TENIS I (5)
VLATKO ŠEPAROVIĆ
Servis / izbacivanje loptice
Servis / pokret neposredno nakon udarca
Servis / izmah i doskok nakon udarca
Zamah / dvoručni bekend
Zamah dvoručni bekend
Zamah jednoručni bekend
Tenis / Turnir završetak semestra
Taktika igre početnika
• Početnik prvo usvoji tehniku
tri udarca, forhend,
bekhend i servis, tako da je i
taktika prilagođena tim
udarcima.
• Taktička igra početnika
zasniva se na solidnoj igri sa
osnovne crte.
Pet principa određenja taktike kod početnika
• Igrati loptice na protivnikovu slabu
tačku, obično je to njegov bekhend,
• Igrati tamo gdje se protivnik ne
nalazi,
• Servirati na protivnikovu slabiju
stranu,
• Odigrati dugu lopticu, a kada je
protivnik daleko od osnovne crte,
odigrati kratko,
• Odigrati lob kada se želi dobiti na
vremenu da bi se zauzeo povoljan
položaj za naredni udarac.
Taktika reterna / vraćanje servisa
• Brzi, snažni servisi se trebaju
vraćati poluvisoko i dugačko,
• Ako primalac servisa može
savladati lopticu koju mu
protivnik servira onda je najbolje
da je vrati napadaču na bekhend,
• Ako je servis protinika slab,
primalac mora reternom odmah
napasti protivnika,
• Snažan i brz servis ili precizno
plasiranu lopticu u ugao servis
polja primalac će u najgorem
slučaju vratiti odbrambenim
lobom.
Položaj igrača na igralištu
• Igrač nakon svakog osnovnog
udarca mora se obavezno vratiti
u sredinu terena, pola metra iza
osnovne crte, kako bi iz
najpovoljnijeg položaja mogao
odigrati narednu lopticu,
• Igrač mora izbjegavati da ulazi
unutar terena, a naročito u
prostor oko servis crte,
Položaj igrača na igralištu
• Kod serviranja igrač mora
stajati pola metra na strani
od središnje tačke, ali se
nakon servisa treba povući
u sredinu i jedan korak iza
osnovne crte,
• Kada čeka servis igrač mora
stajati na polovici ugla čiji je
vrh tačka gdje stoji server, a
krakovi prolaze krajnjim
tačkama u koje server može
servirati.
Uloga trenera
• Treniranje podrazumijeva
podučavanje, davanje
instrukcija, pomaganje
ljudima da nauče teniske
vještine i da dostignu svoj
potencijal.
• Treniranje je i
prepoznavanje,
razumijevanje i zadovoljenje
društvenih, emotivnih i
ličnih potreba igrača.
Ciljevi trenera
• Pomoći igračima da rastu i da se razvijaju kao kompletne
osobe,
• Pomoći igračima da pobjede u teniskoj igri,
• Pomoći igračima da uživaju, zabavljaju se igrajući tenis.
Filozofija tenisa
Filozofija “pobjeđivati po svaku cijenu” spriječava razvoj
igrača, dok filozofija “atleta na prvom mjestu, pa zatim
pobjeda” odražava utravnotežen pogled na takmičenje, fer
plej i pravdu.
Poslovi i funkcije trenera
• Instruktor: upravlja
aktivnostima,
• Predavač: saopštava nova
saznanja i ideje,
• Motivator: stvara pozitivan,
kvalitetan pristup igrača,
• Disciplina: uspostavlja
odgovarajuće nagrade i
kazne,
• Menadžer: vodi i usmjerava
igrače,
Poslovi i funkcije trenera
• Administrator: uspješno
vodi dokumentaciju,
• Odnosi sa javnošću: održava
kontakt sa medijima,
• Socijalni aspekt: savjetuje,
dake sugestije, daje
podršku,
• Prijatelj: gradi dobar odnos
sa igračima,
• Naučnik: analizira,
procjenjuje i izvlači
zaključke,
• Učenik: sluša, uči, stalno
traga za boljim
Praktične smjernice za trenere
• Osnovna filozofija svih trenera
treba da bude: “Atleta na
prvom mjestu, pobjeda na
drugom”,
• Uloga trenera nije samo da
trenira tenis,
• Treneri treba da korisate
različite stilove treniranja
(autoritativan, kooperativan,
neformalan),
Praktične smjernice za trenere
• Povremeno treneri treba da
postavljaju pitanja igračima i
da igrače uključuju u
razgovor,
• Uloga trenera je i da zna
slušati učenike,
• Trener treba da mijenja i
prilagođava svoj metod
komunikacije različitim
situacijama sa kojima se
suočava.
Faktori uticaja na sportski uspjeh u tenisu
Faktori uticaja na sportski
uspjeh u tenisu se mogu
podijeliti na sljedeće
faktore:
• faktori unutrašnje sredine
• faktori spoljašnje sredine.
Faktori uticaja na sportski uspjeh
U najznačajnije faktore
unutrašnje sredine spadaju:
1. konstitucija
2. talent
U najvažnije faktore
spoljašnje sredine se
ubrajaju:
1. društvo
2. sistem tjelesnog odgoja
3. sportski režim
4. socijalni položaj
5. sistem obuke i treninga
6. uslovi objekta i publike.
Konstitucija
Tenis je veoma složena igra.
Teniska takmičenja se održavaju
na više različitih podloga od kojih
svaka više odgovara različitim
konstitucionalnim tipovima, te
se ne može reći da postoji
određen konstitucionalni model
idealan za tenis.
Preporučuje se da treba razvijati
one sposobnosti igrača u
morfološkom smislu, za koje
igrač posjeduje najveći
energetski potencijal.
Talent
• Talent treba shvatiti kao
prirodnu obdarenost
pojedinih igrača za brzo
usvajanje novih pokreta i
kretanja, osjećaj za lopticu,
tajming (ritam), anticipaciju,
te brzo pronalaženje pravih
rješenja u situacijama
takmičenja.
Talent
Talent samo daje prednost
igračima koji ga obilato
posjeduju, u odnosu na one koji
imaju manje talenta.
Tačno je da se radom može
mnogo toga postići, ali činjenica
da je talent jedan od uslova za
stvaranje vrhunskog igrača.
Samo uspješna kombinacija
odgovarajućeg trenažnog procesa
i talenta dovodi do vrhunskog
dostignuća.
Talent
Isto tako, igrače, za koje
trener ocijeni da nisu
dovoljno talentovani, ne
treba odbacivati, već im
treba dati šansu koju će
iskoristiti tako što će zavoljeti
tenis.
Tenis može postati hobi za
čitav život, što je jedan od
zadataka teniskog trenera u
smislu širenja teniske
populacije.
Spoljašni faktori za uspjeh u tenisu
Društvo, kao faktor
spoljašnje sredine, ima
veoma veliki uticaj na
sportski uspjeh u tenisu.
Praksa je pokazala da samo
društvo, koje je
zainteresovano kao cjelina
za razvoj i ulaganje u teniski
sport, uspijeva da stvara
vrhunske igrače.
Spoljašni faktori za uspjeh u tenisu
Sistem tjelesnog odgoja, je
direktno povezan sa fiziološkim
razvojem cjelokupne
populacije dječaka i djevojčica,
pa samim tim je i veoma bitan
faktor sportskog razvoja i
uspjeha u sportu.
Sistem tjelesnog odgoja daje
platformu optimalno
nadovezati specifična trenažna
opterećenja u skladu sa
zahtjevima određenog sporta.
Sportski režim
Sportski režim, zahtijeva način života prilagođen trenažnom
programu i takmičenjima. Tu se prije svega misli na pravilnu
ishranu, optimalni odmor i san, zabranu unošenja nikotina i
alkohola u organizam.
Sportski režim života
Za vrijeme igre treba piti
dovoljno tečnosti, da bi se
nadoknadio gubitak tečnosti
znojenjem, uz napomenu da se
ne koriste gazirana pića.
Način ishrane za svakog
tenisera treba da bude
individualno usklađen.
Što se tiče sna, odraslom igraču
je dovoljno 7 - 8 sati spavanja,
junioru 8 - 8,5 sati, dok je
pionirima - takmičarima
potreban san u trajanju od 8,5
– 9 sati.
Socijalni ambijent
Socijalni položaj igra
značajnu ulogu u sportskom
uspjehu kod tenisera,
posebno zbog činjenice da
su za rad u grupnim i
individualnim časovima
tenisa, za putovanja na
takmičenja, za adekvatnu
opremu i rekvizite za
takmičarski tenis, potrebna
znatna finansijska sredstva.
Sistem obuke i treninga
Sistem obuke i treninga je najvažnija karika za razvoj i sportski
uspjeh tenisera. Metodika obučavanja i treninga predstavlja
kompleksan problem koji od trenera zahtijeva visok nivo
znanja, kao i kreativnost i intuiciju.
Program vježbi u trenažnom procesu se mora neprestano
mijenjati i kombinovati, moraju se usavršavati kako osnovni
tako i specijalni udarci, kao i taktika i strategija teniske igre.
Uslovi objekta i publike
Uslovi objekta i publike, kao
faktor sportskog uspjeha u
tenisu treba shvatiti ozbiljno i
studiozno prići ovom
problemu. Dok uslovi objekta
spadaju u promjene koje se
unaprijed znaju, dotle su
publika i njeno ponašanje
nepredvidivi.
Ova dva faktora su jedno od
deset «zlatnih» pravila
taktike koje se u literaturi
naziva «prilagođavanje igre
težim uslovima».
TENIS
VLATKO ŠEPAROVIĆ
ELEMENTI STRATEGIJE I TAKTIKA ZA IGRAČE TURNIRA
•
•
•
•
•
•
•
Faktori koji utiču na igru u
meču
Principi strategije i taktike
u turnirskoj igri singlova
Stilovi igre: Definicija i
kako odigrati
Predviđanje
Procentualna igra za
turnirske igrače
Taktička analiza meča
Taktičko treniranje
FAKTORI KOJI UTIČU NA IGRU U MEČU
Tri su osnovna faktora koja utiču na igru
Sredina
Protivnik
Igrac
Faktor Igrač
Standardi igre
Taktičko razumijevanje
Tehnička kompetencija
Fiziološki razvoj
Mentalne odlike
Iskustvo, stil igre i nivo
treniranja
• Takmičenje
•
•
•
•
•
•
Protivnik
• Isto kao i za igrače, ali
takođe:
• Putanja loptice: pravac,
visina, dubina, brzina i spin
• Biranje pri udarcu: položaj
loptice, položaj igrača,
taktičke namjere
• Suparnikove taktičke jake i
slabe strane
Sredina
Površina terena: spori,
srednji i brzi tereni
Vremenski uslovi: vjetar,
kiša, sunce, visina
Drugi faktori sredine:
posmatrači, sudije, vrijeme,
psihološka razmatranja, i td.
PRINCIPI STRATEGIJE I TAKTIKE U TURNIRSKOJ IGRI
SINGLOVA
• Držati lopticu u igri
• Imati plan igre:
▫ Osnovna strategija i razne taktike koje igrač namjerava
da koristi
▫Alternativna strategija (plan B) i taktike koje igrač može
upotrijebiti, ako stvari krenu naopako
▪ Koristiti svoje najjače oružje kad god je moguće
▪ Koristiti slabe udarce da spriječite protivnika da napadne
duboko, koristeći izmicanje, itd.
▪ Koristiti inteligentno odabrane udarce:
▫ Analizirati situaciju
▫ Igrati u okviru svojih mogućnosti i sposobnosti
▪ Treba biti pozitivan (npr. kontrolisana agresija)
▪ Kada se igrač odluči, neka se posveti udarcu, bez
predomišljanja
▪ Igrati na lopticu, a ne na svog protivnika
▪ Pokušati prilagoditi stil igre koji najviše odgovara snazi igrača,
a onda iskoristiti slabosti protivnika
• Naučiti kombinovati moć i kontrolu tokom meča. Moć smanjuje
vrijeme za protivnikov odgovor i potrebna je pobjednicima.
• Koristiti kombinacije udaraca da se naprave otvaranja (npr. duboki
forhend ispod linije, a zatim forhend pod uglom preko terena)
• Pokušati pomjeriti protivnike i natjerati ih da trče mijenjajući
pravac, dubinu, gađajući u otvoreno polje, postavljanjem
pogrešne noge pri udarcu otpozadi, itd.
• Pokušati dobiti i zadržati momentum u meču, da bi igrač
dominirao tokom i tempom meča
• Pokušati analizirati meč tokom preokreta da bi igrač odlučio
kada da promijeni svoju taktiku
• U svakoj prilici treba pokušati osvojiti poen.
STILOVI IGRE
• U tenisu, igrači teže da
razvijaju stil igre zasnovan
na svojim posebnim
tehničkim, fizičkim i
mentalnim odlikama.
• Uzor u tenisu, u ranoj fazi,
takođe ima uticaj na vrstu
stila igre koju prihvati igrač.
Glavni stilovi igre i njihove posebne odlike
Igrač koji juriša na mrežu / servis- volej
Ovi igrači imaju sposobnost da kombinuju oba udarca (servis i
volej i prilaz i volej) veoma dobro, i da se brzo kreću naprijed.
Imaju visok procenat prvih servisa. Ovi igrači pokušavaju da
pritisnu svoje protivnike, tjerajući ih da odigraju pasing šoteve.
Oni su daleko efikasniji na brzim površinama nego na
sporijim.
Agresivan igrač na osnovnoj liniji / dobar reterner
Ovaj igrač igra blizu osnovne linije udarajući lopticu i ima jake
niske udarce. Njegov forhend je obično veoma jako oružje i
pokušava da dominira poenom iz pozadine, često koristeći
unutrašnji-spoljašnji forhend za dobar efekat.
Ovakav igrač je efikasan na svim površinama, ali posebno na
sporijim. Ima dobre reterne, ali obično nema dobar servis.
Kontra udarač
Ovakvi igrači su obično defanzivni igrači sa osnovne linije koji
reaguju na svoje protivnike. Obično dozvoljavaju protivniku da
vodi igru.
Ovi igrači igraju više iza od osnovne linije. Igrači ovog tipa
udaraju dosljedne niske udarce i pomiješane sa teškim
topspinom, sa veoma visokim i dubokim putanjama loptice.
Najčešće su u dobroj fizičkoj formi i mentalno jaki. Efikasniji su
na sporijim površinama nego na bržim. Kontra udarači teže da
variraju stil igre, zavisno od protivnika i površine terena.
Igrač za sve
Ovakvi igrači su sposobni da igraju sve stilove igre, jer
upotrebljavaju raznovrsnu brzinu i dosljednost. Veoma su
efikasni na svim površinama terena. Očigledno najbolji tip
igrača koga biste pokušali da razvijete je svestrani igrač.
Svestrani igrač
• Da biste to postigli, trener i
igrač treba da od malih
nogu na treninzima u
privatnoj praksi uključe u
rad svih pet situacija igre:
• Serviranje
• Retern
• Razmjena udaraca sa
osnovne linije (obojica
igrača u pozadini)
• Pasing
• Prilaz mreži / volej.
Kako odgovoriti na različite stilove igre
Stil
• Juriša na mrežu / primjenjuje servis i volej
Odlike Stila
Juriša na mrežu / primjenjuje servis i volej
• Očekuje mnogo slobodnih
poena
• Želi da protivnik dobije
kompleks oko reterna i
servisa
• Kada servira osjeća se
napobjedivim
• Cijelo vrijeme pritišće
protivnika
• Želi da juriša na protivnika
da ga pređe
Kako reagovati na stil juriša na mrežu
• Odigrati što više reterna na prvi servis
• Napadati drugi servis paralelom
• Biti strpljiv, pokušati sa što više niskih
reterna
• Neka protivnik odigra mnogo voleja i
loptica iznad glave
• Iskoristiti svaku šansu da igrač krene u
napad
• Ako pasing šot izgleda teško, udariti
sporu lopticu koja se brzo spušta i diže
oko sredine i krenuti u pasing ili u
ofanzivni lob
• Napadati sve kratke loptice svojim
najboljim udarcem, paralelom ili
dijagonalom.
Odlike Stila
Agresivan sa osnovne linije / dobar reterner
• Pokušava da istjera
protivnika sa terena
• Dobar je frontalni trkač
• Dobro udara frontalnu loptu
• Nagoni protivnika da se
plaši da servira i da odigra
volej
• Čini da serviser bude
nesiguran gdje da servira
Kako reagovati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biti energičan i koristiti visinu (npr.lob) da se igra na vrijeme
Udarati jake lopte frontalno
Ne smije se biti zastrašen, treba biti dosljedan i puno trčati
Pokušati udarati dobrom dužinom
Pratiti ritam loptice: udarati slajsom
Ne ostavljati uglove svom protivniku
Servirati više u tijelo
Miješati servis i volej igru u pozadini
Izbjegavati da protivniku pružite laku igru na njegov servis
Udarati razne vrste servisa i ostati pozadi
Servirati snažno drugi servis da protivnik odigra slab udarac.
Stil Kontraudarač Odlike
• Veoma dosljedan iz
pozadine
• Veoma izdržljiv, strpljiv i jak
• Obično stručnjak za
zemljane terene
Kako reagovati na stil kontraudarač
• Treba biti strpljiv, ali napadati kad god se pruži prilika
• Rano udarati lopticu: dati protivniku manje vremena, stvoriti
veće uglove, udarati većim korakom, stvarati osjećaj
dominacije na terenu
• Smiriti se i odigrati poen tražeći pravu priliku za napad
• Povećati ritam i tempo razmjene udaraca
Kako reagovati na stil kontraudarač
• Udariti prvi servis na ¾
koraka 60% vremena
• Servis i volej 50% vremena,
kada igrač ima prednost
• Napadati druge servise
dijagonalno: krenuti u
napad sa malo koraka i
kratkim servisima
• Napadati kratke lopte (npr.
paralelom bekhend)
• Dubok prilaz preko sredine
• Volej za igrača i odbijati
kratke voleje.
Stil i odlike igrača Igra svuda
• Ne dozvoljava igraču da se
smjesti i da razvije neki
ritam
• Igra obmanjujući,
miješajući udarce, korake,
itd.
• Bez očiglednih slabosti
Kako reagovati
• Igrati svoju igru i čekati
greške protivnika
• Usmjeriti se na vraćanje
loptice protivniku: treba biti
dosljedan i strpljiv
• Smanjiti uglove
• Ako igrač igra na isti način
kao i protivnik, koncentrisati
se na procente
Stil varijanta / Presretač
Kako reagovati
Igrač ne treba da očekuje da protivnik priđe. Kad pokuša da
presječe, treba udariti paralelu
Tenis tehnika
Kada posmatrate vaše
protivnike prilikom „returna“
ustanovit ćete da se oni
pokušavaju kretati naprijed
kako bi kontrolisano i agresivo
returnirali.
Djelotvoran „return“prvog
udarca je od velike važnosti.
Prvi udarac je jak, brz.
Potrebna je veoma dobra
strateska pozicija kako bi dobro
uzvratili udarac.
„Return“
Koja je pozicija najbolja kako bi pametno i uspješno uzvratili
udarac?
A – U blizini bočne/vanjske
linije
B – U blizini srednje linije
C – Između A i B
D – Otprilike 2m iza
osnovne linije
E&F – U blizini osnovne
linije
„Return“ - prvog udarca
Najčešća pozicija je
dijagonalno od napadača.
Vaš zadatak je da uzmete u
obzir tj. da pazite i znate
koji su omiljeni ciljevi vašeg
protivnika.
Time može doći i do
korekcija tj. do promjene
vašeg početnog stava
Teška lopta ..... Napadač kreće velikom brzinomu napad; ima jasan
cilj. Kakve mogućnosti imate da ostanete u igri pa čak i da osmislite
sopstveni napad?
A – Pokušajte pobjediti
B – Uzvratite udarac velikom putanjom
C – Udarite jače nego vaš
protivnik
D – Ciljate prema uglovima
E – Ciljate prema vanjskim
linijama ( bočno )
Mogućnosti kod Reterna prvog
udarca
Pri prvom udarcu će se onaj koji
uzvrača udarac nalaziti u
defanzivi.
Dvije najsigurnije mogućnosti su:
1. udariti loptu pod drugim
uglom, što dalje, kako bi
protivnika zadržali iza osnovne
linije
2. ciljati prema uglovima kako bi
prisilili protivnika da napusti
poziciju sa sredine i krene prema
uglu.
Ravnoteža je preduslov za jake i precizne udarce. Koje mjere
smatrate pogodnim za unapređenje ove sposobnosti?
A – Učinite „Split Step“ tj.
pripremite se, zauzmete
pravi, početni stav prije
nego se počnete kretati
B – Servirajte loptu s bočne
strane
C – Uvijek se krećite prema
lopti ( nakon udarca )
“Split Step”
Zauzeti početni stav „Split Step“.
Igrač ima mogućnost da se
lagano odgurne stopalima i time
mu se otvara mogućnost brže
kretnje unaprijed, unazad ili na
stranu
U trenutku napada igrač treba
da je na jednom mjestu, čvrsto
na zemlji, spreman da uzvrati
napad.
Mnogi igrači imaju problema da brzo uzvrate
loptu.
Koje od ovih tehnika mogu vaš „return“
učiniti preciznijim i postojanim?
A – Veliki zamah
B – Posmatrati poziciju napadača
C – Pažljivo posmatrajte lopte u
trenutku udarca
D – Prijem lopte daleko od tijela
sa ukočenim zglobom
5 pravila
Zapamtite pet zlatnih
pravila u tenisu:
1. udarite loptu
2. preko mreže
3. u polje za igru
4. daleko od protivnika
5. jako
5 pravila
Kako sami vidite u prva 4 pravila radi
se o tome kako efektivno kontrolisati
loptu. Morate servirati loptu daleko
od tijela. U trenutku udarca zglob
treba da je ukočen. Ukoliko je vaš
zglob labav/opušten onda pravila 2,3 i
4 neće uspjeti tj. neće ih biti moguće
izvesti. Mislite na to da je jako važno
čitavo vrijeme posmatrati loptu, tj.
njeno kretanje. Pošto vaš protivnik
šalje jaki prvi udarac pravilo 5 vam
neće biti potrebno. Trebate budno i
oprezno čekati prvi udarac protivnika.
Kada treba da uzvratite prvi, jaki
udarac tada ne možete uvijek
praktikovati onaj uobičajeni stav
iza osnovne linije.
Gdje bi taktički bilo najpametnije
dočekati udarac?
A - na osnovnoj liniji
B - nedaleko iza osnovne
linije – 1 m
C - iza osnovne linije – 2 m
D - daleko iza osnovne
linije – 3 m
Prilikom uzvraćanja prvog, jakog
udarca igrač se često nalazi pod
pritiskom i bez orjentacije. On
ne zna kuda, tj. u kojem pravcu
da uzvrati udarac.
Koji udarac može pomoći?
A - udarac koji ide duž
linije
B - „crosscourt“ ( kratak )
C - u sredinu
D - visoki i dugi
„crosscourt“
E - visoko i dugo u sredinu
Skraćenje zamaha
Prilikom prvog jakog udarca igračprotivnik teško da ima vremena da se
pripremi. Potrebno je nekoliko malih
izmjena tehnike da bi ste dobili na
vremenu i kako bi ste djelotvorno
uzvratili loptu. Sada zauzmite odlučniji i
agresivniji stav, da bi se laganije kretali
unaprijed. Mjesto udarca treba da je
daleko od vas tj. vašeg tijela, kako bi
težinu tijela prenjeli na udarac. Pošto
sada lopta leti brže nego inače nije
potrebno mnogo zamahnuti, dakle
skratite zamah.
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze servis udarca “Karlović”
Faze zamaha forhend udarac Dokić
Faze zamaha forhend udarac Dokić
Faze zamaha forhend udarac Dokić
Zamah kod bekenda Dokić
Zamah kod bekenda Dokić
Download

TENIS I (5) VLATKO ŠEPAROVIĆ