GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU
__________________________
April 2013
Na osnovu člana 50 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011) i na osnovu člana 367
stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), Institut za
strane jezike ad Beograd, matični broj:07017944 PIB: 101822625, OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU
НАПОМЕНE УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈE-2012.г.
1.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ
Привредно друштво ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ AД Београд,
Београд,Господар Јованова 35
Matični број: 07017944
Порески идентификациони број (ПИБ): 101822625
Друштво је основано 01.07.1953.год.
Претежна делатност друштва је 8559.( образовање)
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени
гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у МАЛО правно лице.
Просечан број запослених у 2012.год. је 109. (у 2011. -113).
Institut je матично правно лице. Институт је оснивач Више школе за енглески
језик“ЕДУКАТ“-100%
2.
ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Финансијски извештаји Института за стране језике АД Београд,Господар .Јованова 35 за обрачунски
период 01.01-31.12.2012. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са
Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања
(МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), другим
подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу sa изабраним и усвојеним
рачуноводственим политикама друштва.
У 2009.ГОДИНИ ПРВИ ПУТ ЈЕ примењен актуарски обрачун за МРС-19
3.
УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ
Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.
Рачуноводствене политике нису мењане у 2012.години .
4.
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
2011
1.655
2012
1.510
Свега приходи од продаје робе
1.655
1.510
Приходи од продаје производа на домаћрм тржишту
6.402
8.629
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту
168.091
162.517
Свега приходи од продаје производа и услуга
174.493
171.146
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
176.148
172.656
2011
97
2012
339
703
980
5.
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе
Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за
сопствене потребе
-1-
2011
800
2012
1.319
Почетне залихе учинака (01.01.)
2011.
7.509
2012
8 028
Недовршена производња
0
0
Недовршене услуге
0
0
Готови производи
7.509
8.028
Крајње залихе учинака (31.12.)
8.028
8.703
Недовршена производња
0
0
Недовршене услуге
0
0
Готови производи
8.028
8.703
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА
519
675
УКУПНО
6. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА
7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.
2011
0
2012
0
Приходи од закупнина
0
0
Приходи од чланарина
0
0
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
0
0
Остали пословни приходи
0
0
УКУПНО
0
0
2011
2012
Набавна вредност продате робе на велико
1.425
1594
УКУПНО
1.425
1.594
Трошкови материјала за израду
2011
174
2012
177
Трошкови режијског материјала
2.880
2.687
Трошкови горива и енергије
3.036
3.069
УКУПНО
6.090
5.933
8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
-2-
10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
2011
97.314
2012
92.142
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца
17.641
16.417
Трошкови накнада по уговорима о делу
6.236
7.622
524
292
689
223
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
3.809
4.299
Остали лични расходи и накнаде
4.441
4.131
130.654
125.126
2011
2.227
2012
1.962
Трошкови резервисања за гарантни рок
0
0
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
0
0
Резервисања за задржане кауције и депозите
0
0
Резервисања за трошкове ресктруктурирања
0
0
1.269
929
0
0
3.496
2.891
Трошкови услуга на изради учинака
2011
4.263
2012
4.955
Трошкови транспортних услуга
1.655
1.809
221
1.100
7.980
7.354
148
102
5.035
5.095
2.058
3.099
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговорима о привременим и
повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
УКУПНО
11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови амортизације
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Остала дугорочна резервисања
УКУПНО
12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Остали трошкови производних услуга
-3-
Свега трошкови производних услуга
2011
21.360
2012
23.515
Трошкови непроизводних услуга
1.784
865
436
383
264
243
1.818
1.302
Трошкови чланарина
286
264
Трошкови пореза
528
568
Остали нематеријални трошкови
1.667
1.590
Свега нематеријални трошкови
6.783
5.215
УКУПНО
28.143
28.730
2011
0
2012
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови доприноса
13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица
0
Приходи од камата
41
23
Позитивне курсне разлике
103
692
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
0
28
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и
заједничких улагања
0
0
Остали финансијски приходи
0
0
144
743
2011
2012
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима
0
0
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним
правним лицима
0
0
1.466
1.251
Негативне курсне разлике
2
7
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
65
1.540
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и
заједничких улагања
0
0
Остали финансијски расходи
0
0
УКУПНО
14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Расходи камата
-4-
УКУПНО
1.533
2.798
2011
2012
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме
0
0
Добици од продаје биолошких средстава
0
0
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од
вредности
0
0
Добици од продаје материјала
0
Вишкови
1
2
Наплаћена отписана потраживања
47
41
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
осим валутне клаузуле
0
0
Приходи од смањења обавеза
0
0
Приходи од укидања дугорочних резервисања
0
0
Остали непоменути приходи
10
127
58
170
2011
2012
15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних
улагања
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења
и опреме
Приходи од усклађивања вредности дугорочних
финансијских пласмана и хартија од вредности
расположивих за продају
Приходи од усклађивања вредности залиха
Приходи од усклађивања вредности потраживања и
краткорочних финансијских пласмана
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
УКУПНО
16. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења и опреме
41
Губици по основу расходовања и продаје биолошких
средстава
0
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од
вредности
0
Губици од продаје материјала
1
-5-
9
2011
1
Мањкови
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика,
осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру ревалоризационих резерви
0
Расходи по основу директних отписа потраживања
0
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
Остали непоменути расходи
2012
4
9
83
1.154
71
27
154
1.203
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење нематеријалних улагања
Обезвређење некретнина, постројења и опреме
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других
хартија од вредности расположивих за продају
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана
Обезвређење остале имовине
УКУПНО
-6-
-7-
19. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Стање и промене на goodwill-u и нематеријалним улагањима друштва могу се приказати на следећи начин:
Улагања
у развој
Концесије,
патенти,
лиценце
и слична права
Остала
нематеријална
улагања
Нематеријална
улагања у
припреми
Аванси за
нематеријална
улагања
УКУПНО
НЕМАТЕРИЈАЛНА
УЛАГАЊА
НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Почетно стање - 1. јануар 2012. год.
1.517
1.517
102
102
1.619
1.619
550
550
113
113
Исправка грешке и промена
рачуноводствене политике
Повећања
Отуђења и расходовање
Ревалоризација - процена по поштеној
вредности
Остало
Крајње стање - 31. децембар 2012. год.
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
Почетно стање - 1.јануар 2012. год.
Исправка грешке и промена
рачуноводствене политике
Амортизација
8
GOODWILL
Губици због обезвређења
Отуђења и расходовање
Ревалоризација – процена по поштеној
вредности
Остало
Крајње стање - 31. децембар 2012 год.
663
663
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ
956
956
31. децембар 2012 год.
20. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва приказане су у табели у наставку.
Укупна неотписана вредност некретнина, постројења и опреме који су дати у јамство за обезбеђење обавеза према банци за обезбеђење одобреног кредита
износи на дан 31.12.2012. године 17.416.( u хиљада дин.)
Обелоданити уколико неке некретнине нису уписане у земљиште књиге, односно катастар непокретности.
Остале
Некретнин Аванси за
Построје некретнине
е,
некретнине
Земљишт Грађевинск
Улагања на
ња и
,
постројења
,
УКУПНО
е
и објекти
туђим НПО
опрема постројења и опрема постројења
и опрема у припреми и опрему
НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Почетно стање - 1. јануар.
2012. год.
58.258
19.416
Исправка грешке и промена
рачуноводствене политике
9
4.135
2.253
84.062
Нова улагања
Отуђења и расходовање
242
168
410
31
277
308
1.976
84.164
Ревалоризација - процена по
поштеној вредности
Остало
Крајње стање - 31. децембар
2012. год.
58.258
19.627
4.303
18.037
17.082
1.310
36.429
757
871
221
1.849
30
148
178
1.384
38.100
593
46.064
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
Почетно стање - 1.јануар 2012.
год.
Исправка грешке и промена
рачуноводствене политике
Амортизација
Губици због обезвређења
Отуђења и расходовање
Ревалоризација - процена по
поштеној вредности
Остало
Крајње стање - 31. децембар
2012. год.
18.793
17.923
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА) ВРЕДНОСТ31.12.2012.
39.464
1.704
10
4.303
23. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
% Учешћа
2011.
2012
100
4.012
4.012
100
4.012
4.012
1.685
1.685
2.327
2.327
Учешћа у капиталу зависних правних лица
Правно лице .EDUKAT.............
Правно лице .............
Остало
Свега
Учешћа у капиталу осталих повезаних
правних лица
Правно лице ..............
Правно лице .............
Остало
Свега
Учешћа у капиталу осталих правних лица и
друге хартије од вредности расположиве за
продају
Правно лице ..............
Правно лице .............
Остало
Свега
Минус: Обезвређење учешћа у капиталу
100
УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
27. ПОТРАЖИВАЊА
2011
0
Купци – матична и зависна правна лица
Купци – остала повезана правна лица
2012
0
Купци у земљи
430
616
Купци у иностранству
84
0
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца
410
401
Свега потраживања по основу продаје
104
215
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје
106
298
100
88
Остала потраживања из специфичних послова
Минус: Исправка вредности потраживања из
специфичних послова
11
2011
6
2012
210
Потраживања од запослених
362
361
Потраживања од државних органа и организација
235
167
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза
и доприноса
49
0
1.295
1537
Свега друга потраживања
1.295
2.065
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА
1.941
2.490
Свега потраживања из специфичних послова
Потраживања за камату и дивиденде
Остала потраживања
Минус: Исправка вредности других потраживања
Ne posedujemo материјално значајна потраживања од купаца која нису усаглашена.
28. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Zbog povećane dobiti u odnosu na 2011.godinu ne posedujemo na dan 31.12.2012.potraživanja za više plaćen
porez na dobit.
29. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
2011
2012
2.613
13
Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана
правна лица
0
0
Краткорочни кредити у земљи
0
0
Краткорочни кредити у иностранству
0
0
Део дугорочних финансијских пласмана који доспева
до једне године
0
0
Хартије од вредности које се држе до доспећа - део
који доспева до једне године
0
0
Хартије од вредности којима се тргује
0
0
Остали краткорочни финансијски пласмани
0
2.023
Минус: Обезвређење краткорочних финансијских
пласмана
0
0
2.613
2.036
Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна
правна лица
УКУПНО
12
30. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Хартије од вредности – готовински еквиваленти
2011
311
2012
135
Текући (пословни) рачуни
8.973
12.691
Издвојена новчана средства и акредитиви
854
1.041
Благајна
129
172
6.789
5.104
17.056
19.143
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење ограничено или
вредност умањена
УКУПНО
31. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Порез на додату вредност – претходни порез
2011
53
2012
73
Активна временска разграничења
2.518
274
УКУПНО
2.571
347
2011
6.204
2012
7.324
Важећа пореска стопа
10
10
Порез из добитка (добитак пре опорезивања * пореска
стопа)
219
224
32. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
Добитак пре опорезивања
Ефекти по основу разлике за признату амортизацију
223
Ефекти сталних разлика – непризнати трошкови
Неискоришћен порески кредит по основу губитака
ранијих година
Неискоришћен порески кредит по основу улагања у
основна средства
783
Неискоришћени остали порески кредити
Промене одложених пореских средстава / обавеза
Ефекти промене пореске стопе
13
356
193
Укупни порески трошак / (кредит) – нето
506
700
2011
2012
28.220
28.220
115
115
28 335
28.335
34. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
Акцијски капитал
Удели ДОО
Улози
Државни капитал
Друштвени капитал
Задружни удели
Остали основни капитал
УКУПНО
Акционари друштва су zaposleni i penzionisani radnici Instituta i pravna lica и лица која су акције стекла
куповином на тржишту хартија од вредности.
УКУПНО на дан
састављања нзвештаја
Fizička lica-br.akcija običnih
4998
61,98685
Pravniih lica- II-
2401
29,77800
ZBIRNI KASTODI RAČUN
664
8,23515
8.063
100%
UKUPNO AKCIJA
2011
2012
Rezerve za otkup sopstvenih akcija
3.542
3.542
УКУПНО
3.542
3.542
38. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:
14
2012
Почетно стање – 1.1.2012
13.826
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике
Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2012
13.826
Исплата дивиденде
6.271
Остала повећања
Остала смањења
3.757
Нераспоређена добит текуће године
7.294
Стање на дан 31.12.2012
11.092
Расподела нерасподеђеног добитка извршена на основуOdluke br 563/12 Скупштине akcionara 25.04.2012.
2012
Покриће губитка
Исплата дивиденде
Учешће запослених у добити
Резерве
Основни капитал
Остало
6.271
3542
28.220
115
Износ ислаћене дивиденде по акцији износио је 700 дин.neto.Дивиденда исплаћена 27.04.2012.г.
40. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ)
2011
2012
Откупљене сопствене акције (или удели) које је које је
друштво дужно да отуђи у периоду дужем од годину
дана од дана стицања
0
Откупљене сопствене акције (или удели) ради продаје
или поништавања у року од годину дана.
0
2.023
УКУПНО
0
2.023
41. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Резервисањ Резервисања
а за
за трошкове
трошкове у обнављања
гарантном
природних
року
богатстава
Почетно стање – 1.1.2012.
Резервиса Резервиса Резервисања
Остала
ња за
ња за
за накнаде и дугорочна
задржане трошкове
друге
резервиса
кауције и реструкту- бенефиције
ња
депозите
рирања
запослених
УКУПН
О
6.925
6.925
929
929
Исправка грешке и промена
рачуноводствене политике
Додатна резервисања
15
извршена
у 2012. год.
Искоришћена резервисања
у 2012. год.
777
777
Укинута резервисања у 2012.
год.
Повећање проистекло из
дисконтовања
Остало
Крајње стање – 31.12.2012
7.076
7.076
46. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Примљени аванси, депозити и кауције
2011
2012
352
108
3.696
4.313
4.048
4.421
Добављачи - матична и зависна правна лица
Добављачи - остала повезана правна лица
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству
Остале обавезе из пословања
Свега обавезе из пословања
Обавезе према увознику
0
Обавезе по основу извоза за туђ рачун
0
Обавезе по основу комисионе и консигнационе
продаје
0
20
Остале обавезе из специфичних послова
Свега обавезе из специфичних послова
0
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
4.048
4.441
47. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
2011
2012.
4.663
4.073
714
610
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
1.202
1040
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца
1.221
1057
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада
које се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
16
IEF
INSTITUT ZA STRANE JEZIKE - BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
i
Izveštaj nezavisnog revizora
Beograd, mart 2013. godine
IEF
11070 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II
telefon (011) 20-53-550
fax (011) 20-53-590
WWW.IEF.RS
“I E F” d.o.o. je osnovan i upisan u registar preduzeća za reviziju na osnovu mišljenja Saveznog ministarstva finansija septembra 2000.
godine. Aktuelna registracija kao revizorskog preduzeća bazirana na rešenju Ministarstva finansije RS br. 023-02-00112/2008-16 od
07.04.2008. godine. Član Komore ovlašćenih revizora, red. broj upisa 18, na osnovu odluke Saveta Komore 67/07 od 18.06.2007.
godine. Upis kod Agencije za privredne registre 24.03.2006. godine, broj registracije BD 52416; MB: 17303252; PIB: 100120147
e- mail:[email protected] WWW.IEF.RS
IEF
tel. (011) 2053 550; 2053 555; fax 2053 590; 2053 591
11070 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/ II; M.br.17303252; PIB 100120147; Tek.rač-160-13177-24
R 31/13
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Skupštini akcionara i upravnom odboru
Institut za strane jezike a.d., Beograd
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Institut za strane jezike a.d., Beograd (u daljem
tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj
o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje
rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze,
nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u
skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške.
Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih
izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja
mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih
računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte
prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg
revizijskog mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima,
finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za
godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Beograd, 14. mart 2013. godine
Ovlašćeni revizor
Stanimirka Svičević
S a d r ž a j
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Odeljak A.
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
1.
2.
3.
4.
Bilans stanja ............................................................................................................................................. 7
Bilans uspeha ........................................................................................................................................... 8
Izveštaj o tokovima gotovine ...................................................................................................................... 9
Izveštaj o promenama na kapitalu .............................................................................................................10
Odeljak B.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
PRILOG
Pismo o prezentiranim finansijskim izveštajima
ODELJAK A.
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 2012.
Institut za strane jezike - Beograd
BILANS STANJA
na dan 31.12.
Insitut za strane jezike - Beograd
Pozicije
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
(u RSD 000)
Napomena*
2012.
2011.
5.
6.
7.
51.960
956
46.064
4.940
53.541
968
47.633
4.940
32.335
11.163
2.002
49
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
8.
9.
34.189
12.196
2.490
10.
11.
12.
13
19.143
347
17.056
2.065
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
13.
700
506
86.849
86.382
UKUPNA AKTIVA
KAPITAL
Osnovni kapital
Rezerve
Neraspoređeni dobitak
Otkupljene sopstvene akcije
15.
15.
15.
15.
40.945
28.335
3.542
11.091
2.023
45.703
28.335
3.542
13.826
DUGOROČNA REZERVISANJA
16.
7.077
6.925
DUGOROČNE OBAVEZE
17.
5.071
8.879
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
18.
19.
20.
21.
22.
33.756
16.576
4.441
9.274
3.442
23
24.875
7.610
4.049
10.093
3.123
86.849
86.382
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna aktiva/pasiva
14.
71
* Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija Bilansa stanja
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
7
Revizija ’12
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.
Insitut za strane jezike - Beograd
Pozicije
(u RSD 000)
Napomena*
2012.
2011.
23.
174.686
172.656
1.319
675
36
177.467
176.148
800
519
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, nakanada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
23.
164.274
1.594
5.933
125.126
2.891
28.730
169.779
1.425
6.061
130.654
3.496
28.143
POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK
23.
10.412
7.688
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
24.
24.
25.
25.
743
2.798
170
1.203
7.324
144
1.533
58
154
6.203
7.324
6.203
27.
223
219
27.
193
356
7.294
6.340
1
1
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK
26.
26.
NETO GUBITAK
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
28.
* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Bilansa uspeha
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
8
Institut za strane jezike - Beograd
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.
Insitut za strane jezike - Beograd
Pozicije
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
Isplaćene dividende
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(u RSD 000)
2012.
2011.
210.766
202.835
23
7.908
200.834
39.684
133.922
1.021
152
26.055
9.932
214.523
206.841
41
7.641
208.996
39.640
141.561
1.289
110
26.396
5.527
270
15.061
15.020
41
329
270
329
14.732
270
18.250
20.706
20.706
18.250
26.517
5.780
14.466
6.271
8.267
31.583
20.910
4.282
6.391
10.877
229.016
227.621
1.395
250.290
240.908
9.382
17.056
692
7.576
98
19.143
17.056
* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Izveštaja o tokovima gotovine
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
9
Revizija ’12
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)
Insitut za strane jezike - Beograd
OPIS
Stanje na dan: 01.01.2011. godine
Napomena*
Osnovni
kapital
15.
28.220
Ostali
Rezerve
kapital
115
3.542
Ukupna povećanja u prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2011. godine
15.
28.220
115
3.542
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
Stanje na dan: 31.12.2012. godine
15.
28.220
115
3.542
Neraspore
đeni
dobitak
20.739
378
52.238
6.341
13.254
378
6.341
12.876
45.703
13.826
7.294
10.029
2.023
5.271
10.029
11.091
2.023
40.945
* Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija u tekstu
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje
10
Otkupljene
sopstvene
Ukupno
akcije i
udeli
ODELJAK B.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Institut za strane jezike - Beograd
1.
Opšte informacije o društvu
Institut za strane jezike akcionarsko društvo, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je 1952. godine, a
zvanično je započeo sa radom 1953. godine pod nazivom Institut za fonetiku, patologiju govora i izučavanje
stranih jezika. Raznorodne delatnosti Instituta za fonetiku, patologiju govora i izučavanje stranih jezika, kao i
veoma različit položaj svake od ovih delatnosti na tadašnjem tržištu, doveli su do izdvajanja Centra za nastavu
stranih jezika u posebnu ustanovu koja od 01.07.1963. godine radi pod nazivom Institut za strane jezike.
Tokom 1993. godine izvršena je svojinska transformacija i od tada Institut za strane jezike posluje kao
akcionarsko društvo.
Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre sa skraćenim nazivom
Institut za strane jezike a.d., Beograd, matičnim brojem 07017944 i poreskim identifikacionim brojem
101822625.
Društvo je registrovano za delatnost ostalog obrazovanja.
Društvo obavlja delatnosti kapitalom svojih akcionara. Organi upravljanja u Društvu su:
Skupština, kao najviši organ;
Nadzorni odbor, kao organ upravljanja;
Izvršni odbor, kao poslovodni organ.
Društvo, prema podacima unetim u registar Agencije za privredne registre predstavlja sa neograničenim
ovlašćenjima Jelena Mihailović, generalni direktor.
Društvo je na dan 31. decembra 2012. godine imalo 109 zaposlenih.
Priloženi pojedinačni finansijski izveštaji odobreni su od strane direktora Društva dana 26. februara 2013.
godine.
Društvo je 2006. godine osnovalo Višu školu za engleski jezik Edukat, Beograd koja se smatra zavisnim
pravnim licem sa učešćem od 100% kapitala.
2.
Osnova za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na
Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/2006 i 111/2009 i 99/2011 - dr.
zakon), koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde
finansijskog izveštavanja kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja, kao i relevantnim
propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.
Finansijski izveštaji za 2012. godinu sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti
pravnog lica.
Iznosi u priloženim finansijskim izveštajima Društva iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije
naznačeno. Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. Sve transakcije u valutama koje
nisu funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca, finansijskih
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006,
5/2008 - ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012) koji odstupa od prezentacije i naziva pojedinih
finansijskih izveštaja opšte namene, kao i od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa
revidirani MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja”, čija je primena obavezna za obračunske periode koji
počinju na dan 1. januara 2009. godine. Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji Društva nisu usaglašeni sa
svim zahtevima MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa
MSFI.
Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u
Napomeni 4. Pregled značajnih računovodsvenih politika korišćene prilikom sastavljanja ovih finansijskih
izveštaja su konzistentne sa računovodstvenim politikama i procenama primenjenim u sastavljanju finansijskih
izveštaja Društva za 2011. godinu.
13
Revizija ’12
3.
Uporedni podaci
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2011. godinu sastavljeni u skladu sa računovodstvenim
propisima važećim u Republici Srbiji, koji su bili predmet revizije.
4.
Pregled značajnih računovodstvenih politika
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja čine ostala nematerijalna ulaganja - softveri. Početno merenje nematerijalnih ulaganja
koja ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo vrši se po nabavnoj ceni ili ceni koštanja. Naknadno
merenje nematerijalna ulaganja, nakon početnog priznavanja vrši se po troškovnom modelu iz MRS 38
„Nematerijalna imovina“, odnosno po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po
osnovu akumulirane amortizacije i obezvređenja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom proporcionalnog metoda u
roku od 5 godina osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji
proističu iz ugovora. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja ne obračunava se
amortizacija. Obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se od početka narednog meseca u odnosu na
mesec kada je nematerijalno ulaganje stavljeno u upotrebu. Osnovicu za obračun amortizacije nematerijalnih
ulaganja čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja umanjena za preostalu vrednost.
Naknadni izdatak koji se odnosi na nematerijalno ulaganje nakon njegove nabavke ili završetka uvećava
vrednost nematerijalnog ulaganja ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vek
trajanja duži od godinu dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne bruto zarade po
zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove
statistike. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu
u kojem je nastao. Za naknadni izdatak koji uvećava vrednost nematerijalnog ulaganja koriguje se i nabavna
vrednost.
Nekretnine, postrojenja oprema
Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna sredstva koja ispunjavaju
uslove za priznavanje propisane MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“, čiji je korisni vek trajanja je duži
od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke sredstva je veća od prosečne bruto zarade po
zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove
statistike.
Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo,
vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nekretnina,
postrojenja i opreme vrši se po troškovnom modelu iz MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“, odnosno po
nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i
obezvređenja.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda. Osnovicu za
obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja
umanjena za preostalu vrednost. Preostala vrednost se procenjuje prema vrednostima na dan nabavke.
Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretninu, postrojenje i opremu nakon njegove nabavke ili završetka,
uvećava vrednost sredstva ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vek trajanja duži
od godinu dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne bruto zarade po zaposlenom u
Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi radi obavljanja delatnosti priznaju se i iskazuju se na
posebnom računu kao sredstvo pod uslovom da su ispunjeni uslovi za priznavanje. Amortizacija ulaganja na
tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi vrši se na osnovu procenjenog veka korišćenja koji je utvrđen
ugovorom sa vlasnikom tih sredstava
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se od narednog meseca od dana stavljanja u
upotrebu sredstva.
14
Institut za strane jezike - Beograd
Stope amortizacije primenjene za 2012. godinu su sledeće:
Amortizacione grupe
Građevinski objekti
Oprema
Nameštaj
Stope
1,3%
7-20%
10-12,5%
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Društva, pri čemu se pod kontrolom
podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama pravnog lica sa ciljem ostvarenja koristi od
njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola postoji kada Društvo poseduje, direktno ili indirektno (preko
drugih zavisnih pravnih lica) više od polovine prava glasa u drugom društvu. Učešća u kapitalu zavisnih
pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrednosti ulaganja umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po
osnovu obezvređenja.
Zalihe
Kupljene zalihe vrednuju se po nabavnoj vrednosti, a proizvedene u sopstvenoj režiji vrednuju po ceni
koštanja odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Obračun troškova zaliha materijala se vrši po
metodu prosečne ponderisane cene.
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se vrednuju po ceni koštanja odnosno po neto prodajnoj
vrednosti, ako je niža. Izlaz zaliha se utvrđuje metodom prosečne ponderisane cene.
Zalihe robe u magacinu iskazuju se po nabavnim cenama, u prodajnim objektima na veliko po prodajnim
cenama bez ukalkulisanog poreza, a u prodajnim objektima na malo po prodajnim cenama sa ukalkulisanim
porezom. Obračun izlaza zaliha robe (prodaja) vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.
Finansijska sredstva
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca povezanih (matičnog, zavisnih i pridruženih) i
ostalih pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. Kratkoročni
plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, odnosno
prodaje do godinu dana od dana bilansa.
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi
iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije.
Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike
u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se
prema važećem kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihodi ili rashodi perioda.
Indirektan otpis, odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda preko računa
ispravke vrednosti potraživanja vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za njihovu naplatu
prošlo najmanje 60 dana. Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca
preko računa ispravke vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi
Upravni odbor Društva.
Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvesna i
dokumentovana - Društvo nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu a potraživanje je prethodno
bilo uključeno u prihode. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog Komisije za popis
potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Upravni odbor Društva.
Potraživanja koja su već indirektno otpisana, a nisu naplaćena ni po isteku roka od 3 godine, isknjižavaju se
po odluci Upravnog odbora a na predlog Komisije. Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti
kojima se trguje iskazuju se po amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući u obzir nameru Društva da ih drži do
dospeća.
Finansijske obaveze
Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od ugovornih
strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili
kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.
15
Revizija ’12
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove transakcija.
Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, kratkoročne beskamatne obaveze kod
kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja kao i
primljene kredite od banaka.
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju po nominalnoj
(fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po
amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti primenjivanja ugovorene umesto
efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i
odmeravanje po proceni rukovodstva Društva nemaju materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.
Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite
razgraničavaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Društva, odnosno
u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće, a koja se mogu brzo konvertovati u
poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti.
Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu
stanja.
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri
sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se priznaje u rashodima perioda. Rezervisanja
se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je
verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos
obaveze.
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih
odliva primenom diskontne stope.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja najbolje tekuće
procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan,
rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne
gubitke.
Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju robu u konsignaciji.
Prihodi i rashodi
Prihodi od prodaje i pružanja usluga
Prihodi se iskazuju po pravičnoj vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju
iznose koji se dobijaju za prodatu robu, gotove proizvode i izvršene usluge u toku redovnog poslovanja,
umanjene za date trgovačke popuste, rabate i porez na dodatu vrednost. Priznavanje prihoda se vrši
istovremeno sa priznavanjem uvećanja imovine ili umanjenja obaveza.
Prihodi od redovnih aktivnosti su prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, kamate i dr. Prihodi od prodaje
robe, proizvoda (i nabavna vrednost prodate robe) se priznaju u trenutku prodaje, kada se roba/proizvodi
isporuči/e i kada su značajni rizici i koristi od vlasništva nad njom/njima preneti na kupca. Prihodi od vršenja
usluga se evidentiraju po fakturnoj vrednosti uz isključenje poreza na dodatu vrednost.
16
Institut za strane jezike - Beograd
Prihodi od aktiviranja učinaka
U okviru prihoda od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i
usluga za osnovna sredstva, za materijal.
Finansijski prihodi
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, i ostali finansijski prihodi, ostvareni iz
odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose.
Ostali prihodi
U okviru ostalih prihoda iskazani su prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, viškovi i ostali nepomenuti
prihodi.
Poslovni rashodi
Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju nabavnu vrednost
prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od
strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga,
osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.
Finansijski rashodi
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske rashode.
Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene kredite, koja se evidentira u bilansu uspeha
perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom uzročnosti.
Ostali rashodi
U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po gubici od prodaje materijala, manjkovi i ostali nepomenuti
rashodi.
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata
po osnovu valutne klauzule
Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u RSD po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu. Sredstva i obaveze iskazani u devizama na dan Bilansa
stanja preračunavaju se i iskazuju u RSD po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom
tržištu, a koji važi na dan sačinjavanja finansijskih izveštaja.
Realizovane pozitivne ili negativne kursne razlike koje su rezultat preračunavanja poslovnih transakcija u
stranoj valuti bilansirane su u korist ili na teret Bilansa uspeha kao prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika.
Zvanični kursevi za najučestalije u primeni strane valute na dan sačinjavanja finansijskih izveštaja su sledeći:
Važi za
Srednji kurs:
31.12.2012.
31.12.2011.
Oznaka valute
1
113,7183
104,6409
EUR
1
86,1763
80,8662
USD
1
94,1922
85,9121
CHF
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u
napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi
veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u
napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan.
17
Revizija ’12
Porezi i doprinosi
Tekući porez
Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak u visini od 10% se plaća na poresku osnovicu utvrđenu poreskim
bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu
uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije. Poreski propisi Republike Srbije ne
predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza
plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobitaka iz
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Odloženi porez
Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza i
njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene za obračun
iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike.
Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i
neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući
oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Knjigovodstvena vrednost
odloženih poreskih sredstava preispituje se na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do mere do koje više nije
izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost ili deo vrednosti
odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na
dan svakog bilansa stanja i priznaju do mere do koje je postalo izvesno da je nivo očekivanih budućih
oporezivih dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda.
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u
skladu sa republičkim i opštinskim propisima.
Primanja zaposlenih
Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih
U skladu sa propisima Republike Srbije, Društvo je u obavezi da obračuna i plati poreze i doprinose poreskim
organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju
porez na zarade i doprinose za zaposlene na teret poslodavca i na teret zaposlenih u obračunatim iznosima po
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Ovi porezi i doprinosi čine rashod perioda na koji se
odnose.
Obaveze po osnovu otpremnina
Zakonom o radu Društvo je u obavezi da plati naknadu zaposlenim, prilikom odlaska u penziju, u visini tri
prosečne mesečne zarade ostvarene u Društvu ili u visini proseka Republike Srbije (opcija koja je povoljnija za
zaposlenog) u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.
Društvo je formiralo rezervisanja u cilju isplate zaposlenim po mogućim osnovama i po tom osnovu ima
identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2012. godine.
18
Institut za strane jezike - Beograd
5.
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja iskazana su u iznosu od ukupno RSD 956 hiljada, a odnose se na:
PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA
u RSD 000
Ostala
Nematerijalna ulaganja
nematerijalna
u pripremi
ulaganja
Ukupno
Nabavna vrednost:
Stanje 01.01.2011. godine
1.494
1.494
Povećanja:
Nove nabavke (naknadna ulaganja)
Stanje 31.12.2011. godine
23
23
1.517
23
23
1.517
Stanje 01.01.2011. godine
418
418
Povećanja:
Amortizacija
Stanje 31.12.2011. godine
131
131
549
131
131
549
968
968
Ispravka vrednosti:
Sadašnja vrednost:
31.12.2011. godine
Nabavna vrednost:
Stanje 01.01.2012. godine
Povećanja:
Nove nabavke (naknadna ulaganja)
Smanjenje:
Aktiviranje
Stanje 31.12.2012. godine
1.517
102
102
1.517
102
102
102
102
1.619
204
204
102
102
1.619
Stanje 01.01.2012. godine
549
549
Povećanja:
Amortizacija
Stanje 31.12.2012. godine
114
114
663
114
114
663
956
956
Ispravka vrednosti:
Sadašnja vrednost:
31.12.2012. godine
U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja iskazana su sledeća ulaganja:
u RSD 000
Ostala nematerijalna ulaganja
Programi za računare (softver) nabavljeni odvojeno od računara
Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta
Ukupno:
Ispravka vrednosti ostalih nematerijalnih ulaganja po osnovu obezvređenja
Ukupno:
2012.
731
888
1.619
(663)
956
2011.
731
787
1.518
(550)
968
19
Revizija ’12
6.
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Na posebnim analitičkim računima nekretnina, postrojenja i opreme obezbeđene su odgovarajuće evidencije o
nabavnoj vrednosti i ispravkama. Nove nabavke bilansirane u 2012. godini iskazane su po nabavnoj vrednosti
koja uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema”.
PROMENE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
Građevinski
objekti
u RSD 000
Oprema Ostale NPO
NPO u
pripremi
Ulaganja
na tuđim
NPO
Ukupno
2.253
84.129
Nabavna vrednost:
Stanje 01.01.2011. godine
Povećanja:
Nove nabavke (naknadna
ulaganja)
Smanjenje:
Rashodovanje (otpis)
Manjak
Isknjiženje
Aktiviranje
Stanje 31.12.2011. godine
58.258
19.487
4.131
283
3
283
569
283
3
283
569
283
2.253
638
321
13
21
283
84.060
355
321
13
21
283
58.258
19.415
4.134
Stanje 01.01.2011. godine
17.279
16.310
1.057
34.646
Povećanja:
Amortizacija
Smanjenje:
Rashodovanje (otpis)
Manjak
Isknjiženje
Stanje 31.12.2011. godine
757
757
253
253
18.036
1.085
1.085
314
280
13
21
17.081
1.310
2.095
2.095
314
280
13
21
36.427
40.222
2.334
4.134
943
47.633
58.258
19.415
4.134
2.253
84.060
241
169
241
651
241
169
241
651
Ispravka vrednosti:
Sadašnja vrednost:
31.12.2011. godine
Nabavna vrednost:
Stanje 01.01.2012. godine
Povećanja:
Nove nabavke (naknadna
ulaganja)
Smanjenje:
Rashodovanje (otpis)
Isknjiženje
Aktiviranje
Stanje 31.12.2012. godine
31
31
241
277
1.976
549
31
277
241
84.162
17.081
1.310
36.427
758
758
870
870
31
31
220
220
147
18.794
17.920
147
1.383
1.848
1.848
178
31
147
38.097
39.464
1.705
593
46.065
277
241
58.258
19.625
Stanje 01.01.2012. godine
18.036
Povećanja:
Amortizacija
Smanjenje:
Rashodovanje (otpis)
Isknjiženje
Stanje 31.12.2012. godine
4.303
Ispravka vrednosti:
Sadašnja vrednost:
31.12.2012. godine
20
4.303
Institut za strane jezike - Beograd
Društvo ima hipoteku i druga ograničenja nad raspolaganjem nekretninama po Ugovoru o dugoročnom
kreditu broj 51-420-1304037.8 od 01.02.2011. godine sa Banca Intesa a.d., Beograd. Dugoročni kredit je
odobren na iznos od EUR 200.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, sa rokom vraćanja 01.02.2014. godine. Na
dan Bilansa stanja za 2012. godinu Društvo je imalo pod hipotekom sledeća sredstva koja se nalaze na
katastarskoj parceli 4977/1, KO 6410 Voždovac:
Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost na adresi Vojvode Stepe 113, broj posebnog dela 6,
površine 46 m2 , u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, broj zgrade 1 i
Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost na adresi Vojvode Stepe 113, broj posebnog dela 10,
površine 52 m2 , u prizemlju stambeno-poslovne zgrade, broj zgrade 1.
Društvo ima hipoteku i druga ograničenja nad raspolaganjem nekretninama po Ugovoru o kreditu broj 51-4204300042.7 od 15.10.2012. godine sa Banca Intesa a.d., Beograd. Kredit je odobren na iznos od RSD 12.000
hiljada, sa rokom vraćanja 15.04.2014. godine. Na dan Bilansa stanja za 2012. godinu Društvo je imalo pod
hipotekom sredstvo Poslovni prostor - jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 19,
korisne površine 49 m2, u visokom prizemlju stambeno-poslovne zgrade broj 2, broj ulaza 22G, u Beogradu u
ul. Španskih boraca broj 22/V koja se nalaze na katastarskoj parceli 1121/20, KO 4540 Novi Beograd.
7.
Dugoročni finansijski plasmani
Društvo je iskazalo dugoročne finansijske plasmane u ukupnom iznosu od RSD 4.940 hiljada, a koji se odnose
na:
u RSD 000
Dugoročni finansijski plasmani
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ukupno:
2012.
2.327
2.613
4.940
2011.
2.327
2.613
4.940
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na:
u RSD 000
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Viša škola za engleski jezik EDUKAT, Beograd
Ukupno:
Ispravka vrednosti učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Ukupno:
2012.
4.012
4.012
(1.685)
2.327
2011.
4.012
4.012
(1.685)
2.327
Ostali dugoročni finansijski plasmani odnose se na:
u RSD 000
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Dugoročni krediti - Viša škola za engleski jezik EDUKAT, Beograd
Ukupno:
8.
2012.
2.613
2011.
2.613
2.613
2.613
Zalihe
U okviru zaliha iskazane su sledeće pozicije:
u RSD 000
Zalihe
Materijal
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi za zalihe
Ukupno:
2012.
1.009
8.703
1.908
576
12.196
2011.
776
8.028
2.133
226
11.163
21
Revizija ’12
Zalihe materijala su vrednovane po nabavnim cenama, obračunatim po metodi prosečnih cena, popisne liste
su zasnovane na fizičkom popisu i slažu se sa stanjem iskazanim u zaključnom listu. U okviru zaliha materijala
iskazani su:
u RSD 000
Materijal
Materijal
Rezervni delovi
Alat i inventar u upotrebi
Ukupno:
Ispravka vrednosti alata i inventara u upotrebi
Ukupno:
2012.
983
26
2.323
3.332
(2.323)
1.009
2011.
750
26
2.295
3.071
(2.295)
776
Zalihe robe u prodajnim objektima na veliko vode se po prodajnim cenama, a u prodajnim objektima na malo
po prodajnim cenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrednost.
U okviru zaliha robe iskazana je:
u RSD 000
Roba
Roba u prometu na veliko
Roba u prometu na malo
Ukupno:
2012.
1.019
889
1.908
2011.
1.131
1.002
2.133
U okviru robe u prometu na veliko Društvo iskazuje:
u RSD 000
Roba u prometu na veliko
Roba u skladištu
Ukalkulisana razlika u ceni robe u prometu na veliko
Ukupno:
2012.
1.026
(7)
1.019
2011.
1.184
(53)
1.131
U okviru robe u prometu na veliko Društvo iskazuje:
u RSD 000
Roba u prometu na malo
Roba u prometu na malo prodajna vrednost
Ukalkulisani porez na promet u prometu na malo
Ukalkulisana razlika u ceni robe u prometu na malo
Ukupno:
2012.
1.175
(90)
(196)
889
2011.
1.362
(102)
(258)
1.002
Potraživanja za date avanse za zalihe i usluge Društvo je iskazalo u iznosu od RSD 576 hiljada, a sastoje se
od:
u RSD 000
Dati avansi za zalihe i usluge
Dati avansi za zalihe i usluge u zemlji
Dati avansi za zalihe i usluge u inostranstvu - Oxford centar
Ukupno:
Ispravka vrednosti datih avansa za zalihe i usluge u inostranstvu
Ukupno:
2012.
576
2
578
(2)
576
2011.
226
2
228
(2)
226
Najveći deo iskazanih datih avansa za zalihe u zemlji odnosi se na:
u RSD 000
Dati avansi za zalihe u zemlji
SC Šumice, Beograd
PTT Srbija, Beograd
Ostali dati avansi
Ukupno:
22
2012.
197
57
322
576
Institut za strane jezike - Beograd
9.
Potraživanja
Društvo je u 2012. godini iskazalo potraživanja u iznosu od RSD 2.490 hiljada. Ispravka i otpis nenaplaćenih
potraživanja vršena je na teret ostalih rashoda.
u RSD 000
Potraživanja
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja iz specifičnih poslova
Druga potraživanja
Ukupno:
2012.
214
211
2.065
2.490
2011.
104
6
1.892
2.002
Potraživanja po osnovu prodaje čine:
u RSD 000
Potraživanja po osnovu prodaje
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Ukupno:
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Ukupno:
2012.
616
616
(402)
214
2011.
430
84
514
(410)
104
Iskazana potraživanja od kupaca u zemlji sastoje se od:
u RSD 000
Kupci u zemlji
Kupci u zemlji
Slušaoci - II Centar (Deca)
Ukupno:
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji
Ukupno:
2012.
599
17
616
2011.
430
(402)
214
(410)
20
430
Najveći deo iskazanih potraživanja od kupaca u zemlji odnosi se na:
u RSD 000
Kupci u zemlji
Media II, Beograd
Asmedia d.o.o., Beograd
Ostali kupci u zemlji
Ukupno:
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji
Ukupno:
2012.
364
192
60
616
(402)
214
Iskazana potraživanja iz specifičnih poslova u ukupnom iznosu od RSD 211 hiljada odnose se na:
u RSD 000
Potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja od komisione i konsignacione prodaje
Ukupno:
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
Ukupno:
2012.
299
299
(88)
211
2011.
106
106
(100)
6
Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje najvećim delom se na:
u RSD 000
Potraživanja od komisione i konsignacione prodaje
Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd
Ostali kupci
Ukupno:
Ispravka vrednosti potraživanja od komisione i konsignacione prodaje
Ukupno:
2012.
173
126
299
(88)
211
23
Revizija ’12
Druga potraživanja su iskazana u ukupnom iznosu od RSD 2.065 hiljada i odnose se na:
u RSD 000
Druga potraživanja
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
Ukupno:
2012.
361
167
1.537
2.065
2011.
362
235
1.295
1.892
U okviru potraživanja od zaposlenih Društvo je iskazalo sledeća potraživanja:
u RSD 000
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od radnika
Potraživanja od zaposlenih po osnovu manjkova
Ukupno:
2012.
340
21
361
2011.
341
21
362
Iskazana ostala potraživanja imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Ostala potraživanja
Potraživanja od fondova - invalidi
Potraživanja od fondova - porodilje
Potraživanja od fondova - bolovanje preko 30 dana
Potraživanja za date depozite
Ukupno:
10.
2012.
21
1.092
146
278
1.537
2011.
21
1.063
211
1.295
Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročne finansijske plasmane čine:
u RSD 000
Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni krediti - Viša škola za engleski jezik EDUKAT, Beograd
Ukupno:
11.
2012.
13
13
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovina, kao i neposredno unovčive hartije od vrednosti, iskazani su u ukupnom iznosu od RSD 19.143
hiljade i odnose se na:
u RSD 000
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Hartije od vrednosti gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi
Blagajna
Devizni račun
Ostala novčana sredstva
Ukupno:
2012.
135
12.691
172
5.104
1.041
19.143
2011.
311
8.972
129
6.789
855
17.056
U okviru ostalih novčanih sredstava Društvo je iskazalo iznos od RSD 1.041 hiljadu, koji se odnosi na:
u RSD 000
Ostala novčana sredstva
ŽR Depozita - Lična Primanja
ŽR Bolovanja preko 30 dana
Namenski račun za kupovinu akcija
Ukupno:
24
2012.
881
151
9
1.041
2011.
839
2
14
855
Institut za strane jezike - Beograd
12.
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iskazana su u ukupnom iznosu od RSD 347
hiljada i odnose se na:
u RSD 000
Porez na dodatu vrednost i AVR
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja
Ukupno:
2012.
73
274
347
2011.
53
2.012
2.065
Aktivna vremenska razgraničenja su iskazana u ukupnom iznosu od RSD 274 hiljade i odnose se na:
u RSD 000
Aktivna vremenska razgraničenja
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Razgraničeni porez na dodatu vrednost
Ukupno:
13.
2012.
238
36
274
2011.
1.989
23
2.012
Odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva su iskazana u iznosu od RSD 700 hiljada. Kretanje na računu odloženih poreskih
sredstava u toku 2012. godine je sledeće:
u RSD 000
Kretanje promena na odloženim poreskim sredstvima
Stanje na početku godine
Priznavanje odloženih poreskih sredstava u korist odloženih poreskih prihoda
po osnovu iskazanih rezervisanja za otpremnine
Priznavanje odloženih poreskih sredstava u korist odloženih poreskih prihoda
po osnovu obračunatih a neplaćenih javnih dažbina
Priznavanje odloženih poreskih sredstava u korist odloženih poreskih prihoda
po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita
Priznavanje odloženih poreskih obaveza na teret odloženih poreskih rashoda
po osnovu privremenih poreskih razlika
Stanje na kraju godine
14.
2012.
506
2011.
150
12
127
2
272
511
(90)
(284)
700
506
Vanbilansna evidencija
Društvo vodi vanbilansnu evidenciju tuđe robe (knjige) u vrednosti od RSD 71 hiljadu.
15.
Kapital
Kapital Društva čini:
u RSD 000
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Neraspoređeni dobitak
Otkupljene sopstvene akcije
Ukupno:
16.
2012.
28.335
3.542
11.091
2.023
40.945
2011.
28.335
3.542
13.826
45.703
Dugoročna rezervisanja
Društvo je iskazalo rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih (rezervisanja za otpremnine) na dan
Bilansa stanja u iznosu od RSD 7.076 hiljada. Pregled promena na dugoročnim rezervisanjima je sledeće:
u RSD 000
Kretanje promena na rezervisanjima
Stanje na početku godine
Formirana rezervisanja na teret bilansa uspeha u toku godine
Iskorišćena rezervisanja u toku godine
Stanje rezervisanja na kraju godine
2012.
6.925
928
(777)
7.076
2011.
6.105
1.269
(449)
6.925
25
Revizija ’12
17.
Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze su iskazane u ukupnom iznosu od RSD 5.071 hiljadu, a odnose se na dugoročne kredite i
to na:
u RSD 000
Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni finansijski zajmovi i krediti u domaćoj valuti
Dugoročni finansijski zajmovi i krediti sa valutnom klauzulom
Ukupno:
2012.
3.693
1.378
5.071
2011.
8.879
8.879
Dugoročne obaveze po osnovu dugoročnih kredita u zemlji odnose se na:
Banka
Banca Intesa a.d., Beograd
Ukupno:
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne godine
Ukupno:
18.
u RSD 000
21.647
21.647
(16.576)
5.071
Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročni krediti u zemlji
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine (Napomena 17.)
Ukupno:
19.
2012.
16.576
16.576
2011.
7.610
7.610
Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje prema matičnim i
zavisnim pravnim licima
Ukupno:
2012.
108
4.313
2011.
352
3.697
20
4.441
4.049
Najveći deo obaveza prema dobavljačima u zemlji odnosi se na:
u RSD 000
Dobavljači u zemlji
Asmedia doo
Poslovni prostor - Zemun
Poslovni prostor - Stari grad
Školski servis Gajić
Elektrodistribucija
Ostali dobavljači u zemlji
Ukupno:
20.
2012.
527
388
369
368
354
2.307
4.313
Ostale kratkoročne obaveze
Društvo je u okviru ostalih kratkoročnih obaveza iskazalo sledeće obaveze:
u RSD 000
26
Ostale kratkoročne obaveze
2012.
2011.
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Druge obaveze
Ukupno:
7.093
2.181
9.274
8.233
1.860
10.093
Institut za strane jezike - Beograd
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iskazane su u ukupnom iznosu od RSD 7.093 hiljada i odnose se
na sledeće obaveze:
u RSD 000
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2012.
2011.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
4.073
4.663
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada
na teret zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret poslodavca koje se refundiraju
Ukupno:
610
1.040
1.057
188
714
1.202
1.221
266
78
102
47
65
7.093
8.233
Druge obaveze iskazane u ukupnom iznosu od RSD 2.181 hiljadu odnose se na:
u RSD 000
Druge obaveze
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Ostale obaveze
Ukupno:
2012.
167
879
266
732
137
2.181
2011.
103
842
251
527
136
1.859
Obaveze po osnovu kamata u iznosu od 167 hiljada u celini se odnose na obaveze po osnovu kamata od
Banca Intesa a.d., Beograd.
21.
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
U okviru obaveza po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i pasivnih vremenskih razgraničenja Društvo je
iskazalo sledeće:
u RSD 000
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine
Pasivna vremenska razgraničenja
Ukupno:
2012.
2.639
557
246
3.442
2011.
2.563
411
149
3.123
Pasivna vremenska razgraničenja su iskazana u iznosu od RSD 246 hiljada i odnose se na:
u RSD 000
Pasivna vremenska razgraničenja
Unapred obračunati troškovi
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
Ukupno:
22.
2012.
27
72
147
246
2011.
75
0
74
149
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Obaveze po osnovu poreza na dobitak iskazane su u iznosu od RSD 23 hiljade.
27
Revizija ’12
23.
Poslovni prihodi i rashodi
Poslovni prihodi se sastoje iz različitih izvora prihoda:
u RSD 000
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
Ukupno:
2012.
172.656
1.319
675
36
174.686
2011.
176.148
800
519
177.467
Poslovni rashodi se sastoje iz:
u RSD 000
Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Ukupno:
Poslovni dobitak
24.
2012.
1.594
5.933
125.126
2.891
28.730
164.274
2011.
1.425
6.061
130.654
3.496
28.143
169.779
10.412
7.688
Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi potiču od:
u RSD 000
Finansijski prihodi
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ukupno:
2012.
23
693
27
743
2011.
41
103
144
Finansijski rashodi su iskazani po sledećem osnovu:
u RSD 000
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ukupno:
Gubitak finansiranja
25.
2012.
1.251
7
1.540
2.798
2011.
1.466
2
65
1.533
(2.055)
(1.389)
Ostali prihodi i rashodi
Ostali prihodi potiču od:
u RSD 000
Ostali prihodi
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali nepomenuti prihodi
Ukupno:
28
2012.
2
42
126
170
2011.
1
47
10
58
Institut za strane jezike - Beograd
Ostali rashodi se sastoje od:
u RSD 000
Ostali rashodi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
Ukupno:
2012.
8
4
9
1.154
1.175
2011.
41
1
1
40
83
Rashodi po osnovu obezvređenja vrednosti imovine potiču od:
u RSD 000
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Ukupno:
Ostali gubitak
26.
2012.
28
28
(1.033)
2011.
71
71
(96)
Dobitak (gubitak) poslovanja koje se obustavlja
Društvo u posmatranom periodu nije ostvarilo dobitke ili gubitke iz poslovanja koje se obustavlja.
27.
Porez na dobitak
Komponente poreza na dobitak
u RSD 000
Porez na dobitak
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
2012.
223
2011.
219
193
356
Usaglašavanje iznosa poreza na dobitak i utvrđivanje efektivne poreske stope
u RSD 000
Efektivna poreska stopa
Dobit
Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
Ukupan iznos amortizacije obračunat u finansijskim izveštajima
Ukupan iznos amortizacije obračunat za poreske svrhe
Korekcija prihoda po osnovu transfrnih cena
Oporeziva dobit - poreska osnovica
Obračunati porez na dobit (stopa poreza na dobit 10%)
Ukupno poresko oslobađanje
Tekući poreski rashod
Odloženi poreski prihod
Ukupni poreski rashod
Efektivna poreska stopa
28.
2012.
7.324
132
1.962
2.214
253
7.458
746
522
224
193
31
0,42%
Zarada po akciji
Osnovna zarada po akciji
Osnovna zarada po akciji
Osnovna zarada po akciji
Ukupno:
2012.
1
1
u RSD 000
2011.
1
1
29
Revizija ’12
29.
Događaji posle datuma Bilansa stanja
Do dana okončanja rada na reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu nije nastao nikakav događaj koji bi
mogao uticati na realnost finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.
30.
Poreski rizici
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i često se menjaju. Tumačenja važećih poreskih
propisa od strane poreskih vlasti na ime nekih transakcija i aktivnosti u Društvu mogu se razlikovati od
tumačenja odgovornog osoblja u Društvu. Usled toga neke transakcije mogu biti osporene od strane poreskih
vlasti tako da Društvu može biti određen dodatni iznos poreza i kamata koji može biti i materijalno značajan.
Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina to jest poreski organ ima pravo da odredi plaćanja
neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.
30
v
3a
CTpaHe je311Ke
\IIHCTI-tTYT
Kyhll od peL fI.1.
Beograd,Gospodar Jovanova 35
Tel.:OIl/2623 034,Fax:OIl/2625 525
e- mail:[email protected]
rEF d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10 BII
11070 Novi Beograd
Srbija
Beograd,
13. mart 2013. godine
PISMO 0 PREZENTIRANIM FINANSIJSKIM IZVESTAjTMA
Ovo Pismo sacinjeno je u vezi revizije finansijskih izveStaja rnscitut za strane jezike a.d., Beograd (u daljem
tekstu: "DruStvo'·) za poslovnu godinu koja se zavrSila 31. deeembra 2012 . godine, na osnovu koje treba
da izrazite miSljenje 0 tome da Ii finansijski izveStaji prikazuju objektivno i istinito finansijski poloZaj
DruStva na dan 31. deeembra 2012. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i novcane tokove za
godinu koja se tada zavrSila u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.
Poznato nam je cia je revlZlJa izvclena u skladu sa Medunarodnim standardima revlZlJe, koji
podrazumevaju ispitivanje racunovodstvenih sistema, sistema intemih kontrola i podataka, a u obimu koji
smatrate neophodnim u postojecim okolnostima, kao i da svrha revizije nije, niti se od nje ocekuje
identifikovanje i obelodanjivanje svih eventualnih pronevera, manjkova, gresaka i postojanja drugih
neregulamosti.
Odredene prezentaeije u ovom pismu su lirnitirane na materijalno znacaJne infonnaeije i paanja.
Informaeije i pitanja od materijalnog znacaja, bez obzira na njihov obim i iznos, su infomlaeije i pitanja
cije bi izostavljanje iIi pogresno prlkazivanje, moglo utieati na r.1zumno rasudivanje lie. koja bi se oslanjala
na te infonnacije, odnosno pitanja.
Shodno tome, prema nalem najboljem znanju i uverenju, ovim potvrdujem sledece:
Finansijski izvdtaji, evidencije i uporedni podaci
1.
Potvrdujem, bo zakonski zastupnik, moju odgovomost za objektivno i istinito prikaziv.nje
finansijskih izveStaja. Smatr.1ID da finansijski izveStaji prlkazuju objektivno i istinito finansijsko
stanje, rezultate poslovanja i novcane tokove u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike
Srbije, kao i da ne sadrle materijalno znacajne pogrel ne iskaze. Finansijski izveStaji su odobreni ad
strane rukovodstva.
2.
Znacajne racunovodstvene politike koje su primenjene pri sastavljanju finansijskih izvestaja su
adekvatno opisane u finansijskim izveStajima.
3.
Svaka pozieija u okviru finansijskih izveltaja je adekvarno klasifikovana, opisana i obelodanjena u
skladu relevanmim propisima, a finansijski izveltaji sastavljeni su po naceiu sralnosti poslovanja.
Smatram da je sistem intemih kootrola ustrojen na nacin koji omogueava sastavljanje finansijskih
izveStaja u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.
4.
Prihvatam odgovomost da je sistem internih kontrola ustrojen na nacin koji o mogucava sastavljanje
finansijskih izveltaja u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.
5.
Ne postoje maeajne stavke za koje irnamo samanje, a koje bi zabtevale korekcije uporednih
podataka u finansijskim izveStajima.
Greske i pronevere
6.
7.
Potvrdujem svoju odgovomost za dizajn i implementaeiju sistema intemih kontrola koje
omogucavaju spree.vanje nastanka pronevera i gresal<a i njihovo blagovremeno uoeavanje.
Sm.tram da finansijski izvestaji ne sadde materijalno znaeajne pogresne iskaze kao rezultat
pronevere.
8.
Nije mi pomato postojanje pronevere, niti sumnjam da postoji pronevera poeinjena od strane
rukovodstva ili nekog od zaposlenih koji imaju znaeajne uloge u okviru sistema intemih kontrola ili
uticaja na finansijske izvestaje.
Uskladenost sa zakonima i drugom regulativom
9.
Nije bilo neusagl.senosti sa zabtevirna regulatomih vlasti koja bi mogla imati materijalno znaeajan
uticaj na finansijske izveStaje u slucaju nepostovanja istih.
10.
Poslovanje D ruStva za godinu koja se zavrSava na dan 31. deeembra 2012 . godine nije bilo predmet
kontro la od strane ddavnih organa niti drugih ekstemih kontrola.
Potpunost i relevantnost infonnacija
11.
Za potrebe revizije stavljam na raspolaganje sve racunovodstvene evidencije, na asnovu kojih su
finansijski izvdtaji sastavljeni, sa napomenom da su one pravilan odraz poslovnih promena koje su
se dogodile u toku posmatranog obracunskog perioda. Sve ostale evideneije i odgovarajuce
inforrnaeije koje mogu utieati na istinitost i objektivnost ili neophodna obrazloZenja lIZ godiSnji
raeUll, uldjueujuCi i zapisnike sa sastanaka poslovodnih organa i organa upravljanja i drugih
relevantnih organa, Stavljam yam na raspolaganje i nema takvih infolmaeija koje ne bi mogle biti
dostupne.
12.
Ne poStoje znaeajne transakcije koje nisu bile na adekvatan naein uldjueene u raeunovodstvene
evideneije koje su os nova za sastavljanje finansijskih izveStaja.
13.
Obelodanjene su sve poznate povezane strane i transakcije sa povezanim Stranama. Ove transal<eije
su adekvatno vrednovane i obelodanjene u finansijskim izveStajinla. Verujemo da je potraZivanje od
ViSe skole za engleski jew, EDUKAT, Beograd u iznosu od RSD 2.613 hiljada naplativo ida nije
bilo potrebe priznati dodatno obezvredenje ueeSea u kapitalu na dan Bilansa stanja z., 2012. godinu.
Priznavanje, vrednovanje i obelodanjivanje
14.
Potvrdujem da su macajne pretpostavke primenjene pri vrednovanju pozicij. u visini fer (postene)
vrednosti i obelodanjivanja koja su koriScena pri sastavljanj u finansijskih izvestaja odgovarajuce
uzimajuci U obzir pos!ojece uslove poslovanja. Ove pretpostavke oslikavaju naSu nameru i
sposobnost da nastavimo sa daljim poslovanjem.
15.
Ne postoje planovi ni namere u buducnosti koje bi mogli irnati materijalno znaeajan ulleaj na
knjigovodstvenu vrednost ili klasifil<aciju sredstava i obaveza prikazanu u finansijskim izveStajirna n.
dan 31. deeembar 2012. godine.
Rezervisanja
16.
Naknade zaposlenima, uldjucujuCi nalmade po osnovu otpremnine su evidentirane u skladu sa
regul.tivom Republike Srbije u skladu sa najboljim razumevanjemMRS 19 "Primanja zaposlenih".
Vlasnistvo i ogranicenja na imovini
17.
DruStvo poseduje adekvamu do kurnentaciju
raspolaZe.
sticanju prava vlasniSlva nad sredslvima kojima
18.
Nema drugih tereta na imovini, osim onih koji su yam prezentirani.
19.
Sva sredstva 1I vlasniStvu DruStva prikazana su
0
II
bilansu stanja.
Stvame i potencijalne obaveze
20.
ProknjiZili smo ili na odgovarajllci naoin obelodanili sve obaveze.
21.
DruStvo nema potencijalnih obaveza po osnovu jemstava i garancija trecim licima.
22.
Nema aktuelnih sudskih sporova koji se vode na teret DruStva.
23.
Nisu mi poznata Imenja ili moguCa Imenja zakonskih propisa cije bi efekte trebalo obelodaniti u
finansijskim izveStajima, ili za koje bi trebalo fonnirati rezervisanje za potencijalne gubitke, niti
postojanje ostalih obaveza ili potencijalnih obavezal gubitaka za koje je neophodno izv",iti knjiZenje
potencijalnih gubitaka.
Dogadaji nakon datuma bilansa stanja
24.
Nije bilo dogadaja nastalih nakon datuma bilansa stanja koji bi mogli zahtevati obelodanjivanja u
finansijskim izveStajima ili korekciju finansijskih izveStaja.
25 .
Verujem da Sll efekti gresaka sadrZani u finansijskim izvestajima nematerijalni, pojedinacno ill
ukupno, za finansijske izveStaie kao celiuu .
.~
Jelena Mihailovic, generalna direktorka
~. tt;~~AHI~:-~,
~
'r"
::
';",'{
, . '\
>- \,\; :,\' I~I
,...
<:;,.~~
:r.:/
r.,
!j
~~I;
~(
...... __..-'/
""".,.?!.
\\-;'.
. -4
•
... ,
 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Poslovno ime:
Adresa sedišta
Matični broj
PIB
Lice ovlašćeno za zastupanje
Adresa elektrnoske pošte
Internet adresa:
Telefon
Faks
Osoba za kontakt
Institut za strane jezike ad Beograd
Beograd,Gospodar Jovanova 35
07017944
101822625
Jelena Mihailović
E mail:[email protected]
[email protected]
062-806 13 44
011/26 25 525
Stojanka Milovanović
1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se
ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva:
1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva:Tokom 60 godina postojanja Institut za strane jezike ad
Beogradse se potvrdio i tradicijom i kvalitetom kao vodeća ustanova,nosilac posebne jezičke
edukacije kroz osnovne delatnosti.-NASTAVU STRANIJH JEZIKA ZA DECU I ODRALE
-IZDAVAŠTVO
1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:Teška ekonomska situacija je nametnula način
finansijskog planiranja i finansijske analize.Cele godine su rađeni detaljni izveštaji prihoda i
rashoda po lokacijama,a u svetlu poboljšanja rentabilnosti.Oni su bili osnova za velike uštede
po centrima i ostvarenje većeg prihoda od delatnosti.Postavljeni ciljevi su ostvareni:
-ostvarena je dobit
-redovno su izmirivane ugovorene obaveze
Iako planirani prihod nije ostvaren znatno su smanjeni planirani rashodi što je omogućilo
dobar finansijski rezultat na kraju 2012.godine.
1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:Društvo raspolaže likvidnim sredstvima i
potraživanjima .Obaveze društva nisu ugrožene,biće u skladu sa ugovorima izmirivane.
1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:Društvo imovinu iskazuje
u skladu sa zakonskom,profesionalnom i internom regulativom.Tako je imovina iskazana i u
finansijskim izveštajima 2012.godine,a izvršena je i revizija finansijskih izveštaja od strane
eksterne revizorske kuće I.E.F.doo Beograd.
2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva,
kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:
2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:Društvo će uložiti dodadni napor na
poboljšanju i boljem iskorišćenju internih resursa,kao i razvijanju novih vidova u okviru
osnovne delatnosti ( letnje škole jezika u zemlji i inostranstvu)
2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: Institut će usmeriti aktivnosti na razvijanju
nove delatnosti društva-edukativni turizam,poboljšanju marketinga i prodaje svojih usluga
kao i razvijanju novih i usklađivanju postojećih nastavnih materijala.
2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:To su stanardni rizici
poslovanja za delatnost kojom se društvo bavi:-nestabilnost tržišta,
-slaba platežna moć stanovništva,
-sve manji i manji broj dece u školama,
-nelojalna konkurencija koja dovodi do obaranja
cena pa time i kvaliteta i pitanja isplativosti poslovanja.
3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj
priprema: Uspešno je održana redovna sednica Skupštine akcionara društva no kojoj su donete
sve planirane odluke društva.
4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:Nema značajih aktivnosti sa povezanim licima.
5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:Drušdvo ima centar za istraživanje i razvoj,na
kome se pomno prate sve aktivnosti u društvu i okolini ,a koje su povezane sa delatnošću društva.
Samo dobro informisani subjekti mogu na vreme preduzimati mere u cilju poboljšanja postojećeg
i uvođenja novih metodologija rada i novih projekata kao:multimedijalne jezičke
laboratoje,internet prodaja knjiga i drugo.
 SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA
DRUŠTVO POSEDUJE SOPSTVENE AKCIJE KOMADA 578 ŠTO ČINI 7.16855%
STEČENIH PO PRINCIPU PRO RATA 2012.GODINE
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju Instituta za 2012. godinu