3293/6, 3293/7, 3293/8, 3294/1, 3294/10,
3294/11, 3294/2, 3294/3, 3294/4, 3294/5, 3294/6, 3294/7, 3294/8, 3294/9, 3404/1, 3404/2, 3499/1,
3499/2, 3504/1, 3504/2, 3514/1, 3514/2, 3516/1, 3516/2, 3517/1, 3517/2, 3517/3, 3520/1, 3520/2,
3520/3, 3520/4, 3520/5, 3520/6, 3520/7, 3520/8, 3521/1, 3521/10, 3521/11, 3521/12, 3521/13,
3521/2, 3521/3, 3521/4, 3521/5, 3521/6, 3521/7, 3521/8, 3521/9, 3523/1, 3523/2, 3524/1, 3524/2,
3524/3, 3524/4, 3553/1, 3553/2, 3634/1, 3634/2, 3702/1, 3702/2, 3708/1, 3708/2, 3709/1, 3709/2,
14
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
3760/1, 3760/2, 3760/3, 3760/4, 3760/5, 3760/6, 3760/7, 3760/8, 3761/1, 3761/2, 3764/1, 3764/2,
3766/1, 3766/2, 3769/1, 3769/2, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3777/4, 3778/1, 3778/2, 3778/3, 3780/2,
3781/1, 3781/2, 3781/3, 3781/4, 3782/1, 3782/2, 3782/3, 3782/4, 3782/5, 3783/1, 3815/2, 3842/2,
3842/3, 3842/4, 3938/1, 3938/2, 3938/3, 3938/4, 3938/5, 3939/1, 3939/2, 3939/3, 3939/4, 3940/1,
3940/2, 3940/3, 3940/4, 3944/1, 3944/2, 3944/3, 3945/1, 3945/2, 3953/1, 3960/1, 3960/2, 3960/3,
3961/1, 3961/2, 3961/3, 3962/1, 3962/2, 3962/3, 3963/1, 3963/2, 3963/3, 3964/1, 3964/2, 3964/3,
3965/1, 3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3967/6, 3969/1, 3969/2,
3977/1, 3977/2, 4000/1, 4000/2, 4000/3, 4000/4, 4000/6, 4002/1, 4002/2, 4002/3, 4002/4, 4002/5,
4002/6, 4002/7, 4002/8, 4005/5, 4009/1, 4009/2, 4009/3, 4009/4, 4010/1, 4010/2, 4010/3, 4011/1,
4011/2, 4011/3, 4011/4, 4012/1, 4012/2, 4012/3, 4012/4, 4013/1, 4013/2, 4018/1, 4018/10,
4018/11, 4018/12, 4018/13, 4018/14, 4018/15, 4018/16, 4018/18, 4018/19, 4018/2, 4018/3, 4018/4,
4018/5, 4018/6, 4018/7, 4018/8, 4018/9, 4034/1, 4034/10, 4034/11, 4034/12, 4034/13, 4034/14,
4034/15, 4034/16, 4034/17, 4034/18, 4034/2, 4034/3, 4034/4, 4034/5, 4034/6, 4034/7, 4034/8,
4034/9, 4035/1, 4035/10, 4035/11, 4035/12, 4035/13, 4035/14, 4035/15, 4035/16, 4035/17,
4035/18, 4035/19, 4035/2, 4035/20, 4035/21, 4035/22, 4035/23, 4035/24, 4035/25, 4035/26,
4035/27, 4035/28, 4035/29, 4035/3, 4035/30, 4035/31, 4035/32, 4035/33, 4035/34, 4035/35,
4035/36, 4035/37, 4035/38, 4035/39, 4035/4, 4035/40, 4035/41, 4035/42, 4035/43, 4035/44,
4035/45, 4035/46, 4035/47, 4035/48, 4035/49, 4035/5, 4035/50, 4035/51, 4035/52, 4035/53,
4035/54, 4035/55, 4035/56, 4035/57, 4035/58, 4035/59, 4035/6, 4035/60, 4035/61, 4035/7, 4035/8,
4035/9, 4036/1, 4036/2, 4036/3, 4036/4, 4036/5, 4036/6, 4036/7, 4037/1, 4037/10, 4037/11,
4037/12, 4037/13, 4037/14, 4037/15, 4037/16, 4037/17, 4037/18, 4037/19, 4037/2, 4037/20,
4037/21, 4037/22, 4037/23, 4037/24, 4037/25, 4037/3, 4037/4, 4037/5, 4037/6, 4037/7, 4037/8,
4037/9, 4038/1, 4038/10, 4038/2, 4038/3, 4038/4, 4038/5, 4038/6, 4038/7, 4038/8, 4038/9, 4042/1,
4044/1, 4044/2, 4045/1, 4045/10, 4045/11, 4045/12, 4045/13, 4045/14, 4045/15, 4045/17, 4045/18,
4045/19, 4045/2, 4045/20, 4045/21, 4045/22, 4045/23, 4045/24, 4045/25, 4045/26, 4045/27,
4045/28, 4045/29, 4045/3, 4045/30, 4045/31, 4045/32, 4045/33, 4045/34, 4045/35, 4045/36,
4045/37, 4045/38, 4045/39, 4045/4, 4045/40, 4045/41, 4045/42, 4045/43, 4045/44, 4045/45,
4045/46, 4045/47, 4045/49, 4045/5, 4045/50, 4045/52, 4045/53, 4045/54, 4045/55, 4045/55,
4045/56, 4045/57, 4045/58, 4045/59, 4045/6, 4045/60, 4045/61, 4045/62, 4045/63, 4045/64,
4045/65, 4045/66, 4045/67, 4045/68, 4045/69, 4045/7, 4045/70, 4045/71, 4045/72, 4045/73,
4045/74, 4045/75, 4045/76, 4045/8, 4045/9, 4046/10, 4046/11, 4046/12, 4046/13, 4046/14,
4046/15, 4046/16, 4046/17, 4046/18, 4046/19, 4046/2, 4046/20, 4046/21, 4046/3, 4046/4, 4046/6,
4046/7, 4046/8, 4046/9, 4047/2, 4048/3, 4076/1, 4076/2, 4081/1, 4081/2, 4081/3, 4081/4, 4083/1,
4083/2, 4120/1, 4126/1, 4126/2, 4127/1, 4127/2, 4141/1, 4141/2, 4155/1, 4155/2, 4155/3, 4155/4,
4208/1, 4208/2, 4209/1, 4209/2, 4228/1, 4240/1, 4260/1, 4260/2, 4279/2, 4279/3, 4282/1, 4360/1,
4360/2, 4413/2, 4420/2, 4421/1, 4421/2, 4424/1, 4424/2, 4442/1, 4442/2, 4444/1, 4444/2, 4447/1,
4447/2, 4516/14, 4522/1, 4522/2, 4527/1, 4527/2, 4527/3, 4527/4, 4531/1, 4531/2, 4533/1, 4533/2,
4542/5, 4544/1, 4544/2, 4544/3, 4544/4, 4544/5, 4544/6, 4544/7, 4545/1, 4545/2, 4545/3, 4545/4,
4545/5, 4545/6, 4545/7, 4545/8, 4546/1, 4546/10, 4546/11, 4546/12, 4546/13, 4546/15, 4546/18,
4546/19, 4546/2, 4546/20, 4546/21, 4546/22, 4546/3, 4546/4, 4546/5, 4546/6, 4546/7, 4546/8,
4546/9, 4551/1, 4551/2, 4551/3, 4551/4, 4551/5, 4551/6, 4551/7, 4551/8, 4552/1, 4552/10,
4552/11, 4552/12, 4552/13, 4552/14, 4552/2, 4552/3, 4552/4, 4552/6, 4552/7, 4552/8, 4552/9,
4553/2, 4555/1, 4555/10, 4555/11, 4555/12, 4555/13, 4555/14, 4555/15, 4555/2, 4555/3, 4555/4,
4555/5, 4555/6, 4555/7, 4555/8, 4555/9, 4556/1, 4556/2, 4556/3, 4556/4, 4558/1, 4558/11,
4558/12, 4558/13, 4558/2, 4558/3, 4558/4, 4558/5, 4558/6, 4558/7, 4558/8, 4558/9, 4561/1,
4561/2, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4563/4, 4564/1, 4564/2, 4564/3, 4564/4, 4564/5, 4577/3, 4578/2,
4582/1, 4582/2, 4582/3, 4582/4, 4583/1, 4583/2, 4584/1, 4584/2, 4584/3, 4585/1, 4585/10, 4585/2,
4585/3, 4585/4, 4585/5, 4585/6, 4585/7, 4585/8, 4585/9, 4586/1, 4586/2, 4586/3, 4586/4, 4586/5,
4586/6, 4586/7, 4587/1, 4587/2, 4587/4, 4588/1, 4588/2, 4588/3, 4589/1, 4589/2, 4589/3, 4589/4,
4589/5, 4589/6, 4589/7, 4589/8, 5581/2, 6631/1, 6631/2, 6631/3, 6643/2, 6645/1, 6650/3, 6652/1,
6652/2, 6652/4, 6669/1, 6679/2, 6679/3, 6679/4, 6679/5, 6680/1, 6680/3 i 6680/5 K.O. Žednik.
15
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
PLANSKI DEO
II PRAVILA UREĐENJA PROSTORA
2.1. PODELA NASELJA NA URBANISTIČKE CELINE PREMA
URBANISTIČKIM POKAZATELJIMA I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA
Građevinsko područje naselja podeljeno je na 13 urbanističkih celina - zona. Predlog podele
izrađen je na osnovu fizičkih karakteristika prostora, preovlađujućih namena površina, položaja u
odnosu na glavne saobraćajne koridore i razvojnih potencijala.
1. Stari centar (10,5 ha) – razvija se oko naseljskog parka i obuhvata komplekse Srpske
pravoslavne crkve, Mesne zajednice, Osnovne škole, Doma kulture, Železničke stanice i
stambene parcele u neposrednom susedstvu, kao i niz neizgrađenih parcela između Crkve
i Ulice maršala Tita.
2. Stambena zona šireg centra (23,7 ha) – obuhvata prostor u okolini Starog centra,
omeđen koridorom železnice, ulicama Maršala Tita, Njegoševom, Vojvođanskom i
zapadnom međom parcele 4324 (zona Novog centra). Odlikuje se prcelama nešto manje
površine od ostatka naselja, a samim tim i većom gustinom stanovanja.
3. Stambena zona „Severozapad” (24,2 ha) – prostire se zapadno od koridora železnice i
severno od Ulice maršala Tita. Ka severozapadu se prostire do granice građevinskog
područja. Prostor je izgrađen pretežno porodičnim stambenim objektima, osim uzanog
pojasa uz granicu naselja koji je neizgrađen.
4. Stambena zona „Jugozapad” (59,9 ha) – prostire se zapadno od koridora železnice i
južno od Ulice maršala Tita. Ka jugozapadu se prostire do granice građevinskog područja.
Severoistočni deo zone, bliže centru izgrađen je pretežno porodičnim stambenim
objektima, dok je širok pojas uz granicu naselja neizgrađen i bez formiranih ulica.
5. Stambena zona „Jugoistok” (34,3 ha) – prostire se istočno od koridora železnice i južno
od Stambene zone šireg centra. Obuhvata red parcela južno od Ulice braće Pualić i red
parcela istočno od Ulice Petra Kočića. Sa južne i istočne strane omeđena je granicom
naselja i zonama Sportskog centra i Radnom zonom „Jug”. Prostor je izgrađen pretežno
porodičnim stambenim objektima, osim jugoistočnog dela i krajnjeg južnog oboda zone
koji su neizgrađeni.
6. Stambena zona „Severoistok” (28,9 ha) – prostire se istočno od koridora železnice i
severno od Ulice maršala Tita. Sa severne strane omeđen je kolosekom pruge Novi Žednik
- Čantavir. Prostor je izgrađen pretežno porodičnim stambenim objektima, osim krajnjeg
istočnog oboda zone koji je neizgrađen.
7. Novi centar (13,4 ha) – prostire se južno od Ulice maršala Tita i pruge Novi Žednik Čantavir i istočno od Stambene zone šireg centra. Sa zapadne strane omeđen je parcelom
4009 (Sportski centar) i parcelom 4014 (Radna zona „Jug”), sa južne strane granicom
naselja, a sa istočne strane parcelom 4002/4 (Radna zona „Jugoistok”). Prostor je u
potpunosti neizgrađen i bez formiranih ulica, a položaj u odnosu na okolne planirane i
16
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
postojeće zone daje mu potencijal za formiranje još jednog centra naselja sa javnim,
poslovnim i stambenim sadržajima.
8. Sportski centar (7,9 ha) – obuhvata parcelu 4009 (na kojoj se nalaze postojeći kompleks
fubalskog igrališta i crpna stanica za snabdevanje naselja vodom) i neizgrađene parcele
4018/1 i 4018/19. Sa istočne strane omeđen je zapadnom međom parcele 4014 (Poslovna
zona „Jug”).
9. Radna zona „Jug” (13,7 ha) – nalazi se južno od Stambene zone „Jugoistok”, Sportskog
centra i Novog centra. Prostire se ka jugu do granice naselja. Obuhvata pretežno
neizgrađeno zemljište osim parcela 4034/1 i 4014 gde su formirani manji poslovni
kompleksi.
10. Poslovna zona (8,3 ha) – nalazi se severno od Ulice maršala Tita i pruge Novi Žednik Čantavir. Prostire se ka severu i istoku do granice naselja i južne međe parcele 3781/2
(Novo groblje). Obuhvata pretežno neizgrađeno zemljište osim parcele na kojoj je
izgrađena glavna merna regulaciona stanica gasovoda.
11. Novo groblje (18,3 ha) – nalazi se isočno od koridora železnice i severno od pruge Novi
Žednik - Čantavir. Sa severne strane prostor je omeđen granicom naselja, a na krajnjem
jugoistoku Poslovnom zonom. Prostor je u postpunosti neizgrađen.
12. Radna zona „Severoistok” (47,4 ha) – prostire se uz Ulicu maršala Tita (R-119.1) sa
njene severne strane, istočno od Poslovne zone ka autoputu E-75. Sa severne i istočne
strane omeđena je granicom naselja. Prostor je u postpunosti neizgrađen.
13. Radna zona „Jugoistok” (75,7 ha) – prostire se uz prugu Novi Žednik - Čantavir sa
njene južne strane, istočno od Novog centra ka autoputu E-75. Sa Južne i istočne strane
omeđena je granicom naselja. Prostor je u postpunosti neizgrađen
2.2. PODELA ZEMLJIŠTA OBUHVAĆENOG PLANOM NA POVRŠINE
JAVNE NAMENE I POVRŠINE OSTALE NAMENE
Na osnovu utvrđenog režima korištenja prostora proisteklog iz definisanih pravila uređenja
prostora u granicama Plana, izvršena je podela zemljišta na:
- POVRŠINE JAVNE NAMENE, koje obuhvata prostor površine 102,61 ha, i
- POVRŠINE OSTALE NAMENE, koje obuhvata prostor površine 261,78 ha.
Površina od 1,72 ha razradiće se planom detaljne regulacije.
Linije razgraničenja površina javne i ostale namene definisane su prelomnim tačkama
novoformiranih linija (analitičko-geodetskim podacima datim na kraju ovog poglavlja), kao i
postojećim regulacionim linijama, tako da se na osnovu Plana može sprovesti parcelacija i
preparcelacija u cilju sprovođenja razgraničenja ovih površina.
2.2.1. POVRŠINE JAVNE NAMENE
Površine javne namene obuhvataju prostore izgrađene ili namenjene za uređenje ili izgradnju
javnih objekata ili javnih površina za koje se utvrđuje opšti interes u skladu sa posebnim zakonom.
Predložene površine javne namene čine cca 28% predviđenog građevinskog područja,
odnosno 102,61 ha.
17
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Za površine javne utvrđuje se zemljište koje je dalje razgraničeno na sledeće zone u pogledu
namene površina:
1. POSTOJEĆE I PLANIRANE ULICE;
2. JAVNA POVRŠINA ZA FORMIRANJE CENTRALNOG TRGA
SA PREHRAMBENOM PIJACOM
3. KORIDORI ŽELEZNICE
4. JAVNE USTANOVE
5. PIJACA
6. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
7. GROBLJE
8. SPORT I REKREACIJA
9. PARKOVI
10. ZAŠTITNO ZELENILO
2.2.1.1. Postojeće i planirane ulice
Postojeće korigovane i planirane regulacije ulica (58,68 ha) unutar kojih je planirana
izgradnja saobraćajne infrastrukture u skladu sa rangom saobraćajnice, kao i komunalne
infrastrukture, dimenzionisane su u odnosu na utvrđene urbanističke parametre i u skladu sa
studijama i planovima razvoja definisanih od strane nadležnih institucija i preduzeća u cilju
stvaranja uslova za izgradnju objekata u odgovarajućim zonama namene površina. U grafičkom
prilogu 4.05 prikazane su regulacione linije čiji su novoplanirani elementi definisani analitičkim
podacima. U istom prilogu definisani su i ulični profili sa elementima saobraćajne infrastrukture i
pojasevima uličnog zelenila.
2.2.1.2. Javna površina za formiranje centralnog trga sa prehrambenom pijacom
Novi Žednik trenutno nema formiran centar naselja u punom smislu, ali postoje odrednice
koje sugerišu prostor na kome bi trebalo da se formira budući centar. To su na prvom mestu
postojeći Centralni park i kompleks hrama Srpske pravoslavne crkve, neposredno uz park.
Nedostajući trg planira se na površini na kojoj će činiti prostorni kontinuitet sa parkom, crkvom i
javnim ustanovama u neposrednoj blizini. Površina je trapezastog oblika. Sa severne strane trg je
omeđen Ulicom maršala Tita, a sa južne Ulicom Ilije Lubarde. Sa istočne i zapadne strane omeđen
je građevinskim parcelama koje su namenjene izgradnji objekata centralnih sadržaja.
Za uređenje centralnog trga utvrđuje se raspisivanje javnog arhitektonsko- urbanističkog
konkursa. Moguće je privođenje prostora nameni u dve faze. Trg planirti kao pešačku zonu sa
mogućnošću pristupa dostavnih i interventih vozila. Uz obod trga zadržati postojeći kolovoz koji
povezuje ulice Ilije Lubarde i Maršala Tita. Parterne površine urediti popločanjem, elementima
hortikulturnog uređenja, urbanog mobilijara (klupe, držači za bicikle, korpe za otpatke), javne
rasvete i vodenih površina (česme ili fontane).
Deo prostora od približno 1500 m2 rezervisati za formiranje zelene pijace sa potrebnim
pratećim sadržajima. Kapacitet pijace treba da bude 30-50 tezgi i 10-20 zatvorenih prodajnih lokala.
U okviru trga potrebno je izgraditi parking za smeštaj vozila prodavaca i dostavna vozila, kao
i parking za vozila kupaca.
U okviru standarda za infrastrukturnu opremljenost obavezno je obezbediti:
- konstantan pristup dovodu tople i hladne vode prostorima za prodaju mesa, ribe i mlečnih
proizvoda,
- rashladne uređaje prostorima za prodaju mesa, ribe i mlečnih proizvoda,
- toalet,
- kante za smeće na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 50 m.
18
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Prilikom izrade projekta pijace pridržavati se svih važećih propisa i normativa vezanih za ovu
vrstu objekata.
Za formiranje centralnog trga sa prehrambenom pijacom izdvajaju se sledeće katastarske
parcele (cele i delovi): 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418 i 4419 K.O. Novi Žednik.
2.2.1.3. Koridori železnice
Koridori železničkih pruga Beograd-Subotica i Novi Žednik-Čantavir zadržavaju se u
postojećim granicama, uz korekcije regulacije na mestima gde se železničko zemljište nepotrebno
preklapa sa postojećim ulicama. Korigovane regulacije definisane su analitičkim podacima u
grafičkom prilogu 4.05. Unutar koridora železnice nalazi se objekat železničke stanice koji je
kategorisan kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom. Svaka intervencija na ovom objektu
podrazumeva prethodno pribavljanje uslova od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika
kulture Subotica.
2.2.1.4. Javne ustanove
Osnovna škola
Postojeća osnovna škola izgrađena je u okviru kompleksa javnih ustanova koji se prostire na
parcelama 4274, 4279, 4279/2, 4279/3, 4280, 4281 i 4282. U ovom kompleksu nalazi se i zgrada
Mesne zajednice, objekat doma za stara lica, kao i predškolska ustanova koja koristi prostorije
škole. U cilju razdvajanja funkcija planira se formiranje zasebnih kompleksa, a u skladu sa tim
definiše se površina za formiranje kompleksa Osnovne škole. Granica kompleksa škole opisana je
analitičkim podacima u grafičkom prilogu 4.05. Sledeće parcele (cele i delovi) ulaze u sastav
kompleksa šklole: 4274, 4279, 4279/2, 4279/3, 4280, 4281 i 4282.
Ukoliko se planira dopuna sadržaja i kapaciteta izgradnjom novih ili dogradnjom postojećih
objekata obavezna je izrada urbanističkog projekta. U slučaju potrebe za proširenjem granica
kompleksa potrebna je izrada urbanističkog projekta ili plana detaljne regulacije. Tom prilikom
potrebno je zadovoljiti sledeće parametre:
- 1,8 m2 površine učionice po učeniku
- izgrađena bruto površina 7,0-8,0 m2 /po učeniku
- 28-32 učenika u učionici
- spratnost objekta P+1 (vertikalno povećanje gabarita nije dozvoljeno)
- slobodna površina 25-30 m2 /po učeniku
- jedno parking mesto na 70 m² korisnog prostora
- indeks zauzetosti: do 40%
- zelene površine: minimalno 30%
Pored navedenih parametara obavezno je ispoštovati i sve druge važeće propise i normative
za osnovne škole, kao i opšte uslove za izgradnju objekata.
Predškolska ustanova
Postojeća predškolska ustanova koristi prostorije unutar objekta Osnovne škole. Na taj način
se nepovoljno mešaju funkcije i istovremeno se onemogućava eventualno povećanje kapaciteta
ustanove. Zbog toga se na delu zemljišta koje pripada školskom kompleksu planira izdvajanje
zasebne površine za predškolsku ustanovu na kojoj će biti moguća izgradnja novog objekta
predškolske ustanove i uređenje pripadajuće slobodne površine. Površina je definisana u grafičkom
prilogu 4.05. Parcele čiji delovi ulaze u sastav ove površine su 4281 i 4282. Za izgradnju objekta i
uređenje kompleksa, kao i za bilo kakve dalje intervencije u pogledu dogradnje propisuje se izrada
urbanističkog projekta. Pri tome je potrebno pridržavati se sledećih parametara:
19
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- indeks zauzetosti: do 40%
- spratnost prizemna (P)
- jedno parking mesto na 70 m2 korisnog prostora
- veličina grupa 10-15 dece
- slobodna površina 10-15 m2 po detetu
- za jasleni uzrast (1-3 godine) potrebna izgrađena površina 4,5 m2 po detetu
- za uzrast 3-7 godina potrebna izgrađena površina 5,5 m2 po detetu
Pored navedenih parametara obavezno je ispoštovati i sve druge važeće propise i normative
za predškolske ustanove, kao i opšte uslove za izgradnju objekata.
Dom za stara lica
Postojeći objekat doma za stara lica nalazi se u okviru kompleksa škole na parceli 4281 i
stoga je potrebno njegovo izmeštanje. Formiranje kompleksa doma za stara lica planira se na
parcelama 4298 i 4299. Ova ustanova je u funkciji dnevnog boravka starih lica. Za izgradnju
objekta i uređenje dvorišta potrebna je izrada urbanističkog projekta, uz poštovanje sledećih
parametara:
- spratnost objekta do P+1
- jedno parking mesto na 70 m2 korisne površine
- indeks zauzetosti: do 40%
- potrebna izgrađena površina 5 m2 po korisniku
- potrebna slobodna površina 5 m2 po korisniku
Pored navedenih parametara obavezno je ispoštovati i sve druge važeće propise i normative
za ovu vrstu ustanova, kao i opšte uslove za izgradnju objekata.
Zdravstvena stanica
Objekat zdravstvene stanice izgrađen je na parceli 4215 na kojoj se nalazi centralni park.
Objekat je prizeman. Planira se da se ovaj objekat zadrži, kao i da zadrži namenu. U cilju
adekvatnog korišćenja objekta i mogućnosti njegovog proširenja planira se izdvajanje površine od
890 m2 u okviru sadašnjeg Centralnog parka za formiranje parcele zdravstvene stanice. Površina je
definisana u grafičkom prilogu 4.05.
U slučaju potrebe za proširenjem kapaciteta i dogradnjom objekta obavezna je izrada
urbanističkog projekta. Pri tome se pridržavati sledećih parametara:
- indeks zauzetosti do 40%
- spratnost objekta do P+1
- Parkiranje za potrebe stanice obezbediti ispred zdravstvene stanice u Ulici Ilije Lubarde.
Izgraditi jedno parking mesto na 70 m2 korisne površine objekta.
Dom kulture
Objekat doma kulture izgrađen je na parceli 4194. Planira se da objekat zadrži namenu.
Moguće je proširenje sadržaja kopmpleksa drugim sadržajima kulture (biblioteka, pozorište,
muzej i sl.) i dopunskim ugostiteljskim sadržajem (restoran, kafić ili diskoteka). U slučaju
potrebe za dogradnjom postojećeg objekta ili izgradnjom novog obavezna je izrada
urbanističkog projekta. Za proširenje granica kompleksa potrebna je izrada urbanističkog
projekta ili plana detaljne regulacije. Pri tome se pridržavati sledećih parametara:
- spratnost objekta do P+2
- jedno parking mesto na 10 sedišta u sali
- indeks zauzetosti: do 50%
- potrebna izgrađena površina: 6 m2 po sedištu u Sali
20
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- potrebna površina sale: 3 m2 po sedištu
- potrebna površina parcele 10-14 m2 po korisniku
- za čitaonice
Za sadržaj biblioteke ili čitaonice
- 3 m2 po korisniku
- 1500 knjiga na 1000 stanovnika
- površina 80 knjiga/m2
- prateći prostor 10 m2 po zaposlenom
- parking 1/5 korisnika + 1/2 zaposlenih
Pored navedenih parametara obavezno je ispoštovati i sve druge važeće propise i normative
za ovu vrstu ustanova, kao i opšte uslove za izgradnju objekata.
Objekat mesne zajednice
Objekat mesne zajednice izgrađen je na parceli 4280 na kojoj je izgrađen i kompleks Osnovne
škole. Objekat je kategorisan kao nepokretno kulturno dobro pod prethodnom zaštitom. Planira se
izdvajanje površine za formiranje parcele objekta mesne zajednice, prema grafičkom prilogu 4.05.
Za potrebe dogradnje postojećeg objekta ili izgradnje novog, potrebna je izrada urbanističkog
projekta. Za bilo kakve intervencije na postojećem objektu potrebni su uslovi Međuopštinskog
zavoda za zaštitu spomenika kuture Subotica.
Autobusko stajalište
Za potrebe međumesnog putničkog saobraćaja planira se izgradnja autobuskog stajališta sa
nadstrešnicom i kioskom. Planirana lokacije je preko puta železničke stanice, naspram parcele
4421/2. Tačan položaj objekta sa uređenjem saobraćajnih i parternih površina definisaće se
urbanističkim projektom.
2.2.1.5. Komunalni objekti
Pijaca
Naselju nedostaje adekvatan pijačni prostor te se u tu svrhu namenjuje površina od 1,35 ha.
Na ovom prostoru se prema potrebi može, u zavisnosti od potrebe, formirati više pijačnih
kompleksa prema vrsti robe (prehrambena, kvantaška, specijalizovane robe). Parcele čiji delovi se
namenjuju za formiranje pijace su: 4000/2, 4001, 4002/1, 4004, 4005/5, 4006 i 4007. Za formiranje
kompleksa i izgradnju objekata obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Prodajni prostor za prehrambenu robu i robu široke potrošnje treba da je natkriven.
Dozvoljena je i izgradnja zatvorenih prodajnih objekata prizemne spratnosti (P) koji čine celinu sa
pijačnim prostorom. Maksimalni indeks zauzetosti uključujući i natkrivene površine iznosi 70%.
U okviru parcele pijace obavezno je izgraditi parking za smeštaj vozila prodavaca i dostavna
vozila, kao i parking za vozila kupaca. Za parkiranje obezbediti:
- 1 parking mesta za prodavca i dostavna vozila na svake 2 tezge
- 3 parking mesta za vozila posetilaca na svakih 100 m2 površine pijace
U okviru standarda za infrastrukturnu opremljenost obavezno je obezbediti:
- konstantan pristup dovodu tople i hladne vode prostorima za prodaju mesa, ribe i mlečnih
proizvoda,
- rashladne uređaje prostorima za prodaju mesa, ribe i mlečnih proizvoda,
- toalet,
- kante za smeće na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 50 m.
21
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Prilikom izrade projekta pridržavati se svih važećih propisa i normativa vezanih za ovu vrstu
objekata.
Vodozahvat
Objekat vodozahvata nalazi se na parceli 4009/3 i ovim planom se isti zadržava. Za
eventualnu izgradnju novih objekata na parceli potrebna je izrada urbanističkog projekta.
Glavna merno-regulaciona stanica „Novi Žednik”
Zadržava se na postojećoj lokaciji i u postojećim granicama parcele. Za eventualnu dogradnju
ili izgradnju novih objekata potrebna je izrada urbanističkog projekta.
Groblje
Postojeće groblje je popunjenog kapaciteta za sahranjivanje pa je neophodno planirati
površinu za proširenje groblja koja će moći da zadovolji potrebe u narednih nekoliko decenija.
Postojeće groblje se zadržava i proširuje, a u neposrednoj blizini se planira i površina za proširenje
fizički odvojena od postojećeg groblja prugom Novi Žednik-Čantavir. Ove površine su definisane u
grafičkom prilogu 4.05. Parcele koje u celini ili delom ulaze u sastav groblja su: 3514/1, 3514/2,
3515, 3516/1, 3516/2, 3516/1, 3516/2, 3517/1, 3517/2, 3517/3, 3518, 3523/1, 3523/2, 3524/2,
3524/3, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529 i 3530. Za uređenje novoplaniranih površina groblja
obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Funkcionalna podela groblja treba da se sastoji od sledećih odnosa:
- 40% namenjeno grobnim mestima
- 40% zaštitni zeleni pojas i parkovski oblikovan prostor
- 16% površine za saobraćajnice
- 3% trg za ispraćaj sa kapelom i
- 1% ostali sadržaji (česme, površine za odlaganje smeća i dr.).
Parametri za dimenzionisanje:
- Bruto površina jednog grobnog mesta iznosi najmanje 1,5 x 3 m
- Dužina grobnog reda iznosi najviše 60 m
- Broj grobnih mesta u jednom grobnom polju iznosi najviše 200 mesta
- Grobna polja međusobno su odeljena stazama širine najmanje 3 m
2.2.1.6. Sport i rekreacija
Na parceli 4009/1 izgrađen je fudbalski teren za potrebe lokalnog kluba, ali uz teren ne
postoje odgovarajući prateći sadržaji i infrastruktura. U cilju dopune sadržaja planira se proširenje
kompleksa, kako je definisano u grafičkom prilogu 4.05. Parcele koje delom ili u celosti ulaze u
sastav kompleksa su: 4009/1, 4009/2, 4009/4, 4018/1 i 4018/19. Za izgradnju objekata i uređenje
kompleksa obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Potrebno je zadovoljiti sledeće parametre:
- Indeks zauzetosti najviše 25% računajući samo zatvorene objekte
- Indeks zauzetosti najviše 60% računajući i otvorene sportske terene
- Najmanje 30% zelenih površina u kompleksu
- Za sportske objekte potrebno je obezbediti uslov 1 parking mesto na četiri gledaoca, dok
je za poslovne i ugostiteljske objekte potrebno obezbediti 1 parking mesto na 70 m2
korisnog prostora
Planirati sledeće sadržaje:
- Fudbalski stadion sa atletskom stazom i tribinama kapaciteta najmanje 1000 gledalaca.
22
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
-
27-83/10
Prateći objekat sa svlačionicama, sanitarnim čvorovima i prostorijama uprave.
Ugostiteljski objekat (restoran ili kafić)
Pomoćni fudbalski teren
Po mogućnosti otvoreni tereni za male sportove
Orijentacija duže osovine otvorenih terena je optimalno sever-jug, a maksimalni otklon
na jednu ili drugu stranu je 25°.
2.2.1.7. Parkovi i drugo javno zelenilo
Centralni park
Postojeći Centralni park (parcela 4215) se zadržava uključujući kao i sve zelenilo u njemu,
posebno visoko rastinje. Iz postojeće parkovske površine planira se izdvajanje površine za parcelu
ambulante i za formiranje prodora Ulice Nikole Tesle do Ulice Ilije Lubarde.
Neophodno je dalje permanentno održavanje parka i po potrebi dopuna sadnog materijala.
Obnavljanju i eventualnom uklanjanju biljnog materijala treba da prethodi analiza kvaliteta i stanja
postojećeg zelenila. Za rekonstrukciju parka obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Urbanistilkim projektom moguća je dopuna sadržaja Centralnog parka sledećim sadržajima:
- popločane staze i platoi (ukupno 5-20% površine parka)
- urbani mobilijar (klupe, korpe za otpatke, ograde) i rasveta
- česme i fontane
- natkrivene površine (pergola, paviljon)
- dečje igralište.
- U Centralnom parku nije dozvoljena izgradnja sprotskih terena, postavljanje kioska niti
bilo kakvih zatvorenih objekata.
- Najmenje 70% površine parka treba da ostanu zelene površine.
- Planirati cvetne površine od 2-4%.
- Posebnu pažnju posvetiti parternom uređenju oko spomenika
Sledeće intervencije na javnim zelenim površinama mogu se vršiti direktno na osnovu Plana:
- sanitarna seča stabala (prethodno je obavezna analiza kvaliteta i stanja postojećeg
zelenila od strane nadležne ustanove),
- rekonstrukcija cvetnjaka,
- nova sadnja sezonskog cveća, perena i dendro materijala,
- rekonstrukcija vrtno-arhitektonskih elemenata,
- rekonstrukcija i popravka postojećih objekata.
Novoplanirani parkovi
Za uređenje parkovskih površina u Stambenoj zoni „Jugozapad” (u sastav ulaze parcele 3289/5,
3289/6, 3289/7, 3289/8, 3293/5, 3293/6, 3293/7 i 3293/8) i u Novom centru (delovi parcela 4004,
4009/4 i 4324) obavezna je izrada urbanističkog projekta ili arhitektonsko- urbanističkog konkursa.
Moguća je planirati sledeće sadržaje:
- popločane staze i platoi (ukupno 5-20% površine parka)
- urbani mobilijar (klupe, korpe za otpatke, ograde) i rasveta
- česme i fontane
- natkrivene površine (pergola, paviljon)
- dečje igralište.
- otvoreni sprotski tereni, trim staze i poligoni za vežbanje
- U parkovima nije dozvoljeno postavljanje kioska niti izgradnja bilo kakvih zatvorenih
objekata.
- Najmenje 70% površine parka treba da budu zelene površine.
23
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- Planirati cvetne površine od 2-4%.
Sledeće intervencije na javnim zelenim površinama mogu se vršiti direktno na osnovu Plana:
- sanitarna seča stabala (prethodno je obavezna analiza kvaliteta i stanja postojećeg
zelenila od strane nadležne ustanove),
- rekonstrukcija cvetnjaka,
- nova sadnja sezonskog cveća, perena i dendro materijala,
- rekonstrukcija vrtno-arhitektonskih elemenata,
- rekonstrukcija i popravka postojećih objekata.
Ulično zelenilo
Formiranjem regulacija i saobraćajnih površina, definišu se i površine za formiranje uličnog zelenila.
Ulično zelenilo unutar granica Plana predstavlja linijsko zelenilo sa osnovnim ciljem
povezivanja zelenila ostalih kategorija.
Postojeći drvoredi koji predstavljaju kvalitetan dendrološki materijal se planiraju zadržati i
sačuvati adekvatnim merama zaštite i održavanja, a popunu i nastavljanje drvoreda u istoj ulici
potrebno je vršiti istom vrstom drveća kako bi drvored činio jedinstvenu estetsku celinu.
Po potrebi treba zameniti bolesne i stare sadnice novima, koje treba da budu prilagođene
uslovima rasta u uličnim profilima.
Nove drvorede treba podići gde to dozvoljavaju prostorni uslovi.
U ulicama sa uzanim profilima saditi ukrasno rastinje i travu.
Pri podizanju drvoreda, kod ozelenjavanja ulica voditi računa o prostornim mogućnostima
(širina zelenog pojasa, udaljenostima od instalacija, saobraćajnih traka i objekata), te da formiranje
zelenila ulica ne sme da ometa normalno kretanje pešaka, hendikepiranih lica i saobraćaja.
Kod podizanja drvoreda koristimo sledeći sadni materijal:
Acer sp. - javori
Celtis occidentalis - američki koprivić
Fraxinus augustifolia - poljski jasen
Koelreuteria paniculata - kelreuterija
Tilia argentea - srebrna lipa
Quercus robur pyramidalis - piramidalni hrast
Crataegus sp. - glogovi
Hibiscus syriacus - hibisk itd.
Koristiti autohtone vrste prilagodljive profilu naseljenog mesta.
Na svim slobodnim površinama se podiže travnjak.
Na kompaktnijim zelenim površinama u sklopu regulacije ulica (skverovi, kružni tok,
različita proširenja nepravilnog oblika) planirati parterna uređenja sa cvetnjacima, a prema
prostornim mogućnostima i malih platoa sa klupama, česmama i sl. Posebnu pažnju posvetiti
parternom uređenju oko spomenika.
Zelenilo oko javnih i komunalnih objekata
U ovu kategoriju spada zelenilo unutar kompleksa škole, predškoske ustanove, doma za stare,
doma kulture, mesne zajednice, sportskog kompleksa, pijace i groblja.
Zelenilo oko javnih objekata održavati na adekvatnom nivou. Ove zelene površine je
potrebno ozeleniti dekorativnom neinvazivnom listopadnom i četinarskom vegetacijom. Posebnu
pažnju posvetiti parternom uređenju oko spomenika.
24
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Javno zaštitno zelenilo
Osnovni ciljevi zaštitnog zelenila su da zaštiti zemljište, amortizuje buku, umanji dejstvo
emisija, razgraniči površine različitih namena. U skladu sa prostornim mogućnostima planirani su
pojasevi javnog zaštitnog zelenila uz severni obod naselja, kao i između radnih zona „Severoistok”
i „Jugoistok” i stambenog dela naselja. Na drugim lokacijama koje zahtevaju podizanje zaštitnog
zelenila, ono će biti obezbeđeno na površinama za ostale namene prema pravilima građenja i
uređenja po zonama.
Parcele čiji delovi ulaze u zonu javnog zaštitnog zelenila su: 1667/1, 1667/2, 1668, 1669,
3512, 3513, 3515, 3772, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3777/4, 3777/5, 3778/1, 3778/2, 3778/3, 3780/2,
3781/1, 3781/2, 3781/4, 3783/1, 3815/2, 4000/2, 4001, 4002/1, 4002/2, 4002/3, 4002/5, 4002/6,
4002/7, 4002/8, 4004, 4005/5 i 4006.
2.2.2. POVRŠINE ZA OSTALE NAMENE
Površine za ostale namene unutar obuhvata Plana predstavljaju izgrađeno zemljište, kao i
zemljište namenjeno za izgradnju objekata u skladu zakonom i utvrđenom namenom, a koje nije
planom određeno kao površina javne namene.
Površine za ostale namene obuhvataju prostor od 261,78 ha i podeljene su na sledeće zone:
- ZONA CENTRALNIH SADRŽAJA
- ZONA PORODIČNOG STANOVANJA SREDNJIH GUSTINA
- ZONA STANOVANJA MALIH GUSTINA
- ZONA VERSKIH OBJEKATA
- ZONA TURIZMA, UGOSTITELJSTVA, SPORTA I REKREACIJE
- ZONA POSLOVANJA
- ZONA RADA
Postojećim i planiranim regulacionim linijama ulica površine za ostale namene podeljene su
na 76 urbanističkih blokova.
Definisanjem novih regulacija formirano je i više novih ulica, kao i više novih nastavaka
postojećih ulica.
Granice blokova, njihove numeričke oznake, kao i nove ulice i novi nastavci ulica obeleženi
su u grafičkim prilozima.
2.2.2.1. Centralni sadržaji
Centar naselja treba da se formira oko postojećeg Centralnog parka i planiranog trga kao
centralnih javnih površina. Neposredno uz ove dve površine locirani su hram Srpske pravoslavne
crkve, objekat Mesne zajednice i Dom kulture. Ova prostorna celina predstavlja osnovu za
formiranje užeg centra naselja, odnosno izgradnju objekata centralnih sadržaja. Površine za
izgradnju objekata centralnih sadržaja definisane su u grafičkim prilozima.
Osnovna karakteristika centra u funkcionalnom smislu je u koncentraciji tercijarnih i javnih
delatnosti od opšteg interesa za naselje i njegovo stanovništvo. U zoni centralnih sadržaja, pored
tercijarnih delatnosti, treba da je zastupljeno i stanovanje. Na taj način osnovna odlika ovog centra
biće njegova višefunkcionalnost. Planom su definisana pravila građenja za ovu zonu na osnovu
kojih je moguće direktno privođenje nameni, dok je za specifične slučajeve propisana izrada
urbanističkog projekta.
25
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2.2.2.2. Porodično stanovanje srednjih gustina
Ovaj tip stanovanja zastupljen je u Zoni šireg centra naselja formiranoj kao prsten oko užeg
centra. Parcele u ovoj zoni su najvećim delom izgrađene objektima stanovanja i čine dovršenu
celinu, ali je u cilju daljeg razvoja naselja i optimalnijeg korišćenja zemljišta moguće povećanje
gustine naseljenosti i dopuna sadržaja. Iako je stanovanje primarna funkcija ove zone, u okviru nje
treba da bude zastupljeno što više poslovnih sadržaja. Pored toga, neposredna blizina javnih i
centralnih sadržaja čini ovu zonu višefunkcionalnom. U ovoj zoni nije dozvoljeno uzgajanje stoke i
živine. Neto gustina stanovanja iznosi do 100 stanovnika po hektaru.
2.2.2.3. Porodično stanovanje malih gustina
Ovaj tip stanovanja zastupljen je u stambenim zonama „Severozapad”, „Severoistok”,
„Jugozapad” i „Jugoistok”. Iako je stanovanje primarna funkcija ove zone, u okviru nje treba da
bude zastupljeno što više poslovnih sadržaja. Značajan deo zone stanovanja malih gustina nalazi se
na rubnim delovima naselja i sadrži neizgrađene parcele. Ovo se posebno odnosi na jugozapadni
deo naselja gde ima približno 30 ha neizgrađenih površina za ostale namene. Ove površine
predstavljaju najznačajniji resurs za buduću izgradnju stambenih objekata i povećanje broja
stanovnika naselja. Neto gustina stanovanja iznosi do 50 stanovnika po hektaru.
2.2.2.4. Verski objekti
U naselju postoje dva verska kompleksa i oba pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Objekat
Srpske pravoslavne crkve Svete Trojice na parceli 3676 kategorisan je kao nepokretno kulturno
dobro pod prethodnom zaštitom te je za bilo kakvu intervenciju na objektu obavezno tražiti uslove
od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica. Na parcelama 4420/2 i 4413/2,
neposredno uz Centralni park, formiran je kompleks na kome je u toku izgradnja novog hrama.
Izgradnja novih verskih objekata je dozvoljena i unutar ostalih namena (centralnih sadržaja,
stanovanja, komercijanih funkcija, turizma, groblja) uz usaglašavanje sa uslovima građenja unutar
osnovne namene, obezbeđenja nesmetanog funkcionisanja objekata osnovne namene i zadovoljenje
osnovnih postulata – religijskih kanona u pogledu uslova građenja. Za izgradnju verskih objekata
obavezna je izrada urbanističkog projekta.
2.2.2.5. Turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreacija
Prostor u okviru „Novog centra” površine 7,1 ha namenjen je izgradnji objekata u funkciji
turizma i ugostiteljstva (hoteli i drugi smeštajni kapaciteti, etnografski centri i salaši u funkciji
ugostiteljstva, ergele, restorani) i sporta i rekreacije (otvoreni i zatvoreni sportski objekti, bazeni,
spa centri). Prostor se nalazi između radnih zona i stambenog dela naselja, južno od Regionalnog
puta i pruge Novi Žednik-Čantavir. Prostor je Planom koncipiran kao jedinstveni urbani blok
oivičen javnim saobraćajnicama. Minimalna površina pojedninačnog kompleksa je 5000 m2 . Za
uređenje i izgradnju objekata u pojedinačnom kompleksu obavezna je izrada urbanističkog
projekta.
Pri tome je potrebno zadovoljiti sledeće urbanističke uslove i parametre:
- indeks zauzetosti (računajući samo zatvorene objekte) do 25%
- indeks zauzetosti (računajući zatvorene objekte, otvorene sportske terene i bazene) do
60%
- maksimalna spratnost objekata P+1
- minimalno 30% zelenih površina
- minimalno jedno parking mesto na 4 korisnika, i jedno parking mesto na 2 zaposlena
26
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
-
Dozvoljena je izgradnja pratećih objekata u funkciji primarnog sadržaja (garaže, ostave,
infrastrukturni objekti)
- Dozvoljena je izgradnja 1 ili 2 stambene jedinice za potrebe vlasnika kompleksa
Prilikom izrade projekata pridržavati se svih važećih propisa i normativa za datu vrstu
delatnosti.
2.2.2.6. Poslovanje
Prostor namenjen poslovanju nalazi se između Radne zone „Severoistok” i stambenog dela
naselja, severno od regionalnog puta i pruge Novi Žednik-Čantavir. U ovoj zoni mogu se obavljati
sve delatnosti iz oblasti poslovanja i komercijalnih funkcija, sem onih koje bi imale štetan uticaj na
životnu sredinu. S obzirom na mogućnost izgradnje poslovnih sadržaja i u stambenim zonama, ova
zona namenjena je prvenstveno izgradnji većih poslovnih kompleksa, iako je dozvoljena izgradnja
manjih kompleksa. Izgradnja manjih kompleksa sa jednim objektom (ne računajući pomoćne
objekte) može se sprovesti na osnovu lokacijske dozvole, prema uslovima definisanim u pravilima
građenja, dok se za veće poslovne komplekse utvrđuje obaveza izrade urbanističkog projekta.
2.2.2.7. Proizvodnja
U granicama Plana definisane su tri radne zone u kojima se planira izgradnja objekata
namenjenih proizvodnji. Radne zone „Severoistok” i „Jugoistok” čine prostornu celinu u krajnjem
istočnom delu obuhvata, ali su fizički odvojene Regionalnim putem i prugom Novi ŽednikČantavir. Protežu se duž Regionalnog puta od zona „Novi centar” i „Poslovna zona” ka istoku do
koridora autoputa E-75. Radna zona „Jug” čini zasebnu celinu i nalazi se u južnom delu naselja uz
zone sporta i stanovanja. Izvan pomenutih radnih zona izdvaja se postojeći kompleks za preradu
žitarica na parceli 4443, neposredno uz ukrštanje pruge Beograd-Subotica i Regionalnog puta.
Za izgradnju objekata i uređenje kompleksa u zonama proizvodnje obavezna je izrada
urbanističkog projekta. Prilikom izrade pridržavati se svih uslova i parametara definisanih u
pravilima građenja.
2.2.3. ELEMENTI ZA PARCELACIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NAMENJENOG
ZA JAVNE POVRŠINE - ULICE
Razgraničenje građevinskog zemljišta sa geodetskim elementima za obeležavanje parcela
(koordinatama prelomnih tačaka) namenjenog za javne površine - ulice izvršeno je utvrđivanjem
granica koje određuju regulacione linije ulica i javnih površina definisane u graf. prilogu br. 4.3.
Na osnovu analitičko- geodetskih podataka za razgraničenje površina javne i ostale namene
izradiće se projekti parcelacije za potrebe eksproprijacije.
Analitičko-geodetski podaci za obeležavanje granica građevinskog ze mljišta
namenje nim za javne površine – ulice
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
396386.039
396431.579
396433.831
396374.612
396230.929
89575.415
89596.804
89603.383
89719.356
89752.828
2.1
2.2
2.3
396667.849
396664.143
396623.410
89648.335
89654.333
89663.830
2.4
2.5
2.6
396408.704
396402.421
396482.210
89711.835
89708.875
89552.616
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
396667.232
396718.843
396721.389
396582.066
396442.019
88967.344
88990.466
88997.085
89313.082
89587.348
27
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
3.6
3.7
396435.219
396389.005
89589.675
89567.969
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
396757.368
396811.875
396814.423
396728.651
396722.071
396670.360
88755.114
88779.462
88786.076
88980.615
88983.145
88959.979
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
396864.205
396938.131
396943.845
396941.726
396925.886
396900.965
396821.685
396815.102
396760.496
88503.561
88535.865
88548.710
88556.067
88566.705
88589.791
88769.606
88772.142
88747.750
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
396875.123
396967.121
397050.294
397054.549
397049.102
88499.602
88539.802
88522.897
88516.759
88473.320
7.1
7.2
397093.276
397175.327
88524.687
88521.951
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
397580.265
397581.663
397271.158
397242.124
397245.171
88397.377
88394.173
88439.637
88509.558
88513.581
9.1
9.2
9.3
9.4
397588.753
397641.033
397936.838
397884.739
88402.930
88283.100
88409.941
88530.235
11.1
11.2
11.3
11.4
396497.657
396495.415
396576.104
396582.879
89533.355
89526.757
89368.736
89366.459
12.1
12.2
12.3
396592.232
396589.747
396736.381
89351.986
89345.235
89012.658
13.1
13.2
396684.085
396674.663
89627.290
89626.043
27-83/10
13.3
396635.599
89607.274
14.1 396236.705
14.2 396568.825
14.3 396517.817
14.4 396720.221
89770.412
89694.397
89708.134
89666.213
17.1
397146.056
89508.286
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
396923.667
396921.027
396806.854
396800.286
396746.904
88923.837
88917.146
88865.211
88867.716
88988.789
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
397054.715
397051.093
396975.914
396885.012
396914.901
397003.158
397009.650
397064.311
397068.485
397064.511
88914.539
88927.635
89097.852
89056.305
88988.878
88778.387
88775.778
88800.109
88806.671
88840.234
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
396813.309
396927.149
396933.612
396986.816
396984.162
396873.086
396866.503
396810.775
88850.570
88902.353
88899.803
88771.224
88764.566
88714.991
88717.529
88843.925
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
21.10
397069.124
396963.669
396938.333
396917.595
396877.259
396879.803
397082.660
397084.147
397079.192
397086.765
88560.926
88565.421
88582.437
88601.649
88693.134
88699.756
88790.775
88845.760
88907.732
88941.024
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
397103.284
397208.748
397214.543
397171.889
397163.330
88557.862
88536.843
88540.178
88642.304
88663.977
28
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
23.1
397192.839
88621.918
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
397233.758
397229.642
397214.247
397209.316
397198.399
397191.189
397183.386
397158.910
397151.611
397152.801
397147.628
89469.923
89420.745
89295.634
89266.130
89221.236
89191.984
89164.194
88948.313
88892.361
88883.830
88814.469
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
397483.861
397491.872
397332.079
397326.699
397319.980
397324.325
397363.907
397377.425
397383.632
397379.468
397412.174
397415.563
89193.535
89241.443
89292.036
89288.583
89234.140
89228.522
89223.288
89205.274
89275.713
89246.079
89241.483
89265.603
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11
26.12
26.13
397262.621
397280.688
397274.586
397310.938
397323.101
397328.527
397334.453
397339.828
397357.358
397368.111
397378.999
397384.353
397347.629
89519.053
89513.711
89495.114
89482.908
89519.766
89538.783
89556.550
89574.730
89629.637
89664.026
89700.938
89720.862
89796.234
27.1
397344.364
89825.767
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
397310.091
397292.762
397311.302
397322.619
397318.179
397322.156
397278.516
89861.665
89966.433
89970.772
89902.354
89901.619
89877.576
90068.546
27-83/10
28.8
28.9
28.10
28.11
28.12
397287.759
397324.712
397546.492
397553.027
397630.588
90071.275
90079.217
90126.883
90123.213
89900.889
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
398299.892
398358.025
398364.307
398371.754
398560.383
398650.214
398847.553
89183.895
89165.387
89168.635
89192.027
89273.441
89297.592
89381.714
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
399234.229
399225.340
399784.030
399786.829
399581.142
399541.677
397290.264
397288.685
397296.120
397585.768
397614.030
397630.087
397638.662
397649.832
397701.357
88909.701
88881.798
88703.608
88706.686
89187.905
89234.031
90124.294
90110.351
90093.529
90155.781
90157.758
90154.914
90156.833
90167.915
90179.667
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
397646.597
397568.790
397572.031
397588.581
397612.638
397647.063
397675.205
397690.038
397798.034
397789.722
89901.028
90126.601
90132.372
90135.929
90137.611
90130.352
90111.469
90091.775
89760.208
89756.803
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
397704.950
397654.844
397652.630
397653.232
397689.151
397708.021
397904.743
397910.931
397935.379
90170.230
90158.801
90156.604
90150.297
90126.197
90101.142
89497.170
89494.280
89504.099
29
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
35.10
35.11
398050.723
398239.053
398241.854
398093.696
398087.095
397915.914
397912.827
397932.445
397962.404
398005.289
398043.329
89255.445
89195.559
89198.641
89545.409
89548.134
89478.979
89472.352
89412.121
89363.022
89327.275
89260.576
41.3
41.4
41.5
41.6
41.7
41.8
41.9
41.10
41.11
41.12
41.13
398464.756
398468.002
398463.121
398060.171
398053.542
397984.308
397976.363
397975.392
397984.685
398047.025
398056.424
89057.314
89051.032
89035.712
88857.455
88859.989
89013.365
89043.018
89080.701
89087.732
89068.375
89068.912
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
397679.819
397692.145
397690.978
397673.539
397672.220
397677.982
89790.803
89765.753
89764.142
89769.616
89772.126
89790.811
37.1
37.2
37.3
37.4
397959.023
397965.201
397989.980
397987.160
89113.676
89116.936
89200.672
89230.449
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
42.10
42.11
397974.214
397996.847
398027.145
398042.979
398048.706
398044.903
398036.949
397966.355
397959.942
397958.138
397953.177
88681.301
88698.638
88736.550
88770.958
88800.298
88832.698
88861.252
89016.617
89040.550
89089.799
89096.269
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
398193.691
398055.208
398045.848
397988.373
397985.122
398001.031
398019.634
89150.480
89090.195
89089.682
89107.529
89113.773
89167.534
89205.747
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
398842.330
399013.706
399010.892
398379.635
398376.387
89357.758
88953.214
88950.125
89150.856
89157.135
40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
397996.029
398010.946
398044.293
398059.625
398071.608
397893.074
397956.885
88672.818
88684.245
88725.971
88759.290
88820.674
88536.152
88388.816
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
50.1
399507.319
399106.051
399111.394
399117.676
399788.032
397543.356
87904.324
88829.245
88846.012
88849.258
88635.645
88837.858
41.1
41.2
398204.446
398223.143
89133.350
89134.305
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
397520.993
397547.933
397541.731
397559.475
397590.490
89072.365
89181.895
89160.945
89155.703
89169.492
30
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2.2.4. BILANS POVRŠINA ZA CELOKUPAN OBUHVAT PLANA
Površina
(ha)
%
58,68
16,03%
KORIDORI ŽELEZNICE
12,49
3,41%
CENTRA LNI TRG SA PREHRAM BENOM PIJA COM
0,69
0,19%
OSNOVNA ŠKOLA
1,44
0,39%
PREDŠKOLSKA USTANOVA
0,29
0,08%
DOM ZA STA RE
0,16
0,04%
ZDRA VSTVENA STA NICA
0,09
0,02%
DOM KULTURE
0,29
0,08%
MESNA ZAJEDNICA
0,20
0,05%
PIJA CA
1,32
0,36%
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
0,42
0,11%
GROBLJE
8,04
2,20%
SPORT I REKREA CIJA
7,01
1,91%
PARKOVI
2,22
0,61%
ZAŠTITNO ZELENILO
9,69
2,65%
102,67
28,04%
Površina
(ha)
%
3,09
0,84%
107,03
29,23%
PORODIČNO STANOVA NJE SREDNJIH GUSTINA
18,14
4,95%
VERSKI OBJEKTI
0,34
0,09%
TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, SPORT I REKREACIJA
7,34
2,00%
POSLOVANJE
5,62
1,54%
PROIZVODNJA
120,16
32,82%
UKUPNO OSTALE NAMEN E:
261,72
71,49%
1,72
0,47%
366,11
100%
A) POVRŠINE JAVNE NAMENE
POSTOJEĆE I PLA NIRANE ULICE
I KORIDORI SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
UKUPNO JAVNE NAMENE:
B) POVRŠINE OSTALE NAMENE
CENTRA LNI SA DRŽAJI
PORODIČNO STANOVA NJE MA LIH GUSTINA
POVRŠINA KOJA S E RAZRAĐUJ E PDR-om
UKUPNO OB UHVAT PLANA:
31
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2.3. USLOVI ZA UREĐENJE I IZGRADNJU MREŽE SAOBRAĆAJNE
INFRASTRUKTURE
2.3.1. SAOBRAĆAJNA MREŽA
2.3.1.1. Postojeće stanje
Ocena stanja
Ulična mreža je po osnovi i po svom karakteru ortogonalna.
Postojeća organizacija saobraćaja ima sledeće nedostatke i to:
- primarne saobraćajnice u naselju imaju dvostruku funkciju, a to je prolaz tranzitnog
saobraćaja na regionalnom pravcu R-119.1 i povremeni pristup pojedinačnim
parcelama. Zbog toga je znatno otežan saobraćaj na predmetnoj deonici, a
istovremeno značajno povećan štetni uticaj na životnu sredinu
- ukrštanje drumskog saobraćaja i koridora železničke pruge Beograd-Subotica je u
nivou.
- Sve ostale saobraćajnice pripadaju segmentu sekundarne saobraćajne mreže i
obezbeđuju pristup putničkih i teretnih vozila kao i kretanje poljoprivredne
mehanizacije i predstavlja vezu sa atarskim putevima.
- Sve postojeće saobraćajnice su izgrađene od savremenog kolovoznog zastora, ali sa
nedovoljnom širinom kolovoza za dvosmerni saobraćaj. Poprečni profili su različitih
širina tako da ih ima vrlo širokih koje su deo primarne saobraćajne mreže do
pristupnih ulica koje su na nekim delovima ukupne regulacione širine vrlo skromne.
Cilj
Cilj izrade Plana sa aspekta regulisanja saobraćajne mreže je poboljšanje gore navedenih
karakteristika i obezbeđivanje uslova za modernizaciju saobraćajne mreže, planiranje novih
saobraćajnica radi bolje organizacije saobraćaja i opsluživanja novoplaniranih sadržaja.
Zadaci
Za kvalitetno saobraćajno opsluživanje predmetnog naselja planira se:
- dislokacija tranzitnog-teretnog saobraćaja iz centra naselja Novi Žednik izgradnjom
severne i južne obilaznice u obuhvatu građevinskog rejona
- Izgradnja kružnih raskrsnica na punktovima koji su iz aspekta saobraćajnih tokova
mogu biti složeni, na trasi državnog puta II reda R-119.1)
- izgradnja novih saobraćajnica sabirnog karaktera za pristup novim sadržajima,
- povezivanje postojećih i planiranih saobraćajnica uz neophodne rekonstrukcije
postojećih saobraćajnica,
- definisanje uslova za izgradnju planiranih saobraćajnica i za rekonstrukciju
postojećih saobraćajnica.
2.3.1.2. Koncepcija
Drumski saobraćaj
Primarnu saobraćajnu mrežu naselja, koja je obuhvaćena granicom plana, predstavljaju
sledeće saobraćajnice i dele se na:
32
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
-
27-83/10
saobraćajnica I reda - deo državnog puta R-119.1 kao potez kroz naselje – ulica Filipa
Kljajića i Maršala Tita
saobraćajnica II reda – severna i južna obilaznica
ulice sabirnog karaktera u radnoj zoni “severoistok” i “jugoistok” Nova II, Nova III,
Nova IV, Nova V, Nova VI, Nova VII.
Ostale ulice su stambenog karaktrera
Ulična mreža naselja Novi Žednik sa aspekta definisanja regulacije saobraćajnica podeljena je
u dve osnovne podgrupe i to su:
- postojeće saobraćajnice koje se mogu rekonstruisati u okviru postojećih regulacionih
linija, a prema uslovima ovog plana,
- nove saobraćajnice za koje je potrebno definisati novu regulacionu liniju. To su sve
novoplanirane saobraćajnice koje se ovim planom definišu situaciono, geometrijskim poprečnim
profilom pa i nivelaciono ukrštaja sa koridorom neaktivne železničke pruge i deonice postojećih
ulica koje je potrebno korigovati radi funkcionalnijeg povezivanja.
Na državnom putu II reda R-119.1 Planom je predviđeno sledeće:
- na km 12+805 četvorokraka raskrsnica sa trakama za levo skretanje
- na km 13+618 četvorokraka raskrsnica sa trakama za levo skretanje
- na km 14+313 trokraka raskrnica sa trakom za levo skretanje
- na km 14+643 kružna raskrsnica
- na km 16+039 kružna raskrsnica
- na km 15+551 denivelacija pružnog prelaza (za zonu ovog prelaza predviđena je
izrada Plana detaljne regulacije u okviru kojeg će rešenje ovog putnog prelaza biti
detaljno definisano).
- na km 16+416 trokraka raskrnica sa zabranom levih skretanja sa državnog puta
Rastojanja planiranih priključaka na državni put se kreću od oko 800 m što je dovoljno sa
aspekta bezbednosti saobraćaja imajući u vidu da se to nalazi u naselju.
Nakon projektovanja linija javnog gradskog prevoza izvršiće se utvrđivanje pogodnih lokacija
za izgradnju autobuskih stajališta koja moraju biti na propisanoj udaljenosti od raskrsnica, van
kolovoza državnog puta i koja se moraju planirati u skladu sa saobraćajno-bezbednosnim
karakteristikama i prostornim potrebama.
Zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje uz državni put II reda u blokovima 30, 35 i 47
iznosi 10 m, dok se u ostalom delu naselja zadržava postojeća građevinska linija.
Formirana je komercijalna zona. Navedene saobraćajnice sabirnog karaktera imaju i funkciju
opsluživanja te zone i definisana je sa projektnim elementima za putnički i teretni saobraćaj.
Planirani poprečni profil ove saobraćajnice, regulacione širine 15,0 m sadrži u sebi kolovoz širine
7,0 m obostrano ivično zelenilo sa rigolom i obostrane trotoare širine 1,5 m.
Elementi situacionog plana za nove saobraćajnice definisani su analitičko-geodetskim
elementima u okviru grafičkog priloga broj 4.5
Delovi postojećih saobraćajnica koje je potrebno rekonstruisati, situaciono ili nivelaciono, a
rekonstruišu se u okviru postojećih uličnih regulacija, dati su samo sa osnovnim geometrijskim
elementima i sa konceptualno rešenim nivelacionim odnosima, a definisaće se kroz izradu tehničke
dokumentacije na osnovu detaljnog snimanja terena i na osnovu uslova iz plana.
Prilikom izrade tehničke dokumentacije za izgradnju planiranih saobraćajnica i rekonstrukciju
postojećih nivelacioni plan raditi na osnovu detaljnog snimanja terena poštujući nivelete izvedenih
saobraćajnica i orjentacione nivelacione odnose iz plana.
Odvodnjavanje kolovoznih površina rešavati gravitaciono-rigolom i u planiranom sistemu
zatvorene kišne kanalizacije.
Kolovozni zastor predvideti od asfalta prema merodavnom saobraćajnom opterećenju.
Kroz izradu tehničke dokumentacije za nove saobraćajnice i saobraćajnice koje se
rekonstruišu u okviru postojećih regulacija planirati izgradnju trotoara minimalne širine 1,5 m.
33
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Na potezu državnog puta kroz naselje planirati izgradnju biciklističke staze. Tačan položaj i
tehničke karaktersitike planirane biciklističke staze biće definisani posebnim uslovima.
Železnički saobraćaj
Sa aspekta JP Železnice Srbije, a vezano za rešenja Plana generalne regulacije planirano je
sledeće:
• zadržavanje postojećeg koridora železničke pruge Beograd-Stara Pazova-InđijaSubotica-državna granica (Kelebija) tako da ona u budućnosti postane dvokolosečna
elektrificirana železnička pruga
• izgradnja denivelisanih prelaza preko pruge planirane severne i južne obilaznice tako da
se ukrštaj sa predmetnom prugom planira pod uglom ne manjim od 90°.
• za postojeći putni prelaz državnog puta II reda (Ulica Filipa Kljajića i Maršala Tita)
preko pruge Beograd-Stara Pazova-Inđija-Subotica-državna granica (Kelebija) planirati
denivaliciju, s tim da je za zonu ovog prelaza predviđena izrada Plana detaljne regulacije
u okviru kojeg će rešenje ovog putnog prelaza biti detaljno definisano.
• izgradnja denivelisaog pešačkog prelaza preko železničke pruge Beograd-Subotica čiji
je orijentacioni položaj definisan u grafičkim prilozima 4. i 5.
• izgradnja matičnog industrijskog koloseka po trasi ukinute pruge Žednik-Čantavir
• svi opšti uslovi koje je bilo potrebno i poštovati kroz rešenja ovog plana kao i uslovi JP
“Železnice Srbije” koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije za saobraćajnice,
infrastrukturu i objekte u pružnom pojasu kao i u zaštitnom pojasu železničke pruge.
2.3.2. PRISTUP PARCELI I POLOŽAJ PARKINGA
Svaka građevinska parcela mora imati kolski i pešački prilaz na javnu saobraćajnicu.
Poslovanje i komercijala
Kolski prilaz parceli je minimalne širine 4.0, a pešački prilaz je širine 1.5 m.
Osim uređenja pešačkih i kolskih pristupa kao i pristupa za nesmetano kretanje starih i lica sa
posebnim potrebama u okviru kompleksa koji su namenjeni za javno korišćenje, podrazumeva se
izvođenje interne saobraćajnice, kao i potrebne manipulativne površine po pravilu sve sa tvrdim
zastorom.
Slobodne površine na parceli se po pravilu ozelenjavaju i hortikulturno uređuju (travnjaci,
cvetnjaci, drvoredi i sl.), oplemenjuju urbanim mobilijarom (fontane, skulpture, klupe…) a u
zavisnosti od veličine parcele i delatnosti obogaćuju sportsko rekreativnim površinama i objektima
– tenis tereni, sportska igrališta, bazeni.
Parking prostor za korisnike objekta rešavati u okviru parcele, u skladu sa uslovima
priključka na javnu saobraćajnicu.
I u slučaju kada se u okviru objekta na parceli obavlja poslovna delatnost (porodični i
višeporodični stambeno poslovni i poslovni objekat) namenjena zadovoljenju potreba šireg kruga
korisnika ili planirana vrsta delatnosti ima posebne zahteve u pogledu smeštaja vozila korisnika,
parkiranje rešavati u okviru pripadajuće parcele.
Parking prostor se može oformiti i u prednjem delu parcele, u okviru prostora između
regulacione i građevinske linije, ukoliko se postavljanjem objekta na većoj udaljenosti od
regulacione linije ne narušava urbani red u uličnom potezu, bloku.
Za poslovne i ostale objekte svih vrsta obezbediti uslov – 1 parking ili garažno mesto na 70,0 m2
korisnog prostora.
34
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Smeštaj vozila – kamiona i radnih mašina koje su neophodne za obavljanje poslovne i radne
delatnosti planirane u sklopu poslovnih i proizvodnih objekata čija je realizacija dozvoljena u zoni,
rešavati isključivo na pripadajućoj parceli, u skladu sa uslovima organizacije i uređenja parcele.
Stanovanje
Pristup parceli je sa javnog puta – ulice i to kada je parcela direktno oslonjena na javnu
površinu ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina
ne može biti manja od 2,5 m.
U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaleđu parcele,
obezbediti na delu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 3,0 m (preporučeno 4,0
m).
Ukoliko se radi o ivičnoj gradnji - tradicionalnim nizovima prolaz u dubinu parcele
obezbediti kroz pokriveni prolaz – pasaž širine min. 3,0 m i visine min 4,0 m. Kod izgradnje
višeporodičnih stambenih objekata, ukoliko proptivpožarni uslovi propisuju obezbeđenje pristupa
vatrogasnih vozila u dubinu parcele minimalna visina pasaža je 4,5 m.
Pristup zadnjem dvorištu parcele, kod porodičnih stambenih objekata, se iznimno može
ostvariti kroz prolaznu garažu u okviru objekta.
Za pristup višeporodičnom stambenom objektu moraju se poštovati uslovi za nesmetano
kretanje starih, hendikepiranih i invalidnih lica.
Na parceli namenjenoj za izgradnju višeporodičnog stambenog ili stambeno-poslovnog
objekta, obezbediti potreban broj parking ili garažnih mesta, odnosno ispuniti uslov da na 70 m2
korisne površine ide jedno parking mesto. Ukoliko se ne može obezbediti potreban broj parking
mesta na parceli, za nedostajući broj parking mesta potrebno je ispuniti obaveze utvrđene i
regulisane «Odlukom o merilima za ugovaranje visine zakupnine i naknade za uređivanje
građevinskog zemljišta» ( «Službeni list opštine Subotica» broj 7/2010, 8/2010, 23/2010 i
35/2010).
2.3.3. PRAVILA ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA SAOBRAĆAJNE
INFRASTRUKTURE
Drumski saobraćaj
Pri projektovanju i izgradnji saobraćajnica obavezno je:
- Sve saobraćajnice projektovati u skladu sa važećim Pravilnikom o uslovima koje sa
aspekta bezebdnosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi
javnog puta („Sl. glasnik RS“ br. 50/2011) i po odredbama Zakona o javnim putevima
(Sl. Glasnik RS br. 101/05), a za državni put II reda R-119.1 kroz naselje prema
uslovima JP „Putevi Srbije“ .
- Sve saobraćajnice projektovati sa elementima koji su predviđeni za minimalne računske
brzine od 70 km/h. Izuzetno računska brzina za koju se projektuju saobraćajnice može
se na kraćem potezu, ograničiti na 30 km/h ako prostorni elementi ne dozvoljavaju
povoljnije rešenje.
- Sve saobraćajnice projektovati sa savremenim kolovoznim konstrukcijama.
- Državne put II reda projektovati sa 2 kolovozne trake u širini od minimum 7,1 metara
bez izdignutih ivičnjaka, odnosno 6,5 metara sa izdignutim ivičnjacima sa jednostranim
poprečnim nagibom i nosivošću za težak saobraćaj sa obezbeđenjem svih pripadajućih
elemenata (trake za za prestrojavanje u zoni raskrsnice, autobuske niše, biciklističke
staze, ivičnjaci, trotoari i zelenilo).
- Saobraćajnice I reda projektovati sa kolovozom od 7 metara i jednostranim poprečnim
padom. Kolovoz dimenzionisati za težak saobraćaj. U poprečnom profilu potrebno je
35
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
-
-
-
27-83/10
predvideti sve potrebne elemente (trotoare, obostrane biciklističke staze, ivičnjaci, trake
za prestrojavanje i zelenilo).
Sabirne saobraćajnice projektovati sa kolovozom širine 7 metara sa jednostranim
poprečnim nagibom i dimenzionisane za srednje težak saobraćaj. U poprečnom profilu
predvideti sve potrebne elemente (trotoare, ivičnjaci, trake za prestrojavanje i zelenilo).
Kolovoze u stambenim i pristupnim ulicama predvideti sa širinom ne manje od 5.0 m (u
prvoj fazi 4.0 m) sa jednostranim poprečnim nagibom. U poprečnom profilu predvideti
sve potrebne elemente (trotoare, ivičnjake na nižoj strani kolovoza i zelenilo). U
delovima naselja gde je regulacija ulica uspostavljena i ne postoje uslovi za povećenje
može se odstupiti u skladu sa prostrnim uslovima. U tom slučaju strogo voditi računa o
saobraćanim potrebama i elementima koji garantuju bezbednost saobraćaja
(jednosmerne ulice, parkiranje van kolovoza i sl).
Kolsko-pešačke prilaze projektovati sa kolovoznom konstrukcijom za kretanje vozila,
bicikla i pešaka, dimenzionisane za lak saobraćaj, minimalne širine 3.0 metra sa
jednostranim poprečnim padom. U poprečnom profilu nije potrebno predvideti trotoare.
Privatne prilaze projektovati sa kolovoznom konstrukcijom za najlakši saobraćaj
minimalne širine 2,5 metara sa jednostranim poprečnim padom. U poprečnom profilu
nije potrebno predvideti posebne trotoare.
Pešačke staze projektovati sa konstrukcijom za trotoare sa jednostranim poprečnim
padom minimalne širine 1,5 m.
Biciklističke staze za dvosmerni saobraćaj planirati od asfalta ili betona širine 2,50 m,
samo izuzetno 2,10 m u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti
saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Službeni
glasnik RS“, br. 50/2011) u kojem su definisani saobraćajni i slobodni profili za
biciklističke staze.
Parkinge za putnička vozila izvoditi u skladu sa JUS standardima, a izbor popločanja
uskladiti sa okolnim sadržajima.
Autobuska stajališta (BUS niše) po pravilu planirati posle raskrsnice, a dimenzije
uskladiti sa važećim pravilnikom.
Odvođenje vode sa saobraćajnica rešiti upuštanjem u kanalizaciju ili u putne jarkove
pored puta na mestima gde nije izgrađena kanalizacija.
Izdignute ivičnjake na mestu kapijskih ulaza ugraditi kao oborene.
Sve saobraćajnice projektovati sa odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.
Za izgradnju saobraćajnih površina koristiti samo atestirane materijale.
Železnički saobraćaj
Za izgradnju i rekonstrukciju železniče infrastrukture u okviru Plana postupiti u skladu sa
uslovima JP „Železnice Srbije“.
2.3.4. MIRUJUĆI SAOBRAĆAJ
Parking prostor za korisnike objekta rešavati u okviru parcele, u skladu sa uslovima
priključka na javnu saobraćajnicu.
Potreban broj parking mesta za svaku parcelu odnosno kompleks, prilikom dalje razrade
Plana odrediti prema sledećim normativima:
- za stanovanje: 1 parking mesto na jedan stan,
- za poslovanje: 1 parking mesto na 70,0 m2 korisnog prostora,
- za sportske objekte: na četiri gledaoca jedno parking mesto, dok je za poslovne objekte
potrebno obezbediti – 1 parking ili garažno mesto na 70,0 m2 korisnog prostora ili 1PM
36
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
za dva zaposlena. Od ukupnog broja planiranih parking mesta 10% obezbediti za
parkiranje vozila lica sa invaliditetom.
2.4. OPŠTI URBANISTIČKI USLOVI ZA MREŽE JAVNE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2.4.1 ELEKTROENERGETSKA, GASOVODNA
I TELEKOMUNIKACIONA MREŽA
Elektroenergetska mreža
Prema podacima iz Uslova za izradu PGR naselja Novi Žednik (ind. zona prema Čantaviru)
broj 3.30.4-2945/4-10 od 06.10.2010. godine, a koje je dostavila „ELEKTROVOJVODINA” doo
Novi Sad „ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA”, Subotica, Segedinski put 22-24., za
napajanje električnom energijom korisnika planiranih Planom generalne regulacije potrebna je
izgradnja elektro energetskih objekata i to distributinih trafostanica montažno-betonskog tipa, kao i
odgovarajućih 20 kV kablovskih vodova za povezivanje novoizgrađenih TS na postojeću
srednjenaponsku mrežu.
Snabdevanje električnom energijom objekata na predmetnom kompleksu planirano je iz
postojećih i novopredviđenih trafostanica putem niskonaponskih kablovskih vodova. Za
priključenje novoplaniranih objekata sa većim elektroenergetskim potrebama, neophodno će biti
proširenje i rekonstrukcija elektroenergetske mreže, pre svega u smislu podizanja srednjenaponske
mreže na 20 kV nivo, izgradnje novih trafostanica, kao i zamena postojećih stubnih trafostanica
montažno-betonskim sa većom snagom. Nove trafostanice predviđene su kao slobodnostojeće, tipa
MBTS i izgradnja istih se planira prema novonastalim potrebama za obezbeđenjem el. energije na
tim delovima kompleksa. Postojeće stubne trafostanice kao i nadzemna energetska mreža na oba
naponska nivoa se zadržava kao takva sve dok prema novonastalim potrebama za el. energijom na
tim delovima kompleksa ne bude trebalo povećati postojeće kapacitete. Stubne trafostanice se u
tom slučaju demontiraju i grade se nove tipa MBTS, a postojeća nadzemna mreža se na tim
deonicama izvodi podzemno, uz prevođenje sa 10 kV naponskog nivoa na 20 kV naponski nivo. S
obzirom da se u sadašnjem rešenju distributivnog sistema sa postojećim energetskim osloncima ne
može obezbediti više od 1MW povećanja snage (inače predviđeno za industrijsku zonu prema
Čantaviru), realizacija svega gorenavedenog zahtevaće ozbiljnija investiciona sredstva, u smislu
obezbeđivanja novih ili povećanje snage postojećih energetskih oslonaca.
Kada govorimo o proširenju industrijske zone prema Čantaviru, postojećom konfiguracijom
srednjenaponske mreže moguće je za levu stranu u pravcu Čantavira obezbediti snagu do 1 MW u
vidu dve MBTS, dok se za desnu stranu planira priključenje na srednjenaposnku mrežu iz pravca
naselja Čantavir, i to za snagu nešto veću od one na levoj strani. U budućnosti bi se ti
srednjenaponski vodovi iz dva pravca, zavisno od eksploatacionih karakteristika koje se formiraju u
mreži iskoristili za eventualnu mogućnost obezbeđenja tzv. dvostranog napajanja ili tačnije rečeno
obezbeđenja napajanja potrošača u nekim vanrednim uslovima koji mogu nastupiti.
Postojećem 35 kV dalekovodu određen je zaštitni pojas širine 14 m (po 7 sa obe strane ose
dalekovoda). U zaštitnim pojasima dalekovoda nisu dozvoljeni: izgradnja objekata za stalni
boravak ljudi, ispadi na objektima, postavljanje građevinskih skela i sadnja visokog drveća
(preko 5.0m).
Javnu rasvetu kompleksa na delovima gde je mreža izvedena podzemno predvideti
kandelaber svetiljkama odgovarajućeg tipa, a na delovima kompleksa gde je mreža nadzemna
odgovarajućim svetiljkama koje će se postaviti na postojeće stubove. Napajanje kandelaber svetiljki
rešiti putem niskonaponskog podzemnog kabla, a svetiljki na stubovima nadzemno. Za rasvetna tela
37
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
koristiti živine svetiljke visokog pritiska ili natrijumove niskog (visokog) pritiska kako bi se dobio
odgovarajući nivo osvetljenosti saobraćajnica.
Gasovodna mreža
Distributivna gasna mreže (DGM) u naselju Novi Žednik je projektovana i izvedena. Pri kraju
su radovi na glavnoj merno-regulacionoj stanici (GMRS), kao i na dovodnom gasovodu srednjeg
pritiska od GMRS Novi Žednik do MRS Čantavir.
Prilikom ralizacije korekcije regulacije ulica odnosno širenja kolovoza i trotoara, kao i
prilikom izgradnje saobraćajne infrastrukture (kolovoz, trotoar, biciklistička staza), potrebno je
uzeti u obzir položaj distributivne gasne mreže, i u slučaju potrebe izvršiti izmeštanje ili zaštitu iste.
Razvodnom gasovodu visokog i srednjeg pritiska određen je zaštitni pojas od 30 m obostrano.
Za GMRS Novi Žednik određen je zaštitni pojas u raijusu 50 m. U zaštitnom pojasu gasovoda i
GMRS zabranjena je izgradnja stambenih, ugostiteljskih i proizvodnih objekata. Izgradnja je
uslovljena Pravilnikom o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i
gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za
međunarodni transport (Sl. list SFRJ br. 26/85), i za istu je potrebno zatražiti uslove JP „Srbijagas”.
Za potrebe izrade koncepta Plana generalne regulacije pribavljeni su 13.09.2010. Prethodni
uslovi i mišljenje na koncept PGR-a od PS „Telefonija“ Beograd Kumodraška 241, izdati pod
brojem 10/010179, kao i Prethodni uslovi i mišljenje na kocept PGR-a za naseljeno mesto Novi
Žednik izdati od strane JKP „Suboticagas“ Jovana Mikića 58 iz Subotice pod brojem 301-1/10 od
06.09.2010. i Odgovor na zahtev za dobijanje prethodnih uslova za potrebe izrade PGR-a za
naseljeno mesto Novi Žednik izdat od strane JKP „Subotička toplana“, Segedinski put 22 iz
Subotice pod brojem 544-1/10 od 06.09.2010.. godine
Telekomunikaciona mreža
Postojeća TK infrastruktura zadovoljava trenutne ali i neke buduće potrebe naselja Novi
Žednik. Na teritoriji unutar granica obuhvata plana predviđa se izgradnja telekomunikacione mreže
u novoplaniranim ulicama i u onim delovima u kojima ona nije izgrađena, kao i njeno povezivanje
na postojeću telekomunikacionu mrežu.
Potrebno je prilikom planiranja saobraćajnica u okviru kompleksa obuhvaćenog Planom
obostrano, gde god je to moguće, predvideti koridore za polaganje TK kablova, kao i polaganje
odgovarajućih cevi za naknadno provlačenje TK kablova.
Postojeći objekti i TK kablovi na posmatranom području koji su potencijalno ugroženi
izgradnjom novih objekata moraju se adekvatno zaštiti ili izmestiti, i u cilju zaštite postojeće TK
infrastrukture potrebno je pre početka izrade projektne dokumentacije i izvođenja bilo kakavih
radova na predmetnom području pribaviti odgovarajuće tehničke uslove odnosno saglasnsti od
“Telekoma Srbija” a.d.
U industrijskoj zoni prema Čantaviru potrebno je pored TK kablovske kanalizacije predvideti
i postavljanje TK objekata (MSAN) na lokacijama koje će biti određene naknadno, prema razvoju i
dinamici izgradnje objekata u industrijskoj zoni.
Za potrebe izrade koncepta PGR-a pribavljeni su 27.09.2010. Prethodni uslovi i mišljenje za
izradu koncepta Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Novi Žednik od Telekoma Srbije,
Direkcije za tehniku, Izvršne jedinice Subotica, Subotica, Prvomajska 2-4 izdati pod brojem 5383253715/2 JB.
KDS mreža je projektovana i izvedena, kao i gasovodna mreža, obzirom da je položena u
istom rovu.
Prethodni uslovi i mišljenje na koncept Plana generalne regulacije o KDS mreži u naselju
Novi Žednik izdati su od strane PS „Telefonija“ Beograd, Kumodraška 241 pod brojem 10/010179
od 13.09.2010. god.
38
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2.4.2. VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA
Vodovodna mreža
Teritorija vodozahvata zadovoljava buduće potrebe za nove vodozahvatne objekte. Unutar
teritorije je potrebno izgraditi uređaj za kondicioniranje vode - fabriku vode, kako bi kvalitet
distribuirane vode bio u potpunosti u zakonski propisanim granicama (gvožđe, arsen..).
Vodovodna mreža je izgrađena u skoro svim ulicama, sem na području kojim se proširuje
postojeći građevinski rejon. Planom se obuhvata i rekonstrukcija postojećih neadekvatnih prečnika
(prečnici manji od Ø 100), obzirom da se ista mreža koristi za sanitarnu potrošnju i protivpožarnu
zaštitu.
Kanalizaciona mreža
Prostornim planom opštine Subotica je za naselje Novi Žednik definisan separatni sistem
kanalizacije, što znači da se u naselju grade dve kanalizacione mreže od kojih jedna evakuiše
upotrebljene, a druga atmosferske vode. Područje naselja pripada slivu rečice Krivaja.
Ovim planom zadržava se postojeća koncepcija zajedničkog prikupljanja, odvođenja i
prečišćavanja upotrebljenih otpadnih voda iz naselja Stari i Novi Žednik. Javna kanalizaciona
mreža za odvođenje sanitarno- fekalnih otpadnih voda iz domanćinstava je prilagođena postojećoj
konfiguraciji terena, te se planira gravitaciono odvođenje otpadnih voda i još 5 crpnih stanica za
izdizanje.
Tehnologija prečišćavanja treba da obuhvati i biološko prečišćavanje, kako bi efluent
omogućio da potok Krivaja u nizvodnom toku bude u propisanoj II kategoriji voda.
Kanalizaciona mreža za evakuaciju atmosferskih voda mora da bude koncipirana tako da prati
konfiguraciju terena naselja. Generalnim rešenjem se mogu predvideti otvoreni kanali – upojni
jarkovi, rigole, ali i cevni kanali. U prvoj fazi izgradnje kanalizacione mreže za atmosferske vode
mogu da se izgrađuju rigole ili upojni jarkovi, stim da se u narednoj fazi ovi otvoreni kanali
zacevljuju. Položaj kanala za atmosferske vode mora biti usklađen sa poprečnim padovima
saobraćajnica, tj. kanal mora biti planiran uz nižu stranu kolovoza.
2.5. GRADITELJSKO NASLEĐE I MERE ZAŠTITE
Prema Merama zaštite nepokretnih kulturnih dobara za potrebe izrade programa generalne
regulacije naselja Novi Žednik Međuopštinskog zavoda za zaštiru spomenika kulture Subotica, na
području naselja nema zaštićenih ambijentalnih celina, već samo pojedinačnih kulturnih dobara.
sistematizovanih u 5 kategorija:
1. DOBRA KOJA UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU
2. ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA
3. GROBLJA
4. JAVNI SPOMENICI I SPOMEN OBELEŽJA
5. ZAŠTITA KROZ DOKUMENTACIJU
2.5.1. DOBRA KOJA UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU
U ovu kategoriju spadaju:
1. Srpska pravoslavna crkva Sv. Trojice, Maršala Tita br.31, kat. parc. 3673
39
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2. Železnička stanica, ulica Radoja Vujotevića, kat. parc. 6641
3. Mesna zajednica, Ilije Lubarde br. 4, kat. parc. 4280
4. Stambena kuća u Ul. Matka Vukovića br. 26, kat. parc. 4500, kao seoski graditeljski
objekat.
Za ove objekte propisane su sledeće mere zaštite:
1. Očuvanje originalnog horizontalnog i vertikalnog gabarita, primenjenih materijala,
konstruktivnog sklopa.
2. Očuvanje osnovnih vrednosti funkcionalnog sklopa i enterijera (dekorativnog moleraja i
sl.)
3. Očuvanje ili restauracija izvornog izgleda, stilskih karakteristika, dekorativnih elemenata
i autentičnog kolorita objekata.
4. Na ovim objektima se ne dozvoljava nadogradnja, ali je dozvoljeno osavremenjivanje
objekata u cilju boljeg korišćenja što podrazumeva sledeće intervencije, koje se moraju
izvesti uz uslove i pod nadzorom nadležne ustanove zaštite:
a) uvođenje savremenih instalacija, pod uslovom da ne naruše enterijerske vrednosti
objekta.
b) uređenje potkrovlja moguće je samo u postojećem gabaritu krova, sa pristupom iz
postojećeg stepenišnog prostora ili neke druge prostorije najviše etaže, ali samo u
slučaju da se time ne narušava izvorno funkcionalno rešenje objekta. Osvetljenje
ostvariti putem krovnih prozora orijentisanih prema dvorišnom prostoru, a prema
uličnom delu moguće je otvaranje samo krovnih prozora u ravni krova i to samo ako
se time ne narušava estetika i sklad izvornog izgleda objekta. Ove intervencije vršiti
prema uslovima nadležne ustanove zaštite. Izuzetak čine sakralne građevine.
v) Uređenje podruma moguće je ostvariti sa pristupom iz postojećeg stepenišnog
prostora, iz neke druge prostorije ili iz dvorišta, ali samo u slučaju da se time ne
narušavaju osnovne vrednosti zdanja i njegova stabilnost. Izvršiti prethodna ispitivanja
tla i noseće konstrukcije objekta. Izuzetak čine sakralne građevine.
g) Ostale intervencije (otvaranje portala, izloga) moguće je i to samo ako se na taj način
ne narušavaju osnovne vrednosti zdanja, stilske karakteristike, proporcijski odnosi i dr.
Izuzetke čine sakralni objekti.
d) Dvorišni delovi mogu biti dograđeni do visine uličnog gabarita objekta, jedino ako je
izvornim rešenjem ostavljena mogućnost za dvorišnu dogradnju. Dvorišne dogranje
jedinstveno rešiti za čitavu parcelu kako bi se ostvarila jedinstvena estetska celina.
Izuzetke čine sakralni objekti.
5. Ostali objekti na parceli ne podležu režimu glavnog objekta, rešavaju se u skladu sa
valorizacijom, ali tako da ne ugroze glavni objekat. Naknadno dograđeni neestetski delovi
građevine i neadekvatni pomoćni objekti sa parcele i iz okruženja se uklanjaju. Dvorišni
prostor u svemu uskladiti sa glavnim (uličnim) objektom. A u okviru seoskih kuća treba
očuvati sve ekonomske zgrade, koje su bili karakteristični za ovaj prostor.
6. Moguća je promena namene, s tim da nove funkcije moraju biti primerene arhitekturi,
postojećem funkcionalnom i konstruktivnom sklopu objekta. Izuzetke šine sakralni
objekti.
7. Sve navedene intervencije se mogu izvoditi isključivo prema uslovima nadležne ustanove
zaštite spomenika kulture. Zavičajnu kuću bi trebalo formirati od seoskih graditeljskih
kuća koje smo naveli.
2.5.2. ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA
Prema zakonu, ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološko
nalazište ili arheološke predmete, izvođač radova (investitor) je dužan da odmah, bez odlaganja
40
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
prekine radove i obavesti ovaj Zavod i da preduzme mere da se nalaz ne uništi, ne ošteti i da se
sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.
Ako postoji neposredna opasnost oštećenja arheološkog nalazišta ili predmeta ovaj Zavod će
privremeno obustaviti radove dok se na osnovu Zakona o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”
71/94.), ne utvrdi da li je odnosna nepokretnost ili stvar kulturno dobro ili nije.
2.5.3. GROBLJA
Danas je na području naselja u funkciji jedno groblje.
Posebnim aktom treba odrediti koji se nadgrobni spomenci čuvaju trajno:
- zbog ličnosti pokojnika
- prema estetici spomenika
- zbog starosti spomenika
2.5.4. JAVNI SPOMENICI, SPOMEN BISTE I PLOČE
Utvrđuju se sledeće mere zaštite:
- Očuvanje originalnog horizontalnog i vertikalnog gabarita
- Očuvanje izvornog izgleda, stilskih karakteristika i originalnih materijala
- Redovno održavanje svih spomenika, i obnavljanje teksta na njima
- Obezbeđivanje vidljivosti i pristupa spomenicima
- Hortikulturalno i parterno uređenje prostora oko svih spomenika
- Sve krajputaše čuvati na originalnom mestu, a prilikom obnove mogu se koristiti i
savremeni materijali
Javni spomenici
1. Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora, Centralni park, Novi Žednik,
7.07.1947. godine
2. Farago krst, 1928. god, obnovljen 2006. godine
3. Pravoslavni zavetni krst Vukmana Pekovića, 2007. ul. Bose Milićević
Spomen biste
1. Spomen bista Milanu Bikaru, 1885-1971, Centralni park, Novi Žednik, 7.05.1972. godine
2. Spomen bista Bosi Milićević, 1917-1940, O.Š. „Bosa Milićević” Novi Žednik,1978.
godine
Spomen ploče
1. Spomen ploča Bosi Milićević, Bose Milićević, Novi Žednik, 10.10.1951. godine
2. Spomen ploča na kući Dane Pualića gde je održana konferencija Skoj-a, Radoja
Vujoševića, Novi Žednik, 14.12.1959. godine
3. Spomen ploča na kući Petra Kmezića, Teslina ulica, Novi Žednik,14.12.1959. godine
4. Spomen ploča Sokolski dom General Hadžićevo 1935. godine
5. Spomen ploča humanistima Antal Kiš - Antika, Peter Kiš i Stevan Vidaković, Mesna
zajednica, Centralni park, Novi Žednik, 5.12.1998. godine
6. Spomen ploča Osnovne škole General Hadžićevo 1929. godine, dograđena 1963. Ploča je
postavljena 1.12.1999. godine.
2.5.5. ZAŠTITA KROZ DOKUMENTACIJU
41
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Na terenu smo evidentirali nekoliko objekata koji su interesantni sa aspekta ruralne baštine, a
s obzirom da se sve te zgrade ne mogu očuvati, potrebno je da se o njima pre rušenja napravi
kompletna foto i tehnička dokumentacija. Neke od ovih kuća trebalo bi odabrati za potrebe
zavičajne kuće.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Matka Vukovića br. 28 - seoska kuća
Matka Vukovića bb - Stara železnička stanica
Nikole Tesle br. 17
Nikole Tesle (Žednik 107)
Proleterskih brigada br. 14
Titogradska br. 23
Proleterska brigada br. 7 - varoška kuća
Save Kovačevića br. 1 - varoška kuća
2.6. STEPEN KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA PO CELINAMA ILI ZONAMA IZ PLANSKOG
DOKUMENTA KOJI JE POTREBAN ZA IZDAVANJE
LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE
2.6.1. ELEKTROENERGETSKA, GASOVODNA I TELEKOMUNIKACIONA MREŽA
Pre početka izgradnje na parceli potrebno je da su ispunjeni uslovi za priključanje na javnu
komunalnu infrastrukturnu mrežu.
2.6.2. VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA
Pre početka izgradnje na parceli potrebno je da su ispunjeni uslovi za priključanje na javnu
komunalnu infrastrukturnu mrežu.
2.7. USLOVI ZAŠTITE PROSTORA
2.7.1. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OD RAZLIČITIH
VIDOVA ZAGAĐENJA I ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA LJUDI
Na prostoru plana planiraju se mere koje će se preduzeti za smanjenje ili sprečavanje štetnih
uticaja na životnu sredinu.
U okviru postojeće i planirane namene potrebno je obezbediti praćenje pokazatelja od uticaja
na stanje sredine i kontrolu svih aktivnosti u okviru pojedinih kompleksa.
Mere zaštite životne sredine, utvrđene kroz primenu zakonske regulative iz oblasti zaštite životne
sredine, podrazumevaju uključivanje javnosti u donošenje odluka o pitanjima zaštite životne
sredine. Opšti uslovi zaštite životne sredine obezbeđuju se pridržavanjem odredbi:
- Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS” br. 135/04 i 36/09),
- Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br, 135/04),
- Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04 i 36/09),
- Pravilnika o dozvolje nom nivou buke u životnoj s redini („Sl. glasnik RS” br. 54/92) i
drugih važećih propisa u ovoj oblasti.
Pridržavanjem utvrđenih uslova iz Plana u pogledu vrste i namene novoplaniranih objekata,
njihovog utvrđenog položaja u odnosu na regulacione linije ulice, definisanih indeksa zauzetosti
42
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
prostora - parcela i utvrđenih maksimalnih spratnosti i visina objekata, uz poštovanje ograničenja u
pogleda vrsta poslovnih delatnosti koje su dozvoljene za obavljanje u granicama prostora Plana i
propisanih mera zaštite životne sredine, obezbeđuju se uslovi kvalitetnog humanog življenja u
urbanoj gradskoj sredini.
Na prostoru Plana obezbediće se uslovi zaštite životne sredine u okviru svake namene radi
optimalnog funkcionisanja celokupnog prostora, sprečavanjem svih oblika ugrožavanja životne
sredine i obezbeđivanjem nivoa kvaliteta sredine, prema odgovarajućim standardima i
kriterijumima, propisanim zakonima i podzakonskim aktima.
Utvrđene regulacione širine ulica obezbeđuju stvaranje šireg zelenog pojasa u koridoru ulice,
kao vida zaštite od buke, prašine i vibracija koje se očekuju kao posledica intenzivnog saobraćaja
koji će se nakon izgradnje kolovoza odvijati u zavisnosti od ranga saobraćajnica.
Duž postojećih frekventnih saobraćajnica potrebno je uspostaviti merna mesta za praćenje
aerozagađenja i intenziteta komunalne buke i u skladu sa rezultatima merenja, ako se prekorače
dozvoljene vrednosti, preduzimati odgovarajuće mere (regulisanjem režima saobraćaja i rešavanjem
stacionarnog saobraćaja).
Praćenje aerozagađenja treba realizovati prema posebnom programu i definisanim mestima,
kao i parametrima kontrole (aerosediment, čađ, sumpordioksid, ugljenomonoksid i azoti oksidi),
prema Pravilniku o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijuma za
uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 54/92 i
30/99). U obezbeđivanju kvaliteta vazduha, koncentracija zagađujućih materija ne sme da bude
veća od one koja je, s obzirom na namenu prostora, dozvoljena. Potrebno je praćenje zagađenosti
vazduha (imisija) od saobraćaja (linijskih izvora zagađivanja vazduha).
Radi obezbeđivanja akustičnog komfora na prostorima stanovanja treba obezbediti uslove da
najviši nivo buke ne prelazi vrednost od 55 db(A) noću i 65 db(A) danju, odnosno u zgradi
maksimum 30 db(A) noću i 35 db(A) danju. U pogledu zaštite od buke treba obezbediti uslove za
smanjenja štetnog delovanja primenom izolacionih materijala koji će onemogućiti prodor buke u
životni i radni prostor.
Posebnu pažnju treba posvetiti uređenju slobodnih površina i stvaranju skladnog ambijenta
(popločavanjem, vizurama, osvetljenjem i drugim akcentima).
Prilikom izvođenja radova na postojećim objektima, kao i prilikom gradnje novih treba voditi
računa o obezbeđivanju svih potrebnih uslova zaštite u pogledu geotehničkih i seizmičkih
karakteristika tla i statičkih i konstruktivnih karakteristika objekata.
Svi radovi i zaštitne mere moraju biti u skladu sa propisima za izgradnju objekata.
Za potrebe planiranih namena obezbediće se uslovi za stacionarni saobraćaj, prema usvojenim
kriterijumima i normativima.
Sanitarne i čiste tehnološke vode priključiće se na javnu kanalizacionu mrežu bez posebnog
predtretmana, a ostale samo nakon odgovarajućeg predtretmana.
Energetska sanacija postojećih objekata podrazumeva sve intervencije koje se preduzimaju
radi poboljšanja energetskih karakteristika zgrada (postavljanjem izolacije, zamena ili dopuna
postojeće toplotne izolacije).
2.7.2. USLOVI I MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
U skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”,
br.135/04), planska rešenja urbanističkog plana su, kroz izradu Izveštaja o strateškoj proceni
uticaja, proverena sa aspekta uticaja njihove realizacije na životnu sredinu i opisom naloženih mera
za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu za realizaciju Plana.
Zaštita životne sredine u Planu obuhvata mere zaštite prirodne sredine (vazduha, površinske
vode, zemljišta, biodiverziteta i zaštite od buke), ekoloških koridora, zaštite prirodnih dobara i
retkosti i zaštite zelenih površina.
43
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Mere zaštite vazduha
S obzirom da su emiteri zagađenja vazduha u Novom Žedniku saobraćaj, individualna ložišta
i kotlarnice, kao industrijska postrojenja u radnim zonama, poboljšanje kvaliteta vazduha će se
postići sprovođenjem sledećih mera:
- Planiranje izgradnje istočne obilaznice oko naselja u cilju preusmeravanja saobraćajnih
tokova van centra naselja,
- Uspostavljanje zelenih pojaseva između saobraćajnica i okolnih objekata gde je to
moguće,
- Podizanjem zaštitnih pojaseva uređenog zelenila između industrijske i stambene zone u
naselju.
- Stavljanjem u funkciju distributivne gasovodne mreže, koja je projektovana i većim
delom izgrađena ali je zasada još uek van funkcije.
- Svi objekti koji su zagađivači vazduha dužni su da ispoštuju sve odredbe iz Zakona o
vazduhu („Sl.glasnik RS“ br. 36/09), Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
(„Sl.glasnik RS“ br. 36/09), nivo ispuštajućih zagađujućih materija u vazduh mora se
uspostaviti prema propisanim graničnim vrednostima iz Pravilnika o graničnim
vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka („Sl. glasnik
RS” br. 30/97).
- Uspostavljanje sistematskog praćenja kvaliteta vazduha na jednom mernom mestu u
naselju.
Mere zaštite od buke
Povećan nivo buke na području Plana izražen je duž regionalnog puta R-119.1, železničke
pruge Beograd-Subotica, a potencijalno i u radnim zonama. U cilju smanjenja buke moguće je
sprovesti zaštitu:
- Na samom izvoru buke: tehničko - tehnološkim rešenjima na uređajima koji proizvode
buku, kao i učestalom tehničkom kontrolom rada motornih i šinskih vozila i primenom
važećih propisa
- Novim urbanističko-arhitektonskim i građevinskim rešenjima uz odgovarajuća
hortikulturna rešenja u stambenim i radnim zonama,
- Prilikom lociranja stambenih i drugih objekata poštovati odredbe Pravilnika o
dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini („Sl. glasnik SRS”, br. 54/92).
Mere zaštite voda
U skladu sa planiranim privrednim, populacionim i prostornim razvojem, pa time i
očekivanim povećanjem obima proizvodnje u industriji i drugim privrednim delatnostima,
povećanim obimom aktivnosti u ostalim neproizvodnim delatnostima, potrebno je preduzeti
preventivne i sanacione mere protiv daljeg zagađivanja površinskih voda (u koje se danas ulivaju
otpadne vode sa područja pojedinih delova naselja) i radi ostvarivanja i očuvanja kvaliteta
podzemnih voda. U tom smislu sprovodiće se sledeće mere:
- izgradnja kanalizacione mreže, za upotrebljene otpadne vode industrijskih pogona i
domaćinstava
- Do izgradnje naseljskog kanalizacionog sistema kao privremeno rešenje za prihvat
upotrebljenih voda, planirati vodonepropusne septičke jame odgovarajuće zapremine, koje
će se kontrolisano prazniti od nadležnog komunalnog preduzeća.
- Na parking prostorima za kamione u radnim i poslovnim kompleksima ugraditi separator
masti i ulja i cilju prečišćavanja zauljenih voda pre upuštanja u recipijent.
44
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- Otpadne vode se mogu upuštati u recipijent samo uz primenu odgovarajućeg tretmana, na
način i do nivoa koji ne predstavlja opasnost za prirodne procese i koji ne umanjuje
njihovo višenamensko korišćenje.
- Poštovati odredbe Zakona o vodama („Sl. glasnik RS”, br. 30/2010) i Pravilnika o opasnim
materijama u vodama („Sl. glasnik SRS”, br.31/82) i drugih akata kojima se reguliše
problematika upuštanja zagađujućih materija u vodoprijemnike.
Mere zaštite zemljišta
Zaštita zemljišta će se postići sprovođenjem sledećih mera:
- Zakonskim regulisanjem i zaustavljanjem procesa gradnje objekata na površinama koje
nisu planirane za izgradnju, kako bi se sprečila degradacija zemljišta,
- Ozelenjavanjem, pravilnim izborom biljnih vrsta i adekvatnim održavanjem uticaće se na
smanjenje dgradacije građevinskog zemljišta,
- Sanitacijom naselja, odnosno regulacijom septičkih jama graditeljskim zahvatima i
izgradnjom kanalizacije u naselju smanjiće se opasnost od potencijalnog zagađivanja tla i
podzemnih voda,
- Sanacija i rekultivacija prostora privremene deponije nakon prestanka odlaganja otpada na
postojećoj lokaciji.
- Tehničkim merama sprečiti dalju degradaciju okoline i zemljišta od uticaja stočnog
groblja.
Mere zaštite vegetacije
Zaštita biodiverziteta urbanih površina se zasniva na stvaranju i održavanju zelenih površina.
Postojeća i planirana vegetacija u naselju zahteva adekvatnu zaštitu i održavanje. Zbog toga
ona treba da bude pravilno odabrana i održavana, kako bi u potpunosti ostvarila svoje sanitarne,
higijenske, pejzažno-arhitektonske i druge uloge.
Planom je uspostavljen sistem zelenih površina u naselju koji u najvećoj meri omogućava
ostvarenje različitih funkcija naseljskog zelenila.
- Pored uređenja javnih zelenih površina, plan ističe obavezu uređenja zelenih površina i za
zone individualnog stanovanja.
- Na parcelama kolektivnog stanovanja predviđeno je uređenje slobodnih zelenih površina
sa pratećim sadržajima.
- Oko javnih objekata planira se formiranje uređenih zelenih površina.
- Neophodno sprovoditi kontinirano čišćenje uzročnika alergijskih oboljenja (ambrozija i
sl.)
- Konvencija o biološkoj raznovrsnosti („Sl.list SRJ” Međunarodni ugovori, br.11/2001) u
Članu 8. ukazuje na potrebu regulisanja ili upravljanja biološkim resursima važnim za
očuvanje biološke raznovrsnosti, u okviru ili van zaštićenih područja, a u cilju njihovog
očuvanja i održivog korišćenja. U skladu sa Konvencijom dužni smo da sprečavamo
širenje ili po potrebi preduzimamo mere za uništavanje invazivnih vrsta. Njihovo spontano
širenje ne samo da ugrožava prirodnu vegetaciju, nego i znatno povećava troškove
održavanja zelenih površina. Shodno Članu 8. ove Konvencije potrebno je regulisati ili
upravljati biološkim resursima važnim za očuvanje biološke raznovrsnosti, u okviru ili van
zaštićenih područja, a u cilju njihovog očuvanja i održivog korišćenja.
Ostale mere zaštite
- Predvideti adekvatno bezbedno rastojanje objekata predviđenih za industrijske potrebe i
objekata specijalne namene, a u cilju sprečavanja širenja požara većih razmera.
45
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- Potrebno je izvršiti i sanaciju propusnih septičkih jama i odgovarajuće dimenzionisanje
uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (sa svim neophodnim fazama u prečišćavanju) tako
da kvalitet efluenta bude jednak ili bolji od kvaliteta vode krajnjeg recipijenta (II klasa).
2.7.3. USLOVI ZA ZAŠTITU OD POŽARA, ELEMENTARNIH NEPOGODA I
UNIŠTAVANJA
Opšti uslovi zaštite od požara, elementarnih nepogoda i uništavanja od uticaja na
uređenje i izgradnju prostora Plana podrazumevaju pridržavanje odredbi:
- Zakona o zaštiti od požara („Službeni list RS” br. 37/88) i („Službeni glasnik RS” 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 i 111/2009).
- Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS” br. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 i 48/94) i drugih
važećih propisa i normativa vezanih za ove oblasti.
- Zakon o vanrednim situacijama („Sl. Glasnik RS” br. 111/2009)
- Pravilnika o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mre žu za
gašenje požara („Službeni list SFRJ” br. 39/91)
- Pravilnika za elektroinstalacije niskog napona („Službeni list SRJ” br. 28/95)
- Pravilnika o zaštiti objekata od atmosferskih pražnje nja („Službeni list SRJ” br. 11/96)
- Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmičkim
područjima („Službeni list SFRJ” broj 31/81, 49/83, 21/88 i 52/90).
Kao mera zaštite od požara neophodno je planirati pristupe vatrogasnim vozilima do svakog
objekta što se obezbeđuje saobraćajnicama i kolskim pasažima.S obzirom da prostor prema
preovlađujućoj nameni i planskim pokazateljima predstavlja prostor srednjih gustina nastanjenosti
ugroženost od požara je značajna.
Planirane široke gradske saobraćajnice štitiće prostor u smislu prenošenja požara sa jedne na drugu
prostornu celinu.
Područje Subotice spada u zonu ugroženu zemljotresima jačine VII MCS.
Osnovna mera zaštite od zemljotresa predstavlja primenu principa aseizmičkog projektovanja
objekta, odnosno primenu sigurnosnih standarda i tehničkih propisa o gradnji na seizmičkim
područjima. Urbanističke mere zaštite, kojima se neposredno utiče na smanjenje povredljivosti
teritorije ugrađene su u plansko rešenje, pri čemu je potrebno definisati sve bezbedne površine na
slobodnom prostoru (parkovi, trgovi, igrališta) koje bi u slučaju zemljotresa predstavljale bezbedne
zone za evakuaciju, sklanjanje i zbrinjavanje stanovništva.
Objekte projektovati i graditi u skladu sa članom 4. Pravilnika o tehničkim normativima za
izgradnju objekta visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ” broj 31/81, 49/83,
21/88 i 52/90).
Prema minimalnoj niveleti terena od 114 m.n.v. prostor obuhvaćen planom nije direktno
ugrožen od poplava površinskim i podzemnim vodama, pa se primenjuju opšte mere zaštite
planiranjem odgovarajuće kanalizacione mreže.
Zaštita od udara groma treba da se obezbedi izgradnjom gromobranske instalacije, koja će biti
pravilno raspoređena i pravilno uzemljena. Ukoliko na teritoriji obuhvaćenoj planom postoje
radioaktivni gromobrani, neophodno ih je ukloniti - zameniti.
2.7.4. USLOVI ZA EVAKUACIJU OTPADA
Radi poboljšanja higijenskih uslova i zaštite životne sredine, za postavljanje kontejnera treba
odrediti pogodna i higijenski bezbedna mesta tako da budu van glavnih tokova kretanja i
zakljonjena od pogleda, kao i dostupna vozilima koja odnose privremeno deponovani otpad.
46
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Investitori i vlasnici objekata dužni su da obezbede kontejnere za odnošenje otpada i predaju
je nadležnom preduzeću na upravljanje. Prilikom izdavanja lokacijske dozvole obavezno je
definisati položaj kontejnera i prilazni put vozila za odnošenje smeća.
Za objekte u kojima se odvijaju delatnosti pri kojima se stvaraju veće količine otpada
(restorani, proizvodni objekti, skladišta i sl.) mesta za kontejnere, kao i pristupni put za vozilo za
odnošenje smeća obavezno predvideti na sopstvenoj parceli. Prilazni putevi do mesta gde se planira
držanje posuda za čuvanje i sakupljanje otpada treba da budu dvosmerni za saobraćaj specijalnih
vozila za odvoz otpada, maksimalnog opterećenja do 10 t, širine do 2,5 m i dužine do 12 m.
Mesta za kontejnere su od tvrde podloge (beton, asfalt…). Odvođenje atmosferskih otpadnih
voda rešiti tako da se otpadna voda sa mesta za kontejnere odliva u javnu kanalizacionu mrežu.
Prikupljeno smeće iz naselja odnosiće se u planuranu regionalnu deponiju, a privremeno, do
izgradnje regionalne deponije, odlagaće se u postojeću deponiju u naselju Čantavir.
2.8. POSEBNI USLOVI KOJIMA SE JAVNE POVRŠINE I JAVNI OBJEKTI
OD OPŠTEG INTERESA ČINE PRISTUPAČNIM OSOBAMA SA
INVALIDITETOM U SKLADU SA STANDRADIMA PRISTUPAČNOSTI
U rešavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i
izgradnje prostora i objekata primeniti odredbe Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa
invaliditetom (Sl. glsnik RS br. 33/2006) i Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje
objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica (“Službeni
glasnik RS” broj 18/97).
U skladu sa standardima pristupačnosti obezbediti uslove za nesmetano kretanje i pristup
osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama na sledeći način:
- na svim pešačkim prelazima visinsku razliku između trotoara i kolovoza neutralisati
obaranjem ivičnjaka,
- poslovnim objektima obezbediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu prizemlja
spoljnjim ili unutrašnjim rampama, minimalne širine 90 cm i nagiba 1:20 (5%) do 1:12 (8%),
- u okviru parkirališta za poslovne objekte obavezno predvideti rezervaciju i obeležavanje
parking mesta za upravno parkiranje vozila invalida u skladu sa standardom JUS U.A9.204
2.9. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADNJE
Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, a u skladu sa strategijom Agencije za energetsku
efikasnost neophodno je raditi na podsticanju graditelja i vlasnika objekata da primene energetski
efikasna rešenja i tehnologije u svojim zgradama, radi smanjenja tekućih troškova, tj. da unaprede
energetsku efikasnost u zgradarstvu čime bi se smanjila potrošnja svih vrsta energije.
Potrebno je primeniti koncepte koji su štedljivi, ekološko opravdani i ekonomični po pitanju
energenata, ukoliko se žele ostvariti ciljevi poput energetske produktivnosti ili energetske gradnje
kao doprinosa zaštiti životne sredine i klimatskih uslova.
Osnovne mere za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu su: smanjenje energetskih
gubitaka, efikasno korišćenje i proizvodnja energije.
Smanjenje energetskih gubitaka se postiže: eliminisanjem „hladnih mostova“, toplotnom
izolacijom zidova, krovova i podova, zamenom stolarije, odnosno upotrebom modernih prozora i
vrata koji imaju dobre termoizolacione karakteristike, a sve u cilju sprečavanja nepovratnih
gubitaka dela toplotne energije.
Efikasno korišćenje energije podrazumeva upotebu novih sistema grejanja i hlađenja koji su
relativno niski potrošači energije, a mogu se napajati iz alternativnih i obnovljivih izvora energije,
kao što su solarna i geotermalna energija. Toplotne pumpe kod ovih sistema mogu raditi u režimu
47
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
grejanja zimi, a u režimu hlađenja u toku leta tako da se postiže ugodna i ravnomerna klima
stanovanja tokom čitave godine.
Energetska efikasnost izgradnje u naselju postiže se:
- izgradnjom pešačkih i biciklističkih staza za potrebe obezbeđenja komuniciranja unutar
naselja i smanjenja korišćenja motornih vozila;
- podizanjem uličnog zelenila (smanjuje se zagrevanja tla i stvara se prirodni ambijent za
šetnju i vožnju bicikla);
- projektovanjem i pozicioniranjem zgrada prema klimatskim aspektima, izloženosti suncu
i uticaju susednih objekata, podizanjem zelenih krovova, kao kompenzacija okupiranom
zemljištu;
- sopstvenom proizvodnjom energije i drugim faktorima;
- izgradnjom objekata za proizvodnju energije na bazi alternativnih i obnovljivih izvora
energije (korišćenjem lokalnih obnovljivih izvora energije) i izgradnjom daljinskih ili
centralizovanih sistema grejanja i hlađenja.
Energetska efikasnost izgradnje objekata obuhvata sledeće mere:
- realizacija pasivnih solarnih mera, kao što su: maksimalno korišćenje sunčeve energije za
zagrevanje objekta (orijentacija zgrade prema južnoj, odnosno istočnoj strani sveta),
zaštita od sunca, prirodna ventilacija i sl;
- omotač zgrade (toplotna izolacija zidova, krovova i podnih površina); zamena ili sanacija
prozora (vazdušna zaptivnost, nepropustljivost i druge mere);
- sistem grejanja i pripreme sanitarne tople vode (zamena i modernizacija kotlova i
gorionika, prelazak sa prljavih goriva na prirodni gas ili daljinsko grejanje, zamena i
modernizacija toplotnih podstanica, regulacija temperature, ugradnja termostatskih
ventila, delitelja i merača toplote i druge mere;
- unutrašnja klima, koja utiče na energetske potrebe, tj. sistem za klimatizaciju,
(kombinacija svih komponenti potrebnih za obradu vazduha, u kojoj se temperatura
reguliše ili se može sniziti, mogućno u kombinaciji sa regulacijom protoka vazduha,
vlažnosti i čistoće vazduha);
- unutrašnje osvetljenje (zamena sijalica i svetiljki radi obezbeđenja potrebnog kvaliteta
osvetljenosti).
Neke zgrade, kao što su istorijski spomenici, verski objekti, poljoprivredne zgrade, mogu biti
izuzete iz primene ovih mera.
Mere za dalje poboljšavanje energetskih karakteristika zgrade ne smeju da budu u suprotnosti
sa drugim suštinskim zahtevima, kao što su pristupačnost, racionalnost i nameravano korišćenje
zgrade.
2.10. LOKACIJE ZA KOJE JE PROPISANA DALJA RAZRADA
2.10.1. LOKACIJE NA KOJIMA SE GRAĐENJE SPROVODI NA OSNOVU PLANA
1. U zonama porodičnog stanovanja malih i srednjih gustina izdaje se lokacijska dozvola na
osnovu Plana ukoliko se planira izgradnja pojedinačnog objekta stanovanja ili poslovanja.
2. U zoni poslovanja izdaje se lokacijska dozvola na osnovu Plana ukoliko se planira
izgradnja pojedinačnog objekta ili manjeg poslovnog kompleksa.
3. U zoni centralnih funkcija izdaje se lokacijska dozvola na osnovu Plana ukoliko se planira
izgradnja pojedinačnog stambenog ili poslovnog objekta.
48
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
2.10.2. LOKACIJE ZA KOJE SE DONOSI PLAN DETALJNE REGULACIJE
Lokacija za koju se utvrđuje obavezna izrada plana detaljne regulacije:
1. Zona Ukrštanja Državnog puta II reda R-119.1 i železničke pruge Beograd-Subotica
- površina obuhvaćene zone definisana je u grafičkim prilozima
Može se pristupiti izradi plana detaljne regulacije i u sledećim slučajevima:
1. Ukoliko se u toku sprovođenja Plana ukaže potreba za izdvajanjem novih javnih površina u
cilju izgradnje objekata javne namene,
2. Ukoliko se u toku sprovođenja Plana ukaže potreba za izdvajanjem novih javnih površina
radi formiranja novih ulica ili drugih slobodnih javnih površina (trga, skvera, parka).
3. Ukoliko se na određenoj lokaciji planira izgradnja komunalne i energetske infrastrukture
radi koje je potrebno izdvajanje javnog zemljišta.
2.10.3. LOKACIJE ZA KOJE SE IZRAĐUJE URBANISTIČKI PROJEKAT
1. Za uređenje parkovskih površina (urbanistički projekat ili konkurs)
2. Za uređenje novog groblja ili izgradnju objekata na postojećem groblju.
3. U zonama javnih funkcija (uprave, kulture, obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva,
autobske stanice, sporta i rekreacije) ukoliko se planira formiranje novog kompleksa ili izgradnja
novih objekata u postojećim kompleksima.
4. U zonama komunalnih delatnosti ukoliko se planira formiranje novog kompleksa ili
izgradnja novih objekata u postojećim kompleksima.
5. Unutar koridora železnice ukoliko se planira izgradnja novih objekata.
6. U zonama proizvodnje ukoliko se planira formiranje novog kompleksa ili izgradnja novih
objekata u postojećim kompleksima.
7. U zonama porodičnog stanovanja malih i srednjih gustina ukoliko se planira izgradnja
većeg kompleksa objekata stanovanja ili komercijalnih delatnosti (kuće u neprekinutom nizu,
atrijumski stambeni kompleksi, složeniji komercijalni kompleksi).
8. U zoni poslovanja ukoliko se planira izgradnja složenog kompleksa poslovanja.
9. U zoni centralnih funkcija ukoliko se planira izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih ili
poslovnih objekata i kompleksa.
10. U zonama verskih objekata ukoliko se planira izgradnja novih objekata.
2.10.4. LOKACIJE ZA KOJE SE RASPISUJE ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI
KONKURS
1. Za uređenje centralnog trga sa prehrambenom pijacom
2. Za uređenje parkovskih površina (urbanistički projekat ili konkurs)
2.11. PRAVILA PARCELACIJE, PREPARCELACIJE
2.11.1. OPŠTA PRAVILA
Osim pojmova preuzetih iz Zakona o planiranju i izgradnji, definišu se sledeći pojmovi:
- „Prednja granica parcele” je granica građevinske parcele koja se poklapa sa regulacionom
linijom pristupne saobraćajnice:
- „Zadnja granica parcele” je granica građevinske parcele naspramna prednjoj granici parcele;
- „Bočna granica parcele” je granica građevinske parcele koja povezuje prednju i zadnju
granicu parcele.
Granice mogu biti prave ili izlomljene.
49
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Građevinska parcela mora imati pristup na javnu saobraćajnicu. Izuzetno se pri parcelaciji
parcela velikih dimenzija može formirati parcela za izgradnju interne saobraćajnice minimalne
širine 5,0 m.
Građevinska parcela treba da ima oblik pravouganika ili trapeza. Izuzetno za gradnju se mogu
koristiti i parcele nepravilnog oblika koje nemaju međusobno upravne granice, u kom slučaju se
izgradnja objekta (objekata) na parceli prilagođava obliku parcele u skladu sa uslovima određene
zone, uličnog poteza ili lokacije.
Pravilima pracelacije ovog plana definišu se minimalne i maksimalne dimenzije za formiranje
građevinskih parcela u cilju ispunjenja uslova za izgradnju. Formiranje građevinske parcele obavlja
se izradom projekta parcelacije, odnosno preparcelacije, u skladu sa Zakonom, a prema pravilima
građenja iz ovog plana.
Površina građevinske parcele utvrđena je prema nameni i vrsti, odnosno načinu postavljanja
objekta na parceli, a u skladu sa pravilima građenja definisanim za zonu kojima su uvažene
specifičnosti i zatečeni način korišćenja prostora u zoni.
Širina građevinske parcele utvrđena je prema načinu postavljanja objekta na parceli, koji
treba da je usaglašen sa preovlađujućim načinom postavljanja postojećih objekata u bloku, odnosno
uličnom potezu, a prema uslovima koje parcela treba da ispuni za građenje objekta određene
namene.
Postojeće katastarske parcele u zoni porodičnog stanovanja koje ispunjavaju Planom
definisane minimalne dimenzije, ili dimenzije koje odstupaju do 10% od minimalnih, a nalaze se u
blokovima koji su većim delom oformljeni unutar zona stanovanja, postaju građevinske parcele. Na
parcelama koje odstupaju do 10% od minimalnih dimenzija, dozvoljava se izgradnja novog objekta
ili adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uz uslov da spratnost bude najviše P+1 i
ispoštovane propisane međusobne udaljenosti između susednih objekata. Za parcele koje treba da se
formiraju parcelacijom ili preparcelacijom ne važi ovo odstupanje.
U svemu ostalom pridržavati se Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju („Sl. glasnik RS” br. 50/11).
2.11.2. FORMIRANJE PARCELA ZA JAVNE POVRŠINE
- za postojeće izgrađene ulice – građevinska parcela ulice obuhvata i objedinjava postojeće
parcele ulice (cele i delove),
- za postojeće ulice sa korekcijom regulacije i izgradnje saobraćajnih površina (kolovozi,
trotoari, ....) i ostalih objekata javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna rasveta, NN mreža,
gasovod, TT mreža); i javnih zelenih površina građevinskih parcela ulice obuhvata i objedinjava
pripadajuće postojeće parcele ulica (cele i delove) sa delovima parcela ostalog građevinskog
zemljišta koji se planiraju pripojiti ulici,
- za novoplanirane ulice građevinska parcela ulice objedinjava parcele građevinskog zemljišta
druge namene (cele i delove) koje su Planom predviđene za ulicu,
Novoplanirane građevinske parcela ulica i drugih javnih površina definisane su koordinatama
prelomnih tačaka regulacionih linija (grafički prilog 4.05), tako da se na osnovu Plana može
sprovesti parcelacija i preparcelacija u cilju razgraničenja površina javne namene od drugih
površina javne ili ostale namene.
50
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
III PRAVILA GRAĐENJA
3.1. PRAVILA GRAĐENJA U ZONI CENTRALNIH SADRŽAJA
3.1.1. Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi
U zonama porodičnog stanovanja srednjih i malih gustina dozvoljena je izgradnja sledećih
objekata:
- POSLOVNI OBJEKTI
- VIŠEPORODIČNI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
Sadrže 4 ili više stambenih jedinica. U delu prizemne etaže orijetisanom na javnu površinu
planirati poslovne prostorije.
- PORODIČNI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
Sadrže najviše 3 stambene jedinice. U delu prizemne etaže orijetisanom na javnu površinu
planirati poslovne prostorije.
- DRUGI OBJEKTI (objekti koji su izgrađeni na istoj parceli sa porodičnim stambenim,
stambeno-poslovnim ili poslovnim objektom)
Za parcele na kojima se planira izgradnja dva ili više objekata (ne računajući pomoćne
objekte) obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Dozvoljene delatnosti u poslovnim i poslovno stambenim objektima
Delatnosti koje se mogu planirati u zoni u sklopu poslovnih i stambeno-poslovnih objekata su
iz oblasti:
- trgovine (prodavnice za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje i dr.),
- uslužnog zanatstva (pekarska, poslastičarska, obućarska, krojačka, frizerska, fotografska
radnja i druge zanatske radnje),
- uslužnih delatnosti (fotokopirnica, videoteka, hemijska čistionenica i dr.),
- ugostiteljstva (hotel, motel, pansion, restoran, taverna, ćevabdžinica, cafe bar, piceria i
sl.),
- zdravstva(apoteka,opšte i specijalističke ordinacije sa stacionarom sl.),
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smeštaj i
nega starih i iznemoglih lica i dr.)
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice, bioskopske i pozorišne sale i dr.)
- zabave (bilijar saloni i dr.),
- sporta (teretane, vežbaone, aerobik sale i dr.),
- poslovno-administrativnih delatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije,
poslovni biroi)
- poljoprivredna apoteka, veterinarska ambulante za kućne ljubimce i sl.,
- druge delatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja
bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su
predviđene mere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju
obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, i da se u skladu sa
namenom i kapacitetima može obezbediti potreban, propisan broj parking mesta za
korisnike.
Drugi objekti na parceli
Dozvoljene namene drugih objekata:
51
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- POMOĆNI OBJEKTI STANOVANJA, ODNOSNO POSLOVANJA;
Pomoćni objekat je u funkciji glavnog objekta, a gradi se na istoj parceli na kojoj je
sagrađen glavni stambeni, poslovni objekat (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu
i sl.).
Izgradnja drugog objekta na parceli, nezavisno od vrste i namene uslovljenja je uklapanjem u
utvrđeni najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele, obezbeđenjem kolskog pristupa
preko pripadajuće parcele najmanje širine 2,5 m, kao i obezbeđenjem potrebnog broja parking
mesta na parceli.
Zabranjene delatnosti u zoni
U zonama porodičnog stanovanja srednjih i malih gustina ni pod kojiim uslovima nije
dozvoljena izgradnja sledećih objekata:
- bilo koji objekti u kojima se odvijaju delatnosti koje su u stambenim zonama, odnosno
naseljenim mestima uopšte, Zakonom i propisima zabranjene.
- bilo koji objekti u kojima se odvijaju delatnosti koje vrstom i katakterom delatnosti mogu
ugroziti životnu sredinu i uslove stanovanja raznim štetnim uticajima; bukom, gasovima,
otpadnima materijama ili drugim štetnim dejstvima, za koje je potrebna izrada Procene
uticaja na životnu sredinu, odnosno za koje Procenom utvrđena moguća štetna dejstva ni
predviđenim merama zaštite ne mogu u potpunosti da se uklone, na način potpunog
obezbeđuje okoline od zagađenja.
- skladišnih, proizvodnih ili ekonomskih objekata
3.1.2. Uslovi za obrazovanje građevinske parcele
Građevinska parcela namenjena za građenje, nezavisno od namene, treba po pravilu da ima
oblik pravouganika ili trapeza, i da ima pristup sa javnog puta.
Izuzetno za gradnju se mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika i koje nemaju međusobno
upravne granice, u kom slučaju se izgradnja objekata na parceli prilagođava obliku parcele u skladu
sa uslovima za dati urbanistički blok ili sa izgledom uličnog poteza.
Parcelacija i preparcelacija dozvoljena je do utvrđenih minimalnih, odnosno maksimalnih
površina parcele i širina uličnog fronta, a prema veličinama datim u tabelama.
Način
postavljanja
objekta
Slobodnostojeći
objekti
Objekti u
neprekinutom
nizu
Objekti u
prekinutom nizu
i dvojni objekti
Namena objekta
poslovni objekat
višeporodični stambenoposlovni objekat
porodični stambeno-poslovni
objekat
poslovni objekat
višeporodični stambenoposlovni objekat
porodični stambeno-poslovni
objekat
poslovni objekat
višeporodični stambenoposlovni objekat
porodični stambeno-poslovni
objekat
Mi n.
površina
parcele
(m2 )
Mi n. širina
parcele
(m)
500
15,0
1000
18,0
500
15,0
350
10,0
500
15,0
350
10,0
400
12,0
1000
18,0
400
12,0
52
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Parcelacija i preparcelacija građevinskih parcela utvrđuje se projektom preparcelacije i
parcelacije, u skladu sa uslovima za obrazovanje građevinskih parcela definisanih Planom.
Izuzetno, na već izgrađenim građevinskim parcelama sa izgrađena dva stambena objekta, gde
površina i širina parcele ne zadovoljavaju utvrđene elemente u tabelama, uz zadovoljenje određenih
normativa i kriterijuma, odobriće se parcelacija u cilju rešavanja imovinsko-pravnih odnosa (deoba
parcele) i za potrebe legalizacije za objekte za koje je legalizacija prijavljena i odobrena u
zakonskom roku.
U zoni centralnih sadržaja utvrđena je maksimalna veličina građevinske parcele od 1500 m2 .
U cilju realizacije planskog rešenja, parcele koje nisu uslovne u pogledu širine uličnog fronta,
oblika ili pristupa na javnu površinu, uslovljeno je njihovo pripajanje postojećoj ili postojećim
susednim parcelama koje su direktno oslonjene na javnu površinu – ulicu u skladu sa propisanim
parametrima u pogledu minimalne i maksimalne veličine parcele u zoni.
Postojeće katastarske parcele u zoni porodičnog stanovanja koje ispunjavaju Planom
definisane minimalne dimenzije, ili dimenzije koje odstupaju do 10% od minimalnih, a nalaze se u
blokovima koji su većim delom oformljeni, postaju građevinske parcele. Na parcelama koje
odstupaju do 10% od minimalnih dimenzija, dozvoljava se izgradnja novog objekta ili adaptacija,
rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uz uslov da spratnost bude najviše P+1 i ispoštovane
propisane međusobne udaljenosti između susednih objekata. Za parcele koje treba da se formiraju
parcelacijom ili preparcelacijom ne važi ovo odstupanje.
3.1.3. Uslovi u pogledu položaja objekata u odnosu na regulacionu liniju i granice građevinske
parcele sa uslovima za otvore pre ma bočnim susednim parcelama
Položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisan je utvrđenim rastojanjima
građevinskih linija objekta od regulacione linije, odnosno bočnih i dvorišnih međnih linija parcele.
Međusobna udaljenost slobodnostojećih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata je najmanje
5 m.
Međusobna udaljenost slobodnostojećih objekata bilo koje namene utvrđuje se u odnosu na
visinu objekta (minimalna polovina visine višeg objekta, odnosno četvrtina visine višeg objekta,
ako objekat na naspramnim bočnim fasadama ne sadrži otvore) uz uslov obezbeđenja minimalnog
trajanja direktog dnevnog osunčanja stambenih objekata (najmanje polovina trajanja dnevnog
osunčanja).
Ulična građevinska linija poslovnih i stambeno-poslovnih objekata poklapa se sa
regulacionom linijom (ivična gradnja).
Izuzetno, urbanističkim projektom se može definisati građevinska linija povučena u odnosu
na regulacionu do 5 m ukoliko vrsta i namena objekta to zahtevaju.
Građevinska linija za postavljanje pomoćnih objekata na parceli utvrdiće se lokacijskom
dozvolom, a na osnovu međusobnog položaja - najmanjeg dozvoljenog rastojanja objekata na
pripadajućoj i susednim parcelama utvrđenih u odnosu na njihovu namenu, spratnost i način
postavljanja na parceli definisanih Planom.
Položaj objekata u odnosu na linije bočne susedne građevinske parcele utvrđen je prema
načinu postavljanja objekta na parceli, i u skladu sa utvrđenim pravilima u pogledu obezbeđenja
minimalnih međusobnih udaljenosti od objekata na pripadajućoj kao i susednim parcelama.
- slobodnostojeći objekti
na delu bočnog dvorišta pretežno severne orijentacije
na delu bočnog dvorišta ostalih orijentacija
- dvojne objekte i objekte u prekinutom nizu
- prvi ili poslednji objekat u neprekinutom nizu
2,0 m
3,0 m
4,0 m
3,0 m
53
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Slobodnostojeći objekti se mogu graditi i bliže liniji susedne parcele na delu bočnog dvorišta
severne orijentacije, tj. na rastojanju od 1,0 m, u slučaju da je rastojanje objekta na delu bočnog
dvorišta južne orijentacije na susednoj parceli najmanje 4,0 m, tj. da je međusobna udaljenost
objekata 5,0 m.
Objekat se može graditi i na liniji jedne od susednih parcela ukoliko je to nasleđen način
gradnje u bloku, a u tom slučaju građenje objekta je uslovljeno širinom slobodnog prolaza na
pripadajućoj parceli u delu bočnog dvorišta najmanje 4,0 m, a takođe mora biti zadovoljen uslov u
pogledu međusobne udaljenosti objekata s obzirom na planiranu visinu, a to je polovina visine
višeg objekta.
Otvori na porodičnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima, koji su na delu bočnog
dvorišta od granice susedne građevinske parcele postavljeni na udaljenosti do 3,0 m, mogu se
predvideti sa manjim površinama i parapetom visine najmanje 1,8 m.
Otvori na porodičnim stambenim i stambeno poslovnim objektima, postavljenim od granice
bočne susedne građevinske parcele na rastojanju od 3,0 m i više, mogu se predvideti i sa nižim
parapetom.
Za građenje novih i rekonstrukciju postojećih objekata na liniji susedne parcele kao i na
udaljenostima od susedne parcele manjim od 1,0 m, na zabatnim zidovima prema susednoj parceli
se ne mogu projektovati niti naknadno izvoditi otvori. Na ovim fasadama se mogu ugrađivati samo
fiksni stakleni elementi - stakleni zidovi (kopilit staklo, staklene prizme, poligal i sl.) koji služile
isključivo za nužno osvetljenje prostorije.
U svemu ostalom pridržavati se Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju („Sl. glasnik RS” br. 50/11).
3.1.5. Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele
Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti definiše se u zavisnosti od namene objekata koji se
planiraju:
- na parcelama sa isključivo objektima poslovanja - 70%
- na parcelama sa višeporodičnim stambeno-poslovnim objektima - 60%
- na parcelama sa porodičnim stambeno-poslovnim objektima - 50%
3.1.6. Najveća dozvoljena spratnost i visina objekata
Spratnost poslovnog ili višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta je od P (prizemlje) do
P+2 (prizemlje dva sprata), s tim da je dozvoljena izgradnja podrumske ili suterenske etaže ako ne
postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.
Spratnost porodičnog stambeno-poslovnog objekta je od P (prizemlje) do P+1 (prizemlje i
sprat), s tim da je dozvoljena izgradnja podrumske ili suterenske etaže ako ne postoje smetnje
geotehničke i hidrotehničke prirode.
Visina glavnog objekta (rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena) je najviše 12,0 m,
odnosno do kote venca najviše 10,0 m (7 m za porodične objekte).
Pomoćni objekat koji se gradi uz glavni objekat (garaža, letnja kuhinja...) je maksimalne
spratnosti P (prizemlje), uz zadovoljenje propisanih uslova u pogledu udaljenosti od objekata na
parceli i susednim parcelama Visina ovih objekata je najviše 3,5 m do kote venca.
Namena etaža porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata utvrđuje se u odnosu na
funkciju i način korišćenja objekta:
Podrum – za pomoćne, prateće eventualno radne prostorije (kotlarnica, prostor za smeštaj
ogreva, ostava, sklonište, garaža, eventualno radionica)
Suteren – za pomoćne i radne prostorije (kotlarnica, smeštaj ogreva, ostava, garaža, radionica,
i sl.)
54
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Prizemlje i visoko prizemlje – prostorije orijentisane ka javnoj površini obavezno su poslovne
namene, a prostorije orijentisane na dvorište stambene ili poslovne namene
Sprat – za stambene, ili poslovne prostorije uz zadovoljenje određenih uslova u pogledu
funkcionalne odeljenosti od stambenog prostora od poslovnog, odvojenog pristupa i drugih uslova
Potkrovlje i mansarda – za stambene, pomoćne i eventualno interne radne prostorije (u smislu
prostorija za obavljanje rada van prostorija poslodavca i sl.) za delatnosti koje ne narušavaju
stambenu funkciju objekta
Kod izgradnje objekata sa podrumom u zoni porodičnog stanovanja neophodno je obezbediti
pravilno provetravanje i osvetljavanje podrumske etaže.
Utvrđivanje kote prizemlja
- prizemlje (P) podrazumeva deo objekta nad nasipom ili podrumom, čija je kota poda
izdignuta minimalno 0,15 m, a maksimalno 1,20 m od planirane kote zaštitnog trotoara oko
objekta (nulta kota objekta),
- visoko prizemlje (VP) podrazumeva deo objekta nad suterenom, čija je kota poda izdignuta
više od 1,20 m, a najviše 2,20 m od kote zaštitnog trotoara oko objekta (nulta kota objekta),
- podrum (Po) podrazumeva najniži ukopani deo objekta ispod etaže prizemlja, a čija je
minimalna dubina ukopavanja definisana maksimalnom kotom poda prizemlja; dozvoljeno
je ukopavanje više etaža ukoliko to ne utiče na režim podzemnih voda; u podrumu nije
dozvoljeno stanovanje. Površina podruma ne uračunava se u korisnu površinu objekta.
- suteren (Su) podrazumeva najniži ukopani deo objekta ispod etaže visokog prizemlja, a čija
je dubina ukopavanja definisana maksimalnim kotama poda visokog prizemlja i prizemlja; u
suterenu nije dozvoljeno stanovanje. Površina suterena se uračunava u korisnu površinu
objekta.
3.1.7. Obe zbeđivaje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila
Pristup parceli po pravilu treba da je rešen sa javnog puta – ulice, i to kada je parcela direktno
oslonjena na javnu površinu ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim
da njegova širina ne može biti manja od 2,5 m odnosno 4,0 m za pristup poljoprivrednom dvorištu.
U cilju obezbeđenja uslova pristupa ekonomskom dvorištu i izgrađenim objektima u zaleđu
parcele, obezbediti na delu bočnog dvorišta prolaz minimalne širine 2,5 m (preporučena širina je
3,0 m). Ukoliko se radi o ivičnoj gradnji (tradicionalnim nizovima) prolaz u dubinu parcele
obezbediti kroz pokriveni prolaz - pasaž širine najmanje 3,0 m i visine 4,0 m, kako bi se obezbedio
pristup vatrogasnim vozilima, vozilima hitne pomoći i kamionima u funkciji obavljanja određenih
poslovnih i radnih delatnosti u okviru objekata na parceli. Pristup zadnjem dvorištu parcele se
iznimno može ostvariti kroz prolaznu garažu u okviru porodičnog stambenog ili stambenoposlovnog objekta.
Smeštaj sopstvenih vozila za porodične stambene, stambeno-poslovne i poslovne, objekte
rešavati u sklopu parcele izvan površine javnog puta, izgradnjom parkinga ili garaža i to:
- jedno parking ili garažno mesto na jedan stan i jedno parking ili garažno mesto po jednom
lokalu ispod 70 m² ili jedno parking mesto za 70 m² poslovnog prostora.
Osim za sopstvene potrebe, kod građenja poslovnih i poslovno-skladišnih objekata potrebno
je obezbediti potreban broj parking mesta i za potrebe ostalih korisnika
3.1.8. Uslovi za ograđivanje parcele
Građevinske parcele mogu se ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom čija je visina
najviše 1,6 m prema ulici i 1,8 m prema susednim parcelama.
55
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj
liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je
povučena u dubinu parcele, ograde treba da su prozračne (transparentne), maksimalne visine od 1,6
m, s tim da parapet ograde visine do 0,6 m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka,
kamen, beton...).
U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji koja se poklapa sa
građevinskom linijom mogu biti i zidane od opeke, blokova, betonske ploče i sl. do visine 1,6 m ili
na način kao i ograde kod objekata koji su uvučeni u dubinu parcele.
Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi
ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.
Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije već isključivo
prema dvorištu.
Bočne i zadnja strana građevinske parcele mogu se ograđivati živom ogradom koja se sadi u
osovini granice građevinske parcele, transparentnom ili zidanom ogradom do visine od 1,8 m, koja
se postavlja prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika
ograde.
Svaki vlasnik parcele dužan je da napravi uličnu ogradu, kao i ogradu desne granice parcele
gledano sa ulice i polovinu strane granice u začelju parcele.
Građevinska parcela može se pregrađivati u funkcionalne celine (stambeni deo, poslovni,
ekonomski deo, ekonomski pristup, stambeni pristup, okućnica), ali visina unutrašnje ograde ne
može biti veća od visine spoljašnje ograde.
U ekonomskom delu parcele ograde mogu biti od letava, pletene žice i sličnih materijala
maksimalne visine od 1,8 m.
3.2. PRAVILA GRAĐENJA U ZONAMA PORODIČNOG STANOVANJA
SREDNJIH I MALIH GUSTINA
Zona porodičnog stanovanja srednjih gustina prostire se na ukupnoj neto površini od cca
18,14 ha, a zona porodičnog stanovanja malih gustina blokove prostire se na ukupno cca 102,83 ha
neto površine.
Neto gustina stanovanja u zoni srednjih gustina iznosi 50-100 stanovnika po hektaru, a u zoni
malih gustina između do 50 stanovnika po hektaru.
3.2.1. Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi
U zonama porodičnog stanovanja srednjih i malih gustina dozvoljena je izgradnja sledećih
objekata:
- PORODIČNI STAMBENI OBJEKTI
Sadrži po pravilu jednu stambeni jedinicu, a najviše 3 stambene jedinice.
- PORODIČNI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
Stambeni deo objekta sadrži maksimalno 2 stambene jedinice. Poslovni deo objekta treba da
je funkcionalno odeljen od stambenog dela objekta. Maksimalna površine je 50% bruto površine
objekta.
- POSLOVNI OBJEKTI,
Dozvoljeni su sadržaji iz oblasti tercijarnih delatnosti (trgovina, usluge, administracija,
ugostiteljestvo, zabava); zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije); socijalne zaštite
(servisi za čuvanje dece, vrtići, igraonice za decu, smeštaj i nega starih i iznemoglih lica);
poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica); uslužni servisi (benzinske i gasne
stanice, praonice vozila, automehaničarske radionice); poslovno-skladišne i ostale delatnosti.
56
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Poslovni, odnosno stambeno-poslovni objekat, može se graditi uz poštovanje propisanih
urbanističkih pravila za zonu, a čija namena neće imati štetnih uticaja na okolinu i uslove življenja
u neposrednom okruženju bukom, gasovima, otpadnima materijama ili drugim štetnim dejstvima, i
za koje je Procenom uticaja na životnu sredinu potvrđeno da se uz preduzete mere zaštite objekat
određene poslovne namene može graditi u zoni porodičnog stanovanja.
- DRUGI OBJEKTI (objekti koji su izgrađeni na istoj parceli sa porodičnim stambenim,
stambeno-poslovnim ili poslovnim objektom)
Za parcele na kojima se planira izgradnja dva ili više objekata (ne računajući pomoćne
objekte) obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Dozvoljene delatnosti u poslovnim i poslovno stambenim objektima
Delatnosti koje se mogu planirati u zoni u sklopu poslovnih i stambeno-poslovnih objekata su
iz oblasti:
- trgovine (prodavnice za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje i dr.),
- uslužnog zanatstva (pekarska, poslastičarska, obućarska, krojačka, frizerska, fotografska
radnja i druge zanatske radnje),
- uslužnih delatnosti (fotokopirnica, videoteka, hemijska čistionenica i dr.),
- ugostiteljstva (hotel, motel, pansion, restoran, taverna, ćevabdžinica, cafe bar, piceria i
sl.),
- zdravstva(apoteka,opšte i specijalističke ordinacije sa stacionarom sl.),
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smeštaj i
nega starih i iznemoglih lica i dr.)
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice, bioskopske i pozorišne sale i dr.)
- zabave (bilijar saloni i dr.),
- sporta (teretane, vežbaone, aerobik sale i dr.),
- poslovno-administrativnih delatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije,
poslovni biroi)
- poljoprivredna apoteka, veterinarska ambulante za kućne ljubimce i sl.,
- druge delatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja
bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su
predviđene mere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju
obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, i da se u skladu sa
namenom i kapacitetima može obezbediti potreban, propisan broj parking mesta za
korisnike.
U zonama stanovanja MALIH GUSTINA dozvoljena je izgradnja proizvodnih objekata iz
oblasti:
- proizvodni pogoni male privrede (hladnjača, prerada ratarskih proizvoda, voća, povrća,
proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, proizvodnja lekovitog, začinskog i
aromatičnog bilja, i dr.)
- proizvodno zanatstvo,
- magacini, skladišta kao samostalna delatnost ili vezani uz poljoprivrednu delatnost,
zanatsku radionicu ili proizvodni pogon
- pogoni širokog proizvodnog i prerađivačkog spektra,
- pogoni iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (staklenici za proizvodnju cveća i povrća) i
- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda (prerada voća i povrća),
- za koje se, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br.
135/04) i Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i
Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik
57
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
RS”, br. 84/05), utvrdi da nije potrebna izrada studije Procene uticaja na životnu sredinu,
odnosno za koje se na osnovu izrađene studije Procene uticaja na životnu sredinu ustanovi
da u pogledu planiranog proizvodnog i tehničko-tehnološkog procesa, vrste i količine
energije, kao i procene vrste i količine otpadaka, zagađenja vazduha, zemljišta, vode i
drugog ne ugrožavaju životnu sredinu, odnosno da se planiranim merama na sprečavanju
propratnih negativnih uticaja proizvodne delatnosti, negativno dejstvo u potpunosti može
ukloniti, ili svesti na zakonom utvrđene dozvoljene norme.
U zonama stanovanja malih gustina u rubnim delovima naselja (blokovi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
14, 15, 40) dozvoljena je izgradnja mini farmi i mini klanica, na parcelama većim od 2400 m2 .
Pravila za izgradnju mini farmi detaljno su obrađena u pravilima uređenja za poslovne zone.
Drugi objekti na parceli
Dozvoljene namene drugih objekata u zonama PORODIČNOG STANOVANJA SREDNJIH
I MALIH GUSTINA:
- POMOĆNI OBJEKTI STANOVANJA, ODNOSNO POSLOVANJA;
Pomoćni objekat je u funkciji glavnog objekta, a gradi se na istoj parceli na kojoj je
sagrađen glavni stambeni, poslovni objekat (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu
i sl.).
- POSLOVNI ILI POSLOVNO-SKLADIŠNI OBJKETI
Poslovni ili poslovno-skladišni objekat može se graditi na parceli čija je površina veća od
2
750 m (za poslovni objekat), odnosno 1000 m2 (za poslovno-skladišni objekat) ukoliko vrstom i
katakterom delatnosti ne može da ugrozi životnu sredinu i uslove stanovanja raznim štetnim
uticajima: bukom, gasovima, otpadnima materijama ili drugim štetnim dejstvima, za koje nije
potrebna izrada Procene uticaja na životnu sredinu, odnosno za koje Procenom utvrđena moguća
štetna dejstva ni predviđenim merama zaštite mogu u potpunosti da se uklone, na način potpunog
obezbeđuje okoline od zagađenja. Ukoliko se poslovni ili poslovno-skladišni objekat gradi kao
drugi objekat na parceli, postavlja se u dubini parcele iza stambenog objekta čije postavljanje je
uslovljeno na utvrđenoj građevinskoj liniji.
Drugi objekati na parceli čija izgradnja je dozvoljena isključivo u zoni PORODIČNOG
STANOVANJA MALIH GUSTINA:
- OBJEKTI MALE PRIVREDE I PROIZVODNOG ZANATSTVA
Dozvoljene delatnosti su iz oblasti proizvodnog zanatstva, proizvodnih objekata na nivou
malih preduzeća i poslovnih objekata, stovarišta građevinskog materijala, drvare, robno-transportne
usluge i sl. za koje nije propisana izrada Procene uticaja na životnu sredinu, odnosno za koje se na
osnovu izvršene Procene uticaja na životnu sredinu ustanovi da u pogledu planiranog proizvodnog i
tehničko-tehnološkog procesa, vrste i količine energije, kao i procene vrste i količine otpadaka
zagađenja vazduha, zemljišta, vode, emitovanja buke, vibracija, toplote, ne ugrožavaju životnu
sredinu, odnosno da se planiranim merama na sprečavanju propratnih negativnih uticaja proizvodne
delatnosti, negativno dejstvo može u potpunosti ukloniti, odnosno svesti na Zakonom utvrđene
dozvoljene norme.
- EKONOMSKI OBJEKTI
Ekonomski objekti (stočne staje, živinarnici, svinjci, govedarnici, ovčarnici, kozarnici,
ispusti za stoku, đubrišne jame, poljski nužnici i dr.) mogu se graditi na parcelama poljoprivrednog
tipa domaćinstva, a u okviru ekonomskog dvorišta, koje se mora organizovati u dubini građevinske
parcele.
Građenje ekonomskih objekata na parceli sa elementima poljoprivrednog domaćinstva u
okviru ekonomskih dvorišta koja se neposredno graniče sa ekonomskim delovima susednih parcela,
ne može biti na rastojanju od granice susedne parcele manjem od 1,0 m.
58
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Pomoćni objekti uz ekonomske objekte su: pušnice, sušnice, koš, ambar, nadstrešnica za
mašine i vozila, magacini hrane i objekti namenjeni ishrani stoke i dr.
Građenje ekonomskih objekata u delu parcele koji se neposredno graniči sa stambenim
dvorištem susedne parcele ne može biti na rastojanju manjem od utvrđenog minimuma za
međusobno rastojanje ekonomskih od stambenih objekata na istoj i susednim parcelama a to je 20,0
m. Izgradnja objekata za smeštaj stoke u neposrednoj blizini kompleksa javne namene (škole,
obdaništa, zdravstvene ustanove i dr.) uslovljava se na udaljenosti od min. 50,0 m od granice
parcele sa javnim objektima od opšteg interesa.
Poljoprivredna proizvodnja tipa povrtastva, voćarstva ili cvećarstva, sa manjim dopunskim
objektima za proizvodnju (staklenici, mini pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda - voća,
povrća i dr.) postavljenim i izgrađenim u skladu sa uslovima parcele i okruženja, može se
organizovati u sklopu okućnice poljoprivrednog domaćinstva.
Na parcelama u zoni porodičnog stanovanja malih gustina u ekonomskim objektima mogu da
se drže: kopitari do tri grla, a njihov podmladak do četiri meseca starosti, do tri noja, do šest kunića,
živine do 20 komada i tovnih pilića do 60 komada pod uslovima i na način propisan Odlukoma o
uslovima za drzanje i zaštitu domacih zivotinja na teritoriji opštine Subotica („Sluzbeni list opštine
Subotica”, br. 16/96, 27/98, 4/99, 29/99, 13/2000, 30/2001).
Sadnice postavljati na udaljenosti dovoljnoj da širinom svoje krošnje ne zasenjuje niti na bilo
koji način ugrožava objekte i pomoćne objekte na susednoj parceli.
Izgradnja drugog objekta na parceli, nezavisno od vrste i namene uslovljenja je uklapanjem u
utvrđeni najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele, obezbeđenjem kolskog pristupa
preko pripadajuće parcele najmanje širine 2,5 m, kao i obezbeđenjem potrebnog broja parking
mesta na parceli.
Zabranjene delatnosti u zonama porodičnog stanovanja
U zonama porodičnog stanovanja srednjih i malih gustina ni pod kojiim uslovima nije
dozvoljena izgradnja sledećih objekata:
- bilo koji objekti u kojima se odvijaju delatnosti koje su u stambenim zonama, odnosno
naseljenim mestima uopšte, Zakonom i propisima zabranjene.
- bilo koji objekti u kojima se odvijaju delatnosti koje vrstom i katakterom delatnosti mogu
ugroziti životnu sredinu i uslove stanovanja raznim štetnim uticajima; bukom, gasovima,
otpadnima materijama ili drugim štetnim dejstvima, za koje je potrebna izrada Procene
uticaja na životnu sredinu, odnosno za koje Procenom utvrđena moguća štetna dejstva ni
predviđenim merama zaštite ne mogu u potpunosti da se uklone, na način potpunog
obezbeđuje okoline od zagađenja.
- mini farmi i mini klanica (osim u blokovima 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 40)
Sledeće vrste delatnosti dozvoljene su isključivo na parcelama koje imaju direktan pristup
saobraćajnicama I, II ili III reda:
- benzinske i gasne stanice
- robno-transportne usluge
- stovarišta građevinskog materijala i drvare
- sve ostale delatnosti koje podrazumevaju korišćenje teretnih vozila
3.2.2. Uslovi za obrazovanje građevinske parcele
Građevinska parcela namenjena za građenje, nezavisno od namene, treba po pravilu da ima
oblik pravouganika ili trapeza, i da ima pristup sa javnog puta.
59
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Izuzetno za gradnju se mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika i koje nemaju međusobno
upravne granice, u kom slučaju se izgradnja objekata na parceli prilagođava obliku parcele u skladu
sa uslovima za dati urbanistički blok ili sa izgledom uličnog poteza.
Parcelacija i preparcelacija dozvoljena je do utvrđenih minimalnih, odnosno maksimalnih
površina parcele i širina uličnog fronta, a prema veličinama datim u tabelama.
Uslovi za dimenzionisanje parcela
Način
postavljanja
objekta
Slobodnostojeći
objekti
Objekti u
neprekinutom
nizu
Objekti u
prekinutom nizu
i dvojni objekti
ZONA SREDNJ IH
GUS TINA
Namena objekta
porodični stambeni objekat
(1 stan)
porodični stambeni objekat
(2 stana)
porodični stambeni objekat
(3 stana)
porodični stambeno-poslovni
objekat i poslovni objekat
stambeni objekat sa objekto m
skladišne ili magacinske
delatnosti
porodični stambeni objekat
sa 1 stambenom jedin ico m
porodični stambeni objekat
sa 2 stambene jedin ice
porodični stambeni objekat
(1 stan)
porodični stambeni objekat
(2 stana)
porodični stambeni objekat
(3 stana)
porodični stambeno-poslovni
objekat i poslovni objekat
ZONA MALIH
GUS TINA
Mi n.
površina
parcele
(m2 )
Mi n. širina
parcele
(m)
Mi n.
površina
parcele
(m2 )
Mi n.
širina
parcele
(m)
500
12,0
750
15,0
750
15,0
1000
18,0
1000
18,0
1250
20,0
750
15,0
750
18,0
1000
15,0
1000
18,0
400
10,0
600
12,0
500
10,0
750
12,0
500
12,0
750
15,0
750
12,0
750
15,0
1000
15,0
1000
18,0
750
12,0
750
15,0
Parcelacija i preparcelacija građevinskih parcela utvrđuje se projektom preparcelacije i
parcelacije, u skladu sa uslovima za obrazovanje građevinskih parcela definisanih Planom.
Izuzetno, na već izgrađenim građevinskim parcelama sa izgrađena dva stambena objekta, gde
površina i širina parcele ne zadovoljavaju utvrđene elemente u tabelama, uz zadovoljenje određenih
normativa i kriterijuma, odobriće se parcelacija u cilju rešavanja imovinsko-pravnih odnosa (deoba
parcele) i za potrebe legalizacije za objekte za koje je legalizacija prijavljena i odobrena u
zakonskom roku.
U zoni porodičnog stanovanja srednjih gustina, utvrđena je maksimalna veličina građevinske
parcele i to 1500 m2 , a u zoni malih gustina 2500 m2 , za izgradnju svih vrsta objekata čija je
izgradnja dozvoljena u zoni.
Za izgradnju i uređenje kompleksa namenjenih sportu i rekreaciji u zonama porodičnog
stanovanja malih i srednjih gustina utvrđena je maksimalna veličina građevinske parcele od 10000
m2 , uz uslov da je indeks zauzetosti do 20%, a indeks izgrađenosti do 0,5.
U cilju realizacije planskog rešenja, parcele koje nisu uslovne u pogledu širine uličnog fronta,
oblika ili pristupa na javnu površinu, uslovljeno je njihovo pripajanje postojećoj ili postojećim
susednim parcelama koje su direktno oslonjene na javnu površinu – ulicu u skladu sa propisanim
parametrima u pogledu minimalne i maksimalne veličine parcele u zoni.
60
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Postojeće katastarske parcele u zoni porodičnog stanovanja koje ispunjavaju Planom
definisane minimalne dimenzije, ili dimenzije koje odstupaju do 10% od minimalnih, a nalaze se u
blokovima koji su većim delom oformljeni unutar zona stanovanja, postaju građevinske parcele. Na
parcelama koje odstupaju do 10% od minimalnih dimenzija, dozvoljava se izgradnja novog objekta
ili adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uz uslov da spratnost bude najviše P+1 i
ispoštovane propisane međusobne udaljenosti između susednih objekata. Za parcele koje treba da se
formiraju parcelacijom ili preparcelacijom ne važi ovo odstupanje.
3.2.3. Uslovi u pogledu položaja objekata u odnosu na regulacionu liniju i granice građevinske
parcele sa uslovima za otvore pre ma bočnim susednim parcelama
Položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisan je utvrđenim rastojanjima
građevinskih linija objekta od regulacione linije, odnosno bočnih i dvorišnih međnih linija parcele.
Međusobna udaljenost slobodnostojećih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata
je najmanje 5 m.
Međusobna udaljenost slobodnostojećih objekata bilo koje namene utvrđuje se u odnosu na
visinu objekta (minimalna polovina visine višeg objekta, odnosno četvrtina visine višeg objekta,
ako objekat na naspramnim bočnim fasadama ne sadrži otvore) uz uslov obezbeđenja minimalnog
trajanja direktog dnevnog osunčanja stambenih objekata (najmanje polovina trajanja dnevnog
osunčanja).
Utvrđeno rastojanje između ulične građevinske i regulacione linije po pravilu iznosi 5,0 m,
dok je u pojedinim ulicama utvrđeno prema poziciji većine izgrađenih objekata u uličnom potezu.
Garaže porodičnih stambenih objekata, i određene vrste poslovnih objekata (trgovinske i
uslužne radnje i ugostiteljski objekti) mogu se graditi na regulacionoj liniji.
Izuzetno, rastojanje građevinske od regulacione linije može biti i na udaljenosti većoj od
utvrđene minimalne, a najviše 15,0 m, ukoliko to namena i način korišćenja objekta zahtevaju, a
dubina parcele omogućava i ako se time bitno ne narušava utvrđeni urbani red u bloku, uličnom
potezu, kao ni način korišćenja susednih parcela. Uslov za građenje objekata na građevinskim
linijama postavljenim na udaljenosti od regulacione linije većim od napred utvrđenih je da dvorišna
građevinska linija od dvorišne granice parcele bude udaljena min 20,0 m.
Za građenje objekata na ugaonim parcelama rastojanje građevinskih linija od obe regulacione
linije treba da je najmanje 5,0 m, a samo izuzetno može biti manje – do 3,0 m, u slučaju postojećih
parcela kao i novih parcela koje se nakon sprovedene regulacije ulica oformljuju u površinama i
širinama manjim od Planom utvrđenih u tabelama za dimenzionisanje parcela.
Građevinska linija za postavljanje pomoćnih, poslovnih, poslovno-skladišnih i objekata
uslužnog i proizvodnog zanatsva planiranih kao drugog objekta na parceli sa porodičnim
stambenim objektom, utvrdiće se lokacijskom dozvolom, a na osnovu međusobnog položaja najmanjeg dozvoljenog rastojanja objekata na pripadajućoj i susednim parcelama utvrđenih u
odnosu na njihovu namenu, spratnost i način postavljanja na parceli definisanih Planom.
Položaj objekata u odnosu na linije bočne susedne građevinske parcele utvrđen je prema
načinu postavljanja objekta na parceli, i u skladu sa utvrđenim pravilima u pogledu obezbeđenja
minimalnih međusobnih udaljenosti od objekata na pripadajućoj kao i susednim parcelama.
- slobodnostojeći objekti
na delu bočnog dvorišta pretežno severne orijentacije
na delu bočnog dvorišta ostalih orijentacija
- dvojne objekte i objekte u prekinutom nizu
- prvi ili poslednji objekat u neprekinutom nizu
2,0 m
3,0 m
4,0 m
3,0 m
Slobodnostojeći objekti se mogu graditi i bliže liniji susedne parcele na delu bočnog dvorišta
severne orijentacije, tj. na rastojanju od 1,0 m, u slučaju da je rastojanje objekta na delu bočnog
61
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
dvorišta južne orijentacije na susednoj parceli najmanje 4,0 m, tj. da je međusobna udaljenost
objekata 5,0 m.
Objekat se može graditi i na liniji jedne od susednih parcela ukoliko je to nasleđen način
gradnje u bloku, a u tom slučaju građenje objekta je uslovljeno širinom slobodnog prolaza na
pripadajućoj parceli u delu bočnog dvorišta najmanje 4,0 m, a takođe mora biti zadovoljen uslov u
pogledu međusobne udaljenosti objekata s obzirom na planiranu visinu, a to je polovina visine
višeg objekta.
Međusobno rastojanje stambenog objekta i stočne staje je 15,00 m.
Đubrište i poljski klozet mogu biti udaljeni od stambenog objekta, bunara, odnosno živog
izvora vode najmanje 20,00 m, i to samo na nižoj koti.
Građenje poslovnog i poslovno-skladišnog objekata kao drugog objekta na parceli, uslovljeno
je na rastojanju od granice bočne susedne parcele odnajmanje 1,0 m.
Otvori na porodičnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima, koji su na delu bočnog
dvorišta od granice susedne građevinske parcele postavljeni na udaljenosti do 3,0 m, mogu se
predvideti sa manjim površinama i parapetom visine najmanje 1,8 m.
Otvori na porodičnim stambenim i stambeno poslovnim objektima, postavljenim od granice
bočne susedne građevinske parcele na rastojanju od 3,0 m i više, mogu se predvideti i sa nižim
parapetom.
Za građenje novih i rekonstrukciju postojećih objekata na liniji susedne parcele kao i na
udaljenostima od susedne parcele manjim od 1,0 m, na zabatnim zidovima prema susednoj parceli
se ne mogu projektovati niti naknadno izvoditi otvori. Na ovim fasadama se mogu ugrađivati samo
fiksni stakleni elementi - stakleni zidovi (kopilit staklo, staklene prizme, poligal i sl.) koji služile
isključivo za nužno osvetljenje prostorije.
U svemu ostalom pridržavati se Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju („Sl. glasnik RS” br. 50/11).
3.2.4. Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele
Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele (odnos bruto površine pod
objektima i površine parcele) u zoni porodičnog stanovanja srednjih gustina iznosi 35%, a u zoni
porodičnog stanovanja malih gustina 30%.
Za parcele u zoni srednjih gustina veće od 750 m2 indeks se utvrđuje kao za površinu parcele
od 750 m2 , a za parcele u zoni malih gustina veće od 1000 m2 indeks se utvrđuje kao za površinu
parcele od 1000 m2 .
3.2.5. Najveća dozvoljena spratnost i visina objekata
Spratnost glavnog objekta na parceli (porodičnog stambenog, stambeno-poslovnog ili
poslovnog) je od P (prizemlje) do P+1+Pk (prizemlje, sprat i potkrovlje), s tim da je dozvoljena
izgradnja podrumske ili suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke
prirode.
Visina glavnog objekta (rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena) je najviše 12,0 m,
odnosno do kote venca najviše 9,0 m.
Maksimalna spratnost drugih objekata koji se kao zasebni grade na parceli sa porodičnim
objektom je P (prizemlje), stim što iznimno, poslovni i poslovno-proizvodni objekti koji se
planiraju kao zasebni mogu biti spratnosti makimalno P+1 (prizemlje i sprat) uz zadovoljenje
propisanih uslova u pogledu udaljenosti od objekata na parceli i susednim parcelama. Visina ovih
objekata je najviše 7,5 m do kote venca.
Pomoćni objekat koji se gradi uz glavni objekat (garaža, letnja kuhinja...) je maksimalne
spratnosti P (prizemlje), a maksimalna visina od nulte kote do kote venca je 3,0 m.
62
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Namena etaža porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata utvrđuje se u odnosu na
funkciju i način korišćenja objekta:
Podrum – za pomoćne, prateće eventualno radne prostorije (kotlarnica, prostor za smeštaj
ogreva, ostava, sklonište, garaža, eventualno radionica)
Suteren – za pomoćne i radne prostorije (kotlarnica, smeštaj ogreva, ostava, garaža, radionica,
i sl.)
Prizemlje – za stambene ili poslovne prostorije
Visoko prizemlje – za stambene ili izuzetno poslovne prostorije
Sprat – za stambene, izuzetno i interne radne prostorije, odnosno eventualno delom i za
poslovne prostorije za određenu vrstu delatnosti (sobe za izdavanje u funkciji turizma, pansioni,
poslovna predstavništva i sl.) uz zadovoljenje određenih uslova u pogledu funkcionalne odeljenosti
od stambenog prostora, odvojenog pristupa i drugih uslova
Potkrovlje i mansarda – za stambene, pomoćne i eventualno interne radne prostorije (u smislu
prostorija za obavljanje rada van prostorija poslodavca i sl.) za delatnosti koje ne narušavaju
stambenu funkciju objekta
Unutar objekta se može izvršiti prenamena tavanskog prostora u stambene ili poslovne
prostorije samo u slučaju kada se pomenutom intervencijom ne bi prekršili urbanistički prametri i
uslovi (dozvoljena spratnost i visina).
Kod izgradnje objekata sa podrumom u zoni porodičnog stanovanja neophodno je obezbediti
pravilno provetravanje i osvetljavanje podrumske etaže.
Utvrđivanje kote prizemlja
- prizemlje (P) podrazumeva deo objekta nad nasipom ili podrumom, čija je kota poda
izdignuta minimalno 0,15 m, a maksimalno 1,20 m od planirane kote zaštitnog trotoara oko
objekta (nulta kota objekta),
- visoko prizemlje (VP) podrazumeva deo objekta nad suterenom, čija je kota poda izdignuta
više od 1,20 m, a najviše 2,20 m od kote zaštitnog trotoara oko objekta (nulta kota objekta),
- podrum (Po) podrazumeva najniži ukopani deo objekta ispod etaže prizemlja, a čija je
minimalna dubina ukopavanja definisana maksimalnom kotom poda prizemlja; dozvoljeno
je ukopavanje više etaža ukoliko to ne utiče na režim podzemnih voda; u podrumu nije
dozvoljeno stanovanje. Površina podruma ne uračunava se u korisnu površinu objekta.
- suteren (Su) podrazumeva najniži ukopani deo objekta ispod etaže visokog prizemlja, a čija
je dubina ukopavanja definisana maksimalnim kotama poda visokog prizemlja i prizemlja; u
suterenu nije dozvoljeno stanovanje. Površina suterena se uračunava u korisnu površinu
objekta.
3.2.6. Obe zbeđivaje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila
Pristup parceli po pravilu treba da je rešen sa javnog puta – ulice, i to kada je parcela direktno
oslonjena na javnu površinu ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim
da njegova širina ne može biti manja od 2,5 m odnosno 4,0 m za pristup poljoprivrednom dvorištu.
U cilju obezbeđenja uslova pristupa ekonomskom dvorištu i izgrađenim objektima u zaleđu
parcele, obezbediti na delu bočnog dvorišta prolaz minimalne širine 2,5 m (preporučena širina je
3,0 m). Ukoliko se radi o ivičnoj gradnji (tradicionalnim nizovima) prolaz u dubinu parcele
obezbediti kroz pokriveni prolaz - pasaž širine najmanje 3,0 m i visine 4,0 m, kako bi se obezbedio
pristup vatrogasnim vozilima, vozilima hitne pomoći i kamionima u funkciji obavljanja određenih
poslovnih i radnih delatnosti u okviru objekata na parceli. Pristup zadnjem dvorištu parcele se
iznimno može ostvariti kroz prolaznu garažu u okviru porodičnog stambenog ili stambenoposlovnog objekta.
63
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Smeštaj sopstvenih vozila za porodične stambene, stambeno-poslovne i poslovne, objekte
rešavati u sklopu parcele izvan površine javnog puta, izgradnjom parkinga ili garaža i to:
- jedno parking ili garažno mesto na jedan stan i jedno parking ili garažno mesto po jednom
lokalu ispod 70 m² ili jedno parking mesto za 70 m² poslovnog prostora.
Osim za sopstvene potrebe, kod građenja poslovnih i poslovno-skladišnih objekata potrebno
je obezbediti potreban broj parking mesta i za potrebe ostalih korisnika
3.2.7. Uslovi za ograđivanje parcele
Građevinske parcele mogu se ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom čija je visina
najviše 1,6 m prema ulici i 1,8 m prema susednim parcelama.
Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj
liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je
povučena u dubinu parcele, ograde treba da su prozračne (transparentne), maksimalne visine od 1,6
m, s tim da parapet ograde visine do 0,6 m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka,
kamen, beton...).
U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji koja se poklapa sa
građevinskom linijom mogu biti i zidane od opeke, blokova, betonske ploče i sl. do visine 1,6 m ili
na način kao i ograde kod objekata koji su uvučeni u dubinu parcele.
Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi
ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.
Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije već isključivo
prema dvorištu.
Bočne i zadnja strana građevinske parcele mogu se ograđivati živom ogradom koja se sadi u
osovini granice građevinske parcele, transparentnom ili zidanom ogradom do visine od 1,8 m, koja
se postavlja prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika
ograde.
Svaki vlasnik parcele dužan je da napravi uličnu ogradu, kao i ogradu desne granice parcele
gledano sa ulice i polovinu strane granice u začelju parcele.
Građevinska parcela može se pregrađivati u funkcionalne celine (stambeni deo, poslovni,
ekonomski deo, ekonomski pristup, stambeni pristup, okućnica), ali visina unutrašnje ograde ne
može biti veća od visine spoljašnje ograde.
U ekonomskom delu parcele ograde mogu biti od letava, pletene žice i sličnih materijala
maksimalne visine od 1,8 m.
3.3. PRAVILA GRAĐENJA U ZONI POSLOVANJA
3.3.1. Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi
U zonama porodičnog stanovanja srednjih i malih gustina dozvoljena je izgradnja sledećih
objekata kao glavnih:
- POSLOVNI OBJEKTI
Dozvoljeni su sadržaji iz oblasti tercijarnih delatnosti (trgovina, usluge, administracija,
ugostiteljestvo, zabava); zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije); socijalne
zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, igraonice za decu, smeštaj i nega starih i iznemoglih
lica); poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica); uslužni servisi
(benzinske i gasne stanice, praonice vozila, automehaničarske radionice)
- SKLADIŠNI OBJEKTI
- POSLOVNO-SKLADIŠNI OBJEKTI
64
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- POSLOVNO-STAMBENI OBJEKTI (dozvoljena je izggradnja 1-2 stambene jedinice za
potrebe vlasnika kompleksa)
- OBJEKTI MALE PRIVREDE (hladnjača, prerada ratarskih proizvoda, voća, povrća,
proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, proizvodnja lekovitog, začinskog i
aromatičnog bilja, i dr.)
- OBJEKTI PROIZVODNOG ZANATSTVA
Za parcele na kojima se planira izgradnja dva ili više objekata (ne računajući pomoćne
objekte) obavezna je izrada urbanističkog projekta.
Dozvoljene delatnosti u poslovnim objektima
Delatnosti koje se mogu planirati u zoni u sklopu poslovnih objekata su iz oblasti:
- trgovine (prodavnice za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje i dr.),
- uslužnog zanatstva (pekarska, poslastičarska, obućarska, krojačka, frizerska, fotografska
radnja i druge zanatske radnje),
- uslužnih delatnosti (fotokopirnica, videoteka, hemijska čistionenica i dr.),
- ugostiteljstva (hotel, motel, pansion, restoran, taverna, ćevabdžinica, cafe bar, piceria i sl.),
- zdravstva(apoteka,opšte i specijalističke ordinacije sa stacionarom sl.),
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smeštaj i
nega starih i iznemoglih lica i dr.)
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice, bioskopske i pozorišne sale i dr.)
- zabave (bilijar saloni i dr.),
- sporta (teretane, vežbaone, aerobik sale i dr.),
- poslovno-administrativnih delatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije,
poslovni biroi)
- poljoprivredna apoteka, veterinarska ambulante za kućne ljubimce i sl.,
- Druge delatnosti za koje se, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.
glasnik RS”, br. 135/04) i Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna
procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu
sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 84/05), utvrdi da nije potrebna izrada studije Procene uticaja
na životnu sredinu, odnosno za koje se na osnovu izrađene studije Procene uticaja na
životnu sredinu ustanovi da u pogledu planiranog proizvodnog i tehničko-tehnološkog
procesa, vrste i količine energije, kao i procene vrste i količine otpadaka, zagađenja
vazduha, zemljišta, vode i drugog ne ugrožavaju životnu sredinu, odnosno da se planiranim
merama na sprečavanju propratnih negativnih uticaja proizvodne delatnosti, negativno
dejstvo u potpunosti može ukloniti, ili svesti na zakonom utvrđene dozvoljene norme.
Drugi objekti na parceli
Dozvoljene namene drugih objekata:
- POMOĆNI OBJEKTI POSLOVANJA, PROIZVODNOG ZANATSTVA I MALE
PRIVREDE;
Pomoćni objekat je u funkciji osnovne delatnosti, a gradi se na istoj parceli na kojoj je
sagrađen glavni objekat (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu i sl.).
Izgradnja drugog objekta na parceli, nezavisno od vrste i namene uslovljenja je uklapanjem u
utvrđeni najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele, obezbeđenjem kolskog pristupa
preko pripadajuće parcele najmanje širine 2,5 m, kao i obezbeđenjem potrebnog broja parking
mesta na parceli.
65
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Zabranjene delatnosti u zonama porodičnog stanovanja
U zonama porodičnog stanovanja srednjih i malih gustina ni pod kojiim uslovima nije
dozvoljena izgradnja sledećih objekata:
- bilo koji objekti u kojima se odvijaju delatnosti koje su u naseljenim mestima Zakonom i
propisima zabranjene.
- bilo koji objekti u kojima se odvijaju delatnosti koje vrstom i katakterom delatnosti mogu
ugroziti životnu sredinu i uslove stanovanja raznim štetnim uticajima; bukom, gasovima,
otpadnima materijama ili drugim štetnim dejstvima, za koje je potrebna izrada Procene
uticaja na životnu sredinu, odnosno za koje Procenom utvrđena moguća štetna dejstva ni
predviđenim merama zaštite ne mogu u potpunosti da se uklone, na način potpunog
obezbeđuje okoline od zagađenja.
3.3.2. Uslovi za obrazovanje građevinske parcele
Građevinska parcela namenjena za građenje, nezavisno od namene, treba po pravilu da ima
oblik pravouganika ili trapeza, i da ima pristup sa javnog puta.
Minimalna površina parcele iznosti 2000 m2 , a minimalna širina uličnog fronta 25 m.
Izuzetno za gradnju se mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika i koje nemaju međusobno
upravne granice, u kom slučaju se izgradnja objekata na parceli prilagođava obliku parcele u skladu
sa uslovima za dati urbanistički blok ili sa izgledom uličnog poteza.
Parcelacija i preparcelacija dozvoljena je do utvrđenih minimalnih, odnosno maksimalnih
površina parcele i širina uličnog fronta, a prema veličinama datim u tabelama.
Parcelacija i preparcelacija građevinskih parcela utvrđuje se projektom preparcelacije i
parcelacije, u skladu sa uslovima za obrazovanje građevinskih parcela definisanih Planom.
U cilju realizacije planskog rešenja, parcele koje nisu uslovne u pogledu širine uličnog fronta,
oblika ili pristupa na javnu površinu, uslovljeno je njihovo pripajanje postojećoj ili postojećim
susednim parcelama koje su direktno oslonjene na javnu površinu – ulicu u skladu sa propisanim
parametrima u pogledu minimalne i maksimalne veličine parcele u zoni.
3.3.3. Uslovi u pogledu položaja objekata u odnosu na regulacionu liniju i granice građevinske
parcele sa uslovima za otvore pre ma bočnim susednim parcelama
Položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisan je utvrđenim rastojanjima
građevinskih linija objekta od regulacione linije, odnosno bočnih i dvorišnih međnih linija parcele.
Objekte planirati isključivo kao slobodnostojeće. Međusobna udaljenost objekata bilo koje
namene utvrđuje se u odnosu na visinu objekta (minimalna polovina visine višeg objekta, odnosno
četvrtina visine višeg objekta, ako objekat na naspramnim bočnim fasadama ne sadrži otvore), a
iznosi najmanje 5 m.
Minimalno rastojanje ulične građevinske linije od regulacione linije iznosi 5m, izuzev na
parcelama orijentisanim na Državni put R-199.1 gde minimalno rastojanje građevinske linije od
regulacije Državnog puta iznosi 10 m.
Izuzetno, rastojanje građevinske od regulacione linije može biti i na udaljenosti većoj od
utvrđene minimalne, a najviše 15,0 m, ukoliko to namena i način korišćenja objekta zahtevaju, a
dubina parcele omogućava i ako se time bitno ne narušava utvrđeni urbani red u bloku, uličnom
potezu, kao ni način korišćenja susednih parcela. Uslov za građenje objekata na građevinskim
linijama postavljenim na udaljenosti od regulacione linije većim od napred utvrđenih je da dvorišna
građevinska linija od dvorišne granice parcele bude udaljena min 20,0 m.
Za građenje objekata na ugaonim parcelama rastojanje građevinskih linija od obe regulacione
linije treba da je najmanje 5,0 m.
66
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Građevinska linija za postavljanje pomoćnih objekata utvrdiće se lokacijskom dozvolom, a na
osnovu međusobnog položaja - najmanjeg dozvoljenog rastojanja objekata na pripadajućoj i
susednim parcelama utvrđenih u odnosu na njihovu namenu, spratnost i način postavljanja na
parceli definisanih Planom.
Položaj objekata u odnosu na linije bočne susedne građevinske parcele utvrđen je prema
načinu postavljanja objekta na parceli, i u skladu sa utvrđenim pravilima u pogledu obezbeđenja
minimalnih međusobnih udaljenosti od objekata na pripadajućoj kao i susednim parcelama.
na delu bočnog dvorišta pretežno severne orijentacije
na delu bočnog dvorišta ostalih orijentacija
2,0 m
3,0 m
Objekti se mogu graditi i bliže liniji susedne parcele na delu bočnog dvorišta severne
orijentacije, tj. na rastojanju od 1,0 m, u slučaju da je rastojanje objekta na delu bočnog dvorišta
južne orijentacije na susednoj parceli najmanje 4,0 m, tj. da je međusobna udaljenost objekata
ispunjava kriterijume minimalne udaljenosti.
Otvori na porodičnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima, koji su na delu bočnog
dvorišta od granice susedne građevinske parcele postavljeni na udaljenosti do 3,0 m, mogu se
predvideti sa manjim površinama i parapetom visine najmanje 1,8 m.
Otvori na porodičnim stambenim i stambeno poslovnim objektima, postavljenim od granice
bočne susedne građevinske parcele na rastojanju od 3,0 m i više, mogu se predvideti i sa nižim
parapetom.
Za građenje novih i rekonstrukciju postojećih objekata na liniji susedne parcele kao i na
udaljenostima od susedne parcele manjim od 1,0 m, na zabatnim zidovima prema susednoj parceli
se ne mogu projektovati niti naknadno izvoditi otvori. Na ovim fasadama se mogu ugrađivati samo
fiksni stakleni elementi - stakleni zidovi (kopilit staklo, staklene prizme, poligal i sl.) koji služile
isključivo za nužno osvetljenje prostorije.
U svemu ostalom pridržavati se Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju („Sl. glasnik RS” br. 50/11).
3.3.4. Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele
Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti građevinske parcele (odnos bruto površine pod
objektima i površine parcele) iznosi 50 %.
3.3.5. Najveća dozvoljena spratnost i visina objekata
Spratnost glavnog objekta na parceli je od P (prizemlje) do P+2 (prizemlje i dva sprata), s tim
da je dozvoljena izgradnja podrumske ili suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i
hidrotehničke prirode.
Visina glavnog objekta (rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena) je najviše 12,0 m,
odnosno do kote venca najviše 10,0 m.
Maksimalna spratnost drugih (pomoćnih) objekata koji se kao zasebni grade na parceli sa
glavnim objektom je P (prizemlje) uz zadovoljenje propisanih uslova u pogledu udaljenosti od
objekata na parceli i susednim parcelama. Visina ovih objekata je najviše 5 m do kote slemena.
Utvrđivanje kote prizemlja
- prize mlje (P) podrazumeva deo objekta nad nasipom ili podrumom, čija je kota poda
izdignuta minimalno 0,15 m, a maksimalno 1,20 m od planirane kote zaštitnog trotoara oko
objekta (nulta kota objekta),
67
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- visoko prize mlje (VP) podrazumeva deo objekta nad suterenom, čija je kota poda izdignuta
više od 1,20 m, a najviše 2,20 m od kote zaštitnog trotoara oko objekta (nulta kota objekta),
- podrum (Po) podrazumeva najniži ukopani deo objekta ispod etaže prizemlja, a čija je
minimalna dubina ukopavanja definisana maksimalnom kotom poda prizemlja; dozvoljeno
je ukopavanje više etaža ukoliko to ne utiče na režim podzemnih voda; u podrumu nije
dozvoljeno stanovanje. Površina podruma ne uračunava se u korisnu površinu objekta.
- suteren (Su) podrazumeva najniži ukopani deo objekta ispod etaže visokog prizemlja, a čija
je dubina ukopavanja definisana maksimalnim kotama poda visokog prizemlja i prizemlja; u
suterenu nije dozvoljeno stanovanje. Površina suterena se uračunava u korisnu površinu
objekta.
3.3.6. Obe zbeđivaje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila
Pristup parceli po pravilu treba da je rešen sa javnog puta – ulice, i to kada je parcela direktno
oslonjena na javnu površinu ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim
da njegova širina ne može biti manja od 4,0 m.
U cilju obezbeđenja uslova pristupa ekonomskom dvorištu i izgrađenim objektima u zaleđu
parcele, obezbediti na delu bočnog dvorišta prolaz minimalne širine 4 m, kako bi se obezbedio
pristup vatrogasnim vozilima, vozilima hitne pomoći i kamionima u funkciji obavljanja određenih
poslovnih i radnih delatnosti u okviru objekata na parceli.
Površine za parkiranje i garažiranje svaki korisnik je obavezan da obezbedi na sopstvenoj
parceli, u skladu sa uslovima priključka na javnu saobraćajnicu.
Parking prostor može da bude smešten na slobodnoj površini u dvorišnom delu parcele ili u
garaži.
Smeštaj vozila - kamiona i radnih mašina koje su neophodne za obavljanje poslovne
delatnosti planirane u sklopu poslovnih i proizvodnih objekata čija je realizacija dozvoljena u zoni,
rešavati isključivo na pripadajućoj parceli, u skladu sa uslovima organizacije i uređenja parcele.
Za poslovne objekte svih vrsta i stambeno-poslovne objekti obezbediti uslov – 1 parking ili
garažno mesto na 70,0 m2 korisnog prostora.
Za magacine i skladišta primeniti normative od 6 parking mesta na 1000 m2 bruto
građevinske površine objekta.
Za pristup objektu moraju se ispoštovati uslovi za neometano kretanje starih, hendikepiranih
i invalidnih lica.
Garaže se mogu planirati
- Nadzemno na građevinskoj parceli kao samostalni objekti u dvorišnom delu parcele ili kao
deo glavnog objekta (u podrumu, suterenu ili dvorišnom delu prizemlja objekta).
- Podzemno ispod objekta i izvan gabarita objekta.
- Površine garaža koje se planiraju nadzemno na građevinskoj parceli uračunavaju se pri
utvrđivanju indeksa ili stepena izgrađenosti odnosno stepena iskorištenosti građevinske
parcele.
- Sem ispod osnovnog gabarita, objekat može da sadrži podzemne garaže i van njega tako
da maksimalna kota platoa dvorišta iznad garaže bude 1,20 m.
- Ravni krovovi podzemnih garaža mogu se koristiti za parkiranje, hortikulturno uređenje,...
- Dozvoljava se izgradnja i više podzemnih etaža u skladu sa geomehaničkim i
hidrotehničkim uslovima.
Prilikom izrade projkata garaža za putničke automobile obavezna je primena Pravilnika o
tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozije (“Službeni list
Srbije i Crne Gore br. 31/2005).
3.3.7. Uslovi za ograđivanje parcele
68
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Građevinske parcele mogu se ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom čija je visina
najviše 1,6 m prema ulici i 1,8 m prema susednim parcelama.
Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj
liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je
povučena u dubinu parcele, ograde treba da su prozračne (transparentne), maksimalne visine od 1,6
m, s tim da parapet ograde visine do 0,6 m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka,
kamen, beton...).
U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji koja se poklapa sa
građevinskom linijom mogu biti i zidane od opeke, blokova, betonske ploče i sl. do visine 1,6 m ili
na način kao i ograde kod objekata koji su uvučeni u dubinu parcele.
Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi
ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.
Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije već isključivo
prema dvorištu.
Bočne i zadnja strana građevinske parcele mogu se ograđivati živom ogradom koja se sadi u
osovini granice građevinske parcele, transparentnom ili zidanom ogradom do visine od 1,8 m, koja
se postavlja prema katastarskom planu i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika
ograde.
Svaki vlasnik parcele dužan je da napravi uličnu ogradu, kao i ogradu desne granice parcele
gledano sa ulice i polovinu strane granice u začelju parcele.
Građevinska parcela može se pregrađivati u funkcionalne celine, ali visina unutrašnje ograde
ne može biti veća od visine spoljašnje ograde.
3.4. PRAVILA GRAĐENJA U ZONI PROIZVODNJE
Za izgradnju objekata u zoni proizvodnje obavezna je izrada urbanističkog projekta.
U okviru zone proizvodnje dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
- proizvodni objekat
- proizvodno-poslovni objekat
- proizvodno-skladišni objekat
- poslovno-skladišni objekat
- poslovno-proizvodno-skladišni objekat
- poslovni objekat
- drugi objekti (objekti koji su izgrađeni na istoj parceli sa glavnim objektom)
U proizvodnim kompleksima mogu se odvijati samo one delatnosti za koje se, u skladu sa
Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br.135/04) i Uredbom o
utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može
zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br.84/05), utvrdi da nije potrebna
izrada studije Procene uticaja na životnu sredinu, odnosno za koje se na osnovu izrađene studije
Procene uticaja na životnu sredinu ustanovi da u pogledu planiranog proizvodnog i tehničkotehnološkog procesa, vrste i količine energije, kao i procene vrste i količine otpadaka, zagađenja
vazduha, zemljišta, vode i drugog ne ugrožavaju životnu sredinu, odnosno da se planiranim merama
na sprečavanju propratnih negativnih uticaja proizvodne delatnosti, negativno dejstvo u potpunosti
može ukloniti, ili svesti na zakonom utvrđene dozvoljene norme.
U Radnoj zoni „Jug” dozvoljene su samo prizvodne delatnosti u funkciji poljoprivrede:
- proizvodni pogoni male privrede (mini klanica, hladnjača, prerada ratarskih proizvoda,
voća, povrća, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, proizvodnja lekovitog,
začinskog i aromatičnog bilja, i dr.)
69
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
-
27-83/10
ribnjaci
gajenje pečuraka i puževa
vinogradarski i voćarski objekti (vinogradarske i voćarske kuće, objekti za proizvodnju i
čuvanje vina i slično)
proizvodno zanatstvo,
magacini, skladišta kao samostalna delatnost ili vezani uz poljoprivrednu delatnost,
zanatsku radionicu ili proizvodni pogon
Kao DRUGI objekti na parceli mogu biti izgrađeni prateći i pomoćni objekti u funkciji
proizvodnje i poslovanja kao što su skladišta, radionice, garaže i infrastrukturni objekti (kotlarnice,
trafostanice i sl.), uz uslov da ispunjavaju ekološke uslove koji su navedeni za glavne objekte;
U zonama proizvodnje, osim osnovne namene, dozvoljena je kao alternativna namena
poslovanje. Osim objekata osnovne i alternativne namene, mogu se graditi objekti neophodni za
obavljanje osnovne delatnosti i to: administrativno upravne zgrade, otvorena i zatvorena skladišta,
komunalni objekti, interne stanice za snabdevanje gorivom, sportsko-rekreativni objekti i poslovnostambeni objekti sa 1-2 stana za vlasnika s tim da stambena površina može zauzeti najviše 30%
razvijene površine poslovnog objekta. U radnim zonama „Jugoistok” i „Severoistok” nije
dozvoljeno stanovanje.
Za zonu proizvodnje utvrđuju se urbanistički parametri prikazani u sledećoj tabeli.
URB ANIS TIČKI
PARAMETAR
MAKSIMA LAN
INDEKS ZA UZETOSTI
MAKSIMA LNA SPRATNOST
PROIZVODNIH OBJEKATA
MAKSIMA LNA SPRATNOST
POSLOVNIH OBJEKATA
MINIMA LNA
POVRŠINA PA RCELE
MINIMA LNA
ŠIRINA ULIČNOG FRONTA
ZONA
POSLOVANJA
60%
P+1
P+3
6000 m2
20 m
Procenat učešća zelenih površina na parceli je minimalno 20%.
Minimalno rastojanje ulične građevinske linije od regulacione linije iznosi 5m, izuzev u
blovima 30 i 47, na parcelama orijentisanim na Državni put R-199.1 gde minimalno rastojanje
građevinske linije od regulacije Državnog puta iznosi 10 m.
Maksimalna dozvoljena spratnost poslovnih objekata je P+2+Pk (prizemlje, dva sprata i
potkrovlje), odnosno P+3 (prizemlje i tri sprata) za građenje poslovnih objekata sa ravnim krovom
ili krovovima malih nagiba.
Uobičajena spratnost (ali ne i strogo definisana zato što zavisi od tehnologije delatnosti)
proizvodnih, servisnih i skladišnih objekata je P (prizemlje) sa čistom visinom od 4-6 m.
Maksimalna spratnost ovih objekat je P+1 (prizemlje i sprat), a izuzetno i više zavisno od
tehnologije, i to do dozvoljenih urbanističkih parametara.
Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena ukoliko ne postoje smetnje geomehaničke ili
hidrotehničke prirode.
Dozvoljava se primena nestandardnih etaža: visoko prizemlje, međusprat, galerija,
potkrovlje, mansarda u zavisnosti od načina korištenja, namene i funkcije objekta.
Smeštaj vozila - kamiona i radnih mašina koje su neophodne za obavljanje proizvodnih i
poslovnih delatnosti rešavati isključivo na pripadajućoj parceli, u skladu sa uslovima organizacije i
uređenja parcele.
Za poslovne objekte svih vrsta obezbediti uslov – 1 parking ili garažno mesto na 70,0 m2
korisnog prostora.
70
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Za magacine i skladišta primeniti normative od 6 parking mesta na 1000 m2 bruto
građevinske površine objekta.
Za objekte proizvodnog zanatstva planirati 1 parking mesto na 3 zaposlena u smeni.
Procena uticaja na životnu sredinu radiće se za svaku vrstu deletnosti koja je obuhvaćena Uredbom
o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna izrada pocene uticaja ili za koje se može zahtevati
procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 84/2005).
3.4.1. USLOVI ZA OBJEKTE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Mini farme
Pod pojmom mini farma podrazumevaju se objekti koji su manjeg kapaciteta od minimalnog
kapaciteta objekata navedenih u tačkama (6) do (10) u listi II Uredbe o utvrđivanju projekata za
koje je obavezna procena uticaja i Lista projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na
životnu sredinu ( Sl. glasnik RS br. 84/2005).
Obim i kapaciteti proizvodnje u okviru mini farmi su ograničeni i prilagođeni uslovima u
zoni, kako se ne bi ugrozili zatečeni i planirani uslovi življenja u zoni. Dozvoljeni maksimalni
kapaciteti mini farmi definisani su u skladu sa namenom:
Objekti za intezivan uzgoj i držanje živine:
- kapaciteta do 1000 mesta za brojlere
- kapaciteta do 500 mesta za kokoške nosilje
- kapaciteta do 500 mesta za kokoške mlade nosilje
- kapaciteta do 500 mesta za tovnu perad
- kapaciteta do 200 mesta za tovne ćurke
Objekti za intezivan uzgoj goveda:
- Kapaciteta do 50 mesta za goveda
- kapaciteta do 50 mesta za telad
Objekti za intezivan uzgoj svinja:
- kapaciteta do 100 mesta za tovne svinje preko 30 kg težine
- kapaciteta do 100 mesta za krmače ukljućujući i njihove mlade (do 30 kg težine)
- kapaciteta do 200 mesta za prasad (od 10 do 30 kg težine)
Objekti za intezivan uzgoj životinja sa plemenitim krznom :
- kapaciteta do 300 mesta za životinje sa plemenitim krznom
Objekti za intezivan uzgoj mešovitog sastava :
- mešoviti sastav da broj mesta nije dostignut, ali da zbir procentualnog udela
iskorištenosti mesta dostiže vrednost 100
Intezivan uzgoj riba:
- kapaciteta do 2 t godišnje
Intezivan uzgoj nojeva i dr.
- prema veličini lokacije
U okviru mini farmi dozvoljena je izgradnja sledeće vrste objekata:
Ekonomsko-proizvodni objekti u zavisnosti od vrste proizvodnje mogu biti:
- osnovni objekat za određenu proizvodnju stočarskih proizvoda,
- objekti ili prostorije za smeštaj, čuvanje i doradu stočne hrane,
- objekti za prikupljanje i uskladištenje otpadnih materijala,
- objekti ili uređaji za utovar i istovar žive stoke (po potrebi).
Stambeni objekat sa dva stana za potrebe vlasnika (u slučaju kada se ne predviđa stalni
boravak vlasnika i porodice na farmi, stambeni objekat se može zameniti odgovarajućom
prostorijom za privremeni boravak).
71
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Ekonomski proizvodni objekti se grade u svemu prema propisima za određenu namenu u
skladu sa izabranim tehnološkim rešenjem. Pravila građenja za stambeni objekat u okviru mini
farmi identična su pravilima izgradnje stambenih objekata u stambenim zonama niske gustine
stanovanja. Stambeni objekat se može graditi istovremeno ili nakon izgradnje objekta osnovne
namene.
Mini farma mora biti snabdevena dovoljnom količinom vode za piće iz javnog vodovoda ili
sopstvenog bunara. Voda iz sopstvenog bunara mora biti kontrolisana i mora ispunjavati standarde
propisane za pijaću vodu. Za pranje objekata i puteva može se koristiti i voda koja ne ispunjava
propisane standarde za pijaću vodu (tehnička voda).
Prostor za odlaganje i zbrinjavanje stajskog đubriva iz objekta mini farme mora biti smešten,
odnosno izgrađen tako da se spreči zagađivanje okoline i širenje uzročnika zaraznih bolesti
životinja i ljudi, nasuprot pravcu glavnih vetrova i mora da bude udaljen najmanje 15 metara od
objekta za uzgoj životinja, odnosno 50 metara od stambenog objekta.
Ribnjaci
Za izgradnju odnosno rekonstrukciju ribnjaka na zemljištu namenjenom proizvodnji u fukciji
poljoprivrede potrebni su saglasnost Ministarstva za poljoprivredu i Vodoprivredni uslovi od
Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine uz sledeće osnovne tehničke uslove:
- granice ribnjaka moraju biti označene vidljivim oznakama,
- ribnjak mora da raspolaže uređajima za upuštanje i ispuštanje vode, uređajima za
regulisanje nivoa vode, kao i uređajima koji sprečavaju prolaz riba, riblje mlađi i ikre u ili
iz ribnjaka,
- ribnjak mora biti zaštićen od poplava;
- za uklanjanje smeća i štetnih otpadaka iz ribnjaka mora postojati uređeno mesto ili
izgrađen tehnički uređaj, koji onemogućava zagađenje ribnjaka i njegove okoline;
- ukoliko je moguće ribnjak treba da je ograđen
- otvoreno freatsko okno ne može da se koristi za ribnjak.
Objekti za gajenje pečuraka i puževa
Izgradnja ovakvih objekata je usmerena na manje kvalitetno zemljište, a u skladu sa normama
i pravilnicima koji regulišu ovu oblast.
Izgradnja podruma uslovljena je hidrotehničkim karakteristikama tla.
Parcele se mogu ograđivati transparentnom ili punom ogradom, visine maksimalno 2,2 m.
Ograda i stubovi ograde se postavljaju na udaljenosti od minimum 1,0 m od granica parcele.
Kompleks, mora biti minimalno komunalno opremljen: pristupni put, sanitarna voda,
elektroinstalacije i vodonepropusna septička jama.
Vinogradarski i voćarski objekti
Dozvoljava se izgradnja objekata vezanih za vinogradarsku i voćarsku proizvodnju s tim da
se najmanje 70% površine parcele mora koristiti kao voćnjak ili vinograd.
Osim izgradnje vinogradarskih kućica, bunara, poljskog nužnika, magacina za smeštaj voća i
povrća i slično, dozvoljava se izgradnja objekata za proizvodnju vina i proizvoda od voća.
Izgradnja podruma uslovljena je hidrotehničkim karakteristikama tla.
Parcele se mogu ograđivati transparentnom ili živom ogradom visine 1,40 m.
Staklenici i plastenici
72
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
U cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu je dozvoljena
izgradnja ili postavljanje staklenika i plastenika za proizvodnju lekovitog bilja, povrća i drugih
poljoprivrednih proizvoda.
Minimalna udaljenost staklenika i plastenika od svih granica parcele je 5,0 m.
Parcele se mogu ograđivati transparetnom ogradom visine maksimalno 2,2 m. Ograda i
stubovi ograde se postavljaju na udaljenosti miminim 1,0 m od granica parcele.
3.4. USLOVI ZA ZAŠTITU SUSEDNIH OBJEKATA
Prilikom izgradnje novih objekata, nezavisno od njihove namene, voditi računa o zaštiti
susednih objekata u konstruktivnom smislu i u smislu ne ugrožavanja uslova življenja na susednim
parcelama i parcelama u neposrednom okruženju.
Građevinski elementi ispod kote uličnog trotoara, odnosno podzemne etaže, mogu preći
građevinsku odnosno regulacionu liniju (računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne
projekcije ispada), i to:
- stope temelja i zidovi podzemnih etaža maksimalno 0,15 m do dubine od 2,6 m ispod
površine trotoara, a ispod te dubine do 0,5 m
- šahtovi podrumskih prostorija do nivoa kote trotoara do 1,0 m, uz uslov minimalne širine
trotoara 2,0.
Stope temelja ni ivica strehe ne mogu prelaziti granicu susedne parcele.
U slučaju da se gradi neprekinuti niz na bočnim fasadama se mogu ostavljati svetlarnici koji
bi služili osvetlenju i ventilaciji pomoćnih prostorija.
Građenje novih objekata svih vrsta i namena planirati na udaljenostima od susednih objekata
kojima se ne ugrožava njihova funkcija, zatečeni način i uslovi korišćenja, kao ni dnevno
osvetljenje prostorija postojećih objekata putem otvora orijentisanih prema parceli na kojoj je
planirana gradnja.
Položaj i visina novih objekata u odnosu na postojeće na susednim parcelama treba da je
takav da susednim objektima ne zaklanja direktno dnevno osunčanje duže od dozvoljenog
propisanog vremenskog intervala (polovina trajanja direktnog osunčanja).
U cilju zaštite susednih objekata, gledano i kroz odnos prema prostoru susednih parcela,
planirani objekti, niti njihovi najistureniji delovi svojim položajem (računajući i vazdušni i
podzemni prostor) ne smeju prelaziti granicu susednih parcela.
Ukoliko na zabatnom zidu susednog objekata postoji otvor, uz pismenu saglasnost suseda
otvor se može zatvoriti, odnosno na novoplaniranom objektu se može izvesti svetlarnik naspram
otvora na postojećem objektu.
Ukoliko se izgradnja objekta planira na međi susedne parcele na koju je naslonjen postojeći
susedni objekat izveden sa krovnom ravni orijentisanom na pripadajuću parcelu, uz saglasnost
vlasnika susedne parcele može se izvršiti rekonstrukcija krova susednog objekta, sa tehničkim
rešenjem koje obezbeđuje nesmetano građenje planiranog objekta.
Građenju novog objekta u smislu dogradnje uz postojeći objekat ili objekte realizovane na
susednoj ili obe susedne parcele na zajedničkoj međi (interpolacija), treba da prethodi
geomehaničko ispitivanje tla na kojem se gradi objekat, obaveza provere stabilnosti temelja objekta
ili objekata uz koje se planirani objekat dograđuje, kao i obaveza zaštite susednog objekta, u skladu
sa čim po potrebi izvršiti podziđivanje temelja postojećih objekata u cilju postizanja sigurnosti i
stabilnosti objekata.
73
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
3.5. USLOVI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH
OBJEKATA NA PROSTORU PLANA
Postojeći stambeni i drugi objekti na prostoru Plana mogu biti obnovljeni, rekonstruisani,
dograđeni, adaptirani, u skladu sa namenom i uslovima utvrđenim Planom.
Rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta dozvoljava se sa zadržavanjem osnovne
namene, kao i pretvaranjem dela ili celog stambenog prostora u poslovni prostor, tako da objekat
može biti stambeno-poslovni i u celosti poslovni objekat.
Za izgrađene objekte čija međusobna udaljenost iznosi manje od 3,0 m, rekonstrukcija se
može vršiti samo u postojećim gabaritima objekta uz rekonstrukciju, adaptaciju postojećeg
tavanskog prostora, bez naspramnih otvora prema susednom objektu.
Dogradnja stambenog objekta može se vršiti do utvrđenog maksimalnog indeksa zauzetosti
građevinske parcele, uz poštovanje utvrđenih međusobnih udaljenosti objekata na sopstevnoj i
susednim parcelama, udaljenosti od regulacione linije i granica susednih parcela u skladu sa
uslovima građenja objekata prema vrsti i nameni.
Rekonstrukcija i dogradnja postojećih pomoćnih i pratećih objekata u cilju pretvaranja u
stambeni prostor nije dozvoljena.
Adaptacija stambenog i poslovnog objekta se dozvoljava u cilju promene organizacije
prostora u objektu, promene namene objekta ili dela prostora u objektu i drugog.
Dozvoljena je adaptacija tavanskog prostora stambenog objekta u stambeni, odnosno
poslovni prostor, ukoliko prostorije u adaptiranom tavanskom prostoru ispunjavaju tehničke propise
i normative za planiranu namenu.
Rekostrukcija, dogradnja i adaptacija se ne mogu odobriti za postojeće objekte koji su
bespravno izgrađeni, odnosno ne poseduju odobrenje za gradnju niti upotrebnu dozvolu.
3.6. PRAVILA REGULACIJE ZA OBJEKTE PLANIRANE ZA RUŠENJE
Na objektima predviđenim za rušenje dozvoljene su sledeće intervencije do privođenja
planiranoj nameni:
- Objekti predviđeni za rušenje na postojećoj regulaciji ulice koja se planskim rešenjem
zadržava mogu se rekonstruisati uz povećanje horizontalnog i vertikalnog gabarita tako
da se u svemu uklope u plansko rešenje i zadržati. U tom slučaju dozvoljena je
mogućnost prenamene ovih objekata.
- Objekti koji su predviđeni za rušenje, a nalaze se delimično ili u celosti na planiranoj
javnoj površini mogu se rekonstruisati u postojećem horizontalnom i vertikalnom
gabaritu bez mogućnoti promene namene.
3.7. USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA KOJI SE ODNOSE
NA SVE ZONE
3.7.1. Opšti uslovi za izgradnju objekata
Stambeni prostor - stambenu jedinicu sa pomoćnim i pratećim prostorima u okviru
porodičnog objekta organizovati prema funkciji i važećim normativima.
Svetla visina stambenih prostorija ne može biti manja od 2,5 m.
Poslovni objekti treba da su izgrađeni prema funkcionalnim, sanitarnim, tehničkotehnološkim i drugim uslovima prema važećim propisima za određenu namenu ili delatnost.
74
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Standardna svetla visina poslovnih, radnih prostorija ne može biti manja od 3,0 m, odnosno
treba da je u skladu sa propisima za obavljanje određene vrste delatnosti.
Objekti svih vrsta i namena treba da su funkcionalni, statički stabilni, hidro i termički
propisno izolovani i opremljeni svim savremenim instalacijama u skladu sa važećim normativma i
propisima za objekte određene namene.
Prilikom projektovanja i izgradnje objekata ispoštovati važeće tehničke propise za građenje
objekata određene namene. Objekte projektovati u skladu sa propisima o izgradnji na seizmičkom
području, imajući u vidu da se gradi na području koje prema intenzitetu zemljotresa spada u VII
stepen Merkali-Kankali- Zibergove skale (MCS).
Prilikom projektovanja i izgradnje objekata imati u vidu nivo podzemne vode prve (freatske)
izdani. Na obuhvaćenom području izmereni su:
- u kopanim bunarima - maksimalni nivo 115.14 m n.v. a minimalni nivo 112.74 m n.v.
Navedeni podaci su orijentacioni, obzirom da su ciklusi ekstrema duži od posmatranog
perioda.
Krovne ravni svih objekata u pogledu nagiba krovnih ravni treba da su rešene tako da se
odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno usmeri na uličnu
kanalizaciju. Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeriti prema drugoj
parceli, odnosno objektima na susednim parcelama.
Izgrađene saobraćajne površine, pristupne pešačke staze objektima na parceli, rampe garaža u
prizemlju i pomoćnih i radnih prostorija kojima se savladava visinska razlika iznad kote terena,
kolske pristupne puteve dvorištu i manipulativne dvorišne platoe, treba izvesti sa padom
orijentisano prema ulici, eventualno delom prema zelenim površinama na parceli (vrt, bašta i
slično).
U slučaju izgradnje garaže u suterenu objekta, pad rampe za pristup garaži orijentisan je
prema objektu, a odvođenje površinskih voda rešava se drenažom ili na drugi pogodan način.
Saobraćajne površine, pristupni putevi i platoi treba da su izvedeni sa savremenim
kolovoznim zastorom: beton, asfalt beton ili popločanje različitim prefabrikovanim elementima.
Javni prostor ulice se ne može koristiti za obavljanje delatnosti (skladištenje materijala i sl.)
niti za parkiranje teških vozila i mašina, već se u tu svrhu mora organizovati i urediti prostor u
okviru parcele ukoliko za to postoje prostorni uslovi i ne remete se stvoreni uslovi življenja u širem
okruženju.
Odlaganje kućnog smeća vrši se u odgovarajuće posude u sopstvenom dvorištu za porodične
stambene objekte, odnosno u skladu sa propisima za objekte određene namene, sa odvoženjem na
gradsku deponiju, organizovano i putem nadležnog komunalnog preduzeća.
3.7.2. Uslovi za arhitektonsko i estetsko obikovanje elemenata objekata
Građenje objekata u zoni u pogledu arhitektonskog oblikovanja vršiti u skladu sa planiranom
namenom, uz primenu boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na način
kojim će objekat u prostoru i okruženju obrazovati usaglašenu, estetski oblikovanu celinu.
Za građenje objekata koristiti atestirane građevinske materijale, s tim da se preporučuje
primena autohtonih materijala sa ovog područja.
Krovne ravni oblikovati u skladu sa proporcijama objekta. Krovni pokrivač odabrati u
zavisnosti od nagiba krovnih ravni.
Fasade treba da su malterisane i bojene odgovarajućom bojom, ili od fasadne opeke ili
kombinovane obrade, sa upotrebom stakla, metala, raznih fasadnih obloga, kao ravne površine ili sa
ispadima (lođe, balkoni, erkeri i sl.) dozvoljenih veličina.
Ne preporučuje se upotreba pseudoistorijskih elemenata (balusteri, timpanoni i sl.) kojima se
oponašaju istorijski stilovi na način koji degradira autentične stilske vrednosti i zanatske veštine.
75
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Građevinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstrešnice bez stubova i sl) na
nivou iznad prizemlja mogu se postavljati na objekte van osnovnog gabarita pod sledećim
uslovima:
Sa ulične strane:
- Balkoni maksimalne dubine 1,4 m (računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne
projekcije ispada).
- Erkeri i doksati, odnosno zatvoreni delovi objekta, kao vertikalni akcenti dubine do 1,2 m,
pri čemu treba da budu zadovoljeni uslovi minimalnih udaljenosti objekata računajući i erker.
- Maksimalna površina fasadne projekcije erkera i balkona je 50% površine fasade, a ukoliko
se građevinska linija poklapa sa regulacionom ili je od nje udaljena manje od 1,2 m maksimalna
površina fasadne projekcije ispada iznosi 20%.
- Minimalna visina donje kote balkona i erkera u odnosu na trotoar je 3 m.
Sa dvoriš ne strane:
- Balkoni maksimalne dubine 1,4 m (računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne
projekcije ispada).
- Erkeri i doksati, odnosno zatvoreni delovi objekta, kao vertikalni akcenti dubine do 1,2 m,
pri čemu treba da budu zadovoljeni uslovi minimalnih udaljenosti objekata računajući i erker.
- Maksimalna površina fasadne projekcije erkera i balkona je 30% površine fasade.
- Minimalna visina donje kote balkona i erkera u odnosu na trotoar je 3 m
Sa bočne strane (zabatni zidovi na mestima gde se prekida niz objekata):
- Balkoni maksimalne dubine 1,2 m.
- Erkeri i doksati, odnosno zatvoreni delovi objekta, kao vertikalni akcenti dubine do 0,9 m,
pri čemu treba da budu zadovoljeni uslovi minimalnih udaljenosti objekata računajući i erker.
- Maksimalna površina fasadne projekcije erkera i balkona je 30% površine bočne fasade.
- Minimalna visina donje kote balkona i erkera u odnosu na trotoar je 3 m.
Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati uz objekat ako savlađuju visinu do 0,9 m.
Ukoliko se stepenište postavlja sa ulične strane objekta, najviše jedan stepenik (do 30 cm) može da
pređe regulacionu liniju. Stepenice kojima se savladava visina preko 0,9 m treba da se rešavaju
unutar gabarita objekta.
3.8. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
3.8.1. ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I TT INSTALACIJE
Svi planirani objekti na posmatranom prostoru se priključuju na elektroenergetsku,
gasovodnu i TT mrežu prema važećim tehničkim propisima i standardima kao i prema uslovima
nadležnih preduzeća „ELEKTROVOJVODINA” d.o.o. Novi Sad, „Elektrodistribucija Subotica”,
PS „TELEFONIJA”, i „TELEKOM SRBIJA” Izvršna jedinica Subotica u Subotici.
3.8.2. VODOVOD I KANALIZACIJA
Svaki objekat se priključuje na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu nakon njene
izgradnje.
Predvideti vodomer za svakog potrošača zasebno. Vodomer se smešta u propisno vodomerno
okno. U slučaju da se na jednoj parceli smešta više potrošača (stanovanje, poslovanje i sl.)
predvideti vodomere za svakog potrošača posebno, a sve vodomere smestiti u jedno vodomerno
okno. U ovim slučajevima se predviđa izgradnja i razdvojene mreže za sanitarnu i protivpožarnu
potrošnju. Obe mreže se mogu polagati u isti rov.
76
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Priključenje na javnu kanalizacionu mrežu vršiti po mogućnosti u reviziona okna. Dno
priključnog kanala (kućnog priključka) mora biti izdignut od kote dna sabirnog kanala (po
mogućnosti priključivati se u gornju trećinu).
Odvođenje atmosferskih voda rešiti unutar pojedine parcele putem priključka na javnu
kanalizacionu mrežu, s tim da ne dođe do okvašavanja zidova susednog objekta ili plavljenja
susedne parcele.
Kanalizaciona mreža u okviru obuhvata plana je planirana po separatnom sistemu.
Objekti u kojima je više istovremenih potrošača (višeporodično stanovanje, poslovni centri i
sl) se ne mogu priključivati na septičku jamu i bušeni bunar.
Uslove i odobrenje za priključenje na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu zatražiti od
JKP „Vodovod i kanalizacija” iz Subotice.
3.9. OPŠTA PRAVILA ZA IZGRADNJU OBJEKATA
Na objektima koji se u skladu sa postojećim načinom postavljanja objekata u zoni, bloku,
grade na granici bočne građevinske parcele, ili interpolitraju između obe bočne građevinske
parcele, ne mogu se na zabatnim zidovima planirati otvori.
Na objektima koji se ugrađuju između i do granica obe bočne građevinske parcele (izgradnja
u tradicionalnom nizu) na kojima su postojeći objekti postavljeni na zajedničkoj granici parcela,
mogu se za potrebe osvetljenja i ventilacije sporednih, odnosno i radnih prostorija izvesti
svetlarnici, na račun gabarita planiranog objekta.
Kod građenja objekata na međi voditi računa da se objektom ili nekim njegovim elementom –
(ispadom i drugim) ne ugrozi vazdušni, odnosno podzemni prostor susedne parcele.
Krovne ravni svih objekata u pogledu nagiba krovnih ravni treba da su rešene tako da se
odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno usmeri na uličnu
atmosfersku kanalizaciju.
Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeriti prema drugoj parceli,
odnosno objektima na susednim parcelama.
Izgrađene saobraćajne površine, pristupne pešačke staze objektima na parceli, rampe garaža
u prizemlju i pomoćnih i radnih prostorija kojima se savladava visinska razlika iznad kote terena,
kolske pristupne puteve dvorištu i manipulativne dvorišne platoe, treba izvesti sa padom
orijentisano prema ulici, eventualno delom prema zelenim površinama na parceli (vrt, bašta i
slično).
Javni prostor ulice se ne može koristiti za obavljanje delatnosti (skladištenje materijala i sl.)
niti za parkiranje teških vozila i mašina, već se u tu svrhu mora organizovati i urediti prostor u
okviru parcele ukoliko za to postoje prostorni uslovi i ne remete se stvoreni uslovi življenja u širem
okruženju.
3.10. POSEBNA PRAVILA ZA IZGRADNJU OBJEKATA
U odnosu na namenu objekata čije je građenje dozvoljeno u zoni, potrebno je za pojedinačnu
gradnju pribaviti uslove od nadležnih organa i organizacija koje su zakonom ovlaštene da ih
donose, odnosno propisuju.
Građenje objekata od značaja za odbranu zemlje vršiti u skladu sa odredbama Zakona o
vanrednim situacijama, odnosno u skladu sa uslovima koje propiše nadležni organ za ovu oblast.
Građenje objekata u skladu sa vrstom i namenom vršiti uz poštovanje svih važećih propisa iz
oblasti zaštite životne sredine, zaštite od požara, sanitarne zaštite, bezbednosnim i drugim
propisanim uslovima i posebnim uslovima u skladu sa specifičnošću objekta.
77
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
3.11. USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, TEHNIČKE, HIGIJENSKE,
ZAŠTITE OD POŽARA, BEZBEDNOSNE I DRUGE USLOVE
3.10.1. Uslovi za zaštitu životne sredine
Pridržavati se propisanih uslova u pogledu međusobnog položaja objekata, udaljenosti od
regulacine linije i linije susednih parcela, čime će se obezbediti povoljni uslovi provetrenosti i
insolacije objekata i životnog prostora koji predstavljaju bitne činioce u obezbeđenju kvalitetnih
uslova stanovanja na prostoru Plana.
Građenje objekata u skladu sa vrstom i namenom vršiti uz poštovanje svih važećih propisa iz
oblasti zaštite životne sredine, zaštite od požara, sanitarne zaštite, bezbednosnim i drugim
propisanim uslovima i posebnim uslovima u skladu sa specifičnošću objekta.
Građenje poslovno-proizvodnih objekata, koji vrstom i katakterom delatnosti mogu ugroziti
životnu sredinu i uslove stanovanja štetnim uticajima; bukom, gasovima, otpadnima materijama ili
drugim štetnim dejstvima, uslovljeno je izradom Procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa
Zakonom o zaštiti životne sredine, koja treba da dokaže da nije potrebno preduzeti mere zaštite,
odnosno da se planiranim i preduzetim merama negativni uticaji mogu ukloniti, na način potpunog
obezbeđenja životne sredine - okoline od zagađenja.
Javni prostor ulice se ne može se koristiti za obavljanje delatnosti (skladištenje materijala i
sl.) niti za parkiranje teških vozila i mašina.
U cilju sprečavanja ugrožavanja životne sredine potrebno je:
- Planirane ulice izvesti u utvrđenim regulacionim širinama, sa svim planiranim saobraćajnim
površinama – kolovozi, trotoari, biciklističke staze. Saobraćajnice izgraditi od tvrdog materijala
(asfalt, beton) u cilju sprečavanja stvaranja prašine i blata.
- Postojeće i planirane zelene površine urediti i održavati u skladu sa funkcijom (ulično
zeleniloi zelenilo skvera).
- Odvođenje otpadnih voda na prostoru rešavati putem javne kanalizacione mreže u cilju
sprečavanja zagađenja podzemnih voda i recipijenta. Kvalitet voda koje se upuštaju u kanalizacionu
mrežu treba da je u skladu sa propisanim kvalitetom koji utvrđuje nadležna vodoprivredna
organizacija.
- Prostor opremiti planiranom infrastrukturom u celosti, što podrazumeva izgradnju svih
planiranih infrastrukturnih objekata i vodova.
- Deponovanje kućnog smeća vrši se u odgovarajuće posude u sopstvenom dvorištu za
porodične stambene objekte, odnosno u kontejnerima smeštenim na pogodnim lokacijama u sklopu
parcele za poslovne objekte a u skladu sa propisima za određenu namenu objekta – vrstu delatnosti,
sa odvoženjem na gradsku deponiju, organizovano i putem nadležnog komunalnog preduzeća.
- Sa parcela na kojima se grade poslovno-proizvodni objekti, prema vrsti proizvodnje,
odnosno vrsti i karakteru otpada, otpadni proizvodni produkti se odvoze na gradsku deponiju,
odnosno deponuju na propisanu lokaciju u skladu sa vrstom otpada.
Vršenje radova na izradi istražnih bušotina nafte i gasa dozvoljeno je, uz prethodno
pribavljenu saglasnost vlasnika ili korisnika parcele, izradu Procene uticaja na životnu sredinu i
pribavljenu Lokacijsku dozvolu.
Radi očuvanja i unapređenja prostora u celosti, obezbeđenja uslova zdravog i humanog
življenja – stanovanja porebno je pridržavati se svih odredbi i uslova propisanih Zakonom o zaštiti
životne sredine („Službeni glasnik RS” br. 135/04 i 36/09) i drugim važećim pravilnicima u ovoj
oblasti.
3.11.2. Uslovi za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih većih opasnosti
Područje opštine Subotica na kojem se nalazi prostor obuhvećen Planom, prema karti
seizmičke regionalizacije SR Srbije u pogledu intenziteta zemljotresa spada u VII stepen Merkali78
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Kankani-Zibergove skale (MCS), pa je prilikom projektovanja objekata neophodna primena propisa
o izgradnji na seizmičkom području („Službeni list SFRJ” broj 39/64), sa strogim poštovanjem
tehničkih mera zaštite pri izgradnji objekata.
Sa aspekta zaštite od mogućih prirodnih razaranja (zemljotres, orkansi vetrovi, sneg i drugo)
planiranom dispozicijom objekata – slobodnostojeći objekti, odnosno disperzijom izgradnje, nižom
spratnošću objekata i optimalnim regulacionim širinama ulica i planiranim površinama za javno
zelenilo, umanjuje se ugroženost ljudi i dobara u slučaju bilo kakvih razaranja i katastrofa.
Planirani bruto indeks zauzetosti u obuhvatu Plana od 28% i indeks izgrađenosti od 0,76 je
povoljan sa stanovišta zaštite od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti.
Mere zaštite u slučaju elementarnih nepogoda uglavnom se svode na operativne: organizaciju
spašavanja, raskrčavanja, zbrinjavanja i asanacije.
Ugroženost od požara na prostoru u granicama plana otkloniće se izgradnjom hidrantske
mreže na uličnoj vodovodnoj mreži potrebnog kapaciteta, kao i pridržavanjem uslova za
obezbeđenje protivpožarne zaštite prilikom projektovanja i izgradnje objekata u skladu sa njihovom
namenom (izborom građevinskog materijala, pravilnom ugradnjom instalacija) građenjem
saobraćajnica optimalno dimenzionisanih u odnosu na rang saobraćajnice i procenjeni intenzitet
saobraćaja, u pogledu širina kolovoza, radijusa krivina i dr.) i obezbeđenjem adekvatnog kolskog
pristupa svakoj parceli i objektima.
3.11.3. Uslovi zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara
Ukoliko bi se prilikom izvođenja građevinskih radova, naišlo na arheološka nalazišta ili
značajna kulturna dobra, obaveza izvođača i investitora je da o tome obavesti nadležne organe koji
će nakon izvršenog uvida na terenu propisati način i uslove njihove dalje zaštite.
Vršenje radova na iskopavanju i istraživanju arheoloških nalazišta i njihove zaštite
dozvoljeno je u granicama Plana i sprovodi se u skladu i prema odredbama Zakona o kulturnim
dobrima.
3.12. PRAVILA ZA IZGRADNJU JAVNIH POVRŠINA I ULICA
3.12.1. PRAVILA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNE MREŽE
- Planirane saobraćajne površine treba realizovati prema datom urbanističkom rešenju, a
postojeće saobraćajnice koje se ovim rešenjem zadržavaju treba revitalizovati.
- Kružne raskrsnice na državnom putu II reda izgraditi sa adekvatnom geometrijom
- Kolovozi, biciklističke staze i trotoari treba da se izgrade sa savremenim zastorom.
- Biciklističke staze i trotoare u nivelacionom smislu potrebno je prilagoditi niveleti
planiranog kolovoza i ternu. Planirane površine izgraditi od savremenih materijala koji se
koriste u putogradnji ili odrediti novi materijal prema atraktivnosti prostora.
- Trotoare izgraditi korišćenjem savremenih materijala, a u mestima većeg stepena
atraktivnosti od kvalitetno i estetski oblikovanog popločanja.
- Kolovoznu konstrukciju na saobraćajnicama I i II reda dimenzionisati za teško saobraćajno
opterećenje.
- Kolovoznu konstrukciju na sabirnim saobraćajnicama dimenzionisati za srednje saobraćajno
opterećenje.
- Kolovoznu konstrukciju za stambene ulice dimenzionisati za lako saobraćajno opterećenje
- Planirane površine za pešake na mestima gde treba stupiti na kolovoz projektovati i izgraditi
tako da zadovolje standarde i uslove za nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama.
- Svi elementi saobraćajnica dati su na grafičkom prilogu rešenje saobraćaja. Prilikom
projektovanja i gradnje obavezno je pridržavati se svih datih elemenata.
79
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
- Nivelaciju novih saobraćajnica prilagoditi nivelacionom rešenju koje je dato u ovom planu,
koje je orijentacionog karaktera i moguće su izmene u cilju poboljšanja tehničkog rešenja uz
uvažavanje principa koji su primenjeni.
- Odvod atmosferskih voda sa svih saobraćajnih površina rešiti zatvorenom kanalizacijom
putem izmeštenih slivnika u zelenilu pored kolovoza. U ulicama gde ne postoji zatvorena
kanalizacija planirati da se atmosferska voda upije u okolno peskovito zemljište.
- Saobraćajnom signalizacijom odrediti režim saobraćaja pojedinih putnih pravaca, ulica.
3.12.2. PRAVILA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
- Prisutne zelene površine potrebno je dopunjavati i obnavljati. Započete drvorede nastavljati
istim sadnim materijalom, ili vrstama koje se uklapaju i mogu se usaglasiti sa postojećim.
- Formirati homogen sistem zelenila.
- Podizati nove zelene površine po određenim principima i u planiranim odnosima prema
nameni a u skladu sa Odlukom o javnim zelenim površinama („Službeni list opštine
Subotica” broj 16/96 ).
- Voditi računa o održavanju, očuvanju i saniranju postojećih zelenih površina.
- Ulično zelenilo dopunjavati i po mogućnosti zaštiti sa zaštitnikom oko stabla, a gde je
moguće uklopiti i nisko rastinje.
- Pri uređenju javnih zelenih površina treba obezbediti parkovske klupe, korpe za otpatke,
osvetljenje i baštenske hidrante i druge rekvizite po potrebi.
- Za dečja igrališta se izrađuju posebni projekti, odnosno u sklopu projekta sa planovima
ozelenjavanja.
- Sav sadni materijal treba da je kvalitetan, da ima odgovarajuću starost i da je prilagođen
uslovima.
3.13. USLOVI ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA JAVNE
INFRASTRUKTURE
3.13.1. USLOVI ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I TT MREŽE
Elektroenergetska mreža
Celokupnu elektroenergetsku mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim
zakonskim propisima.
Trafostanice graditi kao montažno betonske ili stubne za rad na 20 kV naponskom nivou.
Elektroenergetsku mrežu na oba naponska nivoa kablirati.
Kablove polagati u zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza na udaljenosti
min. 1,0 m od kolovoza i 0,5 m od pešačkih staza.
Dubina ukopavanja kablova ne sme biti manja od 0,8 m.
Svetiljke za javno osvetljenje postaviti na kandelaberske stubove odgovarajuće visine.
Za rasvetna tela koristiti živine svetiljke visokog pritiska ili natrijumove niskog (visokog)
pritiska.
Elektroenergetsku mrežu polagati najmanje 1,0 m od temelja objekata i od saobraćajnica.
Pri ukrštanju sa saobraćajnicom kabel mora biti postavljen u zaštitnu cev a ugao ukrštanja
treba da bude oko 90°.
Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje mora
biti 0,50 m za kablove napona do 10 kV odnosno 1,0 m za kablove napona preko 10 kV. Ugao
ukrštanja treba da bude 90°.
80
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u
horizontalnoj ravni pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od 0,5 m.
Nije dozvoljeno polaganje elektroenergetskog kabla iznad ili ispod cevi vodovoda ili
kanalizacije.
Pri ukrštanju elektroenergetskih kablova sa gasovodom vertikalno rastojanje mora biti veće
od 0,30 m, a pri približavanju i paralelnom vođenju 0,50 m.
Gasovodna mreža
Tehnički normativi za projektovanje i polaganje gasovoda od PE cevi za radni pritisak do 4
bara određeni su odgovarajućim Pravilnikom za transport gasovitih goriva prema JUS H.F1.001.
(„Sl. list SRJ” br. 20/92).
Gasovod niskog pritiska se vodi podzemno. Dubina polaganja gasovoda je 0,6-1,0 m od
njegove gornje ivice. Preporučuje se dubina od 0,8 m. Izuzetno je dozvoljena dubina 0,5 m kod
ukrštanja sa drugim ukopanim instalacijama ili na izrazito teškom terenu, uz primenu dodatnih
tehničkih mera zaštite. Lokacija rovova je u zelenom pojasu između trotoara i ivičnjaka kolovoza.
Trase rovova za polaganje gasne instalacije se postavljaju tako da gasna mreža zadovolji
minimalna propisana odstojanja u odnosu na druge instalacije i objekte infrastrukture. Vrednosti
minimalnih dozvoljenih rastojanja u odnosu na ukopane instalacije su:
Minimalna dozvoljena rastojanja
ukrštanje
paralelno vođenje
- drugi gasovod
- vodovod, kanalizacija
- nisko i visoko naponski elektro kablovi
- telefonski kablovi
- tehnološka kanalizacija
- betonski šahtovi i kanali
- željeznička pruga i industrijski kolosek
- visoko zelenilo
- temelj građevinski objekata
- lokalni putevi i ulice
- magistralni i regionalni putevi
- benzinske pumpe
0,2 m
0,2m
0,3m
0,3m
0,2m
0,2m
1,8m
1,0m
1,3m
-
0,4m
0,4m
0,6m
0,5m
0,4m
0,4m
8,0m
1,5m
1,0m
0,5m
1,0m
5,0m
Ukrštanje distributivnog gasovoda (DG) sa saobraćajnicama vrši se uz njegovo polaganje u
zaštitnu cev ili kanal. Pri tome se mora obezbediti prirodna ventilacija kanala, zaštitne cevi ili
podzemnog prolaza.
Pri polaganju distributivnih gasovoda treba preduzeti odgovarajuće mere zaštite postojećih
instalacija u radnom pojasu.
Ukrštanje i paralelno vođenje sa drugim instalacijama se projektuje u skladu sa uslovima i
saglasnostima nadležnih organa, a na sledeći način:
prolaz ispod puteva i ulica se izvodi u zaštitnoj čeličnoj cevi uz mehaničko podbušivanje na
dubini od 1,0 m;
prolaz ispod kućne saobraćajnice se radi raskopavanjem ili podbušivanjem, u skladu sa
dubinom rova;
prolazi ispod ostalih kanala i rigola izvode se u zaštitnim cevima ili bez njih, raskopavanjem
ili podbušivanjem na dubinu 1,0m do 2,0m u zavisnosti od mogućnosti na terenu.
Ukrštanje i paralelno vođenje u odnosu na ukopane instalacije treba projektovati da se
zadovolje svi uslovi vlasnika predmetnih instalacija. Kod ukrštanja nastojati da se gasovod ukopa
iznad drugih instalacija, u protivnom gasovod treba položiti u zaštitnu cev.
81
PLAN GENER ALNE REGULACIJE
27-83/10
Uslove i saglasnost za priključenje na gasnu mrežu potrebno je zatražiti od nadležne službe za
distribuciju gasa.
Telekomunikaciona mreža
Celokupnu TT mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim zakonskim
propisima.
TT mreža će se u potpunosti graditi podzemno.
Dubina polaganja TT kablova treba da je najmanje 0,8 m.
TT mrežu polagati u uličnim zelenim površinama (udaljenost od visokog rastinja min. 1,5 m)
pored saobraćajnica na rastojanju najmanje 1,0 m od saobraćajnica, ili pored pešačkih staza. U
slučaju da se to ne može postići TT kablove polagati ispod pešačkih staza.
Pri ukrštanju sa saobraćajnicama kablovi moraju biti postavljeni u zaštitne cevi a ugao
ukrštanja treba da bude 90°.
Pri paralelnom vođenju sa elektroenergetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti 0,5 m
za kablove napona do 10 kV i 1,0 m za kablove napona preko 10 kV. Pri ukrštanju sa gasovodom,
vodovodom i kanalizacijom vertikalno rastojanje mora biti veće od 0,3 m a pri približavanju i
paralelnom vođenju 0,5 m.
Za trase KDS koristiti planirane trase TT vodova.
3.13.2. VODOVOD I KANALIZACIJA
Javna vodovodna mreža se gradi po prstenastom sistemu, gde god to lokalni uslovi
dozvoljavaju.
Vodovodna mreža obezbeđuje sve količine vode potrebne za sanitarnu i protivpožarnu
potrošnju.
Ugraditi propisne nadzemne protivpožarne hidrante duž planirane javne vodovodne mreže na
propisnim rastojanjima. U slučaju lokalnih smetnji, hidranti mogu biti podzemni.
Javna kanalizaciona mreža (sanitarno- fekalna i atmosferska) se po pravilu gradi kao
gravitaciona.
Duž trase kanalizacije ugraditi reviziona okna-šahtove. Šahtove graditi na svim priključcima,
prelomima i pravim deonicama kanala na propisnim rastojanjima (najveći dopušten razmak između
šahti je 160xD)
Dno priključnog kanala mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti
priključivati se u gornju trećinu).
Odvođenje atmosferskih voda rešiti priključenjem na kanalizacionu mrežu,
Celokupnu kanalizacionu mrežu graditi po separatnom sistemu.
Dubina ukopavanja kod vodovodne mreže mora da obezbedi najmanje 1,0 m sloja zemlje
iznad cevi, dok kod kanalizacione mreže mora da obezbedi najmanje 0.8 m sloja zemlje. Ukoliko se
ovaj nadsloj ne može obezbediti, trasu smestiti u u zaštitnu cev.
Uslove i odobrenje za priključenje na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu zatražiti od
JKP „Vodovod i kanalizacija” iz Subotice.
82
PLAN DETALJNE REGUL ACIJE
27-83/10
IV GRAFIČKI PRILOZI
83
Download

PGR Novi Zednik - tekst - JP Zavod za Urbanizam grada subotice