RAFTING REGATA BANJA LUKA – BEOGRAD
Specijalne i paralelne veze
Republike Srbije i Republike Srpske
S A O P [ T E NJ E
PROGRAM REGATE:
PRVI DAN - ponedeljak, 23. septembar -
Brod 372 km - [amac 314 km
JEDANAESTI DAN - ~etvrtak, 03.oktobar
Rafting centar Kanjon ukupno 504 km
11.00 Start regate - Kastel - Banjaluka 493
km - Lakta{i 468 km
[ESTI DAN – subota, 28. septembar
[amac 314 km - Ora{je 261 km
[abac 105 km - Obrenovac (Zabre`je) 39
km
SEDMI DAN - nedelja, 29. septembar
DVANAESTI DAN - petak, 04.oktobar
DRUGI DAN - utorak, 24. septembar
Ora{je 261 - Br~ko 228 km
Lakta{i 468 km - Razboj 438 km
OSMI DAN – ponedeljak, 30. septembar
Obrenovac (Zabre`je ) 39 km - Ada Ciganlija 4 km
TRE]I DAN - sreda, 25. septembar
Br~ko 228 km - Bijeljina (Ra~a) 178 km
TRINESTI DAN - subota, 05.oktobar
Razboj 438 km - Srbac 426 km
DEVETI DAN – utorak, 01.oktobar
^ETVRTI DAN - ~etvrtak, 26. septembar
Srbac 426 km - Brod 372 km
Bijeljina (Ra~a) 178 km - Sremska Mitrovica 136 km
Ada Ciganlija - Dan odmora, prezentacija
raftinga i rafting party
PETI DAN - petak, 27. septembar
DESETI DAN - sreda, 02. oktobar
Sremska Mitrovica 136 km - [abac 105 km
^ETRNAESTI DAN - Nedelja, 06. oktobar
12.00 Zavr{etak regate - Savsko
pristani{te - Restoran Promaja 0 km
Na osnovu potpisanih sporazuma
izme|u Republike Srbije i Republike
Srpske u smislu specijalnih i paralelnih
veza, a u smeru razvoja turizma i sporta
na rekama Vrbas i Sava organizuje se
Rafting regata od Banjaluke do
Beograda u trajanju od 14 dana. Po~etak
regate je u Banjaluci 23. septembra
2013, a zavr{etak 06. Oktobra 2013. godine u Beogradu. Tehni~ki organizatori
su Rafting klub KANJON iz Banjaluke i
Nauti~ki klub LIMAN iz Beograda uz podršku Rafting saveza Srbije i Kajak-kanu
i rafting saveza Republike Srpske i Turisti~ke organizacije Beograda i
Turisti~ke organizacije Banja Luke. Projekat je podr`an kroz Kancelariju Republike Srpske u Srbiji i Generalnog
konzulata Srbije u Republici Srpskoj.
Na regati }e u~estvovati klubovi i pojedinci, a obuhva}eno je i 10 op{tina u slivu
reke Vrbas i Save. Regata }e imati za
cilj, pored ja~anja specijalnih i paralelnih veza i razvoj nauti~kog turizma i vodenih sportova u svim op{tinama i
~itavim tokom regate. Po{to je rafting
savezima jedan od glavnih ciljeva i
za{tita reka regata }e imati i ekolo{ki
karakter u smislu promocije i edukacije
lokalnog stanovni{tva o potrebi za
o~uvanjem vodenih tokova. Na po~etku
regate }e se u Banjaluci predstaviti turisti~ki potencijali Baograda, a na
zavr{noj manifestaciji u Beogradu turisti~ki potencijali Banjaluke
Download

Specijalne i paralelne veze Republike Srbije i Republike Srpske