Culture for All
Kultura për të gjithë
Kultura za sve
PARATHËNIE
Rishtas, në Kosovë kultura ka filluar të trajtohet si sektor me prioritet dhe të shihet si mënyrë për të ruajtur diversitetin e
pasur të komuniteteve të ndryshme të saj.
Përveç kësaj, është shtuar vetëdija mbi kontributin potencial të kulturës në dialogun ndëretnik dhe kohezionin social.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of ARS PROGETTI SPA
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
Ky dimension në masë të gjerë është shfrytëzuar nga shoqëria civile në kryeqendër dhe në regjione tjera, të cilët
paraqitën disa aktivitete shembullore të cilat do të mund të përkraheshin, shtriheshin më gjerë dhe promovoheshin me
përkrahje adekuate institucionale.
Kjo rezulton me zhvillimin e më shumë nismave për promovimin kulturor në tërë Kosovën, duke prekur kësisoj jo
vetëm qytetet e mëdha por edhe qytetet dhe fshatrat e vogla dhe viset më të largëta të saj.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of ARS PROGETTI SPA
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
Ruajtja dhe promovimi i diversitetit kulturor në Kosovë përbën pikërisht objektivin e përgjithshëm të projektit ‘Kulturë
për të gjithë’, i cili menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë që nga viti 2010 dhe zbatohet nga ARS
Progetti S.P.A brenda kornizës së Instrumentit për Paraanëtarësim (IPA).
“This publication has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of ARS PROGETTI SPA
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
Investimi në kulturë, përfshirë edhe diversitetin kulturor, ndihma popullatës së Kosovës për të ruajtur mënyrat e tyre të
jetesës, mënyrat e së jetuarit së bashku, sistemin e vlerave, traditave dhe besimeve të tyre, si dhe mbrojtja dhe
promovimi i industrive kreative dhe kulturore dhe shtimi i kapaciteteve të akterët kulturorë të shoqërisë civile përbëjnë
prioritetet që janë bazë e veprimeve të ‘Kulturës për të gjithë’ në kuptim të përkrahjes së projekteve të vogla.
Ky qëllim është arritur në tërësi. 30 ngjarjet kulturore që janë përfshirë në këtë publikim janë përzgjedhur në mesin e
83 propozimeve që u dorëzuan nga të gjitha regjionet e Kosovës dhe përbëjnë një ndërthurje interesante të
dinamizmit, kreativitetit dhe potencialit kulturor të Kosovës.
Ne shpresojmë dhe besojmë se ky publikim, që paraqet ngjarjet e vogla të përkrahura përmes këtij projekti, do të
mundësojë që këto rezultate të gëzojnë vizibilitet afatgjatë dhe që këta akterë kulturorë të krijojnë rrjete më të
fuqishme dhe lidhje mes veti në zhvillimin e veprimtarisë së tyre në të ardhmen.
Daniele Fanciullacci
Kryeshef ekzekutiv i ARS PROGETTI
Lila Skarveli
Udhëheqëse e ekipit
PREDGOVOR
PREFACE
Na Kosovu se odnedavno kultura pominje kao prioritetni sektor i kao naèin koji ãe biti predviðen za oèuvanje bogate
raznolikosti njegovih razlièitih zajednica.
Culture has recently started to be addressed as a priority sector in Kosovo and to be envisaged as a way to preserve
the rich diversity of its various communities.
Osim toga, sve je veãa svest o potencijalnom doprinosu kulture u meðuetnièkom dijalogu i društvenoj koheziji. Ovu
dimenziju u velikoj meri poima i eksploatiše civilno društvo, kako u regionu prestonice tako i u drugim regionima, kroz
odreðene primerne aktivnosti koje se mogu proširiti, replikovati i promovisati uz pomoã odgovarajuãe institucionalne
podrške.
Additionally, there is increased awareness of the potential contribution of culture to inter-ethnic dialogue and social
cohesion.
Ovo dovodi do sve veãeg broja inicijativa za promociju kulture na celom Kosovu, usmerene ne samo na velike gradove
veã i na udaljene sredine i male gradove ili sela.
Oèuvanje i promovisanje kulturne raznolikosti na Kosovu upravo je opšti cilj projekta „Kultura za sve“, kojim od 2010.
god. upravlja Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a kojeg realizuje ARS Progetti S.P.A, u okviru Instrumenta za
predpristupnu pomoã (IPP).
Ulaganje u kulturu, ukljuèujuãi kulturnu raznolikost, narodu Kosova pomaže da održi sopstveni stil života, naèine
suživota, sistem vrednosti, tradiciju i verovanja, štiteãi i promovišuãi kreativnu i kulturnu industriju, i unapreðujuãi
kapacitete aktera kulture iz civilnog društva, prioriteti su rada projekta „Kultura za sve“ na davanju podrške projektima
manje razmere.
Ovaj cilj je u celosti ostvaren. Od ukupno 83 predloga iz svih regiona na Kosovu izabrano je sledeãih 30 kulturnih
dogaðaja, koji predstavljaju zanimljiv skup kulturne dinamike, kreativnosti i potencijala Kosova.
Nadamo se i verujemo da ãe ova publikacija koja predstavlja podržane dogaðaje manje razmere omoguãiti da ovi
rezultati postignu dugoroènu vidljivost i da ovi kulturni akteri stvore jaèe mreže i veze za buduãi rad.
This dimension has been perceived and exploited to a large extent by civil society both in the capital and in other
regions, with certain exemplary activities which could be extended, replicated and promoted with the adequate
institutional support.
This results in more and more cultural promotion initiatives taking place throughout Kosovo, targeting not only big
cities but also remote areas and small towns or villages.
The preservation and promotion of cultural diversity in Kosovo is precisely the general objective of the “Culture for All”
project, managed since 2010 by the European Union Office in Kosovo and implemented by ARS Progetti S.P.A, in the
framework of the Instrument for Pre-Accession (IPA).
Investing in culture including cultural diversity, helping Kosovo people to maintain their own lifestyles, ways of living
together, value system, traditions and beliefs, protecting and promoting creative and cultural industries and enhancing
capacities of civil society cultural actors were the priorities underlying the “Culture for All” action for supporting smallscale projects.
This goal has been fully attained. The following 30 cultural events included in this publication have been selected
amongst 83 proposals coming from all Kosovo regions and represent an interesting cross-section of Kosovo cultural
dynamism, creativity and potential.
We hope and believe that this publication presenting the supported small-scale events will allow these results to obtain
a long-term visibility and these cultural actors to create stronger networks and links for future actions.
Danijele Fanãiulaèi
Naèelnik ARS PROGETTI-a
Ljilja Skarvelji
Voða tima
Daniele Fanciullacci
ARS PROGETTI Chief Executive
Lila Skarveli
Team Leader
Kemi të drejtë për kulturë
Imamo pravo na kulturu
We have a right on culture
Fuqizimi i grave përmes artit
dhe artizanatit, ekspozitave
dhe dialogut ndërkulturor
Osnaživanje žena kroz
umetnost I zanatstvo,
izložbe, medukulturni dijalog
Women empowerment through arts
and crafts, exhibitions, intercultural dialogue
Festivali i artit dhe edukimit
Festival umetnosti i obrazovanja
Festival of arts and education
Punëtori për teknikat artistike dhe pedagogjike
për adoleshentë dhe mësimdhënësi
Radionice o umetnickim i pedagoškim
tehnikama za tinejdžere i nastavnike
Workshops on artistic and pedagogic
techniques for teenagers and teachers
NGO VITA – Sport and Health
Vjollca Kuqi, Manager
Marin Barleti 50000 – Gjakova
[email protected]; [email protected]
Tel: + 377 (0) 44 246 383
Association for Protection of Children and Women from
Molestation Santa Marija, Zvecan,
King Peter I 57 - 38227 Zvecan
[email protected]
Tel: +381 (0) 63 817 04 92; +381 (0) 65 667 13 99
Jehona kulturore
Kulturni eho
Cultural echo
Organizimi i kolonive artistike (pikturë, grafikë,
video), punëtori, ekspozita
Organizovanje umetnièkih kolonija (slikarstvo,
grafika, vide), radionice, izložbe
Organization of art colonies (painting, graphic,
video), workshops, exhibitions
Kultura tradicionale lokale dhe fuqizimi i grave
Lokalna tradicionalna kultura i osnaživanje žena
Local traditional culture and women empowerment
Trajnimi i grave lokale nga komunitetet lokale në
artizanate tradicionale, marketing dhe menaxhment
Obuèavanje lokalnih žena iz lokalnih zajednica u
oblasti tradicionalnog zanatstva, marketinga i
upravljanja
Training of local women from local communities in
traditional handicrafts, in marketing and
management
Women Initiative Association
Xhejrane Lokaj
Dragash 22000 Kosovo
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 327 922
Centre for Peace and Tolerance
Police avenue – Gracanica 10000 Kosovo
[email protected]
Tel: +381 (0) 64 42 68 198
Ariu i vogël
Mali medved
Little bear
Shfaqje teatrore nga fëmijët në temën e
keqkuptimeve mes njerëzve që vijnë nga kultura të
ndryshme
Pozorišna predstava dece na temu nesporazuma
izmeðu ljudi razlièitih kultura
Theater play by children on the theme of
misunderstanding between people with different
cultures
Tingujt dhe inxhinieria në Mitrovicë
Zvuk i inženjering u Mitrovici
Sound and engineering in Mitrovica
Trajnime në teknikat e audio/tingujve për punë
kolektive muzikore, për të inkurajuar dialogun
ndëretnik
Obuèavanje o audio/zvuènim tehnikama za
kolektivni muzièki rad koji podstièe meðuetnièki
dijalog
Training to audio/sound techniques for a collective
musical work encouraging interethnic dialogue
French Embassy
Ismail Qemali 67– Dragodan - 10000 Pristina
[email protected]
Tel: + 381 38 45 88 21
Veprimtari Kulturore “ Vicianum Com “
rr.Faruk Beqiri pn – 42000 Vushtrri
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 250 974
Ditët kulturore të boshnjakëve të Kosovës
Kulturni dani kosovskih Bošnjaka
Kosovo Bosniak cultural days
Doko Yomi
Doko Yomi
Doko Yomi
Punëtori për krijimin e filmave dokumentarë në të
cilët përfshihen të rinj të moshës madhore nga
zonat rurale dhe pakicat në veri të Kosovës
Radionica za stvaranje dokumentarnog filma sa
mladim odraslim ljudima iz seoskih sredina i
manjina na severu Kosova
Documentary filmmaking workshop involving young
adults from rural areas and minorities on
North of Kosovo
Ndërveprimi kulturor mes komuniteteve në Kosovë
dhe promovimi i vlerave kulturore evropiane të
diversitetit
Kulturna interakcija izmeðu zajednica na Kosovu i
promovisanje evropskih kulturnih vrednosti
raznolikosti
Cultural interaction among communities in Kosovo
and promotion of European cultural values of
diversity
Kulturno Umjetnièko Društvo Šarski Behar
Shoqata Kulturo Artistike Sharski Behar
Cultural Artistic Association Šarski Behar
e-mail: [email protected]
20000 Prizren, Republic of Kosovo
Tel: + 377 (0) 306 637
Asociacioni “7arte”
Sheshi “Mehe Uka”
Biblioteka e qytetit, kati VI
40000 Mitrovicë
Kosovo
e-mail: [email protected] - web: www.7-arte.org
Tel: +386 (0) 49 211 771
Krijimi i urave përmes artit
Premošãavanje podela pomoãu umetnosti
Bridging divisions through art
Super Gogo for Europe
Super Gogo for Europe
Super Gogo for Europe
Mundësimi i mirëkuptimit, dialogut dhe respektit
ndërkulturor përmes arteve pamore dhe shfaqjeve
Karakteret e popullarizuara Bini dhe Vini i
informojnë fëmijët për vlerat evropiane
Negovanje meðukulturnog razumevanja, dijaloga i
uzajamnog poštovanja pomoãu vizuelne i
izvoðaèke umetnosti
Popularni likovi Bini i Vini informišu decu o
evropskim vrednostima
Popular characters Bini and Vini inform children
regarding European values
Foster intercultural understanding, dialogue and
mutual respect through visual and performing arts
Kosovo Center for International Cooperation (K C I C )
Enver Keqiku, Executive director
60000 Gjilan – Kosovo
http://www.ngo-kcic.org
[email protected]
Tel: +381 (0) 280 329 425
ORION
Valter Lucaj, Production coordinator
Trepca 15 – 10000 Pristina
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 143 012
Unë, ti, ne, ata, kulturë për të gjithë
Ja, ti, mi, oni, kultura za sve
Me, you, we, them, culture for all
Shtimi i interesit të të rinjve për ndërveprim kulturor
dhe promovim të kreativitetit të të rinjve dhe artit të
pakicave kombëtare.
Poveãanje interesovanja kod mladih ljudi za
kulturnom interakcijom i promovisanje kreativnosti i
umetnosti nacionalnih manjina kod mladih.
Increasing the interest of young people for cultural
interaction and promotion of youth creativity and art
of national minorities.
Trashëgimia e Agim Çavdarbashës
Zaostavština Agima Cavdarbaše
Legacy of Agim Cavdarbasha
Restaurimi dhe hapja për publikun e koleksionit të
punimeve të Agim Çavdarbashës
Obnova i otvaranje javnosti zbirke umetnièkih
radova Agima Cavdarbaše
Restoration and opening to the public of the
collection of Agim Cavdarbasha artworks collection
Agim Cavdarbasha Foundation
Sabahete Cavdarbasha
Caglanica, 10000 Pristina
[email protected]
Tel: +386 (0) 43 704 737
NGO Center for Community Development
Sanja Vukovic, - project manager
61415 Klokot - Kosovo
email: [email protected]
Tel:+377 (0) 45 678 870
Kultura, pasuria jonë e përbashkët
Kultura, naše zajednièko blago
Culture, our common wealth
Fushata mediatike për promovimin e kulturës,
trashëgimisë kulturore dhe artistëve
Medijska kampanja za promovisanje kulture,
kulturne baštine I umetnika
Media campaign to promote culture, cultural
heritage and artists
Kulturë për ju
Kultura za tebe
Culture for you
Krijimi i një shfaqjeje të përbashkët teatrore mes të
rinjve nga komuniteti shqiptar dhe atij ashkali, me
ndihmën e një regjisori profesional
Stvaranje zajednièke pozorišne predstave izmeðu
mladih Albanaca i aškalijske zajednice, uz pomoã
profesionalnog režisera
Information Institution “Radio Premiera”
Fatmir Matoshi, Director
Kamenica 62000 Kosovo
http://www.radiopremiera.info
[email protected]
Tel: +377 (0) 44 231 375
Creation of a joint theater performance between
Young Albanians and Ashkali community with the
help of a professional director
NGO ALO
Agush Mulliqi, Manager / Coordinator
Podujevo – Kosovo
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 106 041
Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore
Oèuvanje i promovisanje kulturne baštine
Preserving and promoting cultural heritage
Artizanati dhe punimeve artizanale
Zanatstvo i ruèni radovi
Artisan and Handicrafts
Edukimi ndërkulturor, diskutime në panel dhe
tryeza të rrumbullakëta përmes seancave të
dialogut mbi trashëgiminë kulturore
Trajnimi i 50 grave për artizanate (shqiptare, serbe,
RAE) dhe organizimi i pjesëmarrjes së tyre në një
panair ndërkombëtar për artizanate
Meðukulturno obrazovanje, razgovor u panelu i na
tribinama, kroz dijaloške sastanke o kulturnoj
baštini
Obuèavanje 50 zanatlijki (Albanke, Srpkinje, RAE) i
organizovanje njihovog uèešãa na meðunarodnom
sajmu zanatstva
Intercultural education, panel discussion and round
tables through dialogue sessions on cultural
heritage
Training of 50 craftswomen (Albanian, Serbian,
RAE) and organization of their participation to an
International crafts fair
Shoqata e Gruas”Zana”Klinë/a
Tahire Gashi, executive director
Str:”Abedin Rexha”
32000 Klinë – Kosovo
http://www.ngo-zana.org
[email protected]
Tel: +381(0) 39 470 249
Open Door NGO
Beti Muharremi, Executive director
Street Tring Smajli 72-2
10000 Pristina Kosovo
[email protected]
Tel: +386 (0) 49 120 544
Promovimi i kulturës tek gjeneratat e reja
Promocija kulture mladih preduzetnika
Promotion of culture of young generations
Biblioteka komunale e Hanit të Elezit
Biblioteka Opštine Ðeneral Jankoviã
Hani i Elezit municipal library
Teknikat e filmimit dhe reklamimit përmes së cilave
të rinjtë do përpiqen të joshin investitorë të rinj në
industritë kulturore në regjionin lindor
Blerja e librave për themelimin e bibliotekës së
parë komunale të hapur për publikun
Kupovina knjiga za osnivanje prve opštinske
biblioteke otvorene za javnost
Tehnike snimanja i oglašavanja za mlade ljude u
cilju privlaèenja investitora u industriji kulture u
regionu Istok
Buying books for establishing the first municipal
library open to the public
Filming and advertisement techniques associating
young people for attracting private investors to
cultural industries in East region
NGO BUKA
Fatmir Spahiu, Executive director
Street Tring Smajli
10000 Pristina Kosovo
[email protected]
Tel: +377 (0) 44 178 337
Municipality of Hani i Elezit
Dëshmorët e Kombit
71510 Town: Hani i Elezit
Kosovo Region: Gilan
http://kk.rks-gov.net/hanielezit/
Tel: 029 (0) 38 51 00; Tel: 029 (0) 38 51 12
Tel: 029 (0) 38 51 020
Së bashku drejt të ardhmes sonë në Evropë
Zajedno za našu buduãnost u Evropi
Together for our future in Europe
Roma on air
Romi u eteru
Roma on air
Konkurs vizatimi në shkolla në temën e BE-së dhe
integrimeve evropiane
Prodhimi dhe emetimi i 8 dokumentarëve në radio
për vlerat kulturore të komunitetit rom
Takmièenje škola u crtanju na temu EU i evropska
integracija
Produkcija i emitovanje 8 radijskih dokumentaraca
o kulturnim vrednostima romske zajednice
Drawing competition for schools on the theme of
EU and European integration
Kla War veterans Gjilan branch
Jakup Musliu, Director
10000 Pristina
[email protected]
Tel: +377 (0) 44 125 647
Production and broadcast of 8 radio-documentaries
on the Roma community cultural values
INC Network
Gnaimete Terbeshi 1st floor
10000 Pristina Kosovo
Adus Ramadani [email protected]
Tel: +381(0) 38 244 598
Poetët e rinj të Kosovës
Novi pesnici sa Kosova
New poets from Kosovo
Sajimi i antologjisë shumë gjuhësore dhe
multikulturore të poezisë me ilustrime përcjellëse
nga Jakup Ferri
Produkcija multikulturne, višejeziène poezijske
antologije uz prateãe ilustracije Jakupa Ferija
Production of a multicultural multilingual poetry
anthology with accompanying illustrations by Jakup
Ferri
HUTINI BOOKS
Genc KADRIU
Publishing Director
[email protected]
Tel: +377 (0) 44 929 103
Promovimi i kulturave të ndryshme përmes festivaleve në rrugë
Promocija razlièitih kultura kroz Drumski festival
Promotion of different cultures through the Road Festival
Tri festivale në rrugë në tri qytete - qendra
kulturore, gjatë të cilave do të paraqitet trashëgimia
kulturore e komuniteteve të regjionit
Tri drumska festivala u tri kulturna grada, koja
pokazuju kulturnu baštinu zajednica u regionu
Three road festival in the three cultural towns
which display cultural heritage of communities in
the region
NGO Syri i Vizionit
Str. Isa Demaj No: 14
30000 Pejë/Pec, Kosovo
www.syriivizionit.org
email: [email protected]
Tel: 00381 (0) 39 423 240
Promovimi i punimeve të dorës nga bimët natyrore
Promocija prirodno spravljenih prirodnih biljnih proizvoda
Promotion of hand made natural herbal products
Trajnimi i një grupi prej 30 grash, përmirësimi i zhvillimit ekonomik dhe
pavarësisë financiare të tyre, përgatitja e produkteve nga bimët natyrore
Obuèavanje grupe od 30 žena, unapreðenje njihovog ekonomskog razvoja i
finansijske samostalnosti, proizvodnja prirodnih biljnih proizvoda
Training of a group of 30 women, improvement of their economic
development and financial independence, production of natural herbal
products
Promovimi i produkteve organike në luginën e Zhupës
Promocija organskih proizvoda u dolini Župe
Promotion of organic products in Zupa valley
Promovimi i produkteve organike me origjinë shtazore,
krijimi i një tregu të prodhimeve BIO, përcjellë me një
fushatë të fuqishme informuese në regjionin e Prizrenit
dhe gjetiu në Kosovë.
Promovisanje organskih proizvoda životinjskog porekla,
stvaranje BIO tržišta, praãeno velikom kampanjom
informisanja u region Prizrena i širom Kosova
Promotion of organic products of animal origin, creation
of a BIO market, accompanied by a vast information
campaign in Prizren region and all over Kosovo
Friends of Youth
Ivica Krstic, Project manager
Drvarska 9, Kosovska Mitrovica 41000 Mitrovica
[email protected]
Tel: +381(0) 648 781 765
OZONI(Center for Education, Training and Science Research)
Naser Bresa
Zupa Valley, Kosovo
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 155 160
Ethnofest
Ethnofest
Ethnofest
Festival i artit dhe kulturës tradicionale, ekspozitëave,
muzikës dhe ritualeve, etnoturizmit, punëtorive,
trajnimeve, ligjëratave për artet skenike dhe filmike
Festival umetnosti i tradicionalne kulture, izložba,
muzika i obredi, etno-turizam, radionice, obuka,
predavanja o scenskoj i filmskoj umetnosti
Festival of Arts and Traditional Culture, Exhibition,
Music and Rituals, Ethno Turism, Workshops, Trainings,
Lectures for scenic and filmic arts
Fabrika e sloganeve
Fabrika slogana
Slogans factory
Promovimi i të menduarit kritik dhe shkrimit kritik mes të rinjve, përmes
trajnimit, diskutimit të çështjeve dhe brengave rinore, me qëllim të sajimit të
sloganeve që ngritin vetëdijen kulturore
Promovisanje kritièkog mišljenja i pisanja meðu mladima kroz obuku,
diskusija o pitanjima i problemima mladih, osmišljavanje slogana o kritièkoj
svesti
Promote critical thinking and writing among youth by training, discussing
issues and youth concerns, coming up with awareness critical slogans
INTEGRA NGO
Kushtrim Koliqi
Executive Director
Street Rrustem Statovci n.n. Building 2, 3rd Floor, No. 3
10 000 Prishtina, Kosovo
www.ngo-integra.org
[email protected]
[email protected]
Tel: +381(0) 38 246 717
Asociation for Cultivation of scenic and filmic arts “Sythi”
Fadil Hysaj, Executive director
10000 Pristina Kosovo
[email protected]
Tel: +377 (0) 44 12 40 21
Moby Film Festival
Moby Film Festival
Moby Film Festival
Rrugëtimi
Putovanje
Journey
Prezantim i punimeve të një artisti të ri tek grupe të
ndryshme artdashësish, me qëllim të zhvillimit të
dialogut me publikun në 4 qytete
Pjesëmarrja e artistëve të rinj të Kosovës në një pilot-projekt për një
platformë të filmbërjes dhe mediave
Uèešãe mladih kosovskih umetnika u pilot projektu za platformu mobilnog
filmskog stvaralaštva i medija
Predstavljanje radova mladih umetnika u razlièitim
grupama ljubitelja umetnosti razvijanjem dijaloga sa
javnošãu u 4 gradova
Participation of young Kosovo artists to a pilot project for a Platform of
mobile film-making and media
Gazmend Avdiu
Executive Director
Pixels Productions
www.pixels-production.com
[email protected]
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 502 422
Tel: + 386 (0) 49 502 422
Presentation of the works of a young artist in different
groups of art-lovers developing a dialogue with the
publics in 4 cities
Leonid Palushaj
Rahovec – Kosovo
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 282 402
Themelimi dhe pasurimi i arkivit dhe bibliotekës së Patrikanës së Pejës
Osnivanje i obogaãavanje arhive i biblioteke Peãke patrijaršije
Foundation and enrichment of the archive and library of Pejë / Peã Patriarchate
Arkivi i digjitalizuar dhe baza e të dhënave online, pasurimi i
bibliotekës që do të hapet për publikun
Teatri i brishtë
Krhko pozorište
Fragile theater
Shfaqje të teatrit shëtitës në nëntë qytete të Kosovës
Predstave putujuãeg pozorišta u 9 gradova na Kosovu
Digitalizovana arhiva i onlajn baza podataka, obogaãivanje
biblioteke koja ãe biti otvorena za javnost
An itinerant theater performance in 9 Kosovo cities
Digitalized archive and online database, enrichment of the
library to be open to the public
The Patriarchate of Pec
Ivana Bartulovic, Project coordinator
Kosovo committee
30000 Peja/Pec
http://www.spc.rs
[email protected]
Tel: +381(0) 30 61 342
NGO FORTESA
Fisnik Ademi, project manager
Shtepia e kultures, nr.12
60000 Kamenica
[email protected]
Tel: + 377 (0) 44 20 70 67
Shpërndarja gjeografike në rajonet e Kosovës
Geografska preraspodela po kosovskim regionima
1
Qendër
4
13.33
1
Centar
4
13.33
2
Lindje
5
16.67
2
Istok
5
16.67
3
Perëndim
4
13.33
3
Zapad
4
13.33
4
Veri
6
20.00
4
Sever
6
20.00
5
Jug
4
13.33
5
Jug
4
13.33
6
Ndër-rajonale
7
23.33
6
Meðu - region
7
23.33
30
100.00
30
100.00
Shpërndarja sipas rajoneve të Kosovës
Qendër
Lindje
Perëndim
Jug
Veri
Ndër - rajonale
Distribucija po regionu Kosova
Centar
Istok
Zapad
Sever
14%
14%
23%
23%
17%
13%
17%
13%
13%
20%
13%
20%
Jug
Meðu - region
Geographical distribution in Kosovo regions
Shpërndarja sipas sektorëve kulturorë
1
Centre
4
13.33
1
Film dhe audiovizuele
5
16.67
2
East
5
16.67
2
Muzikë
2
6.67
3
West
4
13.33
3
Libra
4
13.33
4
North
6
20.00
4
Zeje
5
16.67
5
South
4
13.33
5
Arte performuese
5
16.67
6
Inter - Region
7
23.33
6
Arte vizuele
4
13.33
30
100.00
7
Multimedia
2
6.67
8
Ndërdisiplinore
3
10.00
30
100.00
Shpërndarja sipas sektorit kulturor
Distribution per Kosovo region
Centre
East
West
North
South
Inter - Region
Film dhe audiovizuele
Muzikë
Libra
Arte performuese
Arte vizuele
Multimedia
14%
23%
10%
17%
7%
17%
6%
13%
13%
13%
13%
20%
17%
17%
Zeje
Ndërdisiplinore
Preraspodela po kulturnom sektoru
Distribution per cultural sector
1
Film i audiovizuelna sredstva
5
16.67
1
Film and audiovisual
5
16.67
2
Muzika
2
6.67
2
Music
2
6.67
3
Knjige
4
13.33
3
Books
4
13.33
4
Zanati
5
16.67
4
Crafts
5
16.67
5
Scenske umetnosti
5
16.67
5
Performing arts
5
16.67
6
Vizuelna umetnost
4
13.33
6
Visual arts
4
13.33
7
Multimediji
2
6.67
7
Multimedia
2
6.67
8
Interdisciplinarni
3
10.00
8
Interdisciplinary
3
10.00
30
100.00
30
100.00
Distribucija po kulturnom sektoru
Film i audiovizuelna sredstva
Scenske umetnosti
Muzika
Vizuelna umetnost
10%
7%
Distribution per cultural sector
Knjige
Zanati
Film and audiovisual
Music
Books
Crafts
Multimediji
Interdisciplinarni
Performing arts
Visual arts
Multimedia
Interdisciplinary
10%
17%
7%
17%
6%
13%
6%
13%
13%
17%
17%
13%
17%
17%
Shpërndarja sipas llojit të aplikantit
Distribucija po vrsti podnosioca
1
OJQ
19
63.33
1
NVO
19
63.33
2
Komuna
1
3.33
2
Opština
1
3.33
3
Artistë individualë
1
3.33
3
Individualni umetnik
1
3.33
4
Kompani private
3
10.00
4
Privatna kompanija
3
10.00
5
Institucione
2
6.67
5
Institucija
2
6.67
6
Radio
2
6.67
6
Radio
2
6.67
7
Fondacione
2
6.67
7
Fondacija
2
6.67
30
100.00
30
100.00
Shpërndarja sipas llojit të aplikantit
OJQ
Komuna
Artistë individualë
Institucione
Radio
Kompani private
Fondacione
Distribucija po vrsti podnosioca
NVO
Opština
Individualni umetnik
Institucija
7%
7%
7%
7%
7%
7%
10%
10%
63%
3%
3%
Fondacija
Radio
63%
3%
3%
Privatna kompanija
Distribution per kind of applicant
1
NGO
19
63.33
2
Municipality
1
3.33
3
Individual artist
1
3.33
4
Private company
3
10.00
5
Institution
2
6.67
6
Radio
2
6.67
7
Foundation
2
6.67
30
100.00
Distribution per kind of applicant
NGO
Municipality
Individual artist
Institution
Radio
Private company
© Kulturë për të gjithë, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, 2012. Fotot i përkasin organizatave
zbatuese.
© Kultura za sve, Kancelarija Evropske Unije na Kosovu , 2012. Slike pripadaju implementirajuãih
organizacija.
© Culture for All, European Union Office in Kosovo, 2012. Photos belong to implementing organisations.
Foundation
7%
7%
7%
10%
63%
3%
3%
Prodhuar nga:
Proizvedo od:
Produced by:
Download

Culture For All - Libri