Voda
Unimag Cyble™
Pouzdan merač za unapređen AMR
Unimag Cyble je prilagodljiv vodomer za
Osnovne karakteristike
rezidencijalnu upotrebu koji se može
> Poboljšan
jednostavo u bilo kom trenutku pretvoriti u
napredni komunkacioni uređaj nadogradnjom
Itron Cyble komunikacionih modula.
Tehnologija
Merač kombinuje turbinsku jednomlaznu
tehnologiju sa proverenom postojanošću
extra-suvog brojčanika. Ne postoje delovi
brojčanika koji su u kontaktu sa vodom
zahvaljujući visokim performansama
magnetske transmisije.
Komunikacija
Unimag Cyble je uvek opremljen sa proverenom
Cyble tehnologijom, što omogućava montažu plug-
dizajn
kombinaciju
i
tehnologija
visokih
uz
perfomansi
I
postojanosti.
> Besprekorni završni tehnički materijali za
hidrauliku i klip brojčanika
> Robusno projektovani, delovi pod pritiskom
izdržavaju i najzahtevnije testove
opterećenja (PN 16) I pri statičkim I
dinamičkim uslovima
> Materijali otporni na udare i za brojčanike i za
kućišta. Patentirani pribor za zaštitu koji
omogućava brz pristup Cyble modulima pri
svim uslovima.
> Automatski pristup i kontrola procesa što
omogućava visok nivo kvaliteta u celoj
produkcionoj liniji.
> 100% proizveden u saglasnosti sa
and-play Cyble modula u bilo kom trenutku. Ovo
EEC i najstrožijim zahtevima kvaliteta i
pruža uređaju mnogo prednosti koje poseduje
ekološkim standardima.
AMR provereni sistem:
> Radio – prolaskom pored sistema
> Radio prikupljanje unapred odabranih podataka
> M-Bus žičani sistem (prolayom ili preko mreže)
> Ili
preko bilo kog drugog sistema koji se
zasniva na univerzalnim pulsnim izlazima.
Jednostavno očitavanje
> 360° moguća rotacija brojčanika zbog
što lakšeg očitavanja Iz bilo koje
pozicije.
> 8 cifreni brojčanik sa velikim kontrastom za
jednostavno
Metrološke karakteristike
Merač prelazi EEC Klasu B odobrenja
> Svetska
klasa
Jednomlaznih merača,
ekstrasuvih
- Hladna ili topla voda
- Kompaktan I jednostavan za
montažu
- EEC Class BH-A
> Pripremljeno za komunikaciju
w w w . i t r o n . c o m
očitavanje
bez
grešaka
do
99999,999 m3
> Brojčanik sa hermetički zapečaćenim
zahteva kada se instalira pod uglom od
kučištem sa ciljem da se obezbedi da svi
± 30° u odnosu na horizontalni položaj,
unutrašnji delovi ostanu savršeno čisti I
omogućujući klasu A performansi u svim
zaštićeni tokom celog radnog veka
ostalim pozicijama.
proizvoda.
Postojanost
Jednostavno očitavanje
Opsežno proverena Unimag Cyble
hidraulika u funkciji je u više od 10 miliona
merača koji su unstalirani u više od 25
država!
> Metrologija
> Odobreno prema EEC Direktivama 75/33 i
79/830, ISO 4064:1993
> Mateijali
Visoko projektovani i sertifikovani (ACS,
KTW,…) materijali specificirani za kontakt
sa pijaćom vodom.
> Proizvodnja
> ISO 9001:2000
ISO 14001: 2004
Voda
Princip rada
Unimag Cyble je sačinjen od dva
Prenos između ova dva dela se ostvaruje
preko magnetnih kuplunga, bez
mehaničke veze između vlažnih i suvih
delova.
osnovna dela: hidraulični deo koji
omogućavaju merenje protočne vode i
brojčanika koji zbraja I prikazuje
izmerenu vrednost protoka.
Bezbedno očitavanje
Brojčanik sa osam
valjaka sa brojevima
koje omogućavaju brzo
i očitavanje bez grešaka
Robustnost
Otporan na udarce
termoplastičan
Odvojiva zaštita preko
Cyble pričvršćenog
modula (patentirano)
> Model za toplu vodu
Pred-Priprema
Odobreni Cyble model
omogućava meraču da
bude priključen u
sistem očitavanja
priključivanjem
odgovarajućeg Cyble
modula
Ekstra suvi
Svi zupčanici su zatvoreni
Filter
unutar hermetičkog kućišta.
Bez pokretnih delova
osim turbine koji su u
kontaktu sa vodom.
Poboljšani materijali
Hard sintetički safir i polimeri
poboljšanih tehničkh
karakteristika koriste se kako
> Potencijal Cyble AMR interface-a
bi se osigurala najbolja
- Optimizirano očitavanje I naplata
otpornost na habanje i
bez potrebe da se pristupi vodomeru
osetljivost rotirajućih delova
- Detekcija curenja
- Studija navika korisnika
- Detekcija suprotosmernog protoka
- Detekcija
prevare
Ključne prednosti Cyble Tehnologije
> Bez potrebe za dodatnim investicijama na
meraču da bi se inplementiralo daljinsko
očitavanje.
> Itron standardni interface merača, bez
obzira na na tehnologiju koristi se na svim
> Itron vodomerima od DN 15 do DN 500
> Kompletan sistem portfolio radio
modula za očitavanje merača,
>
>
>
>
software za očitavanje merača i
terminali održavanja. Postoanost
koja je dokazana preko nekoliko
milona modula instaliranih širom
sveta
Elektronska detekcija (bez habanja)
Back flow management
Bez osetljivih i magnetnih polja
Savršen međusobni odnos
Metrološke karakteristike
Nominalni prečnik (DN)
E.E.C.metrol. klasa
E.E.C. dokaz
Max. radna temperaura
Startni protok
Minimumalni proto Qmin
Prelazni protok
Qt
Nominalni protok Qn
Maksimalni protok Qmax
Pad prit. na Qmax
Maksim. dozvoljeni pritisak
Ispitni pritisak
Opseg indikacije
Minimumalni opseg l
Priprema za komunikaciju
Tipična kriva tačnosti
Kriva pada pritiska
mm
inches
°C
L/h
L/h
L/h
L/h
L/h
bar
bar
bar
3
m
L
15
1/2’’
20
3/4’’
B horizontalni - A svi drugi položaji
D 99 6.131.10 (cold water) - D 99 6.331.97 (topla voda)
30° (90° za toplu vodu)
8.5
12
30
50
120
200
1500
2500
3000
5000
0.70
0.65
16
25
99999.999
0.05
Cyble Technology
Veličine
Priključci merača
A
B
C
D
E
F
G
H
H’
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
15
G 3/4’’
110
20
G 1’’
130
69
13.2
16.6
74
33
52
109.6
69
119.5
119.6
73.2
123.7
Ostale dužine dostupne prema specijalno
zahtevu
Instalacija Cyble Modula
> Cyble RF (Bežino, radio frekvencija)
> 1. Ukloniti 2
> 2. Prikačiti modul na merač
zaštite pomoću malog
the meter
> 3. Pričvrsiti modul sa
> Cyble senzor (Pulsni izlaz)
šrafom I umetnuti priloženu
plombu
> Cyble
M-Bus
O Itron-u Inc.
Itron Inc. je vodeći provajder tehnologije u svetskoj industriji vezanoj za vodu I energiju. Naša kompanija je je svetski lider u merenju, prikupljanju podataka I
komunalnim softverskim rešenjima,sa blizu 8,000 jedinica širom sveta koji se zasnivaju na našoj optimiziranoj tehnologiji za isporuku I korišćenje energije I vode. Naši
proizvodi podrazumevaju strujne, gasne I merače vode,prikupljanje podataka I sisteme komunikacije, uključujući automatizovano očitavanje merača (AMR) I unapređeno
merenje infrastukture (AMI); uravljanje izmerenim podacima I odgpvarajućim softverima ; kao I upravljanje projektima, instalacija I konsultantske usluge. Za više
podataka posetite: www.itron.com
Za više podataka kontaktirajte lokalnog prestavnika ili agenciju.
Strada Valcossera, 16
14100 Asti
Italy
Tel: +39 0141 477077
Fax: +39 0141 477177
www.itron.com
© Copyright 2010, Itron. All Rights Reserved. - Itron reserves the right to change these specifications without prior notice.
WA-0056.1-EN-04-10
Download

Unimag Cyble™