2012
MEĐUNARODNI DAN MIRA
THE
INTERNATIONAL DAY OF PEACE
SADRŽAJ / CONTENTS:
GPPAC NA ZAPADNOM BALKANU
GPPAC IN THE WESTERN BALKANS
OBRAZOVANJE ZA MIR - GLAVNA POSTIGNUĆA 2011-2012
EDUCATION FOR PEACE - KEY ACHEVEMENTS 2011-2012
KEY ACHIEVEMENTS OCTOBER 2010-OCTOBER 2011
LIKOVNI KONKURS UOČI MEĐUNARODNOG DANA MIRA
THE ARTS COMPETITION FOR THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE
MEĐUNARODNI DAN MIRA 2012.
THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2012
www.nansen-dialogue.net
http://www.peaceportal.org/web/western-balkans-peacebuilding-community
2
3
4
5
6
8
9
10 - 19
11 - 20
Ed. M. Vitas
Translation: S. Došljak
Proofreading: S. Došljak
Contributors:
I. Gajovic
D. Šarengaća
T. Popović
L. Mustafa
Đ. Dabovic
D. Radoman
M. Cerović
D. Stefanović
M. Cero
M. Mladenović
A. Jovankin
M. Vitas
D. Pejčić
GLOBALNO PARTNERSTVO ZA PREVENCIJU ORUŽANIH SUKOBA NA ZAPADNOM BALKANU
Nansen dijalog mreža je 2004. godine preuzela ulogu regionalnog
inicijatora Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba
na Zapadnom Balkanu. Cilj je bio da se organizovanjem
regionalne mreže podrži međusobna saradnja mirovnih
organizacija aktivnih u regionu. Regionalni akcioni plan za Balkan
kreiran je tokom Balkanske konferencije „Izgradnja mira i
prevencija sukoba“ održane u novembru 2004. godine u Igalu,
Crna Gora.
Delegacija GPPAC-a za Balkan predstavila je
regionalne prioritete identifikovane u Regionalnom akcionom
planu na međunarodnoj konferenciji „Od reakcije do prevencije“
održanoj 2005. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
GPPAC Zapadni Balkan realizuje regionalne aktivnosti u okviru dva
programa:
1. OBRAZOVANJE ZA MIR (OzM)
2. DIJALOG I MEDIJACIJA
OBRAZOVANJE ZA MIR: Program se realizuje sa ciljem
unapređenja saradnje između institucija (Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja / Ministarstva prosvjete i sporta,
Zavoda za unapređivanje obrazovanja / Zavoda za školstvo) i
nastavnika – praktičara iz Srbije i Crne Gore. Svi akteri u okviru
programa zajedno rade na uvođenju vrednosti i sadržaja
obrazovanja za mir u postojeće nastavne sadržaje.
Regionalne aktivnosti obrazovanja za mir imaju cilj da:
 Poboljšaju kapacitete nastavnika i mirovnih edukatora za
primenu veština i tehnika transformacije sukoba, uključujući
školsku medijaciju kao jednu od tehnika za nenasilno rešavanje
sukoba u školama;
 Učvrste bližu saradnju nastavnika, mirovnih edukatora i
ministarstava prosvete da bi se podržalo integrisanje
elemenata obrazovanja za mir u nastavne programe i sadržaje,
kao i implementacija Sveobuhvatnog pristupa u obrazovanju
za mir. Tokom 2012. i 2013. godine, naglasak će biti na
definisanju i primeni sadržaja u okviru postojećih školskih
predmeta uz podršku obrazovnih institucija na nacionalnom
nivou;
 Doprinesu nenasilnom rešavanju sukoba i izgradnji održivog
mira u školama i lokalnim zajednicama u regionu.
INSTITUCIONALNA PODRŠKA i zakonski okvir neophodni su za
uspešnu primenu programa obrazovanja za mir. GPPAC na
Zapadnom Balkanu proširio je svoju mrežu i unapredio saradnju
sa državnim institucijama aktivno uključivši njihove predstavnike
u program obrazovanja za mir i nenasilno rešavanje sukoba, kao i
u rad GPPAC radne grupe Obrazovanje za mir. Savetnici
ministarstva prosvete aktivni su članovi GPPAC Radne grupe za
obrazovanje za mir od 2008. godine.
Na osnovu rezultata realizovanih regionalnih projekata i dobijene
institucionalne podrške, NDC Crna Gora i NDC Srbija – ključni GPPAC
partneri na Zapadnom Balkanu od 2011. godine realizuju regionalni
projekat „Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir“.
U Tivtu je od 7. do 8. jula 2012. godine u organizaciji NDC Crna Gora i
NDC Srbija održan Regionalni skup Obrazovne institucije
implementiraju obrazovanje za mir na kome su učestvovali timovi iz
Crne Gore i Srbije koji okupljaju predstavnike ministarstava prosvete,
nastavike i aktiviste organizacija civilnog društva.
Tokom dvodnevnog sastanka učesnici su radili na sadržaju zbirke
primene iskustava obrazovanja za mir, koja će biti objavljena
početkom 2013. godine, kao i daljoj saradnji na programima
Obrazovanja za mir i obeležavanju Međunarodnog dana mira 21.
septembra.
DIJALOG I MEDIJACIJA: Program se realizuje sa ciljem izgradnje
kapaciteta nadležnih predstavnika lokalnih vlasti kroz regionalne
skupove i obuke iz oblasti dijaloga i medijacije. Brojne preporuke
Evropske unije i rad državnih institucija povezani su postizanjem
neophodnih promena koje se najčešće odvijaju na lokalnom nivou.
Program je kreiran na osnovu prethodnih iskustava i saradnje sa
lokalnim vlastima, kao i dobrih rezultata koje je mreža GPPAC
Zapadni Balkan ostvarila u polju dijaloga i medijacije.
Početkom decembra 2012. godine će se u Podgorici po prvi put
sastati učesnici ovog programa tokom okruglog stola“Mogućnosti
primjene dijaloga i medijacije u lokalnoj upravi, razmjena iskustava
na Zapadnom Balkanu”.
IZGRADNJA MIRA I RODNA RAVNOPRAVNOST
U regionu Zapadnog Balkana većina mirovnih aktivista su žene, dok
su muškarci još uvek većina na pozicijama donosioca odluka. GPPAC
Zapadni Balkan doprinosi osnaživanju žena za izgradnju mira i
prevenciju sukoba kroz dva programa. Tokom 2013. godine u
realizaciji programa učesvovaće žene koje se nalaze na mestima
donosioca odluka, a rodno senzitivne teme biće uključene u
regionalne aktivnosti. GPPAC Zapadni Balkan sarađuje sa akterima
važnim za implementaciju UN SB Rezolucije 1325. Posebna pažnja
biće posvećena implementaciji lokalnih akcionih planova i preporuka
Deklaracije Cetinje parlamentarnog foruma (2010.) i Deklaracije koju
su usvojile parlamentarke u junu 2012. godine, naročito onih
preporuka koje se odnose na ulogu žena u prevenciji sukoba,
izgradnji mira i obrazovanju za mir. Predstavnice GPPAC-a Gesa Bent
i Maja Vitas učestvovale su na Forumu koji je održan u Budvi 2012., i
iskoristile priliku da razmene informacije o participaciji žena u
prevenciji sukoba, izgradnji mira i ljudskoj bezbednosti.
Maja Vitas i Dragana Šarengaća
NDC Srbija
2
THE GLOBAL PARTNERSHIP FOR THE PREVENTION OF ARMED CONFLICT IN THE WESTERN BALKANS
In 2004 the Nansen Dialogue Network had taken on the role of
the regional initiator of the Global Partnership for the Prevention
of Armed Conflict in the Western Balkans. Nansen Dialogue
Centres’ aim was to support peacebuilding organisations active in
the region by organizing a regional network. The Regional Balkan
Action Agenda was created during the Balkan conference
“Peacebuilding and Conflict prevention” held in November 2004
in Igalo, Montenegro. GPPAC Western Balkans delegation
presented the regional priorities identified in the Regional Action
Plan at the international conference “From Reaction to
Prevention” held in 2005 in the UN Headquarters in New York
City.
GPPAC Western Balkans implements regional activities within two
programmes:
1. PEACE EDUCATIONS (PE)
2. DIALOGUE AND MEDIATION
On the basis of the results of realized regional projects and the
institutional support received, NDC Montenegro and NDC Serbia as
key GPPAC partners in the Western Balkans have been implementing
the regional project “Educational Institutions Implement Peace
Education” since 2011.
A regional meeting called Educational Institutions Implement Peace
Education, organised jointly by NDC Montenegro and NDC Serbia
was held 7-8 July, 2012 in Tivat, Montenegro. Participants were
teams from Montenegro and Serbia that included representatives of
ministries of education, teachers and CSO activists.
During the two-day meeting, the participants worked on the
contents of the collection of implementation of peace education
experiences which will be published at the beginning of 2013. They
also discussed further cooperation on the peace education
programmes and the celebration of 21 September - The International
Day of Peace.
PEACE EDUCATIONS: Program is implemented with the aim to
improve the cooperation of the institutions (The Ministry of
Education, Science and Technological Development / The Ministry
of Education and Sport, The Instate for Education Advancement /
Institute for Education) and teachers – practitioners from Serbia
and Montenegro. All actors within the programme are working
together towards introduction of values and contents of peace
education into the existing curricula.
DIALOGUE AND MEDIATION: The programme is implemented with
the aim to build capacities of responsible representatives of local
authorities through regional meetings and training in the field of
dialogue and mediation. A great number of recommendations of the
European Union and work of state institutions are connected to the
achievement of necessary changes, most often on the local level. The
programme was created on the basis of previous experiences and
cooperation with the local authorities, as well as the good results of
GPPAC network in the Western Balkans in the field of dialogue and
mediation.
At the beginning of December participants of this programme will
have an opportunity to meet in Podgorica during the round table
“Possibilities of Dialogue and Mediation Application in Local
Government, Exchange of Experience in the Western Balkans”.
Regional activities of the peace education aim to:
 Improve capacities of teachers and peace educators for the
implementation of skills and techniques of conflict
transformation, including school mediation as one of the
techniques for non-violent conflict resolution in schools;
 Strengthen closer cooperation of teachers, peace educators
and ministries of education in order to support the integration
of peace education elements into teaching programmes, and
the implementation of the Whole School Approach in the peace
education. During 2012 and 2013 the highlight will be on the
definition and implementation of contents within the existing
school subjects with the support of educational institutions on
all levels;
 To contribute to the non-violent conflict resolution and
sustainable peacebuilding in schools and local communities in
the region.
INSTITUTIONAL SUPPORT and the legal framework are necessary
for a successful implementation of the peace education
programmes. GPPAC Western Balkans has expanded the network
in the Western Balkans and had improved the cooperation with
state institutions by including their representatives in the
programme for peace education and non-violent conflict
resolution, as well as in the work of the GPPAC Peace Education
Working Group. Counselors of the ministries of education have
been active members of this GPPAC Working Group since 2008.
PEACEBUILDING AND GENDER EQUALITY
In the region of the Western Balkans most peacebuilding activists are
women, while men still hold majority in decision making. Through
the two programmes GPPAC Western Balkans will contribute to the
empowerment of women in the field of peacebuilding and conflict
prevention. In 2013 the two programmes will include women in the
decision-making positions and gender sensitive themes will be
integrated in regional activities.
GPPAC Western Balkans cooperates with important actors for the
Implementation of UNSC R 1325. Special attention will be given to
the implementation of local action agendas and recommendations of
the Declaration of Cetinje Parliamentary Forum 2010 and the follow
up Declaration adopted by women parliamentarians in June 2012
and more particularly recommendations related to the role of
women in conflict prevention, peacebuilding and peace education.
Representatives of GPPAC, Gesa Bent and Maja Vitas, participated in
the Forum held in Budva in 2012, and used this opportunity to share
information on women's participation in conflict prevention, peace
building and human security.
Maja Vitas & Dragana Šarengaća
NDC Serbia
3
OBRAZOVANJE ZA MIR - GLAVNA POSTIGNUĆA 2011-2012
CRNA GORA
Učionice –resursi za bezbijedne i inkluzivne škole
Tokom 2010. godine u okviru GPPAC Globalne grupe za
obrazovanje za mir inicirana je saradnja između Australije i Crne
Gore, koja je započeta održavanjem pilot radionice u Podgorici u
aprilu 2011. godine. Gary Shaw, viši savjetnik u Ministarstvu
obrazovanja, oblasti Viktorija iz Australije, održao je radionicu za
prosvjetne radnike i predstavnike nevladinih organizacija i
institucija predstavljajući relevantne modele Obrazovanja za mir
koji se realizuju pod pokroviteljstvom Ministrastva prosvjete
Australije. Kako je interesovanje učesnika iz Crne Gore bilo veliko
da čuju i saznaju više, kao i da podjele svoja iskustva i zapažanja,
Gary Shaw i Ivana Gajović iskoristili su priliku da osmisle zajednički
projekat.
Projekat Učionice –resursi za bezbijedne i inkluzivne škole
realizovan je od decembra 2011. godine do juna 2012,
zahvaljujući podršci Australijske ambasade u Beogradu.
Projekat je uključivao saradnju između Nansen dijalog centra Crna
Gora, Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore i Ministarstva
prosvjete oblasti Viktorija, iz Australije, a sastojao se u podršci
nastavnicima koji su radili na osmišljavanju priprema za časove sa
elementima Obrazovanja za mir i konstruktivnog rješavanja
konflikata za osnovne škole u Crnoj Gori i Australiji. Profesorke
engleskog jezika, maternjeg jezika i matematike iz Crne Gore
pripemile su set lekcija iz svojih oblasti, akcentujući vrijednosti i
metode Obrazovanja za mir. Ove lekcije su već isprobali nastavnici
u Australiji i Crnoj Gori. Prve evaluacije pokazale su da je riječ o
dobro pripremljenim materijalima, koji će se daljom upotrebom i
testiranjem dopunjavati savjetima i “naučenim lekcijama” drugih
kolega.
Iako su dvije zemlje udaljene jedna od druge, kroz projekat koji
uvezuje slične vrijednosne ciljeve, metode i potrebe, pokazalo se
da savremeni vid komunikacija ne priznaje barijere minulih
vremena.
Naredna faza projekta će biti bolje uvezivanje kolega iz ovih zemalja,
na nivou nastavnika, učenika, predstavnika Ministarstava, kako bi se
osnažila bilateralna saradnja, a prije svega međusobno učenje.
Australijska ambasada je od samog početka projekta, pokazala
podršku i puno razumijevanje za naš projekat, na čemu dugujemo
zahvalnost. Globalna grupa za obrazovanje za mir, kao jedna od radnih
grupa u okviru mreže Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih
sukoba-GPPAC, nastavlja da radi na zadatku uvezivanju regiona, u cilju
zajedničkog učenja i unaprijeđenja metoda i vrijednosti Obrazovanja
za mir na globalnom nivou.
Ivana Gajović, NDC Crna Gora
SRBIJA
Obrazovanje za mir-dijalogom do rešenja
Akreditovani program NDC Srbija
Program radionica „Obrazovanje za mir-dijalogom do rešenja“
sažima naša dugogodišnja iskustva u realizaciji obrazovnih treninga iz
polja konstruktivnog rješavanja sukoba. Iskustvo u radu sa školama u
multietničkim sredinama Srbije i iz regiona predstavljalo je dragocjeno
polazište u procesu kreiranja sadržaja programa. U isto vrijeme,
nastojali smo da program odgovori na aktuelne potrebe škola za
izgradnjom kapaciteta za prevenciju nasilja, u skladu sa postojećim
prioritetima i standardima profesionalnog usavršavanja.
Imajući u vidu da su nastavnici ključni akteri u prenošenju znanja i
vještina učenicima, program smo kreirali sa ciljem osposobljavanja
nastavnika za usvajanje i primjenu tehnika konstruktivnog rješavanja
sukoba u radnoj praksi. Teme radionica kroz interaktivan pristup
obrađuju razlike između dijaloga i debate, komunikacijske vještine,
sredstva i tehnike analize sukoba, tehnike pregovaranja i školsku
medijaciju . Time podstičemo rad na razumijevanju i dinamici sukoba,
kao i razumijevanju različitih interesa, pozicija i potreba strana u
sukobu. Nastavnici naučena sredstva i tehnike analize sukoba mogu
da isprobaju u praksi kroz vježbe i simulacije koje oslikavaju realne
sukobe iz škole, lokalne zajednice i porodice .
Ovakav pristup pri obradi tematskih cjelina odabrali smo u cilju boljeg
razumijevanja različitih stavova i odnosa na relaciji nastavnik - učenik,
nastavnik - nastavnik ili učenik – učenik i u cilju promocije mirnog
rješavanja sukoba u školama, uz primjenu dijaloga i tehnika
konstruktivnog rješavanja sukoba.
Važna komponenta programa je da se kroz učešće u zajedničkim
obukama ostvaruje bolja saradnja među pripadnicima različitih
etničkih grupa u lokalnim zajednicama, kao i bliža saradnja sa
roditeljima učenika.
Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje
obrazovanja i vaspitanja u maju 2012.godine što nas je, kao autore
programa i praktičare, motivisalo za realizaciju budućih radionica.
Nadamo se da će nastavnici tehnike i vještine usvojene u okviru ovog
programa koristiti u svakodnevnoj praksi i da će prenošenjem stečenih
znanja na učenike zajednički raditi na stvaranju pozitivnog, mirnog i
bezbednog školskog okruženja.
Dragana Šarengaća, NDC Srbija
4
EDUCATION FOR PEACE – KEY ACHEVEMENTS 2011-2012
MONTENEGRO
Classrooms - Resources for Safe and Inclusive Schools
During 2010, within the GPPAC Global Peace Education Group,
cooperation between Australia and Montenegro was initiated,
which began with a pilot workshop held in Podgorica in April 2011.
Gary Shaw, the senior adviser at the Ministry of Education in the
State of Victoria, held a workshop for teachers and representatives
of nongovernmental organisations and institutions presenting
relevant models of Peace Education which were realised with the
support of the Australian Ministry of Education. As the interest of
participants from Montenegro was very high and since they
wanted to find out more, but also to share their experiences and
observations, Gary Shaw and Ivana Gajović used that opportunity
to create a joint project.
Project Classrooms - Resources for Safe and Inclusive Schools was
realised between December 2011 and June 2012 thanks to the
support from the Australian Embassy in Belgrade.
The project included cooperation between Nansen Dialogue
Centre Montenegro, the Ministry of Education and Sports of
Montenegro and the Ministry of Education of the State of Victoria
in Australia. It consisted of supporting teachers who worked on
creating preparations for classes with the elements of Peace
Education and constructive conflict resolution for primary schools
in Montenegro and Australia. English Language, Mother Tongue
and Maths teachers from Montenegro prepared a set of units from
their respective subjects, underlining values and methods of Peace
Education. These units had already been tested by teachers in
Australia and Montenegro. The first evaluations showed that these
were well prepared materials that would be improved by future
use and trials with advice and "lessons learned" from other
colleagues.
Despite the fact that the two countries are far from each other,
through the project that ties in similar value goals, it was proved
that modern ways of communication did not accept the barriers of
times past. The next phase of the project will include a better
networking of colleagues from these two countries, at the level of
teachers, students, representatives of ministries in order to
reinforce bilateral cooperation, and primarily learning from each
other. From the very beginning, the Australian Embassy showed
support and full understanding of our project, for which we owe
them gratitude. The Global Peace Education Group, as one of
the working groups within the Global Partnership for the Prevention
of Armed Conflict – GPPAC continues to work on connecting regions in
order to help learning from each other, improve methods and values
of Peace Education at the global level.
Ivana Gajović, NDC Montenegro
SERBIA
Peace Education – Resolution Through Dialogue
NDC Serbia’s accredited training programme
The Peace Education – Resolution Through Dialogue training
programme summarises our long-term experience in facilitating and
implementing educational trainings on constructive conflict
resolution.
The experience gained from working with schools in multiethnic
communities of Serbia and from the region was a valuable starting
point for us when creating contents of the programme. At the same
time, our intention is to respond to up-to-date needs of the schools in
terms of capacity building for the prevention of violence which are in
accordance with existing priorities and standards for professional
development.
Bearing in mind that teachers are the key actors in passing on the
knowledge and skills to students, we have developed the programme
with the aim of building capacities of teachers in acquiring and
applying techniques for constructive conflict resolution in their work
places. Topics of the workshops cover Differences Between Dialogue
and Debate, Communication Skills, Conflict Analysis Tools and
Techniques, Negotiation Techniques and School Mediation by using
interactive methodology of work. With such approach, we are
motivating teachers to work on understanding conflicts and conflict
dynamics as well as understanding different interests, needs and
positions of the sides in conflict. Teachers will be able to try out the
acquired conflict analysis tools and techniques through exercises and
simulations based on scenarios of real conflicts in schools, local
community and family.
We have chosen this approach in facilitating the trainings in order to
provide better understanding of the relations between teachers and
students, teachers themselves or students themselves. Furthermore,
the training programme has been developed to promote peaceful
conflict resolution in schools by applying dialogue and techniques of
constructive conflict resolution. An important component of the
programme is that it provides an opportunity for closer cooperation
between representatives of different ethnic groups in local
communities through joint participation in the trainings, as well as
closer cooperation with parents. The programme was accredited by
the Institute for Education Advancement in May 2012 and for us as
the authors of the programme and practitioners this is a motivating
factor to implement future trainings.
We hope that teachers will use the acquired techniques and skills in
their day-to-day work and that by passing on the knowledge to
students they will work together on creating a positive, peaceful and
safe school environment.
Dragana Šarengaća, NDC Serbia
5
Društvena kompetentnost – Životne veštine
Pojednostavljeno: socijalna kompetentnost = sposobnost
pojedinca za interakciju sa drugima u različitim situacijama. U
školskom kontekstu, uobičajeno je da se radi u okviru ovih
oblasti/osnovnih tema: Empatija (saosećajnost), Saradničke
veštine, Samopotvrđivanje, Samokontrola, Odgovornost, Igra,
radost i humor
Tokom perioda od 2007. do 2011. godine predstavnici NDC
Srbije i Školskog odeljenja opštine Lillehammer uložili su puno
truda u obrazovanje nastavnika i učenika u školama u
Bujanovcu, pripremajući ih za primenu školske medijacije.
Zajednički su osnovani medijatorski klubovi, pružana je podrška
nastavnicima medijatorima i organizovane konsultacije
povodom analize rada sa učenicima, kao i načina analize sukoba
koji su rešavani u klubovima. Tokom ovog procesa primećeno je
da su učenici koji su prošli obuku i aktivni vršnjački medijatori
razvili dobar osećaj za timski rad, postali odgovorniji i
saosećajniji
prema
vršnjacima.
Samopotvrđivanje
i
samopouzdanje su vidno poboljšani.
Ova saznanja inspirisala su radnu grupu koja vodi projekat da
isplanira rad na jačanju socijalnih veština, da bi na taj način
uključili veći broj učenika i nastavnika. Tako je fokus našeg rada
u poslednje dve godine bio usmeren ka razvijanju socijalnih
veština među učenicima sve četiri škole uključene u projekat,
predvođen timovima nastavnika. Važna komponenta ovog rada
bile su konsultacije nastavničkih timova iz srpskih i albanskih
škola, kao i povezivanje učenika različitih nacionalnosti.
Kolege iz Norveške prenosile su dragocena znanja i iskustva iz
svoje radne prakse nastavnicima u školama u Bujanovcu i
pomagali im da kreiraju planove za razvoj socijalnih veština.
Vredi pomenti da su seminari profesionalnog usavršavanja bili
organizovani tako da je nastavnicima pružana prilika da se
konsultuju i planiraju zajedno. Nastavnički timovi iz albanskih i
srpskih škola su radili zajedno tokom seminara, ali i tokom
konsultativnih sastanaka organizovanih u njihovim školama.
Nastavnici iz škole Branko Radičević pružali su podršku
kolegama iz škole Naim Frasheri. Takođe, iskusniji nastavnici iz
Naim Frasheri škole pomagali su kolegama u školi Muharem
Kadriu. Tokom konsultacija nastavnici su razmenjivali iskustva
primene planova i metodologije koje su pospešivale razvoj
socijalnih veština kod učenika. Aktivna podrška predstavnika
Ministarstva prosvete je zaista značajna za uspešnost ovog
projekta.
Naime, jedan od ciljeva projekta bio je da se nastavnicima
pomogne da bolje razumeju novi zakon o Osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Odredbe zakona
odnose se na razvoj socijalnih veština, naglašavaju važnost
demokratskih procesa u školama, ukazuju da treba ulagati u
sigurno, inkluzivno školsko okruženje, kao i u poštovanje
različitosti i jednakih prava za sve nacionalnosti koje žive u
Srbiji.
Zahvaljujući činjenici da je projekat zasnovan na potrebi da se nove
generacije osnaže životnim veštinama, program je bio rastao u skladu sa
realnošću. Kreiran je da bi podržao praktičnu primenu zakona i specifične
uslove u školama u opštini Bujanovac. Iz ovoga je prirodno razvijena
bliska saradnja sa Jedinicom za prevenciju nasilja pri Ministarstvu
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Predstavnici iz Beograda i Niša su
tumačili protokole za primenu zakonskih odredbi tako što su radili sa
nastavnicima na definisanju zadataka timova i davali smernice za
primenu protokola.
Opština Bujanovac pružala je podršku školama tokom perioda primene
projekte.
Da bi ovakav projekat dao dobre rezultate, dobri odnosi svih
predstavnika lokalne zajednice su veoma važni, kao i koordinacija i
zajedničko ulaganje truda.
Tatjana Popović, NDC Srbija
Radionice "Obrazovanje za mir-dijalogom do rešenja" (Rakovica)
NDC Srbija organizuje prvu radionicu u okviru akreditovanog programa
"Obrazovanje za mir - dijalogom do rešenja" u Osnovnoj školi "Ivo
Andrić" u beogradskoj opštini Rakovica.
Radionica na temu "Dijalog i komunikacijske veštine" održaće se
20.oktobra 2012.godine. Učesnici radionice su nastavnici, pedagozi i
psiholozi ove škole. Sledeće radionice su planirane za 24. novembar i
8.decembar 2012.godine.
Dragana Šarengaća, NDC Serbia
6
Social Competence - Life skills
helping younger colleagues at Muharem Kadriu school.These
consultancies developed into exchange on the ways of
implementing plans and methodologies used to foster social
skills among students.
Another important component of this work was an active role of
the ministry of Education in the project. Namely, one of the
objectives was to help teachers understand the new Law on
Education and Upbringing System of the Republic of Serbia.
Many of the law articles refer to the development of social
competences, stress the democratic process in schools, the
importance of having a safe, inclusive school environment for
each child, respect of differences and equal rights of all
nationalities living in Serbia.
Simplified: social competence = individual's ability to interact with
others in different situations.
These are the main topics within the school environment: Empathy,
Cooperative skills, Self-assertiveness, Self-control, Responsibility, Play,
Joy and Humor.
The project strengthened teachers’ professional competences
for working with pupils on developing and using social skills. By
law, teachers, principals and pedagogues are required to
upgrade their professional skills by participating in the
professional trainings in order to actively work on transferring
the knowledge and skills to students. The important mechanism
for conflict prevention recently introduced is that each school
have to form the team for the prevention of violence, to define
the plan of activities and reporting procedures in the Annual
School plan.
Since the project was based on the need to empower the new
generations with life skills, the programme was continuously
growing with the reality. It was created to suit the practical
application of the law, as well as specific conditions in schools in
Bujanovac municipality. Along these lines, a close cooperation
with the Unit for Prevention of Violence at the Ministry of
Education was established. The representatives from Belgrade
and Niš explained protocols for implementation of the law by
working with teachers on creating tasks for the teams and
defining the guidelines for application.
Bujanovac municipality provided support to the project during
the implementation course.
Good relationships of all actors living in the local community are
very important, while collective efforts are highly desirable for a
successful implementation of this kind of project.
In the period from 2007 to 2011 NDC Serbia and the Lillehammer School
department invested in the education of teachers and students, fostered
formation of the mediation clubs and supervised the work of the clubs
by consulting with teachers-mediators on the ways of analyzing conflict
cases that were being resolved through mediation. During the process it
was noticed that students that were active peer mediators and students
who participated in the workshops had developed better sense for the
team work, became more responsible and emphatic towards their peers.
Self-awareness and self-esteem were significantly improved.
These facts inspired the project school group to plan the work on
strengthening social skills with the aim to include larger number of
students and teachers. Therefore, during the last two years, the focus of
our work has been on developing social competence skills among
students of each school, lead by a team of teachers. Important
component of this work were consultancies of teachers' teams from
Serbian and Albanian schools as well as connecting students of different
nationalities.
Norwegian colleagues were transferring valuable knowledge and
experiences to the teachers working in schools in Bujanovac by giving
examples and working together with them on the creation of the social
skills development plan. It is worth mentioning that professional
trainings for teachers were organised in the way so that they could
consult with each other during the workshops. Teachers from Serbian
and Albanian schools participating in the project were working jointly on
the creation of the plans during the workshops, as well as consulted
afterwards at the meetings organised in their schools. Teachers from
Branko Radičević school supported the colleagues at Naim Frasheri
school. Also, more experienced teachers from Naim Frasheri were
Tatjana Popović, NDC Serbia
Peace Education - Resolution Through Dialogue workshops in
Rakovica
NDC Serbia is organising the first workshop of accredited
training programme Peace Education - Resolution Through
Dialogue in Ivo Andrić Primary School in Rakovica, one of
Belgrade's municipalities.
The workshop on Dialogue and Communication Skills will be
organised on 20 October 2012. Participants of the workshop will
be teachers, pedagogues and psychologists of this school. The
next workshops are planned for 24 November and 8 December
2012.
Dragana Šarengaća, NDC Serbia
7
LIKOVNI KONKURS UOČI MEĐUNARODNOG DANA MIRA
Globalno partnerstvo za prevenciju oružanih sukoba na
Zapadnom Balkanu i NDC Srbija inicirali su prvi likovni
konkurs LJUDI GRADE MIR 21. septembra 2010. godine sa
ciljem da predstavi učenicima koncept Međunarodnog
dana mira i omogući im da učestvuju u regionalnim
mirovnim aktivnostima.
Brojni pristigli radovi i dečija mašta motivisali su
organizatore da pretvore Likovni konkurs u godišnju
aktivnost povodom Međunarodnog dana mira.
Likovni konkurs 2012 raspisan je po treći put u regionu
Zapadnog Balkana na temu „Moj doprinos miru”. Škole,
nastavnici i učenici pozvani su da se uključe u obeležavanje
Međunarodnog dana mira učešćem na konkursu.
Nastavnici, direktori, psiholozi i pedagozi motivisani su da
razgovaraju sa učenicima o Međunarodnom danu mira i
značaju dorinosa svakog pojedinca nenasilnom rešavanju
sukoba i izgradnji održivog mira.
Po završetku konkursa stručna komisija izabraće 12 radova
koji će ilustrovati mirovni kalendar za 2013. godinu.
Dvanaest pobednika likovnog konkursa dobiće sertifikate
Mladi grade mir i simbolične nagrade za vreme promocije
kalendara koja je planirana za sredinu decembra.
Ciljevi konkursa su bili:
• Upoznavanje učenika sa idejom Međunarodnog dana
mira;
• Podsticanje učenika da pronađu kreativne načine na koje
oni kao pojedinci mogu da doprinesu miru;
• Podsticanje diskusije o značaju dorinosa svakog
pojedinca nenasilnom rešavanju sukoba i izgradnji
održivog mira;
• Doprinos bezbednosti ljudi, toleraniciji i pomirenju u
regionu Zapadnog Balkana...
Prezentacija Nansen Mirovnog kalendara za 2012. godinu
Nansen dijalog centar Srbija predstavio je Nansen mirovni kalendar za 2012.
godinu 16. decembra 2011. godine u Kulturnom centru Rex (Beograd).
Kalendar su ilustrovali radovi učenika koji su pobedili na regionalnom
likovnom konkursu Fridtjof Nansen – čovek koji je gradio mir. Nakon
promocije, prisutni su pogledali izložbu radova koji su učestvovali na
likovnom konkursu.
Promocija Nansen mirovnog kalendara bila je deo proslave Nansen godine u
Srbiji koju je NDC Srbija obeležio u saradnji sa Ambasadom Kraljevine
Norveške u Beogradu. Nj.E. Nils Ragnar Kamsvog (Nils Ragnar Kamsvåg),
ambasador Kraljevine Norveške uručio je sertifikate i nagrade pobednicima
Likovnog konkursa Fridtjof Nansen – čovek koji je gradio mir. Nakon dodele
nagrada, prikazan je film „Samo jedan život“ o životu Fridtjofa Nansena,
norveškog dobitnika Nobelove nagrade za mir.
Početkom 2012. Nansen dijalog centar Crna Gora i GPPAC Zapadni Balkan
organizovali su dodelu nagrada za pobednike Likovnog konkursa Fridtjof
Nansen – čovek koji je gradio mir i promociju Nansen mirovnog kalendara za
2012. godinu u Svečanoj sali Zavoda za školstvo Crne Gore u Podgorici.
Autorima nagrađenih radova iz Crne Gore nagrade je uručila gđa Vesne
Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete i sporta Crne Gore.
Maja Vitas, NDC Srbija
8
THE ARTS COMPETITION FOR THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE
The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict in the
Western Balkans and NDC Serbia initiated the first Arts
Competition PEOPLE BUILDING PEACE for schoolchildren on
21 September 2010 with the aim to introduce students to the
concept of the International Day of Peace and enable wider youth
participation in the regional peacebuilding activities.
The great participation and children's imagination motivated
organisers to make the Arts Competition an annual event,
launched once a year on the occasion of the International Day of
Peace. Upon the closing of the competition a selection committee
selects twelve winning artworks that will illustrate the Peace
Calendar for the next year.
A call for the arts competition has been launched for the third time
in the Western Balkan region, this time on the topic "My
Contribution to Peace". Schools, teachers and students were
invited to join the marking of the International Day of Peace by
taking part in the arts competition. Teachers, principals,
psychologists and pedagogues were motivated to talk to students
about the International Day of Peace and the importance of each
individual's contribution to non-violent conflict resolution and
sustainable peace building. After the completion of the competition
the expert jury will select 12 drawings which will illustrate the Peace
Calendar for 2013. Twelve winners of the arts competition will be
awarded certificates Youth Building Peace and symbolic prizes
during the promotion of the calendar planned for mid December.
Objectives of the competition were:
• To introduce students to the idea of the International Day of
Peace;
• To encourage students to find creative ways in which they as
individuals
can
contribute
to
peace;
• To encourage a discussion on the importance of each individual's
contribution to non-violent conflict resolution and sustainable
peacebuilding;
• Contribution to the security of people, tolerance and
reconciliation in the Western Balkan region...
Norwegian ambassador with award winners from Serbia
Presentation of the Peace Calendar for 2012
Nansen Dialogue Centre Serbia presented the 2012 Nansen Peace
Calendar on Friday, 16 December 2011 at the Cultural Center Rex in
Belgrade. The Calendar was illustrated with artworks by
schoolchildren, the winners of the regional Arts Competition Fridtjof
Nansen – the Man Who Was Building Peace. After the promotion,
guests saw the exhibition of the selected drawings that participated
in the arts competition.
The promotion of the Nansen Peace Calendar was a part of
the celebration of the Nansen Year in Serbia which NDC Serbia
marked in cooperation with the Royal Norwegian Embassy in
Belgrade on the occasion of 150th anniversary of the birth of Fridtjof
Nansen, the Norwegian Nobel Peace Prize winner, whose life and
work was portrayed in the film Only One Life. H.E. Nils Ragnar
Kamsvåg, the Ambassador of Norway to Serbia, awarded certificates
and prizes to the winners of the Arts Competition Fridtjof Nansen –
the Man Who
Was Building Peace.
Nansen Dialogue Centre Montenegro and GPPAC Western Balkans
organised an awards ceremony for the Arts Competition Fridtjof
Nansen – the Man Who Was Building Peace and the promotion of
Nansen Peace Calendar for 2012 at the Institute for Education of
Montenegro in Podgorica in the early 2012. Ms. Vesna Vučurović,
Deputy Minister of Education and Sports of Montenegro awarded
the prizes and certificates to the authors of the winning drawings
from Montenegro.
Maja Vitas, NDC Serbia
9
MEĐUNARODNI DAN MIRA 2012.
Nansen dijalog centri i regionalna mreža škola, mirovnih edukatora i aktivista, učesnika projekta „Obrazovne institucije implementiraju
obrazovanje za mir“, obeležili su 21. septembar, Međunarodni dan mira nizom mirovnih aktivnosti na temu „Moj doprinos miru“ .
Na ovaj važan međunarodni datum pojedinci i organizacije ukazivali su na značaj izgradnje mira i prevencije sukoba uključivši se svojim
lokalnim doprinosom u izgradnju globalnog mira. Tako su učesnici projekta „Obrazovne institucije implementiraju obrazovanje za mir“,
nastavnici i mirovni edukatori sa učenicima iz regiona dali doprinos miru u okviru njihovih lokalnih zajednicama.
BUJANOVAC
Piknik povodom Međunarodnog dana mira
škola Branko Radičević (Bujanovac), Naim Frašeri (Bujanovac),
Muharem Kadriu (Veliki Trnovac) i Vuk Karadžić (Levosoje).
Tokom piknika održan je čas likovnog u prirodi, gde su deca crtala
na temu ”Moj Doprinos miru”, što je tema ovogodišnjeg konkursa
za ilustraciju mirovnog kalendara za 2013. godinu.
Povodom Međunarodnog dana mira Nansen dijalog centar Srbija je, u
saradnji sa srpskim i albanskim osnovnim školama koje učestvuju u
projektu "Saradnja škola Lillehammer Bujanovac", organizovao piknik
za učenike i nastavnike.
Nakon časa likovnog, organizovano je takmičenje mešovitih grupa
u sportskim aktivnostima. Po završetku sportskih aktivnosti učenici
i nastavnici očistili su teren na kome je organizovan piknik.
Ljumnije Mustafa, NDC Bujanovac
Pikniku, koji je održan u subotu 22. septembra u blizini Bujanovca,
prisustvovalo je preko 100 učenika i oko 20 nastavnika iz osnovnih
ULCINJ
Međunarodni dan mira u JU OŠ ,,Maršal Tito“
Nastavnici su 21. septembra 2012. godine petnaest minuta prvog časa
u OŠ “Maršal Tito” posvetili Međunarodnom danu mira upoznavši
učenike sa značajem ovog dana i njegovim mestom u kalendaru
Ujedninjenih nacija.
Nastavnici građanskog vaspitanja i istorije Đuro Dabović i Mahmut
Metanović realizovali su kroz radionicu jedan čas na temu
Međunardonog dana mira.
Učenici nižih razreda su ispisali poruke mira na balonima, koje su
pustili iz školskog dvorišta. U okviru likovnih i literarnih radionica
organizovana je školska izložba povodom Međunardnog dana mira
koja je postavljena u holu škole.
Đuro Dabović, OŠ „Maršal Tito“
10
THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2012
Nansen Dialogue Centres and a regional network of schools, peace educators and activists, participants in project "Educational Institutions
Implement Peace Education" marked 21 September, the International Day of Peace with a series of activities on the topic "My Contribution
to Peace".
On this important international date, individuals and organisations were underlining the importance of peacebuilding and conflict
prevention by joining in with their local contribution to global peacebuilding. In line with this, participants of the project "Educational
Institutions Implement Peace Education", teachers and peace educators with their students from the region gave their contribution to
peace in their local communities:
BUJANOVAC
The International Day of Peace Picnic
On the occasion of the International Day of Peace, Nansen
Dialogue Centre Serbia, in cooperation with Serbian and Albanian
schools that participate in the project "Lillehammer – Bujanovac
Schools Cooperation", organised a picnic for students and
teachers.
Over 100 students and over 20 teachers from primary schools
Branko Radičević (Bujanovac), Naim Frasheri (Bujanovac),
Muharem Kadriu (Veliki Trnovac) and Vuk Karadžić (Levosoje)
attended the picnic that took place on Saturday, 22 September,
near Bujanovac.
During the picnic, an outdoor art class dedicated to "My
Contribution to Peace" was held. "My Contribution to Peace" is the
topic of this year’s Arts Competition for the illustration of the 2013
Peace Calendar. After the art class, sports activities for mixed
groups were organised. After the sports competition, students and
teachers cleaned the area where the excursion had taken place.
Lumnije Mustafa, NDC Bujanovac
ULCINJ
International Day of Peace in "Maršal Tito" Primary School
On 21 September 2012, teachers dedicated 15 minutes of the first
class in "Maršal Tito" Primary School to the International Day of
Peace, introducing their students to the importance of this day and its
place in the United Nations' calendar.
Civic Education and History teachers Đuro Dabović and Mahmut
Metanović held a class in form of a workshop dedicated to the
topic of the International Day of Peace.
Students of junior classes wrote messages of peace on balloons
which they released in the schoolyard. Within arts and literary
workshops, a school exhibition was organised in the school lobby
to mark the International Day of Peace.
Đuro Dabović, "Maršal Tito" Primary School
11
NIKŠIĆ
„Navijamo za mir!“
Učenici i nastavnici JU OŠ “Milija Nikčević“ iz Nikšića obilježili su
Međunarodni dana mira – 21. Septembar 2012. godine osmislivši
događaj u školi, kao i akciju u lokalnoj zajednici i podsjetivši sve
nastavnike, učenike i ostale građane na značaj obrazovanja za mir.
Prvi dio akcije povodom obilježavanja Međunarodnog dana mira
organizovan je u školi. Školski medijatori su, zajedno sa nastavnicima,
održali čas na temu Naš doprinos miru, na kojem su učenici imali priliku
da razgovaraju o tome kako mogu doprinijeti miru u porodici, školi,
zajednici i svijetu. Performans u lokalnoj zajednici osmišljen je na osnovu
ideja nastalih na časovima. Učenici su imali priliku i da se kreativno izraze
iscrtavajući simbole mira i prijateljstva na školskom trotoaru.
JU OŠ „Jovan Draganić“
Učenici i nastavnici JU OŠ „Jovan Draganić“ iz Nikšića su povodom
obilježavanja Međunarodnog dana mira – 21. septembra osmislili razne
događaje u školi.
Učenici su svoju kreativnost izrazili kroz poeziju, sastave, likovne radove i
poruke mira koje su kasnije izložene u školskom holu. U školskom holu su
izložili više panoa sa radovima učenika. Prvi dio aktivnosti podrazumijevao
je održavanje časa na temu Naš doprinos miru, na kojem su učenici
razgovarali o tome kako mogu doprinijeti miru u svojim porodicama, školi,
lokalnoj zajednici i uopšte u svijetu. Aktivnosti su podrazumijevale i izradu
Jedan zid u školi oslikali su simbolima mira, kao jedan od
doprinosa miru i nenasilju u školi. Drugi dio promocije
Međunarodnog dana mira podrazumijevao je izlazak
učenika u lokalnu zajednicu i izvođenje performansa
„Navijamo za mir“. Učenici – školski medijatori su, zajedno
sa nastavnicima, prošli kroz centar grada pjevajući pjesmu
“Samo da rata ne bude”. Učenici su nosili majice razlicitih
sportskih klubova i kape, zastavice, šalove narukvice sa
simbolima mira i sloganom akcije – „Navijamo za mir“, koje
su sami napravili. Glavna ideja akcije bila je da se pokaže da
bez obzira za koji klub navijajmo, svi zajedno navijamo za
mir.
Učenici su prikazali slagalicu u obliku znaka mira,
napravljenu od hamer papira, a potom čitali poruke kako se
može doprinijeti miru u porodici, školi, zajednici i svijetu.
Nakon izvedenog performansa, učenici su prolaznicima
dijelili origami golubove mira, uz poruku Nek’ mir planetom
vlada, bez svađe, osmjehnite se sada. Trg Nikšića napustili su
opet pjevajući pjesmu “Samo da rata ne bude”.
Na centralnim zidu na ulazu u školu i sada su okačeni likovni
radovi, fotografije, slagalica, golubovi mira i zastavice sa
akcije.
Obilježavanjem Međunarodnog dana mira željeli smo da
skrenemo pažnju na važnost i ulogu mira u društvu, na način
koji će pokazati da je mir dio svakodnevnog života i da svi
mi, kao pojedinci možemo da doprinesemo miru u svom
okruženju. Bez obzira na sve različitosti mir je ono čemu svi
težimo.
Dragana Radoman, OŠ “Milija Nikčević”
origami golubova mira i zastavica na kojima su crtali simbole
mira i pisali različite poruke mira i prijateljstva.
Najznačajniji dio aktivnosti, koji se učenicima i posebno
dopao, je bio ispisivanje poruka mira i crtanje simbola mira i
prijateljstva na trotoaru ispred škole.
Milka Cerović, OŠ “Jovan Draganić”
12
NIKŠIĆ
"We Cheer for Peace"
The students had an opportunity to express themselves creatively
by drawing symbols of peace and friendship on the school
pavement. A wall in the school was painted with symbols of peace,
as one of the contributions to peace and non-violence at school.
The second part of the promotion of the International Day of
Peace included students going among local community and doing a
performance "We Cheer for Peace". Students – school mediators,
together with teachers, walked through the centre of town singing
the song "Don't Let There Be War". The students wore t-shirts of
different sports clubs, as well as hats, and carried flags, scarves,
and bracelets with the symbols of peace and the slogan for the
event "We Cheer for Peace". The main idea of the event was to
show that, no matter which club we cheer for, we all cheer for
peace.
Students and teachers in "Milija Nikčević" Primary School marked
the International Day of Peace – 21 September by creating an event
in school, as well as an event in their local community, reminding all
teachers, students and other citizens of the importance of peace
education.
The first part of the event on the occasion of marking the
International Day of Peace was organised in the school. School
mediators, together with teachers, held a class dedicated to the
topic Our Contribution to Peace in which the students had an
opportunity to discuss how they could contribute to peace in their
family, school, community and the world. The performance in the
local community was planned based on the ideas created during
classes.
The students displayed a puzzle in the shape of the symbol of
peace, made out of thick paper, and then read the messages about
how one could contribute to peace in the family, school,
community and the world. After their performance, the students
distributed origami peace doves to passers by with the message
saying "May Peace Rule the World, No Fights, Smile Now". They
left the Nikšić square singing the song "Don't Let There Be War".
Artworks, photographs, the puzzle, peace doves and flags from the
event are still on the central wall by the school entrance.
By marking the international Day of Peace we wanted to draw
attention to the importance and role of peace in society, in the
way that would show that peace was part of everyday life and that
all of us as individuals could contribute to peace in our
environment. Despite all differences, peace is what we all strive
for.
Dragana Radoman, “Milija Nikčević” Primary School
"Jovan Draganić" Primary School
Students and teachers at "Jovan Draganić" Primary School in Nikšić
planned various events at school on the occasion of the
International Day of Peace – 21 September.
The first part of the activities included a class on the topic Our
Contribution to Peace where students talked about how they
could contribute to pace in their family, school, local community
and in the world in general. The students showed their creativity
through poetry, essays and artworks and the messages of peace
which were later exhibited in the school lobby. Several billboards
with students' works were put on display.
The activities included making origami peace doves and flags on
which they drew symbols of peace and wrote various messages of
peace and friendship.
The most important part of the activities, which students liked in
particular, was writing the messages of peace and drawing symbols
of peace on the pavement in front of the school.
Milka Cerović, “Jovan Draganić”Primary School
13
VOJVODINA
U susret obeležavanju Dana mira
Građanski fond Panonija, kao deo širih aktivnosti, radeći sa mladim
ljudima u 9 višenacionalnih gradova u Vojvodini u 2012. godini
realizuje projekat Dositeum – obrazovanje za demokratiju – Učenje za
miran život u Vojvodini, podržan od Demmocracy Commission,
Ambasade SAD u Beogradu.
Važan fokus projekta su radionice Uvodne lekcije o izgradnji mira.
Osnovni cilj radionica «Uvodne lekcije o izgradnji mira» jeste
upoznavanje sa oblašću izgradnje mira – termina koji ima više
različitih definicija, pa prema tome i različitu upotrebu, u skladu sa tim
ko termin koristi, kada i, u koje svrhe.
Prezentacija gospodina Lena Stofera temu izgradnje mira obrađuje na
edukativnom, akademskom nivou - zasnovanom na temelju
socioloških, političkih i ostalih društvenih nauka, uz konkretne
primere izgradnje mira na terenu, širom sveta. Kroz njih se jasno i
nedvosmisleno reflektuje višegodišnje nastojanje GF Panonije da utiče
na izgradnju mira u regionu, u ovom slučaju direktnim radom sa
mladima.
Projektom je planirano održavanje 9 radionica, od čega je održano
sedam (u Rumi 11.05., u Bačkoj Palanci 21.05., 25.05. u Novom
Bečeju, u Vrbasu 26.05., i u Somboru 20.07.); poslednje dve održane
su u Subotici 19. septembra u Srednjoj školi Ivan Sarić i, 22.
septembra u Inđiji, u Srednjoj školi Đorđe Natošević.
Subotica
Inđija
Poslednje dve radionice u Subotici i Indjiji posvećene su
obeležavanju Međunarodnog dana mira.
U Zrenjaninu, partnerska organizacija GF PANONIJA, je u povodu
obeležavanja Međunarodnog dana mira u prostoru Zrenjaninske
gimnazije organizovala izložbu, a u centru grada su organizovali
akciju na kojoj su delili " besplatne zagrljaje " i lepe reči o miru.
Danica Stefanović, GF Panonija
SREBRENICA - BRATUNAC
Dijalog centar obilježio Međunarodni dan mira
U saradnji sa NDC Sarajevo i Mrežom za izgradnju mira, “Dijalog
centar Srebrenica – Bratunac” je 21. septembra 2012. obilježio i
proslavio Međunarodni dan mira.
Učešćem u obilježavanju ovog važnog datuma “Dijalog Centar
Srebrenica – Bratunac” nastavio je aktivno da doprinosi izgradnji mira
i povjerenja u Srebrenici i Bratuncu. U saradanji sa Nansen forumom
mladih postavljen je info pult sa koga je promovisan mirovni aktivizam
sa ciljem skretanja pažnje i podsjećanja javnosti na važnost mira, kako
u životu pojedinca, tako i u društvu i u svijetu globalno. Dugoročno,
cilj je bio da se podstakne što veći broj različitih aktera da u okviru
svojih djelatnosti i u svom okruženju pokrenu slične aktivnosti, kako bi
obilježavanje 21. septembra, Međunarodnog dana mira, preraslo u
tradicionalnu gradsku manifestaciju.
U večernjim satima održan je Koncert za mir na kome su učestvovale
muzičke grupe iz Srebrenice i Bratunca. Uoči samog koncerta
pročitana je poruka da mir nije odsustvo rata, da je mir sistematska
borba protiv nasilja, strukturalnog nasilja, etničke podijeljenosti,
nejednakosti, neravnopravnosti, borba protiv svih negativnih
društvenih fenomena. Istaknuta je važnost socijalne integracije,
stvaranja kulture mira i izgradnje mira kroz kulturu.
Nansen Forum Mladih i Dijalog centar Srebrenica – Bratunac su
svojim aktivnostima na polju kulture do sada dali veliki doprinos
očuvanju i izgradnji mira u svojoj regiji. Koncert za mir bio je i
promocija zajedništva i izgradnje mira kroz muziku i ples.
Mustafa Cero, NDC Sarajevo
14
VOJVODINA
Towards Celebrating the Day of Peace
Zrenjanin
In 2012 Citizens' Foundation Panonija, as part of their broader activities with working
with young people in nine multinational towns in Vojvodina is implementing a project
called Dositeum – Education for Democracy – Learning for a Peaceful Life in Vojvodina
which is supported by US Embassy in Belgrade's Democracy Commission.
An important focus of the project are workshops called Introductory Lessons on
Peacebuilding. Their main goal is to get introduced to the field of peacebuilding - a term
that has various definitions and hence different uses depending on who is using the term,
when and to what purpose.
Mr Lane Stopher's presentation explains the topic of peacebuilding in an educational,
academic level based on sociological, political and other social sciences, with concrete
examples of peacebuilding on the ground all across the world. They clearly reflect
several-year endeavours by CF Panonija to influence peacebuilding in the region, in this
case by working directly with young people.
The project envisages nine workshops, seven of which have already been held (in Ruma
on 11 May, in Bačka Palanka on 21 May, in Novi Bečej on 25 May, in Vrbas on 26 May and
in Sombor on 20 July). The last two were held in Subotica on 19 September in "Ivan Sarić
" Secondary School and in Inđija in "Đorđe Natošević" Secondary School on 22 September.
The last two workshops in Subotica and Inđija were dedicated to marking the
International Day of Peace.
In Zrenjanin, CF Panonija's partner organisation organised on the occasion of the
International Day of Peace an exhibition on the premises of the Zrenjanin Grammar
School, while in the centre of the town they organised an activity during which they were
giving away "free hugs" and nice words about peace.
Danica Stefanović, CF Panonija
SREBRENICA - BRATUNAC
Dialogue Centre marked the International Day of Peace
In cooperation with NDC Sarajevo and Peace Building Network, "Dialogue Centre
Srebrenica - Bratunac" marked 21 September 2012, the International Day of Peace.
Zrenjanin
By participating in the celebration of this very important date, "Dialogue Centre
Srebrenica - Bratunac" has continued actively to contribute to the building of peace and
trust in Srebrenica and Bratunac.
With the members of the Nansen Youth Forum, DCSB opened an Info-booth and
promoted peace activism in order to draw attention to and remind the public of the
importance of peace, both in an individual's life and in society and globaly in the world.
The long-term aim was to encourage many different actors to initiate similar activities in
the framework of their own activities and their communities, so that the marking of the
21 September, the International Day of Peace, becomes a traditional city manifestation.
In the evening, a Concert for Peace was held where music groups from Srebrenica and Bratunac played. Just before the concert, a
message that peace was not the absence of war, that peace was a systematic struggle against violence, structural violence, ethnic
divisions, inequalities, fight against all negative social phenomena was read. The importance of social integration, the creation of a
culture of peace and peace-building through culture were emphasized.
With their activities in the field of culture, Nansen Youth Forum and Dialogue Centre Srebrenica - Bratunac so far made a great
contribution to preserving and building peace in their region. Concert for Peace was also a promotion of unity and peacebuilding
through music and dance.
Mustafa Cero, NDC Sarajevo
15
ZVORNIK
Obilježen Dan mira u Gimnaziji / SŠC “Petar Kočić”
Učenici Gimnazije/Srednje stručne škole "Petar Kočić" Zvornik
obilježili su u petak, 21. septembra 2012. godine, Dan mira.
Građanima su podelili materijale sa tematikom mira.
Obilježavanje su organizovali članovi Nansen koordinacionog
odbora Zvornik uz podršku Nansen dijalog centra Sarajevo.
PRIJEDOR
NDC Prijedor obilježio Međunarodni dan mira
21. septembra 2012. aktivnostima u Prijedoru i Sanskom
Mostu Nansen dijalog centar Prijedor je u saradnji sa
kancelarijom NDC Sarajevo u okviru Mreže za izgradnju mira,
obilježio
Međunarodni
dan
mira
podržavajući
međuentitetsku saradnju.
Nakon podijele mirovnog promotivnog materijala u centru
Sanskog Mosta i Prijedora, predstavnicima ovih opština
uručen je pano pod nazivom „50 načina da izgradimo mir“.
Obe opštine učestvovale su u realizovanju projektnih
aktivnosti NDC Prijedor.
Nakon uručenja panoa kabinetu načelnika Sanskog Mosta,
načelnik opštine, Dr Mustafa Avadagić naglasio je da će
opština Sanski Most nastaviti da podržava NDC Prijedor u
realizaciji projektnih aktivnosti.
U okviru plana aktivnosti učenici u OŠ „Desanka Maksimović“
iz Prijedora i OŠ „5.oktobar“ i „Hasan Kikić“ iz Sanskog Mosta
koji kroz projekat NDC Prijedor učestvuju na radionicama
mirovnog obrazovanja / prevencije konflikta, su 21.
septembra 2012. jednu radionicu posvetili „Međunarodnom
danu mira“. Svi učenici pomenutih škola su taj dan likovno
predstavili svoja razmišljanja. Najbolji radovi su predstavljeni
na facebook stranici NDC Prijedor.
JAJCE
Nansen koordinacioni odbor Jajce obilježio Dan mira u Jajcu
Nansen koordinacioni odbor Jajce obilježio je Međunarodni dan mira u
petak, 21. septembra 2012. godine, nizom aktivnosti u Domu kulture
Jajce. Organizovano je druženje učenika Srednje strukovne škole „Jajce“
i djece iz Dječjeg vrtića „Bare“ i pričaonica na temu: Mir, tolerancija,
ljubav, a nakon toga i likovna radionica. Dvije članice Nansen
koordinacionog odbora Jajce predstavile su rad ovog tijela na području
Jajca.
Potom je organizovan okrugli sto "Reading is Cool" - sat književnosti o
važnosti čitanja i utjecaju knjiga na sve nas. Učesnici su bili učenici
Srednje strukovne škole Jajce i profesori jezika i književnosti (Amela
Kavazbašić, Iva Ištvanić, Tarik Zjajo i Josipa Kulenović).
Na kraju, Karate klub „Tigar“ iz Jajca je izveo nekoliko kata.
Nansen dijalog centar Sarajevo i Nansen koordinacioni odbor Jajce
izražavaju veliku zahvalnost gospodinu Mevzudinu Duranović, direktoru
Doma kulture Jajce, koji je ustupio prostorije Doma za realizaciju ovih
aktivnosti te ih uvrstio u manifestaciju "Septembarske večeri".
Mustafa Cero, NDC Sarajevo
PODGORICA
OŠ „Marko Miljanov“
Svi nastavnici OŠ „Marko Miljanov“ uvodni deo prvog časa
posvetili su razgovoru sa učenicima na temu mira.
učeničkim tekstovima, pesmama i fotografijama na kojima su simboli
mira.
Pedagog Rade Božović, zajedno sa nastavnicima koji su prošli obuku
obrazovanja za mir i učenicima medijatorima, organizovao je radionicu
na temu ,,Mirovno rešavanje konflikata’’. U prvom dijelu učenici su u
formi igrokaza približili temu radionice. Za drugi dio učenici medijatori
napravili su velikog goluba od bijelog hamer-papira koji je simbolično
ponijeo poruke mira učenika i nastavnika škole napisane na
fluorescentnom papiru.
Magdalena Lazović, OŠ „Marko Miljanov“
U holu škole postavljena je izlozba likovnih radova na temu
Dan Mira, a literarna sekcija pripremila je zidne novine sa
16
ZVORNIK
The Peace day commemorated in Grammar School / HVS “Petar Kočić
Students of the Grammar School/High Vocational School "Petar Kočić",
Zvornik commemorated on Friday, 21 September 2012, the Peace day.
They distributed to citizens peace-related materials. Commemoration
was organized by the members of the Nansen Coordination Board
Zvornik with the support of the Nansen Dialogue Centre Sarajevo.
JAJCE
Nansen Coordination Board marked The International Day of Peace
PODGORICA
"Marko Miljanov“ Primary School
All teachers at "Marko Miljanov" primary school dedicated the first part
of their class to talking to children about peace. An arts exhibition called
"Peace Day" was set up in the school lobby, while the literary section
prepared wall-newspaper with students' articles, poems and
photographs containing the symbols of peace.
Pedagogue Rade Božović, together with teachers who had gone through
the peace education training, and student mediators organised a
workshop dedicated to Peaceful Conflict Resolution". In the first part, in
the form of play, the students brought the topic of the workshop closer
to the audience. In the second part, students-mediators created a big
dove out of white thick paper which symbolically carried the messages of
peace created by students and teachers written on a fluorescent paper.
Magdalena Lazović, "Marko Miljanov“ Primary School
PRIJEDOR
NDC Prijedor marked the International Day of Peace
To mark the International Day of Peace, Nansen Dialogue
Centre Prijedor in coordination with the NDC Sarajevo office
and with the Network for Peace Building, organized activities
in Prijedor and Sanski Most on 21 September thus
supporting the cross-entity co-operation.
After NDC Prijedor distributed peace promotional material in
the centre of Sanski Most and in the centre of Prijedor, the
activities were continued with the distribution of a billboard
titled „50 Ways to Build Peace“ to the representatives of
municipalities Prijedor and Sanski Most. Both municipalities
were involved in the implementation of project activities of
NDC Prijedor.
After the billboard was handed to the Cabinet of Mayor of
the Municipality of Sanski Most, the Mayor emphasized that
the municipality would continue to support NDC Prijedor in
their implementation of project activities.
Students in "Desanka Maksimović" primary school from
Prijedor and "5. Oktobar" and "Hasan Kikić" primary schools
from Sanski Most who participated in NDC Prijedor
workshops on peace education /conflict prevention and
conflict management, dedicated one workshop to "The Day
of Peace" on 21 September 2012. All interested students
were able to present their thoughts about this subject
through paintings. The best paintings were presented on the
NDC Prijedor Facebook page.
On Friday, 21 September, Nansen Coordination Board Jajce
marked the International Day of Peace with several activities
in the House of Culture Jajce. They organized socializing of
students of High Vocational School Jajce with children from
the Kindergarten „Bare“ from this town on the subject
“Peace, Tolerance, Love”. After that they organized a
painting workshop on the same subject.
Two members of the Nansen Coordination Board Jajce,
Josipa and Iva, presented the work of the Board at the
territory of Jajce.
A round table „Reading is Cool“ was organized - as a class in
literature on the importance of reading and the influence of
books on all of us. Participants were students of High
Vocational School Jajce and professors of language and
literature (Amela Kavazbašić, Iva Ištvanić, Tarik Zjajo and
Josipa
Kulenović).
In the end, the Karate club „Tigar“ Jajce did a performance of
martial
arts.
Nansen Dialogue Centre (NDC) Sarajevo and Nansen
Coordination Board (NCB) Jajce express their gratitude to
Mr. Mevzudin Duranović, the Director of the House of
Culture Jajce, who provided premises in the House for the
realization of the activities and included them in the event
„September’s Nights“.
Mustafa Cero, NDC Sarajevo
17
KRALJEVO
Predrasude i stereotipi su koren sukoba!
Obeležavanje Međunarodnog dana mira deo je aktivnosti mreže
obrazovnih institucija koje se bave implementacijom obrazovanja
za mir u školama u okviru programa Nansen dijalog centara i
GPPAC Zapadni Balkan. Odlučili smo da se na Međunarodni dan
mira pozabavimo korenom problema: stereotipima i
diskriminacijom, koji su izvor svakog sukoba. Često se različitost
doživljava kao pretnja i na osnovu takvog razmišljanja nastaje
etiketiranje pojedinaca i grupa, koje služi kao opravdanje za
diskriminaciju, tj. nejednak tretman u društvu i uskraćivanje
prava.
Kroz radionicu decentracije učenici su bliži razumevanju
problema i uvažavanju drugih koji nisu lošiji zbog svoje
različitosti, već samo drugačiji. Razumevanje ljudi prema kojima
imamo predrasude i prevazilaženje tih predrasuda nužni su za
prevenciju konflikata i uspostavljanje mira.
Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' iz Kraljeva je i ove
godine obeležila Međunarodni dan mira, 21. septembar. U svečanoj
sali Poljoprivredno-hemijske škole organizovali smo radionicu u vidu
simulacije i diskusiju na temu prevazilaženja diskriminacije i
stereotipa kao osnove za uspostavljanja mira.
NIŠ
„Navijam za mir!“
Ove godine u OŠ „Učitelj Tasa“ u Nišu učenici i nastavnici
organizovali su niz aktivnosti kako bi obeležili Međunarodni dan
mira.
Nakon radionice sa učenicima organizovana je diskusija o
različitosti,
stereotipima,
predrasudama
i
praktičnim
aktivnostima koje će u školi poboljšati atmosferu i uspostaviti
mir.
Aleksandra Jovankin,
Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić''
Kao deo pripreme obeležavanja Međunarodnog dana mira
organizovane su kreativne radionice za učenike mlađih razreda uz
diskusiju o pitanjima šta za njih znači mir i kako bi oni doprineli
ostvarivanju mira. Na ovim kreativnim radionicama osmišljene su
mirovne zastavice na kojima su deca likovno predstavila svoju
viziju mira uz poruku „Ja navijam za mir! A ti?“.
Na školskom razglasu pročitan je kraći motivacioni tekst o tome
kako svako može da bude deo mirovnog procesa, a učenici su još
jednom pozvani da učestvuju na likovnom konkursu „Moj
doprinos miru“.
Na Međunaroni dan mira jedan broj učenika starijih razreda je, uz
prisustvo nastavnika i Jasmine Gejo, iz Školske uprave Niš,
prošetao sa mirovnim zastavicama i transparentom „Navijamo za
mir! A vi?“. Učenici i nastavnici su se nakon šetnje pozicionirali na
glavnom gradskom trgu gde su prolaznicima delili mirovne
zastavice i animirali ih pričom o važnosti individualnog zalaganja
za ostvarivanje mira. Na glavnom gradskom trgu učenici i
nastavnici su se sreli sa članovima udružena građana „Protekta“
koji su takođe obeležavali Međunarodni dan mira i nastavili
zajedno da promovišu mirovne vrednosti i nenasilno rešavanje
sukoba.
Učenici su bili zadovoljni uspešnom realizacijom akcije. Akcija je
bila prilika i za razgovor o građanskoj odgovornosti.
Milena Mladenović, OŠ “Učitelj Tasa”
18
KRALJEVO
Prejudices and Stereotypes are Root of Conflict
Agricultural-chemical school ''Dr Đorđe Radić'' in Kraljevo this year too
marked the International Day of Peace, 21 September. In the school's
conference hall they organised a workshop in a form of a role play and
a discussion on the topic of overcoming discrimination and
stereotypes as a basis of establishing peace. The marking of the
International Day of Peace is a part of the activities of a network of
educational institutions that implement peace education in schools
within the programme of Nansen Dialogue Centres and GPPAC
Western Balkans.
They decided that on the International Day of Peace they should
address the root of the problem – stereotypes and discrimination
which are a source of every conflict. Differences are often experienced
as a threat and on the basis of that feeling and understanding,
individuals and groups are labelled, which serves as a justification for
discrimination, i.e. unequal treatment in society and deprivation of
rights.
NIŠ
„I Cheer for Peace!“
This year, students and teachers in "Učitelj Tasa" Primary
School in Niš organised a series of activities to mark the
International Day of Peace.
In junior grades, prior to the week of marking the Day of Peace,
creative workshops were organised with discussions about
what peace meant to them and how they would contribute to
achieving peace. In these workshops, peace flags were created
on which children creatively presented their vision of peace
with a message "I Cheer for Peace! What about you?"
Through workshop on decentration the students were closer to
understanding problems and respecting others who are not less good
because of being different, they are just different. Understanding
people against whom we have prejudices and overcoming these
prejudices is necessary for conflict prevention and establishment of
peace.
After the workshop with students, there was a discussion about
differences, stereotypes, prejudices and practical activities that would
bring school a better atmosphere and establish peace.
Aleksandra Jovankin,
Agricultural – Chemical School ''Dr Đorđe Radić''
On school's P.A. they read a short motivational text about how each of
us could be a part of the peace process, and participants were once
again invited to take part in the arts competition called "My
Contribution to Peace".
On the International Day of Peace, a number of students from senior
grades, together with teachers and Jasmina Gejo, from the local
School Authority, had a walk with peace flags and a banner "We Cheer
for Peace! What About you?". After the walk, students and teachers
stopped at the main city square where they distributed peace flags to
passers by and entertained them with the story about individual
efforts to achieve peace. In the main square, students and teachers
met members of "Protekta" Association of Citizens who were also
marking the International Day of Peace. They continued together to
promote peace values and non-violent conflict resolution.
Students were satisfied that the activity was completed successfully.
The activity was also an opportunity to talk about civic responsibility.
Niš, 21.092012
Milena Mladenović, “Učitelj Tasa” Primary School
19
BEOGRAD
Dan mira u OŠ „Miroslav Antić“
BELGRADE
Peace Day in " Miroslav Antić" Primary School
I ovaj 21. septembar razlikovao se od ostalih dana. Učenici obe
smene dolazili su u školu noseći bele balone sa porukama mira
kojima su ukrasili ogradu škole. Na simboličan način želeli su da
skrenu pažnju na ovaj važan datum.
This 21 September was again different from other days. Students from
both shifts came to school carrying white balloons with messages of
peace with which they decorated the school fence. In a symbolic way,
they wanted to draw attention to this important date.
Pet minuta prvog časa u većini odeljenja razgovaralo se o
značaju mira i o njegovim simbolima. Tako su učenici prvog
razreda objašnjavali šta znači mir, kako ga oni doživljavaju i
shvataju, što je propraćeno i duhovitim komentarima. Učenici
drugog, trećeg i četvrtog razreda pravili su panoe sa
PORODICAMA REČI na temu MIR i tumačenjima. Petaci su
osmišljavali bedževe sa zastavicama drugih zemalja na kojima je
ispisana reč MIR na jeziku te države. Nosili su ih tog dana i
izazvali pažnju svojih drugara. Druga grupa petaka realizovala je
čas odeljenske zajednice na temu KAKO DOPRINOSIMO MIRU.
Produkte ove radionice izložili su u holu škole.
Učenici šestog i osmog razreda sa svojom nastavnicom ispisivali
su Poruke mira i delili ih sugrađanima u naselju. Na časovima
građanskog vaspitanja učenici su realizovali prvu radionicu na
temu RAZMENA MIŠLJENJA O MOGUĆNOSTIMA POMIRENJA.
Članovi recitatorske sekcije starijih razreda organizovali su Veče
besedništva na temu BESEDE O MIRU sa nastavnicom srpskog
jezika. Učenici, nastavnici i roditelji prisustvovali su autorskim
besedama učenika. Zidove škole ukrasili su i likovni radovi
učenika svih razreda. Svako odeljenje izabralo je
NAJMIROLJUBIVIJEG UČENIKA koji će u narednom periodu biti
uključen u aktivnosti u vezi sa promocijom nenasilne
komunikacije i prevencijom sukoba.
U holu škole postvaljena je Knjiga poruka o miru u koju gosti
škole upisuju svoje misli vezane za mir, toleranciju, slobodu...
Nakon upisivanja na poklon su dobili papirni cvet sa porukama
koje su pravili učenici sa veroučiteljicom.
In most grades, five minutes of the first class were dedicated to the
importance of peace and its symbols. The first-graders explained what
peace was, how they experienced and understood it, which was
accompanied by some humorous comments too. Second-, third- and
fourth-graders made billboards with FAMILIES OF WORDS on the topic
of PEACE and their interpretations. The fifth-graders created badges
with flags of other countries on which the word PEACE was written in
the language of that country. They wore them that day attracting the
attention of their fellow students. Another group of fifth-graders had a
grade community class dedicated to the topic HOW WE CONTRIBUTE
TO PEACE. The products from this workshop were exhibited in the
school lobby.
Sixth and eighth grade students, together with their teacher, wrote
messages of peace and handed them to their fellow citizens in the area
where they lived. In the Civic Education classes students realised the
first workshop on the topic EXCHANGING OPINIONS ABOUT
POSSIBILITIES OF RECONCILIATION. Members of the reciting section
from senior grades organised an Evening of oration to the topic
ORATIONS ABOUT PEACE with their Serbian Language teacher.
Teachers, students and parents attended students' orations. The walls
at the school were decorated with artworks by students from all
grades. Each class chose the MOST PEACEFUL STUDENT who would be
included in the activities related to the promotion of non-violent
communication and conflict prevention.
In the school lobby a Peace Message Book was put up where school
guests could write down their thoughts about peace, tolerance,
freedom... After writing down their thoughts they were given a paper
flower with messages created by students with their Religious
Education teacher.
Školski tim Obrazovanja za mir doneo je odluku da se od ove
godine Međunarodni dan mira obeležava na nivou cele škole
više dana, kako bi se u aktivnosti uključio veći broj učenika,
nastavnika i roditelja.
Iz knjige poruka: „Kada bi ljudi shvatili da je svako nečije dete,
drugačiji bi svet bio.“ (jedan roditelj)
Education for Peace School Team decided that starting from this year;
the International Day of Peace should be celebrated at the level of
whole school and for several days in order to include a larger number
of students, teachers and parents.
From the Message Book: "If people understood that everybody was
someone's child, the world would be a different place." (A parent)
Dragana Pejčić, OŠ „Miroslav Antić“, Beograd
Dragana Pejčić, "Miroslav Antić“ Primary School
20
Download

Međunarodnog dana mira 2012.