2014-2019
2013
– 2018
STRATEJİK PLAN
STRATEJİK
PLAN
İÇİNDEKİLER
1- SWOT Analizleri
2- Stratejik Plan
I.
Öğrenci Alımı & Kayıt
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
II. Öğretim Kadrosu
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
III. Akademik ve Destek Programlar
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
IV. Pazarlama ve Geliştirme
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
V. IT – Bilişim Teknolojileri
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
 Performans Göstergeleri
VI. Fiziki Şartlar
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
VII. Finans
 Hedef Cümlesi
 Stratejiler
 Aksiyon Planları / Etkinlikler
3- Bütçe 2014 – 2019
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
 Kurumsal bir yapıya sahip olmak
 TAC’ye girmeye hak kazanan öğrenci sayısı
 Bölgedeki en güçlü ve yoğun İngilizce programı
 Güçlü ve zengin akademik program
 Her sınıf seviyesinde yabancı öğretmen bulunması
 Teknolojik donanıma sahip kütüphane ve medya
merkezi
 Split dersler
 A-4 yeni kampüs fiziki şartları
 Güçlü toplum hizmeti programı
 Mind Lab programı
 Yaratıcı drama, satranç dersleri
 Öğretmenlere sunulan uluslararası ve ulusal hizmet içi
eğitim fırsatları
 Kendine güvenen, araştıran, lider öğrenciler
 Bölgede CIS Akreditasyonuna sahip tek okul
 Bölgede gerçekleşen seminer ve konferanslara ev
sahipliği yapmak
 Güçlü rehberlik programı
ZAYIF YÖNLER
 Lokasyon nedeniyle özellikle Anasınıfı-1. sınıf
öğrencilerin gönderilmemesi
 KET,PET ve SBS ortalamalarımızın diğer okullarımıza göre
düşük olması
 5-8. Sınıflarımızın fiziki şartları
 Kampüsün dağınık olması
 Taşımacılık hizmeti
 Yabancı öğretmenlerin uzun süre kalmaması
 TAC imajının SEV üzerindeki olumsuz etkisi
 Lokasyondan kaynaklı kalifiye öğretmen bulma sıkıntısı
 Okul ücretinin yüksek olması
FIRSATLAR

Kurumsal Prestij
 Vakıf tarafından sağlanan süpervizyon fırsatları
 TAC ile aynı kampüsü paylaşmak
 Teknoloji ve donanım açısından zengin bir okul olmak
 Zengin sosyal ve kültürel proje ve faaliyetler yürütmek
TEHDİTLER
 Bölgedeki diğer anaokulu ücretlerinin çok düşük
olması
 Bölgede rakiplerimizin artması, zincir okulların
açılması(Bahçeşehir, Doğa)
 Bölgedeki diğer okullarla karşılaştırıldığında kampüs
fiziki koşulların yetersizliği(Yüzme havuzu, tenis kortu
v.b)
 Liseye geçişin sınavla olması
2013-2018 STRATEJİK PLAN
Ana Başlık 1: Öğrenci Alımı & Kayıt
HEDEF CÜMLE: Kayıt prosedürlerimizden ödün vermeden Anasınıfı öğrenci sayısını artırmak ve diğer sınıf seviyelerinde
kontenjanı tamamlamak.
Stratejiler
Strateji 1: Anasınıfı ve 1.sınıf yeni kayıt öğrenci sayısını artırmak.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
1.1.1 Adana ve Mersin’de ‘Open
House ve Lansman’ toplantıları
düzenlenecektir
20132018
1.1.2 Çevre anaokulu öğrencilerini
TSEV etkinliklerine davet ederek
okulumuzu etkin tanıtmak.
1.1.3 Adana ve Mersin’deki
anaokulları ziyaret edilecek ve veli
tanıtım toplantıları düzenlenecek.
Kontrol Noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Ek Masraf
F*
Okul İdaresi, Okul
Kurumsal iletişim,
Okul Aile Birliği
C
20132018
1.dönem sonu
2.dönem
(Şubat/Mart
ayları)
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul İdaresi ve Okul
Kurumsal iletişim
C
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul İdaresi ve Okul
Kurumsal iletişim
C
Durum
C*
M*
Strateji 2: Tarsus SEV’de öğrenme ortamını değerlendirmek için yıllık anket geliştirilecektir.
Aksiyon/Etkinlik
1.2.1 Öğrenci, öğretmen, veli ve
diğer okul paydaşlarına uygulanan
anketler gözden geçirilip,
güncellenecektir.
1.2.2 Anket sonuçları analiz
edilerek, paydaşlarla paylaşılacak,
gerekli güncelleme yapılacak.
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
M
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul İdaresi, Okul
Kurumsal iletişim,
Okul Aile Birliği
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi ve Okul
Kurumsal iletişim
X
Strateji 3: Okula olan ilgiyi kurumsal iletişim stratejileri ile canlı tutmak, her yıl anasınıfına 40 öğrenci almaya devam etmek
Aksiyon/Etkinlik
1.3.1 Okulun akademik ve sosyal
başarılarını kurumsal iletişim
aracılığıyla ve etkinliklerimizle
bölgede paylaşmak
Süre
20132018
Kontrol Noktaları
Her yıl Sene
başında kurumsal
iletişim ve tanıtım
planı oluşturmak
* F: Finished, C: Continued, M: Modified
Sorumlu Takım
Kurumsal iletişim
yöneticisi ve idare
Ortalama Ek
Masraf
Yıllık tanıtım
faaliyetleri,
dergi, broşür
vb.tanıtım
materyalleri
F
Durum
C
M
X
Strateji 4: Değişen duruma ve ihtiyaçlara bağlı olarak, eğitim öğretim programı ve fiziki koşullarda gerekli düzenleme ve
değişiklikleri yapmak
Aksiyon/Etkinlik
1.4.1 Eğitim standartımızı
yükseltmek ve korumak için
öğretim programında ve kadroda
gerekli düzenlemeleri yapmak
1.4.2.Öğrenci sayısına ve ihtiyaçlara
bağlı olarak gerekli fiziksel
düzenlemeleri planlamak
Süre
Kontrol
noktaları
Sorumlu
Takım
Ortalama
Masraf
Finansman
Kaynağı
Durum
20132018
Her yıl Haziran
ayı
Okul
İdaresi
Okul Bütçesi
X
20132018
Yıllık
Okul
İdaresi
Okul Bütçesi
X
F
C
M
Ana Başlık 2: Öğretim Kadrosu
HEDEF CÜMLE: Çalışanların okula olan bağlılığını artırmak için takım ruhunu geliştirmek ve güçlü bir profesyonel gelişim ortamı
oluşturmak.
Strateji 1: Yabancı öğretmenlerin en az iki yıllık kontratlarını tamamlaması, tekrar yenilemesi için özendirerek kadronun en az %
50’sini oluşturmak
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
2.1.1. Yabancı öğretmen alımları
için fuarlara katılmaya devam
etmek ve okul tanıtımını aktif
yapmak
20132018
Şubat-Mayıs
Okul Müdürü
X
2.1.2 Sürekliliği artırmak adına
öğretmenlere kampüs içi ve dışı
sosyal etkinlikler düzenlemek
2.1.3 Kampüs hayatını daha zengin
hale getirmek için fiziki ve sosyal
koşulları iyileştirmek
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi ve Okul
Kurumsal iletişim
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi ve Okul
Kurumsal iletişim
Lojman
giderleri
M
X
Strateji 2: Öğretim kadrosu yeni yöntem ve stratejiler konusunda eğitilecektir.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
2.2.1 Öğretmen değerlendirme
sistemi, öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine rehberlik edecek
şekilde gözden geçirilecektir.
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul İdaresi, Okul
Kurumsal iletişim,
Rehberlik servisi
X
2.2.2 Hizmet içi eğitim
çalışmalarına devam edilecektir.
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Vakıf ve Okul İdaresi ,
Rehberlik Servisi
2.2.3 Vakıf çatısı altında almakta
olduğumuz süpervizyon
çalışmalarının devam etmesi
2.2.4 Alınan hizmet içi eğitimlerin
tüm okul toplumuyla paylaşılması
ve sınıfa yansımalarının
denetlenmesi
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Vakıf ve Okul İdaresi
X
20132018
Yıl boyu
Okul İdaresi
X
PD Bütçesi
X
Strateji 3: Öğretim kadrosunun kuruma bağlılığını arttırmak için takım ruhunu güçlendirecek sosyal ortamlar yaratmak.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Durum
M
Masraf
2.3.1 Öğretmenlerin etkin iletişim
kurabilmeleri için okul içi düzenli
paylaşım toplantıları yapmak.
2.3.2 Okul dışı sosyal etkinliklerle
takım ruhunu güçlendirmek.
2.3.3 Öğretmenlerin akademik ve
sosyal çalışmalarını düzenli
geribildirimlerle teşvik etmek.
2.3.4 Kuruma yeni gelen
öğretmenlere mentor atamak ve yıl
boyunca yeni öğretmenlerin
mentorları ile çalışmalarını
sağlamak
F
C
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi
Kurumsal İletişim
X
20132018
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi
Kurumsal İletişim
Okul İdaresi
Kurumsal İletişim
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi
X
M
X
Strateji 4: Alanlarında güçlü ve yetkin öğretmenleri işe almak ve bu özelliklere sahip öğretmenlerin kurumda uzun süre
kalmalarını sağlamak
Aksiyon/Etkinlik
2.4.1 Türk öğretmenlerin maaş
skalasında düzenleme ve
iyileştirme yapmak
2.4.2 Öğretmen çocukları için burs
oranını artırmak
2.4.3 Öğretmenlerin kurumda
geçirdikleri çalışma yılları için artı
değer sağlayacak bir sistem
oluşturmak
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
20132018
Bütçe dönemi
SEV Vakfı
X
20132018
20132018
Haziran ayı
SEV Vakfı
X
Okul İdaresi
SEV Vakfı
X
M
Ana Başlık 3: Akademik ve Destek Programlar
HEDEF CÜMLE: Öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumuna yerleşmelerini sağlamak ve onları geleceğe daha güvenli hazırlamak,
akademik başarılarını artırmak.
Strateji 1: Okul misyon ve vizyonunda belirtilen hedefler doğrultusunda MEB müfredatını zenginleştirecek akademik programlar
uygulamak.
Aksiyon/Etkinlik
3.1.1 Akademik koordinasyon
toplantılarında zümrelerle
müfredat değerlendirmesi
yapılacaktır. Müfredat belirli
aralıklarla revize edilecektir.
3.1.2 Disiplinlerarası koordinasyon
paylaşım toplantıları devam
ettirilecektir
3.1.3 KET ve PET sınav puan
ortalamalarını yükseltmek için ek
çalışmalar yapılacak.
3.1.4 SBS ortalamasını yükseltmek
ve öğrencilere destek olmak amaçlı
etüt programları sıklaştırılacak.
Süre
Kontrol Noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama Ek
Masraf
F
Durum
C
M
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi
Akademik
Koordinatörler
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Okul İdaresi
Akademik
Koordinatörler
Okul İdaresi
Akademik
Koordinatörler
Okul İdaresi
Akademik
Koordinatörler
X
X
Strateji 2: Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini dengelenmesi için sanat, müzik ve spor alanlarında
başarılarını sürekli kılmak.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol Noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama Ek
Durum
Masraf
3.2.1 Öğrencilerimizin her yıl en az
iki tane sosyal kültürel faaliyete
katılmasını sağlamak
3.2.2 Öğrencilerimizin okul dışında
gösterdikleri başarıları okulda
ödüllendirmeye devam etmek.
3.2.3 Spor takımlarımızın sayısını ve
başarılarını artırmak
F
C
20132018
Yıl boyu
Okul İdaresi, Rehberli
servisi
X
20132018
Yıl boyu
Okul İdaresi,
Rehberlik Servisi
X
20132018
Yıl boyu
M
Strateji 3: Akademik başarıyı arttırmak için çalışmalar yapmak.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol Noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama Ek
Masraf
F
Durum
C
M
3.3.1 Öğrencilerin öğrenme
performanslarını tespit etmek
amacı ile tarama testleri uygulamak
20132018
Ekim
Şubat
Mayıs
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
Rehberlik Birimi
X
3.3.2 Tarama testlerine göre sınıf
ve bireysel öğrenme
performanslarını tespit etmek.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
Rehberlik Birimi
X
3.3.3 Gelişmesi gereken öğrenme
alanlarını akademik çalışmalar ve
ders dışı etkinlikler ile desteklemek,
özel programlar uygulamak.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
Rehberlik Birimi
X
3.3.4 Nöropsikolojik okul modeline
göre, öğrencilerin planlama
becerilerini geliştirecek ders
içeriklerinin hazırlanmasını ve
uygulamasını sağlamak.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
Rehberlik Birimi
Bu konuda
PD ye ihtiyaç
vardır.
X
Strateji 4: Orta öğretime geçiş sisteminde mezunlarımızın %70’nin kardeş okulumuz Amerikan Kolejine yerleşme başarısını
korumak.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol Noktaları
Sorumlu Takım
3.4.1 Deneme sınavı analizleri,
ölçme değerlendirme çalışmaları ile
akademik başarıyı takip etmek.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
3.4.2 Ortaokulda etüt ve destek
programlarına devam etmek.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
3.4.3 Öğrencilere sınava hazırlık,
çalışma alışkanlıkları, kaygı baş
etme vb. gibi konularda rehberlik
etmek.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
Rehberlik birimi
Ortalama Ek
Masraf
Ölçmedeğerlendir
me uzmanı
ihtiyacı
F
Durum
C
M
X
X
Oktay Aydın,
Cihat Şener
gibi
konuşmacıla
r tekrar
davet
edilebilir
X
3.4.4 Öğretmenlerimiz tarafından
hazırlanan genel sınavlar ile başarı
değerlendirmesi yapmak.
20132018
Yıl boyu
Okul idaresi
Akademik
koordinatörler
X
Ana Başlık 4: Pazarlama ve Geliştirme
HEDEF CÜMLE: Özel Tarsus Sev İlk ve Orta Okulu, kendisini hem mevcuttaki velisine, hem potansiyel veliye iyi tanıtmak ve
pozitif, yapıcı ilişkiler kurmak ve iletişim kanallarını açık tutmak için yaklaşımlar geliştirecektir.
Strateji 1: Mevcut velimiz ile, “vakıf-okul-veli” arasındaki bağı güçlendirmek.
Aksiyon/Etkinlik
4.1.1 Veli-okul arasındaki iletişimi
güçlendirmek için düzenli olarak
toplantı ve sosyal aktiviteler
düzenlemek.
4.1.2 Okulumuzun geleceğe yönelik
eylem planlarını düzenli olarak veli
ile paylaşmak. (Veli
toplantıları,bülten, web, facebook,
e-mail, seminer ve duyurular)
Süre
Kontrol Noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama Ek
Masraf
F
Durum
C
M
20142018
Tüm sene içine
yayılabilir
Vakıf ve Okul
Kurumsal iletişim,
Okul Aile Birliği
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Vakıf ve Okul İdaresi
ve Okul
Kurumsal iletişim
X
Strateji 2: Potansiyel veli grubuna kurumumuzu en iyi şekilde tanıtmak ve okulumuzun geleceğe ait planları ile iligli
bilgilendirmek.
Aksiyon/Etkinlik
4.2.1 Potansiyel veli gurubuna web
sayfamız, basılı görsel malzemeler
ve tanıtım günleri aracılığıyla
okulumuzun tanıtımı
4.2.2 Görsel ve basılı medyada
okulumuzun gerçekleştirdiği ve
katıldığı aktivitelerin duyurulması
4.2.3 Kampüs içi ve dışında
düzenlenen, sosyal aktiviteler ile
okul tanıtımının güçlendirilmesi
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul
Kurumsal iletişim
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir.
Vakıf ve Okul
Kurumsal iletişim
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Vakıf ve Okul idaresi
ve Kurumsal iletişim
X
M
Strateji 3: Öğretmen, Veli ve İdarenin bir araya getirilerek aralarındaki bağı güçlendirmek.
Aksiyon/Etkinlik
4.3.1 Öğretmen-Veli-İdare
arasındaki bağları güçlü tutmak ve
aidiyet duygularını geliştirmek için
çeşitli sosyal aktivitelerin
düzenlenmesi
(SEV şenliği,
veli etkileşim toplantıları gibi)
Süre
20132018
Kontrol noktaları
Tüm sene içine
yayılabilir
Sorumlu Takım
Okul İdaresi ve Okul
Kurumsal iletişim
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
X
M
Ana Başlık 5: Bilişim Teknolojileri
HEDEF CÜMLE: Öğrenmeyi artırmak ve öğrenme ortamını desteklemek için IT uygulamalarının kullanımını artırmak.
Strateji 1: Öğrencinin öğrenme düzeyini artıracak Bilgi Teknolojisi uygulamaları belirlenerek, ilgili donanım ve yazılım
malzemeleri, öğretmen eğitimi ve desteği ile birlikte öğretimle bütünleştirilecektir.
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
5.1.1 İhtiyaca göre;
-Donanım/yazılım alım ve/veya
kiralaması yapılacak
-Mevcut ve yeni yazılımları
destekleyici eğitimler verilecektir
-Yazılım versiyonları güncel
tutulacaktır.
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul IT Manager
&
Vakıf IT
Coordinator,Okul
idaresi
X
5.1.2 Kütüphanelerde öğrencilere
tablet-pc kullanımı
20132014
Yıl boyu
Okul idaresi
IT Ekibi
X
M
Strateji 2: Teknoloji yardımıyla müfredatlar arası, disiplinler arası düşünme desteklenecektir.
Aksiyon/Etkinlik
5.2.1 SharePoint sisteminde bilgi
paylaşımı daha etkin kullanılacaktır
(Anketler, Listeler, Doküman
kütüphaneleri, Formlar
oluşturulacaktır)
5.2.2 Tüm öğrenci – veli öğretmenler tarafından K12NET
sisteminin daha etkin
kullanılacaktır ve ihtiyaca göre
güncelleme yapılacaktır
Süre
Kontrol noktaları
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul IT Dpt
Okul İdaresi, Okul
Kurumsal İletişim
X
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Okul IT Dpt Okul
İdaresi
X
M
Strateji 3: Teknolojinin yeni formlarının uygulanması araştırılıp, keşfedilecektir
Aksiyon/Etkinlik
Süre
Kontrol noktaları
5.3.1 Eğitim Teknolojileri Fuarları
takip edip bu tür etkinliklere katılım
sağlanacaktır
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
5.3.2 Yazılı materyal ve
dokümanlarla güncel teknolojilerin
takibi yapılacaktır
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
5.3.3 Kullanılmakta olan IT
ürünlerine ait eğitim, toplantı ve
seminerlere katılınacaktır(Hp
Access Point, k12net, technoSEV,
checkpoint vs.)
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Sorumlu Takım
Okul IT Dpt
&
Vakıf IT
Koordinator
Okul IT Dpt
&
Vakıf IT
Koordinator
Okul IT Dpt
&
Vakıf IT
Koordinator
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
X
X
X
M
Ana Başlık 6: Fiziki Şartlar
HEDEF CÜMLE: Fiziki koşulların öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak eğitim olanakları sunmak.
Strateji 1: Okul felsefesinin ve öğretim programının hedeflerin destekleyici mekanların oluşturulması
Aksiyon/Etkinlik
6.1.1 Komite oluşturarak
en az senede iki toplantı yapmak ve
geribildirimlere dayanarak iş planı
geliştirmek
Süre
20132018
Kontrol
noktaları
Sorumlu
Takım
Tüm sene
içine
yayılabilir
Okul İdaresi
Mali İşler
Departmanı
Ortalama
Masraf
Finansman
Kaynağı
Durum
F
SEV
C
M
X
Strateji 2: Öğrenci mevcudunu karşılayacak ve güvenliğini sağlayacak fiziki koşulların sağlanması
Aksiyon/Etkinlik
6.2.1 Yeni bina spor salonu,
oditoryum ve yemekhanenin
yapılması
Süre
20132018
Kontrol
noktaları
Sorumlu
Takım
Tüm sene
içine
yayılabilir
Okul İdaresi
ve
Hizmet
Şirketi
Ortalama
Masraf
Finansman
Kaynağı
Durum
F
SEV
C
M
X
Strateji 3: Tüm inşaat / yenileme projelerini , eğitim ve program hedeflerine göre düzenlemek.
Aksiyon/Etkinlik
6.3.1 Vakıf inşaat sorumluları ile
Okul İdarecilerini senede en az bir
kere bir araya getirmek
6.3.2 Okul İdarecileri ve Okul Aile
Birliği tarafından her yarı yılda
birer kere olmak üzere anket
yapmak ve neticesine göre rapor is
planı
Süre
Kontrol noktaları
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
20132018
Tüm sene içine
yayılabilir
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
Okul İdaresi
ve
Mali İşler Bölümü
Okul İdaresi
ve
Mali İşler Bölümü
C
M
X
X
Ana Başlık 7: Finans
HEDEF CÜMLE: Eğitim standartalrımızı, öğrenci mevcudumuzu koruyarak ve kademeli olarak büyümeye devam ederek
finansal olarak artı bütçeye geçmek.
Stratejiler:
Strateji 1: Bütçe açıklarını önlemek ve finansal açıdan kendine yeterliliğin sağlanmasına yönelik planlar geliştirilecektir
Aksiyon/Etkinlik
7.1.1 Okul ihtiyaçlarının onaylanan
bütçe çerçevesinde kalmasının
sağlanması ayrıca tahsilatların
takibi ve nakit akışının düzenli
kontrolünün sağlanması
Süre
20132018
Kontrol noktaları
Tüm sene içine
yayılabilir
Sorumlu Takım
Okul
Mali ve İdari İşler
Departmanı
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
X
M
Strateji 2 : Finansal kaynakların program hedeflerini desteklemek için yeterli olduğundan emin olmak
Aksiyon/Etkinlik
7.2.1 Yıllık bütçe çalışmasının
zamanında tamamlanması
Süre
20132018
Kontrol noktaları
Her eğitim yılını
Ekim ayı sonu
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
Okul ve Mali ve İdari
İşler Departmanı
C
M
X
Strateji 3: Çalışanları bütçe disiplinine sadık kalma amaçlı bilinçlendirmek
Aksiyon/Etkinlik
7.3.1 Onaylanan bütçede yer alan,
departmanlara tahsis edilen
kaynakların her ay düzenli bir
şekilde kontrolü ve tüm
departmanlara geri bildirimin
yapılması
Süre
20132018
Kontrol noktaları
Tüm sene içine
yayılabilir
Sorumlu Takım
Ortalama
Masraf
Durum
F
Okul ve Mali ve İdari
İşler Departmanı
C
M
X
Strateji 4: Adana ve Mersin’de anaokulu veya ilkokul açılması ile ilgili gereken finansal yatırım araştırmasının yapılması lgili
fizibilite çalışmalarının hazırlanması
Aksiyon/Etkinlik
7.4.1 Adana veya Mersin’de A-4
seviyesinde ilkokul veya anaokulu
açılması ile ilgili fizibilite
çalışmalarının hazırlanması
Süre
2013
Aralık2014
Ocak,
Şubat
Kontrol noktaları
Tüm sene içine
yayılabilir
Sorumlu Takım
Okul ve Mali ve İdari
İşler Departmanı
Ortalama
Masraf
Durum
F
C
X
M
ÖZEL TARSUS SEV İLKÖĞRETİM OKULU
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Rev. Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
2018-2019
Budget
Tuition-Pre-School
19.352
12.000
-38,0%
12.900
7,5%
13.803
7,0%
14.769
7,0%
15.803
Tuition-1-8.gr
19.352
20.900
8,0%
22.467
7,5%
24.040
7,0%
25.723
7,0%
27.524
636
636
636
636
636
19
60
60
60
60
60
391
390
408
431
461
474
Capacity
Students-Pre-School
Students- 1-8.gr
TOTAL STUDENTS
Capacity Utilization Rate
TR Teachers
410
64,5%
450
468
70,8%
73,6%
491
77,2%
636
521
534
81,9%
84,0%
49
46
48
50
54
56
P/T TR Teachers
3
3
3
3
3
3
FR Teachers
9
8
8
9
9
P/T FR Teachers
-
Inst. Support Staff
P/T Inst. Support Staff
8
-
Boarding Staff
-
8
3
P/T Admin Staff
8
-
Admin Staff
B&G Staff
-
8
3
-
3
-
-
8
3
-
8
3
-
9
-
3
-
-
-
-
-
4
4
3
3
3
3
25
25
25
25
25
25
7.934.259
8.870.999
12%
9.940.739
12%
11.189.516
13%
12.744.473
14%
13.994.394
Discounts
(105.824)
(118.318)
12%
(132.586)
12%
(149.242)
13%
(169.981)
14%
(186.652)
Scholarships
(383.025)
(428.246)
12%
(479.888)
12%
(540.173)
13%
(615.238)
14%
B&G Contractors
Tuition Fees
Boarding Charges
Late Payment Charges
Total Income - Education
7.445.409
8.324.435
TR Faculty Salaries
(3.386.108)
FR Faculty Salaries
(1.439.486)
Educ. Support Salaries
9.328.265
(3.439.749)
2%
(3.853.424)
12%
(4.289.757)
11%
(4.946.547)
15%
(5.483.537)
(1.381.907)
-4%
(1.485.550)
7,5%
(1.788.230)
20%
(1.913.406)
7%
(2.047.345)
(396.999)
(428.759)
8%
(460.916)
7,5%
(493.180)
7%
(527.703)
7%
(564.642)
Cost of Benefits
(217.039)
(206.429)
-5%
(219.847)
6,5%
(262.167)
19%
(277.897)
6%
(294.571)
Severance Payments (actual)
(133.530)
(73.558)
-45%
Severance Payments (reserve)
(78.265)
(233.961)
199%
Total Salaries-Education
12%
-
10.500.102
13%
-
11.959.254
14%
(675.578)
12%
-
13.132.164
-
(292.831)
25%
(330.409)
13%
(373.042)
13%
(436.813)
(5.651.428)
(5.764.362)
2%
(6.312.567)
10%
(7.163.743)
13%
(8.038.596)
12%
(8.826.908)
Professional Development
(87.000)
(86.670)
0%
(95.722)
10%
(106.901)
12%
(120.997)
13%
(132.329)
Recruitment
(36.358)
(34.904)
-4%
(37.522)
7,5%
(45.167)
20%
(48.329)
7%
(51.712)
Lunch & Food Expenses - Staff
(94.448)
(95.201)
1%
(104.508)
10%
(115.739)
11%
(129.694)
12%
(141.191)
(123.011)
(144.463)
17%
(160.008)
11%
(177.944)
11%
(200.145)
12%
(217.447)
Lunch & Food Expenses - Students
Boarding Expenses (incl. Salaries)
-
Educational Materials
(188.835)
(201.537)
7%
(224.543)
11%
(251.433)
12%
(285.070)
13%
(310.696)
Books
(273.431)
(291.823)
7%
(325.136)
11%
(364.072)
12%
(412.779)
13%
(449.884)
IT Expenses
(104.031)
(111.314)
7%
(118.549)
6,5%
(125.662)
6%
(133.202)
6%
(141.194)
(87.414)
(93.294)
7%
(103.944)
11%
(116.391)
12%
(131.962)
13%
(143.825)
(272.686)
(291.028)
7%
(324.250)
11%
(363.080)
12%
(411.654)
13%
(448.658)
(1.267.215)
(1.350.233)
7%
(1.494.181)
11%
(1.666.389)
12%
(1.873.831)
12%
(2.036.935)
1.209.840
130%
1.521.517
26%
1.669.970
10%
2.046.828
23%
2.268.321
Social Activities
Other Educational Expenses
Total Expenses-Education
Gross Profit-Education
526.766
Admin. Salaries
(139.095)
(150.223)
8%
(161.490)
7,5%
7%
7%
(197.832)
-
-
Severance Payments (reserve)
(7.578)
(15.117)
99%
(14.103)
-7%
(15.434)
9%
(17.189)
11%
(19.110)
Consultancy-audit expenses
(50.410)
(53.939)
7%
(57.445)
6,5%
(60.891)
6%
(64.545)
6%
(68.418)
Bank Commısion expenses
(25.000)
(26.750)
7%
(28.489)
6,5%
(30.198)
6%
(32.010)
6%
(33.931)
Other Admin. Expenses
(146.492)
(156.746)
7%
(166.935)
6,5%
(176.951)
6%
(187.568)
6%
(198.822)
Corporate Communications Expences
(150.000)
(160.500)
7%
(170.933)
6,5%
(181.188)
6%
(192.060)
6%
(203.583)
(4.977)
(5.326)
7%
(5.672)
6,5%
(6.012)
6%
(6.373)
6%
(6.755)
(523.552)
(568.601)
9%
(605.065)
(643.469)
6%
(684.634)
6%
(728.451)
(221.652)
(239.384)
8%
(206.513)
7%
(220.969)
7%
(236.437)
Total Expenses-Admin.
B&G Salaries
-
-
Severance Payments (reserve)
(12.614)
6.773
Utilities
(209.955)
(224.652)
7%
(239.254)
Other B&G Expenses
(118.838)
(127.157)
7%
(135.422)
Security Expenses
(222.290)
(237.850)
7%
Cleaning & Gard. Ex.
(341.941)
(365.876)
(50.338)
Total Expenses-B&G, etc.
Depreciation Expenses
6%
(193.003) -19,4%
Severance Payments (actual)
Lunch & Food Expenses
-
(184.890)
Severance Payments (actual)
Lunch & Food Expenses
-
(172.794)
-154%
(3.511)
-
-152%
-
-
-
(3.849)
10%
(4.300)
12%
(4.796)
6,5%
(253.609)
6%
(268.826)
6%
(284.956)
6,5%
(143.547)
6%
(152.160)
6%
(161.290)
(253.311)
6,5%
(268.509)
6%
(284.620)
6%
(301.697)
7%
(389.658)
6,5%
(413.038)
6%
(437.820)
6%
(464.089)
(53.862)
7%
(55.385)
2,8%
(58.708)
6%
(62.230)
6%
(65.964)
(1.177.627)
(1.242.007)
5%
(1.269.544)
(1.347.773)
6%
(1.430.926)
6%
(1.519.229)
(818.200)
(841.792)
3%
(879.932)
4,5%
(876.240)
0%
(902.331)
3%
(312.772)
2%
Other Expenses
Other Income
45.615
48.808
Operational Income/ (Loss)
(1.946.997)
(1.393.751)
Campus Utilization Charges
(385.915)
31.227
Financial Income
Total Income/ (Loss)
(2.301.686)
51.981
6,5%
55.100
6%
58.406
-28%
(1.181.043)
-15%
(1.142.413)
-3%
(912.657)
(538.988)
40%
(574.022)
6,5%
(608.463)
6%
22.088
-29%
18.543
-16%
17.857
-4%
(1.910.651)
7%
-17%
(1.736.522)
-9%
(1.733.019)
0%
6%
61.910
-20%
(230.220)
(644.971)
6%
(683.670)
14.030
-21%
(1.543.599)
-11%
2.764
(911.125)
Download

2014-2019 STRATEJİK PLAN - Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu