SDC u Srbiji - Regionalni programi
Ekonomski razvoj – Regionalni programi
Podrška finansijskog sektora
Program osiguranja objekata od katastrofalnih rizika u jugoistočnoj i centralnoj Evropi (SECE CRIF)
Zemlje jugoistočne i centralne Evrope su ranjive zbog često razornih udara prirodnih sila a upravljanje rizicima od nepogoda i
pokriće - osiguranje imovine koja pripada domaćinstvima i malim preduzećima od nepogoda, praktično ne postoje. Pogodnost
osiguranja rizika od katastrofa (CRIF) je pul za re-osiguranje od katastrofa koji je osnovala Svetska banka a koji poseduju zemlje
jugoistočne i centralne Evrope (SECE) s ciljem da se u ovom regionu poveća broj domova i malih i srednjih preduzeća osiguranih
protiv zamljotresa i poplava preko privatnog tržišta osiguranja.
Doprinos Švajcarske
2.6 miliona švajcarskih franaka ***
Trajanje
2009.-2015.
Kontakt
www.worldbank.org, EuropaRe, Zug
Upravljanje javnom potrošnjom – Učenje putem međusobne podrške (PEM-PAL)
Upravljanje javnom potrošnjom – Učenje putem međusobne podrške gradi mreže u regionu jugoistočne Evrope koje razmenjuju
iskustva u primeni reforme u ključnim oblastima upravljanja javnim finansijama preko zajednica ljudi koji se time bave u praksi.
Doprinos Švajcarske
0.8 miliona američkih dolara***
Trajanje
2010. -2012.
Kontakt
www.worldbank.org, Centar za izvrsnost u finansijama
Jačanje odgovornosti i okruženje zasnovano na poverenju (Fondacija SADE)
Jačanje odgovornosti i okruženje zasnovano na poverenju u upravljanju javnim finansijama u regionu Evrope i Centralne Azije
(ECA)
Doprinos Švajcarske
2 miliona američkih dolara***
Trajanje
2009. – 2013.
Kontakt
www.worldbank.org
Reforma finansijskog sektora i jačanje inicijative (FIRST)
Reforma finansijskog sektora i jačanje inicijative je inicijativa više donatora koja podržava reforme finansijskog sektora u zemljama
sa niskim i srednjim prihodima. Projekti u Srbiji su sledeći:
1) Regulatorni i analitički alati za procenu profila rizika banaka (odobren 2008.), i
2) Akcioni plan zemlje za računovodstvo i reviziju (odobren 2009.).
Doprinos Švajcarske
430.000 američkih dolara***
Trajanje
2009. – 2011.
Kontakt
www.worldbank.org, www.imf.org
Trust Fond Svetske banke za zaštitu potrošača i finansijsku pismenost (CPFL)
Podrška zemljama u razvoju u pravcu jačanja finansijske zaštite njihovih potrošača, institucionalnom i pravnom okviru I
povećanju znanja I svesti o finansijskim uslugama među stanovništvom.
Doprinos Švajcarske
4.5 američkih dolara***
Trajanje
2012. – 2015.
Kontakt
www.worldbank.org
Partnerstvo između Švajcarske i Svetske banke na menadžmentu fiskalnim rizicima za srednje razvijene zemlje
Cilj ovog programa je podrška izabranim srednje razvijenim zemljama, koje su prioritet SECO-a, da bi one bolje upravljale svojim
fiskalnim rizicima, i time ojačale svoju izdržljivost protiv krize. Ovaj program pruža specifično definisanu tehničku podršku i
izgradnju kapaciteta kroz projekte u datim zemljama sa fokusom na dva glavna uzroka fiskalnih rizika: javni dug i prirodne
katastrofe.
Doprinos Švajcarske:
8.6 miliona američkih dolara
Trajanje:
2011-2016
Kontakt:
www.treasury.worldbank.org
Regionalni projekat MMF-a za poreske uprave u Jugoistočnoj Evropi
Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta poreskih uprava u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj cilj će biti postignut kroz pružanje tehničke
podrške radi uvođenja strateškog planiranja, sistema menadžmenta rezultata, programa upravljanja saglasnostima i rizicima, I
reformi strategija informacionih tehnologija.
Doprinos Švajcarske:
7.5 miliona švajcarskih franaka
Trajanje:
2010-2015
Kontakt:
www.imf.org
Reforma poslovnog okruženja
Korporativno Upravljanje u Evropi i Cenralnoj Aziji
Korporativno upravljanje u Evropi i Centralnoj Aziji (ECA) je treca faza uspešnog programa, i u ovoj fazi ima za cilj da dalje jača
kapacitete i prenosi znanje u oblasti korporativnog upravljanja, ka izabranim lokalnim partnerskim institucijama u zemljama i ECA
regionima (Albanija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Makedonija Moldavija, Crna Gora i Srbija).
Kao i u prethodne dve faze, faza 3 će biti implementirana od strane IFC (Međunarodne Finansijske Korporacije).
Doprinos Švajcarske
3.7 miliona švajcarskih franaka*
Trajanje
2012. – 2015.
Kontakt
www.ifc.org
+381 11 3023 750
oorton@ifc.org
Program olakšanja trgovine EBRD (Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj)
Program olakšavanja trgovine (TFP) Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) namenjen je promovisanju spoljne trgovine
sa zemljama centralne i istočne Evrope, kao i sa zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza. Preko TFP, EBRD obezbeđuje garancije
međunarodnim bankama za pokrivanje obaveza lokalnih banaka iz trgovinskih transakcija. Garancije pokrivaju politički i trgovinski
rizik preuzet emisijom lokalnih banaka u ciljnim zemljama. Garancije pokrivaju izvozne i uvozne poslove.
Doprinos Švajcarske
5 miliona švajcarskih franaka*
Trajanje
1999. – u toku
Kontakt
www.ebrd.com
+44 20 7338 6813
www.ebrd.com/apply/trade/index.htm
SECO Fondovi za osnovanje preduzeća/pokretanje proizvodnje
SECO fond za osnivanje preduzeća/pokretanje proizvodnje je kreditna šema za investiranja u švajcarska osnivanja
preduzeća/pokretanja proizvodnje u partnerskim zemljama SECO. Ovaj fond finansira do 50 procenata troškova koje imaju
švajcarske kompanije tokom faze osnivanja preduzeća/pokretanja proizvodnje u okviru nekog investicionog projekta u partnerskoj
zemlji SECO.
Doprinos Švajcarske
18 miliona švajcarskih franaka ***
Trajanje
1997.- 2014.
Kontakt
Financecontact
+41 (44) 454 17 80/81
www.finance-contact.ch
www.secostartupfund.ch
Finansiranje Infrastrukture
Savetodavne usluge za infrastrukturu u Jugo-istočnoj Evropi (SEIA)
U Srbiji, savetodavne usluge za privatna javna partnerstva (PJP) radi osnivanja regionalne deponije na severu Srbije (okolina
Subotice i Sombora).
Doprinos Švajcarske
3.75 miliona švajcarskih franaka *
Trajanje
2005 - 2015.
Kontakt
IFC
+381 (11) 330 8967
www.ifc.org/infrastructureadvisory
Partnerstvo između Švajcarske i Svetske banke na menadžmentu fiskalnim rizicima za srednje razvijene zemlje
Cilj ovog programa je podrška izabranim srednje razvijenim zemljama, koje su prioritet SECO-a, da bi one bolje upravljale svojim
fiskalnim rizicima, i time ojačale svoju izdržljivost protiv krize. Ovaj program pruža specifično definisanu tehničku podršku i
izgradnju kapaciteta kroz projekte u datim zemljama sa fokusom na dva glavna uzroka fiskalnih rizika: javni dug i prirodne
katastrofe.
Doprinos Švajcarske:
8.6 miliona američkih dolara
Trajanje:
2011-2016
Kontakt:
www.treasury.worldbank.org
Preko SIFEM (Švajcarskog investicionog fonda za nova tržišta – www.sifem.ch):
Švajcarski investicioni fond za nova tržišta (SIFEM)
Švajcarski investicioni fond za nova tržišta (SIFEM) je Švajcarska razvojna institucija za finansije. Ona obezbeđuje dugoročno
finansiranje privatnim investicionim fondovima i finansijskim institucijama na novim tržištima. SIFEM je fokusiran na institucije koje
ulažu u sektor malih i srednjih preduzeća (MSP). Selektivno, SIFEM takođe investira i u mikrofinansije. Filozofija investiranja
SIFEM je vođena verom da ulaganje u MSP na komercijalno održivim novim tržištima može da investitorima obezbedi dobit na
kapital usklađen sa rizikom, kao i da generiše održive dugoročne razvojne efekte u lokalnim zajednicama. SIFEM je u punom
vlasništvu Švajcarske Konfederacije i njime upravlja Obviam (www.obviam.ch ), savetodavna grupa za menadžment u privatnom
vlasništvu.
Kontakt
SIFEM
+41 (0)31 310 09 30
www.sifem.ch
SIFEM: Fond za Južni Balkan SEAF
Fond za Južni Balkan SEAF cilja na mala i srednja preduzeća orijentisana na izvoz i rast, obezbeđivanjem investicija, instrumenata
vezanih za investicije i lizing u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Doprinos Švajcarske
5 miliona švajcarskih franaka **
Trajanje
2005. – 2016.
Kontakt
SEAF South Balkan Fund
+ 381 (11) 2129 524
www.seafweb.org/fund_south_balkan
SIFEM: 7L partneri u kapitalu nove Evrope
7L partneri u kapitalu nove Evrope L.P je fond rizičnog kapitala koji ulaže privatni kapital i investicije u MSP u regionu jugoistočne
Evrope, koje mu obezbeđuju vlasnička prava,. Njihovi ciljni sektori obuhvataju brendiranu robu i usluge, komunikacije, kao i
tehnologiju i aplikacije.
Doprinos Švajcarske
11 miliona švajcarskih franaka *
Trajanje
2006. – 2016.
Kontakt
7L Capital Partners
+30 210 613 0455
www.7lcp.com
SIFEM: Investicioni fond balkanskog finansijskog sektora
Investicioni fond balkanskog finansijskog sektora je usredsređen na ulaganje privatnih investicija i instrumente,vezanih za
obezbeđenje vlasničkih prava, u bankarske i ne-bankarske finansijske institucije sa jakom politikom vezanom za MSP ili politikom
mikro-zajmova u razvijenoj fazi. Direktnim investiranjem u finansijske institucije, on će se usmeriti na ekspanziju finansijskog
sektora koji će bolje služiti lokalna mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u regionu jugoistočne Evrope.
Doprinos Švajcarske
12.4 miliona švajcarskih franaka *
Trajanje
2005. – 2015.
Kontakt
Dfe Partners
+41 78 841 6620
ww.dfe-partners.com
SIFEM: Prilika simbiotike obaveze zajmova za mikro-finansiranje istočne Evrope
Prilika simbiotike obaveze zajmova za mikro-finansiranje (MFLO) istočne Evrope nudi srednjoročno refinansiranje za mikrofinansijske institucije mreže Medjunarodne mogućnosti (International Opprotunity). Sa troslojnom strukturom kreditnih obaveza,
fond namerava da mobiliše maksimum privatnog kapitala na višem nivou.
Doprinos Švajcarske
5.5 miliona švajcarskih franaka *
Trajanje
2005. – 2012.
Kontakt
Symbiotics sa
+41 (0)22 301 73 07
www.symbiotics.cs
Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE)
Priča EFSE je započela sa idejom za podršku ponovnog ekonomskog razvoja regiona jugoistočne Evrope. Ovaj fond bi imao
inovativnu strukturu i kombinovao bi razvoj društvenih standarda sa ciljevima finansijkog učinka. Ključno u misiji EFSE je
podsticanje ekonomskog razvoja i prosperiteta u jugoistočnoj Evropi. Kvalifikovane partnerske institucije obezbeđuju održive i
dodatne finansije za razvoj mikro i malih preduzeća i privatnih domaćinstava sa niskim primanjima. U ime Švajcarske agencije za
razvoj i saradnju EFSE-om upravlja SIFEM.
Doprinos Švajcarske
11 miliona evra ***
Trajanje
2005. - otvoreno
Kontakt
KfW
+49 69 7431 4069
www.efse.lu
*
**
***
****
Ukupan iznos za nekoliko jugoistočnih zemalja, uključujući i Srbiju
Ukupan iznos fondova za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju
Ukupni fondovi za sve partnerske zemlje SECO
Ukupni fondovi za Srbiju
Kontakt:
Švajcarska kancelarija za saradnju
arminio.rosic@sdc.net
Download

SDC u Srbiji - Regionalni programi Ekonomski razvoj – Regionalni