RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2011. GODINU
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2011. GODINU
SADRŽAJ
Strana
I
IZVJEŠTAJ REVIZORA
II
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:
1-2
BILANS USPJEHA ZA 2011. GODINU
3
BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2011. GODINE
4
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
5
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
6
III NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
7 - 27
EURORev
Društvo za reviziju finansijskih iskaza d.o.o.
Ul. Vasa Raičkovića br. 5, Podgorica
Tel/faks: +382 20 244 652
Mob. tel. +382 67 802 881
e-mail: [email protected]
IZVJEŠTAJ REVIZORA
Odboru direktora i vlasnicima Radio - difuznog centra doo, Podgorica
1.
Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja Radio - difuznog centra
doo, Podgorica, sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine, i
odgovarajućeg bilansa uspjeha, iskaza o promjenama na kapitalu i iskaza o
tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled
značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
2.
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu
prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, u skladu sa računovodstvenim
propisima Crne Gore. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i
održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu
prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne
pogrešne informacije, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i
primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje
najboljih mogućih računovodstvenih procjena.
Odgovornost revizora
3.
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo
mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima. Reviziju smo izvršili u
skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i
reviziji Crne Gore. Ovi standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa
etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne informacije.
2.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih
dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim
izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju,
uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u finansijskim
izvještajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene
ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu
i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja
revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u
cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i
značajnih procjena, izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenjivanje
cjelokupne prezentacije finansijskih izvještaja.
Vjerujemo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da
obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Osnove za kvalifikovano mišljenje
4.
Građevinski objekti (zgrade, prilazni put, antenski stubovi,
trafostanica i dr.) na lokaciji emisionog centra “Lovćen - Štirovnik”, čija je
sadašnja vrijednost 810 hiljada EUR-a, nijesu evidentirani i uknjiženi u
listove nepokretnosti kao vlasništvo Radio – difuznog centra. Postupak
uknjižbe je, saglasno zaključcima Vlade Crne Gore, preuzelo na sebe
Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore (Napomena 11).
Mišljenje
5.
Prema našem mišljenju, osim za gore navedenu rezervu, finansijski
izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima
prikazuju finansijski položaj Radio - difuznog centra doo, Podgorica na dan
31. decembar 2011. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu
i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa
računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj
Gori.
Podgorica, 02. april 2012. godine
________________________________
EUROREV DOO, Podgorica
Savić Dejan, Ovlašćeni revizor
3.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Bilans uspjeha za 2011. godinu
Napomene
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od izvršenih usluga
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala
Troškovi goriva i energije
Zarade i ostala lična primanja
Troškovi održavanja sredstava
Troškovi PTT-a i transportnih usluga
Troškovi amortizacije
Ostali poslovni rashodi
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
4.659
230
4.889
4.789
225
5.014
(68)
(673)
(2.176)
(180)
(89)
(969)
(668)
(4.823)
(55)
(739)
(2.082)
(85)
(93)
(1.031)
(611)
(4.696)
66
318
7
7
6
6
(22)
(22)
(44)
(44)
(15)
(38)
6
80
(16)
64
17
(15)
2
3.7.1.
3.7.2.
(23)
(5)
(28)
(29)
(18)
(47)
87
235
3.1.
4
3.2., 5
3.3.
7
3.6.1., 8
3.10., 10
9
POSLOVNI REZULTAT
FINANSIJSKI PRIHODI
Prihodi od kamata
3.4.
FINANSIJSKI RASHODI
Troškovi kamata
3.4.
FINANSIJSKI REZULTAT
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
Tekući porez na dobit
Odloženi poreski rashodi
PORESKI RASHOD
NETO REZULTAT - DOBIT
23
Napomene na stranama 7 – 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strane 1 – 2.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
4.
Bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine
Napomene
AKTIVA
Stalna sredstva
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Obrtna sredstva
Zalihe
Potraživanja za date avanse
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od državnih organa
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
AVR
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
3.8., 12
3.9., 11
44
14.726
14.770
39
15.258
15.297
3.12., 13
14
3.13., 15
447
74
822
2
2.925
1.032
435
5.737
225
95
2.089
2
4
582
420
3.417
20.507
18.714
5.944
8.826
1.008
(618)
15.160
5.944
8.827
920
(618)
15.073
3.070
2.881
501
1.711
42
23
2.277
78
617
36
29
760
20.507
18.714
16
3.14., 17
18
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
Kapital
Kapital
Revalorizacione rezerve
Neraspoređena dobit
Gubitak
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Tekuće dospijeće dugoročnih obaveza
Dobavljači
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Ostale obaveze iz poslovanja - PDV
Obaveze za porez na dobit
UKUPNA PASIVA
22
24
23
23
3.7.2., 3.18., 19
3.15., 20
21
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO
PODGORICA
Podgorica, marta 2012. godine
Željko Nikolić, Izvršni direktor
Napomene na stranama 7 – 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strane 1 – 2.
5.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Iskaz o promjenama na kapitalu
Kapital
Dobit
Gubitak
Ukupno
EUR 000
Revalorizacione
rezerve
EUR 000
EUR 000
EUR 000
EUR 000
5.944
8.832
680
(618)
14.838
Prenos po osnovu prodaje opreme
-
(5)
5
-
-
Dobit iz 2010. godine
-
-
235
-
235
5.944
8.827
920
(618)
15.073
Prenos po osnovu prodaje opreme
-
(1)
1
-
-
Dobit iz 2011. godine
-
-
87
-
87
5.944
8.826
1.008
(618)
15.160
Stanje 01.01.2010. godine
Stanje 31.12.2010. godine
Stanje 31.12.2011. godine
Napomene na stranama 7 – 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strane 1 – 2.
6.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Iskaz o tokovima gotovine
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
6.219
5.812
7
400
5.704
5.547
7
150
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu javnih prihoda
(5.371)
(2.371)
(2.228)
(22)
(29)
(721)
(5.206)
(2.454)
(2.223)
(44)
(485)
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti
848
498
4
4
12
12
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i dr.
(387)
(387)
(383)
(383)
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja
(383)
(371)
-
-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
(15)
(15)
(13)
(13)
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja
(15)
(13)
D. NETO TOK GOTOVINE
450
114
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA
582
468
1.032
582
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i dr.
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
F. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA
Napomene na stranama 7 – 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strane 1 – 2.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
7.
Napomene uz finansijske izvještaje
Djelatnost i organizacija
1.
Javno preduzeće za prenos i emitovanje radio difuznih signala doo, Podgorica
je osnovano u skladu sa Odlukom Odbora direktora “Telekoma Crne Gore” ad,
Podgorica od 21.11.2003. godine kao Društvo za prenos i emitovanje podataka radio
difuznih signala “Radio difuzni centar” doo, Podgorica. Osnivački ulog Društva činile su
nekretnine i oprema “Telekoma Crne Gore” u vrijednosti od 5.944 hiljade EUR-a.
Društvo je registrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i upisano u
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 03.12.2003. godine pod registarskim
brojem 5-0196430/001. Ugovorom o prenosu udjela zaključenim 10.12.2004. godine
između “Telekoma Crne Gore” ad, Podgorica i Vlade Crne Gore, Društvo u
potpunosti prelazi u državno vlasništvo i mijenja naziv u Javno preduzeće za prenos i
emitovanje radio difuznih signala doo, Podgorica. Vladu Crne Gore kao vlasnika
predstavlja Agencija za radio difuziju u skladu sa Zakonom o radio difuziji.
Odlukom Vlade Crne Gore o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
(Sl. List CG br. 21/09), Društvo 20.03.2009. godine mijenja naziv u Radio - difuzni
centar doo, Podgorica. Promjena podataka je registrovana u Centralnom registru
Privrednog suda u Podgorici 30.11.2009. godine pod brojem 5-0196430/010.
Organi Društva su Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja koji broji
5 članova koje bira Osnivač na period od 5 godina i Izvršni direktor kojeg imenuje Odbor
direktora na period od 4 godine.
Djelatnost Društva je pružanje pristupa elektronskim komunikacionim mrežama i
pružanje elektronskih komunikacionih servisa, iznajmljivanje kapaciteta infrastrukture za
potrebe operatera i emitera, prenos i emitovanje radio i TV programa i drugih
elektronskih radio-komunikacionih servisa, prenos i emitovanje programa nacionalnog
javnog servisa RTV Crne Gore i ostale djelatnosti u skladu sa Statutom Društva.
Sjedište Društva je u Podgorici, Bul. Svetog Petra Cetinjskog b r . 130/V.
Broj zaposlenih radnika na kraju 2011. godine je 121 (2010. godine 129 radnika).
Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i računovodstveni metod
2.
Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja
2.1. Društvo vodi računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore (Sl.list CG, br. 69/2005,
80/2008 i 32/2011), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih
računovodstvenih standarda (Sl.list CG, br. 69/2002), po kojima se od 01.01.2003. godine
u Crnoj Gori primjenjuju svi Međunarodni računovodstveni standardi (“MRS”). Shodno
tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (“MSFI”) primjenjuju se za
finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 01.01.2003. godine.
8.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
U Crnoj Gori ne postoji nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa
Međunarodne federacije računovođa (“IFAC”) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i
reviziji Crne Gore dobio pravo na prevod, objavljivanje i dopunu postojećih odnosno
novih standarda. Ovo može imati značajne efekte na prezentaciju finansijskih izvještaja u
Crnoj Gori. Novim MRS 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja, koji je u primjeni od
01.01.2010. godine, izvršene su značajne izmjene u pogledu prikazivanja i vrste
finansijskih izvještaja, kao i forme i sadržine informacija koje se prikazuju u njima.
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i
druga pravna lica primjenjuje se od 2011. godine, a obavezne bilansne šeme koje se
primjenjuju u Crnoj Gori za 2011. godinu su usklađene sa izmijenjenim zahtjevima ovog
standarda.
Pored navedenog, propisi Crne Gore odstupaju od zahtjeva pojedinih MRS i
MSFI.
Finansijski izvještaji sastavljeni su po načelu istorijskog troška, odnosno nabavne
vrijednosti i cijene koštanja modifikovanom za revalorizaciju nekretnina i opreme.
Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom članom 3
Zakona o računovodstvu i reviziji Crne Gore i članom 22 IV Direktive EU (br.
78/660/EEC). Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo
računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3, koje su zasnovane na
računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore.
Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).
Korišćenje procjenjivanja
2.2. Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva korišćenje najboljih mogućih
procjena i pretpostavki koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i
objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih
izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i
pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja
finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih
iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrjeđenja potraživanja
iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe opreme i ostalih rezervisanja.
9.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Koncept nastavka poslovanja
2.3. Finansijski izvještaji sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja, što
podrazumijeva da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomske politike neće
imati značajan negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja
Društva.
Osnovne računovodstvene politike
3.
Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg
računa za 2011. godinu su sledeće:
Prihodi
3.1. Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene nakande ili naknade
koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge,
umanjene za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihod se priznaje kada
nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i mogućnosti
povraćaja po osnovu reklamacije.
Ostvareni prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa
infrastrukture – radio difuznih objekata i telekomunikacionih linkova – prava prolaza.
Unaprijed naplaćeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i prenose u redovne
prihode u trenutku izvršenja usluge.
Subvencije i donacije
3.2. Subvencije Vlade Crne Gore predviđene su programom Budžeta. Izdvaja ih
Ministarstvo kulture, sporta i medija u cilju obezbjeđenja nesmetanog prenosa i
emitovanja programa Radio televizije Crne Gore. Prihodi po osnovu subvencija se
priznaju u korist bilansa uspjeha u trenutku naplate pod uslovom da će Društvo poštovati
sve uslove subvencije.
10.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Sredstva primljena bez naknade od državnih organa Crne Gore priznaju se po
fakturnoj, odnosno tržišnoj vrijednosti u momentu prijema. Za iznos fer vrijednosti,
formiraju se odloženi prihodi. Odloženi prihodi prenose se u korist tekućih prihoda u
visini tekućeg iznosa amortizacije prenijetih sredstava.
Poslovni rashodi
3.3.
Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne
djelatnosti Društva. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda
radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda). Priznati rashodi
direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.
Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza a nema uslova
da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.
Finansijski prihodi i rashodi
3.4. Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu
potraživanja i plasmana kao i rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u
momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama. Pod kamatom se, takođe,
podrazumijeva i bilo koji oblik revalorizacije obaveza, ako je to ugovoreno ili propisano.
Prihodi po osnovu prodaje dugoročno uloženih sredstava u društva i banke
iskazuju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi u periodu u kome su nastali.
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja
3.5. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se
u EUR po zvaničnim deviznim kursevima važećim na dan poslovne promjene.
Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunata su u
protivvrijednost EUR, po kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.
Pozitivne i negativne kursne razlike, nastale preračunom potraživanja i obaveza u
stranim sredstvima plaćanja u njihovu protivvrijednost u EUR i preračunom poslovnih
promjena u toku godine, priznaju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi, odnosno
finansijski rashodi.
11.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Naknade zaposlenima
Doprinosi za socijalnu sigurnost zaposlenih
3.6.1. U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da
uplati u ime zaposlenih, doprinose Fondu za zdravstveno osiguranje, Fondu PIO, Zavodu
za zapošljavanje i Fondu rada kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po
zakonom propisanim stopama. Doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret
poslodavca se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada
3.6.2. U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društvo je u obavezi da isplati
otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od 6 najnižih cijena
rada u Državi, kao i iznos od 3, 5, 7, 9 najnižih cijena rada u Društvu po osnovu
jubilarnih nagrada, zavisno od godina radnog staža, za 10, 20, 30 i 39 godina staža.
Dugoročne obaveze odnosno rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i
otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj
vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima na dan 31.12.2011. godine.
Navedena rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlašćenog aktuara
sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i knjižena su na teret bilansa uspjeha tekućeg
perioda. Najniža cijena rada u Društvu iznosi 115 EUR-a na dan 31.12.2011. godine i
primijenjena je u obračunu rezervisanja za jubilarne nagrade, dok je najniža cijena rada
– minimalna zarada u Crnoj Gori na dan 31.12.2011. godine primijenjena u obračunu
rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.
Porezi i doprinosi
Tekući porez na dobit
3.7.1. Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa poreskim propisima Crne Gore
po proporcionalnoj stopi koja iznosi 9 % od poreske osnovice.
12.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u Bilansu uspjeha
uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
(čl. 8 i 9 za usklađivanje prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).
Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj
godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj
godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na
račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.
Zakon o porezu na dobit Crne Gore ne predviđa da se poslovni poreski gubici iz
tekućeg perioda mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim
periodima. Međutim, poslovni gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za smanjenje
oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Obveznik poreza na dobit dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku
na prihode isplaćene po osnovu dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju rezidentnim i
nerezidentnim pravnim i fizičkim licima. Porez po odbitku plaća se po stopi od 9 % na
osnovicu koju čini iznos bruto prihoda.
Odloženi porez na dobit
3.7.2. Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza
prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove
sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na
datum bilansa stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit.
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena
poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite,
koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno
postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.
Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja
3.7.3. Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju
poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim
državnim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iskazani u bilansu
uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.
13.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Nematerijalna ulaganja
3.8. Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni
koštanja. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj
vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.
Nematerijalna ulaganja obuhvataju ulaganja u softvere i pravo službenosti –
korišćenja prilaznih puteva i zemljišta. Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja
utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja.
U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list CG,
br. 80/2004 i 40/2008) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna
amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za
poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna
ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.
Nekretnine, postrojenja i oprema
3.9. Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni
vijek upotrebe duži od jedne godine.
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po procijenjenoj vrijednosti
izvršenoj od strane nezavisnih ovlašćenih procjenjivača. Procjena je izvršena metodom
tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali korisni vijek trajanja nekretnina i opreme.
Negativni efekti procjene vrijednosti knjiže se na teret revalorizacionih rezervi do iznosa
revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, a razlika iznad iznosa ranijih
revalorizacionih rezervi evidentira se na teret rashoda perioda. Pozitivni efekti procjene
vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazani su kao revalorizaciona rezerva.
Nezavisna procjena zemljišta i građevinskih objekata sa stanjem na dan
31.12.2007. godine izvršena je od strane ovlašćenog procjenjivača korišćenjem tržišnotroškovne metode.
Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i
opreme i vrši se u slučajevima kada njihova neto sadašnja vrijednost materijalno značajno
odstupa od fer vrijednosti sredstva na dan bilansa stanja.
14.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Prilikom prodaje ili rashodovanja revalorizovanih nekretnina, postrojenja i
opreme pozitivan efekat revalorizacije koji ostaje kao revalorizaciona rezerva datog
sredstva se prenosi direktno na neraspoređenu dobit odnosno akumulirani gubitak. Prenos
sa revalorizacionih rezervi vrši se i u slučaju kada se sredstvo rashoduje. U skladu sa
mišljenjem Poreske uprave, revalorizacija nekretnina i opreme ne iziskuje usklađivanje
poreske osnovice sredstva u prijavi poreza na dobit.
Nekretnine, postrojenja i oprema nabavljena nakon procjene iskazane su po
nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna
vrijednost sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.
Naknadni troškovi, troškovi zamjene djelova postrojenja i opreme (ugradnja
novih rezervnih djelova), troškovi značajnih adaptacija, remonta i generalnih popravki
priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme ako je vjerovatno da
će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu
pouzdano izmjeriti. Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina,
postrojenja i opreme: zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala,
kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme i postrojenja, smatraju se rashodom
perioda u kome su nastali.
Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži
se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih
sredstava se naknađuje na teret ostalih rashoda.
Amortizacija
3.10. Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se na nabavnu,
odnosno procijenjenu vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti,
proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog
korisnog vijeka upotrebe sredstava.
Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene
nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina,
postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale nekretnine i opremu.
15.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Stope amortizacije koje su u primjeni su:
Grupa osnovnih sredstava
Stopa
amortizacije
%
Stopa koja se priznaje
u poreskom bilansu
%
Poslovne zgrade – radio difuzni objekti
Transportna sredstva
Kancelarijski namještaj i oprema
Specijalna radio difuzna oprema
Računarska oprema
1,30 – 5,00
7,67 – 17,67
7,50 – 20,00
6,67 – 20,00
20,00 – 30,00
5,0
20,0
20,0
20,0
30,0
U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.list CG
br. 80/2004 i 40/2008) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna
amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija građevinskih objekata za poreske
svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna
sredstva primjenom degresivnog metoda za cijelu godinu bez obzira na datum aktiviranja.
Obezvrjeđenje vrijednosti imovine
3.11. Društvo na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indicije da je
vrijednost nekog sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indicije, procjenjuje se
nadoknadiva vrijedost imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja.
Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena
vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti. Nadoknadiva vrijednost je
fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja
je od te dvije vrijednosti veća.
Obezvrjeđenje se priznaje kao rashod tekućeg perioda, osim kada se sredstvo vodi
po revalorizovanoj vrijednosti, kada se umanjenje vrijednosti tretira kao smanjenje
revalorizacione rezerve.
Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, knjigovodstvena vrijednost sredstva se
povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali ne iznad knjigovodstvenog
iznosa koji bi bio utvrđen da gubitak od umanjenja vrijednosti nije bio priznat u ranijim
godinama.
Poništenje obezvrjeđenja se prikazuje kao prihod tekućeg perioda, ukoliko
sredstvo nije prikazano po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja
tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
16.
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Zalihe
3.12. Zalihe najvećim dijelom obuhvataju zalihe materijala i goriva.
Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja), koja uključuje
fakturnu vrijednost dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke ili po neto
prodajnoj vrijednosti, ukoliko je ona niža. Neto prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj
zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja prodajne
vrijednosti za troškove prodaje.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada
se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost.
Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.
Obračun troškova izlaza zaliha sprovodi se po prosječnim cijenama.
Potraživanja iz poslovnih odnosa
3.13. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovnih odnosa se inicijalno
priznaju po fer vrijednosti.
Rezervisanje za umanjenje vrijednosti se iskazuje kada postoji objektivan dokaz
da Društvo neće moći da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja. Značajne finansijske teškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac otići pod
stečaj ili finansijsku reorganizaciju, propust ili kašnjenje u plaćanju, smatraju se
indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja.
Knjigovodstvena vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa umanjuje se preko
ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih
rashoda. Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispravljeno ili otpisano
priznaje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, depozite po
viđenju kod poslovnih banaka i druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim
rokom dospijeća do tri mjeseca.
Obaveze prema dobavljačima
3.15.
Obaveze prema dobavljačima se prikazuju po fakturnoj vrijednosti.
17.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Učešće u zajedničkim poduhvatima
3.16. Zajednički poduhvat je ugovorni angažman u okviru kog dvije ili više strana
preduzimaju ekonomsku aktivnost koja je predmet zajedničke kontrole. Zajednička
kontrola je ugovorom definisana podjela kontrole nad nekom ekonomskom aktivnošću i
postoji samo kada se za donošenje strateških i operativnih odluka u vezi sa poslovanjem
zahtijeva jednoglasna saglasnost strana koje dijele kontrolu (učesnici u zajedničkom
poduhvatu). Ugovor o zajedničkom poduhvatu definiše način na koji se prihod od prodaje
zajedničke usluge i rashodi koji pritom nastanu dijele između učesnika u zajedničkom
poduhvatu.
Obaveze po kreditima
3.17. Obaveze po kreditima se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava, a
nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne
stope koja korespondira efektivnoj kamatnoj stopi.
Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
3.18. Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu koja
je rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva sredstava kako bi se
izmirila obaveza i kada se iznos ovih obaveza može pouzdano procijeniti.
Društvo procjenjuje mogući nepovoljni razvoj događaja kao rezultat zbivanja u
prošlosti i ukoliko je vjerovatnoća da će sudski spor biti izgubljen, društvo vrši
rezervisanje kojim se u cjelosti obezbjeđuje iznos potencijalne obaveze po osnovu
negativnog razrješenja sudskog spora. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva se ne
priznaju u finansijskim izvještajima.
Pravična (fer) vrijednost
3.19. Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti
aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije, kada se pravična vrijednost
značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva,
kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske
aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nijesu u svakom trenutku raspoložive.
Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.
18.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da
vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši
ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim
izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i
najkorisnija za potrebe izvještavanja.
Prihodi od izvršenih usluga
4.
Ovi prihodi se odnose na:
Prihode od zakupa infrastrukture
Prihodi od usluga održavanja
Prihodi od klimatizacije
Prihodi od poslovno tehničke saradnje
Prihode od Vlade CG – Ministarstvo kulture, sporta i
medija (prenos radio – difuznog signala RTCG)
Prihode od instalacione takse
Prihode od jednokratne naknade za priključak
Ostali prihodi od usluga
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
4.113
46
110
-
4.209
41
110
17
380
4
2
3
4.659
400
4
6
2
4.789
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
15
134
168
5
18
24
230
69
4
18
225
Ostali poslovni prihodi
5.
Ostale poslovne prihode čine:
Prihodi od amortizacije sredstava finansiranih iz
državne pomoći
Prihodi od sredstava za uknjižbu, rekonstrukciju i
izgradnju osnovnih sredstava iz državne pomoći
Prihodi od obrade zahtjeva
Prihodi od smanjenja obaveza i refundacija
Ostalo
19.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Ostali prihodi
6.
Ostali prihodi se odnose na:
Prihode iz ranijih godina
Dobitke od prodaje osnovnih sredstava
Prihode od uknjižavanja nekretnina
Viškove
Prihode od ukidanja rezervisanja
Prihode od povraćaja sudskih taksi
Ostalo
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
30
24
11
11
4
80
4
7
3
3
17
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
(19)
(6)
(35)
(1)
(5)
(2)
(68)
(12)
(8)
(16)
(11)
(5)
(3)
(55)
Troškovi materijala
7.
Troškovi materijala se odnose na:
Troškove potrošnog materijala
Troškove kancelarijskog materijala
Troškove materijala za održavanje i rezervni djelovi
Troškove sitnog inventara
Troškove auto guma
Troškove ostalog materijala
20.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Zarade i ostala lična primanja
8.
Pregled zarada je sledeći:
Troškovi neto zarada i naknada zarada
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada
Troškovi regresa
Troškovi zimnice
Troškovi ishrane radnika
Troškovi Odbora direktora
Troškovi dnevnica
Troškovi otpremnina i pomoći
Troškovi privremenih i povremenih poslova
Ostali lični rashodi
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
(1.301)
(181)
(478)
(35)
(29)
(124)
(25)
(3)
(2.176)
(1.192)
(183)
(480)
(44)
(21)
(38)
(35)
(27)
(28)
(30)
(4)
(2.082)
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
(154)
(8)
(23)
(16)
(15)
(264)
(15)
(26)
(40)
(6)
(101)
(668)
(117)
(11)
(35)
(18)
(12)
(265)
(5)
(42)
(34)
(72)
(611)
Ostali poslovni rashodi
9.
Ostali poslovni rashodi se sastoje iz:
Troškova zakupnine
Troškova premije osiguranja
Troškova advokatskih usluga
Troškova reprezentacije
Troškova platnog prometa
Troškova poreza i doprinosa koji ne zavise od rezultata
Troškova prevoza i smještaja na službenom putu
Troškova donacija i poklona
Sudskih troškova
Troškova otpisa potraživanja
Ostalih troškova poslovanja
21.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Amortizacija
10.
Ukupni troškovi amortizacije za 2011. godinu iznose 969 hiljada EUR-a (2010.
godine 1.031 hiljadu EUR-a) i sadrže amortizaciju osnovnih sredstava u iznosu od 961
hiljadu EUR-a i amortizaciju nematerijalnih ulaganja u iznosu od 8 hiljada EUR-a, a
obračunati su u skladu sa Napomenom 3.10.
Nekretnine, postrojenja i oprema
11.
Nekretnine, postrojenja i oprema su prikazana kako slijedi:
Zemljište Građevins. Oprema Investicije Ukupno
objekti
u toku
EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000
Nabavna ili revalorizovana
vrijednost
Stanje 1. januara 2011. godine
Nabavke
Uknjižavanje nekretnina
Prenos sa investicija u toku
Prenos na nematerijalna ulaganja
Prenos sa zaliha
Isknjižavanje – prodaja
Stanje 31. decembra 2011. godine
3.901
3
9
3.913
11.032
15
194
11.241
12.627
399
18
(63)
12.981
759
420
(24)
(593)
(7)
555
28.319
423
(7)
18
(63)
28.690
-
4.550
8.511
-
13.061
-
300
4.850
661
(58)
9.114
-
961
(58)
13.964
3.913
6.391
3.867
555
14.726
3.901
6.482
4.116
759
15.258
Ispravka vrijednosti
osnovnih sredstava
Stanje 1. januara 2011. godine
Obračunata amortizacija za
2011. godinu (Napomena 9)
Isknjižavanje – prodaja
Stanje 31. decembra 2011. godine
Sadašnja vrijednost osnovnih
sredst. 31. decembra 2011. godine
Sadašnja vrijednost osnovnih
sredst. 31. decembra 2010. godine
22.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Građevinski objekti (zgrade, prilazni put, antenski stubovi, trafostanica i dr.) na
lokaciji emisionog centra “Lovćen - Štirovnik”, čija je sadašnja vrijednost 810 hiljada
EUR-a, nijesu evidentirani i uknjiženi u listove nepokretnosti kao vlasništvo Radio –
difuznog centra. Postupak uknjižbe je, saglasno zaključcima Vlade Crne Gore, preuzelo
na sebe Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore.
Nematerijalna ulaganja
12.
Nematerijalna ulaganja u iznosu od 44 hiljade EUR-a (2010. godine 39 hiljada
EUR-a) se odnose na softvere, dugoročne zakupe zemljišta i prava korišćenja puteva.
Nabavna vrijednost nematerijalnih ulaganja iznosi 117 hiljada EUR-a, a ispravka
vrijednosti 73 hiljade EUR-a.
Zalihe
13.
Zalihe sačinjavaju:
Pomoćni materijal
TK materijal
Rezervni djelovi
Gorivo
Materijal izdat na revers
HTZ oprema
Ispravka vrijednosti HTZ opreme
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
105
14
67
96
165
5
(5)
447
44
14
5
86
76
4
(4)
225
Potraživanja za date avanse
14.
Potraživanja za date avanse na dan 31.12.2011. godine iznose 74 hiljade EUR-a
(2010. godine 95 hiljada EUR-a) i odnose se na: “Tehnoflesh”, Bijelo Polje u iznosu od
38 hiljada EUR-a i “Amigo”, Bijelo Polje u iznosu od 36 hiljada EUR-a.
23.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Potraživanja po osnovu prodaje
15.
Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na:
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od lokalnih emitera
Potraživanja od komercijalnih emitera
Potraživanja od telekomunikacionih operatera
Ispravka vrijednosti potraživanja
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
296
109
209
234
(26)
822
181
223
1.467
241
(23)
2.089
Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na: “M-Tel”, Podgorica iznosu od 123
hiljade EUR-a, “T - mobile”, Podgorica – 76 hiljada EUR-a, “Broadband Montenegro”,
Podgorica – 68 hiljada EUR-a, TV “MBC”, Podgorica – 64 hiljade EUR-a, Opštinu
Nikšić – 60 hiljada EUR-a, Upravu policicije, Podgorica – 57 hiljada EUR-a, Agenciju za
elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Podgorica – 36 hiljada EUR-a, RTV
“Elmag”, Podgorica – 34 hiljade EUR-a i potraživanja od ostalih kupaca u iznosu od 330
hiljada EUR-a.
Vlada Crne Gore je 10.03.2011. godine donijela Zaključak br. 03-2061 kojim je
data državna pomoć emiterima – elektronskim medijima. Saglasno ovom Zaključku,
Ministarstvo finansija je u 2011. godini izvršilo uplatu sredstava Radio – difuznom centru
po osnovu preuzetog duga od emitera u iznosu od 1.655 hiljada EUR-a.
Potraživanja od državnih organa
16.
Potraživanja od državnih organa čine:
Potraživanja od Ministarstva ekonomije Crne Gore
Potraživanja od Ministarstva kulture Crne Gore
Potraživanja od Budžeta Crne Gore
Potraživanja od drugih državnih organa
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
1.767
900
250
8
2.925
4
4
24.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
17.
Gotovinu i gotovinske ekvivalente sačinjavaju:
Blagajna
Žiro račun
Devizni račun
Master business kartica
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
1
999
26
6
1.032
6
568
3
5
582
Radio – difuzni centar, Podgorica poslovanje obavlja preko “Crnogorske
komercijalne banke” ad, Podgorica, “Atlas banke” ad, Podgorica, “Prve banke CG” ad,
Podgorica, “Podgoričke banke” ad, Podgorica i “NLB Montenegrobanke” ad, Podgorica.
Aktivna vremenska razgraničenja
18.
Aktivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2011. godine iznose 435 hiljada
EUR-a (u 2010. godini 420 hiljada EUR-a) i čine ih obračunati prihodi u iznosu od 434
hiljade EUR-a i ostala aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 1 hiljadu EUR-a.
Obračunati prihodi se odnose na prihode od zakupa infrastrukture Radio – difuznog
centra od strane “Elektroprivrede Crne Gore”, Nikšić i “Prenosa”, Podgorica u iznosu od
434 hiljade EUR-a. Sa “Elektroprivredom” i “Prenosom” se vodi spor oko vlasništva
infrastrukture i iz tih razloga isti odbijaju da prihvate ispostavljene račune za zakup.
Dugoročne obaveze
19.
Dugoročne obaveze odnose se na:
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade
Odložene prihode
Odložene poreze
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
31
2.965
74
3.070
48
2.763
70
2.881
25.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Rezervisanja za otpremnine za penzije i jubilarne nagrade obračunata su od strane
ovlašćenog aktuara na dan 31.12.2011. godine i predstavljaju sadašnje vrijednosti
očekivanih budućih isplata za navedene izdatke.
Odložene prihode u iznosu od 2.965 hiljade EUR-a čine odloženi prihodi po
osnovu preostalih iznosa sredstava doniranih od Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore
u iznosu od 219 hiljada EUR-a za nabavku opreme, kao i ostatka sredstava uplaćenih iz
Budžeta Države u iznosu od 716 hiljada EUR-a za uknjiženje imovine, 1.495 hiljada
EUR-a namijenjenih rekonstrukciji i izgradnji novih objekata i 535 hiljada EUR-a za
projekat DVB-T mreže, softver i digitalnu kartu Crne Gore.
Ova sredstva su opredijeljena u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od
26.07.2007. godine i Predlogom za raspodjelu sredstava Agencije za telekomunikacije i
poštansku djelatnost za navedene svrhe. Saglasno Mišljenju Ministarstva finansija Crne
Gore br. 04-10952/1 od 09.12.2009. godine, Društvo je oslobođeno plaćanja PDV-a na
sredstva koja dobija iz Budžeta za izvršavanje obaveza utvrđenih Zakonom o radio
difuznim servisima.
Dobavljači
20.
Obaveze prema dobavljačima čine:
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
417
84
501
614
3
617
Ove obaveze se odnose na: “Baranku”, Bar u iznosu od 123 hiljade EUR-a,
Elektroprivredu Crne Gore ad, Nikšić – organizacijama za snabdijevanje električnom
energijom – 103 hiljade EUR-a, Ministarstvu unutrašnjih poslova i javnu upravu,
Podgorica – 93 hiljade EUR-a, “Neru”, Norveška – 74 hiljade EUR-a, Radio televiziju
Crne Gore, Podgorica – 57 hiljada EUR-a i obaveze prema ostalim dobavljačima – 51
hiljadu EUR-a.
26.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
21.
Ostale kratkoročne obaveze i PVR obuhvataju:
Obaveze za primljene avanse
Razgraničeni prihodi od Ministarstva kulture Crne Gore
Razgraničeni prihodi od Budžeta Crne Gore
Ostalo
2011.
EUR 000
2010.
EUR 000
561
900
250
1
1.711
-
Obaveze za primljene avanse se odnose na “Pink M Company” – TV “Pink”,
Podgorica u iznosu od 129 hiljada EUR-a, “AST” – TV “PRO”, Podgorica – 104 hiljade
EUR-a, “MD Company” – Radio “D+”, Podgorica – 92 hiljade EUR-a, RTV “Vijesti” –
TV “Vijesti” – 55 hiljada EUR-a, RTV “Atlas” – Radio “Atlas” – 24 hiljade EUR-a i
ostale primljene avanse u iznosu od 157 hiljada EUR-a,
Kapital
22.
Ukupni upisani kapital Radio - difuznog centra doo, Podgorica iznosi 5.944
hiljade EUR-a (2010. godine 5.944 hiljade EUR-a) i u cjelokupnom iznosu je u vlasništvu
Države Crne Gore. Osnovni kapital Društva je predstavljao osnivački kapital “Telekoma
Crne Gore” u imovini, koji je Ugovorom o prenosu udjela prešao u državno vlasništvo.
Promjene na kapitalu prikazane su u Izvještaju o promjenama na kapitalu i
rezervama.
Dobitak / Gubitak
23.
Poslovnu 2011. godinu Radio - difuzni centar doo, Podgorica je završio sa
dobitkom u iznosu od 87 hiljada EUR-a (2010. godine 235 hiljada EUR-a). Ukupan
neraspoređeni dobitak iznosi 1.008 hiljada EUR-a, dok nepokriveni gubitak ranijih
godina iznosi 618 hiljada EUR-a.
27.
RADIO - DIFUZNI CENTAR DOO, PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak
Revalorizacione rezerve
24.
Revalorizacione rezerve na dan 31.12.2011. godine iznose 8.826 hiljada EUR-a
(2010. godine 8.827 hiljada EUR-a) i nastale su procjenom vrijednosti osnovnih sredstava
izvršenom od strane ovlašćenog procjenjivača.
Sudski sporovi
25.
Prema izjavi Rukovodstva, Društvo ne vodi, niti se protiv Društva vode sudski
sporovi iz kojih bi mogle proizaći značajne obaveze za Društvo.
Izvještaj revizora – strane 1 – 2.
Download

radio - difuzni centar doo, podgorica izvještaj o izvršenoj reviziji