XI SIMPOZIJUM UDRUŽENJA
MEDICINSKIH SESTARA,
TEHNIČARA I BABICA
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
POKROVITELJ
MINISTARSTVO ZDRAVLJA I
SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
PROGRAM SIMPOZIJUMA
Hotel“ Monument“
06. - 09.06.2013. god.
Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
Dobrodošli na XI Simpozijum Udruženja medicinskih sestara - tehničara i
babica sa međunarodnim učešćem.
Posebno nam je zadovoljstvo što je ovaj Simpozijum tokom godina postao
važna instanca na putu profesionalnog razvoja medicinskih sestara,
tehničara i babica i razmjene međusobnog znanja, što je uz emotivnu zrelost
ključno za unapređenje kvalitete procesa zdravstvene zaštite.
Medicinske sestre su zahvaljujući nizu različitih edukativnih predavanja
došle do novih važnih spoznaja u procesu zdravstvene njege i značaju
kontinuirane edukacije za unapređenje ove struke.Sestrinstvo se bazira na
znanju, teoriji i istraživanju, na što nas i evropski okviri podstiču, potrebno je
istaći kako je istraživanje ključno za razvoj zdravstvene njege.
"To je, zajedno sa uspostavljanjem visokoškolskog sistema obrazovanja
medicinskih sestara kompatibilnog sa evropskim standardima važno za
unapređenje profesije sestrinstva.
Rad Simpozijuma odvijaće se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja,
poster prezentacije i usklađene diskusije, čime je pružena prilika svim
zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za sručni rad,
naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije te njihovu primjenu u
svakodnevnoj praksi, a sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer
medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.
Simpozijum se održava na prelijepoj planini Kozari, u lijepom ambijentu
hotela „Monument“ sa ljubaznim osobljem i dobrodošlicom domaćina,
nadam se da ćete se osjećati ugodno.
Na Kozari pored stručnog rada odvojimo i malo vremena za druženja i
stvaranje novih prijateljstava.
Do skorog viđenja na Kozari,
S poštovanjem
Predsjednica UMSTIB
Biljana Pandžić
"Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.
Henri Ford
2
POČASNI ODBOR :
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS - dr Slobodan Stanić
Klinički centar Banja Luka – Prof. Dr Duško Račić
NovoNordisk - dr Željka Mičić
ZZMR dr M. Zotović- Prim dr Goran Talić
Fondacija Fami- Dejan Sredić
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS - Vučković dr Jasminka
Direktor KMSZT RepublikeSrbije- Dragan Šašić
Rektor Univerziteta Apeiron- Prof dr Risto Kozomara
NAUČNO – STRUČNI ODBOR
Živana Vuković-Kostić
Verica Dragović
Biljana Pandžić
ORGANIZACIONI ODBOR
Ranka Stanar
Spomenka Hotilovac
Stojanka Mirković
Biljana Dabić
Mirjana Ćurković
Daliborka Ilić
TEHNIČKI ODBOR
Dejan Radosavac
Aleksandar Kljajić
3
ČETVRTAK, 06.06.2013. godine
12:30 h - 16:30 h
REGISTRACIJA UČESNIKA
17:00 h
SVEČANO OTVARANJE
KONGRESNA DVORANA
17:15
Projekat „Jačanje sestrinstva u BiH“
Mr. sc. med. dr Jasminka Vučković
17:30 h
PLENARNA TEMATIKA
Radno predsjedništvo
Uvodničar: Stojanka Mirković
Živana Vuković-Kostić
Biljana Pandžić
Profesionalni identitet medicinske sestre u savremenom sistemu
zdravstvene zaštite
Sukob generacija u sestrinstvu - kako prevazići
Gordana Dragošev
KC Niš, UINARS
Značaj istraživanja u sestrinstvu
Ksenija Kovačević, Dušanka Dobrašinović
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Profesija medicinske sestre
Branka Mirić
Norveška
Šta je profesija
Ranka Stanar
Dom zdravlja Prijedor-zdravstvena jedinica Omarska
19:30 h
KOKTEL
4
PETAK, 07.06.2013. godine – KONGRESNA DVORANA
09:00 h – 09:30 h
PREZENTACIJA RADOVA
Radno predsjedništvo:
Uvodničar: Spomenka Hotilovac
Ranka Stanar
Biljana Ćurguz
1. Značaj ranog otkrivanja kongenitalne hipotireoze
Nataša Egeljić-Mihailović
ZZNM UKC B. Luka
2. Prevencija moždanog udara
Miroslav Ramić
JZU Dom zdravlja Banja Luka
3. Interna i eksterna komunikacija u kriznim situacijama
Marica Knežević
JZU Dom zdravlja Prnjavor
4. Kultura komunikacije u zdravstvu
Bobi Đurđević
JZU Bolnica Gradiška
09:30 h – 09:45 h Lohmann & Rauscher -Mihaela Ninić
“Debrisoft-nježni debridman rane”
09:45h – 11:00h NASTAVAK PREZENTACIJE RADOVA
5. Specifičnosti zdravstvene njege i kineziterapijskog tretmana bolesnika
sa hemiplegijom
Duško Bjelić, V. Đaković, M. Đaković
Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ - Kozarska
Dubica
5
6. Uticaj globalne recesije na položaj starih u Republici Srpskoj
sa oglednim primjerom u socijalno - gerijatrijskom centru Banja Luka
Drago Tomašević
Socijalno - gerijatrijski centar Banja Luka
7. Deviperizacija centra za mentalno zdravlje u gradu Banja Luci
Aleksandar Kljajić
HES - JZU Dom zdravlja Banja Luka
8. Staphylococcus aureus – identifikacija i osjetljivost na antibiotike
Željko Vuković
Služba za mikrobiologiju, parazitologiju sa virusologijom,
Univerzitetska bolnica Foča
9. Gojaznost i anestezija
Dragišić Boško
Klinika za anesteziju i reanimaciju UKC Banja Luka
10. OCT – značaj, uloga i način izvođenja
Aleksandar Zrnić
Sala za kateterizaciju srca UKC Banja Luka
11. Radiološki metodi prikaza lijeve komore kod kardiomiopatije
Ekrem Kevrić
Kevrić E; Kacila M; Spužić M; Kulić M; Mujačić V;Čibo M;
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - CENTAR ZA SRCE
12. Dnevna klinika za operativno liječenje bolesnika sa pejsmejkerom
Slavica Popović
Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja, UKC Ljubljana
13. Izazovi i mogučnosti koje donosi IKT u dokumentaciji za operacije
srca
Blanka Pust
UKC Ljubljana
14. Osnove postanesteziološkog oporavka
Dušanka Vlačina
ZU Bolnica“dr Mladen Stojanović“ Prijedor
6
11.00 – 11.15 h
PAUZA
11.15 – 11.45 h NOVONORDISK
Edukacija novooboljelih od Diabetes mellitusa
11.45 – 13.15
NASTAVAK PREZENTACIJA
15. Epilepsija
Dejan Radosavac
Klinika za neurologiju UKC Banja Luka
16. HIV infekcija i savjetovalište za prevenciju HIV-a u Klinici za infektivne
bolesti
Siniša Karaka
Klinika za infektivne bolesti UKC Banja Luka
17. Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju hitnih
stanja u onkologiji
Silvija Gambiroža, Biljana Dabić
Klinika za Onkologiju UKC Banja Luka
18. Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija osoba s psihičkim
poremećajima-kompetencije medicinske sestre/tehničara u ambulanti
za koordinaciju liječenja
Zoran Bradaš, Marija Božičević,
Klinika za psihijatriju
KBC Zagreb
19. Ocjena emocionalne inteligencije glavnih sestara – tehničara
kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Neira Čengić, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Sarajevo
Ademir Spahić, savjetnik za sestrinstvo KCU Sarajevo
20. Izazovi sestrinstva – pravilno pisanje i čitanje sestrinskih stručnih i
znanstvenih radova
Miroslava Kičić, Tanja Lupieri
Sveti Duh, Zagreb
7
21. Sestrinska profesija
Nataša Radović, Milanka Đorem
Univerzitetska bolnica Foča
22. Profesija sestrinstva
Jelena Pavlović, Sandra Joković, Natalija Hadživuković
Medicinski fakultet, Foča
23. Autonomija sestre
Hristina Lončar, Dženana Gabela, Natalija Hadživuković
Medicinski fakultet Foča – studij zdravstvene njege
24. Uticaj zdravstvenih profesionalaca na razvoj istraživačkog rada u
domenu zdravstvenih nauka
Nizama Aliefendić- Rudić, Hinda Rudić, Haris Aliefendić
Centar za profesionalnu njegu „Ruhama“ Zenica, Univerzitet
Zdravstveni fakultet, Zenica
25. Revizija kartona pacijenata sa hipertenzijom u cilju istraživanja KVS
faktora rizika
Erna Dardagan, Stana Tomić, Natalija Hadživuković
Medicinski fakultet Foča
13.15 – 13.30 h DISKUSIJA
13.30 - 15.30 h PAUZA ZA RUČAK
8
09.06.2013.god. SUBOTA
09.30– 10.00 h
KONGRESNA DVORANA
SPONZOR
10.00 – 12.00 h POSTER PREZENTACIJE
1. Zdravstvena njega pacijenta u terminalnoj fazi bolesti, suočavanje
sa gubitkom i podrška porodici
Aleksandar Marinković
Klinika za onkologiju, UKC Banja Luka
2. Avastin - značaj kontakta i uloga sestre u liječenju pacijenta
Dragana Vračar, Predrag Broćeta
Klinika za onkologiju, UKC Banja Luka
3. Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST)
Nataša Gašpar
Klinika za onkologiju, UKC Banja Luka
4. Hematološke komplikacije hemioterapije
Snežana Dobraš, Ružica Krecelj
Klinika za onkologiju, UKC Banja Luka
5. Karcinom grlića materice
Sanja Kostur, Dragana Bojić
Klinika za Onkologiju, UKC Banja Luka
6. Procjena genotoksičnog oštećenja sestara koje rade na pripremi
citostatika
Biljana Vujić
Klinika za Onkologiju, UKC Banja Luka
7. Iskustva medicinskih sestara prilikom aplikacije zoladexa
Anesa Malkić, Emina Janjić
Klinika za onkologiju, UKC Banja Luka
9
8. Rana detekcija oboljenja dojke
Dragana Ćetojević i Bojana Vračević
„Kuća zdravlja“ Banja Luka
9. Palijativna njega – njega bolesnika u terminalnoj fazi
Dragana Đukić
Dom zdravlja „Sveti Sava“ – Teslić
10. Značaj medicinske sestre u prevenciji infekcija operativne rane
Stojanka Mirković
Centar za dojku, UKC Banja Luka
11. Ezofagogastroduodenoskopija – uloga medicinske sestre
Mirjana Marković
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, UKC Banja Luka
12. Uloga medicinske sestre u prevenciji dekubitusa i dekubitnih rana
Radmila Rogić
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, UKC Banja Luka
13. Sestrinske procedure kod operacije katarakte
Duška Mirnić
Klinika za očne bolesti UKC Banja Luka
14. Ispitivanje sluha kod novorođenčadi
Mirela Vujaklija
Klinika za bolesti uha, grla i nosa KC Banjaluka
15. Komplikacije radioterapije ORL regije
Spomenka Hotilovac
Klinika za bolesti uha, grla i nosa UKC Banja Luka
16. Tonalna audiometrija
Zdravka Gajić
Klinika za bolesti uha, grla i nosa KC Banja Luka
10
17. Liječenje preloma dijafiza potkoljenice gipsanom imobilizacijom
Nedim Hotilovac
Služba operacionih sala sa sterilizacijom, UKC Banja Luka
18. Intraaortna balon pumpa
Darko Adžić
Klinika za KVB, sala za kateterizaciju srca, UKC Banja Luka
19. Hitna koronarografija
Ljiljana Janjić
Klinila za kardiovaskularne bolesti UKC Banja Luka
20. Zdravstvena njega bolesnika sa plućnom tromboembolijom
Marina Radanović
Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Banja Luka
21. Osnovno i napredno održavanje života
Jovo Stojčić
Klinika za anesteziju i reanimaciju UKC Banja Luka
22. Uloga medicinskog tehničara u primjeni NIV-a
Nataša Pevulja
Služba inetnzivne medicine UKC Banja Luka
23. Oštećenja mozga u najranijoj životnoj dobi
Jasminka Radosavac
Klinika za Pedijatriju, UKC Banja Luka
24. Fenilketonurija neonatalni skrining
Gordana Paspalj
Klinika za dječije bolesti bolesti - UKC Banja Luka
25. Bolesti krvnog sistema - anemije
Gordana Džakula
Interna klinika odjel hematologije UKC Banja Luka
26. Zdravstveno vaspitni rad u ginekologiji
Svjetlana Pejčinović
Ginekološko akušerska klinika UKC Banja Luka
11
27. Psihofizička priprema za porod
Nada Raković
SC“GEMIT-APEIRON“Banja Luka
28. Amniocinteza
Sandra Radetić
Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo UKC Banja Luka
29. Prevencija i zbrinjavanje lokalnih komplikacija intravenske kanilacije
i terapije
Nataša Egeljić-Mihailović, Duška Jović
UKC Banja Luka i Medicinski fakultet Banja Luka
30. Intravenozna urografija
Slavica Majkić
Zavod za kliničku radiologiju, UKC Banja Luka
31. Irigografija
Milena Lukić
Zavod za kliničku radiologiju UKC Banja Luka
32. Samokontrola šećerne bolesti (dijabetesno stopalo)
Milica Ćorić
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolest metabolizma, UKC Banja
Luka.
33. Diabetes mellitus u trećoj životnoj dobi
Ljilja Banović
Socijalno - gerijatrijski centar – Banja Luka
34. Protokol liječenja epileptičkog statusa, naša iskustva
Verica Dragović
Klinika za neurologiju UKC Banja Luka
35. Epileptički status
Nada Đurić – Udovčić
Klinika za Neurologiju, UKC Banja Luka
12
36. Aspekti krize sestrinstva
Željko Vuković
ZZMR „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
37. Uticaj balneo faktora u banji slatina na hipotenziju i hipertenziju
Vanja Srebro
ZZMR „dr Miroslav Zotović“ - Banja Luka
38. Zdravstvena njega pacijenata sa hemiplegijom
Biljana Pandžić
ZZMR “dr Miroslav Zotović” - Banja Luka
39. Samostalnost u ishrani djece sa NRS
Mira Vučkovac, Goran Savić
ZZMR „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
40. Profesija fizioterapeut
Nenad Maleš
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
41. Ljudski resursi u zdravstvu
Živana Vuković - Kostić
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
42. Implementacija porodične medicine u Domu zdravlja “Sveti Sava”
Teslić od 2003 – 2011. godine
Stojanka Stević
Dom zdravlja “Sveti Sava” – Teslić
43. Revizija pušenja cigareta dvije uzorne grupe u Kozarskoj Dubici
Borka Đurđević i Dragica Mirosav
Dom zdravlja „Kozma i Damjan“ – Kozarska Dubica
44. Pušenje u trudnoći
Radojka Lazarević i Đuka Tokanović
Porodilište - Opšta bolnica Zvornik
13
45. Značaj primarne zdravstvene zaštite u ranom otkrivanju carcinoma
grlića materice
Darija Jović
JZU Dom Zdravlja Banja Luka
46. Škola za trudnice
Ivana Brkić - Borisavljević
Dom zdravlja Kostajnica
47. Pet koraka do prevencije nezaraznih bolesti
Biljana Ćurguz
Dom zdravlja, Banja Luka
48. Značaj transportnih položaja u sanitetskom vozilu
Mišo Blagojević
Služba za hitnu medicinsku pomoć - Dom zdravlja Doboj
49. Osmijehom do zdravlja
Milka Mirnić, Jasna Granolić
Služba porodične medicine Dom zdravlja Banja Luka
50. Profesija medicinske sestre
Spomenka Vernački
Dom zdravlja Vrbas - Republika Srbija
51. Uloga sestre u zdravstvenom prosvećivanju
Ranka Stanar
Zdravstvena stanica Omarska - Dom zdravlja Prijedor
52. Uticaj alkohola na tuberkulozu
Jelena Milovanović
Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić
53. Prevencija nezaraznih bolesti
Mirjana Ćurković
JZU “Dom zdravlja” Banja Luka
14
54. Program edukacije oboljelih sa dijabetesom tipa 1
Sanela Lipovac, Biljana Palačković
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, UKC
Banjaluka
55. Značaj medicinske sestre u tretmanu oboljelih od varikoziteta
jednjaka
Daniela Dobrovoljski
Interna klinika UKC Banja Luka
12.00 – 12.15 h
PAUZA
12.15 – 12.45 h
SPONZOR
12.45 – 13.30 h
OKRUGLI STO
KONFLIKTI I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA
Moderatori: Živana Vuković- Kostić
Spomenka Hotilovac
Stojanka Mirković
13.30 h
20:00 h
SVEČANO ZATVARANJE XI SIMPOZIJUMA
UMSTIB-a
SVEČANA VEČERA
15
TEHNIČKA UPUTSTVA
UPUTSTVA PREDAVAČIMA
Maksimalno trajanje predavanja je od 5 – 8 minuta. Predavači su
obavezni da se pridržavaju predviđenog vremena. Predavanja će se
održavati prema programu u kongresnoj dvorani i maloj sali.
VIDEO BIM PROJEKCIJE
Svi autori koji imaju radove pripremljene za video bim prezentaciju,
dužni su svoje CD-ove dostaviti 06.06.2013. godine do 20 časova tehničkom
odboru bez obzira u kojoj sesiji izlažu svoj rad. Radove raditi u POWER
POINT-u i koristiti font Times New Roman
POSTERI
Posteri se postavljaju prema rasporedu tematskih izlaganja, koji je
definisan ovim programom. Obilazak postera je slobodan. Posteri se
skidaju po završetku izlaganja. Organizator ne snosi odgovornost za
postere koji nisu skinuti u označenom vremenu.
16
KOTIZACIJA
KOTIZACIJA ZA ČLANOVE UMSIT-a
50 КМ
KOTIZACIJA ZA NEČLANOVE UMSIT-а
100 КМ
Kotizacija za učešće i materijal za Simpozijum uplaćuje se na žiro račun
UMSTIB-a 555-007-00031874-83 AD Nova Banka Banja Luka, ili na licu
mjesta kod organizatora
U radu Simpozijuma mogu učestvovati samo prijavljeni i registrovani
učesnici koji su platili kotizaciju i smještaj u Hotelu “Monument”
PRIJAVA I SMJEŠTAJ - Hotel „MONUMENT“
1. Jednokrevetna soba – pun pansion
110 КМ po osobi
2. Dvokrevetna soba - pun pansion
100 КМ po osobi
3. Boravišna taksa iznosi 2 KM po osobi i nije uračunata u cijenu
smještaja
Kontakti Hotel „MONUMENT“ теl: +387 52 483-777
fax: +387 52 489-063
Smještaj možete rezervisati i putem elektronske pošte na adresu
UMSTIB-a, e-mail addres: [email protected]
17
POSEBNU ZAHVALNOST DUGUJEMO:
NOVONORDISK AD BANJA LUKA
FONDACIJA „FAMI“
APEIRON BANJA LUKA
GRAD BANJA LUKA
GRAD PRIJEDOR
ZZMR „dr MIROSLAV ZOTOVIĆ“ BANJA LUKA
BANJALUČKA PIVARA
VITINKA AD KOZLUK, PJ. BANJA LUKA
HOTEL „MONUMENT“ KOZARA
LOHMANN & RAUSCHER
18
Download

xi simpozijum udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica