ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ
EYLEM PLANLARI
(2014-2016)
İSTİHDAM SOSYAL KORUMA
İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
24 Aralık 2014
Sunum Planı
1.2014 Yılı Tedbirleri
2.Kurul Görüşüne Sunulacak Tedbirler
3.İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler
4.Sorumlu/İşbirliği
Yapılacak
Öngörülen Tedbirler
5.Yeni Tedbir Önerileri
6.Genel Değerlendirme
Kurum/Kuruluş
Değişikliği
 2014-2016 yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken
eylem sayısı: 16
 ÇSGB/ÇGM sorumluluğunda tedbir sayısı: 4
 SGK sorumluluğunda tedbir sayısı: 1
 İŞKUR sorumluluğunda tedbir sayısı: 6
 ASPB sorumluluğunda tedbir sayısı: 8
 2014 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 1
 2015 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 3
 2016 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 10
 Sürekli olan eylem sayısı: 2
3
Kurul Görüşüne Sunulacak Tedbirler
“5.1 Sosyal yardımlar kayıtlı çalışanları da içerecek şekilde daha
kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınacak, tüm hane halkı şartları
gözetilerek, bireylerin yoksulluk riskini azaltacak şekilde nesnel
ölçütler çerçevesinde verilecektir.” (2014)
(Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü)
“1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir
araya getirilerek gruplandırılacaktır.”
(Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: ASPB Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü) (2015)
Sorumlu kuruluş olan ilgili Bakanlık, TEMELAY kapsamında sosyal
yardımların
birleştirilmesinin
Ekonomi
Koordinasyon
Kurulu’nda
benimsenmediğini bildirmiştir. Ancak yeni bir öneri sunmamıştır.
İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler
“2.1. Sosyal yardım sistemi yardımlardan yararlanan kişilerin en kısa sürede kendi
imkânları ile geçinebilecekleri ve sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir
duruma gelmesini sağlayacak şekilde yapılandırılacak, bu kişilerin meslek
edinebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır.” tedbirinin “2010 yılında uygulamaya
konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve
Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının
kanuni düzenlemede de yer alması sağlanacaktır.” olan açıklaması, “2010 yılında
uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının
Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardımistihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.”
şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR)
Sorumlu/İşbirliği Yapılan Kurum Değişikliği Öngörülen
Tedbirler (1)
 “1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır.”
tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, SGK ise işbirliği yapılan
kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB ve SGK )
 “2.2 Sosyal yardım ve hizmet alanında “Sosyal Destek Danışmanı” modeli çerçevesinde
aile odaklı bir sistem kurulacaktır.” tedbirine ilişkin işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara
“Diğer İlgili Bakanlıklar, Yerel Yönetimler ve STK’lar” eklenecektir. (Sorumlu
Kurum/Kuruluş: ASPB)
 “2.4 Mevcut durumda çalışabilir yoksul vatandaşlara verilen nakdi yardımlar işsizlik
yardımı adı altında ve çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı olarak verilecektir.” tedbirine
ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, İŞKUR ise işbirliği yapılacak
kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB ve İŞKUR)
 “4.1 Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan
küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar
düzenlenecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş SGK olmalıdır. Ayrıca işbirliği
yapılacak kurum/kuruluşlara KOSGEB ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
eklenecektir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)
Sorumlu/İşbirliği Yapılan Kurum Değişikliği Öngörülen
Tedbirler (2)
 “4.2 Tarım gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde
kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların sorunlarının ve çözüm önerilerinin temsilciler düzeyinde
ele alındığı ve ortak paydaların birlikte belirlendiği çalıştaylar gerçekleştirilerek kayıtlı
istihdam konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş
SGK olmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)
 “4.3 Sosyal yardım alan kesime yönelik kayıtlı çalışmaya yönlendirici bilinçlendirme
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş SGK olmalıdır.
Ayrıca işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara ASPB eklenecektir. (Sorumlu
Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)
 “6.2 Sosyal yardım - istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar
arasındaki mevcut protokoller gözden geçirilerek ihtiyaca göre yeni protokoller
düzenlenecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, ÇSGB ise
işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş:
ASPB ve ÇSGB)
 “7.1 Çocuk işçiliği konusunun yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının
toplantı gündemine alınması sağlanacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum İŞKUR
olacak, ÇSGB ise işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu
Kurum/Kuruluş: ÇSGB ve İŞKUR)
Yeni Tedbir Önerileri (1)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Sosyal koruma hizmeti, hanehalkı kompozisyonu da dikkate
alınarak kişilerin ihtiyaçlarına gore çalışmayı teşvik edici şekilde tanımlanacak ve
sınıflandırılacaktır.
Tedbir Adı: Romanların yaşadıkları bölgelerde istihdama yönelik eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri için bir alt stratejik plan hazırlanacaktır.
Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: ASPB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Sosyal
İçerme Dairesi Başkanlığı)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü), İŞKUR, Milli
Eğitim Bakanlığı – Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Süre: 2016
Açıklama: Ülkemizde yoksullukla karşı karşıya olan Roman vatandaşlarımız için “Romanlara
Yönelik Sosyal Politika Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Hazırlanmakta olan bu belge ile Roman
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve eğitim ortalamalarının oldukça düşük olduğu,
işsizliğin oldukça yüksek boyutlarda olduğu ve hane gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğu
Roman bölgelerinde yaşayan vatandaşlarının yaşam koşullarının ve statülerinin iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır. Romanların toplumsal entegrasyonunun sağlanması için bir stratejik plan
hazırlanması Avrupa Komisyonu tarafından da COM (2011) 173 ve COM(2012) 226 numaralı
tebliğler ile Türkiye’nin tam üyelik süreci için zorunlu kılınmıştır ve bu planın henüz
hazırlanmamış olması son yıllarda Avrupa Komisyonu tarafından çıkartılan Türkiye İlerleme
Raporlarında da olumsuz bir görüş olarak yer almaktadır.
Yeni Tedbir Önerileri (2)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve
Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.
Tedbir Adı: 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” nde farkındalık
artırmaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.
Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel
Müdürlüğü)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ASPB, MEB, İçişleri Bakanlığı, BM Kuruluşları,
STK’lar
Süre: Sürekli
Açıklama: Çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Çocuk İşçiliğiyle
Mücadele Günü kapsamında kamuoyuna yönelik etkinlikler ve farkındalık çalışmaları
yürütülecektir.
Yeni Tedbir Önerileri (3)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve
Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.
Tedbir Adı: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zaman Bağlı Politika ve Program Çerçeve
Belgesi” güncelleme çalışmaları başlatılacaktır.
Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel
Müdürlüğü)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı), ASPB, MEB,
İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, BM Kuruluşları, ILO, Sosyal Taraflar,
STK’lar, Üniversiteler
Süre: 2015
Açıklama: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 182 sayılı sözleşmesinin gereği olarak 2005
yılında hazırlanan ve 2005-2015 dönemini kapsayan “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin
Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi” 2016-2023’ü kapsayacak şekilde
güncellenecektir. Güncelleme yapılırken, program kapsamında yapılan çalışmalar ve
müdahale yöntemleri gözden geçirilecek, koordinasyon ve işbirliğini esas alan, bütçesi, süresi
ve izleme mekanizması olan yerel katılım üzerine inşa edilmiş bir eylem planı olarak hayata
geçirilmesi planlanmaktadır.
Yeni Tedbir Önerileri (4)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve
Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.
Tedbir
Adı: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı
(İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır.
Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı
Süre: Sürekli
Açıklama: Ulusal İstihdam Stratejisi’nin önceliklerine uyumlu olarak hazırlanan İKGSOP
kapsamında “Sosyal Politika” başlığı altında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik projeler
yürütecek olan kurum ve kuruluşlara fon desteği sağlanacaktır.
Download

İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi Sunumu