ZAPISNIK
sa Godišnje Skupštine Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada
Subotice koja je održanau ponedeljak,09.06.2014.godine sa početkom u 18
časova u Svečanojsali Sportskog Saveza Grada Subotice, Park Rajhl
Ferenca 12,Subotica.
Prisutni:Vjekoslav Ostrogonac – Član Gradskog veća zadužen za oblasti sport,
omladina
iturizam,
Merima
Kulić–
Sekretar
saveza
“Sport
za
sve”,ZvonkoVuković – Predsednik Saveza, Srđan Dakić – Predsednik Aktiva
nastavnika srednjih škola, Siniša Repija – Predsednik Aktiva nastavnika
osnovnih škola, Nađ Varjaš Arpad – Predsednik Nadzornog odbora, Nemanja
Babović, Matija Nađ Olajoš, Sabina Topčagić Ujvari, Marija Vig, Anita Đurić,
Šandor Juhas, Branislav Teofilović, Zdravko Cetić, Dragan Ristić, Dejna
Baki, Sonja Kopunović, Dako Damjanović, Nikola Balažević, Željko
Vignjević, Tomislav Rac, Nikola Milutinović, Minja Lazin, Dragica Ilijev,
Dejan Vuković i Radoslav Svirčev – Generalni sekretar saveza.
Predsednik Saveza, Zvonko Vuković je otvorio Skupštinu i pozdravio sve
prisutne poželevši im uspeh u radu i predložio sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor radnih tela,
• Predsedništvo: Zvonko Vuković, Srđan Dakići Radoslav
Svirčev,
• Verikaciona komisija: Sabina Topćagić Ujvari, Sonja
Kopunović i Dejna Baki,
• Overivači zapisnika: Branislav Teofilović i Anita Đurić,
• Zapisničar: Marija Vig.
Predlozi su jednoglasno usvojeni.
Verifikaciona komisija je konstatovala daSkupština može punopravnoda
radi, obzirom da je od 29 članova prisutan 21 delegat.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, održane 06.06.2014.
Zvonko Vuković je predložio članovima Skupštine da se usvoji zapisnik
sa prethodne sednice, jer je dostavljen delegatima u elektronskoj formi u
toku prethodne nedelje.Zapisnik je jednoglasno usvojen.
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu za školsku 2013/2014.
Zvonko Vukovićje podneo izveštaj o radu za školsku 2013/2014.
Izveštaj o radu za 2013/2014.Godinu
Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice je svoj rad
organizovao u dva dela i to kroz aktivnosti u toku I i II polugodišta školske
2013/2014. godine .
Aktivnost našeg saveza se odvijala u sklopu važećih propisa kroz:
- Savez za školski sport Srbije,
- Savez za školski sport Vojvodine,
- Severnobački okrug,
- Grad Subotica,
- Ministarstvo omladine i sporta Srbije,
- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije,
- Sportski savez Srbije i
- Sportski savez grada Subotice.
U toku godine su održana takmičenja u svih 10.zvaničnih sportova:
- Stoni tenis,
- Plivanje,
- Sportska gimnastika,
- Atletika,
- Streljaštvo,
- Košarka,
- Odbojka,
- Rukomet,
- Mali fudbal i
- Male olimpijske igre.
Na teritoriji Grada Subotice organizovali smo sledeća takmičenja:
- Kvalifikaciona gradska prvenstva u košarci, odbojci, rukometu i malom
fudbalu.
- Gradska prvenstva u stonom tenisu, košarci, rukometu, odbojci i
malom fudbalu.
- Okružna prvenstva u stonom tenisu, plivanju, sportskoj gimnastici,
atletici, streljaštvu, košarci, odbojci, rukometu i malom fudbalu.
- Međuokružno prvenstvo u malom fudbalu.
Školska takmičenja su održana u:
- Subotici,
- Paliću,
- Bajmoku,
- Bačkoj Topoli,
- Malom Iđošu i
- Feketiću.
Savez je učestvovao ili organizovao i sledeće aktivnosti:
- Projekat: "Sport u škole" u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije,
- "Kup Tolerancije" za 2013.godinu, u saradnji sa Savezom za školski
sport Vojvodine,
- Prvenstvo Vojvodine u rukometu za učenike 5-6 razreda osnovnih
škola, u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine,
- Prvenstvo Vojvodine u atletici za učenike 1-4 i 5-6 razreda
osnovnih škola, u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine,
- Održana je prezentacija “Strategija razvoja školskog sporta
Vojvodine od 2014. do 2017. godine”,
- 7. “Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine”u Somboru
- Liga SU šampiona u košarci, odbojci, rukometu i malom fudbalu,
- Potpisan je Protokol o saradnji sa Crvenim krstom Subotice, koji je
realizovan na većini školskih takmičenja.
Sajt saveza, www.skolskisportsubotice.com je ovih dana započeo sa radom.
Njegova puna aktivnost je predviđena za početak školske 2014/2015.godine i
tada će sve neophodne informacije o našem radu i aktivnostima u školskom
sportu biti dostupne i široj javnosti.
Savez je u toku godine imao veoma uspešnu saradnju sa:
- Lokalnom samoupravom,
- Sportskom ambulantom Doma zdravlja Subotica,
- JKP "Stadion"
- FK "Spartak" Subotica,
- STK "Spartak" Subotica,
- SRC "Prozivka" Subotica,
- AK "Spartak" Subotica,
- Crvenim krstom Subotice,
- Školama suorganizatorima školskih takmičenja.
U sklopu redovnih aktivnosti Saveza, održano je:
- 12 sastanaka Upravnog odbora,
- 6 sastanka Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja,
- 2 sastanaka Nadzornog odbora i
- Sastanak Skupštine Saveza.
Sva takmičenja u kojima su učestvovali učenici sa teritorije Grada Subotice su
održana po propozicijama Saveza za školski sport Srbije i bila su
besplatna. Učenici su imali ispravne takmičarske legitimacije, što je u značajnoj
meri podiglo regularnost takmičenja.
Rezultati rada, uz sve obaveze koje su postavljene pred Savez, se pre svega
gledaju u broju učenika koji su bili aktivni u ovoj školskoj godini.
Na takmičenjima su učestvovali učenici 21 osnovne i svih 8 srednjih škola
sa preko 3.000 učenika.
U toku školske 2013/2014.godine održano je ukupno 82 takmičenja, što je
iziskivalo veliki napor, ali su se sva takmičenja uspešno organizovala.
Zahvaljujući razumevanju Lokalne samouprave, takmičenja su se organizovala i
van grada pa je tako popularisan školski sport i u manjim sredinama.
Takmičenja su se održavala na školskim terenima, a kada to nije bilo u moguće,
ona su se odvijala na objektima JKP “Stadion”.
Škole domaćini su se potrudili da se prvenstva održe u najboljim mogućim
uslovima. Suđenje je bilo povereno matičnim sudijskim organizacijama i na njihov
rad nije bilo većih primedbi. Saradnja između kolega, profesora fizičkog
vaspitanja je bila na visokom nivou te je kompletna slika o održanim
takmičenjima bila više nego pozitivna.
Iako sportski rezultati nisu u prvom planu, treba istaći da su u subotički učenici u
protekloj godini dostojno prezentovali svoje škole kao i grad Suboticu. Osvojeno
je više prvih mesta na republičkim i pokrajinskim prvenstvima kao i na SOŠOV-u,
a neka takmičenja po sportovima još uvek nisu završena. Realno je očekivati da
će se dosadašnji ostvareni rezultati i poboljšati.
Na nedavno završenom SOŠOV-u u Somboru, osvojili smo 27 medalja, 6 zlatnih,
12 srebrnih i 9 bronzanih.
Zlatne medalje su osvojili:
•
•
•
•
•
•
Noemi Vakula, OŠ “Kizur Ištvan” - gimnastika,
Dario Bašić Palković, OŠ “Sveti Sava” - atletika,
Adrijana Vilagoš, OŠ “Adi Endre” - atletika,
Der Teodora, OŠ “Sonja Marinković” - plivanje,
Sara Evetović, OŠ “Serčenji Ištvan” – plivanje,
Novak Savić, OŠ “Kizur Ištvan” – plivanje.
Srebrnu medalju je osvojila OŠ “Sonja Marinković” u malom fudbalu.
Politehnička škola u odbojci i ESŠ “Bosa Milićević” u ženskoj košarci su bili
pobednici naKupu tolerancije. Kao nagradu za ostvareni rezultat učenici su za
nagradu boravili na višednevnoj ekskurziji u Nemačkoj, a škole su dobile po
100.000,00 dinara.
Što se tiče takmičenja u organizaciji lokalne samouprave pod nazivom "Liga
SUšampiona" za učenike 5-6 razreda osnovnih škola, kroz ligu se popularisalo
uz takmičenje i druženje između učenika.Treba istaći podatak da je oko 600
učenika ove školske godine oko uzelo učešća, a najbolje plasiranim školama su
uručeni pehari i diplome. Dalji razvoj školskog sporta se upravo bazira na
učestvovanju u takmičenju ove uzrasne kategorije učenika. Grad Subotica je to
prepoznala pa su ova takmičenja vise nego uspešno realizovana.
Na kraju školske 2013/2014.godine, proglašene su najuspešnije osnovne i
srednje škole.
Kriterijumi za proglašavanje najuspešnijih škola bili su isti kao prošle školske
godine:
- Ostvareni sportski rezultat,
- Broj sportova u kojima su škole učestvovale,
- Broj učenika na takmičenjima.
Osnovne škole - učenici:
Srednje škole - učenici:
1. “Kizur Ištvan”
11
1. TŠ “Ivan Sarić”
2. “Sonja Marinković” 8
2. Gimnazija “S. Marković”
3. “Hunjadi Janoš”
5
3. Politehnička škola
12
8,5
5
Osnovna škola – učenice:
1. “Majšanski put”
8
2. “Ivan Milutinović”
6
3. “Vuk Karadžić”
6
5
4
3
Srednja škola – učenice:
1. ESŠ “Bosa Milićević”
2. Gimnazija “S. Marković”
3. Politehnička škola
Najuspešnijim školama su dodeljene diplome i pehari.
Saradnja sa lokalnim sredstvima informisanja je bila na zadovoljavajućem nivou.
Aktivnosti Saveza su ispraćene na obostrano zadovoljstvo, iako ima prostora za
poboljšanje saradnje.
Kada se podvuče crta o ostvarenim rezultatima u ovoj školskoj godini,
možemo konstatovati da smo uz masovnost imali i zapažen sportski
rezultat. Broj učenika na takmičenjima je značajno povećan a to je
iziskivalo dodatni napor u organizaciji rada saveza. Bez nastavnika, koji su
uložili mnogo truda, sve gore navedeno u izveštaju se ne bi moglo
realizovati. Bilo je i pojedinačnih propusta, ali su oni bili minimalni i nisu
uticali na opštu sliku o radu Saveza koja je vise nego pozitivna.
Sredstva koja je Savez dobio od Lokalne samouprave, kroz redovan
godišnji progran rada, nije bio dovoljan za njegovu uspešnu realizaciju.
Zahvaljujući razumevanju problema, kroz posebne programe rada, uspešno
je finansijski završena 2013.godina, a sve zaostale obaveze koje je Savez
imao iz prethodnih godina su izmirene.
Zbog evidentno povećanog interesovanja za školski sport kao i nove
strategije Akcionog plana razvoja školskog sporta u narednim godinama, u
zavisnosti od toga koliko će sredstava biti odobreno od strane Lokalne
samouprave, zavisiće i njegova realizacija.
Nakon kraće diskusije, izveštaj o radu je jednoglasno usvojen.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.Godinu
Arpad Nađ Varjaš, predsednik Nadzornog odbora, je pročitao
finansijski izveštaj za 2013.godinu koji su usvojili Nadzorni odbor i
Upravni odbor, a na završni račun lokalna samouprava nije imala
primedbi.
Finansijski izveštaj za 2013. godinu
Redovan program: Ugovor br: II-401-1479/2012 od 29.12.2012.
•
Potpisan ugovor sa gradom na ukupan iznos sredstava:
1.694.000,00
Zahtev:
Odobreno:
1. 19.03.2013.
204.240,00
2. 19.05.2013.
595.690,00
204.240,0022.03.2013.Izvod
447.733,33
3. 16.09.2013. 243.310,00
839.000,00
•
Ukupno:
br.
11.
204.240,00
31.05.2013.Izvod br. 26. 391.450,00
26.12.2013.Izvod br. 62. 243.310,00
Isplate bruto plata sekretara saveza u toku 2013. godine:
774.224,75
•
Zahtev:
Materijalni troškovi: ( Odobreno: 92.000,00 )
Odobreno:
Ukupno:
26.02.2013. 12.880,00
07.03.2013.Izvod. br.8. 12.880,00 12.880,00
25.06.2013. 26.076,70
08.07.2013.Izvod br. 38.26.076,70
38.956,70
31.10.2013. 15.728,53
07.11.2013.Izvod br. 58.15.728,53
54.685,23
25.11.2013. 23.388,75
13.12.2013.Izvod br. 65.23.388,75 78.073,98
25.12.2013. 20.752,98
13.01.2014.Izvod br. 03. 20.752,98
98.826,96
Rekapitulacija:
Godišnji program:
Bruto plata:
774.224,75
Materijalni troškovi:
1.712.051,71
839.000,00
98.826,96
Na rekapitulaciju se dodaju dva posebna programa:
1. 90.000,00 - Dugovi iz 2012. godine,
2. 101.000,00 - Uz Projekat “BUDI FIT” Telekom MT:S i VIP mobile.
Finansijski izveštaj za 2013.godinu je jednoglasno usvojen.
5. Donošenje odluke o usvajanju Plana i programa radaza 2014i 2015.
Predsednik Skupštine, Zvonko Vuković,je izneo Plan i program rada
za 2014. koji je Upravni odbor usvojio na svoj sednici 24.01.2014. kao i
Plan i program rada za 2015. koji je UO usvojio 09.06.2014.
Predsednik Saveza podnosi Planove i programe rada kao izveštajeo
radu Skupštini prema školskoj godini, a Lokalnoj samoupravi prema
kalendarskoj godini.
Skupštini je predloženo da usvojiPlan i program rada za 2014. god.
kao i Plan i program rada za 2015 godinu koji svakako treba dostaviti
Gradu Subotica do 30.06.2014. godine.
Plan i program rada za 2014. godinu je jednoglasno usvojen.
Plan i program rada za 2015. godinu je jednoglasno usvojen.
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog plana za 2014.i 2015.
Predsednik Saveza,Zvonko Vuković, je ponovio da se i Finansijski
planovi usvajaju po istom principu kao Planovi i programi rada pa je
predložio Skupštini da se usvojiFinansijski plan za 2014.iFinansijski
plan za 2015.godinu.
Finansijski plan za 2014. godinu je jednoglasno usvojen.
Finansijski plan za 2015. godinu je jednoglasno usvojen.
7. Proglašenje najuspešnijih škola u školskoj 2013/2014. godini
Radoslav Svirčev, generalni sekretar Saveza je pročitao plasman
najuspešnijih škola u ovoj školskoj godini.
Osnovne škole – učenici: 1. OŠ “Kizur Ištvan”
2. OŠ “Sonja Marinković”
3. OŠ “Hunjadi Janoš” Čantavir
Osnovne škole – učenice: 1. OŠ “Majšanski put”
2. OŠ “Ivan Milutinović”
3. OŠ “Vuk Karadžić” Bajmok
Srednje škole – učenici: 1. TŠ “Ivan Sarić”
2. Gimnazija “Svetozar Marković”
3. Politehnička škola
Srednje škole – učenice: 1. ESŠ “Bosa Milićević”
2. Gimnazija “Svetozar Marković”
3. Politehnička škola
8. Dodela plaketa nastavnicima koji su prethodne školske godine otišli u
penziju
U školskoj 2013/2014.godini, koleginica Dragica Ilijev je otišla u
zasluženu penziju pa joj je uručena plaketa Saveza.
9. Radoslav Svirčev je obavestio članove Skupštine da je počeo sa
radom sajt saveza www.skolskisportsubotice.com, a da će sajt u punoj
aktivnosti biti odškolske 2014/2015. Godine (01.09.2014. godine).
Preko sajta ćese škole, nastavnici i svi zainteresovani obaveštavati o
predviđenim takmičenjima, pravilnicima, rezultatima i svim ostalim
dešavanjimau radu Saveza.
Radoslav Svirčev se zahvalio svim koleginicama i kolegama na
saradnji jer ovako obiman program rada ne bi bilo moguće realizovati
da nije bilo uspešne saradnje kao i pomoći Grada Subotice.
Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice
je postavio visoke standarde rada, a zbog obaveza Saveza koje se
konstantno povećavaju, neophodan je i dodatan napor svih nas za
njegovu realizaciju.
Skupština je završila sa radom u 18:45.
Subotica, 09.06.2014.
Zvonko Vuković
Download

Z A P I S N I K sa Godišnje Skupštine Saveza za školski sport i