FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
TEME ZA PROJEKT I DIPLOMSKI RAD 2013/2014
Profesori koji su dostavili teme za projekt:
Doc. dr. Edin Arnaut
Doc. dr. Seakif Omerčić
Doc. dr. Mersud Ferizović
Prof dr Rifet Đogić
Doc dr Jamila Jaganjac
Doc. dr. Saša Vujić
Doc dr Slobodan Vujić
Doc dr Bogdana Vujnović Gligorić
Doc. dr. Fahrudin Fehrić
Doc dr Ramiz Kikanović
Doc. dr. Senada Kurtanović
Prof. dr. Slobodan Blagojević
Uputstvo za izdradu projekta možete naći na sljedećem linku:
http://unvi.edu.ba/Files/uputstva/UPUTSTVO_projekat.pdf
NAPOMENA ZA PROJEKTE:
Studenti su obavezni odabrati temu za projekt, formirati grupu za projekt, odrediti vođu grupe i prijaviti
odabranu temu projekta i mentora nastavnoj službi do 30.03.2014. na e-mail [email protected] Rok
za odbranu projekta je 31.10.2014.
Studenti koji nemaju grupe po nalogu Rektora Univerziteta „Vitez“ mogu samostalno raditi projekt.
NAPOMENA ZA DIPLOMSKE:
Prijave tema već sada možete raditi. Potrebno je dabrati mentora koji je usko vezan za oblast koju želite
proučavati u Vašem diplomskom radu pa putem e-maila stupiti u kontakt sa odabranim mentorom unutar
koga dogovarate temu koju sami predlažete. Nakon toga, o tome obavijestite službu kako bi se to moglo
evidentirati putem e-maila [email protected]
Teme označene crvenom bojom su zauzete!
DOC DR EDIN ARNAUT
TEME ZA DIPLOMSKI RAD IZ PREDMETA
„VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Uloga i značaj vanjskotrgovinske komore BiH u promociji izvoza na primjeru poduzeda X
Uloga i značaj državnih institucija BiH u kontekstu stimuliranja izvoza SME sektora
Uloga državnih institucija u realizaciji i promociji izvoza (primjer BIH)
Planiranje izvoza na primjeru poduzeda X
Izbor inostranog tržišta na primjeru poduzeda X
Izvozni marketing miks na primjeru poduzeda X
Devizni sustav i devizno poslovanje s osvrtom na BiH
Kooperacijski poslovi s inozemstvom na primjeru poduzeda X
Platni promet sa inozemstvom na primjeru poduzeda X
Carinske i necarinske barijere pri izvozu na primjeru poduzeda X
Tehnika izvršenja izvoznog posla na primjeru poduzeda X
Tehnika izvršenja uvoznog posla na primjeru poduzeda X
Motivi poduzeda X za izvoz i nastup na ino-tržištima
Ugovaranje i kalkulacija cijena u vanjskoj trgovini (uvoz i izvoz) na primjeru BiH
Specifični poslovi u vanjskoj trgovini na primjeru poduzeda X
Interna i eksterna internacionalizacija poslovnih aktivnosti poduzeda X
Strategije u međunarodnom poslovanju
Financiranje vanjskotrgovinskih transakcija na primjeru poduzeža X
Poslovanja turističkih agencija sa inozemstvom na primjeru poduzeda X
Suvremeni sistemi međunarodnog platnog prometa
Slobodna tema 1. - po prijedlogu studenta
Slobodna tema 2. - po prijedlogu studenta
Slobodna tema 3. - po prijedlogu studenta
TEME ZA PROJEKTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Franšizno poslovanje u vanjskoj trgovini-na primjer poduzeda X
Licenca i licenčno poslovanje u vanjskoj trgovini-na primjer poduzeda X
Platni promet sa inozemstvom na primjeru poduzeda X
Carinske i necarinske barijere pri izvozu na primjeru poduzeda X
Tehnika izvršenja izvoznog posla na primjeru poduzeda X
Tehnika izvršenja uvoznog posla na primjeru poduzeda X
Slobodna tema 1. - po prijedlogu studenta
Slobodna tema 2. - po prijedlogu studenta
Slobodna tema 3. - po prijedlogu studenta
POPIS TEMA ZA DIPLOMSKI RAD IZ PREDMETA
„MIKROEKONOMIJE“
1. TRŽIŠNA KOŠARA – KRETANJE CIJENA U BIH U PERIODU 2005-2013
2. MENADŽERSKO RAZMATRANJE TROŠKOVA NA PRIMJERU PREDUZEDA „X“
3. MAKSIMALIZACIJA PROFITA PREDUZEDA ,,X,,
4. UČINAK POREZA NA PROIZVODNJU PREDUZEDA ,,X,,
5. DRŽAVNE SUBVENCIJE (POTPORE) U BIH
6. PROIZVODNE KVOTE NA PRIMJERU „X“
7. UVOZNE KVOTE I CARINE NA PRIMJERU „X“
8. FORMIRANJE CIJENA NA RAZINI MALIH I SREDNJIH /SME/PREDUZEDA U BIH
9. FORMIRANJE CIJENA NA RAZINI MALIH I SREDNJIH PREDUZEDA U BIH
10. KRETANJE PONUDE I POTRAŽNJE U SLUČAJU DRŽAVNE INTERVENCIJE
11. EKONOMIJA OBUJMA PREDUZEDA ,,X,,
12. EKONOMIJA OBUHVATA PREDUZEDA ,,X,,
13. MAKSIMALIZACIJA PROFITA PREDUZEDA ,,X,,
14. UČINAK POREZA NA PROIZVODNJU PREDUZEDA ,,X,,
15. UTJECAJ PROMJENE DOHOTKA I CIJENE ZA PROIZVOD ,, X,, NA POTROŠAČEV IZBOR
16. TEMA 1-PO SLOBODNOM IZBORU
17. TEMA 1-PO SLOBODNOM IZBORU
TEME ZA PROJEKTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
POMJERANJE PONUDE U SLUČAJU DEFLACIJE NA PRIMJERU „X“
KRETANJE PROBITKA POTROŠAČA USLJED MJERA EKONOMSKE POLITIKE NA PRIMJERU PREDUZEDA „X“
KRETANJE PROBITKA PROIZVOĐAČA USLJED MJERA EKONOMSKE POLITIKE NA PRIMJERU „X“
DRŽAVNE SUBVENCIJE (POTPORE) U BIH NA PRIMJERU PODUZEDA „X“
UVOZNE KVOTE I CARINE NA PRIMJERU PODUZEDA „Y“
UTJECAJ POREZA I SUBVENCIJA NA POSLOVANJE PREDUZEDA ,,X,,
TRŽIŠTE SUPSTITUTA I KOMPLEMENTI NA PROIZVODU ,,X,,
ZAKON OPADAJUDIH PRINOSA NA PRIMJERU
OPORTUNITENTI TROŠAK NA PRIMJERU
GRANIČNI TROŠAK NA PRIMJERU PROIZVODA ,,X,,
TEMA 1-PO SLOBODNOM IZBORU
TEMA 1-PO SLOBODNOM IZBORU
POPIS TEMA ZA DIPLOMSKI RAD IZ PREDMETA
„POSLOVANJE UGOSTITELJSKOG PODUZEDA“
1. Ekonomska promidžba ugostiteljskih objekata na Vlašidu.
2. Kategorizacije hotela u Bosni i Hercegovini
3. Elementi i mjerila kategorizacije na primjeru ugostiteljskog objekta:
4. Odnos ugostiteljske djelatnosti i turizma na primjeru X
5. Troškovi ugostiteljskog poduzeda na primjeru: C
6. Obračun financijskog rezultata u ugostiteljskom poduzedu na primjeru: X
7. Mjerila uspješnosti poslovanja ugostiteljskog poduzeda na primjeru: A
8. Marketing ugostiteljskog poduzeda na primjeru: G
9. Segmentiranje tržišta u ugostiteljskoj djelatnosti na primjeru: X
10. Asortiman usluga u ugostiteljstvu uz primjer: Y
11. Promocije u ugostiteljskom poduzedu na primjeru: Z
12. Prodaja usluga u ugostiteljstvu na primjeru: W.
13. Prodajna promocija na primjeru Banje Fojnice
14. Politika cijena u ugostiteljstvu na primjeru
15. Menadžment ugostiteljskog poduzeda na primjeru
TEME ZA PROJEKTE
1. Kalkulacije u ugostiteljstvu
2. Metode formiranja cijena u ugostiteljstvu na primjeru hotela: X
3. Kanali prodaje u ugostiteljstvu na primjeru: C
4. Menadžment ugostiteljskog poduzeda na primjeru: Z
5. Planiranje u ugostiteljskom poduzedu na primjeru: W
6. Organizacija hotela na primjeru: O
7. Organizacija restorana na primjeru: X
8. Organizacija turističkog naselja na primjeru: C
9. Organizacija motela na primjeru: V
10. Organizacija kafane na primjeru: V
11. Organizacija funkcije u ugostiteljskom poduzedu na primjeru: W
12. Rukovođenje u ugostiteljskom poduzedu na primjeru X
13. Kontrola poslovanja u ugostiteljskom poduzedu na primjeru: Z
14. Uvjeti uspješne kontrole u ugostiteljskom poduzedu:H
DOC DR SEAKIF OMERČID
SPISAK TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
FUNDAMENTALNA ANALIZA I TEHNIČKA ANALIZA DIONICA
RAZVOJ FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U USLOVIMA TRANZICIJE
PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA U BOSNI I HERCEGOVINI
FINANCIJSKA TRŽIŠTA I INVESTICIJSKI FONDOVI
DEVIZNE POZICIJE POSLOVNIH BANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI
DEVIZNI KURS I ZADUŽENOST SEKTORA PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI
ULOGA EIB-A I EBRD-A U FINANSIRANJU ZEMALJA U TRANZICIJI
LIZING ARANŽMANI U FUNKCIJI FINANSIRANJA PREDUZEDA
KARAKTERISTIKE RADA SARAJEVSKE BERZE
KARAKTERISTIKE TRŽIŠTA OBVEZNICA, S OSVRTOM NA BIH
FINANSIJSKI POTENCIJAL INVESTICIJSKOG BANKARSTVA
TREZORSKI ZAPISI U FUNKCIJI FINANSIRANJA DEFICITA BUDŽETA U F BIH/RS
ISKUSTVA PRIVATIZACIJE BOSANSKOHERCEGOVAČKE PRIVREDE
SPISAK TEMA ZA PROJEKTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PROCEDURE ODOBRAVANJA KREDITA U BANKAMA
TEHNOLOGIJA RADA BROKERSKO-DILERSKIH DRUŠTAVA
PROPAST HIPOTEKARNOG TRŽIŠTA U SAD KAO NEPOSREDNI POVOD IZBIJANJA SVJETSKE FINANSIJSKE KRIZE
PENZIONI FONDOVI I OSIGURAVAJUDE KOMPANIJE KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI
STRATEGIJA POLITIKE KAMATNIH STOPA U BANKAMA
PRAVNI POLOŽAJ BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠDU
UTICAJ GLOBALIZACIJE NA BANKARSTVO
UPRAVLJANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
ULOGA INTERNETA U RAZVOJU KREDITIRANJA U BANKARSTVU
BERZANSKI POSREDNICI - BROKERI I DILERI
EMISIJA I PROMET OBVEZNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
MUNCIPALNE OBVEZNICE, PRIMJER OPDINE TEŠANJ
DOC DR MERSUD FERIZOVID
TEME ZA DIPLOMSKI I PROJEKAT
MEĐUNARODNA FINANSIJSKA TRŽIŠTA
1) Promjene na međunarodnim finasijskim tržištima u funkciji razvoja nacionalnih privreda
2) Razvoj finansijskih tržišta u funkciji razvoja korporativnog upravljanja
3) Razvoj posredovanja i posrednika u funkciji razvoja finansijskih tržišta
4) Svjetski finansijski centri i međunarodne korporacije u funkciji razvoja svjetske ekonomije
MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA
1) upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji razvoja korporacije
2) strateški menadžment ljudskih potencijala u funkciji implementacije strategije korporacije
3) globalni menadžment ljudskih potencijala u funkciji razvoja korporacije 5.Selekcija, raspoređivanje i obuka
4) stimulacija rada i benificije u funkciji strateškog menadžmenta korporacije
MENADŽMENT ZNANJA
1) Stvaranje resursa i organizacijskih sposobnosti u funkciji razvoja korporacije
2) Menadžment znanja i povedanje u tehnologiji, kompleksnosti, turbulenntnsti i neizvjesnosti u radnoj sredini
3) Menadžment znanja u funkciji razvoja konkurentske pozicije korporacije
4) Menadžment znanja i različite dinamike sistema obrazovanja, poslovnog života i zahtjeva rada u funkciji
razvoja korporacije
PROF DR RIFET ĐOGID
TEME ZA DIPLOMSKI I PROJEKAT
EKONOMIKA PREDUZEDA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Analiza rentabilnosti u preduzedu „X“ u funkciji ostvarivanja dugoročne finansijske stabilnosti.
Primjena „Balanced Score Card“ u mjerenju poslovnih performansi preduzeda „X“
Primjena „Market Value Added“ u mjerenju poslovnih performansi preduzeda „X“
Primjena „Economic Value Added“ “ u mjerenju poslovnih performansi preduzeda „X“
Upravljanje životnim ciklusom preduzeda u funkciji ostvarenja ciljeva vlasnika kapitala.
Tradicionalni v.s kreativni izvori finansiranja u funkciji rasta i razvoja preduzeda
Primjena tradicionalnih metoda u mjerenju finansijskih performansi preduzeda.
Primjena savremenih metoda u mjerenju finansijskih performansi preduzeda.
ORGANIZACIJA
1) Primjena koncepta „organizational behavior“ u BH. kompanijama u funkciji povedanja
konkurentnosti.
2) Primjena koncepta „Organizational Change and Development“ u bh. kompanijama u funkciji povedanja
konkurentnosti.
3) Globalni trendovi u eksternom okruženju u funkciji organizacionih promjena bh. kompanija.
4) Istraživanje uticaja organizacione kulture na konkurentnost bh. kompanija.
5) Primjena Kurt Lewin-ovog modela u sprovođenju organizacionih promjena u bh. kompanijama.
6) Analiza internih mehanizama korporativnog upravljanja u BH. kompanijama.
7) Razvoj nauke, tehnike i tehnologije u funkciji organizacione izgradnje u bh kompanijama.
8) Nužnost uvođenja profesionalnog menadžmenta u državnim preduzedima u BiH u cilju postizanja vedih
poslovnih performansi.
KRIZNI MENADŽMENT
1) Upravljanje ljudskim resursima u preduzecu „x“ u funkciji sprečavanja nastanka krize.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Upravljanje ukupnim kvalitetom na Univerzitetu „Vitez“ u Travniku u funkciji sprečavanja nastanka krize.
Dizajniranje sistema internog nadzora u bh kompanijama u funkciji sprečavanja krize
Društveno odgovorno poslovanje preduzeda u BiH u funkciji sprečavanja krize.
Uzroci krize u bh. javnim preduzedima preduzedima i mehanizmi savladavanja iste.
Primjena kriznog menadžmenta u državnim preduzedima u BiH u cilju povedanja efikasnosti poslovanja.
Upravljačka tranzicija u bh. preduzedima u funkciji sprečavanja krize.
Programi organizacionih promjena u bh. Kompanijama kao mjera savladavanja krize.
DOC DR JAMILA JAGANJAC
TEME ZA DIPLOMSKI I PROJEKAT
1. UNAPREĐENJE KVALITETE USLUGA U SAVREMENOM POSLOVANJU PUTEM UPRAVLJANJA
ODNOSIMA SA KLIJENTIMA
2. KONKURENTSKA PREDNOST BAZIRANA NA UPOTREBI INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
3. OBUČAVANJE, MOTIVIRANJE I NAGRAĐIVANJE PRODAJNOG SOBLJA - ZAUZETA
4. UTJECAJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA ZADOVOLJSTVO KLIJENATA KOMPANIJE
5. ORGANIZACIJSKE STRUKTURE U BANKARSKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE
6. RAZVOJ MENADŽERSKIH POTENCIJALA U (DJELATNOST PO IZBORU)
7. IZAZOVI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U 21. VIJEKU
8. UTJECAJ TEHNOLOGIJE NA PROMJENE OGRANIZACIONE STRUKTURE - ZAUZETA
9. VEZA ORGANIZACIONOG MODELA I EFIKASNOSTI POSLOVANJA
10. KVALITET KAO ELEMENT KONKURENTNOSTI U PODUZETNIŠTVU
11. SAVREMENO PODUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAST - ZAUZETA
12. SEDAM NAVIKA USPJEŠNIH LJUDI U BANKARSTVU
13. ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA U OSIGURAVAJUDIM KUDAMA I EFEKTI NA POSLOVNE REZULTATE
14. STRATEGIJA DIFERENCIRANJA BAZIRANA NA ZNANJU ZAPOSLENIKA KOMPANIJE
15. UTJECAJ KVALITETE BIZNIS PLANA NA POSLOVANJE KOMPANIJE
16. UTJECAJ ELEMENATA INTELEKTUALNOG KAPITALA NA FINANSIJSKE REZULTATE KOMPANIJE ZAUZETA
17. EFEKTI UPRAVLJANJA INTELEKTUALNIM KAPITALOM NA RAZVOJ KOMPANIJE - ZAUZETA
DOC DR SAŠA VUJID
SPISAK TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
PREDMET OSNOVI MARKETINGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MARKETING PLAN NA PRIMJERU _____________
MARKETING ORJENTACIJA I CILJEVI POSLOVANJA NA PRIMJERU _____________
SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA I KREIRANJE MARKETING PROGRAMA NA PRIMJERU _____________
SWOT ANALIZA NA PRIMJERU _____________
PROIZVOD KAO ELEMANEAT MARKETING MIXA NA PRIMJERU _____________
IZBOR KANALA DISTRIBUCIJE NA PRIMJERU _____________
POLITIKA CIJENA KAO ELEMANEAT MARKETING MIXA NA PRIMJERU _____________
MARKETING ORJENTACIJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
SPISAK TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
PREDMET MARKETING MENADŽMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KONKURENTSKE MARKETING STRATEGIJE USLUŽNE FIRME NA PRIMJERU _____________
INTERESNE GRUPE – INSTRUMENTALNI ILI STRATEŠKI PRISTUP NA PRIMJERU _____________
STRATEGIJA MARKE PROIZVODA NA PRIMJERU _____________
MARKETING STRATEGIJA I ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA NA PRIMJERU _____________
USLUGE PODRŠKE U FUNKCIJI GRAĐENJA KONKURENTSKE PREDNSOTI NA PRIMJERU _____________
UPRAVLJAČKI EFEKTI STRATEGIJE CIJENA NA PRIMJERU _____________
ORGANIZACIJA VELPRODAJE NA PRIMJERU NA PRIMJERU _____________
IMPLEMENTACIJA MARKETING PLANA – KAKO OSTVARITI USVOJENU STRATEGIJU NA PRIMJERU
_____________
ELEMENTI /DIMENZIJE IMIDŽA KOMANIJE/MARKE NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
SPISAK TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
PREDMET PONAŠANJE POTROŠAČA
1. RAZLIKE IZMEĐU POZITIVNIH I NEGATIVNIH MOTIVA, RACIONALNIH I
EMOCIONALNIH NA PRIMJERU _____________
2. PONAŠANJA POTROŠAČA I PERCEPCIJA NA PRIMJERU _____________
3. GESTALT TEORIJA NA PRIMJERU _____________
4. MJERENJE PREFERENCIJA, STAVOVA I MOTIVA NA PRIMJERU _____________
5. PONAŠANJA POTROŠAČA SA ASPEKTA KULTURE I SUBKULTURE NA PRIMJERU _____________
6. KORIŠTENJE LIČNOSTI MARKE U MARKETINGU NA PRIMJERU _____________
7. UTICAJ DRUŠTVENE KLASE NA KUPOVINU I PONAŠANJE POTROŠAČA NA PRIMJERU _____________
8. RACIONALNO ILI EMOTIVNO ODLUČIVANJE O KUPOVINI NA PRIMJERU _____________
9. Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
10. Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
11. Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
SPISAK TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
PREDMET MARKETING LOKACIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MARKETING LOKACIJE NA PRIMJERU _____________
STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE LOKACIJE NA PRIMJERU ____________
ŠIRENJE IMIDŽA I PORUKA LOKACIJE NA PRIMJERU _____________
STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE LOKACIJE NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
DOC DR SLOBODAN VUJID
SPISAK TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
PREDMET PRODAJA I PRODJNI MENADŽMENT
1. METODE PRODAJE NA PRIMJERU______________________
2. PRODAJA PROIZVODA OSOBNE POTROŠNJE NA PRIMJERU________________
3. IZBOR ASORTIMANA PRODAJE NA PRIMJERU______________________
4. PLAN PRODAJE NA PRIMJERU______________________
5. ORGANIZIRANJE PRODAJE NA PRIMJERU______________________
6. ULOGA LJUDSKIH RESURSA U PRODAJI NA PRIMJERU___________________
7. MOTIVACIJA LJUDSKIH RESURSA PRODAJE NA PRIMJERU_________________
8. UVJETI USPJEŠNE KONTROLE PRODAJE NA PRIMJERU_______________
9. Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
10.Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
11.Po slobodnom izboru NA PRIMJERU _____________
DOC DR BOGDANA VUJNOVID GLIGORID
SPISAK TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
1. Strategije i tehnike struktuiranja portfelja investicija pomodu fundamentalne (ili tehničke) analize
2. Upravljanje deviznim rizikom u uslovima finansijske krize, s osvrtom na bankasrki sektor FBiH
3. Savremene metodologije reduciranja kamatnog rizika i njihova primjenjivost u bankarstvu FBiH
3. Ekspanzija tržišta kapitala kroz finansijsku liberalizaciju i njen doprinos razvoju BiH privrede
4. Upravljanje izvorima pozajmljenih sredstava u bankama i drugim fin. Institucijama
5. Efikasnost upravljanja obrtnim sredstvima u uslovima krize i nedostatka kapitala
6. Upravljanje rizicima u maloprodajnom bankarstvu
7. Upravljanje kreditnim rizicima malih portfolija
8. Jačanje finansijskog tržišta BiH za prevenciju i upravljanje krizama
9. Uticaj investicionog bankarstva na razvoj tržišta kapitala u FBiH (ili RS)
10. Održavanje adekvatne likvidnosti BiH privrede u uslovima finansijske krize
11. Struktura kapitala poslovnih banaka sa osvrtom na banke u BiH
PROF DR FAHRUDIN FEHRID
SPISAK TEMA ZA PROJEKT
Marketing, Marketing menadžment, Poslovno odlučivanje, Komuniciranje i odnosi s javnošdu
1. Utjecaj Marketing komuniciranja na poslovanje poduzeda
2. Uvođenje reinženjeringa marketing aktivnosti u poslovanje trgovinskog poduzeda
3. Utjecaj tržišnih informacija na poslovno odlučivanje menadžmenta u poduzedu
4. Značaj marketinškog komuniciranja u kreiranju imidža poduzeda
5. Utjecaj ambalaže na kupovno ponašanje potrošača
6. Upotreba benchmarkinga kao alata za unapređenje poslovanja u poduzedu
7. Utjecaj menadžmenta na kreiranje konkurentske prednosti
8. Utjecaj internet marketinga na stavove potrošača
9. Utjecaj okruženja na poslovni uspjeh poduzeda
10. Planiranje i upravljanje marketing aktivnostima u trgovinskom poduzedu
11. Kreiranje MIS za potrebe poslovanja poduzeda "x"
12. Istraživanje tržišta za potencijalne investitore
13. Internet marketing u funkciji osvajanja novih tržišta
14. Istraživanje utjecaja ambalaže na Internet trgovinu
15. Kreiranje učinkovitog nastupa uslužnog poduzeda na tržištu
SPISAK TEMA ZA DIPLOMSKI:
1. Značaj poslovne ideje u razvoju novog biznisa
2. Krizni menadžment u funkciji poslovnog odlučivanja
3. Značaj korporativnog komuniciranja u jačanju imidža poduzeda
4. Maloprodajni lanci u funkciji razvoja bh-a trgovine
5. Utjecaj PR agencija na kreiranje Marketinške poruke ("x"poduzeda)
6. Utjecaj oglašivačke industrije na kupovno odlučivanje
7. Utjecaj promocije na stvaranje brenda Države BiH
8. Utjecaj poslovnog okruženja na donošenje poslovnih odluka
9. Utjecaj poslovne kulture na konkurentnost uslužnih poduzeda
10. Značaj marketing strategije u nastupu poduzeda na tržištu
11. Savremeni trendovi u razvoju distributivnih kanala
12. Cijena kao ključni faktor u određivanju kvalitete proizvoda
13. Istraživanje okruženja u funkciji kreiranja poslovnog plana
14. Faze uvođenja novog proizvoda na tržište (poduzeda x)
15. Značaj Interneta u otkrivanju skrivenih potreba kupaca
DOC DR RAMIZ KIKANOVID
PRIJEDLOG TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SKRIVENI GUBICI I LATENTNE REZERVE NA PRIMJERU PREDUZEDA „X“
SPECIJALNI BILANS PREDUZEDA „X“
BILANSIRANJE U USLOVIMA INFLACIJE
POVEZANOST BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA PREDUZEDA „X“
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA PREDUZEDA „X“
ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEDA
PRAVILA FINANSIRANJA KAO PODLOGA FINANSIJSKE ANALIZE
INSTRUMENTI FINANSIJSKE ANALIZE
TUMAČENJE OSNOVNIH TRŽIŠNIH POKAZATELJA
PROCJENA VRIJEDNOSTI KAPITALA
Praktičan primjer izrade Poslovnog plana na primjeru ,,x"
Upravljanje zalihama robe u trgovačkim preduzedima
Specifičnosti računovodstva trgovačkih preduzeda u odnosu na računovodstvo proizvodnih organizacija
Obračun troškova poslovanja u trgovinskim preduzedima
Trgovina na veliko sa računovodstvenog i poreznog aspekta
Uslovi i načini obavljanja trgovine na malo putem internetA
Računovodstveni i porezni aspekti robe u tranzitu
Viškovi, manjkovi i drugi gubici na zalihama
Proceduralne aktivnosti pri procjeni vrijednosti preduzeda
Ocjena boniteta i kreditne sposobnosti preduzeda ,,X"
PRIJEDLOG TEMA ZA PROJEKAT
1. POVEZANOST FINANSUSKOG REZULTATA SA SISTEMOM OBRAČUNA TROŠKOVA NA PRIMJERU PREDUZEDA
„X“
2. ANALIZA FINANSUSKOG REZULTATA NA PRIMJERU PREDUZEDA „Y“
3.POVEZANOST FINANSUSKOG REZULTATA SA SISTEMOM OBRAČUNA PRIHODA NA PRIMJERU PREDUZEDA „X“
4. ANALIZA MOGUDNOSTI POBOLJŠANJA FINANSUSKOG POLOŽAJA
5. LIKVIDACIONI BILANS PREDUZEDA „X“
6. Brzi testovi kao instrumenti za ocJenu solventnosti i boniteta preduzeDa „Y“
7. PRINOSNA VRIJEDNOST PREDUZEDA „X“
8. TRŽIŠNA VRIJEDNOST PREDUZEDA „X“
9. Procjena vrijednosti preduzeda „X“ radi podjele (razdvajanja)
10. Knjigovodstvena i korigovana knjigovodstvena vrijednost preduzeda „X“
11. Ocjena boniteta na primjeru preduzeda „X“
12. REPRODUKCIONA VRIJEDNOST PREDUZEDA „X“
DOC DR SENADA KURTANOVID
SPISAK TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE I PROJEKTE
1.Klasifikacija troškova prema prirodnim vrstama na praktičnom primjeru preduzeda
2. Uticaj metoda obračuna zaliha na finansijski rezultat preduzeda „X“
3. Obračun troškova zasnovan na aktivnostima na primjeru preduzeda „X“
4. Apsorbcioni i marginalni pristup troškovima i njihov uticaj na finansijski rezultat preduzeda „X“
5. Cijena gotovih proizvoda kao podloga za kalkulaciju prodajnih cijena
6. CVP analiza kao alat za kratkoročno poslovno odlučivanje
7. Analiza troškova preduzeda „X“ kao podloga za poslovno odlučivanje
8. Analiza i obračun troškova zaposlenih na primjeru preduzeda „X“
9. Sistem obračuna troškova po radnim nalozima u preduzedu „X“
10. Računovodstveno obuhvatanje rezervi osiguravajudeg društva „X“.
PROF DR SLOBODAN BLAGOJEVID
PREGLED TEMA ZA PROJEKTNI RAD
TURISTIČKE AGENCIJE
1.Normativno uređenje turističko-agencijske delatnosti u EU
2.Liderstvo u turističkim agencijama u BiH
3. Svetsko futbalsko prvenstvo u Brazilu 2014: poslovni izazov za turoperatore
4.Uloga i značaj turističkih agencija u razvoju turizma posebnih interesovanja u BiH
5.Uloga i značaj turističkih agencija u razvoju receptivnog turizma u Sarajevu
6.Uloga i značaj turističkih agencija u razvoju vjerskog turizma u SBK
7.Uslužni programi turističkih agencija u opdini Bugojno (Visokom, Travniku, Zenici...po izboru studenata)
8. Primjena benčmarking metoda na primjeru odabranih turističkih agencija u Sarajevu
9. Priredbe i turističke agencije
10. Primjena Hakman Oldhamovog modela na motivasanje zaposlenih u turističkim agencijama u Sarajevu (...ili
drugom gradu, po izboru studenata)
11.Poslovne operacije u procesu plasmana turističkog aranžmana u turističkoj agenciji...(agenciji po izboru)
TUROPERATORI
1.Važnost projekta „Evropske prestonice kulture“ za razvoj gradskog turizma gradova u BiH
2. Savremene tendencije u procesima integracija i drugih oblika povezivanja turoperatora i turističkih agencija
3.Promene na turističkom tržištu i pravci prilagođavanja turističkih agencija i turoperatera
4.Uloga i značaj E-marketinga u turizmu BiH
5.Uloga i značaj turističkih agencija i turoperatera u unapređenju kvaliteta u turizmu BiH
6. Saradnja turoperatera i hotelijera
7.Poslovne operacije u procesu postavljanja turističkog aranžmana (na primeru turoperatera po izboru)
8.Poslovne operacije u procesu plasmana turističkog aranžmana (na primeru turoperatera po izboru)
9.Turističko informativna i propagandna aktivnost turističkih agencija i turoperatera u SB kantonu
10. Analiza uslužnih programa i programa putovanja na turističkom tržištu opdine (po izboru)
11. Incoming travel produkt
12. Radne operacije na izvođenju turističkog aranžmana „Italija, 5 dana, autobusom“
TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
TURISTIČKE AGENCIJE
1. Primena GDS u turističkoj agenciji... (agencija po izboru)
2. Skupovi (kongresi, seminari, simpozijumi, manifestacije...) i turističke agencije
3. Poslovanje receptivnih turističkih agencija u BiH primorju
4.Turističke agencije u Sarajevu
5. Faktori radnog procesa turističke agencije... (agencije po izboru)
6. Uloga i značaj veb sajtova turističkih agencija u BiH
7. Značaj i uloga turističkih agencija u SBK kantonu u razvoju receptivnog turizma
8. Tzroškovi u poslovanju turističkih agencija i organizatora putovanja
9. Planiranje u poslovanju turističkih agencija i organizatora putovanja
1o. Novi trendovi u turizmu od značaja za poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja
TUROPERATERI
1.Ponuda evropskih metropola u programima turističkih agencija i turoperatera iz Sarajeva
2,Koncept i organizacija turističkih aranžmana za leto 2014. turoperatora... (turoperator po izboru)
3.Finansijsko računovodstveno poslovanje turoperatora...(turoperator po izboru)
4.Mogudnosti turoperatorskog poslovanja na turističkom tržištu BiH
5.Komparativni prikaz rada asocijacija turističkih agencija JUTA, UTA, ABTA, i UHTA
6.Organizacija turističkog aranžmana „Italija“, turoperatera... (turoperator po izboru)
7.Internet u poslovanju turoperatera... ( turoperater po izboru)
8.Promocioni miks organizatora putovanja... (turoperater po izboru)
9. Španija u programima turoperatera iz BiH
10. Turoperator TUI
11. Incoming travel produkt
12. Menadžment kvaliteta, poslovna izvrsnost, i konkurentnost u poslovanju turističkih agencija i turoperatera
13.Kadrovi turističkih agencija i turoperatera
14.Poslovno partnerstvo avioprevoznika i turoperatera.
Download

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TEME ZA PROJEKT I