Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Crna Gora
Državna revizorska institucija
DRI broj: 4012-05-120/6
Podgorica, 28.02.2014.god.
IZVJEŠTAJ
O REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
OPŠTINE PLUŽINE
ZA 2012. GODINU
Konačan izvještaj
Podgorica, februar 2014. godine
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
MIŠLJENJE, PREPORUKE I MJERE
Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta
revizije (broj 01-92 od 10.02.2014.godine) na preliminarni izvještaj DRI (broj 40112-05-1od 24.01.2014.
godine), a u skladu sa članom 12 Zakona o državnoj revizorskoj instituciji i članom 50 Poslovnika
državne revizorske institucije, nadležni kolegijum u sastavu Dragiša Pešić, rukovodilac Kolegijuma član Senata i Nikola Kovačević, član Kolegijuma – član Senata, na sjednici Kolegijuma održanoj
26.02.2014. godine usvojio je:
KONAČNI IZVJEŠTAJ
o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Na osnovu revizijom utvrđenog činjeničnog stanja nadležni kolegijum DRI se u razumnoj mjeri
uvjerio da Završni račun budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu sadrži materijalno značajne greške i
da prikazane aktivnosti, informacije i transakcije, nijesu bile u svim materijalno značajnim aspektima u
skladu sa važećim propisima.
Revizijom je utvrđeno da se materijalno značajne greške u Završnom računu budžeta Opštine
Plužine za 2012. godinu, odnose na sprovođenje Zaključka o preusmjeravanju sredstava donesenog
nakon isteka fiskalne 2012. godine u ukupnom iznosu od 285.885,00€ na Završni račun Budžeta za
2012. godinu, od čega se iznos od 76.645,00€ odnosi na preusmjeravanje sredstava dok se iznos od
209.250,00€ odnosi na korekciju računa 44162 kapitalni izdaci na račune subanalitike u istom iznosu.
Zbog naknadno sprovedenih preusmjeravanja u Završnom računu budžeta nijesu iskazana
prekoračenja u ukupnom iznosu od 47.776.41€. Revizijom su utvrđena i plaćanja u ukupnom iznosu od
18.440,00€, licima angažovanim bez zaključenih ugovora i bez obračunatih i uplaćenih obaveza po
osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, opštinskog prireza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
u zavisnosti da li je lice osigurano po drugom osnovu. Revizijom je konstatovano i da su pojedina
uzorkom obuhvaćena plaćanja vršena na bazi nepotpune dokumentacione osnove u iznosu od
11.348,19€.
Revizijom pravilnosti poslovanja utvrđeno je da Opština nje u popunosti ispoštovala odredbe
člana 51 i 26 Zakona o budžetu, člana 51 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, člana 18 Zakona
o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u dijelu uspostavljanja unutrašnje revizije, odredbe člana
30,38,117 i 118 Zakona o javnim nabavkama, člana 43,46 i 47 Zakona o državnoj imovini i člana 21
Zakona o finansiranju političkih partija.
Na osnovu navedenog, nadležni Kolegijum DRI izražava Uslovno mišljenje na Završni račun
Budžeta i usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima.
PREPORUKE I MJERE
1. Opština je Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, za obavljanje specifičnih
poslova predvidjela osnivanje Komunalne policije, Službe zaštite i Centra za informacioni
2
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
sistem za koje Pravilnikom o untrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta u lokalnoj
upravi, broj 01-1042 od 28.09.2011. godine, donesenim od strane predsjednika Opštine, nijesu
utvrđena rukovodeća radna mjesta, kako je propisano čl 6 Uredbe o službenim zvanjima
lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave.

Preporuka: Neophodno je uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u lokalnoj upravi sa Odlukom o organizaciji i načinu
rada lokalne uprave i Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i
namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave u cilju
pokrivanja upravnih oblasti iz nadležnosti Opštine.
2. Prilikom objavljivanja Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Plužine za 2012.godinu u
“Sl. list CG - opštinski propisi, br. 023/13, nije objavljen raspored sredstava Budžeta po
potrošačkim jedinicama i bližim namjenama u Posebnom dijelu budžeta.

Preporuka: Neophodno je shodno članu 51 i 26 Zakona o budžetu objavljivati
Odluku o Završnom računu budžeta Opštine koja sadrži opšti i posebni dio.
3. Preusmjeravanje sredstava izvršeno naknadno nakon isteka budžetske godine, shodno
Zaključku predsjednika Opštine, broj 01-216 od 25.03.2013. godine za budžet ostvaren u
fiskalnoj 2012. godini, u iznosu od 285.885,00€, nije izvršeno u skladu sa odredbama člana
51 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je utvrđeno da u slučaju nastanka
okolnosti koje nisu bile poznate u vrijeme usvajanja budžeta predsjednik može vršiti
preusmjeravanje sredstava. Sprovedenim Zaključkom o preusmjeravanju sredstava dio
sredstava u iznosu od 76.645,00€ odnosi se na preusmjeravanje sredstava dok se iznos od
209.250,00€ odnosi na korekciju računa 44162 kapitalni izdaci na račune subanalitike u istom
iznosu. Zbog sprovedenih preusmjeravanja nakon isteka budžetske godine u Završnom računu
budžeta nijesu iskazana prekoračenja u ukupnom iznosu od 47.776,41€.

Preporuka: Neophodno je da Opština u toku fiskalne godine, u slučaju nastanka
okolnosti koje nisu bile poznate u vrijeme usvajanja budžeta, po prethodno
donijetim rješenjima o preusmjeravanju sredstava sprovodi preusmjeravanja,
kako bi se izdaci realizovali na teret planiranih sredstava, a ne naknadno nakon
isteka fiskalne godine.
4. Opština Plužine nije u skladu sa članom 18 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola i
članom 4 Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru uspostavila unutrašnju
reviziju.

Preporuka: Neophodno je da Opština uspostavi Unutrašnju reviziju u skladu sa
Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i
Uredbom o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru.
5. Uvidom u dokumentacionu osnovu na bazi koje je izvršena realizacija izdataka, utvrđeno je da
su pojedina plaćanja izvršena na osnovu:
-
Rješenja koja ne sadrže obrazloženja sa precizno opisanim osnovom i pozivom na
dokument u skladu sa kojim se vrše plaćanja,
Nepotpune dokumentacije za uzorkom obuhvaćenu realizaciju izdataka u iznosu od
11.348,19€.
3
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
-
Odluka u kojima je iznos naknade utvrđen u visini najniže cijene rada, koja nije u primjeni,
donošenjem novih zakonskih rješenja.
Računa u kojima je iskazan broj ugovora, različit od broja Ugovora koji smo imali na uvid.

Preporuka: Neophodno je plaćanja sa Konsolidovanog računa trezora realizovati
na osnovu potpune dokumentacione osnove i rješenja koja sadrže precizna
obrazloženja u skladu sa kojima se vrši budžetska potrošnja. Takođe, potrebno
je izmijeniti interna akta u kojima je osnov naknade utvrđen prema najnižoj cijeni
rada koja nije u primjeni, shodno važećim zakonskim rješenjima.
6. Opština je u fiskalnoj 2012. godini preko blagajne izvršila jednokratno isplatu regresa za 31
zaposlenog u iznosu od po 250,00€, što nije u skladu sa Uputstvom za obračun bruto zarada
prema kojem je u okviru startnog dijela zarade uključena 1/12 regresa i topli obrok.

Preporuka: Neophodno je da se Opština pridržava Uputstva za obračun bruto
zarada u skladu sa kojim je u okviru startnog dijela zarade uključena 1/12
regresa i topli obrok.
7. U periodu održavanja izbora u organima Opštine su otpočela sa radom 4 pripravnika što nije
u skladu sa odredbama člana 21 Zakona o finansiranju političkih partija1.

Preporuka: Opština treba da se pridržava odredbi člana 21 Zakona o finansiranju
političkih partija.
8. Revizijom je utvrđeno da za uzorkom obuhvaćena angažovanja ugovorima o djelu u neto
iznosu od 6.052,00€, angažovanja za rad u komisijama u neto iznosu od 2.270,00€ i ostala
angažovanja za koja nije zaključen ugovor u neto iznosu od 18.440,00€, Opština nije iskazivala
visinu naknada u bruto iznosu i nije vršila obračun i uplatu poreza na dohodak fizičkih lica,
opštinskog prireza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučajevima kada
angažovana lica nijesu osigurana po drugom osnovu.
 Preporuka: Za angažovanja lica za učešća u radu komisija, angažovanja
ugovorima o djelu i ostala angažovanja neophodno je zaključivati Ugovore o
angažovanjima u bruto iznosu, definisati prava i obaveze ugovornih strana i
prilikom isplate ugovorenog iznosa izvršiti obračun i uplatu Poreza na dohodak
fizičkih lica, opštinskog prireza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u
zavisnosti da li je lice osigurano po drugom osnovu.
9. Uvidom u dokumentaciju za jednokratna socijalna davanja ustanovljeno je da je Opština vršila
isplate istim licima više puta, iako se sa ovog izdataka vrši isplata jednokratnih socijalnih
pomoći, pri čemu su gotovinskim sistemom plaćanja uzorkom obuhvaćene isplate iznosile
33.340,00€.

1
Preporuka: Neophodno je jednokratna socijalna davanja dodjeljivati na osnovu
priložene validne dokumentacije nespornih podnosilaca zahtjeva za dodjelu
pomoći, koristeći gotovinska plaćanja u najneophodnijim slučajevima.
"Sl. list Crne Gore", br. 42/11, 60/11, 01/12
4
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
10. Opština je preko blagajne izvršila gotovinske isplate u iznosu od 166.937,76€, od čega se
iznos od 40.193,50€, odnosi na naknade skupštinskim odbornicima, iznos od 3.900,00€ na
ostale naknade, iznos od 15.967,85€ na izdatke za materijal i usluge, iznos od 6.756,60€ na
tekuće održavanje, iznos od 58.322,00€ na transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i
javnom sektoru, dok je iznos od 10.110,00€ realizovan sa izdatka tekuće budžetske rezerve.

Preporuka: Neophodno je da Opština gotovinski sistem plaćanja koristi samo za
podmirivanja kontinuiranih potreba koje se ne mogu efikasno obaviti preko
uobičajenog sistema plaćanja trezora.
11. Uzorkom obuhvaćeni izdaci u iznosu od 22.424,10€ za transfere obrazovanju opredijeljeni su
na ime finansijske pomoći za učešće učenika u ekskurziji, za finansiranje prevoza prosvjetnih
radnika i učenika na zahtjev obrazovne institucije, za pomoć u nabavci udžbenika.
Prevoz nastavnog osoblja i učenika, u iznosu od 5.030,00€, izvršen je angažovanjem fizičkih
lica bez zaključenih ugovora, a u skladu sa zahtjevima JU Osnovna škola “Bećko Jovović”,
Stabna u prevozu nastavnog osoblja i za pokriće troškova prevoza učenika. Učešće Opštine
za realizovanje maturske ekskurzije u iznosu od 5.610,00€, izvršeno je uplatom na bankarski
račun učenika koji je odabran za predstavnika učesnika ekskurzije, a u skladu sa zahtjevom za
sponzorstvo.
 Preporuka: Neophodno je da Opština sredstva na ime sponzorstva učenicima,
kao i sredstva za pokriće troškova prevoza nastavnog osoblja i učenika realizuje
na osnovu zahtjeva obrazovne institucije, prenosom opredijeljenih sredstava na
žiro račun Obrazovne institucije ili davaocima usluga po ispostavljenim
računima, a ne na žiro račun učenika i angažovanjem lica za usluge prevoza bez
ugovaranja usluge.
12. U fiskalnoj 2012. godini Opština je za finansiranje aktivnosti u sportu izdvojila sredstva u iznosu
od 39.589,43€.
Opština nije imala ustanovljene organe ili referate koji bi se bavili predlaganjem aktivnosti za
unaprjeđenje sporta na teritoriji Opštine i za dio finansiranja aktivnosti u sportu nije raspolagala
sa potpunom dokumentacionom osnovom za utrošena sredstva.
 Preporuka: Neophodno je da Opština u narednom periodu finansira aktivnosti u
sportu u skladu sa Odlukom o finansiranju aktivnosti u sportu donesenom od
strane Skupštine opštine2. Da angažovanja lica za unaprjeđenje sporta na
teritoriji Opštine, u skladu sa zaključenim ugovorima i obračunatim i uplaćenim
obavezama po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza na porez i
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučajevima kada angažovano lice
nije osigurano po drugom osnovu, evidentira na računu ugovorene usluge.
13. Za izvođenje radova na izgradnji lokalnih puteva, u skladu sa sprovedenim postupkom javnih
nabavki zaključen je Ugovor br.01-875 od 22.09.2011. godine, između Opštine i izvođača
radova sa rokom završetka radova od 40 dana. Uz Ugovor, br. 01-875 od 22.09.2011. godine
zaključeni su i Aneks br.1, br. 01-875/3, kojim se članom 5 rok završetka radova od 40 dana
mijenja najkasnije do 30. Aprila 2012.godine, Anex 2 br. 01-875/4 od 30.12.2011. godine i
2
„Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 2 /14
5
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Anex 3 br. 01-875/5 od 30.04.2012. godine kojim se član 5 Ugovora mijenja i kojim se izvođač
obavezuje da radove kompletno dovrši i preda Naručiocu na upotrebu najkasnije do 30.
septembra 2012. godine. Prekoračenje roka završetka radova odstupa od roka utvrđenog
javnim pozivom br. 03/11 od 28.06.2011. godine i Ugovorom br. 01-875 od 22.09.2011. godine.

Preporuka: Neophodno je da Opština definiše realan rok završetka radova u
postupcima javnih nabavki i zaključenim Ugovorima.
Sa računa izdataka za lokalnu infrastrukturu, realizovana su sredstva u iznosu od 482.000,00€
na osnovu privremenih situacija broj 1,2 i 3 u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude
br. 01-76 od od 25.07.2012. godine i Ugovorom o građenju br.01-778 od 06.08.2012. godine
za pripremu i asfaltiranje lokalnih puteva u dužini 5 km, popravci asfaltnog zastora u naselju i na
lokalnim putevima i škarpiranju kosina-zasijeka. Uvidom u dokumentaciju ustanovili smo da je
Privremena situacija broj 1 zavedena pod brojem 04/1669 od 03.08.2012. godine u iznosu od
258.695,19€, odnosno tri dana ranije u odnosu na datum zaključenja Ugovora, a da su
plaćanja otpočela 07.08.2012. godine u iznosu od 50.000,00€, odnosno dan nakon potpisivanja
ugovora, dok je preostali iznos plaćen u osmom, devetom i desetom mjesecu. Po drugoj
privremenoj situaciji koja je zavedena u novembru u iznosu od 110.588,40€ plaćanja su
izvršena u septembru.
Imajući u vidu da je Privremena situacija broj jedan dostavljena tri dana prije zaključenja
Ugovora a da je plaćanje izvršeno dan nakon zaključenja Ugovora, Opština je prije isteka roka
za žalbu shodno odredbama člana 122 Zakona o javnim nabavkama i zaključenog Ugovora
angažovala pravno lice za izvođenje radova i otpočela sa plaćanjem obaveza dan nakon
zaključenja ugovora.

14.
Sa računa 461-1 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima izvršena su plaćanja po
osnovu izdataka za kamate u ukupnom iznosu od 34.859,61€, koje je trebalo planirati i
realizovati sa izdatka 415-1 kamate rezidentima. Prema izjašnjenju Opštine na Preliminarni
izvještaj, Odlukom o planu budžeta za 2014. godinu, planirani su izdaci za .otplatu kamata na
računu 415-1 Kamate rezidentima.

15.
Preporuka: Opština treba da nakon zaključenja ugovora angažuje izvođača
radova na poslovima koji su predmet ugovora i da plaćanja vrši u skladu sa
ugovorom utvrđenim uslovima.
Preporuka: U cilju realnog iskazivanja i razgraničenja izdataka za kamate i
izdataka za otplatu hartija od vrijednosti i kredita rezidentima neophodno je da
Opština izdatke za kamate evidentira na računu 415-1 Kamate rezidentima, kako
bi se realizovale na teret planiranih sredstava.
Sadašnja vrijednost upravne zgrade u Plužinama iznosi 105.337,14€, a površina prema listu
nepokretnosti je 440m2, odnosno 239,40€ po m2 što ukazuje da je vrijednost upravne zgrade
podcijenjena u odnosu na tržišnu vrijednost.

Preporuka: Potrebno je izvršiti ponovnu procjenu vrijednosti upravne zgrade,
shodno odredbama čl. 43 Zakona o državnoj imovini i MRS-JS-17 Nekretnine,
postrojenja i oprema, kako bi se vrijednost nepokretnosti uskladila sa fer
tržišnom vrijednošću.
6
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
U Registru nepokretnih stvari i zemljišta koji je u izradi nije prikazana vrijednost zemljišta i
građevinskih objekata.

Preporuka: Neophodno je da Opština u registru nepokretnosti obezbijedi
ažurirane podatke naturalno i vrjednosno iskazane shodno odredbama člana 46
i 47 Zakona o državnoj imovini i člana 2 Uredbe o načinu vođenja evidencije
pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.
16. Opština je donijela Plan javnih nabavki za 2012.godinu, broj: 01-151 od 24.02.2012.godine, koji
je shodno odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama trebalo donijeti najkasnije do 31.
januara fiskalne godine.
Službenik za javne nabavke nije vodio evidenciju o dodijeljenim javnim nabavkama primjenom
neposrednog sporazuma, što nije u skladu sa članom 117 Zakona o javnim nabavkama.
Na bazi uzorka utvrdili smo da računi u ukupnom iznosu od 16.080,68€ , nisu uključeni u iznos
javnih nabavki prikazan neposrednim sporazumom, što nije uskladu sa članom 117 i 118
Zakona o javnim nabavkama.
Uključujući testirani iznos od 16.080,68€, koji nije iskazan u obrascu C, ukupna vrijednost
javnih nabavki neposrednim sporazumom iznosi 70.745,96 €, što čini 8,38% izvršenog budžeta
za javne nabavke, Opštine Plužine, koji je u 2011. godini iznosio 844.308,39€, odnosno za
11,644,37€ je ostvarena u većem iznosu u odnosu na članom 30 Zakona o Javnim
nabavkama utvrđeni limit.

Preporuka: Neophodno je shodno odredbama člana 38 Zakona o javnim
nabavkama donijeti Plan javnih nabavki najkasnije do 31. januara fiskalne
godine. Takođe, potrebno je shodno odredbama člana 117 i 118 Zakona o javnim
nabavkama, evidentirati sve potrebne podatke o dodijeljenim javnim nabavkama
u cilju iskazivanja tačnih podataka u Izvještaju koji se dostavlja nadležnom
organu uz poštovanje odredbi člana 30 Zakona o javnim nabavkama.

Ne kvalifikujući naše mišljenje ističemo da je Opština za obračun fiksnog dijela zarade
primjenjivala obračunsku vrijednost koeficijenta u iznosu od 120,00€, a da Vlada Crne
Gore u skladu sa tačkom 10 Zaključaka, broj 06-1050/2 od 09.05.2013.godine,
preporučuje opštinama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština da za
utvrdjivanje fiksnog dijela zarade zaposlenih primjenjuje obračunsku vrijednost
koeficijenta koju utvrđuje Vlada Crne Gore za obračun fiksnog dijela zarade državnih
službenika i namještenika.
7
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Nadležni kolegijum DRI utvrdio je da obim nepravilnosti i nedostataka kod
subjekta revizije nalaže:

Da subjekt revizije u roku od 6 mjeseci izvijesti Državnu revizorsku
instituciju o preduzetim radnjama po iskazanim preporukama.
RUKOVODILAC KOLEGIJUMA
Dragiša Pešić, član Senata
8
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
SADRŽAJ
DIO I – OPŠTI DIO ............................................................................................................................................................... 11
1. Pravni osnov za vršenje revizije ................................................................................................................................... 11
2. Predmet i obuhvat revizije ............................................................................................................................................ 11
3. Cilj revizije .................................................................................................................................................................... 11
4. Vrsta revizije ................................................................................................................................................................ 12
5. Metode revizije ............................................................................................................................................................. 12
6. Opšti podaci o subjektu revizije.................................................................................................................................... 12
6.1 Normativna uređenost Opštine ........................................................................................................................... 14
7. Sistem unutrašnjih kontrola .......................................................................................................................................... 17
DIO II – UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE ...................................................................................................................... 18
8. Planiranje i izvršenje budžeta ...................................................................................................................................... 18
8.1 Sistem evidencije .................................................................................................................................................. 22
8.2. Trezorsko poslovanje .......................................................................................................................................... 22
9. Finansijski izvještaji ...................................................................................................................................................... 23
9.1 Budžet Opštine i Završni račun budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu ............................................ 23
10. Primici .......................................................................................................................................................................... 24
10.1 Porezi............... ................................................................................................................................................ 25
10.1.1 Porez na dohodak fizičkih lica ............................................................................................................ 25
10.1.2 Porez na imovinu ............................................................................................................................... 25
10.1.3 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica ................................................................................................ 26
10.2 Takse........... ..................................................................................................................................................... 26
10.2.1 Lokalne administrativne takse ............................................................................................................ 26
10.2.2 Boravišna taksa.................................................................................................................................. 26
10.2.3 Lokalna komunalna taksa .................................................................................................................. 27
10.3 Naknade.............. .............................................................................................................................................. 27
10.3.1 Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa ............................................................................ 27
10.3.2 Naknade za korišćenje prirodnih dobara ............................................................................................ 27
10.3.3 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta................................................................................. 28
10.3.4 Naknada za izgradnju i održav. lokalnih puteva i drugih javnih obj. od opš.značaja............... ........... 28
10.3.5 Naknade za puteve ............................................................................................................................ 28
10.4.2 Prihodi iz ranijih godina – EPCG depozit za eksproprijaciju. .............................................................. 29
10.5. Primici od otplate kredita datih fizičkim licima .............................................................................................. 29
10.6 Sredstva prenesena iz prethodne godine ...................................................................................................... 29
10.7 Donacije i transferi............................................................................................................................................. 30
10.7.1Tekuće donacije .................................................................................................................................. 30
10.7.2 Kapitalne donacije .............................................................................................................................. 30
10.8 Pozajmice i krediti ............................................................................................................................................. 30
11. Izdaci............................................................................................................................................................................ 31
11.1 Izdaci za bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ................................................................................. 33
11.2 Ostala lična primanja ......................................................................................................................................... 34
11.3 Rashodi za materijal i usluge.......................................................................................................................... 36
9
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
11.3.1 Rashodi za materijal........................................................................................................................... 37
11.3.2 Rashodi za službena putovanja ......................................................................................................... 38
11.3.3 Rashodi za reprezentaciju.................................................................................................................. 38
11.3.4 Rashodi za energiju ........................................................................................................................... 38
11.3.5 Rashodi za telefonske usluge ............................................................................................................ 39
11.3.6 Rashodi za poštanske usluge ............................................................................................................ 39
11.3.7 Bankarske usluge............................................................................................................................... 39
11.3.8 Ugovorene usluge .............................................................................................................................. 40
11.3.9 Ugovori o angažovanju ...................................................................................................................... 42
11.4 Tekuće održavanje ........................................................................................................................................... 42
11.4.1 Tekuće održavanje javne infrastrukture ............................................................................................. 43
11.4.2 Tekuće održavanje građevinskih objekata ......................................................................................... 44
11.4.3 Tekuće održavanje opreme ................................................................................................................ 44
11.5 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ......................................................... 44
11.5.1.Transferi javnim institucijama ............................................................................................................. 45
11.5.2.Transferi nevladinim organizacijama, političkim partijama, strankama i udruženjima ........................ 47
11.5.3.Transferi pojedincima ......................................................................................................................... 48
11.5.4 Transferi javnim preduzećima i javnim ustanovama .......................................................................... 50
11.6 Kapitalni izdaci ................................................................................................................................................. 50
11.6.1 Izdaci za lokalnu infrastrukturu........................................................................................................................... 51
11.6.2 Izdaci za sufinansiranje stambene zgrade ......................................................................................... 53
11.6.3 Izdaci za uređenje zemljišta ............................................................................................................... 53
11.6.4 Izdaci za opremu ................................................................................................................................ 53
11.6.5.Investiciono održavanje...................................................................................................................... 54
11.7 Pozajmice i krediti ............................................................................................................................................. 54
11.8 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima ......................................................................................... 55
11.9 Otplata obaveza iz prethodnog perioda .......................................................................................................... 56
11.10 Tekuća budžetska rezerva .............................................................................................................................. 57
11.11 Stalna budžetska rezerva................................................................................................................................ 58
12. Blagajna......................................................................................................................................................................... 59
13. Zaduženje i neizmirene obaveze .................................................................................................................................... 60
13.1 Neizmirene obaveze ......................................................................................................................................... 62
14. Evidencija imovine Opštine ............................................................................................................................................ 63
15. Javne nabavke ............................................................................................................................................................... 65
10
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
DIO I – OPŠTI DIO
1. Pravni osnov za vršenje revizije
Pravni osnov za vršenje revizije Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu sadržan
je u:
 Ustavu Crne Gore, član 144 (“Sl. list CG”, br. 01/07, 38/13);
 Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, član 4 („Sl. list RCG“, br. 28/04, 27/06, 78/06 i “Sl. list
Crne Gore”, br. 17/07, 73/10, 40/11);
 Godišnjem planu revizije Državne revizorske institucije, broj 4011-06-1398 od
24.12.2012.godine;
 Odluci o vršenju revizije nadležnog kolegijuma, broj 40112-05-990 od 12.09.2013.godine.
Revizija Završnog računa budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu izvršena je u skladu sa:


Poslovnikom Državne revizorske institucije („Sl. list RCG br. 50/07);
Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija ( ISSAI).
2. Predmet i obuhvat revizije
Predmet revizije je Završni račun budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu.
U okviru revizije Završnog računa budžeta Opštine detaljno su analizirani:
 Primici Opštine;
 Izdaci Opštine;
 Realizacija kapitalnih projekata;
 Evidencija državne imovine u Opštini;
 Zaduženost,
 Neizmirene obaveze;
 Javne nabavke.
Predmet revizije su bili i normativna uređenost organa Opštine i lokalne uprave Plužine, kontrola
gotovinskih tokova, zakonitost trošenja sredstava kao i funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola.
Obuhvat, odnosno obim provjere, određen je u zavisnosti od utvrđenog stepena materijalnosti i
utvrđenog rizika revizije.
3. Cilj revizije
Revizija Završnog računa, imala je za cilj da izrazi mišljenje o istinitosti i tačnosti Završnog računa
budžeta Opštine za 2012. godinu i pravilnosti (zakonitosti) poslovanja. Ovako postavljen cilj revizije,
podrazumijeva izražavanje mišljenja o istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih iskaza, kao i usklađenost
poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima i ocjenu unutrašnjeg sistema finansijskog
upravljanja i kontrole.
Davanje mišljenja o pravilnosti poslovanja podrazumijeva – ispitivanje finansijskih transakcija,
odnosno da li su sredstva pribavljena i korišćena u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima,
Odlukom o Završnom računu Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu i drugim planskim dokumentima
i finansijskim zahtjevima.
11
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Važeći zakonski propisi, od značaja za reviziju su Zakon o budžetu3, Zakon o lokalnoj
samoupravi4, Zakon o finansiranju lokalne samouprave5, Zakon o javnim nabavkama6 i Zakon o
državnoj imovini7 . Terenska revizija izvršena je u periodu oktobar - novembar 2013. godine.
4. Vrsta revizije
Državna revizorska institucija u predmetnoj reviziji obavila je finansijsku reviziju i reviziju
pravilnosti, koja podrazumijeva sveobuhvatan uvid u finansijsko poslovanje subjekta revizije i
usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima.
5. Metode revizije
Revizija je planirana i izvršena u skladu sa Međunarodnim stanardima revizije javnog sektora
ISSAI kao i Detaljnim planom revizije Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu.
Predmetna revizija uključila je sledeće revizorske provjere:
 Suštinske provjere transakcija,
 Provjere salda računa,
 Provjere stanja imovinskih knjiga.
Revizija je uključila ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, korišćenjem analitičkih i
suštinskih postupaka, kojim smo provjeravali iznose i informacije objelodanjene u finansijskim
izvještajima. Određivanje rizika i materijalnosti vršeno je korišćenjem Metodološkog uputstva Državne
revizorske institucije, a uzorkovanje je vršeno primjenom revizorskog programa IDEA.
U skladu sa urađenim Zapisnikom o određivanju rizika i materijalnosti, utvrđen je Inherentni
rizik (Ri) od 35,73% (srednji rizik) i rizik kontrole (Rk) na nivou od 30,60%, odnosno procijenjen je rizik
revizije na nivou subjekta revizije 0,78%. Materijalnost, odnosno procjena do kog nivoa se može
tolerisati pogrešno prikazivanje podataka u finansijskim izvještajima, a da to značajno ne utiče na
njihovu istinitost i objektivnost, procijenjena je na 0,78%. Za primitke prag kombinovane materijalnosti
u apsolutnom iznosu je 39.262,00€, za izdatke je 30.794,00€. Metodologijom DRI o utvrđivanju rizika
dobijen je uzorak od 90,126%.
6. Opšti podaci o subjektu revizije
Opština Plužine je pravno lice u kojem se vrše poslovi lokalne samouprave u skladu sa
Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Opštinskim
Odlukama.
Skupština Opštine Plužine donijela je Statut i Izmjene i dopune Statuta Opštine Plužine
objavljene u (“Sl.list RCG-Opštinski propisi”, br.023/04, 007/07, “Sl.list CG-Opštinski propisi”, br.001/11,
008/11, 022/11).
Statut Opštine Plužine sa donesenim izmjenama i dopunama Statuta usaglašen je sa Zakonom
o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Zakonom državnoj imovini.
Organi Opštine su Skupština Opštine i predsjednik Opštine.
“Sl. list RCG”, br. 040/01, 044/01…i “Sl. list CG”, br. 012/07….049/10
“Sl. list RCG”, br.042/03….”Sl. list CG”, br.003/10, 038/12
5 “Sl. list RCG”, br. 042/03…….074/10
6 Sl.list CG, br.042/11
7 Sl.list CG, br.021/09, 040/11
3
4
12
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Skupština Opštine je predstavnički organ građana, koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom,
Zakonom i ovim Statutom. Skupština Opštine ima 30 odborinika, shodno Odluci Skupštine
opštine Plužine o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine, donesenoj na sjednici
održanoj 22.03.2010. godine (“Sl.list CG - opštinski propisi”, br. 12/10). Skupština Opštine
Plužine, na sjednici održanoj 05.07.2010. godine, izabrala je Cicmil Milutina za predsjednika
Skupštine Opštine (“Sl.list CG - opštinski propisi”, br. 25/10).
Predsjednik Opštine je izvršni organ Opštine. Skupština opštine Plužine, na sjednici održanoj
dana 22.08.2011. godine, donijela je Odluku o izboru Mijuška Bajagića, za predsjednika
Opštine (“Sl.list CG - opštinski propisi”, br. 27/11).
Donesena akta od strane predsjednika u 2010. i 2011. godini koja su u nadležnosti Skupštine:
Predsjednik Opštine je donio Rješenje br.01/95 od 09.02.2012.godine, za pomoć porodicama
čiji su stanovi izgoreli u požaru na Breznima, a Skupština Opštine shodno članu 55 a,
Statuta Opštine je Rješenjem boj. 03-249/1 o verifikaciji rješenja od 12.04.2012. godine isto
verifikovala. U 2011. godini Rješenjem broj: 03-460 od 25.05.2011.godine izvršena je
verifikacija Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju za kupovinu osnovnog
sredstva.
Skupština Opštine Plužine u 2011. godini, donijela je:
- Poslovnik Skupštine Opštine Plužine, „Sl.list CG – opštinski propisi“, br.13/11;
- Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
organizaciji i načinu rada lokalne uprave, Sl.list CG-opštinski propisi“, br.17/11 i 29/11;
Skupština Opštine Plužine u 2012. godini, donijela je:
- Odluku o oslobođenju plaćanja poreza na nepokretnosti na stanove i stambene objekte na
seoskom području i na poljoprivredno i šumsko zemljište fizičkih lica za 2012. godinu – „Sl.list
CG-opštinski propisi“, br.14/12;
- Odluku o određivanju visine zakupnine za zemljište u svojini Opštine, „Sl.list CG – opštinski
propisi“, br. 014/12;
- Odluku o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Plužine, period 2012 – 2017. godine,
Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 032/12;
- Odluku o imenovanju menadžera Projekta izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju
regionalnog puta R14 Plužine – Žabljak, Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 41/12;
Lice ovlašćeno za raspolaganje novčanim sredstvima, na osnovu kartona deponovanih potpisa,
je predsjednik opštine.
Prema potvrdama banke o stanju na računima na 31.12.2012. godine i Izvodima o stanju na
bankovnim računima Opštine, u sledećem pregledu prikazano je stanje novčanih sredstava Opštine na
dan 31.12.2011.godine i 31.12.2012. godine:
13
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Ukupan promet novčanih sredstava na računima kod poslovnih banaka prikazan je u sledećoj tabeli:
Opština ima otvorene devizne račune kod sledećih banaka:
- Prva banka: 00-501-0001026.4.
- Crnogorska Komercijalna banka, partija: 02027925.
- Komercijalna banka a.d. Budva 525-4077-35, partija:00-707-0000001.8.
Opština je u fiskalnoj 2012. godini imala otvoren račun za Stalnu budžetsku rezervu i račun Fonda
za gradjevinsko zemljište, puteve i vode, za koje nismo imali na uvid Ugovore o otvaranju i vođenju
računa.
U fisklanoj 2013. godini zatvoren je račun Opština Plužine – Fond za puteve i vode: 535-1188-07, u
skladu sa Potvrdom Prve banke (broj 21/519) o zatvaranju ovog računa.
Uvođenjem trezorskog sistema poslovanja, potrebno je da se izvrši zatvaranje
bankovnog računa br. 535-1561-52 Opština Plužine Stalna budžetska rezerva.
6.1 Normativna uređenost Opštine
Opština Plužine, je pravno lice u kojem se vrše poslovi lokalne samouprave u skladu sa
Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i opštinskim
odlukama.
14
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi Skupština opštine Plužine
na XV sjednici održanoj 07.07.2004. godine donijela je Statut Opšine8. Osnovni tekst Statuta mijenjan je
u 2007. i 2011. godini.
Radi usklađivanja Statuta i Zakona o lokalnoj samoupravi, na osnovu člana 146. Zakona o
lokalnoj samoupravi i Statuta Opštine Plužine, Skupština Opštine Plužine, na sjednici održanoj dana
29.12.2010.godine, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Plužine. Ovom
Odlukom usaglašen je Statut Opštine Plužine sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Statut opštine Plužine (“Sl.list CG - opštinski propisi” br. 01/11) usklađen je sa Zakonom o
državnoj imovini, Zakonom o lokalnoj samoupravi i sa Zakonom o finansiranju lokalne
samouprave.
Na osnovu člana 57 stav 1 tačka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“ br. 42/03,
28/04, 75/05, 13/06), Predsjednik Opštine Plužine donio je Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne
uprave („Sl. List CG – opštinski propisi“ br. 17/11, 29/11 ).
U skladu sa ovom Odlukom, za vršenje poslova lokalne uprave utvrđenih Zakonom, Statutom
Opštine i drugim propisima obrazuje se Sekretarijat lokalne uprave u okviru kojeg su: Odjeljenje za
budžet i trezor, Odjeljenje lokalnih javnih prihoda, Biro za zajedničke poslove i šest samostalnih
referata. Pored sekretarijata poslove lokalne uprave obavljaju:
1. Komunalna policija;
2. Služba zaštite;
3. Centar za informacioni sistem.
Na osnovu člana 77 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 33 i 45 Odluke o organizaciji i načinu
rada lokalne uprave i člana 11. Uredbe o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i
uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave (“Sl.list RCG”, br. 34/05), predsjednik Opštine
Plužine donio je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u lokalnoj upravi, broj
01-1042 od 28.09.2011. godine, dok je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Sekretarijata lokalne uprave, broj 04-1921 od 28.09.2011. godine donio Sekretar Sekretarijata lokalne
uprave.
U skladu sa ovim Pravilnikom, za vršenje poslova i radnih zadataka iz nadležnosti Sekretarijata lokalne
uprave sistematizovano je ukupno 19 radnih mjesta sa 19 izvršilaca.
- U Odjeljenju za budžet i trezor sistematizovana su 4 radna mjesta sa 4 izvršioca;
- U Odjeljenju za naplatu javnih prihoda sistematizovana su 3 radna mjesta sa 3 izvršioca;
- U Birou za zajedničke poslove sistematizovano je 6 radnih mjesta sa 6 izvršilaca.
- U okviru 6 samostalnih referata sistematizovano je 6 radnih mjesta sa 6 izvršilaca.
U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u lokalnoj upravi
sistematizovano je 10 radniih mjesta sa 10 izvršilaca.
- u Službi komunalne policije sistematizovana su 2 radna mjesta sa 2 izvršioca;
- u Službi zaštite sistematizovana su 3 radna mjesta sa 3 izvršioca;
- u okviru samostalnih referata sistematizovano je 5 radnih mjesta sa 5 izvršilaca;
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine u organima lokalne uprave bio je 28, pri čemu je
kvalifikaciona struktura sledeća:

VSS/VŠS: 12

SSS/KV/VKV: 15
8
Sl.list RCG-opštinski propisi“, br. 23/2004.
15
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu

OŠ: 1.
Ukupno je sistematizovano 31 radno mjesto, sa sledećemo kvalifikacionom strukturom:



VSS/VŠS: 14 izvršilaca
SSS/KV/VKV: 16 izvršilaca
OŠ: 1 izvršilac.
Opština je Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave9, za obavljanje specifičnih
poslova predvidjela osnivanje Komunalne policije, Službe zaštite i Centra za informacioni
sistem., za koje Pravilnikom o untrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta u lokalnoj
upravi, broj 01-1042 od 28.09.2011. godine, donesenim od strane predsjednika Opštine, nijesu
utvrđena rukovodeća radna mjesta, kako je propisano čl 6 Uredbe o službenim zvanjima
loklanih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave 10.
Preporuka: Neophodno je uskladiti Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u lokalnoj upravi sa Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i
Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo
vršenje u organima lokalne uprave11 .
Broj zaposlenih u fiskalnoj 2012. godini, uključujući i lokalne funkcionere prikazan je u sledećem
pregledu:
Mjesec
Broj zapošljenih na
neodređeno
vrijeme
Broj zapošljenih
na
određeno
vrijeme
Broj zapošljenih
pripravnika
Ukupan
broj
zapošljenih
Broj izvršilaca
predviđen
Pravilnikom
Januar
31
0
0
31
31
Maj
32
0
1
33
31
Jun
32
1
2
35
31
septembar
32
0
5
37
31
oktobar
32
0
6
38
31
decembar
32
0
8
40
31
Uvidom u personalna dosijea za 15 službenika i namještenika, 4 opštinska funkcionera i 8 pripravnika,
utvrđeno je:
- da zaposleni posjeduju kvalifikacije i radno iskustvo predviđeno pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.
- radni odnos starješine organa lokalne uprave zanovan je u skladu sa čl.76 Statuta Opštne Plužine,
putem javnog konkursa na period od 4 godine
- opštinski funkcioneri postavljeni su u skladu sa Statutom Opštine.
- 8 pripravnika postavljeno je u 2012.godini, bez javnog oglašavanja, u skladu sa Zaključkom Skupštine
Opštine Plužine broj: 03-34 od 24.01.2012.godine, o obavljanju pripravničkog staža visokoškolaca sa
teritorije Opštine Plužine na osnovu Plana koji je napravila Lokalna uprava.
- da je jedno lice zasnovalo radni odnos u 2010.godini, bez javnog oglašavanja na neodređeno vrijeme,
na osnovu akta za vanredne situacije br. 04/6-228/10-18822/2 od 01.12.2010.godine, da bi Rješenjem
„Sl.list CG-opštinski propisi“, br.17/11 i 29/11
„Sl.list RCG“, br.34/05,18/09
11 „Sl.list CG“, br.15/13
9
10
16
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
od 31.10.2011. godine bilo raspoređeno na mjesto namještenik 6 - član posade u Službi zaštite - vozač
vatrogasnog vozila. Jedno lice zasnovalo je radni odnos na određeno vrijeme, bez javnog oglašavanja
kao pripravnik. Počelo je sa radom 02.09.2002.godine, po isteku pripravničkog staža zasnovalo je radni
odnos na određeno vrijeme, a od 01.09.2004. godine, doneseno je rješenje na neodređeno vrijeme,
bez sprovedenog postupka javnog oglašavanja.
Takođe, Opština je zaposlila 4 pripravnika u periodu održavanja izbora što nije u skladu sa odredbama
člana 21 Zakona o finansiranju političkih partija12.
Preporuka: Potrebno je da se prilikom sprovođenja procedura za zasnivanje radnog
odnosa u dijelu koji se odnosi na Javno oglašavanje poštuju odredbe člana 10 i 37
Zakona o državnim službenicima i namještenicima i odredbe člana 26 Zakona o
radu. U periodu održavanja izbora opština treba da se pridržava odredbi člana 21
Zakona o finansiranju političkih partija.
7. Sistem unutrašnjih kontrola
U Opštini Plužine nije uspostavljena unutrašnja revizija. Opština je, shodno članu 18 Zakona o
sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 30/12) u obavezi da
uspostavi unutrašnju reviziju na jedan od sledećih načina:
1. Organizovanjem posebne organizacione jedinice za unutrašnju reviziju u okviru subjekta, koja
je neposredno odgovorna rukovodiocu subjekta,
2. Obavljanjem unutrašnje revizije od strane jedinice unutrašnje revizije drugog subjekta, na
osnovu sporazuma, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.
Opština je donijela sledeće akte kojima su regulisane interne procedure:
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u lokalnoj upravi13
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu lokalne
uprave14
- Pravilnik o korišćenju službenih telefona Opštine Plužine15
- Pravilnik o dodjeli jubilarnih nagrada16
- Pravilnik o drugim primanjima službenika i namještenika, kao i Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o drugim primanjima službenika i namještenika17
- Pravilnik o korišćenju putničkih automobila vlasništvo Opštine Plužine18
- Odluka o zaradama i drugim primanjima službenika i namještenika Opštine Plužine19
- Odluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih funkcionera i sekretara Skupštine Opštine
Plužine20
- Odluka o naknadama odbornicima Skupštine Opštine Plužine21
- Odluka o naknadi za rad članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere Etičke
komisije za lokalne službenike i namještenike22,
- Odluka o naknadi za rad članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave23
"Sl. list Crne Gore", br. 42/11, 60/11, 01/12
broj 01-1042, od 28.09.2011 godine
14 broj 04-1921 od 28.09.2011.godine
15 broj 01-916, od 07.09.2012.godine
16 broj 01-1271, od 17.12.2009.godine,
17 broj: 01-1283 od 22.12.2009 i 01-855
18 broj 01-703, od 16.07.2009.godine,
19 broj 01-240, od 03.05.2006.godine,
20 broj 03-955 od 24.10.2011.godine,
21 broj 02-887, od 28.12.2006.godine,
22 broj 01-997 od 21.10.2011.godine
23 broj 01-998 od 21.10.2011.godine,
12
13
17
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
-
Odluka o dodjeli stipendija24
Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama25
Upustvo o toku finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije u organu uprave Opštine Plužine26
Pravila o radu Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda27
Interno upustvo za nabavku roba i ugovaranje usluga na teret budžeta Opštine28
Interno upustvo za evidentiranje, kontrolu i plaćanje ulaznih faktura29
Interno upustvo za obračun i isplatu zarada30 ,
Interno upustvo o upotrebi službenih telefona31,
Interno upustvo za ostvarivanje prava na reprezentaciju32
Interno upustvo za ostvarivanje prava na naknadu troškova službenog putovanja33
Interno upustvo za ostvarivanje prava na korišćenje službenih automobila34
Interno upustvo za ostvarivanje prava na nadoknadu troškova stručnog usavršavanja35
Pravila za upravljanje opštinskom imovinom36 ,
Interna pravila za formiranje radnog tima ili drugog oblika i isplatu naknada37 ,
Pravila rada službenika za odnose sa javnošću38.
Opština Plužine nije u skladu sa članom 18 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola i
članom 4 Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru uspostavila unutrašnju
reviziju.
Preporuka: Neophodno je da Opština uspostavi Unutrašnju reviziju u skladu sa Zakonom
o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i
Uredbom o
uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru.
DIO II – UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
8. Planiranje i izvršenje budžeta
Odlukom o budžetu Opštine, planirani primici i izdaci u iznosu od 4.000.000,00€, izmijenjeni su
Odlukom o rebalansu plana budžeta na iznos od 4.837.000,00€. Odlukom o usvajanju Završnog računa
Budžeta Opštine primici su realizovani u iznosu od 5.033.583,54€, odnosno za 4,06% više u odnosu
na planirane, izdaci su realizovani u iznosu od 3.947.985,18€, odnosno za 18,38% manje u odnosu
na planirane.
Zaključkom predsjednika Opštine broj: 01-216 od 25.03.2013. godine, izvršeno je naknadno
preusmjeravanje sredstava, u ukupnom iznosu od 285.885,00€, čime je plan budžeta u Završnom
računu izmijenjen kod sledećih izdataka:
broj 02-782 od 20.11.2006.godine,
broj 03-1318 od 31.12.2008.godine,
26 broj:01-1073 od 23.10.2013.godine,
27 broj:01-1074/2 od 23.10.2013.godine,
28 broj:01-1074/3 od 23.10.2013.godine,
29 broj:01-1074/4 od 23.10. 2013. godine,
30 broj:01-1074/5 od 23.10.2013.godine,
31 broj:01-1074/6 od 23.10.2013.godine,
24
25
broj:01-1074/8 od 23.10.2013.godine,
broj:01-1074/9 od 23.10.2013.godine,
35 01-1074/10 od 23.10.2013.godine,
36 01-1074/11 od 23.10.2013.godine,
37 01-1074/12 od 23.10.2013.godine,
38 01-1074/13 od 23.10.2013.godine,
33
34
18
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
OPIS
4
41 TEKUĆÍ IZDACI
PLANIRANI IZDACI
Rebalans
Završni račun
budžeta 2012
budžeta 2012
IZDACI
411-1
Neto zarade
412-3
412-6
413-1
413-2
413-3
413-4
413-5
413-7
413-9
414-1
414-3
431-1
431-2
431-3
441-2
441-3
461
463
471
Naknada za zimnicu
Naknada skupštinskim odbornicima
Rashodi za materijal
Rashodi za službena putovanja
Reprezentacija u zemlji
Rashodi za energiju
Rashodi za telefonske usluge
Bank. usluge i negat. kursne razlike
Ugovorene usluge
Tekuće održavanje javne infrastrukture
Tekuće održavanje opreme
Transferi javnim institucijama
Transferi nevl.org.polit.part.strank.i udr
Transferi pojedincima
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
Sufinansiranje stambene zgrade
Otplata duga
Otplata obaveza iz prethodnih godina
Tekuća budžetska rezerva
Efekat
%
225.600,00
224.410,00
-1.190,00
-0,53
13.000,00
52.000,00
39.800,00
17.500,00
10.500,00
53.700,00
11.000,00
8.000,00
125.500,00
352.000,00
15.000,00
137.000,00
40.000,00
97.000,00
902.000,00
500.000,00
140.860,00
6.500,00
180.000,00
2.926.960,00
14.190,00
48.000,00
32.218,00
16.594,00
12.228,00
48.385,00
13.577,00
8.786,00
115.910,00
324.237,00
16.660,00
148.145,00
35.271,00
97.768,00
901.500,00
504.800,00
161.163,00
6.542,00
196.576,00
2.926.960,00
1.190,00
-4.000,00
-7.582,00
-906,00
1.728,00
-5.315,00
2.577,00
786,00
-9.590,00
-27.763,00
1.660,00
11.145,00
-4.729,00
768,00
-500,00
4.800,00
20.303,00
42,00
16.576,00
0,00
9,15
-7,69
-19,05
-5,1771
16,457
-9,8976
23,427
9,825
-7,6414
-7,8872
11,067
8,135
-11,823
0,7918
-0,0554
0,96
14,414
0,6462
9,2089
Ukupan efekat umanjenja izdataka iznosi 61.575.00€, za koliko je izvršeno i uvećanje izdataka.
Da Opštine nije sprovela preusmjeravanja sredstava po Zaključku, broj 01-216 od 25.03.2013.
godine ostvarila bi prekoračenja po pojedinim izdacima u visini od 0,64% do 14,30%, odnosno 9,81%
ne uključujućí otplatu duga, kako je prikazano u sledećem pregledu:
OPIS
4
IZDACI
41 TEKUĆÍ IZDACI
411-1
Neto zarade
412-3
Naknada za zimnicu
412-6
Naknada skupštinskim odbornicima
413-1
Rashodi za materijal
413-2
Rashodi za službena putovanja
413-3
Reprezentacija u zemlji
413-4
Rashodi za energiju
413-5
Rashodi za telefonske usluge
413-7
Bank. usluge i negat. kursne razlike
413-9
Ugovorene usluge
414-1
Tekuće održavanje javne infrastrukture
414-3
Tekuće održavanje opreme
431-1
Transferi javnim institucijama
431-2
Transferi nevl.org.polit.part.strank.i udr
431-3
Transferi pojedincima
441-2
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
441-3
Sufinansiranje stambene zgrade
461 Otplata duga
463 Otplata obaveza iz prethodnih godina
471 Tekuća budžetska rezerva
PLANIRANI IZDACI
Rebalans
Završni račun
budžeta 2012
225.600,00
13.000,00
52.000,00
39.800,00
17.500,00
10.500,00
53.700,00
11.000,00
8.000,00
125.500,00
352.000,00
15.000,00
137.000,00
40.000,00
97.000,00
902.000,00
500.000,00
140.860,00
6.500,00
180.000,00
2.926.960,00
budžeta 2012
216.075,70
14.184,96
42.637,09
27.633,69
7.473,72
11.242,02
42.605,11
10.998,12
8.785,14
101.617,61
242.913,78
14.207,68
141.165,51
32.442,94
95.433,67
833.246,42
504.800,00
161.002,11
6.541,58
195.915,09
2.710.921,94
Efekat
%
-9.524,30
1.184,96
-9.362,91
-12.166,31
-10.026,28
742,02
-11.094,89
-1,88
785,14
-23.882,39
-109.086,22
-792,32
4.165,51
-7.557,06
-1.566,33
-68.753,58
4.800,00
20.142,11
41,58
15.915,09
-216.038,06
-4,22
9,12
-18,01
-30,569
-57,293
7,0669
-20,661
-0,0171
9,8143
-19,03
-30,99
-5,2821
3,0405
-18,893
-1,6148
-7,6223
0,96
14,299
0,6397
8,8417
Prekoračenja sredstava ostvarena su kod sledećih izdataka: Naknade za zimnicu u iznosu od
1.184,96€, reprezentacije u zemlji u iznosu od 742,02€, bankarskih usluga u iznosu od 785,14€,
19
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
transfera javnim institucijama u iznosu od 4.165,51€, Sufinansiranja stambene zgrade u iznosu od
4.800,00€, otplate duga u iznosu od 20.142,11€, otplate obaveza iz prethodnih godina u iznosu od
41,58€ i tekuće budžetske rezerve u iznosu od 15.915,09€.
Preusmjeravanje sredstava izvršeno naknadno nakon isteka budžetske godine, shodno
Zaključku predsjednika Opštine, broj 01-216 od 25.03.2013. godine za budžet ostvaren u
fiskalnoj 2012. godini, nije izvršeno u skladu sa odredbama člana 51 Zakona o finansiranju
lokalne samouprave, kojim je utvrđeno da se u slučaju nastanka okolnosti koje nijesu bile
poznate u vrijeme usvajanja budžeta predsjednik može vršiti preusmjeravanje sredstava.
Preporuka: Neophodno je da Opština u toku fiskalne godine, u slučaju nastanka
okolnosti koje nisu bile poznate u vrijeme usvajanja budžeta, po prethodno donijetim
rješenjima o preusmjeravanju sredstava sprovodi preusmjeravanja, kako bi se izdaci
realizovali na teret planiranih sredstava, a ne naknadno nakon isteka fiskalne godine.
1) Opština Plužine iako je donijela rebalans u decembru 2012. godine, realizovala je izdatke za
18,38% manje u odnosu na planirana sredstva, odnosno za 889.014,82€.
U Odluci o Završnom računu budžeta Opštine, odstupanja realizovanih u odnosu na planirane
izdatke, u Opštem dijelu budžeta ostvarena su kod sledećíh pozicija:
 Rashodi za material i usluge realizovani su za 15,08% manje u odnosu na planirane,
 Izdaci za tekuće održavanje, realizovani su za 25,36% manje u odnosu na planirane,
 Kapitalni izdaci realizovani su za 24,70% manje u odnosu na planirane.
Kod kapitalnih izdataka za projekat „Nikovići – Crkvičko Polje“„ planom utvrđena sredstva
iznose 778.000,00€, a realizovana su u iznosu od 208.497,83€, odnosno za 74,22% manje u odnosu
na planirana sredstva, što ukazuje da. Opština nije realno planirala izdatke za projekat „Nikovići –
Crkvičko Polje“.
2) Završni račun budžeta Opštine Plužine u skladu je sa odredbama člana 41 Zakona o
finansiranju lokalne samouprave, kojim je utvrđeno je da se tekući rashodi budžeta Opštine i
otplata duga moraju finansirati iz tekućih prihoda.
3) Ministarstvo finansija dostavilo je Opštini Plužine Mišljenje br.03-18012/1 od 06.decembra 2011.
godine na Nacrt Odluke o budžetu Opštine Plužine za 2012. godinu i Mišljenje br.03-12645/1od
26.11.2012. godine na Nacrt odluke o rebalansu plana budžeta Opštine za 2012. godinu.
4) Opština je ostvarila deficit u iznosu od 1.030.171,00€, u skladu sa članom 16 Zakona o
budžetu39.
5) Deficit je finansiran iz sledećih izvora: neto pozajmice u iznosu od 493.858,00€, sredstava
donacija u iznosu od 108.600,00€ i smanjenjem gotovine za 425.471,00€.
39
Sl. List CG", br. 16/10;
20
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Gotovinski deficit i struktura finansiranja prema podacima iz Zavrsnog računa Opštine Plužine za 2012.godinu
Izvori finansiranja
3.947.984,00 - Javna potrošnja
3.947.984,00 = Načelo ravnoteze
=
=
Gotovinski
Tekuci izdaci:
1.717.813,00
suficit/deficit
Tekuci prihodi
2.793.913,00
Kapitalni izdaci:
2.062.628,00
- Otplata neizmirenih obaveza:
6.541,00 =
+
pozajmice
+
prodaja imovine
+
donacije
+
gotovina
620.000,00
- otplata glavnice
0,00
-993.069,00
161.002,00 = Neto pozajmice
458.998,00
prodaja imovine
0,00
0,00
108.600,00
donacije
108.600,00
425.471,00
gotovina
425.471,00
=
Izvori finansiranja
deficita
Modifikovani deficit prema podacima Opštine Plužine
Izvori finansiranja
3.956.767,00 - Javna potrošnja
=
Tekuci prihodi
3.956.767,00 =
-
Povecanje
neizmirenih
obaveza
+
pozajmice
+
prodaja imovine
+
donacije
+
gotovina
620.000,00
1.717.813,00
2.062.628,00
Modifikovani
suficit/deficit
-995.311,00
8.783,00 =
Otplata obaveza iz prethodnog
8.783,00 -
0,00
=
Tekuci izdaci:
Kapitalni izdaci:
Povećanje neizmirenih obaveza
2.793.913,00
Nacelo ravnoteze
993.069,00
perioda
- otplata glavnice
0,00
Neto promjena
neizmirenih
6.541,00 = obaveza
2.242,00
161.002,00 = Neto pozajmice
458.998,00
prodaja imovine
0,00
108.600,00
donacije
108.600,00
425.471,00
gotovina
425.471,00
=
Izvori finansiranja
deficita
21
995.311,00
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Korigovani modifikovani deficit u odnosu na reklasifikovane podatke utvrđene revizijom
Izvori finansiranja
3.956.767,00 - Javna potrošnja
3.956.767,00 =
=
=
Tekuci prihodi
Tekuci izdaci:
Kapitalni izdaci:
Povećanje neizmirenih obaveza
2.793.913,00
-
Povecanje
neizmirenih
obaveza
+
pozajmice
+
prodaja imovine
+
donacije
+
gotovina
620.000,00
-
Modifikovani
suficit/deficit
0,00
-1.030.171,00
8.783,00 =
Otplata obaveza iz prethodnog
8.783,00
1.752.673,00
2.062.628,00
Nacelo ravnoteze
perioda
- otplata glavnice
0,00
Neto promjena
neizmirenih
6.541,00 = obaveza
2.242,00
126.142,00 = Neto pozajmice
493.858,00
prodaja imovine
0,00
108.600,00
donacije
108.600,00
425.471,00
gotovina
425.471,00
=
Izvori finansiranja
deficita
1.030.171,00
Korekcija je izvršena u odnosu na reklasifikaciju kamata u iznosu od 34.680,00€, realizovanih
na teret računa 4611.
8.1 Sistem evidencije
Opština Plužine vodi računovodstevnu evidenciju na modifikovanoj gotovinskoj osnovi u skladu
sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i
budžete opština.40
Finansijsko - računovodstevni poslovi budžeta Opštine obavljaju se u Sekretarijatu lokalne
uprave. Opština je počela sa primjenom sistema trezorskog poslovanja, od 01. Januara 2006. godine, u
skladu sa Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave41, donesenim od strane Predsjednika Opštine
Plužine.
8.2. Trezorsko poslovanje
Predsjednik Opštine donio je Uputstvo o radu Trezora lokalne samouprave (“Sl.list CG”opštinski propisi, broj 37/06 od 25.09.2006.godine), kojim se propisuje bliži način izvršenja budžeta
lokalne samouprave, kontrola finansijskih transakcija, obezbjeđenje likvidnosti konsolidovanog računa
Trezora, upravljanje dugom opštine, kao i oblik i sadržina obrazaca za glavnu knjigu Trezora.
Primljeni računi ovjereni su od strane predsjednika Opštine, a Zahtjevi za budžetsku potrošnju i
isplatu od strane službenika za finansije.
Predsjednik Opštine je i ovlašćeno lice za raspolaganje novčanim sredstvima na računima kod
poslovnih banaka.
Uvidom u dokumentacionu osnovu na bazi koje je izvršena realizacija izdataka, utvrdjeno je da
su pojedina plaćanja izvršena na osnovu:
- Rješenja koja ne sadrže Obrazloženja sa precizno opisanim osnovom i pozivom na dokument u
skladu sa kojim se vrše plaćanja.
- Nepotpune dokumentacione osnove za pojedina plaćanja i to: za angažovanja za koja nije
zaključen ugovor u iznosu od 18.440,00€ i realizacija uzorkom obuhvaćenih plaćanja u iznosu od
11.348,19€.
40
Sl. list RCG", br. 35/05, 37/05, 81/05,2/13;
list RCG –opštinski propisi“, br. 24/05
41„Sl.
22
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
- Odluka u kojima je iznos naknade utvrđen u visini najniže cijene rada, koja nije u primjeni,
donošenjem novih zakonskih rješenja.
- Računa u kojima je iskazan broj ugovora, različit od broja Ugovora koji smo imali na uvid.
Preporuka: Neophodno je plaćanja sa Konsolidovanog računa trezora realizovati na
osnovu potpune dokumentacione osnove i Rješenja koja sadrže precizna Obrazloženja
u skladu sa kojima se vrši budžetska potrošnja. Takođe, potrebno je izmijeniti interna
akta u kojima je osnov naknade utvrđen prema najnižoj cijeni rada koja nije u primjeni,
shodno važećim zakonskim rješenjima.
9. Finansijski izvještaji
9.1 Budžet Opštine i Završni račun budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Odluka o Budžetu Opštine Plužine za 2012. godinu donijeta je na sjednici Skupštine
Opštine Plužine održanoj 29.12.2011. godine42, prema kojoj su ukupni primici i izdaci planirani u
iznosu od 4.000.000,00€. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 2.340.000,00€, tekući izdaci planirani
su u iznosu od 1.660.000,00€.
Odluka o rebalansu plana Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu, donijeta je na
sjednici Skupštine Opštine Plužine održanoj 03.12.2012. godine43, prema kojoj su ukupni primici i
izdaci planirani u iznosu od 4.837.000,00€. Rebalansom budžeta Kapitalni izdaci su uvećani za iznos
od 395.000,00€, zbog potrebe vršenja eksproprijacije uslovljene gradnjom kružne saobraćajnice i
kolektora sa pečistačem otpadnih voda, iz sredstava doznačenih od EPCG u skladu sa Ugovorom br.
01-278 od 15.12.2010. godine i broj 10-00-14661 od 13.12.2010. godine o realizaciji preostalih obaveza
EPCG prema Opštini Plužine nastalih po osnovu izgradnje HE “PIVA”. Tekući izdaci rebalansom
budžeta uvećani su za iznos od 442.000,00€.
Odluka o usvajanu Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu, donijeta
je na sjednici Skupštine Opštine Plužine, održanoj 12.07.2013. godine44.
Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i bližim namjenama u Posebnom dijelu
Završnog računa budžeta Opštine Plužine za 2012.godinu nije objavljen u “Sl. list CG opštinski propisi, br. 023/13.
Preporuka: Neophodno je shodno članu 51 i 26 Zakona o budžetu objavljivati Odluku o
Završnom računu budžeta Opštine koja sadrži opšti i posebni dio.
U Završnom računu Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu utvrđeno je sljedeće stanje izvršenja
budžeta:
1. PRIMICI:
5.033.583,54€,
2. IZDACI:
3.947.985,18€,
3. Višak prihoda na dan 31.12.2012. godine: 1.085.598,36€.
Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 2.739.300,00€, ostvareni u iznosu od 2.062.628,46€.
Tekući izdaci su planirani u iznosu od 1.035.295,00€, ostvareni u iznosu od 895.229,67€.
„Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 002/12
Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 037/12
44 “Sl. list CG - opštinski propisi, br. 023/13.
42
43
23
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Dostavljen je Izvještaj revizorske kuće “Revizija i konsalting”o izvršenoj reviziji Prijedloga
Odluke Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012.godinu.
Shodno članu 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Završni račun budžeta sadrži i
Bilans stanja i Bilans prihoda i rashoda, iskazanih u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i
ekonomskom klasifikacijom. Za sastavljanje navedenih bilansa neophodni su propisani obrasci i
potpuna primjena Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete
vanbudžetskih fondova i bidžete opština. Primici
Planirani i ostvareni primici Opšine Plužine u 2012. godini, prema podacima iskazanim u
Završnom računu budžeta, prikazani su u sljedećem pregledu:
:
Tabela: Primici Opštine Plužine u 2012.godini
SINTETIKA
1
7
71
711
711-1
711-3
711-3
711-7
713
713-1
713-3
713-5
714
714-1
714-2
714-3
714-5
714-7
714-8
715
715-1
715-2
715-3
715-5
7155-1
7155-2
72
721-1
73
731
732
74
741-1
741-2
75
751-1
Index
Budžeta Završni račun (4/3)*
Budžeta 2012 100
3
4
5
4.837.000,00 5.033.583,54 104,1
2.595.000,00 2.791.923,53 107,6
1.635.000,00 1.605.168,30 98,18
65.000,00
74.733,24
115
1.495.000,00 1.456.880,46 97,45
5.000,00
4.762,96 95,26
70.000,00
68.791,64 98,27
8.000,00
4.003,55 50,04
4.000,00
2.503,55 62,59
0,00
0,00
0
4.000,00
1.500,00
37,5
461.000,00
651.900,69 141,4
246.000,00
341.733,59 138,9
180.000,00
288.054,38
160
2.000,00
1.286,70 64,34
2.000,00
3.713,50 185,7
30.000,00
16.793,40 55,98
1.000,00
319,12 31,91
491.000,00
530.850,99 108,1
1.000,00
57,25 5,725
1.000,00
110,14 11,01
Plan
2012
OPIS
2
Primici
Tekući prihodi
Porezi
Porez na dohodak fizičkih lica
Porez na nepokretnosti
Porez na promet nepokretnosti
Opštinski porezi
Takse
Lokalne administrativne takse
Boravišne takse
Lokalne komunalne takse
Naknade
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Ekološke naknade
Nakanda za korišćenje građevinskog zemljišta
Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva
Naknada za puteve
Ostali prihodi
Prihodi od kapitala
Novčane kazne i oduzete imovinske koristi
Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje
djelatnosti
Ostali prihodi
Ostali prihodi - prihodi iz ranijih godina
Prih. iz ranijih god.-EPCG depozit za eksproprijaciju
Primici od prodaje imovine
Prodaja nepokretnosti
Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz
prethodne godine
Primici od otplate kredita
Sredstva prenesena iz prethodne godine
Donacije i transferi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Pozajmice i krediti
Pozajmice i krediti od domaćih izvora
15.000,00
0,00
100.000,00
374.000,00
0,00
0,00
12.031,84
128,45
144.640,31
373.883,00
0,00
0,00
80,21
0
144,6
99,97
0
0
1.514.000,00
3.000,00
1.511.000,00
1.513.060,01
1.989,94
1.511.070,07
99,94
66,33
100
108.000,00
72.000,00
36.000,00
620.000,00
620.000,00
108.600,00
82.100,00
26.500,00
620.000,00
620.000,00
100,6
114
73,61
100
100
Primici Opštine Odlukom o budžetu planirani su u iznosu od 4.000.000,00€, Odlukom o
rebalansu plana Budžeta Opštine uvećani su za iznos od 837.000,00€, ostvareni su za 196.583,54€ u
većem iznosu od planiranih, odnosno za 4,06% više u odnosu na planirane primitke.
24
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Shodno Zakonu o finansiranju loklane samouprave Opština stiče sredstva iz sopstvenih
prihoda, zakonom ustupljenih prihoda, iz sredstava Egalizacionig Fonda i budžeta države.
Opština Plužine u fiskalnoj 2012.godini nije ostvarila primitke iz sredstava Egalizacionog
Fonda.
Prema podacima iz Završnog računa budžeta Opštine, u strukturi primitaka najznačajnije
učešće u ukupnim primicima imali su primici od poreza u iznosu od 1.605.168,30€, u okviru kojih
najveće učešće imaju primici od Poreza na nepokretnosti, u iznosu od 1.456.880,46€, odnosno 28,94%
ukupnih primitaka. Primici od naknada za korišćenje voda ostvareni su u iznosu od 340.580,52€,
odnosno 6,77% ukupnih primitaka, naknade za korišćenje šuma ostvarene su u iznosu od 288.054,38€,
odnosno 5,72% ukupnih primitaka. U okviru Ostalih prihoda, najznačajnije učešće imaju Prihodi iz ranijih
godina – EPCG depozit za eksproprijaciju, ostvaren u iznosu od 373.883,00€, odnosno 7,43% ukupnih
primitaka, shodno Ugovoru o realizaciji preostalih obaveza EPCG prema Opštini Plužine nastalih po
osnovu izgradnje HE “PIVA”, zaključenom 10.12.2010. godine između Elektroprivrede Crne Gore AD
Nikšić i Opštine Plužine.
Prema čl. 2 navedenog Ugovora, obaveze EPCG iskazane su u vidu uplate novčanih
sredstava, u radovima i izradi projektne dokumentacije. Prema članu 3 Ugovora obaveza Opštine je da
sprovede postupak eksproprijacije neophodan za početak izgradne objekata u skladu sa projektima iz
čl. 2 ovog Ugovora. Rok završetka obaveza iz člana 2 ovog Ugovora je 31.12.2014. godine.
Sredstva prenesena iz prethodnog perioda planirana su u iznosu od 1.100.000,00€, odnosno
nakon izmjena plana u iznosu od 1.511.000,00€, a ostvarena su u iznosu od 1.511.070,07€,
Glavni službenik za finansije – Sekretar za finansije obezbeđuje tačno i ažurno vođenje
evidencije svih naplaćenih prihoda Opštine.
Popis potraživanja nije vršen na dan 31.12.2012. godine.
10.1 Porezi
Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.635.000,00€, ostvareni u iznosu od
1.605.168,30€ odnosno za 1,82% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim primicima
učestvuju sa 31,89%.
10.1.1 Porez na dohodak fizičkih lica
Porez na dohodak fizičkih lica (zakonom ustupljeni prihod) planiran je u iznosu od 65.000,00€,
realizovan u iznosu od 74.733,24€, odnosno za 14,97% više u odnosu na planom utvrđena sredstva. U
ukupnim primicima Budžeta Opštine učestvuju sa 1,48%.
10.1.2 Porez na imovinu
Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.500.000,00€, ostvaren u iznosu od 1.461.643,42€,
odnosno za 2,56% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim primicima Budžeta
Opštine učestvuju sa 29,04%.
Porez na promet nepokretnosti, planiran je u iznosu od 5.000,00€, ostvaren u iznosu od
4.762,96€.
Porez na nepokretnosti, planiran je u iznosu od 1.495.000,00€, ostvaren u iznosu od
1.456.880,46€ odnosno za 2,55% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim
primicima učestvuju sa 28,94%.
Porez na nepokretnosti ostvaruje se u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnosti45
45
„Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 13/11.
25
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
U evidenciji Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda ima 12 pravnih lica, poreskih
obveznika poreza na nepokretnosti. Istim je, rješenjem nadležnog poreskog organa Opštine, utvrđena
obaveza po osnovu poreza na nepokretnost u iznosu od 1.524.153,86€. Od ovog iznosa naplaćeno je
1.453.303.78€. Iz prethodnog perioda po osnovu Poreza na nepokretnosti naplaćeno je 107.849,02€.
Poreski organ Opštine u 2012. godini donio je 378 rješenja fizičkim licima po osnovu poreza na
nepokretnost i zaduženje je iznosilo 7.445,41€. Od ovog zaduženja u 2012.godini, naplaćeno je
3.576,68€ I 3.856,96 € iz predhodnog perioda, što ukupno iznosi 7.433,64€.
Skupština opštine Plužine donijela je Odluku o oslobođenju plaćanja poreza na nepokretnosti
na stanove i stambene objekte na seoskom području i na poljoprivredno i šumsko zemljište fizičkih lica
za 2012. godinu – „Sl.list CG-opštinski propisi“, br.14/12 od 27.04.2012. godine.
Poreski organ Opštine ima urednu evidenciju na ime potraživanja po osnovu poreza na promet
nepokretnosti za fizička i pravna lica Neizmirene obaveze pravnih lica za period 2010-2012.godin,
iznose 88.721,24€. Neizmirene obaveze po osnovu poreza na nepokretnost fizičkih lica iz ranijih
perioda (2003-2012) iznose 16.698,35€.
Poreski organ ima urednu analitičku evidenciju obračunatih i naplaćenih poraživanja po
osnovu ovog poreza.
Porezi iz analitičke evidnecije, i prihodi iskazani u glavnoj knjizi trezora, proknjženi su na
osnovu istog dokumenta –izvoda.
Poreski organ ne vrši ažuriranje baze podataka o vlasnicima nepokretnosti prema bazi
podataka katastra pisanim putem.
Najveći dio prihoda od poreza na nepokretnosti za 2012. godinu odnosi se na uplate EPCG AD
Nikšić - HE Piva, u iznosu od 1.404.731,46€, na osnovu izdatih Rješenja. EPCG AD Nikšić- HE Piva
nema neizmirenih obaveza po ovom osnovu.
10.1.3 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 70.000,00€, ostvaren u iznosu od
68.791,64€, odnosno za 1,73% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim prihodima
učestvuju sa 1,37%. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica ostvaruje se u skladu sa Odlukom o prirezu
porezu na dohodak fizičkih lica.
10.2 Takse
U fiskalnoj 2012. godini prihodi od taksi planirani su u iznosu od 8.000,00€, ostvareni u iznosu
od 4.003,55€, odnosno za 49,96% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim
primicima učestvuju sa 0,08%.
Prihodi od taksi ostvaruju se na osnovu Zakona o lokalnim komunalnim taksama46 i Zakona o
administrativnim taksama47
10.2.1 Lokalne administrativne takse
Prihodi po osnovu lokalnih administrativnih taksi planirani su u iznosu od 4.000,00€, ostvareni u
iznosu od 2.503,55€, odnosno za 37,41% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva.
Opština Plužine donijela je Odluku o lokalnim administrativnim taksama48.
10.2.2 Boravišna taksa
Prihodi od boravišne takse nisu planirani budžetom.
„Sl.list CG“, br.27/06
„Sl.list CG“, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10,20/11 i 26/11.
48 „Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 14/04, „Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 08/07,
46
47
26
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
10.2.3 Lokalna komunalna taksa
Prihodi od lokalnih komunalnih taksi planirani su u iznosu od 4.000,00€, ostvareni u iznosu od
1.500,00€, odnosno za 62,50 % manje u odnosu na planom utvrđena sredstva, ostvaruju se u skladu
sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama49. Sekretarijat lokalne uprave Opštine Plužine u 2012
.godini, donio je rješenja obvezniku o utvrđivanju lokalne komunalne takse za isticanje bilborda u iznosu
od 1.100,00€ i pravnom licu, kojem je rješenjem utvrđena lakalna komunalna taksa za isticanje bilborda
za mjesece januar—april 2012.godine u iznosu od 400,00€. Utvrđene obaveze su i izmirene.
10.3 Naknade
Prihodi od naknada planirani su u iznosu od 555.000,00€, rebalansom budžeta umanjeni su za
iznos od 94.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose 461.000,00€, a ostvareni su u iznosu od
651.900,69€, odnosno za 41,41% više u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim primicima
učestvuju sa 12,95%.
10.3.1 Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
Prihodi od naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa planirani su u iznosu od
401.000,00€, rebalansom budžeta umanjeni su za iznos od 155.000,00€, nakon čega planirana
sredstva iznose 246.000,00€, a ostvarena su u iznosu od 341.733,59€ odnosno za 38,92% više u
odnosu na planom utvrđena sredstva. Shodno odredbama člana 28 Zakona o finansiranju lokalne
samouprave Opštini se ustupa 70% prihoda od koncesionih i drugih naknada za korišćenje prirodnih
bogatstava koja se nalaze na njenoj teritoriji.
Opština nema mogućnost kontrole navedenih prihoda.
Struktura navedenih naknada ostvarena je po osnovu:
- naknade za korišćenje voda, u iznosu od 340.580,52€;
- naknade za zaštitu vode od zagađivanja, u iznosu od 1.153,07€;
Rješenjem Uprave za vode Crne Gore br. 060-327/12-0202-113 od 28.05.2012. godine, utvrđen je
privremeni obračun naknada za korišćenje voda za proizvodnju električne energije za 2012. godinu,
pravnom licu u iznosu od 55.839,70€. Rješenjem Uprave za vode Crne Gore br. 060-327/12-0202-115
od 28.05.2012. godine, utvrđen je privremeni obračun naknade za korišćenje voda u izuzetno povoljnim
prirodnim uslovima korišćenjem hidroakumulacija za 2012.godinu pravnom licu u iznosu od
483.000,00€.
10.3.2 Naknade za korišćenje prirodnih dobara
Naknade za korišćenje pririodnih dobara planirane su u iznosu od 120.000,00€, rebalansom
budžeta sredstva su uvećana za iznos od 60.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose
180.000,00€, a ostvarene su u iznosu od 288.054,38€ odnosno za 60,03% više u odnosu na planom
utvrđena sredstva. U ukupnim primicima učestvuju sa 5,72%. Opština nema mogućnost kontrole
navedenih prihoda. Struktura navedenih naknada ostvarena je po osnovu:
- naknade za korišćenje šuma, u iznosu od 288.054,38€;
- ekološke naknade, u iznosu od 1.286,70€;
Rješenjem Uprave za šume Crne Gore br. 1951 od 10.05.2012.godine, utvrđena je naknada za
korišćenje šuma za 2012.godinu koncesionaru u iznosu od 17.500,00€.
49
„Sl. list RCG – opštinski propisi“, br.002/07, „Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br.036/10
27
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Rješenjem Uprave za šume Crne Gore utvrđena je naknada za korišćenje šuma za 2012. godinu
koncesionaru:
• br.3980 od 31.07.2012. godine, u iznosu od 232.164,00€;
• br.4003 od 01.08.2012. godine u iznosu od 70.402,00€;
• br. 4005 od 01.08.2012. godine u iznosu od 102.567,00€ i
• br. 4007 od 01.08.2012. godine u iznosu od 81.535,50€.
10.3.3 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta rebalansom budžeta planirana je u iznosu od
2.000,00€, a ostvarena u iznosu od 3.713,50€, odnosno za 85,68% više u odnosu na planom utvrđena
sredstva.
10.3.4 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja
Sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00€, ostvarena u iznosu od 16.793,40€, odnosno za
44,02% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim primicima učestvuju sa 0,33%.
Na osnovu Zakona o putevima50,član 13 stav 3, jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o
korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta, koja pripada opštinskim i nekategorisanim
putevima. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva, pripada opštini u visini od 100%.
Rješenjem Sekretarijata lokalne uprave opštine Plužine od 31.07.2012, pravnom licu utvrđena
je naknada za 2012. godinu za postavljene telekomunikacione instalacije na teritoiji opštine Plužine u
iznosu od 4.028,40€ Obaveza je izmirena zaključno sa 13.11.2012. godine.
Rješenjem Sekretarijata lokalne uprave Opštine Plužine od 31.07.2012, br. 04-1335, pravnom
licu utvrđena je naknada za 2012.godinu za postavljene električne vodove na teritoriji opštine Plužine u
iznosu od 25.530,00€. Prva rata u iznosu od 12.765,00€ uplaćena je 15.08.2012.godine.
10.3.5 Naknade za puteve
Godišnja naknada pri registraciji drumskih motrnih vozila planirana je u iznosu od 2.000,00€,
rebalansom budžeta umanjena je za iznos od 1.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose
1.000,00€, a ostvarena su u iznosu od 319,12€.
10.4 Ostali prihodi
Ostali prihodi planirani su u iznosu od 197.000,00€, rebalansom plana za 2012. godinu uvećani
su za iznos od 294.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose 491.000,00€, ostvareni su u iznosu
od 530.850.99€, odnosno za 8,12% više u odnosu na planom utvrđena sredstva. U ukupnim primicima
učestvuju sa 10,55%.
10.4.1 Ostali prihodi – Prihodi iz ranijih godina
Prihodi iz ranijih godina planirani su u iznosu od 171.000,00€, rebalansom budžeta umanjeni su
za iznos od 71.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose 100.000,00€, a ostvareni su u iznosu od
144.640,31€, odnosno za 44,64% više u odnosu na planom utvrđena sredstva.
50
“Sl. List RCG” br. 42/04, 21/09, ”Sl.list CG”, br. 54/09, 40/10, 73/10,40/11
28
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
10.4.2 Prihodi iz ranijih godina – EPCG depozit za eksproprijaciju.
Rebalansom budžeta planirani su u iznosu od 374.000,00€, ostvareni u iznosu od 373.833,00€,
u ukupnim primicima učestvuju sa 7,43%.
Na osnovu Ugovora o realizaciji preostalih obaveza EPCG prema Opštini Plužine nastalih po
osnovu izgradnje HE “Piva” zaključenog dana 10.12.2010. godine,EPCG uplatila je 24.07.2012.godine
iznos od 373.883,00€ na ime nadoknade za eksproprisanu imovinu.
10.5. Primici od otplate kredita datih fizičkim licima
Primici od otplate kredita datih fizičkim licima planirani su u iznosu od 5.000,00€, rebalansom
plana budžeta umanjeni su za iznos od 2.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose 3.000,00€, a
ostvareni su u iznosu od 1.989,94€.
Sredstva u iznosu od 1.989,94€ obuhvataju:
-Povraćaj sredstava za kupovinu mobilnih telefona u iznosu od 625,50€.
- povraćaj sredstava zaposlenih u fiskalnoj 2012. godini u iznosu od 1.364,94€, dobijenih za rješavanje
stambenih pitanja u skladu sa Odlukom o rješavanju stambenih potreba službenika organa lokalne
uprave br. 01-388 od 11.06.2003. godine, Odlukom o uslovima i načinu vraćanja kredita za rješavanje
stambenih potreba državnih službenika i namještenika br. 01-695 od 26.10.2006. godine.
Obračun kamata iz ugovora o kreditu u iznosu od 1% nije u skladu sa Odlukom o uslovima i
načinu vraćanja kredita za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika br.
01-695 od 26.10.2006. godine, u kojem se navodi da je kamatna stopa 2% na godišnjem nivou.
Preporuka: Opština treba da uskladi Ugovore o kreditima sa Odlukom o uslovima i
načinu vraćanja kredita za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i
namještenika br. 01-695 od 26.10.2006. godine, u dijelu usklađivanja visine kamatne
stope.
10.6 Sredstva prenesena iz prethodne godine
Sredstva prenesena iz prethodne godine planirana su u znosu od 1.100.000,00€, rebalansom
plana budžeta uvećana su za iznos od 411.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose
1.511.000,00€, a ostvarena su u iznosu od 1.511.070,07€.
Stanje sredstava prenesenih iz prethodnih godina u iznosu od 1.511.070,07€, u skladu je sa
novčanim sredstvima iskazanim na izvodima kod poslovnih banaka.
29
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
10.7
Donacije i transferi
Donacije i transferi rebalansom budžeta planirani su u iznosu od 108.000,00€, ostvareni u
iznosu od 108.600,00€. U ukupnim primicima učestvuju sa 2,16%.
10.7.1
Tekuće donacije
Primici po osnovu tekućih donacija rebalansom budžeta planirani su u iznosu od 72.000,00€,
ostvareni su u iznosu od 82.100,00€, odnosno za 14,03% više u odnosu na planom utvrđena sredstva.
Odnose se na sredstva koja su uplaćena za sanaciju posljedica od elementarnih nepogoda.
Sva sredstva uplaćena su na računima kod Prve banke, kao što je i prikazano u sledećem pregledu.
10.7.2 Kapitalne donacije
Primici od kapitalnih donacija rebalansom budžeta planirani su u iznosu od 36.000,00€,
ostvareni su u iznosu od 26.500,00€, odnosno za 26,39% manje u odnosu na planom utvrđena
sredstva. Kapitalne donacije ostvarene su iz sledećih izvora:
 Sa Glavnog računa državnog trezora uplaćen je iznos od 10.000,00€, Opštini Plužine
za vodovod u selu Boričju;
 Sa Glavnog računa državnog trezora uplaćen je iznos od 10.000,00 €, Opštini Plužine
za pomoć za seosko područje od Ministarstva poljoprivrede;
 Sa Glavnog računa državnog trezora uplaćen je iznos od 500,00€, Opštini Plužine za
poboljšanje vodosnadbijevanja sela Stolac;
 Organizacija iz Italije COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZACIONI
PER IL SERVI uplatila je iznos od 6.000,00€, Opštini Plužine za donaciju po
sporazumu za Spomen dom u Crkvičkom Polju.
10.8 Pozajmice i krediti
Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 500.000,00€, rebalansom budžeta uvećani su za
iznos od 120.000,00€, nakon čega planirana sredstva iznose 620.000,00€, a ostvareni su u istom
iznosu. U ukupnim primicima učestvuju sa 12,32%.
Odnose se na odobrena kreditna sredstva Opštini Plužine u fiskalnoj 2012. godini od sledećih
kreditora:
1) Sa Erste bank ad Podgorica zaključen je Ugovor o kreditu br. LD/12207/00002 od
25.07.2012. godine, u iznosu od 500.000,00€, zbog participacije u izgradnji stambenog
30
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
-
-
objekta u Plužinama - po projektu Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Uslovi
kredita su sljedeći: rok otplate kredita je 60 mjeseci; kamatna stopa je fiksna i iznosi 8,5%
godišnje na ostatak glavnice; bez grace perioda. Opština je uredno vraćanje kredita
obezbijedila sljedećim sredstvima: ustupanjem i zalaganjem novčanih potraživanja koje ima na
osnovu poreza za nepokretnosti i to za nepokretnost u svojini pravnog lica u godišnjem iznosu
od 615.632,11€, shodno Ugovoru o ustupanju i zalozi novčanog potraživanja br. 3000/1547 od
25.07.2012. godine i izdavanjem dovoljnog broja primjeraka blanco mjenica sa pripadajućim
mjeničnim ovlašćenjima.
Ugovor o kreditu je zaključen shodno Odluci Skupštine opštine Plužine o sufinansiranju
stambeno-poslovnog objekta u Plužinama („Sl. list Crne Gore- opštinski propisi“, br. 32/11 od
28.10.2011. godine) i Odluci Skupštine Opštine Plužine o kreditnom zaduženju („Sl. list Crne
Gore- opštinski propisi“, br. 02/12 od 17.01.2012.), kao i Zaključku Ministarstva finansija br.
06-758/3 od 20.04.2012. godine. o davanju saglasnosti za zaduženje.
Otplata kredita se vrši u skladu sa dostavljenim amortizacionim planom i u toku 2012. godine
otplaćeno je 33.963,45€.
Stanje obaveza po kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 466.036,55€ i u skladu je sa
podacima dobijenim od “Erste bank” ad Podgorica.
2.) Sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore ad Podgorica zaključen je Ugovor o
kreditu br. 0102-1294 od 28.12.2011. godine, u iznosu od 120.000,00€, u svrhu realizacije
projekta „Nabavka mehanizacije-specijalnog komunalnog vozila“. Kredit je odobren po sledećim
uslovima: Rok otplate kredita je 5 godina, do 31.01.2017. godine sa redovnom kamatnom
stopom od 4% na godišnjem nivou. Sredstva obezbjeđenja vraćanja kredita su: upis hipoteke
na založnim nepokretnostima; 10 mjenica sa mjeničnim ovlašćenjima Opštine Plužine i 10
ovlašćenja za naplatu.
Ugovor o kreditu zaključen je shodno Odluci Skupštine Opštine o zaduženju za kupovinu
osnovnog sredstva („Sl. list- opštinski propisi“, br. 3/09 od 21.01.2009. godine, Odluci o
izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju za kupovinu osnovnog sredstva („Sl. list- opštinski
propisi“, br. 14/11 od 28.04.2011. godine) i Zaključku Ministarstva finansija br. 03-4489 od
12.05.2011. godine o davanju saglasnosti za zaduženje Opštine Plužine.
U toku 2012. godine po osnovu ovog kredita otplaćeno je 17.475,05€. Stanje obaveza se
razlikuje za iznos od 1.962,71€, od iznosa u podacima Investiciono-razvojnog fonda, a koji je
Opština uplatila 26.12.2012. godine.
10. Izdaci
Planirani i realizovani izdaci Opštine Plužine prema podacima iskazanim u Završnom računu
budžeta, prikazani su u sledećem pregledu:
31
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Tabela: Izdaci Opštine Plužine u 2012. godini
SINTETIKA
1
4
41
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
412
412-3
412-8
412-9
413
413-1
413-2
413-3
413-4
413-5
413-7
413-9
414
414-1
414-2
414-3
43
431
431-1-2
431-1-3
431-1-4
431-2
431-3
431-9
44
441
441-2
441-3
441-4
441-5
441-6
Index
Budžeta Završni račun (4/3)*
Budžeta 2012 100
3
4
5
4.837.000,00 3.947.985,18 81,62
1.035.295,00
895.229,67 86,47
375.510,00
365.968,73 97,46
224.410,00
216.075,70 96,29
30.400,00
30.185,48 99,29
80.800,00
80.587,92 99,74
35.700,00
35.207,60 98,62
4.200,00
3.912,03 93,14
66.190,00
60.722,05 91,74
14.190,00
14.184,96 99,96
48.000,00
42.637,09 88,83
4.000,00
3.900,00
97,5
247.698,00
210.355,41 84,92
32.218,00
27.633,69 85,77
16.594,00
7.473,72 45,04
12.228,00
11.242,02 91,94
48.385,00
42.605,11 88,05
13.577,00
10.998,12 81,01
8.786,00
8.785,14 99,99
115.910,00
101.617,61 87,67
345.897,00
258.183,48 74,64
324.237,00
242.913,78 74,92
5.000,00
1.062,02 21,24
16.660,00
14.207,68 85,28
Plan
2012
OPIS
2
IZDACI
Tekući izdaci
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinosi na teret zaposlenog
Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi
Opštinski prirez
Ostala lična primanja
Naknada za zimnicu
Naknade skupštinskim poslanicima
Ostale naknade
Rashodi za materijal i usluge
Rashodi za materijal
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za reprezentaciju
Rashodi za energiju
Rashodi za telefonske usluge
Bankarske usluge i negativne kursne razlike
Ugovorene usluge
Tekuće održavanje
Tekuće održavanje javne infrastrukture
Tekuće održavanje javnih objekata
Tekuće održavanje opreme
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i
javnom sektoru
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i
javnom sektoru
Transferi obrazovanju
Transferi institucijama, kulture i sporta
Transferi institucijama vjerskim
Transferi nevl organ. pol. partijama i udruženjima
Transferi pojedincima (stipendije)
Transferi JU
Kapitalni izdaci
Kapitalni izdaci
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
izdaci za građevinske objekte
Izdaci za uređenje zemljišta
Izdaci za opremu
Održavanje lokalne infrastrukture
32
418.124,00
397.668,27
95,11
418.124,00
28.442,00
68.000,00
51.703,00
35.271,00
97.768,00
136.940,00
2.739.300,00
2.739.300,00
901.500,00
504.800,00
374.000,00
151.000,00
808.000,00
397.668,27
22.744,10
66.718,61
51.702,80
32.442,94
95.433,67
128.626,15
2.062.628,46
2.062.628,46
833.246,42
504.800,00
373.883,00
142.201,11
208.497,93
95,11
79,97
98,12
100
91,98
97,61
93,93
75,3
75,3
92,43
100
99,97
94,17
25,8
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
45
451
46
461
463
47
471
472
Pozajmice i krediti
Pozajmice i krediti
Otplata dugova
Otplata duga
Otplata obaveza iz prethodnog perioda
Rezerve
Tekuća budžetska rezerva
Stalna budžetska rezerva
250.000,00
250.000,00
167.705,00
161.163,00
6.542,00
226.576,00
196.576,00
30.000,00
204.000,00
204.000,00
167.543,69
161.002,11
6.541,58
220.915,09
195.915,09
25.000,00
81,6
81,6
99,9
99,9
99,99
97,5
99,66
83,33
11.1 Izdaci za bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Odlukom o budžetu za 2012. godinu izdaci za bruto zarade zaposlenih planirani su u iznosu od
367.140,00€, rebalansom budžeta sredstva su uvećana za 9.560,00€, zaključkom o preusmjeravanju,
izvršeno je umanjenje sredstava za 1.190,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu
iznose 375.510,00€. Izdaci su realizovani u iznosu od 365.968,73€, a u ukupnim izdacima budžeta
učestvuju sa 9,27%.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca.
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva umanjena Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
367.140,00
9.560,00
1.190,00
375.510,00
376.700,00
365.968,73
97,15
Struktura realizovanih izdataka za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca je sledeća:
OPIS
IZNOS
1) Neto zarade
2) Porez na zarade
2) Doprinosi na teret poslodavca i zaposlenog
3) Opštinski prirez
Realizovana sredstva
216.075,70
30.185,48
115.795,52
3.912,03
365.968,73
Uvidom u izvršene obračune zarada utvrđeno je sledeće:



51
Rješenja o rasporedjivanju zaposlenog u zvanje, odnosno platni razred, su shodno
članu 13 Odluke o zaradama i drugim primanjima službenika i namještenika Opštine
Plužine, donesena od strane starješine organa-službe, odnosno sekretara
sekretarijata za zaposlene u Sekretarijatu lokalne uprave i predsjednika Opštine - za
zaposlene u Lokalnoj upravi. Koeficijenti primijenjeni u obračunskim listama u skladu
su sa koeficijentima utvrđenim pojedinačnim Rješenjima o raspoređivanju.
Sva uvećanja zarade po osnovu prekovremenog rada odobrena su Rješenjem
Predsjednika Opštine.
Zarade lokalnih funkcionera i sekretara Skupštine utvrdjene su Odlukom SO Plužine o
zaradama i drugim primanjima lokalnih funkcionera i sekretara Skupštine Opštine
Plužine51.
„Sl.list CG – opštinski propisi, broj 32/11
33
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu




Opština je postupila u skladu sa članom 4 Odluke kojom je predvidjeno da Rješenje o
zaradi i drugim pravima po osnovu rada, za predsjednika Opštine, predsjednika
Skupštine opštine i sekretara Skupštine opštine donese radno tijelo Skupštine
(predsjednik Odbora), a za Glavnog administratora - Predsjednik Opštine.
Iako je Uputstvom za obračun bruto zarada utvrdjeno da startni dio zarade u bruto
iznosu čini topli obrok i 1/12 regresa, po objašnjenju nadležnih, prilikom obračuna
zarade primijenjena je niža vrijednost startnog dijela zarade, da bi se isplata
regresa sa izdataka za bruto zarade izvršila odjednom i to u iznosu od 7.750,00€,
odnosno 250,00€ po zaposlenom, što je u suprotnosti sa pomenutim Uputstvom.
Predsjednik Opštine je, na osnovu člana 58 Statuta Opštine i člana 8 Odluke o
zaradama i drugim primanjima službenika i namještenika Opštine Plužine52, mjesečno
donosio Rješenja kojima se utvrdjuje bruto vrijednost koeficijenta u visini od 120,00 €.
Opština je, sa isplatom neto zarada, vršila obračun i isplatu poreza i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje za zaposlene i dostavila je mjesečne IOPPD
obrasce Poreskoj Upravi .
Opština je u fiskalnoj 2012. godini, za obračun fiksnog dijela zarade primjenjivala vrijednost
koeficijenta u iznosu od 120,00€ i izvršila isplatu regresa za 31 zaposlenog u iznosu od po
250,00€, pri čemu je, umanjila startni dio zarade koji se sastoji od toplog obroka i 1/12 regresa,
kako bi regres isplatila odjednom.
Vlada Crne Gore, u skladu sa tačkom 10 Zaključaka, broj 06-1050/2 od
09.05.2013.godine, preporučuje opštinama, javnim preduzećima i ustanovama čiji
je osnivač opština da za utvrdjivanje fiksnog dijela zarade zaposlenih primjenjuje
obračunsku vrijednost koeficijenta koju utvrdjuje Vlada Crne Gore za obračun
fiksnog dijela zarade državnih službenika i namještenika. Takođe, potrebno je da
se Opština pridržava Uputstva za obračun bruto zarada u skladu sa kojim je u
okviru startnog dijela zarade uključena 1/12 regresa i topli obrok.
11.2 Ostala lična primanja
Izdaci za ostala lična primanja planirani su u iznosu od 69.000,00€, zaključkom o
preusmjeravanju sredstava umanjeni su za iznos od 2.810,00€, nakon čega planirana sredstva po
tekućem budžetu iznose 66.190,00€, a realizovana su u iznosu od 60.722,05€, što čini 1,54% ukupnih
izdataka budžeta.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za Ostala lična primanja.
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
3) Sredstva umanjena Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
Struktura realizovanih izdataka za ostala lična primanja je sledeća:
52
„Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 32/11
34
69.000,00
2.810,00
66.190,00
69.000,00
60.722,05
88,00
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
OPIS
IZNOS
1) Naknada za zimnicu
2) Nakn. Skupšt.odborn. za sjednice Skupštine i rad.tijela
3) Ostale naknade
Realizovana sredstva
14.184,96
42.637,09
3.900,00
60.722,05
1) Izdaci za naknade za zimnicu u bruto iznosu od 14.184,96€, isplaćeni su za 38 lica,
zaposlenih u Organu lokalne uprave, od čega za šest pripravnika. Neto iznos naknade, gotovinski
isplaćen, iznosi 270,00€ pojedinačno, u skladu sa Rješenjem predsjednika opštine53 i Pravilnikom o
drugim primanjima službenika i namještenika54.
Opština je prilikom popunjavanja IOPPD obrasca, shodno Uputstvu za popunjavanje obrasca i šifrarniku
osnova za obračun, trebala posebno izdvojiti isplate koje se odnose na Naknadu za zimnicu i
evidentirati ih pod šifrom 014 – Zimnica, a ne pod šifrom 001 –Zarada.
Potrebno je podatke u Izvještaju o plaćenim porezima i doprinosima - IOPPD obrascu
popunjavati u skladu sa utvrđenim šifrarnikom osnova za obračun.
2) Naknade skupštinskim odbornicima u iznosu od 42.637,09€, isplaćene su u skladu sa
Odlukom Skupštine Opštine o naknadama odbornicima Skupštini opštine Plužine55 po kojoj odbornici
imaju pravo na naknadu za:
- vršenje odborničke funkcije, odbornički dodatak, u fiksnom iznosu od 100,00 € mjesečno;
- prisustvovanje sjednicama SO, u visini jedne dnevnice za službeno putovanje u zemlji koja iznosi
18,00€;
- prisustvovanje sjednicama radnih tijela Skupštine i prisustvovanje zaključenju braka, u visini 75%
jedne dnevnice za službeno putovanje u zemlji, što iznosi 13,50€,
- za angažovanja po zaduženju Skupštine, naknada se obračunava i isplaćuje u skladu sa propisima
za službena putovanja državnih službenika i namještenika.
Dio naknada skupštinskim odbornicima, u iznosu od 39.303,40€, isplaćen gotovinski, odnosi se na
isplatu odborničkog dodatka, dnevnica za prisustvovanje sjednicama: SO i Odbora za privredu, finansije
i razvoj56 kao i za pokriće putnih troškova za prisustvovanje sjednicama u skladu sa članom 4 navedene
Odluke. Preostali iznos od 3.268,69€ odnosi se na isplatu poreza po osnovu odborničkog dodatka u
iznosu od 2.378,59€ i nadoknadu za gorivo u iznosu od 65,00€.
Opština je prilikom isplate odborničkog dodatka obračunala i uplatila pripadajuće obaveze po
osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, koje je iskazala u IOPPD obrascu pod šifrom 025.
Za isplatu putnih troškova odbornicima shodno članu 4 Odluke, u iznosu od 982,00€, za prisustvovanje
sjednicama skupštine, priložen je spisak sa naznačenim iznosima za isplatu odborniku bez dodatne
dokumentacione osnove, a u zavisnosti od udaljenosti mjesta stanovanja odbornika.
3) Ostale naknade u iznosu od 3.900,00€, gotovinski isplaćene, odnose se na:
- prevoz za dva zaposlena u iznosu od 600,00€, u visini od po 25,00€ mjesečno.
Rješenje broj 01-1072, od 09.10.2012.
Pravilnik broj 01-1283, od 22.12.2009.g.
55 „Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 12/08.
56 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije , privredu i razvoj
53
54
35
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
- pomoći zbog smrti člana uže porodice u iznosu od 3.000,00€, Rješenjem predsjednika u skladu sa
Pravilnikom o drugim primanjima službenika i namještenika57.
- jubilarne nagrade za dva zaposlena, u iznosu od 200,00€, Rješenjem Predsjednika u skladu sa
Pravilnikom o dodjeli jubilarnih nagrada58.
- Isplate fizičkom licu u cilju vršenja pripremnih radnji u svrhu eksproprijacije, radi izgradnje kružne
saobraćajnice, u iznosu od 100,00€.

Pravilnikom o drugim primanjima službenika i namještenika, naknade zaposlenih
utvrđene su prema visini najniže cijene rada, koja nije u primjeni donošenjem
novih zakonskih rješenja, zbog čega je neophodno donijeti izmjene i dopune
Pravilnika o drugim primanjima službenika i namještenika.

Takođe, shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore,
budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, sledeće izdatke potrebno je
evidentirati na pozicije predviđene Pravilnikom59:
a) Isplate po osnovu jubilarnih nagrada, u iznosu od 200,00€, evidentirane na računu
412-9 trebalo je evidentirati na računu 412-7 – Jubilarne nagrade;
b) Pomoći zaposlenima, u iznosu od 3.000,00€, evidentirane na računu 412-9 trebalo
je evidentirati na računu 431-3-1 – Jednokratne socijalne pomoći,
c) isplatu fizičkom licu, u iznosu od 100,00€, evidentirane na računu 412-9, trebalo je
evidentirati na računu 413-9 Ugovorene usluge; .
11.3 Rashodi za materijal i usluge
Izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 260.000,00€, rebalansom budžeta sredstva
su uvećana za 6.000,00€, zaključkom o preusmjeravanjima sredstva su umanjena za 18.302,00€,
nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 247.698,00€. Izdaci su realizovani u iznosu
od 210.355,41€ i u ukupnim izdacima učestvuju sa 5,33 %.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za materijal i usluge:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva umanjena Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
Struktura realizovanih izdataka za material i usluge je sledeća:
Pravilnik broj 01-1283, od 22.12.2009.g.
Pravilnik broj 01-1271, od 17.12.2009.g.
59 “Sl.list CG”, broj 81/05.g.
57
58
36
260.000,00
6.000,00
18.302,00
247.698,00
266.000,00
210.355,41
79,08
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
OPIS
IZNOS
1) Kancelarijski materijal
2) Sitan inventar
3) Sredstva higijene
4) Materijal za posebne namjene
5) Publikacije,časopisi i glasila
6) Službena putovanja u zemlji
7) Službena putovanja u inostranstvu
8) Reprezentacija u zemlji
9) Električna energija
10) Gorivo
11) Ogrjev
12) Rashodi za telefonske usluge
13) Bankarske usluge i negativne kursne razlike
14) Advokatske i pravne usluge
15) Konsultantske usluge, projekti i studije
16) Izrada i održavanje softvera
17) Medijske usluge i promotivne aktivnosti
18) Usluge revizije
19) Osiguranje
20) Sredstva za dotacije lokalnog saobraćaja
21) Ostale ugovorene usluge
Realizovana sredstva
6.452,94
1.808,09
15,30
16.871,06
2.486,30
4.389,70
3.084,02
11.242,02
24.184,06
16.787,26
1.633,79
10.998,12
8.785,14
1.349,00
31.623,85
1.159,71
934,25
2.500,00
7.951,60
22.770,45
33.328,75
210.355,41
11.3.1 Rashodi za materijal
Rashodi za materijal realizovani su u iznosu od 27.633,69€. Uzorkom je obuhvaćen iznos od
20.941,29€, od čega se na gotovinske isplate odnosi iznos od 1.324,20€. Ovi rashodi obuhvataju
izdatke za kancelarisjki materijal, sitan inventar, sredstva higijene, materijal za posebne namjene,
publikacije časopise i glasila.
a) Za nabavku kancelarijskog materijala realizovan je iznos od 6.452,94€, od čega su sredstva
u iznosu od 1.904,19€ nepravilno evidentirana, a odnose se na usluge štampanja koje je
umjesto na računu 413-1-1 trebalo evidentirati na računu 413-9-5 Usluge prevođenja
štampanja i umnožavanja.
Nabavka kancelarijskog materijala vršena je u skladu sa Ugovorom zaključenim u iznosu od
3.390,86€.
b) Za nabavku sitnog inventara realizovano je 1.808,09€.
c) Za nabavku materijala za posebne namjene opredijeljeno je 16.871,06€, od čega su sredstva
u iznosu od 9.723,61€ nepravilno evidentirana, a odnose se na:
- izdatke za gorivo od dobavljača „Piva petrol“, u iznosu od 7.593,80€, koje je umjesto na
izdatku 413-1-6 trebalo evidentirati na računu 413-4-2 Rashodi za gorivo;
- iznos od 195,50€ trebalo je evidentirati na računu 413-3-1 Rashodi za reprezentaciju;
- iznos od 680,90€, gotovinski isplaćen na ime Ugovora o djelu, trebalo je evidentirati na
računu 413-9 Ugovorene usluge,
- iznos od 1.253,41€, koji se odnosi na kontrolu i servis vatrogasnih aparata, kao i servis
vozila, trebalo je evidentirati na računu 414-3 – Tekuće održavanje opreme.
d) Za publikacije, časopise i glasila izdvojena su sredstva u iznosu od 2.486,30€, a odnose se
na pretplatu za dnevne novine i časopise.
37
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
11.3.2 Rashodi za službena putovanja
Rashodi za službena putovanja realizovani su u iznosu od 7.473,72€. Uzorkom je obuhvaćen
iznos od 5.823,26€. Obuhvataju izdatke sa službena putovanja u zemlji i inostranstvu.
a)
Za službena putovanja u zemlji uzorkom je obuhvaćen iznos od 4.389,70€. Obračun
dnevnice vršen je u skladu sa Uredbom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima60.
U postupku revizije, utvrdjeno je da su dnevnice u iznosu od 236,00€, isplaćene za lica koja nisu
zaposlena u Opštini (odbornici, članovi radne grupe, direktor Turističke organizacije), što nije u skladu
sa članom 1 Uredbe.
b)
Za službena putovanja u inostranstvu realizovani su izdaci u iznosu od 3.084,02€, od
čega je uzorkom obuhvaćen iznos od 1.433,56€.
Opština je, za obračun dnevnica za službena putovanja u inostranstvu, u periodu januar-maj
primjenjivala Uredbu o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika koja je van
snage od novembra 2011. godine61, dok je za ostatak godine vršila obračun dnevnica u skladu sa
vežećom Uredbom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima. Takođe, pravdanje
računa za gorivo evidentirano je na izdatku 413-4 – Rashodi za energiju umjesto na izdatku 413-2-2
Rashodi za službena putovanja u inostranstvu.
Opština je u periodu januar-maj 2012. godine, za obračun dnevnica za službena putovanja u
inostranstvu, trebala primjenjivati Uredbu o naknadi troškova državnim službenicima i
namještenicima62, a troškove vezane za službena putovanja priliožene uz putne naloge,
neophodno je evidentirati na računu Rashodi za službena putovanja.
11.3.3 Rashodi za reprezentaciju
Izdaci za reprezentaciju realizovani su u iznosu od 11.242,02€. Uzorkom je obuhvaćen iznos od
9.582,33€ koji je u cjelosti isplaćen po osnovu ugostiteljskih usluga. Tokom 2012 godine Opština nije
imala interni akt kojim se uređuju izdaci za reprezentaciju.
11.3.4 Rashodi za energiju
Izdaci za energiju realizovani su u iznosu od 42.605,11€. U postupku revizije testiran je iznos
od 32.904,62€, čija je struktura sledeća:
1) rashodi za električnu energiju realizovani su u iznosu od 24.184,06€, testirani u iznosu od
14.483,57 €.
2) Rashodi za ogrjev realizovani su u iznosu od 1.633,79€. Uzorkom je obuhvaćeno 100%
izdataka.
3) Izdaci za gorivo realizovani su u iznosu od 16.787,26 €. Uzorkom je obuhvaćeno 100%
izdataka.
Dobavljaču „Piva petrol“ d.o.o. Plužine, isplaćen je iznos od 16.269,00€. Opština je 18.06.2010.godine
Zaključila Ugovor br. 4/56/2010 od 18.06.2010.godine o snadbijevanju derivatima nafte sa
dobavljačem Jugopetrol“ a.d. Kotor na period od tri godine, uz obavezu plaćanja unaprijed, čija je
ukupna vrijednost 42.693,00€. Izmedju dobavljača „Jugopetrol“ a.d. Kotor i „Piva Petrol“ d.o.o.,
zaključen je ugovor o zakupu kojim se ustupa korišćenje poslovnog prostora benzinske stanice u
vlasništu „Jugopetrol“ a.d.Kotor pod imenom i zaštitnim znakom „Jugopetrol“a.d. Kotor a u svrhu
plasmana proizvoda i pružanja odredjenih usluga. U okviru testiranog iznosa na gotovinske isplate se
„Sl.list CG“ , broj 57/11 i 26/12.
Sl.list CG“, broj 23/10
62 „Sl.list CG“ broj 57/11
60
61
38
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
odnosi iznos od 518,26 € koji obuhvata potrošnju goriva za vrijeme službenih putovanja zaposlenih,
koje je trebalo evidentirati na računu 413-2 Rashodi za službena putovanja.
Opština je bila u obavezi da dobije saglasnost Uprave za javne nabavke ili da sprovede ponovni
postupak javnih nabavki, za nastavak nabavke goriva od „Piva Petrol“ po Ugovoru zaključenom
sa „Jugopetrol“ad Kotor.
11.3.5 Rashodi za telefonske usluge
Rashodi za telefonske usluge realizovani su u iznosu od 10.998,12€. Uzorkom je obuhvaćen
iznos od 1.399,64€, koji se odnosi na rashode za: telefonske usluge u iznosu od 1.275,09€ i poštanske
usluge 124,55€.
Opština ima zaključene sledeće ugovore:
- Ugovor o pružanju usluga elektronskih komunikacija za pravna lica63 na period od 24
mjeseca.
- Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa i pružanju internet usluga putem ADSL
priključka64, na neodredjeno vrijeme.
Predsjednik Opštine donio je Pravilnik o korišćenju službenih telefona opštine Plužine 65 u kojem je
precizirano da Opština snosi troškove telefonskih usluga do odredjenog iznosa koji utvrdjuje Služba
računovodstva i finansija u skladu sa planom Budžeta za tekuću godinu. Limiti potrošnje po korisnicima,
koje je utvrdio Sekretar, kreću se u rasponu od 10,00 € do 50,00 €.
Opština Odlukom o budžetu, nije planirala Rashode za poštanske usluge, već je plaćanja po tom
osnovu, izvršila sa ove pozicije, što nije u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa.
Ugovor o pružanju poštanskih usluga66 zaključen je na neodredjeno vrijeme izmedju Skupštine Opštine
Plužine i Pošte Crne Gore, pa je shodno tome prilikom izrade Budžeta, potrebno planirati i ovu vrstu
izdataka.
11.3.6 Rashodi za poštanske usluge
Opština nije planirala rashode za poštanske usluge, već ih je realizovala sa računa izdataka za
telefonske usluge.
Preporuka: Izdatke za poštanske usluge neophodno je planirati na računu 413-6 Rashodi
za poštanske usluge, kako bi se i realizovali na teret planiranih sredstava, a u skladu sa
zaključenim Ugovorom.
11.3.7 Bankarske usluge
Izdaci za bankarske usluge realizovani su u iznosu od 8.785,14€. U postupku revizije testiran je
iznos od 5.675,89 €.
Sa ovog računa Pored transakcionih provizija izvršena je uplata provizije u iznosu od 4.000,00€
po osnovu Ugovora o kreditu broj LD/12207/00002, odobrenog u iznosu od 500.000,00€, za
participaciju u izgradnji stambenog objekta u Plužinama, a shodno Protokolu broj 01-90, od 07.02.2012.
godine o poslovnoj saradnji na izgradnji Stambeno poslovnih objekata, potpisanog između Opštine i
„Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju“ d.o.o. Podgorica.
Ugovor broj 07-6044, od 27.10.2011 g.
Ugovor broj 04-1193, od 08.07.2009 g.
65 Pravilnik broj 01-916, od 07.09.2012.g.
66 Ugovor broj 01-167, od 22.02.2008.g.
63
64
39
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
11.3.8 Ugovorene usluge
Izdaci za ugovorene usluge planirani su u iznosu od 126.000,00€, rebalansom budžeta umanjeni
su za iznos od 500,00€, zaključkom o preusmjeravanju dodatno su umanjeni za iznos od 9.950,00€,
nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 115.910,00€, a realizovani su u iznosu od
101.617,61€. Uzorkom je obuhvaćen iznos od 80.130,61€, čija je struktura sledeća:
1) Za advokatske i pravne usluge realizovan je iznos od 1.349,00€ na osnovu ispostavljenih
računa.
2) Za konsultantske usluge, projekte i studije realizovani su izdaci u iznosu od 31.623,85€, od
čega je uzorkom obuhvaćen iznos od 15.636,85€, koji se odnosi na sledeće:
- Za usluge vršenja stručnog nadzora, iznos od 3.373,10€ u toku izvodjenja radova na
lokalnim putevima u Opštini Plužine, a na osnovu Ugovora broj 01-842 od 29.08.2012.godine, čija
ugovorena vrijednost iznosi 4.446,00 €.
- Za izvršene geodetske usluge u iznosu od 2.538,90€, po osnovu ispostavljenih računa.
- Za usluge stručnog nadzora u iznosu od 2.000,00€.
Za Isplatu članu komisije za vršenje stručnog nadzora, u iznosu od 2.000,00€, u skladu sa Rješenjem67
predsjednika Opštine, nije zaključen Ugovor i nije vršen obračun i uplata poreza na dohodak fizičkih
lica i opštinskog prireza, a doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zavisnosti da li je lice
osigurano po drugom osnovu.
Preporuka: Za angažovanje lica za učešće u radu komisije za vršenje stručnog nadzora, u
skladu sa Rješenjem br. 01-556/1 od 26.06.2012 godine trebalo je zaključiti Ugovor o
angažovanju kojim se definišu prava i obaveze ugovornih strana i prilikom isplate
ugovorenog iznosa izvršiti obračun i uplatu Poreza na dohodak fizičkih lica i opštinskog
prireza, a u dijelu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zavisnosti da li je lice
osigurano po drugom osnovu.
- Sredstva u iznosu od 1.939,60€ uplaćena su, za izvršenu procjenu nepokretne
imovine, Upravi za nekretnine i članovima komisije, u svrhu eksproprijacije zemljišta za izgradnju
podvožnjaka, kružne saobraćajnice i kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, dok su sredstva u
iznosu od 373.883,00€ uplaćena na poseban račun Ministarstva finansija na ime naknade vlasnicima
nepokretne imovine-zemljišta.
- Sredstva u iznosu od 3.499,00€, odnose se na isplate na ime izrade elaborata
eksproprijacije za kružnu saobraćajnicu, dorade projektne dokumentacije, usluge revizije projekta, kao i
za izradu glavnog projekta i pripremu tenderske dokumentacije za rekonstrukciju dijela lokalnog puta
Crkvičko polje-Nikovići.
- Sredstva u iznosu od 2.285,75€, odnose se na ugostiteljske usluge, na ime
organizovanja promotivne kajakaške regate na Pivskom jezeru od strane Turističke organizacije
Plužine.
3) Za izdatke za izradu i održavanje softvera realizovan je Iznos od 1.159,71€, koji obuhvata
uplatu prema Centralnoj depozitarnoj agenciji68 za održavanje registra hartija od vrijednosti (mjesečno
23,40 € i Ugovora o djelu u iznosu od 902,31€.
4) Za medijske usluge i promotivne aktivnosti realizovan je iznos od 934,25€, od čega se na
ugostiteljske usluge odnosi iznos od 305,25€ koji je shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji
računa trebalo evidentirati na računu 413-3 – Reprezentacija.
67
68
Rješenje broj 01-556/1 od 26.06.2012 g.
Ugovor o članstvu u CDA izmedju Opštine i CDA – ugovor je bez datuma i broja.
40
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
5) Izdaci za osiguranje iznose 7.951,60€, a odnose se na auto kasko osiguranje, osiguranje za
33 lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja, Polisa o osiguranju lica od posledica nesrećnog
slučaja; Dopunskog zdravstvenog osiguranja, Kasko osiguranja motornih vozila, životnog osiguranja,
registracija motornih vozila.
6) Izdaci za ostale usluge u iznosu od 56.099,20€, odnose se na sredstva za dotaciju lokalnog
saobraćaja u iznosu od 21.158,45€ i ostale Ugovorene usluge u iznosu od 33.328,75€.
a) Sredstva za dotacije lokalnog saobraćaja iznose 21.158,45€.
Sredstva u iznosu od 19.040,45€ uplaćena su „Javno stambeno komunalnom preduzeću
JSKP, na osnovu mjesečnih računa za prevoz u lokalnom saobraćaju u skladu sa Ugovorom o
finansiranju lokalnog saobraćaja na području Opštine Plužine iz 2009. godine zaključenim između,
Opštine i Javno stambeno komunalnog preduzeća Plužine.
- Sredstva u iznosu od 3.730,00€ uplaćena su dobavljaču „Piva Petrol“, a odnose se na
nabavku goriva u skladu sa Ugovorom o finansiranju lokalnog saobraćaja na relaciji Crkvičko PoljeŠćepan Polje-Plužine-Crkvičko Polje69.
b) Ostale ugovorene usluge iznose 33.328,75€.
- Sredstva u iznosu od 6.704,36€, odnose se na izdatke po Ugovorima o djelu i naknadu za
rad u Društvu „Budoš“ u skladu sa Ugovorom70. o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za
upravljanje sanitarnom deponijom „Budoš“ Nikšić zaključenim između Opštine Nikšić, Plužine i Šavnik.
- Sredstva u iznosu od 6.600,00€ uplaćena su Stomatološkoj ambulanti, po Ugovoru broj 01328, kojim je definisana mjesečna naknada u iznosu od 600,00€.
- Sredstva u iznosu od 3.394,90€ odnose se na uplate Javno komunalnom preduzeću
„Komunalno Nikšić“ za odovoz i deponovanje komunalnog otpada.
Do avgusta 2012. godine, plaćanja su vršena po Ugovoru o dovozu i deponovanju komunalnog
otpada71 koji je važio do 2007.godine, uz mjesečnu naknadu od 300,00€, dok je u .avgustu 2012.
godine zaključen Ugovor72 na period od godinu dana, kojim je korigovana cijena usluga na iznos od
12,00 € +7% PDV po toni.
Opština je bila u obavezi da izdatke za usluge dovoza i deponovanja komunalnog otpada u
periodu od 2007. godine do avgusta 2012.godine realizuje u skladu sa Ugovorom za navedeni
period, a ne Ugovorom iz prethodnog perioda.
- Sredstva u iznosu od 12.212,16€, na ime komunalnih usluga uplaćena su Javno
stambeno komunalnom preduzeću Plužine, po računima koji su fakturisani u skladu sa Odlukom73 o
usklađivanju cijena komunalnih proizvoda i usluga JSKP, za koju je donesena Odluka o davanju
saglasnosti SO Plužine74.
Sredstva u iznosu od 3.643,82€ uplaćena su Hypo alpe adria leasing po Ugovoru o
finansijskom lizingu, broj PG 01604 od 20.06.2008.godine, za nabavku motornog vozila nabavne
vrijednosti bez PDV-a 19.534,19 €. Po ovom osnovu obaveze su izmirene do juna 2013. godine, kao
potvrdu imali smo na uvid Izjavu Hypo alpe adria leasing broj 1435, od 18.06.2013.godine.
Ugovor broj 01-537/1 od 08.06.2009.g.
Ugovor broj 01-160 od 10.03.2009.g.
71 Ugovor broj 5372 od 03.09.2007 g.
72 Ugovor broj 01-779 od 07.08.2012 g.
73 Odluka broj 01-238 od 15.10.2010 g.
74 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ukladjivanju cijena komunalnuh proizvoda i usluga, broj 03-1365 od 31.12.2010 g.
69
70
41
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet, isplate po osnovu deponovanja
komunalnog otpada i komunalnih usluga trebalo je evidentirati na računu 418 - Ostali izdaci, a isplate
po osnovu lizinga za kupovinu transportnog sredstva trebalo je evidentirati na računu 441-5-1 Sredstva
transporta.
11.3.9 Ugovori o angažovanju
Sredstva u iznosu od 10.102,00€ u neto iznosu realizovana su u skladu sa Ugovorima o djelu
zaključenim za sledeća angažovanja:
- za otklanjanje kvara na telefonskoj instalaciji, u iznosu od 100,00€;
- za održavanje higijene u prostorijama: organa uprave i doma „Igumanskih boraca“ u
Crkvičkom Polju, u iznosu od 2.240,00€;
-za angažovanje turističkog vodiča, pri posjetama turista domu "Igumanskih boraca" u
Crkvičkom polju,
- za održavanje softvera za obračun zarada, finansijskog poslovanja i naplate javnih prihoda,
- za nadgledanje, koordinaciju i organizaciju posla kod izvodjenja radova,
- za prosjecanja i uklanjanja rastinja na putnom pravcu Šćepan polje-Crkvičko polje
- za djelovanje radi zaštite od požara, kao i saniranje nastalih požara na terenu.
Uvidom u IOPPD obrasce, za neto naknade u ukupnom iznosu od 3.652,00€, kod sledećíh
angažovanja, nije izvršena uplata poreza na dohodak fizičkih lica i opštinskog prireza:
-za preventivno djelovanje radi zaštite od požara, kao i saniranje nastalih požara na terenu,
za angažovanja u iznosu od 150,00€, 60,00€, 36,00€, 36,00€;
-za usluge održavanja higijene u prostorijama organa uprave u iznosu od 310,00€;
- za usluge održavanja higijene u prostorijama doma “"Igumanskih boraca" u Crkvičkom polju
u iznosu od 200,00€;
-za angažovanje turističkog vodiča, pri posjetama turista domu "Igumanskih boraca" u
Crkvičkom Polju u iznosu od 1.200,00€;
-za usluge prosijecanja i uklanjanja rastinja na putnom pravcu Šćepan polje-Crkvičko Polje u
iznosu od 1.000,00€;
-za usluge održavanja softvera za obračun zarada, finansijskog poslovanja i naplate javnih
prihoda u iznosu od 210,00€;
-za usluge evaulacije ponuda za rekonstrukciju puta Crkvičko Polje Nikovići u iznosu od
450,00€;
Za angažovanja ugovorima o djelu nije utvrđen iznos naknade u bruto iznosu, zbog čega nije
definisana obaveza koju uz neto iznos treba obračunati i uplatiti po osnovu poreza na dohodak
fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Preporuka: Neophodno je za angažovanja ugovorima o djelu Ugovore zaključivati u bruto
iznosu, kako bi se definisale obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zavisnosti da li je lice angažovano po
drugom osnovu.
11.4 Tekuće održavanje
Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 300.000,00€, rebalansom budžeta uvećani
su za iznos od 72.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju umanjeni su za 26.103,00€, nakon čega
planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 345.897,00€, a realizovana su u iznosu od
258.183,48€, što čini 6,54% izdataka budžeta.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za tekuće održavanje.
42
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva umanjena Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
Struktura ovih izdataka je sledeća:.
OPIS
300.000,00
72.000,00
26.103,00
345.897,00
372.000,00
258.183,48
69,40
IZNOS
1) Tekuće održavanje javne infrastrukture
2) Tekuće održavanje javne infrastrukture parkovi i zelenilo
3) Tekuće održavanje građevinskih objekata
4)Tekuće održavanje opreme
Realizovana sredstva
235.495,82
7.417,96
1.062,02
14.207,68
258.183,48
11.4.1 Tekuće održavanje javne infrastrukture
Izdaci za tekuće održavanje javne infrastrukture realizovani su u iznosu od 242.913,78€, što čini
6,15% ukupnih izdataka . Uzorkom je obuhvaćen iznos od 172.913,78€, koji je realizovan za sledeće
namjene:
1) Sredstva u iznosu od 52.930,20€, prenijeta su dobavljaču„Piva Petrol“ d.o.o. za gorivo, koje
shodno Pravilnku o jedinstvenoj klasifikaciji računa, treba evidentirati na računu Rashodi za gorivo 413
-4-2 .
2) Sredstva u iznosu od 25.775,54€, odnose se na izdatke za usluge čišćenja snijega i za radove
na sanaciji i izgradnji vodovoda u selu Boričje, u iznosu od 7.666,19€, u skladu sa Rješenjem75
predsjednika koje je trebalo je evidentirati na računu 441-Kapitalni izdaci. Za izdatke za radove na
sanaciji i izgradnji vodovoda nijesmo imali na uvid ugovore.
3) Izdaci za održavanje i uređenje javnih površina u iznosu od 27.230,92€ izvršeni su po osnovu
ispostavljenih računa Javno stambeno komunalnog preduzeća, Plužine, a na osnovu Ugovora broj 019176 od 25.06.2010. godine. Predmet ovog Ugovora je održavanje i uredjenje javnih površina u ljetnjem i
zimskom periodu, prema Planu i Programu održavanja čistoće i zelenila za 2010. godinu i plana
izgradnje i održavanja lokalnih puteva za 2010. godinu. Ugovorom je odredjeno da se za čišćenje i
pranje javnih površina i održavanje zelenila obračunava iznos od 20 najnižih cijena rada.
Obzirom da je obračun naknade utvrđen prema najnižoj cijeni rada koja kao zakonsko rješenje nije
u primjeni, potrebno je zaključiti Anex Ugovora.
4) Sredstava u iznosu od 20.000,00€, preko računa Fonda za puteve, realizovana su za
nasipanje puta na Jasenu, shodno Anex-u ugovora77 broj 01-875/3 od 01.12.2011. godine, kojim se
produžava rok za izvršenje radova predvidjenih osnovnim ugovorom, zbog pojave naknadnih radova na
dionicama Orah-Jasen-Lisina i dr.
5) Sredstva u iznosu od 17.662,67€ utrošena su za izdatke za izvodjenje radova na lokalnim
putevima za koje nismo imali na uvid Ugovor.
Dio sredstava u iznosu od 6.627,80€, realizovan je gotovinski, od čega isplate po osnovu
Ugovora o djelu iznose od 3.197,80€, dok je iznos od 3.350,00€ prenijet fizičkim licima za radove na
Rješenje broj 01-1213 , od 19.11.2012.g. Uz rješenje su priložene i fakture dobavljača.
Prvobitni broj ugovora je 01-212,od 22.11.2010, pa je precrtan u broj 01-91 i datum od 25.06.2010.
77 Osnovni ugovor zaključen je izmedju Opštine i konzocijuma „Hidrocop“ i „Geo max Group“, na ukupni iznos od 348.687,14 €; broj
ugovora 01-875, od 22.09.2011.g.
75
76
43
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
putnim pravcima Plužine-Ravno, Plužine-Stabna i sl., u skladu sa rješenjima predsjednika Opštine, a za
koje je Opština trebala zaključiti Ugovore kojim bi se regulisala medjusobna prava i obaveze, izvršiti
obračun i uplatu poreza na dohak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, shodno
odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o doprinosima za obavezno socijalnog
osiguranje.
Preporuka: Angažovanja fizičkih lica, za radove na putnim pravcima Plužine-Ravno,
Plužine-Stabna, u iznosu od iznosu od 3.350,00€ , trebalo je izvršiti u skladu sa zaključenim
ugovorima kojima bi bile definisane obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Sa ovog izdatka izvršena nepravilna evidencija odnosi se na:
- Izdatke za usluge servisiranja i održavanja vozila u iznosu od 2.454,66€, trebalo je evidentirati
na računu 414-3 –Tekuće održavanje opreme.
- Izdatke u iznosu od 3.807,65€, na ime pomoći u vidu nabavke vodovodnog materijala shodno
Rješenju predsjednika Opštine, trebalo je evidentirati na računu 431-3 - Transferi pojedincima.
- Izdatke u iznosu od 1.737,45€, odobrene Rješenjem Predsjednika za izgradnju vodovoda u selu
Seljane, trebalo je evidentirati na izdatku 441 - Kapitalni izdatak.
11.4.2 Tekuće održavanje građevinskih objekata
Izdaci za tekuće održavanje gradjevinskih objekata realizovani su u iznosu od 1.062,02€.
11.4.3 Tekuće održavanje opreme
Izdaci za tekuće održavanje opreme realizovani su u iznosu od 14.207,68€. Uzorkom je
obuhvaćen iznos od 12.312,19€, a odnosi se na usluge servisiranja opreme i nabavke alata.
.
11.5 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od
405.000,00 €, Rebalansom budžeta uvećani su za iznos od 5.940,00€, zaključkom o preusmjeravanju
sredstava uvećani su za iznos od 7.184,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose
418.124,00€, a realizovana su u iznosu od 397.668,27€, čime u ukupnim izdacima učestvuju sa
10,41%. i odnose se na: Transfere javnim institucijama; transfere NVO, političkim partijama, strankama
i udruženjima; Transfere pojedincima i transfere javnim preduzećima i javnim ustanovama.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i
javnom sektoru:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
44
405.000,00
5.940,00
7.184,00
397.668,27
410.940,00
397.668,27
96.77
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
11.5.1. Transferi javnim institucijama
Transferi javnim institucijama planirani su u iznosu od 132.000,00€, rebalansom budžeta uvećani
su za iznos od 5.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava uvećani su za iznos od 11.145,00€,
nakon čega tekući budžet iznosi 148.145,00€, a sredstva su realizovana u iznosu od 141.165,41€, od
čega je u postupku revizije je testiran iznos od 108.134,58 € koji se odnosi na sledeće transfere:
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za transfere javnim institucijama.
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
132.000,00
5.000,00
11.145,00
148.145,00
137.000,00
141.165,41
103,04
Zaključkom o preusmjeravanju sredstava izdaci za transfere realizovani su za 3,04% više u
odnosu na planirane.
1)Transferi obrazovanju - izdaci za transfere obrazovanju realizovani su u iznosu od
22.744,10€, od čega je testiran iznos od 22.424,10€, za sledeće namjene:
- sredstava u iznosu od 5.610,00€ uplaćena su, na osnovu zahtjeva učenika završnih razreda srednje
škole JU Obrazovni centar, za dodjelu finansijske pomoći za matursku ekskurziju, a u skladu sa
Rješenjem predsjednika Opštine o dodjeli finansijske pomoći, na bankovni račun učenika koji je odabran
za predstavnika učesnika ekskurzije, a u skladu sa zahtjevom za sponzorstvo.
Preporuka: Neophodno je da Opština sredstva na ime sponzorstva učenicima, kao i sredstva
za pokriće troškova prevoza nastavnog osoblja i učenika realizuje na osnovu zahtjeva
obrazovne institucije, prenosom opredijeljenih sredstava na žiro račun Obrazovne institucije
ili davaocima usluga po ispostavljenim računima, a ne na žiro račun učenika i angažovanjem
lica za usluge prevoza bez ugovaranja usluge.
- Sredstva u iznosu od 1.701,00€, uplaćena su pravnom licu, na ime usluga prevoza zaposlenih JU
Obrazovni centar u Plužinama, na relaciji Plužine – Nikšić, a u skladu sa Sporazumom78 zaključenim
izmedju Opštine i Ministartsva prosvjete i sporta Crne Gore za školsku 2011/2012. godinu o
zajedničkom finansiranju prevoza zaposlenih u udaljenim školama na teritoriji opštine Plužine, kao i za
zaposlene u školama u ruralnim područjima Opštine, gdje nema redovne saobraćajne linije. Shodno
ovom Sporazumu opština i ministartsvo će plaćati 60% od cijene prevoza (po 30%) a zaposleni 40 % od
cijene prevoza, na osnovu utvrdjene mjesečne karte ili utvrdjenih troškova prevoza.
– Sredstva u iznosu od 2.354,00€, uplaćena su na račun za kupovinu knjiga učenicima I razreda, na
osnovu podnijetog zahtjeva JU Obrazovni centar i u skladu sa Rješenjem predsjednika Opštine.
Gotovinske isplate u iznosu od 10.560,00€ odobrene rješenjima predsjednika, odnose se na sledeće
isplate fizičkim licima:
- sredstva u iznosu od 5.030,00€, realizovana su u skladu sa zahtjevom JU Osnovna škola “Bećko
Jovović”, Stabna za sponzosrtvo u prevozu nastavnog osoblja i zahtjevom za pokriće troškova prevoza
učenika, angažovanjem dva fizička lica za usluge prevoza prosvetnih radnika i prevoza djece, (od kojih
je jedno lice zaposleni u Opštini – namještenik IV matičar).
78
Sporazum broj 01-826/1 od 09.09.2011.g.
45
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Za angažovanja dva fizička lica, u iznosu od 5.030,00€, za prevoz prosvjetnih radnika i djece, u skladu
sa zahtjevom JU Osnovna škola “Bećko Jovović” nije zaključen ugovor o angažovanju kojim bi se
utvrdila prava i obaveze ugovornih strana i nije izvršena uplata po osnovu poreza na dohodak fizičkih
lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Preporuka: Sredstva u iznosu od 5.030,00€, po osnovu zahtjeva JU Osnovna škola “Bećko
Jovović, za sponzorstvo u prevozu nastavnog osoblja i pokriće troškova prevoza
učenika, trebalo je uplatiti na žiro račun Obrazovne institucije ili davaocima usluga po
ispostavljenim računima, a ne angažovanjem lica za usluge prevoza bez ugovaranja
usluge.
Preostala sredstva, u iznosu od 4.570,00€, obuhvataju:
- sredstva u iznosu od 1.890,00€ na ime sponzorstva za ekskurziju devetog razreda,
- iznos od 900,00€, za učešće u dijelu troškova za boravak djece na Tari,
- iznos od 1.100,00€, za dodjelu diplome “Luča”za 11 učenika u iznosu od po 100,00€.
- Sredstva u iznosu od 960,00€, dodijeljena su učenicima u skladu sa Rješenjem predsjednika Opštine,
a na osnovu člana 5 Odluke o ustanovljavanju i dodjeljivanju nagrade „Branko - Bane Blagojević“79,
kojom su predviđeni novčani iznosi u visini šest učeniku generacije završnog razreda osnovnih škola,
odnosno deset mjesečnih cijena rada u Crnoj Gori, učeniku generacije završnog razreda Gimnazije.
Neophodno je da
Opština izvrši izmjenu i dopunu Odluke o ustanovljavanju i
dodjeljivanju nagrade Branko - Bane Blagojević“80, u članu 5 Odluke koja se
poziva na
odredbu koja nije u primjeni uvođenjem instituta minimalne zarade.
2) Transferi institucijama kulture i sporta, realizovani su u iznosu od 66.718,61€, od čega
je testiran iznos od 60.007,68€. Sa ovog računa vršene su isplate bezgotovinski i gotovinski.
Bezgotovinski izvršene isplate u iznosu od 53.525,68€, odnose se na:
- Sredstva u iznosu od 14.710,65€, za održavanje književnih susreta – “Pjesnička riječ na izvoru Pive”;
uplaćena su Centru za kulturu.
- Sredstva u iznosu od 1.095,12€ isplaćena su za avio karte za člana Savjeta književnih susreta –
“Pjesnička riječ na izvoru Pive” i za gorivo koje su koristili pjesnici, davaoci krvi, planinari.
- Sredstva u iznosu od 818,00€ za usluge fotografisanja za dan opštine, trebalo je shodno Pravilniku o
jedinstvenoj klasifikaciji računa evidentirati na izdatku 413-9 – Ugovorene usluge;
Za sportske aktivnosti izdvojena sredstva odnose se na:
Skupština opštine je na sjednici 20.10.2011.godine donijela Zaključak broj 03-986/1 kojim se ovlašćuje
Predsjednik Opštine da u najneophodnijem dijelu finansira KMF “Bajo Pivljanin” u periodu do formiranja
sportskog kluba u Opštini.
- Sredstva u iznosu od 14.589,70€ odnose se na isplate dobavljaču po osnovu ispostavljenih faktura za
nabavku sportske opreme za Klub malog fudbala “Bajo Pivljanin” , a na osnovu podnijetih Zahtjeva za
pomoć za nabavku sportske opreme.
- Sredstva u iznosu od 7.439,38€ uplaćena su za usluge smještaja u hotelu Sidro Bar i JU nacionalni
park Sutjeska za školu fudbala.
- Sredstva u iznosu od 8.000,00€ - odnose se na isplate Klubu malog fudbala „Bajo Pivljanin“ na
osnovu podnijetih zahtjeva za finansijsku pomoć. .
- Sredstva u iznosu od 5.260,35 € odnose se na račune za ugostiteljske usluge koje su koristili fudbaleri
i učesnici pjesničkih susreta.
79
80
„Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 2/10.
„Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 2/10.
46
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Gotovinske isplate izvršene u znosu od 6.482,00€, odnose se na:
- Sredstva u iznosu od 2.400,00€ isplaćena su treneru fudbala, na ime troškova prevoza od Nikšića do
Plužina za školu fudbala u skladu sa Rješenjima predsjednika, od čega iznos 2.000,00€ 12.01.2012.
godine, a iznos od 400,00€ u toku godine. Opština nije postupila u skladu sa zaključenim ugovorm
kojim je definisana mjesečna naknada, već je isplatu izvršila odjednom na ime troškova prevoza.
Ugovor o pružanju usluga-obuke fudbala za djecu i omladinu, zaključen je 23.01.2012.godine po kojem
se Opština obavezuje da obezbijedi prostor i uslove za vršenje obuke i plaćanja mjesečne dotacije
treneru za obuku i troškove prevoza – 400,00€.
- Sredstva u iznosu od 880,00€ odnose se na pomoć školi malog fudbala: u nabavci opreme i za
angažovanje ljekara.
- Sredstva u iznosu od 200,00€ odnose se na isplatu fizičkom licu za rad u teretani u skladu sa
Rješenjem predsjednika Opštine, bez obračunatih i uplaćenih obaveza po osnovu poreza na dohodak
fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
- Sredstva u iznosu od 1.700,00€ - Rješenjem predsjednika81 odobrena su za kupovinu pehara i
novčanu nagradu pobjedničkoj ekipi na turniru u malom fudbalu, na osnovu zahtjeva fizičkog lica.
Opština Plužine nema ustanovljene institucije sporta zbog čega sredstva namijenjena za finansiranje
sportskih aktivnostii u skladu sa zaključenim ugovorima treba iskazivati na računu ugovorene usluge i
za ukupne realizovane izdatke podnositi izvještaj Skupštini opštine o utrošenim sredstvima.
Preporuka: Neophodno je da Opština u narednom periodu finansira aktivnosti u sportu u
skladu sa Odlukom o finansiranju aktivnosti u sportu donesenom od strane Skupštine
opštine. Da angažovanja lica za unaprjeđenje sporta na teritoriji Opštine, u skladu sa
zaključenim ugovorima i obračunatim i uplaćenim obavezama po osnovu poreza na
dohodak fizičkih lica, prireza na porez i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u
slučajevima kada angažovano lice nije osigurano po drugom osnovu, evidentira na
računu ugovorene usluge.
3) Transferi ostalim institucijama realizovani su u iznosu od 25.702,80€, a odnose se na
isplate vjerskim institucijama, na osnovu podnijetih zahtjeva za pomoć, faktura, rješenja predsjednika
Opštine kojim se odobrava isplata sredstava.
11.5.2. Transferi nevladinim organizacijama, političkim partijama, strankama i udruženjima
Transferi nevladinim organizacijama, političkim partijama, strankama i udruženjima planirani su u
iznosu od 40.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava umanjena su za iznos od 4.729,00€,
nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 35.271,00€, realizovana su u iznosu od
32.442,94€, u ukupnim izdacima učestvuju sa 0,82%. U postupku revizije testiran je iznos od
23.854,09€.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca.
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Sredstva umanjena Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
81
Rješenje broj 01-784 od 07.08.2012 .godine
47
40.000,00
4.729,00
35.271,00
40.000,00
32.442,94
81,11
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Struktura utrošenih sredstava je sledeća:
1)Transferi nevladinim organizacijama uzorkom su obuhvaćeni u iznosu od 8.932,80€.
Sredstva u iznosu od 3.000,00€ realizovana su na osnovu konkursa u skladu sa zaključenim
Ugovorima o korišćenju sredstava iz budžeta Opštine namijenjenih za transfere Nevladinim
organizacijama, shodno Odluci .Skupštine Opštine kojom se utvrđuju kriterijumi, način i postupak
raspodjele sredstava Budžeta Opštine.
Predsjednik Opštine donio je Rješenje o obrazovanju Komisije za saradnju sa NVO i raspodjelu
sredstava za projekte, sa obavezom da komisija izvrši raspodjelu sredstava po konkursu koji se
raspisuje jednom godišnje kao i da Skupštini opštine podnese Izvještaj o realizaciji raspodjele sredstava
po konkursu.
Opština je u dnevnim novinama objavila Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO za
2012. godinu po kojem se sredstva dodjeljuju nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj
Gori, sa sjedištem u Plužinama a čiji će se projekti, kandidovani za finansiranje, realizovati na teritoriji
Opštine.
U izvještaju Komisije je navedeno da šest od deset prijavljenih Nevladinih organizacija
ispunjava uslove predvidjene konkursom, za koje su opredijeljena sredstva u iznosu od 7.500,00€.
Preostali iznos od 5.932,80€ realizovan je u skladu sa Rješenjima predsjednika i zahtjevima za
novčanu pomoć.
2) Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima
U postupku revizije testiran je iznos od 14.921,29 €. Opština je postupila shodno članu 7 Zakona
o finansiranju političkih partija82
U Skupštini Opštine Plužine postoje četiri političke partije/koalicije sa ukupno 30 odbornika i to:
1. SNP- dr. Petar Žulović (17 odbornika) za koju je opredijeljen iznos od 8.355,22 €,
2. Kaolicija za evropske Plužine (DPS i SDP – 6 odbornika) – iznos od 3.485,96€,
3. Zajedno za bolju Pivu (Narodna stranka, Demokratska srpska stranka, Pokret za
promjene – 6 odbornika) –iznos od 3.485,96 €,
4. JKPCG- Mirko Vuković (1 odbornik) – iznos od 1.272,66 €.
11.5.3. Transferi pojedincima
Izdaci za Transfere pojedincima planirani su u iznosu od 93.000,00€, rebalansom budžeta
uvećani su za iznos od 4.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava uvećani su za iznos od
768,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 97.768,00€. Izdaci su realizovani
u iznosu od 95.433,67€, a u ukupnim izdacima učestvuju sa 0,02%, od čega je uzorkom obuhvaćen
iznos od 78.657,49 €.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za transfere pojedincima:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
82
„Sl.list CG“, broj 01/12
48
93.000,00
4.000,00
768,00
97.768,00
97.000,00
95.433,67
98,39
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Struktura ovih izdataka je sledeća:
1) Za izdatke za stipendije opredijeljen je iznos od 5.520,00€. Uslovi i kriterijumi za dodjelu
stipendije, postupak dodjele i prava i obaveze stipendista definisani su Odlukom o dodjeli stipendija 83.
Predsjednik Opštine donio je Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija 84. Nakon
sprovedenog Konkursa za dodjelu stipendija studentima za školsku 2011/2012 godinu, Komisija je
donijela Odluku o dodjeli stipendija za šest lica u školskoj 2011/2012. godini, odnosno Odluku o dodjeli
stipendija za 15 lica u školskoj 2012/2013. godini.
Nakon sprovedenog Konkursa Opština je sa navedenim licima zaključila Ugovore o stipendiranju kojim
su precizirana prava i obaveze ugovornih strana.
Stipendije su isplaćene na sledeći način:
Period januar – jun (školska 2011/2012. godina) za 8 studenata – Na spiskovima za
isplatu su i dva studenta koji su dobili stipendiju po konkursu za školsku 2010/2011.godinu.
Period septembar - novembar za 3 studenata koji su dobili stipendiju po konkursu
2010/2011 i 2011/2012.godinu.
Decembar – za 18 studenata. - Na spiskovima za isplatu su i tri studenta po konkursima iz
ranijih godina.
Iako je članom 16 Odluke o stipendiranju i članom 1 Ugovora o stipendiranju, definisano da
će se stipendije u iznosu minimalne cijene rada isplaćivati na tekući račun stipendiste - sve isplate po
ovom osnovu su izvršene gotovinski, pri čemu je stipendija isplaćivana u iznosu od po 80,00€.
Preporuka: Potrebno je da Opština uplate stipendija vrši prenosom sredstava na
bankovne račune studenata.
2) Izdaci za jednokratne socijalne pomoći uzorkom su obuhvaćeni u iznosu od 60.602,17€, u
skladu sa rješenjima predsjednika Opštine na osnovu podnijetih zahjteva za novčanu pomoć za:
liječenje, nabavku ljekova, nabavku rezervoara za vodu, drva za ogrijev i sl. Od isplaćenog iznosa, na
gotovinske isplate odnosi se iznos od 33.340,00€.
-Uvidom u dokumentaciju utvrdjeno je da je Opština vršila isplate istim licima više puta, iako se sa ove
pozicije vrši isplata jednokratnih socijalnih pomoći, što je u suprotnosti sa Pravilnikom o jedinstvenoj
klasifikaciji računa za budžet.
Takodje, prilikom isplata pomoći po istom osnovu (npr.nabavka drva za ogrijev), pomoć se isplaćivala
u različitim iznosima (od 150,00 do 350,00 €).
Predsjednik Opštine je u toku 2013.godine donio Odluku o jednokratnoj socijalnoj pomoći na teritoriji
opštine Plužine, kojom se licu koje je u teškoj materijalnoj situaciji može odobriti pomoć u visini do 5
minimalnih obračunskih koeficijenata na nivou Crne Gore jedanput u toku kalendarske godine.
Preporuka: Neophodno je jednokratna socijalna davanja, dodjeljivati na osnovu priložene
validne dokumentacije nespornih podnosilaca zahtjeva za dodjelu pomoći, koristeći
gotovinska plaćanja u najneophodnijim slučajevima.
3) Sredstva za lična primanja pripravnika obuhvaćena su uzorkom u iznosu od 12.535,32€.
Isplate su vršene u skladu sa Zaključkom Skupštine Opštine broj 03-34 od 24.01.2012. godine, prema
kojem će Opština omogućiti obavljanje pripravničkog staža visokoobrazovnom kadru koji je na
83
84
Odluka broj 02-782, „Sl list CG-opštinski propisi“ , broj 45/06.
Rješenje broj 01-1069 od 01.11.2007.g.
49
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
evidenciji Zavoda za zapošljavanje i Odluka predsjednika Opštine o finansiranju zarada pripravnika VSS
u Plužinama u 2012. godini u neto iznosu od 200,00€, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i
dorinosa na mjesečnom nivou. (Odluka broj 01-374 od 27.04.2012). Plaćanja za lična primanja
pripravnika po mjesecima realizovana su u skladu sa sledećim:
Maj - 2 pripravnika, Jun-Jul -3 pripravnika, Avgust-Septembar – 5 pripravnika, Oktobar-Novembar – 6
pripravnika i Decembar – 8 pripravnika.
11.5.4 Transferi javnim preduzećima i javnim ustanovama
Izdaci za transfere javnim preduzećima i javnim institucijama planirani su u iznosu od
140.000,00€, rebalansom plana budžeta sredstva su umanjena za iznos od 3.060,00€, nakon čega
planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 136.940,00€, a realizovani su u iznosu od
128.626,15€. U ukupnim izdacima učestvuju sa 3,26% od čega je uzorkom obuhvaćen iznos od
102.666,08€ koji se odnosi na sledeće:
1) Centru za kulturu opredijeljena su sredstva u iznosu od 96.828,08€. Prenosi sredstava
vršeni su na osnovu dostavljene dokumentacije. Centar za kulturu osnovan je u skladu sa Odlukom
Skupštine Opštine Plužine o organizovanju Centra za kulturu85 .
Opština je 26.05.2013 .donijela Zaključak broj 03-192/1 o prihvatanju Izvještaja o radu Centra za kulturu
Plužine za 2012 godinu.
2)Turističkoj organizaciji opredijeljena su sredstva u iznosu od 5.700,00€.
Skupština Opštine donijela je Odluku o osnivanju Turističke organizacije86. Uzorkom obuhvaćena
sredstva, odnose se na bruto zarade u iznosu od 5.200,00€ i regres u iznosu od 500,00€.
Zaključkom Skupštine opštine br. 03-294/1 od 26.05.2013.godine usvojen je Izvještaj o radu Turističke
organizacije.
11.6 Kapitalni izdaci
Odlukom o budžetu za 2012. godinu kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 2.340.000,00€,
rebalansom budžeta sredstva su uvećana za 395.000,00€, dodatno su uvećana zaključkom o
preusmjeravanju sredstava za 4.300,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose
2.739.300,00€, a realizovana su u iznosu od 2.062.628,46€, odnosno za 24,58% manje u odnosu na
planirane. U ukupnim izdacima Budžeta Opštine učestvuju sa 52,24%.
Pregled planiranih i izvršenih sredstava za kapitalne izdatke.
OPIS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
IZNOS
2.340.000,00
395.000,00
4.300,00
2.739.300,00
2.735.000,00
2.062.628,46
75,42
Struktura kapitalnih izdataka na nivou budžeta Opštine prikazana je u sledećem pregledu:
85
86
„Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 01/91.
„Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 34/04.
50
Rebalans
plana budžeta
2012
Plan budžeta
Zavrsni racun
2012
5
2.340.000,00
6
2.735.000,00
7
2.739.300,00
887.000,00
500.000,00
0,00
0,00
145.000,00
130.000,00
5.000,00
10.000,00
808.000,00
902.000,00
500.000,00
374.000,00
374.000,00
151.000,00
136.000,00
5.000,00
10.000,00
808.000,00
901.500,00
504.800,00
374.000,00
374.000,00
151.000,00
136.000,00
5.000,00
10.000,00
808.000,00
833.246,42
504.800,00
373.883,00
373.883,00
142.201,11
135.994,74
1.543,26
4.663,11
208.497,93
92,43
100,00
99,97
99,97
94,17
100,00
30,87
25,80
25,80
778.000,00
778.000,00
778.000,00
208.497,93
26,80
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
3
441-2
441-3
441-4
441-4-3
441-5
441-5-1
441-5-2
441-5-3
441-6
441-6-2
441-6-3
441-6-4
4
Kapitalni izdaci
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
Sufinansiranje stambene zgrade
Izdaci za uređenje zemljišta
Depozit za eksproprijaciju
Izdaci za opremu
Sredstva transporta
Kompjuterska oprema
Kancelarijska prema
Investiciono održavanje
Investiciono održavanje lokalne infrastruktureRekonstrukcija dijela lokalnog puta"C.PoljeNikovici"
Investiciono održavanje građevinskih objekata
Investiciono održavanje opreme
Ostvareni
budžet 2012
OPIS
1
441
Izvršenje(%)
Plan budžeta
2012
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
8
(8/7)*100
2.062.628,46
75,30
Rebalansom Plana budžeta dodatno su planirani Izdaci za uređenje zemljišta – depozit za
eksproprijaciju u iznosu od 374.000,00€. Zaključkom predsjednika Opštine broj 01-216 od 25.03.2013.
godine izvršeno je sledeće preusmjeravanje sredstava na teret i u korist kapitalnih izdataka:
Šifra
Šifra
Na teret
org
jed.
04
04
441-2
04
414-1
441-6-2
Naziv
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
Projekat "Nikovici-C.Polje"
Korekcija
u korist
org
jed.
500,00 01
209.250,00 04
04
04
04
04
471-1
441-6-2-1
441-6-2-2
441-6-2-3
441-6-2-4
441-6-2-5
Tekuće održavanje javne
04
04
infrastrukture
Sredstva za dotaciju lokalnog
413-9-9-1 saobraćaja
Tekuće održavanje javne
414-1-1
infrastrukture-parkovi i zelenilo
Naziv
Tekuća budžetska rezerva
Projekat "Nikovici-C.Polje"
Projekat "Nikovici-C.Polje"
Projekat "Nikovici-C.Polje"
Projekat "Nikovici-C.Polje"
Projekat "Nikovici-C.Polje"
Sufinansiranje stambene
%
500,00
7.922,00
491,00
42.180,00
150.734,00
7.923,00
0,0103
0,1637
0,0101
0,872
3,1162
0,1637
1.800,00 04
441-3
zgrade
Sufinansiranje stambene
1.800,00
0,0372
1.500,00 04
441-3
zgrade
Sufinansiranje stambene
1.500,00
0,0310
1.500,00 04
441-3
zgrade
214.550,00
1.500,00 0,0310
214.550,00
Zaključkom predsjednika od 25.03.2013. godine o preusmjeravanju sredstava izvršeno je umanjenje
sredstva sa izdatka 441-2 Izdaci za loklanu infrastrukturu u iznosu od 500,00€ u korist Tekuće
budžetske rezerve u istom iznosu, dok je kod izdatka 441-6-2 „Projekat „Nikovići Crkvičko Polje“ kod
potrošačke jedinice Sekretarijat lokalne uprave planiranog na nivou sintetike, preusmjeravanjem je plan
dodatno rasčlanjen do nivoa subanalitike, koja nije obavezujuća u planu budžeta, shodno članu 3
Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i
budžete opština.
11.6.1 Izdaci za lokalnu infrastrukturu
Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od 887.000,00€, rebalansom plana
budžeta uvećani su za iznos od 15.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava umanjeni su za
iznos od 500,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 901.500,00€, a
realizovana su u iznosu od 833.246,42€. U ukupnim kapitalnim izdacima učestvuju sa 40,40%.
51
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Izdaci za lokalnu infrastrukturu, obuhvaćeni uzorkom, opredijeljeni su za sledeće namjene:
- Sredstva u iznosu od 74.703,21€,odnose se na održavanje i uređenje javnih površina na
gradskom području i čišćenje i održavanje lokalnih puteva, u ljetnjem i zimskom periodu, u skladu sa
Ugovorom broj: 04-1240/2 od 25.06.2010.godine zaključenim između Opštine Plužine Sekretarijata
lokalne uprave i Javno stambenog komunalnog preduzeća Plužine. Opština Plužine nije obnavljala
Ugovor sa Javno stambenim komunalnim preduzećem Plužine za 2011 i 2012. godinu.
Preporuka: Shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne
Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština izdatke za tekuće i
investiciono održavanje u iznosu od 74.703,21€ trebalo je iskazati na izdatku 414 –
Tekuće održavanje.
-Za izvođenje radova na izgradnji lokalnih puteva realizovana su sredstva u iznosu od
165.289,04€, po privremenim situacijama 7,8,9,10,11,12 i okončanom situacijom, a u skladu sa
Ugovorom br.01-875 od 22.09.2011. godine zaključenim, između Opštine Plužine i pravnih lica, za
izvođenje radova u iznosu od 348.687,14€. Privremene situacije br.1,2,3,4,5,6 realizovane su u 2011.
godini u ukupnom iznosu od 267.699,80€. Zaključen je Aneks br.1, Ugovora br. 01-875 od
22.09.2011.godine, kojim se mijenja član 5 Ugovora vezano za završetak radova od 40 dana i pomjera
najkasnije do 30. aprila 2012.godine. Zaključen je i Aneks Ugovora br.2, kojim se vrijednost dodatnih i
nepredviđenih radova, uvećala za 87.137,00€, za što je dobijena Saglasnost Direkcije za javne
nabavke, broj: 01-3482/11-1 od 19.12.2011. godine, tako da ukupna vrijednost radova sa PDV-om iz
osnovnog ugovora i Aneksa br. 2 iznosi 435.824,14 €, a realizovana je u ukupnom iznosu od
432.988,84 €. Zaključen je i Anex 3 br. 01-875/5 od 30.04.2012. godine kojim se član 5 Ugovora mijenja
i kojim se izvođač obavezuje da radove kompletno dovrši i preda Naručiocu na upotrebu najkasnije do
30. septembra 2012. godine.
Prekoračenje roka završetka radova odstupa od roka utvrđenog javnim pozivom br. 03/11 od
28.06.2011. godine i Ugovorom br 01-875 od 22.09.2011. godine.
Preporuka: Neophodno je da Opština definiše realan rok završetka radova u postupcima
javnih nabavki i zaključenim ugovorima.
-Shodno Ugovoru o građenju zaključenim između Opštine Plužine i pravnih lica br.01-778
dana 06.08.2012.godine u iznosu od 486.743,40€, a na osnovu prethodno sprovedenog otvorenog
postupka javnih nabavki za pripremu i asfaltiranje lokalnih puteva u dužini 5 km, popravci asfaltnog
zastora u naselju i na lokalnim putevima i škarpiranju kosina – zasijeka na lokalnim putevima,
realizovana su sredstva u iznosu od 482.000,00€, na osnovu privremenih situacija br. 1, 2 i 3.
-Sa ovog računa isplaćena su i sredstva u iznosu od 1.050,00€, članovima Komisije za rad u
Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda po Javnom pozivu br.01/2012,u skladu sa Rješenjem
Predsjednika Opštine br. 01-544 od 18.06.2012.godine, bez obračunatih i uplaćenih obaveza po osnovu
poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Preporuka: Za naknadu članovima Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
po Javnom pozivu br.01/2012, u iznosu od 1.050,00€, Opština je trebala izvršiti
obračun i uplatu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje i iste iskazati na izdatku 412 - Ostala lična primanja.
-Sredstva u iznosu od 10.500,00€ uplaćena su po računu broj: 3/12 dana 25.05.2012.godine,
u skladu sa Ugovorom o radovima na kavanju nestabilnih stijenskih masa sa miniranjem na putnom
pravcu Plužine – Ravno, broj: 01-1174/5 od 16.12.2011.godine, zaključenim između Opštine Plužine i
52
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
pravnog lica u iznosu od 14.000,00€. Izvođač radova nije shodno članu 4 zaključenog Ugovora završio
radove u roku od 10 dana.
- Sredstva u iznosu od 75.964,51€ prenesena su na na žiro –račun br: 535-1188-07 Fonda za
puteve i vode, za potrebe lokalne infrastrukture, u iznosu od 72.472,18€,a sa ovog računa izvođaču
radova na lokalnoj infrastrukturi prema zahtjevima građana, dok su sredstva u iznosu od 3.492,33€
prenesena po Ugovoru o cesiji.
Žiro-račun Opštinskog društvenog fonda za građevinsko zemljište, puteve i vode: 535-1188-07,
zatvoren je 05.06.2013. godine.
-Sredstva u iznosu od 19.000,00€ odnose se na izvođenje radova na sanaciji klizišta na
lokalnom putu kod Pivskog manastira i u selu Miljkovac, shodno Ugovoru broj: 01-1065 od
08.10.2012.godine zaključenim između Opštine Plužine i pravnog lica, u iznosu od 23.966,47€ po
prethodno sprovedenom šoping postupku, a na osnovu ispostavljene privremene situacije br:1.
11.6.2 Izdaci za sufinansiranje stambene zgrade
Izdaci za sufinansiranje stambene zgrade planirani su u iznosu od 500.000,00€, zaključkom o
preusmjeravanju sredstava uvećani su za iznos od 4.800,00€, nakon čega planirana sredstva po
tekućem budžetu iznose 504.800,00€ u kojem su i realizovana. U ukupnim kapitalnim izdacima
učestvuju sa 24,47%.
Skupština Opštine Plužine na sjednici održanoj 20.10.2011.godine donijela je Odluku broj:03-993 o
sufinansiranju izgradnje stambeno – poslovnog objekta u Plužinama, u iznosu od 500.000,00€. Za
navedenu namjenu Skupština Opštine Plužine, na sjednici održanoj 29.12.2011.godine donijela je
Odluku87 o kreditnom zaduženju u iznosu od 500.000,00€ kod Erste bank ad Podgorica. Po tom
osnovu, sredstva su prenijeta Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju, u iznosu od
250.000,00€, po Ugovorima o cesiji prenesena su sredstva pravnom licu u iznosu od 250.000,00€. Za
izradu projektne dokumentacije za izmjenu uređenja terena stambene zgrade iznos od 4.800,00€
uplaćen pravnom licu obezbijeđen je iz sredstava Budžeta Opštine.
11.6.3 Izdaci za uređenje zemljišta
Izdaci za uređenja zemljišta planirani su naknadno rebalansom plana budžeta za 2012. godinu
u iznosu od 374.000,00 €, realizovani su u iznosu od 373.883,00€.
Za obaveze koje je Elektroprivreda Crne Gore imala prema Opštini Plužine za izgradnju HE „Piva“,
potpisan je Sporazumom, nakon čega je 2010. godine potpisan Ugovor između Opštine Plužine i
EPCG u skladu sa kojim je EPCG prenijela sredstva, u iznosu od 373.883,00€, za finansiranje
izgradnje kružne saobraćajnice u naselju. Opština je za potrebe njene izgradnje u cilju sprovođenja
postupka eksproprijacije deponovala sredstva na račun Ministarstva finansija u svrhu plaćanja
vlasnicima ekspropriisanog zemljišta. Procjenu nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije izvršila je
Komisija za procjenu nepokretnosti Uprave za nekretnine CG - Područna jedinica Plužine.
11.6.4 Izdaci za opremu
Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 145.000,00€, rebalansom budžeta uvećani su za
iznos od 6.000,00€, realizovani su u iznosu od 142.201,11€, u ukupnim kapitalnim izdacima učestvuju
sa 6,89%.
87
„Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 02/12
53
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
- Za sredstva transporta izdvojen je iznos od 135.994,74€, od čega se iznos od 128.494,74€ odnosi na
nabavku za nabavku teretnog specijalnog vozila Iveco Trakker AD 190T31W, u skladu sa Odlukom
Skupštine Opštine iz 2011. godine, sprovedenim postupkom javnih nabavki u 2011. godini i Ugovorom
o kupoprodaji br: 01-120 od 15.12.2011.godine. Sredstva za nabavku teretnog vozila obezbijeđena su iz
kreditnih sredstava kod Investicionog razvojnog fonda u iznosu od 120.000,00 €, preostali iznos od
15.994,74€ obezbijeđen je iz sredstava Budžeta Opštine.
- Za nabavku motornih sanki marke BRP SKI – DOO, uplaćen je iznos od 6.500,00€ pravnom licu za
nabavku prikolice u iznosu od 1.000,00€, bez sprovedenog postupka javnih nabavki.
Preporuka: Opština je bila u obavezi da za nabavku motornih sanki marke BRP SKI –
DOO i za nabavku prikolice sprovede postupak javnih nabavki, shodno članu 21 Zakona
o javnim nabavkama.
- Nabavka video nadzora u iznosu od 4.210,21€ sprovedena je primjenom neposrednog postupka
javnih nabavki.
11.6.5. Investiciono održavanje
Sredstva za investiciono održavanje planirana su u iznosu od 808.000,00€, a realizovana u
iznosu od 208.497,93€, u ukupnim kapitalnim izdacima učestvuju sa 10,10%.
Za projekat „Nikovići – Crkvičko Polje“„ planom utvrđena sredstva iznose 778.000,00€, a
realizovana su u iznosu od 208.497,83€, odnosno za 74,22% manje u odnosu na planirana sredstva,
što ukazuje da Opština nije realno planirala izdatke za projekat „Nikovići – Crkvičko Polje“.
Finansiranje ukupnog Projekta čija je vrijednost utvrđena u iznosu od 789.806,88€, vršeno je iz
bespovratnih sredstva DEU u iznosu od 74% od ukupnog iznosa odnosno 584.457,09€, učešće Vlade
Crne Gore je u iznosu od 20% od ukupnog budžeta, odnosno 157.961,33€, dok je učešće Opštine 6%
ili 47.388,41€.
11.7 Pozajmice i krediti
Izdaci za pozajmice i kredite planirani su u iznosu od 50.000,00€, rebalansom budžeta
uvećani su za iznos od 200.000,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose
250.000,00€, realizovani su u iznosu od 204.000,00€. U ukupnim izdacima učestvuju sa 5,17%.
Uzorkom je obuhvaćeno 100% izdataka.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka sa računa pozajmice i krediti:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Planirana sredstva u Završnom računu
4) Raspoloživa sredstva
5) Realizovana sredstva
6) Realizovana/raspoloživa sredstva
50.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
204.000,00
81,60
Povećanje planiranih izdataka izvršeno je za pozajmicu Fabrici elektroda a.d.“Piva” Plužine, u iznosu od
200.000,00€, a u skladu sa Odlukom Skupštine Opštine.
54
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Zaključen je Ugovor o zajmu novca br. 01-1074 od 09.10.2012. godine, između Opštine i a.d.
Fabrika elektrode „Piva“ Plužine („FEP“ ad) u iznosu od 200.000,00€, shodno Odluci88 Skupštine
Opštine o davanju pozajmice broj 03-1037/1 od 05.10.2012. godine, a na osnovu Predloga Odluke o
davanju pozajmice od strane predsjednika Opštine. Pozajmica je odobrena pod sledećim uslovima:
Zajmoprimac se obavezuje da vrati primljeni zajam u novcu do 30.06.2013. godine sa mjesečnom
kamatom od 0,5%, uz sredstvo obezbjeđenja u zalozi pokretne stvari, vrijednosti veće za 30% od
iznosa date pozajmice. U skladu sa navedenim zaključen je Ugovor o zalozi pokretne stvari br. 01-1075
od 09.10.2012. godine čiji je predmet zaloga pokretne stvari (gotovi proizvodi) u vrijednosti od
260.000,00€. Uplata je izvršena na račun doo FEP COM Plužine, prema Protokolu o realizaciji Ugovora
o zajmu br. 10-244/01 od 11.10.2012. godine, ad Fabrika elektroda „Piva“ Plužine odobrava da Opština
Plužine izvrši uplatu zajma, dok se doo FEP COM obavezuje da će se prenešena sredstva po osnovu
zajma isključivo koristiti u skladu sa dobijenim uputstvima od strane osnivača „FEP-a“ ad.
Skupština Opštine Plužine je donijela Odluku o produženju roka „FEP-u“ ad za vraćanje pozajmice br.
03-447/1 od 26.05.2013. godine, kojom se produžava rok vraćanja pozajmice do 30.12.2013. godine, a
u skladu sa Zahtjevom ad Fabrike elektroda „Piva“, br. 431 od 23.05.2013. godine za produženjem
roka vraćanja pozajmice. Do kraja rada na reviziji FEP nije vršila otplatu obaveza po osnovu navedenog
Ugovora o zajmu.
Sa ovog izdatka vršena su i gotovinska plaćanja u iznosu od 4.000,00€ u skladu sa rješenjima
predsjednika opštine.
-Sredstva u iznosu od 3.000,00€ isplaćena su u skladu sa Ugovorom o zajmu novca br. 01321/1 od 06.04.2012. godine (bez kamatne stope, sa rokom otplate do kraja 2012. godine), zaključenim
sa trenerom FK Plužine i naknadno sklopljenim Anex-om Ugovora br. 01-321/2 od 28.01.2013. godine
kojim se produžava rok vraćanja pozajmice, tako što će se naknada po Ugovoru br. 01-9 od 28.01.2013.
godine za rad u klubu FK Plužine umanjivati za iznos pozajmljenih sredstava iz ovog Ugovora. Prema
dostavljenom pregledu obaveza po osnovu navedenih ugovora, sredstva su vraćena Opštini.
- Iznos od 1.000,00€ isplaćen je Opštinskom odboru SNP Nikšić na osnovu Rješenja br. 011102 od 17.10.2012. godine.
11.8 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima
Sredstva za otplatu hartija od vrijednosti i kredita rezidentima planirana su u iznosu od 88.860,00€,
rebalansom budžeta uvećana su za iznos od 52.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava
dodatno su uvećana za iznos od 20.303,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu
iznose 161.163,00€, a realizovana su u iznosu od 161.002,11€. U ukupnim izdacima budžeta učestvuju
sa 4,07%. Revizijom je obuhvaćeno 100% izdataka.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za otplatu hartija od vrijednosti i kredita rezidentima:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
88.860,00
52.000,00
20.303,00
161.163,00
140.860,00
161.002,11
114,29
Sredstva su realizovana za 14,29% više od planom utvrđenih sredstava.
88
“Sl.list Crne Gore-OP, br.32/12”
55
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Prenosi sredstava vršeni su prema:
- Erste bank ad Podgorica, u iznosu od 51.302.65€, shodno Ugovoru o dugoročnom kreditu br.
LD/1112207/00002 od 25.07.2012. godine za participaciju u izgradnji stambenog objekta u
Plužinama - po projektu Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Sa ovog izdatka
pored otplate glavnice, vršena su plaćanja po osnovu kamate u iznosu od 17.339,20€, koju je
trebalo iskazati na računu 415 – 1 Kamate rezidentima.
- Investiciono-razvojnom fondu, u iznosu od 88.859,00€, prema Odluci o prvoj emisiji obveznica
Opštine Plužine br. 03-130 od 13.02.2007. godine u svrhu uređenja dijela naselja zvanog Rosulje.
Sa ovog izdatka pored otplate glavnice, vršena su plaćanja po osnovu kamate u iznosu od
14.155,00€, koju je trebalo iskazati na računu 415 –1 Kamate rezidentima.
- Investiciono-razvojnom fondu, u iznosu od 20.840,46€, na osnovu Ugovora o kreditu br. 011294 od 28.12.2012. godine u svrhu realizacije projekta „Nabavka mehanizacije - specijalnog
komunalnog vozila“. Sa ovog izdatka pored otplate glavnice, vršena su plaćanja i po osnovu
kamata u iznosu od 3.365,41€, koju je trebalo iskazati na računu 415 –1 Kamate rezidentima.
Sa računa 461- 1 otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima izvršena su i plaćanja po
osnovu kamata u ukupnom iznosu od 34.859,61€, koju je trebalo planirati i realizovati sa izdatka 415-1
kamate rezidentima.
Opština Plužine je sklopila Ugovor o finansijskom lizingu br. PG01604 od 20.06.2008. godine sa
Hypo Alpe Adria Leasingom za kupovinu motornog vozila marke Hyundai, u iznosu od 28.423,40€.
Period otplate je 60 mjesečnih rata.

Preporuka: Opština treba da, na računu 461 Otplata duga evidentira izdatke za
otplatu duga po osnovu emitovanih hartija od vrijednosti i korišćenih kredita,
predviđene Pravilnikom jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore,
budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština. Izdatke za kamate rezidentima,
neophodno je planirati Odlukom o Budžetu Opštine za tekuću godinu na računu
415 -1 Kamate rezidentima, kako bi se i realizovale na teret planiranih sredstava.
11.9 Otplata obaveza iz prethodnog perioda
Izdaci za otplatu obaveza iz pethodnog perioda planirani su, u iznosu od 25.000,00€,
rebalansom budžeta umanjeni su za iznos od 18.500,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava
uvećani su za iznos od 42,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose 6.542,00€,
a realizovana su u iznosu od 6.541,58€. Uzorkom je obuhvaćeno 100% izdataka.
Pregled planiranih i izvršenih izdataka za otplatu obaveza iz prethodnog perioda:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Umanjena sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
25.000,00
18.500,00
42,00
6.542,00
6.540,00
6.541,58
100,02
Izdaci za obaveze iz prethodnog perioda, najvećim dijelom se odnose na primljene račune iz
decembra 2011. godine, za utrošenu električnu energiju, usluge fiksne i mobilne telefonije i ostale
izdatke.
56
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
11.10 Tekuća budžetska rezerva
Sredstva za tekuću budžetsku rezervu planirana su u iznosu od 70.000,00€, rebalansom
budžeta uvećana su za iznos od 110.000,00€, zaključkom o preusmjeravanju sredstava dodatno su
uvećana za iznos od 16.576,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose
196.576,00€, a realizovana su u iznosu od 195.915,09€. Sredstva za tekuću budžetsku rezervu u
ukupnim izdacima budžeta učestvuju sa 0,05%. Revizijom je obuhvaćen uzorak od 188.917,34€.
Planirana i izvršena sredstva za izdatke sa računa tekuća budžetska rezerva:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Sredstva uvećana Zaključkom o preusmjeravanju
4) Planirana sredstva u Završnom računu
5) Raspoloživa sredstva bez sprovedenog preusmjeravanja
6) Realizovana sredstva
7) Realizovana/raspoloživa sredstva
70.000,00
110.000,00
16.576,00
196.576,00
180.000,00
195.915,09
108,84
Prenosi sredstava sa računa tekuće budžetske rezerve, vršeni su na osnovu rješenja predsjednika
Opštine, računa, privremenih i okončanih situacija. U rješenjima nije navedeno da se isplate sredstava
vrše na teret Tekuće budžetske rezerve.
Sa ovog izdatka plaćanja su vršena gotovinski u iznosu od 10.110,00€, za sledeće namjene:
- naknadu za rad u komisiji za utvrđivanje i procjenu šteta od elementarnih nepogoda u iznosu od
650,00€, za koju nije izvršen obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
- nadoknadu za angažovanje u akciji rasčišćavanja snijega fizičkim licima u ukupnom iznosu od
7.760,00€, a na osnovu člana 11 i 42 Zakona o zaštiti i spašavanju89 za koju nije izvršen obračun i
uplata poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zavisnosti da li je
angažovano lice osigurano po drugom osnovu.;
- za izradu biste u iznosu od 1.350,00€ i
-isplatu sredstava u iznosu od 1.000,00€ fizičkom licu po osnovu zahtjeva za pomoć u otklanjanju
posljedica požara, na osnovu Rješenja predsjednika br. 01-795 od 10.08.2012. godine.
Preostali bezgotovinski prenosi sredstava realizovani su za sledeće namjene:
- sredstva u iznosu od 31.400,00€, Isplaćena su fizičkim licima po osnovu naknade štete nastale
elementarnim nepogodama u 2010. i 2011. godini, u skladu sa izvještajima Komisije za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda (Rješenje br. 01-1012 od 18.10.2007. godine), a iz sredstava
koja je odobrila Republička komisija;
- Za vrijeme trajanja elementarnih nepogoda vršene su sledeće isplate:
Za troškove goriva zbog potrebe čišćenja lokalnih puteva u situaciji elementarne nepogode u
iznosu od 10.083,00€, prema “Piva Petrol”, za čišćenje snijega u iznosu od 31.344,06€
angažovanjem pravnih lica, za čišćenje lokalnih puteva za vrijeme trajanja elementarnih nepogoda
u iznosu od 56.538,55€ prema pravnim licima, za usluge ishrane licima u situaciji elementarnih
nepogoda i dobrovoljnim davaocima krvi u ukupnom iznosu od 3.298,60€, isplata sedstava za
rezervne djelove za vozila korišćena u vanrednim situacijama i za održavanje vozila u ukupnom
iznosu od 4.996,67€;
- Sredstva u iznosu od 28.701,60€, za saniranje posledica požara za izradu krovne konstrukcije i
sanacione radove u unutrašnjosti zgrade;
89
“Sl.list CG”, br. 13/07,5/08,32/11
57
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
-
Uplate Centru za razvoj durmitorskog područja, Euroregiji Drina za članarinu i Fondaciji Vukove
zadužbine u ukupnom iznosu od 5.500,00€;
Za novčanu pomoć fizičkim licima u iznosu od 2.000,00€;
Za turističke aktivnosti, objavu reklame u „Pobjedi“ i izradu turističkog magazina u iznosu od
2.270,00€;
i isplatu na osnovu cesija pravnim licima u ukupnom iznosu od 1.651,46€.
Predsjednik je donio Predlog Pravilnika o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne
budžetske rezerve br. 03-1084 od 28.10.2013. godine, shodno članu 53 Zakona o finansiranju lokalne
samouprave za upućivanje u skupštinsku proceduru.

Preporuka: Neophodno je za angažovanja zaposlenih u komisiji za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda izvršiti obračun i uplatu doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje u skladu sa čl 3a Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje. Neophodno je za angažovanja fizičkih lica zaključiti
Ugovore o angažovanju sa ugovorenom naknadom u bruto iznosu i izvršiti
obračun i isplatu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje. Takođe, u Rješenjima za isplatu sredstava neophodno je i
navesti da se isplate sredstava vrše na teret sredstava tekuće budžetske rezerve
uz Obrazloženje osnova isplate.
11.11 Stalna budžetska rezerva
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu planirana su u iznosu od 25.000,00€, rebalansom
budžeta uvećana su za iznos od 5.000,00€, nakon čega planirana sredstva po tekućem budžetu iznose
30.000,00€, a realizovana su u iznosu od 25.000,00€. Uzorkom je obuhvaćeno 100% izdataka.
Pregled planiranih i izvršenih sredstava sa računa:
OPIS
IZNOS
1) Utvrđena sredstva godišnjim planom za 2012. godinu
2) Uvećana sredstva rebalansom budžeta za 2012. godinu
3) Planirana sredstva u Završnom računu
4) Raspoloživa sredstva
5) Realizovana sredstva
6) Realizovana/raspoloživa sredstva
25.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
83,00
Prenosi sredstava vršeni su za sledeće namjene:
-Sredstva u iznosu od 20.000,00€ uplaćena su za deset porodica iz sela Donja Brezna čiji su
stambeni objekti izgorjeli u požaru, shodno Rješenju predsjednika Opštine br. 01-95 od 09.02.2012.
godine, koje je potvrđeno od strane Skupštine Opštine Plužine Rješenjem o verifikaciji br. 03-249/1 od
12.04.2012. godine.
-Sredstva u iznosu od 5.000,00€, dodijeljena su kao novčana pomoć prijestonici Cetinje za
sanaciju posljedica požara u bivšem Ruskom poslanstvu, shodno Odluci Skupštine Opštine Plužine
br.03-631 od 10.07.2012. godine.
Prema promjenama na izvodima računa stalne budžetske rezerve početno stanje sredstava
iznosilo je 29.004,70€, priliv sredstava iznosio je 34.633,50€, odliv sredstava iznosio je 56.471,29€ i za
31.471,29€ je veći od iznosa evidentiranog u Završnom računu budžeta Opštine i Glavnoj knjizi trezora.
58
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Isplata sredstava u iznosu od 31.471,29€ evidentirana je u Glavnoj knjizi trezora na teret tekuće
budžetske rezerve, čime su izdaci stalne budžetske rezerve iskazani u manjem iznosu za 31.471,29€,
dok su izdaci tekuće budžetske rezerve za isti iznos uvećani.
Preporuka: Zbog više iskazanih izdataka na računu tekuća budžetska rezerva za iznos
od 31.471,29€, umjesto na računu stalna budžetska rezerva, neophodno je prije
sastavljanja Završnog računa budžeta izvršiti kontrolne aktivnosti kako bi podaci u
Završnom računu budžeta bili tačno prikazani.
12. Blagajna
U fiskalnoj 2012. godini, podignuto je gotovine u ukupnom iznosu od 166.937,76€, preko
blagajne isplata je izvršena u istom iznosu, stanje gotovine u blagajni na dan 31.12.2012.godine
iznosilo je 0,00€. U postupku revizije testiran je iznos od 155.297,60€.
Lice zaduženo za raspolaganje gotovinom je Namještenik IV-blagajnik90 Prema Zapisniku
Komisije, broj 01-10211 od 21.02.201391 o popisu imovine Organa uprave Opštine Plužine na dan
31.12.2012.godine, stanje gotovine na dan 31.12.2012.godine iznosi 0,00€.
Revizijom je na bazi uzorka utvrđeno da je za pojedine isplate iz blagajne u iznosu od
7.712,00€, bilo potrebno obezbijediti i dodatnu dokumentacionu osnovu na bazi koje su izvršena
plaćanja.
U sledećoj tabeli dat je prikaz korišćenja gotovine po linijama izdataka:
Gotovinske isplate u iznosu od 166.937,76€, u skladu sa testiranim uzorkom u najvećem iznosu
izvršene su u okviru izdataka za Transfere institucijama, pojedincima, nevladinim organizacijama i
javnom sektoru od 58.322,00€ i izdaci za naknade skupštinskim odbornicima od 40.193,50€.
 Preporuka: Neophodno je da Opština za gotovinski sistem plaćanja donese interni
akt, kako bi sredstva blagajne koristila samo u svrhu podmirivanja kontinuiranih
potreba koje se ne mogu efikasno obaviti preko uobičajenog sistema plaćanja
trezora.
Rješenje broj 04-2124.
Predsjednik Opštine donio je Rješenje o popisu i obrazovanju komisije za popis imovine na dan 31.12.2012 g.(rješenje broj 01-1283, od
05.12.2012 g.)
90
91
59
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
13. Zaduženje i neizmirene obaveze
Zaduženje Opštine Plužine na kraju 2012. godine, obaveze i krediti dati su u narednoj tabeli:
Redni broj
1
2
3
4
5
6
I (1+2+3+4+5+6)
7
8
9
II (7+8+9)
I + II
Vrsta zaduženja
Zaduženje opštine Plužine na dan 31. XII 2012.god.
Stanje 01. 01.
Stanje 31. 12.
Povećanja Smanjenja
2012.
2012.
Dospijeća u
2013.
Dugoročni dio
obaveza
Obaveze za bruto zarade i
doprinose na teret poslodavca
Obaveze za ostala lična
primanja
Obaveze za ostale tekuće
rashode
Obaveze po transferima za
socijalnu zaštitu
6.541,58
8.782,75
-6.541,58
8.782,75
8.782,75
6.541,58
357.142,86
8.782,75
620.000,00
-6.541,58
-122.867,07
8.782,75
854.275,79
8.782,75
180.380,65
357.142,86
620.000,00
-122.867,07
854.275,79
180.380,65
363.684,44
628.782,75
-129.408,65
863.058,54
189.163,40
Obaveze za transfere
institucijama, pojedincima i NVO
Obaveze za kapitalne izdatke
Ukupne obaveze
Domaći krediti
Inostrani krediti
Obveznice
Ukupni krediti
Ukupno zaduženje (obaveze +
krediti)
673.895,14
673.895,14
Prema podacima iz obrasca BUZ- Izvještaj o budžetskom zaduženju, stanje duga iskazano je u
sledećem pregledu:
Redni broj
1
I
1
a
b
2
II
1
a
b
2
VRSTA ZADUŽENJA
2
Domaći dug
Krediti
Kratkoročni (glavnica)
Dugoročni (glavnica)
Obveznice
Inostrani dug
Krediti
Kratkoročni (glavnica)
Dugoročni (glavnica)
Obveznice
UKUPNO (I+II)
III
Domaće garancije
IV
Inostrane garancije
UKUPNO IZDATE GARANCIJE
Iznos zaduženja Opštine na kraju IV kvartala 2012. godine
Iznos
Ugovoreni
Iznos
otplaćenog
iznos
povučenih
Stanje duga
duga po
sredstava
sredstava
glavnici
3
4
5
6
1.120.000,00
1.120.000,00
265.724,21
854.275,79
1.120.000,00
1.120.000,00
265.724,21
854.275,79
Stanje duga Opštine na dan 31.12.2012. godine, iznosi 854.275,79€. U fiskalnoj 2012. godini Opština
nije imala izdatih garancija.
Opština je u obrascu BUZ u okviru dugoročnih kredita iskazala i obaveze po osnovu emitovanih
obveznica čije stanje na dan 31.12.2012. godine iznosi 285.714,29€.
60
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Preporuka: Neophodno je obaveze po osnovu emitovanih obveznica iskazivati prema
vrsti zaduženja na poziciji obveznica.
Uvidom u dokumentaciju, struktura obaveza prema domaćim kreditorima je sledeća:
1) Sa Erste bank ad Podgorica zaključen je Ugovor o kreditu br. LD/12207/00002 od
25.07.2012. godine, u iznosu od 500.000,00€, zbog participacije u izgradnji stambenog objekta
u Plužinama - po projektu Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Uslovi kredita
su sljedeći: rok otplate kredita je 60 mjeseci; kamatna stopa je fiksna i iznosi 8,5% godišnje na
ostatak glavnice; bez grace perioda. Opština je uredno vraćanje kredita obezbijedila sljedećim
sredstvima: ustupanjem i zalaganjem novčanih potraživanja koje ima na osnovu poreza za
nepokretnosti i to za nepokretnost u svojini Elektroprivreda ad Nikšić u godišnjem iznosu od
615.632,11€, shodno Ugovoru o ustupanju i zalozi novčanog potraživanja br. 3000/1547 od
25.07.2012. godine i izdavanjem dovoljnog broja primjeraka blanco mjenica sa pripadajućim
mjeničnim ovlašćenjima.
Ugovor o kreditu je zaključen shodno Odluci Skupštine opštine Plužine o sufinansiranju
stambeno-poslovnog objekta u Plužinama („Sl. list Crne Gore- opštinski propisi“, br. 32/11 od
28.10.2011. godine) i Odluci Skupštine Opštine Plužine o kreditnom zaduženju („Sl. list Crne
Gore- opštinski propisi“, br. 02/12 od 17.01.2012.), kao i Zaključku Ministarstva finansija br. 06758/3 od 20.04.2012. godine. o davanju saglasnosti za zaduženje.
Otplata kredita se vrši u skladu sa dostavljenim amortizacionim planom i u toku 2012.
godine otplaćeno je 33.963,45€.
Stanje obaveza po kreditu na dan 31.12.2012. godine iznosi 466.036,55€ i u skladu je
sa podacima dobijenim od “Erste bank” ad Podgorica.
2)
Shodno Odluci Skupštine Opštine Plužine o prvoj emisiji obveznica Opštine Plužine br.
03-130 od 13.02.2007.godine radi sticanja sredstava za uređenje prostora kao i izgradnje
infrastrukturnih objekata u granicama DUP-a Plužine i Odluci Skupštine Opštine od
28.02.2007. godine o zaduženju Opštine Plužine kod Fonda za razvoj Crne Gore („Sl. list RCGopštinski propisi“, br. 7/2007) prodajom 622.010 obveznica za 500.000,00€ u svrhu finansiranja
prostornog uređenja dijela naselja Plužine zvanog Rosulje, obuhvaćenog DUP-om zona B sa
izradom kompletne prateće infrastrukture.
Nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 1,00€, dok je prinos po fiksnoj stopi od 3%
godišnje.
Stanje obaveza po osnovu emitovanih obveznica na dan 31.12.2012. godine iznosi
285.714,29€ i u skladu je sa podacima dobijenim od strane Investiciono-razvojnog fonda Crne
Gore. U toku 2012. godine otplaćen je iznos od 71.428,57€.
3)
Sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore ad Podgorica zaključen je Ugovor o
kreditu br. 0102-1294 od 28.12.2011. godine, u iznosu od 120.000,00€, u svrhu realizacije
projekta „Nabavka mehanizacije-specijalnog komunalnog vozila“. Kredit je odobren po sledećim
uslovima: Rok otplate kredita je 5 godina, do 31.01.2017. godine sa redovnom kamatnom
stopom od 4% na godišnjem nivou. Sredstva obezbjeđenja vraćanja kredita su: upis hipoteke
na založnim nepokretnostima; 10 mjenica sa mjeničnim ovlašćenjima Opštine Plužine i 10
ovlašćenja za naplatu.
Ugovor o kreditu zaključen je shodno Odluci Skupštine Opštine o zaduženju za kupovinu
osnovnog sredstva („Sl. list- opštinski propisi“, br. 3/09 od 21.01.2009. godine, Odluci o
izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju za kupovinu osnovnog sredstva („Sl. list- opštinski
propisi“, br. 14/11 od 28.04.2011. godine) i Zaključku Ministarstva finansija br. 03-4489 od
12.05.2011. godine o davanju saglasnosti za zaduženje Opštine Plužine.,
61
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
U toku 2012. godine po osnovu ovog kredita otplaćeno je 17.475,05€. Stanje obaveza
se razlikuje za iznos od 1.962,71€, od iznosa u podacima Investiciono-razvojnog fonda, koji je
Opština uplatila 26.12.2012. godine.
Opština Plužine se pridržavala odredbi člana 64 Zakona o finansiranju lokalne
samouprave u dijelu zaduživanja tako da ukupna otplata glavnice i kamate, plaćanja po osnovu
ugovora o lizingu, otplata obaveza iz prethodnog perioda i svih drugih obaveza koje imaju
karakter duga ne prelazi 10% realizovanih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini
zaduživanja. Ukupna otplata navedenih obaveza predstavlja 5,61% tekućih prihoda iz 2011.
godine.
13.1 Neizmirene obaveze
Stanje neizmirenih obaveza Opštine i javnih preduzeća na dan 31.12.2012. godine prema podacima
iz Izvještaja o neizmirenim obavezama - Obrazac NEO je:
Obrazac NEO
Izvještaj o neizmirenim budžetskim obavezama
Redni
broj
1
I
VRSTA NEIZMIRENE OBAVEZE
2
Obaveze za tekuće rashode (a+b+c)
a Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca
b Obaveze za ostala lična primanja
c Obaveze za ostale tekuće rashode
II Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu
III Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, NVO
IV Obaveze za kapitalne izdatke
V Obaveze po pozajmicama i kreditima
VI Obaveze po osnovu otplate dugova
VII Obaveze iz rezervi
UKUPNO NEIZMIRENE OBAVEZE (I+II+III+IV+V+VI+VII)
Stanje neizmirenih obaveza
javnih preduzeća i ustanova na
dan 31.12.2012.
5
72.050,31
35.613,06
Stanje obaveza na
dan 31.12.2011.
Stanje obaveza na
dan 31.12.2012.
3
6.541,58
4
8.782,75
6.541,58
8.782,75
36.437,25
6.541,58
8.782,75
72.050,31
Stanje neizmirenih obaveza Opštine na dan 31.12.2012. godine iznosi 8.782,75€ i odnosi se na
obaveze za neplaćene račune iz decembra 2012. godine.
Opština nije vršila popis obaveza sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.
Evidenciju neizmirenih obaveza Opština ne vodi na računima klase 2. Evidenciju neizmirenih
obaveza vodi na računima klase 4 u vidu neplaćenih naloga za fizička i pravna lica.
Preporuka: Dio obaveza za izdatke za transfere institucijama kulture i sporta u iznosu od
603,50€ i dio izdataka za tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 300,00€ trebalo je u
Obrascu NEO - Izvještaj o neizmirenim budžetskim obavezama, iskazati na pozicijama
obaveze za transfere institucijama, pojedincima i NVO, odnosno obaveze iz rezervi,
shodno Pravilniku o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i
budžetskom zaduženju.
Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeća i ustanova Opštine na dan 31.12.2012. godine, u
iznosu od 72.050,31€, odnosi se na obaveze Javnog stambenog komunalnog preduzeća Plužine i JU
Centra za kulturu Plužine, prema dostavljenim specifikacijama neplaćenih obaveza.
62
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
14. Evidencija imovine Opštine
Prema podacima iz popisnih lista i podacima iz glavne knjige trezora, nepokretna i pokretna
imovina koju koristi Opština sa stanjem na dan 31.12.2012. godine prikazana je u sledećem pregledu:
Nabavna vrijednost
Stopa
amortizacije
Ispravka vrijednosti do
kraja 2011.
Ispravka vrijednosti u
2012.
Vrijednost na dan 31.12.2012.
013-1 Zgrade
247.131,92
4
75.773,08
9.885,27
161.473,57
015-6 Mehanizacija
315.086,95
20
107.282,00
372,99
207.431,96
015-1 Sredstva transporta
609.000,74
15
94.027,42
80.734,25
434.239,07
015-4 Telekomunikacijska oprema
3.780,14
20
3.109,35
231,76
390,48
015-3 Kancelarijska oprema
56.800,58
10
13.968,69
4.237,86
37.579,98
015-2 Kompjuterska oprema
57.474,83
10
24.716,97
5.486,69
27.503,02
2.700,75
4
324,04
108,03
2.268,63
319.201,55
101.056,85
870.886,71
Konto
OPIS
Ostalo- centralno grijanje
UKUPNO
1.291.975,91
Rješenjem predsjednika Opštine broj 01-1283 od 05.12.2012. godine, formirana je Komisija o
popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2012. godine radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine,
odnosno građevinskih objekata, opreme, sitnog inventara, novčanih sredstava na žiro računima,
gotovine, gotovinskih ekvivalenata u blagajni i obaveza, kao i usklađivanja knjigovodstvenog sa
stvarnim stanjem i preciziran je rok za popis imovine i sastavljanje izvještaja o izvršenom popisu, kao i
rok za dostavljanje navedenog izvještaja organu upravljanja zajedno sa popisnim listama najkasnije do
20.01.2013. godine.
Komisija u sastavu od 3 člana sačinila je Zapisnik br. 01-10211 od 21.02.2013. godine o popisu
imovine Organa uprave Opštine Plužine na dan 31.12.2012. godine u kojem je navedeno sledeće stanje
novčanih sredstava Opštine:
OPIS
Budžet SO Prva banka
CG
Budžet SO Komercijalna
banka Budva
Stalna budžetska rezerva
Opštinski fond za puteve
i vode
Komercijalna banka
Budva
Erste banka
Žiro račun
IZNOS
535-1142-48
241.846,30
525-4077-35
362.803,39
535-1561-52
7.167,01
535-1188-07
60.756,50
525-4271-35
413.015,16
540-5167-67
10,00
0,00
Gotov novac u kasi
UKUPNO

1.085.598,36
Preporuka: Neophodno je da Opština dosljedno primjenjuje član 12 Uredbe o
načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u
državnoj svojini (Sl.list CG, br:13/10 od 12.03.2010) u pogledu poštovanja rokova
za dostavljanje izvještaja o popisu zajedno sa popisnim listama naznačenih u
Rješenju o formiranju popisne komisije.
63
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
Komisija je sačinila Predlog za otpis osnovnih sredstava i inventara za 2012. godinu kao prilog
Zapisniku br. 01-10211 od 21.02.2013. godine za sljedeću opremu:
1. Kompjuterska oprema nabavne vrijednosti u iznosu od 992,98€, ispravke vrijednosti 979,18€ i
2. Kompjuterska oprema dobijena od UNDP-a nabavne vrijednosti u iznosu od 1.180,03€,
ispravke vrijednosti 861,48€.
Predložena oprema je otpisana u knjigovodstvu Opštine na osnovu dostavljenog Predloga Komisije, bez
akta donesenog od strane predsjednika.

Preporuka: Neophodno je da Opština u skladu sa odredbama člana 14 i 15
Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu
stvari u državnoj svojini, na osnovu usvojenog Izvještaja o izvršenom popisu od
strane predsjednika, izvrši usklađivanja knjigovodstvenog stanja posebne
evidencije sa stvarnim stanjem.
Popis zgrada odnosi se na: zgradu Turističke organizacije u Plužinama nabavne vrijednosti 60.527,50€,
otpisane vrijednosti 9.684,40€ i sadašnje vrijednosti 50.843,10€; upravnu zgradu u Plužinama nabavne
vrijednosti 176.264,12€, otpisane vrijednosti 70.926,98€ i sadašnje vrijednosti 105.337,14€ i zgradu na
Trsi nabavne vrijednosti 10.340,30€, otpisane vrijednosti 5.046,97€ i sadašnje vrijednosti 5.293,33€.
Sadašnja vrijednost upravne zgrade u Plužinama iznosi 105.337,14€, a površina je, prema listu
nepokretnosti, 440m2, što po m2 iznosi 239,40€, što ukazuje da je vrijednost zgarde podcijenjena u
odnosu na tržišnu vrijednost.

Preporuka: Potrebno je izvršiti ponovnu procjenu upravne zgrade, shodno MRSJS-17 Nekretnine, postrojenja i oprema i shodno odredbama čl. 43 Zakona o
državnoj imovini 92, kako bi se vrijednost nepokretnosti uskladila sa fer tržišnom
vrijednošću.
Nije obezbijeđen program u vidu softverske aplikacije za vođenje osnovnih sredstava. U Registru
nepokretnih stvari i zemljišta koji je u izradi nije prikazana vrijednost zemljišta i građevinskih objekata,
shodno članu 2 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u
državnoj svojini.

Preporuka: Neophodno je da Opština obezbijedi Registar nepokretnosti sa
ažuriranim naturalnim i vrjednosnim podacima za zemljište i građevinske objekte.
U toku 2012. godine nije bilo povećanja ili smanjenja imovine Opštine.
Prema Zakonu o državnoj imovini i Uredbi o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o
popisu stvari u državnoj svojini, Opština nije dostavila podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima
Upravi za imovinu u elektronskoj formi, do kraja februara tekuće za prethodnu godinu.

92
Preporuka: Opština Plužine treba, shodno članu 50 Zakona o državnoj imovini,
podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima da dostavlja organu nadležnom za
poslove imovine.
„Sl. list CG“, br. 21/09 od 20.03.2009, 40/11 od 08.08.2011
64
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
15. Javne nabavke
Opština je donijela Plan javnih nabavki za 2012.godinu, broj: 01-151 od 24.02.2012.godine, koji
je dostavljen nadležnom organu i objavljen na portalu javnih nabavki dana 24.02.2012.godine, što nije u
skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama kojim je utvrđeno da se Plan javnih nabavki donosi
najkasnije do 31. januara tekuće fiskalne godine.
Rješenjem Sekretara Sekretarijata lokalne uprave, broj:04 – 2/19 dana 27.10.2011.godine,
raspoređen je zaposleni sa VSS na radno mjesto Samostalni savjetnik II – za naplatu lokalnih javnih
prihoda i javne nabavke u Sekretarijatu lokalne uprave Opštine. Službenik za javne nabavke posjeduje
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki broj: 01-47 od
11.01.2013.godine, shodno članu 58 Zakona o javnim nabavkama.
Shodno članu 38 stav 4 Zakona o javnim nabavkama 93 Sekretarijat lokalne uprave Opštine
Plužine donio je Rješenje o davanju saglasnosti na Plan javnih nabavki za 2012. godinu, br.01 - 151 od
24.02.2012.godine.
Plan javnih nabavki za 2012.godinu
Planirana sredstva
Predmet javne nabavke
Robe
70.500,00€
Radovi
730.000,00€
Usluge
89.500,00€
Ukupno:
890.000,00€
Planirane javne nabavke su se finansirale iz sredstava planiranih Budžetom Opštine.
Uvidom u Plan javnih nabavki utvrđeni su sledeći nedostaci:
U planu javnih nabavki redni broj 22 usluge, naveden je izdatak 4416 servisiranje i popravka
službenih vozila, koji je shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta republike,
budžete vanbudžetskih fondova i budžete Opština, trebalo iskazati na izdatku 414-3 - Tekuće
održavanje opreme.
- U planu javnih nabavki za 2012.godinu za Okvirne sporazume u koloni Okvirno vrijeme
pokretanja postupka, trebalo je unijeti samo godinu na koju se odnosi Plan javnih nabavki, s obzirom
da je Ugovor zaključen na 3 godine.
Preporuka: Potrebno je prilikom donošenja plana javnih nabavki obezbijediti tehnički
ispravne podatke u dijelu primjene Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za
budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština i potrebno je
shodno članu 38 Zakona o javnim nabavkama donijeti Plan javnih nabavki najkasnije do
31.januara tekuće fiskalne godine.
.
Tokom 2012.godine donesena su 4 amandmana na Plan javnih nabavki za 2012.godinu.
Nakon čega, ukupna planirana sredstva za javne nabavke za 2012. godinu iznose 1.274.400,00€.
Postupci javnih nabavki:
1) Shodno članu 22 Zakona o javnim nabavkama, raspisana su 3 Otvorena postupka javnih
nabavki.
93
„Sl.list CG“, br.42/11
65
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
i.
Na osnovu sprovedenog Otvorenog postupka javnih nabavki, ukupne procijenjene vrijednosti u
iznosu od 500.000,00€, potpisan je Ugovor o građenju na pripremi i asfaltiranju lokalnih puteva u dužini
5 km, popravci asfaltnog zastora u naselju i na lokalnim putevima i škarpiranju kosina – zasjeka na
lokalnim putevima između Opštine Plužine i pravnih lica Ugovor br.01-778 dana 06.08.2012.godine, u
iznosu od 486.743,40€. Shodno članu 5 ovog Ugovora Izvođač se obavezuje da radove dovrši i preda
naručiocu na upotrebu u roku od 40 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.
Opština je shodno članu 90 stav 2 Zakona o javnim nabavkama dostavila Upravi za javne
nabavke Zahtjev, broj: 01-503 dana 07.06.2012.godine, za davanje odobrenja za skraćenje roka za
podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke.
Uvidom u dokumentaciju ustanovili smo da je Privremena situacija broj 1 zavedena pod brojem
04/1669 dana 03.08.2012.godine u iznosu 258.695,19€, dok je
Ugovor
zaveden dana
06.08.2012.godine, odnosno tri dana kasnije u odnosu na datum kada je zavedena privremena situacija
br.1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj:01-76 donesena je 25.07.2012.godine, kada je i
objavljena na portalu javnih nabavki. Plaćanja su otpočela 07.08.2012. godine dan nakon potpisivanja
ugovora, u iznosu od 50.000,00€, a preostali iznos po prvoj situaciji plaćen je u 8, 9 i 10 mjesecu.
Ukupno je uplaćeno izvođaču radova po prvoj privremenoj situaciji 258.000,00€. Po drugoj privremenoj
situaciji koja je zavedena u novembru, u iznosu od 110.588,40€, plaćanja su izvršena u septembru u
iznosu od 110.000,00€. Po trećoj privremenoj situaciji , u iznosu 112.910,85€, plaćanje je izvršeni u
iznosu od 114.000,00€.
Imajući u vidu da je Privremena situacija broj jedan dostavljena tri dana prije zaključenja
Ugovora, a da je plaćanje izvršeno dan nakon zaključenja Ugovora, Opština je prije isteka roka
za žalbu shodno odredbama člana 122 Zakona o javnim nabavkama i zaključenog Ugovora
angažovala pravno lice za izvođenje radova i otpočela sa plaćanjem obaveza dan nakon
zaključenja ugovora.
Preporuka: Opština treba da nakon zaključenja ugovora angažuje izvođača radova na
poslovima koji su predmet ugovora i da plaćanje vrši u skladu sa ugovorom utvrđenim
uslovima.
ii.
Opština Plužine u 2012. godini nastavila je nabavku goriva po Ugovoru o
snadbijevanju derivatima nafte između Opštine Plužine i „Jugopetrol“ AD Kotor“ br.01-607 od
09.06.2010.godine zaključenim za period od 3 godine u iznosu od 42.693,00€, shodno postupku javnih
nabavki za nabavku goriva putem okvirnog sporazuma na period od 3 godine uz prethodnu saglasnost
Direkcije za javne nabavke koji je sproveden u 2010. godini. Kako je Jugopetrol ad zaključio Ugovor o
zakupu između „Jugopetrol“ AD Kotor i „ Piva Petrol“ D.O.O Plužine, čiji je predmet ustupanje korišćenja
poslovnog prostora benzinske stanice, odnosno prodavnice u vlasništvu „Jugopetrol“ AD Kotor, pod
imenom i zaštitnim znakom „Jugopetrol“ AD Kotor a u svrhu plasmana proizvoda i pružanja određenih
usluga, koja se nalazi u Plužinama, Opština je nastavila da vrši nabavku goriva od dobavljača „Piva
petrol“d.o.o. Plužine.
Preporuka: Iako je postojao Ugovor o zakupu između Jugopetrol ad Kotor i Piva petrol
doo, nakon izmjene dobavljača neophodno je bilo obezbijediti saglasnost Uprave za
javne nabavke za nastavak nabavke goriva u 2012. godini u skladu sa sprovedenim
postupkom i zaključenim Ugovorom sa Jugopetrol ad Kotor ili ponoviti postupak javnih
nabavki u 2012. godini.
iii.
Nakon sprovedenog otvorenog postupka javnih nabavki po javnom pozivu broj 02/10 od
30.03.2010. godine, na osnovu člana 25. Zakona o javnim nabavkama zaključen je Okvirni sporazum
66
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
između Opštine Plužine i pravnog lica, na period od tri godine u iznosu od 60.000,00€. Shodno članu
36 Zakona o javnim nabavkama
donesena je Odluka o dodjeli Ugovora, broj:01-397 dana
29.04.2010.godine, ponuđaču po procijenjenoj vrijednosti javne nabavke za tri godine u iznosu od
60.000,00€ sa uračunatim PDV-om.
Nije potpisan Ugovor za nabavku i ugradnju materijala za redovno servisiranje i popravku
službenih vozila između Opštine Plužine i pravnog lica za period od 3 godine u iznosu od
60.000 ,00 €.
Preporuka: Opština je trebala da potpiše Ugovor sa ponuđačem nakon donesene Odluke
o dodjeli Ugovora i da izdatke za nabavku i ugradnju materijala za redovno servisiranje i
popravku službenih vozila, evidentira na izdatku 414-3 – Tekuće održavanje opreme, a
izdatke za rezervne djelove na izdatku 413-1-4 Rezervni djelovi.
2)
Shodno članu 29 Zakona o javnim nabavkama, raspisano je 5 postupaka putem šopinga,
procijenjene vrijednosti 154.000,00€, ugovorene vrijednosti 138.509,70€.
i Uvidom u dokumentaciju ustanovili smo da postoje značajna odstupanja procijenjenih
vrijednosti javnih nabavki u odnosu na ugovorene vrijednosti, kod sledećih postupaka:
- Za nabavku kancelatrijskog materijala procijenjena vrijednost iznosi 9.000,00€, a vrijednost
zaključena ugovorom iznosi 3.390,86€;
- Za nabavku materijala za javni red i bezbijednost procijenjena vrijednost iznosi 15.000,00€, a
vrijednost zaključena ugovorom iznosi 6.692,40€;
Navedena odstupanja nisu u skladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama,
kojim je utvrđeno da je naručilac u obavezi da se pridržava uslova i načina javnih nabavki
prema utvrdjenim vrijednostima datim u Planu javnih nabavki, iako je odredbama člana 29
Zakona o javnim nabavkama utvrđeno da se Odluka o izboru najpovoljnije ponude šopingom
dodjeljuje primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena.
Preporuka: Neophodno je da Opština realno utvrditi procijenjenu vrijednost javnih
nabavki, kako bi ugovorena vrijednost bila približna procijenjenoj vrijednosti javnih
nabavki.
ii Za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu kod Pivskog manastira i u selu
Miljkovac potpisan je Ugovor između Opštine Plužine i izvođača radova broj: 01-1065 od
broj:01-982 od 25.09.2012. godine,nakon sprovedenog postupka javnih nabavki.
Uvidom u plaćanja prema izvođaču radova, ustanovili smo da su vršena prije ispostavljanja
konačnih situacija, što nije u skladu sa članom 4 Ugovora kojim je utvrđeno da se isplata
radova vrši po ispostavljenim privremenim i konačnom obračunu izvedenih radova, u zavisnosti
od stepena gotovosti posla, s tim da izvođač radova shodno članu 5 ovog ugovora sve
radove kompletno završi i preda na upotrebu do 31.12.2012.godine. Unaprijed izvršena
plaćanja u odnosu na dostavljene situacije odnose se na :
Plaćanja po privremenoj situaciji broj 1 koja je zavedena pod brojem 04/2643 od 28.12.2012.
godine, u iznosu od 19.312,21€, realizovana su 15.11.2012.godine u iznosu od 5.000,00€,
30.11.2012. godineu iznosu od 10.000,00€, 14.12.2012. godine u .iznosu od 4.000,00€.
Preporuka: neophodno je da Opština sva plaćanja obaveza prema dobavljačima
vrši na način i u rokovima utvrđenim ugovorima, a na osnovu ispostvaljenih
računa za izvršene radove.
67
Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu
3) Neposredni sporazum
Ugovorena vrijednost javnih nabavki neposrednim sporazumom u 2012.godini iskazana je u
obrascu C, u iznosu od 51.292,08€. Uvidom u bazu podataka ustanovili smo da računi dobavljača u
ukupnom iznosu od 16.080,68€, nisu uključeni u iznos javnih nabavki prikazan neposrednim
sporazumom, što nije u skladu sa članom 117 i 118 Zakona o javnim nabavkama.
Uključujući testirani iznos od 16.080,68€, koji nije iskazan u obrascu C, ukupna vrijednost javnih
nabavki neposrednim sporazumom iznosi 70.745,96€, što čini 8,38% izvršenog budžeta za javne
nabavke, Opštine Plužine, koji je u 2011. godini iznosio 844.308,39 €, odnosno za 11,644,37€ više u
odnosu na članom 30 Zakona o Javnim nabavkama predviđeni limit, koji je utvrđen u visini 7%
izvršenog budžeta za javne nabavke naručioca u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke
iznosi preko 800.000,00€.
Shodno članu 118 Zakona o javnim nabavkama Opština Plužine dostavila je Izvještaj o javnim
nabavkama za 2012.godinu br.1-130/1/2/3 dana 27.02.2013.godine.
Vrsta javnih nabavki
Obrazac A - Otvoreni postupak
Obrazac B - Šoping metoda
Obrazac C - Neposredni sporazum
Ukupno:
Procijenjena vrijednost
538.700,00
104.000,00
642.700,00
Ugovorena vrijednost sa PDV -om
520.974,40
88.495,73
51.292,08
660.762,21
Utvrđene nepravilnosti:
 Službenik za javne nabavke nije vodio evidenciju o dodijeljenim javnim nabavkama
primjenom neposrednog sporazuma, što nije u skladu sa članom 117 Zakona o
javnim nabavkama.
 Shodno obuhvaćenom uzorku Opština je Javne nabavke putem neposrednog
sporazuma realizovala u većem iznosu za 11.644,37€, od limita utvrđenog članom 30
Zakona o javnim nabavkama.
68
Download

Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2012