2011
Udruženje LigaVeterana Beograda ULVEB [PROPOZICIJE] Za takmičenje u Udruženju liga veterana Beograda na teritoriji FS Beograda
Sadržaj:
I OSNOVNE ODREDBE ............................................................................................ 3 II SISTEM TAKMIČENJA, KALENDAR I RASPORED UTAKMICA ................................ 5 III ODREĐIVANJE TERENA, SUDIJA I POČETKA UTAKMICE....................................... 6 IV ORGANIZACIJA UTAKMICA .................................................................................. 7 V ODLAGANJE UTAKMICA ....................................................................................... 8 VI PRAVO NASTUPA I REGISTRACIJA IGRAČA ........................................................ 10 VII UTVRĐIVANJE IDENTITETA IGRAČA ................................................................... 13 VIII TRAJANJE UTAKMICE I ZAMENA IGRAČA ........................................................... 14 IX LEKARSKI PREGLED IGRAČA ............................................................................... 15 X SUĐENJE NA UTAKMICAMA .............................................................................. 15 XI PREDAVANJE UTAKMICE BEZ BORBE ................................................................. 17 XII DISCIPLINSKI PREKRŠAJI I OBAVEZE PREMA REPRENZETACIJI ........................... 17 XIII ŽALBE NA ODIGRANE UTAKMICE ....................................................................... 19 XIV REGISTROVANJE UTAKMICA ............................................................................... 20 XV ODUSTAJANJE OD TAKMIČENJA I SPAJANJE KLUBOVA ...................................... 21 XVI UTVRĐIVANJE PLASMANA EKIPA I OBNAVLJANJE LIGA ..................................... 22 XVII FINANSIJSKE ODREDBE ....................................................................................... 23 XVIII NAGRADE, POHVALE I DRUGA PRIZNANJA ........................................................ 23 XIX ZAVRŠNE ODREDBE ............................................................................................ 24 ORGANIZACIONA ŠEMA UDRUŽENJA LIGE VETERANA BEOGRADA IO ULVEB –Izvršni odbor Udruženja liga veterana Beograda 10 članova PREDSEDNIK – Predsednik Udruženja liga veterana Beograda Odbor za hitna pitanja – drugostepeni organ, predsednik i dva člana REGKOM – Registraciona komisija liga veterana Beograda dva člana Komesar za takmičenje – lice koje vodi takmičenje ULVEB‐a Komesar za disciplinu – lice koje određuje disciplinske mere u takmičenje ULVEB‐a Komesar za suđenje – lice koje delegira sudije FUDBALSKI SAVEZ BEOGRADA UDRUŽENJE LIGA VETERANA BEOGRADA Broj:01. Beograd, 06.06.2011. godine Na osnovu odredaba člana 58. Statuta Fudbalskog saveza Beograda i člana 9. Propozicija o fudbalskim takmičenjima FS Srbije/“Fudbal”, vanredni broj I/2007 god./, Izvršni odbor Udruženja LIGA VETERANA BEOGRADA, na sednici održanoj 06.06.2011. godine utvrdio je i usvojio prečišćeni tekst PROPOZICIJA za prvenstvo Udruženja liga veterana na teritoriji Fudbalskog Saveza Beograda, koje predstavljaju prilagođene i dopunjene odredbe Pravilnika FSB, uzimajući u obzir uslove takmičenja, amaterizam klubova, te specifičnost učesnika takmičenja, igrača‐amatera određene (povišene) starosne dobi. I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Propozicijama utvrđuju se uslovi za organizovanje i sprovođenje takmičenja fudbalskih ekipa veteran u ligaškom i Kup takmičenju na teritoriji FS Beograda, a u organizaciji Udruženja liga veterana Beograda (u daljem tekstu ULVEB). Propozicijama se posebno regulišu sledeće oblasti:  osnovne odredbe;  sistem takmičenja, kalendar i raspored utakmice;  određivanje terena, sudija i početka utakmice;  organizaciju utakmica;  odlaganje utakmica;  pravo nastupa i registracija igrača;  utvrđivanje identiteta igrača;  trajanje utakmice i zamena igrača;  lekarski pregled igrača;  suđenje na utakmicama;  predavanje utakmice bez borbe;  disciplinski prekršaji i obaveze prema reprezentaciji;  žalbe na odigrane utakmice;  registrovanje utakmica;  odustajanje od takmičenja;  utvrđivanje plasmana ekipa;  finansijske odredbe;  nagrade, pohvale i druga priznanja;  završne odredbe. Član 2. Izvršni odbor Udruženja liga veterana Beograda (IO ULVEB) raspisuje ligaško i Kup takmičenje ekipa fudbalskih veterana, za svaku takmičarsku godinu posebno, a najkasnije 15 dana pre početka prvenstva. Takmičenjima liga pod ingerencijom‐nadležnostima Udruženja liga veterana Beograda, rukovodi Izvršni odbor Udruženja liga veterana Beograda, preko svojih takmičaskih organa:Komesara za takmičenje, Komesara za disciplinu i Komesara za suđenje, sa sedištem u Beogradu, ulica Deligradska 27/III. Član 3. U takmičenju mogu učestvovati sve ekipe fudbalskih klubova sa područja FSB‐a ili radna preduzeća. Svaka ekipa mora da ispunjava sledeće osnovne uslove takmičenja. 1. da ima najmanje 16 registrovanihi licenciranih igrača; 2. da ima obezbeđen propisan fudbalski teren za odigravanje utakmica kada je domaćin; 3. da uplati propisanu novčanu naknadu na ime troškova takmičenja, koja se određuje pre početka svake takmičarske sezone. Napomena:Sve ekipe preuzimaju na sebe rizik putovanja i odigravanja utakmica kao i troškove takmičenja (troškove sudija, plaćanje kazni, plaćanje registracije igrača, troškove putovanja na utakmice, troškove domaćinstva na utakmici i sl.) Član 4. Svoje učešće u takmičenju prijavljuju samo nove ekipe. Novim ekipama smatraju se one ekipe koje se u prethodnoj godini nisu takmičile. Prijava se vrši na postojećem obrascu, koji se dostavlja Komesaru za takmičenje ili IOULVEB‐a, overenom pečatom od strane fudbalskog kluba ili nadležnogpreduzeća. Član 5. Ekipe veterana, koje su se takmičile u prethodnoj takmičarskoj godini u ligi veterana, ne podnose nove pisane prijave za sledeću godinu, ali se smatraju prijavljenim tek pošto izvrše uplatu novčane naknade na ime troškova takmičenja. Član 6. Na sve što NIJE PREDVIDJENO ovim Propozicijama, primenjuju se odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FS Srbijei FS Beograda, Disciplinskog pravilnika FS Srbije i FS Beograda, kao i ostalih propisa i odluka FS Srbije i FS Beograda. II SISTEM TAKMIČENJA, KALENDAR I RASPOREDUTAKMICA Član 7. Takmičenje u ligaškom delu sprovodi se po principu raspodele svih ekipa u nekoliko takmičarskih kategorijai to: a) jedna prva, jedna druga i jedna treća liga; b) odgovarajući broj četvrtih liga, koje se formiraju od svih preostalih ekipa uključujući i novoprijavljene. Raspored ekipa u ligama određuje se:  na osnovu teritorijalnog principa,  na osnovu broja prijavljenih ekipa. c) Novoprijavljene ekipe raspoređuju se u grupu koju odredi Komesar za takmičenje. Takmičenje u okiru Kupa ULVEB‐a sprovodi se po principu jedne dobijene utakmice. Član 8. Na početku svake takmičarske godine, IO ULVEB‐a na osnovu plasmana ekipa iz prethodne godine, izvršenih prijava novih ekipa, eventualno podnetih odjava za odustajanje u takmičenju kao i spajanja dve ili više ekipa, utvrđuje definitivan broj i raspored svih ekipa po ligama. Kalendar takmičenja utvrđuje Izvršni odbor ULVEB najkasnije 15 dana pre početka jesenjeg, odnosno prolećnog dela takmičenja i na osnovu žrebanja, sačinjava celokupni program takmičenja za tu takmičarsku godinu. Prilikom žrebanja vodi se računa o klubovima‐korisnicima istog igrališta kako bi se dobio takav raspored (dirigovan žreb), kojim bi se izbeglo ili svelo na najmanju moguću meru da ovi klubovi u istom kolu budu domaćini. Ukoliko je ovo nemoguće,Komesar lige zadržava pravo da naredi zamenu domaćinstva! Član 9. Načelno se planira da se takmičenje i odigravanje utakmica u svakoj takmičarskoj godini odvija u dva perioda i to pod sledećim uslovima: a) jesenji deo: SEPTEMBAR i OKTOBAR (eventualno kraj AVGUSTA ilipočetak NOVEMBRA); b) prolećni deo: APRIL, MAJ, JUN (eventualno kraj MARTA); c) utakmice svih liga igraju se isključivo kao dnevne. U svim grupama, takmičenje liga se sprovodi odigravanjem utakmica po duplom bod sistemu. U slučaju malog broja ekipa u grupi, takmičenje se može sprovoditi odigravanjem utakmica po trokružnom bod sistemu, pri čemu se treća utakmica igra na terenu ekipe koja ima bolji međusobni skor iz prethodna dva meča. U Kup takmičenju se prvo vrši svođenje ukupnog broja ekipa na trideset dve od ekipa iz nižeg ranga takmičenja (poludirigovani žreb), a potom se sistemom i žrebom32‐16‐
8‐4‐2‐1i odigravanjem Kup utamica po principu jedne dobijene, dolazi do konačnog pobednika. Član 10. Sve utakmice igraju se ponedeljkom i četvrtkom, prema utvrđenom kalendaru takmičenja. Izuzetno, po sporazumu ekipa, utakmice se mogu igrati i nekim drugim danom, kada je to predviđeno kalendarom takmičenja. Sporazum za odigravanje utakmica drugog radnog dana mora prihvatiti nadležni takmičarski organ, a neće biti prihvaćen za utakmice poslednja dva kola prvenstva. Napomena: Utakmice se ne mogu zakazivati u prepodnevnim terminima. Član 11. Raspored svih ekipa po grupama, kao i celokupan program (kalendar) takmičenja za svaku takmičarsku godinu, dostavlja se blagovremeno svakoj od ekipa, a odmah posle sačinjavanja i usvajanja od strane IO ULVEB. III ODREĐIVANJE TERENA, SUDIJA I POČETKA UTAKMICE Član 12. Svaka prijavljena ekipa obavezna je da na početku svake takmičarske godine pismeno obavesti IO ULVEB‐a ili Komesara za takmičenje na kom igralištu će odigravati svoje utakmice kao domaćin, mesto i tačnu adresu gde se igralište nalazi, kao i osnovne boje dresova kluba. Utakmice se mogu igrati samo na registrovanim igralištima od strane odgovarajuće komisije FSB. Član 13. Odigravanje utakmice određuje se na terenima prvoimenovanih ekipa, po rasporedu (kalendaru) takmičenja, a prema podacima dobijenim od ekipa klubova u smislu prethodnog člana. Član 14. 1. Terene na kojima se igraju utakmice i satnicu određuje IO ULVEB‐a zajedno sa Komesarom za takmičenje na početku svake sezone. 2. Kompletan raspored odigravanja utakmica objavljuje se putem Internet sajta (FSB‐veterani ili neki drugi) ili odštampanog materijala koji se može preuzeti u prostorijama FSB‐a. Član 15. Takmičarska komisija obavezna je da sudijskoj organizaciji FSB blagovremeno dostavi pregled određenih utakmica za svako kolo, sa svim potrebnim elementima (koja utakmica, teren, početak susreta) radi određivanja sudija od strane ove organizacije. IV ORGANIZACIJA UTAKMICA Član 16. Organizaciju utakmice sprovodi klub‐ domaćin. Kao klub‐domaćin smatra se prvoimenovani klub naznačen u rasporedu utakmice za ligaško ili Kup takmičenje. Odgovornost za eventualno neodigravanje utakmice zbog neobezbeđenog i nepodobnog terena snosi domaćin utakmice, a u duhu propisa FSB za ostale kategorije takmičenja. Član 17. Klub domaćin‐organizator utakmice obavezan je: 1. da svako odigravanje utakmice pisano prijavi nadležnom organu MUP‐a (Obrazac br.1) u roku koji odredi taj organ, a najkasnije 2 (dva) dana pre odigravanja utakmice; Ukoliko domaća ekipa ne prijavi utakmicu nadležnom organu MUP‐a protiv nje će biti pokrenut disciplinski postupak. 2. da odobrenje MUP‐a za organizovanje utakmice ili potvrdu o primljenoj pisanoj prijavi, preda sudiji pre početka utakmice, koje se uz zapisnik dostavlja Komesaru za takmičenje; 3. da osigura bezbednost službenih lica, igrača gostujućeg i svog kluba, kako pre, tako za vreme i posle utakmice; 4. da za vreme trajanja utakmice obezbedi zdravstvenu zaštitu, po mogućstvu dežurnog lekara, a obavezno je prisustvo lica sa priručnom apotekom kao i vozilo za eventualni transport teže povređenog igrača (lica) do najbliže zdrastvene ustanove. Član 18. Domaći klub je dužan da u prisustvu sudije ‐ delegata sastavi zapisnik o odigravanju utakmiceu tri primerka, s tim što imena svih igrača koji nastupaju i onih koji su predviđeni kao zamene, neizostavno moraju biti upisana pre početka igre, a ostali podaci neposredno po završetku utakmice. Original zapisnika predaje se sudiji za Komesara lige, drugi primerak domaćem, a treći gostujućem klubu. Sudija ne može početi utakmicu bez sačinjenog zapisnika utakmice. Član 19. U slučaju da utakmica nije odigrana zbog toga što klub‐domaćinnije sastavio zapisnik, ili je ista odigrana bez sastavljenog zapisnika, domaća ekipa‐kao neposredni krivac, gubi pomenutu utakmicu službenim rezultatom 3:0 (pff.). Član 20. 1. Timovi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje, već moraju biti različito odeveni. 2. Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promeniti GOSTUJUĆI TIM. 3. Ukoliko domaći tim nastupa u dresovima boje svoga kluba (boja dresova prijavljuje se na početku prvenstva, (videti član 12.), dužan je da obezbedi dresove ili markere gostujućem klubu, ako ih on nema. Član 21. Svi igrači koji nastupaju na utakmici moraju imati na svojim dresovima brojeve propisane veličine, koji se poklapaju sa brojevima igrača unetih u zapisnik utakmice. V ODLAGANJE UTAKMICA Član 22. Odlaganje utakmice može odobriti jedino Komesar lige. Uslovi pod kojima se može zahtevati odlaganje utakmice su:  elementarne nepogode;  dugotrajne obilne padavine;  u dane državnih ili verskih praznika;  klub koji učestvujući u ovom takmičenju daje dva ili više reprezentativca;  ako najmanje 4 standardna igača nisu u stanju da igraju zbog bolesti (epidemija, trovanja i sl.); Napomena: Za ovaj slučaj potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju (dijagnozu, nalaz nadležnost specijaliste, mišljenja za oporavak tj dužinu bolovanja i sl.) u roku do datuma zakazane odložene utakmice.  neka druga viša sila, ukoliko Komesar za takmičenje tako proceni. Ukoliko iz gore navedenih uslova jedna ekipa odloži utakmicu, čiji termin nije termnin vanrednog kola (četvrtak), ista se mora odigrati u roku od 2 do 11 dana.U slučaju da ekipe ne postignu saglasnost za odigravanje utakmice u ovom roku, Komesar za takmičenje, zakazuje termin bez obzira na pristanak klubova, vodeći računa da novi termin odigravanja te utakmice ne ide na štetu drugih klubova, niti daje takmičarsku prednost klubovima čija se utakmica pomera u odnosu na ostale klubove. Troškove ove utakmice snosi ekipa koja je zatražila odlaganje. Ako ekipi koja već ima odloženu utakmicu, novi klub zatraži odlaganje, tada to odobrava samo Komesar za takmičenje, pri čemu mora voditi računa da novi termin odigravanja utakmice ne ide na štetu drugih klubova ili samog kluba koji već ima odloženu utakmicu, niti daje takmičarsku prednost klubovima čija se utakmica pomera u odnosu na ostale klubove. U slučaju da klub ima više odloženih utakmica,redosled odigravanja zaostalih utakmica mora se poklopiti sa redosledom odlaganja. Klub ne može zatražiti odlaganje utakmice u poslednja tri kola prolećnog dela prvenstva, pošto se ove utakmice moraju igrati istog dana u isto isto vreme. O novom terminu odigravanja utakmice, po sporazumu klubova, ekipa koja je tražila i dobila odlaganje obavezna je da obavesti Komesara za takmičenje Udruženja lige veterana Beograda istog dana kada je odlaganje i zatraženo. Ukoliko iz objektivnih razloga, a koji nisu navedeni u uslovima odlaganja, gostujuća ekipa zatraži odlaganje utakmice, o tome može odlučiti i dati odobrenje samo Komesar lige. Novi ponuđeni termin od strane kluba‐domaćina, gostujuća ekipa mora prihvatiti bezuslovno ili se utakmice registruje službenim rezultatom u korist domaćeg kluba. Ukoliko domaća ekipa zbog prezauzetosti termina na svom terenu nije u mogućnosti da isti ponudi, tada to mora obezbediti ekipa koja je zatražila odlaganje. Troškove suđenja takođe plaća ista ekipa. Član 23. Ukoliko se odložena(e) utakmica(e) u prolećnom delu prvenstva ne odigraju iz objektivnih razloga u roku pedviđenom odredbama ovih Propozicija, ista(e) se neodložno mora(ju) odigrati do tri kola pred kraj prolećnog dela prvenstva pošto se poslednja tri kola prolećnog dela sezone igraju u isto vreme. Utakmice jesenjeg dela prvenstva ne mogu se prenositi u prolećni deo prvenstva, već se moraju odigrati. Izuzetno, ako vremenske prilike dozvoljavaju i po završetka jesenjeg dela prvenstva. Komesar za takmičenje zadržava pravo da u u slučaju velikog broja zaostalih utakmica, nevremena, elementarne nepogode, epidemija, obilnih dugotrajnih padavine i sl. promeni kalendar odigravanja poslednja tri kola prolećnog dela sezone, zbog regularnosti prvenstva, a u skladu sa odredbama ovih Propozicija. VI PRAVO NASTUPA I REGISTRACIJA IGRAČA Član 24. Na utakmicama VETERANA u organizaciji ULVEB‐a,pravo nastupa imaju: 1. sva lica sa punih 34 godine ili starija; 2. svi aktivni sportisti (košarka,rukomet, odbojka,footsal, atletika, vaterpolo i sl.), osim registrovanihaktivnih igrača fudbala koji se uporedo takmiče i nastupaju za ekipu svog ili drugog kluba u kategoriji takmičenja prvih timova u zemlji ili inostranstvu; 3. sva lica koja su to pravo stekla na osnovu odredbi iz člana 25. ovih Propozicija. Član 25. U takmičenju Lige veterana može nastupati i smatra se ispravno registrovanim igrač:  koji poseduje ispravno popunjenu takmičarsku knjižicu sa slikom, svojeručnim potpisom i overenom od strane kluba za koji je registrovan;  čija je knjižica overena i popunjena od strane Registracione komisijie ULVEB‐a i overena okruglim pečatom čiji je otisak logo Udruženja Lige veterana Beograda i četvrtastim pečatom sa otiskom ”veteran”;  za koga je uplaćena članarina u iznosu propisanom za tu kalendarsku godinu.  koji je licenciran za tekuću takmičarsku sezonu. Napomena: Ako se igrač koji je stekao pravo nastupa u takmičenju lige veterana na osnovu odredbi ovih Propozicija ponovo aktivira i registruje za bilo koju seniorsku ekipu na teritoriji FSS ili inostranstvu, dužan je da o promeni svog statusa obavesti svoj klub, koji je u obavezi da tu legitimaciju vrati Registracionoj komisiji, kako bi ista mogla da ga izbriše iz svoje evidencije. U suprotnom, ekipa za koju nastupi ovakav igrač, potpada pod disciplinske i kaznene mere ovih Propozicija. Član 26. Ako se desi da je u protokol upisan i nastupi igrač, koji ne ispunjava barem jedan od navedenih propisanih uslova za pravo nastupa, a ovaj događaj konstatuje i utvrdi sudija‐delegat ili predstavnik oštećenog kluba u vidu odgovarajuće pisane izjave u zapisniku (Protokolu) sa utakmice ili pak posle naknadnog pdnošenja dodatne pisane izjave u vidu žalbe, utakmica se registruje 3:0 pff. u korist protivničkog kluba, a prema klubu prekršiocu se od strane Komesara za takmičenje kao i Komesara za discipline, pokreće postupak radi sprovođenja kaznenih mera. Član 27. Registraciju igrača–veterana vrši Komisija za registraciju igrača pri ULVEB‐u, izdavanjem propisano overene legitimacije o registraciji sa fotografijom za svakog igrača, a na osnovu potpunog uvida u fotokopiju lične karte svakog igrača prilikom podnošenja materijala za registraciju. Član 28. Lice koje predaje materijal za registraciju, odgovara sa potpunom materijalnom odgovornošću za verodostojnost podataka koje dostavlja Registracionoj komisiji. U slučaju da je lice ili predstavnik ekipe koje dostavlja i predaje materijal dovedeno u zabludu od lica čiji se materijal prilaže Registracionoj komisiji (falsifikati,ne prijavljivanje da je registrovan aktivni igrač, pod suspenzijom i sl.) potpada pod disciplinske mere a u skladu sa ovim Propozicijama, a protiv igrača(čiji su podaci neispravni) i ekipe pokreće se disciplinski i kazneni postupak. Predaja materijala za registraciju igrača u toku trajanja prvenstva vrši se samo sredom u prostorijama FSB (preko odgovornog lica iz ULVEB‐a). Prilikom predaje materijala potrebno je priložiti sledeći materijal: a) za registraciju novog igrača: 1. prijavu za registraciju (karton FSB‐a) u jednom primerku sa potpisom igrača i overom kluba; 2. dve fotografije igrača; 3. fotokopijul ične karte igrača; b) za registraciju igrača koji prestaje sa aktivnjim igranjem: 1. prijavu za registraciju (karton FSB‐a) u jednom primerku sa potpisom igrača i overom kluba; 2. dve fotografije igrača; 3. fotokopijulične karte igrača; 4. legitimaciju iz kluba u kome je poslednji put bio registrovan; 5. ukoliko nema staru legitimaciju predaje potvrdu sa izjavom da je prestao sa aktivnim igranjem fudbala, I da nije registrovan ni za jedan klub svojeručno potpisanu. c) za registraciju igrača koji prelazi iz jednog u drugi klub veterana: 1. prijavu za registraciju (karton FSB‐a) u jednom primerku sa potpisom igrača i overom kluba ili RO; 2. dve fotografije igrača; 3. fotokopiju lične karte igrača; 4. legitimaciju iz prethodnog kluba sa urednim datumom ispisa iz članstva u prethodnom klubu i overenu potpisom ovlašćenog lica (vođe ekipe ili sekretara kluba) Napomena: Igrači koji su više od dve godine proveli u jednom klubu pri prelasku u drugi klub tretiraju se kao novi igrači i nije im potrebna stara legitimacija. Član 29. Komisija mora da registruje u toku nedelje sve igrače koji su blagovremeno podneli potrebnu dokumentaciju. Pravo nastupa igrači stiču danom registracije. U poslednjih 5 kola prolećnog dela sezone registraciona komisija NEĆE vršiti registraciju igrača. Napomena: Ekipi koja ima zaostalu utakmicu a čiji termin odigravanja pomerene utakmice ulazi u ovih 5 kola, takođe nije dozvoljeno registrovanje igrača. Svi igrači koji steknu pravo igranja ili žele da se registruju, svoje pravo mogu da ostvare u periodu od završetka prvenstva pa do 31.avgusta tekuće godine. Član 30. U jednoj polusezoni igrač može biti registrovan i nastupati samo za jedan klub. Prelazak iz kluba u klub igrač može ostvariti samo u prelaznom roku1. U prelaznom roku igrač može: 1. promeniti klub uz propisno izdatu ispisnicu od strane kluba koji napušta ili ispravno popunjenom legitimacijom u delu predviđenom za to, potpisanom i overenom od strane predstavnika ili sekretara kluba; 2. promeniti klub i bez ispisnice, uz pismenu izjavu istog da je u prethodnom klubu proveo više od 2 godine, a u skladu sa članom 25. ovih Propozicija. Igrači ekipa koje su odustale ili su brisane u toku takmičenja ne mogu se posle brisanja kluba preregistrovati za neki drugi klub sve do kraja takmičarske sezone. 1
Letnji prelazni rok traje od kraja prvenstva do prvog kola naredne sezone Jesenji prelazni rok traje od kraja jesenje polusezone do prvog kola prolećne sezone Član 31. Komisija za registraciju igrača veterana vodi kompletnu evidenciju oko registracije svih igrača u Udruženju lige veterana Beograda. VII UTVRĐIVANJE IDENTITETA IGRAČA Član 32. 1. Ovlašćeni predstavnici oba kluba dužni su da 30 minuta pre početka utakmice predaju legitimacije igrača, sudiji‐delegatu, a ukoliko on ne stigne na utakmicu do tog vremena, ovlašćenom predstavniku (zapisničaru) domaće ekipe. Domaći klub je dužan da obezbedi obrasce zapisnika i lice koje će sastaviti zapisnik utakmice. 2. Pravo nastupanja i identitet svih igrača ‐ onih koji nastupaju i onih koji će eventualno nastupati kao zamene u prisustvu ovlašćenih predstavnika oba kluba utvrđuje sudija‐delegat pre početka utakmice na terenu za igru, a za igrače koji naknadno ulaze u igru kao zamene, pre ulaska u igru. 3. Ovlašćeni predstavnici kluba imaju pravo uvida u legitimacije igrača klubova u prisustvu sudije‐delegata utakmice. 4. Sudija‐delegat utakmice dužan je da izvrši identifikaciju na osnovu zapisnika sa utakmice i legitimacija igrača čak i u slučaju da klubovi nemaju primedbe na identitet igrača. 5. Sve primedbe na identitet igrača sudija‐delegat je dužan da proveri i evidentira u zapisnik utakmice. 6. Primedbe na identitet igrača dozvoljene su pre početka utakmice, u poluvremenu, kao i na kraju utakmice. 7. Klubovi o primedbi na identitet igrača potpisuju zapisnik na kraju utakmice u skladu sa odredbom 6 ovog člana. 8. Ukoliko se posumnja u identitet igrača, igrač je dužan da u zapisnik unese svojeručan potpis i pisanim slovima upiše puno ime i prezime. 9. Igrač koji prilikom utvrđivanja identiteta nije imao fudbalsku legitimaciju ili ličnu kartu ili pasoš, nema pravo nastupanja. Član 33. 1. Za utvrđivanje identiteta i prava nastupanja igrača – veterana dovoljna je fudbalska legitimacija, izdata od nadležnog organa za registraciju igrača. 2. Ako igrač, nema fudbalsku legitimaciju, identitet se utvrđuje na osnovu lične karte ili putne isprave (pasoša). Klub koji nastupi sa igračem bez fudbalske legitimacije dužan je da u roku od 72 časa dostavi fudbalsku legitimaciju Komesaru za takmičenje, radi provere njene ispravnosti (pravo nastupa, članarina, kazne i dr.) 3. Protivnički klub može, uz podnošenje zapisnika utakmice, proveriti kod nadležnog organa za registraciju ispravnost registracije i pravo nastupa igrača, koji je nastupio bez fudbalske legitimacije i u skladu sa izvršenom proverom može uložiti žalbu na regularnost utakmice. Član 34. 1. Sudija – delegat nema pravo da zabrani nastup igraču koji nije identifikovan, već da ukaže klubu na eventualnu smetnju za nastup tog igrača pa, ako to ne prihvati i igrača stavi u tim na sopstveni rizik sudija – delegat će to pre, u poluvremenu ili posle utakmice (ako je igrač ušao u igru kao zamena) uneti u zapisnik. 2. Ukoliko igrač kome nije utvrđen identitet ipak nastupi na utakmici, utakmica će biti registrovana 3:0 pff. u korist protiničkog kluba i bez podnošenja žalbe protivničke ekipe, jer će se smatrati da taj igrač nije želeo da se identifikuje ili nije želeo da postupi u skladu sa odredbom 8 člana 31.,a protiv kluba će biti pokrenut disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika ULVEB‐a. Član 35. Ako se po uloženoj žalbi jedne od ekipa, posle odigrane utakmice, utvrdi da je druga ekipa nastupila sa igračima bez prava nastupa, utakmica će se registrovati službenim rezultatom 3:0 za ekipu koja je uložila žalbu. Službenim rezultatom će se registrovati utakmica i ako se utvrdi da igrač, koji je na toj utakmici nastupio sa ličnom kartom, nije propisno registrovan za pomenutu ekipu. Ako se utvrdi da su obe ekipe na jednoj utakmici nastupile sa igračima koji nisu imali pravo igranja, ta utakmica se neće registrovati, već će se odigrati nova prema terminu koji odredi takmičarska Komisija. Oštećeni klub može uložiti žalbu ako u toku utakmice ili kasnije sazna da je nepravilno utvrđen identitet spornog igrača putem fotografije koja se nalazi na legitimaciji, a ne odgovara licu na koga glasi legitimacija, kao i slučajevima drugih falsifikata koji su doveli u zabludu predstavnika kluba prilikom pregleda legitimacije, s tim što se moraju poštovati rokovi za ulaganje žalbe predviđene ovim Propozicijama. VIII TRAJANJE UTAKMICE I ZAMENA IGRAČA Član 36. Utakmica traje 2x45minuta, sa obaveznom pauzom 10‐15 minuta između dva poluvremena. Ako je za vreme odigravanja utakmice temperatura vazduha viša od 30°C dozvoljava se vremenska pauza u svakom poluvremenu od po 2 minuta radi osvežavanja igrača. Član 37. 1. Utakmica u ligama koje organizuje ULVEB, može da počne ako jedan od timova ima najmanje osam igrača. 2. Na jednoj utakmici dozvoljena je zamena svih igrača koji su pre početka utakmice upisani u zapisnik s tim što zamenjeni igrač više ne može da ulazi u igru na toj utakmici. 3. Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, a na način predviđen Pravilima igre, ali samo pod uslovom da su pre početka utakmice upisani u zapisnik kao igrači, odnosno zamene. Član 38. Ako se započeta utakmice prekine iz razloga više sile (jako nevreme sa grmljavinom i sl.), a pre isteka 80% regularnog vremena trajanja igre (72 minuta) igraće se ponovljena utakmica. U suprotnom, regustruje se postignutim rezultatom. Ako jedan tim u toku utakmice ostane sa 7 igrača, a nije u mogućnosti da u roku od 5 minuta nastavi igru sa 8 igrača, utakmica se prekida i registruje se službenim rezultatom u korist protivnika, pod uslovom da je ovaj rezultat bolji od postignutog. IX LEKARSKI PREGLED IGRAČA Član 39. 1. Poželjno je da igrači svake godine obave lekarski pregled u odgovarajućoj ustanovi. 2. Peporučuje se redovan šestomsesečni lekarski pregled svim igračima starijim od 50 godina. 3. Svi igrači igraju na sopstvenu odgovornost. X SUĐENJE NA UTAKMICAMA Član 40. Za sve utakmice lige veterana koje se igraju na terenima teritorije FSB, određuju se sudije Udruženja fudbalskih sudija Beograda. Član 41. Sudija je dužan da u smislu Pravila igre pre utakmice pregleda igralište i odluči da li je teren podoban za igru. Ukoliko sudija ustanovi da je teren nepodoban za igru, utakmica se ne može igrati, te su klubovi dužni da postupe u skladu sa članom 22. ovih Propozicija. Član 42. Ako sudija koji je određen da vodi utakmicu ne dođe na teren u zakazano vreme utakmicu će suditi prvoimenovani pomoćni – sudija, a u slučaju da ni on nije došao, drugoimenovani pomoćni sudija. Ukoliko na utakmicu ne dođu ni sudija ni pomoćnici utakmicu će suditi jedan od prisutnih sudija, a po posebnom sporazumu klubova, koji se unosi u zapisnik utakmice i overava potpisima ovlašćenih predstavnika klubova. Ako na utakmicu ne dođu ni sudija ni pomoćnici i na igralištu nema ispitanog sudije, klubovi se mogu sporazumeti da utakmicu sudi prisutan registrovani igrač ili funkcioner kluba ili bilo koje drugo lice, o čemu mora postojati saglasnost oba kluba. Ova saglasnost, kao i ime lica koje sudi tu utakmicu, mora biti upisan u zapisnik pre početka igre i overena potpisima oba ovlašćena predstavnika kluba. Ukoliko se sporazum ne postigne određuje se termin odigravanja nove utakmice. Troškove suđenja nove utakmice snosi ULVEB, a sve ostale troškove (obezbeđenja i obeležavanje terena, prevoza, dolaska na utakmicu) ekipe čija je utakmica neodigrana. Član 43. Sudija je dužan da prati i objektivno oceni sve uslove pod kojima se odvija utakmica i da se stara da se sve odredbe ovih Propozicija poštuju. Njegove konkretne dužnosti su: 1. da dođe na igralište najkasnije 30 minuta pre zakazanog početka utakmice; 2. da proveri da li je domaća ekipa prijavila utakmicu nadležnom organu MUP‐
a (da li poseduje Obrazac br. 1 koji se dostavlja zajedno sa zapisnikom Komesaru lige); 3. da do vremena određenog za početak igre utvrdi identitet igrača i ispravnost legitimacija, kao i prisutstvo lica sa priručnom apotekom; 4. da zahteva uredno i čitko popunjavanje zapisnika utakmice ‐ spiska igrača pre početka igre (broj na dresu u kome nastupa igrač mora se slagati sa brojem pod kojim je taj igrač zaveden u zapisnik utakmice); 5. da neposredno po završetku utakmice u prisustvu oba kluba zaključi zapisnik i klubovima vrati legitimacije igrača sa jednim primerkom zapisnika. Sudija obavezno zahteva unošenje podataka u zapisnik ‐ imena strelaca na utakmici, a ocenu discipline i kvalitet utakmice unosi prema svom kriterijumu. Član 44. Visinu sudijske takse za suđenje na utakmicama Lige veterana određuje Skupština lige veterana Beograda za svaku takmičarsku godinu pre početka takmičenja, a na predlog Udruženja fudbalskih sudija Beograda i uz saglasnost Skupštine lige veterana. Član 45. Način obračuna sudskih taksi za suđenje na utakmicama Lige veterana istovetan je kao i za utakmice ostalih kategorija takmičenja, a u duhu propisa i Pravilnika Udruženja fudbalskih sudija koji regulišu ovu materiju. Član 46. Obračun i isplatu takse sudijama vrše klubovi domaćini. XI PREDAVANJE UTAKMICE BEZ BORBE Član 47. Ekipa koja neopravdano ne dođe na odigravanje utakmice gubi tu utakmicu službenim rezultatom 3:0, a ta ekipa obavezna je da protivničkom klubu koji je izvršio organizaciju utakmice ili je doputovao kao gostujuća ekipa, nadoknadi troškove samo ukoliko oštećeni klub to zahteva. Član 48. Ekipa koja u toku takmičenja više od dva puta neopravdano ne izađe na teren i ne odigra prvenstvenu utakmicu, briše se iz daljeg takmičenja. XII DISCIPLINSKI PREKRŠAJI I OBAVEZE PREMA REPRENZETACIJI Član 49. 1. O disciplinskim prekršajima klubova, trenera, predstavnika klubova i ostalih zvaničnika na utakmicama, odlučuje i kazne u prvom stepenu izriče Komesar za disciplinu. 2. Isključeni igrač ili drugo službeno lice, kao i svako prijavljeno lice od strane sudije – delegata utakmice, dužno je da odmah po završetku utakmice da pisanu izjavu u Obrascu br.5. Ukoliko se ne postupi na ovaj način, klub je dužan da pisanu izjavu dostavi Komesaru za disciplinu u roku od 72 časa posle odigrane utakmice. 3. Ako igrač ili lice iz prethodnog stava ne dostavi pisanu izjavu, smatraće se da je saslušan, nakon čega Komesar za disciplinu može da izriče odgovarajuće disciplinske mere saglasno odredbama Disciplinskog pravilnika FS Srbije. 4. Igrač koga sudija isključi na utakmici automatski se suspenduje neodigravanjem jedne utakmice u prvom narednom kolu. Za isključenog igrača sudija sa te utakmice obavezno donosi legitimaciju o registraciji i zajedno sa zapisnikom sa utakmice, predaje Udruženju liga veterana Beograda. U slučaju težih disciplinskih prekršaja, po kriterijumu sudije i posle njegove pismene prijave, Komesar za takmičenje može da pokrene disciplinski postupak protiv isključenog igrača ili kluba i eventualno odluči o težem kažnjavanju prekršioca ili kluba. 5. Na odluke Komesara za disciplinu ili Komesara za takmičenje može se podneti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja, ili izuzetno od prijema pisanog odpravka odluke Komisiji za žalbe ULVEB uz dokaz o uplati propisane takse. Član 50. Automtasku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene ili Kup utakmice i više utakmica nastalu posle isključenja u prvenstvu ili Kupu, igrač mora izdržavati na narednim prvenstvenim utakmicama, ukoliko prva naredna utakmica kluba nije poslednje kolo ili poslednja utakmica tekućeg prvenstva, u kom slučaju se automatska kazna obavezno izdržava na toj narednoj utakmici u sledećoj takmičarskoj sezoni, bez obzira na rang u kome se takmiči klub za koji igrač nastupa. Član 51. 1. Javnom opomenom smatra se svaka sudijska odluka upisana u zapisnik prvenstvene ili Kup utakmice. Ako igrač na utakmici dobije javnu opomenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge javne opomene, igrač se disciplinski kažnjava zbog isključenja, a javne opomene se ne evidentiraju ni u zapisniku utakmice ni u evidenciji Komesara za disciplinu. 2. Ukoliko klub ne postupi u smislu člana 48. ovih Propozicija i nastupi sa igračem koji nema pravo nastupa, utakmica će po žalbi protivnika ili po prijavi Komesara za discipline biti registrovana 3:0 pff. u korist protivnika, a igrač i klub ili odgovorni fudbalski radnik – funkcioner kluba će biti kažnjen po odredbama Disciplinskog pravilnika. 3. Novčanom kaznom kažnjavaju se klubovi koji u toku ligaškog ili kup takmičenja dobiju crveni karton. Napomena: Igrač ne podleže novčanoj kazni. 4. Novčanom kaznom kažnjavaju se klubovi koji u toku ligaškog i Kup takmičenja dobiju 6 (šest) žutih kartona. Posle ispunjenog bonusa od 6 kartona, broje se i podležu kazni ciklusi od 5, 4 , potom 3 i na kraju svaka 2 žuta kartona. 5. Novčanom kaznom kažnjavaju se klubovi kod kojih isti igrač dobije dve javne opomene (2 žuta kartona) u toku ligaškog i kup takmičenja, a svaka sledeća javna opomena (žuti karton) istom igraču kažnjava se novčanom kaznom kao i za prethodna dva, pri čemu sve javne opomene (svi žuti kartoni) ulaze u zbirni bonus ukupnog broja javnih opomena (žutih kartona) ekipe. Ako jedan isti igrač u toku prvenstva bude opomenut javnom opomenom 4 puta ili bude isključen 2 puta ili pak bude jednom isključen i 2 puta javno opomenut gubi pravo nastupa za bilo koji klub do kraja tekućeg. Iznos novčanih kazni određuje IO ULVEB‐a pre početka takmičarske sezone veterana i knjiže se kao prihod lige veterana. Član 52. Obaveza svih članova Udruženja je da se odazovu na poziv Stručnog štaba reprenzetacije, radi odigravanja selektivnih utakmica i utakmica reprenzetacije ULVEB‐a protiv odgovarajućih timova. U slučaju neozbiljnog i neodgovornog ponašanja ili neodazivanja na poziv bez opravdanja, klubovi i igrači mogu snositi maksimalne disciplinske mere. Član 53. IO ULVEB‐a može suspendovati klub zbog neizmirenih finansijskih obaveza prema savezu i Udruženju liga veterana Beograda. Ekipa kluba koja se nalazi pod suspenzijom ne može nastupati za vreme suspenzije, a sve eventualno odigrane utakmice u to vreme registruju se službenim rezultatom 3:0 u korist protivničkog kluba. Član 54. Svi ostali disciplinski prekršaji igrača ili ekipa na utakmicama liga veterana obuhvaćeni su kriterijumima Disciplinskog pravilnika FSB, koji se primenjuje za ostale kategorije takmičenja. Član 55. O svim disciplinskim prekršajima raspravlja i rešava ih Komesar za takmičenje – u prvom stepenu. XIII ŽALBE NA ODIGRANE UTAKMICE Član 56. 1. Žalbe na regularnost odigrane utakmiceu prvom stepenu po svim osnovama rešava Komesar za takmičenje. 2. O žalbama na regularnost odigrane utakmice u drugom stepenu odlučuje Odbor za hitna pitanja. Odluke Odbora za hitna pitana su izvršne. 3. Žalbu na regularnost utakmice može podneti svaki klub učesnik određene lige u organizaciji ULVEB, koji smatra da je oštećen rezultatom utakmice na koju se žali. Žalbe po svim osnovama mogu se dostaviti u roku od 48časova od dana 4.
5.
6.
7.
8.
9.
odigravanja utakmice, sa obrazloženjem i svim potrebnim dokazima u dva primerka i dokazom o uplaćenoj taksi. Jedan primerak žalbe zadržava Komesar, a drugi primerak se prosleđuje klubu koji je u sporu, na koji je ovaj dužan da odgovori u roku od 3 dana po prijemu iste. Žalba se može najaviti pismeno u zapisniku sa utakmice, ali se mora podneti Odboru za hitna pitanja ULVEB‐a, najkasnije 72 časa posle odigrane utakmice, poštujući stav 2 člana 56. Žalba se može podneti Odboru za hitna pitanja ULVEB‐a i ako nije najavljena u zapisniku utakmice najkansije 72 časa posle odigrane utakmice, poštujući stav 2 člana 56. Neblagovremeno uložene žalbe, neobrazložene, netaksirane, ili nedovoljno taksirane, kao i žalbe potpisane od neovlašćenih lica, neće se uzimati u postupak već će biti odbačene, a utakmica će se registrovati postignutim rezultatom. Ukoliko rok za žalbe ističe u nedelju, državni ili verski praznik, on se produžava na prvi naredni dan. Pri oceni blagovremenosti žalbe i roka uplate odgovarajuće takse, uzimaće se u obzir datum neposredne predaje žalbe ULVEB ili datum poštanskog žiga ili virmanskog naloga uplate. U slučaju usvajanja žalbe,taksa se po pravosnažnosti odluke vraća podnosiocu u protivnom se knjiži kao prihod Lige veterana. XIV REGISTROVANJE UTAKMICA Član 57. 1. Sve odigrane utakmice registruje Komesar za takmičenje veterana u roku od 15 dana nakon odigravanja. Ukoliko je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do izvršnosti te odluke. 2. Svaka utakmica lige veterana koja je odigrana, a na istu nije podneta žalba ni jedne ekipe, registruje se postignutim rezultatom. 3. Jednom registrovana utakmica ne može se poništiti od strane Komesara za takmičenje osim u slučajevima koji su izričito utvrđeni Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSS. Član 58. U slučaju prekida utakmice ista se registruje službenim rezultatom 3:0 pff. u korist ekipe koja nije kriva za nastali prekid, pod uslovom da do nastalog prekida nije postignut povoljniji rezultat po tu ekipu. Ukoliko prekid nastane zbog fizičkog napada na sudiju‐delegata, ekipa koja je prouzrokovala prekid biće kažnjena I novčano i oduzimanjem 3‐6 bodova, a utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 3:0 pff. u korist protivničke ekipe, pod uslovom da do nastalog prekida nije postignut povoljniji rezultat po tu ekipu. XV ODUSTAJANJE OD TAKMIČENJA I SPAJANJE KLUBOVA Član 59. 1. U slučaju kada se klub rasformira, bude isključen ili odustane od takmičenja za vreme jesenje sezone, posle odigrane jesenje sezone, a pre odigravanja prve utakmice prolećne sezone biće brisan iz takmičenja, a sve njegove do tada odigrane utakmice, smatraće se neodigranim. 2. U slučaju kada se klub rasformira, bude isključen ili odustane od takmičenja za vreme druge polovine prolećne sezone, odnosno odigra 75% (utakmice izgubljene službenim rezultatom se ne računaju) od ukupnog broja predviđenih utakmica, sve njegove do tada odigrane utakmice po rasporedu registrovaće se službenim rezultatom 3:0 pff. u korist protivnika. 3. Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na do tada postignute rezultate u takmičenju, prelazi u niži rang takmičenja od ranga u kome je odustao, pod uslovom da se prijavi naredne godine i izvrši izmirenje svih finansijskih obaveza prema ULVEB‐u, ako ih je bilo prilikom odustajanja. 4. Igrači kluba(ova) koji su odustali od takmičenja ne mogu biti registrovani ni za jedan drugi klub do kraja tekuće sezone Napomena: U slučaju da klub napravi pauzu godinu dana,svako naredno takmičenje u ligama veterana započinje od najnižeg ranga uz izmirenje svih finasijskih obaveza prema ULVEB‐u, ako ih je bilo prilikom odustajanja. 1. Fuzija se može izvršiti samo pre početka takmičarske sezone, odnosno pre prijavljivanja ekipa za takmičenje u ligama ULVEB‐a. 2. Ukoliko se izvrši fuzija dva ili više kluba, novonastali klub zauzima mesto kluba u najvišem rangu, preuzimajući na sebe sva finansijska dugovanja prema ULVEB‐u, ako ih je bilo pre izvršene fuzije. XVI UTVRĐIVANJE PLASMANA EKIPA I OBNAVLJANJE LIGA Član 60. 1. Plasman klubova na tabeli određuje se brojem osvojenih bodova. Tim koji pobedi na utakmicama u organizaciji ULVEB‐a osvaja 3 (tri) boda, u slučaju nerešenog rezultata 1 (jedan), a tim koji izgubi utakmicu ostaje bez bodova. 2. Za svaku ligu vodi se tabela. Tabela sadrži: imena klubova koji se trakmiče, broj odigranih, dobijenih, nerešenih, izgubljenih, utakmica, broj datih i primljenih golova i broj osvojenih bodova. 3. Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova. 4. Ako timovi osvoje isti broj bodova,odlučuje razlika između datih i primljenih pogodaka. U slučaju da je razlika jednaka bolje mesto zauzima tim koji je postigao više pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka, odlučuje rezultat međusobnih susreta. 5. Izuzetno, ako je reč o mestu koje odlučuje prvaka ili o mestu koje odlučuje o prelasku u viši ili niži stepen takmičenja (uključujući i razigravanje, kvalifikacije, baraž i sl.) u slučaju istog broja osvojenih bodova dva ili više timova, plasman na tabeli se sačinjava na osnovu dodatne (pomoćne) tabele od rezultata koji su postignuti u međusobnim susretima odnosnih timova. 6. Plasman na dodatnoj (pomoćnoj) tabeli, utvrđuje se zbirom osvojenih bodova. Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih pogodaka. Ako je i ova razlika jednaka odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su u pitanju dva kluba) odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u pitanju tri ili više klubova). Ako se ni na ovakav način ne može doći do rešenja, onda se odigravaju utakmice između zainteresovanih klubova i to:  dve utakmice po dvostrukom Kup sistemu, ako su u pitanju dva kluba;  tri utakmice po jednostrukom bod sistemu na neutralnom terenu, ako su u pitanju tri kluba;  potreban broj utakmica po jednostukom kup sistemu na neutralnom terenu ako je u pitanju četiri ili više klubova. 7. Umesto odigravanja ovih utakmica, ukoliko se zainteresovani klubovi sa tim saglase, pitanje pobednika može se utvrditi i putem žreba koji sprovodi Komesar za takmičenje Član 61. Po završetku svih takmičenja liga u organizaciji ULVEB‐a obnavljanje svih liga vrši se na sledeći način: 1. Iz prve lige ispadaju dva najslabije plasirana kluba u drugu ligu; 2. U prvu ligu ulaze dva najbolje plasirana kluba iz druge lige; 3.
4.
5.
6.
Iz druge lige ispadaju dva najslabije plasirana kluba u treću ligu; U drugu ligu ulaze dva najbolje plasirana kluba iz treće lige; Iz treće lige ispadaju dva najslabije plasirana kluba u četvrtu ligu; Prvaci četvrtih liga (A i B) ulaze u treću ligu. Član 62. 1. U slučaju kada se klub rasformira, bude isključen ili odustane od takmičenja u toku prvenstva (pre odigravanja poslednjeg kola tog prvenstva) iz te lige ispada jedan klub manje i to potisnuti klub koji je potisnut od kluba koji se vraća iz višeg stepena takmičenja, s tim što zadnje plasirani klub na tabeli uvek ispada. 2. Ako se pre početka takmičenja u narednoj takmičarskoj sezoni, uprazni jedno ili više mesta, ista se popunjavaju najbolje plasiranim iz nižih liga. 3. Ukoliko se dva kluba nađu u poziciji na tabeli za popunu upražnjenog mesta, onda se igraju kvalifikacije po Kup sistemu jedne odigrane utakmice na neutralnom terenu. XVII FINANSIJSKE ODREDBE Član 63. Svaki klub, koji prijavi ekipu za takmičenje obavezan je da uplati blagajni Udruženja lige veteran iznos godišenje naknade, na ime pokrića troškova takmičenja ULVEB‐a. Visinu takse i rok uplate određuje Skupština na početku svake godine. Za klub ili radnu organizaciju, koja do određenog roka ne izvrši uplatu ili izvrši nedovoljnu uplatu, smatraće se da ne želi da učestvuje u takmičenju. Član 64. U novčani fond lige veterana ulaze sva finansijska sredstva uplaćena na ime registracije igrača, članarine igrača, novčanih kazni, taksi po uloženim žalbama klubova, ukoliko se iste reše na štetu odnosne ekipe. Član 65. 1. Klub domaćin dužan je da službenim licima (sudijama) isplati u celini putne troškove, kao i naknadu za obavljanje dužnosti u visini koju utvrđuje IO FSB. 2. Gostujući klub na odigravanje utakmice putuje o svom trošku. XVIII NAGRADE, POHVALE I DRUGA PRIZNANJA Član 66. Ekipa koja osvoji prvo mesto u bilo kom stepenu takmičenju u okviru takmičenja liga veterana, dobija u trajno vlasništvo od Lige Veterana mini pehar, za postignut uspeh. Ekipa koja osvoji prvo mesto u Kupu dobija pehar u trajno vlasništvo,od Lige Veterana, za ostvaren uspeh. Član 67. Predsedništvo lige može odlučiti o dodeli specijalnih nagrada i pohvala na kraju takmičenja pojedinim ekipama, za osvojena ostala mesta u takmičenju, ili po drugim kriterijumima, kao i pojedinim sportistima – prema kriterijumu za koji se bude odlučilo tokom takmičenja. Član 68. Sve nagrade i priznanja ekipama i pojedincima dodeljuju se na završnoj Skupštini lige veterana, koja se saziva svake godine po završetku takmičenja. XIX ZAVRŠNE ODREDBE Član 69. Prijavu ekipa za takmičenje u ligi veterana, njen odnos prema takmičenju, odgovornost ekipe u odnosu na sve odredbe ovog Pravilinika, podnošenje materijala za registraciju igrača – veterana i sve druge obaveze predviđene ovim dokumentom – preuzimaju u potpunosti Izvršni odbori klubova, čije se ekipe takmiče u jednoj godini za ovu kategoriju takmičenja. Član 70. IO ULVEB‐a dužan je da prati odgovornost klubova na obaveze njihovih ekipa prema takmičenju. Ukoliko se ustanovi da se neka ekipa neodgovorno i neozbiljno postavlja prema tim obavezama (ne sastavlja zapisnik na utakmicama, ne isplaćuje sudije, kasni ili ne dolazi na utakmice, ponaša se nasilno, ima nedisciplinovane i nasilne igrače ili pojedince, nastupa sa igračima koji nemaju prava igranja, i sl.), može doneti odluku o kažnjavanju takve ekipe, pa čak i BRISANJU iste iz daljeg takmičenja. Izrečena kaznena mera može biti disciplinska, tehnička mera (u smislu oduzimanja bodova) ili novčana, ali u skladu sa ovim Propozicijama. Iznos novčane kazne određuje IO ULVEB‐a zajedno sa Komesraom za takmičenje. Maksimalni iznos kazne može biti i u visini godišnje takse za takmičenje. Član 71. Predlog izmena ovih Propozicija donet je na sastanku IO ULVEB‐a 08.06.2011. godine, a usvojene su na SkupštiniULVEB‐a 13.06.2011. Predsednik ULVEB: Dragan Tanić Beogradu, dana 13.06.2011. 
Download

[PROPOZICIJE] - Udruženje veterana FK BGD