Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
RREGULLORE (QRK) NR. 43/2013 PËR CAKTIMIN E NIVELEVE MAKSIMALE PËR
KONTAMINUES TË CAKTUAR NË PRODUKTE USHQIMORE PËR NJERËZ DHE SUBSTANCA TË
PADËSHIRUESHME NË USHQIM PËR KAFSHË1
RRGULATION (GRK) No. 43/2013 LAYING DOWN MAXIMUM LEVELS OF CERTAIN
CONTAMINANTS IN FOODSTUFFS AND UNDESIRABLE SUBSTANCES IN ANIMAL
FEEDINGSTUFFS2
UREDBA (VRK) Br. 43/2013 O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNIH NIVOA ODREĐENIH
KONTAMINANATA U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA ZA LJUDE I NEPOŽELJNIM
SUPSTANCAMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE3
1
Rregullore QRK- Nr. 43/2013 për caktimin e niveleve maksimale për kontaminus të caktuar në produktet ushqimore për njerëz dhe substanca të
padëshirueshme në ushqim për kafshë, është miratuar në mbledhjen e 162 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me vendim nr.16/162, datë 27.12.2013
2
Regulation GRK – No. 43/2013 laying down maximum levels of certain contaminants in foodstuffs and undesirable substances in animal feedingstuffs,was
approved on 162 meeting of the Government of the Republic of Kosovo, with the decision no.43/2013, datum 27.12.2013
3
Uredba VRK – Br. 43/2013 o utvrđivanju maksimalnihnivoa određenih kontaminanta u prehrambenim proizvodima za jude i nepoželjnim supstancama u hrani
za životinje, usvojen je na 162 sednice Vlade Republike Kosova, odluku br.43/2013,datum 27.12.2013
Qeveria e Republikës së Kosovës,
Government of Republic of Kosovo,
Vlada Republike Kosovo,
Në mbështetje të nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Duke marrë parasysh nenin 4 të
Rregullores Nr.02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive (22.03.2011),
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës
Nr.01/18 prill 2011) dhe nenin 49 Ligji
Nr.03/L-016 për Ushqimin (Gazeta Zyrtare
e Republikës së Kosovës Nr.49/ 25 mars
2009),
Pursuant to article 93 (4) of the Constitution
of the Republic of Kosovo,
Having in regard article 4 of the Regulation
No. 02/2011 On the fields of the
administrative responsibilities of the Office
of Prime Minister and Ministries
(22.03.2011),(Official Gazette of the
Republic of Kosovo No. 01/18 ,April 2011)
and Article 49 of the Law No.03/L-016 On
Food (Official Gazette of the Republic of
Kosovo No. 49/ 25March 2009),
Na osnovu člana 93. (4) Ustava Republike
Kosovo,
Uzimajući u obzir član 4. Uredbe
br.02/2011
o
oblastima
upravnih
odgovornosti
kabineta
premijera
i
ministarstava
(22.03.2011)
(Službeni
glasnik Republike Kosovo br.01/18 april
2011) i član 49. Zakona o hrani br. 03/L016 (Službeni glasnik Republike Kosovo
broj 49/25 mart 2009),
Miraton:
Approves:
RREGULLORE (QKR) – Nr. 43/2013
PËR CAKTIMIN E NIVELEVE
MAKSIMALE PËR KONTAMINUES
TË CAKTUAR NË PRODUKTE
USHQIMORE PËR NJERËZ DHE
SUBSTANCA TË PADËSHIRUESHME
NË USHQIM PËR KAFSHË
RRGULATION (GRK) - No. 43/2013
LAYING DOWN MAXIMUM LEVELS
OF CERTAIN CONTAMINANTS IN
FOODSTUFFS AND UNDESIRABLE
SUBSTANCES
IN
ANIMAL
FEEDINGSTUFFS
UREDBA (VRK) - Br. 43/2013 O
UTVRĐIVANJU
MAKSIMALNIH
NIVOA
ODREĐENIH
KONTAMINANATA
U
PREHRAMBENIM PROIZVODIMA
ZA
LJUDE
I
NEPOŽELJNIM
SUPSTANCAMA U HRANI ZA
ŽIVOTINJE
KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
GLAVA I
OPŠTE ODREDBE
Usvaja:
Član 1
Article 1
Scope
Cilj
Qëllimi
The
scope
of
this
regulation
is
laring
down
Cilj ovog uredba je da utvrdi maksimalne
Qëllimi i kësaj rregulloreje është caktimi i
određenih kontaminanata u
niveleve maksimale për kontaminues të the maximum level of the certain nivoe
Neni 1
1/100
caktuar në produktet ushqimore për contaminants in foodstuffs and undesirable prehrambenim proizvodima za ljudsku
konsum për njerëz dhe substanca të substances in animal feed for protection of ishranu i zabranjenih supstanci u hrani za
padëshirueshme në ushqim për kafshë, për animal health
životinje, radi zaštite javnog zdravlja .
mbrojtjen e shëndetit publik.
Neni 2
Fushëveprimi
Article 2
Field of activity
Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen
nga
prodhuesit,
përpunuesit
dhe
importuesit e ushqimit, lëndës së parë për
ushqim për njerëz dhe kafshë,
dhe
ushqimit për kafshë.
Provisions of this regulation shall be
implemented by producers, processors and
importers of food ,raw material for food and
feed and animal feed.
Odredbe
ovg
uredba
primjenjuju
proizvođači, prerađivači i uvoznici hrane,
prehrambenih sirovina i hrane za ljude i
životinje, i hranu za životinje .
Neni 3
Përkufizimet
Article 3
Definitions
Član 3
Definicije
Član 2
Delokrug
1.Izrazi korišćeni u ovom uredba imaju
1.Shprehjet e përdorura në këte rregullore 1.Terms used in this regulation shall mean:
sledeće značenje :
kanë këtë kuptim:
1.1.“Contaminant”-shall
mean
1.1."Kontaminant
"
–
znači
1.1.“Kontaminues”nënkupton
chemical,
biological,
radiological,
and
hemijsku, biološku, radiološku i
materien
kimike,
biologjike,
physical
matter
harmful
to
human
materiju fizički štetnu za zdravlje
radiologjike dhe fizike e dëmshme për
health
whiuch
is
not
intended
to
be
used
ljudi, koja nije planirana za upotrebu
shëndetin e njerëzve, e cila nuk është e
as
food
additive
,whereas
the
presence
kao dodatak ishrani, i čije je prisustvo
dedikuar për shtesat në ushqim, ndërsa
of
which
in
food
is
as
aresult
of
the
u hrani posledica postupaka tokom
prezenca e të cilave në ushqim është si
process
of
production,
processing,
proizvodnje, prerade , pripreme,
pasojë e procedurave gjatë prodhimit,
preparation
,treatment,
packaging,
rukovanja, pakovanja , prevoza ili
përpunimit,
pergatitjes,
trajtimit,
transport
and
storage
of
such
food
or
as
skladištenja takve hrane nastalo kao
paketimit, transportit, deponimit të atij
result
of
enivroinment
pollution.
posledica zagađenja okoline .
ushqimi ose si pasojë e ndotjes së
ambientit.
1.2.”Maximum level“-shall mean the
1.2."Maksimalan nivo" – znači
1.2.“Niveli Maksimal”- nënkupton
maximum
level
of
the
content
of
najviši nivo sadržaja kontaminananta i
nivelin më të lartë të përmbajtjes së
contaminants
and
undesirable
nepoželjnih supstanci koje se nalaze u
kontaminuesve dhe substancave të
substances
in
foodstuffs
,animal
feed,
hrani za ljude, u hrani za stoku,
padëshiruara
të cilët gjinden në
2/100
ushqim për njerëz, në ushqim për
kafshë, lëndën e parë të ushqimit për
njerëz dhe kafshë.
1.3.“Substancë e padëshirueshme “ nënkupton secilën substancë apo
produkt me përjashtim të agjenteve
patogjen, i cili është i pranishem në
/dhe/apo produkt i cili është i dedikuar
për ushqim të kafshëve dhe i cili
paraqet rrezik potencial për shëndetin e
kafshës apo njeriut apo ambientit, apo
munde të ketë ndikim të dëmshem në
prodhimin blegtoral.
raw material for food and feed .
sirovinama za ishranu ljudi i životinja.
1.3.“Unbdesirable substances” –shall
mean any substance or product except
pathogenic agents which is present
in/and/or product intended nfor animal
feed and which prtesents potentional
risk to human health ,animal health or
environment or it may have harmful
effect in livestock production.
1.3."Nepoželjna supstanca" - je
svaka supstanca ili proizvod, osim
patogenih agenasa, koja je prisutna u /
i / ili proizvod koji je namenjen za
stočnu hranu , a koji predstavlja
potencijalan rizik za zdravlje ljudi ili
životinja ili životnu sredinu, ili može
imati štetan uticaj na stočarsku
proizvodnju .
1.4.“Materiali i ushqimit për kafshë
“ – nënkupton produktet e ndryshme
me origjinë bimore apo shtazore në
gjendjen e tyre natyrale, të freskëta apo
të konservuara dhe produktet e fituara
nga përpunimi industrial i tyre si
substanca organike dhe inorganike me
ose pa aditiv të cilat dedikohen për
përdorim të drejtepërdrejt oral si dhe
për
përgatitjen e përbersve të
produkteve ushqimore për kafshë apo
si substrate për paraperizerje.
1.4.“Feed Materials “-shall mean
various products of vegetable or animal
origin in their natural state ,fresh or
preserved and products derived from the
indiustrioal processing thereof and
organic and inorganic substances
,whether or not containing additives
,which are intended for use in oral
animal feeding either directly as such or
after the processing ,in the preparation
of compound feeding stuffs or as
substrates for premixtures.
1.4."Materijal hrane za životinje" znači različite proizvode biljnog ili
životinjskog porekla u izvornom
obliku , sveže ili konzervisane i
proizvode dobijene obradom njihovih
industrijskih organskih i neorganskih
supstanci , sa ili bez aditiva , koji su
namenjeni za direktno korišćenje per
os (oralno), kao i
za pripremu
proizvoda za ishranu životinja ili kao
substrat za premikse.
1.5.“Përbërësit
e
produkteve
ushqimore për kafshë”– nënkuptojnë
përzierjet e materialeve të ushqimeve
për kafshë të cilat përmbajnë sasi të
larta të subctacave të caktuara të cilat
për arsye të përberjes se tyre janë të
1.5.“Compound feedingstuffs” –shall
mean mixtures of feedingstuffs which
have a high content of certain
substances and which by reason of their
composition ,are sufficient for a daily
ration only if used in combination with
1.5."Sastojci
prehrambenih
proizvoda za životinje" - znači
mešavine materija za ishranu životinja
koje sadrže velike količine određenih
materija koje su, zbog svog sastava,
dovoljne za dnevni obrok , samo kada
3/100
mjaftueshme për racione ditore, vetëm
atëherë kur përdoren të kombinuara me
materiale tjera ushqyese.
1.6.“Artikuj ushqimor plotësues për
kafshë”- nënkupton përzierjet e
produkteve ushqimore të kafshëve të
cilat kanë përmbajtje të lartë të
substancave të caktuara dhe të cilat për
arsye të përbërjes së tyre janë të
mjaftueshme për një racion ditor
vëtem nëse janë përdorur
në
kombinim më artikuj të tjerë ushqimor
për kafshë.
other feedingstuffs.
1.6.“Complementary feedingstuffs”shall mean mixtures of feedingstuffs
which have a high content of certain
substances and which by reason of their
composition ,are sufficient for a daily
ration only if used in combination with
other feedingstuffs.
1.7.”Ushqim i kompletuar për
kafshë– nënkupton përzierjet e
produkteve ushqimore për kafshë të
cilat për arsye të përbërjes së tyre janë
të mjaftueshëm si racion ditor.
1.7.“Complete
feedingstuffs”-shall
mean mixtures of feedingstuffs which
by rason of their composition ,are
sufficient for a daily ration.
1.8.“Autoriteti
kompetent”
:
nënkupton Agjencinë e Ushqimit dhe
Veterinarisë.
1.8.“The competent authority”-shall
mean The Fopod and Veterinary
Agency.
KAPITULLI II
KONTAMINUESIT NË USHQIM PËR
NJERËZ
Neni 4
CHAPTER II
CONTAMINANTS IN FOODSTUFFS
Article 4
se koriste u kombinaciji sa drugim
prehrambenim materijama.
1.6."Dopunska hrana za životinje" znači
mešavinu
prehrambenih
proizvoda za životinje koji sadrže
visoke nivoe određenih supstanci i
koja je, zbog svog sastava dovoljna za
dnevni obrok samo ukoliko se koristi u
kombinaciji sa drugim prehrambenim
artiklima za životinje.
1.7.‘’Kompletna hrana za životinje’’
- je smeša prehrambenih proizvoda za
životinje koja je zbog svog sastava
dovoljna kao dnevni obrok .
1.8." Nadležan organ" – je agencija
za hranu i veterinarstvo .
GLAVA II
KONTAMINANTI U HRANI ZA
LJUDE
Član 4
Produktet ushqimore të listuara në Shtojcën The foodstuffs listed in the Annex I of this Prehrambeni proizvodi navedeni u dodatku
I të kësaj rregulloreje nuk lejohen të regulation shall not be placed on the market I. ove uredbe nisu dozvoljeni za plasman
4/100
vendosen në treg kur përmbajnë
kontaminues në një nivel i cili ka tejkaluar
nivelin maksimal të përcaktuar
në
shtojcën I të kësaj rregulloreje.
where they contain a contaminant listed in na tržište kada sadrže kontaminante na
the Annex I at a level exceeding the nivou koji prelazi maksimalan nivo
maximum level set out in the Annex I of utvrđen u dodatku I. Ovog pravilnika .
this regulation
Neni 5
Article 5
Član 5
Nivelet maksimale të specifikuara në
shtojcen I të kësaj rregulloreje do të
zbatohen për pjesët e ngrënshme të
produkteve
ushqimore,
nëse
nuk
specifikohet ndryshe në shtojcë.
The maximum levels speicified in Annex I
of this regulation shall apply to the eddible
part of the foodstuffs concerned ,unless
otherwise specified in the Annex .
Maksimalni nivoi navedeni u dodatku I.
ove
Uredbe važe
za jestivi deo
prehrambenih proizvoda, osim ako u
dodatku nije drugačije navedeno.
Neni 6
Produkti ushqimor i tharë , holluar,
përpunuar dhe i përbërë
Article 6
Dried, diluted, processed and compound
foodstuffs
1.Kur zbatohen nivelet maksimale të
vendosura në shtojcën I të kësaj
rregulloreje për produktet ushqimore që
janë të thara, të holluara, të përpunuara ose
të përbërë me më shumë se një përbërës, do
të merren në konsideratë si më poshtë :
1.When applying the maximum levels set
out in the Annex I to foodstuffs which are
dried,diluted,processed ,or composed of
more than one ingredient ,the following
shall be taken into account:
1 . Kada se primjenjuju maksimalni nivoi
iz dodatka
I. Ov0g pravilnika za
prehrambene proizvode
koji se suše,
razređuju, prerađuju ili se sastoje od više
od jedne komponente , u obzir će se uzeti
sledeće:
1.1 ndryshimet në përqëndrimin e
kontaminuesit të shkaktuar nga
procesi i tharrjes ose i hollimit;
1.2 . ndryshimet në përqëndrimin e
kontaminuesit të shkaktuar nga
përpunimi;
1.3 raportet përkatëse të përbërësve në
produkt ;
1.4 . kufiri analitik i përcaktimit të
sasisë.
1.1changes of the concentration of the
contaminant
caused by drying or
dillution process.
1.2.Changes of the concentration of the
contaminant caused by processing.
1.1 . Promene u
koncentraciji
kontaminanata uzrokovane procesom
sušenja ili razređivanja;
1.2 . Promene
u koncentraciji
kontaminananta uzrokovane preradom;
1.3 . srodan odnos sastojaka u
proizvodu;
1.4.analitička granica određivanja
količine.
1.3. The relative proportions of the
ingredients in the product.
1.4.Analytical limit of quantification.
5/100
Član 6
Suvi, razređeni, prerađeni i složeni
prehrambeni proizvodi
2.Faktorët specifik të përqëndrimit ose
hollimit për proceset e tharrjes, hollimit ,
përpunimit dhe/ose përzierjes për artikuj
ushqimor të tharrë, të holluar, të përpunuar
dhe/ose të përbërë, duhët të sigurohen dhe
të arsyetohen nga operatori i biznesit
ushqimor, kur kryhet një kontroll zyrtar .
2.The specific concentration or dilutionb
factors for the drying, dilution,processing
and/or mixing operations concerned or for
the
dried
,diluted,processed
and/or
compound foodstuffs concerned shall be
provided and justified by the food business
operator ,when the competent authority
carris out an official control.
2. Posebni faktori koncentracije ili
razblažavanja u procesu razređivanja,
razređivanje, prerada i / ili radnja mešanja
koji se tiču ili sušenja, razređivanja,
prerade i / ili složene hrane za stoku ,
obezbeđuju se i pravdaju od strane
operatera u poslovanju s hranom , kada
nadležan organ sprovede službenu kontroll.
3.Nëse operatori i biznesit ushqimor nuk
siguron dëshmi të mjaftueshme për faktorin
e koncentrimit apo hollimit apo nëse
autoriteti kompetent mendon se ai faktor
nuk është ai i duhuri, atëherë autoriteti
kompetent vet do të përcaktoj atë faktor
duke u bazuar në informatat e disponueshme
dhe me qëllim të mbrojtjes maksimale të
shëndetit.
3.If the food business operator does not
provide neccessary concentration or dilution
factor or if the competent authority deems
that factor inappropriate in view of the
justification given ,the authorit shall itself
define that factor, based on the available
information and with the objective of
maximum protection of human health.
3.Ukoliko operater u poslovanju s hranom
ne obezbedi dovoljno dokaza za faktor
koncentracije ili razređivanja, ili ako
nadležan organ smatra da faktor nije
odgovarajući, sam nadležan organ mora da
utvrdi taj faktor, na osnovu dostupnih
informacija i sa ciljem da maksimalno
zaštiti ljudsko zdravlje.
Neni 7
Ndalimet në përdorim, përzierje dhe
detoksifikim
Article 7
Prohibition on use, mixing and
detoxification
Član 7
Zabrana upotrebe, mešanja i
detoksikacije
1.Produktet ushqimore, që nuk përputhen
me nivelet maksimale të vendosura në
shtojcën I të kësaj rregulloreje nuk lejohen
të përdoren si përbërës ushqimor.
1.Foodstuffs not complying with the
maximum l;evels set out in the Annex I
ofthis regulation shall not be used a food
ingredients.
1.Prehrambeni proizvodi koja nisu
u
skladu sa najvišim nivoima utvrđenim u
dodatku I. ove uredbe ne smeju se koristiti
za upotrebu kao prehrambeni sastojak .
2.Produktet ushqimore, që përputhen me
nivelet maksimale të vendosura në
shtojcën I të kësaj rregulloreje nuk lejohen
të përzihen me produktet ushqimore, të
2.Foodstuffs complying with the maximum
levels aet out in the Annex I shall not be
mixed with foodstuffs which exeeds these
maximum levels.
2.Prehrambeni proizvodi, u skladu sa
najvećim dozvoljenim nivoima navedenim
u dodatku I. ove uredbe ne smeju se mešati
sa prehrambenim proizvodima
koji
6/100
premašuju ove maksimalne nivoe.
cilat tejkalojnë këto nivele maksimale.
3.Produktet ushqimore, të dedikuara për
ndarje ose trajtime tjera fizike për të
reduktuar nivelet e kontaminimit nuk
duhet të përzihen me artikuj ushqimor, që
janë për konsum të drejtëpërdrejt njerëzor
apo me produkte të përcaktuara të jenë për
përdorim si përbërës ushqimor.
3.Foodstuffs to be subjected top sorting or
other physical treatment to reduce
contamination levels shall not be mixed
with foodstuffs intyended for direct human
consumption or with foodstuffs intended for
use as a food ingredient.
3.Prehrambeni proizvodi
namenjeni
sortiranju ili drugim fizičkim tretmanima
za smanjenje nivoa kontaminacije ne
smeju se mešati sa prehrambenim
proizvodima koji su za direktnu ljudsku
potrošnju ili sa proizvodima za upotrebu
kao prehrambenih sastojaka.
4.Produktet ushqimore, që përmbajnë
kontaminues të listuar në pjesën 2 të
shtojcës I të kësaj rregulloreje nuk duhet
të detoksifikohen me anë të trajtimeve
kimike.
4.Foodstuffs containing contaminants listed
in the section 2 of annex I shall not be
delioberately detoxified by chemical
treatments.
4.Prehrambeni proizvodi koji sadrži
kontaminante navedene u delu 2. dodatka
I. ove uredbe ne smeju se detoksificirati
hemijskim tretmanima .
Neni 8
Dispozitat e veçanta për kikirikët , farat
tjera vajore, fruta arrore, fruta të thata,
oriz dhe misër
Article 8
Specific provisions for groundnuts, nuts,
dried fruit and maize
Član 8
Posebne odredbe za kikiriki, ostale
uljarice,orašasto voće, sušeno voće,
pirinač i kukuruz
1.Kikirikët, farat tjera vajore, fruta arrore,
fruta të thata, orizi dhe misri, që nuk
përputhen me
nivelet maksimale të
përshtatshme të aflatoksineve të dhëna në
pikat 2.15,2.1.6,2.1.7,2.1.8,2.1.10, dhe
2.1.11 të shtojcës I të kësaj rregulloreje,
mund të vendosen në treg kur sigurohet që:
1.Groundnuts ,nuts ,dried fruits and maize
not complying with the approprioate
maximum levels of aflatoxins laid down in
points 2.15,2.1.6,2.1.7,2.1.8,2.1.10, and
2.1.11 of Annex I can be placed on the
market provided that these foodstuffs:
1 . Kikiriki , ostale uljarice , orašasto voće,
sušeno voće , pirinač i kukuruz , koji nisu
u skladu sa odgovarajućim podacima o
maksimalnim nivoima aflatoksina
u
tačkama 2.15, 2.16, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 i
2.1.11 dodatka I. ove uredbe mogu se
plasirati na tržište pod uslovom da:
1.1.Nuk janë për konsum të
drejtepërdrejt njerëzor ose përdoren
si përbërës në produkte ushqimore;
1.2 Përputhen me nivelet maksimale
të
dhëna
në
pikat
1.1.are not intended for direct human
consumption or use as ingredient in
foodstuffs;
1.2. comply with the appropriate
1.1 . Nisu za neposrednu
ljudsku
potrošnju ili se koriste kao sastojak u
prehrambenim proizvodima;
1.2. su u skladu sa podacima o
7/100
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.9
2.1.12 të shtojcës I të
rregulloreje.
dhe
kësaj
1.3. Janë objekt trajtimi,
duke
përfshirë ndarjen ose trajtime
fizike, pas këtij trajtimi, nivelet
maksimale të deklaruara në pikat
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10
dhe 2.1.11 të Shtojcës I të kësaj
rregulloreje nuk tejkalohen dhe
ky trajtim nuk rezulton në
mbetje të tjera të dëmshme .
1.4. Etiketohen në mënyrë të qartë
duke treguar përdorimin e tyre
dhe mbajn shenjën “ produkti
duhet të jëtë objekt për ndarje
apo trajtime tjera fizike për të
reduktuar
kontaminimin
me
aflatoksinë para konsumit
për
njerëz
ose
përdorimit si
përbërës në produktet ushqimore“.
2.Shenja duhët të përfshihet në etiketën e
çdo ambalazhi individual ose në
dokumentin origjinal shoqërues. Kodi i
identifikimit të ngarkesës / paketës duhet të
jetë që nuk fshihet në çdo ambalazh
individual të ngarkesës dhe në dokumentin
origjinal shoqërues .
maximum levels laid down in
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 and
2.1.12 of Annex I this regulation.
1.3. are subjected to a treatment
Involving
sorting or
other
physical
treatment and
that
after
the
treatment
the
maximum levels laid down in
points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.10 and 2.1.11 of Annex I
are
not exceeded and this
treatment does not result in ther
harmful residues.
1.4. are labelled clearly showiung
their use, and bearing
the
indication “ product shall be
subjected to
sorting or other
physical
treatment to reduce
aflatoxin
contamination
before the human consumption or
use as ingredient in foodstuffs”.
2.The indication shall be included on the
label of each individual bag ,box,etc .or on
the original accompanying document.The
consignment ,batch identification code shall
be indelibely marked on each individual
bag,box ,etc of the consignment and on the
original accompanying document.
8/100
Maksimalnim nivoima u tačkama
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 i
01/02/12 dodatka I ovog uredba.
1.3. su predmet tretmana, koji
uključuju i sortiranje ili
fizički
tretman, posle kog tretmana
maksimalni nivoi navedeni
u
tačkama 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.10 i 2.1.11 dodatka I. ove
uredbe nisu premašeni, i taj
tretman
ne rezultira drugim
štetnim ostacima .
1.4. je jasno obeležen i pokazuje
Njihovu upotrebu , i nosi oznaku "
proizvod treba da bude predmet
sortiranja ili drugog
fizičkog
tretmana kako
bi se smanjla
kontaminacija aflatoksinom
pre
konzumacije kod ljudi ili upotrebe
kao sastojka u
prehraambenim
proizvodima.’’
2.Znaci moraju da budu stavljeni na svaku
pojedinačnu nalepnicu na ambalaži ili u
dokumentu
koji
prati
izvorni.
Identifikacioni broj za učitavanje/ paket
mora da bude neizbrisiv na svakom paketu
pojedinačno i na originalnom propratnom
dokumentu.
Neni 9
Dispozitat e veçanta për kikirikë, farat
tjera vajore, produktet e tyre të
derivuara dhe drithërat
Article 9
Specific provisions for groundnuts,
derived products thereof and cereals
Član 9
Posebne odredbe o kikirikiju, drugim
uljaricama, njihovim proizvdodima i
proizvodima od žita
1.Një shenjë e qartë për përdorimin e
caktuar duhet të vendoset në etiketën e çdo
ambalazhi individual ose në dokumentin
origjinal shoqërues. Dokumenti origjinal
shoqërues duhet të ketë lidhëshmëri të qartë
me ngarkesën me anë të vendosjes në të, të
kodit të identifikimit të ngarkesës, i cili
ndodhet në çdo ambalazh individual të
ngarkesës . Veç kësaj, informacionet e
dhëna në dokumentin shoqërues lidhur me
ngarkesën duhet të jenë kompatibile me
qëllimin e përdorimit.
1.A clear indication of the intended use
must appear on the label of each individual
bag,
box,etc.or
on
the
original
accompanying
document.This
accompoanying document have a clear link
with the consignment by means of
mentioning the consignhment identification
code ,which is on each individual
bag,box,etc. of the consignment .In addition
the business activity of the consignee of the
consignment given on the accompanying
document must be compatible with tghe
intended use.
1.Jasna oznaka za namenjenu upotrebu
mora da je vidljiva na etiketi svake
pojedinačne ambalaže ili u dokumentu
koji prati izvorni.
Ovaj
propratni
dokument mora da ima jasnu vezu sa
pošiljkom na način takav da se pominje
kod koji se nalazi na svakoj kesi, kutiji i dr.
Osim toga, informacije sadržane u
propratnom dokumentu o pošiljci moraju
biti u skladu sa namenom .
2.Në mungesë të një përcaktimi të qartë, që
përdorimi i tyre i paracaktuar nuk është për
konsum njerëzor, nivelet maksimale në
pikat 2.15 dhe 2.1.11 të shtojcës I të kësaj
rregulloreje duhet të zbatohen tek të gjith
kikirikët,farat tjera vajore, produktet e tyre
të derivuara dhe drithërat e vendosur në
treg.
3.Në lidhje me përjashtimin e kikirikëve
dhe farave tjera vajore për shtrydhje (
prodhim vaji) dhe aplikimit të niveleve
maksimale të përcaktuara në pikën 2.1.1 të
shtojcës I të kësaj rregulloreje, përjashtimi
zbatohet vetëm për ngarkesat të cilat janë
etiketuar qartë duke treguar përdorimin e
2.In the absence of a clear indication thjat
their intended use is not for human
consumption .the maximum levels laid
down in points 2.15 and 2.1.11 of Annex I
shall apply to all groundnuts derived
products thereof and cereals placed on the
,market.
2.U odsustvu jasnih oznaka da njihova
upotreba nije namenjena za ishranu ljudi,
najviši nivoi u tačkama 2.15 i 2.1.11
dodatka I ove uredbe važe za sav kikiriki,
ostale uljarice, njihove proizvode i žitarice
koje se plasiraju na tržište.
3. Regarding to the excluding of the
groundnuts and nuts for for oil production
and application of maximum levels laid
down in points 2.1.1 of Annex ,the
exclusion shall apply only for consignments
clearly labelled indicating their use .”The
product is subject to the extrusion for
3.U vezi sa isključenjem kikirikija i drugih
uljarica iz proizvodnje ulja i primene
najviših nivoa definisanih u tački 2.1.1
dodatka I. ove uredbe, isključenje se
odnosi samo na pošiljke koje su jasno
označene tako da ukazuju na njihovu
upotrebu. " proizvod podleže procesu
9/100
tyre dhe duke patur treguesin: “Produkti
është objekt i shtrydhjes për prodhimin e
vajit bimor të rafinuar“.
4. Treguesi duhet të përfshihet në etiketën
individuale të çdo ambalazhi dhe në
dokumentin
shoqërues.
Destinacioni
përfundimtar duhet të jetë një fabrikë e
prodhimit të vajit.
production of refined oil
ceđenja radi
biljnog ulja. "
4.Thed indicator shall be included on the
individual labell of each packaging and in
acompanying document .The fiunal
destination shall be oil production plant.
4.Pokazatelji bi trebalo da se nalaze na
pojedinačnim etiketama
na svakoj
ambalaži i na pratećem dokumentu.
Konačno odredište mora da bude
postrojenje za proizvodnju ulja .
Neni 10
Dispozita të veçanta për marulen
Article 10
Specific provisions for lettuce
Član 10
Posebne odredbe za salate
Përveç marulës së rritur nën mbulesë
(marulja e mbrojtur) e etiketuar si e tillë,
nivelet maksimale të vendosura në
shtojcën I të kësaj rregulloreje duhet të
zbatohen edhe për marulen e rritur në
ambient të hapur (marulja e rritur e
pambuluar).
Unless lettuce grown (protected lettuce) is
labbelled as such ,maximum levels set in the
Annex I for lettuce grown in the open air
(open - grown lettuce) shall apply
proizvodnje
rafinisanog
Osim salate uzgojene ispod pokrivača
( zaštićena salata ) označene kao takve ,
maksimalan nivo propisan u dodatku I
ove uredbe treba primeniti na salatu
uzgajanu na otvorenom (salata gajena na
otvorenom
KAPITULLI III
GLAVA III
CHAPTER III
SUBSTANCAT E PADËSHIRUESHME UNDESIRABLE SUBSTANCES IN THE NEPOŽELJNE SUPSTANCE U HRANI
NË USHQIMIN PËR KAFSHË
ZA ŽIVOTINJE
FEEDINGSTUFFS
Neni 11
Article 11
Član 11
Produktet ushqimore të listuara në Shtojcën
Produktet ushqimore nga shtojca II të kësaj
rregulloreje nuk lejohen të vendosen në
treg kur përmbajnë substanca të
padëshirueshme në një nivel i cili ka
tejkaluar nivelin maksimal të përcaktuara
në Shtojcën II të kësaj rregulloreje.
Food products listed in annex II shall not be
placed into market if they contain
undesuirable substances at a level not
exceeding the maxuimum level set out in
annex II of this regulation.
Prehrambeni proizvodi navedeni u dodatku
II ove uredbe ne smeju se plasirati na
tržište kada sadrže nepoželjne supstance
na nivou koji je premašio maksimalne
nivoe
navedene u dodatku II ovog
pravilnika.
10/100
Neni 12
Article 12
Član 12
Me qellim të zvoglimit dhe eliminimit të
burimit të substancave të padeshirueshme
në produkte të destinuara për ushqim të
kafshëve,
Autoriteti Kompetent në
bashkepunim me operatoret ekonomik, do
të zhvillojnë hulumtime për indentifikimin
e
burimit
të
substancave
të
padeshirueshme, në rastet e teljkalimit të
kufijëve maksimal.
With the view of reduction or elimination of
undesirable substances in products intended
ofr animal feed ,the competent authority in
cooperation with business operatrors shall
develop researches for identification of the
source of undesirable substances in case of
the exceeding of maximum levels.
U cilju smanjenja i otklanjanja izvora
nepoželjnih supstanci u proizvodima
namenjenih za ishranu životinja, nadležan
organ
u saradnji sa ekonomskim
subjektima, sprovodiće istraživanja radi
identifikovanja
izvora
nepoželjnih
supstanci, u slučajevima kada premašuju
maksimalne nivoe.
Neni 13
Article 13
Član 13
Për zbatimin e kësaj rregulloreje autoriteti For the implementation of this regulation
Za sprovođenje ove uredbe nadležan organ
kompentent do të nxjerr vendime të ,the competent authority shall lay out
donosiće konkretne odluke .
veçanta.
specific decisions.
Neni 14
Article 14
Član 14
Pjesë përbërse të kësaj rregulloreje janë Annexes I and II are content part of this
Sastavni deo ovog Uredba su dodaci I. i II
Shtojca I dhe II.
regulation
Neni 15
Article 15
Član 15
Hyrja ne fuqi
Entry into force
Stupanje na snagu
Kjo rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë This regulation enter into force seven (7) Ovaj uredba stupa na snagu sedam (7)
pas nënshkrimit nga ana e Kreyministrit.
days after the signature by the Prime dana nakon
potpisivanja od strane
Minister.
Premijera.
Hashim Thaçi
________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës
17 Janar 2014
Hashim Thaçi
________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo
17 January 2014
11/100
Hashim Thaçi
________________
Premijer Republike Kosova
17 Januar 2014
SHTOJCA I
Nivelet maksimale për kontaminues të caktuar në produketet ushqimore
Pjesa 1 Nitratet
NR
PRODUKTI
Spinaq
I
1.1
oleracea
1.2
freskët (spinacia
NIVELI maksimal (mg NO 3/KG)
Vjelë nga 1 tetori deri 31 mars
Vjelë nga 1 prilli deri 30 shtator
spinaq I konservuar,I ngrirë-thellë
ose ngrirë
2000
Marule e freskët (Lactuca sativa
L.)(marule e mbrojtur dhe e rritur në
1.3 ambjent të hapur) duke
perjashtuar marulen e listuar ne
piken 1.4
Vjelë nga 1 tetori deri 31 mars;
Marule e rritur e mbuluar ( mbrojtur)
Marule e rritur në ambjent te hapur Vjelë
nga 1 prilli deri 30 shtator;
Marule e
rritur e mbuluar (e mbrojtur) Marule e rritur
ne ambjent te hapur
1.4 Marule e tipit ajsberg
Marule e rritur e mbuluar (e mbrojtur)
Marule e rritur ne ambjent te hapur
Ushqimet me bazë drithi te
1.5 perpunuara dhe ushqimet per foshnje
dhe femije te vegjel
4500
4500
3500
2500
2500
2500
200
Pjesa 2;Mykotoksinat
Niveli maksimal (ug/kg)
NR
2.1
3000
2500
PRODUKTI
B1
B1+B2+G1+G2 M1
Aflatoxina
2.1.1.
Kikirikët dhe farërat e tjera vajore ,që i janë
nënshtruar ndarjes,ose trajtimeve të tjera
fizike para perdorimit per konsum njerëzor
ose perdorimit si përberës ushqimore,me
perjashtim te tjere vajore per shtrydhje per
prodhimin e vajit bimor te rafinuar
8,0
15,0
2.1.2.
Bajame,fistike dhe kajsi që janë objekt I
ndarjes,ose trajtimeve të tjera fizike para
perdorimit per konsum njerëzor
ose
përdorimit si përbërës ushqimore
12,0
15,0
2.1.3.
Lajthi dhe arra Brazili që janë objekt I
ndarjes ,ose trajtimeve të tjera fizike para
perdorimit per konsum njerëzor
ose përdorimit si përbërës ushqimore
8,0
15,0
12/100
2.1.4.
Pemët e familjes së arrës,të tjera nga ato te
listuara ne 2.1.2 dhe 2.1.3 që I janë
nënshtruar ndarjes ose trajtimeve të tjera
fizike,para perdorimit per konsum njerëzor
ose perdorimit si përbërës ushqimore
5,0
10,0
2.1.5.
Kikirikët dhe farërat e tjera vajore dhe
produktet
e tyre te perpunuara te
percaktuara per konsum njerëzor ose si nje
ingrendiment ushqimor,me perjashtim te
-vajrat bimore te paperpunuar te destinuar
per
rafinim
-vajrat bimore te rafinuar
2,0
4,0
2.1.6.
Bajame,fistike dhe kajsi te percaktuara per
konsum
te drejtperdrejt
njerëzor
ose përdorimi si nje ingrendient ushqimor
8,0
10,0
2.1.7
Lajthi dhe arra nga Brazili, të destinuara per
konsum te drejtperdrejt njerëzor ose
përdorimi si nje ingrendient ushqimor
5,0
10,0
2.1.8
Pemet e familjes se arres,te listuara ne
2.1.6 dhe 2.1.7 dhe produkteve te
perpunuara
te
tyre te destinuara
per konsum
të
drejtpërdrejt
njerëzor ose perdorim si
ingrendient
ushqimore
2,0
4,0
2.1.9
Fruta të thata qe jane objekt I ndarjes, ose
trajtimeve të tjera fizike para perdorimit per
konsum njerëzor ose përdorimit si përbëres
ushqimore
5,0
10,0
2.1.10
Fruta te thata dhe te perpunuara te
percaktuara per konsum direkt njerëzor ose
si ingrendient ushqimore
2,0
4,0
2.1.11
Të gjitha drithërat dhe produktet që rrjedhin
nga dritherat ,duke perfshire produkteve te
perpunuara te dritherave ,me përjashtim
të
produketeve
ushqimore
te
listuara në 2.1.12,2.1.15 dhe 2.1.17
2,0
4,0
2.1.12
Misri dhe orizi qe jane objekt I ndarjes,
ose trajtimeve të tjera fizike para perdorimit
per konsum njerëzor ose perdorimit si
përbërës ushqimore
5,0
10,0
13/100
0,050
2.1.13.
Qumështi I fresket , qumështi për
prodhimin e nënproduketeve të tij,qumësht
I trajtuar në të nxehtë
2.1.14.
Speciet e meposhteme te erëzave ;
capsicum spp.(fruta te thata,te plota ose te
bluara,
spec I djeges,spec djeges I bluar ,
spec
I
kuq
dhe
spec.
Piper spp.(fruta,duke perfshire piperin e
bardhe
dhe
te
zi)
Myristica
fragrans
(arremyshku)
zingiber
officinale
(xhenxhefil)
curcuma longa (shafran i indise)
Përzireje e erëzave që permbajne një ose
me shume nga erezat e lartpërmendura
5,0
2.1.15.
Ushqimet e përpunuara me bazëdrithi dhe
ushqime për foshnjat dhe fëmije të vegjël
0,10
2.1.16.
Formula
per foshnje dhe
followon formula ,duke
perfshire qumeshtin
per foshnje dhe qumeshtin follow-on
2.1.17.
Ushqimet dietetike per qellime te caktuara
mjeksore te percaktuara veqanarisht per
foshnjat .
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
OCHRATOXIN A
Drithëra të papërpunuara
Të gjitha produketet e derivuara nga
drithëra të paperpunuara duke perfshire
produktet e perpunuara te drithit dhe
dritherat e percaktuara per konsum direkt
per njerez me perjashtim të produketeve
ushqimore
te listuara në 2.2.9.dhe
2.2.10
Fruta të thata hardhi (stafidhe,rrush të thatë
dhe sultanas)
10,0
0,025
0,10
0,025
5.0
3.0
10.0
2.2.4.
Kafe kokerr e pjekur,kafe e pjekur e bluar,
me perjashtim te kafes se tretur
5.0
2.2.5.
Kafe e tretur ( ne vend t ekafes )
10.0
2.2.6.
Vere ( duke përfshire verë te gazuar,
me përjashtim te likerit dhe verës me grade
alkoolike e jo më pak se 15% vol) dhe vere
frutash
2.0
14/100
2.2.7.
Vere e aromatizuar, pije baze vere
aromaizuar
dhe
kokteile
vere
aromatizuar
te
te
2.2.8.
Lengu I rrushit , lëngu I rushit
I koncentruar I riformuar , nektar rrushi ,
mushti I rrushit dhe mushti I rrushit
të koncentruar I riformuar ,I percaktuar për
konsum direkt njerezor
2.0
2.2.9.
Ushqimet e përpunuara me bazë drithi dhe
ushqime për foshnjat dhe fëmije të vegjël
0.50
2.2.10.
Ushqimet dietetike per qellime te caktuara
mjeksore te percaktuara veqanarisht per
foshnjat .
0.50
2.2.11.
erezat
;
capsicum spp.(fruta te thata,te plota ose te
bluara,spec I djeges,spec djeges I bluar ,
spec
I
kuq
dhe
spec.
Piper spp.(fruta,duke perfshire piperin e
bardhe
dhe
te
zi)
Myristica
fragrans
(arremyshku)
zingiber
officinale
(xhenxhefil)
curcuma longa (shafran i indise)
Përzireje e erëzave që permbajne një ose
me shume nga erezat e lartpërmendura
2.2.12.
Liquorice (Glycyrrhiza glabra ,glycyrrhiza)
inflate
dhe
specie
te
tjera
)
Rrenje
liquorice,ingredient
per
2.2.12.1
ektraktimin
e
erezave
2.2.12.2
ekstrakt liquorice , per perdorim
ne
ushqime ,veqanerisht pije dhe embelsira
2.0
30 µg/kg deri me 30 qershor 2012
15 µg/kg nga 1 korriku 2012
20 µg/kg
80 µg/kg
2.3.
Patulin
2.3.1.
Lëngje frutash , lengje frutash të
perqendruara te riformuara dhe nektar
frutash
50
2.3.2.
Pije ,musht dhe pije
të
tjera të
fermentuara qe rrjedhin nga mollë ose
përmbajne lëng molle
50
15/100
2.3.3.
produkte molle të ngurta,duke përfshirë
komposto me mollë, pure molle te
destinuara për konsum të drejperdrejtë me
përjashtim të produketeve ushqimore të
listuara në 2.3.4. dhe 2.3.5.
25
2.3.4.
Lëng molle dhe produkte molle të
ngurta,duke përfshirë edhe komposto molle
dhe pure molle për foshnjat dhe femije të
vegjel) dhe etiketohen dhe shiten si te tillë
10.0
2.3.5.
Ushqime per bebe të tjera nga ushqimet e
përpunuara me bazë drithi për foshnje dhe
fëmije të vegjël
10.0
Deoxynivalenol
Drithëra të papërpunuara
durum,tersherës dhe misrit
1250
2,4
2.4.1.
përveç grurit
2.4.2.
Tersherat dhe gruri durum I paperpunuar
1750
2.4.3.
Misri I paperpunuar , me perjashtim të
misrit te paperpunuar I paracaktuar të
përpunohet me bluarje të lagësht
1750
2.4.4
Drithera te destinuar per konsum te
drejperdrejt
njerezor,miell
dritherash,
krunde dhe embrion si produkt I fundit që
tregtohet për konsum te drejperdrejtë
njerëzor,me perjashtim të produkteve
ushqimore te listuara në 2.4.7,2.4.8 dhe
2.4.9
750
2.4.5.
Makarona (të thara)
750
2.4.6.
Bukë (duke përfshire produkte të vogla
furre),pasta,biskota,snacks drithëra dhe
drithëra për mëngjes
500
2.4.7.
Ushqimet e përpunuara me bazë drithi dhe
ushqime për foshnjat dhe fëmije të vegjël
200
2.4.8.
Fraksionet e misrit të bluar me madhësi
grimcash>500 mikron qe trajtohen ne kodin
CN 1103 13 ose 1103 20 40 dhe
produkte te tjera misri te bluar me
madhesisë se grimcave >500 mirkon qe nuk
perdoret per konsum te drejtperdrejt njerzor
qe trajtohen me kodin CN 1904 10 10
750
16/100
2.4.9.
2.5
Fraksionet e misrit të bluar me madhësi
grimcash>500 mikron qe trajtohen ne kodin
CN 1102 20 dhe produkte te tjera misri
te bluar me madhesisë se grimcave >500
mirkon qe nuk perdoret per konsum te
drejtperdrejt njerzor
qe
trajtohen me
kodin CN 1904 10 10
1250
ZEARALENONE
2.5.1.
Drithera te paperpunuara te tjera nga misri
100
2.5.2.
Misri I paperpunuar , me perjashtim të
misrit te paperpunuar I paracaktuar të
përpunohet me bluarje të lagësht
350
2.5.3.
Drithera te destinuar per konsum te
drejperdrejt
njerezor,miell
dritherash,
krunde dhe embrion si produkt I fundit që
tregtohet për konsum te drejperdrejtë
njerëzor,me perjashtim të produkteve
ushqimore te listuara në 2.5.6,2.5.7 dhe
2.5.9 dhe 2.5.10
2.5.4.
Vaj misri I rafinuar
400
2.5.5.
Bukë (duke përfshire produkte të vogla
furre),pasta,biskota,snacks drithëra dhe
drithëra për mëngjes me perjashtim snack
me baze misri dhe dritherave per mengjes
me baze misri
100
2.5.7.
Ushqimet të përpunuara me bazë drithi
(duke perjashtuar ushqimet e perpunuara
me baze misri)dhe ushqime për foshnjat dhe
fëmije të vegjël
20
2.5.8.
Ushqimet e përpunuara me bazë misri për
foshnjat dhe fëmije të vegjël
20
2.5.9.
Fraksionet e misrit të bluar me madhësi
grimcash>500 mikron qe trajtohen ne kodin
CN 1103 13 ose 1103 20 40 dhe
produkte te tjera misri te bluar me
madhesisë se grimcave >500 mirkon qe nuk
perdoret per konsum te drejtperdrejt njerzor
qe trajtohen me kodin CN 1904 10 10
200
75
17/100
2.5.10
2.6
Fraksionet e misrit të bluar me madhësi
grimcash>500 mikron qe trajtohen ne kodin
CN 1102 20 dhe produkte te tjera misri
te bluar me madhesisë se grimcave >500
mirkon qe nuk perdoret per konsum te
drejtperdrejt njerzor
qe
trajtohen me
kodin CN 1904 10 10
Fumonisins
300
Shuma e B 1 dhe B2
2.6.1.
Misri I paperpunuar , me perjashtim të
misrit te paperpunuar I paracaktuar të
përpunohet me bluarje të lagësht
4000
2.6.2
Misri I destinuar per konsum te drejperdrejt
njerezor,ushqimeve me baze misri per
konsum te drejtperdrejt njerezor,me
perjashtim te produkteve ushqimore te
listuara në 2.6.3 dhe 2.6.4
1000
2.6.3.
Drithera me baze misri per mengjes dhe
snack me baze misri
800
2.6.4
Ushqime te përpunuara me bazë drithi për
foshnje dhe fëmije të vegjël
200
2.6.5
Fraksionet e misrit të bluar me madhësi
grimcash>500 mikron qe trajtohen ne kodin
CN 1103 13 ose 1103 20 40 dhe
produkte te tjera misri te bluar
me
madhesisë se grimcave >500 mirkon qe nuk
perdoret per konsum te drejtperdrejt njerzor
qe trajtohen me kodin CN 1904 10 10
1400
2.6.6.
Fraksionet e misrit të bluar me madhësi
grimcash>500 mikron qe trajtohen ne kodin
CN 1102 20 dhe produkte te tjera misri
te bluar me madhesisë se grimcave >500
mirkon qe nuk perdoret per konsum te
drejtperdrejt njerzor
qe
trajtohen me
kodin CN 1904 10 10
2000
2.7.
2.7.1.
T-2 and HT-2 toxin (17)
Drithera te paperpunuara dhe produkte
drithi
18/100
shuma e toksinave T-2 dhe HT-2
Pjesa e 3 ;
METALET
PRODUKTE USHQIMORE
Nivelet max
(mg/kg peshe e laget)
3,1
Plumbi
3.1.1.
Qumështi I paperpunuar qumesht me trajtim ne te nxehte dhe qumesht
për prodhimin e produketeve me baze qumeshti
0,020
3.1.2.
Formula per femije dhe follow up formula
0,020
3.1.3.
Mishi (me perjashtim të te perbrendeshmeve)I kafsheve të gjedhit
,deleve,derrave dhe shpendëve
0,10
3.1.4.
3.1.5.
Te perbrendeshmet e gjedhit ,deleve,derrave dhe shpendeve
Muskuli I peshkut
0,50
0.30
3.1.6.
krustaceve,me perjashtim të mishit kafe te gaforreve dhe mishit te
kokes dhe gjoksit te karavidheve dhe krustaceve të ngjashme të
mëdha (Nephropidae dhe Palinuridae)
0.50
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
Molusqet bivalve
Cephalopode(pa organet e brendshme)
Drithera ,fasule dhe perime bishtajore
1,5
1.0
0.20
3.1.10
Perimet ,me perjashtim te perimeve te familjes brassica,perimeve me
flete,erezave te fresketa dhe këpurdhave .Për patatet nivelin maksimal
I aplikuar vlen per lekuren e patates
0.10
3.1.11.
Perime te familjes brassica,perime me flete dhe kepurdhat e
meposhtme ;agaricus bisporus(kepurdha të zakonshme),Pleurotus
ostreatus(kepurdha oyster), Lentinula edodes (kepurdha shiitake)
0.30
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
Fruta ,duke perjashtuar manaferrat dhe frutat e vogla
Manaferrat dhe frutat e vogla
Yndyrna dhe vajra ,duke perfshire dhe undyrene qumeshtit
Lëngje frutash,lengje frutash të koncentruar te riformuluara dhe
nectar frutash
Vere (duke përfshire verë të gazuar,me perjashtim te likerit dhe verës
me garde alkoolike e jo me pak se 15 %vol)dhe vere frutash
Vere e aromatizuar,pije me baze vere te aromatizuar dhe kokteile vere
te aromatizuar
suplementet ushqimore
3.2
Kadmiumi
Mishi (me perjashtim të te perbrendeshmeve)I kafsheve të gjedhit
,deleve,derrave dhe shpendëve
3.2.2
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
0.050
0.20
0.20
3.0
3.1.18.
3.2.1
0.10
0.20
0.10
Mish kali me perjashtim të te brendshmeve
Melçi e gjedhit ,deleve,derrave dhe shpendeve
Veshke e gjedhit ,deleve,derrave dhe shpendeve
Muskuli I peshkut )dukeperjashtuar speciet e listuara ne 3.2.6 dhe
3.2.7
19/100
0,050
0.020
0.20
0,050
3.2.6.
3.2.7.
Muskuli I peshqeve te meposhtem ;
Engraulis species
Sarda sarda
Diplodus vulgaris
Anguilla anguilla
Mugil labrosus labrosus
Trachurus species
Luvarus elamos es
sardina pilchardus
sardinops
species
THunnus species ,Euthynnus species ,katsuwonus
Dicologoglossa cuneata
Muskuli I mishit te peshkut tone(speciet Auxis)
0.10
elamos
0.20
3.2.8.
Muskuli I mishit te peshqeve te meposhtem ;
sardele (speciet Engraulis)
peshku shpate (xiphias gladius)
0.30
3.2.9.
krustaceve,me perjashtim të mishit kafe te gaforreve dhe mishit te
kokes dhe gjoksit te karavidheve dhe krustaceve të ngjashme të
mëdha (Nephropidae dhe Palinuridae)
0.50
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
Molusqet bivalve
Cephalopode(pa organet e brendshme)
Drithera duke perjashtuar krundet,embrionin,grurin dhe orizin
Krundet ,embrionin,grunin dhe orizin
Soja
1.0
1.0
0.10
0,20
0,20
3.2.15.
Perimet dhe frutat duke perjashtuar perimet me fletë,erezat e e
fresketa,kepurdhat,perimet kercellore,perimet rrënjore dhe patatet
0,050
3.2.16.
Perimet
kercellore,perimet
rrenjore
dhe
Për patatet niveli maksimal vlen për lekuren e patates.
0,10
3.2.17.
Perime me flete erezat dhe kepurdhat e meposhtme ;agaricus
bisporus(kepurdha
të zakonshme),Pleurotus ostreatus(kepurdha
oyster), Lentinula edodes (këpurdha shiitake)
3.2.18.
3.2.19.
patatet.
Këpurdhave ,duke përjashtuar ato të listuara në pikën3.2.17
Suplementet ushqimore me përjashtim te suplementeve ushqimore të
listuara në pikën 3.2.20
3.2.20.
Suplementet ushqimore të përbëra vetëm ose kryesisht nga alga deti
te thata apo e produkteve që rrjedhin nga algat e detit
3,3
Merkuri
20/100
0,20
1,0
1,0
3,0
3.3.1
Produketet e peshkut dhe muskuli i peshkut duke perjashtuar speciet e
listuara ne 3.3.2. Niveli maksimal aplikohet për Krustacet,duke
perjashtuar mishit kafe te gaforres dhe koken dhe mishin e gjoksit te
karavidheve dhe krustaceve të ngjashme të medha (nephroidae dhe
Palinuridae)
0,5
3.3.2
Muskuli I peshqeve te meposhtem ;
Lophius species
Anarhichas lupus
Anguilla species
Hoplostethus species
Coryphaenoides rupestris
Hippoglossus hippoglossus
Makaira species
Lepidorhombus species
Mullus species
Esox
orcynopsis unicolor
Tricopeterus minutes
Centroscymnus coelolepis
Raja species
sebastes marinus,s.mentella,s.viviparus
Istiophorus platypterus
Lepidopus caudatus,Aphanopus carbo
Pagellus species
Peshkaqenet (te gjitha speciet)
Lepidocybum flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus
serpens
Acipenser species
Xiphias gladius
Thunnus species,Euthynnus species,Katsuwonus pelamos
1,0
3.3.3
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
Suplementet ushqimore
KALLAJI
Ushqime te konservuara te tjera nga pijet
Pije te konservuara,duke perfshire lengun e frutave dhe perimeve
3.4.3.
Ushqime per bebe te konservuara dhe ushqimet e perpunuara me
bazë në drithëra për foshnjat dhe fëmije të vegjël,me perjashtim të
produketeve te thara dhe pluhur
50
3.4.4.
Formula per foshnje te konservuara dhe follow up formula (duke
perfshire qumeshtin per foshnje dhe qumshtin Follow Up),duke
perjashtuar produktet e thara dhe pluhur
50
3.4.5.
Ushqime dietike te konservuara për qëllime të veqanta mjekësore te
percaktuara posaqerisht për foshnjat,me perjashtim të produketeve te
thata dhe pluhur
50
21/100
0,10
200
100
Pjesa 4 : 3-monoklorpropan 1,2 – diol ( 3-MCPD )
Produketet ushqimore
Nivelet max. (mg/kg)
4.1 Plumbi
4.1.1. Proteina vegjetale te hidrolizuara
4.1.2. Salce soje
20
20
Pjesa 5: Dioksinet dhe PCBs
Nivelet maksimale
Shuma e
dioksinave dhe
Shuma e dioksinave
dioksineve si PCBs
(WHO-PCDD/F-TECH (WHO-PCDD/F(32)
TECH (32)
Produkte Ushqimore
Mishi dhe produketet e mishit (duke perjashtuar
te brendshmet te ngreneshme)e kafshët e
meposhtme
5.1.
gjedh dhe dhen
shpende
Derra
3.0 pg/gr dhjam
2.0 pg/gr dhjam
1.0 pg/gr dhjam
5.2.
Melqia e kafsheve tokesore të përmendura në
5.1,dhe produkte që rrjedhin pret tyre
6.0 pg/gr dhjam
12.0 pg/gr dhjam
5.3.
Muskuli I peshkut dhe produktet e peshkut dhe
produktet nga kjo,duke perjashtuar ngjalën
Niveli maksimal aplikohet për krustacet,duke
perjashtuar mishit kafe te gaforres dhe koken
dhe mishin e gjoksit te
karavidheve të
ngjashme të mëdha (Nephroidae dhe
Palinuridae)
4.0 pg/gr peshe e lagur
8.0 pg/gr peshe e
lagur
5.4.
Muskuli I ngjalës (Anguilla anguilla) dhe
produktet e saj
4.0 pg/gr peshe e lagur
12.0 pg/gr peshe e
lagur
5.5.
Qumeshti I paperpunuar dhe prodhime
qumeshti duke përfshirë dhe yndyren e
qumeshtit
3.0 pg/gr yndyre
6.0 pg/gr yndyre
5.6.
Veze pule dhe produkte vezesh
3.0 pg/gr yndyre
6.0 pg/gr yndyre
22/100
4.0 pg/gr dhjam
4.0 pg/gr dhjam
1.5 pg/gr dhjam
5.7.
Dhjame nga kafshët e mëposhtme ;
gjedh dhe dhen
shpende
Derra
3.0 pg/gr dhjam
2.0 pg/gr dhjam
1.0 pg/gr dhjam
4.0 pg/gr dhjam
4.0 pg/gr dhjam
1.5 pg/gr dhjam
5.8.
5.9.
Dhjame nga kafshe te ndryshme
Vajra dhe yndyrna vegjetale
2.0 pg/gr dhjam
0.75 pg/gr dhjam
10.0 pg/gr dhjam
1.5 pg/gr dhjam
2.0 pg/gr dhjam
10.0 pg/gr dhjam
Vajra detare (vaj nga trupi I peshku,vaj I
5.10. mëlqise peshkut dhe vajrat e,organizmave të
tjera detare të destinuara për konsum njerezor)
Mëlqi peshkut dhe prodhimet qe rrjedhin prej
5.11. saj me perjashtim të vajrave detare të
permendura në pikën 5.10
25.0 pg/gr peshe e
lagur
Pjesa 6 : Hidrokarburet Aromatike Policiklike
Produketet
ushqimore
Nivelet maksimale (ug/kg peshe e laget)
6.1
Benzo (a)pireni
Vajrat
dhe yndyrat (duke perjashtuar
gjalpin e kakos)
te percaktuara konsum te
2.0
6.1.1.
drejperdrejt njerezor ose perdorim si përbëres
në ushqime
Mishra te tymosura dhe produkte mishrash te
5.0
6.1.2.
tymosur
Muskuli I peshkut te tymosur dhe i
produkteve te peshkut te tymosur duke
perjashtuar Molusqet bovalveNiveli maksimal
5.0
6.1.3. aplikohet për krustacet,duke perjashtuar
mishit kafe te gaforrës dhe koken dhe mishin
e gjoksit te karavidheve të ngjashme të
mëdha (Nephroidae dhe Palinuridae)
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
Muskuli I mishit te peshkut te tjera perveq
peshkut te tymosur
crustaceans,cephalopods,te tjera nga te
tymosura Niveli maksimal aplikohet për
krustacet,duke perjashtuar mishit kafe te
gaforres dhe koken dhe mishin e gjoksit te
karavidheve të ngjashme të mëdha
(Nephroidae dhe Palinuridae)
Molusqet bivalve
ushqimet e përpunuara me bazë në drithërash
dhe ushqime për foshnjat dhe fëmije të vegjël
23/100
2.0
5.0
10.0
1.0
6.1.8.
6.1.9.
Formula për fëmije dhe follow up formulat
,duke përfshirë edhe qumështin për foshnje
dhe qumështin follow up
Ushqimet dietike për qëllime të veqanta
mjekësore të paracaktuara në mënyre te
veqante për foshnjat
24/100
1.0
1.0
ANNEX I
Maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
Section 1: Nitrate
Foodstuffs (1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Fresh spinach (Spinacia
oleracea)
Preserved, deep-frozen or
frozen spinach
Fresh Lettuce (Lactuca
sativa L.) (protected and
open-grown
lettuce)
excluding lettuce listed in
point 1.4
Iceberg-type lettuce
Maximum levels (mg NO3/kg)
Harvested 1 October to 31
March
3 000
Harvested 1 April to 30
September
2 500
2 000
Harvested 1 October to 31
March:
lettuce grown under cover
lettuce grown in the open air
4500
4000
Harvested 1 April to 30
September
lettuce grown under cover
3 500
lettuce grown in the open air
2 500
Lettuce grown under cover
2 500
Lettuce grown in the open air
2 000
200
Processed cereal-based foods
and baby foods for infants
and young children
Section 2 : Mycotoxins
Maximum levels (μg/kg)
Foodstuffs (1)
2.1
B1
Aflatoxins
25/100
Sum of
B1, B2,
G1 and
G2
M1
2.1.1
Groundnuts (peanuts) and other
oilseeds , to be subjected to sorting, or
other physical treatment, before human
consumption or use as an ingredient in
foodstuffs,
with the exception of:
— groundnuts (peanuts) and other
oilseeds for crushing for refined
vegetable oil production
8,0
15,0
—
2.1.2
Almonds, pistachios and apricot kernels
to be subjected to sorting, or other
physical treatment, before human
consumption or use as an ingredient in
foodstuffs
Hazelnuts and Brazil nuts, to be
subjected to sorting, or other physical
treatment, before human consumption or
use as an ingredient in foodstuffs
Tree nuts, other than the tree nuts listed
in 2.1.2 and 2.1.3, to be subjected to
sorting, or other physical treatment,
before human consumption or use as an
ingredient in food- stuffs
Groundnuts (peanuts) and other oilseeds
(40) and processed products thereof,
intended for direct human consumption
or use as an ingredient in foodstuffs,
with
the
exception
of:
— crude vegetable oils destined for
refining
— refined vegetable oils
5,0
10,0
—
2,0
4,0
—
5,0
10,0
—
2,0
4,0
—
2,0
4,0
—
5,0
10,0
—
2,0
4,0
5.0
10,0
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1,9
Almonds, pistachios and apricot
kernels, intended for direct human
consumption or use as an ingredient in
foodstuffs
Hazelnuts and Brazil nuts, intended
for direct human consumption or use as
an ingredient in foodstuffs
Tree nuts, other than the tree nuts listed
in 2.1.6 and 2.1.7, and processed
products thereof, intended for direct
human consumption or use as an
ingredient in foodstuffs
Dried fruit to be subjected to sorting, or
other physical treatment, before human
consumption or use as an ingredient in
foodstuffs
26/100
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
Dried fruit and processed products
thereof, intended for direct human
consumption or use as an ingredient in
food- stuffs
All cereals and all products derived
from cereals, including processed cereal
products, with the exception of
foodstuffs listed in 2.1.12, 2.1.15 and
2.1.17
Maize and rice to be subjected to sorting
or other physical treatment
before
human consumption or use as an
ingredient in foodstuffs
Raw milk , heat-treated milk and milk
for the manu- facture of milk-based
products
Following species of spices:
Capsicum spp. (dried fruits thereof, whole or ground,
including chillies, chilli powder, cayenne and
paprika)
Piper spp. (fruits thereof, including white and black
pepper)
Myristica fragrans (nutmeg)
Zingiber officinale (ginger)
Curcuma longa (turmeric)
Processed cereal-based foods and baby
foods for infants and young children
2,0
4,0
2,0
4,0
5,0
10,0
5
10
0,050
—
0,1
—
—
2.1.16
Infant formulae and follow-on formulae,
including infant milk and follow-on
milk
—
—
0,025
2.1.17
Dietary foods for special medical
purposes
intended specifically for
infants
Ochratoxin A
Unprocessed cereals
0,1
—
0,025
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
All products derived from unprocessed
cereals, including processed
cereal
products and cereals intended for
direct human consumption with the
exception of foodstuffs listed in 2.2.9
and 2.2.10
Dried vine fruit (currants, raisins and
sultanas)
Roasted coffee beans and ground
roasted coffee, excluding soluble coffee
27/100
5,0
3,0
10,0
5,0
2.2.5
2.2.6
Soluble coffee (instant coffee)
Wine (including sparkling wine,
excluding liqueur wine and wine with an
alcoholic strength of not less than 15
% vol) and fruit wine
2.2.7
Aromatised wine, aromatised wine-based
drinks and aromatised wine-product
cocktails
2.2.8
Grape juice, concentrated grape juice as
reconstituted, grape nectar, grape must
and concentrated grape must as reconstituted, intended for direct human
consumption
2.2.9
Processed cereal-based foods and baby
foods for infants and young children
2.2.10
Dietary foods for special medical
purposes
intended specifically for
infants
2.2.11
Spices
Capsicum spp. (dried fruits thereof,
whole or ground, including chillies,
chilli powder, cayenne and paprika)
Piper spp. (fruits thereof, including
white
and
black pepper)
Myristica fragrans (nutmeg) Zingiber
officinale (ginger) Curcuma longa
(turmeric)
Mixtures of spices containing one or
more of the above- mentioned spices
2.2.12
Liquorice (Glycyrrhiza glabra,
Glycyrrhiza inflate and other species)
2.2.12.1 Liquorice root, ingredient for herbal
infusion
2.2.12.2 Liquorice extract , for use in food
in
particular beverages and
confectionary
2.3
Patulin
2.3.1
Fruit juices, concentrated fruit juices as
reconstituted and fruit nectars
2.3.2
Spirit drinks , cider and other fermented
drinks derived from apples or containing
apple juice
2.3.3
Solid apple products, including apple
compote, apple puree intended for direct
consumption with the exception of foodstuffs listed in 2.3.4 and 2.3.5
2.3.4
Apple juice and solid apple products,
including apple compote and apple
puree, for infants and young children
and labelled and sold as such
28/100
10,0
2,0
2,0
2
0,5
0,5
30 μg/kg as from 1.7.2010 until
30.6.2012
15 μg/kg as from 1.7.2012
20 μg/kg
80 μg/kg
50
50
25
10,0
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
Baby foods other than processed cerealbased foods for infants and young
children
Deoxynivalenol
Unprocessed cereals other than durum
wheat, oats and maize
Unprocessed durum wheat and oats
Unprocessed maize
Cereals intended for direct human
consumption, cereal flour (including
maize flour, maize meal and maize grits
, bran as end product marketed for direct
human consumption and germ, with the
exception of foodstuffs listed in 2.4.7
Pasta (dry)
Bread (including small bakery wares),
pastries, biscuits, cereal snacks and
breakfast cereals
Processed cereal-based foods and baby
foods for infants and young children
Zearalenone
Unprocessed cereals other than maize
Unprocessed maize with the exception
of unprocessed maize intended to be
processed by wet milling
Cereals intended for direct human
consumption, cereal flour, bran as end
product marketed for direct human
consumption and germ, with the
exception of foodstuffs listed in 2.5.6,
2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 and 2.5.10
Refined maize oil
Bread (including small bakery wares),
pastries, biscuits, cereal snacks and
breakfast cereals, excluding maize
snacks and maize based breakfast
cereals
Maize snacks and maize based breakfast
cereals
Processed cereal-based foods (excluding
processed maize-based foods) and baby
foods for infants and young children
Processed maize-based foods
for
infants and young children
29/100
10,0
1 250
1 750
1 750
750
750
500
200
100
350
75
400
50
100
20
20
2.5.9
Milling fractions of maize with particle
size > 500 micron falling within CN
code 1103 13 or 1103 20 40 and other
maize milling products with particle size
> 500 micron not used for direct human
consumption falling within CN code
1904 10 10
200
2.5.10
Milling fractions of maize with particle
size ≤ 500 micron falling within CN
code 1102 20 and other maize milling
products with particle size ≤ 500
micron not used for direct human
consumption
falling
within
CN
code
1904
10
10
300
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.7
2.7.1
Sum of B1 and B2
Fumonisins
Unprocessed maize , with the exception
of unprocessed maize intended to be
processed by wet milling
Maize intended for direct human
consumption, maize- based foods for
direct human consumption, with the
exception of foodstuffs listed in 2.6.3
and 2.6.4
Maize-based breakfast cereals and
maize-based snacks
Processed maize-based foods and baby
foods for infants and young children
Milling fractions of maize with particle
size > 500 micron falling within CN
code 1103 13 or 1103 20 40 and other
maize milling products with particle size
> 500 micron not used for direct human
consumption falling within CN code
1904 10 10
4 000
Milling fractions of maize with particle
size ≤ 500 micron falling within CN
code 1102 20 and other maize milling
products with particle size ≤ 500
micron not used for direct human
consumption
falling
within
CN
code1904
10
10
2 000
1 000
800
200
1 400
Sum of T-2 and HT-2 toxin
T-2 and HT-2 toxin
Unprocessed cereals and cereal
products
30/100
Section 3 : Metals
Foodstuffs (1)
3.1
3.1.1
3.1.2
Maximum levels(mg/kg wet weight)
Lead
Raw milk , heat-treated milk and milk
for the manufacture of milk- based
products
Infant formulae and follow-on formulae
0,02
0,02
3.1.3
Meat (excluding offal) of
animals, sheep, pig and poultry
bovine
0,1
3.1.4
Offal of bovine animals, sheep, pig and
poultry
Muscle meat of fish
Crustaceans, excluding brown meat of
crab and excluding head and thorax meat
of lobster and similar large crustaceans
(Nephropidae and Palinuridae)
0,5
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
Bivalve molluscs
Cephalopods (without viscera)
Cereals, legumes and pulses
Vegetables,
excluding
brassica
vegetables, leaf vegetables, fresh herbs
and fungi. For potatoes the maximum
level applies to peeled potatoes
1,5
1
0,2
0,1
3.1.11
Brassica vegetables, leaf vegetables
and the following fungi : Agaricus
bisporus
(common
mushroom),
Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom),
Lentinula edodes (Shiitake mushroom)
0,3
3.1.12
Fruit, excluding berries and small fruit
0,1
3.1.13
3.1.14
3.1.15
Berries and small fruit
Fats and oils, including milk fat
Fruit
juices,
concentrated
fruit
juices as reconstituted and fruit
nectars
Wine (including sparkling wine,
excluding liqueur wine), cider, perry and
fruit wine
0,2
0,1
0,05
3.1.5
3.1.6
3.1.16
31/100
0,3
0,5
0,20 (28)
3.1.17
Aromatized wine, aromatized winebased drinks and aromatized wineproduct cocktails
3.1.18
3.2
3.2.1
Food supplements
Cadmium
Meat (excluding offal) of
animals, sheep, pig and poultry
bovine
0,05
3.2.2
3.2.3
Horsemeat, excluding offal
Liver of bovine animals, sheep, pig,
poultry and horse
Kidney of bovine animals, sheep, pig,
poultry and horse
Muscle meat of fish , excluding species
listed in points 3.2.6, 3.2.7 and 3.2.8
0,2
0,5
3.2.4
3.2.5
3.2.6
0,20 (28)
3
Muscle meat of the following fish :
1
0,05
0,1
bonito (Sarda sarda)
common two-banded seabream (Diplodus
vulgaris)
eel (Anguilla anguilla)
grey mullet (Mugil labrosus labrosus)
horse mackerel or scad (Trachurus species)
louvar or luvar (Luvarus imperialis)
mackerel (Scomber species)
sardine (Sardina pilchardus)
sardinops (Sardinops species)
tuna (Thunnus species, Euthynnus species,
Katsuwonus pelamis)
wedge sole (Dicologoglossa cuneata)
3.2.7
Muscle meat of the following fish :
0,2
3.2.8
bullet tuna (Auxis species)
Muscle meat of the following fish :
0,3
3.2.9
anchovy (Engraulis species)
swordfish (Xiphias gladius)
Crustaceans, excluding brown meat of
crab and excluding head and thorax meat
of lobster and similar large crustaceans
(Nephropidae and Palinuridae)
3.2.10
Bivalve molluscs
0,5
1
32/100
3.2.11
Cephalopods (without viscera)
3.2.12
Cereals excluding bran, germ, wheat and
rice
Bran, germ, wheat and rice
Soybeans
Vegetables and fruit, excluding leaf
vegetables, fresh herbs, fungi, stem
vegetables, root vegetables and potatoes
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
1
3.2.20
Stem vegetables, root vegetables and
potatoes,
excludingfresh
celeriac
(27). celeriac
For
Leaf
vegetables,
herbs,
potatoes
the
maximum
level
applies
to
and theexcluding
following
fungi
(27):
Agaricus
Fungi,
those
listed
in point
peeled
potatoes.
bisporus
(common
mushroom),
3.2.17
Food (27)
supplements
excl.
food
Pleurotus
ostreatus
(Oyster
mushroom),
supplements listed in point 3.2.20
Lentinula
edodes
(Shiitake mushroom)
Food
supplements
consisting
3.3
exclusively or
mainly of
dried
seaweed or of products derived from
seaweed
Mercury
0,1
0,2
0,2
0,05
0,1
0,2
1,0
1,0
3,0
3.3.1
Fishery products and muscle meat of
fish, excluding species listed in 3.3.2.
The maximum level applies to
crustaceans, excluding the brown meat of
crab and excluding head and thorax meat
of lobster and similar large crustaceans
(Nephropidae and Palinuridae)
0,5
3.3.2
Muscle meat of the following fish :
1,0
anglerfish (Lophius species) Atlantic
catfish (Anarhichas lupus) bonito (Sarda
sarda)
eel (Anguilla species)
emperor, orange roughy, rosy soldierfish
(Hoplostethus species)
grenadier (Coryphaenoides rupestris)
halibut (Hippoglossus hippoglossus)
kingklip (Genypterus capensis)
marlin (Makaira species)
megrim (Lepidorhombus species)
mullet (Mullus species)
pink cusk eel (Genypterus blacodes)
pike (Esox lucius)
33/100
plain bonito (Orcynopsis unicolor)
poor cod (Tricopterus minutes)
Portuguese dogfish (Centroscymnus
coelolepis)
rays (Raja species)
redfish (Sebastes marinus, S. mentella, S.
viviparus)
sail fish (Istiophorus platypterus)
scabbard fish (Lepidopus caudatus,
Aphanopus carbo)
seabream, pandora (Pagellus species)
shark (all species)
snake mackerel or butterfish
(Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus
pretiosus, Gempylus serpens)
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
sturgeon (Acipenser species)
swordfish (Xiphias gladius)
tuna (Thunnus species, Euthynnus
species, Katsuwonus pelamis)
Food supplements
0,10
Tin (inorganic)
Canned foods other than beverages
200
Canned beverages, including fruit juices
and vegetable juices
Canned baby foods and processed cerealbased foods for infants and young
children, excluding dried and powdered
products
Canned infant formulae and follow-on
formulae (including infant milk and
follow-on milk), excluding dried and
powdered products
Canned dietary foods for special
medical purposes intended specifically
for infants, excluding dried and
powdered products
100
50
50
50
Section 4 : 3 –monochloropropane – 1,2 – diol ( 3-MCPD)
Foodstuffs
4.1
Hydrolysed vegetable protein
4.2
Soy sauce
Maximum levels
(μg/kg)
20
20
34/100
Section 5: Dioxins and PCBs
Foodstuffs
5.1
Maximum levels
Sum of
Sum of dioxins
dioxins (WHOand dioxin-like
PCDD/F-TEQ)
PCBs (WHOPCDD/F-PCBTEQ)
Meat and meat products (excluding edible
offal) of the following animals
— bovine animals and sheep
— pigs
3,0 pg/g fat (33)
2,0 pg/g fat (33)
1,0 pg/g fat (33)
4,5 pg/g fat (33)
4,0 pg/g fat (33)
1,5 pg/g fat (33)
Liver of terrestrial animals referred to in 5.1
, and derived products thereof
6,0 pg/g fat (33)
12,0 pg/g fat (33)
Muscle meat of fish and fishery products
and products thereof, excluding eel .The
maximum level applies to crustaceans,
excluding the brown meat of crab and
excluding head and thorax meat of lobster
and similar large crustaceans (Nephropidae
and Palinuridae)
4,0 pg/g wet
weight
8,0 pg/g wet weight
5.4
Muscle meat of eel (Anguilla anguilla) and
products thereof
4,0 pg/g wet
weight
12,0 pg/g wet
weight
5.5
Raw milk and dairy products ,
including butterfat
Hen eggs and egg products
3,0 pg/g fat (33)
6,0 pg/g fat (33)
3,0 pg/g fat (33)
6,0 pg/g fat (33)
— bovine animals and sheep
3,0 pg/g fat
4,5 pg/g fat
— poultry
2,0 pg/g fat
4,0 pg/g fat
— pigs
Mixed animal fats
Vegetable oils and fats
Marine oils (fish body oil, fish liver oil
and oils of other marine organisms
intended for human consumption)
1,0 pg/g fat
2,0 pg/g fat
0,75 pg/g fat
1,5 pg/g fat
3,0 pg/g fat
1,5 pg/g fat
2,0 pg/g fat
10,0 pg/g fat
—
25,0 pg/g wet
weight (32) (38)
— poultry
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Fat of the following animals:
Fish liver and derived products
thereof with
the exception of marine oils referred to
in point 5.10
35/100
Section 6: Polycyclic aromatic hydrocarbons
Maximum levels (μg/kg wet
weight)
Foodstuffs
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
Benzo(a)pyrene
Oils and fats (excluding cocoa butter)
intended
for
direct
human
consumption or use as an ingredient in
foods
Smoked meats and smoked meat
products
Muscle meat of smoked fish and
smoked fishery products , excluding
bivalve molluscs. The maximum level
applies
to
smoked
crustaceans,
excluding the brown meat of crab
and excluding head and thorax meat of
lobster and similar large crustaceans
(Nephropidae and Palinuridae)
Muscle meat of fish , other than smoked
fish
Crustaceans, cephalopods, other than
smoked . The maximum level applies to
crustaceans, excluding the brown meat
of crab and excluding head and thorax
meat of lobster and similar large
crustaceans
(Nephropidae
and
Palinuridae)
Bivalve molluscs
Processed cereal-based foods and baby
foods for infants and young children
2
5
5
2
5
10
1
6.1.8
Infant
formulae
and
follow-on
formulae, including infant milk and
follow-on milk
1
6.1.9
Dietary foods for special medical
purposes intended specifically for
infants
1
36/100
Prilog 1
Ma k s i m a l n o D o z v o l j e n a K o l i či n a o d r e d je n i h k o n t a m i n e n t a u h r a n i
Proizvod
1.1 Sveži spanać (Spinacia
oleracea)
1.2 Preradjeni spanać, duboko
smrznut ili smrznut
1.3 Sveža
zelena
salata
(Lactuca
sativa
L.)
(proizvedena u stakleniku i
na otvorenom), izuzev
zelene salate navedene pod
tačkom 1.4.
1.4 Zelena salata tipa
Iceberg
Deo 1. Nitrati
Maksimalno dozvoljene količine (mg NO3/kg)
Ubran od 1. oktobra do 31. marta
3 000
Ubran od 1. aprila do 30. septembra
2 500
2 000
Ubrana od 1. oktobra do 31. marta:
Proizvedena u stakleniku
Proizvedena na otvorenom
4500
4000
Ubrana od 1. aprila do 30. septembra
Proizvedena u stakleniku
3 500
Proizvedena na otvorenom
2 500
Proizvedena u stakleniku
2 500
Proizvedena na otvorenom
2 000
200
1.5 Preradjena hrana na bazi
žitarica
2. MIKOTOKSINI
2.1
B1
Sum of
B1, B2,
G1 and
G2
M1
8,0
15,0
—
Aflatoxins
2.1.1
Kikiriki i druge uljarice koji su predmet sortiranja ili se
drugačije fizički (mehanički) obradjuje pre upotrebe za
ljudsku ishranu ili se koriste kao sastojak hrane, osim
kikirikija i drugih uljarica za drobljenje za proizvodnju
rafinisaniog biljnog ulja
37/100
2.1.2
Bademi, pistaći i jezgra iz koštica kajsija koji su predmet
sortiranja ili se drugačije fizički (mehanički) obradjuju
pre upotrebe za ishranu ljudi ili se koriste kao sastojak
hrane
12,0
15,0
—
2.1.3
Brazilski orah ili lešnici koji su predmet sortiranja ili se
drugačije fizički (mehanički) obradjuju pre upotrebe za
ishranu ljudi ili se koriste kao sastojak hrane
8,0
15,0
—
2.1.4
Jezgrasto voće, osim jezgrastog voća navedenog u tač.
2.1.2. i 2.1.3. koje je predmet sortiranja ili se drugačije
fizički (mehanički) obradjuje pre upotrebe za ishranu
ljudi
ili
se
koristi
kao
sastojak
hrane
5,0
10,0
—
2.1.5
Kikiriki i druge uljarice koji su predmet sortiranja ili se
drugačije
fizički
(mehanički) obradjuju pre upotrebe za ishranu ljudi ili se
koriste
kao
sastojak
hrane,
osim:
- sirovih biljnih ulja namenjenih za preradu i
- rafinisanog biljnog ulja
2,0
4,0
—
8,0
10,0
—
5,0
10,0
—
2,0
4,0
2.1.6
2.1.7
2.1.8
Bademi, pistaći i jezgra iz koštica kajsija namenjeni
za ishranu ljudi ili se koriste kao sastojak hrane
Brazilski orah ili lešnici namenjeni za ishranu ljudi ili se
koriste kao sastojak hrane
Jezgrasto voće, osim jezgrastog voća navedenog u tač.
2.1.6. i 2.1.7. i proizvodi dobijeni od njih namenjeni za
ishranu ljudi ili se koriste kao sastojak hrane
Sušeno voće koje je predmet sortiranja ili se drugačije
fizički (mehanički) obradjuje pre upotrebe za ishranu
ljudi ili se koriste kao sastojak hrane
2.1,9
5.0
10,0
2.1.10
Sušeno voće i proizvodi dobijeni od njih koji su predmet
sortiranja ili se drugačije fizički (mehanički) obradjuje
pre upotrebe za ishranu ljudi ili se koriste kao sastojak
hrane
2,0
4,0
2.1.11
Sve žitarice i svi proizvodi dobijeni od žitarica,
uključujući i obradjene proizvode od žitarica, osim hrane
navedene
u
tač.
2.1.12. i 2.1.15.
2,0
4,0
38/100
2.1.12
Kukuruz i pirinač koji su predmet sortiranja ili se
drugačije
fizički
(mehanički)
obradjuju
pre 5,0
upotrebe za ishranu ljudi ili se koriste kao sastojak hrane
2.1.13
Sirovo mleko, termički obradjeno mleko i mleko za
proizvodnju mlečnih proizvod
Sledeće vrste začina:
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.2
2.2.1
- Capsicum spp. (sušeni plodovi, celi ili mleveni,
uključujući čili, čili u prahu, feferone i papričicu)
- Piper spp. (plodovi, uključujući beli i crni biber)
Myristica fragrans (muškatni oraščić)
Zingiber officinale (djumbir)
Curcuma longa (kurkuma)
Mešavine začina koje sadrže jedan ili više prethodno
pomenutih začina
Preradjena hrana na bazi žitaricai hrana za decu za bebe I
malu decu
Infant formula I follow-on formula, ukljucujuci mleko za
bebe I follow-on mleko
Dijetetna hrana za posebne medicinske svrhe namenjena
za malu decu
Ochratoxin A
Nepreradjene žitarice
10,0
0,050
5,0
10,0
—
0,1
—
—
—
—
0,025
0,1
—
0,025
5,0
2.2.2
Svi proizvodi dobijeni od nepreradjenih žitarica, kao i
preradjeni proizvodi od žitarica i žitarice za neposrednu
ishranu ljudi, osim hrane navedene u tački 2.2.9.
3,0
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Suvo groždje (sve vrste)
Pržena kafa i mlevena pržena kafa, osim instant kafe
Instant kafa
Vino (uključujući penušavo vino, osim likerskih vina i
vina sa sadržajem alkohola ne manjim od 15% vol) i
voćna
vina
10,0
5,0
10,0
2,0
2.2.7
Aromatizovana vina, aromatizovana pića na bazi vina i
aromatizovani kokteli na bazi vina
2,0
39/100
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
Sok od groždja, rekonstituisani koncentrovani sok od
groždja, nektar od groždja, šira i rekonstituisana
koncentrovana šira namenjeni za neposrednu ishranu
ljudi
Preradjena hrana na bazi žitaricai hrana za decu za bebe I
malu decu
Dijetena hrana za posebne medicinske svrhe namenjena
za malu decu
Sledeće te začina:
- Capsicum spp. (sušeni plodovi, celi ili mleveni,
uključujući čili, čili u prahu, feferone i papričicu)
- Piper spp. (plodovi, uključujući beli i crni
biber)
- Myristica fragrans (muškatni oraščić)
- Zingiber officinale (djumbir)
- Curcuma longa (kurkuma)
- Mešavine začina koje sadrže jedan ili više prethodno
pomenutih začina
Koren sladića - gospinog bilja, sastojak lekovitog bilja
2.2.12.2 Ekstrakt korena sladića - gospinog bilja, za upotrebu kao
hrana, a naročito za alkoholna pića i konditorske
proizvode
2.3
Patulin
2.3.1
Voćni sokovi, rekonstituisani koncentrovani voćni sokovi
i voćni nektari
2.3.2
Alkoholna pića, jabukovo vino (cider) i druga
fermentisana pića dobijena od jabuka ili koja sadrže sok
od jabuke
2.3.3
Proizvodi od jabuke u čvrstom stanju, uključujući
2.3.4
kompot od jabuke, pirea od jabuke, namenjeni za
neposrednu ishranu ljudi
2.3.5
Preradjena hrana na bazi žitaricai hrana za decu za bebe I
malu decu
2.4
Deoxynivalenol
2.4.1
Nepreradjene žitarice, osim durum pšenice, zobi i
kukuruza
2.4.4
0,5
0,5
30 µg/kg do 30. juna
2012. godine
15 µg/kg od 1. jula
2012. godine
Sladić - gospino bilje (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza
inflate i druge vrste)
2.2.12.1
2.4.2
2.4.3
2
Nepreradjena durum pšenica i zob
Nepreradjeni kukuruz, osim nepreradjenog kukuruza
namenjenog za preradu vlažnim mlevenjem
Žitarice, brašno, mekinje i klice žitarica namenjeni za
neposrednu ishranu ljudi, osim hrane navedene u
tač. 2.4.7, 2.4.8. i 2.4.9.
40/100
20 μg/kg
80 μg/kg
50
50
25
10,0
10,0
1 250
1 750
1 750
750
2.4.5
2.4.6
Testenina (suva)
Hleb (uključujući male pekarske proizvode), pecivo,
keks, snek proizvodi i žita za doručak
Preradjena hrana na bazi žitarica
Frakcije samlevenog kukuruza sa veličinom čestica >
500 mikrona, koji pripadaju tarifnoj oznaci CN 1103
13 ili CN 1103 20 40, i drugi proizvodi od samlevenog
kukuruza sa veličinom čestica > 500 mikrona koji se ne
koriste za neposrednu ishranu ljudi, a koji pripadaju
tarifnoj oznaci CN 1904 10 10
750
500
2.4.9
Frakcije samlevenog kukuruza sa veličinom čestica ≤
500 mikrona, koji pripadaju tarifnoj oznaci CN 1102
20 i drugi proizvodi od samlevenog kukuruza sa
veličinom čestica ≤ 500 mikrona koji se ne koriste
za neposrednu ishranu ljudi, a koji pripadaju tarifnoj
oznaci CN 1904 10 10
1250
2.5
2.5.1
2.5.2
Zearalenone
Nepreradjene žitarice, osim kukuruza
2.4.7
2.4.8
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
Nepreradjeni kukuruz, osim nepreradjenog kukuruza
namenjenog za preradu vlažnim mlevenjem
Žitarice, brašno, mekinje i klice žitarica namenjeni za
neposrednu ishranu ljudi, osim hrane navedene u
tač. 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8. i 2.5.9.
Rafinisano kukuruzno ulje
Hleb (uključujući male pekarske proizvode), pecivo,
keks, snek proizvodi i žita za doručak, osim snek
proizvoda od kukuruza i žita za doručak na bazi kukuruza
Kukuruz namenjen za neposrednu ishranu ljudi, snek
proizvodi od kukuruza i žitarice za doručak na bazi
kukuruza
Preradjena hrana na bazi žitarica (osim preradjene hrane
na bazi kukuruza I hrana za bebe za bebe I mladu decu )
Preradjena hrana na bazi zitarica na bazi kukuruza za
bebe I mladu decu
Frakcije samlevenog kukuruza sa veličinom čestica >
500 mikrona, koji pripadaju tarifnoj oznaci CN 1103
13 ili CN 1103 20 40, i drugi proizvodi od samlevenog
kukuruza sa veličinom čestica > 500 mikrona koji se ne
koriste za neposrednu ishranu ljudi, a koji pripadaju
tarifnoj oznaci CN 1904 10 10
41/100
200
750
100
350
75
400
50
100
20
20
200
2.5.10
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.7
2.7.1
Frakcije samlevenog kukuruza sa veličinom čestica ≤
500 mikrona, koji pripadaju tarifnoj oznaci CN 1102
20 i drugi proizvodi od samlevenog kukuruza sa
veličinom čestica ≤ 500 mikrona koji se ne koriste
za neposrednu ishranu ljudi, a koji pripadaju tarifnoj
oznaci CN 1904 10 10
300
Sum of B1 and B2
Fumonisins
Nepreradjeni kukuruz, osim nepreradjenog kukuruza
namenjenog za preradu vlažnim mlevenjem
Kukuruz za neposrednu ishranu ljudi, hrana na bazi
kukuruza namenjena za neposrednu ishranu ljudi, osim
hrane navedene u tač. 2.6.3. i 2.6.4.
Žita za doručak na bazi kukuruza i snek proizvodi od
kukuruza
Preradjena hrana na bazi kukuruza I hrana za bebe za
bebe I mladu decu
Frakcije samlevenog kukuruza sa veličinom čestica >
500 mikrona, koji pripadaju tarifnoj oznaci CN 1103
13 ili CN 1103 20 40, i drugi proizvodi od samlevenog
kukuruza sa veličinom čestica > 500 mikrona koji se ne
koriste za neposrednu ishranu ljudi, a koji pripadaju
tarifnoj oznaci CN 1904 10 10
4 000
Frakcije samlevenog kukuruza sa veličinom čestica ≤
500 mikrona, koji pripadaju tarifnoj oznaci CN 1102
20 i drugi proizvodi od samlevenog kukuruza sa
veličinom čestica ≤ 500 mikrona koji se ne koriste
za neposrednu ishranu ljudi, a koji pripadaju tarifnoj
oznaci CN 1904 10 10
2 000
T-2 and HT-2 toxin
1 000
800
200
1 400
Sum of T-2 and HT-2 toxin
Nepreradjene zitarice I proizvodi zitarica
3. METALI I NEMETALI
Maximum levels(mg/kg wet
weight)
Proizvod
3.1
3.1.1
Olovo
Sirovo mleko, termički obradjeno mleko i mleko za
proizvodnju mlečnih proizvoda
0,020
3.1.2
Formula za decu I follow on formula
0,020
3.1.3
Meso goveda, ovaca, svinja, konja i živine, osim
iznutrica
0,10
42/100
3.1.4
Iznutrice goveda, ovaca, svinja, konja i živine
0,50
3.1.5
3.1.6
Meso riba
Rakovi, osim tamnog mesa kraba i glave i grudi jastoga
i sličnih velikih rakova (Nerhropidea i Ralinuridae)
0,30
0,50
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
Školjke
Glavonošci (bez utrobe)
Žitarice i leguminoze
Povrće, osim kupusnjača, lisnatog povrća, svežeg
začinskog bilja i pečurki. Kod krompira maksimalne
količine odnose se na oljušteni krompir
1,5
1,0
0,20
0,10
3.1.11
Kupusnjače, lisnato povrće i sledeće pečurke Agaricus
bisporus (šampinjoni), Pleurotus ostreatus (bukovača),
Lentinula
edodes
(šitaki pečurke)
0,30
3.1.12
Voće, osim bobičastog i jagodasto voća
0,10
3.1.13
3.1.14
Bobičasto i jagodasto voće
Masti i ulja, uključujući mlečnu mast
0,20
0.10
3.1.15
Voćni sokovi, rekonstituisani koncentrovani voćni
sokovi i voćni nektari, voćni sirupi i baza citrusa (u
razredjenom stanju)
0,05
3.1.16
Vino (uključujući penušavo vino, osim likerskih vina) i
voćna vina
Aromatizovana vina, aromatizovana pića na bazi vina i
aromatizovani kokteli na bazi vina
0,20
3.1.18
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Suplementi hrane
3,0
Meso goveda, ovaca, svinja i živine, osim iznutrica
Konjsko meso, osim iznutrica
Jetra goveda, ovaca, svinja, živine i konja
0,05
0,2
0,5
3.2.4
Bubrezi goveda, ovaca, svinja, živine i konja
1,0
3.2.5
Meso riba, osim mesa riba navedenih u tač. 3.2.6. i
3.2.7. 3.2.8
0,050
3.2.6
Meso sledećih riba:
palamide (Sarda sarda)
0,10
3.1.17
0,20
Cadmium
43/100
3.2.7
3.2.8
3.2.9
fratra (Diplodus vulgaris)
jegulje (Anguilla anguilla)
sivi cipal (Mugil labrosus labrosus)
skad (Trachurus species)
pučinke (Luvarus imperialis)
skuša (Scomber species)
sardine (Sardina pilchardus)
srdele(Sardinops species)
tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus
pelamis)
list (Dicologoglossa cuneata)
Meso tune (Auxis species)
Meso inćuna (Engraulis species) i sabljarke (Xiphias
gladius)
Rakovi, osim tamnog mesa kraba i glave i grudi jastoga
i sličnih velikih rakova (Nerhropidea i Palinuridae)
0,20
0,30
0,50
3.2.10
3.2.11
3.2.12
Školjke
Glavonošci (bez utrobe)
Žitarice, osim mekinja, klica, pšenice i pirinča
3.2.13
3.2.14
3.2.15
Mekinje, klice, pšenica i pirinač
Soja
Povrće i voće, osim lisnatog povrća, sveže začinsko
bilje, pečurke, stablasto povrće, korenasto i krtolasto
povrće uključujući krompir
0,20
0,20
0,050
3.2.16
Stablasto povrće, korenasto i krtolasto povrće
uključujući krompir, osim celera. Kod krompira
maksimalne količine odnose na oljušteni krompir
0,10
3.2.17
Lisnato povrće, sveže začinsko bilje, celer i sledeće
pečurke: Agaricus bisporus (šampinjoni), Pleurotus
ostreatus (bukovača), Lentinula edodes (šitake pečurke)
0,20
3.2.18
Pečurke, osim pečurki navedenih u tač.
3.2.17.
1,0
3.2.19
Suplementi hrane osim suplementi koji su navedeni u
tač.3.2.20
1,0
44/100
1,0
1,0
0,1
3.2.20
Suplementi hrane , sastojani od ili uglavnom od sušenih
morskih alga ili od proizvoda morskih alga
3.3
3.3.1
Ziva
Meso riba i proizvodi ribarstva, osim mesa riba i
proizvoda
ribarstva
iz
tačke
3.3.2, kao i rakovi, osim tamnog mesa kraba i glave i
grudi jastoga i sličnih velikih rakova (Nerhropidea i
Palinuridae)
3.3.2
Meso sledećih riba
grdobina (Lophius sp.),
3,0
0,5
1,0
atlantski som (Anarhichas lupus),
palamida (Sarda sarda),
jegulja (Anguilla species), zvezdooka Hoplostethus
species),
grenadira (Coryphaenoides rupestris), velika ploča
(Hippoglossus hippoglossus), kingklip (Genypterus
capensis),
marlina (Makaira sp.),
patarače (Lepidorhombus sp.)
trlja (Mullus sp.),
ružičasta jegulja (Genypterus blacodes
štuka (Esox lucius)
atlantska pastirica (Orcynopsis unicolor),
ugotica (Trisopterus minutus),
portugalski morski som (Centroscymnus coelolepis),
raže (Raja sp.),
škarpine (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus),
lepezasta sabljarka (Istiophorus platypterus),
Lepidopus caudatus
Aphanopus carbo
arbuna (Pagellus species)
sve vrste morskih pasa,
lokarde (Lepidocybium flavobrunneum,
pretiosus, Gempylus serpens),
45/100
Ruvettus
jesetre (Acipenser sp.), sabljarka (Xiphias gladius),
tune (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus
pelamis)
3.3.3
Suplementi hrane
0,10
3.4
3.4.1
Kalaj ( Neorganski )
Hrana u limenoj ambalaži, osim pića
200
3.4.2
Pića u limenoj ambalaži, uključujući sokove od voća i
povrća
Hrana za bebe u limenoj ambalazi na bazi zitarica za
bebe I mladu decu , osim suseni I praskasti
prehrambeni proizvodi
100
3.4.4
infant formula I follow on formula ( ukhljucujucu
mleko infant I follow on mleko u limenoj ambalazi ,
osim susenih I praskastih proizvoda
50
3.4.5
dijeteska hrana za posebne medicinske svrhe u limenoj
ambalazi koja se odndosi posebno za decu , osim
susenih I praskastih proizvoda
50
3.4.3
50
4. 3-MONOHLOROPROPAN-1,2-DIOL (3-MCPD)
Hrana i hrana za životinje
4.1
Hidrolizovani protein povrća
4.2
Sos od soje
Maksimalno dozvoljene količine
(µg/kg)
20
20
5. DIOKSINI I POLIHLOROVANI BIFENILI (PCB)
Foodstuffs
Maximum levels
Sum of dioxins
Sum of dioxins and dioxin-like
(WHO- PCDD/FPCBs (WHO- PCDD/F-PCBTEQ) (32)
TEQ) (32)
5.1
Meso i proizvodi od mesa
(osim jestivih iznutrica)
sledećih životinja:
goveda i ovaca
pernate životinje
3,0 pg/g fat
2,0 pg/g fat
46/100
4,5 pg/g fat
4,0 pg/g fat
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
svinja
Jetra kopnenih životinja iz
tačke 5.1. i iz njih dobijenih
proizvoda
Meso ribe i proizvodi ribarstva,
osim jegulja i rakove, osim
tamnog mesa raka te glave i
grudi jastoga i sličnih velikih
rakova
(Nephropidae
i Palinuridae)
Meso
jegulje
(Anguilla
anguilla) i njeni proizvodi
Sirovo mleko i proizvodi od
mleka, uključujući maslac
Kokošija jaja i proizvodi od
jaja
Životinjske masti:
goveda i ovaca
1,0 pg/g fat
1,5 pg/g fat
6,0 pg/g fat
12,0 pg/g fat
4,0 pg/g wet weight
8,0 pg/g wet weight
4,0 pg/g wet weight
12,0 pg/g wet weight
3,0 pg/g fat
6,0 pg/g fat
3,0 pg/g fat
6,0 pg/g fat
3,0 pg/g fat
2,0 pg/g fat
1,0 pg/g fat
2,0 pg/g fat
0,75 pg/g fat
4,5 pg/g fat
4,0 pg/g fat
1,5 pg/g fat
3,0 pg/g fat
1,5 pg/g fat
2,0 pg/g fat
10,0 pg/g fat
—
25,0 pg/g wet weight
živine
svinjska
Mešane životinjske masti
Biljna ulja i masti
Riblja ulja (ulje iz tela ribe,
ulje iz riblje jetre i ulja iz
drugih morskih organizama)
namenjeno za ishranu ljudi
Riblja jetra i proizvodi od
riblje jetre, osim ulja drugih
morskih organizama iz tačke
5.10.
6. POLICIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI
Hrana i hrana za životinje
Maksimalno dozvoljene
količine (µg/kg)
6.1
6.1.1
Benzo(a)piren
Ulja i masti (osim kakao maslaca) za neposrednu ishranu
ljudi ili kao sastojak u hrani
2,0
6.1.2
Dimljeno meso i dimljeni proizvodi od mesa
5,0
47/100
6.1.3
Meso dimljene ribe, dimljeni proizvodi , ribarstva osim
školjkaša, dimljeni rakovi, osim tamnog mesa raka,
glave i grudi jastoga i sličnih velikih rakova
(Nephropidae i Palinuridae) i osim školjki
5,0
6.1.4
Meso ribe, osim dimljene ribe
2,0
6.1.5
Rakovi, osim dimljenih rakova i tamnog mesa raka,
glave i grudi jastoga i sličnih velikih rakova
(Nephropidae i Palinuridae) i glavonošci, osim dimljenih
5,0
6.1.6
6.1.7
Školjke
Preradjena hrana na bazi zitarica I hrana za bebe za
bebe I mladu decu
10,0
1,0
6.1.8
Infant formula I follow – on formula , ukljucujuci ,bebe I
malu decu
1,0
6.1.9
Dijeteska hrana za posebne medicinske svrhe ,
nemenjena posebno za bebe
1,0
48/100
SHTOJCA II
NIVELET MAKSIMALE TE SUBSTANCAVE TE PADESHIRUARA
PJESA I:KONTAMINANTET INORGANIK DHE KOMPONIMET E AZOTIT
Substancat e padeshiruara
Produktet e dedikuara per ushqim per kafshe
1.Arseni
Materialet eushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-ushqimit I prodhuar nga bari ,nga jonxha e
thare,terfili I thare dhe pulpi I pangjar sheqerit te
thare dhe miolasa e thare e pulpit te pangjar
sheqerit
-nga kokerra e palmes
-fiosfatet dhe algat gelqerore te detit
-Karbonati I kalciumit
-Oksidi I magnezit dhe karbonati I magnezit
-Peshku ,kafshet tjera ujore dhe produktet e
perfituara nga to
-ushqimi nga algat e detit dhe materiali I
ushqimit per kafshe I perfituar nga algat e detit
-Copezat e hekurit te perdoirura si gjurmues
Aditivet e ushqimit per kafshe te cilat I takojne
grupit funksional te komponimeve me element
egjurriimi
me perjashtim te :
-pentahidrati I sulfatit te bakrit dhe karbonati I
bakrit
-oksidi I zinkut,oksidi I manganit dhe oksidi I
bakrit
-Ushqimi plotesues per kafshe
Me perjashtim te :
-ushqimit mineral per kafshe
-Komplet ushqimi per kafshe
Me perjashtim te :
49/100
Permabjtja
maksimale
mg/kg (ppm)
relative per
ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12
%
2
4
4
10
15
20
25
40
50
30
50
100
4
12
2
2.Kadmiumi
-Komplet ushqimi per kafshe (peshq) dhe
kafsheve per prodhimin e leshit
Materialet e ushqimit per kafshe me origjine nga
perimet
Materialet e ushqimit per kafshe me origjine
shtazore
Materialet e ushqimit per kafshe me origjine
minerale
Me perjashtim te :
-Fosfateve
-Aditivet e ushqimit per kafshe te cilet I takojne
grupevet funksional e te komponimeve me
elemente gjurmimi
me perjashtim te :
-oksidit te bakrit ,oksidit te manganit,oksidit te
zinkut,monohidrati I sulfatit te manganit
-aditivet e ushqimit per kafshe te cilet I takojne
grupeve funkssionaale te lidhesve dhee agjenteve
anti-pastta
-Paraperzierjet
-Ushqimi plotesues per kafshe
Me perjashtim te :
-Ushqimit mineral per kafshe
10
1
2
2
10
10
30
2
15
0.5
5
Qe permbajne < 7 % fosfor
Qe permbajne ≥7%
-Ushqimi plotesues per kafshe shoqeruese
-Komplet ushqimi per kafshe
Me Perjashtim te :
-Komplet ushqimi per kafshe te llojit te gjedhit
(perveç viçave) ,deleve (perveç qengjave)
,dhive(perveç kecave) dhe peshkut
-Komplet ushqimi per kafshe shoqeruese
0.75 per 1 %
fosfor me
maksimum
prej 7.5
2
0.5
1
2
3.Flori
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te
-Materialet e ushqimit per kafshe me origjine
shtazore perveç krustaceaneve te detit sikurse
krill deti
-Krustacete e detit sikurse krill deti
-Fosfatet
50/100
150
500
3000
2000
-Karbonati I kalciumit
-oksidi I magnezit
-Algat gelqerore te detit
Vermiculite (E 561)
Komplet ushqimi per kafshe
-Te cilet permabjne ≤ 4 % fosfor
-Te cilat permbajne > 4% fosfor
4.Plumbi
5.Merkuri
Komplet ushqimi per kafshe
Me perjashtim te :
-komplet ushqimit per kafshe te derrit
-kompolet ushqimit per shpese (perveç zogjeve )
dhe peshqeve
-Komplet ushqimit per zogj te pulave
Komplet ushqimi per gjedhe ,dele dhe dhi
Ne laktacion
-Tjera
Matwerialet e ushqqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Tagjise
-Fosfatet dhe algat gelqerore te detit
-Karbonati I kalciumit
-Tharm
-Aditivet e ushqimit per kafshe te cilet I takojne
grupit funksional te komponimeve me lemente
gjurmimi
Me perjashtim te :
-Oksidit te zinkut
-Oksidit te manganit,,karbonatit te hekurit
,,karbonatit te bakrit
Aditivet e ushqimit per kafshe te cilet I takojne
grupit funksional te binderve dhe agjenteve anti
pasta
Me perjashtim te :
-clinoptilolite me origjine vullkanike
-Paraperzierjet
Ushqimi plotesues per kafshe
Me perjashtim te :
-Ushqimit mineral per kafshe
-Komplet ushqimi per kafshe
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Peshku ,kafshet tjera ujore dhe produktet e
51/100
350
600
1000
3000
500
125 per 1 %
fosfor
150
100
350
250
30
50
10
30
15
20
5
100
400
200
30
60
200
10
15
5
0.1
1.5
perfituara nga to
6.Nitritet
7.Melamina
-Karbonati I kalciumit
-Perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te
-Ushqimit mineral per kafshe
-Perzierjet e ushqimit per peshq
-Perzierjet e ushqimit per kafshe te llojit te qenit
dhe maces dhe kafsheve per prodhimin e leshi
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te
-Ushqimit te peshkut
-Sillazhes
0.3
0.1
0.2
0.3
15
30
-
-Produkteve dhe nenprodukteve nga pangjar
sheqeri dhe kallam sheqeri dhe prodhimi I
nishestes
-Komplet ushqimi per kafshe
Me perjashtim te
Komplet ushqimit per qente dhe macet me
permbajtje te lageshtise qe tejkalon 20 %
Ushqimi per kafshe
Me perjashtim te aditiveve te ushqimit per kafshe
-Guanidine acid acetic (GAA)
-Urea
-Biuret
15
2.5
-
PJESA II : MYKOTOKSINAT
Substanca e padeshiruar
Produktet e dedikuara per ushqim te
kafsheve
1.Aflatoksin B1
Materialet e ushqimit per kafshe
Ushqimi plotesues per kafshe dhe komplet
ushqimi per kafshe
Me perjashtim te :
Kombinimeve te ushqimit per kafshe per
52/100
Permabjtja
maksimale
mg/kg (ppm)
relative per
ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12 %
0.02
0.01
0.005
2.Theker ergot (Claviceps
purpurea)
lope qumeshtore dhe viça ,dele qumeshtore
dhe qengja ,dhi qumeshtore dhe keca ,gica
dhe kafshe te reja te llojjit te shpeseve
Kombinuimeve te ushqimit per gjedhe
(perveç
lopeve
qumeshtore
dhe
viçave),deleve (perveç deleve qumeshtore
dhe qengjave ) ,dhive (perveç dhive
qumeshtore dhe kecave ) ,derrave (perveç
gicave ) dhe shpeseve (perveç kafsheve te
reja
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
ushqimi I kombinuar per kafshe qe permban
baze te dritherave
0.02
1000
PJESA III.TOKSINET E PANDARA BIMORE
Substance e padeshiruar
1.Gossypol I lire
2.Acidi Hidrocianik
Produktet e dedikuara per ushqim te
kafsheve
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Fare pambuku
-Pastat nga farat e pambukut dhe ushqimi
nga farat e pambukut
Komplet ushqimi per kafshe
Me perjashtim
-Komplet ushqimit per gjedhe (perveç
viçave)
-Komplet ushqimi per dele (perveç
qengjave) dhe dhi (perveç kecave )
-Komplet ushqimi per shpese (perveç
pulave per mbarshttim ) dhe viçave
-Komplet ushqimi per lepuj,qenggja,,keca
dhee derra (perveç gicave )
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Fares se lirit
-Pastave te fares se lirit
-Produkteve manioc dhe pastave te
53/100
Permabjtja
maksimale
mg/kg (ppm)
relative per
ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12 %
20
5000
1200
20
500
300
100
60
50
250
350
100
3.Theobromine
bajameve
Komplet ushqimi per kafshe
Me perjashtim te :
-Komplet ushqimi per zogj te pulave (< 6
jave )
Komplet ushqimi per kafshe
Me perjashtim te :
-Komplet ushqimit per derra
Komplet ushqimi per qente ,lepujt,kuajt dhe
kafshet per prodhimin e leshit
4..vinyl thiooxazolidone(5vinyloxazolidine-2-thione)
Komplet ushqimi I shpeseve
50
10
300
200
50
1000
Me perjashtim te
Ushqimit te pulave per klloçitje
500
5.Vaji vulllkaniik I mustardes
Materialet e ushqimit per kafshe
100
Me perjashtim te :
-Pastave te fares se kolzes
4000
Komplet ushqimi per kafshe
150
Me perjashtim te :
-Komplet ushqimit per gjedhe (perveç
viçave) ,deleve (qengjave ))dhe dhive
(perveç kecave),
Komplet ushqimi per derra ( perveç gicave )
dhe shpezeve
54/100
1000
500
PJESA IV: KOMPONIMET ORGANOKLORINE (PERVEÇ DIOKSINEVE DHE PCB-ve )
Substanca e padeshiruar
1.Aldrin
2.Dieldrin
3.Campheclor (toxaphene)sum of indicator congeners
(CHB 26,50 dhe 62
Produktet e dedikuara per ushqim te
kafsheve
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjety e ushqqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Vajerave dhe yndyres
-Perzierjeve te ushqimit per peshq
Peshku ,kafshet e tjara akuatike dhe
produktet e perfituara nga to
Me perjashtim te :
-Vaji I peshkut
-Komplet ushqimi per peshq
4.Chlordane( shuma e cis dhe
trans izomereve dhe
oxychlordane ,e shprehur si
Chlordane
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Vajerave dhe yndyrave
5.DDT (shuma e DDT
,DDD(ose TDE-) dhe
izomereve DDE te shprehura
si DDT)
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
- Vajerave dhe yndyrave
6.Endosulfan ( shuma e alfa
dhe beta izomereve dhe
endosulfanesulfat e shprehur
si endosulfan
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
Misrit dhe produkteve te misrit te
perfituara nga perpunimi I tyre
-farat per prodhiimin e vajit dhe produktet
e perfituara nga perpunimi I tyre ,perveç
vajit te papastruar bimor
-Vaji I papastruar bimore
-Komplet ushqimi per peshq
55/100
Permabjtja
maksimale
mg/kg (ppm)
relative per
ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12 %
0.01
0.1
0.02
0.02
0.2
0.05
0.02
0.05
0.05
0.5
0.1
0.2
0.5
1.0
0.005
7.Endrin (shuma e endrin dhe
delta-ketoi-endrin ,e shprehur
si endrin
- Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjshtim te :
-vajerave dhe yndyrave
8.Heptachlor (shuma e
heptaklor dhe heptakjlor
okside ,e shprehur si heptaklor
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
9.Heksakloro-benzeene
9hccb00
Me perjshtim te :
-vajerave dhe yndyrave
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjshtim te :
-vajerave dhe yndyrave
0.01
0.05
0.01
0.2
0.01
0.2
10.Heksaklorcikloheksane
(HCH)
-alfa izomeret
-beta izomeret
-Gama izomeret
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjshtim te :
--vajerave dhe yndyrave
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te:
Vajerave dhe yndyrave
Perzierjeve te ushqqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Perzierjeve te ushqimit per kafshe per lope
qumesshtore
Materialet e ushqimit per kafshe dhe
perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Vajerave dhe yndyrave
56/100
0.02
0.2
0.01
0.1
0.01
0.05
0.2
2.0
PJESA V: DIOKSINAT DHE PCB-TE
Substanca e padeshiruar
1.Diksinet (shuma e dibenzo –
paradioxin (PCDD ) dhe
dibenzofuran te
poliklorinizuar (PCDF ) te
Shprehura nga OBSH si
ekuyivalent toksik duke
perdorur TEF-OBSH (
faktoret e ekuivalences
toksike )
Produktet e dedikuara per ushqim te Permabjtja
kafsheve
maksimale mg
OBSH –PCDD
(ppm) relative
per ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12 %
Materialet e ushqimit per kafshe me
origjine bimore
Me perjashtim te :
-vajerave bimore dhe nen produkteve te
tyre
-Materialeve te ushqimit per kafshe me
origjine minerale
Materialet e ushqimit pewr kafshe me
origjine shtazore
-Yndyra shtazore duke perfshire yndyren e
qumeshtit dhe yndyren e vezeve
-Produktet e tjera me origjine shtazore te
cilat jetojne ne tokw ,duke perfshire
qumeshtin dhe produktet e qumeshtit dhe
vezet dhe prrodukkteet e veezevve
-Vaji I peshkut
Peshku ,kafshet e tjera akuatike dhe
produktet e perfituara nga to me perjashtim
te vajit te peshkut dhe hidrolizateve te
proteinave te peshkut te cilat permbajne me
shume se 20 % yndyre
Hidrolizatet e proteinave te peshkut te cilat
permbajne me shume se 20 % yndyre
57/100
0.75
0.75
1.0
2.0
0.75
6.0
1.25
2.25
Aditivet e ushqimit per kafshe argjila
kaolinike
,calcium
sulfat
dihidrat
,vermiculite natrolite-phonolite ,aluminatet
sintetike te kalciumit dhe clinoptilolite me
origjine sedimentare te cilat u te takojne
grupit funksional te lidhjes dhe meterijeve
qe pengojne formimin e droçkave
Aditivet e ushqimit per kafshe te cilat u
takojne grupeve funksionale te element ne
gjurme
Paraperzierjet
Perzierjet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Perzierjeve te ushqimit per kafshe
shoqeruese dhe peshq
-Perzierjeve te ushqimit per kafshe per
prodhimin e gezofit
2.Shuma e dioksiineve dhe
diioksineve sikursee (PCB)
shuma e dibenzo para
dioksineve te poliiklorinizuara
(PCDD,dibenzofuran
te
poliklorinizuar (PCDF) dhe Materialet e ushqimit per kafshe me
bifenil te poliklorinizuar (PCB origjine bimore
) te shprehura nga OBSH me
ekuivalence te toksicitetit
dukje pewrsoorur OBSSH TEF faktoret e ekuivalences
se toksicitetit
Me perjashtim te :
-vajerave bimore dhe nen produkteve te
tyre
-Materialeve te ushqmit per kafshe me
origjine shtazore
Materialet e ushqimit per kafshe me
origjine shtazore
-yndyra shtazore ,duke perfshire yndyren e
qumeshtit dhe yndyren e vezeve
-Preoduktet tjera te kafsheve te cilat jetojne
ne toke duke perfshire qumeshtin dhe
produktet e qumeshtit dhe vezet dhe
produktet e vezeve
-Vaji I peshkut
-Peshku ,kafshet tjera akuatike dhe
produktet e perfituara nga to me perjashtim
te vajit te peshkut dhe hidrolizateve te
58/100
0.75
1.0
1.0
0.75
2.25
-
1.25
1.5
1.5
3.0
1.25
24.0
4.5
proteinave te peshkut I cili permban me
shume se 20 % yndyre
-Hidrolizatet e proteinave te peshkut ,te
cilat permbajne me shume se 20 % yndyre
-Aditivet e ushqimit per kafshe argjila
kaolinike dihidrate
sulfat
kalciumi
,vermiculite ,natrolite-phonolite aluminatet
sintetike te kalciumit dhe clino ptilolite me
origjine sedimentare te cilat u takojne
grupeve funnksiionale
te lidhjes dhe
meterijeve qe pengojne formimin e
droçkave .
Aditivet eushqimit per kafshe te grupit
funksional te elementeve ne gjurmë
Paraperzierjet
Ushqimi I perzier per kafshe
Me perjashtim te :
-Ushqimit te perzier per kafshe shoqeruese
dhe peshq
-Ushqimit te perzier per kafshe te gezofit
59/100
11.0
1.5
1.5
1.5
1.5
7.0
-
PJESA VI: BAROJAT E DËMSHME
Substanca e padeshiruar
Produktet e dedikuara per ushqim te
kafsheve
1.Farerat e barit te keq dhe
frutat e shtypura dhe bluara te
cilat permbajne alkaloide Materialet e ushqimit dhe perzierjet e
,glukozide apo substance tjera ushqimit per kafshe
toksike te ndara apo ne
kombinim ,duke perfshire .
-Datura sp
Materialet e ushqimit dhe perzierjet e
2.Crotalaria spp
ushqimit per kafshe
3.Farat dhe levozhgat nga
Riccinus communis L,croton
tiglium
L,dhe
Abrus Materialet e ushqimit dhe perzierjet e
precatrorius L si dhe derivatet ushqimit per kafshe
e perpunuara ,ndaras apo ne
kombinim
4.Dru ahu pa levozhge Fagus
silvastika L
Permabjtja
maksimale mg
(ppm) relative
per ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12 %
3000
1000
100
10
Farat dhe frutat e
specieve bimore
te
cekura
perballe si dhe
derivatet
e
perpunuara
- Materialet e ushqimit dhe perzierjet e
vetem mund te
ushqimit per kafshe
jene present ne
ushqimin
e
kafsheve
sasi
gjurmimi dhe te
papercaktueshme
ne sasi
5.Prghera –Jatropha curcas L
6.Mustard Indian Brasica
juncea (L) Czern dhe Coiss
ssp juncea
7.Mustard sareptian Brasica
juncea (L) Czern dhe Coiss
60/100
ssp juncea
8. Mustard kinez Brasica
juncea (L) Czern dhe Coiss
ssp juncea ,var lutea Batalin
9.Mustard I zi Brassica nigra
(L) ,Koch
10Mustard Etiopian Brasica
Carinata A. Braun
11.Farat nga Ambrosia spp
Materialet e ushqimit per kafshe
Me perjashtim te :
-Mel (Kokerrat Panicum miliaceum L dhe
sorghum bicolor (L) Moench s.l. ) I cili nuk
u jepet direct kafsheve
Ushqimi I perzier per kafshe te cilat
permbajne kokerra dhe fara te pabluara
50
200
50
PJESA VII –
ADITIVET E AUTORIZUAR TE USHQIMIT QE NUK ESHTE NE PLAN TE USHQIMIT TE
KAFSHEVE DHE MOSLARGIMIN ME PROCESIN E BARTJES
Coccidiostat
Produktet e dedikuara per ushqim te
kafsheve
1.Decoquinate
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit per kafshe per
Zogj per prodhim te vezve dhe pula te rritura
per prodhim te vezve (> se 16 jave )
Pula per majmeri per periudhen para therrjes
ne te cilen ndalohet perdorimi I decoquinate
(ushqim per kafshe te cilen terhiqet)
Speciet tjera te kafsheve
Paraperzierjet per perdorim ne ushqim per
kafshe ne te cilet nuk autorizohet perdorimi I
Decoquinate
Materialet ve ushqimit per kafshe
Ushqimi I perzier per kafshe
-zogj per prodhim te vezve pula te kultivuara
per prodhim te vezve (> se 16 jave ) dhe
gjeldeti per majmeri (> se 12 jave )
-Lepuj per majmeri dhe mbarshtim per
2.Diclazuril
61/100
Permabjtja
maksimale
mg/kg (ppm)
relative
per
ushqimin per
kafshe
me
permbajtje te
lageshtise 12
%
0.4
0.4
0.4
1.2
0.01
0.01
0.01
3.Halofuginone hydrobromide
4.Lasalocid sodium
5.Maduramicin ammonium
alpha
periudhen para therrjes ne te cilen esht e I
ndaluar perdorimi I diclazuril
-speciet tjera te kafsheve perveç pulave te
kultivuara per prodhim te vezve (< 16 JAVE
) ,pulat per majmeri te tipit guinea dhe
gjeldeti per majmeri (< se 12 jave )
Praperzierjet per perdorim ne ushqimin per
kafshe ne te cilin nuk eshte autiorizuar
perdorimi I diclazuril
Materialet eushqimit per kafshe
Ushqimi I perzier per kafshe
Zogj per prodhim te vezve ,pula te kultivuara
per prodhim te vezve dhe gjeldeti (> se 12
jave )
-Pula dhe gjeldeti per majmeri (< se 12 jave )
per periudhen para therrjes ne te cilen eshte I
ndalkuar
perdorimi
I
halofuginone
hydrobromide ),
Speciet tjera te kafsheve
Praperzierjet per perdorim ne ushqimin per
kafshe ne te cilin nuk eshte I autorizuar
perdorimi I halofuginone hydrobromide
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit per kafshe per :
-qente,l viça ,lepuj, specie equine,kafshet
qumeshtore ., zogj per prodhim te vezve
,gjeldeti (> se 16 jave ) dhe pula te kultivuara
per prodhim te vezve (Karenca )
-Pula per majmeri ,zogj te pulave te
kultivuara per prodhim te vezve (<16 Jave )
dhe gjeldeti /puldeti (<se 16 jave per
periudhen para therrjes ne te cilin eshte I
ndaluar perdorimi I lasalocid sodium .
-Speciet tjera te kafsheve
Paraperzierjet per perdorim ne ushqim per
kafshe ne te cilin nuk eshte autorizuar
perdorimi I lasalocid sodium
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierejte e ushqimit per kafshe per:
-speciet e kafsheve te llojit te kalit (equine)
,lepujve,,gjeldetit,(> se 16 jave zogj per
prodhim te vezve dhe pula te kultivuara per
prodhim te vezve (> se 16 jave )
-Pula dhe gjeldeti per majmeri (<se 16 jave
per periudhen para therrjes ne te cilen eshte I
62/100
0.03
0.03
0.03
0.03
0.09
1.25
1.25
1.254
3.75
0.05
0.05
0.05
6.Monensin sodium
7.Narasin
8.Nicarbazin
9.Robenidine hydrochloride
ndaluar perdorimi I maduramicin ammonium
alpha (karenca)
-speciet tjera te kafsheve
Para perzierjet per perdorim ne ushqim per
kafshe ne te cilin nuk eshte I autorizuar
perdorimi I maduramicin ammonium aplpha
Matewrialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit per kafshe per :
-speciet e llojit te kalit (equine ) ,ruminantet
e vegjel (ripertypesit) ( delet dhe dhite )
,patat kafshet e llojit te gjedhit b,lopet
qumeshtore ,zogj per prodhim te vezve ,pula
te kultivuara (mbajtura ) per prodhim te
vezve (> se 16 jave dhe gjeldeti /puldeti (>se
16 jave
-Pula per majmeri ,pula te mbajtura pewr
prodhim te vezve (< se 16 jave ) dhe
gjeldeti/puldeti (< se 16 jave per periudhen
para therrjes ne te cilen eshte I ndaluar
perdorimi I monensin sodium
-Speciet tjera te kafsheve
Paraperzierjet per perdorim ne ushqim per
kafshe ne te cilin nuk autrorizohet perdorimi
imonensin sodium
Matwerialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit te kafsheve per :
-gjelkdeti/puledeti ,lepuj ,specie te llojit te
kalit (equine) ,zogj per prodhim te vezve dhe
pula te ku ltivuara per prodhim te vezve (> se
16 jave )
-speciet tjera te kafsheve
Praperzierjet per perdorim ne ushqimin per
kafshe per te cilin nuk eshte I autrorizuar
perdorimi I narasin
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit te kafsheve per :
-speciet e llojit te kalit (equine ) ,zogj per
prodhimin e vezeve dhe pula te kultivuara
per prodhimin e vezeve ) (> se 16 jave )
Specie tjera te kafsheve
Paraperzierjet per poerdorim ne ushqimin per
kafshe ne te cilin nuk eshte I autorizuar
perdorimin I nicarbazin (vetem apo ne
kombinim me Narasin )
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit per kafshe per :
63/100
0.15
1.25
1.25
1.25
3.75
0.7
0.7
2.1
1.25
1.25
3.75
0.7
10.Salinomycin sodium
11.Semduramicin sodium
Zogj per prodhimin e vezeve dhe pulave te
kultivuara per prodhimin e vezeve (> se 16
jave )
-pulave per majmeri ,lepujve per majmeri
dher mbarshtim dhe gjeldeti/puledeti per
periudhen para therrjes ne te cilin ehte I
ndaluar perdorimi I robenidine hydrochloride
(karernca)
Speciet tjera te kafsheve
Paraperzierjet per perdorim ne ushqimin per
kafshe ne te cilin nuk eshte I autoriuzuar
perdorimi I robenidine hydrochloride
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimit per kafshe per :
-speciet e kafsheve te llojit te kalit ,gjelit te
detit dhe pulave te kultivuara per prodhimin
e vezeve (> se 12 jave )
-pulave per majmeri ,pulave te kultivuara per
prodhimin e vezeve (< se 12 jave ) dhe
lepujve per majmeri per periudhen para
therrjes ne te cilen eshte ndaluar perdorimi I
salinomycin sodium (Karenca )
-speciet tjera te kafsheve
Paraperzierjet per perdorim ne ushqimin per
kafshe ne te cilin nuk eshte I autoriuzuar
perdorimi I salinomycin sodium
Materialet e ushqimit per kafshe
Perzierjet e ushqimiut per kafshe per :
-zogj pewr prodhimin e vezeve dhe pula te
kultivuara per prodhimin e vezeve (> se 16
jave )
-pula per majmeri per periudhen para therrjes
ne te cilen eshte I ndaluar perdorimi I
semduramicin sodium (karenca )
-Speciet tjera te kafsheve
Paraprzierjet per perdorim ne ushqimin per
kafshe ne te cilin nuk eshte I autorizuar
perdoriumi I semduramicin sodium
64/100
0.7
0.7
2.1
0.7
0.7
0.7
2.1
0.25
0.25
0.25
0.75
NIVELET E VEPRIMIT NE LIDHJE ME HULUMTIMET
PJESA DIOXIN DHE PCB
Substanca e padeshiruar
Produktet e dedikuara per ushqim te kafsheve
1.Dioxin (Shuma e dibenzo –
paradioxin i poliklorinizuar
(PCDD) ,dibenzofuran i
poliklorinizuar (PCDF )
,shprehur ngfa Organizta
Boterore e Shendetesise
(OBSH ) ,ekuivalent toksik
,duke perdorur OBSH_TEF
9Faktoret e ekuivalences
toiksike )
Materiali i ushqimit per kafshe me origjine
bimore
Me perjashtim te :
-vajerave bimore dhe nen produkteve te tyre
Materialet e ushquimit per kafshe me origjine
minerale
Materialet e ushqimit per kafshe me origjine
shtazore
-Yndyra me origjine shtazore ,duke perfshire
yndyren e qumeshtit dhe yndyren e vezes
-Produktet tjera te kafsheve te cilat jetojne ne
toke duke perfshire qumeshtin dhe produktet
e qumeshtit dhe vezet dhe produktet e vezeve
-Vaji i peshkut
-Peshku ,kafshet tjera akuatike dhe produktet
dhe nen produktet me perjashtim te vajit te
peshkut dhe hidrolizateve te proteinave te
peshkut qe permbajne me shume se 20 %
yndyre
-Hidrolizatet e proteinave te peshkut qe
permbajne me shume se 20 % yndyre
-Aditivet ne ushqim te kafsheve te cilet u
takojne grupit funksional te lidhjes dhe
meterijeve qe pengojne formimin e droçkave .
-Aditivet e ushqimit per kafshe te cilat u
takojne grupit funksional te komponimeve te
elementeve ne gjurme
Paraperzierjet
Ushqim i i perzier per kafshe
Me perjashtim te :
-Ushqimit te perzier p[er kafshe shoqeruese
65/100
Niveli i
(Pragu)
Veprimit
OBSH –
PCDD /FTEQ/kg (ppl)
relative per
ushqimin per
kafshe me
permbajtje te
lageshtise 12
%
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
5.0
1.0
1.75
0.5
0.5
0.5
0.5
1.75
dhe peshq
-ushqimi i perzier per kafshe te gezofit
2.Dixin like –PCB (shuma e
bifenileve te poliklorinizuara
(PCB) te shprehura sipas
Organizates
Boterore
te
Shendetesise
(OBSH
) Materiali i ushqimit per kafshe me origjine
,ekuivalent
toksik
duke bimore
perdorur
faktoret
e
ekuivalences toksike (OBSH
–TEF
Me perjashtim te :
-vajerave bimore dhe nenprodukteve te tyre
Materialet e ushqimit per kafshe me origjine
minerale
Materialet e ushqimit per kafshe me origjhine
shtazore
-Yndyra me origjine shtazore ,duke perfshire
yndyren e qumeshtit dhe yndyren e vezes
-Produktet tjera te kafsheve te cilat jetojne ne
toke duke perfshire qumeshtin dhe produktet
e qumeshtit dhe vezet dhe produktet e vezeve
-Vaji i peshkut
-Peshku ,kafshet tjera akuatike dhe produktet
e perfituara nga to me perjashtim te vajit te
peshkut dhe hidrolizateve te proteinave te
peshkut qe permbajne me shume se 20 %
yndyre
-Hidrolizatet e proteinave te peshkut qe
permbajne me shume se 20 % yndyre
-Aditivet ne ushqim te kafsheve te cilet u
takojne grupit funksional te lidhjes dhe
meterijeve qe pengojne formimin e droçkave .
Aditivet e ushqimit per kafshe twe cilet u
takojne grupit funksional te komponimeve te
elementeve ne gjurme
Paraperzierjet
Ushqim i i perzier per kafshe
Me perjashtim te :
-Ushqimit te perzier per kafshe shoqeruese
dhe peshq
-ushqimi i perzier per kafshe te gezofit
66/100
-
0.35
0.5
0.35
0.35
0.75
0.35
14.0
2.5
7.0
0.5
0.35
0.35
0.5
3.5
-
ANNEX II
MAXIMUM LEVELS OF UNDESIRABLE SUBSTANCES
SECTION I: INORGANIC CONTAMINANTS AND NITROGENOUS COMPOUNDS
Undesirable
substance
Products intended for animal feed
1.Arsenic
Feed materials
Maximum
content in
mg/kg (ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of
12%
2
with the exception of:
meal made from grass, from dried lucerne and from dried
clover, and dried sugar beet pulp and dried molasses sugar
beet pulp,
palm kernel expeller,
phosphates and calcareous marine algae
calcium carbonate,
magnesium oxide and magnesium carbonate,
fish, other aquatic animals and products derived
thereof,
seaweed meal and feed materials derived from seaweed
Iron particles used as tracer.
Feed additives belonging to the functional groups of
compounds of trace elements with the exception of :
cupric sulphate pentahydrate and cupric carbonate
zinc oxide, manganous oxide and cupric oxide
Complementary feed
4
4
10
15
20
25
40
50
30
50
100
4
with the exception of
mineral feed.
Complete feed
12
2
with the exception of:
2.Cadmium
complete feed for fish and fur animals.
10
Feed materials of vegetable origin.
1
67/100
Feed materials of animal origin.
Feed materials with mineral origin
with the exception of:
phosphates.
Feed additives belonging to the functional group of
compounds of trace elements
with the exception of:
cupric oxide, manganous oxide, zinc oxide and
manganous sulphate monohydrate.
2
Feed additives belonging to the functional groups of
binders and anti-caking agents.
2
Premixtures
Complementary feed
15
0.5
with the exception of:
mineral feed
5
containing < 7 % phosphorus
containing ≥ 7 % phosphorus
complementary feed for pet animals.
Complete feed
with the exception of:
3.Fluorine
2
10
10
30
0.75 per 1 %
fosfor me
maksimuym
prej 7.5
2
0.5
complete feed for cattle (except calves), sheep (except
lambs), goats (except kids) and fish,
1
complete feed for pet animals
2
Feed materials
150
with the exception of
feed materials of animal origin except marine crustaceans
such as marine krill
500
marine crustaceans such as marine krill,
phosphates,
3000
2000
-Kalcium carbonate
magnesium oxide,
— calcareous marine algae
Vermiculite (E 561).
350
600
1000
3000
68/100
Complementary fed:
containing ≤ 4 % phosphorus ,
containing > 4 % phosphorus
Complete feed
500
125 per 1 %
fosfor
150
with the exception of:
complete feed for pigs,
100
complete feed for poultry (except chicks) and fish,
350
complete feed for chicks,
250
complete feed for cattle, sheep and goats in lactation
30
other
4.Lead
50
Feed materials
with the exception of:
forage
phosphates and calcareous marine algae,
calcium carbonate,
yeasts.
Feed additives belonging to the functional group of
compounds of trace elements
with the exception of:
zinc oxide,
manganous oxide, ferrous carbonate, cupric carbonate
Feed additives belonging to the functional group of
binders and anti-caking agents
with the exception of:
clinoptilolite of volcanic origin.
5.Mercury
10
30
15
20
5
100
400
200
30
60
Premixtures
Complementary feed
with the exception of:
200
10
mineral feed.
Complete feed
15
5
Feed materials
with the exception of:
0.1
69/100
6.Nitrite
fish, other aquatic animals and products derived thereof,
calcium carbonate.
Compound feed
0.5
0.3
0.1
with the exception of:
mineral feed,
compound feed for fish,
compound feed for dogs, cats and fur animals.
0.2
0.2
0.3
Feed materials
15
with the exception of:
fishmeal,
silage
products and by-products from sugar beet and sugarcane
and from starch production.
30
-
Complete feed
with the exception of:
complete feed for dogs and cats with a moisture content
exceeding 20%
15
15
7.Melamine
Feed
with the exception of the feed additives
guanidino acetic acid (GAA
urea,
biuret.
2.5
-
SECTION II: MYCOTOXINS
Undesirable
substance
1. Aflatoxin
B1
Products intended for animal feed
Feed material
Complementary and complete feed
with the exception of :
compound feed for dairy cattle and calves, dairy sheep and
lambs, dairy goats and kids, piglets and young poultry
70/100
Maximum
content in
mg/kg (ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of 12%
0.02
0.01
0.005
2 Rye ergot
(Claviceps
purpurea)
animals,
compound feed for cattle (except dairy cattle and calves),
sheep (except dairy sheep and lambs), goats (except
dairy goats and kids), pigs (except piglets) and poultry
(except young animals).
Materialet e ushqimit per kafshe dhe ushqimi I kombinuar
per kafshe qe permban baze te dritherave
0.02
1000
SECTION III: INHERENT PLANT TOXINS
Undesirable
substance
1.Free
Gossypol
Products intended for animal feed
Feed material
with the exception of:
cottonseed
cottonseed cakes and cottonseed meal.
Complete feed
with the exception of:
complete feed for cattle (except calves),
complete feed for sheep (except lambs) and goats
(except kids),
complete feed for poultry (except laying hens) and calves
complete feed for rabbits, lambs, kids and pigs (except
piglets).
2. Hydrocianic
Acid
Feed materials .
Maximum
content in
mg/kg (ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of 12
%
20
5000
1200
20
500
300
100
60
50
with the exception of:
linseed,
Linenseed cakes
manioc products and almond cakes.
71/100
250
350
100
3.Theobromine
Complete feed
with the exception of:
— complete feed for young chickens (< 6 weeks).
Complete feed
50
10
300
with the exception of:
complete feed for pigs,
200
complete feed for dogs, rabbits, horses and fur animals
50
4.vinyl
Complete feed for poultry
thiooxazolidone(5- with the exception of:
vinyloxazolidine2-thione)
complete feed for laying hens.
1000
500
Feed material
100
5.Volatile mustard
oil
with the exception of:
rapeseed cakes
4000
Complete feed
150
with the exception of:
complete feed for cattle (except calves), sheep (except
lambs) and goats (except kids),
1000
complete feed for pigs (except piglets) and poultry.
500
72/100
SECTION IV: ORGANOCHLORINE COMPOUNDS (EXCEPT DIOXINS AND PCBs)
Undesirable
substance
1.Aldrin
2.Dieldrin
3.Campheclor
(toxaphene)sum of indicator
congeners
(CHB 26,50 dhe
62
4.Chlordane
(sum of cis
and
transisomers andof
xychlordane,
xpressed as
chlordane)
Products intended for animal feed
Maximum
content in
mg/kg (ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of
12 %
Feed materials and the compound feed
0.01
with exception of:
fats and oils,
compound feed for fish
Fish, other aquatic animals and products
0.1
0.02
0.02
derived thereof with the exception of
fish oil.
0.2
Complete feed for fish.
0.05
Feed materials and compound feed
0.02
with the exception of:
5. DDT (sum
of DDT-, DDD(or TDE-) and
DDE- isomers,
expressed
as
DDT)
fats and oils.
Feed materials and compound feed
73/100
0.05
0.05
with the exception of:
fats and oils.
6. Endosulfan Feed materials and compound feed
(sum of alphaand
betaisomers and
of
endosulfansul
phate
expressed as
endo- sulfan)
7. Endrin
(sum of
endrin and of
delta- ketoiendrin,
expressed as
endrin)
8. Heptachlor
(sum of
heptachlor
and of
heptachlorepo
xide,
expressed as
heptachlor)
0.5
0.1
with the exception of:
maize and maize products derived from the processing
thereof,
0.2
oilseeds and products derived from the processing
thereof, except crude vegetable oil,
0.5
crude vegetable oil,
1.0
complete feed for fish.
0.005
Feed materials and compound feed
0.01
with the exception of:
fats and oils.
Feed materials and compound feed
0.05
0.01
with the exception of:
— fats and oils.
9. Hexachloro- Feed materials and compound feed
benzene (HCB)
with the exception of:
fats and oils
0.2
0.01
0.2
74/100
10.Heksaklorcik
loheksane
(HCH)
-alfa isomeres
Feed materials and compound feed
0.02
-beta isomeres
with the exception of:
fats and oils.
Feed m aterials
0.2
0.01
with the exception of:
fats and oils.
Compound feed
0.1
0.01
with the exception of:
-Gama isomeres
— compound feed for dairy cattle.
Feed materials and compound feed
0.05
0.2
with the exception of:
fats and oils
2.0
SECTION V: DIOXINS AND PCBs
Undesirable
substance
Products intended for animal feed
1. Dioxins (sum
Feed materials of plant origin
of polychlorinated
dibenzo-paradioxins (PCDDs)
and polychlorinated
dibenzofurans
(PCDFs)) expressed
in World Health
Organisation (WHO)
toxic
equivalents, using
75/100
Maximum
content in
mg/kg
(ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of
12 %
0.75
the WHO –TEFs
(toxic equivalency
factors, 1997 (4)
with the exception of:
vegetable oils and their by-products
0.75
Feed materials of mineral origin
1.0
Feed materials of animal origin:
Animal fat, including milk fat and egg fat
Other land animal products including milk and milk
products and eggs and egg products
Fish oil
Fish, other aquatic animals and products derived
thereof with the exception of fish oil and fish protein
hydrolysates containing more than 20 % fat (3)
Fish protein hydrolysates containing more than
20 % fat.
The feed additives kaolinitic clay, calcium sulphate
dihydrate, vermi- culite, natrolite-phonolite, synthetic
calcium aluminates and clinopti- lolite of sedimentary
origin belonging to the functional groups of binders
and anti-caking agents.
Feed additives belonging to the functional group of
compounds of trace elements.
Premixtures
compound feed
With exception
for pet animals and fish,
compound feed for fur animals.
2.Sum of dioxins Feed materials of plant origin
and
dioxin-like
PCBs
(sum
of
polychlorinateddibenzo-paradioxins
PCDDs),polychlorinated dibenzofurans(PCDFs)and
polychlorinated
biphenyls (PCBs))
expressed in World
Health Organisation
(WHO)
toxic
equivalents, using
76/100
2.0
0.75
6.0
1.25
2.25
0.75
1.0
1.0
0.75
2.25
1.25
the
WHO-TEFs
(toxic equivalency
factors, 1997 (4))
with the exception of:
vegetable oils and their by-products.
1.5
Feed materials of m i neral
origin:
Feed materials of animal origin:
Animal fat, including milk fat and
egg fat,
Other land animal products including milk and milk
products and eggs and egg products
Fish oil
Fish, other aquatic animals and products derived
thereof with the exception of fish oil and fish protein
hydrolysates containing more than 20 % fat
1.5
Fish protein hydrolysates containing more than
20 % fat.
11.0
3.0
1.25
24.0
4.5
The feed additives kaolinitic clay, calcium sulphate 1.5
dihydrate, vermi- culite, natrolite-phonolite, synthetic
calcium aluminates and clinopti- lolite
of
sedimentary origin belonging to the functional
groups of binders and anti-caking agents.
Feed additives belonging to the functional group of
compounds of trace elements
1.5
Premixtures
Compound feed
with the exception of:
compound feed for pet animals and fish,
1.5
compound feed for fur animals
-
77/100
1.5
7.0
SECTION VI : HARMFUL BOTANICAL IMPURITIES
Undesirable
substance
Products intended for animal feed
1.Weed
seeds Feed materials and compound feed
and
unground
and
uncrushed
fruits containing
alkaloids,
glucosides
or
other
toxic
substances
separately or in
combination
including
— Datura
sp.
Maximum
content in
mg/kg (ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of
12%
3000
1000
2. Crotalaria
spp.
Feed materials and compound feed
100
3. Seeds and
husks
from
Ricinus
communis
L.,
Croton tiglium
L. and
Abrus
precatorius
L.
as well as their
processed
derivatives (1),
separately or in
combination
Feed materials and compound feed
10
4. Unhusked
beech mast –
Fagus silvatica
L.
Feed materials and compound feed
78/100
Seeds and fruit
of the plant
species listed
opposite
as
well as their
processed
derivatives
may only be
present in feed
in
trace
amounts not
quantitatively
determinable
5.Purghera –
Jatropha curcas L
6. Indian
mustard –
Brassica juncea
(L.) Czern. And
Coss.
ssp.integrifolia
(West.) Thell.
7.
Sareptian
mustard
–
Brassica juncea
(L.) Czern. And
Coss. ssp.juncea
8. Chinese
mustard –
Brassica juncea
(L.) Czern. And
Coss. ssp.juncea
var. lutea Batalin
9. Black mustard
– Brassica nigra
(L.) Koch
10. Ethiopian
mustard –
Brassica carinata
A. Braun
11. Seeds from
Ambrosia spp.
Feed materials
50
with the exception of
Millet
(grains
of Panicum miliaceum L.) and
sorghum (grains of Sorghum bicolor (L) Moench
s.l.) not directly fed to animals.
Compound feed containing unground grains and
seeds
79/100
200
50
SECTION VII:
AUTHORISED FEED ADDITIVES IN NON-TARGET FEED
FOLLOWING UNAVOIDABLE CARRY-OVER
Coccidiostat Products intended for animal feed
1.Decoquinate
2.Diclazuril
3.Halofuginone
hydrobromide
Feed materials
Compound feed for
laying birds and chickens reared for laying (> 16
weeks),
chickens for fattening for the period before
slaughter in which the use of decoquinate is
prohibited (withdrawal feed),
other animal species
Premixtures for use in feed in which the use of
decoquinate is not authorised
Feed materia
Compound feed for
laying birds, chickens reared for laying (>
16weeks)and turkeys for fattening (> 12 weeks),
rabbits for fattening and breeding for the period
before slaughter in which the use of diclazuril is
prohibited (withdrawal feed),
other animal species other than chickens
reared for laying (< 16 weeks), chickens for
fattening, guinea fowl and turkeys for fattening (<
12 weeks).
Premixtures for use in feed in which the use of
diclazuril is not authorised.
Feed materials
Compound feed for
laying birds, chickens reared for laying and turkeys
(> 12 weeks)
chickens for fattening and turkeys (< 12 weeks)
for the period before slaughter in which the use of
halofuginone
hydrobromide
is
prohibited
(withdrawal feed),
other animal species.
Premixtures for use in feed in which the use
of halofuginone hydrobromide is not authorised.
80/100
Maximum
content in
mg/kg (ppm)
relative to a
feed with a
moisture
content of 12
%
0.4
0.4
0.4
1.2
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.09
4.Lasalocid
sodium
5.Maduramicin
ammonium alpha
6.Monensin
sodium
7.Narasin
8.Nicarbazin
Feed materials
1.25
Compound feed for
dogs, calves, rabbits, equine species, dairy animals,
laying birds, turkeys (> 16 weeks) and chickens
reared for laying (> 16 weeks),
chickens for fattening, chickens reared for laying (<
16 weeks) and turkeys (< 16 weeks) for the period
before slaughter in which the use of lasalocid
sodium is prohibited (withdrawal feed),
other animal species.
Premixtures for use in feed in which the use of
lasalocid sodium is not authorised
Feed material
Compound feed for
equine species, rabbits, turkeys (> 16 weeks), laying
birds and chickens reared for laying (> 16 weeks),
chickens for fattening and turkeys (< 16 weeks)
for the period before slaughter in which the use
of maduramicin ammonium alpha is prohibited
(withdrawal feed),
other animal species.
Premixtures for use in feed in which the use
of maduramicin ammonium alpha is not
authorised.
Feed materials
Compound feed for
equine species, dogs, small ruminants (sheep and
goat), ducks, bovine, dairy cattle, laying birds,
chickens reared for laying (> 16 weeks) and
turkeys (> 16 weeks),
chickens for fattening, chickens reared for laying (<
16 weeks) and turkeys (< 16 weeks) for the period
before slaughter in which the use of monensin
sodium is prohibited (withdrawal feed),
other animal species.
Premixtures for use in feed in which the use of
monensin sodium is not authorised
Feed materials
Compound feed for
turkeys, rabbits, equine species, laying birds and
chickens reared for laying (> 16 weeks),
other animal species
Premixtures for use in feed in which the use of
narasin is not authorised.
1.25
1.254
3.75
0.05
0.05
0.05
0.15
1.25
1.25
1.25
3.75
0.7
0.7
2.1
1.25
Feed materials
81/100
9.Robenidine
hydrochloride
Compound feed for
equine species, laying birds and chickens 1.25
reared for laying (> 16 weeks),
other animal species
3.75
Premixtures for use in feed in which the use of
nicarbazin (alone or in combination with narasin) is
not authorised.
Feed materials
0.7
Compound feed for
laying birds and chickens reared for laying (> 16
weeks),
chickens for fattening, rabbits for fattening and
breeding and turkeys for the period before slaughter
in which the use of robenidine hydrochloride is
prohibited (withdrawal feed),
10.Salinomycin
sodium
11.Semduramicin
sodium
0.7
0.7
other animal species.
2.1
Premixtures for use in feed in which the
use of robenidine hydrochloride is not authorised
Feed materials
0.7
Compound feed for
equine species, turkeys, laying birds and chickens
reared for laying (> 12 weeks),
chickens for fattening, chickens reared for laying (<
12 weeks) and rabbits for fattening for the period
before slaughter in which the use of salinomycin
sodium is prohibited (withdrawal feed),
other animal species.
Premixtures for use in feed in which the use of
salinomycin sodium is not authorised
Feed materials
Compound feed for
laying birds and chickens reared for laying (> 16
weeks),
chickens for fattening for the period before
slaughter in which the use of semduramicin sodium
is prohibited (withdrawal feed),
other animal species.
Premixtures for use in feed in which the use of
semduramicin sodium is not authorised
82/100
0.7
0.7
2.1
0.25
0.25
0.25
0.75
ACTION THRESHOLDS TRIGGERING INVESTIGATIONS IN FEED ,
SECTION: DIOXINS AND PCBs
Undesirable
substances
1. Dioxins (sum
of
polychlorinated
dibenzo-paradioxins
(PCDDs), polychlorinated
dibenzofurans
(PCDFs))
expressed
in
World
Health
Organisation
(WHO)
toxic
equivalents,
using the WHOTEFs
(toxic
equivalency
factors,
1997
1
( ))
Products intended for animal feed
Feed materials of plant origin
with the exception of:
vegetable oils and their by-products,
Feed materials of mineral origin
Feed materials of animal origin:
Animal fat, including milk fat and egg fat,
Other land animal products including milk and
milk products and eggs and egg products
Fish oil
Fish, other aquatic animals, and products and byproducts with the exception of fish oil and fish
protein hydrolysates
containing more than 20 %
fat
Fish protein hydrolysates containing more than 20
% fat.
Feed additives belonging to the func- tional
groups
of
binders
and anti-caking agents.
Feed additives belonging to the func- tional group
of compounds of trace elements
Premixtures
Compound feed
with the exception of:
compound feed for pet animals and fish,
compound feed for fur animals.
83/100
Action
threshold in ng
WHO-PCDD/
F-TEQ/kg
(ppt) (2), (3)
relative to a
feed with a
moisture
content of 12
%
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
5.0
1.0
1.75
0.5
0.5
0.5
0.5
1.75
-
2.
Dioxin-like
PCBs (sum of
polychlorinated biphenyls
(PCBs))
expressed
in
World
Health
Organisation
(WHO)
toxic
equivalents,
using the WHOTEFs
(toxic
equivalency
factors,
1997
1
( ))
Feed materials of plant origin
with the exception of:
vegetable oils and their by-products,
Feed materials of mineral origin
Feed materials of animal origin:
Animal fat, including milk fat and egg fat,
Other
land
animal
products including milk
and milk products and eggs and egg products.
Fish oil
Fish, other aquatic animals, and products derived
thereof with the exception of fish oil and fish
protein hydrolysates
containing more than 20 %
fat ,
Fish protein hydrolysates containing more than 20
% fat.
Feed additives belonging to the func- tional
groups
of
binders
and anti-caking agents .
Feed additives belonging to the func- tional group
of compounds of trace elements.
Premixtures
Compound feed
with the exception of
compound feed for pet animals and fish
Compound feed for fur animals
84/100
0.35
0.5
0.35
0.35
0.75
0.35
14.0
2.5
7.0
0.5
0.35
0.35
0.5
3.5
-
ANEKS II
MAKSIMALAN NIVO NEŽELJENIH SUPSTANCI
DEO I: NEORGANSKI KONTAMINANTI I AZOTNA JEDINJENJA
Neželjene
Proizvodi namenjeni za ishranu životinja
supstance
1.Arsen
Hrana za životinje
Maksimalan
sadržaj u mg/kg
(ppm) u
odnosu na
hranu sa
sadržajem
vlage od 12 %
2
Sa izuzetkom:
Obroka napravljenih od trave, sušene lucerke i sušene deteline i od
sušene šećerne repe i sušene melase šećerne repe,
Embriona palminog jezgra,
Fosfata i krečnjačkih morskih algi
kalcijum karbonata,
magnezijum oksida i magnezijum karbonata,
Ribe, drugih vodenih životinja i proizvoda dobijenih od
njih,
Morske trave i hranljivih materija dobijenih od morske trave
Čestica gvožđa koje se koriste kao mikroelementi.
Dodataka hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnim grupama
jedinjenja mikroelemenata sa izuzetkom :
4
4
10
15
20
25
40
50
30
bakarsulfata, pentahidrata i b ak a r karbonata
50
Cink oksid, oksid mangana i bakar oksid
Dodatna hrana
100
4
Sa izutekom
Mineralne hrane.
Kompletna hrana
12
2
Sa izuzetkom:
2.Kadmijum
Kompletne hrane za ribe i krznene životinje.
10
Hrana za životinje biljnog porekla
1
Hrana za životinje životinjskog porekla.
2
Hrana za životinje mineralnog porekla
Sa izuzetkom:
Fosfata.
Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi
jedinjenja mikroelemenata
2
85/100
10
10
Sa izuzetkom:
bakar -oksida, mangan -oksida, cink- oksida i mangano –sulfatmonohidrata.
30
Aditivi hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnim grupama
veziva i anti telima agenasa.
2
Premiksi
Dopunska hrana
15
0.5
Sa izuzetkom:
Mineralne hrane
5
Koja sadrži < 7 % f o sf or a
Koja sadrži ≥ 7 % f o sf or a
0.75 na 1 %
fosfora
maksimalno od
7.5
2
0.5
Dopunska hrana za kućne ljubimce
Kompletna hrana
Sa izuzetkom:
Kompletne hrane za goveda (osim za telad),
jagnjad), koze (osim za jariće) i r i bu ,
ovce (osim za
Kompletne hrane za kućne ljubimce
3.Fluor
Hrana za životinje
1
2
150
Sa izuzetkom
Hrane za životinje životinjskog porekla osim morskih ljuskara
kakav je morski račić
500
Morskih ljuskara kakav je morski račić,
Fosfata,
3000
2000
-Kalcijum karbonata
Magnezijum oksida,
— krečnjačkih morskih algi
Vermiculite (E 561).
Dopunska hrana:
350
600
1000
3000
Koja sadrži ≤ 4 % f o sf o r a ,
Koja sadrži > 4 % fosfora
Kompletna hrana
500
125 po 1 %
fosfora
150
Sa izuzetkom:
Kompletne hrane za svinje,
86/100
100
Kompletne hrane za živinu (osim za piliće) i ri bu ,
350
Kompletne hrane za piliće,
250
Kompletne hrane za goveda, ovce i koze u laktaciji
30
Drugo
4. Olovo
50
Hrana za životinje
Sa izuzetkom:
Stočne hrane
Fosfata i krečnjačkih morskih algi,
Kalcijum karbonata,
Kvasca
Dodataka i hrani koji pripadaju funkcionalnoj grupi jedinjenja
mikroelemenata
Sa izuzetkom:
Cink oksida,
Mangan oksida, f er o kar bonat a , bakar karbonata
Dodataka hrani koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i
antitelima agenasa
Sa izuzetkom:
Klinoptilolit/clinoptilolite
vulkanskog
10
30
15
20
5
100
400
200
30
60
porekla.
5.Živa
Premiksi
Dopunska hrana
Sa izuzetkom:
200
10
Mineralna hrana.
Kompletna hrana
15
5
Hrana za životinje
Sa izuzetkom:
Riba, druge vodene životinje i proizvodi dobijeni od njih,
Kalcijum karbonat.
Hranljive smeše
0.1
Sa izuzetkom:
Mineralne hrane
Hranljive smeše za ribu,
Hranljive smeše za pse, mačke i krznene životinje.
87/100
0.5
0.3
0.1
0.2
0.2
0.3
6.Nitrit
Hrana za životinje
15
Sa izuzetkom:
Ribljeg brašna,
Silaže
Prodizvoda i nus proizvoda od šećerne repe i šećerne trske i iz
proizvodnje skroba .
30
-
Kompletna hrana
Sa izuzetkom:
Kompletne hrane za pse i mačke sa sadržajem vlage koji prelazi
20%
15
15
7.Melamin
Hrana
Sa izuzetkom dodataka hrani
Gvanidino sirćetna kiselina/ guanidino acetic acid (GAA
urea,
biuret.
2.5
-
DEO II: MIKOTOKSINI
Nepoželjne
supstance
1. Aflatoxin
B1
Proizvodi namenjeni za ishranu životinja
Hrana za životinje
Dopunska i kompletna hrana
Sa izuzetkom:
Maksimalan
sadržaj u mg/kg
(ppm) u odnosu
na hranu sa
sadržajem vlage
od 12%
0.02
0.01
Hranljiva smeša za mlečne krave i telad, mlečne ovce i jagnjad,
0.005
mlečne koze i jariće, prasiće i mladu živinu,
Hranljiva smeša za goveda (osim za mlečne krave i telad) , ovce 0.02
(osim za mlečne ovce i jagnjad), koze (osim za mlečne koze i
jariće), svinje (osim za prasiće) i živinu (osim za mladu živinu).
2 Raženi ergot
(Claviceps
purpurea)
Hrana za životinje i kombinovana hrana za životinje koja sadrži
osnovne žitarice
88/100
1000
DEO III: N E R A Z D V O J I V I B I L J N I T O K S I N I
Neželjene supstance
Proizvodi namenjeni za ishranu životinja
1.Slobodan
gosipol/Free
Gossypol
Hrana za životinje
Sa izuzetkom:
Semena pamuka
Kolača od semena pamuka i obrok od semena pamuka.
Kompletna hrana
Sa izuzetkom:
Kompletne hrane za goveda (osim za telad),
Kompletne hrane za ovce (osim za jagnjad) i k o z e (osim za
jariće),
Kompletne hrane za živinu (osim za koke nosilje) i tel ad
Kompletne hrane za zečeve, jagnjad, jariće i svinje (osim za
prasiće).
2. Hidrocianidna
kiselina/hydrocianic
Acid
3.teobromin/
Theobromine
Hrana za životinje .
Maksimalan
sadržaj u
mg/kg (ppm)
u odnosu na
hranu sa
sadržajem
vlage od
12%
20
5000
1200
20
500
300
100
60
50
Sa izuzetkom:
Lanenog semena ,
Kolača od lanenog semena
Proizvoda od tapioke i kolači od badema.
Kompletna hrana
Sa izuzetkom:
— kompletne hrane za mlade piliće (< 6 n e d e l j a ).
Kompletna hrana
250
350
100
50
10
300
Sa izuzetkom:
Kompletne hrane za svinje,
200
Kompletne hrane za pse, zečeve, konje i krznene životinje
50
4.biniltiooksazolidin- Kompletne hrane za živinu
2-tion/ vinyl
Sa izuzetkom:
thiooxazolidone(5-
89/100
1000
vinyloxazolidine-2thione)
Kompletne hrane za koke nosilje.
500
Hrana za životinje
100
5 nepostojano ulje
slačice
Sa izuzetkom:
Kolača od uljane repice
4000
Kompletna hrana
150
Sa izuzetkom:
Kompletne hrane za goveda (osim za telad), ovce(osim za
jagnjad) i koze (osim za jariće),
1000
Kompetne hrane za svinje (osim za prasiće) i živinu.
500
DEO IV: ORGANOHLORNA JEDINJENJA (OSIM DIOKSINA I PCB)
Neželjene
supstance
1.Aldrin
Proizvodi namenjeni za ishranu životinja
Hrana za životinje i smeše
Maksimalan
sadržaj un
mg/kg (ppm)
u odnosu na
hranu sa
sadržajem
vlage od 12 %
0.01
2.Dieldrin
Sa izuzetkom:
Masti i ulja,
Hranljive smeše za ribu
3.Kamfeklor/Cam Riba i druge vodene životinje i proizvodi
pheclor
(toksafen/toxaphe
ne)-zbir
pokazatelja
srodnika/kongene
ra (CHB 26,50 i
62
Dobijeni od njih sa izuzetkom
Ribljeg ulja.
90/100
0.1
0.02
0.02
0.2
Kompletna hrana za ribe .
4.Hlordan/Chlorda
ne (zbir cis i
trans- izomera i
ksilohlordana,
izražen kao
hlordan)
0.05
Hrana za životinje i hranljive smeše
0.02
Sa izuzetkom:
5. DDT
(zbir
DDT-, DDD- (ili
TDE-) i DDEizomera, izraženo
kao DDT)
Masti i ulja.
Hrana za životinje i hranljive smeše
Sa izuzetkom:
Masti i ulja.
6.
Endosulfan Hrana za životinje i hranljive smeše
(zbir alpha- i
beta- izomera i
endosulfansulfa
ta izraženih kao
endo- sulfan)
7. Endrin
(zbir endrina i
delta- ketoiendrina, izražne
kao endrin)
8.
0.05
0.05
0.5
0.1
Sa izuzetkom:
Kukuruza i proizvoda od kukuruza dobijenih njihovom
preradom,
0.2
Uljarica i proizvoda dobijenih njihovom preradom, osim
sirovog biljnog ulja,
0.5
Sirovog biljnog ulja,
1.0
Kompletne hrana za ribe.
0.005
Hrana za životinje i hranljive smeše
0.01
Sa izuzetkom:
Masti i ulja.
Hrana za životinje i hranljive smeše
0.05
0.01
heptahlor/Hepta
chlor (zbor
91/100
heptahlora i
heptahlorepoksi
da izražen kao
heptahlor)
Sa izuzetkom:
— masti i ulja.
Hrana za životinje i hranljive smeše
0.2
0.01
Sa izuzetkom
Masti i ulja
0.2
10.heksahlorikloh
eksan/Heksaklorc
ikloheksane
(HCH)
-alfa izomeri
Hrana za životinje i hranljive smeše
0.02
-beta izomeri
Sa izuzetkom
Masti i ulja.
Hrana za životinje
0.2
0.01
Sa izuzetkom
Masti i ulja.
Hranljivih smeša
0.1
0.01
Sa izuzetkom
— hranljivih smeša za mlečna goveda.
Hrana za životinje i hranljive smeše
0.05
0.2
Sa izuzetkom:
Masti i ulja
2.0
9.
Heksahlorobenz
en/Hexachlorobenzene (HCB)
-Gama izomeri
DEO V: DIOKSINI I PCB
Neželjene supstance
Proizvodi namenjeni za ishranu žviotinja
1.
Dioksini
(zbir Hrana za životinje biljnog porekla
polihlorisanih-dibenzopara-
92/100
Maksimalan
sadržaj i
mg/kg
(ppm) u
odnosu na
hranu sa
sadržajem
vlage od 12
%
0.75
dioksina/polychlorinated
dibenzo-paradioxins
(PCDD) i polihlorisanih
dibenzofurana/
polychlorinated
dibenzofurans (PCDFs))
izraženih
u
Svetskoj
zdravstvenoj
organizaciji
(WHO) toksičnim
ekvivalentima, upotrebom
WHO
–TEFs (faktora
toksične ekvivalentnosti,
1997 (4)
Sa izuzetkom:
Biljnih ulja i njihovih sporednih proizvoda
0.75
Hrana za životinje mineralnog porekla
1.0
Hrana za životinje životinjskog porekla
Životinjske masti, uključujući mlečne masti i masti iz jaja
Drugih proizvoda kopnenih životinja uključujući mleko
i mlečne proizvode i jaja i proizvode od jaja
Riblje ulje
Ribe, druge vodene životinje i proizvodi dobijeni od
njih, sa izuzetkom ribljeg ulja i ribljeg proteina
hidrolizata koji sadrže više od 20% masti. (3)
Riblji proteini hidrolizati koji sadrže više od 20 %
ma s t i .
Dodaci hrani kaolinska glina, kalcijum sulfat dihidrat,
vermi- kulit, natrolit-fonolit, sintetički kalcijum
aluminati i klinoptilolit sedimentnog porekla koji
pripada
funkcionalnim
grupama
veziva
i
antitelima agenasa.
Dodoaci hrani koji pripadaju funkcionalnoj grupi
hranljivih smeša mikroelemenata.
Premiksi
Hranljive smeše
Sa izuzetkom
Za kućne ljubimce i ribe,
Hranljive smeše za krznene životinje
2.Zbir dioksina ili sličnih Hrana za životinje biljnog
dioksinu PCB
(zbir
porekla
p o l i h l o r i s a n d i b e n zo
P a r a d i o ks i n / polychlorinateddibenzo-paradioxinsPCDD),polihlorisanih
diben-
93/100
2.0
0.75
6.0
1.25
2.25
0.75
1.0
1.0
0.75
2.25
1.25
zofurana(PCDF)i
polihlor-isanih
bifenila
(PCB))
izraženih u
Svetskoj zdravstvenoj
organizaciji
(WHO)
toksičnim
ekvivalentima,upotrebom
WHO-TEFs
(faktora
toksične ekvivalentnosti,
1997 (4))
Sa izuzetkom:
Biljnih ulja i njihovih sporednih
1.5
proizvoda.
Hrana za životinje mineralnog
porekla:
Hrana za životinje životinsjkog
porekla:
Životinjske masti, uključujući mlečne
masti i masti iz jaja,
Drugi proizvodi kopnenih životinja uključujući mleko i
mlečne proizvode i jaja i proizvode od jaja.
Riblje ulje
Ribe, druge vodene životinje i proizvodi dobijeni od njih,
sa izuzetkom ribljeg ulja i ribljeg proteina hidrolizata koji
sadrže više od 20% masti.
1.5
Riblji proteini hidrolizati koji sadrže više od 20 %
ma s t i .
11.0
3.0
1.25
24.0
4.5
Dodaci hrani kaolinska glina, kalcijum sulfat dihidrat, 1.5
vermikulit, natrolit-fonolit, sintetički kalcijum aluminati i
klinoptilolit sedimentnog porekla koji pripada
funkcionalnim grupama veziva i antitelima
agenasa.
Dodaci hrani koji pripadaju funkcionalnoj grupi smeša
1.5
mikroelemenata
1.5
Premiksi
Hranljive smeše
Sa izuzetkom:
Hranljivih smeša za kućne ljubimce i ribu,
1.5
Hranljivih smeša za krznene životinje
-
94/100
7.0
DEO VI : ŠTETNE BILJNE/ BOTANIČKE NEČISTOĆE
Neželjene supstance
Proizvodi namenjeni za ishranu životinja
1. Seme
korova
i Hrana za životinje i hranljive smeše
nemleveno
i
nezdrobljeno voće koje
sadrži
alkaloide,
glukozide
ili
druge
toksične
supstance
odvojeno
ili
u
kombinaciji uključujući
— Datura sp.
Maksimalan
sadržaj u mg/kg
(ppm) u odnosu
na hranu sa
sadržajem
vlage od 12%
3000
1000
2. Crotalaria spp.
Hrana za životinje i hranljive smeše
100
3. Seme i kore Ricinus
communis L., Croton
tiglium L. and Abrus
precatorius L. Kao i
njihovi
prerađeni
derivati (1), odvoj eno
i l i u ko mbi nacij i
4. Neoljušten bukvin vrh
– Fagus silvatica L.
Hrana za životinje i hranljive smeše
10
Hrana za životinje i hranljive smeše
5.Purghera –Jatropha
curcas L
6.
Indijska slačica –
Brassica juncea (L.)
Czern. And
Coss.
ssp.integrifolia
(West.)
Thell.
7. Sareptianska slačica –
Brassica juncea (L.)
Czern. i Coss. ssp.juncea
8. kineska slačica –
95/100
Seme i plodovi
biljnih
vrsta
navedenih
suprotno kao i
njihovi prerađeni
derivati mogu da
budu prisutni u
hrani samo u
tragovima
nekvantitativno
odredivima
Brassica juncea (L.)
Czern. And Coss.
ssp.juncea var. lutea
Batalin
9. Crna slačica –
Brassica nigra (L.) Koch
10. Etiopska slačica –
Brassica carinata A.
Braun
11. Seme ambrozije /
Ambrosia spp.
Hrana za životinje
50
Sa izuzetkom
Proso
(zrna Panicum miliaceum L.) i sirka (zrna
Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) ne hraniti direktno
životinje.
Hranljive smeše hrane koje sadrže nesamlevena zrna i
seme
200
50
DEO VII ODOBRENI DODACI HRANI U NE-CILJNOJ HRANI NAKON NEIŽBEZNOG
PRENOŠENJA
Koksidiostatik/
Coccidiostat
1.Dekokvinat/decoquinate
2.Diklazuril
Proizvodi namenjeni za ishranu životinja
Hrana za životinje
Hranljive smeše za
Ptice koje polažu jaja i pilići koji se gaje za polaganje
(> 16 n e d e l j a ),
Pilići za tov za period pre klanja u kojem je
zabranjena upotreba dekokvinata (hrana za
povlačenje),
Druge životinjske vrste
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba dekokvinata
Hrana za životinje
Hranljive smeše za
Ptice koje polažu jaja, piliće koji se gaje za polaganje
(> 16 nedelja) i ćurke za tov (> 12 n e d e l j a ),
96/100
Maksimalan
sadržaj u mg/kg
(ppm) u odnosu
na hranu sa
sadržajem vlage
od 12 %
0.4
0.4
0.4
1.2
0.01
0.01
3.Halofuginon
Hidrobromid
Zečevei za tov i uzgoj za period pre klanja u kojem je
zabranjena upotreba diklazurila (hrana za povlačenje),
Druge životinjske vrste osim pilića koji se gaje za
polaganje (< 16 nedelja), pilići za tov, biserka i
ćurke za tov (< 12 n e d e l j a ).
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba diklazurika.
Hrana za životinje
Hranljive smeše za
Ptice koje polažu jaja, pilići koji se gaje za polaganje i
ćurke (> 12 nedelja)
Piliće za tov i ćurke (< 12 nedelja) za period pre
klanja u kojem je zabranjena upotreba halofuginon hidrobromida (hrana za povlačenje),
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba halofuginon -hidrobromida.
4.Lasalocid natrijum
5.Maduramicin
ammonium alpha
6.Monenzin natrijum
Hrana za životinje
Hranljive smeše za
Pse, telad, zečeve, vrste kopitara, mlečne životinje,
ptice koje polažu jaja, ćurke (> 16 nedelja) i piliće
koji se gaje za polaganje (> 16 nedelja),
Piliće za tov, piliće koji se gaje za polaganje (< 16
nedelja) i ćurke (< 16 nedelj a) za period pre
klanja u kojem je zabranjena upotreba
lasalocid natrijuma (hrana za povlačenje),
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba lasalocid natrijum
Hrana za životinje
Hranljiva smeša za
Vrste kopitara, zečeve, ćurke (> 16 nedelja), ptice
koje polažu jaja i piliće koji se gaje za polaganje (>
16 n e d e l j a ),
Piliće za tov i ćurke (< 16 nedelja) z a p e r i o d
pre klanja u kojem je zabranjena
u p o t r e b a maduramicin amonijum alfa (hrana za
povlačenje),
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba maduramicin amonijum alpha.
Hrana za životinje
Hranljiva smeša za
Vrste kopitara, pasa, malih preživara (ovca i koza),
patke, goveda, m l e č n a g o v e d a , p t i c e k o j e
polažu jaja, piliće koji se gaje za
p o l a g a n j e (> 16 n e d e l j a ) i ćurke (> 16
n e d e l j a ),
Piliće za tov, piliće koji se gaje za polaganje (< 16
97/100
0.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.09
1.25
1.25
1.254
3.75
0.05
0.05
0.05
0.15
1.25
1.25
1.25
7.Narazin
8.Nikarbazin
9.Robenidin hidrohlorid
10.Salinomicin natrijum
11.Semduramicin
natrijum
nedelja) i ćurke (< 16 nedelj a) za period pre
klanja u kojem je zabranjena upotreba
monenzin natr ij uma (hrana za povlačenje),
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba monezin natrijuma
Hrana za životinje
Hranljiva smeša za
Ćurke, zečeve, v r s t e k o p i t a r a , p t i c e k o j e
polažu jaja, i piliće
koji se gaje za
p o l a g a n j e (> 16 n e d e l j a ),
Druge životinjske vrste
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba narazina .
3.75
0.7
0.7
2.1
Hrana za životinje
Hranljiva smeša za
Vrste kopitara, ptice koje polažu jaja, i piliće koji se
gaje za polaganje (> 16 n e d e l j a ),
Druge životinjske vrste
Premiksi za upotrebu u hranu u kojoj nije odobrena
upotreba nikarbazina (samog ili u kombinaciji sa
narazinom).
Hrana za životinje
Hranljive smeše za
Ptice koje polažu jaja i pilići koji se gaje za
polaganje (> 16 n e d e l j a ),
Piliće za tov, zečeve za tov i uzgoj i ćurke za period
pre klanja u kojem je zabranjena upotreba robenidin
hidrohlorida ( hrana za povlačenje),
1.25
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba robenidin hidrohlorida
Hrana za životinje
Hranljive smeše za
Vrste kopitara, ćurke, ptice koje polažu jaja i piliće
koji se gaje za polaganje (> 12 n e d e l j a ),
Piliće za tov, piliće koji se gaje za polaganje (< 12
nedelja) i zečeve za tov , za period pre klanja u
kojem je zabranjena upotreba
salinomicin
natrijuma(hrana za povlačenje),
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba salinomicin natrijuma
Hrana za životinje
2.1
Hranljive smeše za
Ptice koje polažu jaja i pilići koji se gaje za polaganje
(> 16 n e d e l j a ),
Piliće za tov za period pre klanja u kojem je
zabranjena upotreba semiduramicin natrijuma (hrana
98/100
1.25
3.75
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
2.1
0.25
0.25
0.25
za povlačenje),
Druge životinjske vrste.
Premiksi za upotrebu u hrani u kojoj nije odobrena
upotreba semiduracin natrijuma
0.75
PRAGOVI DELOVANJA POKREĆU ISTRAGU U HRANI,
DEO: DIOKSINI I PCBs
Neželjene supstance
1. Dioksini
(zbir
polihlorisanih
Dibenzo-para
dioksina/polychlorinated
dibenzo-para-dioxins
(PCDD),polihlorisanihdibenzo
Furana/ poly- chlorinated
dibenzofurans
(PCDF))
izraženi
u
toksičnim
ekvivalentima
Svetske
zdravstvene
organizacije
(WHO) korišćenjem WHOTEFs
(faktorima
ekvivalentnosti
toksičnosti,
1997 (1))
Prizvodi namenjeni za ishranu životinja
Hrana za životinje biljnog porekla
Prag delovanja u
ng WHOPCDD/
F-TEQ/kg
(ppt) (2), (3) u
odnosu na
hranu sa
sadržajme
vlage od 12
%
0.5
Sa izuzetkom:
Biljnih ulja i njihovih sporednih proizvoda,
Hrana za životinje mineralnog porekla
Hrana za životinje životinjskog porekla:
Životinjske masti, uključujući mlečne masti i
masnoću iz jaja
Proizvodi drugih kopnenih životinja uključujući
mleko i proizvode od mleka i jaja i proizvode od
jaja
Riblje ulje
Riba, druge vodene životinje i proizvodi i sporedni
proizvodi sa izuzetkom ribljeg ulja i ribljeg proteina
hidrolizata koji sadrži više od 20 % masti
Riblji protein hidrolizat koji sadrži biše od 20 %
ma s t i .
Dodaci hrani koji pripadaju funkcionalnim
grupama veziva i anti-telima agenasa.
Dodaci hrani koji pripadaju funkconalnoj grupi
smeša mikroelemenata
Premiksi
Hranljive smeše
Sa izuzetkom:
Hranljivih smeša za kućne ljubimce i ribe,
Hranljivih smeša za krznene životinje.
99/100
0.5
0.5
1.0
0.5
5.0
1.0
1.75
0.5
0.5
0.5
0.5
1.75
-
2.
Slični dioksinu PCB
(zbir polihlorisanih bifenila
(PCB)) izraženih u Svetskoj
zdravstvenoj
organizaciji
(WHO)
toksičnim
ekvivalentima,
upotrebom
WHO-TEF
(faktora
ekvivalentnosti
toksičnosti,
1997 (1))
Hrana za životinje biljnog porekla
0.35
Sa izuzetkom:
Biljnih ulja i njihovih sporednih proizvoda,
Hrana za životinje mineralnog porekla
Hrana za životinje životinjskog porekla:
Životinjske masti, uključujući mlečne masti i
masnoću iz jaja
Ostali proizvodi kopnenih životinja , uključujući
mleko i mlečne proizvode i jaja i proizvode od jaja.
Riblje ulje
Riba, druge vodene životinje i proizvodi dobijeni
od njih, sa izuzetkom ribljeg ulja i ribljeg proteina
hidrolizata koji sadrži više od 20 % ma s t i (3),
Riblji protein hidrolizati koji sadrže više od 20
% ma s t i .
0.5
0.35
0.35
0.75
0.35
14.0
2.5
7.0
Dodaci hrani koji pripadaju funkcionalnim
grupama veziva i antitelima agnenasa .
0.5
Dodaci hrani koji pripadaju funkcionalnoj grupi
hranljivih smeša mikroelemenata.
Premiksi
Hranljive smeše
Sa izuzetkom
Hranljivih smeša za kućne ljubimce i ribe
Hranljivih smeša za krznene životinje
0.35
100/100
0.35
0.5
3.5
-
Download

Rregullore QRK- Nr. 43/2013 - Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë