РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство просвете и науке
Projekt ECO NET za promovisanje nastavne metode
virtuelno preduzeće u Srbiji:
Skripta za online upotrebu programa
„Centralna Virtuelna Banka Srbije“ (CVB)
(Uputstvo za korisnike, Verzija 1.1, Mart 2012)
Mart, 2012
k-education projektna kancelarija Beograd
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
1
Sadržaj:
1. Projekat ECO NET u Srbiji (2005-2012)
1.1 k-education projektna kancelarija Beograd
1.2 Projekat ECO NET Srbija: Projekat za promovisanje metode virtualnog preduzeća
1.3 Servisni centar virtuelnih preduzeća Srbije
1.4 „Centralna Virtuelna Banka Srbija“ (CVB)
2. Online upotreba programa „Centralna Virtuelna Banka Srbije“ (CVB)
2.1 Naslovna – Početna stranica Webpage CVB
2.2 Priprema naloga – Transakcije u zemlji
2.3 Aktiviranje trajnog naloga
2.4 Pregled kursne liste
2.5 Pregled trajnih naloga
2.6 Pregled funkcija za profesora
Za sadrţaj skripte odgovorni su:
Rukovodstvo projekta ECO NET Srbija: Mr Christian Ellensohn
© k-education projektna kancelarija Beograd
Tehnički deo: Vladimir Tripković
Projekat ECO NET se sprovodi u ekonomskim školama Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete i
nauke Republike Srbije.
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
2
1. Projekat ECO NET u Srbiji (2005-2012)
1.1 k-education projektna kancelarija Beograd
Projektna kancelarija k-education u Beogradu osnovana je februara 2002. godine i njome
rukovodi austrijski koordinator za obrazovnu saradnju.
U tesnoj saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke
Republike Srbije (MPN) i drugim
međunarodnim organizacijama sa sedištem u Srbiji kancelarija realizuje projekte iz oblasti
obrazovanja.
Širok spektar oblasti delovanja k-education kancelarije obuhvata odrţive mere za usavršavanje
nastavnica i nastavnika, razvoj nastavnog plana, izradu nastavnog materijala, aktivnosti
organizacionog razvoja u oblasti školstva i reformu školske uprave, kao i podršku u izgradnji
školske infrastrukture.
Kontakt:
Mr Christian Ellensohn, Austrijski koordinator za obrazovnu saradnju
E-mail: [email protected]
Milica Rebić
E-mail: [email protected]
Homepage: www.k-education.at
1.2 Projekat ECO NET Srbija: Projekat za promovisanje metode virtualnog
preduzeća
Projekat ECO NET Srbija finansira Austrian Development Agency (ADA), a implementira
KulturKontakt Austria preko k-education projektne kancelarije Beograd, u saradnji sa MPN, koja
je precizirana Sporazumom o saradnji.
Projekat ECO NET predstavlja austrijsku inicijativu za promovisanje metode spoljašnjih
impulsa: model virtualnog preduzeća (VP) u jugoistočnoj Evropi. Osnovna ideja projekta ECO
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
3
NET Srbija je izgradnja odrţive nacionalne mreţe VP, koja međusobno posluju na nacionalnom
i internacionalnom trţištu VP.
Stub projekta čine Servisni Centar virtuelnih preduzeća Srbije i Centralna Virtuelna Banka Srbije
(CVB), koji omogućavaju međusobno poslovanje. Projekat je započeo 2005. godine sa pet pilot
škola, ali se u međuvremenu raširio na preko 40 škola u Srbiji. Trenutno je u Servisnom Centru
registrovano više od 240 VP (stanje novembar 2011.). U aktuelnoj fazi (2010-2012) projekat
promoviše dalju diseminaciju metode virtuelnog preduzeća, sistematske mere za osiguranje
kvaliteta i jačanje saradnje između škole i privrede.
Virtuelno preduzeće je mesto za učenje putem simulacije preduzeća sa odgovarajućim formama
i procesima. Cilj procesa učenja virtuelnog preduzeća je interdisciplinarno, na učenike
fokusirano simuliranje ekonomskih procesa odlučivanja, tokova unutar preduzeća kao i između
preduzeća. Virtuelna preduzeća sarađuju na nacionalnom trţištu sa ostalim domaćim virtuelnim
preduzećima i Servisnim Centrom, a na međunarodnom trţištu sa inostranim virtuelnim
preduzećima. Virtuelno preduzeće je mesto za učenje gde nastavnik ima ulogu moderatora,
savetnika, vaspitača i ocenjivača, a učenici su saradnici.
1.3 Servisni Centar virtuelnih preduzeća Srbije
Servisni Centar virtuelnih preduzeća Srbije je osnovan 2005 godine u Ekonomsko-trgovinskoj
školi u Sopotu, u okviru projekta ECO NET. Na osnovu Sporazuma o saradnji između MPN i
KulturKontakt Austria u vezi sa projektom, dvoje nastavnika su delimično oslobođeni od nastave
za rad u Servisnom centru.
Servisni Centar virtuelnih preduzeća Srbije ima veoma bitnu ulogu u radu virtuelnih preduzeća:
uslugama u okviru Agencie za privredne registre registruju se virtuelna preduzeća procedurom
koja je ista kao i u realnosti, Poreska uprava obračunava porez, dalje su dostupne usluge
Arbitražnog suda itd.
Osim navedenih usluga Servisnog centra, koordinatori sa svojim višegodišnjim iskustvom
pruţaju podršku nastavnicima u vezi sa radom u virtuelnom preduzeću i obezbeđuju informacije
o aktuelnostima i novinama (www.servisnicentar.org). Takođe, koordinatori učestvuju u
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
4
organizaciji nacionalnih sajmova virtuelnih preduzeća i pruţaju podršku na učešću na
internacionalnim sajmovima virtuelnih preduzeća.
U okviru projekta ECO NET trenutno je Servisnom centru obezbeđena materijalna podrška
finansiranjem troškova interneta, telefona i kancelarijskog materijala, kao i organizovanjem Infodana.
Kontakt:
E-mail: [email protected]
Homepage: www.servisnicentar.org
1.4 „Centralna Virtuelna Banka Srbija“ (CVB)
Na početku projekta ECO NET „Western Serbian Bank“ (WSB) je osnovana u Ekonomskoj školi
u Uţicu gde je dalje delovala i sve transkacije između VP su obrađivali dvoje nastavnika, koji su
za tu namenu bili oslobođeni od nastave od strane MPN. Zbog sve većeg broja VP i u vezi sa
tim sve većeg obima posla u radu WSB, sa MPN je dogovoreno da se izradi program (Software)
koji bi omogućavao online izvršavanje transakcija između VP, a rad banke brţim i savremenijim.
U proleće 2012. izrađen je softver koji je finansirao KulturKontakt Austria, a od aprila 2012
započelo se sa njegovom primenom.
Kontakt:
E-mail: [email protected]
Homepage: http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
Swift kod CVB banke: CVBRSB1
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
5
2. Online upotreba programa „Centralna Virtuelna Banka Srbije“
(CVB)
2.1 Naslovna – Početna stranica Webpage CVB
Na početnoj stranici krisnik moţe videti osnove podatke o korisniku. Takođe, moţe videti broj
svog računa, tip računa i stanje. Klikom na račun prelazi se na pregled prometa za taj račun.
Promet:
Promet moţemo da filtriramo po mesecu ili od početka školske godine. Takođe, promet
moţemo da izvezemo i u Excel.
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
6
2.2 Priprema naloga – Transakcije u zemlji
Na stranici pripreme naloga korisnik moţe da pripremi i izvrši nalog za prenos. Potrebno je da
unese naziv duţnika, svrhu plaćanja, naziv primaoca, šifru plaćanja, iznos i račun primaoca.
Račun duţnika se bira iz ponuđene liste, tj. korisnik moţe da uplati samo sa svog računa.
Ukoliko je tip korisnika profesor, tada je moguće uplatiti sa više računa: sa ličnog, sa računa VP
i sa računa fiktivnih preduzeća.
Nakon popunjavanja potrebnih podataka pritiska se dugme Pošalji nalog. Nakon toga korisnik
moţe da da proveri unos i po potrebi da ga ispravi (klikom na dugme Popravi).
Ukoliko nema potrebe da se ispravljaju uneseni podaci, korisnik treba da unese svoj PIN kod i
da klikne da dugme Potvrdi.
Tek kada se u donjem boksu pojavi poruka, ispisana zelenom bojom, da je transakcija izvršena,
proces prenosa sredstava je gotov. Ukoliko se takva poruka ne pojavi, prenos sredstava nije
izvršen.
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
7
2.3 Aktiviranje trajnog naloga
Korisnik moţe da optereti svoj račun trajnim nalogom. Da bi trajni nalog bio sačuvan i aktiviran,
korisnik mora da unese sledeće podatke:
račun primaoca,
ukupan iznos zaduţenja,
broj meseci otplate,
broj mesečnih uplata (1 ili 2),
dan u mesecu kada se skida rata sa računa duţnika i
drugi dan u mesecu kada se skida rata sa računa duţnika, ukoliko je broj mesečnih
otplata 2.
Pored toga treba upisati i opis trajnog naloga.
Klikom na dugme Plan otplate u donjem delu prozora se pojavljuje lista sa datumima i iznosima
svih otplata.
Klikom na dugme Zapamti trajni nalog, završava se proces unosa trajnog naloga.
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
8
2.4 Pregled kursne liste
Klikom na dugme Kursna lista, korisnik moţe da pregleda tabelu kursne liste. Administrator
moţe i da unese nove podatke o kursu iz fajla. Klikom na dugme Potraţi treba da izabere fajl, a
zatim da klikne dugme Unesi.
2.5 Pregled trajnih naloga
Klikom na link Pregled trajnih naloga moţemo da pregledamo sve aktivne trajne naloge.
broj meseci
otplate,
Podaci koje moţemo videti su:
naziv duţnika,
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
9
naziv primaoca,
opis trajnog naloga,
ukupan iznos,
broj meseci otplate,
dani u mesecu kada se vrši skidanje sredstava sa računa duţnika (jedan ili dva
dana, u zavisnosti od izbora pri kreiranju trajnog naloga),
iznos jedne rate,
datum prve rate i
datum poslednje otplate.
2.6 Pregled funkcija za profesora
Pored gore navedenih funkcija koje imaju svi korisnici, profesori imaju i neke dodatne funkcije.
Profesor moţe da pregleda račune zaposlenih, kao i promet na njihovim računima. Ali, profesor
ne moţe da raspolaţe sredstvima sa tih računa.
Takođe, profesor moţe da kreira i briše fiktivna preduzeća. Nakon kreiranja fiktivnog preduzeća,
profesor moţe da vrši plaćanje sa računa fiktivnih preduzeća. Sredstva nisu ograničena. Ostali
korisnici ne mogu videti ove račune, a samim tim ne mogu ni koristiti ta sredstva.
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
10
Klikom na link Fiktivni računi, otvara se stranica za odrţavanje fiktivnih računa. Program sam
generiše novi račun, a profesor treba da unese nayiv fiktivnog preduzeća. Klikom na dugme
Sačuvaj dodaje se novo fiktivno preduzeće.
Ukoliko nam neko fiktivno VP nije više potrebno, moţemo ga izbrisati klikom na ikonicu briši.
Za pitanja i predloge moţete se obratiti na email adresu: [email protected]
Ţelimo Vam puno uspeha pri korišćenju bankarskog programa!
Vaša k-education projektna kancelarija Beograd
Projekat ECO NET Srbija
www.k-education.at - www.mpn.gov.rs - www.servisnicentar.org - http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php#
11
Download

ovde - Servisni centar