PREDAVAĈ : Maja Vukelić Pavkov
Tel:064-1796900
[email protected]
O PHOPTO SHOP-U I NJEGOVO POKRETANJE
Adobe Photoshop je program koji se koristi za obradu otografija,njihovo
uk lapanje,odnosno pripremu za objavu na internetu ili za štampu.On je
definitivno najbolji priogram te vrste(oblasti).Jedna od najznaĉajnijih
karakteristika ovog programa je rad sa slojevima (LAYER
engl.).Dokument je sasavljen iz više slojeva pozadinskog (bacground) i
ostalih slojeva kojima možete dodeljivati sopstvene nazive.Slojeve
pominjemo na poĉetku iako ćemo o njima govoriti tek u kasnijim
lekcijama,baš zato što su oni osnova rada u programu,tako da ne biste
ostali zbunjeni kada ih budemo spominjali u poĉetnim lekcijama.
Nakon insalacije softvera u Start meniu, opciji Programs, pojavljuje
se ikona Adobeobe Photoshop.Klikom na nju se pokreće program,ili
klikom na preĉicu (prethodno napravljenu na desktopu).
RADNO OKRUŽENJE
Radno okruženje(eng.workspace) Photoshop-a sastavljeno je iz niza
prozora odnosno paleta,koje vam omogućavaju lakši rad.Neki od njih
prikazuju alate,neki boje,neki slojeve(layers).Da biste dobili okruženje kao
na slici (dole1.),odnosno raspored prozorakoji je definisao program,iditena
padajući meni Window, zatim Workspace,a zatim kliknite na opciju Resete
pallete Locations(resetuj poziciju paleta/prozora).
padajući meniji-predstavljaju skup
opcija koje su grupisane po
njihovim funkcijama/
File - rad sa datotekama
Edit -opcija za editovanje
Image -rad sa slikom
Layers-rad na sloju ili slojevima
Filter -rad sa filterima
View -nameštanje pogleda na
sliku
Halp -pomoć u radu.
paleta sa alatima-predstavlja
prozor (kutiju ) sa alatkama kojima selektujemo,bojimo,menjamo boje i niz drugih opcija.
Opcije-klikom na neki od alata u paleti sa alatkama menja se deo za opcije
i on tada pokazuje opcije za alatku koja je izabrana.Vrednosti opcija mogu
se menjati u zavisnosti koji intenzitet izabrane alatke želite.
Paleta Navigator i Info-ovaj prozor ima dve odvojene kartice .Navigator
prikazuje sliku koja je otvorena, ispisuje koliko je uvećana i poziciju gde se
nalazite . Info prikazuje koja boja je trenutno oznaĉena kursorom miša na slici
u RGB i CMYK formatu.RGB (Red,Geen,Blue) se koristi u radu na raĉunaru
za pripremu za izradu u foto labaratorijama ,a CMYK (Cyan,Magenta,Yellow,
blacK) u pripremi za štampu (štamparije).
Paleta Color,Swatches i Styles- prozor Color prikazuje boje koje su vidljive
i u paleti sa alatkama, a to su boja prednjeg plana koja se koristi za crtanje
i pozadinska boja , odosno boja kojom se briše (ako se radi na backgraund).
Swatches (uzorci) predstavlja uzorke boja iz palete. Styls (stilovi ),predstavlja stilove kojima možemo popuniti,promeniti layere (slojeve) i oznaĉene
delove dokumenta.
History ,Action i Tool Presents-History (istorija ),omogućava da vidite i da
se vratite na prethodne akcije (unazad koraci koliko je potrebno ),ĉak možete
se vratite skroz na poĉetak .Actions i Tool Presents omogućavaju vam da pravite ĉitave akcije za obradu više dokumenata . O tome kasnije više.
Layers –prikazuje slojeve na slici i u donjem delu palete nudi opcije za rad na
njima(stvaranje novog layera itd..)
Channels-prikazuje kanale boja dokumenta .
Paths-pokazuje putanje sa kojima se radi na dokumentu
Statusna linija- prikazuje status dokumenta.U levom delu prikazano je
uvećanje u procentima,kao i desno od toga koliĉina memorije koju dokument
zauzima .Desno od toga se nalazi opis alata koji je u funkciji.
OTVARANJE I ZATVARANJE POSTOJEĆEG
ILI NOVOG DOKUMENTA
Kao što ste već do sada verovatno primetili , priolikom startovanja
photoshopa ne postoji otvoren dokument.Da bismo poĉeli rad potrebno je
ili da otvorimo postojeći dokument ili da napravimo novi.
OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
Otvaranje novog dokumenta vrši sa preko padajućeg menija File,opcija
New.Pojavljuje se prozor sa poljima.U polju Name- dajete naziv
dokumentu. Preset sizes- polje vam nudi odabir veliĉine dokumenta ,
klikom na strelicu desno od polja otvara se meni sa ponuĊenim najĉešće
korištenim veliĉinama. Polje Width (širina) i Height (visina) vam
omogućava da unesete sami željenu širinu i visinu. Polje Resolution
potrebno je dodatno objasniti.Radi se o rezoluciji slike koja se meri
brojem pixela (taĉaka) po jedinici mere,a to može biti pix.po inĉ. ili
cm., što biramo u desnom delu polja Resolution.Primera radi resolucija
slika za internet i primenu na monitoru je 72 taĉaka po inĉu,dok ako je
u pitanju slika za štampu tada je potrebno da rezolucija ne bude manja od
200 taĉ.po cm.odnosno preporuĉujemo 300 taĉ.po inĉ.
U polju Mode biramo biramo vrstu zapisa boje koji ćemo koristiti.
Odaberite RGB ya rad na raĉunaru ili za pripremu fotografija ili slika za
printanje u foto lab.,ili CMIK za pripremu dok.za ĉtampu.
Contents odreĊuje boju pozadine novog dok.:white-bela ,background
color-boja pozadinskog sloja u paleti sa alatkama,transparent-providno.
OTVARANJE POSTOJEĆEG DOKUMENTA
Otvaranje novog dokumenta se vrši preko padajućeg menija File opcije
Open.Klikom na tu opciju otvara se prozor kao na slici.
Za primer otvorićemo fotografiju koja se instalira uz photoshop.U opciju
Look in odaberemo My Computer , zatim dva puta na C:,zatm dva puta na
fasciklu Program Files, pa Adobe,pa zatim Photoshop-ovu fasciklu i zatim
na fasciklu Samples.Tada dobijamo spisak fajlova iz fascikle Samples i
kliknemo recimo na Old image.Nakon toga se otvara novi prozor koji
sadrži otvorenu datoteku (fotografiju u ovom sluĉaju).
Dokumente je moguće na sliĉa naĉin otvoriti uz pomoć dugmeta
File Browser koji se nalazi desno od dela za opcije.Klikom na dugme
spušta se prozor preko koga možemo prevlaĉenjem fotografije (file), kada
je pronaĊemo iz foldera ,na radnu površinu photoshopa da je otvorimo.
ZATVARANJE DOKUMENTA
Zatvaranje dokumenta je moguće obaviti na više naĉina:
1.meni File opcija Close,
2.klikom na mali X na otvorenom dokumentu
3.drzanjem dugmeta CTRL+W
Ako je dokument prethodno snimljen i nije ništa raĊeno na njemu , on
će se odmah zatvoriti.Ako nije već snimljen ili je obraĊivan otvoriće se se
prozor sa pitanjem dali zelimo da snimimo dok. ili promene na dok.
Yes - da
No - ne
Cansel - prekid akcije zatvaranja i nastavak rada na otvorenom dok.
Jedna od bitnijih opcija otvaranja dokumenta je Open Recent i nalazi se
u padajućem meniju File.Klikom na ovu opciju otvara se podmeni sa
spiskom dokumenata na kojima smo poslednjim radili (samo ako nismo
zatvarali photoshop),klikom na naziv yeljenog dokumenta on se otvara.
SELEKTOVANJE
Selektovanje je oznaĉavanje dela dokumenta na
kom zelimo da izvršimo
neku
promenu(akciju
crtanje,brisanje,filter
...itd.).Postoji puno vrsta selekcija , a
objasnićemo one koje se najviĉe koriste i koje su
dovoljne za kvalitetan rad.Radićemo sa
dokumentom koji je uz photoshop, ducky.tif i
koji se nalazi:
disk
C
/
Program
Files
/Adobe/Photoshop/samples/ducky.tif
Pravougaona selekcija na paleti sa alatkama
prva gore levo.je opcija sa kojom pravimo pravougaonu selekciju.Na tom
istom dugmetu se nalazi i kruzna selekcija.Dugme za precicu je slovo M.
Kruzite izmedu njih sa shift+M , sem ako nije podeseno u proporties samo
sa M. Drzeci shift i povlaceci dobijate krug sa kruznom i kvadrat sa
izborom za pravougaonu selekciju.Drzeci alt i selektovati , selekcija krece
od sredine. Nakon sto smo odabrali pravougaonu selekciju,kursor misa
dovedemo do fotografije koju obradujemo, kliknemo levim tasterom misa
i povlacimo do zeljene velicine.Kad nam odgovara selekcija pustimo taster
misa i pojavljuje se selekcija isprekidanim crticama. Dodatne opcije kkoje
se mogu dobiti pri selektovanju mogu se dobiti sa shift i alt.
ALT +alatka za selekciju drzeci ,selekcija krece od centra .
Shift + alatka ..... pravilan oblik ,kvadrat ili krug zavisno od odabrane
alatke.
Selekcija Lasom,
predstavlja selkciju koja takode obuhvata vise vrsta.
Lasso tool predstavlja selekciju slobodnom rukom .Sto znaci ,odaberite
ovu opciju klknite na dokument i ne pustajuci crtajte zeljeni oblik
selekcije.Kada zavrsite pustite taster i on ce spojiti krajeve selekcije.Ova
alatka se retko koristi,jer je tesko rukom crtajuci napraviti preciznu
selekciju.
Pligonal Lasso tool koristi mnogougao koji iscrtate pomocu ovog alata
kao selekciju.Odaberite ovu opciju a zatim predite na dokument,kliknite
levim tasterom za pocetak,i klikcite dok ne napravite zeljeni mnogougao.
Selektovanje zavrsavate tako sto dvaput kliknete brzo ,ili kada stignete do
pocetne tacke.
Magnetic lasso tool koristi raspoznavanje razlike boja.Odaberite ovu
alatku i dovedite kursor na dok.na mesto gde zelite da pocne
selekcija.Kliknite i povlacite misa po liniji zeljene selekcije.Magnet sam
postavlja kljucne tacke selekcije obelezene malim kvadratima,a mozete ih
i sami postaviti levim klikom na zeljenu tacku dokumenta.Selektovanje
zavrsavate kad kliknete na pocetnu tacku selekcije levim tasterom
misa.Tacke se brisu sa delete tasterom na tastaturi.U opcijama ispod
padajuceg menija za ovaj alat bitne su dva parametra Edge contrast i
Frequensy,koji podesavaju prepoznavanje kontrasta boja i gustinu
kontrolnih tacaka.Sto je gustina veca bice vise kontrolnih tacaka i
selekcija ce se vrsiti preciznije.
Selekcija magicnim stapicem(Magic Wand)
Selekcija magicnim stapicem radi po principu selektovanja istih i slicnih
boja.Kada odaberemo ovu opciju i kliknemo negde na slici sa njom,tada se
selektuje taj deo koji sadrzi istu ili slicnu(u zavisnosti od opasiti u
opcijama)boju sa onom na koju smo kliknuli.
Dodavanje i oduzimznje od selekcije
Dodavanjena selekcuju je moguce ako kliknemo na neki od alata koji vrse
selekciju i pre toga ukljucimo opciju Add to selection iz dela sa opcijama
ispod padajuceg menija.(drzeci SHIFT dok srelektujete)
Oduyimanje vrsimo tako sto pre nego sto selektujemo deo koji zelimo da
oduzmemo od trnutne selekcije kliknemo na Subtruct from selection iz
opcija i zatim uradimo selekciju.(drzeci ALT dok selektujete)
Moguce je i izdvojiti samo jednu od vise selekcija ukljucivanjem Intersect
selection iz opcija pre odabira selekcije.(ALT + SHIFT dok selektujete)
Inverzija selekcije
Ponekad da bi dosli lakse i brze do zeljene selekcije je potrebno da
koristimo inverziju selekcije,odnosno na dokumentu ce biti selektovano
sve sto nije bilo dosadasnjom selekcijom.Da bismo uradili inveryiju
potrebno je da iz padaijucewg menija izaberemo Select pa zatim
izaberemo Inverse.(Shift+Ctrl +I)
Selekcija celog dokumenta se obavlja takode iz padajuceg menija .Iaberete
Select pa zati All.(Ctrl+A)
Skidanje selekcije se obavlja tako sto odaberete Select pa zatim
Deselect.(Ctrl+D)
BOJENJE
Selektovani deo mozemo obojiti jednom bojom,bojom pozadine ili bojom
prednjeg plana iz palete sa alatkama , ili cak sa prelazom vise boja.
Bojenje jednom bojom se vrsi preko
padajuceg menija Edit opcije Fill.
Kliknemo ovu opciju i otvara se prozor
kao na slici, u polje Use biramo boju
koju cemo koristiti.Nudi nam se
Foreground Color-boja prednjeg plana,
Background Color-boja pozadine ,
Pattern - popunjava uzorkom unapred
napravljenim,History-popunjava slikom
kakava je bila kad je otvorena. Blackcrnom, 50%Gray-50% sivom, White-belom.Ukoliko ste odabrali
Pattern,tada cete u polju ispod custom pattern birati uzorak sa kojim se
popunjava selekcija .Pattern takode mozemo i sami napraviti.U polju
Mode biramo nacin na koji ce biti popunjen oznaceni deo
dokumenta.Posto ima dosta vrsta popunjavanja,zadrzacemo se na
Normal.Ostalo isprobajte sami.Opacity(eng.i intenzitet) odreĊuje intenyitet
popunjavanja u procentima.Opcija Preserve Transparency,ako je
ukljuĉena,spreĉiće pojavu providnosti na slici.Klikom na OK dugme
,vršimo bojenje,a na Cancel se vraćamo na sliku bez bojenja.Bojenje
jednom bojom moguće je i pomoću alata Paint Bucket Tool,ali tada se ne
boji selekcija već se bojenje vrši sliĉno kako radi magiĉni štapić,boje se
sliĉni pikseli u yzavisnosti od podešenih opcija.
BIRANJE BOJA
U paleti sa alatkama,skroz dole, se nalazi preĉica za podešavanje
prednjeg i zadnjeg plana.Klikom na jednu od njih otvara se
color picker gde birate boju kojom želite da radite.Kliknete na
željenu boju i kliknete OK dugme.
Za biranje boje sa druge ili te fotografije, koristi se
Eyedropper Tool iz palete sa
alatima .Nakon što ovaj alat
odaberemo u paleti sa alatima potrebno je da na
slici kliknemo željenu boju i ona se automatski
promeni u paleti . Boja prednjeg plana Forground color , a pozadinska
boja Background color.
BOJENJE PRELAZOM BOJA ili GREDIANT
Se vrši pomoću alata Grediant Tools . Klikom na ovu alatku u delu sa
opcijama ispod padajućeg menija se pojavljuju sledeće opcije:
klikom na prelaz boja,otvara se mogućnost da
sami kreiramo prelaze izmeĊu željenih boja,ukoliko kliknemo na strelicu
otvaraju nam se već napravljeni prelazi.Klikom na neki od njih ih biramo.
Klikom na opcije, pored boja ,biramo vrstu prelaza:
Linear Gradiant,pravi linear prelaz.Potrebno je samo da prevuĉete mišem
preko fotografije ili slike i zatim da kliknete levim mišem tamo gde želite
da poĉne i pustite miša gde želite da se završava vaš prelaz.
Radial Gradiant,pravi kružni prelaz.Potrebno je da prevuĉete kursor miša
na foto.i zatim da klinete levim mišem tamo gde želite da bude centar
kruga i da ga pustite kada razvuĉete liniju gde želite da se završi prelaz.
Angle Gradiant,pravi prelaz.Potrebno je da prevuĉete kursor miša na
foto.tamo gde želite da poĉne(centar) razvuĉete,a pustite miša gde se
završava ugaoni prelaz.
Reflected Gradiant,pravi linearni prelaz ali sa refleksijom.Prevuĉete
kursor miša na foto,zatim kliknete tamo gde poĉinje prelaz a pustite gde se
završava.
Diamond Gradiant,pravi prelaz sliĉan dijamantskom ispupĉenju.Prevuĉete
kursorom na foto i klik gde poĉinje prelaz,prevuĉete i pustite gde se
završava ivica dijamanta.
TRANSFORMACIJA SELEKCIJE
Selektovani deo fotografije ili slike,ili samo selekciju(plutajuće
mrave)možemo transformisati,okrenuti horizontalno ili vertikalno,smanjiti
visinu,širinu...itd.Da bismo to uĉinili,potrebno je da posle selekcije u
padajućem meniju odemo na Edit da kliknemo na Free Transforme ili
Transforme i odaberemo željenu transformaciju i direktno na fotografiji
transformisati.Najĉešće se koriste opcije Rotate 180(rotira za 180
stepeni),Rotate 90CW(rotira za90stepeni u smeru kazaljke na satu),Rotate
90CCW(rotira za 90 stepeni suprotno od kazaljke na satu).Flip
Horizontal(okretanje horizontalno),Flip Vertical(okretanje vertikalno).
Nakon odabira opcije Free Transforme ili Transforme pa
Scale,Rotate,Scew,Distort ili Perspective oko selekcije s postavlja
pravougaonik sa kvadratićima na ivicama i sredinama strana
pravougaonika.Pomeranjem
kvadratića
se
vrši
transformacija.Transvormacija se može izvršiti i tako što u poljima na
liniji opcija ukucamo vrednosti transformacije.U polje X i Y možemo
upisati nove pozicije selekcije ,u polje W(with-širina) i H(height-visina)
Upisujemo nove vrednosti širine i visine, u procentima ili pixelima.U polje
upisujemo željeni ugao rotacije,a u polje
upisujemo željeni ugao po horizontali ili vertikali
ALAT HISTORY
Alat history u memoriji ĉuva sve operacije koje
ste uradili sa dokumentom(memoriše onoliko
koraka
unaz.koliko
je
podešeno
u
preferences).Veoma je sliĉan opciji Undo iz
drugih programa samo što on pamti mnogo više
obavljenih operacija.Spisak operacija iz rada sa
dokumentom nalazi se u prozoru(paleti)
History.
U ovoj istoriji se vidi taĉno šta smo sve radili sa
ovim dokumentom,bar poslednjih 20 koraka
kako je moja istorija podešena.Klikom na neku od uraĊenih akcija u paleti
vraćamo se na to stanje u kom je dok.bio do te akcije.Tri dugmeta koja se
nalaze u donjem delu palete su,s leva na desno :
Create a New Document from Current State-pravi novi dokument od
trenutnog stanja,
Create a New Snapshot-pravi novu kljuĉnu sliku i beleži to stanje ako
posle želite da se vratite na to stanje i posle onih 20 koraka.
Delete Curerent-briše poslednji izvršeni korak.
CRTANJE OLOVKOM I ĈETKICOM
Iako se crtanje slobodnom rukom u photoshopu
retko koristi,ono je ipak
potrebno ponekad i to radimo sa Pencil i Brash
toolom odnosno sa olovkom i ĉetkicom. Da bismo crtali olovkom
potrebno je kliknuti i izabrati olovku iz palete sa alatima.Sa slike vdimo da
se u istoj grupi nalazi i ĉetkica odnosno Brash tool i Color Replacment
Tool(poslednji naveden se nalazi samo u novijim verz.photoshop).
Crtanje olovkom se vrši tako što kursor miša dovedemo na dok.i
pritisnemo levi taster miša gde želimo da poĉnemo da crtamo.Za olovku
možemo podesiti par paramentra koji se nalaze u opcijama ispod
padajućeg menija.Polje Brush pokazuje debljinu i tip olovke kojom se
crta.Ukoliko kliknemo na strelicu dobijamo dijalog prozora u kom biramo
veliĉinu i tip.U polju Mode kao i kod opcije za popunjavanje jednom
bojom Fill,biramo tip nanošenja na sliku,tj.na koji naĉin će se
mešati,bojiti.Za sada ćemo se zadržati na Normal,ali vi možete isprobati
sve druge tipove.Opacity predstavlja intenzitet nanosa olovke u
procentima.
Da bismo crtali ĉetkicom potrebno je sa gore navedene slike
odabrati Brush Tool.Opcije ostaju iste,a i naĉin crtanja je isti
samo što ĉetkica na krajevima ima blagi prelaz.Prelaz zavisi
od Hardness (tvrdoća) opcije kod odabira ĉetkice.100%
najmekša a kad podesite na 0% crta jako tvrdo skoro kao
olovka.
-levo je ĉetkica podešena na
100%hardness
-desno olovka
CRTANJE VEKTORSKIH OBLIKA
Crtanje vektorskih oblika zapoĉinjemo odabirom jednog u paleti sa
alatkama.Oblik je kasnije moguće odabrati i u opcijama ispod
padajućeg menija.
Crtanje linije-da bismo nacrtali liniju potrebno je odabrati Line Tool
A zatim kursor miša dovesti na dokument kliknuti levim tasterom
miša ,a zatim ne puštajući ga povući na drugi kraj linije. Zatim
naravno pustiti miša.Bitne opcije za crtanje
linije su Weight koja odreĊuje širinu i Color
koja odreĊuje boju.Držeći taster shift prilikom
iscrtavanja linije ,crtanje će biti omogućeno
samo pod nekim od pravih uglova.
Crtanje zaobljenog pravougaonika- da bih smo nacrtali
pravouganonik sa zaobljenim ivicama biramo Rounded Rectangle Tool u
paleti sa alatima,a zatim kursor miša dovesti na dok.pritisnuti levi taster
miša i razvući pravougaonik nepuštajući ,do željene veliĉine.Zatim
pustiti.Držeći taster Shift prilikom prevlaĉenja ,nacrtaćete zaobljeni
kvadrat. Držeći Alt prilikom razvlaĉenja crtate od centra.Te preĉice važe
za svako crtanje i selektovanje naravno za crtanje elipse i pravougaone sel.
Veoma je bitna i opcija Radius,kojom odreĊujemo veliĉinu zaobljenja.
Crtanje elipse - da bismo nacrtali elipsu potrebno je odabrati Elipse Tool
u paleti sa alatima,a zatim kursor miša dovesti na dok. Pa poĉeti sa
prevlaĉenjem.Putiti taster miša kad nacrtate željenu veliĉinu.Držećitaster
Shift prilikom razvlaĉenja ,crtamo krug . A držeći Alt od poĉinjemo od
centra.
Crtanje mnogougla-da bismo nacrtali mnogougao biramo alat Polygon
Tool u paleti sa alatima,a zatim prevlaĉimo na željenu veliĉinu.Veoma bita
je opcija Sides koja govori koliko želimo stranica da ima mnogougao.
Moguće je i oduzimanje i spajanje,kao i njihova razlika.To se obavlja
tako štose ukljuĉi jedna od željenih opcija :
Prvi Create a New ShapeLayer-što je i standardno ukljuĉeno jer se novi
nacrtani oblik pravi novi lejer odnosno sloj. Drugi, Add to Sape Areadodaje na dosada nacrtan oblik.Treći Substract from Shape Areasoduzima a sledeći Intersect Sape Area-preseca nacrtane oblike. Peti,
Exclude Overlapping Shape Areas- izuzima preseke oblika.
Pošto je vektorski oblik u Photoshopu specijalna vrsta sloja,odnosno
lejera potrebno je da ga pretvorimo u lejer odnosno da ga rasterizujemo.
Da bismo rasterizovali vektorski oblik,potrebno je da u padajućem meniju
Layer kliknemo Rasterize a zatim u novom meniju Layer.Prednost držanja
oblika u vektoru je što pri povećavanju ,vektor ne gubi na kvalitetu za
razliku od rasterizovanog lejera.
UNOS TEKSTA
Unos teksta vršimo preko opcije iz palete sa alatima.Da bi uneli tekst
potrebno je kliknuti na opciju Horizontal Type Tool ,zatim kliknemo gde
želimo da poĉne naš tekst i kucamo.Ostali alati u tom podmeniju su :
Vertical Type Toool- tekst se piše vertikalno; Horizontal Tipe Mask Tooltekst kucamo odnosno stvaramo samo masku (selekciju) slova
horizontalno; Vertical Type Mask Tool-isto se pravi samo maska ,selekcija
slova samo vertikalno.Znaĉi kada odaberemo jedan od ovih alata ,kursor
postaje
linija .Kada klknemo na dok. poĉinje unos teksta,a u opcijama
Ispod padajućeg menija možemo podešavati sledeće opcije:
1.menjanje pravca teksta(horizontalno,vertikalno),
2.podešavanje tipa slova-font
3.podešavanje stila fonta(normalno,zadebljano,italik..)
4.veliĉina slova
5.podešavanje ivica
6.poravnavanje teksta
7.boja teksta
8.krivljenje teksta po nekom obliku
9.dodatne opcije u vezi sa tekstom razmaci izmeĊu slova i redova..itd
Kao i kod vektorskog crtanja,unos teksta pravi novi lejer i ostaje tekst nije
rasterizovan,znaĉi ako želimo neke akcije da vršimo moramo ga
rasterizovati.Odemo na Layer u meni zatim Rasterise zatim Layer.
RAD SA SLOJEVIMA- LAYERS
Slojevi(eng.layers) su bitna karakteristika
Photoshopa.Kao što smo videli iz prethodnih
lekcija, neki alati sami prave slojeve,ali postoji
mogućnost i da sam korisnik pravi svoje
slojeve,što omogućava da neki delovi dokumenta
budu vidljivi , naravno oni koji su gore
prekrivaju donje ili bar delimiĉno zavisno od
podešavanje lejera.
Crvene strelice pokazuju lejere a plava je kao što
i sam naziv kaže Background.Desno od lejera su
njihove maske o tome ćemo kasnije.Background
je automatski zakljuĉan i neke akcije je
nemoguće izvršiti ,a otljuĉava se odnosno
pretvara u lejer tako što dvaput kliknete na
naziv.Skroz levo , ikonica oka u kvadratićima
ispred govori nam koji su vidljivi odnosno koji
lejer vidimo a koji ne.Ako se vidi oko ispred mi
ga vidimo a vidljivost se iskljuĉuje klikom na
oko i lejer se ne vidi a oko je mnestalo.Isto se
ukljuĉuje tako što kliknemo u prazan kvadratić ispred ikone lejera u paleti.
Premeštanje sloja se vrši jednostavnim premeštanjem odnosno prevlaĉenja
lejera u paleti .Ikonice dole: prva kao lanac,spaja dva ili više prvo
obeležena lejera. Druga su razni efekti koje je moguće izvršiti nad
lejerima.Treća ikona je za dodavanje maske.Sledeća preĉica ikona je za
Adjustmen Layers.Onda za novi set ,predposlednja stvara novi lejer a
poslednja briše(kanta).
Providnost sloja se podešava pomoću Opacity prozory sa
slojevima.Potrebno je odabrati Opacity i u polju podesiti vrednost od 0%
do 100% vidljivosti izabranog lejera.
Selektovanje sadržaja sloja,lejera,se vrši tako što držeći taster Control
kliknemo na ikonicu lejera u paleti Layer.
DODAVANJE MASKE SLOJEVIMA
Providnost slojeva može biti postepena.Tj.sloj ne mora biti ceo providan
ili ceo vidljiv.Da bi samo neki delovi sloja bili providni potrebno je da mu
napravimo masku.To ĉinimo tako što u padajućem meniju
Layers,odaberemo opciju Add Mask i u novom meniju se pojavljuju
opcije Revel All-sve će biti vidljivo,Hide All-maske će sakriti sve i ukoliko
imamo selekciju u dokumentu tada su moguće i opcije Reveal Selectionvidljiv je samo selektovani deo,Hide Selection-maska će sakriti
selektovani deo.Kada je maska skroz bela sve se vidi ako nećete da se vidi
obojite masku u crno ili obojite masku na delu lejera koji ne želite da se
vidi.Znaĉi ako crtate belo ,vidi se lejer a ako crtate po masci crno ona
sakriva lejer.Kada je selektovana maska onda je moguće bojiti i olovkom i
ĉetkicom po njoj dabismo sakrili ili otkrili delove aktivnog lejera.
DODAVANJE STILOVA(EFEKTA) SLOJEVIMA
Da bismo na sloj dodali stl koristimo padajući
meni Layer opciju Layer Style, gde od ponuĊenih
stilova biramo koji ćemo da ukljuĉimo.Nakon
odabira,otvara nam se prozor vezan za
podešavanje stila.Ako na primer imamo neki sloj
recimo tekst, senku na tekst dodajemo ako
odaberemo Drop Shadow meĊu stilovima.Nakon
primene stila u prozoru sa slojevima ispod samog sloja se navode efekti
koje smo primenili,koji možemo da ukljuĉimo i iskljuĉimo tako što
kliknemo ikonicu oka ispred naziva efekta u paleti Layer.Stilovi se mogu
kopirati i na druge slojeve tako što kliknemo desnim klikom na stil u lejer
paleti i iz padajućeg menija izaberemo Copy Layer Style.Zatim klik na
lejer ne koji želite da stavite stil ,pa desni klik –Paste Layer Style.Brisanje
stila se vrši tako što kliknemo desnim tasterom miša na stil u paleti i iz
menija izaberemo Clear Layer Style.
Tekst sa stilom drop shadow
MENJANJE VELIĈINE SLIKE I RADNE POVRŠINE
Kada prilikom otvaranja novog dokumenta odredimo dimenzije
dokumenta one do kraja rada sa njim ne moraju ostati iste, isto važi i za
otvaranje
postojećih
dokumenata.
Dokumentu dimenzije možemo menjati tako
da se elementi, odnosno slojevi dokumenta
povećavaju ili smanjuju srazmerno (Image
size), ili tako da menjamo samo veliĉinu
radne površine dokumenta a da elementi
zadržavaju svoje osobine (Canvas size).
Veliĉina slike (Image Size) menja se preko
padajućeg menija Image opcije Image Size.
Nakon odabira ove opcije otvara se prozor
koji izgleda kao na slici. Veliĉinu dokumentu menjamo tako što ukucamo
nove vrednosti u polja Width i Height u gornjem delu prozora ako želimo
veliĉinu da menjamo u pikselima ili u donjem delu prozora ako želimo da
menjamo u inĉima odnosno centimetrima. Takodje u polju Resolution je
moguće promeniti i samu rezoluciju slike. Polje Constrain Proportion ako
je otkaĉeno tada se pri promeni veliĉine
ĉuvaju proporcije prvobitne slike.
Veliĉina radnog papira (Canvas size) se
menja preko padajućeg menija Image
opcije Canvas Size. Nakon odabira ove
opcije otvara se prozor kao na slici.
Ukucavanjem novih vrednosti u polja
Widht i Height širimo radnu površinu.
Polje Relative oznaĉava da će se vrednosti
raĉunati kao razlika od ovih sadašnjih.
Polje Anchor oznaĉava na koji naĉin će se širiti podloga u odnosu na
poziciju starog dokumenta.
SNIMANJE DOKUMENTA (SLIKE)
Dokument snimamo (save) tako što
u padajuće meniju File odaberemo
opciju Save. Ukoliko do sada niste
snimali dokument na kom ste radili,
program će od Vas zatražiti da
odaberete lokaciju (polje Save in) i
naziv za datoteku (polje File name)
koju želite da snimite. U polju
Format birate tip datoteke u kom
ćete snimiti dokument. Standardni
Photoshopov format je PDF i
njegova bitna karakteristika je da
dokument pamti zajedno sa
slojevima, ali samo ako je opcija Layers ukljuĉena u delu Options. Jedan
od ĉesto korišćenih je i format JPG koji je pogodan za ĉuvanje slika za
internet (slanje preko pošte, postavljanje na internet prezentaciju).
U meniju File postoji i opcija Save for Web koja sliku snima u GIF
formatu, ĉija je glavna osobina da zauzima malo memorije, i da
omogućava providnost. Nakon što odaberete ovu opciju, otvara se prozor
sa slikom. Ukoliko je ukljuĉena opcija Transparency tada će slika sadržati
providnost u onom delu u kom se pojavljuje boja prikazana u polju Matte.
Menjanjem te boje podešavamo gde će slika biti providna. Sa Save
saĉuvaćemo sliku, ali naravno program od nas zahteva da unesemo
lokaciju i ime slike.
UBACIVANJE SLIKE IZ JEDNOG U DRUGI DOKUMENT
Da bismo ubacili željeni deo slike u drugi dokument potrebno je prvo da
ga oznaĉimo. Nakon oznaĉavanja u padajućem meniju Edit kliknite na
opciju Copy. Na ovaj naĉin selektovani deo slike je zapamćen u memoriju,
i on se može ubaciti u novi dokument, tj. može se napraviti novi dokument
u kom će se samo on nalaziti ili se može ubaciti u neki već postojeći
dokument kao novi sloj. Ubacivanje dela u novi dokument se vrši tako što
prvo napravimo novi dokument, padajući meni
File opcija New. Dimenzije novog dokumenta su
iste kao kopirani deo, jer Photoshop sam vodi
raĉuna o tome, pa je samo dovoljno kliknuti na
OK. Nakon toga potrebno je u padajućem meniju
Edit odabrati opciju Paste, i deo će se pojaviti u
novom dokumentu kao novi sloj. Za ubacivanje
dela u postojeći dokument dovoljno je samo
otvoriti taj dokument, i kliknuti na opciju Paste iz
padajućeg menija Edit, naravno prethodno smo uradili pamćenje dela u
memoriji sa poĉetka lekcije.
SELEKTOVANJE PO OPSEGU BOJA
Selektovanje na osnovu boje smo već sreli u lekciji o selekciji. Alat Magic
Wand
– magiĉni štapić
(W), selektuje po sliĉnosti boja tamo gde
kliknemo levim tasterom miša na slici.
Medjutim, opcija Color Range iz padajućeg
menija Select, oznaĉava sliĉne boje na celoj
slici. Jasno je da bi sa štapićem nekad bilo
potrebno desetine klikova da oznaĉimo jednu
boju a alatom Color Range to ide mnogo lakše,
dakle kliknite na Color Range u padajućem meniju Select. Otvara se
prozor kao sa slike desno. Polje Select ostavite na Sampled Colors.
Fuzziness odredjuje kolika je tolerancija prema nijansama boje.
Opcija Selecgion ili Image odredjuje da li će u malom prozoru sa slikom
da se prikazeju izgled selektovanog ili slike. Koristeći alate
biramo boju koja će biti osnov za selekciju, sa srednjim dodajemo
druge boje a sa desnim oduzimamo boje koje se raĉunaju u selekciju. Polje
Invert služi za inverziju selekcije ako je otkaĉeno. Sa OK potvrdjujemo
selekciju. Za selektovanje bele površine sa gore navedene slike bilo je
potrebno kliknuti levim tasterom miša na belu boju na slici, i kliknuti OK.
ZAMENA BOJE NA SLICI
Da bismo zamenili boju na slici drugom u padajućem
meniju Image, opcija Adjust, a u novootvorenom meniju
odabiramo opciju Replace Color. Pojavljuje se prozor
kao sa slike. Pritiskom levog tastera miša na boju sa
slike odabiremo koju ćemo boju menjati, toleranciju
prema nijansama odrejdujemo podešavanjem polja
Fuziness, a sa Hue (eng. Nijansa), Saturation (eng.
Zasićenost) i Lightness (eng. Osvetljenost) podešavate
novu boju, koju vidite na sample, ili na samoj slici ako je
ukljuĉena opcija Preview. Pritiskom na OK vrši se
zamena boje na slici, a sa Cancel se vraćemo na sliku
bez promene boje.
BRISANJE
Brisanje sa slike je moguće preko grupe alata Erase, koji
sadrži tri alata Eraser Tool, Background Eraser, i Magic
Eraser Tool. Da bismo obrisali deo sloja pomoću alata Eraser Tool
potrebno ga je odabrati a zatim držeći pritisnut levi taster miša obrisati deo
sloja.
Kao na primeru sa slike. Makaze
su jedan sloj a orao drugi. U
prozoru sa slojevima treba da je
selektovan sloj sa makazama, a
alat treba da je Eraser Tool.
Držeći pritisnut levi taster miša obrisali smo jedan krak makaza i dobili
sledeću sliku. Background Eraser Tool je sliĉan alat, ali on briše pozadinu
dokumenta. Magic Eraser Tool, takodje briše sloj ali briše ceo deo koji je
nacrtan istom bojom. Ako bi recimo kliknuli mišem na makaze dok je
selektovana ova alatka cele makaze bi bile obrisane.
UVEĆANJE DELA SLIKE (ZOOM)
Da bismo uvećali deo slike
koristimo alat Zoom iz palete sa
alatima
. Da bismo uvećali deo
slike potrebno je da odaberemo
alat Zoom i kliknemo mišem na
deo slike koji želimo da uvećamo.
Uvećanje će krenuti postepeno, a
ako
kliknemo
više
puta
uvećaćemo ga više. Ukoliko držimo u isto vreme i pritisnut taster Alt, tada
ćemo udaljavati sliku odn.radićemo suprotno od uveliĉavanja, i tada
kursor miša izgleda
.
Uvećanje dela slike možemo uraditi i preciznije, dakle kada odaberemo
alat Zoom na paleti sa alatima možemo kliknuti levim mišem na sliku i
držeći ga pritisnutog razvući pravougaonik oko dela slike koji ćelimo da
uvećamo, kao što smo to uradili sa slikom sa primera. Opcije ispod
padajućeg menija se odnose na ceo prozor. Actual Pixels će prikazati
dokument u veliĉini u kojoj je on zapravo, odnosno svaki piksel će biti
prikazan, Fit on Screen će prikazati dokument tako da ceo stane na ekran,
Print Size će prikazati dokument u veliĉini u kojoj bi bio odštampan.
KLONIRANJE SLIKE PEĈATOM RETUŠIRANJE SLIKE.
Retuširanje slike izvodimo alatom Clone Stamp Tool. Ovaj
alat uzorak slike prenosi na drugi deo slike. Uĉitajte dokument iz prošle
lekcije,Old Image.jpg. Ovaj dokument je pogodan za primer jer je to
skenirana stara slika sa ispucalim delovima. Te delove bi trebalo doterati,
retuširati, a to ćemo uraditi alatom. Uvećajte jednu od grešaka na slici.
Recimo onu na desnom ramenu. Da bismo ispravili tu grešku treba prvo
da odaberemo uzorak slike koji će nam koristiti kao peĉat. To ĉinimo tako
što pritisnemo taster Alt na tastaturi i držeći Alt pritisnemo levi taster miša
na deo gde želimo da uzmemo uzorak. Prvo ćemo uzeti uzorak sakoa.
Zatim bez pritiskanja Alta pritiskamo levim tasterom miša na delu gde bi
trebao da bude sako, odnosno tamo gde nam odgovara da se pojavi uzorak.
To isto ćemo uĉiniti i sa crnom pozadinom. Nakon retuširanja dobijamo
sliku desno. Alat Pattern Stamp Tool radi isto samo što ne uzima uzorak sa
slike već koristi definisane uzorke, koje biramo u opciji Pattern ispod
padajućeg menija. Bitne opcije za Clone Stamp Tool iz opcija su brush
gde biramo veliĉinu peĉata, Opacity gde podešavamo intenzitet peĉata.
PODEŠAVANJE KONTRASTA, OSVETLJENJA I NIVOA SLIKE
Podešavanje osvetljenja i kontrasta se vrši
preko padajućeg menija Image opcije
Adjustments a zatim u novootvorenom
meniju treba kliknuti na Brightness/Contrast.
Otvara se novi prozor, kao sa slike. U polju
Brightness podešavamo osvetljenje slike, a u polju Contrast naravno
kontrast. Ako je ukljuĉeno polje Preview tada će sve promene biti vidljive
odmah na slici. Sa OK potvrdjujemo promene, sa Cancel izlazimo bez
promena slike.
Nivoe slike, odnosno jaĉine boja na slici podešavamo preko padajućeg
menija Image opcije Adjustment a u novootvorenom meniju treba kliknuti
na opciju Levels. Otvara se prozor kao sa
slike. Polje Channel služi za odabir koja od
osnovnih boja će se menjati ili će se sve
menjati na slici (opcija RGB). Koristeći
trouglaste klizaĉe podešavamo nivoe na
slici. Ako je polje Preview ukljuĉeno tada
sve promene vidimo direktno na slici. Sa
OK potvrdjujemo izmene sa Cancel se
vraćamo bez promena.
Moguće je prepustiti samom programu da
oceni koji su nivoi dobri za sliku kao i kontrast a to se radi sa opcijama
AutoLevels i AutoContrast iz istog menija. Sliku je moguće podešavati i
opcija Curve i Color Balance kao i drugim opcijama iz ovog menija,
isprobajte ih i utvrdite kako funkcionišu.
ISECANJE SLIKE
Isecanje slike obavljamo alatom Crop Tool iz palete sa alatima. Isecanje
slike nam je potrebno kada želimo samo deo trenutne veliĉine slike da
pretvorimo u novu slike. Da bi isekli sliku, potrebno je da kliknemo na
opciju Crop
a zatim da miš kursora dovedemo na
dokument, pritisnemo levi taster miša gde želimo da poĉne selektovanje
nove veliĉine dokumenta, i ne puštajući miša razvuĉemo pravougaonik
koji će predstavljati novu veliĉinu slike. Nakon što pustimo levi taster
miša, slika se ne smanjuje odmah na oznaĉenu veliĉinu, već se omogućava
da se oznaĉeni deo menja, a deo koji se neće naći na novoj slici se vidi
zatamnjeno, oznaĉeni deo možemo da rotiramo i da širimo, dovoljno je da
koristimo kontrolne taĉke zamišljenog pravougaonika, kao i kad
transformišemo selekciju. Ponovnim klikom na alat Crop u paleti sa
alatima potvrdjujemo smanjenje ili povecavanje odnosno cropovanja slike.
FILTERI
Filteri su slat Photoshopa koji ga upravo ĉini jednim od
najmoćnijih programa. Sa njima možete vršiti dodatne
korekcije slike, ali je i možete uĉiniti dizajnerski
atraktivnom. Filteri se primenjuju na selektovani deo slike
ili ako nema selekcije na celu sliku. Filterima se pristupa
preko menija Filter, a pošto ih ima dosta mi ćemo objasniti
samo neke ali dovoljno da shvatite njihovu suštinu. Sve
filtere ćemo primenjivati na sledeću sliku.
Artistic - ova grupa sadrži filtere koji imitiraju neke od naĉina slikanja.
Pristupa im se preko padajućeg menija Filter a zatim klik na Artistic i u
novootvorenom meniju odaberite filter.
Cutout – nakon klika na filter otvara se prozor. U glavnom
delu vidite kako će slika izgledati nakon primene filtera.
Pošto ovaj filter smanjuje broj boja na slici, polje No.of
Levels služi za podešavanje broja nivoa, Edge
Simplicity za jednostavnost ivice, a Edge
Fidelity za vernost ivica.
Plastic Wrap – nakon klika na ovaj filter otvara se prozor.
Pošto ovaj filter imitira naĉin na koji bi slika izgledala u
plastici, polje Highlight strenght govori kolika je jaĉina
svetla, polje Detail koliki će biti detalji, a Smoothness
kolika glatkoća.
Blur – grupa filtera Blur služi za zamućenje slike. Pristupa im se preko
padajućeg menija filter, opcije Blur, a u novootvorenom meniju biramo
filtere. Blur i Blur More su standardni i oni će zamutiti sliku samo malo,
ali u nekim situacijama dovoljno.
Gaussian Blur zamućuje sliku u zavisnosti od polja Radius
koje će se pojaviti u prozoru kad kliknete na ovaj filter.
Motion Blur zmućuje sliku kao da je ona u pokretu. U polju
Distance biramo kolika će biti koliĉina zamućenja, a u polju
Angle ugao zamućenja.
Brush Stroke grupa filtera imitira poteze ĉetkicom. Pristupa
im se preko padajućeg menija Filter opcije Brushstrokes a u
novootvorenom meniju biramo filter.
Angled Strokes – klikom na ovaj filter otvara se prozor. Polje
Direction Balance odredjuje balans ravnih poteza, Stoke
Lenght dužinu poteza, a Sharpness oštrinu.
Distort grupa filtera vrše distorziju slike. Pristupa ima se preko
padajućeg menija Filter opcije Distort a u novootvorenom
meniju biramo filter.
Ocean Ripple na slici vrši distorziju u obliku nemirne vode. U
prozoru koji se otvara kada odaberemo ovaj filter polje Ripple
Size odrejduje veliĉinu talasića, a Ripple Magnitude intenzitet
talasića.
Twirl (eng.kovitlac) sliku zavrti u krug kao da je
upala u kovitlac. U prozoru koji se otvara kada odaberemo
ovaj filter polje Angle koristimo da bi odredili koliĉinu
iskrivljenja slike.
Noise grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija Filter
opcije Noise. Ova grupa filtera nije posebno atraktivna, ali je
dobr u kombinaciji sa nekim drugim filterima.
Add Noise filter se primenjuje odmah bez dodatnog otvaranja
prozora i on na sliku dodaje mešavinu boja u taĉkama.
Pixelate grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija
Filter opcije Pixelate.
Crystaliz primenjuje filter kao da je slika gledana kroz kristal.
U prozoru koji se otvara odabirom ove opcije opcija Cell Size
odrejduje veliĉinu ćelije na koju će biti deljena slika.
Render grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija Filter
opcije Render. Ova grupa filtera dodaje na sliku ili oblake ili
izvor svetlost. A moguće je sliku 3D transformisati.
Lens Flare slici dodaje izor svetlosti koji se dobija kao odraz
svetlosti o soĉivo, Sunca ili sliĉno. U prozoru koji se otvara
kad odaberemo ovaj filter na slici biramo poziciju osvetljenja,
polje Brightness odrejduje koliĉinu svetlosti, a u polju Lens
Type odabiramo jedan od tipova soĉiva.
Sharpen grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija
Filter opcije Sharpen. Efekti ovih filtera bi slabo bili vidljivi u knjizi pa ih
nećemo ilustrovati, ali njihova funkcija je da izoštre sliku ili samo ivice
slike.
Sketch grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija Filter opcije
Sketch i ova grupa filtera imitira stilove crtanja olovkom, kredom ili
ugljem.
Charcoal imitira crtanje ugljem, u prozoru koji se otvara
kada odaberemo ovaj filter polje Charcoal Thickness
odrejduje debljinu uglja, Detail detalje a polje Light/Dark
Balance odrejduje odnos izmedju svetlih i tamnih površina.
Halftone pattern sliku pretvara u prelaz izmedju polutonova.
U prozoru koji se otvara kada odaberemo opciju polje Size
odredjuje veliĉinu koraka u prelazu, Contrast odredjuje
kontrast na slici, a polje Pattern Type odredjuje tip paterna
u prelazu.
Stylize grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija Filter opcije
Stylize.
Extrude filter vrši izdizanje na slici. U prozoru koji se
otvara kada odaberemo ovaj filter polje Type odredjuje da
li će se izdizati blokovi (Blocks) ili piramide (Pyramids),
polje Size odredjuje veliĉinu bloka, Depth odredjuje
dubinu izdizanja, polje Solid Front Faces oznaĉava da će
izdignuti delovi da se boje jednom bojom a Mask
Incomplete Blocks da neće biti prikazani oni blokovi koji
se e vide celi.
Texture grupi filtera se pristupa preko padajućeg menija Filter opcije
Texture, i ova grupa filtera primenjuje odredjenu teksturu na sliku.
Stained glass od slike pravi mazaik. U prozoru koji se
otvara kada odaberemo ovaj filter polje Cell Size odredjuje
veliĉinu ćelije koja pravi mozaik, Border Thickness
odredjuje debljinu ivice, Light Intensity odredjuje intenzitet
svetlosti.
Texturizer primenjuje teksturu na sliku. U
prozoru koji se otvara kada odaberemo ovaj
filter polje Texture služi za odabir ponudjene
teksture ili ako želimo preko opcije Load Texture iz ovog
polja možemo uĉitati svoju teksturu, polje Scaling odredjuje
veliĉinu teksture, Relief odredjuje izdignutost teksture, a
Light Direction odredjuje odakle dolazi svetlost.
Sve slike iz primera su dostupne na pratećem CD-u u
fascikli Filteri. Pored ove grupe filtera objasnićemo i alate Extrac, Liquify
i Pattern Maker.
Extract alatu se pristupa preko padajućeg menija Filter opcije Extract.
Ovaj alat služi za izdvajanje dela slike. Nakon što smo kliknuli na opciju
Tool alat sa leve strane sa slikom flomastera i obeležite deo koji želite da
izdvojite. Zatim, odaberite alat Fill Tool sa leve strane i kliknite unutar
dela obeleženog flomasterom.
Sa Preview možete videti kako će izgledati slika kada izdvojimo oznaĉeni
deo, a u polju Brushsize možete podešavati širinu prelaza od iseĉenog dela
ka ostatku slike. Sa OK potvrdjujete isecanje a sa Cancel se vraćate na
sliku bez isecanja.
Liquify alatu se pristupa preko padajućeg menija Filter opcije Extract.
Ovaj alat nudi niz podalata koji deformišu sliku. Podalati su Warp,
Turbulence, Twirl Clockwise, Twirl CounterClockWise, Pucker, Bloat,
Shift Pixels, Reflection, Pattern Maker. Potrebno je odabrati alat koji se
nalazi sa leve strane a zatim mišem primenjivati alat na slici tako što
kliknemo levim tasterom miša na sliku i držeći ga pritisnutog
primenjujemo alat.
Pattern Maker alatu se pristupa preko padajućeg menija Filter opcije
Pattern Maker. Ovaj alat služi za pravljenje paterna – uzoraka koji se
kasnije mogu koristiti za popunjavanje slike. Da bismo napravili patern
potrebno je odabrati alat za selekciju sa leve strane, a zatim selektovati
mišem deo slike od koga želimo da napravimo patern. Ako pritisnemo
Generate videćemo kako izgleda slika generisana sa paternima koje smo
napravili, polja Width i Height služe za podešavanje visine i širine
paterna.
ŠTAMPANJE DOKUMENTA
Pre štampanja dokumenta potrebno je namestiti veliĉinu strane na kojoj se
štampa. To ĉinimo preko menija File opcije Page Setup. U novootvorenom
prozoru u polju Size biramo veliĉinu Papira, u polju Source biramo naĉin
uvlaĉenja papira, u polju Orientation biramo orijentaciju papira uspravno
(Portrait) ili vodoravno (Landscape). Sa OK potvrdjujemo odabrano.
Da bismo videli da li će naš dokument stati na odabranu veliĉinu papira
potrebno je da kliknemo na statusnu liniju koja se nalazi u donjem delu
programa, onda da kliknemo na deo sa informacijom o veliĉini datoteke.
Ako prekriženi pravougaonik koji prikazuje deo koji štampaĉ može da
odštampa staje ceo na prikazu onda je sve u redu ako ne staje znaĉi da ili
da treba da promenite veliĉinu papira ili da treba da smanjite dokument.
Dakle ako je sve bilo u redu sada možemo preći na samu štampu. U
padajućem meniju File odaberite opciju Print with Priview. Otvara se
prozor kao na slici. U gornjem levom uglu vidimo kako će dokument
izgledati na papiru. Pomoću polja Position i Scale moguće je podešavati
poziciju i veliĉinu slike pre štampe, a polje Scale to Fit Media raširiće
sliku tako da ispuni ceo papir. Sa Print vršimo štampanje slike.
PRE NEGO ŠTO IZVRŠITE KOREKCIJU BOJA, URADITE PRVO
OVO!
Pre nego što korigujete bilo koju fotografiju, postoje dve brze male
promene koje treba da izvršite u Photoshopu da biste dobili bolje,
preciznije korekcije. Iako su to samo dve jednostavne promene, nemojte
da omalovažavate njihov uticaj – ovo je „jako važna stvar“.
Korak jedan:
Idite u paletu sa slatkama i kliknite Eyedropper alatku (ili samo pritisnite
slovo I). Standardno Sample Size podešavanje za ovu alatku (Point
Sample) je dobro za upotrebu Eyedropper alatke za uzimanje boja unutar
fotografije da biste definisali boju prednjeg plana. Medjutim, alatka Point
Sample ne radi dobro kada je koristite za oĉitavanje vrednosti odredjenog
podruĉja (kao što su tonovi kože) radi korekcije boja, zato što Vam daje
oĉitavanje samo sa jednog pojedinaĉnog piksela, a ne ĉita celo podruĉje
pod kursorom.
Korak dva:
Tonovi kože su, u stvari, sastavljeni od desetina razliĉito obojenih piksela
– samo otvorite sliku osobe, uveliĉajte pomoću Zoom alatke (Z) i videćete
na šta mislim. Ako korigujete boju, želećete oĉitavanje koje je
reprezentativno za podruĉje pod Eyedropperom, ne samo za jedan od
piksela koje se nalaze unutar tog podruĉja, što bi moglo da poremeti Vaše
odluke o korekciji boja. Zbog toga, treba da odete u liniju opcija, u Sample
Size padajući meni, i izaberete 3 by 3 Average. Na taj naĉin će se
promeniti Eyedropper, tako da vam daje prosek 3 sa 3 piksela podruĉja
koje oĉitavate (tako da uzima uzorke više piksela).
Korak tri:
Drugi deo je vizuelno podešavanje Photoshopa za korekciju boja. Iako je
dobro da imate lepe šarene pozadine desktopa kada radite bilo šta drugo u
Photoshopu, retko ćete videti da profesionalac vrši korekciju boja sa
šarenom pozadinom desktopa. Zašto? Zato što šarena pozadina, koja se
pojavljuje iza slike na kojoj radite, menja naĉin na koji percipirate boju
toliko mnogo da će uticati na to kako korigujete boju na fotografiji. Zbog
toga, profesionalni fotografi, kada koriguju boju slike, menjaju pozadinu
desktopa u neutralno sivu.
Korak ĉetiri:
Da biste dobili neutralnu sivu boju pozadine za korekciju, kliknite
centralno dugme (grupa od tri dugmeta) u dnu palete sa alatkama, ali još je
brže da na tastaturi pritisnete slovo F jedanput. Na taj naĉin će slika
odmah biti centrirana na stranici i oko nje će biti postavljena neutralna
siva pozadina. Ovaj režim prikaza se tehniĉki zove Full Screen Mode with
Menu Bar, ali ćete ga verovatno zvati samo „režim za korekciju“, ako ne
radite u Adobeu. Da biste se vratili u regularan režim, samo pritisnite
taster F dva puta (napomena: ako koristite PC, takodje možete da uveliĉate
Photoshop interfejs, koji koristi sivu pozadinu prema standardnom
podešavanju; samo kliknite Maximize dugme u gornjem desnom uglu
prozora Shotoshopa). Sada uporedite slike na ovoj stranici i zapitajte se
koji bi prikaz obezbedio bolju šansu za ispravnu korekciju boja.
Download

Layer - WordPress.com