Predlog potencijalnih modela šeme
pomoći u procesu digitalizacije
zemaljske televizije u Republici Srbiji
i primeri prakse iz drugih zemalja
Septembar 2013. godine
Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu
digitalizacije zemaljske televizije u Republici Srbiji
i primeri prakse iz drugih zemalja
Аutоri:
Nataša Stojkić
Aleksa Nenadović
Urеdnik:
Irena Radinović
Izdаvаč:
Тim zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа,
Vlada Republike Srbije
Nаpоmеnа: Оvа studiја izrаđеnа је zа pоtrеbе Тimа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе
sirоmаštvа Vlаdе Rеpublikе Srbiје, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine
i telekomunikacija. Studiја nе prеdstаvlја zvаničаn stаv Vlаdе Rеpublikе Srbiје.
Izrаdа аnаlizе оmоgućеnа је srеdstvimа Švајcаrskе аgеnciје zа rаzvој i sаrаdnju u оkviru
prојеktа „Pоdrška unаprеđеnju prоcеsa sоciјаlnоg uklјučivаnjа u Rеpublici Srbiјi“.
2
SADRŽAJ
REZIME ................................................................................................................................. 6
1. UVOD ................................................................................................................................ 9
2. ŠEME POMOĆI – ISKUSTVA DRUGIH ZEMALJA ................................................................ 12
2.1. ZAŠTO ŠEMA POMOĆI? ...................................................................................................... 12
2.2. KLASIFIKACIJA ŠEMA POMOĆI .............................................................................................. 13
2.3. KATEGORIJE I IDENTIFIKACIJA UGROŽENIH LICA ....................................................................... 13
2.4. OBLICI POMOĆI I NAČINI REALIZACIJE .................................................................................... 14
2.5. UPOREDNI TABELARNI PREGLEDI ŠEMA POMOĆI...................................................................... 15
3. RAZMATRANJE KONCEPTA ŠEME POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI ...................................... 23
3.1 RAZLIČITOST REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA ZEMLJE KOJE SU ZAVRŠILE PROCES DIGITALIZACIJE TV
SIGNALA ................................................................................................................................ 23
3.2 IDENTIFIKOVANJE UGROŽENIH GRUPA I DEFINISANJE POŽELJNIH OBLIKA POMOĆI ............................ 25
4. PREDLOG POTENCIJALNIH MODELA ŠEME POMOĆI ....................................................... 29
4.1. ANALIZA PREDLOGA IZ DRŽAVNE STRATEGIJE IZ 2009. GODINE .................................................. 29
4.2 PREDLOG POTENCIJALNIH MODELA ŠEME POMOĆI U SRBIJI ........................................................ 30
5. METODOLOGIJA PROCENE TROŠKOVA ........................................................................... 33
5.1. PROCENE BROJA KORISNIKA POMOĆI .................................................................................... 33
5.2 PROCENE TROŠKOVA OBLIKA POMOĆI .................................................................................... 34
5.3 KALKULACIJA TROŠKOVA MODELA......................................................................................... 36
6. DODATNE VAŽNE KOMPONENTE I SMERNICE ZA OSMIŠLJAVANJE I SPROVOĐENJE ŠEME
POMOĆI .............................................................................................................................. 41
7. PREPORUKE .................................................................................................................... 52
ANEKS 1. DETALJNI PRIKAZ RELEVANTNIH ŠEMA POMOĆI POJEDINAČNIH DRŽAVA ................................ 56
ANEKS 2. USLOVI ZA OSTVARIVANJE IZABRANIH PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE .......................... 64
ANEKS 3. VAŽNI DEMOGRAFSKI KONTIGENTI ZA SPROVOĐENJE ŠEME POMOĆI..................................... 66
ANEKS 4. INSTITUCIJE I POJEDINCI SA KOJIMA SU OBAVLJENI RAZGOVORI ILI OD KOJIH SU PRIKUPLJENI
PODACI RELEVANTNI ZA IZRADU IZVEŠTAJA ................................................................................... 68
LITERATURA........................................................................................................................ 70
3
DEFINICIJA TERMINA I LISTA SKRAĆENICA
Digitalizacija zemaljske televizije, digitalna tranizicija, digitalni prelazak ili digitalizacija prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala zemaljskim putem
Set-top-box, set-top-box uređaj, digitalni dekoder, STB uređaj ili samo STB – uređaj koji se
priključuje između izvora signala (na primer postojeće antene) i televizora kako bi se emitovani
digitalni signal prilagodio za prikazivanje na postojećem, analognom ili digitalnom, televizoru.
Analogni televizori ne mogu da prikazuju digitalni signal ukoliko nisu povezani sa STB uređajem.
Integrisani televizor – televizor koji sadrži sve komponente neophodne za prijem i prikazivanje
digitalno emitovanog signala. Njega karakterišu širok ekran i mogućnost prikazivanja slike u
visokoj rezoluciji. Integrisan televizor ne treba da bude povezan na STB uređaj.
Digitalna prijemna oprema:


integrisani televizor koji je u stanju da dekodira digitalni signal ili
set-top-box uređaj.
Šema pomoći u užem smislu – daje odgovore na pitanja ko dobija pomoć (koji su kriterijumi, tj.
koje su ugrožene grupe stanovništva) i koji oblik pomoći dobija.
Šema pomoći u širem smislu – osim informacije o tome kome se pruža i koji oblik pomoći, daje
odgovore na pitanja kako se identifikuju lica koja spadaju u ugrožene grupe stanovništva i kako se
sprovodi šema pomoći.
Univerzalna šema pomoći – šema pomoći koja se pruža svima (na preimer, svim domaćinstvima
u državi, ili svim evidentiranim radio-televizijskim pretplatnicima) bez obzira na njihove potrebe
u vezi sa digitalizacijom zemaljske televizije.
Usmerena šema pomoći – šema pomoći koja se pruža grupama stanovništva koji zadovoljavaju
unapred propisane kriterijume i prijave se za pomoć.
Subvencija na nivou potrošača za kupovinu digitalne prijemne opreme – oblik pomoći države
za krajnje korisnike, TV gledaoce, koji može da se realizuje dodelkjivanjem vaučer za kupovinu
opreme, prebacivanjem novčanih sredstava namenjenih kupovini STB uređaja unapred ili
novčanom naknadom nakon dokaza o kupovini STB uređaja.
Vaučer – način realizacije subvencionisanja na nivou potrošača za kupovinu digitalne prijemne
opreme.
Tehnička pomoć – pomoć za povezivanje STB uređaja, po potrebi nadogradnja postojeće antene,
obuka o korišćenju STB uređaja i zamena uređaja u garantnom roku u slučaju kvara.
Hibridna pomoć – pomoć za nabavku, dostavu i povezivanje STB uređaja, po potrebi
nadogradnja postojeće antene, obuka o korišćenju STB uređaja i zamena uređaja u garantnom
roku u slučaju kvara.
DVB-T – skraćenica od Digital Video Broadcasting – Terrestrial, standard za emitovanje
digitalne zemaljske televizije.
DVB-T2 - skraćenica od Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial, novi i
unapređen DVB-T standard za emitovanje digitalne zemaljske televizije.
MPEG-2 – standard za kompresiju digitalnih audio i video podataka; koristi se za digitalnu
zamaljsku televiziju.
MPEG-4 – unapređen standard za kompresiju digitalnih audio i video podataka.
Neutralnost platforme – U smislu digitalizacije zemaljske televizije, netralnost platforme je
zadovoljena ako korisnik ima uređaj koji može da koristi za više od jedne platforme, ili ako može
da bira koju platformu želi nadalje da koristi uz isti podsticaj (na primer vaučer za kupovinu STB
uređaja) bez obzira na odabranu platformu.
4
Otvoreni standardi – prema Međunarodnoj uniji za telekomunikacije, otvoreni standardi su oni
standardi koji su na raposlaganju generalnoj publici, a koji su razvijeni, odobreni i održavaju se
kroz saradnju i međusobnu saglasnost. Otvoreni standardi omogućavaju zajednički rad i razmenu
podataka između različitih proizvoda i usluga i namenjeni su za široku upotrebu.
Otvoreni standardi za interaktivnost – otvoreni standardi koji omogućavaju interaktivnost
korisnika sa sadržajem (na primer, učešće u kvizu, kupovinu reklamiranog proizvoda, elektronski
programski vodič koji neprestano daje infrmacije o tekućem i budućem emitovanom programu).
Za razliku od otvorenih standarda za interaktivnost su oni koje razvija pojedinačni proizvođač te
je interaktivnost omogućena samo onim korisnicima koji imaju određenu aplikaciju i/ili uređaj.
BDP - Bruto društveni proizvod
BNP - Bruto nacionalni proizvod
NSP - Novčana socijalna pomoć
DD - Dečiji dodatak
TNP - Tuđa nega i pomoć
CZSR - Centar za socijalni rad
DILS – projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ (Delivery of Improved Local
Services),
IRL - Interno raseljena lica
5
UVOD
Dokument „Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu digitalizacije
zemaljske televizije u Republici Srbiji i primeri prakse iz drugih zemalja“ nastao je kao
podrška Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, sa ciljem da se olakša
proces digitalizacije za najugroženije grupe stanovništva u Republici Srbiji.
U saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija koje je nadležno
za celokupnu realizaciju procesa digitalizacije zemaljske televizije u Republici Srbiji, Tim za
socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirao je proces izdrade ove studije. Izveštaj
su pripremili angažovani konsultanti, dok su brojni sagovornici sa kojima su u toku procesa
izrade studije obavljeni razgovori pružili nemerljiv doprinos izradi studije.
REZIME
U Ženevi je 2006. godine održana Regionalna konferencija o radio-komunikacijama
Međunarodne unije za telekomunikacij i tom prilikom potpisan je međunarodni sporazum o
uspostavljanju digitalnog i gašenju analognog emitovanja radio i televizijskog signala
zemaljskim putem u Evropi, Africi, Bliskom Istoku i Islamskoj Republici Iran do leta 2015.
godine. Republika Srbija, kao jedna od zemalja potpisnica ovog sporazuma, obavezala se da
će sprovesti digitalizaciju zemaljske televizije u predviđenom roku.
Prelazak na digitalno emitovanje zemaljske televizije (digitalna tranzicija) podrazumeva da
svako domaćinstvo koje zavisi isključivo od zemaljskog prenosa treba da nabavi, ugradi
i uspešno upotrebljava adekvatnu digitalnu prijemnu opremu. Minimum opreme koji
treba nabaviti je STB uređaj (povezuje se između postojeće antene i televizora), i da se po
potrebi nadogradi postojeća antena.
Zbog različitih socio-ekonomskih faktora (siromaštvo, zdravstvena ograničenja, geografski
položaj, itd) određene grupe stanovništva su onemogućene da nabave, ugrade i uspešno
upotrebljavaju novu opremu i smatraju se ugroženim u prosecu digitalne tranzicije. Oni
mogu da izgube mogućnost praćenja televizije i postanu marginalizovani i više socijalno
isključeni.
Kako bi se ugroženim grupama stanovništva pomoglo da ostvare svoje pravo na informisanje
države često kroz različite modele finansiranja ili kofinansiranja subvencionišu prelazak na
digitalno emitovanje za ova domaćinstva. Takve državne intervencije zovu se šeme
pomoći.
Na osnovu iskustava zemalja koje su sprovele šeme pomoći, šeme mogu da se svrstaju u
univerzalne, kojima se pruža pomoć svim građanima bez obzira na potrebe, ili usmerene,
kojima se pomaže posebnim grupama ugroženog stanovništva. Usmerene šeme pomoći se
sprovode tako što se propišu kriterijumi za sticanje prava na pomoć, a potom se lica koja
zadovoljavaju date kriterijume sama prijavljuju za pomoć. Efikasnije i ekonomičnije su
usmerene šeme pomoći, kakvu je potrebno sprovesti i u Republici Srbiji.
U okviru usmerenih šema se pružaju različiti oblici pomoći kako bi se zadovoljile potrebe
konkretnih ugroženih grupa.

Ugroženima usled siromaštva se pruža subvencija za kupovinu STB uređaja, što se
najefikasnije sprovodi dodelom vaučera tim građanima. Vaučeri mogu da se iskoriste
na slobodnom tržistu za kupovinu bilo kojeg STB uređaja za bilo koju TV platformu
(zemaljsku, kablovsku, satelitsku i IPTV) što znaci da se u digitalnoj tranziciji poštuje
princip neutralnosti platforme. Evropska komisija navela je da bi pozitivno ocenjivala
javne subvencije potrošačima za nabavku STB uređaja, ukoliko se pružaju na
tehnološki neutralnoj osnovi; većina zemalja je poštovala princip neutralnosti
platforme.
6

Ugroženima po osnovu zdravstvenih kriterijuma (nemogućnost kretanja, oštećenja
sluha i vida, kognitivna i druga ograničenja) pruža se tehnička pomoć, tako što im se
pomogne da povežu novu opremu, savladaju kako da je koriste i u garantnom roku
zameni neispravan uređaj.

Višestruko ugroženima (siromašni i ugroženi na osnovu zdravstvenih kriterijuma, što
se često vezuje za stara lica) pruža se hibridna pomoć, koju čine subvencija za
nabavku uređaja i tehnička pomoć zajedno. Konkretno, pomaže im se kroz nabavku,
dostavu, povezivanje nove opreme, obuku za upotrebu i zamenu opreme u slučaju
prestanka rada u garantnom roku.
Praksa drugih zemalja pokazuje da se identifikacija lica koji pripadaju ugroženim grupama
oslanja na postojeći sistem socijalne zaštite (primaoci nekog vida socijalna ili srodne pomoći)
ili starost (na primer, stari 75 i više godina). Potrebno je napraviti dodatne napore da se
dopre do onih koji nisu evidentirani kroz sistem socijalne zaštite, a koji imaju pravo na
neki vid socijalne pomoći, i kojima je pomoć u digitalnoj tranziciji neophodna.
Novčana vrednost nuđene pomoći zavisi od odabrane tehnologije i trenutka digitalne
tranzicije (što je odabrana tehnologija starija, to je prijemna oprema jeftinija), kao i oblika
pomoći (samo subvencija za kupovinu STB uređaja ili i tehnička pomoć). Novčana vrednost
subvencije je u drugim zemljama varirala od 150 evra (Italija, 2005. godine) do 10 evra
(Hrvatska, 2009. godine). Cena tehničke pomoći u najvećoj meri zavisi od cene rada u datoj
zemlji, a negde se sprovodila na ekonomičan način uz pomoć studenata volontera (Hrvatska).
U mnogim zemljama, nije bilo finansijske pomoći prilikom kupovine STB uređaja, jer njegov
trošak nije bio značajan čak ni za populaciju sa niskim primanjima.
Većina zemalja je šemu pomoći, kao i samu digitalizaciju televizije, sprovodila regionalno.
U svim zemljama je pre i tokom sprovođenja šeme pomoći trajala medijska kampanja, a
dodatna podrška građanima je pružana putem pozivnog centra sa besplantim pozivnim
brojem.
Pošto su uglavnom bogatije zemlje završile proces digitalizacije, a načini realizacije bili
raznovrsni, Srbija ne može da prekopira pristup bilo koje od zemalja, jer ima niz specifičnosti
koji je razlikuju. Nizak standard, relativno nerazvijen sistem socijalne zaštite i izraženo
siromaštvo staračkih domaćinstava u ruralnim oblastima moraju biti uzeti u obzir
prilikom osmišljavanja šeme pomoći u Srbiji.
Tabela: Ukupni troškovi i broj domaćinstava korisnika prema različitim modelima
Trošak u evrima prema scenariju
Broj
domaćinstava
% iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 70%
% iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 80%
% iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 90%
Restriktivan model
308.000
3.234.000
3.696.000
4.158.000
Delimično-inkluzivan model
528.000
7.553.700
8.632.800
9.711.900
774.983
9.282.581
10.608.664
11.934.747
Socijalno-inkluzivan model1)
1) Socijalno-inkluzivan model uvećan je u odnosu na delimično-inkluzivan za broj primaoca niskih penzija, a ne
domaćinstava
7
Preporučuje se primena socijalno-inkluzivnog modela, koji obuhvata finansijsku pomoć
prilikom kupovine STB uređaja domaćinstvima u Srbiji, kao i tehničku pomoć starijim licima
i osobama sa invaliditetom. Troškovi ovog modela kreću se između 9,3 do 11,9 miliona evra
u zavisnosti od scenarija iskorišćenost šeme pomoći.
Ovaj model obuhvata podršku:
- domaćinstvima primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i dodatka za tuđu
negu i pomoć,
- domaćinstvima sa statusom najugroženijih izbeglih i interno raseljenih lica,
- staračkim domaćinstvima na selu (svi članovi stariji od 65 godina),
- Primaocima niskih penzija (u visini do 12.898,16 dinara1 )
Osmišljavanje i sprovođenje šeme pomoći u digitalnoj tranziciji je kompleksno i
multidisciplinarno. Potrebno je uključivanje stručnjaka iz različitih oblasti kako bi šema
pomoći bila kvalitetno osmišljena (eksperata iz oblasti prava, ekonomije, menadžmenta,
socijalne zaštite, nabavke, logistike, tehnike, odnosa sa javnošću i drugih), kao i
funkcionisanje tela za jasnim mandatom i nadležnostima i dodeljenim sredstvima koje će da
osigura implementaciju šeme pomoći. Ova studija daje važne smernice i preporuke koje treba
uzeti u razmatranje prilikom osmišljavanja i sprovođenja šeme pomoći.
Kao projekat od državne važnosti, digitalna tranzicija treba da bude sprovođena društveno
odgovorno. Potrebno je da država uputi poziv da svaka kompanija, preduzeće, udruženje i
slično da svoj doprinos u domenu svog poslovanja i delovanja i tako doprinese da se šema
pomoći, kao i celokupna digitalizacija televizije, sprovede uspešno, u zadatom kratkom roku,
na efikasan i ekonomičan način.
1
Iznos minimalne penzije u trenutku izrade studije
8
1. UVOD
U Ženevi je 2006. godine održana Regionalna konferencija o radio-komunikacijama
Međunarodne unije za telekomunikacije. Tom prilikom potpisan je međunarodni sporazum o
uspostavljanju digitalnog i gašenju analognog emitovanja radio i televizijskog signala
zemaljskim putem u Evropi, Africi, Bliskom Istoku i Islamskoj Republici Iran do leta 2015.
godine.
Republika Srbija, kao jedna od zemalja potpisnica ovog sporazuma, obavezala se da će
sprovesti digitalizaciju zemaljske televizije u predviđenom roku.2
Jedan od ključnih izazova ovog procesa odnosi se na mogućnost i spremnost pojedinaca i
domaćinstava koji su gledaoci isključivo zemaljske televizije 3 da efikasno učestvuju u
procesu digitalne tranzicije. U tom smislu postoji rizik da određene grupe građana u trenutku
gašenja emitovanja analognog TV signala izgube mogućnost da nastave da gledaju televiziju
usled nemogućnosti prijema digitalnog TV signala. Mnogima je televizija „prozor u svet“, pa
postoji mogućnost da ove osobe izgube svoj jedini način da se informišu u toku digitalne
tranzicije. Na ovaj način, kao posledica različitih socio-ekonomskih i geografskih faktora4,
dolazi do porasta nejednakosti među grupama stanovništva.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu podpredsednice Vlade za
evropske integracije, u skladu sa svojim nadležnostima, pruža podršku Ministarstvu spoljne i
unutrašnje trgovine i telekomunikacija angažovanjem konsultanata za izradu ove studije o
modelima subvencionisanja prelaska na digitalno emitovanje zemaljske televizije za socijalno
ugrožene grupe.
Cilj ove studije jeste da:

predstavi pregled modela subvencionisanja, tj. šema pomoći u pojedinim zemljama
Evropske unije i sveta koje su završile proces digitalizacije, ili koje prolaze kroz ovaj
proces;

predloži modele šeme pomoći za ugrožene grupe za sprovođenje u Republici Srbiji u
procesu digitalne tranzicije;

predstavi statistiku stanovništva koji su obuhvaćeni predloženim modelima i pruži
procenu troškova potrebnih za subvencionisanje ugroženih domaćinstava za svaki od
predloženih modela šeme pomoći;

ukaže na primere dobre prakse i važne dodatne komponente koje treba imati u vidu
pri razvijanju i realizaciji šeme pomoći (medijska kampanja, uključivanje volontera u
proces informisanja građana, besplatan pozivni centar i dr.).
U procesu izrade ove studije identifikovane su zainteresovane strane i obavljeni su sastanci sa
predstavnicima različitih institucija, organizacija i udruženja građana (videti Aneks 4).
2
Strategijom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
(„Sl. glasnik RS“, br. 52/2009 i 18/2012) definiše se okvir za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i
televizijskog programa i utvrđuju osnovne strateške smernice za uvođenje digitalnog i gašenje analognog
televizijskog i radio programa u Republici Srbiji.
3
Prema RATEL-ovoj publikaciji „Pregled trižišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2011. godini“, oko 53%
domaćinstava u Republici Srbiji su pretplatnici usluga kablovskih (40%), satelitskih operatora (8%) ili IPTV-a
(5%). Na njih ne utiče proces digitalizacije zemaljske televizije. Može se smatrati da preostalih 47%, odnosno do
oko 1.323.509 domaćinstava (jer sigurno ima domaćinstava koja uopšte ne gledaju televiziju) gleda i zavisi
isključivo od analogne zemaljske televizije.
4
Guide to Digital Switchover, OSCE, Vienna 2010, strana 80
9
Korišćena su relevantna zvanična dokumenta, druga dokumenta dostupna putem interneta,
kao i novinski članci.
U drugom poglavlju dat je pregled šema pomoći na osnovu iskustava pojedinih zemalja koje
su prošle proces digitalizacije zemaljske televizije. Ovo poglavlje ukazuje zašto su potrebne
šeme pomoći pri digitalnoj tranziciji i prikazuje njihovu klasifikaciju po nekoliko osnova.
Dalje, u ovom poglavlju dat je pregled kategorija ugroženosti i kako se one u praksi
identifikuju, kao i oblika i načina realizacije pomoći. Naposletku, dati su kratak i detaljan
uporedni tabelaran pregled reprezentativnih šema pomoći iz iskustva pojedinih zemalja.
Treće poglavlje predstavlja predlog okvira šeme pomoći u Republici Srbiji. Ovde su
predstavljene specifičnosti Republike Srbije u poređenju sa drugim zemljama. Ovo poglavlje
se potom bavi identifikacijom ugroženih grupa i potrebnim oblicima pomoći.
Četvrto poglavlje bavi se predlozima modela šeme pomoći za Republiku Srbiju. Najpre se
daje osvrt na ranije razmatrane modele šeme pomoći, predviđene Strategijom za prelazak sa
analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji5, a potom
predlozi tri potencijalna modela šeme pomoći usmerena na ugrožene kategorije društva.
Peto poglavlje sadrži pregled očekivanih troškova tokom subvencionisanja digitalnog
prelaska za ugrožene grupe građana obuhvaćene predloženim modelima šema pomoći. Najpre
je predstavljena metodologija procene troškova, i to na osnovu: procene broja korisnika,
procene cene neophodne opreme (STB uređaja), procene troškova tehničke pomoći i procene
potencijalne tražnje za STB uređajem i uslugom tehničke pomoći. Naposletku je dat pregled
troškova za subvencionisanje digitalnog prelaska za ugrožene grupe građana za svaki od tri
predložena moda šema pomoći pojedinačno.
U šestom poglavlju dat je pregled važnih pratećih komponenti koje šema pomoći treba da
sadrži, kao i ključnih tema koje treba razmatrati prilikom osmišljavanja i realizacije šeme
pomoći u Republici Srbiji: poštovanje principa neutralnosti platforme, upravljanje
sprovođenjem šeme pomoći, raspoloživi načini identifikacije ugroženih grupa stanovništva,
pitanja javne nabavke STB uređaja i pružanja tehničke pomoći, distribucije STB uređaja,
medijske kampanje, pozivnog centra, društveno odgovorne digitalizacije i drugih pitanja.
Dodatno, u Aneksu 1 su dati detaljni uvidi u relevantne šeme pomoći pojedinačnih država.
Iskustva Ujedinjenog Kraljevstva, Mađarske (pilot projekat) i Hrvatske detaljno su opisana
zahvaljujući dostupnosti dokumentacije, obavljenih razgovora sa konsultantom BBC-a, i
zvaničnoj poseti Republici Hrvatskoj. Dodatno, ova tri primera veoma su uputna sa aspekta
identifikacije, obaveštavanja i pružanja adekvatne pomoći ugroženim kategorijama
stanovništva (primer UK i Mađarske), kao i načinu pružanja usluga (primer Hrvatske).
U Aneksu 2 dat je pregled uslova za ostvarivanje relevantnih prava u oblasti socijalne zaštite.
Konkretno, dat je pregled uslova za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, dečiji
dodatak i dоdаtаk zа pоmоć i nеgu drugоg licа. Ovi vidovi socijalne zaštite relevantni su za
identifikaciju nekih od ugroženih grupa kojima treba pružiti pomoć u digitalnoj tranziciji u
Srbiji.
Aneks 3 sadrži pregled važnih demografskih kontigenata za sprovođenje šeme pomoći,
preuzetih iz Popisa stanovništva obavljenog 2011. godine, i prilaze listu rokova kada će na
raspolaganju biti ostale publikacije na osnovu popisa koje su korisne za planiranje šeme
pomoći u Srbiji.
U Aneksu 4 navedene su institucije i pojedinci sa kojima su obavljeni razgovori ili od kojih
su prikupljeni podaci relevantni za izradu ovog izveštaja.
5
Službeni glasnik RS, br. 52/2009.
10
Iskustva o šemama pomoći pojedinih zemalja su posmatrana iz perspektive pružanja podrške
ugroženim kategorijama stanovništva. Prikaz iskustava zemalja je takođe prioritetizovan po
istom prinicipu.
Modeli šeme pomoći predlagani su uzimajući u obzir postojeći sistem socijalne zaštite u
Republici Srbiji, uz nastojanje da se predloženim modelima pomoći pruži podrška i onim
građanima koji nisu obuhvaćeni socijalnom zaštitom na republičkom nivou, a kojima je
pomoć u procesu digitalne tranzicije takođe potrebna, kao i uz poštovanje administrativnih
ograničenja sa kojima su službe centara za socijani rad suočene u praksi.
Dati modeli šeme pomoći su predlozi šema u užem smislu i daju odgovore na pitanja: kome se
(ugrožene grupe stanovništva) i kakva (finansijska, tehnička) pomoć pruža. Način
identifikacije ugroženih grupa građana - zbog svoje kompleksnosti, kao i detaljna mapa
koraka potrebnih za pripremu i realizaciju šeme pomoći – zbog svoje obimnosti, treba bi da
prethodi realizaciji šeme pomoći.
Naposletku, ali ne i najmanje važno, treba napomenuti: da bi ovakav izveštaj bio kompletan,
potrebno je razmotriti i neophodne zakonodavne promene (na primer izmene ili dopune
aktuelnih zakona) koje iziskuje sprovođenje predloženih modela šeme pomoći, a sa stanovišta
zaštite podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. Razmatranje pravnih aspekata
predloženih modela šeme pomoći i preporuka za njihovu pripremu i realizaciju je nužno, ali
prevazilazi okvire ovog izveštaja.
11
2. ŠEME POMOĆI – ISKUSTVA DRUGIH ZEMALJA
U ovom poglavlju dat je pregled iskustava ili planova pojedinih zemalja o šemama pomoći
građanima u procesu prelaska na digitalno emitovanje zemaljske televizije. Prikazuje se koje
su kategorije ugroženog stanovništva podržane u digitalnoj tranziciji, kako su ugroženi
pojedinci identifikovani, koja vrsta pomoći im je obezbeđena, i na koji način. Na kraju
poglavlja dat je uporedni tabelarni pregled iskustava pojedinih zemalja sa napomenama
vrednim pažnje prilikom realizacije šeme pomoći u Republici Srbiji.6
2.1. Zašto šema pomoći?
Jedan od ključnih izazova digitalne tranzicije odnosi se na mogućnost i spremnost pojedinaca
i domaćinstava da efikasno učestvuju u procesu digitalne tranzicije i prelasku na korišćenje
digitalnog signala. Digitalna tranzicija podrazumeva da svako domaćinstvo koje zavisi
isključivo od zemaljskog prenosa treba da nabavi, ugradi i uspešno upotrebljava sledeću
adekvatnu digitalnu prijemnu opremu:


integrisani televizor koji je u stanju da dekodira digitalni signal ili
set-top-box uređaj (STB) koji se priključuje između postojeće antene i televizora
kako bi digitalni signal prilagodio analognom televizoru (i eventualno SCART kabl
kojim se povezuje STB uređaj sa televizorom).
Takođe, izvesnom broju domaćinstava biće potreban i:
 nadograđen antenski sistem: kako bi se unapredio postojeći antenski sistem i
domaćinstva mogla kvalitetno da primaju digitalni zemaljski TV signal.
Zbog različitih socio-ekonomskih faktora 7 koji određenim grupama stanovništva
onemogućavaju da nabave, ugrade i uspešno upotrebljavaju novu opremu postoji rizik od
porasta nejednakosti u društvu kao posledica digitalne tranzicije.
Kako bi se grupama stanovništva koja se nalaze pod izraženim rizikom od socijalne
isključenosti pomoglo da ostvare svoje pravo na informisanje bez obzira na različite faktore
koji mogu uzrokovati njihovu socijalnu isključenost, države često kroz razlitičite modele
finansiranja ili kofinansiranja subvencionišu prelazak na digitalno emitovanje za ova
domaćinstva. Takve državne intervencije, odnosno modele finasiranja ili kofinansiranja
u digitalnoj tranziciji nazivamo šemama pomoći. Cilj šema pomoći u ovom slučaju jeste da
se doprinese osiguranju socijalne i regionalne kohezije, i spreči socijalna isključenost ovih
grupa stanovništva.8
Važno je napomenuti da kada se finansijska podrška korisnicima obezbeđuje iz javnih
sredstava, moraju biti primenjena stroga pravila kako bi se izbegle neregularnosti i neuspeh
šeme pomoći. Mere ne smeju nepotrebno da utiču na tržište favorizovanjem određene
tehnologije ili kompanije.9
6
Aneks 1 ove studije sadrži detaljno narativno opisane šeme pomoći i način njihovog sprovođenja u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Mađarskoj i Hrvatskoj, kao dva tipična primera pomoći usmerene na specifične potrebe grupa
stanovništva (UK i Mađarska), odnosno univerzalne pomoći (Hrvatska) u digitalnoj tranziciji.
7
Guide to Digital Switchover, OSCE, Vienna 2010, strana 78. http://www.osce.org/fom/73720
8
IP/05/1394, objava za štampu Evropske komisije od 09/11/2005. u vezi sa državnom pomoći
9
Commission Decision of 9 November 2005 on the State Aid which the Federal Republic of Germany has
implemented for the introduction of digital terrestrial television (DVB-T) in Berlin-Brandenburg (C(2005)3903
final), at 133.
12
2.2. Klasifikacija šema pomoći
Šeme pomoći se prema grupama stanovništva na koju se odnose mogu svrstati u
univerzalne i usmerene (Tabela 1).
Univerzalne šeme pomoći pokrivaju sva domaćinstva, bez obzira na njihove potrebe. Takva
je, na primer, šema pomoći primenjena u SAD, gde je svako domaćinstvo, bez obzira koju
TV platformu koristi (zemaljsku, kablovsku, satelitsku ili drugu) i bez obzira na materijalni
status imalo pravo da na zahtev dobije dva vaučera. Univerzalna pomoć može da bude
pružana na zahtev ili bez zahteva, tj. takva da je svi dobiju bez potrebe da se prijave. Dok se u
SAD prijavljivalo za pomoć, u Hrvatskoj je, na primer, vaučer poslat svim evidentiranim
radio-televizijskim pretplatnicima bez njihove prethodne prijave.
Usmerena šema pomoći upućuje se na zahtev onima koji zadovoljavaju propisane
kriterijume. Tako je, na primer, u Ujedinjenom Kraljevstvu obezbeđena direktna tehnička
pomoć starim i osobama sa invaliditetom koji se za nju prijave. Drugačiji primer usmerene
pomoći jeste šema pomoći u Sloveniji, gde su lica izuzeta od plaćanja radio-televizijske
pretplate, po osnovu siromaštva i invaliditeta, na zahtev dobijali STB uređaj ili naknadu
troškova za nabavku uređaja koji sami odaberu. Usmerene pomoći se u praksi uvek pružaju
na zahtev onima koji zadovoljavaju propisane kriterijume za pomoć.
Tabela 1: Opšta klasifikacija šema pomoći
Vrsta šeme pomoći
Univerzalna
Usmerena
Ciljna grupa stanovništva
Pruža se svima, bez obzira na njihove potrebe.
Može biti na zahtev, ili bez zahteva.
Pruža se na zahtev onima koji zadovoljavaju propisane kriterijume
2.3. Kategorije i identifikacija ugroženih lica
Grupe stanovništva mogu da se smatraju ugroženim u procesu digitalne tranzicije ukoliko
postoji verovatnoća da ne mogu samostalno da prevaziđu nastale poteškoće u pristupu
televizijskim kanalima i uslugama koje primaju putem analognog emitovanja i opreme.
Da bi potrošači uspešno prošli kroz proces digitalne tranzicije, svako domaćinstvo koje zavisi
isključivo od zemaljskog prenosa treba da nabavi, ugradi i uspešno upotrebljava novu
digitalnu prijemnu opremu. Različiti socio-ekonomski, zdravstveni, starosni i drugi faktori
utiču na njihovu spremnost i sposobnost da ispune potrebno.
Kriterijumi ugroženosti potrošača tokom digitalne tranzicije mogu da se svrstaju u sledeće
kategorije (Tabela 2):
 siromaštvo,
 ugroženost po osnovu zdravstvenih kriterijuma, odnosno usled ograničenja:
 fizičkih sposobnosti (motorni i drugi oblici invaliditeta),
 senzornih sposobnosti (vid i sluh),
 kognitivnih sposobnosti,
 ugroženost usled drugih karakteristika, na primer:
 jezičkih (uključujući funkcionalnu pismenost) ili usled
 geografskog položaja,
 višestruka ugroženost, gde je prisutna ugroženost po više navedenih kategorija.
Siromašna domaćinstva često ne mogu da izdvoje sredstva za kupovinu neophodne digitalne
prijemne opreme, a da značajno ne ugroze svoj životni standard.
13
Zdravstvena i druga navedena ograničenja mogu da spreče potrošače da nabave, ugrade ili
koriste digitalnu prijemnu opremu. U pojedinim slučajevima neophodna je posebno
prilagođena oprema za krajnje korisnike, koja može biti skuplja ili se teže nabavlja.
Potrošači sa navedenim poteškoćama često su krajnje marginalizovani i čine grupu potrošača
sa nižim primanjima, čime je njihova ugroženost višestruka. Više navedenih uzroka
ugroženosti se vezuje za proces starenja. Veća je verovatnoća da su starija lica izložena
fizičkim, senzornim i kognitivnim poteškoćama od mlađih lica.
Nakon što se definišu kriterijumi ugroženosti potrošača, procena njihovog broja vrši se na
osnovu raspoloživih statističkih podataka (npr. broja osoba starijih od 65 godina), ili se
identifikuju kao primaoci nekog oblika socijalne ili srodne pomoći.
Osim ugroženih u digitalnoj tranziciji koji su primaoci postojećih oblika socijalne pomoći
(usluga i novčanih transfera iz sistema socijalne zaštite), preporuka je da se ulože dodatni
napori da se dosegne do onih koje je nemoguće identifikovati kroz zvanične evidencije
sistema socijalne zaštite, jer iako imaju pravo za socijalnu pomoć – ne koriste je.10
Tabela 2: Klasifikacija šeme pomoći sa pregledom kategorija stanovništva kojima se pruža
pomoć
Vrsta šeme pomoći
Univerzalna
Usmerena
Kategorije stanovništva kojima se pomoć pruža
Svi
Siromašni (1)
Lica ugrožena po zdravstvenom kriterijumu
(motorne, senzorne, kognitivne poteškoće) i
Ugrožene
lica sa drugim ograničenjima
kategorije
(pismenost, geografski položaj) (2)
Višestruko ugroženi
(1 + 2)
2.4. Oblici pomoći i načini realizacije
Najbolja mera za podršku potrošačima koji su ugroženi po osnovu siromaštva, i ne mogu da
priušte digitalnu prijemnu opremu (STB, antena, i dr), jeste subvencionisanje kupovine
prijemne digitalne opreme na nivou potrošača (za razliku od subvencionisanja proizvođača
ili prodavaca). 11
Evropska komisija navela je da bi pozitivno ocenjivala javne subvencije potrošačima za
nabavku STB uređaja, ukoliko se pružaju na tehnološki neutralnoj osnovi, naročito
ukoliko podstiču upotrebu otvorenih standarda za interaktivnost. 12 Tehnološka neutralnost
STB uređaja, u slučaju digitalne televizije, podrazumeva da on može da se koristi za bilo koju
TV platformu: zemaljsku, kablovsku, satelitsku ili IPTV.
Iz administrativnog ugla, najjednostavniji način da se sprovede ova vrsta subvencionisanja
jeste distribucija vaučera koji mogu da se iskoriste za kupovinu bilo kog digitalnog
dekodera na tržištu, svim potrošačima ili domaćinstvima koji ispunjavaju propisane uslove.
Pružanje podrške za ostale ugrožene kategorije stanovništva (kategorije sa motornim,
senzornim ili kognitivnim ograničenjima, umanjenim jezičkim sposobnostima, nepovoljnim
geografskim položajem) zahteva organizovanje složenijeg skupa aktivnosti. Taj skup
10
Guidelines for the Funding Framework for the Digital Switchover projekta South-East European Digital
Television, SEE Digi.TV
11
Guidelines for the Funding Framework for the Digital Switchover projekta South-East European Digital
Television, SEE Digi.TV
12
IP/05/1394, objava za štampu Evropske komisije od 09/11/2005. u vezi sa državnom pomoći
14
aktivnosti obuhvata nabavku, dostavu, ugradnju, obučavanje korisnika o upotrebi digitalne
prijemne opreme i održavanje opreme (zamenu neispravne opreme u garantnom roku), i u
zavisnosti od primenjenih aktivnosti predstavlja tehničku ili hibridnu pomoć. Tehnička
pomoć obuhvata ugradnju, obučavanje korisnika o upotrebi digitalne prijemne opreme i
opciono održavanje opreme. Hibridna pomoć podrazumeva subvenciju potrošačima za
kupovinu adekvatne prijemne opreme i direktnu tehničku pomoć, odnosno obuhvata nabavku,
dostavu, ugradnju, obuku i održavanje digitalne prijemne opreme (Tabela 3).
Pružanje tehničke ili hibridne pomoći države u praksi delegiraju po principu „ključ u
ruke“ odabranom najboljem ponuđaču na javnom konkursu. Sama tehnička pomoć se
može sprovesti angažovanjem studenata volontera koji su edukovani za pružanje tehničke
pomoći.
Tabela 3: Sveobuhvatan pregled klasifikacije šema pomoći
Kategorije stanovništva kojima se
pruža pomoć
Univerzalna
Svi
Usmerena
Ugrožene kategorije
Vrsta šeme
pomoći
Siromašni
Zdravstveno ugroženi i
lica sa drugim
ograničenjima
Višestruko ugroženi
Oblik pomoći
Subvencija potrošačima za
kupovinu adekvatne prijemne opreme,
najefikasnije putem vaučera
Subvencija potrošačima za
kupovinu adekvatne prijemne opreme,
najefikasnije putem vaučera
Tehnička pomoć:
ugradnja, obuka korisnika za upotrebu
prijemne opreme i održavanje opreme
Hibridna pomoć:
nabavka, dostava, ugradnja, obuka
korisnika za upotrebu prijemne opreme i
održavanje opreme
2.5. Uporedni tabelarni pregledi šema pomoći
Ovde su predstavljeni:

svedeni uporedni tabelarni pregled (prema klasifikaciji primenjenih šema pomoći) i
 detaljni uporedni tabelarni pregled pojedinih zemalja koji prikazuje kakav je model
šeme pomoći u pitanju, način implementacije šeme, kriterijumi za sticanje prava na
pomoć, utrošena sredstva, iskorišćenost pomoći, koji su elementi medijske
kampanje, kao i specifičnosti svake šeme pojedinačno, navedene u koloni
„Napomena“. Sadržaj kolone „Napomena“ je vredan pažnje i koristan za
osmišljavanje i sprovođenje šeme pomoći u Srbiji.
Zemlje čija iskustva su u ovom potpoglavlju predstavljena su odabrane iz nekoliko razloga:
 predstavljaju tipične primere primenjenih modela šema pomoći (tako, na primer,
Australija primenjuje šemu pomoći veoma sličnu onoj iz Ujedinjenog Kraljevstva pa
nije posebno predstavljena),
 relevantni su, u izvesnoj meri, kao model za Srbiju (u Austriji je uspostavljen Fond za
digitalizaciju kroz koji su do 50% finansirani razni projekti koji se tiču digitalizacije,
kao na primer projekti za razvoj predajničke mreže ili softvera za interaktivnost
televizije. Kroz ovaj Fond mogla je da bude subvencionisana i nabavka STB uređaja.
Republika Srbija nije primenila ovakav model finansiranja digitalne tranzicije, pa
iskustvo Austrije u ovoj studiji nije posebno predstavljeno) i
15
 informacije o predstavljenim modelima su dostupne (neki podaci u detaljnom
tabelarnom pregledu su nepotpuni ili nedostaju jer nisu na raspolaganju; na primer,
sajt koji je Vlada USA uspostavila za potrebe šeme pomoći je ugašen jer je proces
završen).
Redosled kojom su predstavljena iskustva zemalja u tabelama sa detaljnim pregledom je
formiran prema tome koliko su sprovedene šeme pomoći bile usmerene na zadovoljavanje
potreba ugroženih grupa stanovništva.
Tako je, na primer, u Ujedinjenom Kraljevstvu i Mađarskoj, koje su navedene na početku
detaljnih tabela, pružana hibridna pomoć ugroženima: na primer siromašnima, starima i
slično, i to u vidu nabavke, dostave, ugradnje prijemne opreme, obuke o njenom korišćenju i
jednogodišnjeg održavanja.
Za razliku od ovih primera, u SAD, koji je poslednji navedeni primer, je nuđena samo
subvencija za nabavku prijemnih uređaja distibucijom vaučera svim domaćinstvima koja se
prijave za pomoć bez obzira na njihove potrebe.
Tabela 4. Uporedni pregled izabranih zemalja prema klasifikaciji primenjene šeme pomoći
Vrste šeme
Oblici nuđene pomoći
Subvencija potrošačima za kupovinu
Tehnička
adekvatne prijemne opreme
pomoć
Univerzalna
SAD, Italija, Hrvatska*
Hrvatska*
Usmerena
Slovenija
Francuska**
Francuska**
Hibridna
pomoć
UK,
Mađarska
* U Hrvatskoj je subvencija za kupovinu adekvatne prijemne opreme nuđena svim RTV pretplatnicima
(univerzalno), a dodatna tehnička pomoć je nuđena samo starim licima i osobama sa invaliditetom
(usmereno).
** U Francuskoj je subvencija za kupovinu adekvatne prijemne opreme bila nuđena siromašnim
građanima, a tehnička pomoć starim licima i osobama sa invaliditetom.
Na osnovu predstavljenih iskustava pojedinih zemalja može da se zaključi sledeće:
U pojedinim zemljama sprovedene su univerzalne šeme pomoći, koje obuhvataju sva
domaćinstva ili, na primer, sve evidentirane RTV pretplatnike. Oblici pomoći kod
univerzalnih šema se svode na subvenciju na nivou potrošača kojima se ili dodeljuju vaučeri
koji mogu da se iskoriste za kupovinu bilo kojeg STB uređaja, i omogućavaju doplatu za
skuplje modele, ili u vidu novčane nadoknade pošto se pruži dokaz o kupovini ili
iznajmljivaju digitalne prijemne opreme. Jedan nedostatak ovakvih šema je što, usled
neadekvatne obaveštenosti o tome na koga utiče digitalizacija zemaljske televizije i kome je
šema pomoći namenjena, izvestan broj vaučer koriste lica koji su korisnici druge TV
platforme, te dolazi do nepotrebnog korišćenja sredstava. Drugi, važniji nedostatak jeste što
upravo oni građani kojima je pomoć najpotrebnija usled ugroženosti po različitim osnovama,
a naročito usled višestruke ugroženosti - često ne koriste univerzalne šeme pomoći jer su
socijalno izolovani i do njih teže dopiru neophodne informacije.
Usmerene šeme pomoći postižu bolje efekte, naročito ukoliko se na adekvatan način
odgovara na konkretne potrebe ugroženih grupa stanovništva. Tako je poželjno da je, pored
pružanja subvencije za kupovinu uređaja siromašnima, i pružanja tehničke pomoći licima
ugroženim po osnovu zdravstvenih kriterijuma, na raspolaganju i posebno dizajnirana
digitalna prijemna oprema koja odgovara na specifične potrebe pojedinih potrošača. Da bi i
usmerene šeme pomoći bile što uspešnije sprovedene potrebno je da se uključi lokalna
zajednica da se ugroženi, socijalno izolovani građani obaveste o digitalnoj tranziciji i da im se
pomogne da se prijave za šemu pomoći, što je uspešno sprovođeno u UK i Mađarskoj.
16
Identifikacija lica koja pripadaju ugroženim kategorijama stanovništva koja imaju pravo
na pomoć se u praksi zemalja sprovodila kroz postojeći sistem socijalne zaštite (lica su
primaoci nekog vida socijalne ili srodne pomoći), ili na osnovu starosti (na primer, lica koja
imaju 75 ili više godina). U slučaju da neko ima pravo na usluge šeme pomoći (na primer,
siromašan je ili ima oštećenje vida), a nije evidentiran u sistemu socijalne zaštite, to lice bi
bilo upućivano da prvo ostvari svoje pravo na socijalnu zaštitu, te bi na osnovu toga steklo
pravo na korišćenje usluga šeme pomoći.
Materijalna vrednost pružene pomoći varira u zavisnosti od odabranih standarda za
digitalnu televiziju, vremena sprovođenja šeme pomoći i oblika pomoći. Što je šema kasnije
sprovođena, to je cena dostupne opreme bila niža, a samim tim i nivo subvencije. Tako je
iznos pomoći za subvenciju nabavke ili iznajmljivanja digitalne prijemne opreme varirao od
150 evra (Italija, 2004. godina) do 10 evra (Hrvatska, 2009. godina). Slično, kod šema koje su
pružale tehničku i hibridnu pomoć, vrednost usluge je varirala od oko 120 funti (oko 140
evra) u UK, do one mnogo manje vrednosti usled angažovanja volontera za pružanje tehničke
pomoći (Hrvatska).
U nekim, ekonomski razvijenim zemljama su potrošači sufinansirali pružanje usluga. U
UK je svako domaćinstvo koje je ispunjavalo kriterijume za korišćenje šeme pomoći
doprinosilo šemi sa 40 funti13 (oko 47 evra) za šta su dobijali posebno dizajniran STB uređaj
za laku upotrebu (prilagođen za lica sa invaliditetom i starija lica) i kvalitetnu uslugu
(tehničari posebno obučeni za rad sa starim licima i osobama sa invaliditetom).
Većina zemalja je digitalizaciju i samu šemu pomoći sprovodila regionalno (sem Slovenije u
kojoj je u jednom danu napravljen prelazak na digitalno emitovanje signala u celog zemlji).
Većina zemalja je šemu pomoći sprovodila poštujući princip neutralnosti platforme,
omogućavajući građanima da koristeći subvenciju biraju koju platformu (zemaljsku,
kablovsku ili drugu) žele da koriste. Zemaljska platforma je u većini zemalja posle
digitalzacije televizije ostala besplatna (vremenom su se razvijale paralelne TV usluge nuđene
putem zemaljske platforme koje se plaćaju na mesečnom nivou, a koje nude dodatne
vrednosti, kao što je veliki izbor kanala ili interaktivnost). Potrošačima koji bi izabrali da
koriste drugu komercijalnu (kablovsku, satelitsku ili drugu) platformu bi dobijali nadoknadu u
vidu subvencije za kupovnu prijemnog uređaja ili uspostave usluge (ako, recimo, kablovski
operator prilikom uspostave usluge nudi neki poseban STB uređaj).
U slučaju lošeg prijema ili nemogućnosti prijema digitalne zemaljske televizije, takvim
domaćinstvima, koja su pratila analognu zemaljsku televiziju, je u nekim zemljama nuđena
nadoknada za uspostavu usluge nekog od raspoloživih komercijalnih (kablovskih, satelitskih
ili drugih) operatora.
Sve zemlje su imale rad pratećeg pozivnog centra sa besplatnim pozivnim brojem i
medijsku kampanju koja je obaveštavala građane o digitalnoj tranziciji uopšteno, kao i o
samoj šemi pomoći.
13
Siromašni korisnici šeme u UK nisu davali novac.
17
Tabela 5. Detaljan uporedni tabelaran pregled izabranih zemalja
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske: usmerena šema pomoći sa hibridnim oblikom pomoći, na zahtev
Model šeme pomoći
Implementacija šeme pomoći
Regionalna
implementacija/Neutralnost
platforme
Utrošena sredstva za šemu
pomoći
Sredstva po domaćinstvu
Procenat iskorišćenosti šeme,
ukupan broj domaćinstava
Medijska kampanja
Kroz šemu pomoći se podrška pruža starijima od 75 godina,
osobama koji su zbrinuti u domu i osobama sa
invalididtetom tako što im se donese STB (sa posebno
dizajniranim daljinskim upravljačem), ugradi, edukuju se
kako da ga koriste i imaju godinu dana podrške. Po potrebi
se radila i nadogradnja antene. Svako domaćinstvo koje je
imalo pravo na pomoć je doprinosilo pruženim uslugama sa
40 funti, dok su domaćinstva koja su bila i siromašna pomoć
dobijala besplatno.
Pružanje usluga domaćinstvima je dodeljen najboljem
ponuđaču putem javne nabavke i zaključivani su ugovori sa
strogo definisanim obavezama i rokovima za koje bi se
plaćali penali ukoliko nisu ispoštovani.
Da/Da
Oko 250 miliona funti ukupno
Prosečna cena pružene usluge iznosila je 120 funti
19%, tj. oko 1,3 miliona domaćinstava
Napomena:
Šemu pomoći je uspešno sprovelo namenski osnovano telo, Digital
Switchover Help Scheme, DSHS, sa jasnim mandatom i dodeljenim
sredstvima.
DSHS je dobilo spisak građana koji su zadovoljavali propisane
kriterijume za pomoć, i nije se bavilo utvrđivanjem prava na primanje
pomoći.
Oko 116 hiljada volontera i 11 hiljada lokalnih organizacija je
podržavalo sprovođenje šeme pomoći kako bi se osiguralo da svako
kome je pomoć potrebna i dobije pomoć.
Vlada je ciljala da dobije visoku ocenu zadovoljstva korisnika, i da dobije
maksimalnu vrednost spram uloženih sredstava.
Komunikacija (pisma, radijske i TV reklame, objave u lokalnim i
nacionalnim štampanim medijima, gostovanja u radijskim i TV
emisijama i slično), uređaji (STB uređaj i daljinski upravljač) su bili
maksimalno prilagođeni ciljnoj populaciji uzimajući u obzir specifične
potrebe, na primer starih osoba ili slepih lica. Ljudi koji su radili na
terenu pružajući usluge tehničke pomoći su bili posebno obučeni za rad
sa starim licima i osobama sa invaliditetom.
Pozivni centar sa besplatnim pozivnim brojem, vebsajt, TV i
radio stanice, volonteri i lokalne organizacije
Mađarska: usmerena šema pomoći sa hibridnim oblikom pomoći, na zahtev
Model šeme pomoći
Pilot šema pomoći pokriva socijalno ugrožena domaćinstva
koja su korisnici isključivo zemaljske televizije ukoliko se
prijave za pomoć. Dobijaju subvenciju u vidu dostave i
instalacije STB-a, nadogradnje antene po potrebi i
jednogodišnje garancije ako odaberu besplatnu zemaljsku
platformu. Ako izaberu komercijalnu (kablovsku ili drugu)
platformu odabranom operatoru se nadoknadi trošak uređaja
i uspostave usluge (set-up fee) do maksimalno definisanog
Napomena:
Kriterijumima pristupa šemi pomoći sledeće grupe građana definisane su
kao socijalno ugrožene:
- primaoci podrške za profesionalnu prekvalifikaciju,
- primaoci redovne socijalne pomoći,
- primaoci podrške za stanovanje,
- primaoci podrške za zdravstvenu negu,
Implementacija šeme pomoći
Regionalna
implementacija/Neutralnost
platforme
Utrošena sredstva za šemu
pomoći/
Sredstva
po
domaćinstvu/
Procenat
iskorišćenosti šeme
Medijska kampanja
iznosa, ostatak snosi korisnik.
U pilot regijama je sprovedena javna nabavka za ponuđače
koji vrše sledeće: nabavljaju, dostavljaju, instaliraju i
održavaju STB godinu dana, a po potrebi nadograđuju i
antenu. Odabrani ponuđač pruža usluge ako korisnik izabere
besplatnu zemaljsku platformu. Ako korisnik izabere
komercijalnu platformu sa mesečnom pretplatom, dati
operator isporučuje i instalira opremu, a država operatoru
refundira troškove.
Da, pilot sprovođen u dve regije/Da
Strategijom planirano 12,5 miliona eura strategijom za oko
172.000 STB-ova (oko 73 evra po korisniku) pre nego što je
bila osmišljena pilot šema pomoći. Ostalo nije na
raspolaganju.
Kućne posete domaćinstvima koja imaju pravo na pomoć da
ih informišu o procesu digitalne tranzicije i pomognu im da
se prijave za pomoć, pozivni centar sa besplatnim pozivnim
brojem, vebsajt.
- starija lica koja ostvaruju pravo na socijalnu penziju,
- primaoci podrške za obrazovanje,
- primaoci podrške za osobe sa invaliditetom,
- lica koja ostvaruju pravo na podršku za slepe osobe,
- lica koja ostvaruju pravo na podršku za ratne i vojne invalide, i
- lica koja su 2012. godine napunila 70 godina života (ili više), ukoliko
zbir penzije, socijalne penzije i predviđenih primanja za zdravstvenu
zaštitu koje odredi državna služba za penziono osiguranje ne premašuje
dvostruki iznos minimalne opšte penzije, odnosno 57 hiljada forinti (oko
200 evra).
Antenna Hungaria koja obezbeđuje prenos programa drugih operatora,
nalik na JP Emisiona tehnika i veze u Republici Srbiji, nudila je STB
uređaje svojim krajnjim korisnicima, gledaocima zemaljske televizije,
nezavisno od šeme pomoći. STB uređaji su nuđeni kroz mesečne rate
koje nisu prelazile 1% minimalne neto plate.
Francuska: usmerena šema pomoći sa hibridnim oblikom pomoći, na zahtev
Model šeme pomoći
Implementacija šeme pomoći
Regionalna
implementacija/Neutralnost
platforme
Utrošena sredstva za šemu
pomoći/
Sredstva
po
domaćinstvu/
Procenat
iskorišćenosti šeme
Medijska kampanja
Subvencija za kupovinu uređaja bila je nuđena siromašnim domaćinstvima, besplatna tehnička
pomoć staračkim domaćinstvima i osobama sa invaliditetom, kao i nadoknada novca
domaćinstvima koja su morala da uvedu satelitsku televiziju usled lošeg ili nikakvog prijema
digitalne zemaljske televizije.
Nije na raspolaganju.
Da/Da
Za medijsku kampanju je utrošeno 20 miliona evra, a ukupan trošak za sve prateće aktivnosti je
355 miliona evra.
Nije na raspolaganju.
Napomena:
Nuđen je povraćaj sredstava licima
koja su usred lošeg ili nepostojećeg
prijema besplatne digitalne zemaljske
televizije bila prinuđena da plate
satelitske, kablovske ili IPTV usluge.
Podrška je bila
domaćinstvima
regionima kako
ubrzao postupak
signala.
na raspolaganju i
u
pograničnim
bi se, po potrebi,
gašenja analognog
19
Slovenija: usmerena šema pomoći sa subvencijom kao oblikom pomoći
Model šeme pomoći
Implementacija šeme pomoći
Regionalna implementacija/Neutralnost platforme
Utrošena sredstva za šemu pomoći
Sredstva po domaćinstvu
Procenat iskorišćenosti šeme, ukupan broj domaćinstava
Medijska kampanja
Socijalno ugroženi koji su izuzeti od plaćanja RTV pretplate koji se prijave za pomoć su dobijali STB na kućnu
adresu bespatno, uz besplatnu dostavu. Država je nabavila STB-ove putem javne nabavke. Naknadno su osobe
sa invalididtetom koji su izuzete od plaćanja RTV pretplate dobijale nadoknadu u visini do 50 evra za kupovinu
uređaja kada dokažu kupovinu prilaganjem računa.
STB uređaju slati su na kućnu adresu korisnicima koji imaju pravo na pomoć
Ne, analogni prenos TV signala isključen istog dana u celog zemlji/Da.
140.000 evra za nabavku STB-ova, nadoknada osobama za invalididteotom – nepoznat ukupan iznos
4000 komada STB vrednosti po 35 evra, a potom novčana nadoknada u visini od 50 evra
4000 STB-ova za socijalno ugrožene koji su izuzeti od plaćanja RTV pretplate
Brošure u maloprodajama tehničke robe za trgovce i kupce, i u domaćinstvima, pozivni centar sa besplatnim
pozivnim brojem, vebsajt
Hrvatska: univerzalna šema pomoći sa subvencijom kao oblikom pomoći, bez zahteva
Model šeme pomoći
Implementacija šeme pomoći
Regionalna
implementacija/Neutralnost
platforme
Ukupan broj domaćinstava koji su iskoristili
pravo na pomoć
Utrošena sredstva za šemu pomoći
Cena pomoći po domaćinstvu, broj ljudi
koji su iskoristili šemu
Medijska kampanja
Personalizovani vaučeri za kupovinu STB uređaja za bilo koju TV
platformu slati su svim evidentiranim RTV pretplatnicima.
Studenti volonteri su pružali besplatnu pomoć starijim i osobama sa
invaliditetom kroz društveo odgovornu akciju «DTV za sve».
Studentski volonterski servis, uključujući fakultete koji nisu
tehnički (na primer, Bogoslovski fakultet) je bio dostupan starim
licima i osobama sa invaliditetom koji bi se javili za pomoć putem
besplatnog pozivnog centra. Primljeno je 549 ovakvih poziva.
Da/Da
39%
12 miliona evra
10 evra vrednost vaučera, 398.317 iskorišćenih vaučera
TV kampanja, pozivni centar sa besplatnim pozivnim brojem,
vebsajt.
U medijima su najavljivane posete stručnjaka o digitalnoj televiziji
pojedinim mestima (Digital Switchover Roadshow) i pozivani
prodavci tehničke robe i tehničke ekipe da budu prisutni i ponude
svoje proizvode i usluge i tako ih učine distupnim u svim mestima.
Napomena:
Kampanja pod sloganom „Siđite sa krovova“ zbunila je
građane – mislili su da im antene više nisu potrebne.
Komunikacija prema trgovcima tehničke robe o procesu
refundacije sredstava za kupovinu putem vaučera je
kasnila, tako da građani nisu mogli da iskoriste vaučere
svuda gde je najavljeno.
Dva najprodavanija bazična modela STB uređaja su
nuđena u objektima Hrvatske Pošte i Konzuma.
Putem Hrvatske Pošte je kupljeno 75% od ukupnog
broja STB-ova nabavljenih uz iskorišćenje vaučera.
U koverti sa vaučerom je bila dostavljena ponuda Pošte
Hrvatske, a dostava kupljenog uređaja je bila besplatna.
Plaćanje se vršilo pouzećem. Informacija i kupovina
STB-a su bile lako dostupne, bez odlaska u
maloprodajne objekte tehničke robe, razmatranja šireg
izbora STB uređaja, i uređaja sa naprednim
funkcionalnostima.
20
Vaučer je pokrivao
najprodavanijeg STB-a.
u
proseku
50%
cene
Italija: univerzalna šema pomoći sa subvencijom kao oblikom pomoći, na zahtev
Model šeme pomoći
Implementacija šeme pomoći
Regionalna
implementacija/Neutralnost
platforme
Ukupan broj domaćinstava koji su iskoristili
pravo na pomoć
Utrošena sredstva za šemu pomoći
Cena pomoći po domaćinstvu, broj ljudi
koji su iskoristili šemu
Medijska kampanja
150 evra 2004. i 70 evra 2005. godine subvencije za svakog ko kupuje ili iznajmljuje
prijemnik za besplatnu digitalnu zemaljsku televiziju – nije poštovana neutralnost
platforme i EK je reagovala.
2006. subvencija od 50 evra za kupovinu uređaja za prijem besplatnih TV sadržaja,
poštovana neutralnost platforme. Uslovi varirali od regije do regije: 65 i više godina
starosti, godišnja primanja manja od 10000 evra, plaćena TV pretplata.
2007. godine: umanjenje godišnjeg poreza na prihod u iznosu do 20% od vrednosti
kupljenog uređaja, a najviše 200 evra.
Umanjivanje cene plaćanja uređaja u maloprodajama tehničke robe i potom refundacija
trgovcima.
Da/Kroz šemu pomoći iz 2004. nije poštovana neutralnost platforme, a nakon toga jeste
Nije na raspoalganju
110 miliona evra 2004. godine
2004. godine subvencija od 150 evra po korisniku (pokriveno oko 700 hiljada STB-ova),
2005. godine 70 evra po korisniku,
2006. godine 50 evra po korisniku.
pozivni centar sa besplatnim pozivnim brojem, vebsajt, medijska kampanja za
informisanje i edukaciju korisnika
Napomena:
Evropska komisija je 2007. godine
utvrdila
da
u
procesu
subvencionisanja
sprovođenom
2004. godine nije poštovan
princip neutralnosti platforme.
Tada je subvencionisana kupovina
ili iznajmljivanje uređaja koji su
omogućavali prijem zemaljske
televizije, ali ne i svih drugih TV
platformi.
U Italiji su subvencije najpre
nuđene po redosledu prijavljivanja
sa ciljem da se postigne
ambiciozan plan za digitalnu
tranziciju, i to bez posebno
definisanih kriterijuma za prijem
subvencije.
Sjedinjene Američke Države: univerzalna šema pomoći sa subvencijom kao oblikom pomoći, na zahtev
Model šeme pomoći
Implementacija šeme pomoći
Regionalna
implementacija/Neutralnost
Bez obzira na način prijema televizije, prihode ili posebne potrebe, svako domaćinstvo je
moglo da se prijavi za najviše dva vaučera u vrednosti po 40 dolara, koji bi se iskoristili
za kupovinu nekog od 80 odobrenih STB-ova za prijem digitalne zemaljske televizije u
nekoj od 11 hiljada navedenih maloprodaja širom zemlje. Postojao je spisak STB-ova
posebno prilagođenih osobama sa invaliditetom. Broj kupona je bio ograničen i deljen je
po redosledu prijavljivanja. Kupon je bio važeći 90 dana nakon datuma slanja.
Umanjivanje cene plaćanja uređaja u maloprodajama tehničke robe i potom refundacija
trgovcima.
Ne/Ne
Napomena:
Gašenje analognog signala je
odloženo za četiri meseca jer u
trenutku kada je trebalo da se
isključi
signal
skoro 5%
domaćinstava nije bilo spremno
za prelazak.
Nakon toga, na datum pomerenog
roka, 2,2% domaćinstava nije bilo
21
platforme
Ukupan broj domaćinstava koji su iskoristili
pravo na pomoć
Utrošena sredstva za šemu pomoći
Cena pomoći po domaćinstvu, broj ljudi
koji su iskoristili šemu
Medijska kampanja
34,4 miliona domaćinstava, 30% od ukupnog broja domaćinstava.
1,15 milijardi evra.
Ukupno 80 dolara. Podeljeno je preko 60 miliona vaučera, od čega je preko 25 miliona
njih isteklo.
spremno za prelazak. Besplatni
pozivni centar i maloprodaje
tehničke robe su bile preplavljene
zahtevima za pomoć.
22
3. RAZMATRANJE
REPUBLICI SRBIJI
KONCEPTA
ŠEME
POMOĆI
U
3.1 Različitost Republike Srbije u odnosu na zemlje koje su završile
proces digitalizacije TV signala
Šema pomoći tokom procesa digitalizacije postojala je uglavnom u visoko razvijenim zemljama, i
bila je dizajnirana na različite načine od zemlje do zemlje (varijacije su se kretale od postojanja
univerzalne šeme - SAD, do šema koje su bile usmerene samo na osobe starije od 75 godina ili sa
invaliditetom – Ujedinjeno Kraljevstvo). Svaka šema zavisi od karakteristika i specifičnosti
zemalja, te i u Republici Srbiji neophodno je koncipiranje šeme pomoći tako da se u obzir uzmu
sve specifičnosti zemlje. Šema pomoći mora biti osmišljena u skladu sa lokalnim
specifičnostima na način da sve društvene grupe budu uključene u digitalnu tranziciju.
Nivo životnog standarda u Republici Srbiji značajno je niži nego u razvijenim zemljama, sistem
socijalne zaštite nije dovoljno sveobuhvatan i velikodušan, a Srbija je takođe suočena sa
problemom veoma izraženog siromaštva među staračkim ruralnim domaćinstvima.
Republika Srbija spada u siromašnije zemlje Evrope, i prema raspoloživim podacima u 2010.
14
godini 9,2% stanovništva Srbije (oko 670.000 lica, tj, preko 220.000 domaćinstava ) živelo je sa
15
manje od 8.544 dinara mesečno, koliko je iznosila apsolutna linija siromaštva . Apsolutna linija
siromaštva predstavlja granicu mesečne potrošnje pojedinaca, ispod koje se ne mogu zadovoljiti
minimalne životne potrebe (hrana, stanovanje, odeća, grejanje i slično). Kako je u EU životni
standard znatno viši, ovako definisano apsolutno siromaštvo praktično u većini zemalja i ne
postoji, pa se linija apsolutnog siromaštva više ne smatra potrebnom niti adekvatnom za merenje
socijalne isključenosti i siromaštva te se za te potrebe statistički prati samo relativno siromaštvo.
Iz tog razloga, kada se govori o siromaštvu u bogatim razvijenim zemljama, misli se na broj
relativno siromašnih. Relativno siromaštvo (mereno indikatorom stope rizika od siromaštva)
predstavlja pokazatelj nejednakosti u društvu i sugeriše da pojedinci koji se nalaze znatno ispod
linije prosečnih prihoda imaju otežan pristup uslugama i dobrima koja definišu nivo životnog
standarda u datoj zemlji. Kako relativno siromaštvo postoji i u zemljama sa najvišim životnim
standardom, a varijacije u stopama relativnog siromaštva između zemalja ne prate udeo aspolutno
siromašnih, ovaj indikator nije pogodan za korišćenje u ovom slučaju.
Dobar primer koji ilustruje potrebu za postojanjem šeme pomoći u Srbiji je sagledavanje koliko
je trošak kupovine STB uređaja i njegove instalacije finansijsko opterećenje na mesečne prihode
građana. U većini bogatih zemalja EU, trošak nabavke STB uređaja nije činio značajan udeo u
prosečnim mesečnim primanjima (čak i kod siromašnijeg dela populacije u tim zemljama ), pa
nije bilo potrebe da šema pomoći uključi subvencionisanje STB uređaja16. Na primer, u Velikoj
Britaniji šemom pomoći nije subvencionisan STB uređaj, koji je koštao oko 20 evra, jer je taj
trošak bio marginalan trošak čak i za građane koji žive isključivo od socijalne pomoći. U
Republici Srbiji to nije slučaj - primera radi, odrasli pojedinac, ukoliko živi sam i nema druge
izvore prihoda, uz ispunjavanje ostalih uslova iz Zakona o socijalnoj zaštiti, može ostvariti pravo
na novčanu socijalnu pomoć koja mesečno iznosi 7.275 dinara17, što znači da trošak kupovine
STB uređaja po procenjenoj ceni od 30 evra 18 iznosi oko 50% tih primanja. To je značajno
14
Obračun autora prema podacima Republičkog zavoda za statistiku o broju stanovnika i broju domaćinstava.
Videti str. 28 http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/03/Pracenje-stanja-socijalne-iskljucenosti-Avg2012-SRP.pdf
16
Nemačka, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo
17
Prema poslednjem dostupnom iznosu na sajtu MINRZSP http://www.minrzs.gov.rs/socijalna-davanja-visina.php
15
18
Za više infomacija oko procene cene STB uređaja i tehničke podrške videti deo 5.2 Procene troškova oblika pomoći
izdvajanje u Srbiji za one koji su materijalno ugroženi, za razliku od Zapadne Evrope gde je
trošak kupovine STB uređaja čak i za materijalno ugrožene neznatan.
Ekonomski indikatori kojima se meri nivo ekonomske snage zemlje, a time posredno i grubo i
nivo životnog standarda (ili kapacitet države da sistemom socijalne zaštite podrži ugrožene
19
kategorije) kao što su indikatori BDP per capita i BNP per capita su u Srbiji niži nego u
razvijenim zemljama (Tabela 3.1.). Stopa nezaposlenosti upućuje na broj stanovnika koji nemaju
zaposlenje pa samim tim i redovne prihode. Stopa nezaposlenosti u Srbiji je viša nego u
razvijenim zemljama, a procenat zaposlenih u odnosu na radno sposobnu populaciju dosta niži, što
znači da mnoga domaćinstva imaju članove koji nemaju redovne prihode. Takođe, visok je
20
procenat lica ranjive zaposlenosti , na koje aktuelna ekonomska kriza najviše utiče i oni su prvi
koji tokom recesije gube posao ili im se smanjuju prihodi. Takođe, prosečna plata je značajno niža
u Srbiji nego u razvijenim zemljama što znači da zaposlenje često ne uklanja već ublažava
posledice siromaštva.
Tabela 3.1. Makroekonomski pokazatelji u izabranim zemljama
Stopa
nezaposlenosti
(%)
Ranjiva
zaposlenost
(%)
mesečna
prosečna
neto plata u
EUR
udeo troška STB21
uređaja u
prosečnoj neto
plati (%)
56.486
7,4
5,3
4.208
0,7
39.170
9,3
6,5
3.528
0,9
55
40.164
7,1
6,7
4.216
0,7
35.550
44
33.787
8,4
18,2
3.107
1,0
Švedska
50.780
58
49.360
8,4
6,9
4.228
0,7
UK
38.430
57
36.256
7,8
10,8
3.616
0,8
USA
47.360
58
46.612
9,6
na
na
na
Evrozona
38.502
51
36.373
10,0
10,8
3.480
0,9
EU
33.913
52
32.199
9,6
12,2
3.076
1,0
5.630
38
5.270
19,2
28,2
373
8,0
BNP per
capita u
USD
Stopa
zaposlenosti
u%
Danska
59.590
60
Francuska
42.190
51
Nemačka
43.280
Italija
Srbija
BDP per
capita u
USD
Izvor: WB, osim za plate Eurostat
Indikator koji ukazuje na veličinu opterećenja za domaćinstva u Republici Srbiji troškom
kupovine STB uređaja je udeo cene STB uređaja u prosečnoj neto plati koji je u Srbiji preko osam
puta veći nego od ostatka razvijenog sveta. Kao što je iznad već navedeno ovaj udeo dolazi do
50% mesečnog opterećenja za siromašnija samačka domaćinstva koja su primaoci novčane
socijalne pomoći.
Nizak nivo socijalne zaštite nije posledica samo niskog BDP per capita u Srbiji, već i činjenice
da su socijalna izdavanja u odnosu na BDP manji nego u razvijenim zemljama, a pokrivenost
potencijalnih korisnika sistemom socijalne zaštite relativno niska. Na primer, u Francuskoj
rashodi namenjeni socijalnoj zaštiti čine 30,8% BDP-a, u Danskoj 29,7% dok u Republici Srbiji
iznosi samo 18,2%22.
19
Bruto domaći proizvod je ukupna produkcija roba i usluga u jednoj zemlji, a Bruto nacionalni proizvod je ukupna
produkcija roba i usluga pomoću domaćih faktora proizvodnje (čiji su vlasnici domaći rezidenti)
20
Ranjiva zaposlenost prema definiciji Međunarodne organizacije rada (ILO, 2009) obuhvata samozaposlene i
pomažuće članove domaćinstva, pri čemu samozaposleni obuhvataju vlasnike preduzeća, radnji, samozaposlene i
poljoprivrednike.
21
Hipotetički primer u kome je cena STB uređaja procenjena na 30 evra.
22
Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Rrepublici Srbiji, Vlada Republike Srbije,
24
Sistem socijalne zaštite u Republici Srbiji karakteriše nedostatak objedinjene baze podataka o
primaocima različitih vrsta socijalne pomoći na različitim nivoima vlasti, nepostojanje socijalnih
karata, relativno nediversifikovan broj i vrsta pomoći i usluga koje se nude, relativno velike
greške isključivanja potencijalnih korisnika iz šema pomoći i slično. Sve su ovo razlozi za
nemogućnost pokrivanja korisnika u stanju potrebe sistemom socijalne zaštite u potrebnoj meri.
Kao posledica značajan je broj onih koji su (materijalno) ugroženi, ali ih sistem nije prepoznao.
Sve ove karakteristike sistema socijalne zaštite ukazuju na potrebu da se pri koncipiranju šeme
pomoći u potencijalne korisnike uključe i kategorije koje trenutno nisu u bazama korisnika.
Kada govorimo o stepenu ugroženosti prema ruralnosti/urbanosti mesta stanovanja, u razvijenim
zemljama ruralno siromaštvo je često u padu, a urbano siromaštvo predstavlja veći problem za
socijalnu politiku, dok je u zemljama u razvoju situacija u većini zemalja obrnuta. U Republici
Srbiji je ovaj problem posebno izražen, jer je tokom tranzicije došlo do pada životnog standarda u
ruralnim predelima, i uz veliku migraciju mlađeg stanovništva u gradove značajno je povećan broj
socio-ekonomski ugroženih staračkih domaćinstava u ruralnim sredinama. Pored neadekvatnosti
prihoda, staračka domaćinstva u ruralu izložena su i drugim oblicima socijalne isključenosti23, a
usled udaljenosti od gradova, teže i ređe se prijavljuju za neku od vrsta pomoći iz postojećeg
sistema socijalne zaštite. Primera radi, u 2010. godini u Republici Srbiji je preko dva puta bilo
zastupljenije siromaštvo u ostalim (ruralnim) područjima nego u gradskim (stopa apsolutnog
siromaštva je iznosila 5,7% u gradskim, a 13,6% u ostalim područjima).
Kako se životni standard u Srbiji dodatno pogoršavao nakon ekonomski krize, ukoliko država ne
bude subvencionisala STB uređaje ugroženim građanima, mnogi od njih neće moći da ih priušte,
jer sa svojim prihodima ne mogu da podmire ni osnovne troškove života. Kao posledica, značajan
deo stanovništva ne bi više pratio televizijski program, čime bi nivo socijalne i političke
isključenosti bio dodatno intenziviran. Ovo su razlozi zašto pristup šemi pomoći u Srbiji ne može
da se bazira na primeru visokorazvijenih zemalja Evropske Unije, već mora biti prilagođen
lokalnim uslovima života ugroženih lica.
Relativno nizak BDP per capita i prosečna plata, veliki broj građana koji žive ispod apsolutne
linije siromaštva, visoka nezaposlenost i visok procenat neaktivnih na tržištu rada, niska davanja
države za najugroženije i nedovoljno razvijen sistem socijalne zaštite, visok broj socio-ekonomski
ugroženih staračkih domaćinstava u ruralu - sve su to faktori koji čine Srbiju znatno različitom od
većine zemalja Evropske unije, pa samim tim koncept šeme pomoći kod nas mora biti drugačije
koncipiran.
3.2 Identifikovanje ugroženih grupa i definisanje poželjnih oblika
pomoći
Da bi se što preciznije definisale društvene grupe kojima će biti potrebna pomoć prilikom
digitalizacije TV signala potrebno je koristiti odgovarajuće kriterijume ugroženosti. Deo ugrožene
populacije prima neki od oblika pomoći preko sistema socijalne zaštite, što olakšava njihovu
identifikovanje. Ipak, zbog relativno slabo razvijenog sistema socijalne zaštite, ali i pasivnog
odnosa potencijalnih korisnika, posebnu pažnju bi trebalo usmeriti na identifikaciju „nevidljivih
lica/porodica“. Za sistem socijalne zaštite „nevidljiva lica/porodice“ su ona ugrožena lica/porodice
koja nisu primaoci nekog od oblika socijalne pomoći i time neprepoznati od strane postojećih
sistema podrške.
Pomoć prilikom digitalizacije TV signala može biti pružena u dva oblika:
subvencionisanjem cene STB uređaja ili subvencionisanjem troška tehničke pomoći
prilikom njegove instalacije. Određenim društvenim grupama potrebna su oba vida pomoći, jer
2011. godina.
23 Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije, UNDP Beograd 2010.
25
su ugrožena po više kriterijuma, dok drugim grupama može biti ponuđen samo jedan oblik
pomoći jer su ugroženi samo na osnovu jednog kriterijuma.
Kriterijumi korišćeni za identifikaciju društvenih grupa koje bi u procesu digitalizacije
trebalo podržati su: materijalna ugroženost, zdravstveni kriterijum24 i starost:
 Materijalno ugrožena lica teško mogu da priušte sredstva za kupovinu STB uređaja.
 Lica koja su ugrožena po zdravstvenom kriterijumu ne mogu sama da instaliraju STB
uređaj ukoliko nemaju pomoć ukućana ili prijatelja.
 Starija lica teže prihvataju nove tehnologije, pa iako ne postoji faktičko ograničenje kao
kod osoba za zdravstvenim ograničenjima, u praksi često ne mogu da prevaziđu
tehnološku barijeru, tako da takođe ne mogu da instaliraju STB uređaj bez pomoći
ukućana ili prijatelja, pa ukoliko takva pomoć izostane neće biti u stanju da koriste novi
TV signal iako poseduju STB uređaj.
 Pojedine društvene grupe ugrožene su po više kriterijuma istovremeno, i njima je
pomoć najpotrebnija, jer će na više načina biti onemogućeni da učestvuju u procesu
digitalizacije TV signala.
Kriterijum ugroženosti može biti primaran ili sekundaran. Primarna ugroženost po nekom
kriterijumu znači da je u određenoj društvenoj grupi velika većina (ili sva) domaćinstava ugrožena
po tom kriterijumu. Sekundarna ugroženost podrazumeva da rizik nije visok kao kod primarne
ugroženosti, ali da je značajan. Na primer, staračka domaćinstva na selu čiji su članovi stariji od
65 godina su primarno ugrožena po starosnom kriterijumu, ali značajan broj i po materijalnom i
zdravstvenom.. Za ova domaćinstva primarna uroženost je po osnovu starosti, a sekundarna po
materijalnom i zdravstvenom kriterijumu.
Materijalno ugrožena lica u Republičkom sistemu socijalne zaštite Republike Srbije su primaoci
novčane socijalne pomoći (NSP). Ova vrsta pomoći se dodeljuje onima čija primanja nisu
dovoljna da bi se ostvario minimum životnog standarda. Iznos novčane socijalne pomoći priznaje
se u visini razlike između iznosa NSP-a utvrđenog u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i
iznosa prosečnog mesečnog prihoda pojedinca, odnosno porodice ostvarenog tokom tri meseca
koje prethode mesecu u kome je podnet zahtev za NSP. Poslednji iznos osnovice (uskladjen
novembra 2012 godine) iznosi 7.275 dinara. Ovo praktično znači da će pojedinac bez drugih
primanja ostvariti mesečno pravo na ovaj iznos, dok će pojedinac koji prima iznos manji od 7.275
dinara od države dobiti razliku do 7.275 dinara. U Republici Srbiji oko 95.000 domaćinstava
prima NSP.
Po osnovu materijalne ugroženosti još jedna društvena grupa ostvaruje pravo na pomoć države, a
to su porodice sa decom koja su materijalno ugrožena i koja ostvaruju pravo na dečiji dodatak
(DD). Pravo na DD ostvaruje se ako je ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose po
članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, ispod
definisanog cenzusa. Prema podacima dostupnim na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i
socijalne politike u trenutku izrade analize, cenzus za ostvarivanje prava za redovni iznos DD
iznosio je 7.761 dinar, a uvećanog 9.314 dinar. Porodice u kojima deca ostvare ovo pravo primaju
redovan iznos DD od 2.449 dinara ili uvećan DD od 3.184 dinara. U Republici Srbiji oko
205.000 domaćinstava prima DD.
U sistemu socijalne zaštite lica sa invaliditetom mogu konkurisati za dodatak za tuđu negu i
pomoć (TNP). Pravo na dodatak za TNP definisano je u Zakonu o socijalnoj zaštiti. Pravo na ovu
vrstu dodatka ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštoćenja, intelektualnih poteškoća ili
promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje
osnovne životne potrebe. Nominalni iznos dodatka za TNP, prema podacima dostupnim na sajtu
24
Lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštoćenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju
neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Izvor: Zakon o socijalnoj zaštiti.
26
Ministarstva rad, zapošljavanja i socijalne politike u trenutku izrade analize iznosio je 9.157
dinara. U zavisnosti od težine telesnog oštećenja ili poremećaja, osoba može ostvariti pravo na
uvećani dodatak za TNP. Iznos uvećanog dodatka za TNP prema podacima dostupnim na sajtu
Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u trenutku izrade analize iznosio je 24.699
dinara. Osim što su ugroženi po zdravstvenom kriterijumu, primaoci TNP su često i materijalno
ugroženi 25 . Usled zdravstvenih ograničenja, ova lica teško nalaze posao, što podiže rizik od
siromaštva. U Srbiji oko 52.000 domaćinstava prima dodatak za TNP kao pravo iz sistema
socijalne zaštite koje se finansira iz budžeta Republike Srbije26.
U Republici Srbiji takođe postoje još dve grupe koje su izložene izraženom stepenu socijalne
isključenosti i kojima je potrebna pomoć tokom procesa digitalizacije – izbeglice i interno
raseljena lica (IRL). U Republici Srbiji boravi 22.866 interno raseljenih domaćinstava u stanju
27
28
potrebe i 16.780 najugroženijih izbegličkih porodica. Ove osobe su u većini materijalno
ugrožene, jer teško nalaze posao, često žive u kolektivnim centrima ili kod rodbine.
Staračka domaćinstva na selu (članovi domaćinstva stariji od 65 godina) su često ugrožena po više
kriterijuma, ali za razliku od prethodno navedenih grupa ne mogu se relativno lako identifikovati
jer o njima ne postoje podaci na republičkom nivou. Zbog komplikovanih administrativnih
procedura, kao i ostalih ograničenja, pripadnici ove grupe ne konkurišu za pomoć iz socijalne
zaštite, a zbog geografskog položaja, centri za socijalni rad teško dolaze do njih. Pripadnici ove
grupe su često u lošem zdravstvenom stanju, a zbog niskih primanja obično ne mogu da obezbede
adekvatno lečenje i pomoć u kući. Ne samo da su nekada ugroženi po sva tri kriterijuma, već su
izloženi kulturnoj deprivaciji pa im je i televizija često jedini „prozor u svet“, te bi ukidanje ovog
medija imalo za posledicu dodatno otuđenje. Na ovu grupu bi trebalo obratiti posebnu pažnju, jer
usled geografske pozicije, većina gleda televiziju putem zemaljskog signala, jer se kablovskim
operatorima ne isplati da šire mrežu u ruralnim oblastima. Procena je da u Srbiji postoji oko 220
hiljada29 staračkih domaćinstava na selu, čiji su članovi stariji od 65 godina.
Prethodno navedene grupe ne obuhvataju penzionere koji žive u gradovima, a koji često prate
televiziju putem zemaljskog signala. U predloženom socijalno-inkluzivnom modelu šeme pomoći
obuhvaćeno je 246.89330 penzionera čija su mesečna primanja do 12.898,16 dinara (minimalna
penzija), i ta grupa je nazvana „primaoci niskih penzija“. Uključivanjem ove grupe pomoglo bi se
penzionerima koji trenutno prate televiziju putem zemaljskog signala, a takođe će penzioneri koji
trenutno prate televiziju putem kablovskog signala biti u mogućnosti da korišćenjem šeme pomoći
pređu na zemaljski signal kako bi smanjili svoje troškove. Ova grupa je osim po starosnom
kriterijumu, sekundarno ugrožena i po materijalnom, jer iako su im primanja često viša od
primaoca NSP i DD-a, ipak na relativno niskom nivou (do 12.898,16 dinara, nivo koji predstavlja
tzv. minimalnu penziju). U ovoj grupi bi domaćinstva imala prava na pomoć ukoliko je njen član
primaoc niske penzije.
25
Studija o životnom standardu, Srbija 2002-2007, Republički zavod za statistiku Srbije
26
Osim spomenutog broja primaoca iz budžeta, na osnovu zdravstvenih ograničenja, a prema Zakonu o penzijskom i
invalidskom osiguranju novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica mogu da ostvare osiguranici i penzioneri. Ovo
pravo dakle spada u naknade po osnovu socijalnog osiguranja i finansira se iz doprinosa osiguranika koji se prikupljaju
u Fondu PIO
27
http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/procena-potreba-interno-raseljenih-lica-srbiji.html
28
http://www.unhcr.rs/media/SR_final3.pdf
29
Ovo je gruba procena, detaljni podaci biće dostupni u septembru 2013. kada će biti objavljeni rezultati popisa iz 2011.
koji se odnose na broj staračkih domaćinstava van gradskih područja
30
Ovaj broj ne uključuje primaoce poljoprivrednih penzija
27
Grafik 1. Ugrožene društvene grupe (broj domaćinstava31) i njihova pokrivenost šemama
pomoći
300000
Broj domaćinstava
250000
200000
150000
100000
50000
0
NSP
DD
TNP
Staračka Najugroženije Primaoci
domaćinstva Izbeglice i IRL niskih penzija
na selu
Pošto u Srbiji ne postoji sistem podataka koji bi omogućio precizno identifikovanje onih osoba
koje su u isto vreme ugrožene po nekoliko kriterijuma, identifikovane su grupe po nekom od
primarnih kriterijuma. Prilikom odabira ugroženih društvenih grupa, namera je bila da se obuhvate
i ugrožene grupe gde, osim što je velika većina ugrožena po primarnom kriterijumu, i značajan
broj domaćinstava ugrožen i po nekom sekundarnom kriterijumu. Na primer, pripadnici staračkih
domaćinstava na selu su često primarno ugroženi po sva tri kriterijuma, ali se to ne može reći za
sve pripadnike ove društvene grupe. Na osnovu raspoloživih podataka u Srbiji, nemoguće je
osmisliti targetiranu šemu pomoći, koja bi obuhvatila većinu materijalno ugroženih domaćinstava,
ali tako da su identifikovane grupe sastavljene isključivo od ugroženih lica.
U okviru spomenutih grupa postoje lica koja iskoristiti pomoć iako im ona nije neophodna
(recimo, primaoc niske penzije može imati člana domaćinstva koji ima nadprosečne prihode), pa
se potstavlja pitanje da li takve grupe treba uključiti u šemu pomoći, ili samo izabrati grupe gde su
svi pripadnici te grupe ugroženi. Ne uključivanjem društvenih grupa zbog rizika da neki pojedinci
iz te grupe dobiju pomoći iako im nije neophodna, načinila bi se veća šteta nego korist.
Zloupotrebe bi trebalo minimizirati putem kvalitetne kampanje i racionalne kontrole, a treba
naglasiti da ne postoji sistem socijalne zaštite ni u razvijenim zemljama koji je 100% efikasan i u
kome nema zloupotrebe. Zbog toga izbor kriterijuma, a na osnovu koga će građani dobijati
subvencionisane STB uređaje mora da izbalansira nedostatke postojeće baze podataka u okviru
sistema socijalne zaštite u Srbiji, i potrebe da šema pomoći uspešno pomogne proces digitalne
tranzicije.
Tabela 2. Društvene grupe prema primarnom kriterijumu ugroženosti
Ugrožena društvena grupa
Kriterijum
ugroženosti
NSP
TNP
DD
Staračka
domaćinstva na selu
Najugroženije
izbeglice i IRL
Primaoci niskih
penzija
Materijalni
Starosni
Zdravstveni
31
Primaoci niskih penzija predstavljaju broj primaoca, a ne domaćinstava
28
4. PREDLOG POTENCIJALNIH MODELA ŠEME POMOĆI
Efikasna, a obuhvatna šema pomoći trebalo bi da targetira domaćinstva ugrožena po spomenutim
kriterijumima (materijalni, zdravstveni i starosni), i da im shodno njima pruži neki od oblika
pomoći (subvencije STB uređaja ili tehničke pomoći prilikom njegove instalacije).
Adekvatan predlog modela šeme pomoći trebalo bi da uzme u obzir finansijska sredstva i
raspoloživu radnu snagu koji mogu biti angažovani za realizaciju šeme, dostupne podatke o
potencijalnim korisnicima, specifičnosti Srbije, organizacione prepreke i mogućnosti, i da na što
bolji način targetira ugrožene grupe.
Pre nego što budu predstavljeni predlozi modela subvecionisanja neophodno je predstaviti
prethodno predložena rešenja u Strategiji za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i
televizijskog programa u Republici Srbiji.
4.1. Analiza predloga iz državne strategije iz 2009. godine
Prema „Strategiji za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa
u Republici Srbiji“32 (2009. godina) bilo je planirano da se pomoć stanovništvu pruži prema
jednom od tri scenarija:

nadoknada dela troška nabavke po jednog STB uređaja po domaćninstvu, za sve korisnike
čije praćenje televizijskog programa zavisi isključivo od zemaljskog prijema, i to u iznosu
do 25 evra (oko 25 x 1.500.000 = 37.500.000 evra),

nadoknada dela troška nabavke po jednog STB uređaja po domaćinstvu za sve korisnike
koji plaćaju pretplatu, a u visini do 25 evra (oko 25 x 1.600.000 = 40.000.000 evra),

nadoknada dela troška nabavke STB uređaja za kategorije socijalno ugroženih lica (oko
50 evra po STB uređaju x 300.000 domaćinstava = 15.000.000 evra). Bilo je planirano da
dinamika trošenja ovih sredstava obuhvata četiri kvartala 2011. godine (ukupan iznos
12.000.000 evra) i prvi kvartal 2012. godine (3.000.000 evra).
Prva dva scenarija imaju manjkavosti u pogledu efikasnosti targetiranja društvenih grupa kojima
je pomoć najpotrebnija. Univerzalna pomoć, prema prvom scenariju, predviđa dodelu pomoći
svim građanima koji prate televiziju putem zemaljskog signala. Na prvi pogled se ovakav način
pomoći čini najobuhvatnijim, jer bi trebalo da pruži subvenciju svim građanima kojima je to
potrebno. Međutim, iskustva primene univerzalnih mera drugih oblika pomoći pokazuju da su
siromašni oni koji imaju najmanje koristi od ovakvih šema, jer se javljaju u malom broju, a
pripadnici društvenih grupa koje nisu finansijski ugrožene redovnije koriste univerzalne šeme
pomoći. Najbolji primer su različite subvencije cene hrane i lekova, gde dobrostojeći građani,
umesto po tržišnim cenama kupuju te proizvode po istim cenama kao i siromašni, te se državni
budžet bez potrebe opterećuje troškovima potrošnje onih kojima pomoć nije potrebna. Što se
procesa digitalizacije tiče, i tu imamo primer šeme pomoći u SAD-u, koja je verovatno imala
najlošije rezultate, jer je bila univerzalnog karaktera, a pomoć su dobili dobrostojeći građani, i to u
verovatno ne malom broju baš oni koji prate TV signal putem kabla, te im ovaj uređaj nije bio ni
potreban. Univerzalna pomoć nepotrebno rasipa resurse, a pomoć ne stiže do onih kojima je
najpotrebnija.
Drugi scenario obuhvata sprovođenje šeme pomoći samo prema onima koji plaćaju RTS pretplatu.
Procenat stanovništva koje plaća pretplatu je kod nas dosta nizak (oko 65%), a ako pretpostavimo
da uglavnom pretplatu plaćaju dobrostojeći građani, ovakvim scenarijom siromašni građani ne bi
bili obuhvaćeni. Još jedna manjkavost ovog pristupa je što verovatno značajan deo osoba koje
32
„Službeni glasnik RS", br. 52/2009 i 18/2012.
29
plaćaju RTS pretplatu prati TV signal putem kablovskog operatera, tako da osim što bi STB
uređaj bio obezbeđen onima kojima nije potreban, oni kojima je pomoć potrebna ne bi bili
obuhvaćeni. I ovaj koncept šeme pomoći zaobilazi siromašne, ali i dobar deo onih koji primaju
signal zemaljskim putem. Subvencionisanjem STB uređaja uz ovaj uslov najverovatnije ne bi
stimulisao građane da počnu sa plaćanjem RTS pretplate, jer su dugovi građana viši nego cena
STB uređaja, pa oni na ovaj način ne bi bili motivisani da izmiruju stare obaveze. Kako i ovaj
scenario ne bi obuhvatio siromašne, a ima mnogo problema u primeni, kao i prvi scenario nije
adekvatan.
Treći scenario je jedini koji je prepoznao potrebu targetiranja socijalno ugroženih grupa
stanovništva. Prva dva scenarija verovatno podrazumevaju subvenciju od 50% za kupovinu STB
uređaja, a treći scenario punu subvenciju za socijalno ugrožene. Ukupna sredstva za šemu pomoći
koja se planiraju za izvođenje ovog scenarija iznose 15 miliona evra, ili 50 evra za 300 hiljada
socijalno ugroženih domaćinstava. Ta sredstva će tokom 2015. godine moći da obezbede pomoć
za veći broj domaćinstava, jer je u međuvremenu cena STB uređaja pri velikim nabavkama opala.
Sa istim budžetom moguće je dodati još neku grupu ugroženih domaćinstava. Pretpostavka je da
je trećim scenariom bila planirana pomoć za domaćinstva koja su u sistemu socijalne zaštite Srbije
na republičkom nivou, jer je u vreme izrade strategije, broj onih koji su primali neki od te vrste
pomoći (NSP, TNP i DD) iznosio oko 300 hiljada. Princip pomoći za ugrožene grupe a ne
univerzalna pomoć, osnovna je ideja ove analize, pa u skladu sa tim je treći scenario jedini
prihvatljiv kao potencijalni model šeme pomoći u Srbiji.
4.2 Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u Srbiji
Na osnovu detaljne analize raspoloživih podataka, koristi od različitih oblika pomoći i težine
njihovog izvođenja, u nastavku preporučena su tri modela šeme pomoći. Svaki od modela može
biti upotrebljen u zavisnosti od raspoloživih sredstava i mogućnosti angažovanja ljudskih resursa,
tako da je prvi model jednostavan za sprovođenje, a poslednji najsveobuhvatniji i najskuplji, ali bi
se njime ostvario i najveći efekat i zadovoljili zahtevniji socijalni kriterijumi.
4.2.1 Restriktivan model
Prednost modela je što stvara relativno niske troškove i organizaciono nije komplikovan. Podaci o
korisnicima u sistemu socijalne zaštite na Republičkom nivou su lako dostupni, tako da nema
dodatnih troškova u vezi sa identifikovanjem ostalih ugroženih grupa.
Nedostaci modela su što obuhvata samo oblik pomoći subvencionisanja STB uređaja, a ne i
tehničku pomoć prilikom instalacije. Ovim ograničenjem bi posebno bile pogođene osobe sa
invaliditetom koje ne mogu same da instaliraju STB uređaj. Takođe, lica koja su ugrožena, a
nisu u sistemu zaštite na republičkom nivou ne bi bila obuhvaćena.
Ovaj model nije poželjan sa aspekta socijalne politike jer isključuje mnoge društvene grupe
kojima je pomoć potrebna, ali je lako izvodljiv i stvara niže troškove od inkluzivnijih modela.
Model se preporučuje samo u slučaju značajnih fiskalnih ograničenja tako da se ne mogu
obezbediti finansijska sredstva i radna snaga potrebna za sprovođenje šire šeme pomoći.
Prihvatanje ovog modela bi implicitno sugerisao da ne postoji dovoljna volja za sprečavanjem
socijalne isključenosti u procesu digitalne tranzicije.
Treba naglasiti da ovaj model targetira samo osobe koje su u sistem socijalne zaštite, a te osobe
uglavnom žive u gradskim područjima gde je primanje televizijskog signala putem kabla široko
rasprostranjeno, pa je neizvesno kolika bi bila tražnja za ovom šemom pomoći od strane primaoca
NSP, DD i TNP-a. Primenom restriktivnog modela, populacija koja živi u ruralnim oblastima i
koja se prevashodno oslanja na zemaljski prijem televizije, bi u velikoj meri bila zaobiđena u
procesu subvencionisanja STB uređaja.
30
Prvi preporučeni model ispunjava minimum socijalne odgovornosti prema ugroženim društvenim
grupama. Ova šema je restriktivna u smislu obuhvatnosti i oblika pružanja pomoći i uključivala bi
samo ugrožene grupe prepoznate u administrativnim bazama Ministarstva rada, zapošljavanja i
socijalne politike.
Kod ovog modela pomoć se sastoji isključivo u subvencionisanju STB uređaja, i usmerena je
na domaćinstava za koje postoje lako dostupni podaci (primaoci novčane socijalne pomoći –
NSP, dečijeg dodatka – DD i nadoknade za tuđu negu i pomoć – TNP). Sve tri grupe su
primarno materijalno ugrožene, a grupa korisnika TNP i zdravstveno.
4.2.2 Delimično-inkluzivan model
Delimično-inkluzivan model bi povećao obuhvat domaćinstava kojima bi pomoći bila omogućena
i nešto je komplikovaniji za sprovođenje od restriktivnog modela. Pre svega, rešen bi bio problem
restriktivnog modela koji ne obuhvata u dovoljnoj meri ruralnu populaciju. Uključivanjem
staračkih domaćinstava na selu obuhvatio bi se deo populacije kome je pomoć potrebna jer se ona
u veoma visokom procentu oslanja na prijem televizije putem zemaljskog signala. Pored toga
uključen je i deo izbegličkih i IRL domaćinstava – najugroženiji u okviru ove dve grupe. Na ovaj
način se uključuju domaćinstva van sistema socijalne zaštite u model pomoći.
Primaoci DD-a će moći da ostvare pravo isključivo na subvencionisan STB uređaj, dok bi
primaoci NSP, TNP-a, staračka domaćinstva na selu,, izbeglička i IRL domaćinstva imali pravo
ne samo na subvencionisan STB uređaj već i delimično subvencionisanu uslugu tehničke pomoći
prilikom instalacije. Svi primaoci TNP-a i staračka domaćinstva na selu bi imali pravo na
subvencionisanu tehničku pomoć, dok bi primaoci NSP-a, izbeglička i IRL domaćinstva da bi
obezbedila to pravo morala da prilože dokument koji dokazuje da ispunjavaju starosni kriterijum
(stariji od 65 godina).
Pomoć u ovoj šemi bi se sastojala u potpunoj (100%) subvenciji STB uređaja i delimičnoj
subvenciji usluge tehničke pomoći prilikom instalacije (66% cene). Skromnim učešćem u
finansiranju tehničke pomoći (2,5 evra) sprečilo bi se pojavljivanje osoba koje bi koristile ovu
uslugu besplatno i ako im ona nije neophodna (freeriders), jer mogu da se oslone na pomoć
ukućana ili prijatelja.
Mana ovog modela je što ne bi obuhvatio starija lica kojima je pomoć potrebna, a žive u
gradovima. Sledeći model taj problem rešava ukjučivanjem primaoca niskih penzija.
Ovaj model podrazumeva distribuciju pomoći po osnovu sva tri kriterijuma ugroženosti
(materijalni, zdravstveni i starosni). Osim domaćinstava koja primaju NSP, DD i TNP, uključena
bi bila staračka domaćinstva na selu, i najugroženija izbeglička i IRL domaćinstva (koja ne
primaju neku od prve tri vrste pomoći).
Takođe, obuhvatao bi dva oblika pomoći – subvenciju STB uređaja i subvenciju tehničke pomoći
prilikom njegove instalacije. Model je sveobuhvatniji od prvog modela jer uključuje više
ugroženih grupa, a efikasniji jer bi obuhvatao i tehničku pomoć prilikom instalacije STB uređaja.
4.2.3 Socijalno-inkluzivan model
Ovaj model bi uključio i primaoce niskih penzija33, čija su mesečna primanja do 12.898,16 dinara.
Ovi penzioneri predominantno žive u gradovima, tako da bi se ovim modelom pomogli i stariji
građani koji u urbanim sredinama prate televiziju putem zemaljskog signala a imaju relativno
niska primanja. Njima bi kao i staračkim domaćinstvima na selu bila obezbeđena pomoć u istom
iznosu putem subvencije STB uređaja (100%) i tehničke pomoći (66% cene). Sa godinama
obično slabe mentalne i fizičke sposobnosti, pa starija lica češće imaju problema sa primenom
33
Bez poljoprivrednih penzija jer bi ova lica bila obuhvaćena društvenom grupom staračka domaćinstva na selu
31
novih tehnologija. Ovoj grupi bi bila pružena mogućnost, da iskoriste pomoć tehničke instalacije
uređaja. Subvencionisana tehnička pomoć takođe bi kao i u prošlom modelu bila na raspolaganju
samo osobama starijim od 65 godina.
Ovaj model je sa aspekta socijalne politike, najkompletniji jer zadovoljava potrebe mnogih
ugroženih grupa. S druge strane je organizaciono najkomplikovaniji, i zahteva veća finansijska
sredstva u odnosu na druge modele. Ovim modelom bi se obezbedilo da primaoci niskih penzija u
gradskim sredinama koji trenutno prate televiziju putem kabla imaju mogućnost da pređu na
zemaljski prijem i tako smanje troškove kućnog budžeta.
Pored poštovanja sva tri kriterijuma ugroženosti ovaj model proširuje delimično-inkluzivan
model, dodajući grupu primaoca niskih penzija. Dodavanjem dve društvene grupe pokrivaju se
sva materijalno ugrožena domaćinstva, što čini ovaj model najobuhvatnijim, ali i najskupljim za
izvođenje.
Kao i kod prethodnog modela, bila bi korišćena oba oblika pomoći.
Tabela 3. Uporedni prikaz modela prema društvenim grupama koje targetira i obliku
pomoći koji pruža
1. Restriktivan
TNP
100%
0%
2. Delimično inkluzivan
TNP
100%
66%
100%
NSP
0%
100%
100%
DD
0%
100%
100%
NSP
0%, osim 66%
u domać. gde
su svi članovi
stariji od 65 g.
DD
0%
IRL/Izbeglice
0%, osim 66% u
domaćinstvima
u
kojima
su
svi
članovi stariji od 65
Staračka domaćinstva na selu (65+)
100%
66%
3. Socijalno inkluzivan
TNP
100%
66%
100%
100%
100%
NSP
0%, osim 66% u
domaćinstvima
u
kojima su svi članovi
stariji od 65 godina
DD
0%
IRL/Izbeglice
0%, osim 66% u
domaćinstvima
u
kojima su svi članovi
stariji od 65 g.
Staračka domaćinstva na selu (65+)
100%
66%
100%
Primaoci niskih penzija
66%
32
5. METODOLOGIJA PROCENE TROŠKOVA
U nastavku je predstavljeno nekoliko potencijalnih modela šeme pomoći analiziranih sa
troškovnog aspekta. Ukupni troškovi modela su izvedeni tako što se množio potencijalni broj
korisnika (domaćinstava) sa jediničnim troškovima STB uređaja ili cene usluge tehničke pomoći
prilikom instalacije, a taj iznos se onda množio sa procentom uspešnosti šeme pomoći (70, 80 i
90%).
Prilikom ovakvih proračuna mora se voditi računa o tome da se do podataka sa kojima se obračun
vrši došlo korišćenjem najboljih raspoloživih znanja i informacija sa kojima se raspolagalo u
trenutku izrade analize. Ovo znači da su u primeni moguća određena odstupanja od iznetih
procena koja mogu biti posledica precenjenog/podcenjenog odziva građana, dostupnosti i kvaliteta
medijske kampanje, preciznosti statističkih i administrativnih podataka i slično. Ipak, autori stoje
iza tvrdnje da su koristili njima najveća dostupna znanja, savete i ekspertizu ljudi sa kojima su
obavili dubinske razgovore i time pokušali da svedu grešku procene na najmanju moguću.
U kalkulacijama su korišćeni tekući podaci (troškovi tehničke pomoći i STB uređaja, broj
potencijalnih korisnika), tako da one predstavljaju troškove ukoliko bi se šema pomoći izvela u
trenutku izrade ove studije. U trenutku sprovođenja šeme, u postojeće kalkulacije potrebno je
uneti promenjen broj korisnika i/ili iznos troškova STB uređaja/troška instalacije kako bi se dobili
aktuelni iznosi ukupnog troška šeme pomoći. Ovakav pristup je adekvatan pre svega jer je teško
precizno predvideti kretanje troška STB uređaja u budućnosti, kao i broj potencijalnih korisnika.
Prilikom obračuna troškova uzeto je u obzir da neće sva domaćinstva određene ugrožene
društvene grupe biti zainteresovana da zatraže ponuđenu pomoć (subvencionisan STB uređaj ili
tehničku pomoć). Na primer, primaocima TNP dodatka ponuđen je STB uređaj kao i tehnička
pomoć, ali neki od njih neće biti zainteresovani da zatraže tehničku pomoć jer njihovi ukućani
mogu da instaliraju STB uređaj. U takvim slučajevima, procenjen je procenat potencijalnih
korisnika koji će biti zainteresovani da iskoriste ponuđen oblik pomoći. Ovaj broj je u
kalkulacijama predstavljen kao potencijalna tražnja za tim oblikom pomoći u procentima u odnosu
na ukupan broj domaćinstava date grupe.
Kako se ne može precizno predvideti u kom procentu će šema pomoći biti iskorišćena (što u
velikoj meri zavisi od kampanje, organizacije itd.), kalkulacije su napravljene prema tri moguća
scenarija, da će pomoć biti iskorišćena 70%, 80% ili 90%. Na ovaj način može se sagledati raspon
troškova u zavisnosti od broja korisnika koji će biti obuhvaćen šemom pomoći.
5.1. Procene broja korisnika pomoći
Procene broja korisnika pomoći koristile su se u situacijama kada nije bio dostupan broj
domaćinstava već broj osoba, jer će šema pomoći biti namenjena domaćinstvima (po principu
jedan STB uređaj po domaćinstvu). Šemu pomoći neće iskoristiti svi koji na nju imaju pravo
(zavisi od uspeha kampanje, organizacije šeme pomoći i volje građana da prihvate pomoć), tako
da iskorišćenost neće biti 100%.
U nekim slučajevima, broj domaćinstava primaoca ima izraženu sezonsku komponentu. Dobar
primer su primaoci NSP-a (Grafik 1), koji ukoliko su sposоbni zа rаd (оdnоsnо pоrоdici u kојој је
vеćinа člаnоvа spоsоbnа zа rаd) pripаdа nоvčаnа sоciјаlnа pоmоć u trајаnju dо dеvеt mеsеci u
tоku kаlеndаrskе gоdinе, аkо ispunjаvа ostale uslоvе prоpisаnе Zаkоnоm o socijalnoj zaštiti.
Korisnici se u proseku odlučuju da u letnjem periodu ne primaju NSP, jer su tada dostupniji
sezonski poslovi, a troškovi života niži u odnosu na zimski period (struja, grejanje). Pri prоcеni
brоја dоmаćinstаvа u оvаkvim slučајеvimа kоrišćеni su pоdаci zа mеsеc u kоmе је brој kоrisnikа
mаksimаlаn.
33
Grafik 2. Sezonski karakter primaoca NSP-a u 2012. godini
94098
94482
decembar
90000
novembar
95000
92139
88527
88360
85287
84719
avgust
89134
88819
85000
jul
Broj porodica primalaca NSP-a
100000
83470
80000
80930
77998
75000
oktobar
septembar
jun
maj
april
mart
februar
januar
70000
Broj porodica koje primaju NSP tokom meseci u okviru jedne kalendarske godine flukturia, pa se
za potrebe proračuna uzima podatak iz meseca sa maksimalnim brojem korisnika u godini (u
decembru 2012. godine zabeležen je najveći broj korisnika na mesečnom nivou u toj godini – oko
95.000), slično je i sa brojem porodica koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak (205.000
domaćinstava).
Prililkom obračuna ukupnog broja porodica koje bi ostvarile pravo na podršku pri digitalizaciji
moralo se imati u vidu da postoji određen broj domaćinstava koja primaju istovremeno više oblika
pomoći (NSP, DD i TNP). Da bi se dobio ukupan broj primaoca ta tri oblika pomoći, njihov zbir
je korigovan za preklapanja. Prema podacima MINRZSP, oko 40 hiljada domaćinstava u isto
vreme prima i NSP i DD, pa je zbir NSP-a i DD-a korigovan za taj iznos. Takođe, oko 4 hiljade
primaoca TNP-a u isto vreme prima i NSP pa je broj ukupan zbir NSP, DD i TNP-a korigovan za
taj iznos.Ne postoje podaci putem kojih se precizno može videti koliko najugroženijih izbegličkih
i IRL domaćinstava prima NSP, DD ili TNP, ali se grubo može proceniti na osnovu podataka o
korisnicima socijalne zaštite u okviru IRL34 (svih domaćinstava IRL a ne samo najugroženijih) da
oko 20 hiljada domaćinstava iz grupe najugroženija izbeglička i IRL domaćinstava nije u sistemu
socijalne zaštite.
5.2 Procene troškova oblika pomoći
5.2.1 Procena cene STB uređaja
U Republici Srbiji je u toku izgradnja infrastrukture za emitovanje signala preko DBV-T2
tehnologije. Ova tehnologija je naprednija tehnologija u odnosu na DVB-T tehnologiju koja je
većinski uvedena u zemljama Zapadne Evrope. S obzirom na moderniju tehnologiju, cena STB
uređaja kompatibilnog sa DVB-T2 tehnologijom trenutno je viša nego za uređaj koji odgovara
starijoj DVB-T mreži. Cena uređaja je bitan faktor ukupnih troškova subvencije, jer će većina
korisnika šeme pomoći primiti samo uređaj bez tehničke podrške. Na osnovu ponuda inostranih
proizvođača u koje smo imali uvid, pri minimalnoj narudžbini od 30 hiljada komada, uz dodatak
troškova transporta i trgovinske marže, finalna maloprodajna cena osnovnog STB DVB-T2
uređaja bi u maloprodaji iznosila 30 evra (sa PDV-om).
Kao i kod ostalih tehničkih uređaja, protokom vremena, njihova cena opada, pa su oni najskuplji
prilikom prve faze prodaje - kada su novi na tržištu. Pošto je većina zemalja u Zapadnoj Evropi
34
Procena potreba interno raseljenih lica u Srbiji, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i UNHCR,
mart 2011.
34
uvela DVB-T, a ne DVB-T2 sistem, mali broj STB DVB-T2 uređaja se koristi u tim zemljama.
Većina zemalja istočne Evrope (zbog toga što još uvek nije završen proces uvođenja digitalnog
TV signala), nije počela da masovno uvozi STB DVB-T2 uređaje. Sada je tržište za STB DVB-T2
uređaje u svojoj najranijoj fazi, što znači da ima dosta prostora za opadanje cene kako proizvod
bude prelazio u kasnije faze svog životnog ciklusa. Procenjuje se da će do 2018. godine u funkciji
biti 2,4 milijardi STB uređaja35. Kada potrošnja postane masovna, cena STB DVB-T2 uređaja će
početi da značajno opada, jer će se proizvođači nadmetati cenama kako bi bili konkurentni, a
troškovi proizvodnje opadati jer će serije biti veće. U tom periodu (oko 2015. godine), kada počne
masovna potrošnja STB DVB-T2 uređaja, procenjujemo da će cena opasti sa 30 na 20 evra.
Glavni razlog zbog čega su STB DVB-T2 uređaji skuplji od STB DVB-T uređaja nije cena samih
delova već zato što je STB DVB-T uređaj u kasnijoj fazi životnog ciklusa, fazi masovne
proizvodnje i snažnije konkurencije.
Kako nije sigurno da li će ostale zemlje na vreme početi sprovođenje digitializacije TV signala,
prilikom izrade kalkulacije cene koštanja šeme pomoći ne može se upotrebiti cena od 20 evra
(nakon što obim trgovine bude masovniji), već se mora uzeti u obzir procena od 30 evra koja se
bazira na sadašnjim ponudama proizvođača.
5.2.2. Procena troškova usluge tehničke pomoći prilikom instalacije
Prilikom procene troškova usluge tehničke pomoći, uzeta je u obzir razlika u troškovima u
zavisnosti od toga da li se radi o ruralnom ili urbanom terenu. Pružanje tehničke pomoći u
ruralnom terenu podrazumeva veće troškove transporta, kao i manji broj isporuka usluga u
ograničenom vremenskom periodu nego što je to slučaj u urbanim oblastima. Na osnovu troškova
goriva, amortizacije i radne snage procena je da su troškovi pružanja tehničke usluge pri instalaciji
po ruralnom domaćinstvu 10 evra, a po urbanom 5 evra (prosečni trošak tehničke pomoći je oko
7,5 evra).
5.2.3. Procena potencijalne tražnje za STB uređajima i tehničkom pomoći
Kao što je ranije spomenuto, prilikom izrade kalkulacije troškova modela prvo se procenjuje
potencijalna tražnja za datim proizvodom ili tehničkoj pomoći u okviru ugrožene grupe, nakon
čega se ovaj broj množi sa troškom STB uređaja (ili tehničke pomoći) i na kraju procentom
uspešnosti šeme pomoći (70,80 ili 90%). Potencijalna tražnja predstavlja procenu zainteresovanih
domaćinstava od ukupnog broja neke ugrožene grupe za uzimanjem STB uređaja ili usluge
tehničke pomoći. Na primer, zanteresovanost za uzimanjen STB uređaja trebalo bi da bude znatno
viša u okviru ugrožene grupe staračkih domaćnistava na selu, gde često ne postoji kablovski
operater, pa većina koristi terestrijalni signal, nego primaoca DD (primaoci DD uglavnom žive u
gradovima, značajan broj verovatno gleda televiziju putem kabla ili neke druge platforme).
Nažalost, ne postoje podaci o tome koliko domaćinstava u okviru grupa prima TV signal putem
drugih platformi, ili iz nekog drugog razloga nije zainteresovano za STB uređaj, što utiče na
pozdanost procene. Međutim, ne samo da je finalnu tražnju za STB uređajima u toku šeme
pomoći teško proceniti zbog manjka statističkih podataka, već će ona zavisiti i od trenutno
nepredvidljivih faktora. Može doći do značajnih odstupanja stvarne tražnje od prognozirane usled
nivoa uspešnosti javne kampanje, logističkih problema, mogućih uskih grla u organizaciji itd.
Finalne procene potencijalne tražnje bi trebalo uraditi tek nakon završetka pilot projekta
digitalizacije, prilikom koga će se videti zainteresovanost za STB uređaje i tehničku pomoć u
okviru ugroženih grupa.
35
Procena od strane konsultantske firme Global Industry Analysts.
35
5.3 Kalkulacija troškova modela
5.3.1 Kalkulacija troškova restriktivnog modela
Ukupan broj domaćinstava koja će biti obuhvaćena ovom šemom pomoći izračunat je nakon što je
zbir te tri grupe umanjen za preklapanja. Pošto oko 40 hiljada primaoca DD prima i NSP, ukupan
broj primaoca DD umanjen je za taj iznos. Oko 4 hiljade primaoca NSP-a prima i TNP, pa je
ukupan broj primaoca NSP korigovan u tom iznosu.
U ovom modelu nije predviđena opcija tehničke pomoći, pa je trošak samo subvencija (100%)
STB uređaja. Trošak modela je dobijen tako što se potencijalni broj korisnika subvencije STB
uređaja (50%) množio sa cenom uređaja, i nakon toga sa tri scenarija procenta iskorišćenosti šeme
pomoći od 70, 80 ili 90% (uspešnost šeme pomoći). U ovom modelu pretpostavka je da će
potencijalna tražnja za subvencionisanim STB uređajem (zainteresovani za pomoć u okviru grupe)
iznositi 50% u sve tri ugrožene grupe (DD, NSP i TNP), jer će neka domaćinstva nastaviti da
primaju TV signal putem kabla, a jedan deo se neće prijaviti zbog sopstvene pasivnosti. Treba
naglasiti da odziv građana zavisi od uspešnosti kampanje, a ne postoje podaci koliko primaoca
NSP, DD i TNP prima TV signal preko kabla i drugih platformi, tako da je teško sa preciznošću
proceniti njihovu potencijalnu tražnju. Zato je neophodno na osnovu uzorka nakon pilot projekta
digitalizacije analizirati odziv pripadnika ugroženih grupa i na osnovu njih napraviti precizniju
kalkulaciju troškova, ukoliko to bude potrebno, ili promeniti administrativnu proceduru i/ili način
izvođenja kampanje. U zavisnosti od procenta iskorišćenosti šeme pomoći trošak ovog modela će
iznositi od 3.234.000 do 4.158.000 evra. Šema pomoći ovim modelom biće ponuđena za 308.000
domaćinstava.
Tabela 4. Ukupni trošak restriktivnog modela u zavisnosti od scenarija iskorišćenosti šeme
pomoći
Troškovi u evrima
elementi kalkulacije
Broj
domaćinstava
(D)
NSP1)
DD
2)
TNP
Ukupni
trošak
modela
Trošak šeme prema scenariju (A) x (S)
cena
STB
uređaja
(E)
potencijalna
tražnja
% od ukupnih
dom. za STB
(F)
Trošak po
grupi (A) =
(D) x (E) x
(F)
91.000
30
50%
1.365.000
165.000
30
50%
2.475.000
52.000
30
50%
780.000
% iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 70%
(S)
% iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 80%
(S)
% iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 90%
(S)
955.500
1.092.000
1.228.500
1.732.500
1.980.000
2.227.500
546.000
624.000
702.000
308.000
30
50%
4.620.000
3.234.000
1) Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP smanjen za 4 hiljade
2) Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP smanjen za 40 hiljada
3.696.000
4.158.000
5.3.2 Kalkulacija troškova delimično-inkluzivnog modela
U ovoj kalkulaciji dodajemo grupe staračka domaćinstva na selu i najugroženijih izbeglih i IRL
lica, kao i tehničku pomoć kao dodatni oblik pomoći. Kao i u prethodnoj kalkulaciji, postoje tri
scenarija procenta iskorišćenosti šeme pomoći (70,80 i 90%). Prvo su prikazane predkalkulacije
za troškove subvencije STB uređaja i tehničke pomoći, a onda kalkulacija ukupnih troškova ovog
modela.
36
U prvoj predkalkulaciji prikazan je trošak subvencije STB uređaja po grupama, i njihov zbir. Kao
i u prethodnoj kalkulaciji korigovani su brojevi ukupnog broja domaćinstava za NSP i DD, a ovaj
put i za najugroženije izbeglice i IRL. Pretpostavka je da je njihova potencijalna tražnja za STB
uređajem 50% dok je za staračka domaćinstva na selu viša (80%) jer ona žive u ruralnim
područjima gde se prevashodno TV signal prima putem zemaljskog signala.
Tabela 5. Predkalkulacija troška subvencije STB uređaja za delimično-inkluzivan model
Troškovi u evrima
elementi kalkulacije
Broj
domaćinstava
(B)
cena
STB
uređaja
(C)
potencijalna tražnja %
od ukupnih dom. za STB
(E)
Trošak za STB po grupi
(A) = (B) x (C) x (E)
NSP1)
91.000
30
50%
1.365.000
DD2)
165.000
30
50%
2.475.000
52.000
780.000
TNP
30
50%
Staračka domaćinstva na
200.000
4.800.000
selu
30
80%
Najugroženije Izbeglice i
20.000
300.000
IRL3)
30
50%
Ukupni trošak subvencije
528.000
9.720.000
STB
1)Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP, smanjen za 4 hiljade
2)Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP, smanjen za 40 hiljada
3)Ukupan broj Najugroženije Izbeglice i IRL, na osnovu procene zbog preklapanja sa ostalim vidovima socijalne
zaštite smanjen za 20 hiljada
U drugoj kalkulaciji na sličan način izračunat je trošak tehničke pomoći. Tehnička pomoć nije
ponuđena domaćinstvima koja primaju DD (mlada populacija). Pretpostavka je da će od ukupnog
broja domaćinstava po grupama 50% primaoca TNP i najugroženijih izbeglica i IRL biti
zainteresovano za tehničku pomoć, 20% NSP-a i 80% staračkih domaćinstava na selu.
Tabela 6. Predkalkulacija troška tehničke pomoći za delimično-inkluzivan model
Troškovi u evrima
elementi kalkulacije
trošak
teh.
pom.
(C)
potencijalna tražnja
% od ukupnih dom. za
tehničku pom.
(E)
Trošak za tehničku
pomoć po grupi
(A) = (B) x (C) x (E)
91.000
5
20%
91.000
165.000
0
nije ponuđena
TNP
52.000
5
50%
130.000
Staračka domaćinstva na selu
200.000
5
80%
800.000
Najugroženije Izbeglice i IRL3)
20.000
5
50%
50.000
Broj
domaćinstava
(B)
NSP1)
DD
2)
0
Ukupni trošak tehničke pomoći
528.000
1.071.000
1)Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP, smanjen za 4 hiljade
2)Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP, smanjen za 40 hiljada
3)Ukupan broj Najugroženije Izbeglice i IRL, na osnovu procene zbog preklapanja sa ostalim vidovima socijalne
zaštite smanjen za 20 hiljada
37
U trećoj kalkulaciji prikazan je ukupan trošak šeme pomoći po grupama i njihov zbir. Prvo se
sabira iznos troška subvencije STB uređaja i tehničke pomoći po grupama, a onda se taj broj
množi sa procentom uspešnosti šeme pomoći kako bi se dobili troškovi po 3 scenarija (70%, 80%
i 90%). U zavisnosti od scenarija, raspon ukupnog troška po ovom modelu je u rasponu od
7.553.700 do 9.711.900 evra.
Tabela 7. Ukupni trošak delimično-inkluzivnog modela u zavisnosti od scenarija
iskorišćenosti šeme pomoći
Troškovi u evrima
Trošak šeme prema scenariju
(A) = (E *F)
Oblik pomoći
Broj
domaćinstava
(B)
NSP1)
DD
2)
trošak
subvencije
STB po grupi
(C)
trošak
tehničke
pomoći po
grupi
(D)
91.000
1.365.000
91.000
165.000
2.475.000
0
ukupni trošak
pomoći po
grupi
(E) =(C) + (D)
%
iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 70%
(F)
%
iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 80%
(F)
%
iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 90%
(F)
1.456.000
1.019.200
1.164.800
1.310.400
2.475.000
1.732.500
1.980.000
2.227.500
TNP
52.000
780.000
130.000
910.000
637.000
728.000
819.000
Staračka
domaćinstva na
selu
200.000
4.800.000
800.000
5.600.000
3.920.000
4.480.000
5.040.000
Najugroženije
Izbeglice i IRL
20.000
300.000
50.000
350.000
245.000
280.000
315.000
Ukupni trošak
šeme
528.000
7.553.700
8.632.800
9.711.900
1)Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP, smanjen za 4 hiljade
2)Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP, smanjen za 40 hiljada
3)Ukupan broj Najugroženije Izbeglice i IRL, na osnovu procene zbog preklapanja sa ostalim vidovima socijalne
zaštite smanjen za 20 hiljada
5.3.3 Kalkulacija troškova socijalno inkluzivnog modela
Kalkulacija za socijalno inkluzivan model, za razliku od prethodne kalkulacije obuhvata i grupu
primaoci niskih penzija. Kao i u prethodnom modelu dostupna su oba oblika pomoći.
Kalkulacija za trošak subvencije STB uređaja rađena je na isti način kao i za prethodni model
samo što je dodata grupa primaoca niskih penzija. čiji pripadnici žive uglavnom u gradovima, gde
veliki broj domaćinstava dobija TV signal zemaljskim putem, kao i činjenica da su ova
domaćinstva nešto boljeg materijalnog stanja od onih koja su u sistemu socijalne zaštite,
potencijalna tražnja će biti niža (30%) nego kod ostalih grupa36.
36
Ovde je potrebno naglasiti da će nosioci prava na subvenciju biti lica koja su primaoci niskih penzija, tako da postoji
mogućnost da žive sa ukućanim nadprosečnog materijalnog statusa koji nisu zainteresovani za prijem TV signala
zemaljskim putem već putem kabla ili neke druge platforme. Takođe, potrebno je adekvatnom kontrolom (ili
administrativnom procedurom) sprečiti masovniju pojavu zloupotrebe u okviru ove grupe.
38
Tabela 8. Predkalkulacija troška subvencije STB uređaja za socijalno-inkluzivan model
Troškovi u evrima
elementi kalkulacije
Broj
domaćinstava
(B)
NSP1)
cena
STB
uređaja
(C)
potencijalna tražnja
% od ukupnih dom. za
STB (E)
Trošak za STB po
grupi (A) = (B) x (C) x
(E)
91.000
30
50%
1.365.000
2)
165.000
30
50%
2.475.000
TNP
52.000
30
50%
780.000
200.000
30
80%
4.800.000
20.000
30
50%
300.000
246.983
30
30%
2.222.847
DD
Staračka domaćinstva na selu
3)
Najugroženije Izbeglice i IRL
Primaoci niskih penzija4)
Ukupni trošak subvencije STB
774.983
11.942.847
1)Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP, smanjen za 4 hiljade
2)Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP, smanjen za 40 hiljada
3)Ukupan broj Najugroženije Izbeglice i IRL, na osnovu procene zbog preklapanja sa ostalim vidovima socijalne
zaštite smanjen za 20 hiljada
4)Primaoci niskih penzija predstavljaju broj primaoca a ne domaćinstava
Tehnička pomoć prema ovom modelu neće biti predviđena za primaoce DD. Pretpostavka je da će
kao i u prethodnom modelu 20% primaoca NSP, 80% staračkih domaćinstava na selu, 50%
primaoca TNP i najugroženijih izbegličkih i IRL domaćinstava, dok će u okviru grupe primaoci
niskih penzija 20% domaćinstava biti zainteresovano za tehničku pomoć.
Tabela 9. Predkalkulacija troška tehničke pomoći za socijalno-inkluzivan model
Troškovi u evrima
elementi kalkulacije
Broj
domaćinstava
(B)
trošak teh.
pom.
(C)
potencijalna tražnja
% od ukupnih dom. za
tehničku pomoć
(E)
Trošak za tehničku
pomoć po grupi
(A) = (B) x (C) x (E)
NSP1)
91.000
5
20%
DD2)
165.000
0
nije ponuđena
TNP
52.000
5
50%
130.000
200.000
5
80%
800.000
20.000
5
50%
50.000
246.983
5
20%
246.983
Staračka domaćinstva na selu
3)
Najugroženije Izbeglice i IRL
Primaoci niskih penzija4)
91.000
0
Ukupni trošak tehničke pomoći
774.983
5
1.317.983
1)Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP, smanjen za 4 hiljade
2)Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP, smanjen za 40 hiljada
3)Ukupan broj Najugroženije Izbeglice i IRL, na osnovu procene zbog preklapanja sa ostalim vidovima socijalne
zaštite smanjen za 20 hiljada
4)Primaoci niskih penzija predstavljaju broj primaoca a ne domaćinstava
39
Način obračuna ukupnog troška isti je kao i u prethodnom modelu. Ovaj model je najskuplji i
njegov trošak u zavisnosti od scenaria će iznositi između 9.282.581 i 11.934.747 evra.
Tabela 10. Ukupni trošak socijalno inkluzivnog modela u zavisnosti od scenarija iskorišćenost
šeme pomoći
Troškovi u evrima
Trošak šeme prema scenariju
(A) = (E *F)
Oblik pomoći
Broj
domaćinstava
(B)
trošak
subvencije STB
po grupi (C)
ukupni trošak
pomoći po grupi
(E) =(C) + (D)
%
iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 70%
(F)
%
iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 80%
(F)
%
iskorišćenosti
šeme pomoći
scenario 90%
(F)
91.000
1.456.000
1.019.200
1.164.800
1.310.400
0
trošak
tehničke
pomoći po
grupi
(D)
NSP1)
91.000
1.365.000
DD2)
165.000
2.475.000
2.475.000
1.732.500
1.980.000
2.227.500
TNP
Staračka
domaćinstva na selu
Najugroženije
Izbeglice i IRL
Primaoci niskih
penzija4)
52.000
780.000
130.000
910.000
637.000
728.000
819.000
200.000
4.800.000
800.000
5.600.000
3.920.000
4.480.000
5.040.000
20.000
300.000
50.000
350.000
245.000
280.000
315.000
246.983
2.222.847
246.983
2.469.830
1.728.881
1.975.864
2.222.847
Ukupni trošak šeme
774.983
9.282.581
10.608.664
11.934.747
1)Ukupan broj NSP je zbog preklapanja sa TNP, smanjen za 4 hiljade
2)Ukupan broj DD je zbog preklapanja sa NSP, smanjen za 40 hiljada
3)Ukupan broj Najugroženije Izbeglice i IRL, na osnovu procene zbog preklapanja sa ostalim vidovima socijalne
zaštite smanjen za 20 hiljada
4)Primaoci niskih penzija predstavljaju broj primaoca a ne domaćinstava
Zaključak:
U zavisnosti od scenarija iskorišćenosti šeme pomoći, troškovi restriktivnog modela se nalaze u
rasponu od 3,2 – 4,2 miliona evra, troškovi delimično-inkluzivnog modela u rasopnu od 7,5 – 9,7
miliona evra i troškovi socijalno inkluzivnog modela u rasponu od 9,3 – 11,9 miliona evra.
Fiskalne mogućnosti države, ali i nivo odgovornosti države i razumevanje izazova sa kojim će se
veliki broj domaćinstava u Srbiji suočiti tokom procesa digitalizacije, faktori su koji će uticati na
izbor modela podrške.
Socijalno-inkluzivan model, iako fiskalno i administrativno najzahtevniji jedini je od
predloženih modela koji uspeva da ravnopravno uključi sve ugrožene grupe i podrži digitalnu
tranziciju. Model obuhvata finansijsku pomoć prilikom kupovine STB uređaja siromašnim
domaćinstvima u Srbiji, kao i tehničku pomoć starijim licima i osobama sa invaliditetom.
Troškovi ovog modela kreću se između 9,3 do 11,9 miliona evra u zavisnosti od scenarija
iskorišćenost šeme pomoći.
Ovaj model obuhvata podršku: domaćinstvima primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg
dodatka i dodatka za tuđu negu i pomoć, najugroženijim domaćinstvima među izbegličkim i IRL
domaćinstvima, staračkim domaćinstvima koja žive na selu (članovi stariji od 65 godina), i
primaocima niskih penzija.
Ovaj model najefikasniji u pogledu povećanja efikasnosti digitalne tranzicije, jer će skoro sve
ranjive grupe biti pomognute. STB subvencija bi bila ponuđena svim pripadnicima ugroženih
grupa, a tehnička pomoć bila ponuđena samo starijima od 65 godina i primaocima TNP.
40
6. DODATNE VAŽNE KOMPONENTE I SMERNICE ZA
OSMIŠLJAVANJE I SPROVOĐENJE ŠEME POMOĆI
Osmišljavanje i realizacija šeme pomoći je kompleksna i multidisciplinarna aktivnost, koja
zahteva angažman stručnjaka iz različitih oblasti (iz oblasti prava, socijalne zaštite, javne nabavke,
državne pomoći, logistike, tehnike, zaštite potrošača, zaštite konkurencije, odnosa sa javnošću i
drugih), kao i formiranje posebnog tela za jasnim mandatom i nadležnostima i dodeljenim
sredstvima koje će da upravlja i nadgleda sprovođenje šeme pomoći.
U razgovoru sa zainteresovanim stranama pri izradi ove studije, kao i na osnovu analize iskustava
različitih zemalja koje su prošle digitalnu tranziciju i sprovele šemu pomoći, napravljen je pregled
ključnih pitanja koje treba uzeti u razmatranje prilikom osmišljavanja i sprovođenja šeme
pomoći.
6.1. SNAŽNO LIDERSTVO, MEĐUINSTITUCIONALNA SARADNJA I
PODELA NADLEŽNOSTI37
Sprovođenje digitalizacije televizije i šeme pomoći zahtevaju snažno liderstvo kroz koje se
definiše jasan plan rada i nadležnosti institucija uključenih u realizacuju šemu pomoći.
Rukovođenje i sprovođenje šeme pomoći podrazumeva funkcionisanje:
1. Radne grupe za upravljanje samom šemom pomoći: okuplja predstavnike relevantnih
organa državne uprave (ministarstva nadležna za oblast telekomunikacija i socijalne
politike, zaštite potrošača, zdravlja, socijalnog uključivanja, i dr), emitera, medija,
organizacija civilnog društva (udruženja potrošača), koja ima mandat da upravlja i nadzire
proces sprovođenja šeme pomoći;
2. Tela/organizacije koje ima mandat i potrebna sredstva za sprovođenje šeme pomoći, koja
je odgovorna Radnoj grupi, i koja dalje delegira (outsourcing) pojedine aktivnosti,
sprovodi javnu nabavku, zaključuje ugovore i kontroliše rad odabranih ponuđača i dr.
Primer dobre prakse iz Ujedinjenog Kraljevstva gde je osnovana posebna ćerka kompanija BBCa, Digital Switchover Help Scheme, sa jasno definisanim mandatom i sredstvima za sprovođenje
šeme pomoći pri digitalnoj tranziciji u Ujedinjenom Kraljevstvu (videti Aneks 1).
Preporuka:
Uspostaviti Radnu grupu za upravljanje šemom pomoći, koja okuplja predstavnike svih
relevantnih institucija i organizacija, na svim nivoima vlasti, sa ciljem upravljanja i nadzora nad
realizacijom šeme pomoći.
Definisati mandat, nadležnosti i sredstva potrebna za rad tela/organizacije, čiji je cilj uspešno
sprovođenje šeme pomoći.
6.2. IDENTIFIKOVANJE DOMAĆINSTAVA
POTENCIJALNI KORISNICI ŠEME POMOĆI
KOJA
ĆE
BITI
U Republici Srbiji ne postoji objedinjena evidencija primaoca socijalne pomoći na republičkom
nivou i na lokalnom (preko CZSR). Takođe, značajan deo građana koji imaju pravo na socijalnu
pomoć, iz raznih razloga se ne prijavljuju da to pravo i formalno steknu. S obzirom na ove dve
činjenice, kako bi šema digitalizacije bila uspešna u Srbiji, potrebno je objediniti podatke sa
37
Digital ASO Handbook, DigiTAG, Digital Television Action Group
41
lokalnog i republičkog nivoa, i uložiti dodatan napor da bi se što više osoba van sistema socijalne
zaštite koji na to imaju pravo identifikovala.
Na republičkom nivou sistema socijalne zaštite dostupni su podaci za primaoce TNP, DD i NSP-a.
Podaci za izbeglice i IRL se mogu naći kod Komesarijata za izbeglice i migracije i Visokog
komesarijata UN za izbeglice, dok su podaci o primaocima niskih penzija nalaze u PIO fondu.
U toku je sprovođenje DILS 38 projekta pri Minstarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike
finasiranog iz sredstava Svetske banke, koji ima za cilj da unapredi pružanje usluga putem
informatizacije sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou. Kroz ovaj projekat će, između
ostalog, biti uspostavljena jedinstvena baza podataka koja će sadržati podatake o primaocima svih
vidova socijalne pomoći pružene kroz lokalne centre za socijalni rad, odnosno na lokalnom
nivou39. Na ovaj način će biti na raspolaganju šira evidencija primalaca socijalne pomoći. Takođe,
u toku je izrada energetskih socijalnih karata, gde će biti evidentirani subvencionisani potrošači
električne energije, pa se i ova baza može eventualno koristiti prilikom izrade baze korisnika za
buduću šemu pomoći.
Preporuka:
Prilikom identifikacije domaćinstava koja će biti korisnici šeme pomoći, uključiti i one koji su van
sistema socijalne zaštite i one koji je primaju na lokalnom nivou. To iziskuje dodatne troškove, ali
za uspešan proces digitalizacije neophodno je obuhvatiti sve one kojima je pomoć potrebna. Kako
bi se smanjili troškovi, ukoliko bude moguće, za izradu baze korisnika buduće šeme pomoći,
koristiti i bazu DILS projekta i bazu energetskih socijalnih karata.
Pratiti razvoj DILS projekta za informatizaciju sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou i na
zakonski način iskoristiti uspostavljenu evidenciju za identifikaciju ugroženih grupa stanovništva
u digitalnoj tranziciji.
6.3. PILOT ŠEMA POMOĆI I REGIONALNO SPROVOĐENJE ŠEME
POMOĆI
Većina zemalja je digitalizaciju, kao i samu šemu pomoći sprovodila po regionima. Pojedine
zemlje su sprovodile pilot projekte na osnovu kojih su osmišljene finalne nacionalne šeme
pomoći, pa bi bilo korisno da se i u Srbiji sprovede jedna ili čak dve pilot šeme uporedo, na dva
različita načina. Na osnovu uspešnosti sprovođenja pilot projekta može se definisati finalni model
sprovođena šeme pomoći širom zemlje.
Pilot šeme pomoći trebalo bi da obuhvati sve komponente koje bi obuhvatila i nacionalna šema
pomoći – od definisanja kriterijuma za davanje pomoći, identifikovanja lica koja su primaoci
pomoći, do informativnih aktivnosti i medijske kampanje, dostavljanja i realizacije vaučera,
nabavke STB uređaja i/ili rešenja «ključ u ruke», obuke za instalaciju i ophođenje sa korisnicima,
rada pozivnog centra, itd.
Kako bi se utvrdile specifičnosti i manjkavosti modela šeme pomoći, predlog je da pilotom budu
obuhvaćene i urbana i ruralna sredina (izraženo izolovana sredina). U okviru pilota neophodno je
istestirati i druge dodatne komponente, kao što je rad volonterskih službi, angažovanje studenata u
okviru studentske prakse kao volontera za rad na terenu, i dr.
Pravo učešća u nadmetanju za realizaciju pilot projekta ne sme da isključi privatni sektor koji koji
može da bude efikasan izvršilac usluga šeme pomoći, i to samostalno ili u konzorcijumu sa javnim
preduzećima.
38
DILS, Delivery of Improved Local Services, Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou
39
NSP, DD i TNP, čije primaoce je moguće lako identifikovati, su vidovi socijalne pomoći na republičkom nivou za
razliku od davanja na lokalnom nivou čiji primaoci se nalaze u evidencijama pojedinačnih centra za socijalni rad. Pre
DILS projekta, podaci centara za socijalni rad nisu bili dostupni u elektronskoj formi, a samim tim nisu ni objedinjeni.
Objedinjavanje ručno obavlja Republički zavod za socijalnu zaštitu.
42
U Mađarskoj je sprovedena pilot šema pomoći u dve geografske oblasti, na osnovu koje će se
definisati mađarska nacionalna šema pomoći (Aneks 1). U sklopu pilota su sprovođene javne
nabavke STB uređaja i ponuda za pružanje tehničke pomoći.
Dužina trajanja procesa javne nabavke u Srbiji, kao i relativno kratak rok za završetak
digitalizacije zemaljske televizije (leto 2015. godine) otežava sprovođenje ovakve pilot šeme
pomoći, što treba imati na umu prilikom osmišljavanja modela za pilot šemu pomoći.
Preporuka:
Razmotriti sprovođenje pilot projekta šeme pomoći, u urbanoj i ruralnoj sredini, kako bi se
utvrdila delotvornost predviđenog modela šeme pomoći i definisao finalni model šeme pomoći
koji će se sprovesti u ostalim delovima zemlje.
Razmotriti pilotiranje različitih vidova nabavke STB uređaja i pružanja tehničke pomoći na terenu
(model «ključ u ruke», volonterske službe, angažovanje studenata u okviru studentske prakse,
itd.).
6.4. SISTEM VAUČERA, NEUTRALNOST PLATFORME, JAVNA
NABAVKA STB UREĐAJA I NJIHOVA DOSTUPNOST
Sistem vaučera za nabavku STB uređaja. Najefikasniji vid sprovođenja subvencionisana
kupovine na nivou potrošača je posredstvom vaučera. Vaučeri se šalju na kućnu adresu
identifikovanim licima koji zadovoljavaju propisane kriterijume za sticanje prava na korišćenje
šeme pomoći.
Neutralnost platforme. Ukoliko vaučeri mogu da se iskoriste na slobodnom tržistu za kupovinu
bilo kojeg STB uređaja za bilo koju TV platformu (zemaljsku, kablovsku, satelitsku i IPTV)
poštuje se princip neutralnosti platforme u digitalnoj tranziciji. Evropska komisija navela je da bi
pozitivno ocenjivala javne subvencije potrošačima za nabavku STB uređaja, ukoliko se pružaju na
tehnološki neutralnoj osnovi.40 Većina zemalja je poštovala princip neutralnosti platforme41.
Princip propisa koji se odnose na pružanje državne pomoći42 nalae da preduzete mere ne smeju
nepotrebno da utiču na tržište favorizovanjem određene tehnologije ili kompanije. Naši
sagovornici, predstavnici PUKOS-a i kompanije SBB su, dakle, zauzeli stav da šema pomoći
usmerena samo na socijalno ugrožene grupe koja se ne bi bazirala na principu neutralnosti
platforme ne bi značajno uticala na tržište i da je ovakva mera opravdana.
Javna nabavka bazičnog modela STB uređaja. Da bi se omogućilo građanima koji imaju pravo
na subvenciju kupovine STB uređaja posredstvom vaučera da ga kupe po najnižoj ceni (i poželjno
ga dobiju u zamenu za vaučer, umesto da treba da doplate razliku), država može i treba da
sprovede javnu nabavku bazičnog modela STB uređaja za potrebe šeme pomoći. Potrošač koji želi
uređaj sa naprednim funkcionalnostima može da iskoristi vaučer u nekoj od maloprodajnih radnji
tehničke opreme i doplati razliku u ceni odabranog naprednog STB uređaja i vrednosti vaučera.
40
IP/05/1394, Objava za štampu Evropske komisije od 09/11/2005. u vezi sa državnom pomoći.
41
Međutim, u razgovorima sa predstavnikom Poslovnog udruženja kablovskih operatora Srbije (PUKOS) i
predstavnicom kompanije SBB, kao operatorom sa značajnom tržišnom snagom (publikacija „Pregled trižišta
telekomunikacija u Republici Srbiji u 2011. godini“, RATEL) se zaključuje da, u slučaju sprovođenja šeme pomoći koja
se odnosi samo na socijalno ugrožene kategorije stanovništva, kablovski operatori u Srbiji nemaju poslovni interes da ti
građani postanu njihovi korisnici (prema RATEL-ovoj publikaciji „Pregled trižišta telekomunikacija u Republici Srbiji
u 2011. godini“ 40% domaćinstava u u Republici Srbiji su pretplatnici usluga kablovskih operatora). U tom smislu se ne
očekuje da operatori reaguju zbog ugrožavanja njihovih poslovnih interesa i vršenja uticaja na tržište.
42
Commission Decision of 9 November 2005 on the State Aid which the Federal Republic of Germany has
implemented for the introduction of digital terrestrial television (DVB-T) in Berlin-Brandenburg (C(2005)3903 final), at
133.
43
Dostupnost STB uređaja. Uređaji kupljeni putem javne nabavke mogu potom da se distribuiraju
kako bi bili dostupni u raznim uslužno-prodajnim lancima i objektima do kojih veliki broj
potrošača može lako da dođe (na primer, objekti Pošte u lokalnoj zajednici), ili da se, na zahtev
korisnika, STB uređaj šalje na njegovu kućnu adresu. U slučaju da domaćinstvo ostvaruje pravo
na hibridnu pomoć (subvencija za kupovinu uređaja i tehnička pomoć) STB uređaj može
potrošaču da bude dostavljen na kućnu adresu prilikom dolaska tehničara da im pruži tehničku
pomoć.
Sama potražnja STB uređaja na tržištu će uticati na njihovu dostupnost širom zemlje, a država
treba da učini dodatni napor da se uređaji nabavljeni putem javne nabavke distibuiraju i budu
dostupni građanima kao bazična i – verovatno - najjeftinija ponuda.
U Hrvatskoj su STB uređaji bili dostupni u maloprodajama tehničke robe, kao i objektima
Hrvatske Pošte i Konzuma43 rasprostranjenim širom zemlje. Takođe, država je pozivala prodavce
tehničke robe da u dogovorenim terminima budu prisutni u manjim mestima (u kojima nema
maloprodaja tehničke opreme), i to za vreme poseta mobilnog tima stručnjaka tim mestima u
okviru Digital Switchover Roadshow-a po Hrvatskoj. O ovom primeru dobre prakse se može dalje
čitati u pregledu šeme pomoći u Hrvatskoj u Aneksu 1.
Preporuke:
Razviti sistem vaučera za subvencionisanu nabavku STB uređaja, i definisati način njihove
dostave ciljanim domaćinstvima i način realizacije.
Razmotriti pitanje poštovanja principa neutralnosti platforme, tj. realizacije vaučera za nabavku
STB uređaja za bilo koju TV platformu prema izboru korisnika.
Sprovesti javnu nabavku bazičnih STB uređaja u skladu sa procenom broja domaćinstva koja su
korisnici šeme pomoći.
Obezbediti dostupnost STB uređaja u maloprodajnim i drugim objektima u lokalnoj zajednici,
posebno onim koje su geografski udaljene od gusto naseljenih mesta.
6.5. PRISTUPAČNOST STB UREĐAJA
Pojedine uspešno realizovane vodile su računa o pristupačnosti STB uređaja (kao i daljinskog
upravljača) kao jednog od kriterijuma pri sprovođenju javne nabavke STB uređaja za potrebe
šeme pomoći. Poželjno je da STB uređaj i pripadajući daljinski upravljač budu posebno
prilagođeni potrebama starijih lica i osobama sa invaliditetom imajući u vidu različite
senzorno-motorne teškoće u rukovanju uređajima (prema principu Dizajn za sve – veličina tastera,
jednostavnost rukovanja).
STB uređaji kupljeni putem javne nabavke treba da imaju jasna uputstva za instalaciju i
upotrebu na srpskom jeziku, kao i garanciju.
Preporuke:
Pri otvaranju javnog tendera za nabavku STB uređaja za šeme pomoći razmotriti uvođenje
kriterijuma pristupačnosti STB uređaja i pratećeg daljinskog upravljača.
Takođe, jedan od kriterijuma treba da bude da uputstva za instalaciju i garancija uz STB uređaj
budu napisani na srpskom jeziku.
43
Maloprodajni lanac prehrambenog tipa, nalik na Maxi u Srbiji.
44
6.6. ULOGA VOLONTERSKIH SLUŽBI
Značajan doprinos sprovođenju šeme pomoći može da se ostvari angažovanjem volontera pri
lokalnim kancelarijama za mlade, volonterskim servisima pri lokalnim samoupravama i/ili
angažovanjem studenata volontera (za ostvarivanje studentske prakse i bodova).
Volonteri mogu da doprinesu angažovanjem na sledećim aktivnostima:
- informisanje korisnika na terenu,
- rad u pozivnom centru i
- pružanje tehničke pomoći (instalacija, obuka korisnika za korišćenje STB uređaja).
Volonterima je neophodno obezbediti obuku, upravljati njihovim radom i obezbediti im prevoz,
hranu i piće kada pružaju usluge korisnicima, te se ostvaruje ušteta za rad samih volontera.
Putem pozivnog centra bi se evidentirali građani kojima je neophodna pomoć. Volonteri bi zatim
u unapred definisanom periodu ili dogovorenom terminu obilazili data mesta i domaćinstva.
Tehnička pomoć podrazumeva povezivanje STB uređaja u domaćinstvu (po potrebi i nadogradnju
spoljne antene), obuku o upotrebi, kao i zamenu STB uređaja u garantnom roku ukoliko dođe do
kvara (održavanje).
Volonterski servis je korišćen u Hrvatskoj kroz saradnju države i pojedinih fakulteta. Za detalje
pogledati pregled šeme pomoći sprovedene u Hrvatskoj u Aneksu 1.
Preporuka:
Razmotriti angažovanje volontera (lokalne kancelarije za mlade, volonterski servisi, organizacije
civilnog društva, studenti volonteri) za pružanje usluga informisanja, rada u pozivnom centru,
pružanje tehničke pomoći i ostalih pomoćnih aktivnosti važnih za uspešno sprovođenje šeme
pomoći.
6.7. SPROVOĐENJE ŠEME POMOĆI PO PRINCIPU „KLJUČ U RUKE“
Kako bi se osiguralo da šema pomoći bude sprovedena efikasno i ekonomično, imajući u vidu
složenost njene realizacije, idealno je da sve navedene usluge budu dodeljene jednoj kompaniji ili
konzorcijumu, koji bi bili odgovorni za realizaciju i koordiniranje više aktivnosti.
Jedan od veoma efikasnih načina za sprovođenju šeme pomoći jeste organizovanje javne nabavke,
tj. otvaranje javnog poziva za dostavljanje ponuda za sprovođenje šeme pomoći po sistemu
„ključ u ruke“, i to za sledeće elemente: nabavka STB uređaja, antena i prateće opreme, rad
pozivnog centra putem kojeg bi se pružale informacije i primale prijave za šemu pomoći, zatim
usluge dostave, instalacije STB uređaja, po potrebi nadogradnja spoljne antene, edukacija o
korišćenju i održavanje.
Neki od ponuđača, osim privatnih kompanija koji pružaju usluge tehničke prirode, mogu da budu
javna preduzeća kao što je Pošta Srbije44 ili Telekom Srbije, koji poseduju rasprostranjenu mrežu
44
Pošta Srbije kao partner države u sprovođenju šeme pomoći. Tokom sastanka sa upravom JP PTT Srbija
prepoznata je mogućnost da ova kompanija učestvuje u procesu digitalizacije televizije pružanjem usluga po
proizvodnoj ceni (bez ostvarivanja zarade), kao vid društveno odgovornog poslovanja. JP PTT Srbija ima potrebne
ljudske resurse – poštare koji imaju uspostavljen odnos poverenja sa lokalnim stanovništvom, kao i tehničare za
potreban rad na terenu - sa iskustvom puštanja u rad usluga kablovske televizije, mrežu uslužnih objekata (u kojima bi
mogli da budu na raspolaganju STB uređaji građanima koji imaju pravo na šemu pomoći, ili po potrebi da šalteri
objekata Pošte budu ulazni kanal za prijavu i dostavu potrebnih dokumenata za šemu pomoći), razvijenu logistiku
distribucije i dostave (univerzalni servis dostave, kroz koji pošiljke – na primer STB uređaji - stižu do svakog
domaćinstva u Srbiji), kao i iskustvo u projektima sličnog ili većeg obima (prijava za besplatne akcije šest javnih
preduzeća kroz koji je na šalterima Pošte Srbije primljeno preko 5 miliona prijava građana širom Srbije u periodu od
šest meseci, sa oko 100 hiljada prijava na dnevnom nivou, kao i prijava za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje, tj.
restituciju za šta je primljeno ukupno oko 70 hiljada prijava).
JP PTT Srbije takođe u svom sastavu ima i štampariju za, na primer, izradu vaučera i informativnih brošura ili slično. U
Hrvatskoj je, na primer, 75% iskorišćenih vaučera bilo putem Pošte Hrvatske.
45
poslovnica i zaposlenih (poštari, tj. tehničari). Ukoliko pojedinačne kompanije ili preduzeća nisu u
mogućnosti da samostalno ponude sve potrebne usluge, moguće je formiranje konzorcijuma.
Iskustvo zemalja koje su dodelile pružanje usluga najboljem ponuđaču jeste da treba precizno
definisati nivo kvaliteta i rokove pružanja usluga, i predvideti plaćanje penala ukoliko se ne
ispuni propisano. 45
Iskustvo Velike Britanije svedoči o ostvarenim uštedama i tome da je postignut visok nivo usluge
kroz sprovođenja šeme pomoći po sistemu „ključ u ruke“, 46.
Za detalje o ovakvom načinu pružanja usluga šema pomoći pogledati primere šema pomoći u
Ujedinjenom Kraljevstvu i Mađarskoj u Aneksu 1.
Preporuke:
Razmotriti raspisivanje javnog poziva za dostavljanje ponuda za sprovođenje šeme pomoći po
sistemu „ključ u ruke“.
Ugovorom sa odabranim ponuđačem precizno definisati nivo kvaliteta i rokove pružanja usluga, i
predvideti plaćanje penala ukoliko se ne ispuni propisano – ukoliko se raspisuje javni poziv za
dostavljanje ponuda.
Razmotriti da Pošta Srbije bude partner države u sprovođenju šeme pomoći pružajući usluge po
povlašćenoj ili proizvodnoj ceni.
6.8. MEDIJSKA KAMPANJA
Uspešno sprovedena medijska kampanja sa pratećim sistemom neposrednog informisanja građana
putem volotera ili slično na lokalnom novou je jedna od ključnih uslova za uspešno sprovođenje
šeme pomoći u digitalnoj tranziciji.
Istraživanja tržišta sprovedena u pojedinim zemljama ukazuju da su korisnici zemaljske televizije
najčešće stari, nezaposleni, siromašna domaćinstva, kao i ona u ruralnim područjima. Medijska
kampanja za podizanje svesti o procesu digitalizacije i šemi pomoći treba da bude pružena putem
tradicionalnih medija (lokalnih i nacionalnih radija, televizije, lokalnih novina), kao i da je na
raspolaganju pozivni centar. Da bi se gledaocima pomoglo da se adekvatno pripreme za proces
digitalizacije, mediji treba da se obraćaju domaćinstvima koja zavise od zemaljskog emitovanja
koristeći različite oblike komunikacije, kako bi stigli do različitih grupa građana.
Iz tog razloga jezik koji se koristi treba da bude potpuno razumljiv svim građanima, bez
upotrebe akronima i tehničkih termina. U Hrvatskoj upotreba duhovitih radijskih i TV reklama, sa
poznatim glumcima, u duhu naroda, koje jednostavnim jezikom i jasno prenose poruku. U
Hrvatskoj je takođe kreiran DTV vodič – petominutne emisije koje nude odgovor na često
postavljana pitanja, koristeći jednostavan, razumljiv jezik i namenjen građanima koji ne usvajaju
nove tehnologije brzo i lako. U Estoniji, medijskom kampanjom su se najpre obraćali onima koji
rado prihvataju nove tehnologije (25%) (early adopters), zatim opštoj javnosti (50%), a
naposletku najpasivnijim građanima (25%).
Putem javnog nadmetanja ponuđača može da se dobije optimalan odnos kvaliteta i utrošenog novca, i poželjno je da se
organizuje tender za sprovođenje usluga po sistemu „ključ u ruke“. Sa druge strane, s obzirom da Pošta Srbije može da
ponudi ove usluge po povlašćenoj i čak proizvodnoj ceni, a uzimajući u obzir i dužinu trajanja procesa javne nabavke i
rok za završetak digitalizacije zemaljske televizije (leto 2015. godine) vredno je da se razmotri da Pošta Srbije bude
partner države u sprovođenju šeme pomoći.
45
A DIGITAL SWITCHOVER HELP SCHEME FOR SERBIA, A preliminary report by Wilf White, Director of Policy
& Communications, BBC Digital Switchover Help Scheme UK
46
A DIGITAL SWITCHOVER HELP SCHEME FOR SERBIA, A preliminary report by Wilf White, Director of Policy
& Communications, BBC Digital Switchover Help Scheme UK
46
Medijska kampanja bi trebalo da bude sprovedena na lokalnim i nacionalnim radio i TV
stanicama, kao i lokanim novinama, jer grupe građana na koje digitalizacija televizije ima uticaj
prevashodno koriste ove tradicionalne medije za informisanje. Anketa sprovedena u Bosni i
Hercegovini 47 ukazuje na to da većina građana koja prati zemaljsku televiziju preferira
tradicionalne vidove informisanja (putem radija, televizije i telefona-pozivnog centra).
Poželjno je da kampanja traje bar šest meseci pre, kao i mesec dana nakon datuma prelaska
na digitalno emitovanje u datoj regiji; praksa je pokazala da uvek ima domaćinstava koja se ne
informišu na vreme, ili zakasne da se prijave za pomoć. Nacionalne radio i TV stanice treba da
budu uključene u medijsku kampanju bar šest meseci pre datuma prelaska na digitalno emitovanje
u prvom regionu, i mesec dana nakon prelaska na digitalno emitovanje radio i TV signala u
poslednjem regionu.
Informacije treba da budu dostupne na mestima sa većom frenkvencijom građana. U Španiji
informacije su bile dostupne na pijacama i lokalnim događajima, domovima zdravlja i drugim
zdravstvenim centrima, bankama i centrima za stare. U Švedskoj, namenski autobus (u
prepoznatljivoj ciklama boji) je putovao širom zemlje i informisao javnost o procesu
digitalizacije; autobus bi stajao u gradskim centrima kako bi gledaoci imali priliku da uđu i
postave pitanja, a vreme dolaska autobusa najavljivano je u lokalnim medijima.
I pored dostupnosti informacija putem navedenih tradicionalnih medija, praksa pokazuje da
postoje kategorije stanovništva do kojih ove informacije ne dopiru. Zato je od velike važnosti da
se angažuju dobrovoljci na lokalnom nivou koji su u čestom kontaktu sa velikim brojem ljudi
(na primer frizeri, poštari, predsednici saveta mesnih zajednica, vozači autobusa, i slično) koji bi
skretali pažnju svojim sugrađanima na to da se dešava digitalizacija televizije, da postoji šema
pomoći i kome mogu da se obrate za više informacija kako bi nesmetano mogli da nastave da
gledaju televiziju.48
Dodatno, tokom razgovora sa zainteresovaim stranama u procesu digitalizacije zemaljske
televizije u Srbiji došlo se na ideju o informisanju građana na lokalnom nivou posredstvom
predsednika saveta mesnih zajednica, popisivača stanovništva iz 2011. godine, volontera pri
lokalnim samoupravama i lokalnim kancelarijama za mlade i drugih lokalnih organizacija i
udruženja.
Republička radiodifuzna agencija (RRA) prema svojoj nadležnosti može da apeluje na sve TV i
radio stanice u Srbiji da emituju reklamne poruke u udarnim terminima bez naknade, kao vid
podrške projektu od državne važnosti. Preporuka je da RRA propiše i napomene da se emitovanje
ovih poruka ne računa u komercijalne reklamne minute, kako se ne bi ugrozio prihod TV i radio
stanica od emitovanja reklama od kojih se finasira njihov rad. Radio-televizija Srbije, kao javni
servis, trebalo bi da predvodi medijsku kampanju i bude primer drugim radio i TV stanicama kako
da to sprovode.
Takođe, preporučuje se da u najgledanijim zabavnim emisijama na nacionalnom i lokalnom nivou
preko ekrana prikazuje „traka“ (telop), kao i tokom vesti, koja bi sadržala informacije o
prelasku na digitalno emitovanje, kriterijumima za šemu pomoći i broju kontakt centra sa
besplatnim pozivom. Kako se bliži datum prelaska na digitalno emitovanje, tako ova traka treba
da bude šira, tj. zauzima veći deo ekrana, tako da ona dan pred isključenje pokriva 90% ekrana.
Ovo je vrlo efikasan i ekonomičan vid obaveštavanja javnosti o predstojećoj digitalnoj tranziciji.
Pogledati primer upotrebe telop-a u UK u Aneksu 1.
47
Telefonsko istraživanje javnog mnijenja sprovedeno u novembru 2012. u sklopu projekta SEE Digi.TV u okviru
programa Transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu vezano za proces digitalizacije u BiH
48
Ujedinjeno Kraljevstvo je odlična studija slučaja o angažovanju velikog broja volontera, za detalje videti pregled
šeme pomoći Ujedinjenog Kraljevstva u Aneksu 1
47
Preporuke:
Medijska kampanja treba da bude pružena kako putem tradicionalnih (lokalnih i nacionalnih
radija, televizije, lokalnih novina) medija, tako i na netradicionalne načine (visoko frekventna
mesta, mobilni autobus, telopi, i dr).
Komunikacija sa građanima treba da bude jednostavna, jasna i svima razumljiva.
RRA treba da apeluje na sve TV i radio stanice u Srbiji da emituju reklamne poruke u udarnim
terminima bez naknade.
Nacionalna kampanja treba da traje bar šest meseci pre početka prelaska na digitalno emitovanje u
prvoj regiji, i mesec dana nakon prelaska u poslednjoj regiji u kojoj se sprovodi isključene signala.
Kampanja treba da traje bar šest meseci pre, kao i mesec dana nakon datuma prelaska na digitalno
emitovanje u svakoj pojedinačnoj regiji u kojoj se sprovodi isključene signala.
Koristiti telop u udarnim terminima televizijskih programa.
6.9. POZIVNI CENTAR
Sve zemlje koje su prošle ili su u procesu prelaska na digitalno emitovanje TV signala uspostavile
su pozivni centar za komunikaciju sa građanima. Zadaci pozivnog centra jesu pružanje usluga:
govornog automata sa osnovnim informacijama, pružanje konkretnih informacija kroz razgovor sa
agentom, evidentiranje vremena posete domaćinstvima kojima je potrebno pružanje tehničke
pomoći, evidentiranje žalbi, itd.
Pozivni centar sa besplatnim pozivnim brojem je veoma važna komponenta sprovođenja šeme
pomoći, kao i digitalizacije zemaljske televizije uopšte. Putem nje će se, sem ugroženih grupa
stanovništva koji imaju pravo i koji se putem pozivnog centra za nju prijavljuju, obaveštavati i svi
drugi građani. Građani koje najviše zbunjuje digitalna tranzicija i kojima je potreba podrška da je
nesmetano prođu se obaveštavaju putem tradicionalnih medija, gde je telefon jedan od osnovnih
načina za informisanje.
Pozivni centri uvek rade na principu jedinstvenog besplatnog pozivnog broja na teritoriji cele
zemlje. Putem pozivnog centra pružaju se informacije o procesu digitalizacije uopšte, informacije
o šemi pomoći, i primaju prijave za šemu pomoći i usaglašava vreme pružanja usluga.
Pre početka rada pozivnog centra može da se napravi spisak često postavljanih pitanja na
osnovu rada sa fokus grupama gledalaca (na primer starim licima, osobama sa invaliditetom).
Baza znanja bi se potom dopunjavala tokom rada centra, tako što bi agent ubeležio novo pitanje i
dogovorio se sa korisnikom koje vreme mu odgovara da ga nazove i pruži mu traženi odgovor.
Van radnog vremena pozivnog centra, i dok se čeka na razgovor sa operaterom, na raspolaganju
treba da bude govorni automat koji nudi snimljene odgovore na često postavljana pitanja, čime
se rasterećuje rad agenata.
Praksa pokazuje da je opterećenje pozivnog centra najveće nakon emitovanja radijskih i TV
reklama, pa je poželjno unapred znati termine emitovanja poruka građanima. Takođe, vršna
opterećenja se dešavaju neposredno pre i posle gašenja analognog signala.
Potrebno je da kapacitet pozivnog centra u ljudskim (broj agenata) i tehničkim (broj pristupnih
telefonskih linija) resursima bude fleksibilan, jer je teško unapred predvideti broj i trajanje poziva,
kao i periode vršnog opterećenja. Orijentaciono, u početku kampanje bi moglo da bude
angažovano pet agenata u smeni, a kroz praksu bi se pokazalo da li je, koliko i kada potrebno
povećati broj agenata, kao i prilagoditi radno vreme (npr. vikendom).
48
Procenjeni ukupan očekivani broj poziva u Srbiji je oko 350 hiljada49. Broj poziva može da
varira u zavisnosti od medijske kampanje i koliko je ona jasna, kao i odabranog modela šeme
pomoći (da li je na zahtev, i što je složeniji – to se može očekivati veći broj poziva), te bi mogao
da dostigne i broj od 600.000 poziva.
Cene poziva iz fiksne i mobilne mreže drastično se razlikuju. Zato je preporuka da pozivi upućeni
pozivnom centru sa besplatnim pozivnim brojem budu omogućeni samo iz fiksne telefonske
mreže, kako bi funkcionisanje pozivnog centra bilo ekonomično.
Iskustvo Republike Hrvatske pokazuje da nije bilo poziva posle 21h uveče, tako da radno vreme
pozivnog centra treba ograničiti do 21h.
Preporuke:
Uspostaviti pozivni centar sa besplatnim pozivnim brojem za sve građane, koji je na raspolaganju
građanima već mesec dana pre, kao i mesec dana nakon isključena analognog signala.
Raditi sa fokus grupom da se uspostavi incijelna baza odgovora na često postavljana pitanja.
Van radnog vremena i tokom čekanja na razgovor sa operaterom na raspolaganju treba da je
govorni automat sa snimljenim odgovorima na često postavljana pitanja.
Kapacitet pozivnog centra u ljudskim i tehničkim resursima treba da bude fleksibilan, i povećavati
ga u skladu sa potrebama opterećenja.
Primati pozive samo iz fiksne telefonske mreže.
6.10. POMOĆ DOMAĆINSTVIMA U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI
SIGNALA DIGITALNE ZEMALJSKE TELEVIZIJE
Ukoliko je u pojedinim domaćinstvima - koja su korisnici analogne zemaljske televizije - loš,
onemogućen 50 ili nepostojeći prijem digitalne zemaljske televizije, ova domaćinstva će biti
prinuđena da postanu korisnici neke druge TV platforme koja se plaća, u skladu sa raspoloživim
tehničkim mogućnostima. Preporučuje se da se ovim domaćinstvima nadoknadi barem
jednokratni trošak kupovine prijemne opreme i uspostavljanja usluge. Videti više
informacija o iskustvu Francuske u Poglavlju 2, Tabela 5.
Pored ovog načina subvencionisanja, operatori drugih, komercijalnih TV platformi (kablovskih,
satelitskih i IPTV) bi mogli kao vid društveno odgovornog poslovanja da ponude svoje usluge
ovim domaćinstvima besplatno ili po proizvodnoj ceni, tj. bez ostvarivanja zarade, pod uslovom
da pružanje usluge ne podrazumeva nove investicije u infrastrukturu datog TV operatora.
Preporuka:
Domaćinstvima u kojima je loš ili nema prijema signala digitalne zemaljske televizije nadoknaditi
jednokratni trošak potrebne prijemne opreme i uspostave usluge operatora čije su usluge na
raspolaganju.
49
Procena je napravljena na osnovu iskustva iz Hrvatske, gde je za tri godine primljeno oko 170 hiljada poziva, ali je
šema pomoći bila univerzalna, jednostavnija od predloženih. Detalji o broju primljenih poziva, često postavljanim
pitanjima i slično pozivnih centara u digitalnoj tranziciji drugih zamalja nisu na raspolaganju.
50
Prijem može biti onemogućen usled smetnji zbog emitovanja signala susednih zemalja, što je iskustvo Hrvatske u
istarskoj regiji.
49
6.11. DRUŠTVENO ODGOVORNA DIGITALIZACIJA
Digitalizacija zemaljske televizije je projekat od državne važnosti i doprinosi socijalnoj
uključenosti, kao i razvoju ekonomije čitave države. Potrebno je da se sve zainteresovane strane,
bilo iz privatnog, javnog ili drugih sektora uključe, svako u svom domenu poslovanja, i daju
maksimalan doprinos da se ovaj proces završi uspešno, u što kraćem roku i uz što manje utrošenih
sredstava.
Država ima mogućnost da pozove sve kompanije da doprinesu procesu digitalizacije koji je od
državne važnosti tako što će u svom domenu poslovanja da ponude neke usluge po proizvodnoj
ceni, ili besplatno – koliko je to u njihovoj moći.
Nacionalne i lokalne radio i TV stanice mogu da učestvuju u ovom važnom projektu tako što će
omogućiti besplatno emitovanje reklama u udarnim terminima 51 , obaveštavati javnost u
informativnim emisijama, i imati priloge i gostovanje stručnjaka iz ove oblasti u drugim gledanim
emisijama. Slično se odnosi na štampane medije.
U razgovorima sa predstavnicima pojedinih kompanija koje su zainteresovane strane u procesu
digitalizacije zemaljske televizije prepoznata je volja da doprinesu procesu digitalizacije televizije
kroz društveno odgovorne aktivnosti. Jedan vid pomoći je, na primer, obezbeđivanje pristupa
satelitskoj televiziji domaćinstvima koja eventualno ne budu pokrivena digitalnim zemaljskim
signalom po završetku digitalne tranzicije, ili nuđenje usluge kablovskih operatora besplatno u
slučaju da imaju razvijenu infrastrukturu do datih domaćinstava, te se od njih ne zahtevaju nova
ulaganja.
Dalje, Telekom Srbija bi trebalo da bude u mogućnosti da po proizvodnim cenama ustupi na
korišćenje besplatni pozivni broj pozivnog centra, kao i sam telefonski saobraćaj koji se kroz
pozivni centar ostvari.
Pošta Srbije može takođe da doprinese u svom domenu poslovanja kroz, na primer, dostavu
vaučera identifikovanim licima koja imaju pravo na korišćenje šeme pomoći i mnoge druge
usluge, po povlašćenoj ili proizvodnoj ceni.
Preporuke:
Država treba da pozove sve kompanije, preduzeća, organizacije, udruženja i slično da daju svoj
doprinos u vidu društveno odgovornih aktivnosti u domenu svog poslovanja da doprinesu
uspešnom sprovođenju šeme pomoći i digitalizaciji zemaljske televizije:
- besplatno emitovanje informativnih reklama na nacionalnim i lokalnim radio i TV stanicama,
- pristup drugim TV platformama u slučaju nemogućnosti prijema digitalnog zemaljskog signala,
po povlašćenim cenama,
- besplatni pozivni broj pozivnog centra i besplatni telefonski saobraćaj,
- usluge Pošte Srbije po povlašćenoj ili proizvodnoj ceni (poštanske usluge za potrebe
digitalizacije).
6.12. DIGITALNA OPREMA DOSTUPNA NA RATE
U slučaju nedostatka potrebnih sredstava za sprovođenje šeme pomoći za socijalno ugrožene
kategorije stanovništva, preporučuje se uvođenje mogućnosti za subvencionisanu kupovinu STB
uređaja na rate. Država bi trebalo da sprovede javnu nabavku STB-ova sa minimalnim
51
Emitovanje ovih reklama se ne bi računalo u komercijalne minute koje televizije imaju na raspolaganju za emitovanje
EPP poruka, i od kojih stvaruju zaradu. Na ovaj način njihov prihod ne bi bio ugrožen. Ovo je u nadležnosti Republičke
radiodifuzne agencije, RRA.
50
funkcionalnostima i tako postigne njihovu minimalnu cenu, kao i ponudi ugroženim građanima da
ih otplaćuju kroz mesečne rate malog iznosa.
U Mađarskoj je kompanija Antenna Hungaria, pandan preduzeća Emisiona tehnika i veze u Srbiji,
nezavisno od sprovođenje šeme pomoći, nudila STB uređaje na rate, tako da mesečna rata nije
prelazila 1% minimalne neto plate. BJR Makedonija takođe planira da nabavi STB uređaje putem
javne nabavke, a zatim ponudi socijalno ugroženim građanima da ih otplaćuju kroz mesečne rate.
Preporuka:
U slučaju nedostatka potrebnih sredstava, sprovesti javnu nabavku STB uređaja minimalnih
funkcionalnosti i učiniti ih pristupačnim ugroženim građanima u digitalnoj tranziciji kroz mesečne
rate malog iznosa.
51
7. PREPORUKE
Opšte preporuke pri osmišljavanju i realizaciji šeme pomoći:

Šema pomoći mora biti osmišljena u skladu sa lokalnim specifičnostima na način da sve
društvene grupe budu uključene u digitalnu tranziciju.

Razviti kriterijume za identifikaciju društvenih grupa koje bi u procesu digitalizacije
trebalo podržati su, ne izostavljajući kriterijume poput: materijalne ugroženosti,
zdravstvenih kriterijuma i starosti.

Oblik pružanja pomoći (subvecionisanje STB uređaja ili pružanje tehničke podrške)
uskladiti sa potrebama grupa koje su šemom pomoći podržane,

Blagovremeno budžetiranje i planiranje sredstava za sprovođenje šeme pomoći (pri izradi
i rebalansu budžeta za 2014. i 2015. godinu, prodaja digitalne dividende, zaduživanje,
emisija državnih obveznica i dr.),

Realizaciju šeme pomoći sprovesti u skladu za zakonodavnim odredbama o dodeli
državne pomoći, u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede/Komisijom za kontrolu
državne pomoći,

Prilagođavanje zakonodavnog okvira, posebno imajući u vidu administrativne procedure i
pretpostavke za realizaciju šeme pomoći, kao i pitanje zaštite ličnih podataka
potencijalnih korisnika šeme pomoći.

Izrada mape puta (roadmap) za realizaciju aktivnosti šeme pomoći, koji bi služio kao
akcioni plan i jasno definisao podelu nadležnosti i obaveza, vremenski okvir i pokazatelje
uspešnosti šeme pomoći.
Snažno liderstvo, međuinstitucionalna saradnja i podela nadležnosti:

Uspostaviti Radnu grupu za upravljanje šemom pomoći, koja okuplja predstavnike svih
relevantnih institucija i organizacija, na svim nivoima vlasti, sa ciljem upravljanja i
nadzora nad realizacijom šeme pomoći.

Definisati mandat, nadležnosti i sredstva potrebna za rad tela/organizacije, čiji je cilj
uspešno sprovođenje šeme pomoći.
Usvajanje modela šeme pomoći:
 Socijalno-inkluzivan model, iako fiskalno i administrativno najzahtevniji jedini je od
predloženih modela koji uspeva da ravnopravno uključi sve ugrožene grupe i podrži
digitalnu tranziciju. Kao takav jedino ovaj model može se preporučiti kao model podrške.
Model obuhvata finansijsku pomoć prilikom kupovine STB uređaja siromašnim
domaćinstvima u Srbiji, kao i tehničku pomoć starijim licima i osobama sa invaliditetom.
Troškovi ovog modela kreću se između 9,3 do 11,9 miliona evra u zavisnosti od scenarija
iskorišćenost šeme pomoći.
Ovaj model obuhvata podršku:
- domaćinstvima primaocima novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i dodatka za tuđu
negu i pomoć,
- najugroženijim domaćinstvima među izbegličkim i IRL domaćinstvima
- staračkim domaćinstvima koja žive na selua (članovi stariji od 65 godina),
- primaocima niskih penzija
Ovaj model pokriva značajan broj materijalno i zdravstveno ugrožene populacije, kao i
staračka domaćinstva kako u selima tako i u gradu. Zbog toga je ovaj model najefikasniji
52
u pogledu povećanja efikasnosti digitalne tranzicije, jer će skoro sve ranjive grupe biti
pomognute.
STB subvencija bi bila ponuđena svim pripadnicima ugroženih grupa, a tehnička pomoć
bila ponuđena samo starijima od 65 godina i primaocima TNP.
Identifikovanje domaćinstava koja će biti potencijalni korisnici šeme pomoći:

Prilikom identifikacije domaćinstava koja će biti korisnici šeme pomoći, trebalo bi
razmisliti i o uključitanju i onih najugroženijih koji su van sistema socijalne zaštite na
republičkom nivou. Za izradu baze korisnika buduće šeme pomoći, moguće je koristiti i
bazu DILS projekta i bazu energetskih socijalnih karata, ukoliko ove baze budu završene
pre nego što počne imeplementacija šeme pomoći prilikom digitalizacije.

Pratiti razvoj DILS projekta za informatizaciju sistema socijalne zaštite na lokalnom
nivou i na zakonski način iskoristiti uspostavljenu evidenciju za identifikaciju ugroženih
grupa stanovništva u digitalnoj tranziciji.
Pilot šema pomoći i regionalno sprovođenje šeme pomoći:

Razmotriti sprovođenje pilot projekta šeme pomoći, u urbanoj i ruralnoj sredini, kako bi
se utvrdila delotvornost predviđenog modela šeme pomoći i definisao finalni model šeme
pomoći koji će se sprovesti u ostalim delovima zemlje.

Razmotriti pilotiranje različitih vidova nabavke STB uređaja i pružanja tehničke pomoći
na terenu (model «ključ u ruke», volonterske službe, angažovanje studenata u okviru
studentske prakse, itd.).
Sistem vaučera, neutralnost platforme, javna nabavka STB uređaja i njihova dostupnost:

Razviti sistem vaučera za subvencionisanu nabavku STB uređaja, i definisati način
njihove dostave ciljanim domaćinstvima i način realizacije.

Razmotriti pitanje poštovanja principa neutralnosti platforme, tj. realizacije vaučera za
nabavku STB uređaja za bilo koju TV platformu prema izboru korisnika.

Sprovesti javnu nabavku bazičnih STB uređaja u skladu sa procenom broja domaćinstva
koja su korisnici šeme pomoći.

Obezbediti dostupnost STB uređaja u maloprodajnim i drugim objektima u lokalnoj
zajednici, posebno onim koje su geografski udaljene od gusto naseljenih mesta.
Pristupačnost STB uređaja:

Pri otvaranju javnog tendera za nabavku STB uređaja za šeme pomoći razmotriti uvođenje
kriterijuma pristupačnosti STB uređaja i pratećeg daljinskog upravljača.

Takođe, jedan od kriterijuma treba da bude da uputstva za instalaciju i garancija uz STB
uređaj budu napisani na srpskom jeziku.
Uloga volonterskih službi:

Razmotriti angažovanje volontera (lokalne kancelarije za mlade, volonterski servisi,
organizacije civilnog društva, studenti volonteri) za pružanje usluga informisanja, rada u
pozivnom centru, pružanje tehničke pomoći i ostalih pomoćnih aktivnosti važnih za
uspešno sprovođenje šeme pomoći
Sprovođenje šeme pomoći po principu „ključ u ruke“:

Razmotriti raspisivanje javnog poziva za dostavljanje ponuda za sprovođenje šeme
pomoći po sistemu „ključ u ruke“.
53

Ugovorom sa odabranim ponuđačem precizno definisati nivo kvaliteta i rokove pružanja
usluga, i predvideti plaćanje penala ukoliko se ne ispuni propisano – ukoliko se raspisuje
javni poziv za dostavljanje ponuda.

Razmotriti da Pošta Srbije bude partner države u sprovođenju šeme pomoći pružajući
usluge po povlašćenoj ili proizvodnoj ceni.
Medijska kampanja:

Medijska kampanja treba da bude pružena kako putem tradicionalnih (lokalnih i
nacionalnih radija, televizije, lokalnih novina) medija, tako i na netradicionalne načine
(visoko frekventna mesta, mobilni autobus, telopi, i dr).

Komunikacija sa građanima treba da bude jednostavna, jasna i svima razumljiva.

RRA treba da apeluje na sve TV i radio stanice u Srbiji da emituju reklamne poruke u
udarnim terminima bez naknade.

Nacionalna kampanja treba da traje bar šest meseci pre početka prelaska na digitalno
emitovanje u prvoj regiji, i mesec dana nakon prelaska u poslednjoj regiji u kojoj se
sprovodi isključene signala.

Kampanja treba da traje bar šest meseci pre, kao i mesec dana nakon datuma prelaska na
digitalno emitovanje u svakoj pojedinačnoj regiji u kojoj se sprovodi isključene signala.

Koristiti telop u udarnim terminima televizijskih programa.
Pozivni centar:

Uspostaviti pozivni centar sa besplatnim pozivnim brojem za sve građane, koji je na
raspolaganju građanima već mesec dana pre, kao i mesec dana nakon isključena
analognog signala.

Raditi sa fokus grupom da se uspostavi incijelna baza odgovora na često postavljana
pitanja.

Van radnog vremena i tokom čekanja na razgovor sa operaterom na raspolaganju treba da
je govorni automat sa snimljenim odgovorima na često postavljana pitanja.

Kapacitet pozivnog centra u ljudskim i tehničkim resursima treba da bude fleksibilan, i
povećavati ga u skladu sa potrebama opterećenja.

Primati pozive samo iz fiksne telefonske mreže.
Pomoć domaćinstvima u slučaju nedostupnosti signala digitalne zemaljske televizije:

Domaćinstvima u kojima je loš ili nema prijema signala digitalne zemaljske televizije, a
gledaoci su analogne zemaljske televizije, nadoknaditi jednokratni trošak potrebne
prijemne opreme i uspostave usluge operatora čije su usluge na raspolaganju.
Društveno odgovorna digitalizacija:

Država treba da pozove sve kompanije, preduzeća, organizacije, udruženja i slično da
daju svoj doprinos u vidu društveno odgovornih aktivnosti u domenu svog poslovanja da
doprinesu uspešnom sprovođenju šeme pomoći i digitalizaciji zemaljske televizije:
- besplatno emitovanje informativnih reklama na nacionalnim i lokalnim radio i TV
stanicama,
- pristup drugim TV platformama u slučaju nemogućnosti prijema digitalnog zemaljskog
signala, po povlašćenim cenama,
- besplatni pozivni broj pozivnog centra i besplatni telefonski saobraćaj,
- usluge Pošte Srbije po povlašćenoj ili proizvodnoj ceni (poštanske usluge za potrebe
digitalizacije).
54
Digitalna oprema dostupna na rate:

U slučaju nedostatka potrebnih sredstava, sprovesti javnu nabavku STB uređaja
minimalnih funkcionalnosti i učiniti ih pristupačnim ugroženim građanima u digitalnoj
tranziciji kroz mesečne rate malog iznosa.
55
ANEKSI
Aneks 1. Detaljni prikaz relevantnih šema pomoći pojedinačnih
država
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske
Šemu pomoći u ovoj državi vodio je BBC, u skladu sa
sporazumom potpisanim sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva.
U periodu 2007-2012. godine šemom pomoći nuđena je
praktična pomoć u prebacivanju jednog TV prijemnika po
domaćinstvu na digitalni prijem starijim licima i osobama sa
invaliditetom koji su ispunjavali određene uslove. Vlada je odlučila da uloži sve moguće napore
da osigura da sva lica koja ispunjavaju uslove mogu da nastave da prate javne televizijske kanale
nakon prelaska, i postavili su cilj ostvarivanja visoke stope zadovoljstva uslugama, kao i
ekonomičnosti. Pomoć je uključivala opremu koja je jednostavna za korišćenje, ugradnju uz
nadogradnju antenskog sistema po potrebi, kao i 12 meseci održavanja.
Vlada je odlučila da je tokom procesa digitalizacije televizije neophodno pomoći tehnološki
slabije upućene osobe, pošto je malo verovatno da bi brzo ili samostalno usvojili nove tehnologije
(statistika u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazala je da je stopa prelaska na digitalnu TV bila nešto
niža u domaćinstvima osoba sa invaliditetom i značajno niža u domaćinstvima osoba starijih od 75
godina, u poređenju sa prosečnom stopom prelaska).
Šema pomoći za prelazak na digitalnu TV je ponuđena za preko sedam miliona domaćinstava sa
starijim licima i osobama sa invaliditetom. Pomoć je iskoristilo preko 1,3 miliona domaćinstava.
Šema pomoći je poštovala princip neutralnosti platforme i sprovedena je u skladu sa pravilima za
dodeljivanje državne pomoći EU. Proces subvencionisanja digitalizacije završen je krajem 2012.
godine.
Kriterijumi za ostvarivanje prava na pomoć bili su isključivo zdravstveni (medicinski) ili starosni.
Uslove su ispunjavala:
 lica starija od 75 godina,
 osobe koje primaju nadoknade po osnovu invaliditeta,
 lica koja borave u staračkom/starateljskom domu,
 slepa lica ili lica sa oštećenim vidom.
Ekonomski kriterijum (materijalno stanje domaćinstva) korišćen je tek u drugoj instanci, tj. nakon
prvobitnog odabira domaćinstava prema zdravstvenom i starosnom kriterijumu, i podrazumevao
je subvenciju od 100% troška instalacije, pored subvencije i samog aparata.
Od najvećeg broja domaćinstava se tražilo da doprinesu 40 funti (oko 47 evra), od ukupno 120
funti, dok se licima koja su ispunjavala uslove po osnovu prihoda pomoć pružala besplatno.
Kao što je već navedeno, Šemom pomoći je rukovodilo preduzeće BBC u ime Vlade. BBC je
osnovao posebnu ćerku kompaniju pod nazivom Digital Switchover Help Scheme Ltd (DSHS)52
52
www.helpscheme.co.uk
56
radi upravljanja šemom. 53 Vlada je DSHS-u obezbedila sve neophodne podatke o licima koja
ispunjavaju propisane uslove.54
Po prijemu podataka, kompanija DSHS slala je pisma licima koja su ispunjavala uslove (oko 7
miliona domaćinstava), koristeći pojednostavljeni jezik, razumljiv starijim osobama koja nisu
upoznata sa novim tehnologijama, i to u tri navrata.
Od ovih 7 miliona lica, oko 80% je prošlo kroz
postupak prelaska samostalno, ili uz pomoć porodice,
prijatelja i sl. Dodatnih oko 15% je uz pomoć porodice
ili prijatelja odgovorila na pisma DSHS ili se
telefonom javili da žele da iskoriste svoje pravo na
pomoć. Preostalih 5% bila su lica koja nisu mogla da se
oslone na porodicu ili prijatelje, niti su odgovorili na
pisma ili se javili telefonskoj službi pomoći. 55 U
pitanju su uglavnom bili stanovnici gradova, a ne
ruralnih oblasti kao što bi se moglo pretpostaviti.
Iskustva su pokazala da su stanovnici sela bolje
međusobno povezani. Izolovanim stanovnicima
gradova pomoć je bila najpotrebnija. 56 Iskustva
pokazuju da ljudi najviše cene praktičnu pomoć –
ugradnju uređaja, objašnjavanje potrošačima kako da
ga koriste, a potom i dostupno održavanje i besplatnu
pomoć putem telefona.
Realizacija šeme pomoći imala je podršku velikog
broja volonterskih službi i organizacija na lokalnom
nivou. 57 Osim toga, u toku je bila i intenzivna medijska kampanja58. Specifični „telopi“, odnosno
tekst prikazan preko ekrana čija se širina povećavala što se više bližio dan isključenja, pokazali su
se kao posebno efikasan i ekonomičan način oglašavanja. Njime se ukazivalo na to da se analogna
TV gasi, i pružale se informacije kome se obratiti za pomoć. Emiteri su ovaj vid oglašavanja
sproveli jednostavno i bez dodatnih troškova.
Osigurano je da su uređaji što jednostavniji za upotrebu. STB uređaji nudili su automatsko
nalaženje programa, kao i mogućnost da se prevod (titlovi) ili audio opis uključuju na pritisak
jednog tastera. Osim toga, lica koja su vršila ugradnju bila su obučena za rad sa različitim
kategorijama stanovništva, tako da su – na primer – sačekali malo duže da bi starija lica ili osobe
53
Tokom sprovođenja šeme bilo je 20-30 zaposlenih sa punim radnim vremenom (35 zaposlenih u vršnom periodu), od
čega su neki bili smešteni u regionima.
54
Kompanija DSHS nije utvrđivala da li neko ispunjava uslove za pomoć. Ukoliko bi im se lice obratilo za pomoć,
tvrdeći da ispunjava uslove (recimo da je osoba sa invaliditetom, ali ne prima nikakvu vrstu nadoknade po osnovu
invaliditeta od države), kompanija DSHS bi ih prosledila relevantnim institucijama kako bi prvo ostvarili svoje pravo na
beneficije (naknadu po osnovu invaliditeta od države u navedenom primeru) na osnovu kojih ispunjavaju uslove za
pomoć u procesu digitalizacije televizije. Šema pomoći pri digitalizaciji je imala zanemarljiv uticaj na stopu potražnje
socijalne pomoći.
55
Iz razgovora obavljenih sa Wilf White, Director of Policy & Communications, BBC Digital Switchover Help Scheme
UK
56
Kako bi se došlo do njih, bilo je neophodno pronaći osobe koje ih poznaju i kojima veruju, da im zakucaju na vrata i
obaveste ih o prelasku i šemi pomoći, kao što su poštari, dostavljači mleka, sveštenici, vozači autobusa, odnosno lica
zaposlena u zdravstvenim ustanovama ili lokalnim udruženjima.
57
Oko 116 hiljada volontera su u lokalnim zajednicama dobrovoljno podizali svest o dostupnoj pomoći. Takođe, oko 11
hiljada lokalnih organizacija je podržavalo sprovođenje šeme pomoći.
58
Način informisanja kreiran je kroz prvobitne konsultacije sa starijim licima i osobama sa invaliditetom. Pisma koja su
poslata onima koji ispunjavaju uslove osmišljena su uzimajući u obzir njihove potrebe (na primer, onima koji su
registrovani kao slepi ili lica sa oštećenim vidom slat je audio CD).
57
sa invaliditetom otvorile vrata, ili bi strpljivo više puta ponovili dogovorenu lozinku kako bi
korisnici bili sigurni da zaista dolaze iz šeme za pomoć59.
Vlada je u potpunosti outsource-ovala sprovođenje šeme pomoći putem javne nabavke:
uspostavljanje i rad kontakt centra, nabavku STB uređaja jednostavnih za upotrebu, antena i
prateće opreme, kao i pružanje usluga instalacije STB-a, nadogradnje antene i održavanja.60
Ugovorom između Vlade i odabranog ponuđača su predviđeni standardi usluga (Service Level
Agreements) i pokazatelji učinka (Key Performance Indicators), kao i naplaćivanje penala ukoliko
se propisani nivoi usluge i rokovi ne ispune. Sastavljanje ugovora i upravljanje njime zahtevalo je
dodatne napore, ali je omogućilo uštedu planiranih troškova od oko 20% i doprinelo da se poveća
ekonomičnost procesa. 61
Sredstva za rad DSHS obezbeđena su putem povećanja radio-televizijske pretplate. Zbog
sveobuhvatne pomoći (isporuka, ugradnja, održavanje i besplatna telefonska služba) i cilja
ostvarivanja visokog nivoa kvaliteta usluga, šema je bila skuplja nego u drugim zemljama. Ukupni
trošak šeme pomoći iznosio je oko oko 250 miliona evra (početna procena ukupnih troškova i
izdvojen budžet je iznosio oko 600 miliona funti). Trošak radne snage je bio faktor koji je najviše
doprineo visokim ukupnim troškovima.
Mađarska62
Mađarska Strategija za digitalnu tranziciju predviđa subvencije za nabavku STB uređaja po
sledećem sistemu: subvencije se odobravaju isključivo po osnovu socijalne ugroženosti i, na
zahtev, domaćinstvima koja već imaju prijem besplatnog analognog zemaljskog programa;
pružanje subvencija mora biti neutralno po osnovu konkurencije ili platforme, i da promoviše
interaktivnost i interoperabilnost; subvencioniše se isključivo jedan STB uređaj po domaćinstvu,
bez obzira na broj pojedinaca u okviru datog domaćinstva koji imaju pravo na pomoć i na broj
televizora koji postoje.
Šema pomoći zasnovana je na principu jednostavnosti i transparentnosti sistema subvencija, uz što
manju mogućnost „trgovine subvencijama“.
Sledeće grupe građana definisane su kao socijalno ugrožene i ostvaruju pravo na učešće u šemi
pomoći:
 lica koja primaju podršku za profesionalnu prekvalifikaciju,
 lica koja primaju redovnu socijalnu pomoć,
 lica koja primaju podršku za stanovanje,
 lica koja primaju podršku za zdravstvenu negu,
 lica koja ostvaruju pravo na primanje po osnovu starosti,
59
Prilažemo priču broj 35 iz publikacije „101 priča, Šema pomoći pri prelasku“: “Čovek koji je vršio ugradnju je
poranio, pa je sedeo u kombiju ispred, do dogovorenog vremena. Na vratima je skinuo svoje radne čizme i nosio je
papuče koje su izgledale kao „kung fu“ mokasine dok je bio unutra – bio je veoma uviđajan. Veoma je strpljivo
tolerisao to što sam želeo da pomognem, zbog čega sam se, kao usamljeni čovek vezan za kuću, osetio korisno i mnogo
srećnije – čak i ako je to bilo samo da bih mu dodao šrafciger ili spremio šolju čaja.“
Izvor: http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/partnerships/helpscheme/SHS_101_stories.pdf
60
Kompanija koja je odabrana kao najbolji ponuđač je potom angažovala druge dve kompanije - jednu za usluge
kontakt centra, a drugu sa tehničkom ekspertizom za pružanje usluga instalacije i održavanja.
61
A DIGITAL SWITCHOVER HELP SCHEME FOR SERBIA, A preliminary report by Wilf White, Director of Policy
& Communications, BBC Digital Switchover Help Scheme UK
62
Izvor detalja o pilot šemi pomoći u Mađarskoj su preuziti iz dva dokumenta sa sajta Nacionalne službe za medije i
informisanje (HMHH): TÁJÉKOZTATÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY KITÖLTÉSÉHEZ A DIGITÁLIS
ÁTÁLLÁS TESZTPROGRAMBAN i A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében
adható állami támogatási program általános leírása
58
 lica koja primaju podršku za obrazovanje,
 lica koja primaju podršku za osobe sa invaliditetom,
 lica koja ostvaruju pravo na podršku za slepe osobe,
 lica koja ostvaruju pravo na podršku za ratne i vojne invalide i
 lica koja su 2012. godine napunila preko 70 godina života, ukoliko zbir penzije, socijalne
penzije i predviđenih primanja za zdravstvenu zaštitu koje odredi Državna služba za
penziono osiguranje ne premašuje dvostruki iznos minimalne opšte penzije, odnosno 57
hiljada forinti (oko 200 evra).
Podatke o socijalno ugroženim licima su Nacionalnoj službi za medije i informisanje (NMHH)
koja je nadležna za šemu pomoći dostavljali Državni trezor, Državna služba za penziono
osiguranje i lokalne samouprave.
Oblik subvencije je sledeći:
- ukoliko se domaćinstvo opredeli za prijem besplatne zemaljske televizije: dobija STB uređaj i
ugradnju, uz opcionu nadogradnju antenskog sistema, i godinu dana garancije. Uslugu pruža
preduzeće koje dobije ugovor kroz otvoreni sistem javne nabavke za dati region.
- ukoliko se domaćinstvo opredeli za prijem televizije koja se plaća (zemaljsku ili zasnovanu na
nekoj drugoj platformi), operator koji nudi datu TV uslugu dobija nadoknadu za uvođenje usluge
do maksimalnog iznosa subvencije. Razliku – ukoliko postoji – između cene uspostave odabrane
TV usluge i maksimalnog iznosa subvencije plaća pretplatnik kroz mesečni račun za odabranu TV
uslugu.
U maju 2012. počelo je sprovođenje pilot šeme pomoći u
dve oblasti u Mađarskoj. Po završetku pilota biće
odlučeno na koji način će se sprovoditi šema pomoći u
drugim delovima zemlje. U sklopu pilot projekta
obavljane su kućne posete identifikovanih ugroženih lica
i tokom poseta su im pružane informacije o digitalnoj
tranziciji, uslovima za državnu pomoć, popunjavanju
zahteva za pomoć, kao i o oblicima podrške koje će im
biti na raspolaganju.
Zahtev koji nosilac prava popuni može da preda ekipi na
terenu ili da bez naknade, u predviđenoj koverti, pošalje u
NMHH. Ukoliko ekipe nakon tri pokušaja (najmanje
dvaput radnim danima između 17 i 20 časova, kao i
subotom ili nedeljom) ne uspostave kontakt sa
identifikovanim ugroženim licem, NMHH im poštom
šalje obaveštenje o oblicima podrške i uslovima za
korišćenje prava, uz obrasce zahteva.
Ugroženi korisnici koji nisu primili posetu niti dobili
pismeno obaveštenje, mogu da nazovu kontakt centar
NMHH i traže da im se pošalje paket informacija i
obrazaca, a mogu i da ih preuzmu sa sajta NMHH. Zatim
NMHH obaveštava odabranu kompaniju tj. operatora o
novom potencijalnom korisniku. U svim navedenim
varijantama jasno su definisani rokovi u kojima su
korisnik, NMHH i operator obavezni da se odazovu.
Na nivou regije bi se sprovodile javne nabavke za
pružanje usluga.
59
Ukoliko ovlašćena kompanija, odabrana putem javne nabavke da pruža usluge, na terenu utvrdi da
usluga digitalne zemaljske televizije u datom domaćinstvu nije dostupna, korisnik bira operatora
čije su usluge raspoložive.
Iznos podrške NMHH uplaćuje neposredno kompaniji odabranoj na tenderu u datoj regiji, tj.
operatoru koji vrši ugradnju. Kompanije odabrane po osnovu ugovora o javnoj nabavci dobijaju
iznos predviđen ugovorom (kod korisnika koji odaberu besplatnu zemaljsku televiziju), dok
odabrani komercijalni operateri (kod korisnika koji odaberu da se pretplate na neki od servisa koji
su im na raspolaganju) podnose zahtev za refundaciju putem sajta NMHH u predviđenim
rokovima i na jasno definisan način.
Prema proceni regulatornog tela, 570.00063 domaćinstava (15% od ukupnog broja domaćinstava)
zavisilo je isključivo od analogne zemaljske televizije tokom septembra 2012. godine, a
procenjeno je i da bi se do 900.000 (24%) domaćinstava moglo kvalifikovati kao domaćinstva sa
niskim primanjima.
Isprva je planiran iznos od 12,5 miliona evra za subvencije za nabavku STB, čime bi se na zahtev
obezbedili STB-ovi za oko 172.000 domaćinstava kroz šemu pomoći u periodu 2009-2012.
godine, što iznosi oko 73 evra po korisniku. Sprovedena pilot šema pomoći podrazumeva
obimniju pomoć od subvencionisanja nabavke smao STB uređaja, te će iznos sredstva namenjen
sprovođenju šeme pomoći u čitavoj zemlji verovatno izmeniti. Nije poznato kolika sredstva
država planira da izdvoji.
Hrvatska
Vlada Republike Hrvatske odlučila je da subvencioniše STB uređaje na tehnološki neutralan način
tako što je delila personalizovane kupone individualnim korisnicima koja plaćaju RTV pretplatu.
Središnji državni ured za e-Hrvatsku, koji je sprovodio promotivnu kampanju i upravljao
Strategijom za sprovođenje, u svom delu državnog budžeta Republike Hrvatske predvideo je
sredstva neophodna za subvencije.
Prema strategiji, cilj subvencija bio je da se značajno doprinese povećanju broja korisnika
digitalnih zemaljskih televizijskih usluga u Republici Hrvatskoj, čime bi se omogućio potpuni
prelazak na digitalnu zemaljsku televiziju sa definisanim krajnjim rokom – 31. decembar 2010.
godine.
Svako fizičko lice koje treba da plaća radio i televizijsku pretplatu u Republici Hrvatskoj dobilo je
kupon kojim je imalo pravo na subvenciju u iznosu od 10 evra (27 evra za region Istre u kojem je
sproveden pilot projekat digitalne tranzicije tokom 2007. godine, kada su digitalni prijemnici bili
skuplji) za kupovinu jednog prijemnika (ugrađenog u TV prijemnik ili kao zaseban uređaj) za
digitalni televizijski signal.
Kupon je bio neprenosiv, i sadržao je ime, prezime, adresu i pretplatnički broj fizičkog lica koje
plaća radio-televizijsku pretplatu, kao i rok do kojeg je bilo moguće korišćenje kupona (najkasnije
do 31. decembra 2010. godine, što je bio datum gašenja analognog signala). Odašiljači i veze
d.o.o, u saradnji sa Hrvatskom Radiotelevizijom, distribuirali su kupone na adrese fizičkih lica
koja plaćaju RTV pretplatu.
Ukupan iznos za subvencionisanje fizičkih lica koja plaćaju radio-televizijsku pretplatu u iznosu
od 11,8 miliona evra obezbeđen je iz dva izvora: suvišni prihodi preko iznosa troškova u
budžetima za 2006, 2007. i 2008. godinu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
(80% ukupnog iznosa) i budžeta Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (20% ukupnog iznosa).
63
http://www.digitag.org/DTTNews/article.php?Id=4585
60
Radio-TVpretplatnici mogli su da dobiju subvenciju prilikom kupovine prijemnika za nabavku
bilo koje vrste uređaja za prijem zemaljske, satelitske i kablovske televizije. Ovim je ispunjen
glavni uslov tehnološke neutralnosti, pošto ovaj pristup nije doveo do narušavanja konkurencije
na tržištu među preduzećima koja emituju program putem različitih platformi.
Tokom A/D prelaza, postojalo je ukupno 1.173.384 fizičkih lica koja su plaćala radio-televizijsku
pretplatu u Republici Hrvatskoj koja, sa preko 4,4 miliona stanovnika, ima skoro 1,5 miliona
domaćinstava sa zemaljskim TV prijemom.
Od ukupnog broja 1.173.384 odobrenih kupona, 39% je unovčeno (iskorišćenje). Iznos subvencije
po radio-televizijskom pretplatniku iznosio je približno 50% prosečne maloprodajne cene za
DVB-T MPEG-2 set-top-box uređaj.64
Uspešno sprovođenje strategije zahtevalo je da se zemlja podeli u devet regiona, a svaki od njih
čini jedna ili više županija. Prvo područje na kome je 26. januara 2010. godine isključen analogni
i uključen digitalni signal bila je Istarska županija, gde su se javljale smetnje prilikom analognog
prenosa, što se nastavilo i nakon prelaska na digitalno emitovanje.
Strategija je bila da kupone koje je domaćinstvima dostavljala Hrvatska pošta građani mogu da
iskoriste za kupovinu uređaja za prijem digitalnih signala (zemaljskim, satelitskim ili kablovskim
putem) u svim maloprodajnim objektima tehničke robe. Trgovci bi kupone i račune slali HRT-u, a
povraćaj u visini subvencije isplaćivala bi im Vlada preko preduzeća Odašiljači i veze d.o.o.
64
Guidelines for the funding framework for the digital switchover by SEE digi.TV
61
Promotivna kampanja koju je sprovodila kancelarija za e-Hrvatsku imala je za cilj da pripremi
ljude za digitalizaciju televizijskog emitovanja. Kampanja se sprovodila pod nazivom „Siđite sa
krovova" i to je bio glavni slogan sa kojim se krenulo među građane. Emitovan je televizijski spot
na osnovu kojih su građani razumeli da mogu da bace svoje antene jer im više neće biti potrebne.
Naknadno je objašnjeno da su antene i dalje potrebne. Na dan kada je Zagreb prešao na digitalno
emitovanje, Vladin pozivni centar za pomoć bio je zatrpan pozivima. Najviše su bili zbunjeni
penzioneri.
Središnji državni ured za e-Hrvatsku je u saradnji sa studentima fakulteta koji su se odazvali na
poziv na saradnju organizovao akciju „DTV za sve“ - akciju za društveno odgovornu
digitalizaciju. Studenti su svim građanima pružali besplatnu pomoć pri povezivanju opreme
potrebne za prijem digitalnog signala, pre svega starijim licima i osobama sa invaliditetom.
Prema dokumentu “Izvješće o provedbi Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje
televizijskih programa u Republici Hrvatskoj od 31. srpnja 2009. do 31. srpnja 2010. godine”
akcija “DTV za sve” je sprovođena u svakoj digitalnoj regiji pojedinačno, u periodu neposredno
pre datuma isključenja analognog signala u toj regiji, i trajala je po deset dana, a po potrebi i duže.
Starije osobe i osobe sa invaliditetom koje su imale poteškoće pri instaliranju opreme potrebne za
prijem digitalnog signala ili pri podešavanju televizijskih programa kontaktirala su Pozivni centar
Vlade Republike Hrvatske na besplatnom broju telefona i ostavljali svoje podatke. Po prijemu
poziva, “DTV za sve” timovi su ih kontaktirali i besplatno im pružali savet ili potrebnu pomoć u
njihovom domu.
Studenti su pre izlaska na teren prolazili obuku koju su im držali zaposleni kompanije Odašiljači i
veze i Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku. Studenti raznih fakulteta su učestvovali u akciji,
uključujući studente tehničkih viših škola i fakulteta, škola za manadžment, turizam, kao i
bogosloviju.
U okviru akcije «DTV za sve» pozivni centar je primio 549 poziva. Ukupan broj poziva koje je
pozivni centar primio u toku tri godine rada (2008-2010) je 170.164, što je oko 20% ukupnog
broja domaćinstava koji su ostvarili prelazak na digitalno emitovanje tv programa (854.172
domaćinstva). U istom periodu je primljeno i 2060 upita emailom. Pritom se najveći broj upita
građana odnosio na pitanja o digitalnoj televiziji uopšteno, lokaciji najbližeg predajnika prema
62
kojem treba da se usmeri antena, kanalima na kojima se emituje digitalni televizijski signal i
slično.
U okviru akcije «DTV za sve» je organizovana i turneja Digital Switchover Road Show po
hrvatskim gradovima, u okviru koje je tim stručnjaka zainteresovanim građanima područja na
kojima je bila otežana nabavka potrebne opreme pružala podršku u vidu informisanja, nabavke i
ugradnje digitalnih prijemnika. Akcija se odvijala na centralnim gradskim/opštinskim trgovima ili
na frekventnim okupljalištima. Istoj turneji su se na poziv SDUeH priključili zainteresovani
distributeri koji su nudili digitalne prijemnike na prodaju na lokacijama proširene akcije «DTV za
sve».
Izazovi procesa digitalizacije u Hrvatskoj bili su brojni. Kupon je najčešće bilo moguće iskoristiti
samo u objektima Hrvatske pošte i Konzuma gde su se nudila dva osnovna tipa uređaja (Nytro
Box i Haier HDT-1110). Građani su sa teškoćom pokušavali da iskoriste kupone u različitim
prodavnicama tehničke robe što je u medijima promovisano kao mogućnost, nailazeći na
odbijanje jer trgovci nisu na vreme dobili obaveštenja o načinu refundacije novca od strane Vlade.
Takođe, dešavalo se da uz uređaj nisu dobijena uputstva za upotrebu, niti garancija. Desilo se da
nestane bolji od dva bazična modela koji su bili na raspolaganju u Pošti i Konzumu, kao i da lošiji
model poskupi za oko 2,5 evra u objektima Konzuma, verovatno zbog velike potražnje. Dodatno,
u specifikaciji slabijeg bazičnog modela navedeno je da uređaj ima USB port, ali ga zapravo nije
imao. Pozivanjem Vladinog pozivnog centra za podršku u procesu digitalizacije često se nailazilo
na signal zauzeća i poruku „Vezu nije moguće uspostaviti“. Sve navedeno izazivalo je
nezadovoljstvo građana.
U Hrvatskoj je iskorišćeno ukupno 398.317 vaučera, što je skoro 47% od ukupnog broja
domaćinstava koji su tokom digitalne tranzicije prešli na digitalno emitovanje zemaljske
televizije. Iskorišćenje ovih vaučera je iznosilo 34 miliona kuna, tj. nepunih 4,5 miliona eura.
Za sprovođenje medijske kampanje: izrada TV reklama, DTV vodiča (sedam kratkih TV emisija
sa odgovorima na često postavljana pitanja o prelasku na digitalnu televiziju), izrada brošura,
organizacija akcije «DTV za sve», i turneje Digital Switchover Road Show po hrvatskim
gradovima je utrošeno nepunih 2 miliona kuna, odnosno 265 hiljada eura.
Vlada Hrvatske nije organizovala tender za nabavku STB-ova, niti je na bilo koji način regulisala
dešavanja na tržištu. Pošta Hrvatske je prodala oko 300.000 STB-ova putem iskorišćenja vaučera
(oko 75% od ukupnog broja iskorišćenih vaučera), verovatno zahvaljujući tome što je njena
ponuda bila u istoj koverti sa vaučerom i pružanju besplatne dostave.
Dakle, većina onih koji su iskoristili vaučer su to uradili na najlakši i najjeftiniji način koji im je
bio dostupan: popunili su porudžbinu koju su dobili od institucije kojoj veruju (Pošta Hrvatske),
besplatno je poslali nazad i dobili uređaj na kućnu adresu bez plaćanja dostave. Ponuđena dva
modela imala su minimalan skup funkcionalnosti i nisu nudila ni jedan vid napredne mogućnosti.
Opremanje i rad pozivnog centra u toku tri godine sa ukupno oko 170 hiljada poziva je iznosio
oko 500 hiljada eura.
63
Aneks 2. Uslovi za ostvarivanje izabranih prava u oblasti socijalne
zaštite
Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć
Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć definisani su u Zakonu o socijalnoj
zaštiti65 i Uredbi o primanjima i prihodima koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu
socijalnu pomoć66.
Iznоs nоvčаnе sоciјаlnе pоmоći priznаје sе u visini rаzlikе izmеđu iznоsа nоvčаnе sоciјаlnе
pоmоći utvrđеnоg u sklаdu sа Zаkоnоm i iznоsа prоsеčnоg mеsеčnоg prihоdа pојеdincа, оdnоsnо
pоrоdicе оstvаrеnоg tоkоm tri mеsеcа kојi prеthоdе mеsеcu u kоmе је pоdnеt zаhtеv zа nоvčаnu
sоciјаlnu pоmоć.
Zа оstvаrivаnjе prаvа nа nоvčаnu sоciјаlnu pоmоć uzimајu sе u оbzir nоvčаnа primаnjа i prihоdi
pојеdincа i pоrоdicе.
Vrstu primаnjа i prihоdа kојi činе prоsеčаn mеsеčni prihоd pојеdincа, оdnоsnо pоrоdicе, nаčin
utvrđivаnjа visinе primаnjа i prihоdа pојеdincа, оdnоsnо pоrоdicе i primаnjа i prihоdе kојi sе nе
uzimајu u оbzir prilikоm оstvаrivаnjа prаvа nа nоvčаnu sоciјаlnu pоmоć Vlаdа je propisala u
gore navednoj Uredbi.
Važno je napomenuti da se prilikom оstvаrivаnjа prаvа nа nоvčаnu sоciјаlnu pоmоć nе uzimајu
sе u оbzir primаnjа i prihоdi ostvareni iz šire shvaćenog pojma socijalne zaštite. Tako primanja
poput dеčiјeg dоdаtka, rоditеlјskog dоdаtka, dоdаtka zа pоmоć i nеgu drugоg licа, uvеćаnog
dоdаtka zа pоmоć i nеgu drugоg licа, naknade za telesno oštećenje, primаnjа pо оsnоvu
učеničkоg i studеntskоg stаndаrdа i slična primanja ne ulaze u obračun prilikom izračunavanja
prosečnog mesečnog prihoda ili primanja porodice_pojedinca.
Оsnоvicа zа utvrđivаnjе visinе nоvčаnе sоciјаlnе pоmоći prema Zakonu o socijalnoj zaštiti iznоsi
6.050 dinаra. Оsnоvicа zа utvrđivаnjе visinе nоvčаnе sоciјаlnе pоmоći pоčеv оd utvrđivаnjа
prаvа (аpril 2011. gоdinе) iznоsi 6.552 dinаrа. Nakon toga osnovica zа utvrđivаnjе nоvčаnе
sоciјаlnе pоmоći usklаđivala sе sа indеksоmpоtrоšаčkih cеnа na svakih šеst mеsеci, nа оsnоvu
stаtističkih pоdаtаkа, dvа putаgоdišnjе, 1. аprilа i 1. оktоbrа. Poslednji iznos osnovice (uskladjen
novembra 2012 godine) iznosi 7.275 dinara. Ovo praktično znači da će pojedinac bez drugih
primanja ostvariti mesečno pravo na ovaj iznos, dok će pojedinac koji prima iznos manji od 7.275
dinara od države dobiti razliku do 7.275 dinara.
Za višečlana domaćinstva iznоs nоvčаnе sоciјаlnе pоmоći оdrеđuје sе prеmа slеdеćој skаli:
1) zа pојеdincа, оdnоsnо nоsiоcа prаvа upоrоdici - u visini оsnоvicе 1;
2) zа svаku nаrеdnu оdrаslu оsоbu upоrоdici - оd visinе оsnоvicе 0,5;
3) zа dеtе dо 18 gоdinа - оd visinе оsnоvicе 0,3.
Pоrоdicа kоја imа višе оd šеst člаnоvа imа prаvо nа nоvčаnu sоciјаlnu pоmоć zа šеst člаnоvа.
Uslovi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
Uslovi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak definisani su u Zakonu o finansijskoj podršci
porodici sa decom 67 i pravilniku donetim na osnovu člаnа 26. stаv 1. Zаkоnа о finаnsiјskој
65
http://www.minrzs.gov.rs/doc/porodica/Zakon%20o%20socijalnoj%20zastiti.pdf
66
http://www.minrzs.gov.rs/doc/porodica/Uredba%20o%20primanjima%20i%20prihodima%20koji%20su%20od%20utic
aja%20na%20ostvarivanje%20prava%20na%20NSP.pdf
67
Sl.gl.6/2002, http://www.minrzs.gov.rs/doc/porodica/Zakon%20o%20finansijskoj%20podrsci%202002.pdf
64
pоdršci pоrоdici sа dеcоm – Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostavrivanja prava na
finansijsku podršku porodici sa decom 68 . Prihоdi оd uticаја nа оstvаrivаnjе prаvа prеdviđеnih
оvim zаkоnоm definisani su u članu 4, dodatna likvidna sredstva koja porodica poseduje i koja
mogu uticati na ostvarivanje prava definisana su u članu 5.
Detaljnije, prаvо nа dеčiјi dоdаtаk оstvаruје sе: аkо ukupаn mеsеčni prihоd, umаnjеn zа pоrеzе i
dоprinоsе, pо člаnu pоrоdicе оstvаrеn u tri mеsеcа kојi prеthоdе mеsеcu u kоmе је pоdnеt zаhtеv
iznоsi dо 2.750 dinаrа (iznos je važio juna 2002. godine, tj. u trenutku usvajanja Zakona, nakon
čega je iznos redovno indeksiran sa troškovima života, tj. indeksom potrošačih cena). Nа оsnоvu
Rеšеnjа Мinistаrstvа rаdа i sоciјаlnе pоlitikе br. 401-00-230/2011-12-VII оd 12.8.2011. gоdinе
cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. avgusta 2011.godine iznosio je 6.912 dinara
za redovan iznos dečijeg dodatka i 8.284 za uvećan iznos dečijeg dodtaka. Prema podacima
dostupnim na sajtu Ministarstva rada, zaposlјavanja i socijalne politike u trenutku izrade analize
cenzus za ostvarivanje prava za redovni iznos dečijeg dodatka iznosio je 7.761 dinar, a uvećanog
9.314 dinar. Porodice u kojima deca ostvare ovo pravo primaju rеdоvаn iznоs dеčiјеg dоdаtkа od
2.449 dinаrа, ili uvеćаn dečiji dodatak od 3.184 dinаrа.
Uslovi za ostvarivanje prava na dоdаtаk zа pоmоć i nеgu drugоg licа
Prаvо nа dоdаtаk zа pоmоć i nеgu drugоg licа definisano je u Zakonu o socijalnoj zaštitu. Pravo
na ovu vrstu dodatka imа licе kоmе је zbоg tеlеsnоg ili sеnzоrnоg оštеćеnjа, intеlеktuаlnih
pоtеškоćа ili prоmеnа u zdrаvstvеnоm stаnju nеоphоdnа pоmоć i nеgа drugоg licа dа bi
zаdоvоlјilо svоје оsnоvnе živоtnе pоtrеbе.
Pоtrеbа zа pоmоći i nеgоm drugоg licа pоstојi kоd licа kоmе је uslеd tеlеsnоg оštеćеnjа,
оštеćеnjа čulа vidа kоје uzrоkuје gubitаk оsеćаја svеtlоsti sа tаčnоm prојеkciјоm ili sе vid pоstižе
sа kоrеkciјоm 0.05, intеlеktuаlnih pоtеškоćа ili prоmеnа u zdrаvstvеnоm stаnju nеоphоdnа
pоmоć i nеgа drugоg licа rаdi zаdоvоlјеnjа оsnоvnih živоtnih pоtrеbа i kоје nе mоžе dа ustаnе iz
krеvеtа, dа sе krеćе unutаr stаnа bеz upоtrеbе pоmаgаlа, dа sе hrаni, svlаči, оblаči ili dа оdržаvа
оsnоvnu ličnu higiјеnu bеz pоmоći drugоg licа.
Visinа dоdаtkа zа pоmоć i nеgu drugоg licа utvrđuје sе u nоminаlnоm mеsеčnоm iznоsu od 7.600
dinаrа. Iznоs dоdаtkа zа pоmоć i nеgu drugоg licа usklаđuје sе sа indеksоm pоtrоšаčkih cеnа,
dvа putа gоdišnjе, 1. аprilа i 1. оktоbrа.
Nоminаlni iznоs dоdаtkа zа pоmоć i nеgu drugоg licа, prema podacima dostupnim na sajtu
Ministarstva rada, zaposlјavanja i socijalne politike u trenutku izrade analize iznosio je 9.157
dinara.
U zavisnosti od težine telesnog oštećenja ili poremećaja, osoba može ostvariti pravo na nа uvеćаni
dоdаtаk zа pоmоć i nеgu drugоg licа. Preciznije ovo pravo se može ostvariti ukoliko je utvrđeno
da pojedinac nа оsnоvu prоpisа о pеnziјskоm i invаlidskоm оsigurаnju, imа tеlеsnо оštеćеnjе оd
100% pо јеdnоm оsnоvu ili dа imа оrgаnski trајni pоrеmеćај nеurоlоškоg i psihičkоg tipа i licе
koje imа višе оštеćеnjа, s tim dа nivо оštеćеnjа iznоsi pо 70% i višе prоcеnаtа pо nајmаnjе dvа
оsnоvа. Iznos uvеćаnog dоdаtka zа pоmоć i nеgu drugоg licа prema podacima dostupnim na sajtu
Ministarstva rada, zaposlјavanja i socijalne politike u trenutku izrade analize iznosio je 24.699
dinara.
68
Sl. gl. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11-US
65
Aneks 3. Važni demografski kontigenti za sprovođenje šeme pomoći69
Važni demografski kontigenti za sprovođenje šeme pomoći
Ukupan broj domaćinstava
2.497.187
Domaćinstva koja zavise od zemaljske televizije70
1.173.677
Domaćinstava koja redovno plaćaju TV pretplatu71
850.000 – 1.000.000
Lica starija od 75 godina
556.730
Lica starija od 70 godina
913.872
Lica starija od 65 godina
1.253.316
Gradsko stanovništvo72
4.271.872
Ostalo stanovništvo73
2.914.990
Izvor: Autori na osnovu popis stanovništva u Republici Srbiji iz 2011. Godine
Rokovi za publikacije na osnovu popisa stanovništva, koji mogu da se iskoriste za sticanje
detaljnijeg uvida u broj domaćinstava koji zadovoljavaju propisane kriterijume da bi mogli da
prime pomoć prilikom digitalne tranzicije su sledeći:
 Ekonomske karakteristike krajem aprila 2013. (kategorije su: ekonomski aktivni zaposleni i nezaposleni, nezaposleni koji traze prvi posao, ekonomski neaktivni, studenti,
đaci, učenici, domaćice, penzioneri, izvori prihoda domaćinstva: zarada, socijalna
primanja, stipendija, ušteđevina, naknada za nezaposleno lice, izdržavano lice, ostalo
(nasledstvo)),


Osobe sa invaliditetom 15. maja
Domaćinstva u drugoj polovini septembra
Podaci koji se objavljuju su na nivou statistike, i ne mogu se dobiti drugačije zbog zaštite
privatnosti podataka.
Izvesno je da je ljudima koji su stari, žive u ruralnim predelima, u mestima u kojima nema mladih
u najvećoj meri potrebna pomoć kako bi imali «prozor u svet». Praksa pokazuje da se upravo ti
kojima je pomoć najpotrebnija, koji su društveno izolovani, nerado odazivaju i traže pomoć, pa će
biti potrebno učiniti posebne napore da se do njih dođe i pruži im se pomoć.
U nastavku slede mape iz poslednjeg popisa koje govore o rasporedu stanovništva po starosti, kao
i po broju stanovnika naseljenih mesta.
69
Izvor: Popis stanovništva u Republici Srbiji iz 2011. godine
47% domaćinstava, prema publikaciji RATEL-a «Pregled trižišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2011.
godini»,
71
Podatke o plaćanju pretplate dostavio RTS
72
59% populacije
73
41% populacije
70
66
67
Aneks 4. Institucije i pojedinci sa kojima su obavljeni razgovori ili od
kojih su prikupljeni podaci relevantni za izradu izveštaja
Ime i prezime
Organizacija/Instituci
ja
Pozicija/oblast ekspertize
1. Tatjana Ćitić
2. Dejan Jovanovic
RTS
RTS
3. Žarko Palija
RTS
4. Radiša Petrović
ETV
Odgovorni urednik RTS DIGITAL i RTS SAT
Izvrsni direktor TV operativa
Direktro, poslovni inzenjering i IT, zaduzen i
za pratplatu
Savetnik za digitalizaciju
5. Milan Janković
RATEL
Generalni direktor
6. Rajka Galin Ćertić
7. Jelena Kolo
8. France Presetnik
pravnik
Nacelnik Sluzbe za odnose sa javnoscu
Predsednik Udruženja
10. Dragan Kovačević
RRA
RRA
PUKOS
Ministarstvo rada,
zapošljavanja i
socijalne politike
Iritel
11. Rade Đorđević
Saga
9. Đuro Klipa
12.
13.
14.
15.
16.
Bojan Antović
Vasa Šegrt
Milan Perać
Željko Rosić
Nenad Dmitrović
17. Wilf White
18. Krešo Antonović
19. Slavica Milojević
Saga
Saga
Saga
Trizma
ComTrade
Switchover Help
Scheme
Ministarstvo
pomorstva, prometa i
infrastrukture,
Republike Hrvatske
Republički zavod za
socijalnu zaštitu
Nаčеlnik Оdеlјеnja zа infоrmаtiku
Generalni direktor
Menadžer poslovnog razvoja u
telekomunikacijama
Menadžer prodaje
Kontakt centar ekspert
Menadžer prodaje za javni sektor
Direktor prodaje i razvoja
Regional Brand Manager, Cisco
Director of Policy
Načelnik Sektora elektroničkih
komunikacija i pošte, Uprava zračnog
prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Rukovodilac odeljenja za informisanje,
promociju i podršku
20. Vera Kovačević
Centar za liberalnodemokratske studije
Konsultant za projekte smanjenja siromaštva
21. Gordana Matković
Centar za liberalnodemokratske studije
Direktor studija socijalne politike
23. Nadezda Satarić
Savez distrofičara
Srbije/Nacionalna
organizacija osoba sa
invaliditetom Srbije
Amity
24. Goran Nastić
Telekom Srbija
25. Ivica Milojević
Telekom Srbija
22. Ivanka Jovanović
Stručna saradnica/Izvršna direktorka
Predsednica organizacije
Direktor Sektora za podršku biznis prodaji,
Direkcija za komercijalne poslove
Direktor sektora za podrsku rezidencijalnoj
prodaji, Direkcija za prodaju i brigu o
korisnicima
68
Šef službe za Kontrolu kvaliteta, Direkcija za
prodaju i brigu o korisnicima
Koordinator za eksploataciju i održavanje
platforme za primarnu distibuciju
multimedijalnih sadržaja, Direkcija za tehniku
Šef službe za eksploataciju i održavanje
pristupne TK mreže, Direkcija za tehniku
26. Aca Milicević
Telekom Srbija
27. Boban Kasalović
Telekom Srbija
28. Predrag Žikić
Telekom Srbija
29. Dragica Pilipović Chaffey
SBB
Izvršna direktorka
30. Snezana Lakcevic
Republički zavod za
statistiku Srbije
Načelnica Odeljenja za popis stanovništva
31. Gordan Paunovic
Fond B92
32. Saša Mirković
B92 i ANEM
33. Tamara Blagojević
Kancelarija za
mlade, grad Beograd
Šef kancelarije
JP PTT Srbija
Izvršni direktor
JP PTT Srbija
Direktor Direkcije za pismonosne usluge
Direktor Direkcije za IT i elektronske
komunikacije
Direktor Radne jedinice za elektronske
komunikacije - CePP
Predstavnik Radne Jedinice "Hibridna pošta"
34. Dr Vladeta Lj.
35. Petrović
36. Katarina Tomašević
37. Mihajlo Jovanovic
JP PTT Srbija
38. Miroslav Veličković
JP PTT Srbija
39. Igor Aranđelović
JP PTT Srbija
DILS projekat pri
MinRZS
40. Dušan Stojanović
Direktor za korporativnu društvenu
odgovornost
Direktor spoljnih komunikacija fonda B92,
predsednik ANEM-a
Vođa projekta
69
LITERATURA
A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami
támogatási
program
általános
leírása,
NMHH,
2012:
http://nmhh.hu/dokumentum/153674/digitalis_atallas_tamogatasi_program_altalanos_leirasa.pdf
Cullen International, „Help schemes for digital switchover“, 2011.
Digital Television Action Group, „DigiTAG Digital ASO Handbook/ Analogue switch-off
Learning from experiences in Europe“, 2008.
Gordana Matković, Boško Mijatović, „Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima”,
Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, Beograd 2009.
IP/05/1394, objava za štampu Evropske komisije u vezi sa državnom pomoći, 9. novembar 2005.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i UNHCR, „Procena potreba interno raseljenih lica u
Srbiji“ mart 2011.
Marina Petrović, „Socijalna pomoć i aktivacija u Srbiji: U potrazi za inkluzivnim rešenjima“,
CLDS, Beograd 2011.
OSCE, „Guide to Digital Switchover“, 2010.
RATEL, „Pregled trižišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2011. godini, 2012.
Republički zavod za statistiku Srbije, „Studija o životnom standardu, Srbija 2002-2007“, Beograd
2008.
SEE Digi.TV, „Guidelines for the Funding Framework for the Digital Switchover projekta SouthEast European Digital Television“, 2011.
SEE Digi.TV, „Telefonsko istraživanje javnog mnijenja sprovedeno u novembru 2012. u sklopu
projekta SEE Digi.TV u okviru programa Transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu vezano
za proces digitalizacije u BiH“: www.rak.ba/bih/index.php?uid=1356091478 > Rezultati
istraživanja javnog mnijenja u vezi sa procesom digitalizacije u BiH
Službeni glasnik RS, br. 52/2009 i 18/2012.
Switchover Help Scheme/BBC „101 stories The Switchover Help Scheme“ , 2012.
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/partnerships/helpscheme/SHS_
101_stories.pdf
TÁJÉKOZTATÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY KITÖLTÉSÉHEZ A DIGITÁLIS
ÁTÁLLÁS
TESZTPROGRAMBAN,
NMHH:
http://nmhh.hu/dokumentum/109335/tajekoztato_pdf_v1.pdf
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Republički zavod za statistiku,„Praćenje
socijalne uključenosti u Srbiji“, oktobar 2011.
http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/03/Pracenje-stanja-socijalne-iskljucenostiAvg-2012-SRP.pdf
70
UNDP, „Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije“, Beograd 2010.
UNHCR,
„Regionalni
program
http://www.unhcr.rs/media/SR_final3.pdf
stambenog
zbrinjavanja”,
Beograd
2013.
Vlada Republike Hrvatske, „Izvješće o provedbi Strategije prelaska s analognog na digitalno
emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj
od 31. srpnja 2009. do 31. srpnja 2010.
godine“, 2010.
Vlada Republike Srbije, „Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju
siromaštva u Republici Srbiji“, 2011.
Vlada Republike Srbije, „Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i
televizijskog programa u Republici Srbiji“ („Sl. glasnik RS“, br. 52/2009 i 18/2012)
Wilf White, „A Digital Switchover Help Scheme for Serbia, A preliminary report by Wilf White,
Director of Policy & Communications“, BBC Digital Switchover Help Scheme UK
www.broadbandtvnews.com
www.broadbandtvnews.com
www.civilrights.org/dtv/coupon-program.html
www.civilrights.org/dtv/coupon-program.html
www.digitag.org
www.dvb.org
www.dvb.org
www.helpscheme.co.uk
www.helpscheme.co.uk
www.see-digi.tv
www.see-digi.tv
www.telecompaper.com
www.telecompaper.com
71
Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu
digitalizacije zemaljske televizije u Republici Srbiji
i primeri prakse iz drugih zemalja
Тim zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа
Vlada Republike Srbije
Palata Srbije
Bulevar Mihajla Beograd, Srbija
tel: +381 11 311 4605
E-mail: [email protected]
www.inkluzija.gov.rs
Nаpоmеnа: Оvа studiја izrаđеnа је zа pоtrеbе Тimа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе
sirоmаštvа Vlаdе Rеpublikе Srbiје, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i
telekomunikacija. Studiја nе prеdstаvlја zvаničаn stаv Vlаdе Rеpublikе Srbiје.
Izrаdа аnаlizе оmоgućеnа је srеdstvimа Švајcаrskе аgеnciје zа rаzvој i sаrаdnju u оkviru prојеktа
„Pоdrška unаprеđеnju prоcеsa sоciјаlnоg uklјučivаnjа u Rеpublici Srbiјi“.
72
Download

Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu digitalizacije