09.04-12.04.2015 Istanbul–SAJAM ”TUYAP”
USKRSNJI PROGRAM
ISTANBUL
08.04.2015.-14.04.2015.
PAKET ARANšMAN - PREVOZ I SMEˇTAJ
/ 7 DANA AUTOBUSOM /
PROGRAM PUTOVANJA SA CENOVNIKOM BR.3 OD 14.01.2015.
BUS BROJ 1
BUS BROJ 2
PRVI DAN:
08.04.2015.
Sqdc`
DRUGI DAN:
09.04.2015.
^dsuqs`j
TRECI DAN:
10.04.2015
Pds`j
CETVRTI DAN:
11.04.2015.
Stans`
PETI DAN:
12.04.2015.
Ndcdki`
SESTI DAN:
13.04.2015.
Pnmdcdki`j
SEDMI DAN:
14.04.2015.
POLAZAK IZ BEOGRADA U 16:00h
POLAZAK IZ CACKA t 16:00g
BEOGRAD / CACAK
POLAZAK AUTOBUSOM SA DOGOVORENOG MESTA .
VOšNJA UDOBNIM TURISTI^KIM AUTOBUSOM PREKO NISA, DIMITROVGRADA, SOFIJE, PLOVDIVA, SVILENGRADA
I JEDRENA DO ISTANBULA SA KRA]IM PAUZAMA RADI ODMORA.
I STAN B U L
DOLAZAK U ISTANBUL U JUTARNJIM SATIMA.
SMESTAJ U HOTEL.
NAKON KRACEG ODMORA ODLAZAK AUTOBUSOM NA SAJAM —TUYAP“
CELODNEVNI SAJAMSKI PROGRAM.
POVRATAK U HOTEL.
NOCENJE.
I STAN B U L
DORU^AK.
ODLAZAK AUTOBUSOM NA SAJAM —TUYAP“
CELODNEVNI SAJAMSKI PROGRAM.
POVRATAK U HOTEL.
NOCENJE.
I STAN B U L
DORU^AK.
ODLAZAK AUTOBUSOM NA SAJAM —TUYAP“
CELODNEVNI SAJAMSKI PROGRAM.
POVRATAK U HOTEL.
ILI FAKULTATIVNI PROGRAM:
POLAZAK IZ HOTELA DO SULTANAHMETA.OBILAZAK MUZEJA SA LOKALNIM VODI^EM NA SRPSKOM JEZIKU,
TOP KAPI PALATE œ SEDIˇTE OSMANSKE IMPERIJE, AJA SOFIJE œ NEKADA NAJVE]E CRKVE SVETA.
RAZGLEDANJE PLAVE DZAMIJE œ (SULTANAHMETOVE DZAMIJE) I ANTI^KOG HIPODROMA œ NEKADAˇNJEG
SEDIˇTA VIZANTIJSKE MO]I U GRADU.
SLOBODNO VREME ZA INDIVIDUALNI OBILAZAK KAPALI ^ARˇIJE ILI POVRATAK U HOTEL.
SLOBODNO POPODNE ZA ˇETNJU,ˇOPING...
U VE^ERNJIM SATIMA FAKULTATIVNI ODLAZAK U NACIONALNI RESTORAN “GAR“ -TURSKO VE^E.
NO]ENJE.
ISTANBUL
DORU^AK.
INDIVIDUALNI ODLAZAK NA SAJAM —TUYAP“
ILI FAKULTATIVNI PROGRAM:
U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO VASELJENSKE PATRIJARˇIJE KOJA SE NALAZI U DELU GRADA FENER.
NAKON OBILASKA PATRIJARSIJE ODLAZAK NA KRSTARENJE BOSFOROM U PRATNJI LOKALNOG VODICA.
TOKOM KRSTARENJA SE VIDE ZNAMENITOSTI KAO ˇTO SU: ZLATNI ROG,GALATA MOST,
SELIMIJA DZAMIJA,DOLMABAH^E PALATA,BEˇIKTAˇ,ORTOKOJ KVART,RUMENLI HISAR-^UVENA VIZANTIJSKA
TVR¦AVA ,JEDI KULE (SEDAM KULA),DEVOJA^KA KULA ,JILDIZ PALATA »
PO ZAVRˇETKU KRSTARENJA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM U NOVOM EVROPSKOM DELU ISTANBULA
GDE SE NALAZI PEˇA^KA ZONA -ULICA ISTIKLAL SA POZNATIM RADNJAMA ,RESTORANIMA I GALATA KULA
SA KOJE SE PRUšA POGLED NA ZLATNI ROG I BOSFOR. SLOBODNO VREME ZA ˇOPING I ˇETNJU U OVOM
DELU GRADA.
INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL.
FAKULTATIVNI OBILAZAK DOLMA BAH^E PALATE SA LOKALNIM VODI^EM NA SRPSKOM JEZIKU.
PO ZAVRˇETKU OBILASKA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM.INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL.
SLOBODNO VREME.
U VE^ERNJIM SATIMA FAKULTATIVNI ODLAZAK U NACIONALNI RESTORAN “GAR“ -TURSKO VE^E.
NO]ENJE.
I S TAN B U L
DORU^AK.
SLOBODNO VREME ZA ˇETNJU,ˇOPING, INDIVIDUALNI OBILAZAK GRADA ILI FAKULTATIVNI PROGRAM.
ODLAZAK DO NAJVISE ZGRADE U ISTANBULU —SAPPHIRE“ VISOKE 236 METARA, SA KOJE SE
PRUZA NAJLEPSI POGLED NA CITAV ISTANBUL, PROJEKCIJA 4D FILMA (SIMULATOR LETA HELIHOPTEROM IZNAD ISTANBULA).
POVRATAK U HOTEL, SLOBODNO VREME.
U 18:00 POLAZAK ZA SRBIJU.
VOZNJA SA KRA]IM PAUZAMA RADI ODMORA.
CACAK / BEOGRAD
DOLAZAK U SRBIJU U JUTARNJIM SATIMA
Usnq`j
CENA PAKET ARANšMANA PO OSOBI: 179 EUR
HOTEL .“ DALAN — 3*
NA^IN PLA]ANJA:
U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU POSLOVNE BANKE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE.
DOPLATA ZA 1I1 SOBU 70 EUR
U CENU JE UR^UNATO:
• VANLINIJSKI PREVOZ AUTOBUSOM NA DATOJ RELACIJI -VISOKOPODNI ILI DABLDEKER STANDARDNE OPREMLJENOSTI
AUDIO, VIDEO , BEZ OBUHVACENIH USLUGA PICA, HRANE I DR.TOKOM PUTOVANJA
•
SMEˇTAJ U HOTELU NA BAZI 4 NO]ENJA SA DORU^KOM(ˇVEDSKI STO)
•
TRANSFER AUTOBUSOM NA RELACIJI HOTEL-SAJAM-HOTEL
•
PANORAMSKO RAZGLEDANJE
•
TROˇKOVI ORGANIZACIJE I VO¦STVO PUTA
U CENU NIJE URA^UNATO:
•
FAKULTATIVNE IZLETE
•
ME¦UNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJE NIJE OBAVEZNO ALI GA ORGANIZATOR PREPORU^UJE PUTNICIMA
•
OSTALI TROˇKOVI KOJI NISU PREDVI¦ENI PROGRAMOM
FAKULTATIVNI IZLETI:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBILAZAK TOP KAPI PALATE,AJA SOFIJE , PLAVE DšAMIJE I ANTI^KOG HIPODROMA œ (MIN 20 OSOBA)-40 EUR
(TRANSFER+ULAZNICE+LOKALNI VODI^ NA SRPSKOM JEZIKU)
TOPKAPI PALATA
^UVENA PALATA OTOMANSKIH SULTANA OD XV-XIX VEKA KOJA SADRšI BLAGO SULTANSKIH VLADARA KAO ˇTO SU JEDINSTVENE
KOLEKCIJE KRISTALA, SREBRA, KINESKOG PORCELANA.
AJA SOFIJA
JEDAN OD NAJPOZNATIJIH HRAMOVA U SVETU, VIZANTIJSKA CRKVA IZ VI VEKA PRETVORENA U DšAMIJU
DANAS JE NAJPOSE]ENIJI MUZEJ U TURSKOJ I DEO SVETSKE KULTURNE BAˇTINE POD ZAˇTITOM UNESCO-A
PLAVA DZAMIJA
ILI SULTANAHMETOVA DšAMIJA -JEDINA DšAMIJA U TURSKOJ SA 6 MINARETA
ANTI^KI HIPODROM
NEKADAˇNJE SEDIˇTE VIZANTIJSKE MO]I U GRADU GDE SE JOˇ UVEK NALAZE KONSTANTINOV STUB,EGIPATSKI
OBELISK,ZMIJSKI STUB...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARˇIJI , KRSTARENJE BOSFOROM œ MIN ( 20 OSOBA) œ 20 EUR
VASELJENSKA PATRIJARˇIJA - NAJSTARIJA USTANOVA VIZANTIJSKE CIVILIZACIJE KOJA JE POSTOJALA VIˇE OD 1500 GODINA
KRSTARENJE BOSFOROM PODRAZUMEVA VOšNJU BRODOM PO BOSFORU GDE SE RAZGLEDA ISTANBUL
UZ TUMA^ENJE SVIH ZNAMENITOSTI OD STRANE LOKALNOG VODI^A NA SRPSKOM JEZIKU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBILAZAK MUZEJA:DOLMA BAH^E PALATA œ (MIN 20 OSOBA)- 30 EUR
(TRANSFER+VOšNJA BRODOM+LOKALNI VODI^ NA SRPSKOM JEZIKU)
PALATA DOLMA BAH^E
RASKOˇNA PALATA NA OBALI BOSFORA SA 43 SALONA, 285 SOBA, 6 HAMAMA I HAREMOM , BILA JE REZIDENCIJA POSLEDNJIH
ˇEST TURSKIH SULTANA/1856
TURSKO VECE – RESTORAN „GAR“ - 30 EUR
VECERA U NACIONALNOM RESTORANU UZ MUZICKI PROGRAM.
OPIS HOTELA:
HOTEL—DALAN“ 3* LUX - vvv.c`k`mgnsdk.bnl
HOTEL SE NALAZI U STAROM EVROPSKOM DELU ISTANBULA, U KVARTU LALELI,NEKOLIKO MINUTA PEˇICE OD KAPALI ^ARˇIJE.
IMA APERITIV BAR I RESTORAN NA POSLEDNJEM SPRATU SA KOGA SE PRUZA POGLED NA MRAMORNO MORE.
USLUGA NA BAZI NO]ENJA SA DORU^KOM / —ˇVEDSKI STO“/
SVE SOBE SU SA KUPATILOM,OPREMLJENE TELEFONOM, LCD TELEVIZOROM,KLIMA URE¦AJEM,MINI BAROM . WIFI NTERNET BESPLATAN
NAPOMENA ZA VIZNI REZIM:ORGANIZATOR PUTOVANJA NIJE OVLASCEN I NE CENI VALJANOST PUTNIH I DRUGIH ISPRAVA.
PUTNICIMA SA NOVIM, CRVENIM BIOMETRIJSKIM PASOSIMA NIJE POTREBNA VIZA.
PREDVI¦EN RASPORED PRIVREMENOG ZAUSTAVLJANJA :ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVI¦ENO JE NA SVAKIH 3-4 SATA VOšNJE
NA USPUTNIM STAJALIˇTIMA, A U ZAVISNOSTI OD USLOVA NA PUTU I RASPOLOZIVOSTI KAPACITETA STAJALIˇTA.
MINIMUM PRIJAVLJENIH PUTNIKA ZA REALIZACIJU ARANšAMANA JE 40 OSOBA U SUPROTNOM POSLEDNJI ROK ZA OBAVEˇTAVANJE O OTKAZU
ARANšMANA
JE 5/PET/ DANA PRE POLASKA.
NAPOMENA:AGENCIJA ZADRšAVA PRAVO DA U SLU^AJU ZVANI^NE PROMENE NA MONETARNOM TRZISTU,KOJA UTI^E NA KALKULATIVNE
ELEMENTE, PROMENI
CENU ARANšMANA.
UZ OVAJ PROGRAM VAšE OPˇTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA AGENCIJE —HOLIDAY TRAVEL“-NIˇ
LICENCA OTP 279/2010. OD 16.02.2010.
TPC“KAL^A“II SPRAT LOK B 31 NIˇ,SRBIJA
tel.018/523-703,523-903 tel/fax 018/523-803
[email protected]
www.holidaytravel.rs
Download

ISTANBUL 2015 SAJAM AUTO 4ND, BR.3