KOPIJA ZA U^ENIKE 5,00 din
SPIRALNO KORI^EWE
OBOSTRANO/JEDNOSTRANO OD 1 KOPIJE PA NA VI[E
JEDNOSTRANO
A4 din/listu
1-20
21-50
51-100
101-500
501-1000
preko 1000
preko 2000
preko 3000
A3 din/listu
1-10
11-50
51-100
JEDNOSTRANO
1-50
51-100
preko 100
A4
8,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,80
A3
16,00
12,00
10,00
A5
3,50
2,50
2,20
6
8
10
12
14
16
18-19
20-22
25
28
32
38
45
51
OBOSTRANO
A4 din/listu
1-20
21-50
51-100
101-1000
501-1000
preko 1000
preko 2000
preko 3000
14,00
10,00
9,00
7,00
5,00
4,00
3,50
3,00
A3 din/listu
1-20
21-50
51-100
28,00
20,00
18,00
1-10
11-30
31-100
101-500
501-1000
preko 1000
preko 2000
crna ful
Glosi 18h13
Glosi A4 fot
JEDNOSTRANO
50,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
17,00
40,00
50,00
120,00
VELIKI FORMATI KOPIRAWE
DO AO m²
Papir jednostrano
200,00
Papir obostrano
350,00
Paus
350,00
Papir + obrada
250,00
Karton~i} za crte`e
4,00
Se~ewe i savijawe m²
50,00
50,00
Umawewe sa A0 na mawi format
A3
1-10
11-30
31-100
101-500
501-1000
preko 1000
preko 2000
crna ful
100,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
34,00
80,00
ZA [TAMPU [email protected]
PREKO 100 m2
popust 20%
Zadwa korica 700 mik
225,00
485,00
430,00
370,00
570,00
1.600,00
1.400,00
1.100,00
1.100,00
650,00
60,00
600,00
NA CENU [TAMPE DODAJEMO CENU
PAPIRA PO IZBORU KOMITENTA
m² PAUS (rolna)
m² Ink-jet MAT 120 gr (rolna)
m² Ink-jet MAT 180 gr (rolna)
m² GLOSI 210 gr (rolna)
m² Ink-jet @UTI (914 mm)
m² Kanvas 340 gr (rolna 610, 914, 1067 mm)
m² Baner polipropilen za Roll up (rolna 914 mm)
140,00
200,00
250,00
450,00
100,00
1.600,00
750,00
30,00
33,00
35,00
40,00
43,00
45,00
50,00
60,00
65,00
70,00
80,00
90,00
95,00
105,00
SAMO @ICA
90,00
100,00
115,00
120,00
125,00
135,00
150,00
165,00
190,00
210,00
300,00
Karton beli- A4
Karton beli -A3
Karton u boji -A4
Karton u boji -A3
Folija providna- A4
Folija providna- A3
Folija u boji- A4
Folija u boji- A3
Kartonska fascikla
PVC fasc.sa mehanizmom
PVC fasc.mehani.-lepenka
Kori~ewe u projektnu mapu
tvrdi povez- korica
PVC fasc. sa lasti{om
Ulo`ak “L”
Ulo`ak za registrator
PVC ulo`ak “U”
Registrator 80 mm/kom
Registrator 40 mm/kom
Mapa 4 prstena/uska
Mapa 4 prstena/{iroka
VELIKI FORMATI PLOTOVAWE DO 106 cm m²
Papir- linijsko- crno m²
Papir-linijsko-kolor m²
Papir-linijski-kolor/malo m²
Paus-linijski-crno m²
Paus-linijsko-kolor m²
Pun kolor - 100% m²
Pun kolor /sredwe - 50% i vi{e m²
Pun kolor /malo - ispod 50% m²
Crno - preko 50% pokrivenosti m²
Crno - ispod 50% pkrivenosti m²
Linijski u boji A3
[tampa crno-laser m² (RICOH)
80,00
83,00
85,00
90,00
93,00
95,00
100,00
110,00
115,00
120,00
130,00
140,00
145,00
155,00
1/4 (1-35)
5/16 (36-55)
3/8 (56-65)
7/16 (65-90)
1/2 (90-100)
9/16 (101-120)
5/8 (135) 2:1
3/4 (150) 2:1
7/8 (180) 2:1
1 (210) 2:1
1 1/4 (250) 2:1
6,00
4,50
4,00
LASERSKO KOLOR KOPIRAWE I [TAMPA
A4
(11-20)
(21-40)
(41-55)
(56-80)
(81-100)
(101-120)
(121-150)
(151-180)
(181-210)
(211-245)
(241-280)
(281-340)
(341-410)
(411-450)
@ICA KOMPLET
OBOSTRANO
1-50
51-100
preko 100
SAMO
SPIRALA
40,00
50,00
60,00
70,00
75,00
85,00
100,00
115,00
140,00
160,00
250,00
25,00
50,00
25,00
50,00
25,00
50,00
25,00
50,00
25,00
50,00
80,00
480,00
600,00
130,00
85,00
10,00
3,50
15,00
200,00
150,00
250,00
300,00
1,5
3
4
6
8
10
12
15
18-20
25
90,00
95,00
100,00
110,00
115,00
125,00
130,00
140,00
150,00
180,00
kolor/crno - A4 do 30 jpg/tif
crno/kolor - A3 do 30 jpg/tif
PDF A4/ do 100
PDF A4 - preko 100
skenirawe A3 / do 100
skenirawe m²- crno
skenirawe m²- kolor
RAZNE USLUGE
20,00
40,00
7,00
5,00
15,00
300,00
400,00
Preslika~ A4 za bele majice
Preslika~ A4 za tamne majice
[tampa memoranduma 1 kom 1/0
[tampa memoranduma 1 kom 4/0
PARTE
Radno vreme (kolor+plast)
Tablica- nova
Izrada flajera A6
Izrada tabela 1/1
Izrada formula 1 kom
Rad na ra~unaru 1 ~as
Kucawe teksta 1/1
Ispravka fajla
Bigovawe (po bigu)
Uglovawe (po uglu)
Ricovawe A4 - po rezu
Ricovawe A3 - po rezu
Perforacija 1 rez
Bu{ewe rupa Ø 10
Heftawe preko 30 listova
Se~ewe po rezu
Kovertirawe
Koverat ameriken sa logom
Koverat A5 sa logom
Koverat A4 sa logom
Ka{irawe na samol. penu m2
Fotografiswe-digitalni apa.
Katalozi-kolor A4 obostrano
Katalozi-kolor A3 obostrano
ARHIVIRAWE
na USB-hard disk
Printab. CD (narezan+{tampa)
Printab. DVD (narezan+{tampa)
CD sa narezivawem
DVD sa narezivawem
CD/DVD printab bez {tampe
Narezivawe donetog CD
Narezivawe donetog DVD
[tampa na printabi. medij
25,00
170,00
200,00
100,00
140,00
150,00
60,00
100,00
50,00
PAPIRI
papir A4 80 gr
papir A4 100 gr
120 gr A4 papir
160 gr A4 papir
200 gr A4 papir
200 gr A4 papir u boji
160 gr A3 papir
200 gr A3 papir
300 gr A4 papir
300 gr A3 papir
Deklaracije A4/ricovano
Termofolija A4
PVC folija A4
Paus A4
Paus A3
1,50
3,00
4,50
6,00
10,00
20,00
12,00
20,00
10,00
20,00
3,50
7,00
15,00
40,00
30,00
60,00
6,00
12,00
10,00
20,00
10,00
45,00
100,00
10,00
20,00
50,00
40,00
32,00
30,00
100,00
80,00
60,00
60,00
20,00
13,00
400,00
450,00
Servis radni ~as
Dopuna laser. kertrixa
Baner Roll up (2000h841 sa mehanizmom, {tampom i monta`om)
Presnimavawe VHS kaseta sat
Internet/faks Srbija/min
ID kartica sa {tampom (zihernadla)
ID kartica -ulo`ak
Pertle za ID kartice
Etui za ID kartice
500,00
јед.
об.
посебни
папири
јед.
пластифициране
јед.
225
12,00
7,00
325,00
650,00
2,50
300,00
200,00
50,00
2.200,00
2.500,00
8.500,00
350,00
50,00
70,00
30,00
45,00
15,00
1416,00
VIZIT KARTE
250/300 гр
280,00
380,00
9,00
12,00
70,00
150,00
550,00
200,00
80,00
20,00
500,00
60,00
100,00
2,00
0,25
2,00
4,00
5,00
10,00
5,00
3,00
5,00
8,00
10,00
20,00
850,00
50,00
80,00
160,00
Pu{kice 8 kom.
Pu{kice 4 kom.
NCR blok A5 100 lis
NCR blok A4 100 lis
NCR list A4
Poster kalendar 1kom
Poster kalendar preko 50kom
Lisna za poster kalendar m1
[tampa-solvent samolep. m2
[tampa-solv.sam. sa se~ewem m2
SERVIS
A4
TERMO KORI^EWE
va`i od 01.10.2012.
SKENIRAWE
papir u boji A4
papir u boji A3
Fluo papir
Fluo papir A3 180 gr
Specijalni papir A4
Specijalni papir A3
Kunzdruk A4 170 gr
Kunzdruk A3 170 gr
Muflon A4
Muflon A3
PLASTIFIKACIJA
1-10
11-50
preko 51
38 mik
A3
1-10
11-50
preko 50
38 mic
ID
ID preko 100
m²
plast. sjaj m2
plast. mat m2
Cenovnik
MOGU] DOGOVOR OKO CENA,
PREUZIMAWA I VRA]AWA
DOKUMENTACIJE KAO I
SLAWA DOKUMENATA NA
E-MAIL.
об.
об.
до 50
51 - 200
7,00
10,00
8,00
11,00
5,50
7,50
5,00
8,00
6,00
9,00
201 - 500 501-1000
4,50
7,00
5,50
8,00
3,50
5,50
4,50
6,50
1000
2,50
4,50
4,00
5,50
ПРИПРЕМА ЗА ВИЗИТ КАРТЕ ЈЕ ОД 500,00 ДО 1000,00 дин.
У ЗАВИСНОСТИ ОД ПРИПРЕМЕ
Download

Cenovnik - rival copy