Predavanje sponzorisano od strane kompanije TAKEDA SRBIJA
Prof dr Miodrag Krstić
KCS, Klinika za gastroenterologiju, Beograd
Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
ACETILSALICILNA KISELINA
TAMNA STRANA MEDALJE
.
PRIČATI KARDIOLOZIMA DA ASA
NIJE DOBAR DEČKO
JE ISTO KAO REĆI SRBIMA
INTERNISTA – SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE
GASTROENTEROLOG
KARDIOLOG
INCIDENCA KRVARENJA IZ GIT-a 36172/ 100 000 godišnje
MORTALITET: 4,6-15%
INCIDENCA
Per 100 000
ukupno
87
25-39g
15
40-59g
48
60-79 g
230
80-104g
540
ASA - monoterapija
NAJČEŠĆI UZROK KRVARENJA
Rodrigues E,Gastroenterol 2007;132:498-500
Ostali lekovi
Rodrigues E,Gastroenterol 2007;132:498-500
ETIOLOGIJA KRVARENJA IZ
GORNJEG GIT-A




PROSPEKTIVNA STUDIJA
> 3000 pts
31.8% > 74 god..
Lekovi uzrok u 65% slučajeva starijih od 74:
1. ASA 29%
2. NSAID 10.2%
3. Vitamin K antagonist 22%
4. Antiagregaciona terapija 13%
5. PPI gastroprotekcija u samo 16%
PPI = proton-pump inhibitor
Nahon S et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2008;6:886-92
MORTALITET U GI KRVARENJU
MORTALITET 30 dana
Uspešnost endoskopske
hemostaze
Am J Gastroenterol 2013; 108:1449–1457
GI-KRVARENJE U SRBIJI
 7,500 000 stanovnika
 najmanje 8000 krvarenja godišnje
 Mortalitet u Srbiji: 13- 14%
 Više od 1000 smrtnih ishoda godišnje
 Svaki dan 3 osobe umru!!!
 Lekovi odgovorni za 65% krvarenja
 Lekovi ubiju 750 ljudi godišnje
ISTO KAO I SAOBRAĆAJNE NESREĆE
ASA - relativni rizik za krvarenje
RCT
Relativni rizik
95%CI
Cohort studies
(100mg-150mg)
2,1(1,6-2,7)
2,6(2,2-2,9)
Godišnja incidenca
0,4%
0,6%
Uvećanje
apsolutnog rizika
0,12%
0,37%
833
270
NNH :
Mc Quiad and Laine AJM2006;119:624
Sorensen et al. AJG 2000;95:2218
Prevalenca upotrebe ASA u maloj
dozi zavisi od godišta
STAROST
Sdrige Er et.al.Gut2009.58(Suppl II): A91
Incidenca ulkusa kod korisnika
ASA u maloj dozi
12-26 nedelja, dvostruko slepe, randomizovane studije
Incidenca GI ulkusa
20%
15%
10%
5%
0%
Lain (N=387)
Yeomans
(N=498)
Scheiman
(N=805)
Taha (N=200)
Gastro 2004;127:395; AJG 2008;103:2645; Gastro 2009;136(Suppl 1)
OBLIK ASA NE UTIČE NA RIZIK KRVARENJA
ASA – Faktori rizika za krvarenje




Ulkusna anamneza
Prethodno krvarenje
Antiagregaciona ili antikoagulantna ili NSAIL th
Najmanje 2 od 3:
starost preko 60g
Dispepsia
GERB
Bhat, Circulation 2008;118:1894
ASA – Faktori rizika za krvarenje
sistematska revija
Faktori rizika
R.R. or O.R (95% CI)
Ulkusna anamneza
O.R.s 3,1-6,5
Postojeća H.Pylori infekcija
O.R.s 4,69 (2,2-10,1)
Kalcijumski antagonisti
O.R.s 2,53
Klopidogrel (NNH =160-180)
R.R. 1,90 (1,12-3,22)
Uvećanje doze ASA
R.R. 1,8
Anamneza dispepsije
R.R. 1,77
Kuipers EJ et al, DDW 2011
Koliko bolesnika, koji uzimaju NSAIL,
primaju i ASA?
40
35
30
Pušenje i
gastrointestinalni
problemi su najčešći
činioci rizika.
25
35.7
U 2006. je porasla učestalost
uzimanja kortikosteroida.
29.6
23.5
23.0
18.5
20
16.0
13.9
15
10
8.3
8.6
8.5
8.4
6.1
5
0
2005
2006
Lecenje kortikosteroidima
lecenje antikoagulansima
Redovno uzimanje salicilata
GI problemi
Alkoholizam
Pusenje
Izvor: Ukupan broj bolesnika sa činiocima rizika , n = 4629 (2005.); n = 3180 (2006.)
ASA+NSAIL ili STEROIDI
 Ibuprofen, indometacin negiraju




kardioprotektivno delovanje ASAaspirina
Diklofenak i Movalis – ne ometaju antiagregaciono dejstvo aspirina
Istovremena primena selektivnih COX-2
inhibitora i aspirina mora biti obazriva.
ASA + NSAIL= 2,63 RR
ASA + STEROIDI = 4,45 RR
1. Catella-Lawson F, et al. N Engl J Med. 2001;345:1809-17.
2. Konstantinopoulos PA, Lehmann DF. J Clin Pharmacol. 2005;45:742-50.
ASA Gastroprotekcija u realnom životu
 71% korisnika ima najmanje 1 faktor rizika za
krvarenje
 44% onih koji su prethodno krvarili ne prima PPI
 Samo 23% sa multiplim faktorima rizika prima PPI
Targownik LE et al, Aliment Pharmacol Ther 2008;28:88-96
Privrženost gastroprotekciji
i rizik za GI krvarenje
1,89
1,30
1,0
Gut 2011;60:1650e1659.doi:10.1136/gut.2011.239848
GASTROPRTOEKCIJA STALNO
ASA GASTROPATIJA
Douthwaite AH et al, Lancet 1938;2:12225
ASA enteropatija
Leung W et al, Lancet 2007;369:614
ASA I Ca kolona
Rothwell,Lancet, October 22, 2010 DOI:10.1016/S0140-6736(10)61543-7
ASA snižava 20-godišnji rizik za Ca kolona
u desnom kolonu (HR 0,45),
ali ne u distalnom 1,10)
desni kolon
levi kolon
Rothwell,Lancet, October 22, 2010 DOI:10.1016/S0140-6736(10)61543-7
BENEFIT SE UVEĆAVA SA DUŽINOM DAVANJA
Rothwell,Lancet, October 22, 2010 DOI:10.1016/S0140-6736(10)61543-7
NEMA POVEĆANJA PREVENCIJE SA
DOZOM VEĆOM OD 75 mg NA DAN
Rothwell,Lancet, October 22, 2010 DOI:10.1016/S0140-6736(10)61543-7
PORUKE ZA PONETI
 INCIDENCA GI KRVARENJA JE VISOKA
 MORTALITET JE I DALJE OKO 10%
 ASA U MALOJ DOZI NAJČEŠĆI UZROK
 FAKTORI RIZIKA SE MORAJU ZNATI I
RAČUNATI KOD SVAKOG PACIJENTA
 ISTOVREMENO DAVANJE VIŠE
ULCEROGENIH LEKOVA JE ČESTO
 GASTROPROTEKCIJA ZNAČAJNO
SMANJUJE RIZIK OD KRVARENJA
 ASA SMANJUJE INCIDENCU CA DESNOG
KOLONA
Download

Acetilsalicilna kiselina