Na osnovudlana50.Zakonao trZistukapital("S1.glasnikRS",br.3112011)
i Pravilnikao sa&Zini,
formi i
objavljivanja
godiSnjih,
polugodis;jih
i
kvartalnih
izvesrajajavnih druStava("S1.
-nadinu
glasnikRS",br. t4!2012)
UTP MORAVA a.d. Caiak
objavljuje
GoDISNJTTZvEST,IT
o PoSLoVANJUDRUSTVA
za 2012.godinu
Pozicija
l) Prikaz razvojo i
rezultsta poslovanjn
druitva, a naroiito
finonsijsko stanje u
kome se ono nalazi, koo i
podoci voini zo procenu
stanjo imovine druino
2012. godina
2011. godina
Poslovni prihodi
260.496
260531
Poslovtti rashodi
243 902
251.894
.POSLOWI DOBITAK
16.594
8,637
Finansijski prihodi
14.66s
5.421
Finansijski rashodi
8'196
5.649
FI NANSI JSKI D OBI TAMG ABITA K
5.869
228
Neposlovni i vanredni prihodi
26.4s1
13.684
Neposlovni i vanredni rashodi
21.516
16.07'l
4.935
2.393
NEPOSLOVNI
I ' ".VANREDNI
'
D O B I T A M G ( J B I T A K ' : i , :: : ' r ' : , : :
t|itii,i:?1.':i3.
t
B iiti.dobit preduze(a:.,
2:,.149
NETO dobilok
.i'.t;ote
!;iit,.r,.',,,
i;r.,ll.j;
rii,iii!
.t*iirii;l',..',i.:".:.lr'5.lSC
Plan aktivnosti druStva definisan je l<roz primenu projekta u oblasti
inovacija usluga kao i modernizaciju postojeiih usluga dru5tva.
2) Opis oiekivanog
Implementacijomprojekataodekuje se odrLivi trend rastabroja dolazaka
razvojo druitva u
i no6enja turista. Takode, dru5tvo je pripremilo projekte vezane za
nsrednomperiodu,
promeno u poslovnim
konstantnopraienje kvaliteta usluga koji su uskladeni sa savremenim
politikama druitva, kao i ugostiteljsko-turistidkimtrendovima.
glovnih rszlika i pretnji
Brojnim analizama u oblasti situacione analize, okruZenja i trZi5ta iti
kojima je poslovanje
sektora turizma i ugostiteljstva postoje pretnje koje bi dovele do I
druitva izloieno
nerealizacijeplana.Preventivnose ogledaju
nereahzacije
ogledaiukroz: pad Zivotnogstandardai
I
domaiih gostiju,spoljni faktori, uticaj svetskeekonomskekrize.
I
-t
3) Svi voiniji poslovni
rlogoihji koji su nrctupili
nokonprotekoposlovne
godine
t)
I
I
Nrje ih bilo
poslovi so
lotZndojni
vezanimIicimo
Nrje ih bilo
5) Aktivrtosti clruitva na
polju istroiivonjo i
raTvojo
IstraZivanjepotreba trLllta i krajnjih korisnika usluge. Modernizacija
postojeiih usluga t razvoj inovativnih ponuda za individualnegoste i
organizovaneturistidke grupe. Razvoj konferencijskog i kongresnog
centrau hotelu "Livade" i hotelu "Beograd" uz promociju i prezentaciju
istog potencijalnim korisnicima usluga. Formiranje investicionih
elaboratai primenaistih za pojedinesektoreradnihjedinicakoje posluju
u sastavuUTP MORAVA a.d.eadak.
lpo
[-
Podoci o steienim sopstvenimakcijamu*
',Rozl
ozi sticanjo sopstvenih ukcijo
Otkup sopstvenih akcija po odluci SkupStine
DruStva
I
sopstvenilt
Otkupljeno5.810akcijapo ceniod 600,00dinara.
Nominalne
r \ L r u r r r r . l r r l t rvrednost
vlgullust a
akcija
K U I J a l1.000,00
.uuuruu o
dinara.
lnara.
_ _ . , , , . . .I_ _ . )
Fizidkl!_ca
-__
l
Podaci o steienim sopstvenimakcijama*
Iznos koji je Druitvo isplatito po osnovu
sticanjo-sopst+'enihokcija, odn. naznaka do su
akcije steiene bez naknade
3.486.000,00
dinara
Broj sopstvenih akcijo koje clruitvo poseduje u
tren utk u izrade g odii nj eg izv eitajo
*Podaci sepopunjovaju
ukotiko je Druitvo u me
Napomena: Do predajegodiSnjegizve5tajao poslovanjudrustva
nije odrzanagodi5njaskup5tina
oruswaI nlsu donete:
I
w ,
Odluka o usvajanjufinansijskogizvestaja,
odluka o usvajanjuizvestajanazavisnogrevizora,
Odlukao raspodelidobiti.
F-:--_
J-4
101293329
07182562
Maticnibroj
Sifradelatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
I]TEI]NNE
N
123
Vrstaoosla
20 21 22 23 24 25 26
19
Naziv:UTPMORAVAAD
Sediste:CACAK, RAJICEVA5-7
llltt
llllllll
llllllilll
illill
BILANSSTANJA
{
5774277
700501
- u hiljadama
dinara
godine
na dan 31.12.2012.
AfffVlli
t;iri,Jiiilirrlll'. , .,i. , ,,.i..;::,; ,,.:,,,
::,1j,iri;i';-
'iitrlffi;{l
,,t"ffiffil
A. STALNA IMOVINA(002+003+004+005+009)
001
00
UPISANIKAPITAL
I. NEUPLACENI
002
012
II. GOODWILL
003
ULAGANJA
III. NEMATERIJALNA
004
I
OPREMAI
POSTROJENJA,
IV. NEKRETNINE,
BIOLOSKASREDSTVA(006+007+008)
005
)20,022,023,026,
i oprema
1. Nekretnine,postrojenja
027(deo),028
{deo),029
459843
432783
11 8 6
1415
L
458336
431042
006
2
362108
344294
024,027(deo),028 2. lnvesticionenekretnine
(deo)
007
2
96228
86748
)2 1, 025, 027( deo ) 3. Bioloskasredstva
028(deo)
008
a
321
326
3
321
326
0 1 b e z0 1 2
PLASMANI
V. DUGOROCNIFINANSIJSKI
( 0 1 0 + 011)
009
030 do 032,039
: (deo)
1. Ucescau kapitalu
010
033 do 038,039
(deo)minus037
plasmani
2. Ostalidugorocnifinansijski
011
B. OBRTNAIMOVINA(013+014+015)
012
/)
110603
158028
I
1 0d o 1 3 ,1 5
14
I.ZALIHE
013
L7
9082
10085
II, STALNASREDSTVANAMENJENAPRODAJII
SREDSTVAPOSLOVANJAKOJE SE
OBUSTAVLJA
014
,
8897
29834
PLASMANII
III. KRATKOROCNAPOTRAZIVANJA,
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
2 0 , 2 1i 22, osrm
223
223
1. Potrazivanja
016
I
2.Polrazivanjazavise placenporezna dobitak
017
7
v
92624
118109
28415
25520
40
JO
U
2 3 m inus237
plasmani
finansijski
3. Kratkorocni
018
(J
30662
28214
33125
63950
/>
24
Brojzahteva'.387792
4. Gotovinskiekvivalentii gotovina
019
Strana2 od 1B
-1
-4
- u hiljadamadinara
27 j 28 osim288
5. Porezna dodatuvrednosti aktivnavremenska
razgranicenja
o2o
/o
382
: 389
570446
590811
570446
590811
327
321
488922
467759
272462
272462
/t
64702
62378
/t
167069
142420
V. ODLOZENAPORESKASREDSTVA
021
G. POSLOVNA|MOV|NA(001+012+0211
022
D. GUBITAK IZNADVISINEKAPITALA
023
Dj. UKUPNAAKTIVA(022+0231
024
E. VANBILANSNAAKTIVA
025
A.KAPITAL
(102+103+t04+105+106-107+i0B-109-1
10)
101
30
I. OSNOVNIKAPITAL
102
31
II. NEUPLACENI
UPISAI.II
XRPITNI
103
JI
I I I .R E Z E R V E
104
IV. REVALORIZACIONE
REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI
DOBICIPO OSNOVU
HARTIJAOD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI
GUBICIPO OSNOVU
HARTIJAOD VREDNOSTI
107
34
VII.NERASPOREDJENI
DOBITAK
108
35
V I I I .G U B I T A K
109
IX. OTKUPLJENE
SOPSTVENE
AKCIJE
110
1531
9501
B. DUGOROCNAREZERVISANJAI OBAVEZE
(112+113+116)
111
74576
118854
40
I. DUGOROCNAREZERVISANJA
112
/2
7489
17966
41
il. DUGOROCNEOBAVEZE(114+115;
113
,')
/t
9 15 1
30903
1. Dugorocnikrediti
1i4
9 15 1
30903
57936
69985
Ir
{?
24432
25920
288
29
88
2t
t:llr''iil:
iir'iti:::il
330 i 331
037 i237
414,415
41 bez 414i 415 2. Ostaledugorocneobaveze
l,l
115
III.KMTKOROCNEOBAVEZE
(117+ I 18+119+120+121+122)
116
1. Kratkorocnefinansijskeobaveze
117
2. Obavezepo osnovusredstavanamenjenihprodaji
i sredstavaposlovanjakojese obustavlja
118
43i44
3. Obavezeiz poslovanja
119
/5
24617
34490
45i46
4. Ostalekratkorocneobaveze
120
/6
6 5 11
6968
5. Obavezepo osnovuporezana dodatuvrednosti
ostalihjavnihprihodai pasivnavremenska
razgranicenja
121
/i
2376
2607
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
42, osim427
427
47, 48 osim481 i
49 osim498
481
Brojzahteva:3817g2
t T
Strana3 od 18
- u hiljadamadinara
POR ES KEO B AV E Zb
V. ODLOZENE
G . U K U P N AP A S I V A( 1 0 1 + 1 1+11 2 3 1
AAS T VA
D . V AN BII.A N S NP
c46,uu
Lice odgovomo za sastavljanje
finansijskog izvestaja
cana
2 5 2 . 2013,
zakonski=yrx
(ht
za privrednadru5tva,zadruge,drugapravnalica i
o sadr2inii formi&razaca finansijskihizveStaja
ObrazacpropisanPravilnikom
118112)
preduzetnike
glasnlkR S " ,b r 1 1 4 1 0,65 1 0 7, 1 1 9 1 0 8 , 2 1 1101t12i
( "SluZbeni
0,
Brojzahteva.387792
Strana4 od 18
reduzetnik
I
@
101?93129_J
PIB
Sifradelatnosti
M a t i c nbi r o j
Popunjava Agencija za privredneregistre
N
123
19
I]ENNNI]D
20 21 22 23 24 25 26
Vrstaposla
Naziv:UTPMORAVAAD
Sediste:CACAK, RAJICEVA$7
llll
lllllllll
iltilillillllil
BILANSUSPEHA
700501 5774284
- u hiljadamadinara
u period 01.01.2012do 31.12.2012
A. PRIHODIIRASHODIIZ REDOVNOG
POSLOVANJA
f. PosLovNI PRIHoD|(202+203+204-205+206) 201
/7
260496
260531
l.Prihodiod prodaje
202
/cl
208946
216208
62
2. Prihodiod aktiviranjaucinakai robe
203
630
3. Povecanjevrednostizalihaucinaka
204
631
4. Smanjenjevrednostizalihaucinaka
205
5. Ostaliposlovniprihodi
206
t9
51550
44323
DO 2121
fr.PosLovNlRAsHoDl(208
207
JC
243902
251894
Ort
4652
12160
4/\
94003
96852
4r-
75861
83957
O.1
27168
24048
42218
34877
16594
8637
14665
5421
60i61
64i65
50
1. Nabavnavrednostprodaterobe
208
51
2. Troskovimaterijala
209
/-'t-/
52
3. Troskovizarada,naknadazaradaiostali licni
rashodi
210
P
54
4. Troskoviamortizacijei rezervisanja
211
5. Ostaliposlovnirashodi
212
ilr.PosLovNl DoBITAK(201-207)
213
(207-201)
rv.PosLovNlGUBITAK
214
66
V. FINANSIJSKIPRIHODI
215
2l
56
VI. FINANSIJSKIRASHODI
216
9L
8796
5649
67i68
VII.OSTALIPRIHODI
217
23
26451
13684
57i58
VIII.OSTALIRASHODI
218
,/4
o/
21516
16077
IX. DOBITAKtZ REDOVNOGPOSLOVANJAPRE
4+ 21 5'21$+217-2181
OPOREZIVANJA (2'13-21
219
27398
6016
X. GUBITAKIZ REDOVNOGPOSLOVANJAPRE
OPO REZ|VA NJA (21 4-213- 215+216 -217+21 Bl
220
53i55
69-59
XI. NETODOBITAKPOSLOVANJAKOJE SE
OBUSTAVLJA
59-69
XII.NETOGUBITAKPOSLOVANJAKOJE SE
OBUSTAVLJA
Brojzahteva'.387792
4.t
,/'tJ
'221
222
S trana5 od 18
B. DOBITAKPRE OPOREZTVANJA
(219-220+221-2221
' .:
223
V. GUBITAKPRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-2211
224
^ 4 . 6
n t t
t n
G. POREZNA DOBITAK
721
1. Poreskirashodperioda
225
722
2. Odlozeniporeskirashodiperioda
226
722
3. Odlozeniporeskiprihodiperioda
227
723
D. lsplacenalicna primanjaposlodavcu
228
Dj. NETODOBITAK(223-224-225-226+227- 2281 '229
E. NETOGUBITAK(224- 223+225+226-227 +
2281
230 ,,
4...A-.NEToDoBrrAKKoJrPRTPADA
MANJINSKIM
ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAKKOJI PRIPADAVLASNICIMA
MATICNOGPRAVNOGLICA
232
/3
2 74 9
)4649
560
5456
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovnazaradapo akciji
?33
2. Umanjenja(razvodnjena)zaradapo akciji
234
f t'l .+r/ r ,
\,r-\
\J< u/
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
dana
252. 2013..godine
Zakonski zastupnik
.ht,'
druga pravnalica i
ObrazacpropisanPEvilnikomo sadiiini i formiobrazacafinansijskihizvestajaza privrednadrustva,.zadruge,
'101112
preduzetnike( "SluzbeniglasnikRS", br.114lOO
i 1181'l2l
,5107 , 119108,U1O,
Brojzahteva'.387792
Strana6 od 18
Download

igodišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012. god.