VELEPRODAJA RASVETE, VENTILACIJE I
ELEKTROMATERIJALA
Radiofar, Koste Abra{evi}a br.10, 11271 Sur~in (Beograd)
tel: 011/313 92 78, 011/313 92 79,
011/318 70 76, 011/313 00 98
e-mail: [email protected],
[email protected]
www.bblink.co.rs
VENTILACIJA
I ELEKTROMATERIJAL
katalog proizvoda
Sadr`aj:
O NAMA............................................................................................................... 3
VENTILATORI ........................................................................................................ 5
Industrijski ventilatori ...................................................................................... 10
Ventilaciona oprema .................................................................................... 15
AKSIJALNI VENTILATORI ....................................................................................17
INDUSTRIJSKI UTIKA^I, UPRAVLJA^KI PREKIDA^I,
OSIGURA^I ........................................................................................................20
Industrijski utika~i i uti~nice.............................................................................21
Upravlja~ki prekida~i .................................................................................... 22
Grani~ni prekida~i ........................................................................................ 24
Osigura~i......................................................................................................... 25
KONTAKTORI-BIMETALI-ZA[TITNE SKLOPKE...................................................... 26
SENZORI, URE\AJI ZA PROGRAMIRANJE,MERNI INSTRUMENTI ..................... 30
Senzori ............................................................................................................. 31
Ure|aji za programiranje ............................................................................. 32
Merni instrumenti ........................................................................................... 34
INSTALACIONA OPREMA ................................................................................ 35
Kondenzatori ................................................................................................. 36
Prigu{nice ....................................................................................................... 37
Elektro-instalacioni pribor ............................................................................. 38
[email protected] KABLOVI, MOTALICE ...................................................................... 47
GREJNA TELA .................................................................................................... 50
Ko smo?
Preduze}e BB LINK uspe{no posluje od 2003.god. Osnovna delatnost firme je uvoz i veleprpodaja rasvete, ventilacije i elektromaterijala. BB LINK u svom {irokom asortimanu ima oko 2000 proizvoda.
Na{ osnovni cilj je da u potpunosti odgovorimo, a kada je to mogu}e i prema{imo zahteve i o~ekivanja na{ih klijenata, svesni da
poverenje i rad pre svih drugih faktora stvaraju reputaciju i uspeh
preduze}a. Na{i proizvodi namenjeni su tr`i{tu {iroke potro{nje,
trgova~koj mre`i elektromaterijala, tr`i{tu profesionalne namere,
kao i industriji elektri~nih aparata. Veliki broj na{ih proizvoda atestiran je i sertifikovan od strane priznatih instituta. Posedujemo
ISO 9001:2008 i SGS sertifikat. Naporno radimo da razumemo
na{e klijente sa vizijom da smo tu zbog njih. Tehni~ka stru~nost,
vrhunska usluga i bezuslovna podr{ka nas izdvajaju od ostalih.
Poslovna politika!
Na{i prioriteti pomo}u kojih nastojimo da ostvarimo lidersku poziciju
na tr`i{tu u oblasti elektroopreme, ventilacije i rasvete su primena
evropskih standarda i bezuslovno poverenje klijenata. Na{a vizija je
da se prvenstveno kvalitetom izdvojimo i postanemo prepoznatljivi. Svojim profesionalizmom, kvalitetom usluga i robe koju prodajemo, stekli smo po{tovanje od strane velikog broja klijenata!
Stoga stojimo vam na raspolaganju za svaku vrstu pomo}i!
S E R T I F I K AT I
VENTILATORI
VENTILATORI
VENTILATORI
Ventilator NV
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Brzina motora (rpm)
Snaga (W)
Potro{nja (A)
Max.radna temperatura (C )
Te`ina (kg)
Za{tita motora (IP)
Model
Protok vazduha (m3/h)
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Brzina motora (rpm)
Snaga (w)
Te`ina (kg)
Za{tita motora (IP)
STYL Ø100
100
34
3.47
40
230/50
2650
15
0.10
40
0.50
X4
19.0083
NV 10 Ø100
100
34
3.47
40
230/50
2650
15
0.10 40
0.50
X4
19.0002
STYL Ø120
150
49
4.99
46
230/50
2650
20
0.11
40
0.60
X4
19.0084
NV 12 Ø120
150
49
4.99
46
230/50
2650
20
0.11 40
0.60
X4
45.0058
STYL Ø150
280
68
6.93
47
230/50
2650
25
0.15
40
0.70
X4
19.0007
STYL Ø200HS
400
60
6.12
48
230/50
2500
35
0.22
40
1.00
X2
Max.radna temperatura (C )
Klasa izolacije
Potro{nja (A)
Kapacitet (µF/VDB)
Kat.br.
Klasa izolacije
O
O
Max.radna temperatura (C )
Protok vazduha (m3/h)
19.0001
Kat.br.
Model
Ventilator STYL
- Poseduje le`aj koji omogu}uje nesmetani i dugotrajan rad u vertikalnom polo`aju
- Pogodan za ugradnju u plafon
Kat.br.
Model
Protok vazduha (m3/h)
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Brzina motora (rpm)
Snaga (w)
Potro{nja (A)
Te`ina (kg)
Za{tita motora (IP)
Ventilator POLO
19.0005
POLO 4 Ø100
100
34
3.47
40
230/50
2650
15
0.10
40
0.50
X4
19.0006
POLO 5 Ø120
150
49
4.99
46
230/50
2650
20
0.11
40
0.60
X4
19.0022
POLO 6 Ø150
280
68
6.93
47
230/50
2650
25
0.15
40
0.70
X4
O
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Brzina motora (rpm)
Snaga (W)
Te`ina (kg)
Za{tita motora (IP)
EURO 1 Ø100
100
34
3.47
40
230/50
2650
15
0.10 40
0.45
X2
19.0080
EURO 2 Ø120
150
49
4.99
46
230/50
2650
20
0.11 40
0.50
X2
19.0116
EURO 3 Ø150
280
68
6.93
47
230/50
2650
25
0.15 40
0.55
X2
19.0196 EURO OD Ø150/160 280
68
6.93
47
230/50
2650
25
0.15 40
0.55
X2
68
6.93
47
230/50
2650
25
0.15 40
0.55
X2
19.0174
Kat.br.
Model
Protok vazduha (m3/h)
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Brzina motora (rpm)
Snaga (w)
Potro{nja (A)
Max.radna temperatura (C )
Te`ina (kg)
Za{tita motora (IP)
Ventilator XP COLOR
19.0106
XP COL. Ø100
100
34
3.47
40
230/50
2650
15
0.10
40
0.50
X4
19.0107
XP SIL. Ø100
100
34
3.47
40
230/50
2650
15
0.10
40
0.50
X4
EURO 0 Ø150/160
280
Klasa izolacije
Potro{nja (A)
O
Kapacitet (µF/VDB)
Kat.br.
- Poseduje automatsku `aluzinu ~ije otvaranje i zatvaranje kontroli{e bimetal
Max.radna temperatura (C )
Protok vazduha (m3/h)
19.0079
Klasa izolacije
Model
Ventilator EURO
Klasa izolacije
O
- Poseduje maske u vi{e boja (plava, zelena, siva, roze)
Ventilator VENUCCI
Stati~ki pritisak (Pa)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Potro{nja (A)
Intenzitet AMP (A)
LED power (W)
Za{tita motora (IP)
Kat.br.
Model
Protok vazduha (m3/h)
Stati~ki pritisak (Pa)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Snaga (W)
Potro{nja (A)
Max.radna temperatura (C )
Za{tita motora (IP)
100
34
40
230/50
0.12
15
-30
X2
19.0081
TURBO Ø100HS
160
72
18
230/50
43
0.20
40
X2
VENUCCI Ø120
150
49
40
230/50
0.125
20
-30
X2
19.0082
TURBO Ø120HS
240
92
30
230/50
49
0.35
40
X2
Klasa izolacije
Klasa izolacije
Protok vazduha (m3/h)
VENUCCI Ø100
Napajanje (V/Hz)
Model
19.0151
19.0154
O
Kat.br.
Ventilator TURBO
- Zidni ventilator sa prekida~em osetljivim na dodir. Ispod maske poseduje led diodni izvor
dekorativni efekat
- Dostupan u varijanti starog zlata, srebra nikl i bru{eni nikl
Ventilatori
www.bblink.co.rs
7
VENTILATORI
VENTILATORI
Model
Napon (V)
Snaga (W)
Brzina (Rpm)
Protok vazduha (m3/h)
Max.pritisak (Pa)
Te`ina (kg)
C
D
35.5762
Desni
220V/50Hz
20
1450
130
56
0.9
19.1 19.2
15.4
4.6-7.1
35.5761
Levi
220V/50Hz
20
1450
130
56
0.9
19.1 19.2
15.4
4.6-7.1
Dimenzija (cm)
Kat.br.
Ventilator ta pe}i
øA
B
• Poseduje mogu}nost regulacije brzine elise kao i regulacije protoka
vodene pare, rotacije po osi.
• Neiskori{}ena koli~ina vode se vra}a u rezervoar zapremine 36l koji je
dovoljan za neprekidan rad od 10 h.
• COOLDROP ventilator, idealan je za vrele letnje dane.
• Prvenstvena namena je za kafi}e, otvorene ba{te, uop{te objekte na
otvorenom.
COOLDROP ventilator
Kat.br.
Model
Napon (V)
Snaga (W)
Pre~nik (cm)
38.5566
COOLDROP
220/50Hz
230W
r-66
Visina (cm)
h-200
p
(Pa)
70
60
50
40
30
20
10
TRN ventilator
0
Protok vazduha
(m3/h)
Kat.br.
Model
Pre~nik (cm)
Opis
19.0308
Trn ventilator 150
R-15
Ventilacioni ure|aj bez elektromotora. Za ventilacionu funkciju koristi
snagu strujanja vazduha.
19.0207
Trn ventilator 200
R-20
Dimenzija (cm)
øA
B
C
D
E
14,6
24,8
11
20,5
25,4
19,6
33
11,5
24,5
31,4
Efikasnost (m3/h)
700
600
Regulator brzine ventilatora RN
500
Operacioni mod
Osigura~ (A/V)
Dimenzija (cm)
400
Snaga optere}enja (W)
200
Regulacija napona (V)
150
Napajanje (V/Hz)
100
Model
50
Kat.br.
0
19.0067
RN 300
230/50
60-230
300
kontinuirano
WTAF 3.15/250
8x8x5
N
TR
300
200
100
Brzina (m/s)
1 2 3
4
5
6
7
8
9
Ventilatori
www.bblink.co.rs
9
INDUSTRIJSKI VENTILATORI
INDUSTRIJSKI VENTILATORI
Snaga (W)
Protok vazduha (m3/h)
Broj obrtaja (r/min)
Kapacitet ( µF/VDB )
Potro{nja (A)
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (m3/h)
Akusti~ki pritisak (kw)
WOKS Ø250
38/80
1440
2400
3/450
0.40
Centrifug. ventilator
2840
1100-920
2100-3000
1.1
220V/2
19.0315
WOKS Ø300
70/145
2160
2300
4 /450
0.66
Centrifug. ventilator
2840
1100-920
2100-3000
1.1
380V/2
19.0316
WOKS Ø350
130
2790
1400
4 /400
0.58
Centrifug. ventilator
1400
360-300
1020-1430
0.18
220V/4
Dimenzija (mm)
Napon (V/Hz) / Polovi
Model
19.0314
Model
Kat.br.
Protok vazduha (r/min)
Centrifugalni ventilator
Ventilator WOKS BB
19.0317
WOKS Ø400
110/180
3060
1380
6 /450
0.82
Centrifug. ventilator
1400
360-300
1020-1430
0.18
380V/4
19.0318
WOKS Ø450
130/250
4320
1350
8 /450
1.20
Centrifug. ventilator
2840
1450-1300
4100-6000
2.2
220V/2
19.0395
WOKS Ø500
220/420
4950
1300
10 /450
1.95
Centrifug. ventilator
2840
1450-1300
4100-6000
2.2
380V/2
Centrifug. ventilator
1400
520-441
2000-2800
0.55
220V/4
Klasa izolacije
1400
45
0.24
42
2.4
X2
57
230/50
1400
55
0.46
42
4.2
X2
I
230/50
1400
WB-S Ø315+ 1200 108 11.01
62
70
0.75
42
Te`ina (kg)
230/50
8.15
Potro{nja (A)
54
80
Snaga (w)
6.12
I
Napajanje (V/Hz)
Za{tita motora (IP)
19.0123
Max.radna temperatura (C0)
832
Kapacitet (µF/VDB)
WB-S Ø250
Brzina motora (rpm)
19.0103
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Stati~ki pritisak (Pa)
WB-S Ø200
60
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Protok vazduha (m3/h)
19.0159
390
Kat.br.
Model
Ventilator WB-S
5.0
X2
I
Centrifug. ventilator
1400
520-441
2000-2800
0.55
380V/4
Centrifug. ventilator
1400
630-540
3000-4500
1.5
220V/4
Centrifug. ventilator
1400
630-540
3000-4500
1.5
380V/4
Centrifug. ventilator
910
550-457
4000-4800
1.1
380V/6
Centrifug. ventilator
1420
1200-1000
5800-6900
3
380V/4
Centrifug. ventilator
940
588-440
6300-8000
2.2
380V/4
Centrifug. ventilator
1400
1320-990
9000-12000
5.5
380V/4
Centrifug. ventilator
710
410-360
6400-7500
2.2
380V/8
Centrifug. ventilator
960
730-640
8600-10500
3
380V/6
Centrifug. ventilator
710
506-445
8800-10500
2.2
380V/8
Centrifug. ventilator
960
900-790
11800-14000
5.5
380V/6
54X39X42
52X56X57
60X63X61
68X72X67
77X80X80
85X88X84
93X96X90
63
230/50
1420
50
0.16 40 3.00
X2
I
Potro{nja (A)
Klasa izolacije
210 21.41
Za{tita motora (IP)
960
2330
58 2/400 0.26 40 2.60
44
I
230/50
2330
58 2/400 0.26 40
2.70 44
I
19.0399
WK Ø150
500
320 32.62
62
230/50
2330
58 2/400 0.26 40 2.80 44
I
19.0400
WK Ø200
1100
450
72
230/50
2600
110 3/400 0.52 40 4.20 44
I
19.0401
WK Ø250
1500
600 61.16 73
230/50
2500 160 5/400 0.75 40 5.60 44
I
19.0402
WK Ø315
2100
710
72.38 74
230/50
2500
190 8/400 0.90 40 8.00 44
I
45.87
Te`ina (kg)
VENA 300 Ø290
Max.radna temperatura (C)
19.0119
230/50
62
Potro{nja (A)
I
62
288 33.13
Kapacitet (µF/VDB)
X2
350 35.68
322
Snaga (w)
2.50
Brzina motora (rpm)
Klasa izolacije
0.13 40
Napajanje (V/Hz)
Za{tita motora (IP)
30
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Te`ina (kg)
1420
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Snaga (w)
230/50
230
WK Ø125
Stati~ki pritisak (Pa)
Brzina motora (rpm)
57
WK Ø100
19.0398
Model
Napajanje (V/Hz)
216 22.02
19.0403
Kat.br.
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
420
Kapacitet (µF/VDB)
Protok vazduha (m3/h)
NV 20 Ø240
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Model
19.0118
Stati~ki pritisak (Pa)
Kat.br.
Max.radna temperatura (C0)
Ventilator NV, VENA
Protok vazduha (m3/h)
Ventilator WK
-Poseduje samopadaju}e metalne `aluzine sa zadnje strane
-Pogodan za ugostiteljske objekte
Protok vazduha (m3/h)
Stati~ki pritisak (Pa)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Napajanje (V/Hz)
Brzina motora (rpm)
Snaga (w)
Potro{nja (A)
Te`ina (kg)
Za{tita motora (IP)
Klasa izolacije
19.0200
WB Ø200
410
60
6.12
54
230/50
1400
45
0.24
42
2.1
X2
I
19.0201
WB Ø250
800
80
8.15
57
230/50
1400
55
0.46
42
3.9
X2
I
19.0202
WB Ø300
62
230/50
1400
70
0.75
42
4.7
X2
I
EF 200 AS Ø240
432
122 12.44
45
230/50
1420
30
0.13 40
2.50
X2
I
19.0037
EF 250 AS Ø290
680 170 17.33
48
230/50
1420
36
0.15 40
3.00
X2
I
Model
Kat.br.
Klasa izolacije
Za{tita motora (IP)
Te`ina (kg)
Max.radna temperatura (C0)
Potro{nja (A)
Kapacitet (µF/VDB)
Snaga (w)
Brzina motora (rpm)
Napajanje (V/Hz)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Stati~ki pritisak (Pa)
Protok vazduha (m3/h)
Model
Kat.br.
Ventilator EF - dvosmerni
19.0036
Max.radna temperatura (C0)
Ventilator WB
1200 108 11.01
- Poseduje potezni prekida~ pomo}u kojeg se menja smer elise
Ventilatori
www.bblink.co.rs
11
INDUSTRIJSKI VENTILATORI
INDUSTRIJSKI VENTILATORI
Max.radna temperatura (C )
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Max.radna temperatura (C )
110 3/450 0.52
WKS 1000
72
230/50
2600
19.0127
1100 450 45.87
110 3/400 0.52 40
WD II Ø315 2100 710 72.38
74
230/50
I
19.0186
WKS 1500
1500
600 61.16
230/50
2500
160 5/400 0.75
19.0187
WKS 2100
2100 710 72.38
73
74
230/50
2500
190 8/400 0.90
575
Snaga (W)
Napajanje (V/Hz)
Kat.br.
Klasa izolacije
Te`ina (kg)
Klasa izolacije
1250
19.0185
Za{tita motora (IP)
230/50
I
Te`ina (kg)
65
2500 160 5/400 0.75 40 5.60 44
2500 190 8/400 0.90 40 8.00 44
Potro{nja (A)
205 20.90
230/50
Kapacitet (µF/VDB)
WKS 600
73
Brzina motora (rpm)
19.0184
WD II Ø250 1900 600 61.16
I
Stati~ki pritisak (Pa)
I
19.0126
2/400 0.26 40 2.80 44
Protok vazduha (m3/h)
4.20 44
58
110 3/400 0.52 40
Model
2600
Za{tita motora (IP)
2330
230/50
Potro{nja (A)
230/50
72
Kapacitet (µF/VDB)
62
Snaga (W)
Brzina motora (rpm)
945 320 32.62
WD II Ø200 1300 450 45.87
Stati~ki pritisak (Pa)
WD II Ø150
19.0173
Model
19.0309
Kat.br.
Napajanje (V/Hz)
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
0
Stati~ki pritisak (mmH2O)
Ventilator WKS
0
Protok vazduha (m3/h)
Ventilator WD II
7.00
44
I
12.00 44
40 17.00 44
I
I
40
I
55
35.00 44
cm
cm
E
F
G
125
230
386
20
230
125
240
430
20
330
140
260
542
20
øA
B
C
145
310
230
165
310
180
410
D
øA
B
290
150
300
200
325
400
200
425
400
300
425
C
320
D
E
F
G
øH
170
340
200
350
10
225
350
250
460 12.5
225
450
250
460 12.5
325
450
350
600 12.5
DAYTONA 250/350
Centralna ventilaciona jedinica
Max.radna temperatura (C )
Za{tita motora (IP)
Klasa izolacije
I
I
Model
Kat.br.
Te`ina (kg)
Potro{nja (A)
Kapacitet (µF/VDB)
Snaga (W)
95%
48/400
5/400
X2
I
Potro{nja (A)
X2
Kapacitet (µF/VDB)
160 5/400 0.75 40 8.00
2500 190 8/400 0.90 40 10.08 X2
Napajanje (V/Hz)
2500
230/50
DAYTONA 350 350m3/h 0-550 230/50 120W
Efikasnost sistema za
rekupaciju toplote
230/50
1300 60
WD Ø315
Snaga (W)
Klasa izolacije
73
74
WD Ø250
19.0125
Napajanje (V/Hz)
Za{tita motora (IP)
56.07
1900 580 59.12
19.0172
19.0197
Stati~ki pritisak (Pa)
Brzina motora (rpm)
I
945 400 40.77
Protok vazduha (150 Pa)
Napajanje (V/Hz)
X2
WD Ø200
Max.radna temperatura (C )
Akusti~ki pritisak (db(A)1mm)
110 3/450 0.52 40 7.10
Stati~ki pritisak (mmH2O)
2600
Stati~ki pritisak (Pa)
230/50
Protok vazduha (m3/h)
Model
0.75 40
0
72
19.0163
0
Kat.br.
Ventilator WD
cm
C
D
E
F
145
310
230
125
230
386
20
165
310
230
125
240
430
20
180
410
330
140
260
542
20
øA
B
G
M-box 1
K-box 2
Erato
Ventilatori
www.bblink.co.rs
13
INDUSTRIJSKI VENTILATORI
VENTILACIONA OPREMA
Centrale Deimos jedinice mogu se koristiti u industrijskim halama , skladi{tima,
prodavnicama i radionicama. Ravan dizajn i kompaktna veli~ina omogu}
a- va instalaciju ovakvih ure|aja ispod plafona i spu{tenih plafona sistema.
U zavisnosti od veli~ine, jedini~ni kapaciteti se kre}u od 500 do 5700 m / h.
Ovi ure|aji omogu}avaju da procesorska jedinica obavlja u vazduhu funkcije:
• grejanja
• hla|enja
• filtriranja
• su{enja
cm
Deimos
B
H
721
1555
401
1066
2245
401
401
500-1900
150-1200 6.5-35
max.18
4-12
Deimos
1500-3300 1500-2800 300-1200
20-44
max.36
9-21
Deimos
2300-4250
30-57
max.45
16-28
500-1600
500-1600
300-1200
@aluzina
Kapacitet bojlera (kw)
Kapacitet elektri~nih
greja~a (kw)
Kapacitet opsega hladnjaka
vode (kw)
Stati~ki pritisak (Pa)
Opseg performanse/hla|enje
(m3/h)
1316
Opseg performanse/ toplota
(m3/h)
Model
Deimos
A
WD EX ventilator je dizajniran za provetravanje
prostorija u kojima se skupljaju eksplozivni gasovi i pare. Maksimalni kapacitet ure|aja je 10000
m³ / h. Radna temperatura je u opsegu od -20
do +40 C.
Protok vazduha (m3/h)
Stati~ki pritisak (Pa)
Napajanje (V/Hz)
Obrtaj motora (obr/min)
Snaga (kw)
Potro{nja (A)
Max.radna temperatura (C )
WDEx 315
1800
240
400/50
1320
0,12
0.22
40
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
plastika
Model
Boja
19.0140
D RW Ø 150
plastika
19.0137
D140W
metal
19.0208
KKS100
plastika
19.0063
KR 100/125
bela
19.0141
D RW Ø 210
plastika
19.0143
D170X240
metal
19.0209
KKS 125
plastika
19.0023
KR 100/125
srebrna
19.0164
D RW Ø 250
plastika
19.0138
D 195W
metal
19.0210
KKS 150
plastika
19.0064
KR 150
bela
19.0139
D235W
metal
19.0025
KR 150
srebrna
cm
B
C
D
øa
øb
435
470
560
330
191
300
200
325
225
350
400
200
425
225
400
300
425
325
A
h
øz
285
330
10
250
460 12.5
450
250
460 12.5
450
350
600 12.5
@aluzina
Kat.br.
Model
Materijal
@aluzina
19.0145
D/AKK Ø 150
plastika
Kat.br.
19.0165
D/AKK Ø 175
plastika
19.0305
19.0147
D/AKK Ø 200
plastika
19.0306
@aluzina
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
DL 135 @
plastika
19.0144
D RW 180X250
plastika
DL 165 @
plastika
19.0204
D RW 430X110
plastika
Model
Index
0
Model
WD EX
Model
@aluzina
@aluzina
@aluzina
Kat.br.
700-1268
Ventilator ku}i{te je napravljeno od fiber-glasa
armiranog poliestera kompozita, prekriveno
slojem gela i dlake koja stvara trajan i otporan
premaz na mehani~ka i hemijska dejstva. Ona
{titi ventilator od {tetnih uticaja vlage i sun~eve
svetlosti.
cm
tip
Tornado II 160
Tornado EX
A
155
B
190
C
440
H
365
n
4
Tornado II 200
175
230
440
380
4
Tornado II 250
220
280
510
430
6
@aluzina
@aluzina
@aluzina
Materijal
Kat.br.
19.0188
KR@ 100/125
plastika
19.0088
RK@ 200X200
plastika
19.0189
KR@ 150
plastika
19.0089
RK@ 300X300
plastika
19.0090
RK@ 450X450
plastika
Kat.br.
Model
Model
Materijal
Kat.br.
19.0322
@aluzina
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
D/UMO 100
plastika
19.0321
KRD 100
plastika
Ventilaciona oprema
www.bblink.co.rs
15
VENTILACIONA OPREMA
@aluzina
@aluzina
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
19.0215
KD 70X450
plastika
19.0212
KZP 110x55
plastika
19.0307
D/AKO 130
metal
19.0027
AN Ø 100
plastika
19.0214
KD 90X445
plastika
19.0213
KZP 220x55
plastika
19.0028
AN Ø 125
plastika
19.0029
AN Ø 150
plastika
@aluzina
@aluzina
@aluzina
@aluzina
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
19.0300
KOS100
plastika
19.0178
ANM 100
metal
19.0303
RKO 100
metal
19.0301
KOS 125
plastika
19.0179
ANM 125
metal
19.0217
RKO 120
metal
19.0219
KOS 150
plastika
19.0180
ANM 150
metal
19.0218
RKO 150
metal
19.0181
ANMN 100
metal
19.0182
ANMN 125
metal
19.0183
ANMN 150
metal
Aluflex
[elna
Redukcija
Kat.br.
19.0032
Model
Materijal
DUOP 100/104
plastika
Filter platno
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Dimenzija (cm)
19.0205
D/RE 100/125
plastika
19.0323
OZ 90/110
metal
19.2121
ø100 3m
aluminijum
33.3262
Filter platno
115x50
19.0206
D/RE 125/150
plastika
19.0324
OZ 115/130
metal
19.0105
ø110 3m
aluminijum
19.0325
OZ 145/160
metal
19.2122
ø120 3m
aluminijum
19.0326
OZ 245/260
metal
19.0160
ø150 3m
aluminijum
19.2125
ø200 3m
aluminijum
19.0070
ø250 3m
aluminijum
19.0095
ø300 3m
aluminijum
Kat.br.
16
@aluzina
@aluzina
Kat.br.
www.bblink.co.rs
Ventilaciona oprema
AKSIJALNI
VENTILATORI
AKSIJALNI VENTILATORI
AKSIJALNI VENTILATORI
Aksijalni ventilator YWF serija
Kat.br.
Model
Napon (V)
Frekvencija (Hz)
Struja (A)
Snaga (W)
Brzina (r/min)
Protok vazduha (m2/h)
Kapacitet (µF/VDB)
Buka (dbA)
Te`ina (kg)
Za{titna mre‘a
19.0156
YWF-2E-200 aspirant
220
50
0.26
65
2300
780
2
50
2.5
19.0157
YWF-2E-250 aspirant
220
50
0.40
80
2400
960
3
60
3.0
19.0224
YWF-4E-300 aspirant
220
50
0.35
75
1350
1220
4
58
3.3
19.0225
YWF-4E-300 premente
220
50
0.42
85
1350
1220
3
58
3.3
19.0042
YWF-4E-350 aspirante
220
50
0.65
140
1380
2270
4
62
4.9
19.0226
YWF-4E-350 premente
220
50
0.65
140
1380
2270
4
62
4.9
19.0041
YWF-4E-350 asp.trof.
380
50
0.38
140
1380
2290
16
78
15
19.0044
YWF-4E-400 aspirante
220
50
0.82
180
1380
3260
6
68
7.2
Kat.br.
Model
Materijal
19.0053
200mm
metal
19.0054
254mm
metal
19.0055
300mm
metal
UVLA^ENJE
Elisa
Kat.br.
Model
Materijal
19.0047
Ø 154
metal
19.0048
Ø 172
metal
19.0049
Ø 200
metal
19.0227
YWF-4E-400 premente
220
50
0.82
180
1380
3260
6
68
7.2
19.0046
YWF-4E-450 aspirante
220
50
1.20
250
1350
3260
8
68
7.2
19.0050
19.0228
YWF-4E-450 premente
220
50
1.20
250
1350
3260
8
68
7.2
19.0312
19.0319
19.0071
YWF-4E-500 aspirante
220
50
1.85
420
1300
6420
10
72
9.5
19.0051
19.0072
YWF-4E-600 aspirante
220
50
3.0
700
1360
10735
16
78
14
19.0320
19.0073
YWF-4E-630 aspirante
220
50
3.5
750
1360
11648
16
78
15
19.0052
19.0313
Ø 200 premente
DUVANJE
metal
metal
metal
Ø 230
Ø 230 premente
Ø 250
metal
metal
Ø 250 premente
metal
Ø 300
Ø 300 premente
metal
1300
Ø20
Dimenzija (mm)
0.21
Te`ina (kg)
5
Zastitna mre`a (cm)
33
Elisa -o{trice ventilatora (cm)
50/60
Brzina (r/min)
Frekvencija (Hz)
220-240
Nominalna struja (A)
Napon (V)
YZF 5-13-26
Izlazna struja (W)
Model
19.0056
Ulazna struja (W)
Kat.br.
Motor ventilatora YZF serija
A
B
C
D
h-7.2
0.8
13
13
44
79
85
E
19.0057
YZF 7-20-26
220-240
50/60
38
7
0.23
1300
Ø23
h-8.4
1.1
19
13
44
19.0058
YZF 10-20-26
220-240
50/60
40
10
0.25
1300
Ø23
h-8.4
1.1
19
13
44
85
19.0059
YZF 16-25-26
220-240
50/60
70
16
0.45
1300
Ø25,4
h-8.4
1.4
25
14
45
92
19.0060
YZF 25-40-26
220-240
50/60
95
25
0.70
1300
Ø30
h-109-3
1.8
40
18
49 112
19.0311
YZF 34-40-26
220-240
50/60
120
34
0.85
1300
Ø30
h-109-3
2.0
45
22
53 121 36
31
Ulazni (W)
Brzina (r/min)
Ja~ina vazduha (m2/h)
Buka (dbA)
60
0.07
13
2500
45
27.5
0.8
8x8x3,8
220
60
0.07
14
2700
66
28.2
1.1
9,2x9,2x3,8
YJF12038HB
220
60
0.11
20
2800
149
41.9
1.1
12x12x3,8
220
60
0.11
20
2800
149
41.9
1.1
R-15
19.0062
19.0004
RCF 150X150X50
Dimenzija (cm)
Nominalna ulazna struja (W)
220
YJF9225MB
Te`ina (kg)
Frekvencija (Hz)
YJF8038MB
Model
19.0061
19.0069
Kat.br.
Napon (V)
Ventilator-kuler YJF serija
Aksijalni ventilatori
www.bblink.co.rs
19
INDUSTRIJSKI UTIKA^I I UTI^NICE
Model
Napon (V)
Nazna~eni udarni podnosivi
napon (kv)
Mehani~ka trajnost
Stepen za{tite (IP)
11.0115
3x16A 013
220
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0136
3x32A 023
220
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0181
4x16A 014
380
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0171
4x32A 024
380
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0180
4x63A 034
380
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0043
5x16A 015
380
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0050
5x32A 025
380
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
11.0140
5x63A 035
380
8
3.000 ciklusa
IP 44/67
-5-+550C
2.000m
Nazna~eni udarni podnosivi
napon (kv)
Nadmorska visina (m)
0
Temperatura okru`enja (C )
Kat.br.
Industrijski utika~
Napon (V)
Temperatura okru`enja (C )
Nadmorska visina (m)
220
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
3x16A prenosna 213
220
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0138
3x32A zidna 123
220
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
2.000m
Stepen za{tite (IP)
11.0047
3x32A orman 323
220
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
11.0046
3x32A prenosna 223
220
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0176
4x16A prenosna 214
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0182
11.0185
4x16A zid 114
4x32A prenosna 224
11.0170
4x32A zid 124
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0179
4x63A zid 134
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
3.000 ciklusa
11.0044
5x16A zid 115
380
8
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0177
5x16A prenos 215
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0075
INDUSTRIJSKI UTIKA^I,
UPRAVLJA^KI PREKIDA^I,
OSIGURA^I
Mehani~ka trajnost
Kat.br.
3x16A zidna 113
11.0183
11.0116
0
Model
Industrijska uti~nica
5x32A zid 125
11.0178
5x32A prenos 225
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
11.0139
5x63A zid 135
380
8
3.000 ciklusa
IP 44
-5-+550C
2.000m
Industrijska uti~nica
Zastita (IP)
Kat.br.
Model
Ulazni napon (V)
33.0245
RG 1605
16A 415V 3P+N+E
3 uti~nice 10A/16A 240V 2P+E, 1
uti~nica 16A 415V 3P+N+E
IP 44
33.0246
RG 1605A
16A 415V 3P+N+E
2 uti~nice 16A 2P+E, 1 uti~nica
16A 220V-415V 3P+N+E
IP 44
Izlazni napon (V)
Inustrijski utika~i i uti~nice
www.bblink.co.rs
21
UPRAVLJA^KI PREKIDA^I
UPRAVLJA^KI PREKIDA^I
Prekida~-svetle}i ANC 022
Taster
Kutija za komandni taster
Kutija za komandni taster
Model
Kat.br.
21.0181
Kat.br.
Kutija za taster 2BX2-22
Model
Kutija za taster 3BX2-22
21.0182
Taster
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Boja
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Boja
Kat.br.
Model
Snaga (A)
21.0125
Taster ABF 022
10 A
crveni
21.0177
ANC 022
10 A
crveni
21.0127
Taster ASF
10 A
21.0126
Taster ABF 022
10 A
zeleni
21.0122
ANC 022
10 A
zeleni
Taster
Tastar AEA-22
Taster
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Boja
21.0119
ABLF 022
10 A
crveni
21.0120
ABLF 022
10 A
zeleni
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Taster AEA-22
10 A
21.0019
Taster ANE
10 A
Komandni taster
Komandni taster
Kat.br.
Model
Napon (V)
Snaga (W)
Kat.br.
Model
Napon (V)
Snaga (W)
21.0176
BT3
5A 250
max.1000W
21.0018
BT2
5A 250
max.1000W
Tastar PBLFC
Grebenasti prekida~
Komandni taster
Komandni taster
Napon(V)
Model
Snaga(A)
33.0157
Greb. prekida~ 10-10
10
380
0 -1
33.0165
Greb. prekida~ 10-10-53
10
380
1-0-2
33.0154
Greb. prekida~ 10-90
10
220
0 -1
33.0162
Greb. prekida~ 10-90-53
10
220
1-0-2
33.0158
Greb. prekida~ 16-10
16
380
0 -1
33.0166
Greb. prekida~ 16-10-53
16
380
1-0-2
33.0155
Greb. prekida~ 16-90
16
220
0 -1
33.0163
Greb. prekida~ 16-90-53
16
220
1-0-2
33.0159
Greb. prekida~ 25-10
25
380
0 -1
33.0167
Greb. prekida~ 25-10-53
25
380
1-0-2
33.0156
Greb. prekida~ 25-90
25
220
0 -1
33.0164
Greb. prekida~ 25-90-53
25
220
1-0-2
Kat.br.
Polo`aj brojeva
33.0160
Greb. prekida~ 40-10
40
380
0 -1
33.0168
Greb. prekida~ 40-10-53
40
380
1-0-2
Kat.br.
Model
Napon (V)
Snaga (W)
Kat.br.
Model
Napon (V)
Snaga (W)
33.0161
Greb. prekida~ 63-10
63
380
0 -1
21.0049
HAL B339
10A 250
max.1200W
21.0048
HAL B334
10A 250
max.1200W
33.0169
Greb. prekida~ 63-10-53
63
380
1-0-2
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Boja
Taster PBLFC
10 A
crveni
Taster PBLFC
10 A
zeleni
Industrijski prekida~i
www.bblink.co.rs
23
GRANI^NI PREKIDA^I
Mikro prekida~
OSIGURA^I
Mikro prekida~
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0189
D4MC-5000
15
Mikro prekida~
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0157
D4MC-3030
15
Mikro prekida~
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0155
D4MC-2000
15
11.0159
D4MC-2020
15
Model
11.0153
Mikro prekida~ MC-1000
Snaga (A)
15
Kat.br.
11.0038
Model
Grani~ni prekida~ WLCA2
Mikro prekida~
Snaga (A)
10
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0033
Mikro prekida~ WLCL
10
10.0064
Grani~ni prekida~
Grani~ni prekida~
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0036
Grani. prekida~ WL-CA12-2
10
11.0037
Grani~ni prekida~ WLD
10
11.0034
Grani~ni prekida~ WL-NJ
10
11.0035
Grani~ni prekida~ WL-D2
10
osigura~
1
240
6
6
Mehani~ki vek
Prekidna mo} (KA)
Struja (A)
Napon (V)
Broj polova
Tip
B
Automatski osigura~
2 000
operacija
Kat.br.
Model
Snaga(A)
Kapacitet
prekidanja
IP zastita
33.5748
6A B
6A
6Ka
IP20
33.5749
10A B
10A
6Ka
IP20
33.5754
10A C
10A
6Ka
IP20
33.5746
16A B
16A
6Ka
IP20
33.5755
16A C
16A
6Ka
IP20
33.5756
20A B
20A
6Ka
IP20
33.5757
20A C
20A
6Ka
IP20
33.5747
10.0065
osigura~
B
1
240
10
6
2 000
operacija
10.0066
osigura~
B
1
240
16
6
2 000
operacija
25A B
25A
6Ka
IP20
10.0067
osigura~
B
1
240
20
6
2 000
operacija
33.5758
25A C
25A
6Ka
IP20
6
2 000
operacija
33.5750
32A C
32A
6Ka
IP20
33.5751
63A C
63A
6Ka
IP20
10.0068
Grani~ni prekida~
Model
Grani~ni prekida~
Mikro prekida~
Kat.br.
Kat.br.
Automatski osigura~
osigura~
B
1
240
25
2 000
operacija
2 000
operacija
10.0075
osigura~
B
3
240
25
6
10.0069
osigura~
B
1
240
32
6
10.0076
osigura~
B
3
240
32
6
2 000
operacija
10.0070
osigura~
B
1
240
40
6
2 000
operacija
10.0077
osigura~
B
3
240
40
6
2 000
operacija
10.0071
osigura~
B
1
240
50
6
2 000
operacija
10.0072
osigura~
B
1
240
63
6
2 000
operacija
10.0078
osigura~
B
3
240
63
6
2 000
operacija
Signalna sijalica
Grani~ni prekida~
Grani~ni prekida~
Grani~ni prekida~
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0027
Mikro prekida~ ME-8108
5
11.0025
Grani~ni prekida~ ME-9101
5
11.0090
Grani~ni prekida~ ME-8107
5
Stepeni{ni automat
Grani~ni prekida~
Grani~ni prekida~
Grani~ni prekida~
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga (A)
11.0029
Grani~ni prekida~ ME-8104
5
11.0030
Grani~ni prekida~ ME-8112
5
Kat.br.
11.0091
Kat.br.
Model
Napon (V)
Boja
11.0021
Signalna sijalica
220V
crvena
11.0022
Signalna sijalica
220V
zelena
Zvono
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Snaga(A)
Napon (V)
Kat.br.
Model
Snaga(A)
Napon(V)
Grani~ni prekida~ ME-8122
5
10.0058
RGC 18
16A
230V
10.0020
Zvono 220V
/
220V
Osigura~i
www.bblink.co.rs
25
KONTAKTORI, BIMETALI, ZA[TITNE SKLOPKE
AC4
Radna struja (A)
AC3 kapacitet 3 faz .motora
AC3 (kW) 220/230V
AC3 kapacitet 3 faz. motora
AC3 (kW) 440V
AC3 kapacitet 3 faz. motora
AC3 (kW) 500V
AC3 kapacitet 3 faz. motora
AC3 (kW) 660/690V
9
3.5
2.2
4
4
4
5.5
5.5
3P+NO
LC1-D12
12
5
3
5.5
5.5
5.5
7.5
7.5
3P+NO
01.0004
LC1-D18
18
7.7
4
7.5
9
9
10
10
3P+NO
01.0005
LC1-D25
25
8.5
5.5
11
11
11
15
15
3P+NO
01.0006
LC1-D32
32
12
7.5
15
15
15
18.5
18.5
3P+NO
01.0007
LC1-D40
40
18.5
11
18.5
22
22
22
30
3P+NO+NC
01.0008
LC1-D65
65
28
18.5
30
37
37
37
37
3P+NO+NC
01.0059
LC1-D80
80
37
22
37
45
45
55
45
3P+NO+NC
01.0060
LC1-D95
95
44
25
45
45
45
55
45
3P+NO+NC
Broj kontakata
AC3
Radna struja (A)
LC1-D09
01.0003
AC3 kapacitet 3 faz. motora
AC3 (kW) 415V
Model
01.0002
AC3 kapacitet 3 faz .motora
AC3 (kW) 380/400V
Kat.br.
Kontaktor
Nadogradnja za kontaktor
Kat.br.
Model
21.0166
LA1 DN 22 1+1
21.0161
LA1 DN 22 2+2
21.0175
LA1 DN 22 3+1
Kon.struje trofazni 200V
Kon.struje trofazni 230V
Kon.struje trofazni 460V
Kon.struje trofazni 575V
01.0035
GMC-9
9A
2.5kW 11A
4kW 9A
4kW 7A
4kW 5A
05HP
1HP
2HP
2HP
5HP
7.5HP
01.0036
GMC-12
12A
3.5kW 13A
5.5kW 12A
7.5kW 12A
7.5kW 9A
05HP
2HP
3HP
3HP
7.5HP
10HP
01.0037
GMC-18
18A
4.5kW 18A
7.5kW 18A
7.5kW 13A
7.5kW 9A
1HP
3HP
5HP
5HP
10HP
15HP
01.0038
GMC-22
22A
5.5kW 22A
15kW 32A
10HP
15HP
01.0039
GMC-32
32A
7.5kW 32A
7.5kW 32A 18.5kW 28A 18.5kW 21A
01.0040
GMC-40
40A
11kW 40A
18.5kW 40A
22kW 32A
Kat.br.
Model
AC1 duty
(A)
AC3
duty(A)
200-240V
AC3
duty(A)
380-440V
AC3
duty(A)
500-550V
15kW 22A
AC3
duty(A)
690V
2HP
3HP
7HP
7.5HP
2HP
5HP
7.5HP
10HP
20HP
20HP
22kW 25A
3HP
5HP
10HP
10HP
25HP
25HP
15kW 18A
01.0041
GMC-50
50A
15kW 55A
22kW 50A
30kW 43A
30kW 33A
3HP
3HP
10HP
15HP
30HP
30HP
01.0042
GMC-65
65A
18.5kW 65A
30kW 65A
37kW 60A
37kW 47A
5HP
5HP
15HP
20HP
40HP
40HP
Kontaktori, bimetali, za{titne sklopke
Dimenzija (mm) WXHXD
Kon. struje monofazni 230V
KONTAKTORI, BIMETALI,
ZA[TITNE SKLOPKE
Kon. struje monofazni 115V
AC kontaktor GMC
44 X 80 X8 6.8
68 X 82 X 94.6
94 X 123.5 X 117.4
www.bblink.co.rs
27
KONTAKTORI-BIMETALI, ZA[TITNE SKLOPKE
KONTAKTORI, BIMETALI, ZA[TITNE SKLOPKE
Bimetalna za{tita
Motorna za{titna sklopka
Kat.br.
Model
Pol
11.0172
G3VE1
3
11.0186
G3VE1
3
Napon(V)
380
380
Pode{avanje
putuju}e struje (A)
0.63-1A
1-1.6A
11.0166
G3VE1
3
380
1,6-2,5A
11.0161
G3VE1
3
380
2,5-4A
11.0162
G3VE1
3
380
4-6,3A
11.0163
G3VE1
3
380
6,3-10A
11.0164
G3VE1
3
380
10-16A
11.0165
G3VE1
3
380
20-25A
Kat.br.
Model
Opseg pode{avanja snage (A)
11.0010
GLR2-D
0.4- 0.53
11.0011
GLR2-D
0.63 -1
11.0012
GLR2-D
1 - 16
11.0014
GLR2-D
1.6 - 2.5
11.0015
GLR2-D
2.5-4
11.0016
GLR2-D
4-6
11.0017
GLR2-D
5.5-8
11.0029
GLR2-D
7-10
11.0018
GLR2-D
9-13
11.0019
GLR2-D
12-18
11.0030
GLR2-D
17-25
Kutija za motornu sklopku
Kat.br.
Model
11.0167
Kutija za motornu sklopku
Dimenzija (cm)
W7.3 X D9.5 X H7.3
IP
65
Bimetalna za{tita
Model
Opseg
pode{avanja
snage (A)
33.0336
GTH-22
33.0338
GTH-22
Kat.br.
Reset tip
Snaga
potro{nje (A)
Dimenzija (cm)
0.4-0.63
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
0.6-1A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
4.4x6.3x9
33.0330
GTH-22
1.6-2.5A
Auto/Manualno
33.0331
GTH-22
4-6A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
33.0333
GTH-22
5-8A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
33.0337
GTH-22
7-10A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
33.0332
GTH-22
9-13A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
01.0052
GTH-22
12-18A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
01.0053
GTH-22
16-22A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
33.0335
GTH-22
18-22A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
33.0341
GTH-22
24-36A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
33.0342
GTH-22
28-40A
Auto/Manualno
1.8VA/heater
4.4x6.3x9
Fid sklopka
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Nominalni napon(V
10.0046
40/0,03
40
4 p 415VAC
< 0.1s
0,03
on-off optere}enja -2000 ciklusa
10.0044
40/0,5
63/0,5
40
4 p 415VAC
< 0.1s
0,5
on-off optere}enja -2000 ciklusa
63
4 p 415VAC
< 0.1s
0,5
on-off optere}enja -2000 ciklusa
10.0045
Nominalna struja (off-time)
Osetljivost (A)
Izdr`ljivost
Kontaktori, bimetali, za{titne sklopke
www.bblink.co.rs
29
SENZORI
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Ugao detekcije
Ambijentalno svetlo
Radna vlaznost
Radna temperatura
IP Zatita
Foto}elija 1000W
02.0113
Foto}elija
25A
360 C
5-50LUX-a
<93%RH
-20 - +40C
IP 44
Podesivo vreme rada
Kontrola osvetljenja
max.1300W incadescent
ili max.300W fluorescent
5-15 sek. do
8-12 min.
funkc.po danu
i po mraku
Kat.br.
Model
Ugao osetljivosti
Razdaljina osetljivosti
Optere}enost
Senzor pokreta
02.0080
Senzor
pokreta
180 horizontalno i
60 otvorenog ugla
max.12 m
360
120
2 - 8m (podesiv)
5 sek - 480sec
(podesiv)
20-40C
1100W
(220-240V)
2-6m
0,45W
(Stati~ni
0.1W)
Brzina detekcije pokreta
Radna temperatura
5 luk - svetlost
(podesiv)
Potro{nja energije
Vremensko ka{njenje
50-60Hz
Instalacija visina
Detekcija pokreta
220-240V
Nominalno optere}enje
Svetlosni uslov
Senzor
samostalni
360 MB-024
Frekvencija (Hz)
02.0136
Napajanje (V)
Model
SENZORI, URE\AJI ZA
PROGRAMIRANJE, MERNI
INSTRUMENTI
Kat.br.
Senzor samostalni 360 MB-024
0.6-1.5m7s
- Pomo}u ovog proizvoda se mo`e u{tedeti energija. Funkcioni{e po principu prekida IC zraka. Poseduje mogu}nost pode{avanja
osetljivosti. Kada se podesi na sun max, senzor funkcioni{e i danju i no}u, dok na opciji moon min. senzor }e funkcionisati u uslovima
gde je svetlost manja od 3 lux-a. Poseduje mogu}nost pode{avanja vremena prekida i opseg je od 5s - 480s. Brzina reagovanja 0,61,5 m/s. Poseduje signalnu lampicu kod indikacije napona i funkcionalnosti senzora. Snaga i otkrivanje naznakom: signalna lampica
je zelena kada uklju~ite napajanje a crvena je kada senzor prima signale .
Senzori
www.bblink.co.rs
31
URE\AJI ZA PROGRAMIRANJE
URE\AJI ZA PROGRAMIRANJE
Tajmer 24h SUL-181
Vremenski relej ST3P
220V
16.0018
Relej MK3P-1
11 pina
24V
220V
16.0003
Vremenski relej ST3P
8 pina
220V
Dimenzije (cm)
11 pina
8 pina
Snaga (A)
Relej MK3P-1
Vremenski relej ST3P
Rezerva baterije (h)
Napon (V)
16.0004
16.0002
Radna temperatura (C )
Broj pinova
1s/ 10s/ 60s/ 6 min.
10s/ 100s/ 10min./ 60 min.
Napon(v)
Model
220V
220V
Min.vremenski interval
(min)
Kat.br.
8 pina
8 pina
Vreme pode[avanja
(h)
Vremenski interval
Vremenski relej ST3P
Kapacitet (V/A)
broj pinova
Napon(V)
16.0019
Model
Vremenski relej ST3P
Kat.br.
16.0001
Relej MK3P-1
15.0001
SUL-181
AC 220V 16A
24h
30
230V AC
-40c- +55c
150h
16A 250VAC
11 X 5.25
0
Kat.br.
Model
5s/ 50s/ 5min./ 30 min.
1 min./ 10 min./ 60 min./ 6 sati
Diferencijal temperature (C )
0.5C - 1C
Broj kola
Snaga (A)
Snaga potro{nje
Otpor izolacije
Rezerva baterije (h)
Broj programa
Displej
Napon (V)
1 minut min.
Te`ina (kg)
Model
Min.vremenski interval
(min)
Kat.br.
<100m
do 150gr
LCD
150h
1c
16A 250VAC
5VA
TS-GM1
250V
16(4)A
0.5W
48 ON/OF
Rezerva
baterije (h)
15.0003
Program za
2A
Broj programa
1
Potro{nja (w)
16A / 3600W
8 on/off
programa
Snaga (A)
220/240V
50Hz
AC180V-264V (50/60Hz)
Napon (V)
TS-ED1
DHC-15A
Model
02.0105
15.0003
Tajmer 24h
Induktivnost struje
Model
min.15 min.- max 24h
Tajmer digitalni {inski DHC-15A
Kat.br.
3A
Min.vremenski
interval (min)
Kat.br.
16A 3500W
220V/AC
50/60Hz
Vremenski interval
rada (min)
220/240V
50Hz
Max.optere}enje
(A/W)
Model
Napon (V)
Kat.br.
1GD/2A
SRT 1150
Tajmer sa uti~nicom-digitalni TS-ED1
Tajmer sa uti~nicom-mehani~ki 1GD/2A
02.0042
14.0001
Struja(A)
11 pina
Max.optere}enje
(A/W)
8 pina
Postolje releja
Napon (V)
Postolje releja
16.0009
Napon (V)
16.0017
Model
Broj pinova
Model
Kat.br.
Kat.br.
Postolje releja
0
5-30C
0
Konstantna temp.
prostora (C )
Sobni termostat SRT 1150
24 h
100 h
Ure|aji za programiranje
www.bblink.co.rs
33
MERNI INSTRUMENTI
Model
DCV
ACV
ACA
OHM
Temperatura (C )
Dimenzija (cm)
Tezina (kg)
13.0003
Amper
kle{ta
200m-2- 20-2001000V
200-750V
20-200-1000A
200-20K-2M
20M-2000M
-40C-750C
23x7x3.7
310g
0
Kat.br.
Digitalni merni instrument AMPER KLE[TA
- Merenje temperature
- Indikacija baterije se pojavljuje na ekranu
- Opcija priklju~ka izolacionog adaptera 500 VDC
DCA
OHM
200-750V
2000µ-20m200mA-10A
200-2000-20k200k-2000k
2.8V/1mA
Vce 3Y, Ib
10A
Te`ina (kg)
ACV
200m-2000m
-20-200-1000V
Dimenzija (cm)
DCV
DT-837
hFE
Model
13.0001
Provera diode
Kat.br.
Digitalni merni instrument DT-837
12,6x7x2,8 cm
137g
- Za{tita od preoptere}enja
- Indikacija baterije
LCD, 1999 ta~aka,
updejt od 2-3 sek.
Dvostruk nagib
integracije A/D
konverter
Te`ina (kg)
Metod merenja
9V
Dimenzija (cm)
Displej
mA:F
200mA/250V
Operativna temperatura (C )
Napon (V)
Max.napon izme|u
terminala
Model
1000 V dc ili
MY-61C 700V rms ac
Osigura~
13.0002
0C - 40C
31.5X9.1X18.9
310g
0
Kat.br.
Digitalni merni instrument MY-61C
- Za{tita od preoptere}enja
- Indikacija baterije
INSTALACIONA
OPREMA
34
www.bblink.co.rs
Merni instrumenti
KONDENZATORI
PRIGU[NICE
Kondenzator
Starter
Tolerancija
(%)
Kapacitet
(µF)
Model
Dimenzije (mm) za
250 VAC
Kat.br.
Model
Napon (V)
S10 4-65W
220V/AC 50/60Hz
S2 4-22W
220V/AC 50/60Hz
Kondenzator CBB60
5µF
+-5, +-10
30x50
04.0249
Kondenzator CBB60
6µF
+-5, +-10
30x50
04.0130
Kondenzator CBB60
8µF
+-5, +-10
35x60
Kondenzator CBB60
10µF
+-5, +-10
35x60
Kondenzator CBB60
12µF
+-5, +-10
35x70
Kondenzator CBB60
16µF
+-5, +-10
38x60
Kondenzator CBB60
18µF
+-5, +-10
39x70
Kondenzator CBB60
20µF
+-5, +-10
40x70
Kondenzator CBB60
25µF
+-5, +-10
42x80
Kondenzator CBB60
30µF
+-5, +-10
42x90
Kondenzator CBB60
35µF
+-5, +-10
45x90
Kondenzator CBB60
45µF
+-5, +-10
50x90
Kondenzator CBB60
50µF
+-5, +-10
50x100
Elektronska prigu{nica EB
Elektronski transformator
Kondenzator
Kapacitet
(µF)
Tolerancija
(%)
Dimenzije (mm) DXH
250 VAC
Kondenzator CBB60-J
20µF
+-5, +-10
40X70
Kondenzator CBB60-J
25µF
+-5, +-10
42X80
Kondenzator CBB60-J
30µF
+-5, +-10
42X90
Kondenzator CBB60-J
35µF
+-5, +-10
45X90
Kondenzator CBB60-J
50µF
+-5, +-10
50X100
Kondenzator CBB60-J
60µF
+-5, +-10
50X100
Model
Startni kondenzator
Kat.br.
Model
Snaga(W)
Napon(V)
05.0259
Elektronski trafo 60w
60W
220AC-12AC
05.0260
Elektronski trafo 105w
105W
220AC-12AC
05.0296
Elektronski trafo 150w
150W
220AC-12AC
33.2862
Elektronski trafo 200w
200W
220AC-12AC
Model
Napon (V)
Snaga(W)
02.0114
EB-15
230V/50Hz
15W
02.0110
EB-18
230V/50Hz
18W
02.0111
EB-36
230V/50Hz
36W
Mehani~ki transformator
Magnetna prigu{nica 36W
Tolerancija
(%)
Dimenzije (mm)
250 VAC
Kat.br.
Model
Napon (V)
Model
Kapacitet
(µF)
Startni kondenzator
CD 60-C
80-100
-10 + 60C
0 - +-20%
D36XH85
02.0116
Prigu{nica 18W
Liper BB
220V/AC 50/60Hz
18
Startni kondenzator
CD 60-C
100-125
-10 + 60C
0 - +-20%
D36XH85
02.0116
Prigu{nica 36W
Liper BB
220V/AC 50/60Hz
36
Startni kondenzator
CD 60-C
125-160
-10 + 60C
0 - +-20%
D46XH85
Radna
temp.(C)
Kat.br.
Snaga(W)
Kat.br.
Model
Kapacitet(W)
Napon po sekundi
V/sec
40.0085
Trafo mehanicki 50w
35-50
12-36
40.0086
Trafo mehanicki 105w
70-105
12-36
Instalaciona oprema
www.bblink.co.rs
37
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
Izolator SM
Uvodnik PG
Sajla PVC
Izolir traka
Kat.br.
Model
Materijal
Kat.br.
Model
Materijal
11.0114
Izolator SM 35(M8)
bakelit
11.0066
Izolator SM 51(M8)
bakelit
11.0187
Izolator SM 76(M8)
bakelit
Kat.br.
Boja
Du`ina (m)
Kat.br.
Du`ina(m)
09.0044
Crvena
20m
09.0310
10m
09.0028
Uvodnik PG 7 PVC
ABS
15m
09.0029
Uvodnik PG 9 PVC
ABS
09.0030
Uvodnik PG 11 PVC
ABS
09.0031
Uvodnik PG 13,5 PVC
ABS
09.0032
Uvodnik PG 16 PVC
ABS
09.0033
Uvodnik PG 21 PVC
ABS
09.0036
Uvodnik PG 29 PVC
ABS
09.0034
Uvodnik PG 24 PVC
ABS
09.0035
Uvodnik PG 36 PVC
ABS
09.0265
Uvodnik PG 48 PVC
ABS
09.0041
Crna
20m
09.0254
09.0138
Plava
20m
09.0253
20m
09.0311
25m
09.0043
@uto-zelena
20m
09.0042
Bela
20m
15.9632
Crna
18m
bakarni
^e{alj
Kat.br.
10.0062
VS Klema
Luster klema
Model
Kat.br.
Model
Kat.br.
09.0309
TBU1203
1.5/12
11.0067
VS klema 2.5
02.0127
Kerami~ka klema 2 x 2.5
TBU1206
2.5/12
11.0068
VS klema 4
09.0248
02.0128
Kerami~ka klema 3 x 2.5
11.0168
VS klema 6
09.0249
TBU1210
4/12
11.0070
VS klema 10
09.0250
TBU1216
6/12
11.0071
VS klema 16
09.0255
TBU1230
10/12
11.0169
VS klema 35
[ina
VS klema 70
Kat.br.
Model
Napon (V)
Napon (V)
Du`ina (m)
36.2568
[ina
240/415V
3P/63A
1m
11.0073
PVC vezice (bele)
Kat.br.
Model
pakovanje od 100 kom.
Kat.br.
Model
Kat.br.
Model
Napon (V)
Snaga(A)
Dimenzija (cm)
240/415V
1P/63A
100
Kerami~ka klema
Pre~nik ulaza `ice
Kat.br.
Model
~e{alj jednopolni
Obujmica kabla
Model
pakovanje od 100 kom.
Kat.br.
Model
Kat.br.
Model
za automatski osigura~
Metal sapa crevo
bakarni
^e{alj tropolni
Kat.br.
Model
Napon (V)
10.0062
~e{alj tropolni
240/415V
Napon (V)
Dimenzija (cm)
3P/63A
Sapa crevo
100
PLASTIFICIRANO
Kat.br.
Model
Dimenzija (cm)
Kat.br.
09.0057
Sapa crevo FT 12,3
ø12,3 mm
09.0300
Sapa crevo FT 12mm
ø12 mm
Model
Dimenzija (cm)
09.0166
2.5x100
09.0171
3.5x250
09.0164
4.8x250
09.0256
0.4mm
09.0280
010mm
09.0288
Sapa crevo FT 13
ø13 mm
09.0058
Sapa crevo FT 12,3mm
ø12,3 mm
09.0167
2.5x140
09.0161
3.5x300
09.0165
4.8x300
09.0275
05mm
09.0281
012mm
09.0289
Sapa crevo FT 16
ø 16 mm
09.0301
Sapa crevo FT 13 mm
ø13 mm
09.0291
Sapa crevo FT 20
09.0302
Sapa crevo FT 16 mm
ø16 mm
09.0308
Sapa crevo FT 20 mm
ø20 mm
09.0305
Sapa crevo FT 25 mm
ø25 mm
09.0246
Sapa crevo FT 30 mm
ø30 mm
09.0319
Sapa crevo FT 40 mm
ø40 mm
09.0320
Sapa crevo FT 50 mm
ø50 mm
09.0168
2.5x160
09.0273
3.5x350
09.0312
4.8x350
09.0257
06mm
09.0282
014mm
09.0169
3.5x150
09.0162
4.8x120
09.3354
4.8x500
09.0277
07mm
09.0283
016mm
09.0170
3.5x200
09.0163
4.8x200
09.0317
3.5x200
(crna)
09.0278
08mm
09.0284
018mm
09.0261
09mm
ø 20 mm
09.0063
Sapa crevo FT 25
09.0160
Sapa crevo FT 30
ø 30 mm
09.0318
Sapa crevo FT 40
ø 40 mm
ø 25 mm
Instalaciona oprema
www.bblink.co.rs
39
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
Razvodna kutija
Bravica MS 407
Kat.br.
Model
Dimenzija (cm)
11.0173
Razvodna kutija PVC
240x190x90
11.0174
Razvodna kutija PVC
300x220x120
11.0175
Razvodna kutija PVC
380x300x120
Bravica MS 722
Bravica
Kat.br.
Model
Kat.br.
Model
Kat.br.
45.0052
Bravica MS 407
33.0109
Bravica za el.ormar 102
33.0276
Model
Bravica MS 722
Razvodna tabla
Razvodna tabla
Model
Za{tita od
elek.udara
Spoljna temp. za
ugradnju
Kat.br.
Model
Za{tita od
elek.udara
Spoljna temp. za
ugradnju
34.2078
Raz. tabla 4 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2084
Raz. tabla 4 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2079
Raz. tabla 6 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2085
Raz. tabla 6 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2080
Raz. tabla 8 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2086
Raz. tabla 8 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2081
Raz. tabla 12 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2087
Raz. tabla 12 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2082
Raz. tabla 18 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2088
Raz. tabla 18 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2083
Raz. tabla 24 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2089
Raz. tabla 24 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.2062
Raz. tabla 36 N/Z
klasa II
-25C - +60C
34.6180
Raz. tabla 36 U/Z
klasa II
-25C - +60C
34.6179
Raz. tabla 36 N/Z
klasa II
-25C - +60C
Kat.br.
[arka 262
[arka 257
Elektri~no zvono
Kat.br.
Model
Kat.br.
Model
33.0274
Sarka 262
33.0273
Sarka 257
Model
Kat.br.
10.0082
10.0080
Napon (V)
Elektri~no zvono
ST-3240
220V/AC 50/60Hz
Elektri~no zvono
ST-3238
220V/AC 50/60Hz
Za{tita od ~estica ve}ih od 1mm. Otpornost na vatru i tem
peraturu do 650 C. Posedovanje kleme za uzemljenje.
Za{tita od ~estica ve}ih od 1mm. Otpornost na vatru i tem
peraturu do 650 C. Posedovanje kleme za uzemljenje.
Razvodna kutija
Kat.br.
Zvono
Model
Dimenzija (cm)
11.0146
Razvodna kutija PVC
100x100x80
11.0148
Razvodna kutija PVC
150x100x70
11.0147
Razvodna kutija PVC
150x150x70
11.0149
Razvodna kutija PVC
190x140x70
11.0150
Razvodna kutija PVC
240x190x90
11.0151
Razvodna kutija PVC
300x220x120
380x300x120
100x100x50
Kat.br.
Model
Napon (V)
11.0152
Razvodna kutija PVC
10.0079
DING-DONG
4.5V
11.0190
Razvodna kutija PVC
Led tinjalica
Tinjalica Ø10
Kat.br.
Model
Boja
Kat.br.
Model
Boja
21.0002
Dioda AR 2294 FI 22
crvena
11.0101
Tinjalica Ø10 kabl
crvena
21.0004
Dioda AR 2294 FI 22
plava
11.0102
Tinjalica Ø10 kabl
zelena
21.0001
Dioda AR 2294 FI 22
zelena
11.0103
Tinjalica Ø10 kabl
`uta
21.0003
Dioda AR 2294 FI 22
oran`/`uta
Instalaciona oprema
www.bblink.co.rs
41
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
Ugradni prekida~
za kvarcnu pe}
Ugradni prekida~
sa signalizacijom
Prekida~
Prekida~ neizmeni~ni 7303
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
Model
Napon (V)
Kat.br.
Model
Napon (V)
33.0185
Prekida~ KCD3-103
16
21.0015
[iroki crveni
230V/16A
21.0014
Uski
230V/16A
21.3567
Prekida~ KCD4-2022
16
21.0017
Dupli
230V/16A
Ugradni prekida~
Bakelitni linijski prekida~
Kat.br.
21.0180
21.0179
Model
27.0005
Snaga(A)
Kat.br.
Snaga(A)
Kat.br.
Snaga (A)
27.0004
10
27.0006
10
27.0003
10
Priklju~nica telefonska
Boja
Kat.br.
Model
Broj kontakta
Kat.br.
Model
Snaga (A)
Kat.br.
6A
crna
21.0170
1221 on-of
4
21.3567
Potezni prekida~
2
27.0009
6A
bela
21.0171
1321 on-on
6
Bakelitni
linijski prekida~
Bakelitni
linijski prekida~
Snaga (A)
10
Kat.br.
Snaga(w)
27.0012
600/800w
Kat.br.
27.0007
Snaga (A)
10
Priklju~nica TV
[uko sa poklopcem 7309
Model
Kat.br.
Model
Kat.br.
Snaga (A)
7308
27.0008
TV 7307
27.0010
16
Priklju~nica trofazna
Taster zvona
Dimer 7313
Prekida~ serijski 7302 sa
signalnom sijalicom
Kat.br.
Snaga (A)
Prekida~ obi~an 7304
Kat.br.
Potezni prekida~
Prekida~ serijski 7305
Kat.br.
Snaga (A)
27.0013
16
Priklju~nica dvopolna
Kat.br.
27.0001
Snaga (A)
16
Priklju~nica dvopolna dupla
Kat.br.
27.0011
Instalaciona oprema
Snaga (A)
16
www.bblink.co.rs
43
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
Bakelitni T2 razvodnik
Kat.br.
02.0120
Model
Razvodnik T2 140
Razvodnik T3 B-B
Bakelitni T3 razvodnik
Napon (V)
230V/16A
Euro/{uko razvodnik
Model
Kat.br.
02.0041
Napon (V)
Razvodnik T3 133
230V/16A
Euro utika~
Kat.br.
Model
Kat.br.
02.0122
Euro/{uko razvodnik
02.0125
Vodootporni utika~ sa IP
za{titom
Model
Kat.br.
Snaga (A)
Kat.br.
Snaga (A)
Kat.br.
Snaga (A)
02.0123
Razvodnik T3 B-B
02.0130
16A
27.0014
16A
02.0124
10A
Euro adapter
Snaga (A)
Kat.br.
Snaga (A)
10A
02.0126
10A
Bakelitna uti~nica sa
uzemljenjem
Kat.br.
Snaga (A)
02.0117
16A
Snaga (A)
16A
Gumirana uti~nica sa
uzemljenjem
Kat.br.
02.0104
Snaga (A)
16A
Vodootporna uti~nica sa IP
za{titom
Kat.br.
Snaga (A)
02.0131
16A
Gumirani utika~ sa
uzemljenjem
Bakelitni L utika~ sa
uzemljenjem
Kat.br.
Euro nastavak za uti~nicu
Kat.br.
02.0118
Bakelitni utika~ sa
uzemljenjem
Bakelitni trofazni utika~
Kat.br.
Snaga (A)
Kat.br.
Snaga (A)
02.0119
16A
02.0103
16A
Instalaciona oprema
www.bblink.co.rs
45
ELEKTRO-INSTALACIONI PRIBOR
Bakelitno grlo E14
sa {e{irom
Kat.br.
Bakelitno grlo E27
sa {e{irom
Snaga (A)
2
02.0133
Bakelitno grlo E14
Kat.br.
Snaga (A)
Kat.br.
02.0134
4
02.0039
Snaga (A)
4
Kerami~ko grlo E27 sa dr`a~em
Kerami~ko grlo E27
Kat.br.
Snaga (A)
Boja
Kat.br.
Snaga (A)
Kat.br.
Snaga (A)
02.0112
2
crna
02.0040
4
02.0094
4
02.0109
2
bela
Grlo E-40 kerami~ko
Kat.br.
02.0129
46
Bakelitno grlo E27
www.bblink.co.rs
Snaga (A)
16A
Instalaciona oprema
Grlo G5,3
Grlo GU10
Kat.br.
Snaga (A)
Kat.br.
Snaga (A)
02.0135
2
02.0195
2
[email protected] KABLOVI,
MOTALICE
[email protected] KABLOVI
[email protected] KABLOVI, MOTALICE
Produ`ni kabl SP 6150
Podsklopovi
Kat.br.
Broj priklju~aka
Napon (V)
Snaga (W)
Kat.br.
Broj priklju~aka
12.0025
3
220V
max. 3500
12.0040
5
12.0026
4
220V
max. 3500
12.0044
6
220V
max. 3500
Broj priklju~aka
Napon (V)
Snaga (W)
Presek
220V
max. 3500
3x1mm2
1.5
metalna
Motalica - sa uzemljenjem
Podsklopovi sa prekida~em
Kat.br.
Du`ina (m)
Napon (V)
Snaga (W)
Kat.br.
Broj priklju~aka
Du`ina (m)
Napon (V)
Promer
12.0045
3
220V
max. 3500
12.0000
4
25
4x10/16a 250V,
2P+T
3x1.5 mm2
(H05VV-F kabl)
12.0046
4
220V
max. 3500
12.0057
4
40
4x10/16a 250V,
2P+T
3x1.5 mm2
(H05VV-F kabl)
12.0047
6
220V
max. 3500
12.0001
4
40
prazna
Produ`ni kablovi sa prekida~em
Kat.br.
Broj priklju~aka
Du`ina (m)
Napon (V)
12.0041
3
1.5 m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0042
3
3m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0048
3
5m
12.0058
4
3m
12.0059
4
12.0055
220V
Snaga (W)
Promer
max. 3500
3x1.5 mm2
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
5m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
5
1.5 m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0056
5
3m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0049
5
5m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0011
6
3m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0012
6
5m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
plasti~na
Motalica - sa uzemljenjem
Kat.br.
Broj priklju~aka
Du`ina (m)
Napon (V)
Promer
12.0062
4
25m
4x10/16a 250V,
2P+T
3x1.5 mm2
(H05VV-F kabl)
12.0063
4
40m
4x10/16a 250V,
2P+T
3x1.5 mm2
(H05VV-F kabl)
12.0060
4
prazna PVC
Produ`ni kabl - ba{tenski
Kat.br.
Promer
Du`ina (m)
12.0017
3x1.5 mm2
10m
12.0018
3x1.5 mm2
15m
12.0019
3x1.5 mm2
25m
Produ`ni kabl sa prekida~em
Kat.br.
Broj priklju~aka
Du`ina (m)
Napon (V)
Snaga (W)
Promer
12.0027
5
3m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0028
5
5m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0029
6
3m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0030
6
5m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
Kabl pegle
Kat.br.
Model
Du`ina (m)
06.2211
Kabl pegle
2.5 m
Presek kabla
3x1.5
- Za{tita od preoptere}enja i visokog napona
Produ`ni kabl sa prekida~em
Produ`ni kabl - za klime
Kat.br.
Broj priklju~aka
Du`ina (m)
Napon (V)
Snaga(W)
Promer
Kat.br.
Promer
Du`ina (m)
12.0015
4
1.5 m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0031
3x1.5 mm2
3m
12.0016
6
1.5 m
220V
max. 3500
3x1.5 mm2
12.0032
3x1.5 mm2
5m
- Za{tita od preoptere}enja i visokog napona
Pridu`ni kablovi, motalice
www.bblink.co.rs
49
GREJNA TELA
Kvarcna grejalica
Poseduje termostat
Kat.br.
Model
Napon (V)
Boja
33.3175
3x1000w
220V
bela
33.3175
3x1000w
220V
crvena
Kvarcna grejalica
Kat.br.
Model
Napon (V)
33.5605
3x1000w
220V
Kupatilska grejalica
Difuzer je od prohromskog lima
Kat.br.
Model
Snaga (W)
Napon (V)
33.0033
Kupatilska grejalica
2000W
220V
Kalorifer
Poseduje termostat
Kat.br.
Model
24.0004
Kalorifer
3Kw
220V
24.0001
Kalorifer
6Kw
380V
24.0002
Kalorifer
9Kw
380V
24.0003
Kalorifer
12Kw
380V
Snaga(kw)
Napon (V)
GREJNA TELA
Grejna tela
www.bblink.co.rs
51
www.bblink.co.rs
Download

Automatika i Ventilacija. (pdf 6.6 MB)