Na osnovu Odluke Skupštine Čačanske banke a.d. Čačak Br. 2618/2013 od 21.05.2013.
godine, Izvršni odbor Banke u smislu člana 35 Statuta Banke, donosi
TARIFU
naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom
Broj
tarifnog
Vrsta usluge
stava
1.
2.
I POSLOVI DINARSKE LIKVIDATURE
A) DINARSKA ŠTEDNJA
1.
-Otvaranje štednih uloga građana po viđenju
-Otvaranje oročenih štednih uloga i oročenih
namenskih depozita
2.
Zamena štedne knjižice
3.
Gašenje štedne knjižice
4.
Isplata u gotovom sa štedne knjižice
5.
Isplata u gotovom sa namenskih računa
poljoprivrednika
- do 300.000,00 RSD dnevno
- preko 300.000,00 RSD dnevno (osim po
osnovu kredita, državnih subvencija,
kupovine efektive, uplate na deviznu štednju)
6.
Izrada razvijenog pregleda transakcija na
zahtev vlasnika štednog uloga
Naknada za vođenje dinarskog računa po
7.
viđenju za klijente koji primaju platu/penziju
preko štedne knjižice
B) ŽIRO RAČUNI GRAĐANA
1.
Isplata u gotovom
2.
Izrada razvijenog pregleda transakcija po
zahtevu stranke
Visina naknade
3.
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
0,50%
40,00 RSD po stranici
70,00 RSD mesečno
Bez naknade
40,00 RSD po stranici
Broj
tarifnog
Vrsta usluge
stava
1.
2.
C) TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA
1.
Tekući računi i platne kartice
1.a.
Otvaranje tekućih računa
1.b.
Vođenje tekućeg računa
2.
Slanje opomena po nedozvoljenom
minusnom saldu
- vlasniku tekućeg računa
- žirantima
3.
Isplata u gotovom
4.
Gašenje tekućeg računa
5.
Oglašavanje nevažećim izgubljenih kartica i
čekovnih blanketa
6.
Izrada razvijenog pregleda transakcija na
zahtev vlasnika tekućeg računa
7.
Izrada fotokopija realizovanih čekova po
tekućim računima građana na zahtev
vlasnika
8.
Izvod po tekućem računu
- prvo izdavanje redovnog izvoda
- drugo i sledeća izdavanja redovnog izvoda
- izdavanje vanrednog izvoda
9.
Reklamacije po osnovu prometa i realizacije
čekova po tekućim računima
10.
Tarifa naknade za upite preko SMS
- upit za stanje tekućih računa
- upit za stanje čekova
- upit za priliv na tekući račun
- upit za poslednju uplatu
- upit za visinu dozvoljene pozajmice
- promena pristupne lozinke
11.
Tarifa naknade za slanje SMS obaveštenja
klijentu o svakoj obavljenoj transakciji Dina
karticom na ATM-u i POS terminalu
12.
Korišćenje usluga E-bankinga
12.a. Prijava za korišćenje usluga E-bankinga
12.b. Korišćenje usluga E-bankinga za
nefinansijske transakcije
(uvid u stanje i promet)
Visina naknade
3.
Bez naknade
120,00 RSD mesečno
60,00 RSD po opomeni
60,00 RSD po opomeni
Bez naknade
Bez naknade
Stvarni troškovi
40,00 RSD po stranici
15,00 RSD po fotokopiji čeka
Bez naknade
30,00 RSD po izvodu
30,00 RSD po izvodu
2,00% od iznosa reklamacije
Min. 100,00 RSD
4,00 RSD po upitu
4,00 RSD po upitu
4,00 RSD po upitu
4,00 RSD po upitu
4,00 RSD po upitu
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Broj
tarifnog
stava
1.
12.c.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
Korišćenje usluga E-bankinga za finansijske
transakcije (nalozi za plaćanje)
Međubankarska plaćanja
Nalozi do 8.000 RSD
Nalozi od 8.000 do 20.000 RSD
Nalozi od 20.000 do 40.000 RSD
Nalozi od 40.000 do 60.000 RSD
Nalozi od 60.000 do 250.000 RSD
Nalozi od 250.000 do 500.000 RSD
Nalozi od 500.000 do 1.000.000 RSD
Nalozi od 1.000.000 do 5.000.000 RSD
Nalozi od 5.000.000 RSD
Max. iznos
Plaćanje na račune pravnih lica u okviru
računa Banke
Do 5.000,00 RSD
Od 5.001,00 do 10.000,00 RSD
Preko 10.001,00 RSD
3.
Kupoprodaja deviza
- Otkup deviza
- Prodaja deviza
13.
Trajni nalog
- za deviznu štednju (prenos sredstava sa
tekućeg računa na deviznu štednju po
viđenju)
- interni
- eksterni
Nalozi do 8.000 RSD
Nalozi od 8.000 RSD do 20.000 RSD
Nalozi od 20.000 RSD do 40.000 RSD
Nalozi od 40.000 RSD do 60.000 RSD
Nalozi od 60.000 RSD do 250.000 RSD
Nalozi od 250.000 RSD do 500.000 RSD
Nalozi od 500.000 RSD do 1.000.000 RSD
Nalozi od 1.000.000 RSD do 5.000.000 RSD
Nalozi preko 5.000.000 RSD
Max. iznos
22,00 RSD po nalogu
28,00 RSD po nalogu
34,00 RSD po nalogu
48,00 RSD po nalogu
68,00 RSD po nalogu
48,00 RSD po nalogu + 0,064%
48,00 RSD po nalogu + 0,060%
48,00 RSD po nalogu + 0,052%
48,00 RSD po nalogu + 0,048%
6.400,00 RSD
22,00 RSD
28,00 RSD
0,36% od nominalne vrednosti
Maksimalno 5.000,00 RSD
Primenjuje se tržišni kupovni
kurs Banke za devize.
Bez provizije
Primenjuje se tržišni prodajni
kurs Banke za efektivu.
Bez provizije
Primenjuje se srednji kurs Banke
uvećan za 0,30%.
Bez provizije.
Minimalni iznos 20,00 EUR
Bez provizije
24,00 RSD po nalogu
30,00 RSD po nalogu
38,00 RSD po nalogu
54,00 RSD po nalogu
76,00 RSD po nalogu
54,00 RSD po nalogu+0,072%
54,00 RSD po nalogu+0,067%
54,00 RSD po nalogu+0,058%
54,00 RSD po nalogu+0,054%
7.200,00 RSD
Broj
tarifnog
stava
1.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
D) KREDITI
1.
Slanje opomena po kreditima
- dužniku
- garantu
2.
Obrada i realizacija kreditnog zahteva
60,00 RSD
60,00 RSD
2.a.
Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje
1,00% - 2,00% jednokratno,
minimum 1.000,00 RSD
2.b.
2.c.
Gotovinski krediti na bazi 100% depozita
Krediti na bazi zaloge obveznica SDŠ
0,80% jednokratno
0,50% jednokratno
2.d.
Bezgotovinski krediti
2.e.
Krediti za kupovinu automobila
2.f.
2.g.
2.h.
Krediti za kupovinu automobila - Silver status
Krediti za kupovinu automobila - Gold status
Krediti za registraciju vozila
2,00% jednokratno,
minimum 1.000,00 RSD
2,00% jednokratno,
minimum 1.000,00 RSD
1,00% jednokratno
0,50% jednokratno
Bez naknade
2.i.
Krediti za uštedu energije
1,00% jednokratno
2.j.
2.k.
2.l.
2.m.
2.n.
2.o.
2.p.
3.
3.a.
3.b.
4.
Stambeni krediti iz sredstava Banke
osigurani kod NKOSK
Stambeni krediti iz sredstava Banke bez
osiguranja kod NKOSK
Stambeni krediti iz sredstava Banke
osigurani kod NKOSK – Silver status
Stambeni krediti iz sredstava Banke bez
osiguranja kod NKOSK – Silver status
Stambeni krediti iz sredstava Banke
osigurani kod NKOSK – Gold status
Stambeni krediti iz sredstava Banke bez
osiguranja kod NKOSK – Gold status
Aranžmansko kreditiranje
0,50% - 1,50% jednokratno
1,50% - 2,00% jednokratno
0,50% - 0,80% jednokratno
0,70% - 1,00% jednokratno
0,20% jednokratno
0,30% jednokratno
U skladu sa pojedinačnim
Ugovorima o poslovnoj saradnji
Provizije NKOSK
Fiksna provizija
Procentualna provizija – u zavisnosti od
stepena kreditne zaduženosti i LTV racia
Aneksiranje kredita na zahtev klijenta
30,00 EUR, jednokratno
U skladu sa Ugovorom o
regulisanju međusobnih odnosa
u poslovima osiguranja
potraživanja po osnovu
stambenih kredita
3.000,00 RSD jednokratno
Broj
tarifnog
stava
1.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
E) OSTALE NAKNADE
1.
Izrada potvrda, prepisa, fotokopija
knjigovodstvenih dokumenata
1.a.
Izrada potvrda o stanju po namenskim novčanim
računima za trgovinu hartijama od vrednosti
2.
Izdavanje potvrda o ostatku duga
(po kreditu, kreditnoj kartici i dr.) u slučaju
refinansiranja obaveza od strane druge banke
3.
Izdavanje potvrda o stanju na računima građana
4.
Uplate u korist računa pravnih i fizičkih lica
4.1.a) Uplate u gotovini fizičkih lica
- Uplate u gotovini fizičkih lica na račune pravnih
lica u okviru Banke
Do 5.000,00 RSD
Od 5.001,00 do 10.000,00 RSD
Preko 10.001,00 RSD
50,00 RSD po stranici
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
25,00 RSD
35,00 RSD
0,40% od nominalne vrednosti
Maksimalno 6.000,00 RSD
- Uplate u gotovini fizičkih lica u korist računa kod
druge Banke
55,00 RSD
Do 5.000,00 RSD
70,00 RSD
Od 5.001,00 do 10.000,00 RSD
0,80% od nominalne vrednosti
Preko 10.001,00 RSD
Maksimalno 8.000,00 RSD
4.1.b) Bezgotovinske uplate sa računa fizičkih lica
Po Tarifi naknada za usluge
(tekući računi, žiro računi, štedne knjižice i drugi
obavljanja Platnog prometa
depozitni računi)
Uplata na račun solidarnosti za postradale u
4.2.
prirodnim katastrofama i na račun humanitarnih
organizacija i za pomoć izgnanim licima i
Bez naknade
izbeglicama
4.3.
Uplate u korist računa Banke
Bez naknade
(kredit, kamata i dr.)
4.4.
Uplata na tekući račun fizičkog lica
Bez naknade
5.
Izvršenje naloga po presudama
(tekući i žiro računi građana)
5,00% (od sto) od iznosa
Minimum 100,00 RSD
6.
Blokada i deblokada računa
(žiro i tekući računi po sudskim zabranama)
50,00 RSD po računu
7.
8.
Plativi obrasci
Obračun kamate na zahtev stranke
(sudski veštaci i drugo)
Bez naknade
9.
Pribavljanje informacija iz inostranstva
Stvarni troškovi
10.
Transakcije po osnovu prodaje i zakupa stanova,
kupovine stanova, poslovnog prostora, drugih
nepokretnosti, povraćaj depozita za učešće na
licitaciji, prodaja akcija i drugi prilivi van redovnih
mesečnih priliva, osim humanitarnih
50,00 RSD po promeni
Broj
tarifnog
stava
1.
10.a)
10.b)
10.c)
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
Prenos sredstava sa deviznih računa fizičkih
lica (rezidenata i nerezidenata) po osnovu
prodaje, kupovine i zakupa stanova, poslovnog
prostora i drugih nepokretnosti, premija
osiguranja, kao i transferi na devizne račune
kod drugih domaćih banaka
3.
- Devizne transakcije preko računa unutar
Banke (osim po osnovu premije osiguranja
života rezidenata)
0,10% (od sto) od izvršene
transakcije u dinarskoj
protivvrednosti
Minimum 300,00 RSD
Maksimum 6.000,00 RSD
- Devizne transakcije na račune drugih banaka
0,20% (od sto) od izvršene
transakcije u dinarskoj
protivvrednosti + troškovi
inobanke + 250,00 RSD za
SWIFT poruku.
Minimum 500,00 RSD
Maksimum 10.000,00 RSD
Podizanje efektive po osnovu priliva od drugih
banaka na ime kupoprodaje nepokretnosti
Prenos sredstava sa dinarskih računa fizičkih
lica nerezidenata i rezidenata, za plaćanja u
dinarima nerezidentu pravnom ili fizičkom licu
- Dinarske transakcije preko računa unutar
Banke
- Dinarske transakcije na račune drugih banaka
11.
12.
13.
Zamena gotovog novca koji nije podoban za
opticaj kao i vanopticajnog novca u periodu
njegove zamene prema odluci NBS
Komisioni poslovi
Transfer sredstava sa namenskih računa
depozita za kupoprodaju hartija od vrednosti
Bez naknade
0,10% (od sto) od izvršene
transakcije u dinarskoj
protivvrednosti
Minimum 300,00 RSD,
Maksimum 6.000,00 RSD
0,20% (od sto) od izvršene
transakcije u dinarskoj
protivvrednosti
Minimum 500,00 RSD,
Maksimum 10.000,00 RSD
Bez naknade
U skladu sa Ugovorom sa
komisionarom
Po Tarifi platnog prometa
Broj
tarifnog
stava
1.
14.
15.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
Visina naknade za usluge Kreditnog biroa
Naknada se uplaćuje na račun Banke u
momentu podnošenja zahteva za izradu
izveštaja
3.
U skladu sa Tarifom Udruženja
banaka i drugih finansijskih
organizacija Srbije
Ustupanje i otprema gotovine finansijskim
organizacijama
0,05%
na iznos ustupljene gotovine
F) POSLOVI SA DINACARD KARTICAMA
1.
2.
3.
Servis izrade kartice:
- izdavanje i reizdavanje DinaCard debitne
kartice
- naknadno reizdavanje DinaCard debitne
kartice
- izdavanje i reizdavanje DinaCard kreditne
kartice
- zbog gubitka/krađe DinaCard debitne kartice
- zbog gubitka/krađe DinaCard kreditne kartice
- zbog promene prezimena, fizičkog oštećenja
DinaCard debitne kartice
- zbog promene prezimena, fizičkog oštećenja
DinaCard kreditne kartice
Naknade po osnovu korišćenja kartice:
- deblokada zbog pogrešnog PIN-a
- neosnovane reklamacije
- blokada kartice zbog gubitka/krađe
- izmena limita po DinaCard kreditnoj kartici
- vođenje računa DinaCard kreditne kartice
- blokada DinaCard kreditne kartice usled
kašnjenja u izmirenju obaveza
Korišćenje usluga bankomata (ATM):
- za vlasnike DinaCard platne kartice Čačanske
banke a.d.
- za vlasnike DinaCard platne kartice drugih
banaka
- za vlasnike DinaCard kreditne kartice
- za vlasnike YUBA platne kartice drugih
banaka
Besplatno
150,00 RSD
150,00 RSD
150,00 RSD
150,00 RSD
150,00 RSD
150,00 RSD
100,00 RSD
5,00% od reklamacionog
zahteva, min. 100,00 RSD
300,00 RSD
400,00 RSD
100,00 RSD
1.000,00 RSD
Bez naknade
1,00%, min. 20,00 RSD
3,00%
3,00%
G) POSLOVI PO VISA KARTICAMA
Procesiranje preko ChipCard-a
1.
Izdavanje i reizdavanje osnovne i dodatne Visa
Bez naknade
Classic kartice
Broj
tarifnog
stava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
Godišnja članarina za osnovnu Visa Classic
karticu:
- sa uplatom zarade na tekući račun
- bez uplate zarade na tekući račun
Godišnja članarina za dodatnu Visa Classic
karticu
Zamena kartice po zahtevu korisnika
(izgubljena, ukradena, promena prezimena,
izgubljen PIN)
Zamena oštećene kartice (krivica Banke ili
prihvatnog mesta)
Zamena oštećene kartice (krivica korisnika)
Servis hitne izrade kartice
Blokada kartice usled gubitka / krađe
Deblokiranje kartice zbog pogrešnog unosa
PIN-a
Gašenje kartice na zahtev korisnika
Neosnovane reklamacije
Podizanje gotovine Visa Classic karticom na
bankomatu (ATM):
- na bankomatima Čačanske banke
- na bankomatima OTP banke
- na bankomatima drugih domaćih banaka
- na bankomatima u inostranstvu
Podizanje gotovine Visa Classic karticom na
šalteru (POS):
- na šalteru Čačanske banke
- na šalteru OTP banke
- na šalteru drugih domaćih banaka
- na šalteru u inostranstvu
Plaćanje roba i usluga Visa Classic karticom
na POS terminalima:
- u zemlji
- u inostranstvu
Dodatne usluge za korisnike Visa Classic
kartice tokom boravka u inostranstvu (usluga
GCAS – Global Customer Assistance Service)
24 časa dnevno, 365 dana u godini:
a) Prijava izgubljene / ukradene kartice
b) Informacija o najbližoj VISA banci ili
bankomatu
c) Hitna izmena izgubljene / ukradene
kartice bilo gde u svetu
d) Hitna isplata gotovine bilo gde u svetu
3.
Bez naknade
500,00 RSD
Bez naknade
300,00 RSD
Bez naknade
600,00 RSD
1.200,00 RSD
1.800,00 RSD
100,00 RSD
Bez naknade
1.000,00 RSD
Bez naknade
0,25% + 45,00 RSD
1,00%, min. 60,00 RSD
1,00%, min. 2,00 EUR
Bez naknade
0,33% + 90,00 RSD
2,00%, min. 150,00 RSD
2,00%, min 3,00 EUR
Bez naknade
1,00%
35,00 USD po prijavi
7,50 USD po pozivu
250,00 USD po kartici
175,00 USD po isplati
Broj
tarifnog
stava
1.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
H) OTVORENE OSTAVE NA ČUVANJE I RUKOVANJE
1.
Na čuvanje
8,00% (od sto) od vrednosti,
Minimum 300,00 RSD
Naplata godišnje unapred
2.
Na čuvanje i rukovanje
9,00% (od sto) od vrednosti,
Minimum 500,00 RSD
Naplata godišnje unapred
3.
Štedne knjižice
500,00 RSD po knjižici godišnje
I) ZATVORENE, ZAPEČAĆENE OSTAVE NA ČUVANJE
1.
Zapečaćeni paketi i koverti sa oznakom
8,00% (od sto) od naznačene
vrednosti
vrednosti
Naplata godišnje unapred
2.
Zapečaćeni koverti sa rezervnim ključevima
500,00 RSD po koverti
Naplata godišnje unapred
3.
Zatvorene ostave inostranih lica, čije se
10,00% (od sto) od naznačene
pečaćenje vrši u prisustvu bančinog službenika vrednosti
i koje moraju glasiti na vrednost
Naplata godišnje unapred
J) ZAKUPNINA ZA SEFOVE
1.
Zakup sefova za fizička lica:
Sef
6 x 30 x 40
350,00 RSD
Sef 12 x 30 x 40
400,00 RSD
Sef 24 x 30 x 40
450,00 RSD
Sef
6 x 60 x 40
400,00 RSD
Sef 12 x 60 x 40
450,00 RSD
Sef 24 x 60 x 40
500,00 RSD
Sef
4 x 25 x 33
450,00 RSD
Sef 10 x 25 x 33
350,00 RSD
Sef 16 x 25 x 33
400,00 RSD
Sef 28 x 25 x 33
450,00 RSD
Sef 18 x 30 x 40
400,00 RSD
Sef 60 x 20 x 100
450,00 RSD
Sef 60 x 30 x 60
450,00 RSD
Sef 120 x 30 x 60
450,00 RSD
Sef 120 x 20 x 100
450,00 RSD
Broj
tarifnog
stava
1.
2.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
Zakup sefova za domaća pravna lica:
Sef
6 x 30 x 40
500,00 RSD
Sef 12 x 30 x 40
600,00 RSD
Sef 24 x 30 x 40
700,00 RSD
Sef
6 x 60 x 40
600,00 RSD
Sef 12 x 60 x 40
800,00 RSD
Sef 24 x 60 x 40
1.000,00 RSD
Sef
4 x 25 x 33
400,00 RSD
Sef 10 x 25 x 33
500,00 RSD
Sef 16 x 25 x 33
600,00 RSD
Sef 28 x 25 x 33
700,00 RSD
Sef 18 x 30 x 40
700,00 RSD
Sef 60 x 20 x 100
800,00 RSD
Sef 60 x 30 x 60
800,00 RSD
Sef 120 x 30 x 60
1.000,00 RSD
Sef 120 x 20 x 100
1.000,00 RSD
Zakupnine za sefove pod tačkom 1. i 2. su
na mesečnom nivou. Zakup se plaća
unapred.
3.
4.
Rok zakupa ne može biti kraći od 15 dana
ni duži od 12 meseci.
Za strana pravna i fizička lica iznos
zakupa iz tačke 1 i 2 ove Odluke
uvećava se za 250,00% (od sto)
Zamena brave po osnovu gubitka
ključa za sef
3.000,00 RSD
Broj
tarifnog
stava
1.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
II POSLOVI DEVIZNO-VALUTNE LIKVIDATURE
A) DEVIZNI RAČUNI I DEVIZNI ŠTEDNI ULOZI GRAĐANA
1.
2.
- Otvaranje štednih uloga građana po viđenju
Bez naknade
- Otvaranje oročenih štednih uloga i oročenih
namenskih depozita
Bez nakande
Plaćanje i prenos u inostranstvo
(rezidenata i nerezidenata)
0,50% od izvršene
transakcije u dinarskoj
protivvrednosti
Minimum 500,00 RSD
Maksimum 16.000,00 RSD
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gašenje devizne štedne knjižice i deviznog
računa
Gašenje devizne štedne knjižice i deviznog
računa pre isteka roka oročavanja deviza
Isplata u efektivi sa računa koji se vode u Banci
Isplata u gotovom u dinarima sa devizne štednje
sa računa koji se vode u Banci
Izdavanje potvrde o iznošenju efektivnog stranog
novca iz zemlje
Konverzija za isplatu efektive konvertibilnih
valuta po zahtevu Banke (u slučaju da Banka ne
raspolaže valutom u kojoj klijent poseduje ulog)
Promena vlasništva po staroj deviznoj štednji
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
500,00 RSD
Bez naknade
Primenjuje se srednji /
srednji kurs Banke
-
u korist pravnog lica
300,00 RSD po korisniku
-
u korist fizičkog lica
100,00 RSD po korisniku
Sprovođenje Ugovora o poklonu
300,00 RSD po Ugovoru
Broj
tarifnog
stava
1.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
B) EFEKTIVNE VALUTE
1.
Redovno poslovanje:
a) Otkup efektive
- EUR, USD, CHF, GBP
b) Prodaja efektive
- EUR, USD
- GBP, CHF
Primenjuje se kupovni tržišni
kurs Banke za efektivu
- bez provizije
Primenjuje se prodajni tržišni
kurs Banke za efektivu
- bez provizije
Primenjuje se prodajni tržišni
kurs Banke za efektivu
- provizija: 0,50% (od sto) od
obračunate dinarske
protivvrednosti
Kupoprodaja efektive po posebnim uslovima:
a) Otkup
Za otkup efektive može se ugovoriti povoljniji kurs od trenutnog tržišnog uz
saglasnost Direktora Sektora ponude i marketinga, odnosno lica koje ga
zamenjuje i Direktora Sektora sredstava, odnosno lica koje ga zamenjuje.
Saglasnost obezbediti putem e-maila.
b) Prodaja
Za prodaju efektive može se ugovoriti povoljniji kurs od trenutnog tržišnog uz
saglasnost Direktora Sektora ponude i marketinga, odnosno lica koje ga
zamenjuje i Direktora Sektora sredstava, odnosno lica koje ga zamenjuje.
Saglasnost obezbediti putem e-maila.
2.
Zamena oštećenih novčanica efektivnog
stranog novca
3,00% (od sto) nominalne
vrednosti, u dinarskoj
protivvrednosti obračunatoj po
prodajnom kursu iz kursne liste za
efektivu koji važi na dan izvršenja
transakcije
Broj
tarifnog
stava
1.
Vrsta usluge
Visina naknade
2.
3.
C) POLAGANJE I POVRAĆAJ EFEKTIVNIH VALUTA
1.
2.
Polaganje u korist deviznog računa i
deviznog štednog uloga građana
Bez naknade
Povraćaj efektivnih valuta po službenom
putovanju
Bez naknade
D) ČEKOVI, KREDITNA PISMA, LIČNI AKREDITIVI, NOVČANICE I DRUGE HARTIJE
OD VREDNOSTI
1.
Izdavanje kreditnih pisama i otvaranje
ličnih akreditiva u konvertibilnoj valuti sa
deviznih računa i štednih uloga građana
Bez naknade
NAPOMENA:
U slučajevima regulisanja određenih tarifnih stavova zakonskim propisima,
odlukama ili sporazumima primenjivaće se tako utvrđena tarifa.
Za sve one slučajeve u domenu vršenja usluga, konsaltinga i dr. koji nisu
obuhvaćeni ovom Tarifom, naknada će se posebno ugovarati, vodeći računa o rentabilnosti
poslovanja Banke.
Obuhvaćene su sve izmene i dopune zaključno sa 06.01.2014. godine
Tarifa se primenjuje od 22.05.2013. godine
Broj 2675/2013
Čačak, 23.05.2013.
Predsednik Izvršnog odbora,
Dragan Jovanović, dipl. pravnik
Download

Na osnovu Odluke Skupštine Čačanske banke a.d. Čačak Br. 2618