DIGITALNI DIKTAFON
VN-8700PC
VN-8600PC
VN-8500PC
SR UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni diktafon.
Pročitajte ova uputstva kako biste se informisali
o pravilnom i bezbednom načinu upotrebe ovog proizvoda.
Neka vam uputstva budu pri ruci za buduću upotrebu.
Da biste obezbedili uspešno snimanje, preporučujemo
vam da pre upotrebe testirate funkciju snimanja i jačinu zvuka.
Registrujte proizvod na www.olympus-consumer.com/register i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!
OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40-237730
(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.
http://www.olympus-europa.com
OLYMPUS D.O.O.
Đorđa Stanojevića 12 (Office Park), 11070 Beograd, Tel.: (011) 2222 914, Fax.: (011) 2222 910
http://www.olympus.rs
Za korisnike u Evropi
Simbol »CE« označava da ovaj proizvod odgovara evropskim zahtevima za bezbednost,
zdravlje, zaštitu životne sredine i zaštitu potrošača.
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće, WEEE aneks IV] označava odvojeno prikupljanje
otpada koji potiče od električne i elektronske opreme u zemljama EU. Nemojte bacati
ovaj uređaj u smeće iz domaćinstva. Koristite sisteme prikupljanja i odlaganja ovog
proizvoda koji su dostupni u vašoj zemlji.
Odnosi se na proizvod: VN-8700PC / VN-8600PC / VN-8500PC
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće, direktiva 2006/66/EC aneks II] označava
odvojeno prikupljanje istrošenih baterija u zemljama Evropske unije. Nemojte bacati
baterije u smeće iz domaćinstva. Koristite sisteme prikupljanja i odlaganja istrošenih
baterija koji su dostupni u vašoj zemlji.
Uvod
•
Sadržaj ovog dokumenta može se promeniti bez prethodnog obaveštenja.
Obratite se našem centru za podršku klijentima za najnovije informacije vezane
za imena proizvoda i brojeve modela.
• Slike ekrana i diktafona u ovom priručniku napravljene su tokom faza razvoja
i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Uloženi su maksimalni mogući
napori da se obezbedi integritet sadržaja ovog dokumenta. U slučaju da
pronađete neku spornu stavku, grešku ili omašku, što je malo verovatno,
obratite se našem centru za podršku klijentima.
• Isključuje se svaka odgovornost za pasivne štete i štete bilo kakve vrste do kojih
je došlo usled gubitka podataka prouzrokovanih kvarom proizvoda, popravkom
koju je izvršila treća strana, a ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije Olympus,
kao i bilo kojim drugim razlogom.
Robne marke i registrovane robne marke
•
IBM i PC / AT su robne marke ili registrovane robne marke korporacije
International Business Machines.
• Microsoft, Windows i Windows Media su registrovane robne marke
korporacije Microsoft.
• Macintosh je robna marka korporacije Apple Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja audio signala koristi se prema licenci
Fraunhofer IIS i Thomson.
Ostali nazivi proizvoda i zaštićena imena navedeni u ovom dokumentu mogu
predstavljati robne marke ili registrovane robne marke kompanija u čijem su
vlasništvu.
h Mere predostrožnosti
Pre upotrebe novog diktafona pažljivo pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da znate
kako da bezbedno i pravilno rukujete njime. Čuvajte ovo uputstvo na lako dostupnom mestu
kako biste ga i ubuduće mogli koristiti.
• Simboli upozorenja ukazuju na važne bezbednosne informacije. Da biste sebe i druge zaštitili od
telesnih povreda ili oštećenja na imovini, od presudne je važnosti da prethodno pročitate priložena
upozorenja i informacije.
-
1
-
SR-BD2717-01
AP1006
Priprema
h Pregled delova
1
2
3
%
$
#
@
!
4
6
7
8
&
9
0
^
*
5
(
1 EAR utičnica
(za slušalice)
2 MIC utičnica
(za mikrofon)
3 Ugrаđeni mikrofon
4 Lampica indikatora
snimanja
5 Ugrađeni zvučnik
6 Dugme +
7 Dugme REC (s)
(snimanje)
8 Dugme 9
9 Dugme FOLDER/
INDEX/SCENE
0 Dugme –
! Dugme ERASE
@
#
$
%
^
&
*
(
Dugme ` OK/MENU
Dugme 0
Dugme STOP (4)
Ekran (LCD tabla)
Prekidač POWER/HOLD
USB konektor
Poklopac baterije
Prorez za traku
Ekran (LCD tabla):
Veličina znakova prikazanih na ekranu može da se promeni.
(pogledajte »Font Size (Veličina fonta)« ☞ str. 13)
Kada je opcija [Font Size] podešena
na [Large].
Kada je opcija [Font Size] podešena
na [Small].
1
6
2
7
3
8
1 Broj trenutne
datoteke / Ukupan
broj snimljenih
datoteka u fascikli
2 Indikator fascikle
3 Indikator statusa
diktafona
4 U režimu snimanja:
Proteklo vreme snimanja
U režimu
reprodukcije:
Proteklo vreme
reprodukcije
5 [?] Indikator
osetljivosti
mikrofona
[!] Indikator
VCVA
7
2
8
6
1
@
4
3
4
5
!
9
9
0
6
7
8
9
5
[0] Indikator
Low Cut filtera
[$] Indikator
filtera za glas*1
Indikator
zaključavanja
datoteka
Indikator baterije
Indikator režima
snimanja
U režimu snimanja:
Preostalo vreme
snimanja
U režimu
reprodukcije ili
zaustavljanja:
Trajanje datoteke
#
0
0 Indikator režima
reprodukcije
! Naziv datoteke*2
@ U režimu snimanja:
Traka indikatora
preostale memorije*2
U režimu
reprodukcije ili
zaustavljanja:
Traka indikatora
reprodukcije*2
# Datum i vreme
snimka*2
*1 Samo za model VN-8700PC
/ VN-8600PC
*2 Ova stavka se prikazuje
samo kada je opcija [Font
Size] podešena na [Small].
h Ubacivanje baterija
1 Lagano pritisnite poklopac pregrade
za baterije nadole kako bi poklopac
skliznuo i otvorio se.
• Za ovaj diktafon ne mogu da se koriste
manganske baterije.
• Obavezno isključite diktafon pre zamene
baterija. Vađenje baterija dok se diktafon koristi
može da dovede do kvara, kao što je oštećenje
datoteke itd.
-
2
-
2 Ubacite alkalnu bateriju
veličine AAA, sa ispravno
okrenutim = i - polaritetima.
3 Do kraja zatvorite poklopac baterije
tako što ćete ga pritisnuti u smeru A,
a zatim gurnuti u smeru B.
Indikator baterije:
Kad se na ekranu pojavi [
], zamenite baterije što pre. Kada su baterije previše slabe, na ekranu
se pojavljuje [s] i [Battery Low], a diktafon se isključuje.
• Izvadite baterije ukoliko ne nameravate da koristite diktafon tokom dužeg vremenskog perioda.
• Prilikom zamene baterija preporučuju se AAA alkalne baterije ili Olympus Ni-MH punjive
baterije.
h Uključivanje / isključivanje napajanja
Uključivanje napajanja:
Kada je diktafon isključen, pomerite klizni
prekidač POWER/HOLD u smeru koji pokazuje
strelica.
• Upaliće se ekran i uključiće se napajanje.
Isključivanje napajanja:
Povlačite klizni prekidač POWER/HOLD
u smeru koji pokazuje strelica u trajanju
od najmanje jedne sekunde.
• Ekran se gasi i napajanje će se isključiti.
• Funkcija nastavljanja pamti mesto na kojem
se diktafon zaustavio pre isključivanja.
Režim štednje energije
Ako se diktafon po uključivanju zaustavi / ne koristi više od 5 minuta, on prelazi u stanje
mirovanja (režim štednje energije) i ekran se gasi.
• Za izlazak iz stanja mirovanja i uključivanje ekrana pritisnite bilo koje dugme.
h HOLD
Aktiviranje režima HOLD (A):
Pomerite klizni prekidač POWER/HOLD
u položaj HOLD.
C
A
B
• Kada se na ekranu prikaže poruka [Hold], diktafon
je postavljen na režim HOLD.
Izlazak iz režima HOLD (B):
Pomerite klizni prekidač POWER/HOLD
u položaj C.
Nаpomene:
• Ako pritisnete bilo koje dugme u režimu HOLD, časovnik na ekranu treperi 2 sekunde, međutim
diktafon se neće aktivirati.
• Ako se režim HOLD primeni tokom reprodukcije (snimanja), operacija se onemogućava,
a stanje reprodukcije (snimanja) ostaje nepromenjeno (Kad se reprodukcija završi ili kad se
završi snimanje zbog toga što je preostala memorija iskorišćena, diktafon će se zaustaviti).
h Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]
Ako prethodno podesite vreme i datum, informacije o vremenu snimanja datoteke se automatski
skladište za svaku datoteku. Prethodno podešavanje vremena i datuma omogućava lakše
upravljanje datotekama.
Kada prvi put ubacujete baterije ili svaki put kada ih zamenjujete, zasvetleće
indikator »Hour«.
-
3
-
1 Pritisnite dugme 9
ili 0 da biste izabrali
stavku koju želite da
podesite.
• Izaberite između sledećih
stavki onu koja treperi:
»hour«, »minute«, »year«,
»month« i »day«.
2 Pritisnite dugme + ili – da biste izvršili
podešavanje.
• Po istoj proceduri, pritisnite dugme 9 ili 0 da biste
odabrali sledeću stavku, a zatim je podesite pritiskom
na dugme + ili −.
• Možete da se prebacujete između 12-časovnog i 24-časovnog
ekrana tako što ćete pritisnuti dugme FOLDER/INDEX/
SCENE tokom podešavanja časova i minuta.
• Možete da izaberete redosled za »month«, »day« i »year«
tako što ćete pritisnuti dugme FOLDER/INDEX/SCENE
tokom podešavanja.
3 Pritisnite dugme ` OK/MENU da biste
okončali podešavanje.
• Časovnik počinje s radom od podešenog datuma i vremena.
Pritisnite dugme ` OK/MENU na osnovu signala za vreme.
• Dok se diktafon nalazi u režimu zaustavljanja, pritisnite
i zadržite dugme STOP (4) da bi se na ekranu prikazalo
[Time & Date], i [Remain].
Promena vremena i datuma
Izaberite [Time & Date] u meniju [Device Menu].
(pogledajte »Podešavanja menija« ☞ str. 9, »Time & Date«
☞ str. 14)
h Nаpomene o fasciklama
Diktаfon poseduje pet fascikli, [F], [G], [H], [I] i [W]. Dа biste
promenili izbor fascikle, pritisnite dugme FOLDER/INDEX/SCENE
dok je diktаfon zаustаvljen.
a
a Indikator fascikle
Napomena:
• Svaka fascikla može da čuva najviše 200 datoteka.
Osnovni podaci o snimanju
h Snimаnjе
Pre početka snimanja izaberite jednu od fascikli od [&] do [*]. Ovih pet fascikli mogu selektivno
da se koriste za različite vrste snimaka; na primer, fascikla [&] može da se koristi za skladištenje
privatnih informacija, dok fascikla ['] može da bude namenjena čuvanju poslovnih informacija.
1 Pritisnite dugme FOLDER/
INDEX/SCENE dа biste
izаbrаli željenu fasciklu.
a
a Indikator fascikle
• Novi snimak se snima
kao poslednja datoteka
u izabranoj fascikli.
2 Pritisnite dugme REC (s)
da biste započeli sa
snimanjem.
• Okrenite mikrofon u pravcu
izvora koji želite da snimite.
b Režim snimanja / c Proteklo
vreme snimanja / d Preostalo
vreme snimanja
• [Rec Mode] nije moguće
promeniti u pasivnom režimu
snimanja ili u toku snimanja.
Konfigurišite ovu postavku
dok je diktafon zaustavljen.
b
c
d
3 Pritisnite dugme STOP (4)
dа biste prekinuli snimаnje.
e Trajanje datoteke
e
Napomena:
Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC
• Ako snimate u stereo režimima ([192 kbps] ili [128 kbps]), snimak će biti načinjen u mono
tehnici preko ugrađenog mikrofona, odnosno identičan audio zapis će biti snimljen i na levom
kanalu (Lch) i na desnom kanalu (Rch).
-
4
-
h Pauza
Dok je diktаfon u režimu snimаnjа pritisnite
dugme REC (s).
• Vremensko ograničenje će isteći 60 minuta nakon što
je diktafon ostavljen na »pauziranom snimanju«.
Nastavak snimanja:
Ponovo pritisnite dugme REC (s).
• Snimanje se nastavlja od dela na kome je prekinuto.
h Za brzu proveru snimljenog sadržaja
Dok je diktafon u režimu snimanja, pritisnite
dugme ` OK/MENU.
• Zaustavite snimanje i datoteka koja je upravo snimljena
će biti reprodukovana.
h Osetljivost mikrofona
Osetljivost mikrofona može da se podesi kako bi odgovarala potrebama snimanja.
Izaberite [Mic Sense] u meniju [Rec Menu].
(pogledajte »Podešavanja menija« ☞ str. 9, »Mic Sense« ☞ str. 11)
h Snimanje pomoću spoljnog mikrofona ili drugih uređaja
Moguće je povezati spoljni mikrofon i druge uređaje za snimanje
zvuka. Povezivanje izvršite na odgovarajući način za uređaj koji
će se koristiti.
• Nemojte da uključujete i isključujete uređaje iz priključka
diktafona dok traje snimanje.
U MIC
utičnicu
Snimanje sa spoljnim mikrofonom:
Uključite spoljni mikrofon u MIC utičnicu diktafona.
Napomene:
• Ugrađeni mikrofon će prestati da radi ukoliko se u MIC utičnicu
diktafona uključi spoljni mikrofon.
• Mogu da se koriste i mikrofoni sa podržanim napajanjem
priključaka.
• Ako se eksterni stereo mikrofon koristi dok je [Rec Mode]
podešen na jednotonski režim snimanja, zvuk će biti snimljen
samo u kanal L*.
• Ako se eksterni mono mikrofon koristi dok je [Rec Mode]
podešen na stereo režim snimanja, biće omogućeno samo
snimanje pomoću mikrofona iz kanala L*.
* Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC.
Nаpomene:
• Da biste snimili sam početak izlaganja, počnite sa snimanjem nakon što vidite da je uključen
indikator snimanja.
• Kada je preostalo vreme za snimanje kraće od 60 sekundi, lampica indikatora snimanja počinje
da treperi. Kako se preostalo vreme za snimanje smanjuje na 30 ili 10 sekundi, indikator
trepće brže.
• [Folder Full] će se pojaviti kada snimanje više nije moguće. Izaberite drugu fasciklu ili izbrišite
nepotrebne datoteke pre početka snimanja.
• [Memory Full] će se pojaviti kada se memorija popuni. Izbrišite nepotrebne datoteke da biste
nastavili sa snimanjem.
• Kad povežete spoljne uređaje, izvršite probno snimanje, a zatim podesite nivo izlaza spoljnih
uređaja.
• Kada podesite različite postavke za kvalitet zvuka koji se odnosi na reprodukciju diktafona,
promeniće se i izlazni audio signal u priključku EAR.
-
5
-
Osnovni podaci o reprodukciji
h Reprodukcija
1 Pritisnite dugme
FOLDER/INDEX/SCENE
dа biste izаbrаli
željenu fasciklu.
a
a Indikator fascikle
2 Pritisnite dugme 9
ili 0 dа biste
izаbrаli datoteku
za reprodukciju.
3 Pritisnite dugme
` OK/MENU da biste
pokrenuli reprodukciju.
b Proteklo vreme reprodukcije /
c Dužina datoteke
b
c
4 Pritisnite dugme + ili – da biste podesili
odgovarajuću jačinu zvuka.
• Jačina zvuka može da se podešava u opsegu
od [00] do [30].
5 Pritisnite dugme STOP (4) kada poželite
da prekinete reprodukciju.
• Ovo će zaustaviti datoteku koja se reprodukuje na tom
mestu. Kada je aktivirana funkcija nastavljanja registruje se
mesto na kom je datoteka zaustavljena, čak i ako se uređaj
isključi. Kada se sledeći put uključi uređaj, reprodukcija može
da se nastavi na mestu gde je registrovano zaustavljanje.
h Premotavanje unapred i unazad
Dok se diktafon nalazi u režimu zaustavljanja,
pritisnite i zadržite dugme 9 ili 0.
• Ukoliko prestanete držati dugme, doći će do prekida.
Pritisnite dugme ` OK/MENU da biste nastavili
reprodukciju tamo gde je zaustavljena.
Kada je diktafon u režimu reprodukcije, pritisnite
i zadržite dugme 9 ili 0.
• Kada pustite dugme, diktafon će nastaviti standardnu
reprodukciju.
• Ukoliko u sredini datoteke postoji oznaka Index ili Temp,
diktafon će se zaustaviti na toj lokaciji.
• 9: Diktafon se zaustavlja kada dođe do kraja datoteke.
I dalje držite dugme 9 da biste nastavili
reprodukciju od početka sledeće datoteke.
0: Diktafon se zaustavlja kada dođe do početka
datoteke. I dalje držite dugme 0 da biste
nastavili reprodukciju od kraja prethodne datoteke.
h Pronalaženje početka datoteke
Kada se diktafon nalazi u režimu zaustavljanja
ili u režimu reprodukcije, pritisnite dugme 9.
• Diktafon prelazi na početak sledeće datoteke.
Kada je diktafon u režimu reprodukcije, pritisnite
dugme 0.
• Diktafon prelazi na početak trenutne datoteke.
Kada je diktafon u režimu zaustavljanja, pritisnite
dugme 0.
• Diktafon prelazi na početak prethodne datoteke. Ako
se diktafon zaustavi na sredini datoteke, vratite se na
početak datoteke.
Kada je diktafon u režimu reprodukcije, pritisnite
dugme 0 dvaput.
• Diktafon prelazi na početak prethodne datoteke.
Napomene:
• Kada tokom reprodukcije pređete na početak datoteke, diktafon će započeti reprodukciju
na mestu gde se nalaze oznake Index i Temp. Oznake Index i Temp biće preskočene ako ovu
radnju izvršite u režimu zaustavljanja.
• Kada je opcija [Skip Space] podešena na neku drugu vrednost a ne na [File Skip], diktafon
će izvršiti preskok unapred ili unazad za naznačeno vreme, a zatim započeti reprodukciju.
-
6
-
h Promena brzine reprodukcije
Brzina reprodukcije datoteke može se menjati u opsegu od 0,5 do 2 puta veće brzine. Promenite
brzinu u skladu sa potrebama, kao što su slušanje sastanka pri velikoj brzini reprodukcije ili
obnavljanje stvari koje tokom lekcije iz jezika niste uspeli da zabeležite pri usporenoj reprodukciji.
1 Pritisnite dugme
` OK/MENU da biste
pokrenuli reprodukciju.
2 Kada je diktafon u režimu
reprodukcije, pritisnite
dugme ` OK/MENU da
biste otvorili ekran za
podešavanje brzine.
3 Pritisnite dugme + ili − da biste podesili
brzinu reprodukcije.
3
• [x1.0 Play] (Standardna reprodukcija)
Reprodukcija pri standardnoj brzini.
[x0.5 Play] – [x0.9 Play] (Usporena reprodukcija)
Reprodukcija se usporava.
[x1.1 Play] – [x2.0 Play] (Ubrzana reprodukcija)
Reprodukcija se ubrzava.
4 Pritisnite dugme ` OK/MENU da biste
okončali podešavanje.
• Ako ostavite diktafon 3 sekunde, podešavanje će biti
primenjeno i diktafon će se vratiti na početni ekran.
Čak i ako se reprodukcija zaustavi, nova brzina reprodukcije biće zadržana. Sledeća reprodukcija
vršiće se pri toj brzini.
Napomena:
• Kao i u režimu standardne reprodukcije, i u režimima usporene i ubrzane reprodukcije možete
da zaustavite reprodukciju, premotate datoteku ili umetnete oznaku Index.
h Reprodukcija preko slušalica
U EAR utičnicu
Slušalice mogu da se uključe u EAR utičnicu
na diktafonu radi preslušavanja.
• Kada se koriste slušalice, zvučnik diktafona će biti
isključen.
Napomene:
• Da biste izbegli iritaciju uha, pre nego što stavite slušalice
smanjite jačinu zvuka.
• Kada slušate reprodukciju preko slušalica, nemojte previše
da pojačavate jačinu zvuka. Preglasan zvuk može da dovede
do oštećenja i privremenog ili trajnog gubitka sluha.
h Postavljanje oznake Index ili Temp
Kada postavite oznake Index i Temp, potrebni segment koji želite da preslušate možete
s lakoćom pronaći pomoću komandi za premotavanje unapred, unazad i preskakanje. Oznake
Index nije moguće postaviti na datoteke koje nisu snimljene ovim diktafonima, ali umesto toga
mogu se postaviti oznake Temp radi privremenog memorisanja željenih segmenata. Oznake
Temp su privremenog karaktera. One se automatski brišu kada pređete na drugu datoteku
ili povežete diktafon sa računarom.
1 Kada se diktafon nalazi
u režimu snimanja ili
u režimu reprodukcije,
pritisnite dugme
FOLDER/INDEX/SCENE.
• Nakon postavljanja oznake
Index ili Temp, reprodukcija
ili snimanje se nastavlja, tako
da na sličan način možete da
dodate nove oznake Index ili
Temp na drugim segmentima.
Brisanje oznake Index ili Temp:
1 Pronađite oznaku Index
ili Temp koju želite da
uklonite.
-
7
-
2 Pritisnite dugme 9
ili 0 da biste izabrali
oznaku Index ili Temp
koju želite da izbrišete.
3 Dok se na ekranu na
približno 2 sekunde
prikazuje broj oznake
Index ili Temp,
pritisnite dugme ERASE.
• Oznaka Index ili Temp
je izbrisana.
• Brojevi oznaka Index ili Temp koji slede nakon obrisane
oznake Index ili Temp, automatski se pomeraju za jedan.
Napomene:
• Datoteka može da primi do 16 oznaka Index i Temp. Ako pokušate da postavite više
od 16 oznaka Index ili Temp, na ekranu će se prikazati poruka [Index Full] za oznake Index
i poruka [Temp Mark Full] za oznake Temp.
• U zaštićenoj datoteci nije moguće postavljati ili uklanjati oznake Index ili Temp.
h Kako pokrenuti ponovnu reprodukciju segmenta
Ova funkcija omogućava ponavljanje određenog dela datoteke koja se reprodukuje.
1 Pritisnite dugme
` OK/MENU da biste
pokrenuli reprodukciju.
2 Pritisnite dugme
REC (s) na poziciji gde
želite da bude početak
segmenta za ponovnu
reprodukciju.
• Premotavanje unapred
i unazad može da se koristi
kada [w] treperi isto kao i kod
standardne reprodukcije i možete brzo da nastavite
sve do krajnje pozicije.
• Kada premotavanje stigne do kraja datoteke dok [w]
treperi, data pozicija će postati krajnja pozicija i počeće
ponovna reprodukcija.
3 Pritisnite ponovo dugme
REC (s) na poziciji gde želite
da bude kraj segmenta za
ponovnu reprodukciju.
• Diktafon će neprekidno ponavljati
segment sve dok ne otkažete
njegovu ponovnu reprodukciju.
Nаpomеnа:
• Kao i u slučaju normalnog režima reprodukcije, moguća je promena brzine reprodukcije
i u toku ponovne reprodukcije segmenta. Ako se oznaka Index ili Temp postavi ili ukloni u toku
ponovne reprodukcije segmenta, ona će biti otkazana, a diktafon se vraća u režim normalne
reprodukcije.
Otkazivanje funkcije ponovne reprodukcije segmenta:
Ako pritisnete bilo koje dugme od dolenavedenih,
prekinućete ponovnu reprodukciju.
a Pritisnite dugme STOP (4)
b Pritisnite dugme REC (s )
c Pritisnite dugme 9
d Pritisnite dugme 0
h Brisаnjе
Izabranu datoteku možete izbrisati iz fascikle. Ova funkcija vam takođe omogućava
da istovremeno izbrišete sve datoteke iz fascikle.
1 Izaberite fasciklu ili
datoteku koju želite
da izbrišete.
-
8
-
2 Kada se diktafon nalazi
u režimu zaustavljanja,
pritisnite dugme ERASE.
3
3 Pritisnite dugme +
ili − da biste izabrali
[Erase in Folder]
ili [File Erase].
4 Pritisnite dugme
` OK/MENU.
5 Pritisnite dugme + da
biste izabrali [Start].
6 Pritisnite dugme ` OK/MENU.
• Na ekranu će se pojaviti [Erase!] i brisanje će početi.
• [Erase Done] će se pojaviti kada datoteka bude izbrisana.
Brojevi datoteka će biti automatski ponovo dodeljeni.
Napomene:
• Zaključane datoteke i one koje su podešene samo za čitanje ne mogu da se izbrišu.
• Ako u roku od 8 sekundi ne izaberete radnju, diktafon će se vratiti u režim zaustavljanja.
• Obrada može da potraje duže od 10 sekundi. Nemojte uklanjati baterije tokom ovog perioda
jer možete oštetiti podatke. Pored toga, zamenite baterije dvema novim baterijama kako biste
se uverili da se baterije neće isprazniti u toku neke radnje.
• Ne možete da brišete fascikle koristeći diktafon.
Podešavanje menija
h Način podešavanja menija
Stavke u meniju su organizovane tako da brzo možete da podesite željenu stavku. Stavke menija
se podešavaju na sledeći način.
1 Kada se diktafon nalazi
u režimu zaustavljanja,
režimu reprodukcije
ili režimu snimanja,
pritisnite dugme
` OK/MENU i zadržite
ga 1 sekundu ili duže.
2 Pritisnite dugme + ili −
za prelazak na stavku
koju želite da podesite.
3 Pritisnite dugme
` OK/MENU ili 9 da
biste pomerili kursor
na stavku koju želite
da podesite.
4 Pritisnite dugme + ili −
da biste prešli na stavku
koju želite da podesite.
-
9
-
5 Pritisnite dugme ` OK/MENU ili 9.
• Prelazi na podešavanja izabrane stavke.
6 Pritisnite dugme + ili – za
promenu podešavanja.
7 Pritisnite dugme
` OK/MENU da biste
okončali podešavanje.
• Bićete obavešteni putem
ekrana da su postavke
uspostavljene.
• Ako pritisnete dugme 0,
a pritom ne pritisnete dugme
` OK/MENU, postavke će
biti otkazane i vratićete se
na prethodni ekran.
8 Pritisnite dugme STOP (4) da biste zatvorili
ekran menija.
• Ako uđete u meni tokom snimanja ili reprodukcije i
pritisnete dugme 0, to će omogućiti da se vratite na
prethodni ekran ne prekidajući snimanje ili reprodukciju.
Nаpomene:
• Diktafon će se zaustaviti ako ništa ne radite 3 minuta tokom podešavanja menija, kada izabrana
stavka nije primenjena.
• Kada unosite postavke menija tokom snimanja ili reprodukcije, postavke menija će biti
otkazane ako prođe 8 sekundi, a da ne pritisnete nijedno dugme.
h File Menu
Erase Lock
Zaključavanje datoteke sprečava slučajno brisanje važnih podataka.
Zaključane datoteke se ne brišu kada izaberete brisanje svih datoteka
iz fascikle.
a
1 Izaberite [Erase Lock] u meniju [File Menu].
U režimu zа izbor menijа:
[On]:
[Off]:
Zaključava datoteku i sprečava njeno brisanje.
Otključava datoteku i omogućava njeno brisanje.
a Indikator zaključavanja datoteka
File Divide (Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC)
Velike datoteke sa dužim vremenom snimanja mogu da se podele kako bi se njima jednostavnije
upravljalo i kako bi se lakše uređivale.
1 Izaberite datoteku koju želite da podelite.
2 Pokrenite reprodukciju ili premotajte unapred
datoteku i zaustavite je na mestu na kome želite
da je razdvojite.
3 Izaberite [File Divide] u meniju [File Menu].
4 Pritisnite dugme + da biste izabrali [Start],
a zatim pritisnite dugme ` OK/MENU.
• [Dividing!] će se prikazati na ekranu i započeće razdvajanje
datoteke. Razdvajanje je završeno kada se na ekranu prikaže
poruka [File divide completed].
Nаpomene:
• Mogu se razdvojiti samo MP3 datoteke koje su snimljene na ovom diktafonu.
• Diktafon ne može da razdvaja datoteke kada je broj datoteka u fascikli veći od 198.
• Zaštićene datoteke ne mogu da se razdvajaju.
• Nakon deljenja fajla, prednji deo fajla će biti preimenovan kao [File name_1.MP3] a preostali
deo fajla će biti preimenovan kao [File name_2.MP3].
• Ako je datoteka izuzetno kratka, možda neće moći da se razdvoji čak iako je MP3 datoteka.
• Nemojte uklanjati bateriju tokom razdvajanja datoteke. To može da ošteti podatke.
Property
Izaberite datoteke za koje biste unapred želeli
da potvrdite informacije pre korišćenja menija.
1 Izaberite [Property] u meniju
[File Menu].
[Name] (Ime datoteke), [Date] (Vremenska
oznaka), [Size] (Veličina datoteke), [Bit Rate]
(Format datoteke), će se pojaviti na ekranu.
- 10 -
h Rec Menu
Mic Sense
Osetljivost mikrofona (ugrađenog ili spoljnog) može da se podesi kako
bi odgovarala potrebama snimanja.
1 Izaberite [Mic Sense] u meniju [Rec Menu].
U režimu zа izbor menijа:
[High]: Visoka osetljivost pogodna za snimanje konferencija
s velikim brojem učesnika, snimanje tihog zvuka ili zvuka
koji dolazi sa veće udaljenosti.
[Low]: Standardna osetljivost pogodna za diktiranje.
a
a Indikator osetljivosti mikrofona
Nаpomene:
• Ukoliko želite jasno da snimite glas osobe koja govori, podesite [Mic Sense] na vrednost [Low] i
postavite ugrađeni mikrofon blizu njenih usta (5–10 cm).
• Ako je opcija [Rec Scene] podešena na neku drugu vrednost, a ne na [Off], funkcija [Mic Sense]
biće nedostupna. Da biste koristili ovu funkciju, podesite [Rec Scene] na [Off].
Rec Mode (Režim snimanja)
Pored stereo* i mono režima snimanja, takođe možete izabrati
režim snimanja gde je prednost na kvalitetu zvuka ili pak na vremenu
snimanja. Izaberite režim snimanja koji je u skladu sa vašim potrebama. a
* Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC.
1 Izaberite [Rec Mode] u meniju [Rec Menu].
U režimu zа izbor menijа:
Kada je izabrana opcija [MP3]* (Stereo / mono):
[192 kbps] (Stereo), [128 kbps] (Stereo), [48 kbps] (Mono)
Kada je izabrana opcija [WMA] (Mono):
[HQ] (snimanje zvuka visokog kvaliteta), [SP] (standardno snimanje), [LP] (dugotrajno snimanje)
* Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC.
a Indikator režima snimanja
Nаpomene:
• Da biste snimili sam početak izlaganja, počnite sa snimanjem nakon što vidite da je uključen
indikator snimanja.
• Za jasno snimanje sastanka i predavanja podesite neku drugu vrednost za opciju [Rec Mode],
a ne [LP].
• Ako se eksterni mono mikrofon koristi dok je [Rec Mode] podešen na stereo režim snimanja,
biće omogućeno samo snimanje pomoću mikrofona iz kanala L (Samo za model VN-8700PC /
VN-8600PC).
• Ako je opcija [Rec Scene] podešena na neku drugu vrednost, a ne na [Off], funkcija [Rec Mode]
biće nedostupna. Da biste koristili ovu funkciju, podesite [Rec Scene] na [Off].
Low Cut filter
Diktafon ima funkciju Low Cut filtera za maksimalno smanjivanje
niskofrekventnih zvukova i čistije snimanje glasova. Ova funkcija
može da smanji šum klima-uređaja, projektora i ostalih aparata.
1 Izaberite [Low Cut Filter] u meniju [Rec Menu].
U režimu zа izbor menijа:
[On]:
[Off]:
Omogućava funkciju Low Cut filtera.
Onemogućava ovu funkciju.
a
a Indikator Low Cut filtera
Nаpomеnа:
• Ako je opcija [Rec Scene] podešena na neku drugu vrednost, a ne na [Off], funkcija
[Low Cut Filter] biće nedostupna. Da biste koristili ovu funkciju, podesite [Rec Scene] na [Off].
VCVA
Kada mikrofon ustanovi da je jačina zvuka dostigla unapred podešeni
prag, ugrađeni Variable Control Voice Actuator (VCVA) sistem
automatski započinje sa snimanjem i zaustavlja ga kada jačina zvuka
padne ispod granične vrednosti. Funkcija VCVA produžava raspoloživo
vreme za snimanje i štedi memoriju zaustavljanjem snimanja tokom
perioda tišine, čime i reprodukciju čini znatno efikasnijom.
1 Izaberite [VCVA] u meniju [Rec Menu].
a
U režimu zа izbor menijа:
[On]:
[Off]:
Omogućava VCVA funkciju.
Onemogućava ovu funkciju. Snimanje se nastavlja u standardnom režimu.
a Indikator VCVA
Prilagođavanje nivoa aktiviranja / zaustavljanja:
Ako je šum okoline preglasan, početnu osetljivost VCVA treba prilagoditi uslovima snimanja.
1 Pritisnite dugme REC (s) da biste započeli
sa snimanjem.
• Kada je jačina zvuka manja od unapred podešenog praga,
snimanje se automatski zaustavlja nakon približno jedne
sekunde, a na ekranu se prikazuje poruka [Standby]. Lampica
indikatora snimanja svetli kada snimanje počinje i treperi kada
se snimanje pauzira.
- 11 -
2 Pritisnite dugme 9 ili 0 da biste podesili
nivo aktiviranja / zaustavljanja.
• Nivo VCVA može da se podesi na jednu od 15 različitih vrednosti.
• Što je vrednost viša, to je diktafon osetljiviji na zvuk. Pri najvišoj
vrednosti, čak i najtiši zvuk može da aktivira snimanje.
Nаpomene:
• Nivo aktiviranja / zaustavljanja takođe zavisi od odabranog režima
osetljivosti mikrofona.
• Ako se nivo početka ne podesi u roku od 2 sekunde, ekran će se vratiti na prethodni prikaz.
• Preporučujemo da izvršite probu i podešavanje nivoa aktiviranja / zaustavljanja kako biste
obezbedili uspešno snimanje.
• Ako je opcija [Rec Scene] podešena na neku drugu vrednost, a ne na [Off], funkcija [VCVA]
biće nedostupna. Da biste koristili ovu funkciju, podesite [Rec Scene] na [Off].
Rec Scene
Kao postavka za snimanje može da se izabere jedan od šablona,
[Memo], [Meeting], [Conference], koji će odgovarati sceni za snimanje
ili situaciji. Takođe možete da sačuvate postavku snimanja koju ste sami
podesili.
1 Izaberite [Rec Scene] u meniju [Rec Menu].
2 Pritisnite dugme + ili − da biste izabrali stavku
koju želite da podesite, a potom pritisnite
dugme ` OK/MENU ili 9.
U režimu zа izbor menijа:
Kada je izabrana opcija [Scene Select]:
Pritisnite dugme + ili – da biste odabrali scenu za snimanje koju
želite da podesite, a potom pritisnite dugme ` OK/MENU.
[Off]:
Onemogućava ovu funkciju.
[Memo]:
Pogodno za diktiranje.
[Meeting]:
Pogodno za snimanje sastanaka.
[Conference]: Pogodno za snimanje seminara s manjim
brojem ljudi.
[User Setting]: Snimanje sa sačuvanim postavkama menija
pomoću funkcije [Scene Save].
a
a Indikator Rec Scene
Kada je izabrana opcija [Scene Save]:
Pritisnite dugme ` OK/MENU.
• Trenutne postavke menija [Rec Menu] možete sačuvati
u [User Setting].
• Za promenu postavke [Rec Scene], vratite se na ekran [Scene Select]
tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme FOLDER/INDEX/SCENE
u trajanju od jedne sekunde ili duže dok je diktafon u režimu
zaustavljanja.
Nаpomеnа:
• Ako je opcija [Rec Scene] podešena na neku drugu vrednost, a ne na [Off], postavke menija za
funkcije snimanja biće nedostupne. Da biste koristili ove funkcije, podesite [Rec Scene] na [Off].
h Play Menu
Voice Filter (Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC)
Ovaj diktafon poseduje funkciju filtera za glas (Voice Filter)
koja uklanja tonove niske i visoke frekvencije tokom standardne,
ubrzane ili usporene reprodukcije i tako omogućava čistu i jasnu
reprodukciju glasa.
1 Izaberite [Voice Filter] u meniju [Play Menu].
a
U režimu zа izbor menijа:
[On]:
[Off]:
Omogućava funkciju Voice Filter.
Onemogućava ovu funkciju.
a Indikator Voice filtera
Play Mode
Možete izabrati režim reprodukcije koji vam najviše odgovara.
1 Izaberite [Play Mode] u meniju [Play Menu].
U režimu zа izbor menijа:
Kada je izabrano [Play Area]:
[File]:
Zaustavlja se nakon reprodukcije trenutne datoteke.
[Folder]: Reprodukuje sve datoteke u trenutnoj fascikli sve
do poslednje datoteke i zaustavlja se.
Kada je izabrana opcija [Repeat]:
[Repeat]: Podešava režim ponovne reprodukcije.
[Off]:
Onemogućava ovu funkciju.
a Indikator režima reprodukcije
- 12 -
a
Nаpomene:
• U režimu [File], kada diktafon dođe do kraja poslednje datoteke u fascikli, [End] treperi
dve sekunde na ekranu i diktafon se zaustavlja na početku poslednje datoteke.
• U režimu [Folder], kada diktafon dođe do kraja poslednje datoteke u fascikli, [End] treperi
dve sekunde na ekranu i diktafon se zaustavlja na početku prve datoteke u fascikli.
Skip Space
Ova funkcija vam omogućava da datoteku koja se reprodukuje
određeno vreme preskočite (premotate) unapred ili unazad. Ova
funkcija je pogodna za brzi prelaz na novu poziciju reprodukcije
ili višestruku reprodukciju kratkih delova izlaganja.
1 Izaberite [Skip Space] u meniju [Play Menu].
U režimu zа izbor menijа:
Kada je izabrano [Forward Skip]:
[File Skip], [10sec. Skip], [30sec. Skip], [1min. Skip], [5min. Skip], [10min. Skip]
Kada je izabrano [Reverse Skip]:
[File Skip], [1sec. Skip] – [5sec. Skip], [10sec. Skip], [30sec. Skip], [1min. Skip],
[5min. Skip], [10min. Skip]
Reprodukcija uz preskok unapred / unazad:
1 Pritisnite dugme ` OK/MENU da biste pokrenuli reprodukciju.
2 Pritisnite dugme 9 ili 0.
• Diktafon će preskočiti (premotati) određeni segment unapred ili unazad i započeti reprodukciju.
Nаpomеnа:
• Ako postoji pozicija sa oznakom Index / Temp, odnosno pozicija za premotavanje koja je bliža
nego segment za preskok, diktafon će izvršiti preskok unapred / unazad do te pozicije.
h LCD/Sound Menu
Font Size (Veličina fonta)
Promena veličine znakova prikazanih na ekranu.
1 Izaberite [Font Size] u meniju [LCD/Sound Menu].
U režimu zа izbor menijа:
[Large]: Tekst se prikazuje velikim znakovima.
[Small]: Tekst se prikazuje malim znakovima.
Nаpomеnа:
• Kada je opcija [Font Size] podešena na [Small], izgled ekrana se menja tako da se prikazuje
više informacija (pogledajte »Ekran (LCD tabla)« ☞ str. 2).
Contrast (Kontrast)
Kontrast ekrana može da se podesi na 12 nivoa.
Možete da podešavate kontrast LCD ekrana od [01] do [12].
1 Izaberite [Contrast] u meniju [LCD/Sound Menu].
LED
Možete da podesite da se lampica LED indikatora ne uključuje.
1 Izaberite [LED] u meniju [LCD/Sound Menu].
U režimu zа izbor menijа:
[On]:
[Off]:
LED lampica će biti podešena.
LED lampica će biti otkazana.
Beep
Diktafon se oglašava zvučnim signalom da bi vas obavestio
o operacijama koje dugmad izvršavaju ili da bi vas upozorio na greške.
Sistemski zvuci se mogu isključiti.
1 Izaberite [Beep] u meniju [LCD/Sound Menu].
U režimu zа izbor menijа:
[On]:
[Off]:
Omogućava funkciju Beep.
Onemogućava ovu funkciju.
- 13 -
Language(Lang) (Jezik)
Možete da izaberete jezik prikaza.
1 Izaberite [Language(Lang)] u meniju
[LCD/Sound Menu].
[English], [Deutsch], [Français], [Español], [Italiano], [Polski],
[Русский], [中⽂]
Nаpomеnа:
• Jezici koji mogu da se izaberu razlikuju se u zavisnosti od regiona.
h Device Menu
Time & Date
Ukoliko vrednosti za vreme i datum nisu tačne, podesite ih.
1 Izaberite [Time & Date] u meniju [Device Menu].
(pogledajte »Podešavanje vremena i datuma [Time & Date]« ☞ str. 3)
Resetovanje postavki
Ovo vraća funkcije na početne vrednosti njihovih postavki
(fabrički podrazumevane).
1 Izaberite [Reset Settings] u meniju [Device Menu].
Postavke menija nakon resetovanja (prvobitne postavke):
Rec Menu:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[Rec Scene]
[High]
[192 kbps]*1
[HQ]*2
[Off]
[Off]
[Off]
[File Skip]
[File Skip]
LCD/Sound Menu:
[Off]
[Font Size]
[Contrast]
[LED]
[Beep]
[Language(Lang)]
[File]
[Off]
*1 Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC
*2 Sаmo zа model VN-8500PC
Play Menu:
[Voice Filter]*1
[Play Mode]
[Play Area]
[Repeat]
[Skip Space]
[Forward Skip]
[Reverse Skip]
[Large]
[Level 06]
[On]
[On]
[English]
Nаpomеnа:
• Nakon resetovanja postavki, postavke za vreme i brojevi datoteka koji su prethodno sačuvani
neće se vratiti na početne vrednosti.
Format
Ako formatirate diktafon, sve datoteke će biti uklonjene, a sva podešavanja funkcija će se vratiti na
standardne vrednosti osim podešavanja datuma i vremena. Pre formatiranja diktafona sve važne
datoteke prebacite na računar.
1 Izaberite opciju [Format]
u meniju [Device Menu].
2 Pritisnite dugme + da
biste izabrali [Start],
a zatim pritisnite
dugme ` OK/MENU.
• Ekran prikazuje poruku [Data
will be cleared] u trajanju
od dve sekunde, a zatim
poruke [Start] i [Cancel].
3 Pritisnite dugme + da
biste izabrali [Start],
a zatim pritisnite
dugme ` OK/MENU.
• Formatiranje počinje i [Format !]
treperi na ekranu.
• [Format Done] će se pojaviti
kada se formatiranje završi.
Nаpomene:
• Obrada može da potraje duže od 10 sekundi. Nemojte uklanjati baterije tokom ovog perioda
jer možete oštetiti podatke. Pored toga, zamenite baterije dvema novim baterijama kako biste
se uverili da se baterije neće isprazniti u toku neke radnje.
• Nikada ne formatirajte diktafon preko računara.
• Formatiranjem se brišu svi snimljeni podaci, uključujući zaštićene datoteke i datoteke
sa statusom »Samo za čitanje«.
• Nakon formatiranja, nazivi snimljenih zvučnih datoteka mogu da počnu od [0001].
• Kada vraćate postavke funkcija na početne vrednosti, koristite opciju [Reset Settings].
- 14 -
System info.
Informacije o diktafonu možete da pogledate
na ekranu menija.
1 Izaberite [System info.]
u meniju [Device Menu].
[Model] (Naziv modela), [Version] (Verzija
sistema) i [Serial No.] (Serijski broj) pojavljuju
se na ekranu.
Korišćenje diktafona preko računara
Pored toga što se koristi kao diktafon, ovaj uređaj može da se koristi kao eksterna memorija za računar.
• Datoteke snimljene na ovom diktafonu mogu da se reprodukuju na računaru pomoću programa
Windows Media Player. Мožеtе i dа prеbаcujеtе WMA dаtotеkе kojе stе prеuzеli pomoću progrаmа
Windows Mediа Plаyer nа diktаfon (osim dаtotеka kojе imaju zаštitu аutorskih prаva).
Nаpomene:
• Prilikom prenosa podataka prikazuje se poruka [Busy] i lampica indikatora snimanja treperi.
NIKADA nemojte da isključujete USB dok treperi lampica indikatora snimanja. U suprotnom,
doći će do gubitka podataka.
• U Mac OS radnom okruženju, WMA formati datoteka ne mogu da se reprodukuju.
h Radno okruženje
Windows:
Operativni sistem: Microsoft Windows XP / Vista / 7 (standardna instalacija)
Kompatibilni računari: Windows računari koji imaju najmanje dva slobodna USB porta
Macintosh:
Operativni sistem: Mac OS X 10.4.11–10.6 (standardna instalacija)
Kompatibilni računari: Apple Macintosh serije računara koji imaju najmanje dva slobodna USB porta
Nаpomеnа:
• Čak i ako je radno okruženje odgovarajuće, ne podržavamo nadograđene operativne sisteme,
okruženje sa više operativnih sistema i samostalno modifikovane računare.
h Povеzivаnjе sа rаčunаrom
1 Uključite diktafon.
2 Priključite USB kabl za povezivanje
u USB port na računaru.
3 Proverite da li je diktafon
zaustavljen, a zatim ukopčajte
USB kabl u port za povezivanje
na diktafonu.
Windows:
Kada otvorite [My Computer], prepoznaćete
diktafon po imenu diska koje je identično sa
nazivom proizvoda.
Macintosh:
Kada je povezan sa računarom, diktafon se
prepoznaje po imenu diska na radnoj površini
računara koje je identično sa nazivom proizvoda.
• [Remote] se pojavljuje na diktafonu ako
je USB kabl priključen.
Nаpomene:
• Nemojte koristiti druge USB kablove za povezivanje umesto onog koji je obezbeđen.
Upotreba kablova drugih proizvođača može dovesti do oštećenja diktafona. Nemojte koristiti
obezbeđeni USB produžni kabl sa uređajima drugih proizvođača.
• Za informacije o USB portu na vašem računaru pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg računara.
• Obavezno gurnite konektor USB kabla do kraja. U suprotnom, može doći do problema u radu
diktafona.
• Ako povezujete diktafon preko USB razvodnika, funkcionisanje može biti nestabilno. U takvim
slučajevima, izbegavajte korišćenje USB razvodnika.
Prekidanje veze sa računarom:
Windows:
1 Kliknite na [
] koja se nalazi u donjem desnom uglu ekrana na
traci zadataka. Kliknite na [Safely remove USB Mass Storage Device].
• Slovo koje označava disk jedinicu
razlikuje se u zavisnosti od računara
koji se koristi.
2 Kada se pojavi prozor za bezbedno uklanjanje hardvera, kliknite
na dugme [OK] (U redu).
3 Isključite diktafon iz računara.
- 15 -
Macintosh:
1 Pomerite ikonu za disk
ovog diktafona koja se
pojavljuje na radnoj površini
u otpatke prevlačenjem
i otpuštanjem.
2 Isključite diktafon
iz računara.
Nаpomеnа:
• NIKADA nemojte da isključujete USB dok treperi lampica indikatora snimanja. U suprotnom,
doći će do gubitka podataka.
Bezbedna i pravilna upotreba
Mere predostrožnosti
• Nemojte ostavljati diktafon na vrelim i vlažnim mestima, na primer u zatvorenom
automobilu pod direktnim sunčevim zracima ili na plaži.
• Nemojte ostavljati diktafon na vlažnim ili prašnjavim mestima.
• Pri čišćenju uređaja nemojte koristiti organske rastvarače poput alkohola ili
razređivača.
• Ne ostavljajte diktafon na električnim uređajima ili u njihovoj blizini, uključujući
televizore ili frižidere.
• Izbegavajte snimanje ili reprodukciju u blizini mobilnih telefona i druge bežične
opreme, pošto ovakvi uređaji mogu prouzrokovati smetnje i šum. Ukoliko dođe
do pojave šuma, promenite mesto ili udaljite diktafon od uređaja ovog tipa.
• Izbegavajte pesak i prašinu. Mogu prouzrokovati trajna oštećenja.
• Izbegavajte jake vibracije ili udarce.
• Ne pokušavajte da rastavite, popravite ili prepravite ovaj uređaj.
• Nemojte koristiti ovaj uređaj dok vozite (npr. bicikl, motor ili vozilo za karting).
• Držite uređaj van domašaja dece.
<Upozorenje koje se odnosi na gubitak podataka>
Sadržaji koji su zabeleženi u memoriji ovog uređaja mogu da budu uništeni ili obrisani usled
pogrešne upotrebe, kvara ili tokom popravke.
Preporučljivo je da napravite rezervne kopije važnih snimaka i sačuvate ih na drugim medijima,
poput hard diska na računaru.
Isključuje se svaka odgovornost za pasivne štete i štete bilo kakve vrste do kojih je došlo usled
gubitka podataka prouzrokovanih kvarom proizvoda, popravkom koju je izvršila treća strana,
a ne Olympus ili ovlašćeni servis kompanije Olympus, kao i bilo kojim drugim razlogom.
Baterije
f Opasnost:
• Ne izlažite baterije plamenu, ne zagrevajte ih i ne pokušavajte da ih premostite
ili rastavite.
• Nemojte čuvati baterije na mestima gde će biti izložene direktnoj sunčevoj
svetlosti ili visokim temperaturama, na primer, u vrućem vozilu, blizu toplotnog
izvora itd.
f Upozorenje:
• Ne lemite olovne žice ili terminale direktno na bateriju i ne pokušavajte da
je izmenite.
• Ne povezujte terminale = i -. Ovo može da dovede do požara, pregrejavanja
ili strujnog udara.
• Kada nosite ili odlažete baterije, vodite računa da ih stavite u obezbeđenu futrolu
da biste zaštitili terminale. Ne nosite niti čuvajte baterije sa metalnim objektima
(kao što su privesci za ključeve).
Ukoliko se ovo upozorenje ne poštuje, može da dođe do požara, pregrevanja
ili strujnog udara.
• Ne povezujte bateriju direktno na izvor napajanja ili upaljač za cigarete
u automobilu.
• Bateriju ne smete stavljati sa okrenutim terminalima = i -.
• Ukoliko tečnost iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah isperite čistom vodom
i odmah se obratite lekaru.
• Ne pokušavajte da napunite alkalne, litijumske ili bilo koje druge nepunjive
baterije.
• Ni u kom slučaju nemojte koristiti baterije s pocepanim ili napuklim spoljnim
omotačem.
• Baterije držite van domašaja dece.
• Ukoliko tokom korišćenja ovog proizvoda primetite bilo šta neobično, poput
netipičnih zvukova, toplote, dima ili mirisa paljevine:
1 odmah izvadite baterije, vodeći pritom računa da se ne opečete i
2 pozovite prodavca diktafona ili lokalno predstavništvo kompanije Olympus.
• Ne izlažite baterije vodi. Ne dozvolite da voda dođe u kontakt sa terminalima.
• Ne uklanjajte i ne oštećujte izolacioni omotač baterija.
• Ne koristite baterije ukoliko primetite neki problem, poput curenja, promene boje
ili deformacije.
• Ukoliko punjenje još uvek nije završeno posle naznačenog vremena trajanja,
iskopčajte punjač.
• Ukoliko tečnost iz baterija dođe u kontakt sa kožom ili odećom, odmah isperite
čistom vodom.
• Držite baterije dalje od vatre.
- 16 -
f Oprez:
• Ne izlažite baterije jakim udarima.
• Kada koristite punjive baterije koje nisu korišćene izvesno vreme, obavezno
ih ponovo napunite pre upotrebe.
• Punjive baterije imaju ograničeni radni vek. Kada se vreme upotrebe punjive
baterije skrati, zamenite je novom čak i ako je u potpunosti napunjena pod
navedenim uslovima.
Rešаvаnje problemа
P1:
O1:
Pri pritisku nekog dugmeta ništa se ne dešava.
Prekidаč POWER/HOLD se moždа nаlаzi u položаju [HOLD].
Možda su se ispraznile baterije.
Baterije su možda pogrešno umetnute.
P2: Tokom reprodukcije ne čuje se zvuk iz zvučnika ili se čuje tih zvuk.
O2: Moždа su nа diktаfon priključene slušаlice.
Jаčinа zvukа je moždа postаvljenа nа minimаlni nivo.
P3: Snimаnje nije moguće.
O3: Pritiskom više puta na dugme STOP (4) kada se diktafon zaustavi, proverite
da li se na ekranu prikazuje:
• Moguće je dа je preostаlo vreme zа snimаnje u izаbrаnom folderu
dostiglo [00:00].
Proverite dа li je na ekrаnu prikаzаnа porukа [Memory Full] tаko što ćete
pritisnuti dugme REC (s ).
Proverite dа li je na ekrаnu prikаzаnа porukа [Folder Full] tаko što ćete
pritisnuti dugme REC (s ).
P4: Brzina reprodukcije je previše velika (mala).
O4: Brzina reprodukcije na diktafonu je možda podešena na ubrzano (usporeno).
Dodatna oprema (opcionalno)
s Dodatak za telefon: TP7
s Komplet punjive Ni-MH baterije
i punjača: BC400 (za Evropu)
s Punjiva Ni-MH baterija: BR401
s Kabl za povezivanje: KA333
s Stereo mikrofon: ME51SW
s Kompaktni zum mikrofon
(jednosmeran): ME32
s Izuzetno osetljiv mono mikrofon
(jednosmeran) sa otklanjanjem
šuma: ME52W
s Mikrofon – bubica
(za sve smerove): ME15
Specifikacije
Opšte odredbe
Opšti frekventni odziv
4 Medijum snimаnja:
Ugrađena memorija
VN-8700PC: 4 GB
VN-8600PC: 2 GB
VN-8500PC: 1 GB
4 Format snimanja:
MP3* (MPEG-1 Audio Layer3),
WMA (Windows Media Audio)
4 Nivo ulaza: –70 dBv
4 Maksimalna reprodukcija:
250 mW (zvučnik od 8 Ω)
4 Maksimalna jačina na slušalicama:
≤
_ 150 mV (na osnovu EN 50332-2)
4 Širokopojasni izlazni signal
iz slušalica:
_ (na osnovu EN 50332-2)
75 mV ≤
4 Zvučnik:
Ugrađeni okrugli dinamički zvučnik
ø 28 mm
4 Utičnica za mikrofon (MIC):
ø 3,5 mm mini-utičnica, impedanse 2 kΩ
4 EAR priključak:
ø 3,5 mm mini-utičnica, impedanse 8 Ω
ili više
4 Neophodno napajanje:
AAA baterija (LR03) ili punjiva baterija
OLYMPUS Ni-MH
4 Spoljne dimenzije:
108 mm × 39 mm × 16,8 mm
(bez isturenih delova)
4 Težina: 66 g (uključujući bateriju)
4 Radna temperatura: 0–42°C
4 U režimu snimanja ili u režimu
reprodukcije:
MP3 format
(Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC)
Režim snimanja
Opšti frekventni odziv
192 kb/s
70 Hz do 19 kHz
128 kb/s
70 Hz do 17 kHz
48 kb/s
70 Hz do 10 kHz
WMA format
Režim snimanja
Opšti frekventni odziv
HQ
70 Hz do 13 kHz
SP
70 Hz do 8 kHz
LP
70 Hz do 3 kHz
4 Ugrađeni mikrofon (u režimu
snimanja):
* Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC
- 17 -
40 Hz do 14 kHz
• Međutim, gornja granica frekventnog
odziva zavisi od svakog pojedinačnog
režima snimanja (pogledajte
dijagram iznad).
Osnovni podaci o muzičkim datotekama
U slučajevima kada diktafon ne može da reprodukuje muzičke datoteke koje nisu prenesene na njega,
proverite da li su brzina uzorka i brzina protoka u opsegu u kom je reprodukcija moguća. Kombinacije
brzina uzorka i brzina protoka za muzičke datoteke koje diktafon može da reprodukuje date su u nastavku.
Format datoteke
Frekvencija uzorkovanja Brzina protoka
MP3* format
MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Od 8 kb/s do 320 kb/s
WMA format
8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Od 5 kb/s do 320 kb/s
* Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC.
• MP3 datoteke s promenljivom brzinom protoka podataka (gde brzine protoka konverzije mogu
da variraju) možda neće moći da se reprodukuju na adekvatan način.
• Ovaj diktafon je kompatibilan sa Microsoft Corporation DRM9, ali ne i sa DRM10 formatom.
• Čak iako je fajl u kompatibilnom formatu za reprodukciju, diktafon ne podržava svaki enkoder.
Dužina snimanja
4 MP3 format: (Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC)
Režim snimanja
VN-8600PC (2 GB)
192 kb/s
128 kb/s
48 kb/s
pribl. 22 č. 30 min.
pribl. 34 č.
pribl. 91 č. 30 min.
VN-8700PC (4 GB)
pribl. 45 č.
pribl. 68 č. 30 min.
pribl. 183 č.
4 WMA format:
Režim snimanja
VN-8500PC (1 GB)
VN-8600PC (2 GB)
VN-8700PC (4 GB)
HQ
SP
LP
pribl. 67 č.
pribl. 131 č.
pribl. 421 č.
pribl. 134 č.
pribl. 264 č.
pribl. 843č.
pribl. 268 č.
pribl. 529 č.
pribl. 1684 č.
Nаpomene:
• Gornje vrednosti su samo okvirne vrednosti kao smernice.
• Potrebno je biti oprezan, jer će se razlike u dostupnom vremenu snimanja povećati kada je brzina
protoka suviše niska.
• Raspoloživo vreme za snimanje može biti kraće ukoliko se pravi puno kratkih snimaka (prikazano
raspoloživo vreme za snimanje i trajanje snimka su približne vrednosti).
Maksimalno vreme snimanja za datoteku
4 MP3 format:
(Samo za model VN-8700PC /
VN-8600PC)
192 kb/s
pribl. 49 č. 40 min.
128 kb/s
pribl. 74 č. 30 min.
48 kb/s
pribl. 198 č. 40 min.
Nаpomene:
• Maksimalni kapacitet za jednu datoteku
ograničen je na oko 4 GB formata WMA i MP3.
• Bez obzira na kapacitet preostale slobodne
memorije, najduže vreme trajanja datoteke
ograničeno je gorenavedenim vrednostima.
4 WMA format:
HQ
pribl. 26 č. 40 min.
SP
pribl. 53 č. 40 min.
LP
pribl. 148 č. 40 min.
Vodič za trajanje baterije
4 Alkalna baterija:
Režim snimanja
Ugrađeni mikrofon
(u toku režima
snimanja)
MP3 192 kb/s*
pribl. 32 č.
pribl. 17 č.
pribl. 37 č.
WMA LP
pribl. 51 č.
pribl. 20 č.
pribl. 44 č.
Ugrađeni zvučnici
(u toku režima
reprodukcije)
Reprodukcija
preko slušalica
Ugrađeni zvučnici
(u toku režima
reprodukcije)
Reprodukcija
preko slušalica
4 Ni-MH punjive baterije:
Režim snimanja
Ugrađeni mikrofon
(u toku režima
snimanja)
MP3 192 kb/s*
pribl. 25 č.
pribl. 14 č.
pribl. 30 č.
WMA LP
pribl. 40 č.
pribl. 16 č.
pribl. 34 č.
* Samo za model VN-8700PC / VN-8600PC.
Nаpomene:
• Gornje vrednosti su samo okvirne vrednosti kao smernice.
• Trajanje baterija meri Olympus. Ono znatno varira u zavisnosti od upotrebljenog tipa baterija i uslova
korišćenja.
Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez obaveštenja.
- 18 -
Download

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC