ДРУШТВО ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
Техничко и информатичко образовање
Окружно такмичење
Шифра ученика
ТЕСТ
БОДОВА
8. разред
13.04.2014.
/ упиши, подвуци, заокружи тачан одговор /
1.
Диода
а)
б)
в)
исправља променљиву струју
повећава напон
има улогу сијалице
5
2. Трансформатор код апарата за електрично заваривање
а. Снижава напон а повећава јачину струје
б. Снижава напон и смањује јачину струје
в. Повећава напон и смањује јачину струје
5
3. Пожар настао на електричној инсталацији најефикасније ће бити угашен
а. Крупним комењем
б. Песком
в. Водом
3
4. Одреди напон између две фазе у кућној електричној инсталацији.
2
а. 220 V
б. 1000 V
ц. 380 V
д. 50 V
5. Део расхладног уређаја у коме расхладно средство прелази из гасовитог у
течно стање зове се __________________.
6. Три електроде PNP споја су карактеристика електронског елемента који се
зове
_________________.
3
2
7. На слици је
А. Мнонофазна прикључница са уземљењем
Б. Трофазна прикључница са уземљењем
В. Трофазна прикључница без уземљења
8. Најпопуларнији програм, помоћу кога је могуће водити видео разговор,
позивање фиксних и мобилних телефона у земљи и иностранству, зове се
_________________.
9.. Уређај у аутомобилу, који производи струју за допуну алумулатора
зове се _____________________.
4
2
4
10. На слици доцртај - постави правилно један прекидач тако да искључује само
потрошач R1 док потрошач R2 ради непрекидно.
Фаза
Нула
5
.11.
6
12. Проналазач електричне сијалице је:
а) Џул Џемс
б) Никола Тесла
3
в) Томас Едисон
R
13. Правилно повежи сијалицу
са проводницима трофазне струје
S
T
2
0
P
220 V
14. Приказани симбол означава
А. Логичко коло „ NE “
Б. Логичко коли „ I “
В. Логичко коло „ ILI “
4
КЉУЧ ТЕСТА ЗА 8. РАЗРЕД
1.
а) Исправља променљиву струју
2.
а. Снижава напон а повећава јачину струје
3.
б. Песком
4.
ц. 380 V
5.
КОНДЕНЗАТОР
6.
ТРАНЗИСТОР
7.
Б. Трофазна прикључница са уземљењем
8.
СКАЈП (SKYPE )
9.
АЛТЕРНАТОР ( ДИНАМО )
10.
11.
/ за сваки правилно унет број у табели добија се 2 бода /
n1
n2
С
0
1
0
12.
в) Томас Едисон
13.
признаје се веза прекидача
само сa R, са S или само са T .
14.
Б. Логичко коли „ I “
Download

Teст 8-2014