PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA IZ ANALIZE KOLA
januar 2011.
LINEARNI SISTEMI I TOPOLOŠKI POJMOVI KOD ELEKTRIČNIH KOLA
1. Linearni sistemi (homogenost, superpozicija)
2. Kontinualni i diskretni sistemi
3. Vremenski invarijantni i vremenski promenljivi sistemi
4. Sistemi sa koncentrisanim i raspodeljenim parametrima
5. Kirhofovi zakoni za struje i napone
6. Osnovni topološki pojmovi i realcije kod električnih kola
ELEMENTI ELEKTRIČNIH KOLA SA JEDNIM PRISTUPOM
7. Otpornici kao elementi električnih kola (linarni i nelinearni, vremenski promenljivi)
8. Nezavisni strujni i naponski izvori
9. Kapacitivni elementi električnih kola
10. Induktivni elementi električnih kola
11. Nortonovo i Tevenenovo ekvivalentno kolo
12. Analiza malih signala na primeru nelinearnih kapacitivnih elemenata
NALAŽENJE ODZIVA ELEKTRIČNIH KOLA
13. Nalaženje odziva električnih kola u vremenskom domenu
14. Dekompozicija odziva električnih kola na odziv na početne uslove i na pobudu
15. Prelazni i ustaljeni režim
16. Nalaženje odziva RC i RL kola sa početnom akumulisanom energijom
17. Nalaženje odziva LC kola sa početnom akumulisanom energijom
18. Nalaženje odziva RLC kola sa početnom akumulisanom energijom
19. Odziv RC (ili RL) kola bez akumulisane energije na spoljašnju pobudu (primer
jedinične odskočne pobude i jedinične impulsne pobude)
20. Odziv RLC kola bez akumulisane energije na jediničnu odskočnu pobudu
21. Odziv na prostoperiodičnu pobudu
ELEMENTI SA DVA PRISTUPA
22. Elementi sa dva pristupa – a, b, z, y, h i g sistemi jednačina
23. Zavisni generatori
24. Konvertori
25. Invertori
26. Induktivni elementi sa dva pristupa - linearni transformator
27. Savršeni transformator
28. Idealni transformator
29. Ekvivalentne šeme linearnog transformatora
DOMEN UČESTANOSTI
30. Prelazak iz vremenskog domena u domen učestanosti
31. Snage u domenu učestanosti (Slika) http://uranus.ipb.ac.rs/~aks/cas40.pdf
32. Pojave rezonanse i antirezonanse
33. Rezonansne učestanosti rednog RLC kola
34. Antirezonansne učestanosti paralelnog GLC kola
35. Funkcija prenosa mreže, frekventni odgovor mreže
36. Bodeov dijagram rezonantnog kola drugog reda http://uranus.ipb.ac.rs/~aks/cas35.pdf
37. Q – faktor rezonantnog kola, ζ – damping factor.
38. Analiza kola metodom napona čvorova i metodom konturnih struja
LAPLASOVA TRANSFORMACIJA
39. Definisanje Laplasove transformacije i prelazak u vremenski domen
40. Osobine Laplasove transformacije
41. Laplasov transform izvoda funkcije
42. Ulazno – izlazna relacija i Laplasova transformacija
43. Primena Laplasove transformacije na rešavanje električnih kola
44. Teorema početne i krajnje vrednosti
MREŽE SA DVA PRISTUPA
45. Opšta blok dijagram mreža sa dva pristupa (videti vežbu 4 iz Priručnika)
46. Mreže opisane Z parametrima (Slika a) http://uranus.ipb.ac.rs/~aks/cas43.pdf
47. Mreže opisane Y parametrima (Slika b) http://uranus.ipb.ac.rs/~aks/cas43.pdf
48. Transformacija mreža i ekvivalencija PI – T mreža (videti vežbu 7 iz Priručnika)
49. Mreže opisane hibridnim parametrima (Slika c) http://uranus.ipb.ac.rs/~aks/cas43.pdf
50. Mreže opisane transmisionim matricama (videti vežbu 4 iz Priručnika)
51. Spregnuti induktivni elementi; načini vezivanja
52. Kolo sa dve rezonantne učestanosti (videti vežbu 6 iz Priručnika)
JEDNAČINE STANJA
53. Uvodni pojmovi i termini
54. Rešavanje jednačina stanja
predmetni profesor
Dr Bratislav Marinković
januar 2011.
Download

PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA IZ ANALIZE KOLA