Digitalni aparat za
merenje krvnog pritiska
Watch BP home A
za precizno kućno merenje
krvnog pritiska
Uputstvo za upotrebu
SR
1
Microlife WatchBP Home A je prvi digitalni aparat za merenje krvnog pritiska koji strogo sledi preporuke
za kućno merenje krvnog pritiska Evropskog društva za hipertenziju (ESH) 1 2 i Američkog udruženja za
srce (AHA). Korišćenje WatchBP Home A uređaja pomaže Vam u prikupljanju preciznih merenja krvnog
pritiska u kućnim uslovima i dobijanje rezultata kojima Vaš lekar može verovati. WatchBP Home A uređaj
klinički je ispitan prema ESH protokolu 3.
1
O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Y Imai, et al. Evropsko društvo za hipertenziju preporuke za konvencionalno, ambulantno i kućno merenje krvnog pritiska.
Radna grupa za praćenje krvnog pritiska Evropskog društva za hipertenziju. J Hypertens 2003;21:821-848.
2
Stergiou GS, et al. Sredstvo za pouzdano samostalno praćenje krvnog pritiska u kućnim uslovima izrađenim u skladu sa preporukama Evropskog
društva za hipertenziju (ESH): Microlife WatchBP Home Monitor. Bloodpress Monit. 2007;12:127-131.
3
Stergiou GS, Giovas PP, Gkinos SP, Patouras JD. Microlife WatchBP Home A uređaj za samostalno kućno merenje krvnog pritiska ispitan je u skladu sa
Međunarodnim Protokolom. Blood Press Monit. 2007, 12 (3) :185-188.
Sadržaj
Pre prve upotrebe WatchBP Home A uređaja
Pregled izmerenih vrednosti............................................ 17-18
Opis proizvoda.......................................................................... 3-4
Brisanje izmerenih vrednosti........................................ ...19-20
Uključivanje uređaja.................................................................... 5
Prenos izmerenih vrednosti............................................. 21-22
Izbor odgovarajuće manžetne................................................. 6
Priloz
Mernje korišćenjem uređaja WatchBP Home A
Baterije i strujni adapter..................................................... 23-24
«DIAG.» Dijagnostički režim rada ....................................... 7–9
Bezbednost, zaštita, test preciznosti
«USUAL» Standardni režim rada ............................................10
i odlaganje uređaja.............................................................. 25-26
Osam koraka za pravilno merenje krvnog pritiska
Poruke o greškama.............................................................. 27-28
Postupci kod merenja krvnog pritiska ........................ 11–14
Važne činjenice..................................................................... 29-30
Pregled, brisanje i prenos izmerenih vrednosti
Tehnički podaci...........................................................................31
Detekcija atrijalne fibrilacije
(treperenje srčane pretkomore).............................................15
SR
Utičnica za manžetnu
USB ulaz
Prekidač za odabir
Utičnica
režima rada
napajanja
3
Ekran
M taster
(Memorija)
ON/OFF taster
za uključivanje i
isključivanje
Odeljak za bateriju
Pokazatelj režima rada
Jutarnji podaci
Znak lekara
Večernji podaci
Detekcija atrijalne fibrilacije
Izvan mernog vremena
Opuštanje
Datum/vreme
Vrednost sistole
Vrednost dijastole
Stanje baterije
Brisanje podataka iz memorije
Sačuvana vrednost
Pokazatelj pulsa
Frekvencija pulsa
Broj sačuvanih podataka
4
SR
Pre prve upotrebe VVatchBP Home A uređaja
Uključivanje uređaja
Izvucite zaštitnu traku iz odeljka za baterije.
Pritisnite M taster za biranje.
Pritisnite ON/OFF taster za potvrdu.
2)Podesite mesec – Pritisnite M taser za podešavanje
meseca. Pritisnite ON/OFF taster za potvrdu.
1)Podesite godinu – Nakon skidanja zaštitne trake ili
instaliranja nove baterije, broj koji prikazuje godinu
treperi na ekranu. Koristite taster M za biranje godine.
Pritisnite ON / OFF taster za potvrdu podešavanja.
5
3)Podesite dan – Pritisnite M taser za podešavanje
dana. Pritisnite ON/OFF taster za potvrdu.
4)Podesite vreme – Nakon što ste podesili sate i minute
i kada ste pritisnuli ON/OFF taster, datum i vreme su
podešeni i prikazuje se trenutno vreme.
Izbor odgovarajuće manžetne
Watch BP Home A uređaj dostupan je sa više veličina
manžetni. Ako manžetna koju ste dobili sa uređajem nije
odgovarajuće veličine, molimo Vas da se posavetujete sa
vašim lekarom.
Molimo Vas da koristite
* samo
Microlife manžetne!
M veličina (srednja)
22 - 32 cm (8.75 - 12.5 inča)
5)Ako želite da promenite datum i vreme, izvadite na
kratko jednu bateriju iz odeljka za baterije i zatim je
vratite natrag. Broj koji prikazuje godinu će treptati.
Završite proces kao što je gore opisano.
M veličina odgovara najvećem broju Ijudi.
L veličina (velika)
22 - 42 cm (8.7 - 16.5 inča)
6
SR
Merenje WatchBP Home A uređajem
Pre svakog merenja koristite taster za odabir režima rada
koji se nalazi sa desne strane uređaja. Postoje dva režima
rada uređaja:
«DIAG.» (Dijagnostički) i «USUAL» (Standardni) režim
rada.
«DIAG.» režim rada
«DIAG.» režim rada trebo bi biti izabran na zahtev Vašeg
lekara kada krvni pritisak merite u skladu sa preporukama
evropskog društva za hipertenziju (ESH).
DIAG.
DIAG.
7
USUAL
Nema merenja neradnim danima
Dve grupe merenja dnevno
U «DIAG.» režimu rada, merenje krvnog pritiska vrši se
tokom 7 uzastopnih radnih dana (ili tokom normalnih
radnih dana). U ovom načinu rada očitavanja ne bi
trebalo vršiti tokom neradnih dana ili dana za odmor!
Evropsko društvo za hipertenziju (ESH) preporučuje da
jedno dvostruko merenje treba vršiti u jutarnjim satima
između 06:00 do 09:00 i jednom u večernjim satima
između 18:00 - 21:00. Merenja vršite uvek pre uzimanja
propisanih lekova, osim ako Vam lekar nije drugačije
naložio.
Jan
JAN
30
dana
7 radnih
X1
06:00 - 09:00
X1
18:00 - 21:00
Preporuke Evropskog
društva za hipertenziju
X1
04:00 - 12:00
X1
18:00 - 24:00
Produženo vreme
8
SR
Merenje WatchBP Home A uređajem (nastavak)
Produženi period merenja
Procena
WatchBP Home A ima produženi period merenja i
omogućava jutarnja merenja između 04:00 -12:00 sati i
večernja merenja između 18:00 - 24:00 sati.
Nakon što su izvršena merenja tokom 7 radnih dana,
odnesite uređaj vašem lekaru radi procene vrednosti
krvnog pritiska izmerenog kod kuće.
Izvan ovog vremena,
merenja se ne mogu
vršiti i na ekranu
će biti prikazan
odgovarajući simbol.
Nakon što su merenja
izvršena tokom punih
7 dana, znak lekara
treptaće na ekranu.
9
«USUAL» režim rada
250 merenja sigurno sačuvano
«USUAL» režim rada bi trebo biti izabran kada merite
krvni pritisak nezavisno od preporuka za merenje. U
«USUAL» režimu rada, pojedinačno merenje može
se obavljati u bilo koje vreme i rezultati se automatski
čuvaju za kasniju procenu od strane Vašeg lekara.
Uređaj WatchBP Home A može sačuvati do 250
pojedinačnih merenja «USUAL» režimu rada.
DIAG.
Bilo koje
vreme
DIAG.
USUAL
USUAL
je memorija popunjena, svako sledeće merenje automatski
* Kada
će prebrisati najranije izvršeno merenje.
250
Merenja
10
SR
Osam koraka za pravilno merenje krvnog pritiska
1.korak
2.korak
Izbegavajte merenje neposredno nakon jela, pića ili
konzumiranja cigareta. Najmanje jedan sat mora proći
između ovih aktivnosti i merenja krvnog pritiska.
Pripremite stolicu i sto za merenje. Stolica bi trebalo da
ima vertikalan naslon, a sto bi trebalo da Vam omogući
da nadlaktica bude u visini srca.
1 sat pre
11
3.korak
4.korak
Uklonite svu odeću koja pokriva ili steže ruku na kojoj
vršite merenje. Postavite manžetnu na nadlakticu, tako da
donja ivica manžetne bude udaljena 2 do 3 cm od lakta.
Cevčica za vazduh koja povezuje manžetnu sa uređajem
trebalo bi da se nalazi na unutrašnjoj strani ruke.
(Dodatna vizuelna uputstva mogu se naći na manžetni)
Sedite i opustite se najmanje pet minuta pre merenja.
Odmorite 5 minuta
12
SR
Osam koraka za pravilno merenje krvnog pritiska (nastavak)
5.korak
6.korak
Sedite uspravno i udobno se naslonite na naslon
stolice. Pritisnite Start taster. Uređaj će pokrenuti
odbrojavanje od 60 sekundi. Tokom merenja nemojte
se pomerati, prekrštati noge, ili napinjati mišiće ruke.
Dišite normalno i ne govorite.
Jedan ciklus merenja podrazumeva dva merenja. Kada
je prvo merenje završeno, nastavite sa opuštanjem dok
čekate početak drugog merenja. Drugo merenje će
početi za 60 sekundi. Tokom drugog merenja izbegavajte
pomeranje.
1
2
60 sek.
13
7.korak
8.korak
Kada su dva merenja završena, podaci o merenju se
automatski čuvaju za buduću procenu od strane Vašeg
lekara. Ako se posle očitavanja ispiše greška, molimo Vas
da ponovite prvih šest koraka.
Kada su merenja od sedam dana završena, znak lekara
će treptati na ekranu. Ne zaboravite poneti sa sobom Vaš
Watch BP Home A uređaj prilikom sledeće posete lekaru.
(Napomena: znak lekara se prikazuje samo kod merenja u
«DIAG.» režimu rada.)
Automatski se čuva
14
SR
Posebne funkcije
Pojavljivanje pokazatelja atrijalne fibrilacije
(treperenje srčanih pretkomora) za rano otkrivanje
IAD
Ovaj uređaj osmišljen je za otkrivanje asimptomatske atrijalne
fibrilacije (treperenje srčane pretkomore) prilikom merenja
krvnog pritiska kako u «USUAL» režimu rada tako i u «DIAG.»
režimu rada. Ako je prilikom merenja registrovano treperenje
srčane pretkormore, pojavljuje se Afib simbol. Uređaj može
detektovati atrijalnu fibrilaciju sa visokom osetljivošću od 97%
Ovaj uređaj detektuje
i specifičnošću od 89%. * Ako je simbol za atrijalnu fibrilaciju * atrijalne fibrilacije
(treperenje srčane
prikazan nakon merenja, preporučuje se hitna poseta lekaru
pretkomore), glavnog uzroka moždanog udara. Svi rizični
specijalisti kao i odlazak na EKG pregled.
Wiesel, Lorenzo Fitzig, Yehuda Herschman and Frank
* Joseph
C. Messineo. Otkrivanje Atrijalne fibrilacijekorišćenjem
modifikovanog Microlife aparata za merenje krvnog pritiska.
Američki časopis za hipertenziju(American Journal of
Hypertension )2009; 22, 8, 848-852.
15
faktori za nastanak moždanog udara, uključujući atrijalno
podrhtavanje, ne mogu biti otkriveni ovim uređajem.
Ovaj
ne može otkriti atrijalne fibrilacije (treperenje
* srčaneuređaj
pretkomore) kod osoba sa ugrađenim pejsmejkerima ili
defibrilatorima. Osobe sa pejsmejkerima ili defibrilatorima ne
bi trebale da koriste ovaj uređaj za otkrivanje atrijalne fibrilacije
(treperenje srčane pretkomore).
O Atrijalnoj fibrilaciji (treperenje srčane pretkomore)
Atrijalna fibrilacija (treperenje srčane pretkomore) je čest
problem srčanog ritma. Ona pogađa više od 2 miliona Ijudi
u Severnoj Americi. Češće se javlja u starijoj dobi, nađena je
kod 10 % osoba starijih od 80 godina. Atrijalna fibrilacija je
čest uzrok moždanog udara. Oko 15% svih moždanih udara
prouzrokovano je treperenjem srčane pretkomore.
Kod starijih osoba, ili kod onih sa povišenim krvnim pritiskom,
dijabetesom ili bolestima srca, veća je verovatnoća da će
dobiti moždani udar ako imaju atrijalnu fibrilaciju (treperenje
srčane pretkomore). Atrijalna fibrilacija (treperenje srčane
pretkomore) je problem ritma koji može trajati od nekoliko
minuta, do više dana ili nedelja, pa čak i godinama.
Atrijalna fibrilacija (treperenje srčane pretkomore) može
izazvati stvaranje krvnih ugrušaka u srčanoj pretkomori
(atrijumu). Ugrušci se mogu otkačiti i putem krvi doći do
mozga uzrokujući moždani udar.
Korišćenjem antikoagulansa, kao što je varfarin, može
smanjiti rizik od moždanog udara kod pacijenata sa
atrijalnom fibrilacijom (treperenjem srčane pretkomore).
Lekar može potvrditi prisustvo atrijalne fibrilacije
(treperenja srčane pretkomore) pomoću EKG-a. Ponekad
se atrijalna fibrilacija (treperenje srčane pretkomore)
pojavi i nestane. Dakle, lekar je ne može uvek uočiti na
redovnim pregledima.
Jedan od znakova atrijalne fibrilacije (treperenja srčane
pretkomore) jeste lupanje srca. Međutim, mnogi ljudi ne
osećaju nikakve promene kada imaju treperenje srčane
pretkomore i s toga mogu dobiti moždani udar.
Oni bi trebali da redovno ispituju postojanje atrijalne
fibrilacije (treperenje srčane pretkomore.) Ranije
otkrivanje atrijalne fibrilacije (treperenje srčane
pretkomore) i njeno lečenje može smanjiti verovatnoću
moždanog udara.
16
SR
Pregled, brisanje i prenos izmerenih vrednosti
Pregled merenja
U «DIAG.» režimu rada
1) Pomoću tastera za odabir režima rada odaberite tip
merenja koji želite da pregledate.
1)Kada je taster M pritisnut, prikazuje se ukupan broj
sačuvanih merenja, npr. N = 20.
DIAG.
USUAL
2) Zatim pritisnite M taster.
DIAG.
USUAL
se prikazuje kada broj
-» se prikazuje kada je broj
* «A»
* «-merenja
koji je prikazan predstavlja
manji od 12.
prosek svih vrednosti.
17
2)Ponovnim pritiskom na M taster prikazuje se
U «USUAL» režimu rada
prosek iz svih jutarnjih merenja.
1)Kada je M taster pritisnut, nakratko se prikazuje
ukupan broj sačuvanih merenja, npr. N=63, a odmah
zatim i prosek svih merenja sačuvanih u memoriji.
3) Pritiskom na taster M još jednom, prikazuje se prosek
svih večernjih merenja
pojedinačna očitavanja mogu biti pregledana uzastopnim
* Sva
pritiskanjem M tastera.
2)Sva pojedinačna očitavanja mogu biti pregledana
uzastopnim pritiskanjem M tastera.
Pojedinačna
očitavanja
18
SR
Pregled, brisanje i prenos izmerenih vrednosti (nastavak)
Brisanje merenja
Podaci iz «DIAG.» i «USUAL» režima rada mogu se
obrisati nezavisno jedan od drugog.
19
DIAG.DIAG.
USUAL
USUAL
DIAG.DIAG.
USUAL
USUAL
brisanja podataka, obavezno se konsultujte sa lekarom da
* Pre
li su izmerene vrednosti još uvek potrebne. Obrišite samo ona
merenja za koja ste sigurni da Vam više nisu potrebna.
1)Upotrebite prekidač za režima rada da biste
odabrali režim merenja koji želite da obrišete.
DIAG.
3)Otpustite taster M i pritisnite još jednom, dok simbol za
brisanje trepće. Brisanje se potvrđuje signalnim tonom
bip.
USUAL
2)Pritisnite i držite pritisnut M taster 7 sekundi sve
dokDIAG.
simbol za brisanje treperi.
USUAL
Pritisnite i držite 7 sekundi...
merenja u odabranom režimu rada će biti izbrisana. Izmerene
* Samo
vrednosti u drugom režimu rada moraju se obrisati nezavisno od
predhodnog režima.
M tastera za brisanje podataka, izbrisaće sve izmerene
* Pritiskanjem
vrednosti odabranog režima rada.
20
SR
Pregled, brisanje i prenos izmerenih vrednosti (nastavak)
Prenos izmerenih vrednosti
Prenos podataka na računar
Instalacija programa
1)Pokrenite program i povežite uređaj sa računarom
pomoću kabla koji ste dobili uz uređaj.
1)Ubacite CD u kućište CD-ROM-a u Vašem računaru.
Kliknite na «setup.exe» u direktorijumu na CD-u.
2)Pratite uputstva u instalacionom prozoru na Vašem
monitoru.
3)Kada je instalacija završena, pre upotrebe programa
ponovo pokrenite računar (restart).
WatchBP Analyzer Home
Version 1.0.0.7
Install CD
System Requirements: 550MHz CPU. 256MB Memory, 1024x768
pixel resolution, 256 color, CD-ROM drive, 1 free USB port, 40MB
free hard disk space, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista.
21
ed.
serv
©200
s Re
Right
8 Microlif
e Corporation. All
* Zahtevi sistema: 550MHz
CPU-a. 256MB memorije, rezolucija
1024x768 piksela, 256 boja, CD-ROM
pogon, 1 slobodan USB priključak,
40MB slobodnog mesta na disku,
Microsoft Windows 2000 / XP / Vista.
2)Ako je na ekranu monitora prikazan znak «Connected»,
povezivanje uređaja sa računarom je uspešno.
3)Za kreiranje novog zapisa unesite ime, jedinstveni
matični broj (ako se zahteva) i datum rođenja.
Programske naredbe
*
Pogledajte uputstvo za korišćenje programa za detaljnije informacije i uputstva.
Prenos podataka iz «DIAG.» režima rada
Kliknite na «Download»
Odgovarajuća vrednost
Možete uloniti oznaku iz polja za označavanje i
odgovarajuća vrednost se neće koristiti za izračunavanje
proseka.
Sačuvajte podatke
Klinkite na «Save», naziv datoteke se formira automatski iz
matičnog broja pacijenta i sufiksa «Dmode.xls».
Pregled podataka
Kliknite na «Patient Files»
Sačuvajte podatke iz «USUAL» režima
rada
Kliknite na "Download Usual Mode Data», naziv datoteke
formira se automatski iz matičnog broja pacijenta i sufiksa
«Umode.xls».
Štampanje liste podataka
Kliknite na «Print»
Brisanje memorije
Klinkite na «Clear Memory»
Zatvorite program
Klinkite na «Exit»
Molimo Vas da sačuvate podatke pre korišćenja «ClearMemory» ili «Exit» naredbe
22
SR
Baterije i strujni adapter
Indikator stanja baterije
Zamena istrošenih baterija
Kada su baterije istrošene do ¼ snage, znak za bateriju će
treptati svaki put kada se uređaj uključi.
Kada baterije zahtevaju zamenu, znak za bateriju
će treptati svaki put kada se uređaj uključi.
1)Otvorite odeljak za baterije na poleđini uređaja.
2)Zamenite baterije - proverite da li je ispravan
položaj polova na bateriji i u odeljku za baterije
kao što je označeno unutar odeljka za baterije.
4 nove, long-life (dugotrajne) 1,5 V, AA veličine
* Koristite
baterije.
* Nemojte koristiti baterije kojima je istekao rok trajanja.
baterije iz uređaja ako uređaj neće biti korišten
* Izvadite
duže vreme.
23
Korišćenje strujnog adaptera
WatchBP Home A uređaj takođe može raditi pomoću
Microlife strujnog adaptera (DC 6V, 600mA).
* Koristite samo Microlife strujne adaptere.
1)Priključite kabl adaptera u utičnicu napajanja WatchBP
Home A uređaja.
2)Priključite utikač adaptera u zidnu utičnicu. Kada je
strujni adapter priključen, baterija se ne troši.
24
SR
Bezbednost, zaštita, provera preciznosti i odlaganje uređaja
Bezbednost i zaštita
Ovaj uređaj može se koristiti samo u svrhe opisane
u ovom uputstvo. Uređaj se sastoji od osetljivih
komponenti i mora se koristiti pažljivo. Proizvođač ne
može biti odgovoran za štetu nastalu usled nepravilnog
korišćenja.
• Pobrinite se da deca ne koriste uređaj bez nadzora, neki
delovi su dovoljno mali i mogu se progutati.
• Aktivirajte pumpu samo kada je manžetna instalirana
• Ne koristite uređaj ako mislite da je oštećen ili ako bilo šta
funkcioniše neobično
• Pročitajte preostala sigurnosna uputstva u pojedinačnim
delovima uputstva za upotrebu.
• Mojte povezivati uređaj na računar dok se to ne zatraži od
strane računarskog programa.
25
Obratite pažnju na uslove čuvanja i rada opisane u delu
“Tehnički podaci” ovog priručnika.
Zaštititi uređaj od vode i vlage
Zaštititi uređaj od direktne sunčeve svetlosti
Zaštititi uređaj od visoke toplote i hladnoće
Izbegavajte izlaganje elektromagnetnim poljima,
kao kod onih koje proizvodi mobilni telefon
Nikada ne rasklapajte uređaj
Zaštitite uređaj od udaraca i padova
Održavanje uređaja
Čišćenje manžetne
Uređaj čistite mekom i suvom tkaninom.
NE perite manžetnu. NE peglajte presvlaku na manžetni.
Ne perite manžetnu.
Ne peglajte manžetnu.
Provera preciznosti
Odlaganje
Preporučujemo testiranje preciznosti WatchBP Home A
uređaja na svake 2 godine ili nakon mehaničkih udara
(npr. ispuštanja). Molimo Vas kontaktirajte Microlife
servis u vezi zakazivanja provere preciznosti.
Baterije i elektronski instrumenti moraju se odlagati u
skladu sa važećim lokalnim propisima, a ne kao otpad iz
domaćinstva.
26
SR
Poruke o greškama
Ako tokom merenja dođe do greške, merenje se
prekida i pojavljuje se poruka o grešci tj simbol «Er» ...
Vas da se posavetujete
• Molimo
sa Vašim lekarom ako se ovaj ili
bilo koji drugi problem učestalo
pojavljuje.
Ako mislite da su rezultati
neobični, molimo Vas
da pročitate pažljivo sve
informacije iz ovog uputstva .
•
27
Greška Opis
Potencijalni uzrok i
rešenje
«Er 1»
Signal
previše slab
Signali pulsa na manžetni
su previše slabi. Ponovno
postavite manžetnu i
ponovite merenje.
«Er 2»
Greška u
signalu
Tokom merenja
detektovane su greške
u signalu na manžetni,
uzrokovane npr. pokretom ili
napetošću mišića. Ponovite
merenje, držeći ruku mirno.
«Er 3»
Nema
pritiska u
manžetni
Odgovarajući pritisak
ne može biti postignut u
manžetni. Možda je došlo do
curenja. Zamenite baterije
ako je potrebno. Ponovite
merenje.
«HI»
Puls ili
pritisak u
manžetni
je previše
visok
Odgovarajući pritisak
ne može biti postignut u
manžetni. Možda je došlo do
curenja. Zamenite baterije
ako je potrebno. Ponovite
merenje.
«Er 5»
Nenormalan
rezultat
Merni signali su netačni
i rezultat ne može biti
prikazan. Pročitajte
postupak za obavljanje
pouzdanog merenja i
ponovite merenje
«LO»
Prenizak
puls
Puls je prenizak (manje od 40
otkucaja u minuti). Ponovite
merenje.
28
SR
Važne činjenice o krvnom pritisku i merenju kod kuće
Da li merenje krvnog pritiska kod kuće
ima značaja?
• Puls predstavlja broj otkucaja srca u minuti.
• Konstantno visok krvni pritisak može narušiti Vaše
zdravlje i mora se lečiti!
Da. Američko udruženje za srce i
Evropsko društvo za hipertenziju su
pokazali da je merenje krvnog pritiska
kod kuće važno u određivanju tačnog
krvnog pritiska.
• Uvek se posavetujte sa Vašim lekarom u vezii izmerenih
vrednosti krvnog pritiska i recite mu / joj ako ste
primetili nešto neobično ili kada niste sigurni u iste.
Nikad se ne oslanjajte samo na jedno merenje
krvnog pritiska.
• Postoje mnogi uzroci preterano visokih izmerenih
• Krvni pritisak je pritisak krvi koja teče u arterijama
proizveden pumpanjem srca. Uvek se mere dve
vrednosti, sistolna (gornja) vrednost i dijastolna
(donja) vrednost.
29
vrednosti krvnog pritiska. Lekar će Vam ih detaljnije
objasniti i pružiti Vam odgovarajuće lečenje.
• Krvni pritisak je podložan promenama kako dan
odmiče, a može biti pod uticajem emocija, fizičkog
napora i drugih okolnosti.
Procena izmerenih vrednosti krvnog pritiska
Vrsta
Sistolni
Dijastolni
U tablici sa desne strane klasifikovani su podaci za
vrednosti krvnog pritiska za odrasle u skladu sa
preporukama Evropskog društva za hipertenziju (ESH) u
2007. Podaci su u mmHg.
Optimalan
< 120
< 80
Normalan
120 - 129
80 - 84
Povišen normalan
130 - 139
85 - 89
Viša vrednost je ona koja određuje procenu . Primer:
očitavanje vrednosti između 150/85 ili 120/98 mmHg
pokazuje «hipertenziju 1. stepena ».
Hipertenzija 1. stepena
140 - 159
90 - 99
Hipertenzija 2. stepena
160 - 179
100 - 109
Hipertenzija 3. stepena
180
lzolovana sistolna
hipertenzija
140
110
< 90
30
SR
Tehnički podaci
Radna
temperatura:
Temperatura
skladištenja/
vlažnost:
Težina:
Dimenzije:
Postupak
merenja:
Metoda:
Merni opseg:
Prikaz pritiska u
manžetni :
Izvor napajanja:
31
• 10 do 40 °C (50 - 104 °F)
• -20 do 50 °C (-4 - 131 °F)
• 15 - 90 % maksimalna relativna vlažnost
• 385 g (uljučujući i baterije)
• 150 x 100 x 50 mm
• Oscilometrijska metoda, prema Korotkovu
• Faza I sistolna, faza V dijastolna
• 30 - 280 mmHg – krvni pritisak
• 40 - 200 otkucaja u minuti - puls
• Raspon: 0 - 299 mmHg
• Rezolucija: 1 mmHg
• Statična preciznost: pritisak u granicama od ± 3
mmHg
• Preciznost pulsa: ± 5% od očitane vrednosti
• 4 x 1.5 V baterije; veličine AA
• Mrežni adapter 6V DC, 600 mA (opciono)
Odgovara
standardima:
• Uređaj odgovara zahtevima standarda za
neinvazivno praćenje krvnog pritiska:
EN 1060-1
EN 1060-3
EN 1060-4
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Elektromagnetna • Uređaj ispunjava odredbe standarda
kompatibilnost:
IEC 60601-1-2.
Odredbe Direktive EU 93/42/EEC za medicinska
sredstva klase Ila, su ispunjeni.
Tip BF - primenjeni deo
Referentni broj
Serijski broj
Proizvođač
Microlife zadržava pravo na izmenu tehničkih podataka bez prethodnog pismenog
obaveštenja.
Garantni list
Ovaj uređaj je pokriven petogodišnjom garancijom
koja važi od datuma kupovine. Garancija važi samo
uz priloženi garantni list koji popunjava vlasnik
sa potvrdom o datumu kupovine i/ili računom/
fakturom. Baterije, manžetne i potrošni delovi nisu
obuhvaćeni ovom garancijom.
Proizvod: WatchBP Home A
Broj proizvoda: BP 3MX1-3
Datum:
Ime:
Adresa:
Datum:
Telefon:
E-mail:
Proizvođač:
Evropa / Bliski Istok / Afrika
Azija
Severna / Centralna / Južna Amerika
Microlife WatchBP AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Tel +41 71 727 7000
Fax +41 71 727 7011
Email: [email protected]
www.watchbp.com
Microlife Corporation
9F, 431, RuiGang Road, NeiHu
Taipei, 114, Taiwan, R.O.C.
Tel +886 2 8797 1288
Fax+886 2 8797 1283
Email: [email protected]
www.watchbp.com
Microlife Medical Home Solutions, Inc.
2801 Youngfield St., Suite 241
Golden, CO 80401, USA
Tel +1 303 274 2277
Fax +1 303 274 2244
Email: [email protected]
www.watchbp.com
Nosilac Rešenja za upis u Registar
medicinskih sredstava,uvoznik i distributer:
R&B MEDICAL Company
Ljuba Vučkovića 22/20
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 346 2129, 2496 179
e-mail: [email protected]
www.rbmedical.co.rs
Broj Rešenja:
_____________________
Datum izdavanja Rešenja:
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
________________
IB WatchBP Home A 3MX1-3 0512
Download

Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska Watch BP home A za